ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܕܰܬܠܳܬ̥ܐ ܕܫܺܫܰܠܬܐ

ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܕܰܬܠܳܬ̥ܐ ܕܫܺܫܰܠܬܐ

 

ܥـܘܬܳܕܐ

Forward

ܗܶܪܓܐ 1

ܗܶܪܓܐ 2

ܗܶܪܓܐ 3

ܗܶܪܓܐ 4

ܗܶܪܓܐ 5

ܗܶܪܓܐ 6

ܗܶܪܓܐ 7

ܗܶܪܓܐ 8

ܗܶܪܓܐ 9

ܗܶܪܓܐ 10

ܗܶܪܓܐ 11

ܗܶܪܓܐ 12

ܗܶܪܓܐ 13

ܗܶܪܓܐ 14

ܗܶܪܓܐ 15

ܗܶܪܓܐ 16

ܗܶܪܓܐ 17

ܗܶܪܓܐ 18

ܗܶܪܓܐ 19

ܗܶܪܓܐ 20

ܗܶܪܓܐ 21

ܗܶܪܓܐ 22

ܗܶܪܓܐ 23

ܗܶܪܓܐ 24

ܗܶܪܓܐ 25

ܗܶܪܓܐ 26

ܗܶܪܓܐ 27

ܗܶܪܓܐ 28

ܗܶܪܓܐ 29

ܗܶܪܓܐ 30

ܗܶܪܓܐ 31

ܗܶܪܓܐ 32

ܗܶܪܓܐ 33

ܗܶܪܓܐ 34

ܗܶܪܓܐ 35

ܗܶܪܓܐ 36

ܗܶܪܓܐ 37

ܗܶܪܓܐ 38

ܨܠܘܬ̥ܐ

ܙܰܘܥ̈ـܐ  VOWELS

ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܚܘܫܳܒܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ

NUMERALS       ܡܶܢܝܳܢ̈ܐ

ܦܘܠܳܓ̈ܐ ܕܙܰܒܢܐ  Time

COLORS  ܓܰܘܢ̈ـܐ

ܠܶܟܣܝܩܘܢ

 

 

ܥـܘܬܳܕܐ

 

     ܐܳܦ ܘܰܒܗܳܢܐ ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܕܰܬܠܳܬ̥ܐ ܕܫܺܫܰܠܬܐ (ܗܶܪ̈ܓܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ) ܥܰܠ ܛܽܘܦܣܐ ܕܗܰܘ ܬܪܰܝܳܢܐ ܪܕܺܝܬ̥ ܡܶܢ ܟܝܬ̥ ܗܶܪ̈ܓܐ ܘܫܽܘ̈ܳܐܠܶܐ ܘܡܘܫ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܐܳܦܶܢ ܩܰܠܝܠ ܒܰܐܪ̈ܝܟ̥ܳܬ̥ܳܐ ܐܶܬܚܰܫܚܶܬ̥ .

ܒܒܳܥܘ ܗܳܟ̥ܝܠ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܐ ܪ̈ܰܒܳܢܐ ܕܢܘܗܳܪ̈ܶܐ ܬܘܪ̈ܳܨܳܝܐ ܕܰܠܗܘܢ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܰܒܨܝܪܘܬ̥ܝ̱ ܢܰـܘܕܥܘܢ . ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܰܚܬ̥ܳܡܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܝܰܬܝܪ ܚܰܬ̥ܝܬ̥ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܢܶܕܢܰܚ . ܘܰܠܟܽܠ ܢܘܗܪ ܚܘܝـܚܳܐܝܺܬ̥ ܡܩܰܒܶܠ  ܐ̱ܢܐ .

ܘܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܕܪܳܢ ܠـܘܳܬ̥ ܟܽܠ ܡܐ ܕܰܠـܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܘܬ̥ܶܗ ܢـܢܝـܚ ، ܘܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܝܫܐ ܢܪܰܡܪܶܡ .

 

ܩܰܐܡܺܫܠܝ ، 1976 ܡ̄                ܥܰܒܕܡܫܝـܚܐ ܕܩܰܪܰܗܒܰܫ

 

 

 

 

 

Forward

 

 

Yet, with this THIRD book of my series Syriac Reading Lessons ܗܪ̈ܓܐ ܕܩܪܝܢܐ  I have continued the same style as with book TWO. This means that the lessons, questions and poems have followed the same system as previously indicated.

My wish is that all my esteemed colleagues would let me know of any suggestions and corrections that they deem necessary. So that the next edition  would come out more correct and complete.

May the Lord guide me to fulfill all that is pleasing unto His will for the glory of His Holy Name.

 

 

 

Abd-mshiho  d-Qarah-bash  

 

Kameshli, 1976

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 1

                                          

ܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ ܕܝܠܰܢ

                        

                                                               

ܡܰܘܬܒܐ ܚܳـܕܰܪ ܡܶܫܬܥܶܝܢ ܩܶܪܝܳـܢܐ

 

     ܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ  ܕܝܠܰܢ  ܐܝܬ̥  ܒܶܗ ܫܰܒܥܐ  ܣܶܕܪ̈ܐ ، ܘܟܽܠ ܣܶܕܪܐ ܐܝܬ̥ ܒܶܗ ܥܶܣܪܐ ܡܰܘܬܒ̈ܐ ، ܘܟܽܠ ܡܰܘܬܒܐ ܝܳܬ̥ܶܒ  ܥܠܰܘܗ̱ܝ̱  ܚܰܕ  ܝܳܠـܘܦܐ .

     ܟܽܠ ܣܶܕܪܐ ܐܝܬ̥ ܒܶܗ ܚܰܕ ܟܘܪܣܝܐ ، ܘܰܚܕܐ ܛܶܒܠܝܬ̥ܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܦܳܢܐ ، ܘܰܚܕܐ ܠܘܚܐ ܡܶܛܽܠ ܗܶܪ̈ܓܐ .

     ܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ ܕܝܠܰܢ  ܐܝܬ̥  ܒܶܗ  ܐܳܦ  ܕܳܪܬ̥ܳܐ  ܪܰܒܬ̥ܐ ܕܚܳـܕܰܪ ܠܳܗ̇   ܫܘܪܐ  ܪܳܡܐ  ܘܒܳܗ̇  ܡܶܫܬܥܶܝܢ  ܛـܠܳـܝ̈ܐ  ܟܽܠ ܥܶـܕܳܢ  ܐܰܦܬܐ .

     ܐܶܢܐ   ܣܰܓܝ  ܪܳܚܶܡ  ܐ̱ܢܐ ܠܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ ، ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ  ܝܳܠܶܦ  ܐ̱ܢܐ  ܩܶܪܝܳܢܐ  ܘܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1 ܟܡܐ  ܣܶܕܪ̈ܐ  ܐܝܬ̥  ܒܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ  ܕܝܠܳܟ ؟
2 ܟܡܐ  ܡܰܘܬܒ̈ܐ  ܐܝܬ̥  ܒܟܽܠ ܣܶܕܪܐ ؟
3 ܟܡܐ  ܝܳܠܘܦ̈ܐ  ܐܝܬ̥  ܒܟܽܠ ܡܰܘܬܒܐ ؟
4 ܠܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ  ܠܘܚܐ ؟
5 ܐܰ ܪܰܐ  ܪܳܚܶܡ  ܐܰܢ̱ܬ  ܠܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ ؟  ܘܰܠܡܘܢ ؟

 

———————-

 

ܗܰܒ ܦܘܫܳܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡ̈ܐ   Put each word in a sentence

 

6 ܡܰܘܬܒܐ ܕܳܪܬܐ ܫܘܪܐ ܐܰܦܬܐ ܩܶܪܝܳܢܐ

  

———————-

 

ܐܰܕܟ̥ܰܪ ܫܶܡ ܚܰܡܫܐ ܡܶܢ

ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܳـܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܣܶܕܪܐ

 

Name five things you

may find in a classroom

 

7 ܐܰܝܟ : ܟܘܪܣܝܐ

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 2

                                                       

     ܡܐ ܫܰܦܝܪ ܨܰܦܪܐ

 

ܫܦܶܐ ܡܢܰܨܪ̈ܳܢ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ ܫܶܥܝܐ

 

     ܡܐ ܫܰܦܝܪ  ܗܳܢܐ  ܨܰܦܪܐ : ܐܳ ܐܰ ܪ ܫܦܶܐ ، ܫܶܡܫܐ  ܡܰܨܡܰܚ ، ܘܨܶܦܪ̈ܐ  ܡܢܰܨܪ̈ܳܢ  ܥܰܠ  ܐܝܠܳـܢ̈ܐ .

     ܒܨܰܦܪܐ : ܟܽ‍ܠ ܐ̱ܢܳܫ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܫܶܢܬ̥ܐ ܘܳ ܐ ܙܶܠ ܠܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ  ܕܢܺܐܠܰܦ  ܩܶܪܝܳܢܐ  ܘܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ .

     ܝܳܠܘܦܐ  ܟܰܫܝܪܐ  ܠܐ  ܦܳܗܶܐ  ܒܫܘ̈ܩܐ ، ܘܠܐ ܡܶܫܬܥܶܐ  ܒܐܽܘܪܚܐ  ܐܰܝܟ  ܕܠܳܐ  ܢܰܘܒܶܕ  ܥܶـܕܳܢܶܗ .

     ܝܳܠܘܦܐ ܟܰܫܝܪܐ ܗܳܪܶܓ ܒـܥܶـܕܳܢـܐ ܕܗܶܪ̈ܓܐ ، ܘܡܶܫܬܥܶܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܫܶܥܝܐ ، ܘܕܳܡܶܟ  ܒܥܶܕܳܢܐ  ܕܫܶܢܬ̥ܐ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱  ܕܳܢܰܚ  ܫܶܡܫܐ ؟
2  ܐܰܝܟܐ  ܝܳܬ̥ܒܳـ̈ܢ  ܘܰܡܢܰܨܪ̈ܳܢ  ܨܶܦܪ̈ܐ ؟
3  ܠܰܐܝܟܐ  ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ  ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ  ܒܨܰܦܪܐ ؟
4  ܠܡܳܢܐ  ܠܐ  ܦܳܗܶܐ  ܝܳܠܘܦܐ  ܒܫܘܩ̈ܐ ؟
5  ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱  ܗܳܪܶܓ  ܐܰܢ̱ܬ ؟  ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱  ܡܶܫܬܥܶܐ  ܐܰܢ̱ܬ ؟

 

– – – – – – – – –

 

ܗܰܒ ܦܘܫܳܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡ̈ܐ   Put each word in a sentence

 

6 ܡܰܨܡܰܚ ܦܘܠـܚܳܢܐ ܦܳܗܶܐ ܢܰـܘܒܶܕ ܢܺܐܠܰܦ

  

– – – – – – – – –

 

   ܣܝܡ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳـܠܐ ܕܠܳܚܡܐ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ     Fill in the blanks

 

 

ܒܽܐܘܪܚܐ ܟܰܫܝܪܐ ܕܫܶܥܝܐ ܒܫܘܩ̈ܐ ܕܗܶܪܓܐ

 

7 ܝܳܠܘܦܐ ………. ܠܐ ܦܳܗܶܐ ………. ܘܠܐ ܡܶܫܬܥܶܐ ………. .

        ܗܳܪܶܓ  ܒܥܶܕܳܢܐ  ……….  ܘܡܶܫܬܥܶܐ  ܒܥܶܕܳܢܐ  ………. .

 

ܗܶܪܓܐ 3

                            

 

                ܩܘܡ ܒܶܪܝ̱ ܩܘܡ

 

ܥܕܰܟܝܠ ܐܰܫܝܓ̥ ܣܰܪܶܩ ܫܰـܪܝ

 

     ܒܫܳܥܬ̥ܐ ܫܶܬ̥ ܕܨܰܦܪܐ ، ܩܶܪܒܰܬ̥ ܐܶܡܐ ܕܝܽܘܣܝ ܠـܘܳܬ̥ ܥܰܪܣܶܗ ܘܰܚـܙܳܬ̥ ܥܕܰܟܝܠ ܕܰܡܝܟ . ܣܳܡܰܬ̥ ܐܝܕܳܗ̇ ܥܰܠ ܪܝܫܶܗ ، ܘܰܒܩܳܠܐ ܒܰܣܝܡܐ ܐܶܡܪܰܬ̥ : ܩܘܡ ܒܶܪܝ̱ ܩܘܡ ، ܫܶܡܫܐ ܡܶܢ ܟܰܕܘ ܕܢܰܚ ܘܗܐ ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ ܩܳܪܶܐ ، ܥܶـܕܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ  ܕܬܺܐܙܰܠ ܠܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ .

     ܘܰܦܬܰܚ ܝـܘܣܝ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ̱ ، ܘܰܢܚܶܬ̥ ܡܶܢ ܥܰܪܣܶܗ ، ܘܰܠܒܶܫ ܡܐܢܰܘ̈ܗ̱ܝ̱ . ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܕܐܰܫܝܓ̥ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ̱ ܘܣܰܪܶܩ ܣܰܥܪܶܗ : ܝܺܬ̥ܒ ܩܕܳܡ  ܛܶܒܠܝܬ̥ܐ ܘܫܰܪܝ  ܩܳܪܶܐ  ܗܶܪܓܶܗ .

     ܝـܘܣܝ  ܛܰ‍ܠـܝܰܐ ܗ̱ܘ  ܟܰܫܝܪܐ . ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ  ܐܶܡܶܗ ܪܳܚܡܐ ܠܶܗ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܠܰܐܝܟܐ  ܩܶܪܒܰܬ̥  ܐܶܡܐ  ܕܝܽܘܣܝ ؟
2  ܐܰܝܟܰܢ  ܚـܙܳܬ̥  ܝܘܣܝ ؟
3  ܡܘܢ  ܐܶܡـܪܰܬ̥  ܠܶܗ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܥܒܰܕ  ܝܘܣܝ  ܟܰܕ  ܩܳܡ ؟
5  ܠܡܘܢ  ܪܳܚܡܐ  ܠܶܗ  ܐܶܡܶܗ ؟

  

——————————————–

 

 

ܗܰܒ ܦܘܫܳܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡ̈ܐ   Put each word in a sentence

 

6 ܥܰܪܣܐ ܥܶܕܳܢܐ ܡܳܐܢ̈ܐ ܐܰܦ̈ܐ ܣܰܥܪܐ

 

——————————————–

 

 ܪܰܟܶܒ 3 ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܥܰܠ« ܝܳܠܘܦܐ ܟܰܫܝܪܐ » Make 3 sentences:

 

7 ܐܰܝܟ : ܝܳܠܘܦܐ  ܟܰܫܝܪܐ  ܝܳܕܰܥ  ܗܶܪܓܶܗ .

 

——————————————–

 

8 ܐܳܡܪܝܢܰܢ : ܚܰܕ   ܬܪܶܝܢ  ܬܠܳܬ̥ܐ   ………  ܒـܢ̈ܰـܝܳܐ « ܕܶܟ̥ܪܳܐܝܺܬ̥ »

       ܚܕܐ   ܬܰܪܬܶܝܢ  ܬܠܳܬ̥  ………  ܒـܢ̈ܳܬ̥ܳܐ « ܢܶܩܒܳܐܝܺܬ̥ »

 

——————————————–

9  ܡܢܺܝ  ܡܶܢ  ܚܰܕ  ܠܥܶܣܪܐ :  ܕܶܟ̥ܪܳܐܝܺܬ̥ –  ܘܢܶܩܒܳܐܝܺܬ̥

 

 

ܗܶܪܓܐ 4

                                                         

   ܗܐ  ܝܶܪܒܶܬ̥

 

 

ܐܶܬ̥ܐ   ܟܰــܕ   ܪܳܗܶܛ  ܥܺــܐܕܐ : ܘܰܛ‍ܥܝܢ  ܨܶܡܕܶܗ ܥܰܠ ܓܰܒܐ . ܘܶܐܡܰܪ  ܚـܘܪ  ܐܳܒܝ̱ ܝܰـܕܝـܕܐ : ܗܐ  ܝܶܪܒܶܬ̥ ܐܰܝܟ  ܕܳܕܝ̱ ܫܰܒܐ . ܐܝܢ ܗܳܫܐ  ܗܘܺܝܬ̥ ܬܰܠܡܝܕܐ : ܚܘܪ ܒܝ ܫܰܦܝܪ  ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܐ . ܘܗܳܢ ܨܶܡܕܐ ܕܐܺܝܬ̥ ܠܝ ܒܐܺܝܕܐ : ܗܐ  ܣܳـܗܶܕ  ܕܐܺܝـܬ̥ܰܝ  ܪܰܒـܐ .

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 5

ܒܳـܪܶܐ ܐܰܪܥܐ ܘܰܫܡܰܝܐ

 

 

 

ܒܳـܪܶܐ  ܐܰܪܥـܐ  ܘܰܫـܡܰـܝـܐ : ܡܰܪܕܶܐ  ܪ̈ܘܚـܐ  ܐܳܦ  ܡܰـܝ̈ܳـܐ .          ܡـܙܰܗܶܐ  ܓܰــܢ̈ܶـܐ  ܘܐܽܘܪ̈ܝܳـܬ̥ܳܐ : ܒـܦܺܐܪ̈ܐ  ܘܗܰܒܳܒ̈ܐ  ܚܠܰــܝ̈ܳـܐ . ܐܰܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ  ܡܳـܪܐ  ܕܰܗܘܰܝ̈ܳـܐ : ܘܡܶܢܳܟ  ܟܽ‍ܠ ܢܶܫܡܐ ܚܰـܝـܐ . ܘܒܳܟ ܩܳـܝ̈ـܡܳܢ ܟܽ‍ܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ : ܘܠܳܟ ܙܳ ܕܶܩ ܫܘܒܚܐ  ܦܰܐܝܳـܐ .    

 

 

ܗܶܪܓܐ 6

                                                         

ܟܝܣܐ ܐܰܒܝܕܐ

 

ܪܳ ܕܶܐ ܩܳܥܶܐ ܐܰܘܕܝ ܩܰܒܶܠ ܫܳـܘܶܐ

 

     ܓܰܒܪܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܬܝܪܐ ، ܟܰܕ ܐܳ ܙܶܠ ܗ̱ܘܐ ܒܚܰܕ ܝـܘܡ ܠܫܘܩܐ ، ܢܦܰܠ ܡܶܢܶܗ  ܟܝܣܐ  ܡـܠܶܐ  ܙܘ̈ܙܐ  ܘܠܐ  ܝܳـܕܰܥ ܒܶܗ . ܘܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܐ ܒܳܬ̥ܪܶܗ ܫܰܒܪܐ ܙܥܘܪܐ . ܘܟܰܕ ܚـܙܐ ܠܟܝܣܐ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܥܰܬܝܪܐ ، ܡܶܚܕܐ ܫܰܩܠܶܗ ، ܘܰܪܗܶܛ  ܒܳܬ̥ܰܪ  ܥܰܬܝܪܐ  ܟܰܕ  ܩܳܥܶܐ : ܕܳܕܐ ܕܳܕܐ ، ܗܐ  ܟܝܣܐ  ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢܳܟ !

     ܘܰܫܩܰܠ ܥܰܬܝܪܐ ܠܟܝܣܐ ، ܘܐܰܘܕܝ ܠܶܗ ܠܫܰܒܪܐ . ܘܟܰܕ ܨܒܐ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ، ܠܐ ܩܰܒܶܠ ܫܰܒܪܐ ، ܐܶܠܐ ܐܶܡܰܪ : ܠܐ ܥܶܒܕܶܬ̥  ܡܶܕܶܡ ܕܫܳـܘܶܐ ܠܰܐܓ̥ܪܐ . ܘܚܳܪ ܒܶܗ ܥܰܬܝܪܐ ܘܐܰܢܝܕ ܪܝܫܶܗ ، ܘܐܶܡܰܪ : ܛܘܒܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܐ  ܕܐܺܝܬ̥ ܠܗܘܢ  ܒـܢܰـܝ̈ܳـܐ  ܛܳܒ̈ܐ  ܐܰܝܟ  ܗܳܢܐ ܀    

 

 

 

ܫܽܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ : Write the answer

  

1  ܠܰܐܝܟܐ  ܐܳ ܙܶܠ ܗ̱ܘܐ  ܥܰܬܝܪܐ ؟
2  ܡܳـܢܐ  ܢܦܰܠ ܡܶـܢܶـܗ ؟
3  ܡܰܢ  ܚـܙܐ  ܠܟܝܣܐ ؟
4  ܡܳܢܐ ܥܒܰܕ  ܒܟܝܣܐ ؟
5  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܰܪ  ܥܰܬܝܪܐ ؟

 

– – – – – – – – – – – – – – – –

 

 ܪܰܟܶܒ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ Make a sentence from each word

 

6 ܥܰܬܝܪܐ ܛܘܒܐ ܐܰܓ̥ܪܐ ܐܰܢܝܕ ܪܝܫܶܗ

 

– – – – – – – – – – – – – – – –

 

ܦܪܘܫ ܫܡܐ ܢܘܟ̥ܪܳܝܐ Note the odd word in each row

 

 

7 ܡܘ̈ܙܐ ܬܺܐܢـ̈ܐ ܥܶـܢܒ̈ܐ ܡܶܛܪܐ ܚܰـܘܚ̈ܐ
8 ܨܶܦܪܐ ܝܰـܘܢܐ ܢܰـܗܪܐ ܘܰܙܐ ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ
9 ܢܘܪܐ ܐܰܒـܐ ܐܶܡــܐ ܐܰܚـܐ ܚܳـــܠܐ
10 ܨܰܦܪܐ ܪܰܡܫܐ ܠܺـܠܝܐ ܛܰܗܪܐ ܣܰܝܦܐ

 

   ܗܶܪܓܐ 7

                                                        

   

 

 

ܡܘܢ ܟܒܰܪ ܗܳܘܶܐ ؟

 

ܪ̈ܰܕܳܝܳܬ̥ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܦܶܥܪܐ ܚܫܰܒ ܢܶܥܒܰܪ

 

 

 

    ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܝܰܕ ܐܘܪܚܐ ܕܐܺܝܬ̥ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܰܕܳܝܳܬ̥ܳܐ ، ܘܰܨܒܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܠـܓܰܒܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ، ܘܠܐ ܚܳܪ ܠܝܰܡܝܢܐ  ܐܰܘ ܠܣܶܡܳܠܐ ، ܡܘܢ  ܟܒܰܪ  ܗܳܘܶܐ ؟

    ܐܶܢ ܚܳـܙܶܐ ܒܫܘܪܐ ܦܶܥܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܚܰܫܒܶܗ ܩܶܢܐ ܕܨܶܦܪܐ ، ܐܶܢ  ܐܰܥܶܠ  ܐܝܕܶܗ  ܒܦܶܥܪܐ ܗܰܘ ، ܡܘܢ  ܟܒܰܪ  ܗܳܘܶܐ ؟

    ܐܶܢ ܐܶܙܰܠ ܠܢܰܗܪܐ ܘܰܨܒܐ ܕܢܶܣܚܶܐ ܟܰܕ ܗܘ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܣܰܚܘܐ . ܐܶܢ ܫܕܐ ܗܘ ܠܶܗ ܒܢܰܗܪܐ ، ܡܘܢ ܟܒܰܪ ܗܳܘܶܐ ؟

    ܐܶܢ  ܐܶܫܟܰܚ  ܒܥܳܒܐ  ܐܝܠܳܢܐ  ܕܰܛ‍ܥܝܢ  ܦܺܐܪ̈ܐ ، ܘܠܐ  ܝܳܕܰܥ  ܡܳܢܐ  ܐܶܢܘܢ ܦܺܐܪ̈ܐ  ܗܳܠܶܝܢ . ܐܶܢ ܩܛܰܦ ܘܐܶܟ̥ܰܠ ܡܶܢܗܘܢ ، ܡܘܢ  ܟܒܰܪ  ܗܳܘܶܐ ؟

 

 

ܫܽܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܐܰܝܟܰܢ  ܙܳܕܶܩ  ܕܢܶܥܒܰܪ  ܠܐܽܘܪܚܐ ؟
2  ܡܘܢ  ܟܒܰܪ  ܗܳܘܶܐ  ܐܶܢ  ܠܐ  ܚܳܪ ؟
3  ܡܘܢ  ܙܳܕܶܩ  ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ  ܡܶܛܽܠ ܦܶܥܪܐ ؟
4  ܡܰܢ ܠܐ  ܙܳܕܶܩ  ܕܢܶܣܚܶܐ  ܒܢܰܗܪܐ ؟
5  ܡܘܢ  ܗܳܘܶܐ  ܐܶܢ  ܐܶܟ̥ܰܠ ܦܺܐܪܐ  ܠܐ  ܝܺܕܝܥܐ ؟

 

– – – – – – – – – – – – – – – –

 

 ܪܰܟܶܒ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ Make a sentence from each word

  

6 ܦܶܥܪܐ ܪܰܕܳܝܬܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܐܰܥܶܠ

 

– – – – – – – – – – – – – – – –

 

ܠܰـܚܶܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܠـܡ̈ܶـܠܐ Match nouns to verbs

 

ܐܰܝܟ :  ܨܶܦܪܐ  ܦܳܪܚܐ

 

 

7 ܨܶܦـܪܐ ܪܰܕܳܝܬܐ ܚܶـܘܝـܐ ܣܰܡܐ ܢܰـܗܪܐ
ܩܳܛܶܠ ܢܳـܟܶ‍ܬ ܡܛܰܒܰܥ ܕܳܝܫܐ ܦܳܪܚܐ

 

ܗܶܪܓܐ 8

                                                        

    ܝܰـܘܡ̈ܐ ܕܫܰܒܘܥܐ

 

ܫܰܒܘܥܐ ܫܰـܐܶܠ ܙܩܰܦ ܐܺܝܘ

 

    ܒܨܰܦܪܐ ܕܝܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܐ ، ܥܰܠ ܡܰܠܦܳܢܐ ܠܣܶܕܪܐ ܘܫܰـܐܶܠ  ܐܶܢܘܢ ܠܝܳܠܘܦ̈ܐ : ܡܰܢ ܡܶܢܟ̥ܘܢ ܝܳܕܰܥ ܟܡܳܐ ܝܰܘܡ̈ܐ  ܐܝܬ̥  ܒܫܰܒܘܥܐ ؟ ܝܳܠܘܦܐ  ܚܰܕ ، ܕܰܫܡܶܗ ܝـܘܚܰـܢܳܢ ، ܙܩܰܦ  ܨܶܒܥܶܗ  ܘܩܳܡ  ܘܶܐܡܰܪ : ܐܶܢـܐ ܡܳܪܝ̱ ، ܘܐܳܦ  ܝܳـܕܰܥ ܐ̱ܢܐ  ܫܡܳܗ̈ܐ  ܕܝܠܗܘܢ ! ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ :  ܙܶܠ ܟ‍ܬ̥ܘܒ  ܐܶܢܘܢ  ܥܰܠ ܠܘܚܐ .

