ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ

ܬܘܒ

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܚܝܠܢܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ

ܕܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܕܡܬܩܪܐ ܥܒܪܐܝܬ ܫܦ̈ܛܐ

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܫܡܐ ܕܫܰܦ̈ܛܶܐ ܒܦܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܒܥܶܒܪܝܐ ܫܰܦܐܛܺܝܡ ܡܶܬܐܶܡܪ. ܘܠܰܘ ܗ݂ܘ ܟܕ ܗ݂ܘ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܒܒܶܝܬ ܐܰܘܟܝܬ ܕܫܰܪ̈ܒܬܐ ܐܺܝܬܘܗܝ. ܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܢ: ܦܺܝܢܚܶܣ ܐܰܒܘܗܝ ܕܥܺܝܠܺܝ ܟܳܗܢܐ ܕܡܶܢ ܦܺܝܢܚܣ ܒܰܪ ܐܶܠܝܥܙܪ ܡܶܬܝܰܒܠ ܐܰܟܬܒܶܗ ܠܗܳܢܐ ܟܬܒܐ. ܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ: ܫܡܽܘܐܝܠ ܢܒܺܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

2- ܘܐܶܡܪ ܡܪܝܐ: ܝܺܗܘܕܐ ܢܶܣܩ ܗ̄ ܐܳܦ ܗܳܕܐ ܥܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬ ܫܰܒܛܐ ܕܡܶܢܗ ܡܫܺܝܚܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܀ ܗܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬܗܿ ܠܐܰܪܥܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܗ̄ ܪܽܘܚܢܳܐܝܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܳܪܢ܀

3- ܘܶܐܡܪ ܝܺܗܘܕܐ ܠܫܶܡܥܘܢ ܐܰܚܘܗܝ: ܣܰܩ ܥܰܡܝ ܒܦܶܨܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܨܳܕܶܐ܀

6- ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܘܦܰܣܩܘ ܟܪ̈ܰܘܬܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܕܡܳܪܗܿ ܕܒܳܙܩ܀ ܘܐܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܗ݂ܘ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܕܡܰܠܩܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚܡܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܦܳܬܘܪܶܗ: ܦܰܪܥܗ ܐܰܠܗܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܪ̈ܺܝܫܳܢܐ ܕܩܽܘܪ̈ܝܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܠܟ̈ܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܘ܀

12- ܐܶܬܠ ܠܗ ܠܥܰܟܣܳܐ ܒܰܪܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܗ̄ ܐܳܦ ܒܰܟܬܒܳܐ ܕܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܥܗܺܝܕ ܬܽܘܢܝܐ ܗܳܢܐ܀

14- ܘܐܶܬܪܰܟܢܰܬ݀ ܡܶܢ ܚܡܳܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܪܰܛܢܐ ܗܘܳܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܡܳܪܐ܀

15- ܡܛܠ ܕܒܰܐܪܥܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܝܰܗܒܬܳܢܝ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܰܒܨܺܝܪܺܝܢ ܡܰܝ̈ܐ܀

16- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܩܰܝܢܰܝ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗ̄ ܩܺܝܢܺܝ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܶܢ ܣܽܘܓܐܐ ܕܩܶܢܝܢܶܗ ܡܛܠ ܕܒܽܐܘܪܝܬܐ ܠܐ ܐܶܬܐܡܪܰܬ݀ ܕܰܣܠܶܩ ܚܽܘܒܳܒ ܥܡ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܐܝܠ ܟܕ ܬܒܰܥ ܡܽܘܫܐ ܕܢܶܣܩ. ܗ̇ܪܟܐ ܡܚܰܘܐ ܕܰܣܠܶܩ܀ ܣܠܶܩܘ ܡ̣ܢ ܩܪܺܝܬܐ ܕܕܶܩ̈ܠܐܷ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܻܝܪܺܝܚܽܘ ܕܰܒܬܰܝܡܢܐ ܕܥܕܪ܀

17- ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܨܽܘܦܰܬ ܘܰܐܚܪܡܘܗ̇ ܗ̄ ܢܰܕܪܽܘܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܫܳܐܢ ܘܰܠܬܰܥܢܰܟ ܘܰܠܝܳܬܒ̈ܝ ܕܽܘܪ: ܕܝܳܬܒ ܒܓܕܪ ܠܝܳܬܒ̈ܰܝ ܩܶܛܪܽܘܢ ܘܝܰܗܠܺܝܠ܀

31- ܘܐܫܺܝܪ ܠܐ ܐܰܘܒܕ ܠܝܳܬܒ̈ܝ ܥܳܟܽܘ ܘܠܝܳܬܒ̈ܝ ܨܰܝܕܽܘܢ ܘܠܰܚܒܶܠ ܘܠܐܻܝܙܰܒܶܝܠ ܘܰܠܚܰܠܳܒܳܐ ܘܠܐܳܦܳܩ ܘܠܰܪܚܽܘܒ܀

35- ܘܶܐܬܬܦܺܝܣܘ ܐܡܘܪ̈ܝܶܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܚܕܶܣ ܒܛܽܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܟܐ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ ܘܬܰܥ̈ܠܐܷ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܰܣܠܶܩ ܡܰܠܐܷܟܗ ܕܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܓܰܠܓܠܐܴ ܠܒܶܟܝܳܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܝܟܐ ܕܫܪܺܝ ܐܰܠܗܐ ܕܢܰܘܪܶܬ ܐܢܘܢ ܛܒ̈ܬܐ: ܣܠܶܩ ܘܐܰܟܶܣ ܐܶܢܘܢ: ܕܰܥܒܪܘ ܥܠ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܚܰܢ̈ܦܶܐ܀

11- ܘܰܥܒܰܕܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܕܒܺܝܫ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܒܰܥܠܐܴ ܗ̄ ܒܰܥܠܐܴ ܨܰܠܡܳܐ ܗ̣ܘ ܕܢܳܒܘ. ܕܗ̣ܘ ܗܶܪܡܝܣ ܕܥܠ ܣܛܪܗ ܕܨܰܠܡܐ ܕܐܣܬܪܝܐ ܗ̣ܝ ܦܪܘܕܝܛܝ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܒܰܥܠܐܴ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܒܥܺܝܠܬܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܒܰܫܡܰܝܐ ܫܒܳܒ̈ܝܢ ܓܺܝܓ̈ܠܰܝܗܘܢ: ܘܶܐܣܬܪ̈ܬܐ ܨܰܠܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬܐ ܢܶܫܳܝܬܐ ܡܶܣܬܰܟܡܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܘܗ̇ܠܶܝܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܰܫܒܰܩ ܡܳܪܝܐ ܠܰܡܢܰܣܝܽܘ ܒܗܘܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܕܟܕ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܗ: ܢܫ݂ܠܛ ܐܢܘܢ ܥܠܰܝܗܘܢ: ܟܶܐܡܰܬ ܠܚܰܡܫܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܶܐ ܘܟܠܗܘܢ ܟܢܰܥ̈ܢܝܶܐ ܘܨܰܝܕܢܝ̈ܶܐ ܘܚܘ̈ܝܶܐ ܕܰܒܛܽܘܪܐ ܕܠܶܒܢܢ܀

8- ܘܐܫܠܶܡ ܐܢܘܢ ܒܺܐܝܕܐ ܕܟܘܫܢ ܥܰܘܳܠܐ ܡܰܠܟܐ ܕܐܪܳܡ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ܀

15- ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܘܢ ܡܳܪܝܐ ܦܳܪܘܩܐ ܠܴܐܗܽܘܪ ܒܰܪ ܓܰܐܪܳܐ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܨܐ܀ ܓܰܒܪܐ ܕܰܦܫܺܝܓܐ ܗܘܬ ܐܺܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܳܪ̈ܝ̣ܰܝ̣ ܝܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܗ̄ ܓܽܘܘܙܳܠܐ ܕܡܶܬܚܰܫܚ ܒܣܶܡܠܶܗ ܐܝܟ ܕܰܒܝܰܡܺܝܢܶܗ܀

16- ܘܰܥܒܰܕ ܠܗ ܐܰܗܘܪ ܣܰܝܦܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܟܺܝܢܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܐ܀ ܩܦܰܣ ܐܽܘܪܟܶܗ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܳܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܪܬܐ ܐܽܘܪܟܗ̇܀

17- ܘܥܶܓܠܘܢ ܡܰܠܟܐ ܓܰܒܪܐ ܗܘܳܐ ܕܰܒܪܺܝܪ ܛܳܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܨܺܝܚܐ ܣܰܓܺܝ܀

