ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܠܟܘܢ: ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ: ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܥܢ ܘܰܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܒܥܰܝܢ̈ܝܢ ܚܙܝܢ ܘܓܰܫܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܒܰܐܠܗܘܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܗܽܘ: ܒܒܶܣܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܶܐܬܓܫܫ܀

9- ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܰܘܕܝܢܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܝܢ: ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܘܙܰܕܺܝܩ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܢ ܚܛܳܗܝ̈ܢ ܗ̄ ܐܦ ܗܳܢܐ ܫܠܺܝܚܐ ܥܠ ܡܰܘܕܝܳܢܘܬܐ ܡܚܰܦܶܛ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܐܝ̣ܬ ܠܢ ܦܰܪܩܠܺܝܛܐ  ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ: ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܙܰܕܺܝܩܐ ܗ̄ ܒܰܥܳܝܐ܀

5- ܒܗܳܢܐ ܡܫܰܠܰܡ ܫܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܒܗܰܘ ܕܢܳܛܪ ܡܶܠܬܗ ܀

7- ܠܘ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܟܳܬܶܒ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ: ܐܠܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ: ܗ̄ ܕܬܚܒܘܢ ܠܐܰܠܗܐ ܘܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܐ܀

8- ܬܘܒ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܟܳܬܶܒ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܐܶܘܢܓܠܝܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܙܰܗܪ ܥܠ ܚܽܘܒܐ܀

16- ܗ̇ܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘ̈ܝ ܡ̣ܢ ܐܰܒܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

17- ܘܥܳܒܰܪ ܥܳܠܡܐ ܗܽܘ ܘܪܶܓܬܗ ܗ̄ ܗܽܘܦܳܟ̈ܘܗܝ ܒܳܛܠܝܢ܀

18- ܘܗܫܐ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܫܺܝܚ̈ܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐܶ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܢܛܝܟܪ̈ܝܣܛܽܘ܀

20- ܘܰܐܢܬܘܢ ܡܫܺܝܚܽܘܬܐ ܐܝ̣ܬ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܩܰܕܝܫܳܐ ܗ̄ ܛܰܝܒܘܬܐ ܡ̣ܢ ܡܫܺܝܚܐ܀ ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܽܘ ܠܟܠܢܳܫ ܗ̄ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܀ ܡ̇ܢܘ̣ ܕܰܓܳܠܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܟܳܦܰܪ ܕܝܶܫܘܥ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܺܝܬܘܗܝ܀

27- ܘܐܝܟ ܕܰܐܠܶܦܟܘܢ ܩܰܘܰܘ ܒܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܐܠܦܬܟܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

2- ܘܚܳܙܝܢܰܢ ܠܗ ܐܝܟ ܡܶܕܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̄ ܠܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܘܗܝ܀

21- ܐܢ ܠܶܒܰܢ ܠܐ ܒܳܣܰܪ ܠܢ: ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܶܢܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܢ ܕܟܶܐ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܓܰܘܳܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

3- ܘܗܳܫܐ ܒܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܰܕܘ ܗ̄ ܠܘ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܓܳܠܐܳ: ܐܠܐ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܡܰܛܥܝܳܢܐ܀

10- ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܐܰܚܶܒܢ ܠܐܰܠܗܐ ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܐ ܐܠܐ ܗܽܘ ܐܰܚܒܰܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ܀

14- ܘܰܚܢܰܢ ܚܙܰܝܢ ܘܡܰܣܗܕܺܝܢܰܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

16- ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܚܽܘܒܰܐ ܗܘ ܗ̄ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܽܘܒܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

6- ܗܳܢܘ ܕܶܐܬܐ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܐ ܘܰܕܡܐ ܗ̄ ܦܰܪܩܰܢ ܒܰܥܡܳܕܐ ܘܰܨܠܺܝܒܐ ܀

16- ܐܺܝܬ ܓܝܪ ܚܛܳܗܐ ܕܡܰܘܬܐ: ܠܐ ܗܘܳܐ ܥܠ ܗܳܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ: ܕܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ ܗ̄ ܚܛܳܗܐ ܕܡܰܘܬܐ ܠܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܳܐܶܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܶܠܥܳܕ ܬܝܳܒܘܬܐ ܩܳܪܐ܀

19- ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܚܢܰܢ: ܘܥܳܠܡܐ ܟܠܗ ܒܒܺܝܫܐ ܗܽܘ ܣܺܝܡ ܗ̄ ܥܶܠܬܐ ܗܽܘ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܀

ܫܠܡ̈ܝ

ܐܓܪ̈ܬܐ ܩܬܘܠܝ̈ܩܐܣ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