    ܘܐܶܙܰܠ ܝܘܚܰܢܳܢ ܘܰܟ‍ܬ̥ܰܒ ܐܶܢܘܢ ܗܳܟ̥ܰܢ : ܚܰܕܒܫܰܒܐ ، ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܐ ، ܬܠܳܬ̥ܐ ܒܫܰܒܐ ، ܐܰܪܒܥܐ ܒܫܰܒܐ ، ܚܰܡܫܐ ܒܫܰܒܐ ، ܥܪܘܒܬ̥ܐ ، ܫܰܒܬ̥ܐ . ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ : ܗܳܫܐ ܩܪܝ ܐܶܢܘܢ .  ܘܟܰܕ ܩܪܐ ܐܶܢܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ : ܐܺܝܘ ܝܳܠܘܦܐ  ܟܰܫܝܪܐ !

 

 

 

 

 

 

ܫܽܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܒܰܐܝܢܐ  ܝܰܘܡܐ ܥܰܠ ܡܰܠܦܳܢܐ  ܠܣܶܕܪܐ ؟
2  ܡܳܢܐ  ܫܰـܐܶܠ ܠܝܳܠܘܦ̈ܐ ؟
3  ܐܰܝܢܐ  ܝܳܠܘܦܐ  ܙܩܰܦ  ܨܶܒܥܶܗ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܰܪ  ܝܘܚܰܢܳܢ ؟
5  ܟܡܐ  ܐܶܢܘܢ  ܝܰܘܡ̈ܐ  ܕܫܰܒܘܥܐ ؟

 

– – – – – – – – – – – – – – – –

 

 ܪܰܟܶܒ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ Make a sentence from each word

  

6 ܫܰܒܘܥܐ ܫܡܳܗ̈ܐ ܐܺܝـܘ ܙܩܰܦ

– – – – – – – – – – – – – – – –

ܣܝܡ « ܩܕܳܡ » ܐܰܘ « ܒܳܬ̥ܰܪ »

ܕܘܟ‍ܬ̥ܐ ܕܠܳܚܡܐ :

Put “before” or “after” in

its proper place

 

 

    ܐܰܝܟ :    ܫܰܒܬ̥ܐ     ܒܳܬ̥ܰܪ    ܥܪܘܒܬ̥ܐ .

 

7 ܚܰــܕ  ܒܫܰܒܐ     ܚܰܡܫܐ ܒܫܰܒܐ ܬܪܶܝـܢ  ܒܫܰܒܐ ܥـــܪܘܒــܬ̥ܐ ܬܠܳܬ̥ܐ ܒܫܰܒܐ ………….. ………….. ………….. ………….. …………..  ܫܰــܒـܬ̥ܐ . ܥـܪܘܒܬ̥ܐ .  ܚܰܕ ܒܫܰܒܐ . ܫܰــܒـܬ̥ܐ . ܐܰܪܒܥܐ ܒܫܰܒܐ .

  

 

    ܗܶܪܓܐ 9

                                                        

 

ܐܰܠܳܗܐ ܓ̥ܰܒܠܰܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܐ

 

    

ܓ̥ܒܰܠ ܫܪܳܪܐ ܥܰܦܪܐ ܝܰܕܝܕܝ̱ ܢܦܰܚ

 

    ܙܰܟܰܝ ܙܥܘܪܐ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡ ܚܳܬ̥ܶܗ ܠܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ ، ܘܰܫܡܰܥ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܐܳܡܰܪ : ܐܰ ܠܳܗܐ ܓ̥ܰܒܠܰܢ  ܡܶܢ ܥܰܦܪܐ .

    ܘܟܰܕ ܗܦܰܟ̥ܘ̱ ܠܒܰܝܬܐ ، ܫܰـܐܶܠ ܠܚܳܬ̥ܶܗ : ܐܰ ܪܰܐ   ܫܪܳܪܐ  ܕܰܐܠܳܗܐ ܓ̥ܰܒܠܰܢ  ܡܶܢ ܥܰܦܪܐ ؟ ܐܶܡܪܰܬ̥ ܚܳܬ̥ܐ : ܐܝܢ  ܝܰܕܝܕܝ̱ ، ܐܝܢ  ܫܪܳܪܐ  ܐܶܡܰܪ  ܡܰܠܦܳܢܐ .

    ܐܶܡܰܪ  ܛܰ‍ܠܝܐ : ܡܳܕܶܝܢ  ܘܳܝ ܠܰܢ  ܡܶܢ  ܡܶܛܪܐ ! ܐܶܝܢ  ܢܳܚܶܬ̥  ܥܠܰܝܢ  ܢܰܗܦܶܟ  ܠܰܢ  ܬܘܒ  ܠܥܰܦܪܐ !

    ܘܓܶܚܟ̥ܰ‍ܬ̥ ܚܳܬ̥ܐ ܘܐܶܡܪܰܬ̥ : ܠܐ ܝܰܕܝܕܝ̱ ، ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܐ  ܟܰܕ ܓ̥ܰܒܠܰܢ  ܢܦܰܚ  ܒܰܢ  ܐܳܦ  ܢܶܫܡܐ  ܡܶܢ ܪܘܚܶܗ ، ܥܰܠܗܳܕܶܐ  ܠܐ  ܡܰܥܒܶܕ  ܒܰܢ  ܡܶܛܪܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܠܰܐܝܟܐ  ܐܶܙܰܠ ܙܰܟܰܝ ؟
2  ܡܳܢܐ  ܫܡܰܥ  ܕܶܐܡܰܪ  ܡܰܠܦܳܢܐ ؟
3  ܡܘܢ  ܐܶܡܪܰܬ̥  ܚܳܬ̥ܐ  ܟܰܕ  ܫܰܐܠܳܗ̇ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܰܪ  ܛܰ‍ܠܝܐ  ܥܰܠ ܡܶܛܪܐ ؟
5  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܪܰܬ̥  ܚܳܬ̥ܐ ؟

 

– – – – – – – – – – – – – –

 

 ܪܰܟܶܒ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ Make a sentence from each word

  

6 ܥܰܦܪܐ ܢܶܫܡܐ ܡܰܥܒܶܕ ܓܶܚܟ̥ܰ‍‍ܬ̥

 

– – – – – – – – – – – – – –

 

ܣܝܡ « ܐܝܢ » ܐܰܘ « ܠܐ » ܐܰܝܟܐ ܕܠܳܚܡܐ Answer “yes” or “no”

 

7  ܐܰ ܪܰܐ  ܫܳܦܰܪ  ܠܳܟ  ܚܶـܙܘܐ  ܕܓܰܢ̈ܐ ؟
8  ܐܰ ܪܰܐ  ܗܳܪܶܓ  ܐܰܢ̱ܬ  ܟܽܠ ܪܰܡܫܐ ؟
9  ܐܰ ܪܰܐ  ܥܳܒܶܕ  ܐܰܢ̱ܬ  ܩܳـܠܐ  ܒܣܶܕܪܐ ؟
10  ܐܰ ܪܰܐ  ܡܶܬܛܰܝܰܒ  ܐܰܢ̱ܬ  ܒܥܺܕܬܐ ؟
11  ܐܰ ܪܰܐ  ܡܳܚܶܐ  ܐܰܢ̱ܬ  ܟܺܐܦ̈ܐ  ܒܩ̈ܰܛܐ ؟

 

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 10

                                                        

ܚܰܡܫܐ

ܝܰܘܡܐ ܒܰܩܪܝܬ̥ܐ

 

    ܒܫܰܒܘܥܐ ܕܰܥܒܰܪ ، ܐܶܙܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܩܪܝܬܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܚܳܠܶܗ . ܘܩܰܘܝ ܬܰܡܳܢ ܚܰܡܫܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ، ܘܟܰܕ  ܗܦܰܟ ، ܐܶܡܰܪ : ܡܐ  ܫܰܦܝܪ  ܗܳܝ  ܩܪܝܬ̥ܐ !

    ܟܽܠ ܝـܘܡ ܒܨܰܦܪܐ : ܢܳܦܶܩ ܗ̱ܘܝܬ̥ ܠܓܰܢܬ̥ܐ ܘܩܳܛܶܦ ܗ̱ܘܝܬ̥ ܟܰܦܐ ܕܘܰܪ̈ܕܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܐ . ܒܛܰܗܪܐ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܝܬ̥ ܠܟܰܪܡܐ ܘܩܳܛܶܦ ܗ̱ܘܝܬ̥ ܡـܠܶܐ ܣܰـܠܐ ܥܶܢܒ̈ܐ ܘܬܺܐܢ̈ܐ . ܘܰܒܪܰܡܫܐ ܢܳܚܶܬ̥ ܗ̱ܘܝܬ̥ ܠـܢܰܗܪܐ ، ܐܳܦ ܣܳܚܶܐ ܗ̱ܘܝܬ̥ ، ܐܳܦ  ܨܳܐܶܕ  ܗ̱ܘܝܬ̥  ܢܘܢ̈ܐ  ܒܝܰܕ  ܨܶܢܳܪܬܐ .

    ܩܪܝܬ̥ܐ ܛܳܒ ܫܰܦܝܪܳܐ ܗ̱ܝ . ܐܝܬ̥ ܒܳܗ̇ ܟܰܪ̈ܡܐ ܘܓܰܢ̈ܐ ، ܘܐܺܝܬ̥  ܒܳܗ̇  ܐܳܦ  ܢܰܗܪܐ  ܪܰܒܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܠܰܐܝܟܐ  ܐܶ ܙܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ؟
2  ܟܡܐ  ܝܰܘܡ̈ܐ  ܩܰܘܝ  ܒܰܩܪܝܬ̥ܐ ؟
3  ܠܰܐܝܟܐ  ܢܳܦܶܩ  ܗ̱ܘܐ  ܒܨܰܦܪܐ ؟  ܒܛܰܗܪܐ ؟  ܒܪܰܡܫܐ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܫܟܝـܚ  ܒܰܩܪܝܬ̥ܐ ؟

 

– – – – – – – – – – – – – –

 

 

 ܪܰܟܶܒ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ Make a sentence from each word

  

5 ܩܪܝܬ̥ܐ ܨܶܢܳܪܬܐ ܩܰـܘܝ ܩܛܰܦ

 

 

– – – – – – – – – – – – – –

 

 

ܠܰـܚܶܡ ܣܰܩܘܒܠܳـܝ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܡ̈ܶـܠܐ Match opposite words

 

6 ܟـܦܶܢ ܢܚܶܬ̥ ܓܚܶܟ ܝܺܬ̥ܶܒ ܣܟ̥ܰܪ
ܣܠܶܩ ܩܳـܡ ܣܒܰܥ ܦܬܰܚ ܒܳـܟܶܐ

 

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 11

 

ܡܳـܢܐ ܐܳܡܪܝܢ

 

ܦܰܩܚܐ ܫܶܒܠܐ ܐܝܬ̥ܰܝ ܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ

 

    ܐܶܡܰܪ ܛܰ‍ܠܝܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ : ܐܶܢܐ ܐܝܬ̥ܰܝ ܗ̱ܘܝܬ̥ ܫܰܒܪܐ ، ܘܗܳܫܐ  ܐܝܬ̥ܰܝ ܛܰ‍ܠܝܐ ، ܘܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ ܐܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܐ  ܛܳܒܐ .

    ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܒܳܒܐ : ܐܰܢ̱ܬ ܐܝܬ̥ܰܝܟ ܗ̱ܘܰܝܬ ܦܰܩܚܐ ، ܘܗܳܫܐ ܐܝܬ̥ܰܝܟ ܗܰܒܳܒܐ ، ܘܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܦܺܐܪܐ ܚܰܠܝܐ .

    ܘܶܐܡܰܪ ܠـܫܶـܒــܠܐ : ܐܰܢ̱ـܬܝ̱ ܐܝܬ̥ܰܝـܟـܝ̱ ܗ̱ܘܰܝܬܝ̱ ܥܶܣܒܐ ، ܘܗܳܫܐ ܐܝܬ̥ܰܝܟܝ̱ ܫܶܒܠܐ ، ܘܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ ܬܶܗܘܶܝܢ ܠܰܚܡܐ  ܒܰܣܝܡܐ .

    ܗܘ ܙܰܓܐ : ܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ̱ ܗ̱ܘܐ ܒܝܥܬܐ ، ܘܗܳܫܐ ܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ̱ ܙܳܓܐ ، ܘܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ  ܢܶܗܘܶܐ  ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ ܫܰܦܝܪܐ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܰܪ  ܛܰ‍ܠܝܐ  ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ؟
2  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܰܪ  ܠܗܰܒܳܒܐ ؟  ܠܫܶܒܠܐ ؟
3  ܡܳܢܐ  ܐܳܡܰܪ  ܥܰܠ ܙܳܓ̥ܐ ؟
4  ܡܶܢ  ܡܘܢ  ܗܳܘܶܐ  ܦܺܐܪܐ ؟
5  ܡܶܢ  ܡܘܢ  ܗܳܘܶܐ  ܠܰܚܡܐ ؟

– – – – – – – – – – – – – –

 

 ܪܰܟܶܒ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ Make a sentence from each word

  

6 ܦܰܩܚܐ ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ ܥܶܣܒܐ ܒܳܬ̥ܰܪ

 

– – – – – – – – – – – – – –

 

 ܠܰܚܶܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ     Fill in the blanks

 

ܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ ܦܺܐܪܐ
ܒܝܥܬܐ ܓܰܒܪܐ
ܦܰܩܚܐ ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ

 

7  ܗܰܒܳـܒـܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ …………. ܘܗܳܘܶܐ …………. ܒܰܣܝܡܐ .
8  ܦܰܪܘܓ̥ܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ …………. ܘܗܳܘܶܐ …………. ܪܰܒـــــܐ .
9  ܛܰـܠـܝـܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ …………. ܘܗܳܘܶܐ …………. ܛܳــܒܳــܐ .

 

ܗܶܪܓܐ 12

                                                        

ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܐ

 

ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܣܥܳـܪ̈ܐ ܬܰܓܳܪ̈ܐ ܪܒܝܥܳܝܐ

 

    ܐܶܡܰܪ ܐܰ ܕܰܝ ، ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܐ  ܕܝܠܰܢ  ܫܒܰܥ ܢܰـܦ̈ـܫܳܢ ܐܶܢܘܢ : ܐܰܒܐ ، ܐܶܡܐ ، ܬܠܳܬ̥ܐ  ܐܰܚ̈ܐ  ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܬ̥ܳܐ .

    ܐܳܒـܝ̱  ܐܰܟܳܪܐ ܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ̱ ، ܙܳ ܪܰܥ  ܚܶܛـ̈ܐ  ܘܰܣܥܳـܪ̈ܐ ܒܚܰܩܠܐ ܕܝܠܰܢ ، ܘܳܐܚـܝ̱ ܟܳ‍ܬ̥ܘܒܐ  ܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܘܳܬ̥ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܓܳܪ̈ܐ ܒܫܘܩܐ . ܘܶܐܢܐ ܐܝܬ̥ܰܝ ܒܣܶܕܪܐ  ܪܒܝܥܳܝܐ .

    ܘܰܐܚܘ̈ܳܬ̥ܝ̱ ܝܳܠܦ̈ܳܢ ܒܒܶܝܬ̥ ܣܶܦܪܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ̥ܳܐ . ܘܳܐܚـܝ̱ ܙܥܘܪܐ ܥܕܰܟܝܠ ܒܳܒܐ  ܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ̱  ܘܚܰܠܒܐ  ܝܳـܢܶـܩ .

    ܘܶܐܡܝ̱ ܩܳܝܡܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܝܬܐ ، ܡܛܰܝܒܐ ܠܰܢ ܡܶܐܟ̥ܠܐ ܘܰܠܒܘܫ̈ܐ ، ܘܝܳܨܦܐ ܕܰܐܚܐ ܕܝܠܝ̱ ܙܥܘܪܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܟܡܐ  ܢܰܦ̈ܫܳܢ  ܒܢ̈ܰܝ  ܒܰܝܬܐ  ܕܝܠܳܟ ؟
2  ܟܡܐ  ܐܰܚ̈ܐ  ܐܝܬ̥  ܠܳܟ ؟
3  ܟܡܐ  ܐܰܚܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܦܳܠܰܚ  ܐܰܒܘܟ ؟
5  ܡܳܢܐ  ܥܳܒܕܐ  ܐܶܡܳܟ ؟

– – – – – – – –

 

ܡܳܢܰـܘ ܣܘܟܳܠ : What is the meaning of :

 

 

       6     ܬܰܓܳܪܐ    ܐܰܟܳـܪܐ    ܝܳܨܦܐ    ܪܒܝܥܳܝܐ

– – – – – – – –

 

ܣܝܡ ܒܢ̈ܳܬ̥ ܩ̈ܳـܠܐ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ : Fill in the blanks:

 

ܒܝܰܕ   ܒܓ̥ܰܘ   ܥܰܠ   ܡܶܢ   ܠـܘܳܬ̥   ܥܰܡ

 

7  ܢـܦܰܩ ………. ܒܰܝܬܐ .  ܩܳـܡ  ………. ܐܝܠܳܢܐ .
8  ܣܠܶܩ ………. ܛـܘܪܐ .  ܢܦܰܠ ………. ܒܺـܐܪܐ .
9  ܐܶ ܙܰ ܠ  ………. ܐܰ  ܕܰ ܝ .  ܟ‍ܬ̥ܰܒ ………. ܩܰܢܝܐ .

 

 

ܗܶܪܓܐ 13

                                                         

ܚܰܪܬ̥ܐ ܕܪܳܡܘܬ̥ܐ

 

 

ܙܟ̥ܐ ܙܳܘܝܬ̥ܐ ܛܪܰܦ ܢܶܫܪܐ ܛܳܐܶܣ

 

    ܬܪܶܝܢ ܬܰܪ̈ܢܳܓ̥ܠܐ ، ܚܰܕ ܚܶـܘܳܪܐ ܘܰܐ̱ܚܪܝܢ ܐܘܟܳܡܐ ، ܡܚܰܘ ܒܰܚ̈ܕܳܕܐ  ܒܓ̥ܰܘ ܕܳܪܬܐ ܕܒܰܝܬܐ . ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܙܰܒܢܐ ، ܙܟ̥ܐ  ܗܰܘ  ܐܘܟܳܡܐ  ܠـܚܶܘܳܪܐ .

    ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ ܡܰܢ ܚܶܘܳܪܐ : ܥܪܰܩ ܘܥܰܠ ܠـܓ̥ܰܘ ܩܶܢܐ ܘܺܝܬ̥ܶܒ ܒـܙܳܘܝܬ̥ܐ  ܟܰܕ  ܪܳܥܶܠ . ܗܰܘ  ܕܶܝܢ  ܐܘܟܳܡܐ : ܐܰܪܝܡ ܪܝܫܶܗ ܘܰܛܪܰܦ ܓܶܦܰܘ̈ܗ̱ܝ̱ ܘܰܣܠܶܩ ܥܰܠ ܫܘܪܐ ܘܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܐ  ܒܩܳܠܐ  ܪܳܡܐ . ܢܶܫܪܐ  ܕܶܝܢ  ܚܰܕ  ܪܰܒܐ ، ܕܛܳܐܶܣ ܗ̱ܘܐ ܒܳܐܐܰܪ ، ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܢܚܶܬ̥ ܥܠܰܘܗ̱ܝ̱ ܘܚܰܛܦܶܗ  ܘܰܦܪܰܚ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܐܰܝܟܐ ܡܚܰܘ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܬܪܶܝܢ ܬܰܪ̈ܢܳܓ̥ܠܐ ؟
2  ܐܰܝܢܐ ܙܟ̥ܐ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ؟
3  ܠܰܐܝܟܐ ܥـܪܰܩ ܗܰܘ ܚܶܘܳܪܐ ؟
4  ܡܳܢܐ ܥܒܰܕ ܗܰܘ ܐܘܟܳܡܐ ؟
5  ܡܳܢܐ ܓܕܰܫ ܠܶܗ ؟

– – – – – – – – – – – –

 

 ܪܰܟܶܒ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ Make a sentence from each word

  

6 ܙܟ̥ܐ ܚܛܰܦ ܥـܪܰܩ ܛܳܣ

 

 – – – – – – – – – – – – –

 

ܣܝܡ ”ܛܳܒܐ “ܐܰܘ ”ܒܝܫܐ“ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ Answer “good” or “bad”

 

7  ܕܡܳܚܶܐ  ܠܰܐܝܢܐ  ܕܰܙܥـܘܪ  ܡܶܢܶܗ ؟ ……………
8  ܕܢܳـܣܶܒ  ܡܶܕܶܡ  ܕܠܐ  ܕܝܠܶܗ ؟ ……………
9  ܕܡܰـܚـܪܶܒ  ܩܶــܢ̈ـܐ  ܕܨܶܦـܪ̈ܐ ؟ ……………
10  ܕܝܠܶـܦ  ܗܶܪܓܶܗ  ܫܰـܦـܝـܪ ؟ ……………
11  ܕܫܳـܡܰـܥ  ܡܶܠـܬ̥ܐ  ܕܶܐܡܶـܗ ؟ ……………

 

 

 ܗܶܪܓܐ 14

                                                         

     ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ ܕܝܠܝ̱

 

ܨܠܝܠ ܫܰܦܝܪ ܡܥܝܪ ܡܰܙܥܶܩ ܟܰܕܘ

 

ܡܐ ܫܰܦܝܪ ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ ܕܝܠܝ̱ : ܘܰܟܡܐ ܪܳܡ ܩܳܠܶܗ ܘܰܨܠܝܠ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ̱ ܗ̱ܘܳܐ ܙܳܓ̥ܐ : ܐܝܬ̥ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܝܫܶܗ ܬܳܓ̥ܐ . ܩܳـܐܶܡ ܡܶܢ ܫܰـܦܪܐ ܕܝܰـܘܡܐ : ܘܰܡܥܝܪ ܠܐ̱ܢܳـܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܢܰـܘܡܐ . ܘܟܰܕ ܩܝ ܩܝ ܒܨܰܦܪܐ ܡܰـܙܥܶܩ : ܕܩܘܡܘ̱ ܟܰܕܘ ܫܶܢܬ̥ܐ  ܡܒܰܕܶܩ .

