ܕܡܝܟܐ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܐ

ܕܡܝܟܐ ܢܒܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡܺܝܟܐ ܡܐܪܫܝܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܗܽܘ ܕܰܐܦܪܝܡ. ܝܽܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܩܰܛܠܗ ܟܕ ܫܕܝܗܝ ܡܶܢ ܫܩܺܝܦܐ ܘܡܺܝܬ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܢܩܢܥܡ܀ ܡܺܝܟܐ ܗ̄ ܡܰܟܺܝܟܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

2- ܫܡܰܥܘ ܟܠܟܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܫܰܒ̈ܛܐ܀ ܘܨܽܘܬܝ ܐܰܪܥܐ ܒܰܡܠܐܗ̇ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

4- ܘܢܶܬܦܰܫܪܘܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܬܚܽܘܬܰܘܗܝ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܘܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܕܢܳܕܪܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܒܡܰܚܰܬܬܐ܀

6- ܘܶܐܓܰܠܐܷ ܫܶܬܶܐܣ̈ܝܗܿ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ܀

7- ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܐܶܓܪܐ ܕܙܳܢܺܝܬܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܠܐܱܓܪܐ ܕܙܳܢܺܝܬܐ ܢܶܗܦܟܘܢ ܗ̄ ܠܛܰܝܒ̈ܘܬܝ ܡ̣ܢ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܚܫܰܒܘ. ܘܥܠܗ̇ܕܐ ܦܳܠܚ̈ܝ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܰܥܕܺܝܘ ܐܶܢܝܢ ܡ̣ܢܗܘܢ܀ ܘܰܥܒܶܕܝ ܡܰܪܩܘܕܬܐ ܐܝܟ ܕܝܳܪܽܘܕܐ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܚܰܝܘܬܐ ܩ̈ܠܐ ܪ̈ܰܥܘܡܐ ܡܰܣܪܚܐ ܟܕ ܡܶܬܚܰܛܦܝܢ ܝ̈ܠܕܝܗ̇. ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܥܒܕܝ ܡܰܪܩܘܕܬܐ ܐܝܟ ܕܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ܀

ܘܶܐܒܠܐ ܐܝܟ ܕܰܒܢ̈ܬܐ ܕܣܺܝܪܝܢܘܣ ܗ̄ ܬܰܢܺܝܢܐ ܟܕ ܡܶܬܐܰܠܨ ܥܰܫܺܝܢܐܝܬ: ܓܳܥܶܐ ܘܡܳܚܶܐ ܕܽܘܢܒܶܗ ܠܐܰܪܥܐ. ܘܣܺܝܪܝܰܢܘܣ: ܦܳܪܰܚܬܐ ܟܕ ܡܶܬܚܰܛܦܝܢ ܝ̈ܰܠܕܝܗ̇ ܝܰܬܝ̣ܪ ܐܽܘܡܢܐܝܬ ܡܒܰܓܢܐ ܘܳܐܠܝܳܐ܀

10- ܒܓܳܬ ܠܐ ܬܶܚܕܘܢ ܗ̄ ܥܠ ܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܕܶܐܬܒܙܶܙܘ ܒܗ̇ ܒܰܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܶܬܒܰܙܙܝܢ܀

ܒܒ̈ܳܬܐ ܕܥܽܘܦܪܐ ܗ̄ ܒܰܩܪܝܬܐ ܕܒܶܝܬ ܓܶܕܥܘܢ܀

11- ܥܳܡܘܪܬܐ ܕܨܳܥܢ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܝܣܪܐܝܠ ܕܺܝܬܒܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܒܨܥܢ܀

ܡܰܪܩܘܕܬܐ ܕܒܶܝܬ ܐܘܨܝܠ ܬܶܣܒ ܡ̣ܢܟܘܢ ܡܚܽܘܬܗ̇ ܗ̄ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܐܘܨܝܠ ܬܫܬܒܘܢ܀

