ܕܚܒܩܘܩ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܐ

ܕܚܒܩܘܩ ܢܒܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܫܶܡܥܘܢ ܗܽܘ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܨܳܥܪ. ܘܡ̣ܢ ܕܶܐܬܢܰܒܝ: ܕܐܬܶܝܢ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܥܠ ܥܰܡܐ: ܥܪܰܩ ܠܐܰܪܥܐ ܕܐܝܫܳܡܥܺܝܠ. ܘܡܺܝܬ ܩܕܳܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܦܽܘܢܝܐ: ܘܟܕ ܡܰܘܒܶܠ ܒܽܘܫܠܐ ܠܚ̈ܳܨܽܘܕܶܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܰܗܘܐ ܒܒܳܒܶܝܠ ܘܝܰܗܒ ܫܳܪܽܘܬܐ ܠܕܢܺܝܐܝܠ ܘܰܗܦܰܟ ܩܳܡ ܥܠ ܚܨܽܘ̈ܕܶܐ܀ ܚܰܒܩܘܩ ܗ̄ ܡܙܰܕܩܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

2- ܥܕܰܡܐ ܠܐܶܡܰܬܝ ܡܳܪܝܐ ܓܳܥܶܐ ܐܢ݂ܐ ܘܠܐ ܫܳܡܥ ܐܰܢܬ؟ ܠܘ ܒܰܙܢܐ ܕܥܶܕܠܝܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܡ̇ܪ: ܐܠܐ ܒܰܙܢܐ ܕܬܰܟܫܶܦܬܐ ܘܓܽܘܪܓܚܐ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܓܥܳܬܶܗ܀

4- ܡܶܛܠܗ̇ܢܐ ܦܳܓ ܢܳܡܘܣܳܐ ܗ̄ ܐܶܫܬܪܺܝ ܘܰܒܛܶܠ܀

7- ܘܚܶܙܘܶܗ ܡܰܦܶܩ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܰܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܟܝܳܢܐ ܗܝ ܕܡܰܘܬܗ܀

10- ܘܰܡܩܰܒܪ ܥܰܦܪܐ ܘܐܚܶܕ ܠܗ ܗ̄ ܡܟܰܢܶܫ ܥܰܦܪܐ ܐܝܟ ܬܠܠܐ ܘܣܳܠܩ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢܗ܀

11- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܬܚܰܠܦ ܪܘܚܶܗ ܘܬܶܥܒܰܪ ܗ̄ ܒܛܠ ܨܶܒܝܳܢܗ ܘܡܶܫܬܪܐ ܫܽܘܠܛܢܗ܀ ܘܢܶܬܚܰܝܰܒ ܚܰܝܠܗ ܠܐܰܠܗܗ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܡܚܰܝܒ ܠܗ܀

12- ܕܠܐ ܢܳܡܘܣ ܐܢܬ ܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܶܬܦܰܫܟܢܐܝܬ ܘܰܡܫܰܐܠܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ܕܐ ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܪܐ ܟܰܝ ܒܰܛܶܠܬܝܗܝ ܠܢܳܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܩܛܽܘܠܐ ܢܶܬܩܛܠ ܕܗ̇ܟܢܐ ܚܳܐܪ ܐܰܢܬ ܘܫܰܬܺܝܩ ܐܢܬ. ܘܠܐ ܩܳܛܠ ܐܢܬ ܠܥܰܘܠܐ ܕܰܩܛܰܠ ܠܙܰܕܺܝܩܐ܀

15- ܘܡܶܬܟܢܶܫ ܒܓܰܘܦܐ ܗ̄ ܒܰܡܨܺܝܕܬܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܥܠ ܕܘܟܰܬܝ ܐܶܩܘܡ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܟܕ ܕܰܪܺܝ̣ܟ ܐܢ݂ܐ ܥܠ ܟܺܐܦܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܡܫܰܪܰܪ ܐܢ݂ܐ ܒܣܰܒܪܝ ܘܬܽܘܟܠܢܝ ܕܥܠ ܡܪܝܐ܀

