ܢܒܝܘܬܗ ܕܗܘܫܥ

ܬܘܒ

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܟܬܒܐ ܕܬܪܥܣܪ ܢܒܝ̈ܐ

ܩܕܡܝܬ

ܢܒܝܘܬܗ ܕܗܘܫܥ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܗܽܘܫܥ ܢܒܺܝܐ ܡ̣ܢ ܒܥܠܡܽܘܬ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܐܝܣܟܪ. ܘܗܽܘ ܝܰܗܒ ܐܴܬܳܐ ܕܳܐܬܐ ܡܳܪܢ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܘܒܶܛܡܬܐ ܕܒܫܺܝܠܘ ܡܶܬܦܰܠܓܐ ܠܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܐ ܡܢ̈ܰܘܢ. ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܐܰܪܒܥܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܶܫܰܥܝܐ. ܡܺܝܬ ܕܝܢ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܰܐܪܥܗ ܒܰܫܠܡܐ܀ ܗܽܘܫܥ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܦܪܘܩܐ: ܒܪ ܒܺܝܪܺܝ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

2- ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܗܽܘܫܥ: ܙܶܠ ܣܰܒ ܠܟ ܐܰܢܬܬܐ ܕܡܙܰܢܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܡ̈ܶܠܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܒܰܥܒܕܐ ܦܳܩܕ ܐܠܗܐ ܠܰܢܒܺܝܐ: ܕܰܢܦܰܪܣܐ ܠܕܰܡܙܰܢܶܝܢ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܟܒܪ ܢܶܬܬܰܟܣܘܢ ܟܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܰܢܒܺܝܐ ܒܬܽܘܠܐ: ܕܠܰܕܐܰܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܡܶܬܪܡܶܐ܀ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܰܡܙܰܢܶܝܢ ܗ̄ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܰܡܙܰܢܝܘ܀

3- ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܢܣܰܒ ܠܗ ܠܓܡܪ ܒܰܪܬ ܕܒܶܠܝܡ ܘܒܶܛܢܰܬ݀ ܘܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܗ ܒܪܳܐ܀

4- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܐܝ̣ܙܪܰܥܺܝܠ ܗ̄ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܩܪܺܝܬܐ ܕܶܐܬܪܓܶܡ ܒܗ̇ ܢܒܽܘܬ ܘܶܐܬܩܰܛܠܰܬ݀ ܐܝ̣ܙܒܺܝܠ. ܘܒܗ̇ ܒܢܳܐ ܐܳܚܒ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܘܰܩܒܰܥ ܡܰܕܒܚܐ ܠܒܰܥܠܐ. ܘܐܝܟ ܕܰܒܡܢܳܬܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܥܰܒܕܗ̇ ܠܡܶܠܰܬ ܡܪܝܐ܀ ܡܛܠ ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܬܒܰܥ ܐܢ݂ܐ ܕܡܶܗ ܕܐܝ̣ܙܪܰܥܝܠ ܥܠ ܒܰܝܬܐ ܕܝܳܗܘ ܗ̄ ܝܳܗܘ ܘܐܦܶܢ ܐܶܬܢܰܩܡ ܡ̣ܢ ܕܒܶܝܬ ܐܚܒ: ܐܠܐ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܬܗ ܗܰܠܶܟ܀

6- ܘܝܶܠܕܬ݀ ܒܰܪܬܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܡܪܝܐ: ܩܪܺܝ ܫܡܗ̇ ܠܐ ܐܶܬܪܶܚܡܰܬ݀ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡܐ ܐܶܣܬܰܟܠ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܪܶܚܡܬܐ܀

8- ܘܒܶܛܢܰܬ݀ ܬܘܒ ܘܝܶܠܕܬ݀ ܒܪܐ܀

9- ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܡܳܪܝܐ: ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܠܐ ܥܰܡܝ ܗ̄ ܠܗ̇ܕܐ ܦܰܘܠܘܣ ܡܦܰܫܶܩ ܘܐܡ̇ܪ: ܘܐܩܪܶܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܗܘܰܘ ܥܰܡܝ: ܥܰܡܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܠܠܐ ܐܶܬܪܶܚܡܰܬ݀ ܐܶܬܪܶܚܡܰܬ݀܀

11- ܘܢܶܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܪܺܝܫܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܠܙܽܘܪܒܒܶܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

2- ܬܰܥܒܰܪ ܙܢܝܘܬܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܰܦܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܥܺܝܢܒܰܓܠܐܷ ܦܠܰܚܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܘܓܰܘܪܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬ ܬܕܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܕܒܶܝܬ ܝ̣ܗܘܕܐ ܕܰܒܟܶܣܝܐ ܕܚܶܠܘ ܠܗܘܢ܀

5- ܘܐܡ̣ܪܬ݀ ܐܺܙܠ ܒܳܬܪ ܪ̈ܚܡܝ ܗ̄ ܫ̈ܺܐܕܐ܀

6- ܗܐ ܣܳܐܓ ܐܢ݂ܐ ܐܽܘܪ̈ܚܬܗ̇ ܒܕܪܕܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܩܶܛܠܐ ܘܫܶܒܝܐ܀

9- ܡܛܠܗ̇ܢܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܐܶܣܒ ܥܒܽܘܪܝ ܒܙܰܒܢܶܗ ܗ̄ ܒܒܰܪܕܐ ܘܩܰܡܨܐ܀

12- ܘܬܶܐܟܘܠ ܐܶܢܝܢ ܚܰܝܽܘܬ ܒܪܐ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ܀

15- ܘܥܽܘܡܩܐ ܕܥܳܟܪ ܕܢܶܬܦܬܚ ܣܽܘܟܠܗ̇ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܶܐܙܕܰܟܝܘ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪܝܐ: ܬܰܡܢ ܢܶܕܥܘܢ ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܐܶܫܬܒܺܝܘ܀

16- ܘܢܶܗܘܐ ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ: ܬܶܩܪܶܝܢܝ ܓܰܒܪܝ ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܩܪܶܝܢܝ ܒܰܥܠܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܶܬܕܟܪ ܫܶܡ ܒܰܥܠܐ ܦܬܰܟܪܐ ܒܦܽܘܡܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܡܪܝܐ: ܬܘܒ ܙܶܠ ܪܚܰܡ ܐܰܢܬܬܐ ܓܰܝܳܪܬܐ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܩܰܕܡܝܬܐ ܠܰܛܪܽܘܕܝܗܘܢ ܘܫܶܒܝܗܘܢ ܫܰܘܕܰܥ. ܘܰܒܗܕܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܠܦܽܘܢܝܗܘܢ܀ ܘܪܚܡܘ ܕܰܒܘܫܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܥܨܳܨ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܗ̄ ܠܕܶܚܠܰܬ ܫ̈ܺܐܕܐ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝ̣ ܒܰܥܨܪܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ ܕܩܛܪ ܥܠ ܢܽܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܕܶܒܫܐ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ ܚܰܡܪܐ܀

2- ܘܰܙܒܰܢܬܗ̇ ܠܝ̣ ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܐ ܕܟܶܣܦ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܳܐܢ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ ܘܰܕܣܺܐܡܐ ܘܰܠܒܽܘܫ̈ܐ ܕܝܰܗܒ ܠܝ̣ ܟܕ ܐܰܦܶܩ ܐܢܘܢ ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܐ ܒܝܰܪܚܐ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܘܰܒܟܽܘܪ ܘܰܠܬܶܟ ܣܥܳܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗܳܝ ܕܒܐܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܰܝܬܺܝ ܐܢܘܢ ܠܣܺܝܢܰܝ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܢܳܡܘܣܐ. ܟܽܘܪ ܓܝܪ ܬܠܬܺܝܢ ܓܪ̈ܺܝܒܐ ܗܽܘ. ܘܠܬܶܟ ܦܶܠܓܐ ܟܶܐܡܰܬ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ܀