19- ܡܶܠܬܐ ܕܣܶܬܪܳܐ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܕܺܐܡܪ ܠܟ ܡܰܠܟܐ ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܠܬܐ ܟܣܺܝܬܐ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܠܘܳܬܟ ܡܰܠܟܐ܀

20- ܘܗ̣ܘ ܝܳܬܒ ܗܘܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܕܡܰܬܩܢܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܶܠܺܝܬܐ ܩܰܝܛܳܝܬܐ܀

22- ܘܶܐܬܐ ܡܰܪܩܩܶܗ ܒܳܬܪ ܡܚܽܘܬܶܗ ܒܰܫܠܝ ܩܽܘܦ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܪܒܳܨ ܐ̱ܚܪܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܥܠܶܗ ܐܦ ܠܡܰܠܒܟܐ ܒܳܬܪ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܫܢܳܢܐ ܕܣܰܟܺܝܢܐ܀ ܘܣܰܟܪܗ̇ ܚܶܠܒܐ ܠܰܡܚܽܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܰܡܛܶܗ ܣܰܝܦܐ ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܗ ܗ̄ ܠܣܰܝܦܐ܀

23- ܘܰܢܦܰܩ ܐܰܗܘܪ ܠܰܒܣܽܘܣܛܪܘܢ ܗ̄ ܠܥܶܠܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܦܪܘܣܛܕܐ܀

24- ܘܚܳܙܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܥܶܠܺܝܬܐ ܛܳܦܝܢ ܗ̄ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ܀ ܘܐܡܪܝܢ: ܟܒܰܪ ܠܦܪܽܘܕܕܩܐ ܢܦ݂ܩ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܘܕܳܠܰܕ. ܗ̄ ܒܶܝܬ ܐܺܝܩܪ̈ܶܐ܀

26- ܘܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܡܶܬܬܰܘܗܺܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܗܽܘܪ ܥܒܰܪ ܠܰܦܣܺܝܠܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܓ̈ܠܺܝܦܶܐ܀ ܘܶܐܬܦܰܠܰܛ. ܘܰܪܗܶܛ ܠܫܺܝܥܰܪܬ܀

31- ܫܰܡܓܰܪ ܒܰܪ ܥܰܢܬ ܘܰܚܪܰܒ ܡ̣ܢ ܦܠܶܫ̈ܬܝܶܐ ܫܶܬܡܐܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܒܡܰܣܣܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܒܽܘܪܟܐ ܕܩܺܩܢܐ ܕܒܩܳܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܣܺܝܣܪܐ. ܘܗ̣ܘ ܝܳܬܒ ܗܘܳܐ ܒܚܰܪܫܰܬ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀

4- ܘܕܰܒܽܘܪܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܢܒܺܝܬܐ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܠܦܺܝܬܘܪ ܗ̣ܝ ܗܘܳܬ ܕܰܝܳܢܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܕܳܡܝܐ ܕܐܰܪܡܰܠܬܐ ܗܘܳܬ ܗܳܝܕܶܝܟ܀

6- ܘܫܰܕܪܰܬ݀ ܩܪܳܬ݀ ܠܒܳܪܳܩ ܒܪ ܐܰܒܺܝܢܥܳܡ܀

11- ܘܚܽܘܒܪ ܩܰܝܢܢ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܩܺܝܢ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܝ ܚܽܘܒܒ ܗ̄ ܚܘܒܪ ܗܽܘܝܘ ܚܽܘܒܳܒ ܒܰܪ ܪܥܽܘܐܝܠ: ܕܗ̣ܘ ܝܰܬܪܢ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܘܫܶܐ܀

18- ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܥܢܐܝܠ ܗ̄ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܚܘܒܪ ܠܐܘܪܥܶܗ ܕܣܺܝܣܪܐ܀ ܘܟܰܣܝܰܬܶܗ ܒܰܚܡܺܝܠܬܐ ܗ̄ ܒܩܫܦܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܳܪܺܝܥܬܐ ܕܺܝܠܗ̇܀

19- ܐܰܫܩܺܝܢܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܰܨܗܺܝܬ. ܘܰܫܪܬ݀ ܚܠܺܝܨܐ ܕܚܰܠܒܐ ܘܰܐܫܩܝܰܬܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܶܩܐ ܕܚܰܠܒܐ܀

21- ܘܢܶܩܫܰܬ݀ ܣܰܟܬܐ ܒܨܶܕܥܶܗ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܡܶܟ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ. ܘܐܶܬܛܰܪܰܦ ܘܡܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܦܰܪܦܰܪ ܒܰܝܢܬ ܪ̈ܶܓܠܝܗ̇ ܘܡܺܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܕܒܽܘܪܐ ܘܕܒܳܪܩ܀

3- ܫܡܰܥܘ ܡܰܠܟ̈ܐ ܘܨܽܘܬܘ ܫܰܠܺܝ̈ܛܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܽܘܬܘ ܣܰܛܪ̈ܦܶܐ܀ ܘܶܐܙܰܡܰܪ ܠܗ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܀

4- ܘܐܦ ܫܡܰܝ̈ܐ ܢܛܰܦܘ ܘܰܥܢܳܢ̈ܐ ܪ̈ܰܣܝ ܡܰܝ̈ܐ܀

5- ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܠܘ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܥܘ܀

7- ܦܣܰܩܘ ܫܛܚ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܐܰܚܪܶܒܘ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܶܐ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܫܽܘܪܐ܀

8- ܢܶܓܒܶܐ ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܚܡܐ ܕܰܣܥܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܓܳܒܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܬܩܽܘܡܝ ܒܪܺܝܫ ܥܰܡܐ ܪܰܒܐ ܘܬܶܬܢܰܒܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܒܰܥܝܳܕܐ܀ ܘܟܶܢ ܓܳܒܐ ܠܓܶܕܥܘܢ ܗ̇ܘ ܕܟܽܘܟܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܠܰܚܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܚܶܡܘ ܐܠܗܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܐܝܟ ܕܰܠܠܚܡܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܗܰܢܺܝ ܛܰܥܡܶܗ ܘܰܒܨܺܝܪܐ ܣܰܝܒܪܬܶܗ܀

9- ܠܶܒܝ ܐܡ̇ܪ ܠܰܡܒܰܕܩܢܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܠܐܰܠܗܐ ܐܰܘ ܠܟܳܗܢܐ ܪܰܒܐ܀ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܒܥܰܡܐ ܗ̄ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܐ܀

10- ܘܪ̈ܟܒܰܝ ܐܰܬܢ̈ܶܐ ܚܶܘܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܓܝܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ܀

11- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܢܚܶܬ ܠܬܰܪܥܐ ܥܰܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܚܶܬܘ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܬܗܘܢ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܰܪܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

12- ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܕܒܽܘܪܐ: ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܘܶܐܬܝܰܕܝ ܗ̄ ܐܶܬܪܚܰܡܝ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܒܡ̈ܶܠܰܝ ܬܶܫܒܚ̈ܬܐ܀ ܩܽܘܡ ܒܪܩ܆ ܘܰܫܒܺܝ ܫܳܒܝ̣̈ܝ̣ܟ ܒܰܪܗ ܕܰܐܒܺܝܢܥܰܡ܀

13- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܢܚܶܬ ܡܦܰܨܝܢܐ ܗ̄ ܒܪܩ ܕܰܢܚܬ܀ ܕܰܢܚܶܬ ܠܝ̣ ܒܓܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܐܰܦܪܝܡ ܗ̄ ܡܰܠܺܝܬ ܕܽܘܟܬ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܐܰܦܪܺܝܡܝܐ ܘܰܥܒ݂ܕܬ ܐܝܟ ܡܽܘܫܐ ܠܥܡܳܠܝ݂ܩ܀

14- ܒܬܪܟ ܒܶܢܝܡܝܢ ܒܚܽܘܒܟ ܗ̄ ܫܐܘܠ ܗ̇ܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܡܶܚܪܰܒ ܠܫܰܪܟܢܐ ܕܥܡܳܠܝܩ܀ ܡ̣ܢ ܡܟܺܝܪ ܢܦܰܩ ܡܒܰܕܩܢܐ ܗ̄ ܓܶܕܥܘܢ ܡܰܠܶܦ ܩܪ̈ܒܶܐ ܐܘ ܢܰܦܬܚ܀ ܘܡ̣ܢ ܙܰܒܘܠܘܢ ܕܟܳܬܒܺܝܢ ܒܩܰܢܝܐ ܕܣܳܦܪܐ ܗ̄ ܒܗܳܢܐ ܫܰܒܛܐ ܣܓܰܝ̈ܐܝܢ ܗܘܰܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ܀

15- ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܒܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܠܦܶܠܓܽܘܬܐ ܕܪܘܒܺܝܠ ܗ̄ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܒܳܪܩ ܡܚܰܘܝܐ܀ ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܒܕܩܰܝ̈ ܠܶܒܐ ܗ̄ ܡܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܘܢ ܘܝܶܫܘܥ܀

16- ܠܡܢܐ ܝܳܬܶܒ ܐܢ̱ܬ ܒܰܝܢܬ ܫܒܺܝ̈ܠܐܶ: ܠܡܶܫܡܰܥ ܣܰܘܩܐ ܕܰܥܪ̈ܕܶܐ ܗ̄ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܪܽܘܒܝܠ ܡܚܣܕܐ ܕܰܠܡܶܫܡܰܥ ܛܒ̈ܶܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܘܠܐ ܐܙܠܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒܐ܀

17- ܘܕܢ ܠܰܠܡܺܐܢܐ ܓܐܰܪ ܣܦܺܝ̈ܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܕܢ ܠܡܺܐܢܐ ܐܶܬܬܰܘܬܰܒܬ ܒܶܐܠܦ̈ܐ܀ ܐܫܺܝܪ ܝܳܬܒ ܥܠ ܣܦܳܪܐ ܕܝܰܡܐ ܘܥܠ ܬܽܘܪܥܬܗ ܢܫ݂ܪܐ܀

18- ܙܰܒܘܠܘܢ: ܥܰܡܐ ܕܚܰܣܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ ܡܶܬܟܰܬܫ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܐܰܪܥܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܳܬܪ ܙܒܘܠܽܘܢ ܣܺܝܡ ܢܽܘܩܙܶܐ܀

19- ܩܶܢܝܢܐ ܘܟܶܣܦܳܐ ܠܐ ܢܣܰܒܘ ܗ̄ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܐ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܢ܀

20- ܥܒܰܕܘ ܩܪܒܐ ܟܰܘܟ̈ܒܐ ܡ̣ܢ ܕܽܘܟ̈ܝܬܗܘܢ. ܩܪܳܒܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܥܡ ܣܺܝܣܪܐ ܒܢܰܚܠܐܴ ܕܩܺܝܫܽܘܢ ܗ̄ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܗܡ ܕܰܠܟܘܟ̈ܒܶܐ ܕܰܡܝܶܗ ܐܠܗܐ܀ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܐܰܩܪܒ ܘܰܙܟܐ܀

23- ܠܽܘܛܘ ܠܡܪܘܕ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܠܐ ܥܰܕܪܰܬ ܠܺܝܣܪܐܝܠ܀

26- ܝܰܡܺܝܢܗ̇ ܠܐܰܪܙܰܦܬܐ ܕܢܰܓܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܠܽܘܟ̈ܝܬܐ ܕܦܣܽܘ̈ܩܶܐ܀ ܘܡܚܳܬܶܗ ܠܣܺܝܣܪܐ ܘܦܰܟܬܶܗ ܠܪܺܝܫܗ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܪܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܚܰܩܬܶܗ ܠܪܝܫܶܗ ܘܨܪܬܗ܀

27- ܘܒܰܝܢܬ ܪ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܒܪܰܟ ܘܰܢܦܰܠ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀

28- ܘܡ̣ܢ ܟܰܘܬܐ ܐܰܕܺܝܩܰܬ݀ ܗ̄ ܡܰܗܠܐ ܢܒܺܝܬܐ܀ ܘܝܰܒܒܰܬ݀ ܐܶܡܗ ܕܣܺܝܣܪܐ ܡ̣ܢ ܟܣܽܘܣܛܪܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܕܺܝܩܐ ܘܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܝܰܕ ܩܢܩܠܐܴ ܗ̄ ܪܽܘܣܦܢܐ ܐܰܘܟܝܬ ܬܝܳܟܐ ܕܗ̣ܘ ܕܰܪܰܐܒܙܝܢ܀ ܒܰܨܚܳܚܳܐ: ܢܚܳܫܐ ܚܫܺܝܠܐܴ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܐ ܕܩܳܢܟ̈ܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܬܰܪܥܐ ܕܩܰܝܣܐ܀ ܘܐܡܪܰܬ݀: ܡܳܢܐ ܗ݂ܘ ܗ̄ ܡܛܠ ܡܳܢܐ܀ ܐܰܘܚܪ ܙܢܓܐ ܗ̄ ܩܳܠ ܦܰܪܙܠܐܴ ܘܰܢܚܫܐ ܕܡܰܪ̈ܟܒܬܶܗ܀

31- ܘܪ̈ܚܡܰܝܟ ܐܝܟ ܡܰܦܰܩ ܫܶܡܫܐ ܒܓܰܢ̱ܒܪܽܘܬܶܗ ܗ̄ ܒܥܽܘܙܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

11- ܘܶܐܬܐ ܡܰܠܐܰܟܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܘܺܝܬܶܒ ܬܚܶܝܬ ܒܰܛܡܬܐ ܕܺܐܝܬ ܒܥܽܘܦܪܐ ܗ̄ ܒܐܦܰܪܬܐ܀ ܩܪܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܐܫ ܐܰܒܘܗܝ ܕܥܰܙܪܝ ܗ̄ ܕܓܶܕܥܘܢ܀

15- ܒܡܢܐ ܐܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܝܣܪܐܝܠ ܕܗܐ ܫܰܪܒܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܒܨܺܝܪܐ ܗ̣ܝ܀

19- ܘܒܶܣܪܐ ܣܳܡ ܒܣܰܠܐ ܘܰܡܨܰܠܠܐ ܐܰܪܡܺܝ ܒܩܶܣܛܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܙܽܘܡܐ ܢܣ݂ܟ ܒܩܶܕܪܐ܀

22- ܘܐܡ̣ܪ ܓܶܕܥܘܢ: ܐܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܗܹܐ ܗܹܐ ܗܹܐ܀

31- ܡܰܢܘ ܕܕܳܐܶܢ ܥܠ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܥܕܰܡܐ ܠܨܰܦܪܐ ܢܡܽܘܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܥܠܕܪܢ ܠܗ ܢܡܽܘܬ ܥܰܕ ܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܰܗܘܐ ܠܗ ܒܥܶܠܕܺܝܢܐ܀ ܥܠ ܕܰܥܩܰܪ ܡܰܕܒܚܗ ܘܰܩܪܝܗܝ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ ܝܽܘܐܫ ܠܓܶܕܥܽܘܢ܀ ܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܢܕܽܘܒܥܠ ܗ̄ ܢܕܽܘܢܺܝܘܗܝ ܒܰܥܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܪܘܒܥܠ ܒܝܽܘܕ ܘܪܺܝܫ ܘܠܳܐ ܚܰܬܺܝܬ܀

37- ܐܢ ܢܶܗܘܐ ܛܰܠܐ ܥܠ ܓܶܙܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕܝܗ̇܆ ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܝܰܒܫܐ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢ̣ܐ ܕܦܳܪܶܩ ܐܢ̱ܬ ܒܺܐܝ̈ܕܝ ܠܝܣܪܐܝܠ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ݂ܪܬ: ܘܗܘܳܐ ܗܳܟܢܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܛܒ̈ܬܐ ܕܶܐܬܬܪ̈ܺܝܡܝ ܡ̣ܢ ܡܶܕܝܰܢ̈ܝܶܐ ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ̈ܝ ܠܓܶܕܥܘܢ܀

39- ܐܶܢܰܣܐ ܬܘܒ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܗܳܕܐ ܒܓܶܙܬܐ܀ ܢܶܗܘܐ ܝܰܒܫܐ ܥܠ ܓܶܙܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕܝܗ̇܆ ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܢܶܗܘܐ ܛܰܠܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܛܒ̈ܬܐ ܕܰܗܘ̈ܝ ܠܰܒܢ̈ܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܒܝܰܕ ܓܶܕܥܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܘܰܫܪܰܘ ܥܠ ܥܺܝܢ ܚܳܕܪ܀ ܡ̣ܢ ܓܰܪܒܝܐ ܕܓܶܒܥܰܬ ܪܡܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܝܺܣܪܐܝܠ ܘܢܺܐܡܪ܀