13- ܦܶܓܕܰܬ݀ ܡܪ̈ܰܟܒܬܐ ܗ̄ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ. ܥܡܽܘܪܬܐ ܕܰܠܟܝ̣ܫ: ܪܺܝܫ ܚܛܺܝܬܐ ܗܺܝ ܠܒܰܪܬ ܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܒܢ̈ܰܝ ܠܟܝ̣ܫ ܩܛܰܠܘ ܠܐܰܡܘܨܝܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܩܰܕܡܝܐ ܐܶܬܩܛܶܠ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܡܠܟܘ ܒܳܬܪ ܕܰܘܺܝܕ܀

14- ܠܝܳܪܬܽܘܬܐ ܕܓܳܬ ܗ̄ ܡܶܕܡ ܕܰܢܣܰܒܬܝ ܡ̣ܢ ܦܠܶܫ̈ܬܝܶܐ: ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܢܣܰܒܘ ܡ̣ܢܟܝ܀

16- ܐܰܣܓܝ̣ ܡܶܪܛܶܟܝ ܐܝܟ ܕܢܶܫܪܐ ܒܰܚܒܨ ܓܳܡܰܠ ܡܬܢܝܳܢܐܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

7- ܗܐ ܡ̈ܶܠܝ ܡܰܛܐܒ̈ܢ ܥܡ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܘܶܐܬܡܰܠܺܝܘ ܘܒܰܨܚܚܐ: ܕܶܐܙ̈ܠܝ ܘܶܐܬܡ̈ܠܺܝ ܒܝܽܘܕ ܟܶܐܡܰܬ ܗ̣ܢܝܢ ܡ̈ܶܠܐ ܕܥܒܰܪ̈ܝܢ ܘܶܐܬܡ̈ܠܝ̣ܝ̣ܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܚܰܬܺܝܬܐ: ܐܶܙܠܰܘ ܒܘܰܐܘ. ܟܶܐܡܰܬ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܘܶܐܬܡܰܠܺܝ ܒܝܽܘܕ ܟܶܐܡܰܬ ܡ̈ܶܠܐ ܘܰܩܝܡ̈ܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܠܐܰܒܗܝ̈ܟܘܢ ܟܺܐܢ̈ܐ܀

8- ܥܰܡܝ ܐܝܟ ܓܰܢܒܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܠܡܶܗ ܗ̄ ܡܶܬܚܪܶܐ ܠܰܡܩܰܒܠܘ ܡܶܠܟ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܀ ܡܶܫܟܗ ܬܶܫܛܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܫܳܛܐ܀

11- ܓܰܒܪܐ ܕܰܡܗܰܠܟ ܒܪܘܚܐ ܕܰܓܠܐܝܬ ܗ̄ ܢܒܺܝܐ ܟܰܕܳܒܐ܀ ܐܰܛܦ ܠܟ ܚܰܡܪܐ ܘܪܰܘܝܽܘܬܐ ܗ̄ ܐܦ ܠܟ ܐܘ ܢܒܺܝܐ ܕܰܓܳܠܐ: ܡܢܳܬܐ ܒܪܽܘܓܙܐ ܕܐܬܶܐ ܥܠ ܥܰܡܐ܀

12- ܘܐܝܟ ܓܙܳܪܐ ܒܓܰܘ ܪܒܳܥܗ ܕܡܓܰܢܰܝ ܡ̣ܢ ܐܢܳܫ̈ܐ ܗ̄ ܬܶܓܥܘܢ ܒܽܐܘܠܨܢܟܘܢ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

6- ܡܛܠܗ̇ܢܐ ܠܶܠܝܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܚܶܙܘܐ ܗ̄ ܢܒܺܝܝ̈ܟܘܢ ܕܰܓ̈ܳܠܐܷ ܟܕ ܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܠܟܘܢ܀

