ܣܦܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܢܝܢܐ

ܬܘܒ

ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܟܬܒܐ ܕܡܢܝܢܐ:

ܣܦܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܘܪܝܬܐ܀

 

ܡ̣ܢ ܢܺܝܫ ܪܺܝܫܗ ܐܶܬܩܪܺܝ ܣܦܪܳܐ ܗܳܢܐ: ܡܶܢܝܢܐ. ܘܐܠܐ ܐܳܦ ܛܶܟܣ̈ܝ ܡܫܩ̈ܠܢܝܗܘܢ ܘܢܳܡܘܣ ܡܰܫܟܢ ܙܰܒܢܐ ܘܫܪܶܒ ܫܰܒܥܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܠܡܓܫ ܐܰܪܥܐ ܐܶܫܬܰܕܪܘ ܘܟܠܗ ܕܽܘܒܪܗܘܢ ܕܒܡܰܕܒܪܳܐ ܥܕܰܡܐ ܠܥܪܒܘܬ ܡܽܘܐܒ ܕܰܒܩܽܘܪܒܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ ܡܶܬܚܰܘܝܢ ܒܗ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

 

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

2- ܩܰܒܶܠ ܚܽܘܫܒܳܢܐ ܕܡܶܢܝܳܢܐ ܕܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܻܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܰܠܟܐ ܩܳܕܶܡ ܡܳܢܶܐ ܚܰܝܠܰܘ̈ܬܗ ܘܰܡܥܰܬܕ ܐܢܘܢ ܠܰܩܪܒܐ. ܘܕܰܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܗ. ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܢܰܦܫ̈ܢ ܕܥܰܠܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܪ̈ܶܒܘܬܐ ܗܘܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܐ. ܘܕܢܶܕܥܽܘܢ ܬܘܒ ܕܠܐ ܡܰܗܢܝܳܐ ܠܗܘܢ ܣܰܓܺܝܐܘܽܬܗܘܢ: ܥܡ ܣܰܟܠܘ̈ܬܗܘܢ ܓܝܪ ܐܶܒܕܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܘܕܳܪܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܥܠ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܡܢܺܝܘ ܒܰܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܰܦܩܳܢܗܘܢ ܒܝܰܪܚܐ ܬܶܢܝܳܢܐ ܗ̄ ܐܺܝܪ. ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܫܶܬܡܳܐܐ ܐܠܰܦ̈ܝܢ ܘܚܰܡܫܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡ̣ܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܝ̈ܶܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܠܶܘܝ̈ܶܐ. ܕܰܗܘܐ ܡܶܢܝܳܢ ܕܶܟܪ̈ܰܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܐ ܘܰܠܥܶܠ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܠܰܦ̈ܝܢ. ܘܠܶܘܝ̈ܶܐ ܡ̣ܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܒܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܘܠܰܘ ܠܰܩܪܒܐ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܰܪܟܐ ܕܡ̣ܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܠ ܡܶܬܡܢܶܝܢ. ܕܪܽܘܒܺܝܠ.

5- ܐܶܠܻܝܨܽܘܪ ܒܰܪ ܫܕܰܐܘܽܪ.

6- ܕܫܶܡܥܘܢ: ܫܠܰܡܘܳܐܝܶܠ ܒܰܪ ܨܽܘܪܻܝܫܰܐܕܰܝ.

7- ܕܺܝܗܘܕܐ: ܢܰܚܫܽܘܢ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܢܳܕܳܒ.

8- ܕܐܝܻܣܳܟܪ: ܢܰܬܰܢܰܝܶܐܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܥܳܪ.

9- ܕܰܙܒܳܠܴܘܢ: ܐܶܠܝܰܒ ܒܰܪ ܚܰܠܘܢ.

10- ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܕܐܰܦܪܺܝܡ: ܐܶܠܻܝܫܡܰܥ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܽܘܕ܀ ܕܰܡܢܰܫܶܐ: ܓܰܡܰܠܻܝܐܝܶܠ ܒܰܪ ܦܰܪܨܽܘܪ.

11- ܕܒܶܢܝܰܡܶܝܢ: ܐܰܒܺܝܕܳܢ ܒܪ ܓܶܕܥܽܘܢܺܝ.

12- ܕܕܢ: ܐܰܚܺܝܥܳܙܳܪ ܒܪ ܥܰܡܺܝܫܰܕܰܝ.

13- ܕܐܫܝܪ: ܦܰܓܥܳܐܝܶܠ ܒܰܪ ܥܰܟܪܳܢ.

14- ܕܓܳܕ: ܐܶܠܻܝܳܐܣܳܦ ܒܪ ܪܰܥܘܳܐܝܶܠ.

15- ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ: ܐܰܚܺܝܕܳܥ ܒܰܪ ܥܰܝܢܳܢ. ܗ̄ ܗ̇ܠܝܢ ܡܰܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܠܘܺܝ. ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܓܝܪ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘܣܦ: ܐܰܦܪܝܡ ܘܰܡܢܰܫܐ ܟܕ ܐܶܬܢܣܶܒܘ ܚܠܳܦ ܠܶܘܺܝ. ܘܝܰܘܣܦ ܡܰܠܺܝ ܠܡܶܢܝܢܐ ܬܪܥܣܺܝܪܝܐ܀

51- ܘܡܐ ܕܫܩܶܠ ܡܰܫܟܢܐ: ܢܰܪܟܢܽܘܢܶܗ ܠܶܘ̈ܝܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܣܰܬܪܽܘܢܝܗܝ܀

52- ܘܢܶܫܪܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܐܝܠ ܓܒܰܪ ܒܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܘܰܓܒܰܪ ܒܛܽܘܠܩܶܗ ܒܰܫܠܝ ܠܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܬܶܓܡܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

3- ܘܰܕܫܳܪܶܝܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ: ܛܽܘܠܩܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܐ ܕܺܝܗܘܕܐ ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ ܗ̄ ܬܠܬܐ ܐܺܝܩܪ̈ܝܢ ܦܪܰܫ ܐܰܠܗܐ ܠܫܰܒܛܐ ܕܺܝܗܘܕܐ. ܩܰܕܡܝܐ: ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܥܽܘܗܕܢܐ. ܕܰܬܪܶܝܢ: ܦܢܺܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܒܡܰܕܢ̈ܚܰܝ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܕܰܬܠܬܐ: ܫܽܘܪܬܳܚ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܝܪ ܘܐܰܪܒܥܐ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܘܫܶܬܡܐܐ ܗܿܘܐ ܡܶܢܝܢܗܘܢ ܘܕܐܚܪ̈ܢܶܐ ܒܨܺܝܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܕܐ ܟܡܳܝܽܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

26- ܘܓܳܠܓ̈ܶܐ ܕܕܳܪܬܳܐ ܒܰܙܩܦ ܓܳܡܰܠ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܩܽܘܫܝ ܐ̱ܚܪܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܘܺܝܠܺܝ̈ܣ ܕܕܳܪܬܐ܀

35- ܕܡܰܪܪܺܝ. ܨܽܘܪܻܝܐܝܳܠ ܒܰܪ ܐܰܒܺܝܚܶܠ܀

36- ܘܰܩܝܳܡܰܘ̈ܗܝ ܘܣܳܡܟܰܘ̈ܗܝ ܒܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ܀

47- ܣܰܒ ܚܰܡܫܐ ܚܰܡܫܐ ܡܰܬܩܠܺܝ̈ܢ ܠܪܺܝܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܡܫܐ ܣܺܝܩ̈ܠܘ ܠܪܺܝܫܐ ܐܝܟ ܕܺܝܕܰܪܟܡܽܘܢ ܒܡܰܬܩܳܠܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܣܰܒ ܥܶܣܪܺܝܢ ܡܥܺܝ̈ܢ ܠܡܰܬܩܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܠܰܦ̈ܛܐ ܕܣܺܝܩܠܘܢ ܗ̄ ܠܟܠ ܒܽܘܟܪܐ ܡܳܐܐ ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܣܺܐܡܐ ܠܦܽܘܪܩܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

7- ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ ܢܶܦܪܣܽܘܢ ܢܰܚܬܐ ܕܬܶܟܠܬܐ ܘܢܰܪܡܘܢ ܒܗ ܡܰܓܣ̈ܶܐ ܒܪܽܘܟܟ ܓܡܰܠ ܘܟܰܦ̈ܶܐ ܘܰܡܢܺܝܩ̈ܝܳܬܳܐ ܘܛܪܘܠܐ ܕܢܽܘܩܳܝܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܓ̈ܶܐ ܘܙܒܽܘܪ̈ܐ ܘܙܶܠܥ̈ܐ ܘܰܡܢܺܝ̈ܩܝܳܬܳܐ܀

13- ܘܢܰܦܪܩܘܢܶܗ ܠܡܰܕܒܚܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܘܡܰܫܠܰܘ̈ܬܐ ܘܡܰܓܪ̈ܽܘܦܝܬܐ ܘܫܳܚ̈ܠܐܷ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

7- ܘܚܰܕ ܡ̣ܢ ܚܰܡܫܐ ܢܰܘܣܶܦ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܦܢܶܐ ܠܡ̇ܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗ̣ܘ ܚܛܗܐ ܗ̄ ܛܳܠܽܘܡܐ ܠܰܛܠܺܝܡܐ܀

8- ܘܐܢ ܠܰܝܬ ܠܗ ܠܓܰܒܪܐ. ܡ̇ܢ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܗ: ܢܰܝܬܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܐ ܥܠ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܕܕܡ ܢܶܬܟܰܚܕ ܡ̣ܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܘܗܝ ܘܠܐ ܢܶܛܠܘܡ ܐܘ ܕܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܚܳܣܪܺܝܢ: ܢܶܟܠܽܘܢܝܗܝ ܡ̣ܢ ܛܠܽܘܡܝܳܐ. ܐܘ ܒܝܰܕ ܕܰܡܫܰܘ̈ܬܦܰܝ ܢܶܟܣ̈ܐ ܐܢܘܢ: ܒܝܳܪܬܽܘܬܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܕܢܶܦܪܥܘܢ ܚܠܳܦܘܗܝ܀

15- ܢܰܝܬܐ ܓܰܒܪܐ ܩܽܘܪܒܢܶܗ ܠܘܬ ܟܗܢܐ: ܚܕ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܠܣܰܐܬܐ. ܩܰܡܚܳܐ ܕܰܣܥܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܐܳܬܝܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܘܚܐ ܕܰܛܢܳܢܐ ܘܛܳܐܶܢ ܒܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܰܒܩܰܡܚܐ ܕܰܣܥܪ̈ܶܐ ܘܠܰܘ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܡܶܬܒܚܪܐ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܛܠ ܫܺܝܛܽܘܬܶܗ܀ ܘܠܐ ܢܶܣܘܟ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܫܚܐ ܗ̄ ܒܰܕܡܶܫܚܐ ܐ̱ܪܳܙ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̣ܘ܀ ܘܓܝܳܪܬܐ ܠܐ ܫܳܘܝܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ܀ ܘܠܐ ܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܠܒܽܘܢܬܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܓܰܘܪܐ܀

17- ܘܢܶܣܒ ܟܗܢܐ ܡܰܝ̈ܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܗ̄ ܕܒܰܨܠܘܬ ܟܗܢܐ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ܀ ܒܡܳܐܢܐ ܕܦܰܚܳܪܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܟܝܢܐ ܢܳܫܳܝܐ ܕܠܝ݂ܠ ܠܡܶܫܬܰܚܳܛܘ܀

18- ܘܢܶܦܪܽܘܥ ܪܺܝܫܗ̇ ܕܰܐܢܬܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܓܠܐܶ܀ ܘܒܺܐܝܕܐ ܕܟܗܢܐ ܢܶܗܘܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒܳܚܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܕܡܰܪܘ ܒܝܰܕ ܥܰܦܪܐ ܕܰܫܦܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܕܡܰܕܒܚܐ ܕܒܗ ܐܶܬܬܪܡܺܝܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܝ̈ܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ܀ ܒܳܚܪ̈ܶܐ ܡ̣ܢ ܒܽܘܚܪܢܐ܀

19- ܘܠܐ ܫܛܰܝܬܝ: ܘܠܐ ܐܶܬܛܡܐܬܝ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

21- ܢܰܡܣܶܐ ܡܪܝܐ ܥܰܛܡ̈ܳܬܷܟܝ: ܢܶܦܘܚ ܟܰܪܣܟܶܝ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

22- ܘܢܰܡܣܘܢ ܥܰܛܡ̈ܳܬܷܟܝ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

2- ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܘܢܶܕܽܘܪ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܢܕܪܐ܀