 

 

ܗܶܪܓܐ 15

                                                        

ܡܐ ܪܚـܝܡ ܛܘܝܳـܠܐ

 

ܝܰܪܚܐ ܪܘܰܙܘ̱ ܝܘܒܳܒܐ ܫܶܥܝܳܢ̈ܐ

 

ܡـܐ ܪܚـܝܡ ܛܘܝܳܠܐ ܒܥܳܒ̈ܐ : ܒـܢـܝـܣܳܢ  ܝܰܪܚܐ ܕܗܰܒܳـܒ̈ـܐ . ܘܥܰܠ ܥܶܣܒܐ ܘܒܶܝܬ̥ ܐܝܠܳـܢ̈ܐ : ܢܩܘܡ ܟܽܠ ܚܰܕ ܒܫܶܥܝܐ ܕܨܳܒܶܐ .                    .   .   .   .         ܚـܕܰܘ ܘܰܪܘܰܙܘ̱ ܐܰܚ̈ـܐ  ܛܳـܒ̈ـܐ : ܘܐܰܪܝـܡـܘ̱  ܩܳـ̈ـܠܐ ܕܝܽـܘܒܳـܒ̈ـܐ . ܕܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܟܝܠ ܕܫܶܥܝܳـܢ̈ܐ : ܘܠܰܘ  ܕܩܰܢـܝ̈ـܐ  ܐܰܘ  ܕܰܟ‍ܬ̥ܳܒ̈ܐ .

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 16

                                                        

  

ܩܰܛܘܬ̥ܐ ܕܫܰܡܝܪܰܡ

 

ܪܰܡܝܐ ܢܚܘܣ ܪܰܒܰܬ̥ ܝܶܪܒܰܬ̥ ܡܰܫܩܶܐ

  

    ܒܚܰܕ  ܪܰܡܫܐ ، ܟܰܕ ܗܳܦܟ̥ܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܫܰܡܝܪܰܡ ܠܒܰܝܬܐ ، ܚـܙܳܬ̥  ܕܗܐ  ܩܰܛܘ  ܙܥܘܪܬܐ  ܪܰܡܝܐ ܥܰܠ ܝܰܕ  ܐܘܪܚܐ  ܘܢܳܘܝܐ  ܡܶܢ  ܟܰܦܢܐ  ܘܡܶܢ  ܨܶܗܝܐ .

    ܘܶܐܡܪܰܬ̥ ܫܰܡܝܪܰܡ ܒܢܰܦܫܳܗ̇ ، ܟܡܐ ܙܳܕܶܩ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܚܘܣ ܥܰܠ ܚܰـܝܘ̈ܳܬ̥ܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ . ܪܰܒܰܬ̥ ܩܰܛܘ  ܗܳܕܶܐ  ܟܰܦܝܢܳܐ ܗ̱ܝ  ܘܠܰܝܬ  ܡܰܢ  ܕܡܰܘܟ̥ܶܠ ܠܳܗ̇ ، ܘܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ  ܘܠܰܝܬ  ܡܰܢ  ܕܡܰܫܩܶܐ  ܠܳܗ̇ .

    ܘܚܳܣܰܬ̥ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܰܡܝܪܰܡ ܘܰܛܥܶܢܬ̥ܳܗ̇ ܠܒܰܝܬܐ . ܘܝܶܗܒܰܬ̥ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܠܒܐ . ܘܟܰܕ ܝܶܪܒܰܬ̥ ، ܫܰܪܝܰܬ̥  ܨܳܝܕܐ  ܥܘܩܰܒܪ̈ܐ  ܡܶܢ  ܒܰܝܬܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱  ܗܳܦܟ̥ܐ  ܗ̱ܘܳܬ̥  ܫܰܡܝܪܰܡ  ܠܒܰܝܬܐ ؟
2  ܡܳـܢܐ  ܚـܙܳܬ̥  ܥܰܠ ܝܰܕ  ܐܘܪܚܐ ؟
3  ܡܳـܢܐ  ܐܶܡـܪܰܬ̥  ܒـܢܰـܦـܫܳܗ̇ ؟
4  ܡܳـܢܐ  ܥܶـܒـܕܰܬ̥  ܠܩܰܛܘܬ̥ܐ ؟
5  ܐܰ ܪܰܐ  ܕܛܳܒ  ܥܶܒܕܰܬ̥  ܐܰܘ  ܕܒܝܫ ؟

 

 

  • – – – – – – – – – – – –

 

 ܪܰܟܶܒ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ Make a sentence from each word

 

 

6 ܥܘܩܰܒܪ̈ܐ ܨܶܗܝـܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰـܝ̈ـܘܳܬ̥ܳܐ

 

 

 – – – – – – – – – – – – –

 

 

 

ܦܪܘܫ ܚܰـܝ̈ـܘܳܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܚܳܬ̥ܳܐ Match opposite words

 

7 ܝܰـܘܢـܐ ܦܝܠܐ ܓܰܕܝܐ ܢܶܫܪܐ ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ
ܟܰ‍ܠܒܐ ܚܡܳܪܐ ܨܶܦܪܐ ܐܰܪܝـܐ ܦܰܪܘܓ̥ܐ

 

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 17

             

                ܡܳܢܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܥܒܶܕ

 

ܪܘܚܐ ܫܰܝܢܐ ܡܚـܝܠܐ ܥܰܫܝܢܐ ܦܳܪܶܫ

 

     ܫܰܐܶܠ ܡܰܠܦܳܢܐ  ܠܰـܒـܢ̈ܰـܝ  ܣܶܕܪܐ : ܟܰܕ ܝܳܠܘܦܐ ܪܰܕܝـܐ  ܚܳـܙܶܐ  ܬܪܶܝܢ  ܡܶܢ  ܚܰـܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ̱  ܕܡܳܚܶـܝܢ  ܒܰܚ̈ܕܳܕܐ ، ܡܳܢܐ  ܙܳܕܶܩ  ܕܢܶܥܒܶܕ ؟

     ܚܰܕ ܡܰܢ ܐܶܡܰܪ : ܩܳܐܶܡ ܒܪܘܚܩܐ ܘܚܳܐܰܪ ܒܗܘܢ ܘܓܳܚܶܟ . ܐܰܡܝܪ ܓܶܝܪ :” ܕܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢ ܒܝܫܬܐ ܘܬܺܚܶܐ ܒܫܰܝܢܐ “ .

     ܘܰܬܪܰܝܳܢܐ ܐܶܡܰܪ : ܡܥܰܕܰܪ ܠܰܡܚـܝܠܐ ܥܰܠ ܥܰܫܝܢܐ . ܐܰܡܝܪ ܓܶܝܪ : ” ܥܰܕܰܪ  ܠܰܡܚـܝܠܐ  ܘܰܐܩܝܡ  ܠܰܢܦܝܠܐ “ .

     ܘܰܬܠܝܬ̥ܳܝܐ ܐܶܡܰܪ : ܐܳܙܶܠ ܦܳܪܶܫ ܠܗܘܢ ، ܟܶܢ ܢܫܰܝܶܢ ܐܶܢܘܢ ܥܰܡ ܚ̈ܕܳܕܐ . ܐܰܡܝܪ ܓܶܝܪ : ” ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠـܥܶܒ̈ܕܰܝ ܫܠܳܡܐ  ܕܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ̱  ܕܰܐܠܳܗܐ  ܢܶܬܩܪܘܢ “ ܀

  

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܡܳܢܐ  ܫܰܐܶܠ ܡܰܠܦܳܢܐ  ܠܰܒ̈ܢܰܝ  ܣܶܕܪܐ ؟
2  ܐܰܝܟܰܢ  ܦܰܢܝ  ܩܰܕܡܳܝܐ ؟
3  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܰܪ  ܬܪܰܝܳܢܐ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܰܪ  ܬܠܝܬ̥ܳܝܐ ؟
5  ܐܰܝܢܰܘ  ܥܒܳܕܐ  ܕܛܳܒ  ܒܗܘܢ ؟

– – – – – – – –

ܐܳܡܪܝܢܰܢ :

 

6 ܕܶܟ̥ـܪܳܐܝܺܬ : ܩܰܕܡܳܝܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܬܠܝܬ̥ܳܝܐ ………..
7 ܢܶܩܒܳܐܝܺܬ̥ : ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܬܪܰܝܳܢܝܬ̥ܐ ܬܠܝܬ̥ܳܝܬܐ ………..

– – – – – – – –

 

 ܠܰܚܶܡ ܡ̈ܶܠܐ ܣܰܩܘܒܠܳـܝ̈ܐ ܠܰـܚ̈ܕܳܕܐ    Match opposite words

 

 

8 ܩܰܪܝܒܐ ܝܰܡܝܢܐ ܛܳــܒـܐ ܡܰܕܢܚܐ ܡܚـܝܠܐ
ܡܰܥܪܒܐ ܥܰܫܝܢܐ ܪܰܚـܝܩܐ ܣܶܡܳـܠܐ ܒـܝـܫܐ

 

 

 ܗܶܪܓܐ 18

                           

           ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܘܒܰܪ ܨܶܦܪܐ

  

 

ܐܶܫܟܰܚ ܥܰܕܠܐ ܐܰܪܚܶܩ ܦܶܪ̈ܕܐ

 

    ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܙܥܘܪܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܰܪ ܨܶܦܪܐ ܕܰܪܡܶܐ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܐ ܒܓܰܢܬ̥ܐ ، ܘܛܰܥܢܶܗ ܥܰܠ  ܐܝܕܶܗ ، ܘܰܪܗܶܛ ܠـܘܳܬ̥ ܐܶܡܶܗ . ܐܶܡܰܪ : ܐܶܡܝ̱ ! ܗܐ  ܨܶܦܪܐ  ܙܥܘܪܐ .

    ܐܶܡܪܰܬ̥ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ : ܐܳܗ̇ ܒܶܪܝ̱ ، ܗܳܢܐ ܒܰܪ ܨܶܦܪܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܩܶܢܶܗ ، ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܦܶܪܳܚ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܝ ܙܥܘܪ ، ܘܗܳܫܐ ܐܶܡܶܗ ܒܳܥܝܐ ܠܶܗ . ܟܡܐ ܫܰܦܝܪ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ  ܐܶܢ  ܣܳܐܶܡ  ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ  ܒܩܶܢܶܗ  ܥܰܕܠܐ  ܢܡܽܘܬ̥ .

   ܘܡܶܚܕܐ ܪܗܶܛ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܘܣܳܡܶܗ ܒܩܶܢܐ .  ܘܟܰܕ ܐܰܪܚܶܩ ܚܙܐ ܕܗܐ  ܐܶܡܶܗ ܐܶܬ̥ܳܬ̥ ܣܳܡܰܬ̥ ܒܦܘܡܶܗ ܦܶܪ̈ܕܐ  ܕܚ̈ܶܛܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܡܳܢܐ  ܐܶܫܟܰܚ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܒܓܰܢܬ̥ܐ ؟
2  ܠܰܐܝܟܐ  ܛܰܥܢܶܗ ؟
3  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܰܪ  ܠܶܐܡܶܗ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܦܰܢܝܰܬ̥  ܐܶܡܐ ؟
5  ܡܳܢܐ  ܚܙܐ  ܟܰܕ  ܐܰܗܦܟ̥ܶܗ  ܠـܩܶܢܐ ؟

 

  • – – – – – – – – – –

 

ܦܰܫܶܩ ܡܶـ̈ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Put each word in a sentence

 

6   ܐܰܪܚܶܩ      ܦܶܪ̈ܕܐ      ܐܶܫܟܰܚ      ܒܰܪ ܨܶܦܪܐ

 – – – – – – – – – – –

 

ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܠܳܚܡܝܢ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ Fill in the blanks

 

ܛ‍ܠܳـܝ̈ܐ ܚ̈ܶܛܐ ܩܰܝܣ̈ܐ ܠܒܘܫ̈ܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܢܘܢ̈ـܐ

 

7  ܨܰܝܳـܕܐ  ܨܳܐܶܕ ………  ܓܰܢܳـܢܐ  ܩܳܛܶܦ ………
8  ܐܰܟܳܪܐ  ܙܳܪܰܥ ………  ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܰܠܶܦ ………
9  ܢܰܓܳܪܐ ܢܳܣܰܪ ………  ܚܰـܝܳܛـܐ  ܚܳـܐܶܛ ………

 

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 19

                                                        

                ܛـܘܝܳـܠܐ

 

ܡܰܠܘܢ ܝܳـܥܶـܐ ܗܰܘܢܐ ܬܳܩܶܦ ܪܰܓ̥ܝܐ

 

    ܡܐ ܛܳܒ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܐ ܠܛܘܝܳـܠܐ . ܛܘܝܳـܠܐ ܣܰܓܝ ܒܰܣܝܡ ܡܰܠܘܢ ܕܶܝܢ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܬܰܕܐܐ : ܐܳܐܰܪ ܫܦܶܐ ؛ ܟܝܳܢܐ ܫܳܚܶܢ ؛ ܘܒܶܗ ܥܶܣܒܐ  ܝܳܥܶܐ ؛ ܘܰܪ̈ܕܶܐ  ܘܗܰܒܳܒ̈ܐ  ܦܳܩܚـܝܢ .

    ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܐ ܥܰܡ ܐܰܚ̈ܐ ܘܚܰܒܪ̈ܐ ܠܡܰܪ̈ܓܐ ܐܰܘ ܠܥܳܒ̈ܐ . ܘܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܥܶܣܒܐ ܪܰܓ̥ܝܐ ܢܶܫܬܥܶܐ ، ܐܰܘ ܒܓ̥ܰܘ  ܢܰܗܪܐ  ܙܥܘܪܐ  ܢܶܣܚܶܐ ، ܐܰܘ ܥܰܠ  ܐܝܠܳـܢ̈ܐ  ܢܶܣܰܩ .

    ܟܽܠ  ܐ̱ܢܳܫ  ܪܳܚܶـܡ  ܠܛܽܘܝܳــܠܐ  ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܝ ܡܰܘܬ̥ܰܪ ؛ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܠܳܐܐܰܪ ܫܰܦܝܐ ܣܳܐܶܩ : ܗܰܘܢܶܗ ܢܳܗܰܪ ، ܘܚܰـܝܠܶܗ  ܬܳܩܶܦ  ܘܠܶܒܶܗ  ܒܳܣܶܡ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܒܰܐܝܢܐ ܙܰܒܢܐ ܒܳܣܶܡ ܛܘܝܳـܠܐ ؟
2  ܠـܡܳܢܐ ܒܰܣܝܡ ܒܬܰܕܐܐ ؟
3  ܡܳܢܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܒܛܘܝܳـܠܐ ؟
4  ܒܐܰܝܕܐ ܕܘܟ‍ܬ̥ܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܛܘܝܳـܠܐ ؟
  • – – – – – – – – – –
ܦܰܫܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Put each word in a sentence

 

5    ܚܰܒܪ̈ܐ     ܫܰܦܝܐ     ܢܳܗܰܪ     ܬܳܩܶܦ     ܠܶܒܐ
  • – – – – – – – – –
ܡܳـܢܰـܘ ܐܰܪܰܐ ܗܰܘ ؟ What is it ?

 

ܢܘܪܐ ܩܰܢܝܐ ܫܳܥܬ̥ܐ ܟ‍ܬܳܒܐ

 

6  ܕܟܳ‍ܬ̥ܶܒ  ܣܰܓܝ : ܒܪܰܡ  ܠܐ  ܝܳܕܰܥ  ܩܳـܪܶܐ ؟   ……….
7  ܕܟܰܕ  ܐܳܟ̥ܶܠ  ܢܳܨܰܚ : ܘܟܰܕ ܫܳܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܳܐܶܬ̥ ؟   ……….
8  ܕܡܰܠܶܦ  ܩܶܪܝܳܢܐ : ܘܗܘ  ܠܐ  ܝܳـܕܰܥ  ܩܳــܪܶܐ ؟   ……….
9  ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܟܽ‍ܠܶܗ ܝܰܘܡܐ : ܐܶܠܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓ̥ܠܐ ؟ ……….

 

 

 ܗܶܪܓܐ 20

                ܪܰܡܫܐ

 

 

ܦܢܝܬ̥ܐ ܒܳܝ̈ܬܳܢ ܟܰܘܟܒ̈ܐ ܫܶܠܝܐ

 

 

    ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܐ : ܫܶܡܫܐ ܥܳܪܶܒ ܘܛܳܫܶܐ ܢܘܗܪܶܗ ܡܶܢ ܦܢܝܬ̥ܰܢ ، ܘܰܡܫܰܪܶܐ  ܠܺـܠܝܐ  ܘܳܐܬ̥ܶܐ  ܚܶܫܘܟ̥ܐ .

    ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܐ : ܫܳܒܶܩ ܟܽܠ  ܐ̱ܢܳܫ ܦܘܠܚܳܢܶܗ ܘܗܳܦܶܟ ܠܒܰܝܬܶܗ ، ܘܨܶܦܪ̈ܐ  ܘܝܰـܘܢ̈ـܐ  ܒܳܝ̈ܬܳܢ ܒܓ̥ܰܘ ܩܶـܢ̈ـܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܣܰܘܟ̈ܐ  ܕܺܐܝܠܳܢ̈ܐ .

    ܒܳܬ̥ܰܪ ܪܰܡܫܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܙܥܘܪܐ : ܐܰܦܰܝ̈ ܫܡܰܝܐ ܡܰܙܗܰܪ ܒܟܰܘܟܒ̈ܐ ، ܘܕܳܢܰܚ  ܣܰܗܪܐ  ܘܡܰܢܗܰܪ  ܠܰܐܪܥܐ . ܘܗܳܘܶܐ ܫܶܠܝܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܡܰܥ : ܐܶܠܐ ܟܒܰܪ ܩܳܠ ܒܘܡܐ ܡܶܢ ܐܝܠܳـܢ̈ܐ ، ܐܰܘ  ܩܳܠ ܬܰܥـܠܐ  ܡܶܢ  ܥܳܒܐ ܀

 

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

 

1  ܡܘܢ  ܗܳܘܶܐ  ܟܰܕ  ܫܶܡܫܐ  ܥܳـܪܶܒ ؟
2  ܡܳܢܐ  ܥܳܒܕܝܢ  ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ؟
3  ܐܰܝܟܐ  ܒܳܝ̈ܬܳܢ  ܨܶܦܪ̈ܐ  ܘܝܰܘܢ̈ـܐ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܡܶܬܚܙܶܐ  ܒܰܫܡܰܝܐ ؟
5  ܒܰܐܝܕܐ  ܫܳܥܬ̥ܐ  ܕܳܡܶܟ  ܐܰܢ̱ܬ ؟

 

  • – – – – – – – – – –

 

ܦܰܫܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Put each word in a sentence

 

6    ܛܳܫܶܐ      ܡܰܙܗܰܪ      ܟܰܘܟܒ̈ܐ      ܫܶܠܝܐ

 – – – – – – – – – – –

 

ܪܰܟܶܒ ܐܰܪܒܥܐ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܥܰܠ ܪܰܡܫܐ Make 4 sentences

 

     7     ܐܰܝܟ : ܒܪܰܡܫܐ  ܡܫܰܪܶܐ  ܠܺـܠـܝـܐ

 

 

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 21

     ܩܪܝ  ܘܰܥܒܶܕ

 

1.. ܙܶܠ ܠـܘܳܬ̥ ܠܘܚܐ ܘܰܟ‍ܬ̥ܘܒ ܫܡܳܟ ܘܫܶܡ ܐܰܒܘܟ ،

   ܘܰܩܪܝ ܐܶܢܘܢ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܐ . ܟܶܢ ܠܚـܝ ܐܶܢܘܢ ܘܰܗܦܘܟ .

 

2.. ܩـܘܡ  ܩܕܳܡ  ܝܳܠܘܦ̈ܐ  ܘܰܡܢܝ  ܐܶܢـܘܢ . ܟܶܢ  ܙܶܠ

    ܟ‍ܬ̥ܘܒ ܠܡܶܢܝܳܢܐ ܥܰܠ ܠܘܚܐ ، ܘܰܩܪܝ ܘܰܗܦܘܟ .

 

3.. ܙܶܠ ܟ‍ܬ̥ܘܒ ܥܰܠ ܠܘܚܐ  ܫܶܡ  ܝܰܘܡܐ  ܘܫܳܥܬ̥ܐ

    ܕܗܳܢܐ  ܗܶܪܓܐ ، ܘܰܠܚـܝ  ܘܰܗܦܘܟ .

 

4.. ܡܢܝ ܡܰܘܬܒ̈ܐ ܕܰܒܣܶܕܪܐ ، ܘܟܽܠ ܡܘܬܒܐ ܟܡܐ ܝܳܠܘܦ̈ܐ

    ܐܝܬ̥ ܥܠܰܘܗ̱ܝ̱ ، ܟܶܢ  ܟ‍ܬ̥ܘܒ  ܐܶܢܘܢ ܥܰܠ ܠܘܚܐ .

 

5.. ܙܶܠ ܟ‍ܬ̥ܘܒ ܥܰܠ ܠܘܚܐ  ܫܶܡ  ܝܳܠܘܦܐ  ܕܝܳܬ̥ܶܒ

    ܡܶܢ  ܝܰܡܝܢܳܟ ، ܘܰܕܝܳܬ̥ܶܒ  ܡܶܢ  ܣܶܡܳܠܳܟ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

 

ܡܳـܢܰـܘ ܦـܘܫܳـܩ What is the meaning of

 

 

1   ܡܢܝ    ܠܚـܝ    ܩܪܝ    ܗܦܘܟ    ܥܒܶܕ .

 

  • – – – – – – –

 

ܣܝܡ ܟܽܠ ܫܡܐ ܥܰܡ ܓܶܢܣܶܗ Put each word with its kind

 

  ܓܰܡـܠܐ    ܨܶܦܪܐ    ܥܶܢܒ̈ܐ    ܟܶܪܟܐ    ܐܶܡܐ .

