ܣܦܪܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܺܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܐ

ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܒܰܫܢܰܬ ܝܓ̄ ܕܝܽܘܫܝܐ ܫܰܪܝ ܐܶܪܰܡܝܐ ܒܰܢܒܺܝܘܬܗ. ܘܒܳܬܪ ܫܰܠܡܬܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ: ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܐ ܫܰܡܪܶܗ ܒܪܳܡܬܐ ܡ̣ܢ ܫܺܝܫ̈ܠܬܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܟܰܪ ܕܨܳܒܐ. ܘܟܕ ܝ̣ܬܒ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܥܰܡ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܕܩܰܛܠܘܗܝ ܠܓܶܕܠܝܐ: ܢܚܶܬ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܬܰܡܢ ܐܶܬܪܓܡ. ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܕܝܢ ܒܰܕܪܳܚܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܕܒܰܨܠܘܬܗ ܣܳܦܝ̈ ܚܰܝ̈ܘܬܐ ܩܘܪ̈ܩܘܢܝܠܘ: ܒܰܣܦܪ ܦܽܘܠܳܛܺܝܢ ܕܦܶܪܥܘܢ ܩܰܒܪܽܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܶܬܐ ܐܰܠܟܣܰܢܕܪܘܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ: ܐܰܘܒܠܗ̇ ܠܰܫܠܰܕܗ. ܠܩܺܒܘܬܐ ܕܝܢ ܕܣܳܗܕܘܬܐ ܟܕ ܝܰܗܒ ܠܗ: ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܐ ܛܰܡܪܗ̇ ܒܛܽܘܪܐ ܒܰܡܥܰܪܬܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܶܫܬܰܟܚܬ݀. ܘܠܢܽܘܪܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܓܽܘܒܐ ܫܕܰܐܘܗ̇. ܘܒܳܬܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܦܽܘܢܝܐ ܟܕ ܐܶܬܒܢܺܝ ܗܰܝܟܠܐ ܘܣܕܰܪܘ ܕܶܒܚ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܣܝܳܢܐ ܕܓܽܘܒܐ ܪܰܣܘ ܥܠ ܕܶܒܚ̈ܐ ܘܕܶܠܩܰܬ݀܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

5- ܥܰܕܠܐ ܐܷܨܘܪܟ ܒܟܰܪܣܐ ܝ̣ܕܰܥܬܟ ܗ̄ ܓܒܺܝܬܟ ܠܰܢܒܺܝܘܬܐ܀

10- ܚܙܺܝ ܕܶܐܫܠܛܬܟ ܥܠ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܥܠ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܫܽܘܠܛܢܐ ܢܒܺܝܳܝܐ܀ ܠܡܶܥܪܰܩ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܫܒܺܝܬܐ܀ ܘܠܡܶܒܢܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܦܽܘܢܳܝܐ܀

11- ܚܽܘܛܪܐ ܕܠܽܘܙܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܣܽܘܪܗܒܐ ܒܕܰܩܕܡ ܟܠ ܐܺܝܠܳܢ ܡܰܦܪܥ܀

13- ܩܶܕܣܐ ܕܰܬܦܶܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܢܶܒܽܘܟܰܕܢܰܨܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

7- ܘܶܐܬܰܝܬܘܢ ܘܛܰܡܰܐܬܘܢ ܐܰܪܥܝ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ ܘܡܺܝܡ܀

10- ܕܟܺܬܳܝ̈ܐ ܒܰܚܒܨ ܟܽܘܦ܀

13- ܡܛܠ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܢ ܥܒܰܕܘ ܥܰܡܝ ܗ̄ ܚܕܳܐ ܡ̇ܢ ܕܠܝ̣ ܫܒܰܩܘ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܐ: ܕܶܐܙܰܠܘ ܚܦܰܪܘ ܠܗܘܢ ܓܽܘܒ̈ܐ܀ ܓܽܘܒܐ ܪ̈ܥܝܥܶܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܩܒܐ ܒܗܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܓܠܺܝ̈ܙܝ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ܀

14- ܕܰܠܡܳܐ ܥܰܒܕܐ ܗܽܘ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܥܒܕܕ ܠܰܚܛܺܝܬܐ܀

15- ܢܢܰܗܡܘܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̄: ܒܰܪܒܨ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܰܫܠܝ ܐܚܪܳܝܬܐ܀

16- ܐܦ ܒܢ̈ܝ ܡܰܦܰܣ ܘܬܰܚܦܺܝܣ ܗ̄ ܡܕܺܝ̈ܢܬܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܢܶܪܥܘܢܟܝ ܪܺܝܫܐ ܪܺܝܫܐ ܗ̄ ܢܶܣܒܘܢ ܡ̣ܢܟܝ ܓܳܙܺܝܬܐ܀

18- ܠܡܶܫܬܐ ܡܰܝ̈ܐ ܕܫܺܝܚܘܪ ܗ̄ ܫܺܝܚܘܪ ܘܢܺܝܠܘܣ ܘܓܺܝܚܘܢ ܫܰܘ̈ܝܰܝ ܫܡܳܐ ܐܢܘܢ. ܘܢܰܗܪܐ ܕܶܩܠܰܬ. ܘܰܒܗ̇ܕܐ ܡܰܐܪܶܙ ܕܐܦܶܢ ܛܳܦܣܺܝܢ ܒܡܶܨܪܝܐ ܘܐܳܬܘܪܝܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ܀

19- ܘܬܝܒܽܘܬܶܟܝ ܬܰܟܣܶܟܝ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܗ̄ ܠܘ ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܬܳܝܒܐ ܐܰܢܬܝ܀

22- ܘܐܢ ܬܶܬܚܰܘܪܝܢ ܒܢܬܪܐ ܗ̄ ܒܰܘܪܰܩ܀ ܟܬܡܘ ܠܗܘܢ ܒܶܟܝ ܚܛܳܗ̈ܝܟܝ ܗ̄ ܥܒܰܕܘ ܒܶܟܝ ܫܽܘܡܬܐ܀

23- ܐܰܝܟܰܢܐ ܬܺܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܐܬܛܰܡܶܐܬ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ ܘܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀

24- ܣܳܩܬܝ ܪܘܚܐ ܐܝܟ ܝܳܪܘܪܐ ܗ̄ ܦܗܰܝܬܝ ܐܝܟ ܒܢ̈ܬ ܐܘܝ܀

25- ܟܠܳܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܝ ܡ̣ܢ ܚܶܦܝܳܝܽܘܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܬܦܪܣܺܝܢ ܒܪܶܓܬ ܫ̈ܺܐܕܐ܀

27- ܕܐܡܪܝܢ ܠܩܝܣܐ ܐܰܒܘܢ ܗ̄ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

31- ܕܰܠܡܐ ܡܰܕܒܪܐ ܗܘܺܝܬ ܠܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܠܡܐ ܓܠܙܬ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܛܳܒ̈ܬܐ܀

28- ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܶܢܝܢܐ ܕܩܽܘܪ̈ܝܰܝܟ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܗܘܰܘ ܐܰܠܗ̈ܝܟ ܝ̣ܗܘܕܐ܀

32- ܕܰܠܡܐ ܛܳܥܝܐ ܒܬܘܠܬܐ ܥܘܕܳܢܗܿ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܦܽܘܢܩܗ̇܀

33- ܡܳܢܐ ܬܘܒ ܡܰܬܩܢܰܬܝ ܐܽܘܪ̈ܚܬܟܝ ܠܡܶܒܥܐ ܪܶܚܡܬܐ ܗ̄ ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܳܥܝܬܝ ܕܶܐܪܚܡܟܝ ܕܗܐ ܠܒܶܟܝ ܥܡ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

34- ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܦܽܘܠܫܬܐ ܐܶܫܟܚܬ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܘ ܓܶܢܒܐܝܬ ܕܚܶܠܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܠܐ ܓܰܠܝܐܝ̣ܬ܀

36- ܡܳܢܐ ܡܙܕܰܠܠܬܝ ܛܒ ܠܡܶܬܢܐ ܐܘܪ̈ܚܬܟܝ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܬܡܰܟܟܰܬ݀ ܠܐܬܘܪܝܐ ܕܢܶܬܪܥܐ ܥܰܡܗ̇ ܘܠܐ ܐܫܦ܀ ܐܰܡܪܚܰܬ݀ ܬܶܢܝܢܘܬ ܠܡܶܛܦܣ ܒܡܶܨܪܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܘܰܐܢܬܝ ܙܢܰܝܬܝ ܒܪ̈ܥܰܘܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܫܰܥܒܶܕܬܝ ܢܰܦܫܟܝ ܠܫ̈ܺܐܕܐ܀ ܙܶܕܩܰܬ݀ ܢܰܦܫܗ̇܀

8- ܥܡܘܪܬܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܒܨܺܝܪܺܝܢ ܚܛܗ̈ܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܺܝ̣ܗܘܕܐ܀ ܫܰܩܪܬܐ ܚܬܗ̇܀

12- ܙܶܠ ܘܐܰܟܪܶܙ ܦܶܬܓ̈ܡܶܐ ܗ̇ܠܝܢ ܒܓܰܪܒܝܐ ܗ̄ ܒܐܬܽܘܪ ܒܪܰܡ ܒܪܽܘܚ ܘܠܰܘ ܒܰܦܓܰܪ܀

15- ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܘܢ ܪ̈ܥܰܘܬܐ ܐܝܟ ܠܶܒܝ ܗ̄ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܕܩ ܘܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ܀

16- ܠܐ ܢܺܐܡܪܘܢ ܬܘܒ ܩܺܒܘܬܐ ܕܕܺܝܬܝܩܝ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܣܽܘܓܐܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܢܶܛܥܘܢ ܠܩܰܕܡ̈ܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

3- ܐܰܢܗܪܘ ܠܟܘܢ ܫܪܳܓܐ ܗ̄ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ ܒܗܰܘܢܟܘܢ܀ ܘܠܐ ܬܙܪܥܘܢ ܥܠ ܟܽܘܒ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܡܰܟܶܝܢ ܘܠܐ ܡܰܗܢܶܝܢ܀

4- ܓܙܽܘܪܘ ܠܡܪܝܐ ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܥܽܘܪܠܘܬܐ ܕܠܶܒܟܘܢ ܗ̄ ܠܢܰܦܫܟܘܢ ܕܰܟܘ܀

7- ܡܠܶܟ ܬܰܩܺܝܦ ܣܳܠܶܩ ܐܝܟ ܐܰܪܝܐ ܡ̣ܢ ܥܳܒܶܗ ܗ̄ ܢܶܒܽܘܟܰܕܢܰܨܪ܀

11- ܐܝܟ ܪܘܚܐ ܛܳܥܺܝܬܐ ܗ̄ ܕܰܠܦܶܢ̈ܝܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܬܐ ܢܳܫܒܐ܀

12- ܪܘܚܐ ܕܡܰܠܝܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܬܺܐܬܐ ܠܝ̣ ܗ̄ ܢܒܺܝܐ ܥܠ ܢܰܦܫܗ ܕܶܐܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܬܗ ܐܡ̇ܪ܀

19- ܡܥܰ̈ܝ ܡܥ̈ܝ ܟܳܝܒܺܝܢ ܠܝ̣ ܘܬܳܠܰܘ̈ܳܬܝ. ܠܶܒܝ: ܡܫܰܘܰܪ ܠܝ̣ ܠܶܒܝ ܘܠܐ ܫܳܬܩ ܗ̄ ܥܠ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܐ ܕܥܳܕܝܢ ܥܠ ܡܰܠܟ̈ܐ ܘܡܟ̈ܶܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܡ̣ܢ ܐܳܬܘܪ̈ܝܐ܀

30- ܟܕ ܬܶܠܒܫܺܝܢ ܙܚܽܘܪ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܬܶܬܛܰܝܒܺܝܢ ܠܙܳܢܝܽܘܬܐ܀ ܫܰܒܩܽܘܟܝ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟܝ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܰܝܟܝ܀ ܘܢܰܦܫܟܝ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̄ ܒܥܶܠܕܒܒܰܝ̈ܟܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

8- ܐܝܟ ܪ̈ܰܟܫܐ ܐܽܘܫܢ̈ܐ ܥܳܗܪ̈ܐ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ ܗ̄ ܦܚ̈ܠܐܶ܀

13- ܘܰܢܒܝ̈ܐ ܢܶܗܘܘܢ ܠܥܠܥܠܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܓ̈ܠܐܶ܀

15- ܥܰܡܐ ܗܽܘ ܕܡ̣ܢ ܥܳܠܡܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܝܐ ܕܩܰܕܺܝܡܐ ܡܰܠܟܘܬܗ܀

17- ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒܢ̈ܬܟ ܗ̄ ܢܶܒܽܘܙ܀

27- ܘܐܝܟ ܩܠܽܘܒܝܐ ܗ̄ ܩܰܦܨܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܘܥܠ ܒܝܬ ܟܪܡ ܗ̄ ܩܪܺܝܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܒܶܢܝܰܡܝܢ܀

2- ܠܰܡܥܕܢܬܐ ܘܠܰܡܦܢܩܬܐ ܕܡܰܝܬܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

3- ܪ̈ܥܰܘܬܐ ܘܓܙܪ̈ܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܬܗܘܢ܀

4- ܩܽܘܡܘ ܢܶܣܩ ܒܛܰܗܪܐ ܗ̄ ܓܰܒܪ̈ܐ ܩܪ̈ܰܒܬܢܶܐ ܐܳܡܪܝܢ܀

5- ܢܶܣܩ ܥܠܝܗ̇ ܒܠܶܠܝܐ ܗ̄ ܛܶܟܢ̈ܐ ܐܳܡܪܝܢ܀

6- ܘܟܠܗ ܥܽܘܫ̱ܩܗ̇ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ ܗ̄ ܛܠܽܘܡܝܗ̇܀

10- ܗܐ ܐܶܕܢܰܝ̈ܗܘܢ ܥܽܘܪ̈ܠܢ ܗ̄ ܠܐ ܨܳܝ̈ܬܢ ܒܰܫܪܳܪܐ܀

15- ܘܒܰܗܺܝ̈ܬܐ ܠܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܘܠܡܶܬܬܟܳܣܘ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̄ ܠܗ̇ܠܶܝܢ ܦܶܬܓܡ̈ܐ. ܕܒܰܨܚܚܐ ܕܶܫܬܐ ܗܳܦܶܟ ܬܢܶܐ ܠܗܘܢ܀

17- ܕܘ̈ܩܶܐ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ ܚܰܙܝ̈ܐ܀

22- ܘܥܰܡܐ ܪܰܒܐ ܢܕܘܠ ܗ̄ ܢܶܢܒܗ܀

23- ܐܝܟ ܝܰܡܐ ܕܡܬܟ̱ܬܶܫ ܒܰܫܠܝ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܕܡܶܬܡܰܚܫܠ܀ 28- ܘܐܝܟ ܢܚܳܫܐ ܘܦܰܪܙܠܐ ܟܠܗܘܢ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܢ ܗ̄ ܡܙܓܪܺܝܢ܀

29- ܓܰܪܕܝ ܡܰܦܽܘܚܐ ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܗܘܢ ܘܶܐܒܳܪܐ ܗ̄ ܐܰܘܦܝܰܬ݀ ܡܶܠܰܬ ܢܒܺܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܡܰܪܕܽܘܬܗܘܢ ܘܠܐ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܒܐܒܳܪܐ ܐܝܟ ܣܺܐܡܐ ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܐ܀ ܘܰܣܪܺܝܩܐܝ̣ܬ ܨܳܪܦ ܨܪܽܘܦܐ ܗ̄ ܒܳܚܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

14- ܐܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܐ ܗ̇ܢܐ܀ ܘܠܰܩܪܺܝܬܐ ܗ̇ܕܐ܀ ܐܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܫܺܝܠܘ ܗ̄ ܕܶܐܣܬܰܪܩܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܩܺܒܘܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܥܶܠܺܝ ܟܕ ܚܰܛܦܘܗ̇ ܦܠܶܫ̈ܬܝܶܐ܀

18- ܠܡܶܥܒܰܕ ܙܰܘܬܳܪ̈ܐ ܠܦܽܘܠܚܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܠܶܒܰܘ̈ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܣܡܺܝܕܐ ܘܕܶܒܫܐ ܘܡܶܫܚܐ܀

21- ܘܶܐܟܰܠܘ ܒܶܣܪܐ ܕܠܐ ܐܶܡܪܶܬ ܠܐܰܒܗܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܕܒܰܚܘ ܠܫ̈ܺܐܕܐ܀

29- ܠܕܳܪܐ ܥܒܽܘܪܐ ܗ̄ ܕܐܙܺܠܝܢ ܒܰܫܒܺܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

1- ܢܰܦܩܘܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܢܶܫܟܚܘܢ ܕܰܗܒܐ ܒܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

6- ܐܰܨܬܶܬ ܗ̄ ܨܳܬܬ܀

7- ܙܰܒܢܐ ܕܡܰܥܰܠܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܥܶܐ܀

13- ܘܝܶܗܒܶܬ ܠܗܘܢ ܘܥܒ̣ܪܘ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܩܰܕܝܘ ܠܛܳܒ̈ܬܐ܀

22- ܫܥܽܘܬܐ ܠܝܬ ܒܓܶܠܥܕ ܗ̄ ܣܰܡܐ ܒܛܽܘܪܐ ܕܒܗ ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܣܰܡܡ̈ܢܐ܀

ܐܘ ܐܣܝܐ ܠܰܝܬ ܬܰܡܢ ܗ̄ ܒܗܳܠܝܢ ܕܦܰܓܪܐ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܢܰܦܫܐ ܪܡܰܙ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

1- ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܝܰܗܒ ܪܝ̣ܫܝ ܡܰܝ̈ܐ: ܘܥܰܝܢ̈ܝ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܕܶܡܰܥܬܐ ܗ̄ ܡ̇ܢ ܥܒܰܕ.