2- ܐܺܝܕܝ ܗܘ ܙܟܰܝܬܰܢܝ ܗ̄ ܦܪܰܩܬܰܢܝ܀

5- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܓܶܕܥܘܢ: ܟܠ ܕܠܐܳܝܥ ܡܰܝ̈ܐ ܒܠܶܫܢܗ ܐܝܟ ܕܠܐܝܥ ܟܰܠܒܐ: ܐܰܩܝܡ ܐܰܟܚܕܐ ܗ̄ ܒܬܠܬܡܐܐ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܡܚܺܝܠܘܬܗܘܢ ܐܰܡܐܢܘ ܕܢܶܒܪܟܘܢ ܘܢܶܫܬܘܢ: ܐܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܶܫܢܗܘܢ ܐܰܪܛܶܒܘ: ܦܳܪܶܩ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ. ܒܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܝ̈ܐܢ ܡܚܰܘܶܐ ܚܰܝܠܗ. ܘܐܝܟ ܐ̱ܢܫ̈ܺܝܢ: ܡܛܠ ܚܦܺܝܛܽܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܓܪܘ ܠܡܶܫܬܐ ܐܠܐ ܒܰܪܗܝܒܘ ܠܥܘ ܘܥܒܪܘ. ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܐܻܝܕܳܐ ܩܿܢܝܢ ܗܘܰܘ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܡܶܠܰܥ: ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ: ܠܰܕܒܳܬܪ ܩܰܠܝܠ ܐܡ̇ܪ: ܡܶܛܠܬܗܘܢ ܕܶܐܚܰܕܘ ܒܣܶܡܠܝ̈ܗܘܢ ܠܰܡ̈ܦܺܐܕܐ ܘܰܒܝܰܡܺܝ̈ܢܝܗܘܢ ܩܰܪ̈ܢܳܬܐ ܕܢܶܩܪܘܢ: ܘܰܩܪܰܘ ܚܰܪܒܐ ܠܡܳܪܝܐ ܘܰܠܓܶܕܥܘܢ. ܘܐܝܟ ܪܶܥܝܢܐ ܕܺܝܠܢ: ܐܪܳܙ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܐܰܢܰܢܩ̈ܝܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܚܰܫܚܝܢ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܒܗܘܢ܀ ܘܟܠ ܕܒܳܪܶܟ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܘܗܝ ܠܡܶܫܬܐ: ܐܰܩܺܝܡܝܗܝ ܐܟܚܕܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܗܳܢܘܢ ܕܣܰܪܺܝܟܺܝܢ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ ܘܠܐ ܟܳܫܪܝܢ܀

10- ܚܽܘܬ ܐܢ̱ܬ ܘܦܺܐܪܐ ܥܠܰܝܡܟ ܠܡܰܫܪܺܝܬܐ܀

13- ܘܶܐܬܐ ܓܶܕܥܘܢ: ܘܰܚܙܐ ܓܰܒܪܐ ܕܡܶܫܬܥܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܚܶܠܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܚܙܺܝܬ ܒܚܶܠܡܝ ܟܽܘܟܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܝܢ ܟܽܘܦ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܛܡܺܝܪ̈ܬܐ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܩܶܠܽܘܪܐ܀ ܕܠܰܚܡܐ ܕܰܣܥܪ̈ܐ ܡܶܬܗܰܦܟ ܒܡܰܫܪܝܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡܶܬܥܰܪܓܰܠ܀ ܕܡܶܕܝܰܢ ܘܡܰܛܺܝ ܥܕܰܡܐ ܠܰܡܫܟܢܐ ܗ̄ ܕܡܶܕܝܰܢ܀ ܘܰܗܦܟܶܗ ܠܥܠ ܒܪܽܘܟܟ ܦܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀ ܘܰܢܦܰܠ ܡܰܫܟܢܐ܀

14- ܥܢܳܐ ܚܰܒܪܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܠܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܗܳܕܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܚܰܪܒܗ ܕܓܶܕܥܘܢ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܰܡܣܰܡܥܠܽܘܬܐ ܘܰܫܚܺܝܡܘܬ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܙܳܟܝܐ ܠܟܠ ܚܰܫ̈ܺܝܢ܀

16- ܩܽܘ̈ܠܐܶ ܣܪ̈ܺܝܩܬܐ ܘܠܡܦ̈ܐܕܐ ܒܓܰܘ ܩܽܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܒܩܽܘ̈ܩܐ ܘܟܶܕܢ̈ܐ ܚܰܦܺܝܘ ܢܽܘܗܪܐ ܕܠܰܡܦ̈ܐܕܐ ܥܕܰܡܐ ܕܥܰܠܘ ܠܡܰܫܪܺܝܬܐ ܕܰܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܘܡܶܢܫܶܝܠܝ ܐܰܪܗܶܒܘ ܐܢܘܢ܀

18- ܘܐܡ̣ܪ ܚܰܪܒܐ ܠܡܳܪܝܐ ܘܰܠܓܶܕܥܘܢ ܗ̄ ܠܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܰܠܥܳܒܘܕܐ ܘܰܠܓܶܕܥܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐܽܘܪܓܰܢܘܢ܀

22- ܥܕܡܐ ܠܒܶܝܬ ܫܰܒ̈ܛܐ ܘܰܠܨܶܕܪܰܬ ܘܰܥܕܡܐ ܠܣܶܦܬܐ ܕܳܐܒܶܠ ܡܚܽܘܠܳܐ ܕܥܠ ܝܶܛܒܰܬ܀

25- ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܠܥܽܘܪܺܝܒ ܒܨܽܘܪ ܘܰܠܙܺܝܒ ܩܛܰܠܘ ܒܶܝܬ ܩܰܒܪܰܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

2- ܠܐ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܒܽܘܥܪܗ ܕܰܐܦܪܝܡ: ܡ̣ܢ ܩܛܦܶܗ ܕܐܝܙܪܰܥܶܝܠ؟ ܗ̄ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܚܰܪܬܗ ܕܰܩܪܒܐ ܐܶܬܰܝܬܘܢ ܘܠܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ ܩܛܰܠܬܘܢ܀

4- ܪܗܛܺܝܢ ܘܥܝܝܦܝܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܟܰܦܢܺܝܢ܀

6- ܗܐ ܐܝܕܗ ܕܙܳܒܚ ܘܰܕܨܠܡܢܥ ܗܳܫܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ: ܕܢܶܬܠ ܠܚܰܝܠܟ ܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܚܰܣܕܺܝܢ ܠܓܶܕܥܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܝ ܣܳܟܘܬ ܐܡܪܝܢ ܗܳܠܝܢ܀

7- ܐܶܕܘܫ ܒܶܣܪܟܘܢ ܥܠ ܟܘ̈ܟܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܪܘܩ܀

11- ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܕܢܳܟܳܚ ܘܰܕܝܰܒܓܳܗܳܐ܀

14- ܘܰܐܟܬܒ ܠܗ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܣܟܽܘܬ ܗ̄ ܟܠ ܚܕ ܒܰܫܡܗ ܕܰܒܗܘܢ ܢܶܫܬܢܕ ܥܠ ܕܚܰܣܕܘܗܝ܀

18- ܐܰܝܟܐ ܐܢܘܢ ܐܢܳܫ̈ܐ ܕܩܰܛܶܠܬܘܢ ܒܬܳܒܽܘܪ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

21- ܘܩܳܡ ܓܶܕܥܘܢ ܘܩܰܛܶܠ ܠܙܒܰܚ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀ ܘܰܢܣܰܒ ܣܰܗܪ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܨܰܘܪ̈ܐ ܕܓܰܡܠܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܚܶܫ̈ܠܬܐ ܕܣܺܐܡܐ ܕܒܐܣܺܟܝܡ ܣܰܗܪܐ ܡܶܬܬܰܩܢܺܝܢ܀

27- ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢܗܘܢ ܓܶܕܥܘܢ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܥܽܘܦܪܐ ܗ̄ ܨܠܶܡ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ܀ ܘܰܐܩܺܝܡܗ ܒܰܩܪܝܬܗ ܒܥܽܘܦܪܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܡܶܣܓܰܕ ܥܰܒܕܗ ܐܠܐ ܠܥܽܘܗܕܢ ܙܳܟܘܬܗ. ܒܪܰܡ ܕܝܢ ܬܽܘܩܰܠܬܐ ܗܘܳܬ ܠܒܰܝܬܗ ܘܰܠܥܡܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

9- ܘܳܐܙܠ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܰܡܢܳܕ ܥܠ ܐܺܝܠܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܺܙܰܠ ܐܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܐ ܥܠ ܩܰܝܣ̈ܐ܀