 

2 ܬܺܐܢ̈ܐ ܡܘܙܐ ܚܰܘܚܐ …………
3 ܟܰ‍ܠܒܐ ܦܝܠܐ ܬܰܘܪܐ …………
4 ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܩܰܢܝܐ ܠܘܚܐ …………
5 ܝܰܘܢܐ ܢܶܫܪܐ ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ …………
6 ܐܰܒܐ ܚܳܬ̥ܐ ܕܳܕܐ …………

 

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 22

                                                        

         ܡܘܢ ܐܝܬ̥ ܒܣܰܠܐ

 

ܟܰܣܝ ܦܰܣܬܐ ܣܰܟ̥ܠܐ ܒܗܶܬ̥ ܐܝܩܳܪܐ

 

    ܛܰ‍ܠܝܐ ܚܰܕ ، ܕܰܥܣܰܪ ܫܢܝ̈ܢ ، ܐܶܙܰܠ ܠܫܘܩܐ ܘܰܙܒܰܢ ܦܺܐܪ̈ܐ . ܘܣܳܡ ܐܶܢܘܢ ܒܣܰܠܐ ، ܘܟܰܣܝ ܦܘܡܐ ܕܣܰܠܐ ܒܦܰܣܬܐ  ܚܶܘܳܪܬܐ ، ܘܰܗܦܰܟ  ܠܒܰܝܬܐ .

    ܘܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܣܰܟ̥ܠܐ ، ܘܫܰܐܠܶܗ : ܡܘܢ ܐܝܬ̥ ܒܣܰܠܐ  ܗܳܕܶܐ  ܕܰܛܥܝܢ  ܐܰܢ̱ܬ  ܐܳܘ  ܙܥܘܪܐ ؟

    ܦܰܢܝ ܫܰܒܪܐ ، ܐܶܠܘ  ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܝܬ̥ ܕܟܽܠ ܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶـܕܰܥ ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܒܣܰܠܐ ، ܠܐ ܡܟܰܣܶܐ ܗ̱ܘܝܬ̥ ܠܳܗ̇ ܒܦܰܣܬܐ ! ܘܰܒܗܶܬ̥  ܣܰܟ̥ܠܐ  ܘܶܐܙܰܠ ܒܽܐܘܪܚܶܗ .

    ܡܰܠܶܦ :  ܙܳ ܕܶܩ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ  ܕܨܳܒܶܐ  ܕܢܶܛܰܪ  ܐܝܩܳܪܶܗ ܕܢܶܛܰܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܀   

   

 

ܫܽܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܡܶܢ  ܐܰܝܟܐ  ܐܳܬ̥ܶܐ ܗ̱ܘܐ  ܛܰ‍ܠܝܐ ؟
2  ܡܰܢ  ܦܓܰܥ  ܒܶܗ  ܒܽܐܘܪܚܐ ؟
3  ܡܳܢܐ  ܫܰܐܠܶܗ  ܗܰܘ  ܛܰ‍ܠـܝـܐ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܦܰܢܝ  ܥܠܰܘܗ̱ܝ̱  ܛܰ‍ܠܝܐ ؟
5  ܡܘܢ  ܡܰܠܶܦ  ܗܶܪܓܐ  ܗܳܢܐ ؟

 

– – – – – – – – – –

 

ܦܰܫܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Put each word in a sentence

 

 

6   ܦܰܣܬܐ      ܟܰܣܝ      ܣܰܟ̥ـܠܐ      ܦܓܰܥ

                                  

– – – – – – – – – –

 

ܕܰܪܓܐ ܕܚܰـܝ̈ـܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ Man’s life style

 

7 ܫܰـܒܪܐ ܛܰ‍ܠـܝـܐ ܥܠܰـܝـܡܐ ܓܰܒܪܐ ܣܳـܒـܐ
8 ܫܒܰܪܬܐ ܛ‍ܠܝܬܐ ܥܠܰܝܡܬܐ ܐܰܢ̱ܬܬ̥ܐ ܣܳܒܬ̥ܐ

 

 ܗܶܪܓܐ 23

                                                        

ܐܶܡܪܐ  ܕܡܰܪܝܰܡ

 

ܡܰܘܒـܠܐ ܫܳـܘܰܪ ܢܳـܩܶܦ ܦܳܪܩܐ

 

    ܡܰܪܝܰܡ ܙܥܘܪܬܐ ، ܐܝܬ̥ ܠܳܗ̇ ܐܶܡܪܐ ܚܶܘܳܪܐ ܕܪܝܫܶܗ ܐܘܟܳܡܐ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܰܪ̈ܢܐ . ܘܟܽܠ ܟܡܐ ܕܗܳܦܟ̥ܐ ܠܒܰܝܬܐ  ܡܰܘܒـܠܐ  ܠܶܗ  ܠـܡܰܪܓܐ  ܕܢܶܪܥܶܐ .

    ܘܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܝܰܕ ܬܰܦܐ ܡܶܫܬܰܥܝܐ ܥܰܡܶܗ . ܐܝܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱ : ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܪ̈ܶܓ̥ܠܐ . ܘܺܐܝܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱ : ܕܣܳܐܶܡ  ܪܝܫܶܗ  ܒܰܐܪܥܐ  ܘܫܳـܘܰܪ  ܠܰܐܦܰܝ̈  ܠܥܶܠ .

    ܘܝܳܕܰܥ ܗܳܢܐ ܐܶܡܪܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܪܳܚܡܐ ܠܶܗ . ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ، ܟܽܠ  ܐܰܝܟܐ  ܕܳܐܙ ܠ̱ܐ  ܢܳܩܶܦ ܠܳܗ̇ ، ܐܶܢ ܝܳܬ̥ܒܐ ܐܳܦ ܗܘ ܝܳܬ̥ܶܒ ، ܘܶܐܢ ܩܳܝܡܐ ܐܳܦ ܗܘ ܩܳܐܶܡ . ܘܟܰܕ ܦܳܪܩܐ ܡܶܢܶܗ ܩܰܠܝܠ ܡܶܚܕܐ  ܦܳܥܶܐ  ܘܪܳܗܶܛ  ܠـܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܀

 

ܫܽܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܡܘܢ  ܐܝܬ̥  ܠܳܗ̇  ܡܰܪܝܰܡ ؟
2  ܡܳـܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܘܢܳܗ  ܕܶܐܡܪܐ ؟
3  ܠܰܐܝـܟܐ  ܡܰـܘܒـܠܐ  ܠܶܗ ؟
4  ܐܰܝܟܰܢ  ܡܶܫܬܥܶܐ  ܐܶܡܪܐ ؟
5  ܡܳـܢܐ  ܥܳܒܶܕ  ܟܰܕ  ܡܰܪܝܰܡ  ܦܳܪܩܐ  ܡܶܢܶܗ ؟

 

– – – – – – – – – –

 

ܦܰܫܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Put each word in a sentence

 

 

6   ܫܳـܘܰܪ      ܦܳܪܩܐ      ܢܳܩܶܦ      ܡܶܫܬܥܶܐ

                                  

– – – – – – – – – –

 

ܠܰܚܶܡ ܩܳـ̈ـܠܐ ܠܚܰـܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ Match an animal to its voice

 

7 ܟܰ‍ܠܒܐ ܩܰܛܐ ܣܘܣܝܐ ܚܡܳܪܐ ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ ܐܶܡܪܐ
ܩܳـܪܶܐ ܦܳܥܶܐ ܢܳـܥܰܪ ܢܳـܘܶܐ ܢܳܒܰܚ ܨܳܗܶܠ

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 24

                                                        

ܐܶܡܪܐ  ܙܥܘܪܐ 

 

ܥܰܡܪܐ ܐܰ ܪܰܐ ܟܰܕܘ ܫܠܝ

 

ܚܘܪ ܒܗܰܘ ܐܶܡܪܐ ܕܥܰܠ ܡܰܪܓܐ : ܕܥܰܡـܪܶܗ  ܚܶـܘܳܪ  ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܐ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ܠـܡـܘܢ  ܐܰ ܪܰܐ  ܗܳܟ̥ܰـܢ  ܦܳــܥܶـܐ : ܐܳܗ  ܗܳܢـܐ   ܚܰܠـܒـܐ   ܒܳـܥܶـܐ .                    . . . . . . . . . . . . . .            ܟܰـܕܘ  ܐܳܘ   ܐܶܡـܪܐ   ܙܥـܘܪܐ : ܐܶܡܳܟ  ܗܐ   ܪܳܥـܝـܐ   ܒܛـܘܪܐ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ܫܠܝ   ܒܳܬ̥ܰܪ  ܩܰܠܝܠ  ܬܺܐܬ̥ܶܐ : ܘܚܰܠܒܐ   ܚܰܠـܝـܐ  ܠܳܟ  ܬܰܝܬܶܐ .

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 25

                                                        

ܡܳܪܝܐ  ܐܰܚـܝܕ  ܟܽܠ

 

ܡܳܪܝܐ  ܐܰܚـܝܕ  ܟܽܠ  ܐܝܬ̥ܰܝܟ : ܘܰܡܨܶܐ  ܚܰـܝـܠܐ  ܕܟܽܠ  ܐܝܬ̥ܰܝܟ . ܢܶܫܡܐ  ܕܚܰـܝ̈ـܐ  ܕܟܽܠ  ܐܝܬ̥ܰܝܟ : ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܒܶܝܬ̥ ܐܝܕܰܝـ̈ـܟ .                    . . . . . . . . . . . . . .            ܫܡܰܝܐ ܗܝ ܒܰܕܡـܘܬ̥ ܐܰܦܰـܝ̈ـܟ : ܘܣܘܓـܐܐ ܕܟܰـܘܟܒ̈ܐ ܥܰـܝـܢܰـܝ̈ـܟ . ܒܟܽܠ ܕܘܟܐ ܫܟܝـܚܐ  ܐܝܬ̥ܰܝܟ : ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܐܝܕܰܝ̈ܟ .

 

 

ܗܰܒ ܣܘܟܳܠ :   ܚܰـܝـܠܐ    ܢܶܫܡܐ    ܕܘܟܐ    ܥܳܪܶܩ ܀

 

 

ܗܶܪܓܐ 26

                                                         

   ܫܰܒܪܐ ܛܳܒܐ

 

 

   ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܣܰܬ̥ܘܐ ، ܐܶ ܙܰܠ  ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܡ ܚܳܬ̥ܶܗ ܣܰܐܪܰܗ ܠܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ . ܚܙܐ  ܟܰ‍ܠܒܐ  ܕܪܳܥܶܠ ܡܶܢ ܩܘܪܐ .

   ܘܰܫܩܰܠ  ܐܰܦܪܶܝܡ  ܟܺܐܦܐ  ܕܢܶܫܕܶܐ  ܒܶܗ ، ܐܶܡܪܰܬ̥ ܠܶܗ ܚܳܬ̥ܶܗ : ܡܳܢܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ؟ ܚܠܳܦ ܕܬܶܬܶܠ ܠܶܗ ܠܰܚܡܐ  ܐܰܝܟ ܫܰܒܪ̈ܐ  ܛܳܒ̈ܐ ، ܟܺܐܦܐ  ܬܶܫܕܶܐ  ܒܶܗ  ܐܰܝܟ  ܒܝܫ̈ܐ !

   ܘܰܐܦܩܰܬ̥ ܡܶܢ ܨܶܡܕܳܗ̇ ܩܨܳܬ̥ܐ ܠܰܚܡܐ ، ܘܝܶܗܒܰܬ̥ ܠܰܐܦܪܶܝܡ  ܟܰܕ  ܐܳܡܪܐ :  ܙܶܠ  ܗܰܒ  ܠܶܗ  ܗܳܢܐ .

   ܘܟܰܕ ܣܳܡ ܠـܠܰܚܡܐ ܩܕܳܡ ܟܰ‍ܠܒܐ ܘܰܗܦܰܟ ، ܐܶܡܪܰܬ̥ ܠܶܗ  ܣܰܐܪܰܗ : ܗܳܫܐ  ܫܰܒܪܐ  ܐܰܢ̱ܬ  ܛܳܒܐ  ܘܒܰܣܝܡܐ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܠܰܐܝܟܐ  ܐܳ ܙܶܠ ܗ̱ܘܐ  ܐܰܦܪܶܝܡ ؟
2  ܡـܘܢ  ܚـــܙܐ  ܒܽـܐܘܪܚـܐ ؟
3  ܡܳܢܐ ܨܒܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܟܰ‍ܠܒܐ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܪܰܬ̥  ܠܶܗ  ܚܳܬ̥ܶܗ ؟
5  ܡܳـܢܐ  ܝܶܗܒܰܬ̥  ܠܰܐܦܪܷܶܡ  ܡܶܢ  ܨܶܡܕܳܗ̇ ؟

               – – – – – – – – – – –

ܦܰܫܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Put each word in a sentence

 

6   ܣܰܬ̥ܘܐ      ܪܳܥܶܠ      ܬܶܬܶܠ      ܩܨܳܬ̥ܐ      ܩܘܪܐ

               – – – – – – – – – – –

 ܡܳܢܐ ܩܳـܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ؟ What do you call ?

 

ܥܰܡܬ̥ܐ    ܚܳــܠܐ    ܕܳܕܐ    ܚܳܠܬܐ

7 ܠܰܐܚــܐ  ܕܰܐܒܘܟ  ……….. ܠܰܐܚــܐ  ܕܶܐܡܳܟ  ………..
8 ܠـܚܳܬ̥ܐ ܕܰܐܒܘܟ ……….. ܠـܚܳܬ̥ܐ ܕܶܐܡܳܟ ………..

– – – – – – – – – – – –

ܐܰܝܠܶܝܢ ܚܰـܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܗܶܝܢ ܒܰܣܝܡ̈ܐ ؟ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܠܐ ؟

ܐܰܝܟ ܟܰ‍ܠܒܐ : ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܰܣܝܡ̈ܐ .

 

9  ܩܰܛܐ   ܕܺܐܒܐ   ܝܰܘܢܐ  ܓܰܡـܠܐ   ܚܶܘܝܐ   ܬܰܘܪܐ   ܥܘܩܰܒܪܐ

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 27

                                                         

       ܡܳܬ̥ܐ ܕܝܠܝ̱

 

ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܰܫܝܕ ܣܳـܢ̈ـܐܐ ܒܰܪ ܡܳܬ̥ܐ

 

    ܡܐ ܪܰܒ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܐ ܡܳܬ̥ܐ ܕܝܠܝ ، ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܗ̇ ܪܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܘܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܗ̇ ܚܳـܝܶـܐ ܐ̱ܢܐ . ܟܰܕ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܣܝܡ̈ܐ ܐܳܟ̥ܶܠ  ܐ̱ܢܐ ، ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܗ̇ ܚܠܰـܝ̈ܳܐ ܫܳܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ، ܘܡܶܢ  ܡܰܫܒܳܗ̇  ܫܰܦܝܐ  ܣܳܐܶܩ ܐ̱ܢܐ .

    ܟܽܠ  ܐ̱ܢܳܫ ܚܳـܝܶܐ ܚܰـܝ̈ܶܐ ܕܚܺܐܪܘܬ̥ܐ ܘܰܕܒܰܣܝܡܘܬܐ . ܚܠܳܦ ܟܽ‍ܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ : ܕܶܐܪܚܰܡ ܠܡܳܬ̥ܝ̱ ܡܶܢ ܟܽ‍ܠܶܗ ܠܶܒܝ̱ ، ܘܕܶܐܦܠܘܚ ܥܰܠ  ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܒܟܽ‍ܠܶܗ ܚܰـܝܠܝ̱ ، ܘܕܶܐܩܘܡ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܟܽܠ ܣܳܢܳܐܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܝܫܬܐ . ܘܗܳܟ̥ܰܢܐ  ܐܶܗܘܶܐ  ܒܰܪ ܡܳܬ̥ܐ ܀   

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܡܳـܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܬ̥ܐ ؟
2  ܡܳـܢܑܰܐ ܗ̱ܘ ܫܶܡ ܡܳܬ̥̊ܟ ؟
3  ܐܰܝܟܐ ܚـܝܰܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ؟
4  ܡܳܢܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܡܳܬ̥ܳܟ ؟
5  ܡܳܢܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܣܳܢ̈ܶܐܐ ܕܡܳܬ̥ܳܟ؟

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

ܦܰܫܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Put each word in a sentence

 

6   ܡܰܫܒ̈ܐ     ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܐ     ܐܰܫܝܕ     ܣܳܢ̈ܶܐܐ     ܒܝܫܬܐ

  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

ܐܳܡܪܝܢܰܢ : ܝܰܩܝܪ ܡܶܢ ܕܰܗܒܐ

 

ܘܰܪܕܐ   ܬܰܠܓܐ   ܫܶܡܫܐ   ܕܶܒܫܐ   ܫܡܰܝܐ   ܢܘܪܐ

 

7 ܩܰـܪܝܪ ܡܶܢ  ……….. ܪܳܡ   ܡܶـܢ  ………..
8 ܢܰـܗܝܪ ܡܶܢ  ……….. ܚـܠܶܐ   ܡܶـܢ  ………..
9 ܫܰܦܝܪ ܡܶܢ  ……….. ܚܰܡܝܡ ܡܶܢ  ………..
 

ܗܶܪܓܐ 28

                                          

ܐܰܠܳܗܐ ܒܳܪܘܝـܐ

 

ܬܰܩܶܢ ܪܩܝܥܐ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܐܰܬ̥ܪܐ ܟܰܢܶܫ

 

             ܐܰܠܳܗܐ  ܒܶܫܬܐ  ܝܰـܘܡܝ̈ܢ  ܒܪܐ ܠܥܳܠܡܐ .

 

ܒܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܳܝܐ : ܒܪܐ ܠܢܘܗܪܐ ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܐܝܡܳܡܐ ،              ܘܰܠـܚܶܫܘܟ̥ܐ  ܩܪܐ  ܠܺـܠܝܐ .

  

 

ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܬܪܶܝـܢ

: ܬܰܩܶܢ  ܠܰܪܩܝܥܐ  ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ  ܫܡܰܝܐ .

  

 

ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܬܠܳܬܐ

: ܟܰـܢܶܫ  ܡܰـܝ̈ܳـܐ ܠـܚܰܕ ܕܘܟܐ ، ܘܰܩܪܐ ܐܶܢـܘܢ  ܝܰـܡـܐ ، ܘܰܠܝܰܒܫܐ  ܐܰܪܥـܐ .

  

 

ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܐܪܒܥܐ

: ܥܒܰܕ  ܫܶܡܫܐ  ܘܣܰܗܪܐ  ܘܟܰܘܟܒ̈ܐ .

0

 

ܒܝܰܘܡܐ ܕܚܰܡܫܐ

: ܒܪܐ ܠܢܘܢ̈ܐ ܕܝܰܡܐ ܘܦܳܪ̈ܰܚܬ̥ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܐ .

 

 

ܒܝܰܘܡܐ  ܕܶܫܬܐ

: ܒܪܐ ܠـܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܚܰܝܘܬܐ ܕܰܐܪܥܐ ، ܘܠܳܐܕܳܡ ܒܰܪܢܳܫܐ  ܩܰܕܡܳܝܐ  ܘܣܳܡܶܗ  ܒܓܰܢܰܬ̥ ܥܕܶܝܢ .

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܡܰܢ  ܒܪܐ  ܠܥܳܠܡܐ  ܗܳܢܐ ؟
2  ܒܰܟܡܐ  ܝܰܘܡܝ̈ܢ  ܒܪܐ ܐܰܠܳܗܐ ܠܥܳܠܡܐ ؟
3  ܒܰܐܝܢܐ  ܝܰܘܡܐ  ܒܪܐ  ܐܰܠܳܗܐ  ܠܫܶܡܫܐ  ܘܣܰܗܪܐ ؟
4  ܒܰܐܝܢܐ  ܝܰܘܡܐ  ܟܰܢܶܫ  ܠܡܰـܝ̈ܳـܐ ؟
5  ܐܰܝܟܐ  ܣܳܡ  ܠܳܐܕܳܡ ؟

 

   – – – – – – – – – – –

 

ܦܰܫܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Put each word in a sentence

 

6 ܪ̈ܰܚܫܳܐ      ܪܩܝܥܐ      ܐܰܬ̥ܪܐ      ܝܰܒܫܐ     ܒܪܐ

– – – – – – – – – – –

 

ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܘܟܰܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ Fill in the blanks

 

ܒܰܐܪܥܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܒܝܰܡܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ ܒܠܺـܠܝܐ ܒܳـܐܐܰܪ

 

7 ܫܶܡܫܐ  ܡܰܢܗܰܪ ……… ܢـܘܢـܐ ܣܳـܚܶܐ ………
8 ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ……… ܣܰܗܪܐ ܡܰܢܗܰܪ ………
9 ܦܳܪܰܚܬ̥ܐ ܛܳܝܣܐ ……… ܐܰܠܳܗܐ ܥܳـܡܰܪ ………

 

 

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 29

  ܐܰܝܟܐ ܫܟܝـܚ ܐܰܠܳܗܐ

 

ܟܳܗܢܐ ܬܰܘܕܝܬ̥ܐ ܚـܕܝ ܫܟܝـܚ

 

     ܟܳܗܢܐ ܚܰܕ ، ܣܥܰܪ ܒܰܙܒܰܢ ܒܰܝܬܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܐ ܕܰܩܪܝܬ̥ܐ . ܘܟܰܕ  ܝܰܬ̥ܝܒ ܗ̱ܘܐ ، ܘܗܐ ܥܳܐܶܠ ܝܳܠܘܦܐ ܕܰܥܣܰܪ ܫܢܝ̈ܢ .

    ܘܫܰܐܠܶܗ : ܡܘܢ ܫܡܳܟ؟ ܘܦܰܢܝ : ܡܘܫܶܐ ܒܰܪ ܝܶܫܘܥ . ܘܫܰܐܠܶܗ ܬܘܒ : ܡܘܢ ܝܳܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܒܶܝܬ̥ ܣܶܦܪܐ ؟ ܘܦܰܢܝ : ܩܶܪܝܳܢܐ  ܘܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ  ܘܬܰܘܕܝܬ̥ܐ .

    ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܟܳܗܢܐ : ܐܶܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܝ ܕܰܐܝܟܐ ܫܟܝـܚ ܐܰܠܳܗܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܐ ܠܳܟ ܚܰܕ ܚܰܙܘܪܐ . ܘܦܰܢܝ ܡܘܫܶܐ : ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܝ ܕܰܐܝܟܐ ܠܐ ܫܟܝـܚ ܐܰܠܳܗܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܐ ܠܳܟ ܬܪܶܝܢ ܚܰܙܘܪ̈ܐ !

    ܘܰܚܕܝ ܟܳܗܢܐ ܘܶܐܡܰܪ : ܡܐ ܪܚـܝܡ ܛܰ‍ܠܝܐ ܕܝܳܕܰܥ ܠܰܐܠܳܗܐ  ܟܰܕ  ܗܘ  ܙܥـܘܪ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܐܰܝܟܐ  ܝܰܬ̥ܝܒ  ܗ̱ܘܐ  ܟܳܗܢܐ ؟
2  ܡܰܢ  ܥܰܠ ܠܓ̥ܰܘ  ܒܰܝܬܐ ؟
3  ܡܳܢܐ  ܫܰܐܠܶܗ  ܟܳܗܢܐ  ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܦܰܢܝ  ܛܰ‍ܠܝܐ  ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ؟
5  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܰܪ  ܟܳܗܢܐ  ܥܰܠ ܡܘܫܶܐ ؟

   – – – – – – – – – – –

 

ܦܰܫܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Put each word in a sentence

 

6 ܬܰܘܕܝܬ̥ܐ      ܟܳܗܢܐ      ܫܟܝـܚ      ܚـܕܝ
  • – – – – – – – – – –
ܣܝܡ ܐܶܣܳܪ̈ܐ ܫܽܘܳܐܠܳـܝ̈ܐ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ Fill in the blanks

 

ܡܰܢ   ܡܘܢ   ܐܰܝܟܐ   ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱   ܟܡܐ

 

 

7 ………. ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܫܶܢܬ̥ܐ ؟  ܒܨܰܦܪܐ .
8 ………. ܐܳܟ̥ܶܠ  ܐܰܢ̱ܬ  ܒܨܰܦܪܐ ؟  ܠܰܚܡܐ .
9 ………. ܟ‍ܬ̥ܳܒ̈ܐ  ܐܝܬ̥ ܒܨܶܡܕܳܟ ؟  ܐܰܪܒܥܐ .
10 ………. ܙܒܰـܢ  ܠܳܟ  ܟ‍ܬ̥ܳܒ̈ـܐ ؟  ܐܰܒܐ ܕܝܠܝ̱ .
11 ………. ܥܳـܡܰـܪ  ܚܳـܠܐ  ܕܝܠܳܟ ؟  ܒܰܩܪܝܬ̥ܐ .