3- ܡ̣ܢ ܚܰܡܪܐ ܘܡ̣ܢ ܫܰܟ̣ܪܐ ܢܶܬܢܙܰܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܰܪܘܝܳܢܐ܀ ܚܰܠܐ ܕܚܰܡܪܐ ܘܚܰܠܐܴ ܕܫܰܟܪܐ ܠܐ ܢܶܫܬܶܐ. ܘܟܠ ܬܶܪܝܳܢܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܚܰܡܪܐ ܗ̇ܘܐ ܐܝܟ ܚܰܠܐ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܶܢܗ ܚܰܡܪܐ ܗ̇ܘܐ: ܐܝܟ ܐܰܦܫ̈ܬܐ ܘܐܝܟ ܥܶܢ̈ܒܶܐ܀

4- ܡ̣ܢ ܥܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܟܰܡ̈ܫܽܘܢܶܐ ܠܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܗ̄ ܠܐ ܪܽܘܒܐ ܐܦ ܠܐ ܐܰܦܫ̈ܬܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܬܐ܀

5- ܘܡܕܟܝܐ ܠܐ ܢܶܣܰܩ ܥܠ ܪܺܝܫܗ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܡܺܝܬ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܐܝܟ ܣܰܥܪܐ ܠܐ ܡܰܪܓܫܳܢܐ܀ ܥܕܰܡܐ ܕܢܰܫܠܡܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܐܶܬܢܙܰܪ ܠܡܪܝܐ: ܩܰܕܺܝܫ ܢܶܗܘܐ ܗ̄ ܠܐܰܢܬܬܐ ܠܐ ܢܶܬܩܪܰܒ ܡܛܠ ܕܰܟܠܺܝܠܐܴ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܪܺܝܫܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܕܪܐ ܕܰܐܠܗܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܚܽܘܕܳܬܐ ܕܡܰܕܒܚܐ ܗ̄ ܩܽܘܕܳܫܗ ܘܰܡܫܺܝܚܽܘܬܶܗ: ܘܩܽܘܪܒ ܩܽܘܪ̈ܒܢܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܐܝܟ ܚܽܘܕܬ ܗܰܝܟܠܐܴ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܟܕ ܐܶܬܚܰܪܪ ܡ̣ܢ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܐܰܢܛܺܝܰܟܘܣ܀

3- ܫܶܬ ܥܳܓ̈ܠܢ ܟܕ ܡܰܬܩ̈ܢܢ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ ܘܦܬܳܚ ܡܺܝܡ. ܘܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܘܪ̈ܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܶܬ ܥܳܓ̈ܠܬܐ ܩܪ̈ܽܘܟܝܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܠ ܬܪܶܝܢ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ ܥܳܓܠܬܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ. ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܫܰܒܛܐ ܬܰܘܪܐ܀

9- ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܩܗܬ ܠܐ ܝܰܗܒ ܗ̄ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܳܓ̈ܠܢ܀ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܓܶܪܫܽܘܢ ܝܰܗܒ ܡܛܠ ܕܝܳܪ̈ܺܝܥܬܐ ܕܡܰܫܟܢܐ ܘܰܦܪܳܣܐ ܘܓܳܠܓ̈ܶܐ ܕܕܳܪܬܐ ܬܳܠܶܝܢ. ܘܐܰܪܒܰܥ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܡܰܪܕܺܝ ܡܛܠ ܕܕܰܦ̈ܝ ܡܰܫܟܢܐ ܘܡܽܘ̈ܟܠܐܷ ܘܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܛܺܝܠܺܝܢ ܬܳܠܶܝܢ܀ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܩܗܰܬ ܠܐ ܝܰܗܒ. ܡܛܠ ܕܦܽܘܠܚܢܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܡܰܫܠܰܡ ܠܗܘܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܡܳܓ̈ܣܶܐ ܘܟܰܦܷ̈ܐ ܘܰܡܢܺܝܩ̈ܝܳܬܐ ܘܛܪ̈ܘܠܐܷ ܘܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܥܠ ܛܳܥܢܺܝܢ ܠܗܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܐܢܘܢ܀

25- ܩܽܘܪܒܢܶܗ ܦܺܝܠܣܐ ܚܕ ܕܣܺܐܡܐ: ܡ̣ܢ ܡܐܐ ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܡܰܬܩܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܐܴ ܚܕ ܕܣܺܐܡܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩܠܺܝ̈ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܓܬܐ ܚܕܐ ܕܣܺܐܡܐ ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܡܰܬܩܠܗܿ. ܘܦܺܝܠܣܐ ܚܰܕ ܕܣܺܐܡܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܣܺܝܩ̈ܠܘ܀

38- ܘܟܰܦܬܐ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܕܕܰܗܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܒܽܘܪܐ ܚܕܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

2- ܠܘ̣ܩܒܰܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܢܳܪܬܐ ܢܶܗܘܘܢ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܫܰܒܥܐ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܗ̄ ܩܕܡ ܦܬܘܪܐ܀

6- ܕܒܰܪ ܐܠܘ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܘܕܰܟܳܐ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܟܗܢܽܘܬܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܐܰܗܪܘܢ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ ܘܠܶܘܝܽܘܬܐ ܐܰܘܟܝܬ ܡܫܰܡܫܢܘܬܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܡܽܘܫܐ ܓܪܫܽܘܢ ܘܩܳܗܬ ܘܡܪܪܝ: ܘܰܒܢ̈ܝ ܨܳܗܪ ܕܳܕܶܗ. ܘܰܕܢܶܫܩܠܘܢ ܫܩ̈ܠܬܐ ܕܡܰܫܟܢܐ ܘܡܳܐܢ̈ܘܗܝ ܒܰܠܚܘܕ ܦܣܺܝܣ ܗ݂ܘܐ ܠܗܘܢ: ܘܠܰܘ ܕܰܢܩܰܪܒܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܢܶܐ. ܐܦ ܠܐ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܢܶܥܠܘܢ܀

7- ܪܽܘܣ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܕܰܚܛܗܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܀ ܘܢܶܥܒܪܘܢ ܡܰܕܟܝܐ ܥܠ ܟܠܶܗ ܒܶܣܪܗܘܢ ܗ̄ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܪܺܝܫܗܘܢ܀

10- ܘܰܢܣܺܝܡܘܢ ܒܢ̈ܝܰ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܥܠ ܠܶܘ̈ܝܶܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܥܰܡܐ ܠܰܓܒܺܝܬܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

6- ܘܓܰܒܪ̈ܐ ܕܛܡܻܐܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܦܫܐ ܕܐܢܫ̈ܐ: ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܥܒܰܕ ܦܶܨܚܐ ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܗ̄ ܠܕܐܰܝܟ ܗ̇ܠܶܝܢ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܗ ܐܶܬܡܨܺܝ ܡܘܫܶܐ ܠܡܰܦܳܣܘ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܦܶܨܚܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܫܡܰܥ ܦܽܘܩܕܢܶܗ ܕܡܪܝܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܗܘܢ: ܘܠܐ ܟܠܐܴ ܐܢܘܢ: ܐܰܦܶܣ ܠܗܘܢ܀

14- ܢܳܡܘܣܐ ܚܰܕ ܢܶܗܘܐ ܠܟܘܢ ܘܠܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܬܝ. ܘܠܰܥܡܽܘܪܐ ܕܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܢܶܒܗܬܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܝܺܗܘܕܝ̈ܐ ܕܰܒܓܶܢܣܐ ܦܰܓܪܢܝܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

2- ܥܒܶܕ ܠܟ ܬܰܪܬܶܝܢ ܩܰܪ̈ܢܬܐ ܕܣܺܐܡܐ: ܕܢܶܣܟܬܐ ܥܒܶܕ ܐܶܢܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪܶܝܢ ܫܺܝܦܘܪ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܐ: ܕܫܺܝܫܐ ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܢܘܢ܀

ܘܒܰܪܡܫܐ ܗ̇ܘܶܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܰܫܟܢܐ ܐܝܟ ܚܶܙܘܐ ܕܢܽܘܪܐ ܥܕܰܡܐ ܠܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܢܽܘܗܪܐ ܐܠܰܗܝܐ ܕܒܗ ܐܰܦ̈ܝ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܙ̈ܕܰܗܺܝ. ܘܡܪܢ ܒܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ. ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܒܢܽܘܚܡܐ܀

5- ܘܢܶܫܩ̈ܠܢ ܡܰܫܪ̈ܝܬܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚܐ܀

13- ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܩܰܕܡܝܬܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܕܠܐ ܐܴܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܩܶܠܘ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ ܥܡ ܐܴܠܰܦ܀

21- ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܒܢ̈ܝ ܩܗܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܰܫܩܠܺܝܢ܀

29- ܘܐܡ̣ܪ ܡܘܫܶܐ ܠܚܽܘܒܳܒ ܒܪ ܪܥܽܘܐܝܠ ܡܶܕܝܰܢܳܝܳܐ ܚܡܽܘܗܝ ܗ̄ ܒܳܥܐ ܡܶܢܗ ܕܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܰܝܢܐ ܐܰܘܟܝܬ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܘܗܿܝ ܕܚܰܬܺܝܬܐ ܕܥܰܝܢܶܗ ܪܳܐܓ ܘܐܠܐ: ܥܡ ܥܢܳܢܐ ܡܗܰܕܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܀

36- ܐܶܬܦܢܰܝ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܬܐ ܒܝܺܣܪܐܝܠ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܘܣܶܦܰܬ݀ ܒܗܘܢ ܢܽܘܪܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܪܰܛܶܢܘ ܥܰܡܐ܀

4- ܘܚܰܠܽܘܛܐ ܕܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܪܰܓܘ ܪܶܓܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܚܰܠܛܐ܀

5- ܐܶܬܶܕܟܰܪܢ ܢܽܘܢ̈ܐ ܕܐܳܟܠܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܡܰܓ̈ܢ ܘܰܩܛܰܝ̈ܳܐ ܘܦܰܛܺܝ̈ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܫܺܝ̈ܠܐܷ ܘܟܰܪ̈ܬܐ ܘܒܰܨ̈ܠܐܷ ܘܬܽܘܡܐ܀

6- ܘܗ̇ܫܐ ܗܐ ܢܰܚܒܐ ܢܰܦܫܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܓܺܝܒܐ܀ ܘܠܝܬ ܡܶܕܡ: ܐܠܐ ܐܢ ܗ̇ܢܐ ܡܰܢܳܢܐ ܕܰܩܕܡ ܥܰܝܢ̈ܰܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܰܕ ܠܐܴ ܡܶܕܶܡ: ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܰܢܢܐ ܥܰܝܢ̈ܰܝܢ܀ ܘܥܰܝܢܶܗ ܐܝܟ ܥܰܝܢܐ ܕܒܪܽܘܠܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܶܙܘܶܗ ܐܝܟ ܚܶܙܘܐ ܕܰܓܠܺܝܕܐ܀

8- ܘܛܳܚܢܺܝܢ ܠܗ ܒܪܰܚܝܳܐ: ܘܕܳܩܺܝܢ ܠܗ ܒܰܡܕܰܟܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܡܕܳܩܬܐ ܒܝܰܕ ܩܽܘܦ܀ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܡܶܢܗ ܪܰܥܦܐ ܒܪܽܘܟܟ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܡܺܝܪ̈ܬܐ܀

9- ܘܗܳܘܐ ܛܰܥܡܶܗ ܐܝܟ ܛܰܥܡܐ ܕܠܺܝܫ ܒܡܶܫܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܐܰܢܩܰܪܝܣ ܐܰܘܟܝܬ ܚܒܺܝܨܐ܀

11- ܕܐܰܪܡܺܝܬܝܗܝ ܥܠܰܝ ܟܠܶܗ ܛܰܥܢܗ ܕܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܽܘܓܙܐ ܕܟܠܶܗ ܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

12- ܕܰܠܡܐ ܐܶܢ̇ܐ  ܒܛܶܢܬܶܗ ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܥܰܡܐ: ܐܘ ܕܰܠܡܐ ܐܶܢ̇ܐ ܝܺܠܶܕܬܶܗ: ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܠܝ̣: ܫܩܶܠܝܗܝ ܒܥܽܘܒܟ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ ܐܝܟ ܕܡܰܫܩܶܠ ܡܪܰܒܝܢܐ ܠܝܰܠܘܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܒܝܗܝ ܐܝܟ ܕܫܿܩܠܐ ܡܪܰܒܝܢܺܝܬܐ ܠܝܢܽܘܩܐ܀

16- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܶܐ: ܟܰܢܫ ܠܝ̣ ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܡ̣ܢ ܣܒ̈ܐ ܕܺܐܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܕܰܢܣܰܝܥܘܢ ܥܰܡܗ ܠܚܺܐܦܶܗ ܕܥܰܡܐ܀

17- ܘܶܐܒܨܽܘܪ ܡ̣ܢ ܪܽܘܚܐ ܕܰܥܠܰܝܟ: ܘܶܐܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܛܰܝܒܘܬܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܘܰܥܠܰܝܗܘܢ ܐܶܣܺܝܡ܀

20- ܥܕܰܡܐ ܠܺܝܪܰܚ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܬܶܐܟܠܘܢܶܗ: ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡ̣ܢ ܢܚܺܝܪ̈ܰܝܟܘܢ. ܘܬܶܗܘܐ ܠܟܘܢ ܐܰܦܬܳܪܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܪܬܐ܀

22- ܘܐܢ ܟܠܗܘܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܝܰܡܐ ܡܶܬܬܨܺܝܕܺܝܢ ܠܗܘܢ: ܠܐܰܝܟܐ ܡܰܡܠܶܝܢ ܠܗܘܢ܀

23- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܐ: ܐܺܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܡܡܰܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܐ ܐܺܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܡܡܰܠܝܐ܀

25- ܘܰܒܨܰܪ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܘܰܘ ܕܠܐ ܐܴܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܰܪܺܝܡ܀ ܘܟܕ ܫܶܪܰܬ݀ ܥܠܰܝܗܘܢ ܪܘܚܐ: ܐܶܬܢܒܺܝܘ ܘܠܐ ܐܰܘܣܶܦܘ ܗ̄ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܠܗܐ ܠܡܶܬܠ ܠܗܘܢ ܒܶܣܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܰܒܶܠܘ ܓܶܠܝܢܐ ܘܠܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܗܕܐ ܕܰܢܠܰܒܒܘܢ ܠܥܰܡܐ ܕܢܶܫܠܐܶ ܡ̣ܢ ܪܶܛܢܐ ܕܥܠ ܡܽܘܫܶܐ܀

26- ܘܶܐܫܬܚܰܪܘ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܒܡܰܫܪܺܝܬܐ: ܫܡܶܗ ܕܚܰܕ ܐܠܕܕ ܘܫܡܶܗ ܕܐܚܪܺܢܐ ܡܺܝܕܳܕ. ܘܫܶܪܰܬ݀ ܥܠܰܝܗܘܢ ܪܘܚܐ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܠܐ ܐܶܬܘ ܠܡܰܫܟܢܐ: ܗ̄ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܬܪܶܝܢ ܓܒܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܢ ܟܠ ܫܰܒܛܐ ܫܬܳܐ. ܒܕܰܕܚܶܠ ܡ̣ܢ ܚܶܪܝܢܐ ܕܢܳܦܠ ܒܶܝܬ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܠܰܘ ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ. ܥܰܠܗܝ ܕܳܚܶܠ ܕܢܰܘܒܶܠ ܐܢܘܢ ܠܡܰܫܟܢܐ ܐܠܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܐ ܫܒܰܩ ܐܶܢܘܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܫܽܘܒܚܐ ܠܛܰܝܒܘܬܶܗ: ܟܕ ܒܬܰܪܥܺܝܬܗ ܛܳܒܬܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܚܳܪ: ܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܛܰܝܒܘܬܐ ܕܪܽܘܚ ܢܒܺܝܘܬܐ ܫܰܟܶܢ܀

27- ܘܰܪܗܶܛ ܥܠܰܝܡܐ ܗ̄ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ܀

28- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܡܪܝ ܡܽܘܫܶܐ: ܟܠܺܝ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܐܠܕܕ ܘܡܺܝܕܕ ܕܠܐ ܢܬܢܰܟܘܢ ܒܡܰܫܪܺܝܬܐ. ܣܒܰܪܘ ܓܝܪ ܕܒܰܣܰܪܘ ܥܠ ܦܽܘܩܕܢܐ ܕܡܘܫܶܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܘ ܠܡܰܫܟܢܐ. ܘܥܰܠܗܝ ܒܰܛܢܳܢܐ ܐܰܠܗܝܐ ܡܕܰܠܩܒ ܐܢܘܢ܀

29- ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܘܫܶܐ: ܠܐ ܬܰܛܢܰܢܝ. ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܥܒܰܕ ܟܠܗ ܥܰܡܐ ܕܡܪܝܐ ܢܒ̈ܝܶܐ ܗ̄ ܐܢ ܡܪܝܐ ܐܰܫܘܺܝ ܐܢܘܢ: ܐܢ̇ܐ ܡ̇ܢ ܐܢ̇ܐ ܕܶܐܟܠܐܷ܀

31- ܘܪܘܚܐ ܫܶܩܠܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ: ܘܰܐܣܩܰܬ݀ ܣܰܠܘܰܝ ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ܀ ܡܰܪܕܶܐ ܝܰܘܡܐ ܠܟܳܐ ܘܡܰܪܕܶܐ ܝܰܘܡܐ ܠܟܐ ܚܕܳܪ̈ܝܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܐ ܘܐܝܟ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܝ̈ܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܬܪܬܝܢ ܐܰܡܝ̈ܢ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܥܰܠܝܐ ܗܘܬ ܒܰܦܪܳܚܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ܀

32- ܘܟܰܢܫܘܗ̇ ܠܣܰܠܘܰܝ. ܐܰܝܢܐ ܕܰܐܙܥܰܪ: ܟܰܢܶܫ ܥܶܣܪܐ ܟܪ̈ܰܘܳܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܣܪܐ ܟܘܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܬܠܬܡܐܐ ܡܕܘ̈ܬܐ ܐܰܘܟܝܬ ܥܶܣܪܐ ܛܰܥ̈ܢܶܐ ܕܓܰܡܠܐܴ܀ ܘܰܫܛܰܚܘ ܠܗܘܢ ܡܰܫܛܳܚ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܛܶܬ܀

33- ܒܶܣܪܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܶܝܬ ܫܶܢܝ̈ܗܘܢ ܘܥܰܕܠܐܴ ܥܒܰܪ ܬܩܶܦ ܪܘܓܙܶܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܗ̄ ܐܶܬܟܪܰܗܘ ܘܰܢܦܰܠ ܒܗܘܢ ܡܰܘܬܢܐ܀

34- ܘܰܩܪܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬܪܐ ܗ̇ܘ: ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܬܰܡܢ ܩܒܰܪܘ ܠܥܰܡܐ ܪܰܝܽܘܓܬܢܐ. ܘܕܡܝܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܣܶܩ ܠܗܘܢ ܣܰܠܘܰܝ. ܚܕܐ: ܟܕ ܫܩܰܠܘ ܡ̣ܢ ܐܳܠܺܝܡ ܘܶܐܬܘ ܠܡܰܕܒܪܐ ܕܣܺܝܢ. ܘܐܚܪܬܐ: ܗ̇ܪܟܐ ܫܩܰܠܘ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܕܣܺܝܢ ܘܶܐܬܰܘ ܠܡܰܕܒܪܐ ܕܦܪܢ ܘܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܐ ܕܪܶܓܬܐ ܫܩܰܠܘ ܥܰܡܐ ܠܚܨܪܘܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

1- ܘܡܰܠܠܬ݀ ܡܰܪܝܡ ܘܐܰܗܪܘܢ ܒܡܽܘܫܶܐ ܥܠ ܨܒܽܘܬܐ ܕܐܰܢ̱ܬܬܐ ܟܽܘܫܝܬܐ ܕܰܢܣܰܒ ܗ̄ ܟܕ ܡܽܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܒܗ: ܒܗܕܶܐ ܚܰܣܕܽܘܗܝ. ܘܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܒܰܪ̱ܬ ܝܰܬܪܢ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܗ̣ܘ ܝܰܬܪܢ ܐܰܘܟܡܐ ܗܘܐ ܘܟܽܘܫܝܐ ܒܓܶܢܣܐ. ܘܟܽܘܫܳܝܬܐ ܚܠܳܦ ܡܶܕܝܰܢܝܬܐ ܐܶܬܩܰܪܝܬ݀ ܡܛܠ ܕܡܶܕܝܰܢ ܒܰܬܚܽܘܡܐ ܗ̣ܝ ܕܟܽܘܫܝ̈ܶܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܺܝܢ: ܪܰܒܐ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܐܴ ܥܰܒܕܗ ܦܶܪܥܘܢ ܘܫܰܕܪܶܗ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܡ ܟܽܘܫܝ̈ܶܐ. ܘܟܕ ܐܰܩܪܶܒ ܘܙܟܳܐ: ܢܣܰܒ ܠܒܰܪܬ ܡܰܠܟܗܘܢ ܒܢܶܫ̈ܐ ܐܝܟ ܕܰܡܬܰܢܶܐ ܝܘܣܺܝܦܽܘܣ. ܘܗ̇ܝ ܕܚܰܬܺܝܬܐ: ܦܶܪܥܘܢ ܗ̣ܘ ܕܢܰܣܒܗ̇ ܘܠܰܘ ܡܽܘܫܶܐ܀

3- ܘܓܰܒܪܐ ܡܘܫܶܐ: ܡܰܟܺܝܟ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܕܥܠ ܐܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܺܝܚ ܗܘܳܐ܀

6- ܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܢܒܺܝܘܬܟܘܢ ܗ̄ ܐܢ ܫܳܘܶܝܬܘܢ ܕܬܶܬܩܪܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܀ ܐܢ̇ܐ ܡܪܝܐ ܒܚܶܙܘܐ ܡܶܬܓܠܐܷ ܐ̱ܢ݂ܐ ܥܠܰܝܟܘܢ܀ ܘܰܒܚܶܠܡܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܢ̣ܐ ܥܰܡܟܘܢ܀

7- ܠܐ ܗܘܐ ܗ̇ܟܰܢܐ ܥܒܰܕ ܡܘܫܶܐ. ܐܠܐ ܒܟܠܶܗ ܒܰܝܬܝ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܠܦܽܘܡ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢ̣ܐ ܥܰܡܗ: ܒܚܶܙܘܐ ܘܠܰܘ ܒܰܕܡܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܒܪܶܡܙܐ܀

10- ܘܥܢܳܢܐ ܦܶܪܩܬ݀ ܡ̣ܢ ܡܰܫܟܢܳܐ: ܘܗܐ ܡܰܪܝܰܡ ܓܶܪܒܰܬ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܐܝܟ ܬܰܠܓܳܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܡܽܘܡܐ ܒܟܗܢܽܘܬܗ ܕܰܐܗܪܘܢ܀ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܠܚܘܕܝܗ̇ ܒܳܠܥܐ. ܘܐܠܐ: ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܣܟܠܘ ܐܘ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܓܰܪܓܬܶܗ ܠܐܰܗܪܘܢ ܕܰܢܚܰܣܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܰܘܐ ܠܐܕܡ ܕܢܶܚܛܶܐ܀

12- ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ ܡܺܝܬܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܗܿ ܕܶܐܡܗ ܘܰܐܟܺܝܠ ܦܠܓܶܗ ܕܒܶܣܪܗ ܗ̄ ܡܦܺܝܣ ܠܡܘܫܶܐ ܐܰܗܪܘܢ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܣܰܟܠܘܬܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܚܳܬܗܘܢ ܗ̣ܝ: ܦܠܶܓ ܒܶܣܪܗܘܢ ܚܳܫܶܒ ܠܗ̇܀

14- ܐܶܠܘ ܐܰܒܘܗ̇ ܡܶܪܰܩ ܪܰܩ ܒܰܐܦܝ̈ܗ̇: ܘܳܠܐܶ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܬܶܒܗܰܬܝ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܒܳܥܶܐ ܚܠܳܦܝܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܒܒܥܽܘ ܐܠܗܐ ܐܣܳܗ̇. ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܐܢ ܡ̣ܢ ܐܰܒܘܗ̇ ܘܳܠܐܶ ܕܬܶܒܗܰܬܝ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܐܻܝܬ ܡ̣ܢ ܐܠܗܗ̇: ܙܳܕܩ ܠܗ̇ ܕܬܶܬܟܰܚܰܕ܀ ܬܶܬܶܒ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܰܫܪܺܝܬܐ܀

15- ܘܗ̇ܝܕܶܝܢ ܫܩܰܠܘ ܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܚܨܪܽܘܬ ܘܫܪܰܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܦܳܪܳܢ ܗ̄ ܟܰܕ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܫܩܰܠܘ: ܐܠܐ ܒܚܰܕ ܡܰܫܩܠܢܐ ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܡܶܦܰܩ ܡܶܢܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

3- ܫܰܕܰܪ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܢܶܓܫܽܘܢ ܐܰܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܰܢ܀ ܚܰܕ ܚܰܕ ܓܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ܀

5- ܫܡܽܘܥ ܒܰܪ ܙܳܟܘܪ܀ ܫܳܦܛ ܒܰܪ ܚܰܕܺܝ܀

7- ܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ܀

8- ܢܓܳܐܝܶܠ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ܀

9- ܗܽܘܫܳܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ܀

10- ܦܰܠܛܺܝ ܒܰܪ ܕܳܦܽܘ܀

11- ܓܕܝܐܝܠ ܒܰܪ ܣܽܘܪܝ܀

12- ܓܰܕܺܝ ܒܰܪ ܣܽܘܣܝ܀

13- ܓܰܡܰܠܻܝܐܝܶܠ ܒܰܪ ܓܰܡܠܻܝ܀

14- ܣܳܬܽܘܪ ܒܰܪ ܡܰܠܟܺܝܶܠ܀

15- ܢܰܚܒܺܝ ܒܰܪ ܘܳܦܣܺܝ܀

16- ܓܘܳܐܝܶܠ ܒܰܪ ܡܰܟܺܝܪ܀

17- ܠܡܶܓܫ ܐܰܪܥܐ: ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܘܰܩܪܐ ܡܘܫܶܐ ܠܗܽܘܫܳܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܝܶܫܘܥ. ܐܝܟ ܕܒܰܢܒܺܝܽܘܬܐ: ܟܕ ܗ̣ܘ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܐܢܘܢ ܘܢܰܥܶܠ ܐܢܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܀

21- ܘܝܰܘܡ̈ܬܐ: ܝܰܘܡ̈ܝ ܒܰܟܳܪ̈ܶܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܬܰܕܐܐ܀

22- ܘܓܰܫܘܗ̇ ܠܐܰܪܥܐ. ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܕܨܺܝܢ ܘܰܥܕܡܐ ܠܪܚܽܘܒ ܕܰܒܡܰܥܠܢܐ ܕܰܚܡܳܬ܀

23- ܘܬܰܡܢ ܗܘܘ ܐܰܚܺܝܡܳܢ ܘܫܺܝܫܰܝ ܘܬܽܘܠܡܰܝ ܒܢ̈ܰܝ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ܀

24- ܘܰܦܣܰܩܘ ܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܫܰܒܽܘܩܐ: ܘܣܓܽܘܠܐܴ ܚܰܕ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ: ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܒܩܽܘܦܐ ܒܶܝܬ ܬܪܶܝܢ ܗ̄ ܒܚܽܘܛܪܐ ܐܰܪܺܝܟܐ: ܠܘ ܕܢܛܺܝܠ ܗܘܳܐ ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܢܶܬܥܨܰܪ܀

26- ܘܰܗܦܰܟܘ ܡ̣ܢ ܓܶܫܬܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܀

27- ܠܡܰܕܒܪܐ ܕܦܳܪܳܢ ܠܰܪܩܶܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩܕܫ܀

30- ܥܡܠܝܩ ܝܳܬܒ ܒܬܰܝܡܢܐ. ܘܚܺܝܬܝ̈ܐ ܘܝܳܒܘܣܝ̈ܐ ܘܐܡܘܪ̈ܝܶܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܒܛܽܘܪܐ. ܘܰܟܢܰܥ̈ܢܝܶܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܥܠ ܝܰܕ ܝܰܡܐ ܘܥܠ ܝܰܕ ܝܽܘܪܕܢܢ ܗ̄ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ ܐܝܬ ܩܕܡܰܝܗܘܢ܀

33- ܐܪܥܐ ܕܰܥܒܰܪܢ ܒܗ̇ ܘܓܰܫܢܗ̇: ܐܰܪܥܐ ܐܳܟܠܰܬ ܥܳܡܽܘܪ̈ܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܗ̄ ܡܰܘܒܕܐ ܠܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܗ̇܀ ܓܰܒܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪ̈ܺܝܟܶܐ܀

34- ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܺܝܓܡܛܘܣ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܶܐܢܰܩ ܓܺܝܓܘܢ̈ܐܣ ܗ̄ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ ܝ̣ܠܝ̣̈ܕܝ ܠܐܰܪܥܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

4- ܘܐܡ̣ܪ ܐܢܫ ܠܐܰܚܘܗܝ: ܬܰܘ ܢܶܥܒܶܕ ܠܢ ܪܺܝܫܐ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̄ ܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗܘܰܘ ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗ̣ܝ ܙܟܽܘܬܐ܀

6- ܘܝܶܫܘܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ ܘܟܳܠܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܨܰܪܺܝܘ ܢܰܚ̈ܬܰܝܗܘܢ܀

9- ܘܰܐܢܬܘܢ ܠܐ ܬܶܕܚܠܘܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܕܰܐܪܥܐ: ܡܛܠ ܕܠܰܚܡܰܢ ܐܢܘܢ܀ ܡܶܐܟܠ ܐܟܠܺܝܢܰܢ ܛܒ̈ܬܗܘܢ܀ ܘܥܰܠܗܝ ܗ̇ܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܗܰܘ ܐܶܫܬܘܺܝܘ ܠܡܶܥܠ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

25- ܡܚܪ ܐܶܬܦܢܰܘ ܘܰܫܩܽܘܠܘ ܠܟܘܢ ܠܡܰܕܒܪܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ ܗ̄ ܠܒܶܣܬܪܐ ܡܰܗܦܶܟ ܐܢܘܢ ܕܰܢܦܽܘܫܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܡܶܢܝܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܓܰܫܘܗ̇ ܠܐܰܪܥܐ: ܝܰܘܡܐ ܠܫܰܢ̱ܬܐ܀

32- ܘܫܠܰܕܰܝܟ̈ܘܢ ܕܺܝܠܟܘܢ ܢܳܦ̈ܠܢ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̇ܢܐ܀

33- ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܪܳܥܶܝܢ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̇ܢܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܩܰܒܠܘܢ ܙܢܝܽܘܬܟܘܢ ܗ̄ ܕܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

20- ܡ̣ܢ ܪܺܝܫ ܐܳܨ̈ܘܳܬܟܘܢ: ܚܚܽܘܪܬܐ ܦܪܽܘܫܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܕܰܓܒܺܝ̈ܠܬܟܘܢ: ܠܰܚܡܐ ܬܶܦܪܽܫܘܢ܀

27- ܥܶܙܐ ܒܰܪܬ ܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܠܕܶܟܪܐ ܬܰܝܫܐ ܡܶܬܐܶܡܪ܀

30- ܘܢܰܦܫܐ ܕܬܶܥܒܶܕܝ ܒܺܐܝܕܐ ܪܳܡܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܺܐܝܕܐ ܕܰܡܫܰܩܠܽܘܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܩܰܪܒܝ ܩܽܘܪܒܢܐ ܚܠܳܦ ܚܛܗܐ: ܬܺܐܒܰܕ܀

32- ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܟܕ ܠܩܶܛ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܫܰܒܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܗ̇ܢܐ ܓܙܰܪ ܕܺܝܢܐ ܕܰܪܓܽܘܡܝܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܢܳܦܰܩ ܕܒܐܒܕܢܗ ܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ ܢܶܬܬܰܪܨܘܢ܀

38- ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܨܽܘܨ̈ܝܬܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܗܘܢ ܚܽܘܛܐ ܕܬܶܟܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܬܣܺܝܡܘܢ ܥܠ ܚܽܘܛܐ ܕܟܶܢ̈ܦܶܐ ܦܫܠܐܴ ܕܝܽܘܩܢܬܐ܀

39- ܕܬܶܚܙܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܬܶܬܰܕܟܪܽܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܢܰܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܐܶܬܥܰܝܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܟܕ ܨܳܒܶܝܢ ܕܠܐ ܢܶܛܥܘܢ ܨܶܒܘ̈ܬܗܘܢ: ܚܽܘܛܐ ܐܣܪܺܝܢ ܒܨܶܒ̈ܥܬܗܘܢ܀ ܘܠܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܒܬܪ ܠܶܒܰܝܟ̈ܘܢ: ܩܢܽܘܢܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܝܐ: ܠܶܒܰܘ̈ܬܟܘܢ ܡܙܰܕܶܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܘܐܶܬܦܠܶܓ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ ܩܽܘܪܚ ܒܰܪ ܝܰܨܗܳܪ ܒܪ ܩܳܗܳܬ ܒܰܪ ܠܶܘܺܝ. ܘܕܳܬܳܢ ܘܰܐܒܝ̣ܪܳܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܠܝܰܒ ܘܳܐܘܳܢ ܒܰܪ ܦܶܠܰܬ ܒܢ̈ܰܝ ܪܽܘܒܺܝܠ܀

2- ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܗܠܶܝܢ ܠܘ̈ܝܶܐ ܗܘܰܘ: ܥܒܳܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܰܡܪܰܚܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ܀

11- ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܡܳܢܰܘ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܕܪܛܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܠܰܘܗܝ܀

15- ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܡܳܪܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܶܒܪܶܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܪܶܓܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܠܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ܀

30- ܘܐܢ ܒܪܺܝܬܐ ܢܶܒܪܶܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܢܚܰܘܶܐ: ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܕܗ̣ܘ ܫܰܕܪܰܢܝ܀

31- ܐܶܬܦܰܬܚܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܕܰܬܚܽܘܬܰܝܗܘܢ܀

32- ܘܦܶܬܚܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܦܽܘܡܗ̇ ܘܒܶܠܥܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ ܒܪܺܝܬܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܒܪܐ ܡܪܝܐ܀

33- ܟܕ ܚܰܝ̣ܝ̣ܢ ܠܰܫܝܘܠ ܗ̄ ܠܰܘ ܟܕ ܡܺܝܬܺܝܢ ܐܝܟ ܟܠܢܫ܀

35- ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܢܽܘܪܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ ܘܶܐܟܠܰܬ݀ ܠܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܣܡ̈ܐ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܡܚܰܘܝܐ ܕܠܐܰܚܝ̈ܢܶܐ ܘܩܶܢܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܒܶܠܥܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ: ܘܗܶܢܘܢ ܝ̣ܩܰܕܘ܀

37- ܣܰܒ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬ ܡܰܘܩ̈ܕܶܐ ܗ̄ ܢܚܳܫܐ ܕܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܘܢ ܛܰܣ̈ܐ ܪ̈ܩܺܝܩܶܐ: ܩܪܳܡܳܐ ܠܡܰܕܒܚܐ ܦܩ݂ܕ ܐܠܗܐ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܠܕܪܕܳܪ̈ܝܢ ܬܦܽܘܫ ܐܳܬܳܐ ܘܠܐ ܬܶܬܛܥܶܐ܀

41- ܐܰܢܬܽܘܢ ܩܰܛܠܬܘܢ ܠܥܰܡܗ ܕܡܪܝܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

42- ܘܰܚܙܰܘ ܕܟܰܣܝܰܬܷܗ ܥܢܢܐ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ܀

48- ܘܩܡ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܥܶܛܪܗ ܟܠܐ ܡܰܘܬܐ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ܀

49- ܘܗܘܰܘ ܕܡܺܝܬܘ ܒܡܰܘܬܳܢܐ ܕܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܐܰܪܒܬܥܣܰܪ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܘܫܒܰܥܡܐܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܕܡܺܝܬܘ ܒܦܶܠܓܘܬܶܗ ܕܩܽܘܪܰܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܩܽܘܪܰܚ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

8- ܘܰܚܙܐ ܕܰܐܦܪܰܥ ܫܰܒܛܐ ܕܰܐܗܪܘܢ ܕܒܶܝܬ ܠܶܘܺܝ ܘܰܐܦܶܩ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܟܦܰܬ ܠܽܘ̈ܙܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܦܪܰܥ ܓܰܘ̈ܙܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܓܒܪ ܫܡܶܗ ܟܬܒ ܗܘܳܐ ܥܠ ܫܰܒܛܶܗ. ܒܗ̇ܘ ܕܰܐܗܪܘܢ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ݀ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

10- ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. ܟܠ ܕܶܟܪܐ ܢܶܐܟܠܝܘܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܕܰܒܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܢܶܥܠܘܢ ܢܶܐܟܠܘܢ ܠܩܽܘܪܒܢܐ ܦܿܩܕ ܐܠܐ ܕܐܝܟ ܕܰܒܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܢܶܓܫܦܽܘܢ ܒܗ ܡܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ ܘܠܰܘ ܗ̇ܟܰܢܐ ܒܫܰܪܟܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܢܶܐ: ܫܽܘܡܢܐ ܟܺܝܬ ܕܡܶܫܚܐ ܘܕܥܒܽܘܪܐ ܘܰܕܚܰܡܪܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܬܐ. ܘܐܦ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܟܠ ܕܕܟܶܐ ܒܒ̈ܳܬܰܝܗܘܢ ܕܟܗ̈ܢܐ: ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܕܢܶܐܟܠܘܢ ܐܶܢܘܢ܀

21- ܘܠܰܒܢ̈ܝ ܠܶܘܺܝ ܗܐ ܝܶܗܒܬ ܟܠܗܘܢ ܡܰܥܣܪ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܐܝܠ ܠܝܽܘܪܬܢܐ ܗ̄ ܠܟܳܗ̈ܢܐ ܦܽܘܪ̈ܫܢܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܘܩܽܘܕܳܫ̈ܘܗܝ ܟܺܝܬ ܩܽܘܪ̈ܒܢܰܘܗܝ ܐܶܬܦܪܫܘ. ܘܰܠܠܘܝ̈ܐ ܡܰܥܣܳܪ̈ܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܦܶܠܓܘܬܐ ܠܐ ܗܳܘܝܐ ܠܗܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܐܺܝܣܪܐܝܠ܀

26- ܦܪܽܘܫܘ ܡܢܗ ܦܽܘܪܫܢܐ ܠܡܪܝܐ: ܡܰܥܣܪܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܣܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܗܕܶܐ ܟܕܰܢ ܠܠܶܘܝ̈ܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܥܒܕܐ ܕܟܗܢ̈ܐ. ܕܐܝܟ ܥܰܡܐ ܡܰܥܣܪ̈ܶܐ ܢܶܬܠܘܢ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܥܣܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

31- ܘܐܘܟܠܘܗܝ ܒܟܠ ܐܰܬܰܪ ܗ̄ ܠܡܰܥܣܪ̈ܶܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܩܽܘܪܒܢܐ ܒܕܳܪ̈ܬܐ ܘܶܐܣܛܘ̈ܶܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

2- ܐܡ̣ܪ ܠܰܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܘܢܰܝܬܘܢ ܠܟ ܬܽܘܪܬܐ ܣܽܘܡܳܩܬܳܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܕܐܥܠܰܬ݀ ܚܛܺܝܬܐ ܠܥܠܡܐ. ܐ̱ܪܳܙ ܕܡܐ ܕܰܒܡܽܘܠܟܢܶܗ ܥܗܪܺܝܢ ܒܰܢ ܚܰܫ̈ܐ܀ ܫܰܠܡܬܐ ܗ̄ ܡܫܰܡܠܝܽܘܬ ܩܰܘܡܬܐ܀

3- ܕܠܐ ܢܳܦܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܢܺܝܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܥܒܕ ܠܰܚܛܺܝܬܐ܀ ܘܗܰܒܽܘܗ̇ ܠܐܠܝܥܙܪ ܟܗܢܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܙܩܺܝܦܐ܀ ܘܢܰܦܩܝܗ̇ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܓܳܓܘܠܬܐ܀ 4- ܘܢܶܪܽܘܣ ܠܘܩܒܰܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܐ ܡ̣ܢ ܕܡܗ̇ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܢܦܰܩ ܚܽܘܣܝܐ܀ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܡܶܢܝܢܐ ܕܥܠ ܝܳܬܗ ܚܳܕܰܪ܀

5- ܘܢܰܘܩܕܺܝܗ̇ ܠܬܽܘܪܬܐ ܩܕܡܰܘܗܝ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܥܒܰܕ ܕܽܘܟܝܐ ܕܰܚܛܗ̈ܰܝܢ܀ ܘܡܶܫܟܗ̇ ܘܕܡܗ̇ ܘܒܶܣܪܗ̇ ܥܡ ܦܶܪܬܗ̇ ܢܽܘܩܶܕ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܠܐ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܡܶܢܗ ܡܢܳܬܐ ܠܟܗ̈ܢܶܐ: ܐ̱ܪܙ ܟܗܢ̈ܝ ܙܺܐܦܐ ܕܠܐ ܗܳܘܝܐ ܠܗܘܢ ܡܢܳܬܐ ܥܡ ܦܳܪܽܘܩܐ܀

6- ܘܢܶܣܒ ܟܗܢܐ ܩܰܝܣܐ ܕܰܐܪܙܳܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܗܰܢܺܝܐܘܬ ܪܺܝܚܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܐ: ܘܙܽܘܦܐ: ܐ̱ܪܳܙ ܕܽܘܟܝܐ܀ ܘܨܽܘܒܥܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܚܛܗ̈ܶܐ܀

7- ܘܢܶܗܘܐ ܛܡܰܐ ܟܗܢܐ ܥܕܰܡܐ ܠܪܰܡܫܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܟܳܗܢ̈ܝ ܙܺܐܦܐ ܕܶܐܬܟܰܬܡܘ ܒܰܙܩܺܝܦܐ ܦܪܽܘܩܝܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܕܟܺܝܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

1- ܘܡܺܝܬܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܬܰܡܢ ܘܶܐܬܩܰܒܪܰܬ݀ ܬܰܡܢ ܗ̄ ܒܰܪܩܶܡ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ ܕܣܺܝܢ܀

8- ܣܰܒ ܠܟ ܫܰܒܛܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܰܐܦܪܰܥ. ܘܟܢܽܘܫ ܟܢܽܘܫܬܐ. ܐܢ̱ܬ ܘܰܐܗܪܘܢ ܐܰܚܘܟ. ܘܡܰܠܠ ܥܠ ܟܺܐܦܐ ܠܥܺܝ̈ܢܰܝܗܘܢ ܘܬܶܬܠ ܡܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ܀

10- ܘܟܰܢܫܘ ܡܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܘܢ ܠܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ ܠܘܬ ܟܺܐܦܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܫܡܰܥܘ ܗܫܐ ܡܡܰܪܡܪ̈ܢܶܐ: ܡ̣ܢ ܗܕܶܐ ܟܺܐܦܐ ܢܿܦܩ ܠܟܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܫܰܐܠܢܐܻܝܬ ܩܪܺܝ: ܡ̣ܢ ܫܽܘܥܐ ܗ̇ܢܐ ܢܰܦܩ ܠܟܘܢ ܡܰܝ̈ܐ؟ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪ ܒܣܽܘܓܐܐ ܕܓܶܠܝ̈ܢܶܐ ܫܰܒܩܶܗ ܐܠܗܐ ܕܢܰܣܟܶܠ. ܘܰܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܰܒܡ̈ܶܠܰܝ ܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܘܩܽܘܕܫ̈ܐ ܢܶܡܚܝܗ̇ ܠܟܺܐܦܐ ܐܝܟ ܕܶܐܬܦܩܕ: ܒܡ̈ܶܠܰܝ ܦܽܘܫܟܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܡܚܳܗ̇܀

11- ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܘܫܶܐ ܐܺܝܕܶܗ ܘܰܡܚܗ̇ ܠܟܺܐܦܐ ܒܫܰܒܛܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܡܶܬܐܰܡܪܐ ܕܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܒܦܽܘܫܳܟܐ ܡܚܐ. ܘܟܕ ܝܺܕܰܥ ܕܰܐܣܟܶܠ: ܗܰܝܡܶܢ ܘܰܡܚܳܗ̇ ܒܰܫܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܘܰܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܐ܀

12- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܐ ܘܠܐܰܗܪܘܢ: ܥܠ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܬܘܢ ܒܺܝ: ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘܬܰܢܝ ܩܕܳܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܡܶܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܬܰܥܠܘܢܗ̇ ܠܰܟܢܽܘܫܬܐ ܗܕܶܐ ܠܐܪܥܐ ܕܝܶܗܒܬ ܠܗܘܢ܀ ܟܶܐܡܬ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܢܰܥܠܝܗ̇ ܘܠܐ ܐܰܢ̱ܬܘܢ܀

17- ܘܠܐ ܢܶܫܬܐ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܕܓܽܘ̈ܒܶܐ. ܐܠܐ ܒܽܐܘܪܚ ܡܠܟܐ ܢܺܐܙܰܠ ܗ̄ ܠܘ ܒܽܐܘܪ̈ܚܬܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܬܐ ܕܠܩܽܘܪ̈ܝܐ ܡܰܘܒ̈ܠܳܢ܀

25- ܕܒܪ ܠܐܰܗܪܘܢ ܘܠܐܠܝܥܙܪ ܒܪܶܗ ܘܐܣܶܩ ܐܶܢܘܢ ܠܗܽܘܪ ܛܽܘܪܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܢܰܫܠܰܚ ܠܐܰܗܪܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܟܗܢܘܬܐ ܘܠܰܒܪܶܗ ܢܰܠܒܫܝܗ̇܀

26- ܘܰܐܗܪܘܢ ܢܶܬܟܢܶܫ ܘܰܢܡܽܘܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܡܶܬܬܰܘܣܰܦ ܢܡܽܘܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

6- ܘܫܰܕܰܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܡܺܝ̈ܬܢܶܐ܀ ܘܢܰܟܬܽܘܗܝ ܠܥܰܡܐ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܘܪܘܟܟ ܬܰܘ܀

9- ܘܡܐ ܕܢܳܟܶܬ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܘܬܰܘ ܚܶܘܝܐ ܠܓܰܒܪܐ: ܚܳܐܱܪ ܒܚܶܘܝܐ ܕܰܢܚܳܫܐ ܘܚܳܝܶܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܨܠܺܝܒܐ ܡܰܒܰܥ ܥܽܘܕܪ̈ܢܶܐ. ܘܡ̣ܢ ܢܚܳܫܐ ܥܰܒܕܶܗ: ܡܛܠ ܕܢܰܒܪܶܩ܀

11- ܘܰܫܩܰܠܘ ܡ̣ܢ ܐܰܒܽܘܬ܀

12- ܘܰܫܪܰܘ ܒܢܰܚܠܐܴ ܕܰܙܕܳܪ܀

14- ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܡܶܬܐܡܰܪ ܒܣܦܰܪ ܩܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܗ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ܀ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܒܥܰܠܥܠܐ ܘܰܒܢܰܚܠܐ ܕܰܐܪܢܘܢ ܗ̄ ܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܢܽܘܪܐ ܒܥܰܠܥܠܐ ܘܐܰܘܩܕܰܬ݀ ܠܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܰܩ̈ܢܰܝܐ ܕܬܰܡܢ܀

15- ܘܰܐܬܩܶܢ ܢܰܚ̈ܠܐ ܕܰܨܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝܰܬܒܐ ܕܥܳܕ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܥܰܬܶܕ ܠܗܘܢ ܝܰܬܒܐ܀

16- ܘܬܰܡܢ ܒܺܐܪܐ. ܗ̇ܝ ܒܺܐܪܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܐ: ܟܰܢܶܫ ܠܝ̣ ܥܰܡܐ ܘܶܐܬܶܠ ܠܗܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܟܺܐܦܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܒܺܐܪܐ ܢܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܐ܀

17- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܫܰܒܰܚ ܐܝܣܪܐܝܠ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܗ̇ܕܐ ܣܰܩܝ ܒܺܐܪܐ: ܥܰܢܘ ܠܗ̇ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܽܘܢܺܝܬܐ܀

ܘܰܠܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܽܘܫܐ ܘܕܰܐܗܪܘܢ ܛܠܰܡܘ݂ܗ̇ ܘܠܐ ܦܰܪܥܽܘܗ̇ ܒܫܽܘܪܝܐ. ܥܰܡܐ ܒܬܰܪܟܶܢ ܫܰܒܚܗ̇܀

18- ܒܺܐܪܐ ܕܚܰܦܪܘܗ̇ ܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ ܗ̄ ܡܽܘܫܐ ܘܰܐܗܪܘܢ܀ ܘܚܰܛܘܗ̇ ܫܰܠܺܝ̈ܛܢܶܐ ܕܥܰܡܐ ܗ̄ ܥܰܡܩܽܘܗ̇܀ ܘܒܰܕܩܽܘܗ̇ ܒܚܽܘܛܪ̈ܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܚܰܕܬܘܗ̇܀ ܘܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܡ̈ܰܬܢܶܐ.