14- ܐܡܪܝܢ ܐܺܝܠܢ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܠܗܰܛܛܐ: ܐܢ̱ܬ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܝܢ ܗ̄ ܠܗܰܛܛܐ ܡܕܰܡܶܐ ܝܽܘܬܡ ܒܪ ܓܶܕܥܘܢ. ܠܐܒܝܡܠܟ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡ̣ܢ ܕܳܪܽܘܟܬܐ ܒܝܕ ܙܥܽܘܪܘܬܗ ܘܓܠܺܝܙܽܘܬܐ ܕܛܳܒܬܗ ܘܛܠܠܗ܀

15- ܘܐܢ ܠܐ: ܬܶܦܽܘܩ ܢܽܘܪܐ ܡܢ ܗܰܛܛܐ: ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܠܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܰܒܠܶܒܢܳܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܒܺܝܡܰܠܟ: ܘܬܰܘܒܕ ܠܫܰܒܥܝܢ ܒܢ̈ܝܢ ܛܳܒ̈ܐ ܕܓܶܕܥܘܢ ܕܠܐ ܨܒܰܘ ܒܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܫܟܺܝܡ܀

26- ܘܶܐܬܐ ܓܳܥܶܠ ܒܰܪ ܥܳܦܳܪ܀

27- ܘܰܥܒܰܕܘ ܚܠܽܘܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܦܣܶܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ ܐܠܘܠܝܡ܀

28- ܘܙܳܒܳܠ ܕܫܰܢܝ ܦܽܘܩܕܢܗ: ܦܠܰܚ ܠܐܢ̈ܫܝ ܚܡܽܘܪ ܐܰܒܘܗܝ ܕܰܫܟܺܝܡ܀ ܥܠ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܐܰܒܺܝܡܠܟ܀ ܘܐܦ ܠܡܳܪ̈ܝܗ̇ ܕܰܫܟܝܡ ܫܰܥܒܶܕ ܠܗ܀ ܘܰܒܝܰܘܢܝܐ: ܛܳܒ ܕܢܺܝܚ ܦܶܬܓܡܐ ܗܢܐ ܕܐܡ̇ܪ: ܘܙܳܒܠ ܗܘܐ ܕܘܩܐ ܘܐܦ ܥܰܒܕܐ ܥܡ ܓܰܒܪ̈ܐ ܕܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ ܕܰܫܟܺܝܡ ܠܐܒܝܡܠܟ܀ ܘܡܰܢܘ ܕܢܶܦܠܘܚ ܠܗ ܥܰܒܕܘܬܐ ܚܢܰܢ܀

36- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܙܳܒܠ: ܛܶܠܠܐ ܗ̣ܘ ܕܛܽܘܪ̈ܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢ̱ܬ ܐܝܟ ܐܢܳܫ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܰܗܶܠ ܒܓܳܥܶܠ ܕܰܩܕܡ ܩܰܠܺܝܠ ܡܓܰܙܶܡ ܗܘܳܐ ܠܐܰܒܺܝܡܠܟ ܘܗܫܐ ܩܳܢܶܛ ܘܐܡ̇ܪ ܗܳܟܢܐ܀

37- ܗܳܐ ܥܰܡܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܡ̣ܢ ܬܽܘܩܢܗ̇ ܒܰܫܠܝ ܩܽܘܦ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܟܽܘܫܪܐ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܘܪܝܫܐ ܚܰܕ ܐܬ݂ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܐ ܕܒܝܬ ܒܠܽܘܛܐ ܕܰܡܥܰܘܢܺܝܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܕܚܰܙ̈ܝܐ܀

41- ܘܺܝܬܒ ܐܰܒܝܡܠܟ ܒܐܕܘܡܐ܀

45- ܘܥܰܩܪܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܘܙܰܪܥܗ̇ ܡܰܠܘܚܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܐܽܘܚܠܐ܀

53- ܘܰܫܕܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܳܐ ܬܒܪܐ ܕܪܰܟܒܐ ܕܪܰܚܝܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܰܐܒܝܡܠܟ: ܘܰܬܒܰܪܬܶܗ ܠܪܺܝܫܗ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܪܰܨܬܗ̇ ܠܩܰܪܩܰܦܬܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

1- ܘܩܡ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܐܰܒܝܡܠܟ: ܬܽܘܠܰܥ ܒܰܪ ܦܽܘܐܳܐ ܒܪ ܕܳܕܗ: ܓܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܐܝܣܟܪ ܗ̄ ܒܰܪ ܐܰܚܐ ܕܐܒܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܶܡܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܐܒܐ. ܟܰܕ ܓܶܕܥܘܢ ܐܒܘܗܝ ܕܰܐܒܝܡܠܟ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܗܘܐ ܕܰܡܢܰܫܐ ܘܠܰܘ ܕܐܝܣܟܪ܀ ܘܗ̣ܘ ܝܳܬܒ ܒܫܳܡܺܝܪ܀

3- ܘܩܳܡ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ ܝܳܐܝܺܪ ܓܶܠܥܳܕܳܝܳܐ܀

4- ܘܰܗܘܰܘ ܠܗ ܬܠܳܬܝܢ ܒܢ̈ܝܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ܀

5- ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܩܰܡܽܘܢ܀

12- ܘܥܰܡܘܢ ܐܶܠܨܟܘܢ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ܀

14- ܒܙܰܒܢܐ ܕܥܩܰܬܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

17- ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܨܦܳܝܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܒܶܝܬ ܕܘܩܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܘܢܰܦܬܰܚ ܓܶܠܥܳܕܳܝܳܐ: ܓܰܢ̱ܒܪ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܗ ܘܗ̣ܘ ܒܰܪ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗܘܐ ܙܳܢܺܝܬܐ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܒܬܐܪ̈ܬܗܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܚܳܐܰܪ ܘܠܘ ܒܛܽܘܗܡܗܘܢ܀

3- ܘܶܐܬܠܩܛܘ ܠܘܬ ܢܰܦܬܚ ܐܢܳܫ̈ܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܫܚܺܝ̣̈ܡܶܐ܀ ܣܘܡܐܟܘܣ: ܒܰܛܺܝ̈ܠܐ܀

13- ܡ̣ܢ ܐܰܪܢܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܳܐܒܳܩ܀

24- ܠܐ ܗܘܐ ܡܶܕܡ ܕܰܐܘܪܬܟ ܟܡܽܘܫ ܐܠܰܗܟ ܗ̄ ܩܰܪܢܘܣ܀

25- ܗܫܐ ܡܶܛܳܒ ܛܳܒ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܒܳܠܩ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܛܶܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܘܚܰܬܺܝܬ܀

26- ܠܡܳܢܐ ܠܐ ܐܰܥܕܺܝܬܘܢ ܐܶܢܝܢ ܗ̄ ܦܰܨܺܝܬܘܢ܀

34- ܘܗܐ ܒܰܪܬܗ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܐܘܪܥܗ ܒܰܦܠܰܓ̈ܐ ܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܪ̈ܶܦܣܶܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܬܩܰܠܣ ܢܰܦܬܰܚ ܒܢܕܪܗ ܒܰܕܠܐ ܦܽܘܪܫܢ ܢܕܰܪ܀ ܟܠ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܢܳܦܶܩ ܠܐܘܪܥܝ ܡ̣ܢ ܬܰܪܥܐ ܕܒܰܝܬܐ: ܐܰܣܩܺܝܘܗܝ ܠܰܥܠܳܬܐ. ܘܐܢ ܐܰܪܐ ܚܡܳܪܐ ܐܘ ܟܰܠܒܐ ܢܦܰܩ: ܡܳܢܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ؟ ܐܳܦܠܐ ܬܘܒ ܐܶܬܓܰܢܺܝ: ܒܰܕܐܰܫܰܪ ܩܝܳܡܗ. ܐܘ ܠܚܽܘܒܐ ܐܠܗܝܐ: ܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܝܰܩܰܪ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܶܬܟܠܺܝ ܐܝܟ ܐܒܪܗܡ: ܕܢܶܬܟܠܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܢܕܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܬܚܡ̈ܶܐ ܕܐܝܟ ܗܟܰܢ܀

35- ܐܽܘܗ ܒܰܪ̱ܬܝ: ܡܶܣܚܰܦ ܣܚܰܦܬܺܝܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܽܘܟܪܐ ܐܰܩܺܝܡܬܝ ܠܝ̣܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡܟܳܦ ܟܦܬܺܝܢܝ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܡܰܒܪܟܘ ܐܰܒܪܶܟܬܺܝܢܝ܀ ܬܶܐܘܕܘܪܘܣ: ܡܬܟܣ ܬܟܣܬܝܢܝ܀