11- ܡܛܠ ܕܟܺܐܦܐ ܡ̣ܢ ܐܷܣܬܐ ܓܳܥܝܳܐ ܗ̄ ܕܒܰܛܠܽܘܡܝܐ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀܀

13- ܘܐܡܘ̈ܬܐ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܐ ܢܶܠܐܝ̈ܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܠܳܡܰܕ܀

15- ܘܳܝ ܠܰܕܡܰܫܩܶܐ ܠܚܰܒܪܗ ܬܶܛܪܐ ܕܪܽܘܓܙܐ ܘܡܰܪܘܶܐ ܠܗ: ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܦܽܘܪܣܝܗܘܢ ܗ̄ ܥܠ ܢܒܘܟܰܕܢܨܪ ܡܶܬܢܰܒܐ ܗܰܘ ܕܟܕ ܫܒܳܐ ܠܥܶܒܪ̈ܝܐ: ܡܡܰܕܶܟ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܐ ܒܣܰܡܡܢ̈ܐ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܡܰܘܒܕܺܝܢ ܗܰܘܢܐ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܒܢܰܝܗܘܢ ܡܰܫܩܶܐ ܗܘܳܐ ܘܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܪܩܕܘܢ ܟܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܡܳܐܢ̈ܐ ܟܪ̈ܰܝܐ ܘܟܕ ܡܶܬܒܰܝܕܠܝܢ ܓܳܚܶܟ ܗܘܳܐ ܥܠ ܦܽܘܪܣܝܗܘܢ ܓܙܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܰܡܥܰܪ̈ܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܗ̄ ܒܗܰܕܡܰܝ̈ܗܘܢ ܡܟܰܣܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

2- ܡܳܪܝܐ ܥܰܒ̈ܕܝܟ ܗ̄ ܕܥܳܒܶܕ ܐܢܬ ܥܡ ܢܶܒܘܟܰܕܢܰܨܪ܀ ܒܓܰܘ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܫܢܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܶܨܥܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܢ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܗ̄ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܬܶܬܺܝܕܥ ܕܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕܝ̈ܟ. ܐܘ ܠܥܰܡܐ ܒܳܒܠܳܝܐ ܕܐܒܶܕ ܘܰܠܥܶܒܪܝܐ ܕܡܶܬܦܪܶܩ܀

3- ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܬܰܝܡܢܐ ܐܳܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܢܺܐܬܐ ܘܢܶܦܪܘܩ ܠܰܫܒܰܝ̈ܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ. ܐܦ ܓܶܝܪ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܟܕ ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܒܳܒܶܝܠ ܘܥܠ ܐܘܪܫܠܶܡ ܐܡ̇ܪ: ܣܺܝܡ ܐܰܦܝ̈ܟ ܠܐܘܪܚܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܘܶܐܬܢܰܒܳܐ ܥܠ ܬܰܝܡܢܐ܀ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪܐ ܕܦܪܢ ܗ̄ ܠܛܽܘܪܐ ܕܨܶܗܝܘܢ ܛܽܘܪܐ ܕܦܪܢ ܩܳܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܛܽܘܪܐ ܕܡܛܰܠܠܐ ܥܰܒܺܝܛܐ ܐܡ̇ܪ ܘܚܰܬܺܝܬܐ. ܒܰܕܐܦ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܥܳܒܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܐ ܩܳܪܐ ܠܨܶܗܝܘܢ܀

4- ܒܰܩܪܝܬܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܢܣܺܝܡ ܥܽܘܫܢܶܗ ܒܠܰܩܚܐ ܗ̄ ܒܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝܗ̇܀ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܠܠܩܚܐ ܚܰܒܺܝܒܽܘܬܐ ܥܰܫܺܝܢܬܐ ܕܚܰܝܠܗ: ܐܝܟ ܕܰܒܩܰܪܢܐ ܥܳܩܰܪ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܘܰܠܥܰܡܗ ܥܰܫܺܝܢܐܝܬ ܢܰܚܶܒ܀