4- ܡܛܠ ܕܟܠ ܐܳܚ ܡܶܟܠ ܢܳܟܶܠ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

8- ܟ̱ܡܺܝܢ ܒܰܫܠܝ ܟܽܘܦ܀

21- ܡܛܠ ܕܰܣܠܶܩ ܡܰܘܬܐ ܠܟܘ̈ܝܢ ܘܥܠ ܒܣܚܪ̈ܬܰܢ ܗ̄ ܚܰܝܠܐ ܕܐܳܬܘܪܝܐ܀

26- ܘܥܠ ܟܠ ܩܨܺܝ̈ܨܝ ܦܰܐܬܐ ܗ̄ ܡܥܰܕܝ̈ܐ ܕܰܡܩܨܨܝܢ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ܀ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܥܽܘܪ̈ܠܝܢ ܒܒܶܣܪܗܘܢ ܘܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܥܽܘܪ̈ܠܝܢ ܒܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܡܰܒܗܬ ܠܰܚܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܒܶܣܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

4- ܘܒܩܦ̈ܠܘܛܐ ܗ̄ ܨܶܨ̈ܐ ܩܒܺܝ̈ܥܰܝ ܪܺܝܫܐ܀

13- ܝܳܗܒ ܩܳܠܐ ܕܰܪܓܽܘܫܝܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܒܐܐܰܪ܀

17- ܟܰܢܶܫܝ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܨܰܥܪܟܝ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܰܝܟܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

15- ܘܰܒܣܰܪ ܩܽܘܕܫܐ ܢܰܥܒܪܘܢ ܡ̣ܢܟܝ ܗ̄ ܢܒܰܛܠܘܢ ܕܶܒܚܰܝܟ̈ܝ܀

16- ܠܩܠܐ ܕܰܓܙܺܝܪܬܐ ܪܰܒܬܐ ܗ̄ ܟܫܺܝܬܐ ܕܩܰܝܣ̈ܐ܀

19- ܢܚܰܒܶܠ ܩܰܝܣܐ ܒܠܰܚܡܶܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܶܬܚܰܒܠ ܩܰܝܣܐ ܒܠܰܚܡܐ ܕܡܶܬܐܰܦܐ: ܗ̇ܟܢܐ ܢܚܰܒܠܺܝܘܗܝ ܒܝܰܩܕܢ ܦܰܓܪܗ ܕܰܢܒܺܝܐ. ܘܠܝ̣ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܒܩܰܝܣܐ ܠܰܚܡܶܗ ܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܟܬܽܘܒܐ ܩܰܕܡܝܐ ܛܥܐ ܘܰܠܠܰܚܡܶܗ ܐܰܩܶܦ ܐܬܘܬܐ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܘ ܢܰܪܡܐ ܩܰܝܣܐ ܗ̄ ܣܰܡܐ ܩܛܽܘܠܐ ܒܠܰܚܡܶܗ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܘܰܢܡܽܘܬ܀

ܕܠܐ ܢܶܚܙܶܐ ܚܰܪܬܰܢ ܗ̄ ܫܒܺܝܬܰܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

5- ܘܒܐܰܪܥܐ ܕܰܫܠܡܐ ܗ̄ ܒܢ̈ܰܝ ܕܳܪܶܗ ܘܥܒܕܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܪ̈ܰܟܫܐ ܘܥܽܘܫܢ̈ܐ ܗ̄ ܡܕܰܒܪܢܽܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܟܶܐܡܰܬ ܐܢ ܢܟܳܠܳܐ ܕܰܐܚܝ̈ܢܰܝܟ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܰܢܬ: ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܬܗ ܬܡܺܝܗ̈ܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܬܶܕܰܥ: ܐܠܰܗܐ ܠܰܢܒܺܝܐ ܐܡ̇ܪ܀

8- ܗܘܳܬ ܠܝ̣ ܝܳܪܬܽܘܬܝ ܐܝܟ ܐܰܪܝܐ ܒܥܳܒܐ ܗ̄ ܗ̇ܟܢܐ ܡܪܰܕܘ ܥܠܰܝ ܥܶܒܪ̈ܝܶܐ܀

9- ܛܰܝܪܐ ܡܨܰܝܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܠܡܐ ܡܥܰܪܬܐ ܕܝܰܕܢܐ ܗܘܬ ܠܝ̣ ܝܳܪܬܘܬܝ ܗ̄ ܡܦܰܬܟܬܐ ܒܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܪܘܚܳܢܐܝܬ: ܥܺܕܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܟܰܢܫܐ܀ ܘܛܝܪܐ ܚܳܕܪܐ ܠܗ̇ ܗ̄ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܙܶܠ ܙܒܶܢ ܠܟ ܣܽܘܕܳܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܪܙܽܘܡܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܥܰܡܐ܀ ܘܰܐܣܘܪܝܗܝ ܒܚܰܨ̈ܰܝܟ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܒܛܺܝܠܘܬܐ ܕܰܗܘܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܟܕ ܢܦܰܩܘ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܘܰܒܡܰܝ̈ܐ ܠܐ ܬܶܨܒܥܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܕܰܒܝܰܡܐ ܕܠܐ ܪܶܛܒܐ܀

4- ܙܶܠ ܠܰܦܪܬ ܘܰܛܡܽܘܪܝܗܝ ܬܰܡܢ ܒܨܶܪܝܐ ܕܟܺܐܦܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܓܳܠܘܬܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܀

6- ܡ̣ܢ ܒܬܰܪ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܫܒܺܝܬܐ܀ ܘܣܰܒ ܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܣܽܘܕܳܪܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܦܽܘܢܝܐ܀

7- ܘܗܐ ܐܶܬܚܰܒܠ ܣܽܘܕܪܐ ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܠܐ ܟܳܫܪ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܐܦܶܢ ܦܳܢܶܝܢ: ܠܐ ܟܳܫܪܺܝܢ܀

9- ܗ̇ܟܢܐ ܐܷܚܰܒܠ ܠܰܓܐܝ̈ܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܘܰܠܓ̈ܐܝܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ: ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܐܴܠܰܦ. ܕܒܬܰܪ ܓܳܡܰܠ ܫܠܺܝܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܓܰܐܝܳܐ ܘܦܰܐܝܐ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܘܦܶܐ. ܘܬܟܳܣ ܐܴܠܰܦ. ܓܐܰܝ̈ܐ ܘܰܦܐܰܝ̈ܐ ܒܰܫܠܝ ܓܳܡܰܠ ܘܦܶܐ. ܩܳܪܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܓܰܒܝܐ ܘܦܰܬܝܐ: ܓܒܰܝ̈ܐ ܘܰܦܬܰܝ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܡܰܥܪ̈ܒܝܶܐ ܠܐ ܡܥܰܝܕܝܢ ܠܡܶܬܟܣ ܐܴܠܰܦ ܫܠܺܝܬܐ ܣܳܟ ܓܰܐܝ̈ܐ ܘܦܰܐܝ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܘܦܶܐ. ܩܳܪܶܝܢ ܐܝܟ ܡ̣ܢ ܚܰܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܗܺܝ ܐܴܠܰܦ. ܦܳܪܫܐ ܠܓܰܐܝܐ ܘܦܰܐܝܐ ܡ̣ܢ ܚܰܝܐ܀ ܩܰܪ̈ܩܦܝܐ: ܠܐܓܰܐܝܐ ܐܡܪܝܢ ܟܶܐܡܰܬ ܒܳܬܪ ܠܳܡܰܕ ܙܩܺܝܦܬܐ ܐܴܠܰܦ ܟܳܬܒܺܝܢ. ܘܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܩܳܪܶܝܢ ܒܶܠܥܕ ܩܳܢܘܢܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܚܰܒܶܠ ܐܢ݂ܐ ܠܨܰܥܪܗ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܘܰܠܨܰܥܪܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܣܰܓܝܐܐ ܐܡ̇ܪ܀

20- ܐܰܝܢܰܘ ܓܙܳܪܐ ܕܶܐܬܝܗܒ ܠܶܟܝ ܗ̄ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܝ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܠܦ ܐܠܦ̈ܝܢ ܗ̇ܘܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܗܐ ܓܡܰܪ ܘܰܐܘܦܺܝ܀