4- ܘܕܠܐ ܠܳܒܫ ܐܦܘܕܐ ܗ̄ ܦܪܺܝܣܐ ܕܕܺܝܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܘܰܕܡܐ ܒܰܕܡܐ ܚܠܰܛܘ ܗ̄ ܠܐ ܦܪܰܫܘ ܒܶܝܬ ܕܰܟܝܐ ܠܚܰܝܒܐ܀

3- ܘܚܰܝܽܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܗ̄ ܪ̈ܺܝܫܢܐ ܒܺܝܫ̈ܐ܀ ܘܦܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܐ ܚܳܛܽܘ̈ܦܐ܀ ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܗ̄ ܩܽܘܛܢܐ܀ ܘܝܰܡܐ ܗ̄ ܥܠܡܐ܀

4- ܘܥܰܡܟ ܐܝܟ ܟܗܢܐ ܡܶܬܚܪܐ ܗ̄ ܟܠܟܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܟܗܢ̈ܐ ܘܥܰܡܐ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܽܘܩܒܠ ܡ̈ܶܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܐ܀

5- ܘܐܬܬܩܶܠܬ ܒܺܐܝܡܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܢܳܡܘܣܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܟ ܡܗܰܕܝܳܢܐ: ܫܪܥܶܬ ܡܶܢܗ܀ ܘܶܐܬܬܩܠ ܐܦ ܢܒܺܝܐ ܕܥܰܡܟ ܒܠܶܠܝܐ ܗ̄ ܒܬܶܢ̈ܚܬܐ ܕܰܥܠܰܝܟ܀ ܘܫܶܬܩܰܬ݀ ܐܶܡܟ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ܀

6- ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܰܣܠܝܬ ܝܺܕܰܥܬܐ: ܘܐܣܠܶܝܟ ܡ̣ܢ ܟܳܗܢܘܬܐ ܗ̄ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܠܗܐ܀

8- ܚܛܺܝܬܗ ܕܥܰܡܝ ܐܶܟܰܠܘ ܗ̄ ܟܗܢ̈ܐ ܐܰܫܪܥܘ ܠܥܰܡܐ ܘܶܐܬܚܰܝܒܘ ܒܰܚܛܺܝܬܗܘܢ܀

9- ܘܰܗܘܐ ܟܳܗܢܐ ܐܝܟ ܥܰܡܐ ܗ̄ ܒܰܚܛܗ̈ܐ܀

12- ܥܰܡܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܗ ܫܐܶܠ ܘܚܽܘܛܪܶܗ ܚܰܘܝܗ ܗ̄ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܡܰܠܟܗ: ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܰܠܦܗ܀

14- ܠܐ ܐܶܣܥܽܘܪ ܟܢ̈ܬܟܘܢ ܟܕ ܢܙܰܢܝ̈ܢ ܗ̄ ܒܡܰܝ̈ܐ ܕܒܽܘܚܪܢܐ܀ ܒܕܰܕܠܐ ܬܚܦܺܝ ܡܶܬܛܰܢ̈ܦܢ܀ ܥܰܡܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠ ܥܰܦܩ ܙܳܢܺܝܬܐ ܗ̄ ܦܬܰܟܪܐ܀

16- ܘܡܶܟܝܠ ܢܶܪܥܐ ܐܢܘܢ ܡܳܪܝܐ ܐܝܟ ܐܶܡܪ̈ܐ ܒܰܪܘܰܚܬܐ ܗ̄ ܕܛܥܶܝܢ ܒܡܰܕܒܪܐ ܘܒܥܶܝܢ ܐܶܡܗ̈ܬܗܘܢ܀

17- ܫܒܽܘܩ ܠܗ ܗ̄ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

18- ܬܨܛܪܰܪܝ ܪܘܚܐ ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܫܠܝ ܛܶܬ. ܘܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܡ̣ܢ ܨܪܳܪܐ ܗ̄ ܘܬܦܪܰܚ ܐܢܘܢ ܒܰܫܒܺܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܕܦܰܚ̈ܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܠܕܘ̈ܩܐ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܩܛܰܠܬܘܢ ܐܢܘܢ܀

