ܕܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܐ

ܕܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡܶܢ ܫܰܒܛܐ ܗܽܘ ܕܟܗܢ̈ܐ ܘܥܡ ܝܽܘܟܰܢܝܐ ܐܶܫܬܒܺܝ ܠܒܳܒܶܝܠ: ܟܕ ܣܠܶܩ ܢܶܒܘܟܰܕܢܰܨܪ ܕܰܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܬܰܡܢ ܐܶܬܢܰܒܺܝ 28 ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܰܛܠܶܗ ܕܝܢ ܪܺܝܫܐ ܕܺܝܗܘܕ̈ܝܐ ܥܠ ܕܡܰܟܶܣ ܗܘܐ ܠܗ ܕܣܳܓܶܕ ܗܘܳܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܐ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܩܰܒܪܐ ܕܫܺܝܡ ܘܐܰܪܦܰܟܫܰܕ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܚ ܩܕܡ ܦܽܘܢܝܐ ܕܥܰܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܘܰܗܘܐ ܒܰܫܢܰܬ ܬܠܬܺܝܢ ܗ̄ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܙܩܺܝܐܝܠ܀ ܒܚܰܡܫܬܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܒܰܫܢܰܬ ܚܰܡܫ ܕܰܫܒܺܝܬܗ ܕܝܽܘܝܳܟܺܝܢ܀ ܒܝܰܪܚܐ ܪܒܺܝܥܝܐ ܗ̄ ܬܰܡܽܘܙ܀ ܥܠ ܢܗܪ ܟܳܒܪ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܦܪܬ܀

3- ܐܺܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܣܥܽܘܪܘܬܗ܀ ܪܘܚܐ ܕܥܰܠܥܠܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܗܺܝܒܽܘܬ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܒܳܒ̈ܠܝܶܐ܀ ܘܢܽܘܪܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ ܩܰܫܝܐ܀

5- ܘܡܶܢ ܓܘܗܿ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܚܰܝ̈ܘܢ ܗ̄ ܐܰܪܝܐ ܐܪܳܙ ܟܠ ܚܰܝܽܘܬ ܫܶܢܐ. ܬܰܘܪܐ ܟܠ ܒܥܺܝܪܐ. ܢܶܫܪܳܐ ܟܠ ܦܪܰܚܬܐ. ܒܰܪܢܫܐ ܐܪܳܙ ܥܳܠܡܐ ܙܥܽܘܪܐ ܐܶܣܳܪܐ ܕܟܠ ܒܶܪ̈ܝܢ܀ ܘܗܳܢܘ ܚܶܙܘܗܝܢ ܐܝܟ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܬܪ̈ܺܝܨܰܬ ܩܘܡ̈ܬܐ ܗܘ̈ܝ: ܘܠܰܘ ܥܠ ܐܰܪܒܰܥ܀

6- ܘܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦ̈ܝܢ ܠܰܚܕܐ: ܘܰܐܪܒܥܐ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܒܟܠ ܣܶܛܪܐ ܦܰܐܬܐ ܘܒܝܬ ܟܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܦ̈ܝܢ ܓܶܦܐ. ܘܪ̈ܶܓܠܰܝܗܶܝܢ ܦܫܺܝ̈ܛܢ ܐܝܟ ܕܒܰܪܢܫܐ ܘܠܐ ܟܦܺܝ̈ܦܢ ܐܝܟ ܕܚܰܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܬܐ܀

7- ܘܦܪ̈ܣܬܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܶܝܢ ܐܝܟ ܦܪ̈ܣܬܐ ܕܥܶܓ̈ܠܐܶ ܗ̄ ܡܫܰܪܪ̈ܢ܀ ܘܡܒܪ̈ܩܢ ܐܝܟ ܢܚܫܐ ܕܡܰܒܪܶܩ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܢܰܨܺܝܚܽܘܬܐ ܕܛܰܝܒܘܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܦܪܺܝܣܐ܀

8- ܘܐܺܝܕܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܬܚܶܝܬ ܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܶܡܙܐ ܐܰܠܗܝܐ ܕܒܗ ܟܠ ܬܠܐܶ܀

9- ܘܡܐ ܕܐܙ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܠܽܘܩܒܠܗܶܝܢ ܐܙ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܘܠܐ ܡܶܬܗ̈ܰܦܟܢ ܗܘ̈ܝ ܗ̄ ܒܕܰܠܟܠ ܓܰܒܝ̈ܢ ܬܪܺܝܨ ܗܘܐ ܚܝܳܪܗܶܝܢ ܘܠܐ ܣܢܺܝ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܟܪ̈ܟܢ܀

14- ܐܝܟ ܚܶܙܘܐ ܕܙܺܝܩܬܐ ܗ̄ ܡܙܰܠܓܐ܀

15- ܘܗܐ ܓܺܝܓ̈ܠܐ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܚܰܪܺܝܦܘܬ ܟܪܽܘܟܝܐ܀

16- ܐܝܟ ܚܶܙܘܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ ܗ̄ ܟܺܐܦܐ ܢܽܘܪܳܢܰܝܬܐ ܓܰܘܢܐ܀ ܐܝܟ ܓܺܝܓܠܐ ܒܓܰܘ ܓܺܝܓܠܐ ܗ̄ ܕܢܶܗܘܐ ܦܫܺܝܩ ܟܪܽܘܟܝܗܶܝܢ܀

17- ܘܠܐܰܬܪܐ ܕܦܳܢܝܐ ܗܘܬ ܪܺܝܫܳܝܬܗܶܝܢ ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܬܪܗܿ ܐܙ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܗ̄ ܠܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܢܫܐ ܕܗܺܝ ܡܥܰܠܝܐ ܢܩܦ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܀

18- ܘܪܰܘܡܐ ܐܺܝܬ ܠܚܰܨܰܝ̈ܗܝܢ ܘܚܰܙ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܫܡܰܝܐ ܕܰܚܕܺܝܪ ܠܗܶܝܢ܀ ܘܚܰܨܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܠܐܶ ܥܰܝܢ̈ܐ ܗܘܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܟܰܘܟܒ̈ܐ܀

22- ܕܰܩܪܽܘܣܛܰܠܘܣ ܗ̄ ܒܠܽܘܪܐ ܚܘܳܪܐ܀

24- ܘܐܝܟ ܩܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܩܠ ܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܙܝ̣ܥ ܗܘܳܐ܀ ܡܰܫ̈ܠܝܢ ܗ̈ܘܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

25- ܡܛܰܠܠܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܪܟܰܒܬܐ܀

26- ܕܰܣܦܺܝܠܐ ܗ̄ ܓܘܢ ܫܡܰܝܐ܀ ܘܥܠ ܕܡܽܘܬܐ ܕܟܽܘܪܣܝܐ ܐܝܟ ܕܡܽܘܬܐ ܘܰܐܝܟ ܚܶܙܘܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܐܝ̣ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܥܰܡܢܘܐܝܠ܀

28- ܐܝܟ ܚܶܙܘܐ ܕܩܶܫܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܒܰܥܢܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܦܬܺܝܟܘܬ ܣܥܽܘܪܘܬܗ̇ ܕܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܐܚܪܳܢܳܝܐܝܬ ܕܝܢ: ܟܠܗܶܝܢ ܕܡܰܪܟܰܒܬܐ ܐܪܳܙ ܕܗ̇ܠܝܢ ܕܡܪܢ ܛܥܺܝ̈ܢܢ܀ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܐܰܪܒܰܥ: ܐܶܘܢܓܠܝܣ̈ܛܶܐ ܐܰܪܒܥܐ. ܐܰܪܝܐ ܐܪܳܙ ܠܒܺܝܒܽܘܬܗܘܢ ܕܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ. ܘܢܶܫܪܐ ܐܪܳܙ ܨܳܝܽܘܕܽܘܬܗܘܢ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ. ܬܰܘܪܐ ܐܪܳܙ ܐܰܟܪܽܘܬܗܘܢ ܕܠܐܪܰܥ ܠܶܒܘ̈ܬܐ: ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܢܶܐ ܡܰܚܝܢ̈ܐ. ܘܒܰܪܢܫܐ: ܗ̣ܘ ܟܝܳܢܗܘܢ ܡܠܺܝܠܐ. ܗܰܢܝܽܘܟܐ: ܡܫܺܝܚܐ. ܪܘܚܐ ܕܥܰܠܥܠܐ : ܦܪܘܚܘܬ ܣܒܰܪܬܐ. ܓܺܝܓܠܐ ܒܓܰܘ ܓܺܝܓܠܐ: ܐܪܳܙ ܕܝ̣ܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ ܒܥܘܒ ܥܰܬܺܝܩܬܐ ܨܪܺܝܪܐ ܗܘܬ. ܘܥܰܝܢ̈ܐ ܕܒܟܠܗ ܓܽܘܫܡܗܶܝܢ: ܐܪܳܙ ܡܫܰܡܠܝܘܬܗ̇ ܕܝ̣ܕܰܥܬܐ. ܘܐܝ̣ܕܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܬܚܶܝܬ ܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܐܪܳܙ ܚܰܝܠܐ ܐܰܠܗܝܐ ܕܰܠܗܘܢ ܠܘܶܐ ܗܘܳܐ܀ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܺܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܝܰܬܝ̣ܪ ܒܰܝܬܐܝ̣ܬ ܝܳܗܶܒ ܗ̇ܠܝܢ. ܠܐܰܪܝܐ ܓܶܝܪ: ܐܪܳܙ ܥܽܘܫܢܐ ܘܚܽܘܦܳܝ ܥܶܩ̈ܒܬܐ ܕܰܟܝܢܐ ܡܰܠܐܟܝܐ ܝܳܕܥ. ܘܰܠܬܰܘܪܐ ܐܪܳܙ ܡܰܪܘܚܳܢܽܘܬ ܚܛܽܘ̈ܛܶܐ ܠܘܩܒܰܠ ܡܶܛܪ̈ܐ ܡܶܬܝܰܕܥܢ̈ܐ. ܘܰܠܢܶܫܪܐ ܐܪܳܙ ܡܰܠܟܘܬܐ ܘܚܰܪܝ̣ܦܘܬ ܦܪܰܚܬܐ ܘܚܙܳܝܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ̣: ܒܰܪܢܫܐ ܩܽܘܡ ܥܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܐܶܡܠܠ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܠܡܳܐܟܽܘܬ ܟܝܢܶܗ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܗ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪ ܒܝܕ ܓܶܠܝܢܐ ܬܡܺܝܗܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܠܡܶܚܙܐ܀

6- ܡܛܠ ܕܒܰܝܢܬ ܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܥܳܡܪ ܐܰܢܬ ܗ̄ ܘܝ̈ܰܠܕܶܐ ܬܘܒ ܕܐܟ̈ܶܕܢܶܐ ܐܝܟ ܕܰܩܪܐ ܝܽܘܚܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ܀

8- ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܡܰܪܡܪܳܢ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܫܬܰܐܠ ܡ̣ܢ ܡܶܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ ܠܟ܀

10- ܘܰܟܬܺܝܒ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܒܶܣܬܪܶܗ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܣܰܓܺܝܐܘܬ ܚܽܘܦ̈ܛܐ܀ ܘܟ̈ܬܺܝܒܢ ܒܗ ܩܺܝܢ̈ܬܐ ܘܚܶܫܒ̈ܬܐ ܘܐܘ̈ܠܝܬܐ ܗ̄ ܚܽܘܫܒܢ ܢܶܣܝܘ̈ܢܶܐ ܕܥܳܕܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

2- ܘܰܐܘܟܠܢܝ ܟܶܪܟܐ ܗ̇ܘ ܗ̄ ܪܽܘܚܢܝܐ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܘܠܰܘ ܓܽܘܫܡܳܢܝܐ܀

6- ܡܰܡܠܰܠܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܠܡܰܕ܀

7- ܥܰܫܺܝܢ ܒܝܬ ܥܰܝ̈ܢܝܗܘܢ ܗ̄ ܡܰܪ̈ܚܺܝܢ ܐܝܟ ܫܳܡܺܝܪܐ ܕܥܫܝܢ ܡ̣ܢ ܛܰܪܢܐ܀

8- ܘܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܗ̄ ܐܫܠܛܬܟ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

14- ܘܫܩܠܬܰܢܝ ܪܘܚܐ ܘܐܘܒܠܬܰܢܝ ܗ̄ ܒܪܽܘܚ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܰܦܓܰܪ܀

22- ܩܽܘܡ ܦܽܘܩ ܠܰܦܩܰܥܬܐ ܗ̄ ܐܰܪܚܶܩ ܡ̣ܢ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܥܳܠܡܢ̈ܝܶܐ܀

24- ܥܽܘܠ ܐܶܬܚܰܒܫ ܒܒܰܝܬܟ ܗ̄ ܥܰܕ ܙܰܒܢܐ ܕܡܰܡܠܠܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

1- ܣܰܒ ܠܟ ܠܶܒܬܐ܀ ܘܰܪܫܽܘܡ ܥܠܝܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܐܘܪܫܠܶܡ܀

2- ܘܥܒܶܕ ܥܠܝܗ̇ ܐܽܘܠܨܢܐ: ܘܰܒܢܺܝ ܥܠܝܗ̇ ܩܠܩܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܐܟܡܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܡ̈ܐܢܶܐ ܗ̄ ܒܚܽܘܫܒܐ܀

3- ܘܐܢܬ ܣܰܒ ܠܟ ܛܺܝܓܢܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܥܒܶܕܝܗܝ ܐܣܬܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܳܐܦܶܢ ܡ̣ܢ ܦܰܪܙܠܐ ܢܗܶܐ ܫܽܘܪܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܶܡ: ܡܶܬܦܠܫ܀ ܘܛܝܒ ܐܰܦ̈ܝܟ ܥܠܶܝܗ̇ ܗ̄ ܒܚܶܡܬܐ܀

4- ܐܢܬ ܕܡܰܟ ܥܠ ܣܶܛܪܟ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܟܽܘܬܪ ܢܶܣܝܽܘܢܐ܀ ܘܣܶܡܳܠܐ ܝܣܪܐܝܠ. ܘܝܰܡܝܢܐ ܕܒܝܬ ܝܺܗܘܕܐ܀ ܘܣܺܝܡ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܝܣܪܐܝܠ ܥܠܘܗܝ ܠܰܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ܀

5- ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܬܫܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܀

6- ܘܬܶܕܡܰܟ ܥܠ ܣܶܛܪܟ ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ ܘܬܶܫܩܽܘܠ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܝ̣ܗܘܕܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ: ܝܰܘܡܐ ܠܫܶܢܬܐ ܝܶܗܒܬ ܠܟ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܣܰܓܺܝܐܘܬ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܰܙܥܽܘܪܘܬ ܥܘܠܐ ܕܒܶܝܬ ܝ̣ܗܘܕܐ. ܘܗ̇ܟܢܐ ܐܰܪܒܰܥܡܐܐ ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܛܰܥܢܶܗ ܐܠܗܐ ܠܥܘܠܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܘܟܶܢ ܠܰܫܒܺܝܬܐ ܫܰܠܡܬܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܢܘܢ: ܡ̣ܢ ܓܝܪ ܫܢܰܬ ܐܰܪܒܥ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܕܫܰܪܺܝ ܠܡܶܒܢܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܫܢܰܬ ܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܨܶܕܰܩܝܐ ܕܺܝܩܕ. ܗ̇ܕܐ ܟܡܳܝܽܘܬܐ ܠܩܽܘܪܒܐ ܟܳܢܫܐ. ܟܕ ܫܢܰܝ̈ܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܐܰܡܘܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܬܚܰܫ̈ܒܢ ܐܝܟ ܣܦܪ ܡܰܠܟ̈ܐ. ܘܠܰܘ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܐܝܟ ܟܪܘܢܺܝܩܘܢ܀

8- ܗܐ ܐܰܪܡܝܬ ܥܠܰܝܟ ܫܺܝܫ̈ܠܬܐ ܘܠܐ ܬܶܬܗܦܶܟ ܡ̣ܢ ܣܶܛܪܟ ܠܣܶܛܪܟ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܠܐ ܫܽܘܚܠܦܗ ܕܐܘܠܨܢܐ܀

9- ܘܣܰܒ ܠܟ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܰܣܥܪ̈ܐ ܗ̄ ܟܠܗܶܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܠܰܙ̈ܢܝ ܡܰܪܕܽܘܬܗܘܢ ܨܺܝܪ̈ܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܣܰܝܦܐ ܕܚܰܪܺܝܦ ܐܝܟ ܡܰܕܟܝܐ ܕܓܰܪܳܥܳܐ ܘܐܥܒܰܪܝܗܝ ܥܠ ܪܺܝܫܟ ܘܥܠ ܕܰܩܢܟ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܒܽܘܛܠ ܡܰܠܟܘܬܐ ܘܟܳܗܢܘܬܐ: ܒܣܰܝܦܐ ܕܒܳܒܠܝܐ܀ ܘܦܰܠܓ ܐܢܘܢ ܠܰܬܠܬ ܡܢ̈ܰܘܢ ܗ̄ ܠܣܰܥܪܐ ܕܪܺܝܫܐ ܘܰܕܕܰܩܢܐ܀ ܘܡܢܳܬܐ ܕܝܳܩܕܐ: ܐܪܳܙ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܒܓܰܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ. ܘܰܕܡܶܬܦܰܣܩܐ ܒܣܰܝܦܐ. ܐܪܳܙ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܬܩܛܠܝܢ ܘܕܡܬܕܪܝܐ: ܐܪܳܙ ܗܢܘܢ ܕܡܶܬܒܰܕܪܺܝܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܬܐ܀

3- ܘܬܶܨܘܪ ܐܢܘܢ ܒܟܶܢܦܟ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܫܰܘܙܒ̈ܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

6- ܘܰܦܪ̈ܰܟܐ ܢܶܨ̈ܕܝܢ ܗ̄ ܒ̈ܬܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

11- ܩܽܘܫ ܒܟܰܦܟ ܘܪܦܽܘܣ ܒܪܶܓܠܟ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܘܳܙܐ ܕܥܰܡ̈ܡܐ ܒܰܐܒܕܳܢ ܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

7- ܘܳܐܬܶܐ ܨܶܦܪܝܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܳܝܐ ܕܰܡܩܰܝܙ ܐܝܟ ܓܰܕܝܐ܀ ܥܡܘܪܐ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܫܰܠܺܝܛܐ ܪܰܒܐ܀

10- ܘܰܒܠܨ ܚܽܘܛܪܐ ܗ̄ ܕܒܳܒܠܳܝܐ܀

11- ܥܠ ܚܽܘܛܪܗ ܕܥܘܠܐ ܗ̄ ܕܝ̣ܗܘܕܐ܀ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܝ̣ܗܘܕܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܕܪܺܝܢ ܡ̣ܢ ܝܬܗܘܢ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܗܘܢ ܕܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܥܒܕܰܝ̈ܗܘܢ ܒܺܝܫ̈ܐ܀

13- ܡܛܠ ܕܚܶܙܘܐ ܠܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܥܠ ܟܠܗ ܩܶܢܝܢܗܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܕܰܓܠܐ ܢܒܺܝܘܬܐ ܕܥܠ ܐܰܒܕܢܗܘܢ ܓܡܺܝܪܐ܀

23- ܘܢܶܥܒܪܘܢ ܒܠܒ̈ܢܐ ܗ̄ ܢܶܚܪܒܘܢ ܒܶܢܝܢ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

3- ܘܰܐܚܕܰܢܝ ܒܥܶܪ̈ܩܐ ܕܪܺܝܫܝ: ܘܫܩܠܬܰܢܝ ܪܘܚܐ ܒܝܬ ܐܰܪܥܐ ܠܰܫܡܰܝܐ: ܘܐܝܬܝܰܬܰܢܝ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܒܪܽܘܚ܀ ܘܬܰܡܢ ܩܳܝܡܐ ܩܳܝܡܬܳܐ ܕܰܛܢܢܐ ܗ̄ ܦܬܰܟܪܐ ܕܪܽܘܓܙܐ܀

11- ܘܥܰܙܢܝܐ ܒܪ ܫܳܦܢ ܗ̄ ܕܰܗܘܐ ܟܽܘܡܪܐ ܕܫ̈ܺܐܕܐ܀

14- ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܰܡܢ ܢܶܫ̈ܐ ܟܕ ܝܳܬܒ̈ܢ ܘܡܒܰܟ̈ܝܢ ܠܬܰܡܘܙܐ ܗ̄ ܬܰܡܽܘܙ ܗܽܘܝܽܘ ܐܪܺܝܣ ܘܚܰܢܦ̈ܐ ܫܳܛܪܝܢ ܒܡܰܬܠܝ̈ܗܘܢ ܕܪܳܥܝܐ ܗܘܐ ܘܰܪܶܚܡܬ̣ܗ ܒܶܠܬܺܝ ܒܪܬ ܗܶܪܰܩܠܝܣ ܡܰܠܟܐ ܕܩܽܘܦܪܽܘܣ. ܘܟܕ ܢܣܒܗ̇ ܘܥܪܰܩ ܠܛܽܘܪ ܠܶܒܢܢ: ܬܰܡܢ ܚܙܺܝܪ ܒܰܪܐ ܬܰܪܙܗ ܘܡܺܝܬ. ܘܐܦ ܗܺܝ ܡ̣ܢ ܥܽܘܙ ܫܶܢܓܬܗ̇ ܢܶܦܠܰܬ ܥܠ ܫܠܰܕܶܗ ܘܡܺܝܬܰܬ݀. ܐܰܠܗܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܰܢ ܐܢܘܢ ܒܰܫܡܰܝܐ ܣܳܡ ܐܢܘܢ. ܘܚܰܢܦ̈ܐ ܒܟܠ ܫܢܳܐ ܥܺܐܕܐ ܕܰܒܟܳܬܐ ܥܒܕܺܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܟܕ ܒܗܘܢ ܡܶܬܕܰܡܝܢ܀

17- ܘܗܶܢܘܢ ܡܰܦܩܥܺܝܢ ܒܰܢܚܺܝܪ̈ܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܥܠܰܝ ܡܶܬܚܰܡܬܝܢ ܘܰܡܓܰܕܦܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

1- ܩܪܽܘܒܘ ܦܪ̈ܘܥܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܦܳܩܕ ܪܶܡܙܐ܀

2- ܘܰܚܙܺܝܬ ܫܬܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܚܰܝܠܗ ܕܒܳܒܠܳܝܐ܀ ܡܰܕܒܚܐ ܕܰܢܚܳܫܐ: ܐܪܳܙ ܒܽܘܛܠ ܟܳܗܢܘܬܐ ܘܕܶܒܚ̈ܐ܀

4- ܘܰܪܫܘܡ ܪܽܘܫܡܐ ܥܠ ܒܝܬ ܥܰܝܢ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܕܢܶܬܦܰܪܫܘܢ ܛܳܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫ̈ܐ܀

7- ܘܡܠܰܘ ܕܪ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܺܝܒܐ ܕܶܟܪܢܐܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

2- ܥܽܘܠ ܠܒܰܝܢܬ ܓܺܝܓ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܣܽܘܪܗܒ ܪܽܘܓܙܐ܀

9- ܐܰܪܒܰܥ ܓܺܝܓ̈ܠܺܝܢ ܒܝܽܘܕ ܒܳܬܪ ܠܳܡܰܕ܀

13- ܘܰܠܐܘܦܢ̈ܐ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܗܺܝܒܐ ܘܩ̈ܰܠܺܝܠܐ܀

14- ܚܕܳܐ ܐܰܦ̈ܝ ܟܪܽܘܒܐ ܗ̄ ܚܠܳܦ ܐܰܦ̈ܝ ܬܰܘܪܐ ܐܰܦ̈ܝ ܟܪܽܘܒܐ ܣܳܡ ܗ̇ܪܟܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܬܰܘܪܐ ܛܽܘܦܣܐ ܗܘܐ ܕܟܳܗܢܘܬܗܘܢ ܗܝ ܕܒܶܛܠܰܬ݀܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

3- ܗܺܝ ܩܰܕܣܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܶܣܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܢܦܩܺܝܢܰܢ ܡ̣ܢܗ̇ ܘܐܦܶܢ ܢܶܬܒܫܠ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܒܶܣܪܐ ܒܩܶܕܪܐ ܕܰܢܚܳܫܐ܀

16- ܠܡܰܩܕܫܐ ܙܥܽܘܪܐ ܗ̄ ܒܰܟܢܽܘܫܬܐ ܕܙܥܘܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܢܩܕܫܘܢܢܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

3- ܘܶܐܫܬܒܝ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܫܒܺܝܬܗܘܢ܀

5- ܘܬܽܪܘܥ ܐܶܣܬܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܬܽܘܪܰܥܬܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ܀

13- ܠܐܪܥܐ ܕܟܰܠܕܝ̈ܐ ܘܠܐ ܢܶܚܙܝܗ̇ ܗ̄ ܡܥܘܪܺܝܢ ܥܰܝܢܘ̈ܗܝ܀

22- ܘܐܡܪܝܢ: ܢܶܓܪܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܘܢܺܐܒܕ ܟܠܗ ܚܶܙܘܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܢ ܡܶܫܬܰܡܠܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

4- ܐܝܟ ܬܰܥ̈ܠܐ ܒܚܰܪ̈ܒܬܐ ܗܘܰܘ ܢܒܺܝ̈ܝܟ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܒܨܶܢܥܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܀

10- ܘܗ̣ܘ ܒܳܢܶܐ ܗܘܐ ܐܶܣܬܐ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܠܥܰܡܐ܀ ܘܗܶܢܘܢ ܛܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ̇ ܕܬܶܦܠܝ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐ ܕܰܡܠܰܒܒܺܝܢ ܠܥܰܡܐ ܘܠܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܕܰܢܬܽܘܒܘܢ܀

11- ܟܺܐܦܐ ܕܕܰܚܪܳܐ ܢܶܦ̈ܠܢ ܗ̄ ܕܒܰܪܕܐ ܐܪܳܙ ܒܳܒ̈ܠܳܝܐ܀

18- ܘ̇ܝ ܠܰܕܚܛܶܝܢ ܒܶܣܳܕܘ̈ܬܐ ܠܨܰܝ̈ܠܐ ܕܐܝ̣̈ܕܝܐ ܗ̄ ܕܢܶܣܬܡܟܘܢ ܘܢܶܬܦܰܢܩܘܢ܀

19- ܘܛܰܘܫ̈ܬܶܝܢܝܗܝ ܠܥܰܡܝ ܒܚܽܘܦܢ̈ܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ ܘܒܰܩܨ̈ܝܐ ܕܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܒܰܕܐܰܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܥܒ̈ܕܢ ܗܘ̈ܝ ܚܶܪ̈ܫܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

9- ܐܢܿܐ ܡܪܝܐ ܐܰܛܥܺܝܬܗ ܠܰܢܒܺܝܐ ܗ̇ܘ ܗ̄ ܐܰܗܡܺܝܬ ܡ̣ܢ ܬܽܘܪܨܗ܀

14- ܘܐܢ ܢܶܗܘܘܢ ܒܗ̇ ܗ̇ܠܝܢ ܬܠܳܬܐ ܓܰܒܪ̈ܝܢ ܢܽܘܚ ܘܕܢܺܝܐܝܠ ܘܐܝܘܒ ܗ̄ ܘܐܦ ܠܐ ܠܗ̇ܠܝܢ ܕܰܥܢܺܝܬ ܘܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘ̈ܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܦܰܨܺܝܬ ܟܕ ܨܰܠܝܘ ܠܘܬܝ: ܠܐ ܥܢܐ ܐܢ݂ܐ: ܐܢ ܢܨܰܠܘܢ ܥܠ ܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ. ܘܠܐܝܘܒ ܒܳܬܪ ܕܢܺܝܐܝܠ ܣܡ: ܐܘ ܡܛܠ ܕܡܶܬܦܰܫܟܺܝܢ ܝܕܘ̈ܥܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܐܢ ܗܘܐ ܒܣܽܘܥܪܢܐ ܫܰܪܒܗ ܐܘ ܠܐ. ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܦܽܘܪܩܢܐ ܕܡ̣ܢ ܛܰܘܦܢܐ ܘܦܽܘܨܝܐ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܬܐ: ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܽܘܠܡܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܚܽܘܬܐ ܕܡܺܝܪܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

2- ܡ̇ܢܐ ܢܶܗܘܐ ܠܩܰܝܣܐ ܕܰܓܦܶܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܩܺܝܣ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܢܰܝܬܶܐ ܥܶܢܒ̈ܐ ܠܢܽܘܪܐ ܒܰܠܚܘܕ ܚܳܫܰܚ: ܗ̇ܟܢܐ ܘܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

4- ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܣܰܘܟ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܝ̣ܗܘܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

3- ܥܶܩܳܪܟܝ ܘܡܘܠܕܟܝ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ: ܐܰܒܽܘܟܝ ܐܡܘܪܝܐ ܘܶܐܡܶܟܝ ܚܺܝܬܝܬܐ ܗ̄ ܠܗܘܢ ܐܶܬܕܰܡܝܬܝ ܒܰܥܒܕܰܝ̈ܟܝ܀

4- ܘܡܘܠܕܢܺܝܬܟܝ ܒܝܰܘܡܐ ܕܝܰܠܕܬܟܝ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܗ̄ ܗ̣ܝ ܐܰܢܬܬܐ ܚܝܬܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܦܰܪܫܬܟܝ ܡ̣ܢ ܐܶܡܟܝ ܟܕ ܐܶܬܝܠܕܬܝ܀ ܠܐ ܦܶܣܩܰܬ݀ ܫܶܪܶܟܝ ܗ̄ ܠܐ ܝܶܨܦܰܬ݀ ܕܬܪܒܝܬܟܝ ܛܳܒܬܐ܀

6- ܒܰܕܡܟܝ ܚܝܳܝ ܗ̄ ܒܛܰܢܦܘܬܟܝ܀

7- ܬܶܕܰܝ̈ܟܝ ܩܳܡܘ ܘܣܰܥܪܶܟܝ ܝ̣ܥܐ ܗ̄ ܒܕܽܘܒܪ̈ܐ ܡܺܝ̈ܬܐ ܐܶܫܬܰܘܫܰܛܬܝ܀ ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܥܰܪܛܶܠ ܘܥܰܪܝܬ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܛܰܝܒܘܬܐ. ܘܕܳܡܝܐ ܕܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܥܰܪܝܬ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܡ̣ܢ ܐܰܪܐܒܝܐ ܢܣܺܝܒܐ܀

8- ܘܰܚܙܺܝܬ ܙܰܒܢܟܝ ܙܰܒܢܐ ܕܥܰܙܪܪܬܐ ܗ̄ ܕܫܳܝܛܐ ܐܷܒܗ̇ ܒܶܝܬ ܐܰܒܒ̈ܢܐ ܘܡܠܐܷ ܓܪ̈ܘܡܐ܀ ܦܬܟܐ: ܡ̣ܢ ܟܶܬܢܐ ܘܥܰܡܪܐ ܡܶܙܕܩܰܪ ܘܟܳܗܢ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ ܒܰܠܚܘܕ ܠܒܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܀

10- ܘܟܰܣܝܬܟܝ ܚܶܠܐ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܗ̄ ܡܳܐܢ̈ܐ ܚܶܘܪ̈ܐ ܪ̈ܰܩܺܝܩܶܐ ܕܪ̈ܡܝܳܢ ܢܶܫ̈ܐ ܥܠ ܐܰܦܰܝܗ̈ܝܢ ܘܚܙ̈ܝܢ ܘܠܐ ܡܶܬܚܙ̈ܝܢ܀

13- ܘܒܰܚܡܘܪܘܬܐ ܗ̄ ܟܺܐܦܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ ܕܢܰܩܺܝܦܐ ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܣܰܓܝܐܢܐܝ̣ܬ܀

15- ܘܙܰܢܺܝܬܝ ܥܠ ܫܡܶܟܝ ܗ̄ ܡܫܰܡܰܗܬܐ ܘܰܛܒܺܝܒܬܐ ܗܘܰܝܬܝ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ܀

16- ܘܰܥܒܕܬܝ ܠܶܟܝ ܩܢܳܝ̈ܬܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܚܺܝܛܺܝܢ ܡ̣ܢ ܡܳܐܢ̈ܐ܀

24- ܒܢܰܝܬܝ ܠܟܝ ܒܰܝܬܐ ܕܓܰܝܒ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܓܡܰܠ ܘܰܫܠܝ ܝܽܘܕ ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܺܝܚܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

25- ܒܢܰܝܬܝ ܦܪ̈ܰܟܝܟܝ ܗ̄ ܒ̈ܳܬܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ܀

26- ܘܙܰܢܺܝܬܝ ܒܰܒܢ̈ܝ ܡܶܨܪܶܝܢ ܫܒܳܒܝ̈ܟܝ ܪܰܘܪ̈ܒܝ ܒܶܣܪܐ ܗ̄ ܟܰܗܺܝܢ̈ܝ ܒܚܰܢܦܽܘܬܐ܀

27- ܘܐܰܘܒܕܶܬ ܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟܝ ܢܳܡܘܣ̈ܐ ܕܣܳܡ ܠܟܝ ܝܽܘܪܰܒܥܡ ܒܪ ܢܳܒܛ ܫܰܪܟܐ܀

33- ܘܰܫܚܕܬܝ ܐܢܘܢ ܒܙܳܢܝܽܘܬܟܝ ܗ̄ ܩܽܘܪ̈ܒܢܐ ܩܰܪܶܒܬܝ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܙܰܢܺܝܬܝ ܒܗܘܢ܀

45- ܒܰܪܬ ܐܡܟܝ ܐܢܬܝ ܫܳܒܩܬ ܒܰܥܠܗ̇ ܘܰܒܢܝ̈ܗ̇ ܐܡܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܥܶܒܕܰܬ݀ ܥܶܓܠܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܘܒܰܥܠܗ̇ ܗܽܘ ܐܰܠܗܐ. ܘܰܒܢ̈ܝܗ̇ ܡܽܘܫܐ ܘܰܐܗܪܘܢ ܘܫܰܪܟܐ܀

46- ܣܕܽܘܡ ܘܰܒܢ̈ܬܗ̇ ܗ̄ ܩܽܘܪ̈ܝܗ̇܀

55- ܣܕܽܘܡ ܚܳܬܟܝ ܘܰܒܢ̈ܬܗ̇ ܢܶܬܩ̈ܢܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܗ̄ ܕܰܣܕܽܘܡ ܬܶܗܘܐ ܬܰܩܢܽܘܬܟܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

2- ܐܰܚܘܕ ܐܽܘܚܰܕܬܐ ܘܰܐܡܬܶܠ ܡܰܬܠܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ܀

3- ܢܶܫܪܳܐ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܢܶܒܽܘܟܕܢܨܪ܀ ܘܥܰܒܺܝܛ ܡܶܠܓܗ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܐܬܐ ܠܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܠܺܝܗܘܕ ܕܟܰܗܺܝܢܐ ܒܐܢܳܫ̈ܐ ܐܝܟ ܠܶܒܢܢ ܒܩܰܝܣ̈ܐ܀ ܘܰܢܣܰܒ ܡ̣ܢ ܓܒܰܝ̈ܐ ܕܥܰܪ̈ܩܐ ܗ̄ ܐܫܟܳܪܥܐ ܐܪܳܙ ܒܢ̈ܝ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܙܰܪܥܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

4- ܘܰܩܛܡ ܪܝ̣ܫ ܡܰܪܒܺܝܬܗ ܗ̄ ܦܣܰܩ ܘܰܢܣܰܒ ܡܢܳܬܐ ܥܶܠܝܬܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ: ܐܪܳܙ ܝܽܘܟܰܢܝܐ܀

ܡܰܪܒܺܝܬܐ ܗ̄ ܩܪܚܬܐ܀ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܬܰܓܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܳܒܶܝܠ܀

5- ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܕܨܕܝܰܬ݀܀

6- ܓܦܶܬܐ ܡܰܪܥܕܬܐ ܘܡܰܟܺܝܟܰܬ ܩܽܘܡܬܐ ܗ̄ ܨܶܕܰܩܝܐ܀

7- ܘܗܐ ܢܶܫܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܘܰܗܘܐ܀

8- ܘܒܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܢܨܺܝܒܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܣܽܘܝܳܥܗ ܕܡ̣ܢ ܒܳܒ̈ܠܝܶܐ܀

22- ܐܶܣܰܒ ܡ̣ܢ ܓܒܰܝ̈ܐ ܕܥܶܪ̈ܩܐ ܪܡܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܪܝ̣ܫܗ ܐܰܩܛܘܡ ܠܶܒܗ ܗ̄ ܠܢܽܘܪܒܐ܀ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܕܡ̣ܢ ܠܶܒ ܥܶܪܩܐ ܪܡܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܫܘܰܚ ܐܦܣܽܘܩ ܘܐܨܘܒ ܒܨܶܗܝܘܢ܀

24- ܐܰܡܟܬ ܩܰܝܣܐ ܪܳܡܐ ܗ̄ ܠܨܕܩܝܐ܀ ܘܐܪܺܝܡܬ ܩܰܝܣܐ ܡܰܟܺܝܟܐ ܗ̄ ܠܙܽܘܪܒܒܶܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

6- ܘܥܠ ܛܽܘܪ̈ܐ ܠܐ ܐܶܟܰܠ ܗ̄ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܠܐ ܕܰܒܚ܀

7- ܘܠܐܢܳܫ ܠܐ ܬܰܟ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܡ̣ܢ ܬܘܟܐ܀ ܘܦܰܢܝ ܡܰܫܟܳܢܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

23- ܠܐ ܨܒܶܐ ܐܢ݂ܐ ܒܡܰܘܬܗ ܕܚܰܛܝܐ: ܐܠܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܐ ܘܢܺܚܐ ܗ̄ ܒܗ̇ܕܐ ܨܳܒܶܐ ܐܢ݂ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

2- ܡ̇ܢܐ ܗܺܝ ܐܶܡܟ ܓܽܘܪܝܐ ܕܰܐܪܝܐ ܗ̄ ܝܗܘܐܚܙ܀

3- ܘܗܘܐ ܐܰܪܝܐ ܘܝ̣ܠܦ ܬܒܳܪܐ ܘܶܐܟܰܠ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܗܘܰܝܬ ܡܰܠܟܐ ܛܠܘܡܐ ܘܐܣܪܳܟ ܦܶܪܥܘܢ ܘܰܐܘܒܠܟ ܠܡܶܨܪܝܢ܀

6- ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܝܢܬ ܐܰܪ̈ܝܰܘܬܐ ܪܰܒܝ̣ܥܐ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܘܬܐ ܕܫܰܪܟܐ܀ ܘܚܰܒܫܘܗܝ ܒܢܳܡܪܬܐ ܗ̄ ܠܨܶܕܰܩܝܐ ܒܰܩܠܽܘܒܝܐ ܕܐܱܪܝܐ ܣܡܽܘܗܝ ܘܐܚܬܽܘܗܝ ܠܒܒܶܝܠ܀

10- ܐܷܡܟ ܐܝܟ ܓܦܶܬܐ ܒܰܕܡܟ ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܢܨܺܝܒܐ ܗ̄ ܒܬܰܪ ܕܐܫܕܺܝܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝܟ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܕܡܟ: ܬܘܒ ܬܩܢܐ ܐܘܪܫܠܶܡ ܐܡܟ܀

14- ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܢܽܘܪܐ ܡ̣ܢ ܚܽܘܛܪ̈ܝܗ̇ ܓܒܰܝ̈ܐ ܘܶܐܟܠܰܬ݀ ܦܺܐܪ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܛܠܽܘܡܝܐ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟ̈ܝܗ̇: ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܰܒܢ̈ܝܗ̇܀ ܐܘܠܺܝܬܐ ܗܺܝ ܬܶܗܘܐ ܠܐܘܠܺܝܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܴܠܐ ܐܢ݂ܐ ܐܷܡܪܬܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܗ̇ܕܐ: ܘܗ̇ܟܰܢܐ ܥܰܡܐ ܟܕ ܢܠܐܘܽܢ: ܢܺܐܡܪܘܢܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

25- ܘܐܢ̇ܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܗܘܢ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܕܠܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܘܕܺܝܢ̈ܐ ܕܠܐ ܢܺܚܽܘܢ ܒܗܘܢ ܗ̄ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ ܐܢ ܥܳܒܕ ܠܗܘܢ ܒܰܪܢܫܐ: ܚܳܝܶܐ ܠܥܶܣܪܐ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܩܳܪܐ. ܘܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܕܠܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܺܝܢ: ܠܕܶܒܚ̈ܐ ܒܰܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܶܚܛܐ ܐܢܳܫ ܘܠܐ ܢܶܕܒܰܚ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡܝܰܬܪܐ ܠܘܬ ܐܰܠܗܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܶܚܛܐ ܘܰܢܕܒܰܚ܀

29- ܡ̇ܢܐ ܗܺܝ ܦܪܰܟܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

37- ܘܰܐܥܠܟܘܢ ܒܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܝܰܬܺܝ̣ܩܝ ܗ̄ ܐܷܪܕܝܟܘܢ ܥܠ ܕܠܐ ܢܛܰܪܬܘܢ ܕܝܰܬܺܝܩܝ ܕܦܽܘܩ̈ܕܢܝ܀

46- ܘܶܐܬܢܰܒܳܐ ܥܠ ܥܒܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܥܠ ܛܽܘܪܐ ܕܨܶܗܝܘܢ ܕܰܠܬܰܝܡܢܐ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܥܶܠܰܬ ܗ̇ܝ ܕܒܒܶܝܠ ܝܰܬܝ̣ܪ ܩܰܪܺܝܒܐ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܘܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܘܠܰܗܘܢܝ̈ܐ ܓܰܪ̈ܒܝܝܶܐ. ܘܐܠܐ ܐܝܟ ܩܳܢܘܢܐ ܓܐܘܡܛܪܝܩܝܐ ܒܳܒܶܝܠ ܥܰܬܝ̣ܩܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܢܰܒܝ ܢܒܺܝܐ ܗ̇ܢܐ ܬܠܬܝ̣ܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܡܢ̈ܘܢ ܒܠܚܘܕ ܪܰܚܺܝܩܐ ܡ̣ܢ ܣܽܘܪܛܐ ܕܫܰܘܝܘܬܐ ܕܰܒܬܰܝܡܰܢ ܥܡܰܪܬܐ. ܐܘܪܫܠܶܡ ܬܠܬܺܝܢ ܘܰܬܠܬ ܠܐܰܦ̈ܰܝ ܓܰܪܒܝܐ܀

47- ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܟܠܗܘܢ ܩܝܣ̈ܝܟ ܪ̈ܓܰܝܐ ܘܝܰܒܝ̣̈ܫܐ ܗ̄ ܥܰܬܝ̣ܪ̈ܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

2- ܘܚܽܘܪ ܒܡܰܩܕܫܗܘܢ ܗ̄ ܠܘ ܒܡܰܩܕܫܝ ܐܡ̇ܪ ܒܗ̇ܝ ܕܡܶܬܢܟܪܶܐ ܡ̣ܢܗܘܢ܀

3- ܘܰܐܦܶܩ ܣܰܦܣܺܝܪܰܝ ܗ̄ ܢܩܡܬܝ܀ ܡ̣ܢ ܚܶܠܬܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܓܪܰܬ ܪܘܚܝ܀ ܘܰܐܘܒܶܕ ܡ̣ܢܟܝ ܙܰܕܝ̣ܩܐ ܘܚܰܛܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܰܫܪܪܐ ܙܰܕܺܝܩܐ ܐܠܐ ܠܙܰܕܺܝܩܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܢܰܦܫܗ܀

9- ܣܰܝܦܐ ܐܬܠܛܫ ܘܐܶܬܛܰܝܒ ܠܡܰܪܬܳܥܽܘ ܗ̄ ܠܰܡܙܥܙܳܥܘ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ ܠܡܶܬܪܥܽܘ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܟܬܽܘܒ̈ܐ ܒܛܽܘܥܝܰܝ ܫܰܚܠܦܘܗ̇܀

10- ܠܫܰܪܒܬܗ ܕܒܪܝ ܗ̄ ܕܰܒܪܐ ܡܡܪܡܪܢܐ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

13- ܘܐܢ ܫܰܪܒܬܐ ܐܶܣܬܰܠܝܰܬ݀ ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܗ̄ ܠܐ ܠܥܠܡ ܬܶܣܬܠܐ ܐܠܐ ܐܶܣܬܥܪܝ ܒܳܬܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ܀

14- ܘܢܶܬܐܥܶܦ ܣܰܝܦܐ ܗ̄ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܢܶܨܛܠܐܶ܀ ܘܣܰܝܦܐ ܕܰܬܠܬܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܐ ܗ̄ ܠܫܶܒܝܐ ܩܰܕܡܝܐ ܘܰܬܪܰܝܢܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܝܘܝܩܺܝܡ ܚܰܕ ܡܳܢܐ. ܘܠܕܒܝܘ̈ܡܝ ܝܽܘܟܰܢܝܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܰܠܫܶܒܝܐ ܫܰܠܡܐ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܝ ܨܶܕܰܩܝܐ ܕܰܬܠܬܐ. ܘܪܰܒܐ ܠܐܠܗܐ ܩܳܪܐ܀

16- ܚܰܡܣܶܢܝ ܝܰܡܺܝܢܝ ܚܰܡܣܶܢܝ ܣܶܡܠܝ ܠܐܰܬܪ ܕܰܡܛܰܝ̈ܒܢ ܐܰܦ̈ܝ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܕܐܚܪܒܝܗ̇܀

19- ܘܐܝ̣ܕܐ ܓܒܺܝܬܐ ܗ̄ ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ܀

21- ܫܕܐ ܓܶܐܪܐ ܘܰܫܐܠ ܒܰܦܬܰܟܪܶܗ ܗ̄ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܗ ܕܠܐܰܝܕܐ ܦܢܺܝܬܐ ܢܺܐܙܰܠ ܕܢܶܙܟܶܐ. ܘܟܕ ܫܕܐ ܓܶܐܪܐ ܠܐܰܦ̈ܝ ܠܥܶܠ ܬܪܺܝܨܐܝ̣ܬ ܠܰܦܢܺܝܬ ܐܘܪܫܠܶܡ ܐܨܛܠܺܝ܀ ܚܙܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܗ̄ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܗ ܒܩܨܡܐ ܕܡܶܬܢܰܨܚ ܒܰܩܪܒܐ܀

23- ܘܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܩܨܡܐ ܣܪܺܝܩܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܕܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܟܕ ܐܰܓܰܪ ܥܠܰܝܗܘܢ ܢܶܒܘܟܰܕܢܰܨܪ ܐܶܣܰܒܪ ܕܕܰܓܠ ܩܨܡܗ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܟܒܶܫ ܠܗܘܢ܀

26- ܡܰܟܺܝܟܐ ܐܰܪܝܡ ܗ̄ ܠܝܘܟܰܢܝܐ ܕܰܐܦܩܶܗ ܐܘ ܠܡܪܘܕܟ ܡ̣ܢ ܚܒܽܘܫܝܐ܀ ܘܪܡܐ ܐܰܡܟ ܗ̄ ܠܨܕܩܝܐ܀

27- ܥܕܰܡܐ ܕܢܺܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܺܝܠܗ ܗ̣ܘ ܕܝ̣ܢܐ: ܣܽܘܥܪܢܐܝܬ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܡܳܪܢ܀

30- ܐܬܚܰܡܠ ܒܚܶܠܬܟ ܒܰܐܬܪܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕܬ ܒܗ ܗ̄ ܠܒܳܒܠܳܝܐ ܐܡ̇ܪ ܐܠܗܐ܀ ܘܬܰܡܢ ܐܕܘܢܟ ܗ̄ ܒܝܕ ܦܪܣܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

10- ܘܦܽܘܪܣܝܐ ܕܰܐܒܐ ܓܠܰܘ ܒܶܟܝ ܗ̄ ܐܢܳܫ ܠܐܰܢܬܬ ܐܰܒܘܗܝ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ܀

12- ܘܝܰܬܝ̣ܪܐ ܫܩܰܠܘ ܒܶܟܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܒܙܶܕܩܐ܀

16- ܘܐܱܪܬܶܟܝ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܡ̣ܢ ܪܬܺܝܬܐ܀

18- ܡܰܣ̈ܠܰܝܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܢܚܳܫܐ ܘܐܝܟ ܐܳܢܟܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܡܙܕܰܝܦ ܒܗܘܢ ܣܺܐܡܐ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܠܟܽܘܪܐ ܝܳܩܕܺܝܢ ܘܦܐܶܫ ܣܺܐܡܐ ܒܚܺܝܪܐ܀

20- ܘܒܚܶܡܬܝ ܐܶܦܰܫܪܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

3- ܬܰܡܢ ܡܰܪܣܘ ܬܕܝܗ̈ܝܢ ܘܬܰܡܢ ܐܶܬܒܰܬܠܝ̈ ܗ̄ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܀

4- ܐܰܗܠܳܐ: ܐܰܗܠܝ̣ܒܐ: ܐܪܳܙ ܫܡܪܺܝܢ ܘܐܘܪܫܠܶܡ ܘܰܠܫܡܪܝܢ ܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ: ܩܪܐ ܩܰܫܺܝܫܬܐ ܒܰܕܗܺܝ ܩܰܕܡܝܰܬ ܣܶܓܕܰܬ݀ ܠܨܰܠܡܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܝ̈ܢ ܕܰܥܒܰܕ ܡܢܰܫܐ. ܘܟܶܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܝ̣ܗܘܕ܀

15- ܘܚܙܺܝܩܺܝܢ ܡܰܚܙܩ̈ܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

20- ܘܶܐܬܢܰܩܦܰܬ݀ ܠܰܥܒ̈ܕܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܕܶܐܬܟܕܢܘ ܒܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀ ܘܚܰܢܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܚܰܢ̈ܐ ܕܪ̈ܰܟܫܐ ܗ̄ ܚܰܢ̈ܐ ܓܰܘܢܐܝܬ ܥܠ ܗܰܕܡ̈ܝ ܝܽܘܒܳܠܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܬܐ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ܀

22- ܕܢܶܕܬ݀ ܢܰܦܫܟܝ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܓܶܥܨܰܬ݀܀

21- ܘܦܩܰܕܬܝ ܥܘܠܐ ܕܛܰܠܝܘܬܶܟܝ ܗ̄ ܣܥܰܪܬܶܟܝ ܒܥܘܠܟܝ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ܀

33- ܟܳܣܐ ܕܚܳܬܟܝ ܫܡܪܝܢ ܬܶܫܬܺܝܢܗ ܘܬܶܡܨܺܝܢܗ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀

39- ܥ̈ܠܝ ܠܡܰܩܕܰܫܝ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܩܽܘܦ ܦܳܬܚܺܝܢ ܘܰܠܕܠܰܕ ܡܰܫܠܶܝܢ܀

45- ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܢܕܽܘܢܽܘܢ ܐܶܢܝܢ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

3- ܬܦܺܝ ܩܰܕܣܐ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ ܕܡܶܫܬܰܓܪܐ ܒܢܽܘܪ ܒܳܒ̈ܠܳܝܐ܀

4- ܘܰܐܪܡܳܐ ܒܗ ܢܶܩܣ̈ܐ ܕܛܒܺܝ̈ܢ ܘܫܰܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܟܰܬܦܐ ܕܰܫܡܺܝܛ ܓܰܪܡܗ̇ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܰܠܟܐ܀

6- ܘܦܶܣܐ ܠܐ ܢܶܦܶܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܙܒܺܝܢ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܐܒܕܺܝܢ܀

11- ܘܢܶܬܦܰܫܪ ܢܚܳܫܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܗ̄ ܢܰܚܪܒ ܒܶܢܝܳܢܗ̇ ܘܢܶܫܠܡ ܦܽܘܪܥܢܗ̇܀

12- ܐܝܟ ܬܺܐܢ̈ܐ ܟܪ̈ܺܝܗܬܐ ܗ̄ ܕܢܦ̈ܠܢ ܘܐܒ̈ܕܢ܀

13- ܘܥܠ ܕܕܰܟܝܬܟܝ ܘܠܐ ܐܶܬܕܟܺܝܬܝ܀ ܬܘܒ ܠܐ ܬܶܬܕܟܶܝܢ ܗ̄ ܐܠܦܘܟܝ ܘܠܐ ܘܠܐ ܝܺܠܦܬܝ. ܬܘܒ ܠܐ ܬܐܠܦܝܢ܀

16- ܗܐ ܢܳܣܶܒ ܐܢ݂ܐ ܡܶܢܟ ܪܶܓܬܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܗ̄ ܡܡܺܝܬ ܐܢ݂ܐ ܐܰܢܬܬܟ܀

17- ܐܠܐ ܐܶܫܬܰܢܩ ܒܰܕܡܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܥܩܬܐ ܕܛܫܝܐ ܒܠܶܒܐ ܐܝܟ ܕܡܐ ܕܦܰܓܪܐ܀ ܘܠܐ ܬܶܬܥܰܛܦ ܥܠ ܣܶܦܘ̈ܬܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܫܬܽܘܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

3- ܥܠ ܕܶܐܡܰܪܬܘܢ ܐܚܳܢ ܥܠ ܡܰܩܕܫܝ ܕܐܬܛܘܫ ܗ̄ ܚܕܝܬܘܢ܀

9- ܗܐ ܡܰܪܬܥ ܐܢ݂ܐ ܟܰܬܦܶܗ ܕܡܽܘܐܒ ܗ̄ ܡܙܰܥܙܰܥ ܐܢ݂ܐ ܬܽܘܩܦܶܗ܀

12- ܘܐܷܠܡ ܐܷܠܡܐ ܗ̄ ܢܳܛܰܪ ܐܰܟܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܘܰܐܠܡ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ܀ ܐܷܠܡܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

2- ܥܠ ܕܶܐܡܪܰܬ݀ ܨܽܘܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܶܡ ܐܚܳܢ ܗ̄ ܚܶܕܝܰܬ݀ ܒܬܽܘܟܐ܀ ܐܶܬܬܰܒܪܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܘܰܦܢܰܘ ܠܘܬܝ ܗ̄ ܠܬܰܓܪ̈ܐ ܩܳܪܝܐ ܠܘܬܗ̇ ܨܽܘܪ܀

4- ܐܝܟ ܟܺܐܦܐ ܫܰܥܺܝܥܬܐ ܗ̄ ܕܠܰܝܬ ܒܗ̇ ܒܶܢܝܢܐ܀

5- ܘܒܶܝܬ ܡܫܛܳܚܐ ܒܰܙܩܦ ܛܶܬ܀

6- ܘܰܒܢ̈ܬܗ̇ ܕܒܕܒܪܐ ܗ̄ ܐܓܽܘܪ̈ܣܝܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

2- ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܰܪܢܫܐ: ܐܶܠܺܝ ܐܘܠܺܝܬܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܘܰܚܒܨ ܠܳܡܰܕ܀

5- ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܠܶܟܝ ܥܳܕܪ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ ܘܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܣܩܪܝܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܰܝܣܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܒܰܢܝܐ ܣܦܺܝܢ̱ܬܐ܀

6- ܕܟܬܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܰܩܕܘܢܝ̈ܐ܀

7- ܕܢܶܗܘܐ ܠܟܝ ܐܴܬܳܐ ܗ̄ ܕܢܰܨܺܝܚܽܘܬܐ܀

13- ܘܬܰܘܒܶܠ ܗ̄ ܒܰܝܬܘܢܝܐ܀ ܡܳܫܟ ܗ̄ ܡܽܘܣܝܐ܀ ܒܢܰܦ̈ܫܬܐ ܕܰܒܢܝܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܒܥܰܒ̈ܕܐ ܘܒܰܐܡܗ̈ܬܐ܀

16- ܘܦܶܬܟܐ ܗ̄ ܡܳܐܢܐ ܕܰܙܩܺܝܪ ܡ̣ܢ ܥܰܡܪܐ ܘܟܶܬܢܐ܀

17- ܘܫܺܐܪ̈ܝܐ: ܐܰܪܓܘܢܐ܀ ܘܰܪ̈ܗܶܛܢܐ ܗ̄ ܕܽܘܥܬܐ ܕܐܝ̣ܠܢܐ܀ ܚ̈ܶܛܐ ܘܪܽܘܙܐ ܒܰܥܨܨ ܪܺܝܫ܀

20- ܒܢ̈ܝ ܕܪܰܢ ܗ̄ ܒܢ̈ܰܝ ܩܢܛܘܪܐ ܕܗܶܢܘܢ ܬܽܘܪ̈ܟܝܶܐ܀

29- ܕܳܒܪ̈ܝ ܠܺܩ̈ܐ ܒܰܚܒܨ ܠܳܡܰܕ ܕܠܐ ܝܽܘܕ܀

26- ܪܘܚܐ ܕܫܰܘܒܐ ܬܒܰܪܬܟܝ ܗ̄ ܛܰܒܥܬܟܝ ܒܝܰܡܐ ܟܕ ܥܪܩܬܝ ܡ̣ܢ ܒܳܒܠܳܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

2- ܐܡ̣ܪ ܠܪܰܒܐ ܕܨܽܘܪ܀ ܥܠ ܕܶܐܬܬܪܝ̣ܡ ܠܶܒܟ ܘܐܶܡܪܬ: ܕܰܐܠܗܐ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܚܝܪܡ ܓܝܪ ܟܕ ܚܰܝ̈ܐ ܚܝܐ ܬܰܩܢ̈ܕܝܐ ܟܶܐܡܰܬ ܟܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܟܒ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܬܦܗ̄. ܣܰܒܪ ܥܠ ܢܰܦܫܗ ܕܠܐ ܡܳܝܘܬܰܐܗܘ. ܢܶܒܘܟܕܢܨܪ ܕܝܢ ܒܳܬܪ ܫܒܺܝܬܐ ܫܰܠܡܬܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܥܒܰܕ ܩܪܳܒܐ ܥܡ ܨܽܘܪ ܘܓܫܰܪ ܟܺܐܦ̈ܐ ܒܝܰܡܐ ܥܕܰܡܐ ܠܘܬܗ̇. ܘܟܕ ܚܙܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܨܽܘܪ ܫܕܰܘ ܟܠܡܶܕܡ ܒܝܰܡܐ ܘܰܥܪܰܩܘ ܒܐܠܦ̈ܐ. ܘܰܠܚܝ̣ܪܡ ܐܰܚܕܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ܀

12- ܐܢܬ ܛܰܒܥܐ ܐܰܢܬ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܠܐܶ ܚܶܟܡܬܐ ܘܰܟܠܝ̣ܠܐ ܕܫܽܘܒܚܐ܀

13- ܒܥܶܕܢ ܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܰܝܬ ܗ̄ ܒܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܩܰܒܶܠܬ ܛܰܝܒܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܘܒܕܟ܀ ܒܶܝܬ ܚ̈ܡܳܠܝܟ ܗ̄ ܒܐܰܘܨܪ̈ܝܟ܀ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝܬ ܗ̄ ܕܫܰܪܺܝܬ ܕܬܶܪܚܰܡ ܠܥܰܡܝ܀

14- ܘܰܗܘܰܝܬ ܠܡ ܟܪܽܘܒܐ ܕܰܡܫܺܝܚ ܘܡܰܛܰܠ ܗ̄ ܕܘܺܝܕ. ܨܠܘ̈ܬܗ ܡܰܛ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܥܠ ܥܰܡܐ܀ ܘܝܗܒܬܟ ܒܛܽܘܪܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܫܘܝܬܟ ܕܬܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܶܒܢܝܳܢ ܗܰܝܟܠܐ ܕܰܒܢܐ ܫܠܶܝܡܘܢ܀ ܘܗܘܰܝܬ ܒܰܝܢܬ ܟܺܐܦ̈ܐ ܕܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܒܩܽܘܪܒܐ ܕܛܰܢܢ̈ܐ ܢܒܺܝ̈ܐ܀

16- ܘܰܐܘܒܕܳܟ ܟܪܽܘܒܐ ܕܡܰܛܰܠ ܗ̄ ܢܶܒܘܟܕܢܰܨܪ ܕܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ܀

18- ܛܰܢܦܬ ܡܰܩܕܫܟ ܗ̄ ܢܰܦܫܟ܀ ܐܰܦܶܩ ܢܽܘܪܐ ܡ̣ܢ ܓܰܘܟ ܘܗܺܝ ܬܐܟܠܳܟ ܗ̄ ܚܛܺܝܬܟ ܬܣܺܝܦܟ. ܘܟܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܐ ܗܳܠܝܢ ܪܘܚܢܐܝܬ: ܥܠ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܐ ܕܶܐܣܬܰܚܦ ܡܶܬܢܰܣ̈ܒܢ܀

24- ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܓ̈ܕܕܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ: ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

10- ܡ̣ܢ ܡܰܓܕܠܐ ܕܣܘܢܐ ܗ̄ ܫܶܡ ܗ̇ܘ ܕܰܒܢܳܝܗܝ܀

18- ܒܟܠ ܪܝ̣ܫ ܩܘܕܚ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܒܳܒ̈ܠܝܶܐ: ܡ̣ܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܕܡܶܫ̈ܬܕܝܢ ܗܘ̈ܝ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܐ ܕܨܽܘܪ܀ ܘܟܠ ܟܬܶܦ ܚܠܺܝܨܐ ܘܰܐܓܪܐ ܠܐ ܐܶܬܺܝܗܒ ܠܗ ܘܰܠܚܰܝܠܗ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܢ̈ܝ ܨܽܘܪ ܟܠܗ̇ ܩܰܢܳܝܽܘܬܗܘܢ ܒܝܰܡܐ ܫܕܰܘ ܘܠܐ ܝ̣ܬܪܘ ܡ̣ܢܗܘܢ ܒܳܒ̈ܠܳܝܐ ܡܶܕܡ. ܐܠܐ ܚܠܳܦ ܒܳܥܠܘܽܬܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܨܽܘܪ: ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܗ ܐܰܓܪܐ܀

21- ܘܶܐܦܬܰܚ ܦܽܘܡܟ ܗ̄ ܐܘ ܢܒܺܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

9- ܢܶܦܩܽܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܡܕܰܒܪܺܝܢ ܠܒܳܒ̈ܠܝܶܐ܀

15- ܥܠ ܣܺܝܢ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗܺܝ ܕܥܠ ܫܶܡ ܦܬܰܟܪܐ ܕܰܒܐܣܟܺܝܡ ܣܰܗܪܐ ܢܣܺܝܟ ܒܰܢܝܐ܀

21- ܘܠܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܠܰܓܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܠܗ ܡܥܰܕܪܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

2- ܠܡܰܢ ܕܡܰܝܬ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

3- ܗܐ ܐܳܬܘܪܝܐ ܐܱܪܙܐ ܕܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܐܶܢܗܘ ܕܐܬܘܪܝܐ ܕܗ̇ܟܢܐ ܪܳܡ: ܠܐ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܗ ܕܒܳܒܠܝܐ ܢܶܒܘܟܰܕܢܨܪ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܢܬ ܦܶܪܥܘܢ ܬܶܬܡܨܶܐ ܚܰܝܠܗ܀

8- ܐܱܪ̈ܙܶܐ ܠܐ ܥܒܪܘܗܝ ܒܦܰܪܕܝܣܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ ܠܐ ܐܶܬܬܪܝܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܘܠ܀

15- ܥܶܒܕܰܬ݀ ܐܶܒܠܐ ܗ̄ ܒܝܰܘܡܐ ܕܶܐܒܰܕ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝ̣ܠܢ̈ܐ ܕܕܒܪܐ ܐܶܬܥܰܝܦܘ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ ܟܕ ܫܡܰܥܘ ܡܶܕܡ ܕܗܘܳܝܗܝ ܐܶܫܬܰܦܠܘ ܘܙܳܥܘ܀

18- ܒܰܝܢܬ ܥܘܪ̈ܠܐ ܬܶܫܟܰܒ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܝܰܘܣܦ ܝ̣ܠܦܘ ܗܘܰܘ ܡܰܠܟ̈ܐ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܕܢܶܬܓܰܙܪܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

7- ܘܐܟܰܣܐ ܒܰܕܥܳܟܟ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܒܩܶܛܡܳܟ ܐܳܐܰܪ܀

20- ܘܰܢܢܰܥܓܽܘܢܗ ܗ̄ ܢܥܪܓܠܘܽܢܗ܀ ܘܢܶܫܟܒܘܢ ܥܘܪ̈ܠܐ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܐܬܶܝܢ ܠܥܘܕܪܢܶܗ ܕܡܶܨܪܝܐ܀

23- ܒܰܐܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

26- ܬܰܡܢ ܡܳܫܟ ܘܬܰܘܒܝܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܓܽܘܓ ܐܢܘܢ ܕܶܐܬܰܘ ܠܥܽܘܕܪܢܶܗ ܕܡܶܨܪܝܐ܀

27- ܘܣܳܡܘ ܣܰܝܦ̈ܝܗܘܢ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܚܰܠܫܘܬܗܘܢ܀ ܘܰܗܘܐ ܥܰܘܠܗܘܢ ܥܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܒܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܩܰܒܠܘ ܦܽܘܪܥܢܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

12- ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܗ ܕܙܰܕܝ̣ܩܐ ܠܐ ܡܦܰܨܝܐ ܠܗ ܒܝܰܘܡܐ ܕܚܳܛܶܐ ܗ̄ ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܐ ܘܥܰܘܠܘܽܬܐ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܝܬܐ ܐܶܢܝܢ: ܘܥܳܛܘܝ̈ܬܐ ܕܰܚ̈ܕܕܐ܀

25- ܥܠ ܕܡܳܐ ܐܟܠܺܝܬܘܢ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܬܘܢ܀

26- ܥܠ ܣܰܝ̈ܦܰܝܟܘܢ ܗ̄ ܐܰܡܝ̣ܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܛܠܘܡܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

12- ܐܝܟ ܕܣܳܥܰܪ ܪܳܥܝܐ ܠܰܓܙܪܗ ܒܝܰܘܡܐ ܕܙܰܕܝ̣ܩܐ: ܗܳܟܢܐ ܐܣܥܪܝܗ̇ ܠܥܳܢ̈ܝ ܗ̄ ܒܝܰܘܡܐ ܕܪܘܚܐ ܥܰܫܺܝܢܬܐ܀

23- ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܝ ܗ̣ܘ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܝܢ ܗ̄ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

6- ܕܡܐ ܕܰܣܢܰܝܬ: ܗ̣ܘ ܕܡܐ ܢܶܪܕܦܟ ܗ̄ ܠܰܒܢ̈ܝ ܐܰܕܘܡ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܥܺܣܽܘ ܐܡ̇ܪ ܕܟܕ ܓܶܢܣܐ ܐܢܬܘܢ ܕܡܳܢܝܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܰܣܢܰܝܬܘܢܝܗܝ ܗ̄ ܢܶܪܕܘܦܟܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ

13- ܥܠ ܕܐܡܪܺܝܢ ܠܶܟܝ ܐܴܟܠܬ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܐܢܬܝ ܘܡܓܰܙܝܬ ܥܡܗ̇ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܚܰܣܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ ܕܠܐ ܠܡ ܫܳܠܝܐ ܡܢܗ̇ ܚܰܪܒܐ ܘܥܰܠܗܕܐ ܡܶܫܬܰܘܕܐ ܐܠܗܐ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܡ̣ܢܗ̇ ܚܶܣܕܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

1- ܘܰܗܘܬ ܥܠܰܝ ܐܝ̣ܕܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܣܰܥܪܢܝ ܒܪܘܚܶܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ܀ ܘܐܫܰܪܝܰܢܝ ܒܰܦܩܰܥܬܐ: ܘܡܰܠܝܐ ܗܘܳܬ ܓܰܪ̈ܡܐ ܗ̄ ܒܥܰܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܚܙܳܐ ܠܚܶܙܘܐ ܗ̇ܢܐ ܢܒܺܝܐ ܠܩܽܘܦܚ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܦܳܢܶܝܢ ܬܘܒ ܠܐܘܪܫܠܶܡ. ܕܗܰܘ ܠܡ ܕܠܫܪ̈ܕܘܕܐ ܝܰܒܝ̣ܫ̈ܐ ܡܨܶܐ ܠܡܰܦܢܝܘ ܢܰܦܫܐ: ܐܝܟܢܐ ܠܗܘܢ ܕܘ̈ܝܐ ܡܢ ܒܳܒܝܠ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܰܦܢܳܝܘ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܗ̇ܠܝܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܫܶܬܡܐܐ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܢܰܦ̈ܫܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܗܘܰܘ܀

9- ܬܳܝ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܰܥ ܪ̈ܘܚܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܬܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܠܘ ܡܛܠ ܕܰܒܥܠܡܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܢ: ܒܰܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܙܰܕܝܩ̈ܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܐ ܡܕܰܝܪ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܢܽܘܕ ܥܕܰܡܐ ܠܢܽܘܚܡܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܰܠܐܰܟܰܝ̈ܗܶܝܢ ܥܠ ܦܽܘܪܢܣܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܡܫܰܠܛܺܝܢ܀

16- ܣܰܒ ܠܟ ܩܰܝܣܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܗ̇ܪܟܐ ܥܠ ܚܘܝܕܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܐ ܡܚܰܘܐ܀ ܘܟܬܽܘܒ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܘܣܶܦ ܒܩܰܝܣܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܫܰܒܛܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܐܰܘܦܺܝ ܗܘܳܐ ܐܰܩܦܶܗ ܠܐܰܒܘܗܝ ܝܰܘܣܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

2- ܣܝ̣ܡ ܐܰܦ̈ܝܟ ܥܠ ܓܽܘܓ ܘܥܠ ܐܰܪܥܐ ܕܡܰܓܽܘܓ ܗ̄ ܗ̇ܠܝܢ ܣܩܘ̈ܬܝܐ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܦܬ. ܘܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܐ ܕܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ ܟܕ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܪܺܝܫܐ ܣܠܶܩܘ ܥܠܝܰܗܘܢ ܘܶܐܬܬܰܒܪܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

9- ܘܢܰܘܩܕܽܘܢ ܡ̣ܢܗܘܢ ܒܢܽܘܪܐ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܒܓܐܪ̈ܝܗܘܢ ܘܪ̈ܽܘܡܚܰܝܗܘܢ ܢܒܰܫܠܘܢ ܕܶܒܚ̈ܐ ܫܒܰܥ ܫܢ̈ܺܝܢ܀

15- ܢܶܨܘܐ ܥܠ ܓܶܒܗ ܨܘܳܝܐ ܒܪܰܒܨ ܢܽܘܢ ܘܓܳܡܰܠ܀ ܢܩܘܛܐ: ܐܝܟ ܕܠܐܴܬܐ ܟܺܐܦ̈ܐ. ܘܰܠܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܒܝܬ ܓܽܘܓ ܩܳܒܪܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܚܕܐ ܕܽܘܟܬܐ ܕܠܐ ܬܶܬܛܡܐ ܐܰܪܥܐ ܒܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ

3- ܘܰܚܙܺܝܬ ܓܰܒܪܐ ܘܚܶܙܘܶܗ ܐܝܟ ܚܶܙܘܐ ܕܰܢܚܳܫܐ ܗ̄ ܡܺܝܟܐܝܠ ܡܰܠܐܟܐ ܡܕܰܒܪܢܶܗ ܕܥܰܡܐ܀

5- ܘܰܦܫܶܟ ܗ̄ ܐܰܪܒܰܥ ܨܶܒܥ̈ܢ ܟܕ ܩܦܝܣ̈ܢ܀

16- ܥܠ ܚ̈ܶܬܶܐ ܗ̄ ܓܺܝܫܪ̈ܐ ܕܥܠ ܥܰܡܘ̈ܕܐ܀

45- ܗ̇ܕܐ ܐܟܣܶܕܪܐ ܕܚܳܝܪܐ ܠܬܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܡܶܨܛܰܒܬܐ ܐܘ ܐܶܣܛܘܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ

6- ܘܡܰܦܪ̈ܩܢ ܡ̣ܢ ܐܣܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

7- ܕܢܶܪܘܰܚ ܒܰܝܬܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

12- ܘܒܶܢܝܢܐ ܕܰܩܕܡ ܓܙܺܝܪܬܐ ܗ̄ ܫܛܚܐ܀

22- ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܺܝܢ ܠܡܰܪܒܳܒܐ ܗ̄ ܠܡܰܠܒܢܐ ܪܒܺܝܥܝ ܓܰܘܢܘ̈ܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

20- ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܒܝܬ ܩܽܘܕܫܐ ܠܚܘܠܐ ܗ̄ ܠܫܰܪܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

15- ܘܗܕܐܝܠ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡ̈ܝܢ ܗ̄ ܩܪܘܝܬܐ ܕܰܥܠܝܗ̇ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܝ ܩܽܘܕܫܐ. ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܰܕܒܚܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

2- ܬܰܪܥܐ ܗ̇ܢܐ ܢܶܗܘܐ ܐܰܚܝ̣ܕ ܘܠܐ ܢܶܬܦܬܰܚ ܘܐܢܳܫ ܠܐ ܢܶܥܘܠ ܒܗ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܒܬܘܠܬܐ ܝܳܠܕܬ ܥܰܡܢܘܐܝܠ ܡܕܰܒܪܢܶܗ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܡܶܬܝܰܕܥܢܐ܀

9- ܟܠ ܒܪ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܕܥܪܽܘܠ ܒܠܶܒܗ ܘܥܽܘܪܠܐ ܒܒܶܣܪܗ: ܠܐ ܢܶܥܘܠ ܠܡܰܩܕܫܝ ܗ̄ ܢܰܗܺܝܪܐܝܬ ܡܚܰܘܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܒܰܠܚܘܕܝܗ̇ ܠܐ ܡܰܗܢܝܐ܀

15- ܘܟܗܢ̈ܐ ܘܠܶܘܝ̈ܐ ܒܢ̈ܰܝ ܨܕܽܘܩ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܰܡܟܰܗܢ ܗܘܐ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܕܰܘܺܝܕ ܠܐ ܛܥܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

20- ܘܩܘܨ̈ܬܗܘܢ ܠܐ ܢܪܰܒܘܢ ܐܠܐ ܡܣܰܦܳܪܘ ܢܣܰܦܪܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܟܗ̈ܢܰܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̇ܫܐ܀

22- ܐܘ ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܕܡܰܪܡܠܐ ܡ̣ܢ ܟܗ̈ܢܐ ܢܶܣܒܘܢ ܗ̄ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܠܐ ܐܫܦܘ ܗ̇ܢܐ ܢܡܘܣܐ ܠܟܳܗ̈ܢܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚ̈ܝܶܐ܀

23- ܒܟܠܗܘܢ ܙܰܒܢ̈ܐ ܕܡܰܘ̈ܥܕܝ ܗ̄ ܕܥܰܕܥ̈ܐܕܝ܀

30- ܘܪܺܝܫ ܐܴܨܘ̈ܬܟܘܢ ܗܰܒܘ ܠܟܳܗܢ̈ܐ ܗ̄ ܩܠܽܘܪܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܥܒܕܺܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܠܰܝܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

12- ܡܰܬܩܠܐ ܡ̣ܢܗܘܢ ܥܶܣܪܝܢ ܘܚܰܡܫ ܡܳܥ̈ܝܢ: ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܗ̄ ܙܘ̈ܙܝܢ܀

14- ܘܡܶܫܚܐ ܡ̣ܢ ܥܣܰܪ ܟܝ̈ܳܠܳܢ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܠܡܰܕ ܗ̄ ܟܢܽܘܫܝܐ ܕܟܝܳܠܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܟܢܘܫܝܐ ܕܟܰܝܠܐ ܟܰܝܠܝ̈ܢ ܗܽܘ ܒܰܚܒܨ ܠܳܡܰܕ܀

17- ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܢܶܐ ܢܶܗܘܘܢ ܝܰܩ̈ܕܐ ܫܰܠܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܫܰܒܛܐ ܕܟܳܗܢ̈ܐ ܘܰܕܡܰܠܟ̈ܐ ܒܕܰܚܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܟܪܺܝܢ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܚܰܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ

14- ܠܰܡܦܳܠܗ ܠܰܣܡܺܝܕܐ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܦܶܐ܀

22- ܕܪ̈ܶܐ ܕܰܩܕܩ̈ܬܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܗ̄ ܒܝܬ ܛܒܳܚ̈ܶܐ ܕܰܡܒܰܫܠܺܝܢ ܒܗ ܕܶܒܚܬܐ ܫܡܳܐ ܗ̇ܢܐ ܠܟܰܪ ܕܡܶܬܒܫܠ ܒܗ ܒܶܣܪܐ ܒܰܠܚܘܕ ܢܳܩܶܦ ܒܠܗܟܣܺܝܣ ܣܽܘܪܝܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

1- ܘܰܚܙܺܝܬ ܡܰܝ̈ܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡ̣ܢ ܬܚܶܝܬ ܐܷܣܟܽܘܦܬܐ ܡܰܕܢܚܝܬܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܝܽܘܠܦܢܐ ܡܰܚܝܳܢܐ ܕܡܳܪܢ ܗ̇ܘ ܕܰܠܡܰܕܢܚܐ ܡ̣ܢܢ ܡܶܣܬܓܶܕ܀ ܟܠ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܰܨܗܶܐ ܢܺܐܬܐ ܠܘܬܝ܀

3- ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܓܰܒܪܐ ܡܫܰܒܰܚ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ܀ ܘܗ̇ܝ ܕܰܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܡܰܫܚܗ̇ ܠܪܶܓܠܬܐ ܕܡܶܬܬܰܘܣܦܺܝܢ ܡܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪ̈ܨܠܐܶ ܠܒܽܘܪܟܐ ܠܚܰܨܐ: ܐܪܳܙ ܫܽܘܘܫܛܗ̇ ܕܰܣܒܪܬܐ ܒܕܘܪܓܐ܀

8- ܘܐܝ̈ܠܢܐ: ܐܪܳܙ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܐܒܗ̈ܬܐ܀ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܶܐܬܓܒܺܝܘ ܫܠܺܝܚ̈ܐ. ܘܢܦܠܺܝܢ ܒܝܰܡܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܣܪ̈ܰܝܐ ܘܒܣܡܺܝܢ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܚܰܢܦܽܘܬܐ ܟܰܗܺܝܢܬܐ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݀ ܒܰܣܒܰܪܬܐ ܡܚܰܝܢܺܝܬܐ܀

 

10- ܡܰܫܛܳܚ̈ܐ ܠܡܨܝ̈ܕܬܐ ܢܶܗܘܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܡܶܬܬܨܺܝܕܝܢ ܡ̣ܢ ܬܰܠܡ̈ܝܕܐ ܘܡܰܠܦܢ̈ܐ ܕܩܽܘܫܬܐ܀

11- ܘܡܰܦܩܢ̈ܘܗܝ ܘܡܰܥ̈ܠܢܘܗܝ ܠܐ ܢܶܒܣܡܽܘܢ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܕܒܰܝܢܬܗܘܢ ܕܰܝܰܪܘ ܩܰܕܡܝܬ ܟܪ̈ܘܙܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܐ ܘܠܐ ܐܶܬܚܰܠܝܘ ܒܝܽܘܠܦܢܝ̈ܗܘܢ܀

12- ܟܠ ܐܻܝܠܳܢ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܰܠܦܢ̈ܐ܀ ܠܐ ܢܶܬܪܽܘܢ ܛܰܪ̈ܦܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܢܶܗܦܟܘܢ ܠܝܽܘܠܦܢ̈ܐ ܣܪ̈ܺܝܩܐ܀ ܢܶܗܘܘܢ ܡܒܰܪ̈ܟܺܝܢ ܗ̄ ܢܰܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܒܟܳܪ̈ܶܐ ܕܥܰܠܠܬܗ̈ܘܢ ܗ̄ ܥܒ̈ܕܰܝܗܘܢ ܛܳܒ̈ܐ܀

13- ܘܕܝܰܘܣܶܦ ܠܚܒܳܠܐ ܗ̄ ܬܶܬܺܝܗܒ ܠܗ ܡܢܳܬܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܚܬܪܘܢ: ܠܨܕܕ ܘܚܡܬ ܒܪܘܬ. ܚܰܘܪܰܢ. ܠܚܨܪܥܝܢܢ ܘܣܦܪܝܘܡ. ܨܦܘܢ. ܬܡܪ. ܠܡ̈ܰܝ ܡܪܝܒܬ. ܩܕܫܬ. ܠܢܟܚ܀ ܘܰܐܝܢܐ ܕܦܠܰܚ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ: ܢܶܬܦܠܚ ܡ̣ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܬܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܕܝܳܨܦ ܕܒܶܢܝܢܗ̇܀ ܘܰܫܡܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡ̈ܝܗ̇: ܕܡܪܝܐ ܫܰܡܗܗ̇ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ ܕܡܶܬܦܰܫܩܐ ܢܽܘܗܪܐ ܘܰܫܠܡܐ. ܒܰܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܡܕܺܝܢܰܬ ܟܗܢܽܘܬܐ ܘܡܰܠܟܘܬܐ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܢܒܝܘܬܗ ܕܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