19- ܘܡ̣ܢ ܡܰܬܢ̈ܐ ܠܢܰܚܠܳܐܝܶܠ ܘܡ̣ܢ ܢܰܚܠܐܝܠ ܠܒܶܡܽܘܬ ܘܡ̣ܢ ܒܶܡܘܬ ܕܢܰܚܠܐ ܕܰܒܚܰܩܠܐܴ ܕܡܘܐܒ. ܠܪܺܝܫ ܪܡܬܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܘܩܒܰܠ ܐܫܺܝܡܽܘܢ ܗ̄ ܗܠܶܝܢ ܡ̈ܠܐܷ ܡܚܰܘ̈ܝܢ ܕܽܘܟܝ̈ܬܐ܀

27- ܡܶܛܠܗ̇ܢܐ ܐܡܪܺܝܢ ܒܡ̈ܰܬܠܐܷ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܡܪܺܝܢ ܪ̈ܶܡܙܢܝܶܐ܀ ܥܽܘܠܽܘ ܠܚܶܫܒܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܘ ܠܚܶܫܒܽܘܢ܀ ܬܶܬܒܢܶܐ ܘܬܶܬܩܰܢܝ ܩܪܺܝܬܶܗ ܕܣܺܝܚܽܘܢ ܗ̇ܘ ܕܰܐܘܒܕܟ܀

29- ܐܶܒܰܕܬ: ܥܰܡܐ ܕܟܳܡܽܘܫ ܝܿܗܒ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܒܰܗܡܰܝܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܫܬܰܘܙܒܽܘ܀

30- ܘܚܰܩ̈ܠܬܐ ܕܚܫܒܽܘܢ ܐܶܒ̈ܕܝ ܥܕܰܡܐ ܠܪܺܝܒܘܢ ܘܨ̈ܕܝ ܥܕܰܡܐ ܠܢܒܚ܀

33- ܘܰܢܦܰܩ ܥܽܘܓ ܡܰܠܟܐ ܕܡܰܬܢܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܒܝܫܳܢ܀ ܠܐܽܘܪܥܗܽܘܢ܀ ܒܰܐܪܕܥܺܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

4- ܘܒܳܠܳܩ ܗܘܐ ܒܪ ܨܦܽܘܪ ܡܰܠܟܐ ܕܡܽܘ̈ܐܒܝܶܐ ܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ܀

5- ܘܫܰܕܪ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܠܘܬ ܒܶܠܥܳܡ ܒܰܪ ܒܥܽܘܪ ܦܳܫܽܘܪܳܐ ܕܥܠ ܢܰܗܪܐ ܠܐܰܪܥܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܥܰܡܘܢ ܠܡܶܩܪܝܶܗ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܟܽܘܡܪܐ ܗܘܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܡ̣ܢ ܚܳܪܢ ܗܘܐ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܒܰܐܪܥܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܘܢ ܝܳܬܶܒ ܗܘܐ. ܘܐܢܫܺܝܢ ܐܡܪܺܝܢ: ܕܡܶܕܝܰܢܝܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܝ ܩܶܢܛܽܘܪܐ܀

6- ܡܶܟܝ̣ܠ ܬܳܐ ܠܽܘܛܝܗܝ ܠܺܝ ܠܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܰܢܒܺܝܐ ܓܶܝܪ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗ܀

7- ܘܶܐܙܰܠܘ ܣܳܒ̈ܐ ܕܡܽܘܐܒ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܕܡܶܕܝܰܢ ܘܩܨܡܰܝ̈ܗܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܩܰܡܚܐ ܕܰܣܥܪ̈ܶܐ ܘܬܒܪ̈ܶܐ ܕܠܰܚܡܐ ܕܒܗܘܢ ܩܳܨܶܡ ܗܘܐ܀

8- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܒܽܘܬܘ ܗ̇ܪܟܐ ܒܠܶܠܝܐ ܘܐܶܬܶܠ ܠܟܘܢ ܦܶܬܓܡܐ: ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܠܺܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ: ܠܐ ܬܺܐܙܰܠ ܘܠܐ ܬܠܽܘܛܝܘܗܝ. ܘܒܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܙܶܠ: ܒܪܰܡ ܦܶܬܓܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̣ܐ ܠܟ: ܗ̇ܘ ܥܒܶܕ. ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܠܶܝܢ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ ܐܶܬܚܰܫܒ ܒܐܘܪܚܐ: ܘܐܶܬܟܣܶܣ ܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟܐ ܒܦܽܘܡ ܐܰܬܳܢܶܗ܀

26- ܘܰܚܙܬ݀ ܐܰܬܢܐ ܠܡܰܠܐܟܶܗ ܕܡܪܝܐ: ܘܪܶܒܥܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܚܙܬܶܗ ܚܡܳܪܐ ܗ̄ ܠܟܽܘܐܪ ܒܶܠܥܰܡ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܐܟܐ ܠܐܰܬܢܐ: ܕܕܡ ܢܶܕܰܥ ܕܠܘ ܡܛܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܗ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܗ ܐܰܠܗܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ: ܐܠܐ ܡܶܛܠ ܥܰܡܶܗ܀

32- ܗܐ ܐܢ̇ܐ ܢܶܦܩܶܬ ܕܐܶܗܘܶܐ ܠܟ ܣܛܢܐ ܗ̄ ܡܥܰܘܟܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܣܰܩܽܘܒܠܝܽܘܬܟ܀

41- ܘܰܐܣܩܶܗ ܠܒܡܘܬ ܒܰܥܠܐܴ ܗ̄ ܠܕܽܘܟܬܐ ܪܳܡܬܐ ܨܶܝܕ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

1- ܘܛܰܝܒ ܠܝ̣ ܗ̇ܪܟܐ ܫܰܒܥܐ ܬܰܘܪ̈ܝܢ ܘܫܰܒܥܐ ܕܶܟܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܕܰܢܕܰܒܰܚ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ܀

3- ܩܽܘܡ ܗ̇ܪܟܐ ܠܘܬ ܥܠܘ̈ܬܟ ܘܐܢ̇ܐ ܐܺܙܠ: ܛܟ ܢܶܩܪܶܐ ܡܪܝܐ ܠܐܽܘܪܥܝ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ. ܗ̄ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܐ ܕܢܶܬܡܨܶܐ ܠܰܡܫܰܡܠܝܘ ܐ̱ܪ̈ܙܶܐ ܫܺܐܕܢܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܗ̇ܠܶܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܐܘ ܗ̣ܘ ܐܰܠܗܐ ܡܶܬܓܠܐܷ ܠܗ. ܐܘ ܠܫܺܐܕܐ ܥܿܫܡ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܩܽܘܫܬܐ ܟܕ ܠܐ ܨܳܒܐ܀

9- ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܳܡܬܐ ܚܳܪܬܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܶܬܒܰܩܺܝܬ ܒܗ܀

10- ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܡܢܐ ܥܰܟܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܡܶܢܝܢܐ ܕܪܽܘܒܥܶܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܢܽܘ ܥܰܩܶܒ ܚܰܬܺܝܬܐܻܝܬ ܠܙܰܪܥܶܗ ܕܝܰܥܩܘܒ ܘܡܰܢܘ ܢܶܡܢܶܐ ܟܶܢܫ̈ܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܀ ܬܡܽܘܬ ܢܰܦܫܝ ܡܰܘܬܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܰܘܬܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܐܓ ܕܢܶܗܘܐ ܡܰܘܬܗ܀

14- ܘܕܰܒܪܗ ܠܚܩܠ ܕܘ̈ܩܶܐ ܠܪܺܝܫ ܪܳܡܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܽܘܟ ܠܕܽܘܟ ܡܫܰܢܐ ܠܗ. ܟܒܰܪ ܥܠ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܫܰܘ̈ܝ̣ܰܝ̣ ܠܠܰܘܛܬܐ ܢܳܦܶܠ ܚܙܳܝܶܗ ܘܢܶܗܘܐ ܠܗ ܐܰܬܪܐ ܠܰܡܠܳܛ܀

19- ܠܐ ܗܘܐ ܓܰܒܪܐ ܐܠܗܐ ܕܰܢܕܰܓܶܠ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܘܐܦܠܐܴ ܒܰܪܢܫܐ ܕܢܶܬܡܠܶܟ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ܀

21- ܠܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܥܰܘܠܐܴ ܒܝܰܥܩܘܒ ܘܠܐ ܚܳܐܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܥܶܠܳܝܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܥܰܡܠܐܴ ܒܝܰܥܩܘܒ ܘܠܐ ܟܺܐܒܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ܀

25- ܐܝܟ ܐܰܪܝܐ ܩܳܐܷܡ ܘܐܝܟ ܐܰܪܝܐ ܡܶܫܬܰܩܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܝܟ ܓܽܘܪܝܐ ܢܩܽܘܡ ܘܐܝܟ ܐܰܪܝܐ ܢܕܰܝܶܨ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

9- ܪܒܰܥ ܘܰܕܡܶܟ ܐܝܟ ܐܰܪܝܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܡܬܢܝܢܺܝܬܐ܀

14- ܬܐ ܕܝܢ ܐܰܡܠܟܟ ܡܶܕܡ ܕܥܳܒܶܕ ܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ ܠܥܰܡܟ ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡ̣ܢ ܝܰܥܩܘܒ ܘܫܰܪܟܐ. ܘܟܶܢ ܡܳܠܶܟ ܕܢܥܬܕܽܘܢ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܠܥܰܡܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܦܳܩܘ̈ܕܶܐ ܕܥܰܡܐ: ܠܡܳܢܐ ܐܰܚܺܝܬܽܘܢ ܟܠܗܶܝܢ ܢܶܩܒ̈ܬܐ ܕܗܶܢܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ܀

16- ܘܚܶܙܘܐ ܕܰܐܠܗܐ ܚܙܳܐ. ܟܕ ܪܡܐ ܘܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܫܶܢܬܐ ܟܕ ܓܰܠܝ̈ܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܟܕ ܥܰܡܺܝ̈ܨܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܐܝܟ ܢܰܚ̈ܠܐܷ ܕܪܕܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܫܰܠܒ̈ܶܐ ܕܡܰܛܠܺܝܢ܀

7- ܢܶܦܽܘܩ ܓܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܡܰܠܟܐ ܡܫܺܝܚܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ܀ ܘܙܰܪܥܶܗ ܒܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܪܽܘܚܢܐܻܝܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܗ ܢܳܩܦܺܝܢ܀ ܘܢܶܬܬܪܺܝܡ ܡ̣ܢ ܐܳܓܳܓ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܐܳܓܳܓ. ܘܕܰܥ ܕܰܬܠܬܐ ܐܶܬܥܶܗܕ ܩܕܳܡ ܗܘܳܝܗܘܢ ܒܡܶܬܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܷܐ. ܐܳܓܓ ܕܥܰܗܕܶܗ ܒܶܠܥܰܡ ܩܕܡ ܐܰܪܒܰܥܡܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܝܘܫܝܐ ܕܥܗܕܗ ܢܒܺܝܐ ܕܩܰܛܠܗ ܐܰܪܝܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܝܽܘܪܒܥܰܡ ܩܕܳܡ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܗܐ ܒܪܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܕܒܶܝܬ ܕܰܘܝܕ ܘܝܽܘܫܺܝܐ ܫܡܶܗ. ܘܟܘܪܫ ܕܥܗܕܶܗ ܐܶܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ ܩܕܳܡ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܗ̇ܟܰܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܠܟܘܪܫ ܕܶܐܚܕܶܬ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܚܙܺܝܬܶܗ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܚܰܘܶܐ ܠܗ ܘܠܰܘ ܗ̇ܫܐ ܗ̄ ܗ̇ܫܐ ܒܥܰܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܚܙܺܝܬܶܗ ܘܠܰܘ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ܀ ܘܚܳܪ̈ܬܗ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

17- ܘܚܳܪܬܗ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܽܘܒܐ ܐܶܬܠ ܘܠܐ ܩܰܪܺܝܒ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܐܶܬܩܰܠܝ̣ܘܗܝ܀ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܩܽܘܪܒܐ ܗ̄ ܪܰܚܺܝܩ ܙܒܰܢ ܕܶܢܚܶܗ ܒܰܒܣܰܪ܀

ܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܐ ܡ̣ܢ ܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܰܡܗܰܕܶܐ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܀ ܘܢܰܘܒܶܕ ܠܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܒ ܗ̄ ܠܣܓ̈ܕܰܝ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܘܢܿܫܥܒܕ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܫܺܝܬ ܗ̄ ܠܟܠܗܘܢ܀

