ܕܚܓܝ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܢܒܝܘܬܗ

ܕܚܓܝ ܢܒܝܐ

 

 

ܗܳܢܐ ܟܕ ܛܠܐܶ ܐܶܬܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܝܠ ܠܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܓܰܠܝܐܝܬ ܚܰܘܺܝ ܕܦܳܢܶܐ ܥܰܡܐ ܘܟܕ ܡܺܝܬ ܐܶܬܩܒܰܪ ܥܡ ܟܳܗܢ̈ܐ܀ ܚܰܓܰܝ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܓܳܡܰܠ ܗ̄ ܥܺܐܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܒܰܫܢܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܕܰܪܺܝܘܽܫ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܡܶܢ ܫܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܟܽܘܪܫ ܕܰܣܥܪ ܐܠܗܐ ܦܽܘܢܝܐ: ܘܥܕܰܡܐ ܠܰܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܕܪܝܘܫ ܕܦܢܶܐ ܥܰܡܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܢܫ̈ܢ܀

2- ܠܐ ܡܰܛܺܝ ܙܰܒܢܐ ܕܢܶܬܒܢܶܐ ܒܰܝܬܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܟܕ ܐܰܪܡܝ ܫܶܬܐܣ̈ܝ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܡܶܢ ܥܰܡܐ ܕܰܚܕܪ̈ܘܗܝ ܐܶܬܥܰܘܰܟ ܒܰܚܣܡܐ. ܘܥܰܡܐ ܬܘܒ ܒܝܰܕ ܨܪܺܝܟܘܬܗ ܠܐ ܡܶܬܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡܛܰܝܳܒܘ ܚܫܰܚܬܗ ܕܒܶܢܝܢܐ. ܘܥܠ ܗܳܕܐ ܣܳܒܪܝܢ ܗܘܰܘ ܕܠܐ ܡܰܛܺܝ ܙܒܢ ܒܶܢܝܢܐ܀

4- ܟܕ ܡܰܛܠܠܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

6- ܡܶܬܬܰܓܪ ܠܰܨܪܪܐ ܢܩܺܝܒܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܒܽܘܪܟܬܐ܀

13- ܒܡܰܠܐܟܽܘܬܗ ܗ̄ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

5- ܪܽܘܚܝ ܩܳܝܡܐ ܒܰܝܢܬܟܘܢ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ܀

7- ܘܰܐܙܺܝܥ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܒܶܝܬ ܓܽܘܓ ܘܡܰܓܽܘܓ ܕܶܐܬܰܘ ܠܡܶܚܪܰܒ ܠܥܶܒܪ̈ܝܐ: ܘܶܐܬܚܪܒܘ ܘܰܫܒܰܩܘ ܩܶܢܝܢܗܘܢ ܘܰܥܪܰܩܘ܀

12- ܐܢ ܫܳܩܠ ܓܰܒܪܐ ܒܶܣܪܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܟܶܢܦܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܗ ܗ̄ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܕܰܟܝܐ ܠܐ ܡܕܰܟܐ ܠܛܰܡܐܐ ܟܕ ܩܳܪܒ ܠܗ: ܐܠܐ ܡܶܬܛܰܡܐ ܡܶܢܗ: ܗܳܟܢܐ ܘܕܶܒܚܝ̈ܟܘܢ ܛܰܡܐܻܝܢ ܟܡܳܐ ܕܒܰܝܬܐ ܠܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܘܡܶܬܩܰܕܫ܀

16- ܟܰܪܝܐ ܗ̄ ܕܚ̈ܶܛܐ ܐܘ ܕܰܣܥܳܪ̈ܐ ܕܰܡܕܰܟ̈ܝܢ ܡܶܢ ܬܶܒܢܳܐ ܒܐܕܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܕܽܘܟܬ ܗܳܝ ܕܟܕ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܥܠ ܟܰܪܝܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܗܘܐ ܥܶܣܪܐ: ܟܕ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܟܽܘܪ̈ܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܣܰܐܬܺܝ̈ܢ ܘܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܰܣܥܳܪ̈ܐ ܥܣܰܪ ܣܰܐܬܺܝ̈ܢ ܐܡܿܪ܀

19- ܘܡܶܢ ܝܰܘܡܢܐ ܒܳܪܶܟ ܐܢ݂ܐ ܠܗܘܢ ܐܳܡܪ ܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܡܒܰܪܟ ܐܢ݂ܐ܀

22- ܘܰܐܗܦܶܟ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܐ ܥܠ ܪ̈ܟܒܰܝܗܶܝܢ ܒܰܫܠܝ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

23- ܘܶܐܣܺܝܡܟ ܐܝܟ ܚܳܬܡܐ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ ܗ̄ ܛܰܒܥܐ ܕܥܶܙܰܩܬܐ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܢܒܝܘܬܗ ܕܚܓܝ