40- ܘܡ̣ܢ ܥܶܕܢ ܠܥܶܕܢ ܐܳܙ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܒܢ̈ܳܬ ܝܺܣܪܐܝܠ ܘܒܳܟܝ̈ܢ ܘܳܐܠܝ̈ܢ ܥܠ ܒܰܪܬܗ ܕܢܰܦܬܚ ܓܶܠܥܕܝܐ ܐܪܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܝܰܘܡܢܐ ܠܘ ܥܠ ܒܰܪ̱ܬ ܢܰܦܬܚ ܐܠܐ ܥܠ ܚܽܘܪܒܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܳܟܝ̈ܢ ܘܳܐܠܝ̈ܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

5- ܡܫܰܐܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܐܢܫ̈ܝ ܓܶܠܥܕ: ܐܰܦܪܝܡܝܐ ܐܢܬ؟ ܐܡ̇ܪ: ܠܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܶܡܪ ܫܶܒ̈ܠܐܶ. ܐܡ̇ܪ ܣܶܒ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܝܰܘܡܢܐ ܡܥ̈ܕܝܶܐ ܠܩܽܘܦ ܐܝܟ ܓܳܡܰܠ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܘܦܶܠܣܛܝܢ̈ܝܐ ܐܝܟ ܐܴܠܰܦ܀

8- ܐܰܒܺܝܨܢ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬܠܚܡ܀

11- ܐܠܘܢ ܕܡ̣ܢ ܙܰܒܘܠܘܢ܀

13- ܥܰܟܪܽܘܢ ܒܪ ܗܶܠܝܰܢ ܐܰܦܪܰܥܬܽܘܢܳܝܳܐ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

2- ܘܰܗܘܐ ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܨܰܕܥܳܐ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܕܳܢ ܘܰܫܡܶܗ ܡܢܽܘܚ܀

4- ܐܶܙܕܰܗܪܝ ܕܰܠܡܐ ܬܶܫܬܺܝܢ ܚܰܡܪܐ ܐܘ ܫܰܟܪܐ ܘܠܐ ܬܶܐܟܠܝܢ ܟܠܡܶܕܡ ܕܛܰܡܰܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܐܰܪܒܥܐ ܢܶܬܢܙܰܪ ܗ̣ܘ ܛܰܠܝܐ ܫܶܡܫܘܢ܀

5- ܡܛܠ ܕܰܢܙܺܝܪܗ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܗܘܐ ܛܰܠܝܐ ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ ܗ̄ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܠܘ ܡ̣ܢ ܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܘܫܶܩܝܐ ܗܘ ܚܰܝܠܗ܀

9- ܘܰܡܢܽܘܚ ܒܰܥܠܗ̇ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܘܬܗ̇ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀

12- ܘܐܡ̣ܪ ܡܢܽܘܚ: ܗܳܫܐ ܗܘܐ ܦܶܬܓܡܟ؟ ܡܫܰܐܠܳܢܐ܀

17- ܡܳܢܰܘ ܫܡܳܟ: ܕܡܐ ܕܰܗܘܐ ܦܶܬܓܡܟ ܢܶܩܪܶܝܟ܀ ܝܘܢܝܐ: ܢܫܰܒܚܟ܀

18- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܰܠܐܰܟܗ ܕܡܪܝܐ: ܠܡܳܢܐ ܫܳܐܶܠ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܫܶܡܝ: ܕܗ̣ܘ ܡܫܰܒܰܚ܀ ܝܘܢܝܐ: ܬܡܺܝܗ܀

22- ܘܐܡ̣ܪ ܡܢܘܚ ܠܐܰܢܬܬܗ: ܡܡܳܬ ܡܳܝܬܺܝܢܢ ܡܛܠ ܕܠܐܰܠܗܐ ܚܙܰܝܢ ܗ̄ ܩܰܕܝܫܐ ܬܶܐܘܠܘܓܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܒܗܰܓܳܓܽܘܬܐ ܗܘܰܘ ܕܐܠܗܐ: ܠܘ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܚܙܰܘ܀

24- ܘܰܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܫܶܡܫܽܘܢ ܗ̄ ܫܰܡܳܫܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

2- ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܙܝܿܬ ܒܬܰܡܢܰܬ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܳܬ ܦܠܫ̈ܬܝܐ. ܗܳܫܐ ܣܒܽܘܗ̇ ܠܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ܀

8- ܘܰܣܛܐ ܠܡܶܚܙܐ ܬܓܪܘܡܬܐ ܕܰܐܪܝܐ ܗ̄ ܫܠܰܕܐ܀

12- ܐܚܿܕ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܐܽܘܚܰܕܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܣܪܰܚ ܠܟܘܢ ܦܶܠܐܶܬܐ܀ ܐܢ ܬܶܦܫܪܘܢܗ̇ ܠܝ̣܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܢ ܬܰܘܕܥܽܘܢܗ̇܀ ܐܶܬܠ ܠܟܘܢ ܬܠܳܬܝܢ ܐܦܩܰܪ̈ܣܺܝܢ ܗ̄ ܣܽܘܕܪ̈ܐ ܐܰܘܟܝܬ ܦܽܘܩܺܝܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟ̈ܠܠܐܶ ܚܕܳܢܐܝܬ ܕܝܢ ܟܶܠܬܐ ܒܰܪܒܨ ܟܽܘܦ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܣܶܕܽܘܢܐ. ܦܬܝܐ ܘܽܐܘܪܟܐ ܘܩܨܝܦܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܒܡܺܐܡܪܗ ܕܘܰܥܕܗ ܕܰܐܠܡܺܐܢܐ܀ ܒܰܟ̈ܠܠܐܶ ܡܕܰܗ̈ܒܶܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

14- ܡ̣ܢ ܐܳܟܳܠܐ ܢܦܰܩ ܐܽܘܟܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܐܟܘܿܠܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܡܰܪܺܝܪܐ ܢܦܰܩ ܚܰܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܬܢܐ܀

15- ܫܰܕܠܺܝܘܗܝ ܠܒܰܥܠܶܟܝ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܛܥܝܗܝ܀

17- ܡܛܠ ܕܰܐܥܺܝܩܰܬ݀ ܠܗ܀ ܝܘܢܝܐ: ܕܰܐܠܶܙܬܶܗ܀

18- ܥܰܕܠܐ ܢܶܥܘܠ ܬܽܘܩܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܪܰܒ ܫܶܡܫܐ܀ ܡܳܢܰܘ ܕܰܚܠܐܶ ܡ̣ܢ ܕܶܒܫܐ ܐܘ ܡܳܢܰܘ ܕܬܰܩܺܝܦ ܡ̣ܢ ܐܰܪܝܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܐܶܠܘܠܐ ܫܰܕܶܠܬܘܢ ܥܓܠܬܝ: ܠܐ ܦܫܰܪܬܘܢ ܐܽܘܚܕܬܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

5- ܘܰܐܘܩܶܕ ܡ̣ܢ ܓܕܺܝܫ̈ܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܩܝܳܡܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܩܶܫܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܩܝܡܐ܀

8- ܘܶܐܙܰܠ ܘܺܝܬܶܒ ܒܣܳܚܳܦ ܕܒܰܫܩܺܝܦܐ ܕܥܛܡܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܚܐ ܫܶܡܫܘܢ ܠܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܡ̣ܢ ܫܩܰܝ̈ܗܘܢ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܚܰܨ̈ܝܗܘܢ ܐܶܫܬܡܺܝ ܫܩܺܝܦܐ ܗ̇ܘ܀

13- ܘܰܐܣܪܽܘܗܝ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܫܶܫ̈ܠܬܐ ܚ̈ܰܕܬܳܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܒ̈ܠܐܶ ܚ̈ܰܕܬܐ܀

14- ܘܡܛܺܝ ܥܕܰܡܐ ܠܠܚܝ܀

15- ܘܶܐܫܟܰܚ ܦܰܟܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܛܰܪܘܢܐ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ. ܗ̄ ܕܬܰܠܺܝܠ ܥܕܰܟܺܝܠ ܘܠܐ ܕܠܺܝܠ ܠܡܶܬܬܒܪܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܫܶܕܐ܀