22- ܐܶܬܓܰܠܓܘ ܫܦܽܘ̈ܠܰܝܟܝ ܘܶܐܬܓ̈ܠܝܝ ܥܶܩܒ̈ܝܟܝ ܗ̄ ܐܶܬܦܰܪܣܝܬܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

2- ܘܨܘܳܚܬܗܿ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܒܰܙܩܦ ܘܰܘ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܟܺܐܒܗ̇܀

6- ܣܳܩܘ ܪܘܚܐ ܐܝܟ ܝܪܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܠܐ ܡܶܬܓܰܐܝܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܬܰܪܣܝܐ: ܐܠܐ ܒܐܐܰܪ ܒܰܠܚܘܕ ܣܳܝܩܐ ܥܕܰܡܐ ܕܡܳܝܬܐ܀

16- ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܩܳܒܽܘܪ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ܀

17- ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܪܬ ܥܰܡܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܰܒܝܰܬ݀܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

1- ܐܢ ܢܩܽܘܡ ܡܽܘܫܐ ܘܰܫܡܽܘܐܝܠ ܩܕܳܡܝ: ܠܐ ܨܳܒܝܐ ܢܰܦܫܝ ܒܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܐܦ ܠܐ ܠܟ ܬܶܟܪܐ: ܕܠܐ ܫܳܡܥ ܐܢ݂ܐ ܨܠܘܬܟ ܕܰܥܠܰܝܗܘܢ܀

9- ܐܰܠܰܬ݀ ܝܳܠܕܰܬ ܫܰܒܥܐ ܗ̄ ܟܢܽܘܫܬܐ ܥܶܒܪܝܬܐ ܫܰܒܥܐ ܨܠܡܝ̈ܢ ܚܶܫܠܰܬ݀ ܠܗ̇: ܥܶܓܠܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܶܓ̈ܠܺܝܢ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܐܰܩܝ̣ܡ ܒܕܳܢ ܘܰܒܒܝܬ ܐܝ̣ܠ: ܘܨܰܠܡܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦ̈ܝܢ ܕܰܡܢܰܫܐ܀ ܢܶܦܚܰܬ݀ ܟܰܪܣܗ̇ ܗ̄ ܒܚܽܘܒ̈ܐ܀ ܥܰܪܒܰܬ݀ ܫܶܡܫܗ̇ ܗ̄ ܫܰܢܝܰܬ݀ ܢܰܦܫܗ̇܀

11- ܠܐ ܐܶܫܒܩܟ ܒܛܳܒܬܐ ܗ̄ ܠܥܰܡܐ ܘܠܰܘ ܠܰܢܒܺܝܐ ܐܡ̇ܪ ܡܳܪܝܐ܀

17- ܡܛܠ ܕܪܽܘܓܙܐ ܡܠܰܝܬܳܢܝ ܗ̄ ܛܢܳܢܐ܀

18- ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܝ̣ ܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܟܰܕܒ̈ܐ ܕܠܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܡܰܘܚܰܪ ܪܘܓܙܐ: ܠܐ ܡܰܫܪܝܢ ܡ̈ܶܠܝ܀

19- ܐܢ ܬܬܘܒ ܐܰܦܢܶܝܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܐ ܪܶܥܝܢܐ: ܘܠܐ ܬܶܬܦܠܓ ܡܩܰܒܠ ܐܢ݂ܐ ܠܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

16- ܗ̇ܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢ݂ܐ ܠܨܝ̈ܕܐ ܗ̄ ܠܒܳܒ̈ܠܝܶܐ܀

21- ܘܢܶܕܥܘܢ ܕܡܳܪܝܐ ܫܰܡܥܢܝ ܗ̄ ܢܽܘܢ ܠܰܬܠܺܝܬܝܘܬ ܩܢܽܘܡ̈ܐ ܡܫܰܘܕܥܐ ܘܝܽܘܕ ܠܰܠܚܽܘܕܝܽܘܬ ܟܝܳܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

1- ܚܛܺܝܬܗ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܒܩܰܢܝܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܒܛܶܦܪܐ ܕܫܳܡܺܝܪܐ ܗ̄ ܡܫܰܪܪܐ ܘܠܐ ܡܶܬܠܰܚܝܐ܀

6- ܒܰܐܪܥܐ ܡܳܠܰܚܬܐ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀

11- ܐܝܟ ܚܰܓܠܐ ܕܩܳܪܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܝ̣ܠܕ ܗ̄ ܕܶܟܪܐ ܕܩܰܩ̈ܒܳܢܐ ܚܳܛܦ ܒܢ̈ܳܬܐ ܡ̣ܢ ܩܶܢ̈ܐ ܕܢܶܩ̈ܒܬܐ ܘܝܳܬܒ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܘܡܰܦܶܩ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ. ܘܟܕ ܪܳܒܶܝܢ ܫܒܩܺܝܢ ܠܗ ܘܠܐܶܡܗ̈ܬܗܘܢ ܢܳܩܦܺܝܢ: ܗ̇ܟܢܐ ܥܽܘܬܪܐ ܕܒܥܘܠܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ܀

12- ܟܽܘܪܣܝܐ ܕܐܝ̣ܩܪܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

13- ܘܡܪ̈ܽܘܕܶܐ ܒܰܐܪܥܐ ܢܶܬܟܰܬܒܘܢ ܗ̄ ܠܥܰܦܪܐ ܢܶܫܬܰܠܡܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

7- ܐܢ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܐܺܡܪ ܥܠ ܥܰܡܐ ܗ̄ ܡܒܰܛܶܠ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܕܚܪ̈ܩܝܐ ܘܚ̈ܠܩܝܐ܀ ܝܰܘܡܶܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܠܐ ܪܓܬ ܗ̄ ܪ̈ܓܺܝܓܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܀

14- ܐܢ ܥܢܕ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪ ܬܕܝ̈ܐ ܗ̄ ܬܪܶܝܢ ܐܢܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܬܐܡ̈ܐ܀ ܘܐܢ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܐ ܩܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܕܪܳܕܶܝܢ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܘܠܐ ܩܝܡܺܝܢ ܕܢܰܚܡ ܐܢܘܢ ܫܶܡܫܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܓܪܺܝܢ ܗ̇ܟܰܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐ ܡܶܬܟܠܐ ܡ̣ܢܗܘܢ܀

18- ܬܘ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܥܠ ܐܶܪܡܝܳܐ ܗ̄ ܕܩܶܛܠܐ: ܒܕܰܡܦܰܪܣܐ ܟܳܗܢ̈ܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

1- ܒܰܓܒܘܓܐ ܕܦܚܳܪܐ ܗ̄ ܐܰܦܘܠܐ܀

2- ܘܦܽܘܩ ܠܢܰܚܠܐ ܕܒܰܪܗܳܢܘܡ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܕܚܰܕܣܺܝܬ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ܀

6- ܐܰܬܪܐ ܗ̇ܢܐ ܬܰܦܰܬ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܦܶܐ܀

10- ܕܬܒܰܪܝܗܝ ܠܒܰܓܒܽܘܓܐ ܘܒܰܨܚܚ̈ܐ ܚ̈ܕܬܐ ܬܒܽܘܪܝܗܝ ܟܳܬܒܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

1- ܘܰܫܡܥ ܦܶܫܚܘܪ ܒܪ ܐܰܡܰܪܝܐ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܒܰܦܬܚ  ܐܴܠܰܦ ܘܡܺܝܡ܀

7- ܫܰܕܠܬܢܝ ܡܪܝܐ ܘܶܐܫܬܰܕܠܶܬ ܗ̄ ܐܶܬܕܢܝܬ ܕܶܐܬܢܰܒܐ ܟܕ ܐܶܡܪܬ ܠܝ̣: ܕܰܐܫܠܶܛܬܟ ܥܠ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܘܢܶܬܟܰܬܫܘܢ ܥܰܡܟ ܘܠܐ ܢܶܙܟܽܘܢܟ܀

15- ܠܝ̣ܛ ܗ̣ܘ ܓܰܒܪܐ ܕܣܒ̣ܪ ܠܐܒܝ: ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟ ܒܪܳܐ ܕܶܟܪܐ ܗ̄ ܐܶܠܘ ܠܐ ܝܳܕܥ: ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܣܰܒܰܪ ܠܐܰܒܘܗܝ: ܠܐ ܡܶܬܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܠܽܘܛ ܠܠܐ ܡܰܣܟܠܳܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

1- ܠܦܶܫܚܘܪ ܒܪ ܡܰܠܰܟܝܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܠܳܡܰܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

6- ܓܶܠܥܕ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܪܺܝܫ ܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܕܶܐܫܬܰܒܗܪܰܬ݀ ܩܳܪܐ ܗ̇ܟܢܐ. ܘܫܠܘܡ ܠܝܽܘܝܩܝܡ ܩܳܪܐ܀