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 30

            ܟܰ‍ܠܘܣܬܐ  ܕܚܰـܢܰـܐ

 

ܟܰ‍ܠܘܣܬܐ ܦܰܚܡܐ ܩܰܡܪܐ ܡܢܝܕܐ

 

    ܡܐ ܫܰܦܝܪ ܟܰ‍ܠܘܣܬܐ ܕܚܰܢܰܐ ! ܐܝܬ̥ ܠܳܗ̇ ܣܰܥܪܐ ܫܰܥܘܬ̥ܐ  ܐܰܝܟ  ܕܰܗܒܐ ، ܘܥܰܝܢ̈ܐ  ܙܰܪ̈ܩܳܬ̥ܳܐ  ܐܰܝܟ  ܝܰܡܐ .

    ܠܒܝܫܐ ܕܶܝـܢ ܢܰـܚܬܐ ܚܶـܘܳܪܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܐ ، ܘܩܘܒܥܐ ܣܘܡܳܩܐ  ܐܰܝܟ ܕܡܐ ، ܘܰܡܣܳܐܢ̈ـܐ  ܐܘܟܳܡ̈ܐ ܐܰܝܟ  ܦܰܚܡܐ ، ܘܩܰܡܪܐ  ܟܪܳܬ̥ܐ  ܐܰܝܟ  ܥܶܣܒܐ .

    ܟܽܠ ܪܰܡܫܐ : ܡܶܫܬܰܥܝܐ ܚܰـܢܰـܐ ܥܰܡ ܟܰ‍ܠܘܣܬܐ ܕܝܠܳܗ̇ . ܐܝܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱ ܕܛܳـܥـܢـܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܕܪܳܥܳܗ̇ ܘܰܡܢܰܨܪܐ ܠܳܗ̇ ، ܘܺܐܝܬ̥  ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱  ܕܣܳܝܡܐ ܠܳܗ̇ ܒܥܰܪܣܐ ܘܰܡܢܝܕܐ  ܠܳܗ̇ .

    ܚܰـܢܰـܐ  ܣܰܓܝ  ܪܳܚܡܐ  ܟܰ‍ܠܘܣܬܐ  ܕܝܠܳܗ̇ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܡܘܢ  ܐܝܬ̥  ܠܳܗ̇  ܚܰـܢܰـܐ ؟
2  ܡܳـܢܰـܘ  ܓܰܘܢܐ  ܕܣܰܥܪܳܗ̇ ؟
3  ܡܳـܢܰـܘ  ܓܰܘܢܐ  ܕܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ؟
4  ܐܰܝܟܰܢ ܛܳܥܢܐ  ܟܰ‍ܠܘܣܬܐ  ܕܝܠܳܗ̇ ؟

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

ܐܰܝܟܐ ܠܳܒܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ؟ Where do you wear (put on) ?

 

5 ܡܣܳܐܢ̈ܐ   ܩܰܡܪܐ    ܢܰܚܬܐ    ܩܘܒܥܐ   ܓܘܪ̈ܒܐ

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

                             

ܡܳـܢܰـܘ ܐܰܪܰܐ ܗܰܘ ؟ What is it ?

 

ܩܘܠܬ̥ܐ ܡܰܣܘܪܩܐ ܡܚܰܛܐ

 

 

6  ܕܺܐܝܬ̥ ܠܶܗ ܫܶـܢ̈ـܐ  ܒܪܰܡ  ܠܐ  ܢܳܟܶ‍ܬ ؟
7  ܕܺܐܝܬ̥ ܠܶܗ ܥܰـܝـܢ̈ـܐ  ܒܪܰܡ  ܠܐ  ܚܳـܙܶܐ ؟
8  ܕܺܐܝܬ̥ ܠܶܗ ܐܶܕܢ̈ܐ  ܒܪܰܡ  ܠܐ  ܫܳܡܰܥ  ܒܗܶܝܢ ؟

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 ܕܶܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܟ̥ܝ̱ ܟܰ‍ܠܘܣܬܐ : If you have a doll :

 

9  ܡܳܢܐ  ܡܰܠܒܫܐ  ܐܰܢ̱ܬܝ̱  ܠܳܗ̇ ؟
10  ܡܳܢܐ  ܣܳܝܡܐ  ܐܰܢ̱ܬܝ̱  ܥܰܠ ܪܝܫܳܗ̇ ؟
11  ܡܳܢܐ  ܣܳܝܡܐ  ܐܰܢ̱ܬܝ̱  ܒܪ̈ܶܓ̥ܠܶܝܗ̇ ؟

               

      

              ܗܶܪܓܐ 31

ܫܰܒܪܐ ܘܢܰܚܬܘܡܐ

 

ܦܘܪܢܐ ܡܰܬܩܰܠ ܪܰܥܦܐ ܢܰܚܬܘܡܐ

 

    ܫܰܒܪܐ ܕܰܫܒܰܥ ܫܢܝ̈ܢ ، ܝܶܗܒܰܬ̥ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ ܬܠܳܬ̥ܝܢ ܙܘܙ̈ܝܢ ܕܢܺـܐܙܰܠ ܠܦܘܪܢܐ ܘܢܶܙܒܶܢ ܠܰܚܡܐ ܡܰܬܩܰܠ ܚܰܕ  ܟܝـܠܐ .

    ܘܰܨܒܐ ܢܰܚܬܘܡܐ ܕܢܰܦܨܰܚ ܥܰܡܶܗ ، ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܪܰܥܦܐ  ܙܥܘܪܐ  ܘܶܐܡܰܪ : ܚܙܝ  ܟܡܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܐ ܠܳܟ . ܗܐ ܝܶܗܒܶܬ̥ ܠܳܟ ܪܰܥـܦܐ ܙܥـܘܪܐ ܚܠܳـܦ ܪܰܒܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ  ܬܶܥܡܰܠ ܟܰܕ  ܛܳ‍ܥܶܢ  ܐܰܢ̱ܬ  ܠܶܗ .

    ܦܰܢܝ ܫܰܒܪܐ : ܬܰܘܕܝ  ܡܳܪܝ̱ ، ܘܰܐܦܶܩ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܥܶܣܪܝܢ  ܙܘܙ̈ܝܢ ، ܘܶܐܡܰܪ : ܚܙܝ ܐܳܦ ܐܶܢܐ  ܟܡܐ  ܡܝܰܩܰܪ ܐ̱ܢܐ ܠܳܟ ! ܗܐ ܝܶܗܒܶܬ̥ ܠܳܟ ܥܶܣܪܝܢ ܙܘܙ̈ܝܢ ܚܠܳܦ ܬܠܳܬ̥ܝܢ ܐܰܝܟܰܢܐ  ܕܠܐ  ܬܶܥܡܰܠ ܟܰܕ ܡܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܘܢ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܠܰܐܝܟܐ  ܐܶܙܰܠ ܫܰܒܪܐ ؟
2  ܟܡܐ  ܙܘ̈ܙܝܢ  ܝܶܗܒܰܬ̥  ܠܶܗ  ܐܶܡܶܗ ؟
3  ܡܳܢܐ  ܝܰܗ̱ܒ  ܠܶܗ  ܢܰܚܬܘܡܐ ؟
4  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܰܪ  ܠܶܗ  ܢܰܚܬܘܡܐ ؟
5  ܡܳܢܐ  ܥܒܰܕ  ܫܰܒܪܐ ؟

 

ܡܳـܢܰـܐ ܗ̱ܘ ؟ What is it ?

 

6 ܪܰܥـܦـܐ        ܦܘܪܢـܐ         ܢܰܚܬܘܡܐ
ܟ‍ܬ̥ܘܒ ܠܥܶܣܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ ܡܶܢ : Write the tens

 

7 ……….10 ؟ ……….20 ؟ ………….30 ؟
……….40 ؟ ……….50 ؟ ………….60 ؟
……….70 ؟ ……….80 ؟ ………….90 ؟

 

8 ܟܡܐ  ܥܶܣܪ̈ܳܬ̥ܳܐ  ܐܝܬ̥  ܒܰܬܠܳܬ̥ܝܢ ؟
9 ܟܡܐ  ܥܶܣܪ̈ܳܬ̥ܳܐ  ܐܝܬ̥  ܒܰܬܡܳܢܝܢ ؟
10 ܟܡܐ  ܥܶܣܪ̈ܳܬ̥ܳܐ  ܐܝܬ̥  ܒܚܰܡܫܝܢ ؟

 

 

      

              ܗܶܪܓܐ 32

ܗܳܟ̥ܰܢ ܡܛܰܝܒܐ ܐ̱ܢܐ ܩܗܘܬ̥ܐ

 

ܣܳܥܘܪ̈ܐ ܩܘܩܡܐ ܪܬܰܚ ܨܰܪܘܐ ܢܶܨ̈ܠܐ

 

    ܡܰܪܬ̥ܰܐ ܟܰܫܝܪܬܐ : ܣܰܓܝ ܡܥܰܕܪܐ ܠܶܐܡܳܗ̇ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܝܬܐ . ܒܚܰܕ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡܐ ، ܐܶܬ̥ܰܘ ܣܳܥܘܪ̈ܐ ܠܒܰܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ݂ ܘܶܐܡܪܰܬ̥ ܡܰܪܬ̥ܰܐ ܠܶܐܡܳܗ̇ : ܐܶܢܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܰܩܗܘܬ̥ܐ .    ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܐܶܡܳܗ̇ : ܘܐܰܝܟܰܢ ܡܛܰܝܒܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܩܗܘܬ̥ܐ ؟

    ܦܰܢܝܰܬ̥ ܡܰܪܬ̥ܰܐ : ܐܶܡـܠܶܐ ܠܩܘܩܡܐ ܡܰـܝ̈ܳܐ ، ܟܶܢ ܐܶܣܝܡ ܐܶܢܘܢ ܥܰܠ ܢܘܪܐ ، ܘܡܐ ܕܰܪܬܰܚܘ̱ ܐܶܣܝܡ ܒܗܘܢ ܫܰܟܰܪ ܘܨܰܪܘܐ . ܟܶܢ ܐܶܣܕܘܪ ܠܢܶܨ̈ܠܐ ܥܰܠ ܦܝܢܟܐ ،  ܘܶܐܡـܠܶܐ ܐܶܢܘܢ ܩܗܘܬ̥ܐ ܘܶܐܩܰܪܶܒ ܠܣܳܥܘܪ̈ܐ . ܘܡܐ ܕܶܐܫܬܝܘ ، ܐܶܣܰܒ ܡܶܢܗܘܢ ܠـܢ̈ܶܨܠܐ ، ܟܰܕ ܐܳܡܪܐ ܐ̱ܢܐ : ܠܚܘܠܡܳܢܐ . ܟܶܢ ܐܰܫܝܓ̥ ܠܢ̈ܶܨܠܐ ܫܰܦܝܪ ، ܘܶܐܣܝܡ ܐܶܢܘܢ ܥܰܠ ܪܰܦܐ  ܕܡܳܐܢ̈ـܐ  ܕܒܶܝܬ̥ ܒܘܫܳـܠܐ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

1  ܡܳܢܐ  ܥܳܒܕܐ  ܡܰܪܬ̥ܰܐ  ܒܒܰܝܬܐ ؟
2  ܡܰܢ  ܐܶܬ̥ܐ  ܠܒܰܝܬܐ  ܕܝܠܗܘܢ ؟
3  ܡܘܢ ܐܶܡܪܰܬ̥  ܡܰܪܬ̥ܰܐ  ܠܶܐܡܳܗ̇ ؟
4  ܐܰܝܟܰܢ  ܡܛܰܝܒܐ  ܠܰܩܗܘܬ̥ܐ ؟
5  ܡܘܢ  ܥܳܒܕܐ  ܒܳܬ̥ܰܪ  ܕܫܳܬܶܝܢ  ܩܗܘܬ̥ܐ ؟

   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                                                                                                                            

ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܡܥܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܐܡܳܟ ܒܒܰܝܬܐ ؟ With which of these you help your mother at home

 

6 ܟܳܢܶܫ  ܐܰܢ̱ܬ  ܠܒܰܝܬܐ .
7 ܡܳـܠܶܐ  ܐܰܢ̱ܬ  ܡܰـܝ̈ܳـܐ  ܘܡܰܫܩܶܐ  ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܰܒܳܒ̈ܐ ؟
8 ܙܳܒܶܢ  ܐܰܢ̱ܬ  ܡܶܕܶܡ  ܡܶܢ  ܫܘܩܐ ؟
9 ܛܳܥܶܢ  ܐܰܢ̱ܬ  ܐܰܚܘܟ  ܙܥܘܪܐ ؟

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ܗܳܟ̥ܰܢ ܛܰܝܶܒ ܩܗܘܬ̥ܐ Prepare coffee this way:

 

ܢـܘܪܐ      ܢ̈ܶـܨܠܐ     ܩܘܩܡܐ     ܡܰـܝ̈ܳـܐ

  

10 ܡـܠܝ  ܡܰـܝ̈ܳـܐ  ܒـܓ̥ܰـܘ …………..
11 ܐܰܪܬܰܚ  ܠܡܰـܝ̈ܳـܐ  ܥܰـܠ …………..
12 ܣܝܡ ܫܰܟܰܪ ܘܨܰܪܘܐ ܒܓ̥ܰܘ ……………
13 ܡܠـܝ  ܩـܗܘܬ̥ܐ  ܒܓ̥ܰـܘ ……………
14 ܣـܕܘܪ  ܠـܢ̈ܶـܨܠܐ  ܥܰـܠ ……………

 

      

              ܗܶܪܓܐ 33

ܓܰܢܳـܢܐ ܛܳܒܐ

 

ܚܕܝܪܐ ܝܰܪ̈ܩܐ ܢܶܒܥܐ ܚܳܦܰܪ

 

     ܣܳܒܐ  ܕܶ ܐ ܠܺـܝـܐ  ܐܝܬ̥  ܠܶܗ ܓܰܢܬ̥ܐ  ܪܰܒܬ̥ܐ ، ܚܕܝܪܐ ܒܫܘܪܐ ܪܳܡܐ . ܐܝܬ̥ ܒܳܗ̇ ܐܝܠܳـܢ̈ܐ ܕܦܺܐܪ̈ܐ ، ܘܗܰܒܳܒ̈ܐ  ܚܠܰـܝ̈ܳܐ ، ܘܟܽܠ ܙܢܰـ̈ܝ  ܝܰܪ̈ܩܐ .

     ܘܺܐܝܬܶ ܒܳܗ̇ ܢܶܒܥܐ ܕܡܰـܝ̈ܳـܐ ܘܡܰܫܩܶܐ ܠܓܰܢܬܐ ، ܘܥܰܡ ܓܰܒܐ  ܕܢܶܒܥܐ  ܩܳܝܡܐ  ܣܰܬܐ  ܕܥܶܢܒ̈ܐ .

     ܣܳܒܐ ܕܶ ܐ ܠܺܝܐ ܓܰܢܳـܢܰـܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܐ . ܣܰܓܝ  ܝܳܨܶܦ ܕܓܰܢܬ̥ܐ ܗܳܕܶܐ . ܟܽܠ ܝܘܡ ܒܨܰܦܪܐ ܡܰܫܩܶܐ ܠܳܗ̇ ، ܘܰܒܛܰܗܪܐ ܚܳܦܰܪ ܚܕܳܪ ܐܝܠܳـܢ̈ܐ ، ܘܦܳܣܶܩ ܠܣܰܘܟ̈ܐ ܝܰܒܝܫ̈ܐ . ܘܰܒܪܰܡܫܐ ܩܳܛܶܦ ܦܺܐܪ̈ܐ ܘܝܰܪ̈ܩܐ ، ܘܡܰܘܒܶܠ ܡܙܰܒܶܢ  ܠܗܘܢ  ܒܫܘܩܐ ،  ܟܶܢ  ܗܳܦܶܟ  ܠܒܰܝܬܐ ܀

 

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

 

 

1  ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܒܓܰܢܬ̥ܐ ܕܣܳܒܐ ؟
2  ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܥܰܡ ܓܰܒܐ ܕܢܶܒܥܐ ؟
3  ܡܳܢܐ ܥܳܒܶܕ ܣܳܒܐ ܒܟܽܠ ܨܰܦܪܐ ؟ ܘܰܒܛܰܗܪܐ ؟ ܘܰܒܪܰܡܫܐ ؟

 

————————

 

4  ܪܰܟܶܒ 4 ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܥܰܠ ܓܰܢܬ̥ܐ Make 4 sentences

 

 ————————

 

5 ܡܢܝ ܫܶܡ 5 ܦܺܐܪ̈ܐ

ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܓܰܢܬ̥ܐ

Name 5 fruits that

grow in a garden

 

————————

 

 

ܡܳܢܐ ܐܳܡܪܝܢܰܢ ؟ What do we say

 

 

ܐܶܫܬܩܰܕܝ̱ ܡܚܳܪ ܠܡܰܢܚܰـܝ ܐܶܬ̥ܡܳܠ

 

6 ܠܝܰܘܡܐ ܕܰܥܒܰܪ ؟ ……… ܠܫܰܢ̱ܬܐ ܕܥܶܒܪܰܬ̥ ؟ ………
7 ܠܝܰܘܡܐ  ܕܳܐܬ̥ܶܐ ؟ ……… ܠܫܰܢ̱ܬܐ  ܕܳܐܬ̥ܝـܐ ؟ ………

 

 

 

 

               ܗܶܪܓܐ 34

ܠܰܐܠܳܗܐ ܪܳܚܶܡ

 

ܡܳܐܢ̈ـܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܝܰܬܝܪ ܥܶܠܬ̥ܐ   ܗܘܰܝ̈ܳـܐ

 

     ܬܠܳܬ̥ܐ ܝܳܠܘܦ̈ܐ ܒܚܰܕ ܝܘܡ ܢܦܰܩܘ̱ ܠܓܰܢܬ̥ܐ . ܘܟܰܕ ܝܰܬ̥ܝܒܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ، ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܶܡܰܪ : ܐܶܢܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܐ ܠܳܐܒܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܠܰܚ ܟܽ‍ܠܶܗ ܝܰـܘܡܐ ، ܘܙܳܒܶܢ ܡܶܢ ܫܘܩܐ  ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ  ܕܡܶܬܒܥܶܐ  ܠܝ .

    ܘܶܐܡܰܪ ܬܪܰܝܳܢܐ : ܐܶܢܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܐ ܠܶܐܡܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܠܰܝ ܐܝܡܳܡ  ܝܳܨܦܐ  ܕܝܠܝ̱ ، ܘܰܡܛܰܝܒܐ ܠܝ ܟܽܠ ܡܐ  ܕܒܳܥܶܐ  ܐ̱ܢܐ .

    ܘܶܐܡܰܪ ܬܠܝܬ̥ܳܝܐ : ܐܶܢܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܐ ܐܳܦ ܠܳܐܒܝ̱ ܐܳܦ ܠܶܐܡܝ̱ ܐܰܝܟ ܚـ̈ܕܳܕܐ . ܐܶܠܐ ܪܳܚܶـܡ ܐ̱ܢܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܝܰܬܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ! ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܘ ܝܳܗܶܒ ܚܰـܝـܠܐ ܠܳܐܒܝ̱ ܘܶܐܡܝ̱ ، ܘܗܽܘܝـܘ  ܥܶܠܰܬ̥  ܚܰـܝ̈ـܐ  ܕܟܽܠ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

 

 

1  ܐܰܝܟܐ ܝܰܬ̥ܝܒܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܳܠܘܦ̈ܐ ؟
2  ܡܳܢܐ ܐܶܡܰܪ ܩܰܕܡܳـܝܐ ؟ ܬܪܰܝܳܢܐ ؟ ܬܠܝܬ̥ܳܝܐ ؟
3  ܡܳܢܐ ܥܳܒܶܕ ܣܳܒܐ ܒܟܽܠ ܨܰܦܪܐ ؟ ܘܰܒܛܰܗܪܐ ؟ ܘܰܒܪܰܡܫܐ ؟
4  ܐܰܝܕܐ ܪܶܚܡܬ̥ܐ ܪܰܒܐ ܒܟܽܠ ؟ ܘܰܠܡܘܢ ؟

 

– – – – – – – – –

 

ܡܳـܢܐ ܣܘܟܳܠ : What is the meaning of :

 

 

5   ܝܰܬܝܪ    ܥܶܠܬ̥ܐ    ܗܘܰܝ̈ܳـܐ    ܡܐܢ̈ܐ

 

– – – – – – – – –

 

ܦܰـܢـܐ : Answer these questions:

 

6  ܐܰܝܟܰܢ  ܪܳܚܶܡ  ܐܰܢ̱ܬ  ܠܰܐܠܳܗܐ ؟
7  ܨܳܐܶܡ  ܟܰـܝ  ܘܰܡـܨܰܠܶܐ  ܐܰܢ̱ܬ ؟
8  ܐܰ ܪܰܐ  ܝܳـܡܶـܐ  ܐܰܢ̱ܬ  ܒܰܐܠܳܗܐ ؟
9  ܐܰ ܪܰܐ  ܫܳܡܰܥ  ܐܰܢ̱ܬ  ܡܶܠܬ̥ܶܗ  ܕܰܐܒܘܟ ؟
10  ܐܰ ܪܰܐ  ܡܥܰܕܰܪ  ܐܰܢ̱ܬ  ܠܰܐܒܘܟ  ܒܦܘܠܚܳܢܐ ؟

 

      

              ܗܶܪܓܐ 35

ܨܶܦܪܐ  ܒܺܐܝܕܐ

 

ܡܳܐܢ̈ـܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܝܰܬܝܪ ܥܶܠܬ̥ܐ ܗܘܰܝ̈ܳـܐ

 

    ܢـܦܰܩ ܨܰܝܳܕܐ ܠـܚܰܩـܠܐ ܠܰܡܨܳܕ . ܥܒܰܪ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡܐ ܘܠܐ  ܨܳܕ  ܐܶܠܐ  ܐܶܢ  ܨܶܦܪܐ  ܙܥܘܪܬܐ .

    ܘܟܰܕ ܪܳܡܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܳܗ̇ ܒܟܝܣܐ  ܐܶܡܪܰܬ̥ ܠܶܗ :  ܐܳܘ ܨܰܝܳܕܐ ، ܥܒܶܕ ܛܰܝܒܘ ܐܰܪܦܳܢܝ̱ ܐܺܙܰܠ ܠܩܶܢܐ ܕܝܠܝ̱ . ܘܦܰܢܝ  ܨܰܝܳܕܐ : ܘܡܘܢ  ܝܳܬ̥ܰܪ  ܐ̱ܢܐ  ܐܶܢ  ܐܰܪܦܝܬ̥ܶܟ̥ܝ̱ ؟

    ܐܶܡܪܰܬ̥ ܨܶܦܪܐ : ܒܳܬ̥ܰܪ ܝܰܪܚܐ ، ܟܰܕ ܬܘܒ ܬܺܐܬ̥ܶܐ ܠܰܡܨܳܕ ܗܳܪܟܐ ، ܨܳܐܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܝ ܟܰܕ ܐܶܢܐ ܪܰܒܐ ܘܝܰܬܝܪ ܫܰܡܝܢܐ  ܡܶܢ  ܡܐ  ܕܺܐܝܬ̥ܰܝ  ܗܳܫܐ .