19- ܘܒܰܙܰܥ ܡܪܝܐ ܐܰܠܗܐ ܠܽܘܓܡܐ ܕܦܰܟܐ ܕܰܚܡܳܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܦܬܚ ܐܰܠܗܐ ܠܓܽܘܡܬܐ ܕܦܰܟܐ܀ ܘܰܢܦܩܘ ܡܶܢܗ ܡܰܝ̈ܐ ܘܶܐܫܬܺܝ ܗ̄ ܐܶܠܘܠܐ ܟܠ ܡܶܕܡ ܕܟܶܐ ܗ̣ܘ ܠܰܕܟܰܝ̈ܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦܐ ܐܠܐ ܡܶܢ ܫܠܰܕܐ ܕܰܐܪܝܐ ܡܺܝܬܐ ܐܰܘܟܠܶܗ ܐܠܰܗܐ ܠܫܶܡܫܘܢ ܕܶܒܫܐ ܘܡ̣ܢ ܠܽܘܓܡܐ ܕܰܚܡܳܪܐ ܐܰܫܩܝܶܗ ܡܰܝ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܘܶܐܙܰܠ ܫܶܡܫܘܢ ܠܥܳܙܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܓܐܙܐ܀

4- ܒܬܰܪܟܶܢ ܪܚܶܡ ܐܢ̱ܬܬܐ ܒܰܢܚܠ ܣܳܪܽܘܩ ܘܫܡܗ̇ ܕܰܠܺܝܠܳܐ܀

5- ܫܰܕܠܺܝܘܗܝ ܘܚܙܺܝ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ܀

6- ܘܶܐܢ ܡܶܬܒܨܰܪ ܐܢ̱ܬ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ܀

7- ܐܢ ܢܐܣܪܽܘܢܢܝ ܒܫܰܒܥܐ ܝܰܬܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܛܺܝܒܶܐ ܕܠܐ ܫܪܶܒܘ ܗ̄ ܕܠܐ ܥܫܶܢܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܫܰܒܥܐ ܓܝ̈ܳܕܶܐ ܪ̈ܰܛܺܝܒܶܐ ܕܠܐ ܚܪܘܒܺܝܢ܀

13- ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܫܬܝܰܬܝ ܫܒܰܥ ܥܰܪ̈ܩܘܗܝ ܕܪܺܝܫܝ̱ ܒܡܰܫܬܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܣܩܪܺܝܢܝ ܠܰܫܒܰܥ ܣܝܪ̈ܣ ܕܪܺܝܫܝ̱ ܥܡ ܡܶܫܬܺܝܬܐ܀

14- ܘܫܰܩܠܶܗ ܠܢܰܘܠܐ ܕܓܰܪ̈ܕܳܚܶܐ ܗ̄ ܕܚܰܘܳܟܐ܀

17- ܘܰܓܠܐ ܠܗ̇ ܟܠܗ ܠܶܒܗ ܗ̄ ܒܡܶܫܬܰܒܩܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ: ܓܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܠܙܳܢܺܝܬܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܠܘܬ ܐܰܝܕܐ ܫܰܦܠܽܘܬܐ ܢܳܓܕܐ ܠܗ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܝܘܬܐ܀ ܐܶܢܗܘ ܕܓܳܪܥܰܬܝ: ܦܳܪܶܩ ܠܗ ܡܶܢܝ ܚܰܝܠܝ ܗ̄ ܐܶܢ ܒܰܛܠܶܬ ܩܝܳܡܝ ܕܥܰܡ ܐܠܰܗܐ: ܡܶܫܬܦܠ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

19- ܘܰܐܕܡܰܟܬܗ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܝܗܿ ܘܰܩܪܬ݀ ܠܓܳܪܥܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܣܰܦܳܪܐ܀ ܘܓܶܪܥܰܬ݀ ܫܒܰܥ ܥܕܩ̈ܐ ܕܪܺܝܫܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܒܥܐ ܓܕܽܘ̈ܠܐ܀

21- ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܘܥܰܘܰܪܘ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ܀ ܘܚܨܘ܀

23- ܐܶܬܟܰܢܫ ܠܡܰܕܒܚ ܕܶܒܚܐ ܪܰܒܐ ܠܕܓܘܢ ܐܠܰܗܗܽܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ܀

30- ܘܐܡ̣ܪ ܫܶܡܫܘܢ: ܬܡܽܘܬ ܢܰܦܫܝ ܥܰܡ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܦܰܢܝ ܐܠܰܗܐ ܫܶܐܠܬܗ ܐܠܐ ܕܢܶܕܥܘܢ ܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܕܠܘ ܒܚܰܝܠܐ ܕܕܓܘܢ ܐܰܚܕܽܘܗܝ: ܐܠܐ ܐܰܠܗܐ ܐܰܫܠܡܗ ܡܛܠ ܫܪܺܝܚܽܘܬܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

1- ܘܰܫܡܶܗ ܡܺܝܟܳܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܐܶܡܗ: ܐܳܠܦ ܘܡܐܐ ܕܟܶܣܦܐ ܕܶܐܬܢܣܒܘ ܠܶܟܝ ܗ̄ ܕܶܐܬܓܢܶܒܘ ܡܶܢܟܝ܀

2- ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܝܡܺܝܬܝ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܐܘܡܺܝܬܝ܀ ܗ̇ܘ ܟܶܣܦܐ ܐܢ̇ܐ ܢܣܰܒܬܗ܀

4- ܘܢܶܣܒܰܬ݀ ܐܡܗ ܡܰܐܬܝܢ ܟܶܣܦܐ ܘܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܩܰܝܢܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܢܣܽܘܟܐ܀ ܘܰܥܒܰܕ ܨܰܠܡܐ ܓܠܺܝܦܐ ܘܰܢܣܺܝܟܐ ܗ̄ ܢܶܕܪܰܬ݀ ܗܘܬ ܕܶܐܢ ܢܶܫܬܟܰܚ ܟܶܣܦܗ̇: ܬܚܫܽܘܠ ܡ̣ܢܗ ܨܰܠܡܐ܀

6- ܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܰܠܟܐ ܒܶܝܬ ܝܺܣܪܐܝܠ ܘܟܠܢܫ ܡܕܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܒܗ ܒܗܳܢܐ ܦܶܬܓܡܐ ܟܕ ܡܥܰܦܶܦ ܡܚܬܡ ܠܰܟܬܒܐ ܡܰܟܬܒܢܶܗ ܠܫܽܘܪܪ ܗ̇ܝ ܕܒܶܠܥܕ ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܢܛܰܪ ܢܳܡܘܣܐ܀

7- ܘܰܗܘܐ ܥܠܰܝܡܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕ: ܘܰܫܡܶܗ ܠܶܘܺܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗ̣ܘ ܠܶܘܝܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀ ܡܢ ܫܰܒܛܐ ܕܠܶܘܺܝ ܗ̣ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܝܘܢܳܬܢ ܗܘܳܐ ܫܡܶܗ ܕܠܶܘܝܐ ܗܳܢܐ ܒܰܪ ܡܢܰܫܐ ܒܰܪ ܓܶܪܫܘܢ ܒܰܪ ܡܽܘܫܐ ܪܰܒܐ. ܘܠܰܘ ܠܶܘܺܝ ܐܝܟ ܕܰܡܚܰܘܐ ܨܚܳܚܐ ܕܒܳܬܪ ܗ̇ܢܐ. ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܽܘܪܗܝ ܐܡ̇ܪ: ܕܗܢܐ ܟܕ ܚܣܰܡ ܒܟܳܗܢ̈ܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܘܢ: ܪܰܓ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܒܥܘܠܐ ܘܢܦܩ ܦܳܗܶܐ ܠܟܐ ܘܰܠܟܐ. ܘܟܰܕ ܡܛܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝܟܐ ܩܰܒܠܶܗ ܐܰܠܒܫܶܗ ܦܕܬܐ ܘܰܦܪܺܝܣܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܟܽܘܡܪܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

1- ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܗܳܢܘܢ: ܫܰܒܛܐ ܕܕܳܢ ܒܳܥܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܦܰܠܓܽܘܬܐ ܠܡܶܬܰܒ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܶܬܦܰܠܓܰܬ݀ ܗܘܬ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܝܪܬܽܘܬܐ ܒܰܝܢܬ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܗܳܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܐ ܬܪܺܝܨ ܒܣܽܘܪܝܳܝܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܦܰܠܓܗ̇ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܠܐܰܪܥܐ ܘܦܨܬܐ ܕܰܫܒܰܥ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܗܘܬ ܠܰܒܢ̈ܝ ܕܳܢ: ܨܕܥܐ ܘܐܫܬܘܐܝܠ ܘܫܰܪܟܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܨܛܒܐ ܗܘܳܐ ܫܰܒܛܐ ܕܕܳܢ ܒܦܨܬܐ ܗܳܕܐ: ܦܠܓܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܒܳܥܐ ܗܘܳܐ܀