14- ܘܥܶܠܝ̈ܬܐ ܡܪ̈ܰܘܚܬܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀

15- ܕܐܢܬ ܡܬܚܰܕܐ ܒܐܪ̈ܙܶܐ ܒܕܳܠܰܕ܀ ܐܰܒܘܟ ܐܷܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ ܘܝܽܘܫܝܐ ܡܡܰܫܚܳܐܝ̣ܬ ܘܠܰܘ ܐܰܟܘܬܟ ܠܰܥܒܐܝ̣ܬ܀

19- ܩܒܽܘܪܰܬ ܚܡܳܪ ܢܶܬܩܒܰܪ ܗ̄ ܢܓܪܘܢܗ܀

23- ܝܳܬܒܬ ܒܠܶܒܢܢ: ܡܰܩܢܰܬ ܒܰܐܪ̈ܙܶܐ ܗ̄ ܡܰܗܶܠ ܒܗ̇܀

30- ܟܽܘܬܒܽܘܗܝ ܠܓܰܒܪܐ ܗ̇ܢܐ ܡܰܟܪܙܐ ܕܠܐ ܒܢ̈ܝ̣ܢ ܗ̄ ܠܝܽܘܟܰܢܝܐ ܡܰܣܠܝܐ: ܕܐܦܶܢ ܐܝܬ ܠܗ ܒܢ̈ܰܝܐ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܰܝܬ ܠܗ. ܨܶܕܰܩܝܐ ܕܕܶܗ ܡܰܡܠܶܟ ܒܳܬܪܶܗ܀ ܡܛܠ ܕܓܰܒܪܐ ܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܠܐ ܢܰܨܠܚ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܗ ܗ̄ ܡܚܰܘܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܗ ܦܢܝܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܙܰܪܥܶܗ܀ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܓܝܪ ܒܰܪ ܒܪܶܗ ܗܽܘ ܕܝܽܘܟܰܢܝܐ ܒܪ ܝܽܘܝܩܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

5- ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܕܰܘܺܝܕ ܨܶܡܚܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܐ: ܣܽܘܥܪܢܐܝܬ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ. ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܡܫܺܝܚܐ܀

6- ܘܗ̇ܢܰܘ ܫܡܶܗ: ܕܢܶܩܪܘܢܶܗ ܡܪܝܐ ܙܶܕܩܢ ܒܰܪܒܨ ܙܰܝ ܗ̄ ܡܢܳܬܰܢ܀

9- ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܪܰܘܝܐ ܒܰܫܠܝ ܘܰܘ܀

10- ܘܰܗܘܐ ܪܰܗܛܳܢܗܘܢ ܒܝ̣ܫ ܗ̄ ܡܰܪ̈ܗܛܰܝܗܘܢ܀

18- ܡ̇ܢܘ ܓܝܪ ܩܡ ܒܐܪܳܙܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐܶ܀ ܐܰܠܗܐ ܐܢ݂ܐ ܕܡ̣ܢ ܩܽܘܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܘܠܐ ܗܘܺܝܬ ܐܰܠܗܐ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܗ̄ ܡܰܟܣܳܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ. ܘܐܠܐ ܐܰܠܗܐ ܗܽܘ ܕܡ̣ܢ ܩܽܘܪܒܐ ܘܪܘܚܩܐ܀

28- ܠܡܳܢܐ ܚܳܠܛܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܶܒܢܳܐ ܒܰܥܒܘܪܐ ܗ̄ ܢܒܺܝܰܘ̈ܬܐ ܕܰܓ̈ܠܬܐ ܒܫܰܪܺܝܪ̈ܬܐ܀

30- ܕܰܡܓܰܢܒܝܢ ܦܶܬܓܡ̈ܝ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܩܳܛܪܝܢ ܐܪܳܙܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܶܐ ܕܫܰܘܝܐܝ̣ܬ ܢܡܰܠܠܘܢ܀

35- ܗ̇ܟܢܐ ܬܺܐܡܪܘܢ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܬܶܫܰܐܠܘܢ ܠܰܚ̈ܕܕܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

2- ܡܣܰܢܬܐ ܚܕܳܐ ܕܬܐܢ̈ܐ ܗ̄ ܩܰܪܛܶܠܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

26- ܘܡܰܠܟܐ ܐܰܪܫܟܝܐ ܢܫܬܐ ܒܳܬܰܪܗܘܢ ܗ̄ ܒܳܒܠܝܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܠ ܟܠܗܘܢ܀

28- ܘܐܢ ܠܐ ܢܶܨܒܘܢ ܠܡܶܣܰܒ ܟܳܣܐ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕܟ ܠܡܶܫܬܐ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܢܶܫܬܰܡܥܘܢ ܠܡ̈ܶܠܰܝܟ܀

30- ܝܳܗܳܝ ܝܳܗܳܝ ܗ̄ ܡܶܠܬܐ ܗܺܝ ܕܰܓܙܳܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

2- ܠܐ ܬܒܰܨܰܪ ܐܦ ܠܐ ܚܕܳܐ ܡܶܠܐ: ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

22- ܠܐܠܝܬܢ ܒܪ ܥܒܰܟܘܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

2- ܥܒܶܕ ܠܟ ܢܺܝܪܐ ܘܚܢܳܩ̈ܐ ܘܰܐܪܡܳܐ ܐܢܘܢ ܒܨܰܘܪܟ ܗ̄ ܠܘ ܠܢܺܝܪܐ ܘܚܢܳܩ̈ܐ ܦܳܩܕ ܠܗ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܠܐ ܠܐܪܙܗܘܢ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܚܰܢܰܢܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܰܓܠܐ ܢܣܰܒ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܨܰܘܪܶܗ ܘܬܰܒܰܪ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡܐ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܢܶܒܘܟܕܢܰܨܪ ܡܪܽܘܕܟ ܒܰܪ ܒܪܶܗ ܒܺܝܠܛܫܨܪ܀

9- ܘܠܚ̈ܳܠܡܝܟܘܢ ܘܠܢܳܚ̈ܫܝܟܘܢ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ ܘܢܽܘܢ܀

19- ܘܥܠ ܡܰܓܣ̈ܐ ܗ̄ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܕܰܢܚܫܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܓܣ̈ܘܗܝ ܕܝܰܡܐ ܕܢܶܣܒܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

3- ܒܝܕ ܐܶܠܰܥܣܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܘܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܘܰܓ̱ܡܰܪܝܐ ܒܰܫܠܝ ܓܳܡܰܠ ܘܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

17- ܐܝܟ ܬܺܐܢ̈ܐ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

21- ܥܠ ܐܚܒ ܒܰܪ ܩܘܠܺܝܐ ܒܰܚܒܨ ܠܡܰܕ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܡܰܫܠܝܢ܀

24- ܘܰܫܡܰܥܝܐ ܢܰܚܡܠܝܐ ܗ̄ ܕܚܳܙܐ ܚ̈ܶܠܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

6- ܟܠ ܓܒܰܪ ܣܺܝ̈ܡܢ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܥܠ ܓܶܣܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܣܶܛܪ̈ܰܘܗܝ܀

9- ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܗܘܢ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܠܙܽܘܪܒܒܶܝܠ܀

10- ܘܢܶܫܠܐܷ ܘܢܶܫܟܰܬ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀

23- ܗܐ ܥܰܠܥܠܶܗ ܒܚܶܡܬܐ ܗ̄ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܳܒܠܳܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

2- ܐܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܕܒܪ ܒܰܫܒܺܝܬܐ ܘܠܐ ܐܶܬܩܛܠ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

3- ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܡܪܝܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܺܝ ܗ̄ ܚܰܘܝܰܢܝ ܡܶܕܡ ܕܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬܐ܀

15- ܩܳܠܐ ܒܪܳܡܬܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܩܪܺܝܬܐ ܗܺܝ ܕܒܶܝܬ ܒܶܢܝܳܡܝܢ܀ ܪܳܚܶܝܠ ܒܳܟܝܐ ܥܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܐܶܡܗ ܕܒܶܢܝܡܝܢ: ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܡܰܐܪܶܙ ܐܝܟ ܕܒܰܡܢܳܬܐ ܥܠ ܟܠܐ܀ ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܢ ܥܠ ܐܝ̣ܪܘܕܺܝܣ ܢܳܣܶܒ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ: ܟܕ ܒܒܳܒܠܳܝܐ ܡܕܰܡܶܐ ܠܗ܀

22- ܡܛܠ ܕܒܳܪܐ ܡܪܝܐ ܚܕܰܬܐ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܟܢܽܘܫܬܐ ܐܚܪܺܬܐ܀ ܢܶܩܒܬܐ ܬܚܰܒܒ ܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܬܰܪܦܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܘܬܬܦܢܶܐ ܥܠ ܒܰܥܠܗ̇܀