8- ܒܪܰܡ ܕܝܢ ܐܷܢܐ ܡܠܶܐ ܐܢ݂ܐ ܚܰܝܠܐ ܕܪܘܚܶܗ ܕܡܪܝܐ ܘܕܺܝܢܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܘܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܰܛܢܳܢܐ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܫܰܦܺܝܪܘܬ ܕܶܚܠܬܐ: ܡܶܬܐܠܨ ܕܰܢܩܰܠܶܣ ܗ̣ܘ ܠܗ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܰܘܠܘܣ ܒܕܽܘܟ܀

12- ܘܛܽܘܪ ܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܕܰܒܢܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܠܡܪܝܐ ܒܨܶܗܝܘܢ܀ ܠܒܶܝܬ ܥܳܒܐ ܗ̄ ܕܰܒܢܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܢܶܫ̈ܰܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

3- ܘܢܶܪܥܘܢ ܣܰܦܣܺܝܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܣܶܟܰܝ̈ ܦܰܕܢ̈ܐ ܗ̄ ܠܡ̈ܐܢܰܝ ܩܪܳܒܐ: ܡܳܐܢ̈ܝ ܐܰܟܳܪܘܬܐ ܢܶܥܒܕܘܢ܀

8- ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܰܓܶܕܠܐ ܘܪܳܥܝܐ ܥܰܡܽܘܛܐ ܕܒܰܪܬ ܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܠܨܶܕܰܩܝܐ ܩܳܪܶܐ ܡܰܓܕܠܐ ܘܪܳܥܝܐ ܡܛܠ ܡܰܠܟܘܬܗ. ܘܥܰܡܘܛܐ ܡܛܠ ܛܥܝܽܘܬܗ܀ ܘܶܐܬܐ ܫܰܠܺܝܛܐ ܩܰܕܡܝܐ ܗ̄ ܢܶܒܘܟܰܕܢܰܨܪ܀

13- ܘܬܰܕܩܺܝܢ܀ ܘܬܰܚܪܡܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

2- ܐܰܢܬܝ ܕܝܢ ܒܶܝܬܠܚܡ ܐܳܦܰܪܬܐ: ܙܥܽܘܪܝܐ ܐܰܢܬܝ ܕܬܗܘܶܝܢ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܺܝܗܘܕܐ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܒܨܺܝܪܐ ܐܰܢܬܝ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܟܝ܀ ܐܠܐ ܒܝܰܕ ܕܺܝܠܝ ܢܶܦܘܩ ܡ̣ܢܟܝ ܫܰܠܺܝܛܐ. ܓܽܘܫܡܢܐܝܬ ܡܰܢ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ. ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܡܫܺܝܚܐ: ܕܒܰܫܪܪܐ ܕܡ̣ܢ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܗ̣ܘ ܘܡ̣ܢ ܝܰܘܡ̈ܝ ܥ̈ܠܡܐ ܡܰܦܩܶܗ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܬܽܘܡܝܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ܀

3- ܡܶܟܺܝܠ ܢܰܫܠܶܡ ܐܢܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܙܰܒܢܐ ܕܝܳܠܕܐ ܝܳܠܶܕܬܐ ܗ̄ ܒܽܐܘܠܨܢܐ ܢܗܶܐ ܥܰܡܗ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܬܝ̣ܠܶܕ܀