9- ܐܦ ܠܐ ܬܶܬܚܰܒܢܽܘܢ ܠܡܺܐܙܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܡܐܢܘܢ܀

17- ܘܰܢܣܰܒܘ ܨܰܠܡܐ ܘܦܕܬܐ ܘܰܦܪܺܝܣܐ ܘܰܚܫܶܠܬܳܐ ܒܰܫܠܝ ܚܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ܀

30- ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܰܪ ܓܶܪܫܽܘܢ ܒܪ ܡܢܰܫܶܐ: ܗ̣ܘ ܘܰܒܢ̈ܘܗܝ ܗܘܰܘ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܠܫܰܒܛܐ ܕܕܳܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܺܝܥܐ ܠܐ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬ ܡܰܦܰܩܬܐ ܣܽܘܪܝܝܬܐ: ܕܠܘܺܝ ܐܶܡܪܬ݀ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ: ܫܡܶܗ ܕܠܶܘܳܝܐ ܗ̇ܘ. ܘܗܫܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܘ ܒܰܪ ܓܶܪܫܘܢ ܒܰܪ ܡܢܰܫܐ ܐܡ̇ܪ. ܐܠܐ ܒܪ ܓܪܫܘܢ ܒܰܪ ܡܽܘܫܐ ܪܰܒܐ ܘܠܗ ܫܳܠܡܺܝܢ ܡܰܠܦ̈ܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

1- ܘܰܢܣܰܒ ܠܗ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܕܪܽܘܟܬܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܟܳܗܢܐ ܕܰܓܳܠܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ܀

2- ܘܙܳܢܝܰܬ݀ ܥܠܰܘܗܝ ܕܪܽܘܟܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܪܶܓܙܰܬ݀ ܥܠܰܘܗܝ ܕܪܽܘܟܬܶܗ܀

3- ܘܩܳܡ ܒܰܥܠܗ̇ ܘܶܐܙܰܠ ܒܳܬܪܗ̇. ܕܢܶܡܠܐ ܒܠܳܒܗ̇ ܘܢܰܝܬܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܪܰܥܝܘܬܗ̇ ܠܗ܀

5- ܣܡܽܘܟ ܠܶܒܟ ܒܩܰܨܝܐ ܕܠܰܚܡܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

8- ܘܶܐܬܟܪܟ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܬܗܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܶܬܡܬܢ܀ ܣܽܘ̄ܡ: ܘܕܰܝܪ܀

12- ܠܐ ܢܶܣܛܐ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܢܽܘܟܪܝܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܫܬܰܠܛܘ ܗܘܰܘ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܐܝܠ ܥܠ ܝܒܽܘܣ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܐܽܘܪܫܠܡ܀

22- ܘܗܐ ܐܢܳܫ̈ܝ ܩܪܺܝܬܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܠܐܷ ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܗܝ ܠܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܒܶܢܝܡܝܢ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܝܠ ܠܰܣܕܽܘܡܝ̈ܐ ܐܶܬܕܰܡܝܘ: ܒܢܶܩ̈ܒܬܐ ܒܪܡ܀

24- ܗܐ ܒܪܰܬܝ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܕܪܽܘܟܬܗ ܗ̄ ܒܠܽܘܛ ܡܶܬܕܰܡܐ ܣܳܒܐ ܐܫܦܰܝܙܟܳܢܐ ܗܳܢܐ܀

25- ܘܚܰܟܡܘܗ̇ ܘܐܫܬܢܕܘ ܒܗ̇ ܟܠܗ ܠܶܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܫܬ̱ܥܝܘ ܒܗ̇܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܶܬܦܰܚܰܙܘ ܒܗ̇܀ ܬܶܐܘܕܘܪܘܣ: ܐܶܬܚܰܠܦܘ ܥܠܝܗ̇ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܓܗܰܬ ܗ̄ ܕܢܶܗܪܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܐܫܬܰܬܩܬ݀܀

29- ܘܦܰܫܚܗ̇ ܠܕܳܪܽܘܟܬܶܗ ܠܬܰܪܬܰܥܶܣܪܐ ܡܢ̈ܰܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗܕܡܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

16- ܟܠ ܕܫܳܕܐ ܒܩܶܠܥܐ ܠܥܰܠܥܠܐ ܘܠܐ ܡܦܺܝܫ ܗ̄ ܠܦܪܰܚܬܐ ܕܰܒܐܐܪ ܘܠܐ ܦܳܐܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܶܠܥ̈ܐ ܕܫܳܕܝܢ ܠܘܬ ܡܶܢܬܐ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܠܐ ܦܳܕܶܝܢ܀

25- ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܬܽܘܒ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܡܝܢ ܡ̣ܢ ܝܺܣܪܐܝܠ: ܬܡܢܬܥܣܪ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܓܰܒܪ̈ܝܢ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܒܬܰܪܬܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܪܒܥܝܢ ܐܰܠܦ̈ܝܢ. ܡܛܠ ܕܠܰܘ ܐܠܗܝܐ ܗܘܳܐ ܛܢܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܗܡܺܝ ܡܶܢܗܘܢ ܐܰܠܗܐ ܒܫܽܘܪܝܐ. ܥܠ ܡܺܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܚܫܠ ܠܰܦܬܰܟܪܐ ܐܰܪܓܶܙܘ. ܘܡܛܠ ܕܪܽܘܟܬܐ ܐܢ̱ܬܬ ܓܰܒܪܐ ܡܚܰܒܠܐ ܐܶܫܬܓܪܘ ܒܰܛܢܳܢܐ܀

28- ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܒܪ ܐܶܠܺܝܥܙܪ ܒܰܪ ܐܰܗܪܘܢ ܟܳܗܢܐ ܩܳܐܷܡ ܗܘܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܠܰܘ ܦܺܝܢܚܶܣ ܩܰܕܡܝܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܐܠܐ ܒܰܪ ܒܪܶܗ܀

31- ܘܶܐܬܢܰܦܨܘ ܡ̣ܢ ܩܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܐܰܪܚܶܩܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܢܓܕܘ܀

33- ܘܶܐܣܬܕܪܘ ܒܒܥܠ ܬܡܪ܀

38- ܘܘܥܕܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܥܡ ܟܡܐܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܩܝܳܡܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ܀

40- ܘܗܐ ܣܳܠܩ ܝܰܚܒܘܪܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܡܰܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܡܽܘܪܝܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ܀

48- ܘܰܒܢ̈ܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗܦܰܟܘ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܡܝܢ ܘܰܡܚܘ ܐܢܘܢ ܒܦܽܘܡܐ ܕܚܰܪܒܐ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܕܨܳܡܘ ܘܰܐܣܩܘ ܥܠܰܘ̈ܬܐ ܘܫܰܠܡ̈ܐ ܝܰܗܒ ܐܰܠܗܐ ܙܳܟܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

7- ܕܰܚܢܢ ܝܺܡܺܝܢ ܒܡܪܝܐ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀

14- ܘܝܰܗܒܘ ܠܗܘܢ ܢܶܫ̈ܐ ܕܰܐܚܺܝܘ ܡ̣ܢ ܢܶܫ̈ܐ ܕܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܕ ܘܠܐ ܡܠܝ̈ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܠܘ ܠܰܓܡܪ ܐܶܬܥܛܺܝܘ ܒܢ̈ܝ ܒܶܢܝܡܝܢ ܐܝܟ ܣܕܽܘܡܝ̈ܐ ܒܰܕܪܰܟܺܝܟܐ ܗܘܳܬ ܚܛܺܝܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܕܗܳܢܘܢ܀

19- ܡ̣ܢ ܬܰܝܡܢܐ ܕܠܒܘܢܐ܀

20- ܙܶܠܘ ܟܰܡܢܘ ܒܟܰܪ̈ܡܐ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

21- ܘܡܐ ܕܚܙܝܬܘܢ ܕܢܦ̈ܩܝ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܳܬ ܫܺܝܠܽܘ ܠܡܩܫ ܒܰܦܠܰܓ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܪܦܣ ܒܪ̈ܶܦܣܶܐ܀

23- ܘܰܢܣܒܘ ܠܗܘܢ ܢܶܫ̈ܐ ܠܟܠܗܘܢ: ܡ̣ܢ ܢܩܫ̈ܬ ܦܠܰܓ̈ܐ ܕܰܚܛܰܦܘ ܗ̄ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܡܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܗܳܢܝܢ ܕܪ̈ܦܣܢ܀

 

ܫܠܶܡ

ܣܶܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