8- ܩܥܰܘ ܒܶܝܬ ܐܽܘܢ ܒܬܪܟ ܒܢܝܡܝܢ ܗ̄ ܚܕ ܠܚܰܕ ܙܰܡܶܢܘ ܠܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܒܒܶܢܝܰܡܝܢ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܕܺܝܗܘܕܐ ܪܡܰܙ. ܘܰܒܐܰܦܪܝܡ ܠܰܕܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

13- ܡܰܠܟܐ ܕܝܳܪܳܒ ܗ̄ ܡܶܨܪܶܝܢ܀

15- ܐܶܗܦܽܘܟ ܐܻܙܠ ܠܐܰܬܪܝ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܡ̇ܪ ܕܰܐܪܦܐ ܐܢܘܢ ܕܢܶܬܪܕܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

2- ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܬܠܺܝܬܝܐ ܢܩܺܝܡܰܢ ܗ̄ ܒܰܥܓܰܠ ܢܶܦܪܩܰܢ܀

5- ܡܛܠܗ̇ܢܐ ܦܣܩܬ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܩܛܰܠܬ ܐܢܘܢ ܒܡܺܐܡܪ ܦܽܘܡܝ ܗ̄ ܟܕ ܦܳܩܕ ܗܘܺܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܰܫܡܥܘܢ ܩܰܫ̈ܝܬܐ ܠܥܰܡܐ: ܩܳܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ܀

7- ܘܗܶܢܘܢ ܐܝܟ ܒܰܪܢܫܐ ܥܒܰܪܘ ܥܠ ܩܝܳܡܝ ܗ̄ ܐܰܟܘܬܗܘܢ ܚܫܘܒܢܝ ܒܰܪܢܫܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢ݂ܐ ܕܶܐܬܢܰܩܡ ܡܶܢܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

4- ܟܠܗܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܢܝܗܘܢ ܓܳܝܪܺܝܢ: ܐܝܟ ܬܰܢܽܘܪܐ ܕܝܳܩܶܕ ܠܡܶܐܦܺܝܬܐ ܗ̄ ܕܰܫܓܺܝܪܝܢ ܒܙܳܢܝܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ܀ ܢܶܒܛܠ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝܢܬܐ ܠܳܐܫ ܠܰܝܫܐ ܥܕܰܡܐ ܕܚܳܡܰܥ ܗ̄ ܡܣܰܪܗܒܺܝܢ ܠܗܘܢ ܫܳܒܝ̈ܗܘܢ ܠܡܦܳܩܘ ܒܝܰܘܡܐ ܕܡܰܠܟܝ̈ܢ܀ ܫܪܺܝܘ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܠܡܶܪܓܰܙ ܡ̣ܢ ܚܰܡܪܐ ܗ̄ ܠܝܰܘܡܐ ܕܰܪܘܳܙܐ ܒܪܽܘܓܙܐ ܚܰܠܦܘ܀

8- ܐܰܦܪܝܡ ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܐܶܬܚܰܠܛ ܗ̄ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣܓܰܕ܀ ܐܰܦܪܝܡ ܗܘܐ ܚܳܚܽܘܪܬܐ ܕܥܰܕܠܐ ܐܶܬܐܦܝܬ݀ ܐܶܬܐܰܟܠܬ݀ ܗ̄ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܐ ܐܶܬܒܰܙܙܬ݀܀

9- ܘܚܰܘܪ̈ܬܐ ܢܦܰܩ̈ܝ ܠܗ ܘܠܐ ܝܺܕܥ ܗ̄ ܐܰܥܬܩ ܘܠܐ ܐܶܬܬܰܟܣ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܬܘ ܘܠܐܬܘܪ ܐܶܙܰܠܘ. ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܛܦܰܣܘ ܥܠ ܐܬܘܪܝܐ܀

13- ܘܳܝ ܠܗܘܢ ܕܢܰܕܘ ܡ̣ܢܝ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܡ̣ܢ ܢܶܕܬܐ܀

