ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܬܣܠܘܢ̈ܝܩܝܐ

ܬܘܒ ܒܚܝܠ ܝܫܘܥ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܬܣܠܘܢ̈ܝܩܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܝܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܣܠܘܢܝܩܝ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܗܺܝ ܕܡܰܩܕܘܢܝܐ. ܘܶܐܬܐ ܠܗ̇ ܦܰܘܠܘܣ ܘܰܐܠܶܦ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܩܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܠ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܪܕܽܘܦܝܐ ܫܰܒܩܗ̇ ܘܶܐܙܰܠ ܠܐܰܬܝܢܰܣ. ܡܛܠ ܕܡܶܬܦܰܠܓ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܰܠܡܐ ܢܶܫܬܰܚܠܦܘܢ: ܫܰܕܰܪ ܠܗܘܢ ܠܛܺܝܡܬܐܘܣ ܕܰܢܒܰܝܐ ܐܢܘܢ: ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܕܢܶܓܘܫ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܦܢܳܐ ܐܰܘܕܥܶܗ ܚܽܘܡܣܳܢܗܘܢ: ܬܘܒ ܫܰܕܪܗ ܠܘܳܬܗܘܢ ܒܗܳܕܐ ܐܶܓܰܪܬܐ. ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܐܺܝܘܢܢܝܣ ܒܡܺܐܡܪ̈ܐ ܚܕܰܥܣܰܪ ܣܰܝܶܟ ܦܽܘܫܩܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܝܡܝܐ

5- ܡܛܠ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܘܬܢ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܘܰܝܢ ܒܰܝܢܳܬܟܘܢ ܡܶܛܠܬܟܘܢ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

5- ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܡܬܘܡ ܐܶܬܚܰܫܚܢ ܒܡܰܡܠܠܐ ܫܰܕܳܠܐ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ܀

8- ܡܛܠ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ܀

11- ܘܡܣܰܗܕܺܝܢܰܢ ܠܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

17- ܒܰܐܦ̈ܝܢ ܘܠܐ ܒܠܶܒܰܢ ܒܰܚܒܳܨ ܦܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

4- ܕܰܥܬܺܝܕܝܢܢ ܠܡܶܬܐܠܨܘ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀

7- ܐܶܬܒܰܝܰܐܢ ܒܟܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

3- ܘܕܬܶܗܘܘܢ ܦܰܪܝܩܺܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܙܳܢܝܘܬܐ ܗ̄ ܒܗܳܝ ܕܟܕ ܐܶܬܐ ܠܘܳܬܗ ܛܺܝܡܬܐܘܣ ܐܰܘܕܥܶܗ: ܕܰܕܠܐܳ ܦܽܘܪܫܳܢ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܠܢܶܫ̈ܐ܀

4- ܠܡܶܩܢܳܐ ܡܳܐܢܗ ܒܩܰܕܝܫܘܬܳܐ ܗ̄ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܐܢܳܫ̈ܝܢ: ܐܰܢܬܬܗ܀

6- ܘܠܐ ܬܶܗܘܘܢ ܡܫܺܝܚܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܫܺܝܢ ܗ̄ ܡܒܰܣܪܺܝܢ܀ ܐܶܡܪܢ ܠܟܘܢ ܘܣܰܗܕܢ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

8- ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܒܟܘܢ ܪܘܚܶܗ ܩܰܕܝܫܬܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܐܝ̣ܬ܀

13- ܕܥܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܟܳܪܝܐ ܠܟܘܢ ܒܰܙܩܳܦ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܒܰܩܝܳܡܬܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪܝܢ܀

15- ܕܰܚܢܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢܰܢ ܒܡܶܐܬܝܬܶܗ ܕܡܳܪܢ ܕܚܝܺܝܢܢ: ܠܐ ܢܰܕܪܟ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܡܟܘ ܗ̄ ܗܳܢܘܢ ܕܒܰܙܒܰܢ ܢܽܘܚܳܡܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܘܠܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܐ ܡܫܰܢܝܢ܀

17- ܢܬܚܛܶܦ ܥܰܡܗܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܰܥܢܢ̈ܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܪܢ ܒܐܳܐܪ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܠܘ ܥܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܳܪܟ ܡܳܪܢ. ܐܠܐ ܒܳܐܰܐܪ ܡܶܬܚܙܶܐ ܘܬܰܡܳܢ ܨܳܝܒܺܝܢ ܐܢܳܫ̈ܐ ܠܐܘܪܥܶܗ ܒܰܦܓܪ܀

18- ܗܘܰܘ ܗܳܟܝܠ ܡܒܰܝܐܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

3- ܐܝܟ ܚܶܒܠܐܳ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܚܕܳܢܳܐܝܬ܀ ܥܠ ܒܰܛܢܬܐ ܘܠܐ ܢܰܡܶܕܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀

10- ܕܐܢ ܥܺܝܪܺܝܢܢ ܘܐܢ ܕܰܡܟܝܢܰܢ: ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܗ ܢܺܚܐ ܗ̄ ܗܳܢܘܢ ܕܚܰܝܺܝܢ ܘܗܳܢܘܢ ܕܡܺܝܬܝܢ ܥܡ ܡܳܪܢ ܚܳܐܝܢ܀

11- ܘܒܰܢܰܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܢܽܘܢ܀

19- ܪܘܚܳܐ ܠܐ ܬܕܰܥܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܠܐ ܬܒܛܠܘܢ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܀

20- ܢܒܺܝܘ̈ܬܐ ܠܐ ܬܰܣܠܘܢ ܗ̄ ܠܘ ܡܛܠ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐ ܬܰܣܠܘܢ ܐܦ ܠܰܫܪܳܪܐ܀

21- ܟܠܡܶܕܡ ܒܩܰܘ ܘܰܕܫܰܦܝܪ ܐܰܚܽܘܕܘ܀

22- ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܨܒܽܘ ܒܺܝܫܐ ܥܪܽܘܩܘ ܗ̄ ܕܒܺܝܫܐ ܢܶܩܒܬܢܳܐܝܬ: ܐܝܟ ܗܳܝ: ܕܟܠ ܡܶܠܐ ܣܰܢܝܐ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܟܘܢ ܠܐ ܬܶܦܘܩܝ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܘܬ ܬܣܠܘܢܝܩ̈ܝܐ

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