    ܦܰܢܝ ܨܰܝܳܕܐ : ܐܳܘ ، ܠܐ ܐܶܢܐ ܡܶܢ ܟܰܕܘ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܠܡܰܬ̥ܠܐ ܕܳܐܡܰܪ « ܨܶܦܪܐ ܒܺܐܝܕܐ : ܛܳܒܐ ܡܶܢ ܥܣܰܪ ܨܶܦܪ̈ܝܢ  ܕܥܰܠ   ܐܝܠܳـܢ̈ܐ » ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܒܝܰܕ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Write the answer

 

 

 

1  ܠܰܐܝܟܐ  ܢܦܰܩ  ܨܰܝܳܕܐ ؟
2  ܡܳܢܐ  ܨܳܕ ؟
3  ܡܳܢܐ  ܐܶܡܪܰܬ̥  ܠܶܗ  ܨܶܦܪܐ ؟
4  ܐܰܝܢܐ  ܡܰܬ̥ܠܐ  ܝܰܗ̱ܒ  ܠܳܗ̇  ܨܰܝܳܕܐ ؟

 

 

ܡܳـܢܐ ܦܘܫܳܩ : What is the meaning of :

 

 

5   ܥܒܶܕ ܛܰܝܒܘ     ܐܰܪܦܳܢܝ̱     ܫܰܡܝܢܐ     ܡܶܢ ܟܰܕܘ

 

 

ܐܰܝܢܰܘ ܦܘܢܳܝܐ ܕܚܰܬ̥ܝܬ̥ ؟ Choose the best answer :

 

6 ܠܡܳܢܐ  ܩܘܪܝܳـܝܐ  ܩܳܢܶܐ  ܥܳܢ̈ܳܐ ؟
   ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܡܳܗ̇ … ܕܢܶܬܦܰܪܓܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ … ܕܢܺـܐܬ̥ܰܪ  ܡܶܢܳܗ̇ .
7  ܠܡܳܢܐ ܓܰܢܳܢܐ  ܢܳܨܶܒ  ܐܝܠܳܢܐ ؟
   ܢـܨܰܒܶܬ̥ ܚܰـܩܠܶܗ … ܕܢܶـܩـܢܶـܐ ܦܺܐܪ̈ܐ … ܕܢܶܥܒܶܕ  ܛܶـܠܳــ̈ـܠܐ .
8  ܠܡܳܢܐ  ܛـܠܳـܝ̈ܐ  ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܠܒܶܝܬܶܣܶܦܪܐ ؟
   ܕܢܶܕܥܘܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܐ … ܕܢܰܥܒܪܘܢ ܠܥܶܕܳܢܐ … ܕܢܺܐܠܦܘܢ ܩܶܪܝܳܢܐ . 

  

      

              ܗܶܪܓܐ 36  

ܓܰܙܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܐ

 

ܚܒܰܢܳܢ̈ܐ ܢـܥܰـܝܶܕ ܣܝܡܬܐ ܓܰܙܐ ܐܰܥܬܰܪܘ̱

 

    ܣܳܒܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܝܬ̥ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܬܠܳܬ̥ܐ ܒܢܝ̈ܢ ܚܒܰܢܳܢ̈ܐ . ܘܰܨܒܐ  ܣܳܒܐ  ܕܰܢܥܰܝܶܕ ܐܶܢܘܢ ܥܰܠ ܦܘܠܚܳܢܐ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ .

    ܘܟܰܕ ܩܪܶܒ ܕܰܢܡܘܬ̥ ، ܩܪܐ ܐܶܢܘܢ ܠܰܒܢܰܘܗ̱̈ܝ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ، ܒܢ̈ܰܝ ܫܡܰܥܘ̱ ܘܺܐܡܰܪ ܠܟ̥ܘܢ : ܣܝܡܬܐ ܪܰܒܬ̥ܐ ܕܕܰܗܒܐ ܐܝܬ̥ ܠܝ ܒܟܰܪܡܐ ، ܗܐ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝ ، ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ̥ܘܢ ܕܰܐܝܟܐ ܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ، ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܚܳܦܰܪ  ܝܰܬܝܪ  ܡܶܢ  ܟܽܠ: ܗܳܢܐ  ܡܶܫܟܰܚ  ܠܳܗ̇ .

    ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܕܡܝܬ̥ ܣܳܒܐ ، ܫܰܪܝ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܚܳܦܰܪ ܒܟܰܪܡܐ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ . ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܬܠܳܬ̥ ܫܢܝ̈ܢ ، ܝܰـܗ̱ܒ  ܟܰܪܡܐ  ܦܺܐܪ̈ܐ  ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ  ܘܰܐܥܬ̥ܰܪܘ̱  ܒܢ̈ܰـܝܳܐ ، ܘܺܝܕܰܥܘ̱ :  « ܕܦܘܠܚܳܢܐ ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ  ܕܠܐ  ܡܰܘܦܶܐ » ܀

  

 

      

              ܗܶܪܓܐ 37  

ܚܰܪܬ̥ܐ ܕܢܶܟ̥ـܠܐ

 

 

ܚܳـܝܶـܐ ܡܡܰܙܶܓ̥ ܢܰܚـܠܐ ܩܦܰܚ ܢܶܟ̥ܠܐ

 

 

    ܓܰܒܪܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܝܬ̥ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܬܘܪܬܐ ، ܘܚܳـܝܶܐ ܗ̱ܘܐ ܥܰܠ ܚܰܠܒܳܗ̇ . ܘܟܽܠ ܟܡܐ ܕܚܳܠܶܒ ܗ̱ܘܐ ܠܳܗ̇ ܡܡܰܙܶܓ̥ ܗ̱ܘܐ  ܡܰـܝ̈ܳـܐ  ܒܚܰܠܒܳܗ̇  ܘܰܡـܙܰܒܶܢ  ܠܶܗ .

    ܒܚܰܕ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡܐ ، ܟܰܕ ܗܝ ܬܘܪܬܐ ܪܳܥܝܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܒܢܰܚـܠܐ ، ܢܚܶܬ̥ ܡܶܛܪܐ ܘܰܫܦܰܥܘ̱ ܡܰـܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܪܐ ܘܛܰܒܥܘܗ̇  ܠܬܘܪܬܐ .

    ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܡܳـܪܳܗ̇ ܕܬܘܪܬܐ ، ܩܦܰܚ ܪܝܫܶܗ ܘܫܰܪܝ ܒܳܟ̥ܶܐ . ܘܰܫܡܰܥ ܫܒܳܒܶܗ ܘܶܐܬ̥ܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ : ܠܡܘܢ ܒܳܟ̥ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ؟ ܗܐ ܡܰـܝ̈ܳܐ ، ܕܰܡܡܰܙܶܓ̥ ܗ̱ܘܰܝܬ ܒܚܰܠܒܐ ܕܬܘܪܬܐ ، ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ̱  ܘܰܗܘܰܘ  ܢܰܗܪܐ  ܘܛܰܒܥܘܗ̇ ܀

 

 

ܗܶܪܓܐ 38

                                                        

ܓܰܢܬ̥ܐ ܕܝܠܰܢ

 

ܓܰܢܬ̥ܐ ܐܝܬ̥ ܠܰܢ ܣܰܓܝ ܪܰܒܐ : ܐܝܬ̥ ܠܳܗ̇ ܫܘܪܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܐ . . . . . . . . . . . . . . .             ܘܺܐܝܬ̥ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ  ܐܳܕ‍ܫ̈ܰܝ ܦܺܐܪ̈ܐ : ܘܢܶـܨ̈ܒܳܢ ܕܘܰܪ̈ܕܐ ܛܳـܒ ܫܰـܦܝـܪ̈ܐ .                    . . . . . . . . . . . . . .            ܗܳܪܟـܐ ܘܬܰܡܳܢ  ܬܰܦ̈ـܐ  ܕܡܰـܝ̈ܳـܐ : ܪܳܕܶܝܢ ܠܫܶܩܝܐ  ܕܝܰـܪ̈ܩـܐ  ܪ̈ܓ̥ܰܝܳـܐ . . . . . . . . . . . . . . .             ܡܐ ܦܐܶܝܢ ܘܰܪ̈ܕܐ ܒܓܰܘܢܐ ܘܪܝـܚܐ : ܚـܙܳܬ̥ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠـܢܰܦܫܐ ܡܢܝـܚܐ .
 

               

       ܨܠܘܬ̥ܐ

 

    ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܐ  ܐܰܒܐ ، ܐܳܘ ܢܘܗܪܐ  ܘܚܰـܝ̈ـܐ  ܕܟܽ‍ܠܗܘܢ  ܗܘܰܝ̈ܳـܐ .

    ܡܰܘܕܶܐ  ܐ̱ܢܐ ܠܳܟ ܕܝܰܗ̱ܒܬ ܠܝ ܡܰܕܥܐ ܢܰܗܝܪܐ ، ܘܠܶܒܐ ܛܳܒܐ ، ܘܚܰܒܪ̈ܐ  ܫܦܰܝ̈ܳـܐ ، ܘܚܘܒܐ ܫܰܪܝܪܐ ، ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ  ܕܠܝ  ܥܳـܕܰܪ .

    ܥܰܠ ܕܶܝܢ  ܐܰܦܰـ̈ܝ  ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܟ  ܗܳܠܶܝܢ  ܕܰܠـܘܳܬ̥ܝ̱ ، ܡܶܢ ܟܽ‍ܠܶܗ  ܠܶܒܝ̱ ، ܘܝܰܬܝܪ  ܡܶܢ  ܟܽܠ  ܐ̱ܢܳܫ ، ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ، ܠܳܟ  ܪܳܚܶܡ  ܐ̱ܢـܐ .

    ܘܰܩـܕܳܡ  ܪܰܒܘܬ̥ܳܟ ܣܳܓ̥ܶܕ ܐ̱ܢܐ ، ܘܡܶܢ ܚܘܒܳܟ ܪܰܒܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ : ܡܶܛܽܠ ܚܰـܝ̈ـܐ  ܕܳܐܒܝ̱  ܘܶܐܡܝ̱ ، ܘܟܽ‍ܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܘܬ̥ܐ ، ܘܡܶܛܽܠ ܫܰܝܢܐ ܕܡܳܬ̥ܐ ܕܝܠܝ̱ ܪܚـܝܡܬ̥ܐ ، ܘܰܫܠܳܡܐ  ܕܟܽ‍ܠܶܗ  ܥܳܠܡܐ . ܐܰܡܝܢ ܀

 

ܙܰܘܥ̈ـܐ  VOWELS

 

SIGN Sound NAME
ܰ Ah ܦܬܳܚܐ
ܳ O ܙܩܳܦܐ
ܶ Eh ܪܒܳܨܐ
ܺ E ܚܒܳܨܐ
ܽ oo ܥܨܳܨܐ

 

̈ Plural

Sign

ܣܝܳܡ̈ܐ

 

 

ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ

Alphabet At start of a word In middle of word At end of a word

                                   

ܐ ܐ as ܐܰܕܰܝ ــܐ
ܒ ܒـ as ܒܰܪ ــܒــ
ܓ ܓــ as ܓܰܘܢܐ
ܕ ܕ as ܕܶܝܢ
ܗ ܗ as ܗܳܢܐ
ܘ ܘ as ܘܰܙܐ
ܙ ܙ as ܙܰܓܐ
ܚ ܚــ as ܚܳܬ̥ܐ
ܛ ܛــ as ܛܳܒܐ
ܝ ܝــ as ܝܰܠܕܐ
ܟـ ܟ ܟــ as ܟܽ‍ܠܰܢ
ܠـ ܠ ܠــ as ܠܡܘܢ
ܡـ ܡ ܡــ as ܡܘܢ
ܢـ ܢ ܢــ as ܢܶܡܪܐ
ܣ ܣــ as ܣܰܥܪܐ
ܥـ ܥ ܥــ as ܥܰܝܢܐ
ܦ ܦــ as ܦܘܡܐ
ܨ ܨ as ܨܰܝܳܕܐ
ܩ ܩــ as ܩܘܪܐ
ܪ ܪ as ܪܝܫܐ
ܫ ܫــ as ܫܡܫܐ
ܬ ܬ as ܬܰܝܫܐ

 

 

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

ܚܠܳܦ ܫܡܐ  ̇Personal Pronoun

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܚܕܳܢܳܝܐ Singular ܚܕܳܢܳܝܐ Singular
ܐܶܢܐ I ܐܶܢܐ I
ܐܰܢ̱ܬ You ܐܰܢ̱ܬܝ̱ You
ܗܘ He ܗܝ She

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural
ܚܢܰܢ We ܚܢܰܢ We
ܐܰܢ̱ܬܘܢ You ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ You
ܗܶܢܘܢ They ܗܶܢܶܝܢ She

 

 

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

To Be

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܚܕܳܢܳܝܐ Singular ܚܕܳܢܳܝܐ Singular
ܐܶܢܐ  ܐܝܬ̥ܰܝ I am ܐܶܢܐ ܐܝܬ̥ܰܝ I am
ܐܰܢ̱ܬ ܐܝܬ̥ܰܝܟ You are ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܝܬ̥ܰܝܟܝ̱ You are
ܗܘ ܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ̱ He is ܗܝ ܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ She is

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural
ܚܢܰܢ ܐܝܬ̥ܰܝܢ We  are ܚܢܰܢ ܐܝܬ̥ܰܝܢ We  are
ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܝܬ̥ܰܝܟܘܢ You are ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܐܝܬ̥ܰܝܟܶܝܢ You are
ܗܶܢܘܢ ܐܝܬ̥ܰܝܗܘܢ They are ܗܶܢܶܝܢ ܐܝܬ̥ܰܝܗܶܝܢ They are

 

 

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

ܐܶܢܐ ܐܝܬ̥ ܠܝ I have

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܚܕܳܢܳܝܐ Singular ܚܕܳܢܳܝܐ Singular
ܐܶܢܐ  ܐܝܬ̥ ܠܝ I have ܐܶܢܐ  ܐܝܬ̥ ܠܝ I have
ܐܰܢ̱ܬ ܐܝܬ̥ ܠܳܟ You have ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܝܬ̥ ܠܶܟ̥ܝ̱ You have
ܗܘ ܐܝܬ̥ ܠܶܗ He has ܗܝ ܐܝܬ̥ ܠܳܗ̇ She has

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural
ܚܢܰܢ ܐܝܬ̥ ܠܰܢ We  have ܚܢܰܢ ܐܝܬ̥ ܠܰܢ We  have
ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܝܬ̥ ܠܟ̥ܘܢ You have ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܐܝܬ̥ ܠܟ̥ܶܝܢ You have
ܗܶܢܘܢ ܐܝܬ̥ ܠܗܘܢ They have ܗܶܢܶܝܢ ܐܝܬ̥ ܠܗܶܝܢ They have

 

 

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

 

Possessive Pronoun

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܚܕܳܢܳܝܐ Singular ܚܕܳܢܳܝܐ Singular
ܠܝ Mine ܠܝ Mine
ܠܳܟ Yours ܠܶܟ̥ܝ̱ Yours
ܠܶܗ His ܠܳܗ̇ Hers

                                                  

 

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural
ܠܰܢ Ours ܠܰܢ Ours
ܠܟ̥ܘܢ Yours ܠܟ̥ܶܝܢ Yours
ܠܗܘܢ Theirs ܠܗܶܝܢ Theirs

 

 

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

Mine   ܕܝܠܝ̱

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܚܕܳܢܳܝܐ Singular ܚܕܳܢܳܝܐ Singular
ܕܝܠܝ̱ Mine ܕܝܠܝ Mine
ܕܝܠܳܟ Yours ܕܝܠܶܟ̥ܝ̱ Yours
ܕܝܠܶܗ His ܕܝܠܳܗ̇ Hers

                                                   

 

 

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural
ܕܝܠܰܢ Ours ܕܝܠܰܢ Ours
ܕܝܠܟ̥ܘܢ Yours ܕܝܠܟ̥ܶܝܢ Yours
ܕܝܠܗܘܢ Theirs ܕܝܠܗܶܝܢ Theirs

 

 

 

ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܚܘܫܳܒܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ

Pronoun Letters

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ    Masculine

 

ܒܰܝܬ + ܝ = ܒܰܝܬܝ̱ My house
ܒܰܝܬ + ܟ = ܒܰܝܬܳܟ Your house (sin.)
ܒܰܝܬ + ܗ = ܒܰܝܬܶܗ His house
ܒܰܝܬ + ܢ = ܒܰܝܬܰܢ Our house
ܒܰܝܬ + ܟܘܢ = ܒܰܝܬܟܘܢ Your house (pl.)
ܒܰܝܬ + ܗܘܢ = ܒܰܝܬܗܘܢ Their house

 

ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ    Feminine

 

ܒܰܝܬ + ܝ = ܒܰܝܬܝ̱ My house
ܒܰܝܬ + ܟܝ = ܒܰܝܬܶܟܝ̱ Your house (sin.)
ܒܰܝܬ + ܗ = ܒܰܝܬܳܗ̇ His house
ܒܰܝܬ + ܢ = ܒܰܝܬܰܢ Our house
ܒܰܝܬ + ܟܝܢ = ܒܰܝܬܟܶܝܢ Your house (pl.)
ܒܰܝܬ + ܗܝܢ = ܒܰܝܬܗܶܝܢ Their house

 

NUMERALS       ܡܶܢܝܳܢ̈ܐ

Masculine

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ

Number

ܡܶܢܝܳܢܐ

Feminine

ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ

 

Number

ܡܶܢܝܳܢܐ
ܚܰܕ 1 ܚܕܐ 20 ܥܶܣܪܝܢ
ܬܪܶܝܢ 2 ܬܰܪܬܶܝܢ 30 ܬܠܳܬ̥ܝܢ
ܬܠܳܬ̥ܐ 73 ܬܠܳܬ̥ 40 ܐܰܪܒܥܝܢ
ܐܰܪܒܥܐ 4 ܐܰܪܒܰܥ 50 ܚܰܡܫܝܢ
ܚܰܡܫܐ 5 ܚܰܡܶܫ 60 ܫܬܝܢ
ܫܬܐ 6 ܫܶܬ̥ 70 ܫܰܒܥܝܢ
ܫܰܒܥܐ 7 ܫܒܰܥ 80 ܬܡܳܢܝܢ
ܬܡܳܢܝܐ 8 ܬܡܳܢܶܐ 90 ܬܶܫܥܝܢ
ܬܶܫܥܐ 9 ܬܫܰܥ 100 ܡܳܐܐ
ܥܶܣܪܐ 10 ܥܣܰܪ 200 ܡܰܐܬ̥ܶܝܢ
ܚܕܰܥܣܰܪ 11 ܚܕܰܥܶܣܪܶܐ 300 ܬܠܳܬ̥ܡܳܐܐ
ܬܪܶܥܣܰܪ 21 ܬܰܪܬܰܥܶܣܪܶܐ 400 ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ
ܬܠܳܬ̥ܰܥܣܰܪ 31 ܬܠܳܬ̥ܰܥܶܣܪܶܐ 500 ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ
ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ 41 ܐܰܪܒܰܥܶܣܪܶܐ 600 ܫܶܬ̥ܡܳܐܐ
ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ 51 ܚܰܡܫܰܥܶܣܪܶܐ 700 ܫܒܰܥܡܳܐܐ
ܫܬܰܥܣܰܪ 61 ܫܬܰܥܶܣܪܶܐ 800 ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ
ܫܒܰܥܣܰܪ 71 ܫܒܰܥܶܣܪܶܐ 900 ܬܫܰܥܡܳܐܐ
ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ 81 ܬܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ 1000 ܐܰܠܦܐ
ܬܫܰܥܣܰܪ 91 ܬܫܰܥܶܣܪܶܐ 2000 ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦ̈ܝܢ

 

 

 

ܦܘܠܳܓ̈ܐ ܕܙܰܒܢܐ  Time

  

ܫܰܢ̱ܬܐ Year ܚܰܕܒܫܰܒܐ Sunday
ܝܰܪܚܐ Month ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܐ Monday
ܫܳܒܘܥܐ Week ܬܠܳܬ̥ܐ ܒܫܰܒܐ Tuesday
ܝܰܘܡܐ Day ܐܰܪܒܥܐ ܒܫܰܒܐ Wednesday
ܫܳܥܬ̥ܐ Hour ܚܰܡܫܐ ܒܫܰܒܐ Thursday
ܩܰܛܝܢܬܐ Minute ܥܪܘܒܬ̥ܐ Friday
ܪܦܳܦܐ Second ܫܰܒܬ̥ܐ Saturday
ܬܰܕܐܳܐ Spring ܬܶܫܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ Fall
ܩܰܝܛܐ Summer ܣܰܬ̥ܘܐ Winter
ܟܳܢܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܐ January ܬܳܡܘܙ July
ܫܒܳܛ February ܐܳܒ August
ܐܳܕܳܪ March ܐܝܠܘܠ September
ܢܝܣܳܢ April ܬܶܫܪܝܢ ܩܰܕܡܳܝܐ October
ܐܺܝܳܪ May ܬܶܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝܐ November
ܚܙܝܪܳܢ June ܟܳܢܘܢ ܩܰܕܡܳܝܐ December

  

 

 COLORS  ܓܰܘܢ̈ـܐ

ܐܘܟܳܡܐ Black ܙܰܪܩܐ Blue
ܚܶܘܳܪܐ White ܫܰܥܘܬ̥ܐ Yellow
ܣܘܡܳܩܐ Red ܝܰܪܘܩܐ Green

 

Kitchen ܒܶܝܬ̥ ܛܒܳܚ̈ܐ 

ܬܰܪܘܳܕܐ Spoon ܦܝܢܟܐ Plate
ܣܰܟܝܢܐ Knife ܟܳܣܐ Cup
ܡܰܫܠܝܘܢܐ Fork ܩܶܕܪܐ Pot

  

  ܡܰܕܪܰܫܬܐ  School    ܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ

ܡܰܘܬܒܐ Bench ܟܢܘܢܬܐ Ruler
ܬܰܠܡܝܕܐ Pupil ܐܳܬ̥ܘܬ̥ܐ Letter (a,b,c)
ܕܝܘܬ̥ܐ Ink ܘܳܠܝܬ̥ܐ Homework
ܠܰܚܳـܝܬܐ Eraser ܒܘܚܪܳܢܐ Test
ܐܰܨܰܚܬܐ Writing quiz ܐܰܦܬܐ Break time
ܕܘܪܳܫܐ Excercise ܒܶܛܠܳܢܐ Day-off
ܠܶܟܣܝܩܘܢ Dictionary ܦܣܳܣܐ Permission
ܛܰܪܦܐ Paper ܡܕܰܒܪܳܢܐ Principal
ܦܳܣܘܩܐ Paragraph ܣܘܪܛܐ Line

 

 

ܠܶܟܣܝܩܘܢ

Glossary

Syriac  to   English   Dictionary

 

 

 

                     (m.)  =   Masculine.

                     (f.)    =   Feminine.

                     (pl.)  =   Plural.

 

 

When searching for Syriac words in the Glossary,

   such as:      ܒܒܰܝܬܐ   ܠܘܰܪܕܐ    ܕܟܳܣܐ   ܘܙܘܙܐ

The  ܘ ، ܒ ، ܠـ ، ܕ   are conguction words.