14- ܥܠ ܥܒܽܘܪܐ ܘܥܠ ܚܰܡܪܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܘܡܪܰܕܘ ܥܠܰܝ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܐܚܪܳܝܬܐ ܡ̣ܢ ܬܰܟܬܽܘܫܐ ܗ̄ ܠܛܒ̈ܬܐ ܕܝܶܗܒܬ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܫ̈ܺܐܕܐ ܚܫܰܒܘ ܐܶܢܝܢ ܘܐܬܟܰܬܫܘ ܒܕܶܚ̈ܠܬܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

1- ܦܽܘܡܟ ܐܝܟ ܩܰܪܢܐ ܗ̄ ܠܰܢܒܝܐ ܦܳܩܕ ܐܠܗܐ ܕܐܝܟ ܕܰܒܩܰܪܢܐ ܢܶܩܪܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܶܐ ܥܠܰܝܗܘܢ܀ ܘܐܝܟ ܢܶܫܪܐ ܥܠ ܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܦ ܠܗܰܝܟـܠܐ ܢܰܘܩܕܘܢ܀

4- ܐܰܡܠܟܘ ܐܠܐ ܠܐ ܡܶܢܝ ܗ̄ ܠܫܐܘܠ ܐܝܟ ܕܰܨܒܘ܀

6- ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܢܶܟܠܐ. ܥܠ ܗ̇ܝ ܠܐ ܙܟܶܝܢ܀

9- ܣܠܶܩܘ ܠܐܬܘܪ ܐܝܟ ܥܪܳܕܐ ܝܺܚܝ̣ܕܝܐ ܗ̄ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܥܰܕܪܢܐ ܒܰܥܓܰܠ ܡܬܬܨܺܝܕ܀ ܐܰܦܪܝܡ ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܪܚܡ ܗ̄ ܕܢܶܬܠ ܠܐܬܘܪܝܐ ܡܛܠ ܬܰܪܥܘܬܐ ܘܠܐ ܐܶܬܥܰܕܪ܀

10- ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܘܢ ܩܰܠܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܫܶܩܠܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܙܰܒܢܐ ܕܡܰܩܒ̈ܝܐ ܠܐ ܢܶܬܠܘܢ ܡܰܕܰܐܬܐ ܠܐܢܫ܀

13- ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܓܶܒܝ̈ܬܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܘܒܶܣܪܐ ܐܟܠܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܠܰܚܡܐ ܗ̇ܘ ܠܗܘܢ ܒܐܘܠܨܢܐ. ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܢܗܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܝ̣ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܘܢ ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ ܒܒܰܝܬܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

7- ܢܶܕܰܥ ܝܣܪܐܝܠ ܣܰܟܠܐ ܢܒܺܝܐ ܫܳܛܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܢܶܫܬܒܐ ܢܶܒܗܰܬ ܐܝܟ ܢܒܺܝܐ ܕܰܓܳܠܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܗܰܦܟܝ̈ܬܐ܀

8- ܕܰܘܩܐ ܐܰܦܪܝܡ ܥܡ ܐܠܰܗܝ: ܢܒܺܝܐ ܦܰܚܐ ܕܬܽܘܩܰܠܬܐ ܥܠ ܟܠܗܶܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܗ̄ ܕܳܝܘܩܐ ܥܰܒܕܗ ܐܠܗܐ ܐܶܣܬܡܺܝ ܘܢܩܶܦ ܠܰܢܒܺܝܐ ܕܰܓܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܕܘܩܐ ܐܰܦܪܝܡ ܥܡ ܐܠܗܐ ܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܕܰܘܩܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗ̈ܐ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐܷ܀

9- ܐܝܟ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܪܳܡܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܥܒܰܕܘ ܥܶܓܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܗ܀

10- ܐܝܟ ܥܶܢܒ̈ܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܐܶܫܟܚܬ ܠܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܚܕܺܝܬ ܒܗ܀

13- ܐܰܦܪܝܡ ܐܝܟ ܕܰܚܙܰܝܬ ܠܨܽܘܪ ܕܶܫܬܺܝܠܐ ܒܒܶܢܝܳܢ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܬܶܚܪܒ ܐܢܬ ܐܰܟܡܐ ܕܚܶܪܒܰܬ݀ ܘܐܦܶܢ ܟܰܗܺܝܢܐ ܗܘܳܬ܀

15- ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܝ ܐܰܦܶܩ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

ܡܰܠܶܠܘ ܡ̈ܶܠܐ ܕܥ̈ܰܠܠܬܐ ܕܰܓ̈ܳܠܬܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܠܳܡܰܕ. ܗ̄ ܐܝܟ ܝܽܘܪܒܥܰܡ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܕܢܰܥܶܠ ܐܢܘܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

6- ܘܐܦ ܠܗ ܠܐܬܘܪ ܢܰܘܒܠܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܢܐ ܠܡܰܠܟܐ ܕܝܳܪܳܒ ܗ̄ ܠܗ ܠܥܶܓܠܐ ܕܕܰܗܒܐ ܢܬܰܒܪܘܢ ܘܰܢܫܰܕܪܘܢ ܡ̣ܢܗ ܠܡܰܠܟܐ ܕܐܬܘܪ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܶܫܬܝܢ ܥܰܡܗܘܢ ܗܳܦܟܺܝܢ ܡܫܰܕܪܺܝܢ ܠܡܰܠܟܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܬܘܒ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܐܢܘܢ܀

8- ܘܢܶܚܪ̈ܒܢ ܦܪ̈ܰܟܐ ܕܐܘܢ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܗ̄ ܒ̈ܬܐ ܕܐܘܢ ܦܬܰܟܪܐ܀

9- ܡ̣ܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܪܳܡܬܐ ܚܛܺܝܬ ܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܕܡܰܕܒܚ ܗܘܺܝܬ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܠܐܘܢ܀ ܘܠܐ ܢܰܕܪܶܟ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܢܥܰܕܰܪ܀

11- ܐܰܦܪܝܡ ܥܓܠܬܐ ܡܰܠܰܦܬܐ ܗ̄ ܕܶܐܬܥܰܝܕܰܬ݀ ܠܡܶܫܬܰܥܒܳܕܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ܀ ܐܰܪܟܶܒ ܠܐܦܪܶܝܡ ܘܢܰܕܪܶܟ ܝ̣ܗܘܕܐ ܗ̄ ܐܶܫܰܥܒܕܺܝܘܗܝ ܠܫܰܒܛܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ܀

14- ܐܝܟ ܒܙܬܐ ܕܰܫܠܳܡܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܻܝܠ ܗ̄ ܟܕ ܐܩܪܒ ܥܰܡܗܘܢ ܚܙܐܝܠ ܡܰܠܟܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

8- ܐܘ ܐܰܝܟܢܐ ܐܷܥܒܕܟ ܐܝܟ ܐܳܕܳܡܐ ܐܘ ܐܝܟ ܨܒܘܐܝܡ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̈ܬܐ ܕܰܣܕܽܘܡ܀

11- ܘܢܕܘܠܘܢ ܐܝܟ ܛܰܝܪܐ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܐܝܟ ܝܰܘ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ ܐܳܦܶܢ ܒܚܶܡܬܐ ܢܦܰܩܘ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪ ܬܰܡܝ̣ܡܐܝܬ ܢܶܗܦܟܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

1- ܐܰܦܪܝܡ ܪܳܥܐ ܪܘܚܐ ܗ̄ ܥܠ ܣܪܺܝܩܘܬܐ ܐܶܬܬܟܠܘ ܘܕܺܝܬܝܩܝ ܥܡ ܐܬܘܪܝܐ ܦܣܰܩܘ܀ ܫܰܠܐ ܘܠܐ ܬܶܦܬܚܝܗ̇ ܐܝܟ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ܀

3- ܒܡܰܪܒܥܐ ܓܝܪ ܢܟܰܠ ܠܐܰܚܘܗܝ ܗ̄ ܝܰܥܩܘܒ ܒܽܘܟܪܽܘܬܗ ܕܥܺܣܽܘ܀

6- ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬܦܢܰܝ ܠܘܬ ܐܠܗܟ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

7- ܡܰܣܐܬܐ ܕܢܶܟܠܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܟܢܰܥܰܢ ܗ̄ ܕܰܐܦܪܝܡ ܕܕܳܡܐ ܠܰܟܢܰܥܢ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܬܗ܀