5- ܩܕܳܡܘܗܝ ܐܳܙܶܠ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܬܺܐܙܠ ܡܶܠܬܐ܀

ܘܢܳܦܩܐ ܛܰܝܪܐ ܠܪܶܓܠܗ ܗ̄ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܒܳܒ̈ܠܳܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܦܘܩ ܠܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܪܶܓܠܗ ܗ̄ ܗܺܝ ܡܶܠܬܐ ܬܶܦܽܘܩ܀

6- ܚܪ ܘܕܓܰܠܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܒܛܶܠܘ ܒܪܽܘܓܙܶܗ܀

7- ܬܚܶܝܬ ܐܘܢ ܚܙܺܝܬ ܡܰܫܟܢܐ ܕܟܽܘܫܰܢ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܰܥܒܕ ܐܠܗܐ ܥܡ ܟܽܘܫܰܢ ܡܰܠܟܐ ܕܡܶܕܝܰܢ̈ܝܶܐ ܕܦܠܚܺܝܢ ܠܐܘܢ ܦܬܰܟܪܐ: ܗܳܟܰܢ ܥܡ ܐܬܘܪܝܐ ܢܶܥܒܕ܀

8- ܥܠ ܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܪܓܶܙ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ܀

9- ܘܰܐܪܥܐ ܒܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܬܶܬܚܰܪܬ ܗ̄ ܒܳܒܶܝܠ ܒܦܽܘܪ̈ܣܝܶܐ܀

11- ܫܶܡܫܐ ܘܣܰܗܪܐ ܩܳܡܘ ܒܡܶܕܝܪ̈ܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܣܟܝܘ ܠܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ܀ ܘܰܒܢܽܘܗܪܐ ܕܓܶܐܪ̈ܰܝܟ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܗ̄ ܒܚܰܪܒܐ ܕܒܳܒܠܝܐ ܕܢܰܚ ܠܗܘܢ ܦܽܘܪܩܢܐ܀

13- ܦܣܰܩܬ ܪܺܝܫܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܗ ܕܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܒܰܛܶܠܬ ܡܰܠܟܘܬ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

14- ܦܰܚܬܬ ܒܚܽܘܛܪ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܫ̈ܰܠܺܝܛܢܰܘܗܝ ܗ̄ ܒܚܽܘܛܪ̈ܰܝ ܦܽܘܪ̈ܣܝܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܒܳܒ̈ܠܝܶܐ܀

ܕܶܐܬܬܟܠܘ ܒܫܰܚܝܳܢܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܐܫܝ̣ܚܘ ܘܒܰܣܪܘ܀

15- ܕܪܰܟܬ ܒܝܰܡܐ ܥܠ ܪ̈ܶܟܫܳܟ ܗ̄ ܫܰܕܪܬ ܡܰܠܐܟ̈ܝܟ ܥܠ ܣܢ̈ܐܐ ܐܝܟ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐܶ ܕܝܰܡܐ܀

16- ܫܶܡܥܶܬ ܘܙܳܥܰܬ݀ ܟܰܪܣܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܡܠܠܐ ܕܣܶܦ̈ܘܬܝ ܗ̄ ܟܕ ܓܠܐ ܠܝ̣ ܡܳܪܝܐ ܪܽܘܓܙܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܥܠ ܒܳܒ̈ܠܝܶܐ: ܒܳܬܪ ܕܨܰܠܝܬ ܠܘܬܗ ܙܥܶܬ܀ ܥܠ ܪܬܺܝܬܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝ ܕܶܟܪܢܐܝܬ܀

17- ܡܛܠ ܕܬܺܬܐ ܠܐ ܦܶܪܥܰܬ݀ ܗ̄ ܠܣܗܕܽܘܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܬܐ ܕܝܰܬܺܝܪ̈ܢ ܩܳܪܐ ܠܒܺܝ̈ܫܬܐ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܢ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܢܒܝܘܬܗ ܕܚܒܩܘܩ