23- ܢܒܰܪܟܟ ܡܳܪܝܐ ܕܰܝܪܐ ܙܰܕܺܝܩܐ ܗ̇ܪܟܐ ܕܶܟܪܢܐܝܬ ܢܣܺܝܒ ܫܶܡ ܕܰܝܪܐ. ܘܰܒܫܰܪܟܐ ܕܕܽܘܟ̈ܝܬܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܶܬܬܰܒܪ̈ܢ ܕܰܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܡܐ܀

29- ܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܠܐ ܢܺܐܡܪܘܢ ܬܘܒ ܐܰܒ̈ܗܐ ܐܰܟܠܘ ܒܶܣܪ̈ܶܐ ܫܶܢ̈ܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܩܳܗ̈ܰܝܶܢ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ ܘܰܪܒܨ ܝܽܘܕ. ܘܒܰܨܚܚ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ: ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ ܘܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܢ̈ܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܩܗܰܝ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ܀

31- ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܠܰܕܒܶܝܬ ܝ̣ܗܘܕܐ ܕܺܝܬܺܝܩܝ ܚܕܰܬܐ܀

32- ܠܐ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܝ̣ܬܝܩܝ ܕܰܐܩܺܝܡܶܬ ܥܡ ܐܰܒܗ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܗܳܝܕܶܝܟ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܬܠܳܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܠܐ ܟܰܬܰܪܘ ܒܚܽܘܒܗ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܘܢ ܥܶܓܠܐ. ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܢܝܐ ܕܝܢ ܬܠܳܬܡܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܩܽܘܪܒܐ ܩܰܘܺܝܘ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܰܩܒܝ̈ܐ܀

39- ܥܠ ܪܳܡܬܐ ܕܓܪܳܒ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

9- ܘܙܶܒܢܶܬ ܚܰܩܠܐ ܡ̣ܢ ܢܚܡܐܝܠ ܒܪ ܕܕܝ ܗ̄ ܒܗ̇ܕܐ ܡܚܰܘܐ ܕܬܘܒ ܡܶܬܦܰܢܝܐ ܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܘܫܛܳܪܐ ܕܰܚܬܺܝܡ ܐܪܳܙ ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܘܕܠܐ ܡܚܰܬܡ ܐܪܳܙ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀

23- ܘܡܰܛܝܬ݀ ܐܢܘܢ ܟܠܗ̇ ܗ̇ܕܐ ܒܺܝܫܬܐ ܗ̄ ܡܛܳܬ݀܀

35- ܘܰܒܢ̈ܬܗܘܢ ܠܐܡܶܠܟ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

13- ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܥܒܰܪܝ ܥܢ̈ܐ ܥܠ ܐܝ̣̈ܕܝ ܡܰܢܳܝܐ ܗ̄ ܢܦܰܩܕܺܝܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܥܰܡܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܺܐܒܕ ܡ̣ܢܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

4- ܠܐ ܬܡܽܘܬ ܒܚܪܒܐ: ܐܠܐ ܒܰܫܠܡܐ ܬܡܽܘܬ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܬܩܛܠ ܨܶܕܰܩܝܐ ܐܠܐ ܟܕ ܥܰܘܰܪ ܠܗ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܐܰܚܬܗ ܠܐܬܽܘܪ ܘܰܗܘܐ ܛܳܚܢ ܒܪܰܚܝܐ ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܫܕܰܐܘܽܗ̇ ܠܰܫܠܰܕܶܗ ܒܶܣܬܰܪ ܫܽܘܪܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܀

18- ܥܶܓـܠܐ ܕܰܦܣܰܩܘ ܠܰܬܪܶܝܢ ܘܰܥܒܰܪ ܒܶܝܬ ܦܶܠܓܘܗܝ ܗ̄ ܒܫܽܘܪܝܐ ܟܕ ܙܳܥܘ ܡ̣ܢ ܒܳܒܠܳܝܐ ܚܰܪܰܪܘ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܠܐܱܡܗ̈ܬܐ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܩܝܳܡܐ ܕܐܢ ܠܐ ܢܶܛܪܽܘܢܝܗܝ ܐܰܟܘܬܗ ܕܥܶܓܠܐ ܕܦܫܰܚܘ ܢܶܬܦܫܚܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

2- ܙܶܠ ܠܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܪܟܶܒܝܰܡ ܒܰܪܒܨ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܝܽܘܢܕܰܒ ܒܰܪ ܪܳܟܒ ܡܶܬܝܰܒܠܝܢ ܘܕܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܐܢܘܢ ܕܟܳܗܢ̈ܐ. ܗ̇ܝ ܕܩܐܶܡ ܩܕܳܡܝ ܟܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܡܫܰܘܕܥܐ. ܘܡܰܩܒܝ̈ܐ ܬܘܒ ܡܶܢܗܘܢ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ. ܗ̇ܢܐ ܓܝܪ ܚܙܳܐ ܠܥܰܡܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠ ܒܰܚܛܳܗ̈ܐ: ܟܦܰܪ ܒܥܳܠܡܐ ܘܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܗ ܘܰܐܪܚܶܩ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܘܰܗܘܐ ܥܳܡܪ ܒܡܰܫܟܢ̈ܐ ܐܝܟ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܗ̣ܘ ܘܰܒܢ̈ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ

4- ܘܰܩܪܐ ܐܪܡܝܐ ܠܒܪܘܟ ܒܰܪ ܢܺܝܪܺܝܐ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ ܘܰܚܒܨ ܢܽܘܢ ܘܪܺܝܫ܀

12- ܘܕܠܳܝܐ ܒܪ ܫܡܰܥܝܐ ܒܰܙܩܦ ܕܠܰܕ ܘܝܽܘܕ܀

23- ܬܠܳܬ ܦܶܨܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥ: ܨܪܳܗ̇ ܒܰܙܡܠܝܐ ܕܣܳܦܪܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܐ ܝܘܝܩܝܡ ܗ̇ܘ ܕܰܨܪܗ̇ ܠܰܡܓܰܠܬܐ ܒܣܰܟܺܝܢ ܣܳܦܪܐ ܬܠܳܬ ܘܰܐܪܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܢ ܘܰܫܕܗ̇ ܒܢܽܘܪܐ܀ ܩܳܡܺܝܢܐ ܗ̄ ܡܰܢܩܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

12- ܠܡܦܠܓܘ ܬܰܡܢ ܥܡ ܡܢܳܬܐ ܥܡ ܥܰܡܐ ܗ̄ ܥܒܽܘܪܐ ܘܚܰܡܪܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܙܰܒܢ ܡ̣ܢ ܒܪ ܕܕܶܗ܀

16- ܡ̣ܢ ܟܰܘܬ ܓܽܘܒܐ ܠܓܽܘܒܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܓܽܘܒܐ ܐܰܪܡܶܝܘܗܝ ܘܠܐ ܫܰܒܘܗܝ ܒܚܰܒܠܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

7- ܘܰܫܡܰܥ ܥܰܒܕܰܡܠܶܟ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ܀

11- ܘܰܢܣܰܒ ܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܒ̈ܠܳܝܐ ܕܰܣܚܰܘ̈ܬܐ ܒܰܦܬܚ ܕܠܰܕ ܘܚܶܐ܀ ܫܚܰܘ̈ܬܟ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

3- ܢܶܪܓܶܠ: ܫܪܳܐܨܪ: ܘܣܰܡܓܕܢܟܘ ܘܣܰܪܣܳܟܺܝܡ܀

13- ܪܒܡܓ܀ ܘܢܒܘܫܰܙܒܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ

5- ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܢܶܒܘܙܪܕܢ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܐ ܡܰܘܗܒ̈ܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܘܰܫܪܝܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܥܳܠܡ̈ܢܝܬܐ ܐܠܐ ܠܩܺܒܘܬܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܐ ܘܡܳܐܢ̈ܝ ܬܶܫܡܫܬܐ܀

8- ܘܫܶܪܝܐ ܒܪ ܬܢܰܚܡܰܬ܀ ܘܰܒܢ̈ܝ ܥܺܝܦܝ ܕܡ̣ܢ ܢܛܘܦܰܬ: ܝܰܙܢܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ

5- ܓܪܺܝܥܝܢ ܕܰܩܢܝܗ̈ܘܢ ܘܰܡܨܰܪܝܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܘܢ ܘܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ ܗ̄ ܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܰܓܕܰܫ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

8- ܡܛܠ ܕܐܝ̣ܬ ܠܢ ܚܰܕܘ̈ܬܐ ܒܚܰܩܠܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܓܽܘܒ̈ܐ ܕܚ̈ܛܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