8- ܘܐܡ̣ܪ ܐܦܪܝܡ ܕܥܬܪܶܬ ܘܶܐܫܟܚܶܬ ܠܝ̣ ܟܺܐܒ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܛܠܽܘܡܝܐ ܗܽܘ ܢܶܟ̈ܣܝ܀

9- ܬܘܒ ܐܰܘܬܒܟ ܒܡܰܫܟܢ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

11- ܒܓܠܥܕ ܟܺܐܒ̈ܐ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܘܐܦ ܡܰܕܒܚܰܝ̈ܟܘܢ ܐܝܟ ܓ̈ܳܠܐܷ ܒܚܰܩܠܐ ܕܰܐܪܥܐ ܒܰܝܳܪܬܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܗ̄ ܚܳܪܒܝܢ ܐܝܟ ܓ̈ܳܠܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܡ̣ܢ ܒܠܳܝ ܡܰܝ̈ܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܐܝܟ ܝܓܪ̈ܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ ܥܠ ܬܠ̈ܠܐ ܕܚܰܩܠܐ܀ ܬܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܐܝܟ ܬܠ̈ܠܐ ܥܠ ܚܛܽܘ̈ܛܶܐ܀ ܩܰܕܝܫܐ ܩܽܘܪܝܠܘܣ: ܕܓ̈ܳܠܐ ܗ̇ܪܟܐ ܠܥܰܦܪܐ ܕܣܳܟܪܺܝܢ ܒܗ ܐܰܟܪ̈ܐ ܡܰܝ̈ܐ ܒܚܰܩ̈ܠܬܐ ܩܳܪܐ. ܐܠܐ ܢܒܺܝܐ ܒܰܐܪܥܐ ܒܰܝܳܪܬܐ ܘܠܰܘ ܕܡܶܬܐܰܟܪܐ ܐܡ̇ܪ܀

12- ܘܰܦܠܰܚ ܝܣܪܐܝܠ ܚܠܳܦ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܨܪܺܝܟ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܽܘܠܚܢܗܘܢ ܡܩܰܪܒܝܢ ܕܰܘܪܐ ܠܢܶܫܰܝ̈ܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܟܕ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܦܪܝܡ ܪܳܐܬ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܪܚܒܥܡ ܡܪܗ܀

8- ܘܐܒܙܘܥ ܡܰܩܪܡܐ ܕܠܶܒܗܘܢ ܒܰܫܠܝ ܩܽܘܦ ܘܪܺܝܫ ܗ̄ ܚܶܠܒܐ܀

10- ܘܶܐܡܪܶܬ ܗܰܒ ܠܝ̣ ܡܶܠܟܐ ܗ̄ ܠܫܐܘܠ܀

14- ܐܰܝܟܐ ܗܺܝ ܙܳܟܘܬܟ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܐ ܕܐܬܘܪ܀ ܐܘ ܐܰܝܟܐ ܗܽܘ ܥܽܘܩܣܶܟܝ ܫܝܽܘܠ ܗ̄ ܐܬܘܪ܀

15- ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܒܶܝܬ ܐܰܚ̈ܐ ܢܶܦܪܘܫ ܗ̄ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܢܶܬܡܰܠܟܘܢ ܒܰܚ̈ܕܕܐ ܡܛܠ ܦܽܘܢܝܐ܀ ܬܺܐܬܐ ܡܰܕܢܚܐ ܪܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܐܬܘܪܝܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚ ܬܰܝܡܰܢ ܢܺܐܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

7- ܘܪܺܝܚܗ ܐܝܟ ܕܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܒܽܘܢܬܐ ܐܝܟ ܩܛܺܝܪܩܐ ܥܒܺܝܛܐ ܐܺܝܠܢܐ ܪܰܒܐ ܕܠܽܘ̈ܙܶܐ. ܘܒܰܨܚܚܐ ܥܒܺܝܛܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝ̣ܬ ܟܬܺܝܒ܀

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܗܘܫܥ ܢܒܝ