Therefore,  you  should look in the Glossary  for :

 ܒܰܝܬܐ           ܘܰܪܕܐ     ܟܳܣܐ    ܙܘܙܐ

 

ܐܳ‍ܠܰܦ

ܐܳ ܐܰ ܪ Air ܐܶܡܰܪ ܐܶܡܪܰܬ̥ He said – She said
ܐܰܒܐ ܐܰܒܳܗ̈ܐ Father, Fathers ܐܳܡܰܪ ܐܳܡܪܐ He says, she says
ܐܰܒܳܗ̈ܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܟ My fathers, your f. ܐܶܡܪܐ Lamb
ܐܒܘܟ ܐܳܒܝ̱ Your father, my f. ܐܳܡܪܝܢ ܐܳܡܪܝܢܰܢ They say, we say
ܐܰܓ̥ܪܐ  A Wage ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱ When
ܐܰܕܟܰܪ Mention ܐܶܢ If
ܐܳܕܳܡ Adam ܐܶܢܐ ، ܐ̱ܢܐ I
ܐܶܕܢܐ Ear ܐܶܢܘܢ They (m.)
ܐܳܕܫ̈ܰܝ Kinds of ܐܰܢܝܕ Shook his head
ܐܳܗ O ܐܶܢܶܝܢ They (f.)
ܐܶܗܘܶܐ Become ܐ̱ܢܳܫ ، ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ Someone, People
ܐܰܗܦܟ̥ܶܗ Returned it ܐ̱ܢܳܫܘܬ̥ܐ Humanity
ܐܰܘ ، ܐܳܘ Or   –  O ܐܰܢ̱ܬ  ܐܰܢ̱ܬܘܢ You (m.), you (pl.)
ܐܰܘܕܝ Thanked ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ You (f.) – you (pl.)
ܐܘܟܳܡܐ Black ܐܰܢ̱ܬܬ̥ܐ A lady, woman
ܐܘܪܚܐ Road ܐܶܣܰܒ I take
ܐܘܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ Gardens ܐܶܣܕܘܪ I arrange (place)
ܐܶܙܰܠ  ܐܳܙܶܠ He went – He goes ܐܶܣܝܡ I put
ܐܺܙܰܠ I go ܐܶܣܳـܪ̈ܐ Interrogative words
ܐܳܙܠܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ She goes – they go ܐܶܥܒܶܕ I do
ܐܰܚܐ ܐܰܚܘܟ   Brother – your b. ܐܰܥܶܠ Inserted
ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬ̥ܝ̱ Sisters – my s. ܐܰܥܬ̥ܰܪܘ̱ Became rich
ܐܳܚـܝ̱  ܐܰܚܰـ̈ـܝ My brother, b. ܐܳܦ Also, And
ܐܰܚـܝܕ ܟܽܠ Almighty God ܐܰܦ̈ܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ Faces, his face
ܐ̱ܚܪܺܢܐ  ܐ̱ܚܪܺܝܢ Other, the other ܐܰܦܰܝ̈ Because
ܐܰܝܕܐ What (f.), which ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ Face, your f., her f.
ܐܝܕܐ  ܐܝܕܶܗ A hand, his hand ܐܶܦܠܘܚ Work
ܐܝܕܳܗ̇ ܐܝ̈ܕܰܝܟ Her hand, your  h. ܐܰܦܶܩ ܐܰܦܩܰܬ̥ He took out, she
ܐܺܝܘ Bravo ܐܰܦܬܐ Break – Recess
ܐܰܝܟ As ܐܶܩܘܡ I rise (stand)
ܐܰܝܟܐ Where ܐܰܩܝܡ Lift up
ܐܰܝܟܰܢ  ܐܰܝܟܰܢܐ How ܐܶܩܰܪܶܒ Offer
ܐܰܝܠܶܝܢ Who, What, which ܐܰ ܪܰܐ Do you ? does he ? 
ܐܝܠܳܢ ܐܝܠܳـܢܐ A tree ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܪܒܥܐ Four
ܐܝܡܳܡ ܐܝܡܳܡܐ Day ܐܰܪܒܥܐ ܒܫܰܒܐ Wednesday
ܐܝܢ Yes ܐܶܪܚܰܡ To love (I)
ܐܰܝܢܐ What (m.)  – who is ܐܰܪܚܶܩ Stay away from
ܐܰܝܢܰܘ  ܐܰܝܢܰܐܗ̱ܘ Who is – which is ܐܰܪܝܐ Lion
ܐܝܩܳܪܶܗ His dignity, respect ܐܰܪܝܡ ܐܰܪܝܡܘ̱ Raised )his voice)
ܐܝܬ̥   Is, are, to have ܐܰܪܥܐ Earth
ܐܝܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱ Sometimes ܐܰܪܦܝܬ̥ܶܟ̥ܝ̱ I released you (f.)
ܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ Was ܐܰܪܦܳܢܝ̱ Release me ( let me)
ܐܝܬ̥ܰܝ ܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ I am – she is ܐܰܪܬܰܚ Boil (water)
ܐܝܬ̥ܰܝܟ you are  (masc.) ܐܰܫܝܓ̥ Washed
ܐܝܬܰܝܟܝ̱ you are (fem.) ܐܰܫܝܕ Was shed (blood)
ܐܳܟ̥ܶܠ، ܐܶܟ̥ܰܠ He eats, he ate ܐܶܫܟܰܚ Found
ܐܰܟܳܪܐ Farmer ܐܶܫܬܺܝܘ They drank
ܐܰܠܳܗܐ God ܐܶܫܬܩܰܕܝ̱ Last year
ܐܶܠܘ If ܐܳܬ̥ܶܐ ، ܐܶܬ̥ܐ He comes, he came
ܐܶܡܐ ܐܶܡܶܗ Mother, his ܐܶܬ̥ܰܘ ܐܳܬ̥ܝܐ They came, she c.
ܐܶܡܝ̱ ܐܶܡܳܟ My mother, your m. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ̱ Came together
ܐܰܡܝܪ It is said ܐܶܬ̥ܡܳܠ Yesterday
ܐܶܡـܠܶܐ I fill ܐܰܬ̥ܪܐ Place
ܐܺܡܰܪ I say (tell) ܐܶܬ̥ܳܬ̥ She came

ܒܶܝܬ̥

 

ܒܰܐܝܕܐ In which one (f.) ܒܰܢ In us (us)
ܒܰܐܝܢܐ In which one (m.) ܒـܢܰـܘ̈ܗ̱ܝ Children of
ܒܰܐܝܠܶܝܢ By what – by which ܒܢ̈ܰܝ Children of, my c.
ܒܺܐܪܐ A well ܒܢ̈ܰܝܳܐ  ܒܢܺܝ̈ܢ Children
ܒܳܒܐ Baby ܒܢ̈ܳܬ̥ܳܐ Daughters
ܒܓ̥ܰܘ Inside, in ܒܢ̈ܳܬ̥ ܩܳـ̈ـܠܐ Words
ܒܰܕܡܘܬ̥ Similar to ܒܳܣܶܡ Becomes sweeter
ܒܰܕܶܩ To show ܒܰܣܝܡ ܒܰܣܝܡܐ Good – delicious
ܒܶܗ  ܒܳܗ̇ In it (m.), in her (f.) ܒܥܶܕܳܢ At the time of
ܒܗܶܬ̥ Became ashamed ܒܳܥܶܐ   ܒܳܥܝܐ He wants, she w.
ܒܘܡܐ An owl ܒܰܪ Son of
ܒܰܙܒܰܢ Once ܒܪܳܐ  ܒܳـܪܶܐ He created creates
ܒܝ In me ܒܰܪ ܓ̥ܶܢܣܶܗ Of the same kind
ܒܝܰܕ By means of, through ܒܳܪܘܝـܐ The Creator
ܒܝ̈ܥܐ  ܒܝܥܬܐ Eggs, an egg ܒܶܪܝ̱ My son
ܒܝܫ  ܒܝܫܐ Bad ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ The creation
ܒܝܫܬܐ Evil ܒܪܰܡ But, however
ܒܶܝܬ̥ In – between ܒܪܰܡܫܐ In the evening
ܒܶܝܬ̥ ܒܘܫܳـܠܐ Kitchen ܒܰܪܢܳܫܐ A human being
ܒܶܝܬ̥   ܒܰܝܬܐ A House ܒܰܪܬ̥ܐ Daughter
ܒܳܝ̈ܬܳܢ They reside (live) ܒܰܪ̱ܬ̥ ܩܳـܠܐ Word
ܒܳܟ By you (m.) ܒܳܬ̥ܰܪ After
ܒܳܟ̥ܶܐ He cries ܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ Afterwards

                     ܓܳܡܰܠ

    

ܓܰܒܐ Side ܓܳܚܶܟ He laughs
ܓܒܰܠ He fashioned ܓܶܚܟ̥ܰ‍ܬ̥ She laughed
ܓܰܒܠܰܢ He formed us ܓܶܝܪ For
ܓܰܒܪܐ Man ܓܰܡـܠܐ Camel
ܓܰܕܝܐ A kid (baby goat) ܓܰܢ̈ܐ Gardens
ܓܕܰܫ Happened ܓܰܢܳܢܐ A gardener
ܓܰܘ Inside ܓܶܢܣܶܗ Its kind (the same)
ܓܰܘܢܐ  ܓܰܘܢܶܗ A color – his color ܓܰܢܬ̥ܐ  Garden
ܓܘܪ̈ܒܐ Stockings ܓܰܢܰܬ̥ܥܕܶܝܢ Garden of Eden
ܓܰܙܐ A treasure ܓܶܦ̈ܐ  ܓܶܦܰܘ̈ܗ̱ܝ Wings, his wings

 

 

ܕܳܠܰܬ̥

                        

ܕ Of – belongs to ܕܝܠܰܢ Ours
ܕ That it is ܕܶܝܢ     Then, however, but
ܕܺܐܒܐ Wolf ܕܳܝܫܐ A car hits someone
ܕܶܒܫܐ Molasses, honey ܕܶܟ̥ܪܳܐܝܺܬ̥ Masculine
ܕܳܕܐ    ܕܳܕܝ̱ Uncle – my uncle ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine
ܕܰܗܒܐ Gold ܕܡܐ Blood
ܕܘܟܐ A place ܕܰܡܝܟ Sleeping
ܕܘܟܰ‍ܬ̥ I the place of ܕܳܡܶܟ He sleeps
ܕܝܠܶܗ   ܕܝܠܳܗ̇ His – hers ܕܢܰܚ  Risen (the sun)
ܕܝܠܗܘܢ Theirs (m.) ܕܪܳܥܳܗ̇ Arms
ܕܝܠܝ̱   ܕܝܠܳܟ Mine – yours (m.) ܕܳܪܬ̥ܐ Playground

 

                        ܗܶܐ

 

ܗܐ Behold ܗ̱ܘܳܬ̥ She was
ܗܰܒ Give ܗܝ She
ܗܰܒܳܒ̈ܐ Flowers ܗܳܟܰܢ  ܗܳܟ̥ܰܢܐ This way, likewise
ܗܳܕܶܐ This (f.) ܗܳܠܶܝܢ These
ܗܘ   ܗܰܘ He – That (m.) ܗܳܢ  ܗܳܢܐ This (m.)
ܗ̱ܘܐ   ܗܳܘܶܐ Was – becomes ܗܶܢܘܢ They (m.) – them
ܗܘܰܘ They were  (m.) ܗܦܘܟ Return  (verb)
ܗ̱ܘ̈ܰܝ They were (f.) ܗܳܦܶܟ  ܗܦܰܟ He returns, returned
ܗܘ̈ܰܝܳܐ Creation, beings ܗܳܦܟ̥ܐ She returns
ܗܘܝܘ He is ܗܦܰܟܘ̱ They returned (m.)
ܗܳܘܶܝܢ Are ܗܳܪܟܐ Here
ܗ̱ܘܝܬ̥ I became, was ܗܳܪܶܓ Study (v.)
ܗ̱ܘܰܝܬ You were ܗܶܪܓܐ  ܗܶܪܓܶܗ Lesson, his lesson
ܗܰܘܢܐ  ܗܰܘܢܶܗ The mind, his mind ܗܳܫܐ Now

            

 

              ܘܰܐܘ

  

ܘ And ܘܳܝ Wo (to us!)
ܘܰܙܐ A swan ܘܰܪ̈ܕܐ Roses

 

              ܙܰܐܝ

ܙܒܰܢ He baught – time ܙܟ̥ܐ He triumphed
ܙܳܒܶܢ Buys (to purchase) ܙܰܟܰܝ Zak (a name m.)
ܙܰܒܢܐ   ܙܰܒܢܝ̈ܢ A time  – times ܙܶܠ Go
ܙܰܓܐ A bell ܙܢܰـ̈ـܝ Kinds (sorts)
ܙܳܓܐ A chick ܙܥܘܪ    ܙܥܘܪܐ Smaller (m.), small
ܙܳܕܶܩ Should be ܙܥܘܪܬ̥ܐ Small (f.)
ܙܶܕܰܩܬ̥ܐ Alms ܙܩܰܦ Raised  (his finger)
ܙܘ̈ܙܐ   ܙܘ̈ܙܝܢ Money ܙܳܪܰܥ He plants
ܙܳܘܝܬܐ A corner ܙܰܪ̈ܩܳܬ̥ܳܐ Blue

 

             ܚܶܝܬ̥

 

ܚܳـܐܶܛ He sews ( a tailor) ܚܰـܝ̈ܶـܐ Life
ܚܳܐܰܪ He looks ܚـܝܰـܘ They lived
ܚܒܰܢܳܢ̈ܐ Lazy ܚܰـܝܘܬ̥ܐ  ܚܰܝܘ̈ܳܬ̥ܳܐ Animal – animals
ܚܰܒܪ̈ܐ Friends ܚܰـܝܳܛܐ A tailor
ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ His friends. ܚܰـܝـܠܐ Strength
ܚܰܕ    ܚܕܐ One (m.) – one (f.) ܚܰـܝܠܶܗ His strength
ܚܰܕܒܫܰܒܐ Sunday ܚܰـܝܠܝ̱ My strength
ܚـ̈ـܕܳܕܐ Together ܚـܠܶܐ Sweeter than
ܚܕܰܘ Be happy ܚܳـܠܐ Uncle (maternal)
ܚܕܺܝ was happy ܚܳܠܶܒ Milk (v.)  a  cow
ܚܕܝܪ  ܚܕܺܝܪܐ Surrounded by ܚܰܠܒܐ Milk
ܚܕܳܪ Arround ܚܰܠܒܳܗ̇ Her milk
ܚܳܕܰܪ Surrounds ܚܳܠܶܗ His uncle (mtrnal)
ܚܘܒܐ ܚܘܒܳܟ Love, your love ܚܰܠܝܐ   ܚܠܰـܝ̈ܳܐ Sweet
ܚܰܘܚܐ A plum ܚܠܳܦ Instead of
ܚܶܘܝܐ A snake ܚܳܠܬܐ Aunt (maternal)
ܚܘܠܡܳܢܐ Good health ܚܰܡܝܡ Warmer than
ܚܘܪ Look ܚܡܝܫܳܝܐ ܚܡܝܫܳܝܬܐ Fifth
ܚܶـܘܳܪ White ܚܡܳܪܐ Donkey
ܚܶـܘܳܪܐ  ܚܶܘܳܪܬܐ White ܚܰܡܫܐ Five
ܚـܙܐ     He saw ܚܰܡܫܐ ܒܫܰܒܐ Thursday
ܚܳܙܶܐ He sees ܚܰܡܫܝܢ Fifty
ܚܶـܙܘܐ A scene ܚܳܣܰܬ Pitied it
ܚܰܙܘܪܐ An apple ܚܳܦܰܪ He digs (a hole)
ܚـܙܝ Look ܚܰܩـܠܐ A field
ܚܙܳܬ̥ She saw ܚܳـܪ He looked
ܚܙܳܬ̥ܐ A view ܚܰܪܬܐ The end
ܚܶـ̈ܛܐ Wheat ܚܫܰܒ   ܚܰܫܒܶܗ He thought
ܚܛܰܦ ܚܰܛܦܶܗ Grabbed it ܚܶܫܘܟ̥ܐ Darkness
ܚܳـܝܶـܐ I live  – he lives ܚܳܬ̥ܐ     ܚܳܬ̥ܶܗ Sister – his sister
ܚܰـܝܐ Living ܚܰܬ̥ܝܬ̥ Best

 

 

ܛܶܝܬ̥

 

ܛܳـܐܶܣ He flies ܛܘܪܐ Mountain
ܛܳܒ  ܛܳܒܐ Good ܛܰܝܒܘ A favor
ܛܳܒܳܐܗ̱ܝ Better (than) ܛܰܝܒܘܬܐ Good gifts, grace
ܛܶܒܠܝܬ̥ܐ A table ܛܳܝܣܐ It flies
ܛܳܒܰܥ He Drawns ܛܰ‍ܠܝܐ  ܛ‍ܠܝܬ̥ܐ Boy – Girl
ܛܰܒܥܘܗ̇ They drowned it ܛܶ‍ܠܳــ̈ــܠܶܐ A shade
ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܐ Treasures (goodies) ܛܰܣ Flew
ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܟ Your good grace ܛܥܝܢ Carrying
ܛܰܗܪܐ Noon ܛܳܥܶܢ  ܛܳܥܢܐ He carries, she c.
ܛܘܒܐ Blessed are ܛܰܥܢܶܗ He carried it
ܛܘܒ̈ܐ Blessings ܛܥܶܢܬ̥ܳܗ̇ Carried her
ܛܘܒܰܝܗܘܢ Blessed are they ܛܪܰܦ Flipped (his wings)
ܛܘܝܳـܠܐ Picnic ܛܳܫܶܐ Disappears

 

ܝـܘܕ

 

ܝܰܒܫܐ Dry land ܝܳܠܘܦܐ  ܝܳܠܘܦܬܐ Student (m.) – (f.)
ܝܰܒܝܫ̈ܐ Dry ܝܳܠـܘܦ̈ܐ Students
ܝܰܕ By – beside ܝܺܠܶܦ     He learned
ܝܰܕܝܕܐ  ܝܰܕܝܕܝ Beloved – dear ܝܳܠܶܦ He learns
ܝܺܕܝܥܐ Known, famous ܝܳܠـܦ̈ܳܢ They learn (f.)
ܝܳܕܰܥ He knows ܝܳܡܶܐ Swear – (an oath)
ܝܺܕܰܥـܘ̱ They learned ܝܰܡܐ Sea – Ocean
ܝܰܗ̱ܒ He gave ܝܰܡܝܢܐ Right
ܝܳܗܶܒ    ܝܳܗܒܐ He gives, she g. ܝܳܢܶܩ He sucks  (milk)
ܝܶܗܒܰܬ̥ ܝܶܗܒܶܬ̥ She gave, I gave ܝܳـܥܶܐ Grows (grass)
ܝܘܒܳܒ̈ܐ Joy ܝܳܨܶܦ  ܝܳܨܦܐ Takes care
ܝܘܚܰܢܳܢ John ܝܶܪܒܶܬ̥  ܝܶܪܒܰܬ̥ I grew  – it grew
ܝܘܠܦܳܢܐ Learning ܝܰܪܚܐ Month
ܝܘܡ   ܝܰܘܡܐ A day ܝܰܪ̈ܩܐ Vegetables
ܝܰܘܡ̈ܐ   ܝܰܘ̈ܡܰܝܢ Days ܝܺܬ̥ܶܒ He sat
ܝܰܘ̈ܡܰܝ  ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ Days ܝܳܬ̥ܶܒ   ܝܳܬ̥ܒܐ He sits – she sits
ܝܰـܘܢܐ A dove ܝܳܬ̥ܒܝܢ   ܝܳܬ̥ܒ̈ܳܢ They sit (m.) – (f.)
ܝܘܣܝ Josie ( m. name) ܝܰܬ̥ܝܒ  ܝܰܬ̥ܝܒܝܢ Sitting
ܝܰܘܣܶܦ Joseph ( m. name) ܝܰܬܝܪ More –  more than

            ܟܳܘܦ

 

ܟܺܐܦܐ A stone ܟܡܐ How much
ܟܒܰܪ Perhaps ܟܶܢ Then, afterwards
ܟܰܕ When, after ܟܳـܢܶـܫ  ܟܳܢܫܐ He sweeps,  she sw.
ܟܰـܕܘ Already ܟܰܢܶܫ He gathered
ܟܳܗܢܐ A priest ܟܰܣܝ He covered (hid)
ܟܰܘܟܒ̈ܐ Stars ܟܰܦܐ A handful (bouquet)
ܟܘܪܣܝܐ A chair ܟܦܶܢ He hungered
ܟܰܝ Now, indeed ܟܰܦܢܐ Hunger
ܟܝـܠܐ Kilo (weight) ܟܶܪܟܐ A notebook
ܟܝܳܢܐ Nature ܟܰܪܡܐ Vineyard
ܟܝܣܐ A Bag ܟܪܳܬ̥ܐ Green
ܟܽܠ    All  – every ܟܰܫܝܪ  ܟܰܫܝܪܐ Successful
ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ Everyone, everybody ܟܰܫܝܪܬܐ Successful
ܟܽ‍ܠܶܗ  ܟܽ‍ܠܳܗ̇ All of it ܟ‍ܬ̥ܰܒ He wrote
ܟܽ‍ܠܗܘܢ All of them (m.) ܟ‍ܬܳܒܐ    A book
ܟܽ‍ܠܗܶܝܢ All of them (f.) ܟ‍ܬ̥ܘܒ Write
ܟܰ‍ܠܘܣܬܐ A baby doll ܟܳ‍‍‍‍‍‍ܬ̥ܘܒܐ A book keeper
ܟܽ‍ܠܡܶܕܶܡ Everything ܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ Writing
ܟܰ‍ܠܒܐ   A dog ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ In writing

   

             ܠܳܡܰܕ

 

 

ܠــ To – toward ܠܳܚܡܐ  ܠܳܚܡ̈ܳܢ Match things
ܠܐ No ܠܰܚܡܐ Bread
ܠܰܘ Is not, no ܠܝ     Mine
ܠܰܐܝܟܐ where ܠܰܝܠܰܝ Night
ܠܰܐܝܢܐ To whom ܠܰܝܬ There is not
ܠܐܰܦ̈ܰـܝ In the direction of ܠܳܟ Yours
ܠܶܒܐ The heart ܠܟ̥ܘܢ  ܠܶܟ̥ܝ̱ Yours (m.) – (f.)
ܠܶܒܝ̱ My heart ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ To be written
ܠܒܶܫ He wore ܠܺـܠܝܐ  ܠܶـܠܝܐ Night
ܠܒܘܫ̈ܐ Dresses (clothes) ܠܡܘܢ Why – to whom
ܠܓ̥ܰܘ Inside ܠܡܰܢ To whom
ܠܶܗ     ܠܳܗ̇ His, him – hers, her ܠܡܳܢܐ Why
ܠܗܘܢ  ܠܗܶܝܢ They have, theirs f. ܠـܡܰܢـܚܰـܝ Next year
ܠܘܚܐ A blackboard ܠܰܡܨܳܕ To hunt
ܠـܘܳܬ̥ Near, towards, to ܠܰܢ Ours – us
ܠـܘܳܬ̥ܳܗ̇ Toward her ܠـܥܶـܠ Up, over
ܠܚـܝ Erase ܠܶܫܳܢܶܗ His tongue
ܠܰـܚܶܡ  ܠܳـܚܶܡ Match things ܠܬܰܚܬ Below, down

ܡܝܡ

 