5- ܘܐܬܘܪܝܐ ܡܐ ܕܶܐܬܐ ܠܐܰܬܪܰܢ ܘܰܕܪܶܟ ܒܣܳܚܪ̈ܬܢ: ܢܩܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܒܥܐ ܪ̈ܥܰܘܬܐ ܘܰܬܡܢܝܐ ܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ ܕܐܢܳܫ̈ܐ ܗ̄ ܡܕܰܒܪ̈ܢܐ ܡܫܰܡܠܝ̈ܐ ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܘܝܳܬܪܺܝܢ. ܫܰܒܥܐ ܓܝܪ ܐܪܳܙ ܫܽܘܡܠܝܐ ܕܰܬܡܢܝܐ. ܘܰܬܡܢܝܐ ܐܪܳܙ ܝܰܬܝ̣ܪܽܘܬܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܫܰܒܥܐ ܪ̈ܳܥܰܘܬܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܐ: ܐܶܫܰܥܝܐ܆ ܘܗܽܘܫܥ܆ ܘܝܘܐܝܠ܆ ܘܥܰܡܽܘܣ܆ ܘܥܽܘܒܰܕܝܐ܆ ܘܝܰܘܢܳܢ ܘܗ̣ܘ ܡܺܝܟܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ. ܘܰܬܡܢܝܐ ܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ: ܠܚܶܙܰܩܝܐ܆ ܘܰܡܢܰܫܐ܆ ܘܐܡܘܢ܆ ܘܝܽܘܫܝܐ܆ ܘܝܗܘܐܚܙ܆ ܘܝܘܝܩܝܡ܆ ܝܽܘܟܰܢܝܐ܆ ܘܨܶܕܩܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܒܥܐ ܪ̈ܥܰܘܬܐ ܘܰܬܡܢ̈ܐ ܢܽܘܟ̈ܬܬܐ ܕܐܢܳܫ̈ܐ ܐܡ̇ܪ܀

6- ܘܢܺܐܪܥܘܢ ܠܐܰܪܥܐ ܕܐܳܬܽܘܪ ܒܚܰܪܒܐ ܗ̄ ܦܪ̈ܣܝܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܩܽܘܡ ܕܽܘܢ ܥܡ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܡܳܪܝܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܦܳܩܶܕ܀

4- ܡ̣ܢ ܣܳܛܺܝܡ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܓܰܠܓܰܠ ܗ̄ ܠܟܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܐܰܩܝ̣ܡ ܒܳܠܩ ܠܒܶܠܥܡ ܕܢܶܠܘܛ܀

6- ܒܡܳܢܐ ܐܩܕܡ ܠܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܠܰܢܒܺܝܐ ܡܫܰܐܷܠ܀

14- ܘܥܳܒܰܪܬܐ ܬܶܗܘܐ ܒܓܰܘܟ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ܀

16- ܘܚܶܣܕܶܗ ܕܥܰܡܝ ܬܩܰܒܠܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܢܶܬܦܪܰܥ ܐܝܟ ܥܒ̈ܳܕܘܗܝ ܒܺܝܫ̈ܐ ܬܚܰܣܕܽܘܢܝܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܘܰܠܒܟܳܪܬܐ ܪܶܓܰܬ݀ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܠܡܰܢ ܕܩܳܕܶܡ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܠܚܰܒܪܗ܀

4- ܝܰܘܡܐ ܕܕܽܘܩܝ̈ܟܝ ܘܰܕܦܽܘܪܩܢܟܝ ܐܶܬܐ ܗ̄ ܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܳܐܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܢܒܺܝܝ̈ܟܝ ܕܰܓ̈ܳܠܐ ܕܬܶܬܦܪܩܺܝܢ ܡ̣ܢܗ: ܗܽܘܝܘ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܟܝ܀

8- ܠܐ ܬܶܚܕܝܢ ܠܝ̣ ܒܥܶܠܕܒܒܬܝ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ ܠܐܰܕܽܘܡ ܐܴܡܪܐ܀

11- ܝܰܘܡܐ ܗܘ ܕܶܬܫܬܰܩܠܺܝܢ ܗ̄ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܐ ܕܒܳܙܘܝ̈ܟܝ܀

17- ܘܢܶܠܚܟܽܘܢ ܥܰܦܪܐ ܐܝܟ ܚܶܘܝܐ ܗ̄ ܕܒܶܝܬ ܓܽܘܓ܀ ܘܐܝܟ ܚܘ̈ܠܕܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ ܢܶܬܛܰܫܘܢ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܢܒܝܘܬܗ ܕܡܝܟܐ