20- ܪܺܝܫ ܥܰܡ̈ܡܐ ܥܡܠܺܝܩ ܗ̄ ܗܽܘ ܩܰܕܡܝܐ ܐܰܩܪܶܒ ܥܡ ܥܰܡܶܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܘܚܳܪܬܶܗ ܬܺܐܒܰܕ ܠܥܠܡܺܝܢ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܫܳܘܐܝܠ ܐܶܒܰܕ܀

21- ܘܚܙܐ ܠܩܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܡܰܬܠܶܗ ܘܐܡ̣ܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܦܶܠܐܬܗ܀ ܥܰܫܺܝܢ ܡܰܘܬܒܟ: ܘܣܺܝܡ ܒܰܫܩܺܝܦܐ ܩܶܢܳܟ܀

22- ܐܢ ܢܶܗܘܐ ܠܒܽܘܥܳܪܳܐ ܩܺܝܢ: ܐܢ̱ܬ ܡܰܠܟܐ ܕܐܕܽܘܡ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܩܺܝ̈ܢܝܶܐ: ܕܐܝܟ ܢܶܫܪܐ ܒܪܰܘܡܐ ܥܡܪܬ: ܐܝܟ ܕܰܠܟܰܪܡܐ ܕܰܒܢܰܚܠܐܴ ܢܒܰܥܪܽܘܢܟ܀ ܥܕܰܡܐ ܠܐܰܬܽܘܪ ܢܶܫܒܽܘܢܟ܀

24- ܘܠܶܓܝܘ̈ܢܶܐ ܗ̄ ܪ̈ܶܒܘܬܐ ܢܦ̈ܩܢ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܟܺܬܝ̈ܐ ܒܰܚܒܨ ܟܽܘܦ ܕܠܐ ܝܽܘܕ܀ ܘܢܫ݂ܥܒܕܘܢ ܠܐܬܽܘܪ ܘܢܫ݂ܥܒܕܘܢ ܠܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܗ̄ ܐܰܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܦܪܣ ܘܠܐܬܽܘܪ. ܘܰܐܢܛܺܝܟܘܣ ܠܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܘܝܺܬܒ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܣܳܛܺܝܡ ܘܫܰܪܺܝ ܥܰܡܐ ܠܰܡܙܰܢܝܽܘ ܒܰܒ̈ܢܬ ܡܽܘܐܒ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܒܶܠܥܰܡ ܨܠܳܐ ܠܗܘܢ ܦܰܚ̈ܐ ܗܠܶܝܢ: ܘܶܐܙܰܠ܀

3- ܘܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܒܥܶܠ ܦܥܽܘܪ ܗ̄ ܒܦܰܓܪܶܗ ܐܶܬܛܢܦ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܐܪܶܙ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܒܥܶܠ ܦܥܽܘܪ܀

8- ܘܰܕܩܰܪ ܐܶܢܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ: ܠܓܰܒܪܐ ܒܰܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܠܐܰܢ̱ܬܬܐ ܒܟܰܪܣܗ̇ ܒܩܶܠܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܰܬܘܢܐ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܰܣ: ܒܟܽܘܪܚܐ܀

12- ܡܶܛܠ ܗܢܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܗܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܗ ܩܝܳܡܐ ܕܫܰܠܡܐ܀

13- ܢܶܗܘܐ ܠܗ ܘܠܰܒ̈ܢܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ ܩܝܳܡܐ ܕܟܗܢܽܘܬܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܒܰܬܠܬܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܦܺܝܢܚܶܣ. ܩܰܕܡܝܐ: ܕܛܰܢ ܛܢܳܢܐ ܕܐܰܠܗܗ. ܕܰܬܪܶܝܢ: ܕܒܰܥܒܳܕܐ ܫܰܡܠܝܶܗ ܠܰܛܢܢܐ ܘܰܩܛܰܠ ܠܙܰܢܝܐ ܘܙܳܢܺܝܬܐ. ܕܰܬܠܬܐ: ܕܚܰܣܺܝ ܥܠ ܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ܀ ܘܰܫܡܶܗ ܕܙܰܢܝܐ: ܙܡܪܺܝ ܒܰܪ ܣܠܘ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܐ ܕܫܶܡܥܘܢ. ܘܕܙܳܢܺܝܬܐ ܟܘܣܒܝ ܒܰܪ̱ܬ ܨܽܘܪ ܪܺܝܫܢܐ ܕܡܶܕܝܰܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

4- ܘܰܡܢܐ ܐܶܢܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܡ̣ܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ: ܐܝܟ ܕܦܿܩܕ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܗ̄ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܐܦܢ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܶܢܗܘܢ ܐܰܣܺܝܦ ܡܛܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܘܢ ܐܠܐ ܠܘ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܒܰܨܰܪ ܡܶܢܝܳܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀

5- ܒܢ̈ܰܝ ܪܽܘܒܺܝܠ: ܚܢܽܘܟ. ܦܰܠܽܘ. ܚܶܨܪܘܢ. ܟܰܪܡܺܝ܀

9- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐܠܝܒ: ܢܒܽܘܐܝܶܠ ܘܕܳܐܬܳܢ ܘܰܐܒܺܝܪܳܡ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܐ: ܕܶܐܬܦܠܶܓܘ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ ܥܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܠ ܐܰܗܪܘܢ ܒܰܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܩܽܘܪܰܚ܀

12- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܫܶܡܥܘܢ: ܝܰܡܘܳܐܝܶܠ ܘܝܰܡܢܺܝ ܘܝܰܟܺܝܢ ܘܙܳܪܳܚ ܘܫܳܘܳܐܠ܀

15- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܓܳܕ: ܨܰܦܝܽܘܢ ܘܚܰܓܺܝ ܘܫܽܘܢܺܝ ܘܐܳܙܢܺܝ ܘܥܰܕܺܝ ܘܰܐܪܽܘܕܺܝ ܘܐܰܕܺܝܠ܀

19- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܗܘܕܐ: ܥܺܝܪ ܘܐܘܽܢܳܢ ܘܶܫܠܴܐ ܘܦܰܪܶܨ ܘܙܳܪܳܚ ܘܚܶܨܪܽܘܢ ܘܚܳܡܽܘܠ܀

23- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܳܟܳܪ: ܬܽܘܠܳܥ ܘܦܽܘܳܐܐ ܘܝܰܫܽܘܒ ܘܫܶܡܪܽܘܢ܀

26- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܙܒܳܠܴܘܢ: ܣܳܕܰܪ ܘܐܰܠܘܢ ܘܢܰܚܠܴܐܝܶܠ܀

29- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܡܢܰܫܶܐ: ܡܰܟܺܝܪ ܘܓܶܠܥܳܕ ܘܝܰܥܙܺܝܪ ܘܚܳܠܳܩ ܘܐܰܫܕܳܐܝܶܠ ܘܫܟܺܝܡ ܘܫܰܡܺܝܕܰܥ ܘܚܳܦܳܪ. ܘܰܠܨܰܠܦܚܰܕ ܒܪ ܚܦܪ ܠܐ ܗܘܘ ܠܗ ܒܢܰܝ̈ܐ: ܐܠܐ ܒܢ̈ܬܐ: ܡܰܚܠܳܐ ܘܝܳܥܳܐ ܘܚܰܓܠܳܐ ܘܡܶܠܟܳܐ ܘܰܬܪܨܳܐ܀

35- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐܰܦܪܺܝܡ: ܫܽܘܬܠܰܚ ܒܳܟܳܪ ܬܳܚܳܢ ܥܕܳܢ܀

38- ܘܒܢ̈ܝ ܒܶܢܝܰܡܝܢ: ܒܳܠܳܥ ܘܐܰܫܒܶܠ ܘܐܰܚܺܝܪܰܡ ܘܫܽܘܦܳܡ ܘܚܽܘܦܺܝܡ ܘܐܰܕܽܘܪ ܘܢܰܥܡܳܢ܀

42- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܕܳܢ: ܫܽܘܚܳܡ܀

44- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐܳܫܺܝܪ: ܝܰܡܢܳܐ ܘܝܰܫܘܳܐ ܘܝܰܫܘܺܝ ܘܒܪܺܝܥܳܐ ܘܚܳܒܳܪ ܘܡܰܠܟܝܶܠ ܘܫܡ ܒܰܪ̱ܬ ܐܫܝܪ: ܣܳܪܳܚ܀

48- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܢܰܦܬܳܠܺܝ: ܢܰܚܨܳܐܝܶܠ ܘܓܽܘܢܺܝ ܘܝܳܨܳܪ ܘܫܳܠܺܝܡ܀

51- ܟܠܗܘܢ ܡܶܢܝ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܫܶܬܡܐܐ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܘܐܠܶܦ ܘܫܒܰܥܡܐܐ ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܗ̄ ܐܰܠܦܐ ܘܰܬܡܢܶܡܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܨܪܘ܀

57- ܘܗܠܶܝܢ ܡܶܢܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܘ̈ܝܶܐ: ܓܶܪܫܘܢ ܘܩܳܗܳܬ ܘܡܶܪܰܪܺܝ ܘܠܶܒܢܺܝ ܘܚܶܒܪܽܘܢܺܝ ܘܡܰܚܠܺܝ ܘܡܽܘܫܺܝ ܘܩܽܘܪܳܚ܀

59- ܘܩܳܗܳܬ ܐܰܘܠܕ ܠܥܰܡܪܰܡ ܘܫܶܡ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܥܰܡܪܰܡ: ܝܽܘܟܳܒܳܪ ܒܰܪ̱ܬ ܠܶܘܺܝ܀ ܘܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܥܰܡܪܡ: ܠܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܠܡܘܫܶܐ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܗܘܢ܀

60- ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܠܐܰܗܪܘܢ: ܢܳܕܳܒ ܘܰܐܒܺܝܗܘ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܘܐܺܝܬܳܡܳܪ܀

62- ܘܗܘܐ ܡܶܢܝܢܗܘܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܠܰܦܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܶܘܝ̈ܶܐ ܐܠܶܦܐ ܒܕܐܰܘܣܶܦܘ: ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܠܐ ܚܛܰܘ ܥܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

1- ܘܩܪ̈ܶܒܝ ܒܢ̈ܬܶܗ ܕܨܠܦܚܕ ܗ̄ ܘܐܡܪ̈ܢ ܕܰܐܒܽܘܗܶܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܰܟܢܽܘܫܬܐ ܕܩܽܘܪܚ. ܠܡܳܢܐ ܡܶܬܛܥܶܐ ܫܡܶܗ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܫܰܪܒܬܶܗ: ܡܛܠ ܕܰܒܢ̈ܰܝܐ ܠܰܝܬ ܠܗ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܦܩ݂ܕ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܶܝܢ ܐܽܘܚܕܢܐ ܒܰܝܢܬ ܕܕܰܝ̈ܗܶܝܢ܀

3- ܡܛܠ ܕܒܰܚܛܗ̈ܰܘܗܝ ܓܝܪ ܡܺܝܬ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܚܛܗܐ ܢܽܘܟܪܝܐ ܥܡ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܪܚ. ܐܠܐ ܒܗܠܶܝܢ ܕܺܝܠܗ ܐܝܟ ܟܠܢܫ ܡܺܝܬ܀

8- ܓܒܰܪ ܟܕ ܢܡܽܘܬ ܘܠܰܝܬ ܠܗ ܒܪܳܐ: ܗܒܘ ܝܪܬܽܘܬܗ ܠܒܰܪܬܗ܀

9- ܘܐܢ ܠܰܝܬ ܠܗ ܒܰܪܬܐ: ܗܒܘ ܝܪܬܽܘܬܗ ܠܐܰܚ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܛܶܟܣܐ ܩܰܕܡܝܐ ܒܝܳܪܬܽܘܬܐ: ܕܝ̈ܰܠܕܶܐ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܬܐ. ܟܢ ܕܝܰ̈ܠܕܝ ܒܢܰܝ̈ܐ. ܟܶܢ ܕܰܐܒܐ ܘܶܐܡܐ. ܟܢ ܕܰܐܚ̈ܐ ܘܰܐܚܘ̈ܬܐ. ܟܶܢ ܕܝ̈ܰܠܕܝ ܐܰܚ̈ܐ. ܟܶܢ ܕܩܰܫܺܝܫܐ ܘܩܰܫܺܝܫܬܐ ܕܰܐܒܐ. ܟܶܢ ܕܕܳܕ̈ܐ ܘܥܰܡ̈ܬܐ. ܟܶܢ ܕܝ̈ܰܠܕܰܝ ܕܕ̈ܶܐ. ܘܟܕ ܡܶܬܓܪܕ ܓܶܢܣܐ ܕܰܐܒܐ: ܟܶܢ ܥܿܐܷܠ ܓܶܢܣܐ ܕܶܐܡܐ. ܘܟܠ ܛܶܟܣܐ ܡܟܳܠܐ ܟܳܠܐܶ ܠܗܰܘ ܕܒܬܪܶܗ ܕܠܐ ܢܺܐܪܰܬ. ܘܰܒܪܐ ܘܰܐܚܐ ܐܘ ܕܕܐ ܕܡܺܝܬ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܢܳܬܶܗ. ܒܰܪܬܐ ܕܝܢ ܐܘ ܚܳܬܐ ܐܘ ܥܰܡܬܐ ܕܡܺܝܬܰܬ: ܠܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܝ̈ܰܠܕܶܝܗ̇ ܡܢܳܬܗ̇. ܗ̇ܠܝܢ ܐܶܢܝܢ ܫܶܬܶܐܣ̈ܰܝ ܝܳܪ̈ܬܘܬܐ ܠܘܬܰܢ܀

12- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܐ: ܣܰܩ ܠܛܽܘܪܐ ܗܢܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܶܐ: ܘܰܚܙܺܝܗ̇ ܠܐܰܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܰܢ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܒܥܰܝܢܐ ܗܰܘܢܢܺܝܬܐ ܚܰܘܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ: ܒܰܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܐ ܟܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܚܙܳܝܐ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܦܰܓܪܐ. ܠܛܽܘܪܐ ܕܝܢ ܐܶܣܬܠܶܩ ܕܢܶܬܩܒܰܪ܀

18- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܶܐ: ܕܒܰܪ ܠܟ ܠܝܶܫܘܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ ܓܰܒܪܐ ܕܪܘܚܐ ܒܗ ܗ̄ ܬܪܺܝܨܽܘܬܐ܀ ܘܣܺܝܡ ܐܺܝܕܟ ܥܠܰܘܗܝ ܘܐܰܩܺܝܡܝܗܝ ܩܕܳܡ ܐܶܠܝܥܙܪ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܕܟܗܢܘܬܐ ܪܰܒܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܘܬܐ܀

20- ܘܗܰܒ ܡ̣ܢ ܫܽܘܒܚܟ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܺܝܩܪܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

16- ܘܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪܐ ܒܝܰܪܚܐ ܩܰܕܡܝܐ: ܦܶܨܚܐ ܗ̣ܘ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܢܶܬܛܰܝܰܒ ܐܶܡܪܐ ܘܢܶܬܢܟܶܣ ܒܶܝܬ ܪ̈ܰܡܫܶܐ܀

17- ܘܰܒܚܡܫܥܣܪܶܐ ܒܗ ܒܝܰܪܚܐ ܥܰܕܥܺܐܕܐ ܗ̄ ܘܰܠܨܰܦܪܐ ܢܶܬܐܷܟܶܠ܀

21- ܠܫܰܒܥܳܬܰܝܗܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܘܒܰܥܣܰܪܬܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܠܝܬ ܡܕܡ ܟܬܝܒܐ ܒܟܬܒܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

3- ܘܢܶܐܣܘܪ ܐܶܣܪܐ ܥܠ ܢܰܦܫܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܬܰܚܶܡ ܬܽܘܚܡܐ܀

14- ܘܒܰܥܠܗ̇ ܢܩܰܝܶܡ ܐܢܘܢ: ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܒܰܥܠܗ̇ ܢܒܰܛܶܠ ܐܢܘܢ܀ ܗ̄ ܒܶܠܥܕ ܫܰܠܡܽܘܬ ܒܰܥܠܗ̇ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛܐ ܕܬܶܦܪܽܘܥܝ ܢܶܕܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܕܒܰܥܠܗ̇ ܟܕ ܢܶܫܡܰܥ ܠܢܶܕܪܗ̇: ܫܽܘܘܕܝܐ ܗ̣ܘ ܕܫܰܠܡܽܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

8- ܘܠܡܰܠܟ̈ܐ ܕܡܶܕܝܰܢ ܩܛܰܠܘ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ ܥܡ ܩܛܺܝ̈ܠܰܝܗܘܢ ܠܐܘܝ ܘܠܪܩܡ ܘܠܨܽܘܪ ܘܠܚܽܘܕ ܘܠܰܪܒܳܥ܀ ܘܰܠܒܶܠܥܰܡ ܒܰܪ ܒܥܽܘܪ ܩܛܰܠܘ ܒܚܪܒܐ܀

10- ܘܰܠܟܠܗܘܢ ܫܛܚܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܰܝܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܰܘܩܶܕܘ ܒܢܽܘܪܐ܀

14- ܘܰܪܓܶܙ ܡܘܫܶܐ ܥܠ ܦܳܩܘ̈ܕܐ ܕܚܰܝܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܣܳܥܘܪ̈ܐ ܕܚܰܝܠܐܴ ܗ̄ ܕܰܐܚܺܝܘ ܠܢܶܩ̈ܒܬܐ܀

22- ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܕܰܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ ܘܰܢܚܫܐ ܘܦܰܪܙܠܐܴ ܘܐܢܟܐ ܘܐܒܪܐ ܘܟܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܐܷܠ ܠܟܽܘܪܐ ܐܰܥܒܪܽܘܗܝ ܒܢܽܘܪܐ ܘܢܶܬܕܟܶܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܝܰܘܡܢܐ ܡܽܘ̈ܓܠܝܶܐ܀

23- ܘܟܠ ܕܠܐ ܥܒܰܪ ܒܢܽܘܪܐ: ܐܰܥܡܕܽܘܗܝ ܒܡܰܝ̈ܐ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܦܩܽܘܕܬܐ܀

27- ܘܦܰܠܶܓܘ ܕܒܰܪܬܐ ܒܶܝܬ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܩܪܒܐ ܕܢܦܩ݂ܘ ܒܚܰܝܠܐܴ: ܘܒܶܝܬ ܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ ܗ̄ ܦܶܠܓܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܘܦܶܠܓܐ ܠܗܠܶܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܦܶܠܓܐ ܕܡܰܩܪ̈ܒܢܶܐ ܦܳܩܶܕ ܕܢܶܦܪܫܘܢ ܡܟ̈ܣܶܐ ܠܡܪܝܐ. ܘܢܶܬܠܘܢ ܠܐܠܝܥܙܪ ܟܗܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܦܶܠܓܐ ܕܰܟܢܘܫܬܐ ܠܠܶܘ̈ܝܶܐ. ܘܰܠܟܗ̈ܢܶܐ ܡ̇ܢ: ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܐ ܡ̣ܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܟܶܐܡܰܬ ܡ̣ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܘܫܰܒܥܐ ܐܰܠܦܰܝ̈ܐ: ܕܥܳܢ̈ܐ: ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܝܐ ܘܰܫܒܰܥܡܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܐ ܡ̣ܢ ܚܰܡܶܫܡܐܐ ܟܶܐܡܰܬ ܫܶܬܡܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܡ̣ܢ ܥܳܢ̈ܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀ ܒܰܕܠܶܘ̈ܝܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܻܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܡ̣ܢ ܟܗ̈ܢܶܐ. ܙܳܕܶܩ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܰܠܟܗ̈ܢܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܰܝ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢ ܚܰܡܫܡܐܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

3- ܥܶܛܪܽܘܬ: ܘܪܺܝܒܽܘܢ ܘܝܰܥܙܺܝܪ ܘܢܰܡܪܳܐ ܘܚܶܫܒܘܢ ܘܶܐܠܥܰܠܳ:ܐ ܘܰܫܒܳܐ ܘܢܳܒܽܘ ܘܒܰܥܘܢ ܗ̄ ܠܗܠܶܝܢ ܬܫܰܥ ܕܽܘܟ̈ܝܳܢ ܬܒܥܘ ܒܢ̈ܰܝ ܒܶܢܝܡܺܝܢ: ܘܓܳܕ: ܕܢܶܗܘ̈ܝܢ ܠܪܶܥܝܐ ܕܩܶܢܝܢܗܘܢ ܘܠܐ ܢܶܥܒܪܘܢ ܝܽܘܪܕܢܢ. ܪܓܶܙ ܕܶܝܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܠܰܝܗܘܢ: ܕܐܝܟ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܬܒܰܪ ܠܶܒܗ ܕܥܰܡܐ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܐܶܡܪܘ: ܕܰܛܝܳܪܐ ܕܝܢ ܒܠܚܽܘܕ ܢܶܒܢܶܐ ܒܗܶܝܢ ܠܩܶܢܝܢܰܢ ܘܰܚܢܰܢ ܢܿܙܕܝܢ ܘܢܺܐܙܰܠ ܩܕܳܡ ܐܰܚ̈ܝܢ. ܗܝܕܶܝܢ ܝܗ݂ܒ ܐܶܢܝܢ ܠܗܘܢ ܘܰܠܦܶܠܓܐ ܕܫܰܒܛܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ܀

33- ܐܰܪܥܐ ܟܠܗ̇. ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܗ̇ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀

34- ܘܰܒܢܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܓܳܕ ܠܪܺܝܒܽܘܢ ܘܰܠܥܰܛܪܽܘܬ: ܘܰܠܥܰܕܘܥܺܝܪ. ܘܰܠܥܰܛܪܽܘܬ ܫܽܘܦܳܡ ܘܰܠܝܰܥܙܺܝܪ ܘܰܠܝܰܒܓܗܳܐ ܘܠܒܶܝܬ ܢܰܡܪܳܐ ܘܰܠܒܶܝܬ ܗܳܪܳܢ܀

38- ܘܰܠܩܽܘܪܝܰܬܻܝܡ ܘܰܠܢܳܒܘ ܘܠܰܒܥܶܠܡܘܢ ܕܰܢܣܺܝ̈ܒܢ ܗ̈ܘܰܝ ܫܡܳܐ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܡܚܰܣ̈ܢܢ܀ ܘܰܠܣܰܒܡܰܐ܀

 

 

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

1- ܘܗܠܶܝܢ ܡܫܩ̈ܠܢܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܬܐ܀

3- ܘܰܫܩܰܠܘ ܡ̣ܢ ܪܥܰܡܣܺܝܣ ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܐ ܩܰܕܡܝܐ ܗ̄ ܢܺܝܣܢ܀

5- ܘܰܫܪܰܘ ܒܣܳܟܽܘܬ܀

 

55- ܢܶܗܘܘܢ ܣܟ̈ܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܘܢ ܘܠܘܠܝ̈ܬܐ ܒܨܕܥ̈ܝܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܦܳܝ̈ܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܘܢ ܘܓܐܪ̈ܶܐ ܒܕܰܦܢ̈ܬܟܘܢ܀

 

ܣܳܟܽܘܬ ܐܳܬܳܡ ܦܽܘܡ ܚܶܐܪܺܝܬܐ ܡܰܓܕܽܘܠ ܡܽܘܪܰܬ ܐܳܠܻܝܡ ܝܰܕ ܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢ ܪܦܩܐ
ܐܳܠܽܘܫ ܪܦܻܝܕܺܝܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܐ ܕܪ̈ܳܓܰܝ ܪܶܓܬܳܐ ܚܰܨܪܽܘܬ ܪܶܬܡܳܐ ܪܡܽܘܢ ܦܰܪܶܨ ܠܶܒܢܳܐ ܪܰܣܳܐ
ܩܰܗܠܰܬ ܛܽܘܪܐ ܕܫܳܦܳܪ ܚܰܕܕܳܐ ܡܰܩܗܰܠܽܘܬ ܬܳܚܳܬ ܬܰܪܰܚ ܡܶܬܩܳܐ ܚܰܫܡܽܘܢܳܐ ܡܰܣܪܽܘܬ
ܒܢ̈ܝ ܥܰܩܳܢ ܚܳܪ ܓܰܕܓܰܕ ܝܰܛܒܰܬ ܥܰܒܪܽܘܢܳܐ ܥܺܨܺܝܢܽܘ ܓܒܰܪ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܨܺܝܢ ܗܽܘܪ ܛܽܘܪܐ ܨܰܠܡܽܘܢܳܐ ܦܺܝܢܽܘܢ
ܐܳܒܽܘܬ ܥܰܝܢܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ ܪܺܝܒܽܘܢ ܓܰܕ ܒܥܶܠܡܽܘܢ ܕܶܒܠܰܬܺܝܡ ܛܽܘܪܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ ܥܰܪܒܽܘܬ ܡܽܘܐܳܒ ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܬܪ̈ܥܐ ܚܕ ܐܢܘܢ