ܡܐ What, which, when ܡܶܚܕܐ At once
ܡܐ Then, whenever ܡܚܰܘ Quarreled, beat
ܡܶܐܟܠܐ Food ܡܚܰܛܐ A needle
ܡܳܐܢ̈ـܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗ̱ܝ Clothes, His C. ܡܚـܝـܠܐ weak
ܡܳـܐܶܬ̥ It dies ܡܳܚܶـܝܢ Quarrel, fight
ܡܒܰܕܶܩ He shows, tells ܡܚܳܪ Tomorrow
ܡܳܕܶܝܢ So then, therefore ܡܰܚܪܶܒ Destroys
ܡܶܕܶܡ A Thing ܡܛܰܝܶܒ ܡܛܰܝܒܐ He prepares, she p.
ܡܰܕܡܟ̥ܐ Put to sleep ܡܛܰܟܣܐ Neet, handsome
ܡܰܕܢܚܐ East ܡܶܛܽܠ For, because
ܡܰܕܥܐ A mind ܡܶܛܪܐ Rain
ܡܗܰܠܶܟ He walks ܡܰـܝ̈ܳـܐ Water
ܡܰܘܒܶܕ Wastes, loses (v.) ܡܰـܝ̈̊ـܗ̇ Her water, it’s water
ܡܰܘܒܶܠ ܡܰܘܒܠܐ He takes, she takes ܡܝܰܩܰܪ Respect (v.)
ܡܰܘܕܶܐ Thank you ܡܝܬ̥ He died
ܡܘ̈ܙܐ Banana ܡܶܟܝܠ So now
ܡܘܢ What, why, what is it ܡܟܰܣܶܐ Cover (v.)
ܡܰܘܦܶܐ Goes away, wastes ܡـܠܶܐ  ܡܳـܠܶܐ Full, to fill
ܡܰܘܬܒܐ Chair – seat ܡܶـ̈ـܠܐ Words
ܡܰܘܬܰܪ Beneficial ܡܰܠܒܫܐ Dress (v.)
ܡـܙܰܒܶܢ He sells ܡܰܠܘܢ Especially, rather
ܡܙܰܗܶܐ Decorates (v.) ܡܠܝ Fill
ܡܰܙܗܰܪ Becomes bright ܡܰܠܶܦ  ܡܰܠܦܳܢܐ He teaches – teacher
ܡܰܙܥܶܩ Make loud noise ܡܶܠܰܬ̥ – ܡܶܠܬ̥ܐ Word
ܡܳـܚܶܐ He hits, strikes ܡܶܠܬ̥ܶܗ His word
ܡܡܰܙܶܓ̥ He mixes ܡܰܨܡܰܚ Shines
ܡܰܢ Who, which is ܡܨܰܠܶܐ Pray
ܡܶܢ From ܡܳـܪܐ Lord of
ܡܳܢܐ What  –   How ܡܰܪܓܐ Meadow
ܡܳـܢܶـܐ He counts (v.) ܡܰܪܕܶܐ He moves
ܡܳܢܰܐܗ̱ܘ What is ܡܳܪܳܗ̇ Her owner
ܡܶܢܶܗ From him, than him ܡܳܪܝ̱ Saint – Sir,  my lord
ܡܶܢܗܘܢ From them, of them ܡܳܪܝܐ The Lord
ܡܰܢܗܰܪ He Lights, shines ܡܰܪܝܰܡ Mary ( a f.  name)
ܡܳܢܰܘ What is ܡܰܪܝܪܐ Bitter
ܡܰܢܚܰـܝ Next year ܡܰܪܬ̥ܰܐ Martha ( f. name)
ܡܢܝ Count (numbers) ܡܰܫܒܳܗ̇  ܡܰܫܒ̈ܐ Her breeze, air
ܡܢܝܕܐ Shakes ܡܶܫܟܰܚ Finds  (v.)
ܡܶܢܝܳܢܐ A number ܡܰܫܩܶܐ Gives water
ܡܶܢܳܟ  ܡܶܢܟ̥ܘܢ From you ܡܫܰܪܶܐ Starts, begins
ܡܶܢ ܟܰܕܘ Even now, already ܡܶܫܬܡܰܥ Is heard
ܡܢܰܨܪ̈ܳܢ Sing ܡܶܫܬܥܶܐ  ܡܶܫܬܰܥܝܐ He plays, she plays
ܡܣܳܐܢ̈ـܐ Shoes ܡܶܫܬܥܶܝܢ They  play
ܡܰܣܘܪܩܐ A comb ܡܳܬ̥ܐ Nation
ܡܶܣܟܺܢܳܐ Poor,  week ܡܶܬܒܥܶܐ Is needed
ܡܰܥܒܶܕ Harm,  spoil ܡܶܬܚܰܘܶܐ Looks, appears
ܡܥܰܕܰܪ  ܡܥܰܕܪܐ Helps ܡܶܬܚـܙܶܐ Appears, is seen
ܡܥܝܪ He awakens ܡܶܬܛܰܝܰܒ Behave, sit quietly
ܡܰܥܪܒܐ West ܡܳܬ̥ܝ̱  ܡܳܬ̥ܳܟ My country, your c.
ܡܨܶܐ Could ܡܰܬ̥ܠܐ A proverb
ܡܨܳܕ To hunt ܡܰܬܩܰܠ The weight of

 

 

ܢـܘܢ 

ܢܺـܐܙܰܠ To go ܢܶܟـܠܐ Deceit
ܢܺܐܠܰܦ  ܢܺܐܠܦܘܢ To learn ܢܳܟܶ‍‍ܬ Bites (v.)
ܢܺܐܬܰܪ To benefit from ܢܡܘܬ Dies
ܢܳܒܰܚ Bark (v.) ܢܳܣܶܒ He takes
ܢܶܒܥܐ A stream, brook ܢܶܣܚܶܐ We swim
ܢܰܓܳܪܐ Carpenter ܢܶܣܰܩ We climb
ܢܶܕܰܥ (he) knows ܢܳܣܰܪ Saws  (wood)
ܢܶܕܥܘܢ (they) know ܢܶܥܒܶܕ To do
ܢܶܗܘܶܐ Is, becomes ܢܶܥܒܰܪ To cross, to go
ܢܰܗܝܪ Brighter than ܢܥܰܝܶܕ To accustom
ܢܰܗܝܪܐ Enlightened ܢܳܥܰܪ Bray, donkey’s cry
ܢܗܰܠܶܟ Walks ܢܦܰܚ He blew, breathed
ܢܰܗܦܶܟ He returns us ܢܦܰܠ Fell
ܢܳܗܰܪ Gets shinier ܢܰܦܨܰܚ To joke, play
ܢܰܗܪܐ River ܢܳܦܶܩ  ܢܦܰܩܘ̱ Go out
ܢܳܘܶܐ Meows (cat) ܢܦܰܩ He got out
ܢܰܘܒܶܕ Waste, squander ܢܰܦܫܶܗ His self, his person
ܢܘܗܪܐ Light ܢܰܦ̈ܫܳܢ Persons
ܢܘܗܪܶܗ His (its) light ܢܝܣܳܢ April
ܢܳܘܝܐ It meows  (cat) ܢܰܩܕܐ Neet
ܢܘܟ̥ܪܳܝܐ Foreign, odd ܢܳܨܶܒ To plant
ܢܰܘܡܐ Sleep ܢܶܨܒ̈ܳܢ Plants
ܢܘܢܐ A fish ܢܨܰܒܶܬ̥ To make neet
ܢܘܩ̈ܙܐ Dots ܢ̈ܶܨܠܐ Coffee cups
ܢܘܪܐ A fire ܢܶܩܒܐܝܺܬ̥ Feminine
ܢܶܙܒܶܢ To buy ܢܰܩܕܐ Neat, clean
ܢܺܚܶܐ Long live – hurray ܢܶܩܢܶܐ To own, possess
ܢܶܚܘܣ To pity ܢܳـܩܶܦ He follows
ܢܶـܚـܙܶܐ See ܢܶܪܥܶܐ Eats  (verb)
ܢܰܚـܠܐ A valley ܢܳܫܒܐ Blows (wind)
ܢܚܶܬ̥   He came down ܢܫܰܝܶܢ Makes peace
ܢܳܚܶܬ̥ He comes down ܢܶܫܡܐ Breath
ܢܰܚܬܐ A dress ܢܶܫܪܐ Eagle
ܢܰܚܬܘܡܐ A baker ܢܶܫܬܥܶܐ We play
ܢܶܛܰܪ Keeps ܢܶܬܶܠ To give
ܢܝـܠܐ Blue ܢܶܬܦܰܪܓܶܐ To look at

 

 

ܣܶܡܟܰ‍ܬ̥

 ܣܳـܐܶܡ He puts,  he places ܣܰܝܦܐ A sword
ܣܳـܐܶܩ He smells ܣܰܟ̥ـܠܐ A fool
ܣܳܒܐ ܣܳܒܬ̥ܐ An Elderly ܣܟ̥ܰܪ Closed (v.)
ܣܳܒ̈ܰܝ My forefathers ܣܰـܠܐ Basket
ܣܒܰܥ Was full (ate) ܣܠܶܩ    Went up
ܣܳܓܶܕ Kneel, worship ܣܳܡ He put – Made
ܣܰܓܝ Very – Many ܣܰܡܐ Poison
ܣܳـܕܰܪ Arranges ܣܳܡܶܗ He put him
ܣܕܘܪ Arrange ܣܶܡܳܠܐ Left (side)
ܣܶܕܪܐ A Class (room) ܣܶܡܳܠܳܟ Your left
ܣܳܗܶܕ Testifies ܣܳܡܰܬ̥ She put
ܣܰܗܪܐ Moon ܣܳܢ̈ܶܐܐ Enemies
ܣܘܓ̥ܐܐ Multitude, many ܣܳܥܘܪ̈ܐ Visitors
ܣܰܘܟ̈ܐ Branches ܣܥܰܪ Visited
ܣܘܟܳܠ Meaning ܣܰܥܪܐ Hair
ܣܘܡܳܩܐ Red ܣܰܥܪܳܗ̇ Her hair
ܣܘܣܝܐ Horse ܣܥܳܪ̈ܐ Barley
ܣܘܪܝܳܝܐ Syriac ܣܶܦܪܐ A book
ܣܳܚܶܐ Swim ܣܰܩܘܒܠܳـܝ̈ܐ Opposits (m.)
ܣܰܚܘܐ Swimming ܣܰܩܘܒܠܳـܝ̈ܳܬ̥ܳܐ Opposits (f.)
ܣܺܝܡ Put on – is placed ܣܰܪܰܐ Sarah
ܣܺܝܡܐ Put on – is placed ܣܶܪܛܐ A line, dash
ܣܳܝܡܐ She puts ܣܰܪܶܩ Combed (his hair)
ܣܝ̈ܡܳܢ Are placed ܣܰܬܐ Grapevine
ܣܝܡܬܐ A treasure ܣܰܬ̥ܘܐ Winter

ܥܶـܐ

ܥܳܐܶܠ He enters ܥܠܰܘܗ̱ܝ̱ On it (m.)
ܥܳܒܐ Forest ܥܠܶܝܗ̇ On it (f.)
ܥܒܰܕ He did ܥܠܰܝܡܐ  ܥܠܰܝܡܬ̥ܐ Young (m.) , (f.)
ܥܒܶܕ    ܥܳܒܶܕ Do –  does ܥ݁ܳܠܡܐ World
ܥܳܒܕܐ She does ܥܶܠܰܬ̥  ܥܶܠܬ̥ܐ The cause
ܥܒܳܕܳܐ A deed ܥܰܡ  ܥܰܡܶܗ  ܥܰܡܳܗ̇ With,  w.  him, w. her
ܥܒܰܕܘ̱ They did ܥܰܡܗܶܝܢ With them (f. Pl.)
ܥܳܒ̈ܕܰܝ Doers ܥܳܡܰܪ He lives (inhabits)
ܥܳܒܕܝܢ They do ܥܰܡܪܐ  ܥܰܡܪܶܗ Wool, his w.
ܥܶܒܕܰܬ̥ She did ܥܰܡܬ̥ܐ Aunt (paternal)
ܥܶܒܕܶܬ̥ I did ܥܳـܢ̈ܳـܐ Sheep
ܥܒܰܪ Passed  (m.) ܥܶܢ̈ܒܐ Grapes
ܥܶܒܪܰܬ̥ Passed  (f.) ܥܶܣܒܐ Grass
ܥܕܰܟܝܠ Yet ܥܶܣܪܐ Ten
ܥܰܕܠܐ Before ܥܶܣܪܝܢ Twenty
ܥܶـܕܳܢ   ܥܶـܕܳܢܐ Time ܥܶܣܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ Tens, twenties, etc…
ܥܶܕܳܢܰܐܗ̱ܘ It is time to ܥܶܣܪ̈ܳܬ̥ܳܐ The tens
ܥܰܕܰܪ Help (v.) ܥܰܦܪܐ Earth – sand
ܥܺـܕ̱ܬܐ Church ܥܰܦܪܳܗ̇ Her soil
ܥܘܩܰܒܪ̈ܐ Mice ܥܪܘܒܬ̥ܐ Friday
ܥܰܝܢܐ An eye ܥܰܪܣܐ A  bed
ܥܰܝܢܰܘܗ̱̈ܝ̱ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ His eyes, her eyes ܥܰܪܣܶܗ His bed
ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ Your eyes ܥܪܰܩ ܥܳܪܶܩ Ran away, runs aw.
ܥܰܠ Entered ܥܰܫܝܢܐ Powerful
ܥܰܠ On – about ܥܰܬܝܪܐ Rich

ܦܶـܐ

ܦܺܐܪ̈ܐ  ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇ Fruit,  it’s fruit ܦܢܝܬ̥ܰܢ Our area
ܦܓܰܥ Met ܦܰܣܬܐ Handkerchief
ܦܳܗܶܐ Roam ܦܳܥܶܐ A lamb’s  cry
ܦܘܠܚܳܢܐ A job, work ܦܶܥܪܐ A opening
ܦܘܠܚܳܢܶܗ His job ܦܰܩܚܐ ܦܳܩܚـܝܢ A blossom, they b.
ܦܘܡܐ Mouth ܦܶܪ̈ܕܐ Single pieces
ܦܘܢܳܝܐ An answer ܦܰܪܘܓ̥ܐ A hen
ܦܘܪܢܐ An oven, furnace ܦܪܘܫ Separate (v.)
ܦܘܫܳܩ ܦܘܫܳܩܐ Meaning ܦܳܪܚܐ It flies
ܦܰܚܡܐ Charcoal (wood) ܦܳܪܰܚܬ̥ܐ ܦܳܪ̈ܚܳܬ̥ܳܐ Fowl (of the air)
ܦܝـܠܐ Elephant ܦܳܪܩܐ Goes away
ܦܝܢܟܐ A tray ܦܳܪܶܫ Separates (verb)
ܦܳܠܰܚ Work (v.) ܦܰܫܶܩ Explain
ܦܰـܢܐ  ܦܰܢܝ ܦܰܢܝܰܬ̥ Answer, he a., she a. ܦܬܰܚ He opened
ܦܢܝܬ̥ܐ An area, location ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Sentences

  

ܨܳܕܶܐ

ܨܳܐܳܐ Filthy, dirty ܨܳܝܕܐ She hunts, catches
ܨܳܐܶܕ Catch, hunt ܨܠܝܠ Clear, pure
ܨܳܐܶܡ To fast ܨܶܢܳܪܬܐ Fishing rod
ܨܒܐ    ܨܳܒܶܐ He wanted, I wanted ܨܶܡܕܐ   ܨܶܡܕܶܗ A bag – his bag
ܨܶܒܥܶܗ His finger ܨܶܡܕܳܗ̇  ܨܶܡܕܳܟ Her bag, your bag
ܨܳܕ He hunted, he caught ܨܰܦܪܐ Morning
ܨܶܗܝܐ Thurst ܨܶܦܪܐ Bird
ܨܳܗܶܠ Horse’s voice ܨܶܦܪ̈ܝܢ Birds
ܨܰܝܳـܕܐ A hunter, fisherman ܨܰܪܘܐ Ingredian (coffee)

 

ܩܳܘܦ

ܩܳـܐܶܡ He gets up, stands ܩܳܠܶܗ His voice
ܩܰܒܶܠ Accepted ܩܰܠܝܠ A little
ܩܕܳܡ Before ܩܳܡ He got up
ܩܰܕܡ̈ܐ Earlier (times) ܩܰܡܪܐ A belt
ܩܰܕܡܳܝܐ  ܩܰܕܡܳܝܬܐ First (m.), (f.) ܩܳܢܶܐ Owns, possesses
ܩܕܳܡ Before ܩܶܢܐ  ܩܶܢܶܗ A nest, his nest
ܩܗܘܬ̥ܐ Coffee ܩܰܢܝܐ  A pen
ܩܘܒܥܐ Hat ܩܳܥܶܐ He calls loudly
ܩܰܘܝ Stayed, remained ܩܦܰܚ Beat (the head)
ܩܘܠܬ̥ܐ A Jar ܩܨܳܬ̥ܐ A piece, a slice
ܩܘܡ Get up (m.) ܩܪܐ Called, read, named
ܩܘܩܡܐ (Coffee) pot ܩܳـܪܶܐ He reads, he calls
ܩܘܪܐ Cold ܩܪܶܒ  ܩܶܪܒܰܬ̥ Came near
ܩܘܪܝܳـܝܐ A villager ܩܪܝ Read
ܩܰܛܐ ܩܰܛܘ ܩܰܛܘܬ̥ܐ A cat ܩܰܪܝܒܐ Near
ܩܳܛܶܠ Kills (verb) ܩܪܳܝܗ̱ܝ He named it
ܩܛܰܦ  ܩܳܛܶܦ He picks (fruit) ܩܶܪܝܳܢܐ Reading
ܩܳܝܡܐ  ܩܳܝ̈ܡܳܢ Gets up, manages ܩܰܪܝܪ    Cold
ܩܰܝܣ̈ܐ Wood ܩܪܝܬܐ Village
ܩܳܠ ܩܳـܠܐ A voice ܩܰܪ̈ܢܐ Horns

ܪܝܫ

ܪܰܒ   ܪܰܒܐ Larger – large  (m.) ܪܳܚܶܡ   ܪܳܚܡܐ He likes – she likes
ܪܳܒܶܐ Grows ܪ̈ܰܚܫܳܐ Creeping things
ܪܰܒܘܬ̥ܳܟ Your majesty ܪܝـܚܐ Smell, aroma
ܪܒܝܥܳܝܐ  ܪܒܝܥܳܝܬܐ Fourth (m.), (f.) ܪܝܫܐ    ܪܝܫܶܗ A head – His head
ܪܰܒܰܬ̥ Most (probably) ܪܝܫܳܗ̇   ܪܝܫܳܟ Her head – your head
ܪܰܒܬ̥ܐ Large (f.) ܪܰܟܶܒ Compose
ܪܰܓ̥ܝܐ Tender green ܪܳܡ Higher
ܪ̈ܶܓ̥ـܠܐ  ܪ̈ܶܓ̥ܠܶܝܗ̇ Feet – Her feet ܪܳܡܐ High
ܪܳܕܶܐ Walks, travels ܪܡܶܐ Lying (down)
ܪܰܕܝܐ Educated, cultured ܪܳܡܶܐ He tosses
ܪܳܕܶܝܢ They go forth ܪܳܡܘܬ̥ܐ Pride
ܪܰܕܳܝܬܐ A car ܪܰܡܝܐ Lying (down)
ܪܗܶܛ He ran ܪܰܡܫܐ Evening
ܪܳܗܶܛ  ܪ̈ܳܗܛܳܢ He runs, they run (f.) ܪܳܥܝܐ  ܪܳܥܶـܐ It grazes (eats)
ܪܘܚܐ Wind, spirit ܪܳܥܶܠ He trembles
ܪܘܚܶܗ His Spirit ܪܰܥܦܐ A bread loaf
ܪܘܚܩܐ Afar ܪܰܦܐ A shelf
ܪܚـܝܡ  ܪܚـܝܡܬܐ Beloved ܪܩܝܥܐ The heavens
ܪܰܚـܝܩܐ Far ܪܬܰܚ  ܪܬܰܚܘ̱ Boiled over (water)

ܫܝܢ

 

 ܫܰـܐܶܠ Ask, asked ܫܰܡܝܢܐ Fat
ܫܰܐܠܶܗ  ܫܰܐܠܳܗ̇ He asked him, her ܫܡܳܟ Your name
ܫܰܒܘܥܐ A week ܫܡܰܥ ܫܳܡܰܥ ܫܡܰܥܘ̱ He  heard, listen
ܫܒܝܥܳܝܐ ܫܒܝܥܳܝܬܐ Seventh ܫܶܡܫܐ Sun
ܫܶܒܠܐ An ear of wheat ܫܶܢ̈ܐ Teeth
ܫܒܰܥ  ܫܰܒܥܐ Seven ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܢܝ̈ܢ ܫܰܢ̱ܬܐ Years, a year
ܫܳܒܶܩ He leaves ܫܶܢܬ̥ܐ Sleep
ܫܒܪܐ  ܫܒܰܪܬܐ A child (boy), (girl) ܫܰܥܘܬ̥ܐ Yellow
ܫܰܒܬܐ Saturday ܫܶܥܝܐ Play
ܫܕܐ He threw ܫܳܥܬ̥ܐ Hour – clock
ܫܳܘܶܐ Worthy ܫܦܶܐ ܫܳܦܶܐ Pure, becomes p.
ܫܽـܘ̈ܳܐܠܶܐ Questions ܫܰܦܝܐ Pure
ܫܽـܘܳܐܠܳــܝ̈ܶܐ Interrogatives ܫܰܦܝܪ ܫܰܦܝܪܐ Beautiful, good
ܫܘܒܚܐ Glory ܫܦܰܥܘ̱ Overflowed
ܫܒܝܥܳܝܐ Seventh ܫܳܦܰܪ ܠܳܟ You enjoy, like
ܫܘܩܐ Market ܫܶܩܝܐ To irrigate
ܫܳܘܰܪ Jumps ܫܩܰܠ ܫܳܩܶܠ Took, takes
ܫܘܪܐ Fence ܫܰܪܒܐ Story
ܫܳܚܶܢ Warms up ܫܰܪܝ He started
ܫܰܝܢܐ Peace ܫܰܪܝܪܐ True
ܫܟܝـܚ  ܫܟܝـܚܐ Found, is there ܫܰܪܝܰܬ She started
ܫܰܟܰܪ    ܫܳܟܰܪ Sugar ܫܪܳܪܐ Truth
ܫܠܝ    ܫܶܠܝܐ Quiet ܫܶܬ̥ ܫܬܐ Six
ܫܶܡ     ܫܡܐ A name ܫܳܬܶܐ   He drinks
ܫܡܶܗ   ܫܡܳܗ̈ܐ His name, names ܫܳܬܶܝܢ They drink
ܫܡܰܝܐ Heaven, the sky ܫܬܝܬ̥ܳܝܐ ܫܬܝܬ̥ܳܝܬܐ Sixth (m.), (f.)

                                     

ܬܰܘ

ܬܐ Come (m.) ܬܠܳܬ̥ܝܢ Thirty
ܬܺܐܙܰܠ To go ܬܡܝܢܳܝܐ ܬܡܝܢܳܝܬܐ Eightth (m.), (f.)
ܬܺܚܶܐ You live ܬܰܡܳܢ There
ܬܺܐܢ̈ܐ Figs ܬܡܳܢܝܢ Eighty
ܬܺܐܬ̥ܶܐ She comes, you c. ܬܶܥܒܶܕ To do
ܬܶܒ Sit ܬܰܥـܠܐ Fox
ܬܰܓܳܪܐ Merchant ܬܶܥܡܰܠ To be tired
ܬܰܕܐܐ Spring (season) ܬܰܦܐ Water stream
ܬܶܗܘܶܐ   ܬܶܗܘܶܝܢ You become, have ܬܶܦܶܠ Fall (v.)
ܬܘܒ Again ܬܰܩܶܢ He established
ܬܰܘܕܝ Thank you ܬܳܩܶܦ Intensify
ܬܰܘܕܝܬ̥ܐ Religion ܬܪܶܝܢ Two (m.)
ܬܰܘܪܐ   ܬܘܪܬܐ Bull – cow ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܐ Monday
ܬܺܚܶܐ Long live, hurray ܬܪܰܝܳܢܐ  ܬܪܰܝܳܢܝܬ̥ܐ Second (m.), (f.)
ܬܰܝܬܶܐ She brings ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ A rooster
ܬܰܠܓܐ Snow ܬܰܪܬܶܝܢ Two (f.)
ܬܠܝܬ̥ܳܝܐ ܬܠܝܬ̥ܳܝܬܐ Third (m.), (f.) ܬܰܪܶܨ To  correct, fix
ܬܰܠܡܝܕܐ Student ܬܫܝܥܳܝܐ ܬܫܝܥܳܝܬܐ Ninth (m.), (f.)
ܬܠܳܬ̥  ܬܠܳܬ̥ܐ Three ܬܶܫܥܝܢ Ninty
ܬܠܳܬ̥ܐ ܒܫܰܒܐ Tuesday ܬܶܬܶܠ You bring