9- ܒܰܡܠܳܛܐ ܒܡܰܠܒܳܢܐ ܗ̄ ܒܛܺܝܢܐ ܕܠܶܒܬܐ ܕܠܐ ܝܶܒܫܰܬ݀܀

13- ܘܢܬܰܒܰܪ ܩܳܝܡܬܐ ܕܒܶܝܬ ܫܡܶܫ ܗ̄ ܗ̇ܟܝ̣ܠ ܫܶܡܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

1- ܒܡܓܕܘܠ ܘܒܬܚܦܺܝܣ: ܘܒܡܰܦܣ ܘܒܰܐܪܥܐ ܕܦܬܪܘܣ܀

19- ܠܡܰܠܟܬ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܦܪܘܕܝܛܺܝ܀

25- ܢܶܫܪ ܢܶܕܪ̈ܝܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܕܶܬܕܥܘܢ ܕܫܳܪ̈ܢ ܡ̈ܠܝܟ ܥܠܰܝܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

2- ܥܠܝܟ ܒܪܽܘܟ ܗ̄ ܫܡܰܥ ܒܳܪܽܘܟ܀

4- ܗܐ ܡܕܡ ܕܰܒܢܰܝܬ ܐܢ̇ܐ ܣܚܦ ܗ̄ ܛܳܒܬܐ ܕܶܐܬܪܥܺܝܬ ܥܠ ܥܰܡܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܐ: ܐܶܬܡܚܺܝܘ ܘܶܐܬܬܩܠܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ

11- ܣܰܩܝ ܠܓܶܠܥܕ ܘܣܰܒܝ ܪ̈ܶܗܛܢܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܦܫܰܬ݀ ܠܶܟܝ ܒܶܟܝ ܣܰܡܐ ܡܰܐܣܝܢܐ܀

16- ܚܰܪܒܐ ܕܡܰܕܘܝܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

17- ܕܦܶܪܥܘܢ ܚܓܺܝܪܐ: ܕܠܽܘܚܐ ܘܡܰܥܒܰܪ ܙܰܒܢ̈ܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܕܝ̣ܠܗ ܡܒܰܛܶܠ ܡܰܠܟܘܬܗ ܒܡܶܬܓܰܪܝܢܘܬܗ ܕܥܡ ܒܳܒܠܳܝܐ܀

20- ܡܶܨܪܝܢ ܥܓܶܠܬܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܡܨܝܪܬܐ ܗ̄ ܡܦܰܬܟܬ ܒܥܘܬܪܐ܀

23- ܦܣܽܘܩܘ ܥܳܒܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܝܗ̇܀

25- ܥܠ ܐܰܡܘܢ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܀ ܕܥܠ ܫܶܡ ܐܰܡܘܢ ܦܬܰܟܪܐ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

6- ܐܘ ܣܰܦܣܺܝܪܗ ܕܡܪܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܐܶܡܰܬܝ ܠܐ ܬܶܫܠܶܝܢ: ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

9- ܗܰܒܘ ܟܠܺܝܠܐ ܠܡܘܐܒ ܗ̄ ܕܰܬܣܺܝܡܺܝܘܗܝ ܥܠ ܪܝ̣ܫ ܢܶܒܘܟܕܢܨܪ܀ ܘܟܠܗܶܝܢ ܩܽܘܪ̈ܝܗ̇ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀

11- ܘܫܰܟܘܬܝܢ ܥܠ ܬܶܛܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܪܥܶܝܢ ܒܛܡܐܘܬܗܘܢ܀

13- ܘܢܶܒܗܰܬ ܡܘܐܒ ܡ̣ܢ ܟܡܽܘܫ ܗ̄ ܦܬܰܟܪܶܗ܀

17- ܘܓܽܘܙܥܐ ܗ̄ ܥܩܳܪܐ.

26- ܕܰܘܐܘܗܝ ܒܕܠܰܕ܀ ܒܰܬܝܳܒܬܗ܀

28- ܐܝܟ ܝܰܘܢܐ ܕܡܰܩܢܳܐ ܒܓܕܳܦܐ ܗ̄ ܒܚܰܣܺܝܢܘܬܐ܀

32- ܡ̣ܢ ܒܟܳܬܐ ܕܝܥܙܝܪ ܐܒܰܟܝܟܝ܀

34- ܥܓܶܠܬܐ ܬܽܘܠܬܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢܬܐ܀ 37- ܘܕܰܩܢܰܝ̈ܗܘܢ ܓܪܺܝܥܺܝܢ ܗ̄ ܡܢܰܬܦܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ

4- ܘܬܟܺܝܠܬܝ ܥܠ ܐܱܘ̈ܠܽܘܢܝܟܝ ܒܪܰܬ ܚܒܺܝܒܬܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܦܽܘܪ̈ܓܳܝܝܟܝ܀

10- ܐܢ̇ܐ ܓܝܪ ܒܨܺܝܬ ܠܥܰܣܘ ܘܓܠܝܬ ܡܣܰܬܪ̈ܬܗ܀

12- ܗܐ ܕܠܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܠܡܶܫܬܐ ܟܳܣܐ ܐܶܫܬܝܘ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܕܡܳܪܝܐ ܗܽܘ ܡܢܳܬܗܘܢ܀ ܐܴܬܢ ܓܰܒܪܐ ܗܘܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܗ ܡܨܰܒܬܐ ܗܘܳܬ ܕܰܝܪܶܗ܀

14- ܘܐܝ̣ܙܓܰܕܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܐܶܫܬ̱ܠܰܚ ܗ̄ ܡܰܠܐܟܐ ܕܰܟܢܰܫ ܠܒܳܒ̈ܠܝܶܐ ܥܠ ܐܰܕܽܘܡܝ̈ܐ܀

20- ܕܢܶܓܪܘܢ ܐܢܘܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܢ̈ܐ ܗ̄ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܕܒܳܒ̈ܠܝܶܐ܀

28- ܩܶܕܪ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܡܰܕܢܚܐ ܗ̄ ܐܰܪܐܒܝܐ܀

32- ܘܢܶܗ̈ܘܝܢ ܓܰܡ̈ܠܰܝܗܘܢ ܠܒܶܙܬܐ: ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

35- ܗܐ ܬܒܰܪ ܐܢ݂ܐ ܩܶܫܬܗ ܕܥܺܝܠܰܡ ܪܝ̣ܫ ܓܢ̱ܒܪܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܒܩܶܫܬܐ ܗܽܘ ܟܠܗ ܬܰܟܬܽܘܫܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ

9- ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܕܺܝܠ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܡܙܺܝܥ ܐܢ݂ܐ܀

39- ܢܰܥܡܪ̈ܢ ܒܗ̇ ܣܺܝܪ̈ܝܢܘܣ܀ ܒܢ̈ܬ ܢܥܳܡ̈ܐ܀

43- ܠܕܰܝܪܐ ܕܳܐܬܢ ܗ̄ ܠܒܳܒܶܝܠ ܩܳܪܐ ܡܛܠ ܟܰܗܺܝܢܘܬܗ̇܀

44- ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܰܡܚܺܝܠܝܢ ܗܘܰܘ ܗܝܕܶܝܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ

9- ܐܣܝ̣ܢܗ̇  ܠܒܳܒܶܝܠ ܘܠܐ ܐܶܬܰܐܣܝܰܬ݀: ܢܶܫܒܩܝܗ̇ ܘܢܺܐܙܰܠ ܓܒܰܪ ܠܐܰܪܥܶܗ ܡܛܠ ܕܩܰܪܶܒ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܡܰܝܐ ܕܝ̣ܢܗ̇ ܗ̄ ܥܘܠܗ̇܀

14- ܗܳܘܳܝ ܗܳܘܳܝ ܒܰܙܩܦ ܗܶܐ ܘܒܰܨܚܚ̈ܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ ܪܒܺܝܨܐ ܗܶܐ܀

25- ܛܽܘܪܐ ܡܚܰܒܠܢܐ ܗ̄ ܒܳܒܶܝܠ܀ ܐܷܩܠܟ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦܐ ܗ̄ ܐܶܬܒܰܪ ܬܽܘܩܦܟ܀

27- ܡܰܠܟ̈ܘܬܐ ܕܐܪܕܰܛ ܗ̄ ܩܪܕܘ܀ ܘܕܐܪܡܶܢܝ ܘܕܐܫܟܰܢܙ ܗ̄ ܩܪ̈ܒܬܢܶܐ ܕܢܩܺܝܦܺܝܢ ܠܡܪܝܐ܀

35- ܒܶܙܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ܀

38- ܘܢܶܥܪܘܢ ܗ̄ ܢܥܳܪܐ ܕܺܝ̣ܠܝܬܐ ܗܺܝ ܕܚܡܳܪܐ ܘܗ̇ܪܟܐ ܥܠ ܐܰܪܝܐ ܡܩܰܛܪܶܓ ܫܺܐܝܠܐܝܬ܀

41- ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܶܬܬܚܕܬ݀ ܐܰܪܫܟܝܬܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܒܳܒܶܝܠ܀

46- ܘܢܺܐܬܐ ܒܗ̇ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܛܶܒܐ ܘܒܳܬܪܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܛܶܒܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗ̄ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܢܒܙܝܗ̇ ܕܰܪܺܝܘܫ ܘܒܰܬܪܰܝܢܺܝܬܐ ܢܚܰܠܨܺܝܗ̇ ܡ̣ܢܗ ܟܽܘܪܫ܀ ܚܡܛܽܘܠ ܒܪܬ ܐܪܡܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܐܽܘ̈ܠܝܬܶܗ ܕܐܷܪܰܡܝܐ: ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ ܕܰܩܕܡ ܫܒܺܝܬܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܐܡ̣ܪ ܐܶܢܝܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܡܪܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܫܒܺܝܬܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܟܕ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܥܰܡܗܘܢ ܒܰܩܛܺܝܪܐ܀

1- ܪܝ̣ܫܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̈ܬܐ ܗ̄ ܝ̣ܗܘܕ܀

6- ܗܘܰܘ ܪܰܘܪ̈ܒܢܶܝܗ̇ ܐܝܟ ܐܰܝ̈ܠܐ ܗ̄ ܨܰܝ̈ܕܐ܀

11- ܝܰܗܒܘ ܪܶܓܬܗܘܢ ܒܡܶܐܟܘܠܬܐ ܠܡܰܦܢܝܘ ܢܰܦܫܐ ܗ̄ ܠܰܚܡܐ ܕܡܶܛܪ ܢܦܶܫ ܪܓܰܘ܀

12- ܠܐ ܠܟܘܢ ܟܠ ܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܒܢ̈ܰܝ ܥܳܠܡܐ܀

14- ܐܶܣܬܪܶܓܘ ܢܺܝܪ̈ܘܗܝ ܥܠ ܨܰܘܪܝ ܗ̄ ܐܶܬܥܪܩܠܘ܀

16- ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܫܰܩܡܺܝܢ ܗ̄ ܐܶܬܩܛܶܦܘ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܗܘܢ ܐܝܟ ܬܺܐܢ̈ܐ ܕܠܐ ܒܫܶܠܝ̈܀

19- ܩܪܺܝܬ ܠܪ̈ܚܡܰܝ ܘܗܶܢܘܢ ܢܰܟܠܽܘܢܝ ܗ̄ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝ܀

21- ܐܰܝܬܐ ܝܰܘܡܐ ܕܰܩܪܰܝܬ ܗ̄ ܕܛܰܝܒܶܬ ܠܣ̈ܢܐܝ܀

22- ܡܛܠ ܕܰܣܓܺܝ̣̈ܝ ܬܶܢܚ̈ܬܝ ܘܠܶܒܝ ܕܳܘܐ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܐ

1- ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܥܺܝܒ ܡܪܝܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܠܒܰܪܬ ܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܐܰܥܡܛ܀

2- ܕܰܝܪܶܗ ܕܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

3- ܩܰܪܢܶܗ ܗ̄ ܬܽܘܩܦܶܗ܀ ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܐܶܟܠܰܬ݀ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܗ̄ ܥܒܳܕܐ ܕܐܝ̣̈ܕܘܗܝ܀

8- ܐܰܪܡܝ ܚܽܘܛܐ ܗ̄ ܡܰܫܚܗ̇ ܘܰܐܫܠܡܗ̇ ܠܒܳܒܠܝܐ܀

9- ܘܐܦ ܢܒܺܝ̈ܝܗ̇ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܚܶܙܘܐ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܦܳܫ ܠܗܘܢ ܢܒܺܝܐ ܗܝܕܶܝܟ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢܗ ܘܡ̣ܢ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ܀

21- ܛܰܒܚܬ ܘܠܐ ܚܣܬ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܥܪ̈ܒܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܐ

3- ܒܪܰܡ ܒܝ̣ ܢܬܽܘܒ ܗ̄ ܢܶܗܦܽܘܟ ܥܠܰܝ ܪܽܘܓܙܶܗ܀

4- ܒܰܠܺܝ ܡܶܫܟܝ ܘܒܶܣܪܝ܀

5- ܒܢܳܐ ܥܠܰܝ: ܘܰܐܟܪܟܢܝ ܡܶܪܕܐ ܘܚܽܘܪܒܐ܀

16- ܘܦܳܠܢܝ ܒܩܶܛܡܐ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ܀

27- ܛܳܒ ܠܓܰܒܪܐ ܟܕ ܢܶܫܩܽܘܠ ܢܺܝܪܟ ܒܛܺܝܠܘܬܗ܀

28- ܘܢܶܬܶܒ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܘܢܶܫܬܽܘܩ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܐܶܣܟܺܡܐ ܝܰܩܺܝܪܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܐ܀

29- ܢܶܬܠ ܒܥܦܪܐ ܦܽܘܡܗ ܡܛܠ ܕܐܝ̣ܬ ܣܰܒܪܐ ܗ̄ ܢܶܬܢܙܪ܀

33- ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܳܢܐ ܡ̣ܢ ܠܶܒܗ ܗ̄ ܒܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܡܰܗܡܶܐ ܕܢܶܬܡܰܟܟܘܢ܀

39- ܡ̇ܢܐ ܡܶܬܚܰܫܒ ܒܰܪܢܫܐ ܕܚܰܝ ܗ̄ ܕܡܰܗܡܶܐ ܘܠܐ ܬܐܶܒ܀

60- ܢܶܩܡܬܗܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܡܰܘܬܒܗܘܢ ܘܰܡܩܡܗܘܢ ܐܶܣܬܰܟܠܬ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܢ ܪܢܝܗܘܢ ܗ̄ ܒܗܶܦܟܐ ܐܶܣܬܰܟܠ: ܟܶܐܡܰܬ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܒܗܘܢ ܘܡܩܡܗܘܢ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܪܶܢܝܗܘܢ܀

 ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܐ

1- ܘܫܢܐ ܨܽܘܒܥܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܗ̄ ܡܶܫܬܰܓܢܶܐ܀

3- ܓ̈ܠܝ ܐܝܟ ܝܪܘܪ̈ܐ ܬܶܕܝܗ̈ܝܢ ܘܐܝܢ̈ܩܝ ܓܪ̈ܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܐܶܬܦܪ̈ܣܝ̣ܝ ܐܝܟ ܚܰܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܡܶܬܐܡܪ: ܕܝܪܘܪ̈ܐ ܒܚܕܝܐ ܩܰܢܝ̈ܢ ܬܶܕܰܝ̈ܐ ܐܝܟ ܢܶܫ̈ܐ܀

7- ܕܰܟܝܘ ܢܙܺܝܪ̈ܶܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܰܠܓܐ ܘܚܘܰܪܘ ܡ̣ܢ ܚܰܠܒܐ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܶܡܗܘܢ܀

8- ܩܦܽܘܕ ܡܶܫܟܗܘܢ ܗ̄ ܝ̣ܒܫܘ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܩܪܒܘܢ ܠܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝܗܘܢ ܒܳܒ̈ܠܝܐ ܕܢܶܫܠܚܘܢ ܐܢܘܢ܀

17- ܦܰܠܓ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܒܰܕܰܪ܀

20- ܪܘܚܐ ܕܰܐܦ̈ܰܝܢ ܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܐ: ܐܶܬܬܚܕ ܒܓܘܡܨܗܘܢ ܗ̄ ܨܶܕܰܩܝܐ ܕܩܐܶܡ ܗܘܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܐ

6- ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܝܰܗܒܘ ܐܝ̣ܕܐ ܗ̄ ܚܰܢܘܢ܀

8- ܥܒ̈ܕܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛܘ ܒܰܢ ܗ̄ ܕܒܳܒ̈ܠܝܶܐ܀ ܢܶܡܪܽܘܕ ܓܝܪ ܕܡ̣ܢܗ ܡܶܬܝܰܒܠܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܒܳܒ̈ܠܝܶܐ. ܠܘ ܒܰܪ ܟܶܢܥܰܢ ܗܽܘ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܥܰܒܕܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܪ ܟܽܘܫ ܒܰܪ ܚܰܡ܀

10- ܐܶܬܩܰܦܕܘ: ܘܰܩܢܐܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܽܘܢܳܐܘܽܬܐ܀

13- ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܛܚܶܢܘ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܪܰܚܝܐ܀

ܘܶܐܓܰܪܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܰܒܪܘܟ ܒܳܬܰܪ ܫܒܺܝܬܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݀ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܘܶܐܫܬܰܕܪܰܬ݀ ܠܰܫܒܝ̈ܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ. ܘܗܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܒܳܒܶܝܠ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܫܒܝ̈ܐ ܘܶܐܫܬܰܕܪܰܬ݀ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܩܕܡ ܕܢܶܥܪܩܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܀

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܺܝܐ