ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܝܣܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܝܣܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܦܺܝܠܝܦܝ̈ܣܳܝܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܚܰܫܘ ܡܛܠ ܡܫܺܝܚܐ: ܘܪܶܒܬ ܪܳܚܡ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܦܰܘܠܘܣ. ܘܩܽܘܠܘܢܝܐ ܡܺܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܡܩܕܘܢܝܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܗܘܢ: ܟܰܪ ܕܶܐܬܢܰܓܕܘ ܦܰܘܠܘܣ ܘܫܺܝܠܐ. ܘܡ̣ܢ ܪܽܗܘܡܝ ܟܰܬܒܗ̇ ܠܐܶܓܰܪܬܐ ܗܳܕܐ ܒܡܰܥܰܠܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܟܕ ܫܰܒܩܗ̇ ܢܺܐܪܘܢ. ܘܒܝܕ ܐܦܦܪܘܕܝܛܘܣ ܫܰܕܪܗ̇. ܘܩܰܕܝܫܐ ܐܺܝܘܢܢܝܣ ܒܡܺܐܡܪ̈ܐ ܝܗ̄ ܣܰܝܶܟ ܦܽܘܫܳܩܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܦܰܘܠܘܣ ܘܛܺܝܡܬܐܘܣ ܗ̄ ܠܗܳܢܐ ܥܰܡܗ ܡܰܩܦ. ܒܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܫܰܕܪܶܗ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܗܘܢ ܥܡ ܐܪܝܣܛܘܣ ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܀ ܥܰܒ̈ܕܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܨܳܒܐ ܕܢܰܠܶܦ ܫܠܺܝܚܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܩܳܪܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܠܘܳܬ ܗܳܠܝܢ ܕܡܰܠܦ̈ܶܐ ܐܢܘܢ: ܥܰܒܕܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܀ ܥܡ ܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܦܣܩܘܦ̈ܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ܀

12- ܕܣܽܘܥܪܳܢܝ ܕܺܝܠܝ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܐܶܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ܀

13- ܗܳܟܢܐ ܕܐܦ ܐܣܘܪ̈ܝ ܐܶܬܓܠܝܘ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܦܪܛܘܪܝܘܢ ܟܠܗ̇ ܢܶܩܒܬܳܢܐܝܬ ܗ̄ ܒܝܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܢܺܐܪܘܢ܀

15- ܘܐܢܳܫ ܐܢܳܫ ܡ̣ܢ ܚܣܳܡܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܗ̄ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܡܰܛܥܝܳܢ̈ܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܡܰܠܟܐ ܢܶܫܡܰܥ ܘܢܶܬܚܰܡܬ ܘܰܢܒܰܛܠܝܗ̇ ܠܟܳܪܘܙܘܬܳܐ܀

20- ܐܦ ܗܳܫܐ ܢܶܬܪܰܘܪܰܒ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܦܓܰܪܝ ܗ̄ ܟܕ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢܳܫ̈ܐ ܕܡܶܛܠ ܚܽܘܒܗ ܡܳܐܬ ܐܢ݂ܐ: ܢܶܫܬܰܠܗܒܘܢ ܒܪܶܚܡܬܶܗ܀

23- ܐܳܠܨ̈ܢ ܠܺܝ ܓܝܪ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܡܦܛܪ ܪܓܺܝܓ ܐܢ݂ܐ: ܕܥܡ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܗܘܐ ܗ̄ ܗܳܝ ܕܐܦܛܰܪ ܠܺܝ ܛܳܒ ܦܳܩܚܳܐ ܘܗܳܝ ܕܶܐܩܰܘܐ ܒܰܦܓܰܪܝ܀

27- ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܚܕܳܐ ܪܽܘܚ ܒܰܙܩܳܦ ܩܽܘܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܐܢ ܡܰܡܠܐܶ ܒܠܶܒܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܒܽܘܝܳܐܐ܀

5- ܘܗܳܕܐ ܐܶܬܪܰܥܰܘ ܒܢܰܦܫܟܘܢ: ܗܳܝ ܕܐܦ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܀

6- ܗܰܘ ܕܟܕ ܐܺܝܬܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܟܠܡܶܕܡ ܕܳܡܶܐ ܠܐܰܒܐ܀ ܠܐ ܗܘܳܐ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܚܰܫܒܗ̇ ܠܗܳܕܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܝܰܐ ܠܐܰܒܐ܀

7- ܐܠܐ ܢܰܦܫܗ ܣܰܪܩ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ ܗ̄ ܚܰܦܺܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܗܘܬܗ ܘܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܥܳܠܡܐ܀

8- ܘܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܗ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ. ܡܰܘܬܐ ܕܝܢ ܕܰܙܩܺܝܦܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܨܛܰܡܥܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܕܥܠ ܡܶܠܬܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ ܢܣܺܝܡ ܡܳܐܟ̈ܬܐ ܐܢܳܫܝ̈ܬܐ܀

10- ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܘܥ ܟܠ ܒܪܽܘܟ ܬܶܟܽܘܦܝ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܘܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ: ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܒܰܩܝܳܡܬܐ ܟܕ ܡܶܬܩܰܦܠܐ ܬܰܚܦܺܝܬܐ܀

17- ܐܠܐ ܐܳܦܶܢ ܡܶܬܢܰܩܐ ܐܢ݂ܐ ܥܠ ܕܶܒܚܬܐ ܗ̄ ܡܶܬܐܫܕ ܕܶܡܝ ܘܐܝܟ ܕܶܒܚܬܐ ܡܶܬܩܰܪܒ ܐܢ݂ܐ ܠܐܰܠܳܗܝ. ܐܝܟ ܗܳܝ: ܕܟܠ ܕܢܶܩܛܘܠܟܘܢ: ܢܰܣܒܪ ܕܩܽܘܪܒܢܐ ܡܩܰܪܒ ܠܐܰܠܗܐ܀

19- ܕܳܐܦ ܠܝ ܢܶܗܘܐ ܠܝ ܢܝܳܚܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܕܐܦ ܐܢ̇ܐ ܐܶܬܢܦܶܫ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ܀

27- ܕܠܐ ܬܶܗܘܐ ܠܺܝ ܥܳܩܳܐ ܥܠ ܥܳܩܳܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

29- ܩܰܒܠܘܗܝ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

5- ܓܙܺܝܪܐ ܒܰܪ ܬܡܳܢܝܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗ̄ ܠܘ ܓܺܝܘܪܐ ܐܢ݂ܐ܀ ܡ̣ܢ ܛܘܗܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܒܶܢܝܡܝܢ. ܥܶܒܪܝܐ ܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܝܐ. ܒܢܳܡܘܣܐ ܦܪܺܝܫܳܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܶܪܣܝܣ ܡܩܰܠܰܣܬܐ܀

6- ܒܰܛܢܳܢܐ ܪܳܕܽܘܦܐ ܕܥܺܕܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܢܳܡܘܣܐ܀

11- ܕܰܠܡܐ ܐܶܫܟܚ ܐܶܡܰܛܶܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܠܰܩܝܳܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܓܰܠܝܘܬ ܐܰܦ̈ܐ܀

13- ܕܰܕܒܶܣܬܪܝ ܛܳܥܐ ܐܢ݂ܐ ܘܠܰܩܕܳܡܝ ܡܶܫܬܰܘܫܰܛ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܚܳܫܶܒ ܐܢ݂ܐ ܠܗܳܢܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܬܐ܀

16- ܒܪܰܡ ܠܗܳܕܐ ܕܡܰܛܝܢ: ܒܚܰܕ ܫܒܺܝܠܐ ܢܶܫܠܡ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

18- ܗܳܫܐ ܕܝܢ ܟܰܕ ܒܳܟܐ ܐܢ݂ܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ܀

19- ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܠܗܗܘܢ ܟܰܪܣܗܘܢ ܗ̄ ܕܪܳܢܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܢܶܐܟܠܘܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܠܐ܀ ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܕܕܶܚܠܬ ܐܰܠܗܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܟܰܪܣܐ ܡܶܬܓܰܡܪܐ܀ ܘܬܶܫܒܘܚܬܗܘܢ ܒܶܗܬܰܬܗܘܢ ܗ̄ ܐܢ ܒܽܐܘܟܠܐܳ ܚܬܺܝܪܝܢ: ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܦܶܟ. ܘܐܢ ܒܰܓܙܽܘܪܬܐ: ܒܶܗܬܬܐ ܗܽܘ ܦܽܘܪܣܝܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

ܡܢ ܐܶܘܳܗܕܺܝܐ ܒܳܥܐ ܐܢ݂ܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܙܩܳܦ ܘܰܐܘ܀ ܘܡ̣ܢ ܣܽܘܢܛܝܟܐ ܒܰܥܨܳܨ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܚܒܳܨ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܐ ܗܘ̈ܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܬܐ ܘܥܠ ܪܺܝܫܳܢܘܬܐ ܕܰܐܪ̈ܡܠܬܐ ܡܶܬܚܰܪ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܝ܀

3- ܐܦ ܡܶܢܟ ܒܳܥܐ ܐܢ݂ܐ ܒܰܪ ܙܰܘܓܝ ܫܰܪܝܪܳܐ ܗ̄ ܠܒܰܪܢܰܒܐ ܕܒܡܩܕܘܢܳܝܐ ܗܘܳܐ ܪܳܡܙ ܒܕܰܐܟܚܕܳܐ ܟܺܝܪ̈ܘܛܘܢܝܬܝܢܐ ܗܘܰܘ ܒܥܺܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܝܐ܀ ܦܪܽܘܫܘ ܠܺܝ ܠܡ ܠܫܳܐܘܠ ܘܰܠܒܰܪܢܰܒܐ: ܠܰܥܒܳܕܐ ܐܰܝܢܐ ܕܐܢ̇ܐ ܩܪܺܝܬ ܐܢܘܢ: ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܠܰܢܒܝ̈ܐ ܘܡܰܠܦܢ̈ܐ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܡܪܰܬ݀܀ ܕܗܶܢܝܢ ܠܐܝ̈ ܥܰܡܝ ܒܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܡ ܩܠܺܝܡܝܣ ܗ̄ ܗܳܢܐ ܥܡ ܦܶܛܪܘܣ ܕܰܝܪ ܢܽܘܓܪܳܐ. ܘܒܳܬܪ ܠܝܢܘܣ ܕܩܳܡ ܒܳܬܪ ܦܶܛܪܘܣ: ܩܰܒܠ ܐܶܦܣܩܘܦܘܬܐ ܕܪܽܗܘܡܝ܀

15- ܡܰܣܒܳܐ ܘܡܰܬܠܐܳ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀

22- ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܗܳܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܰܝܬܗ ܕܩܶܣܰܪ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܐܦ ܒܰܝܬܳܝ̈ܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܘ ܠܰܣܒܰܪܬܗ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܕܦܝܠܝ̈ܦܝܣܝܐ