تفسير القداس لمار ديونيسيوس ابن الصليبي باللغة السريانية

ܦܽܘܫܳܩ ܩܽܘܪܳܒܳܐ

 ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܘܰܡܢܰܗܰܪ

 ܠܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܕܝܳܘܢܳܘܣܺܝܳܘܣ

 ܡܺܝܛܪܳܦܳܘܠܺܝܛܳܐ ܕܳܐܡܺܝܕ

 

ܥܰܠ[1] ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܠܳܗܳܐ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܘܰܡܢܰܗܰܪ ܠܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܕܝܳܘܢܳܘܣܺܝܳܘܣ ܡܺܝܛܪܳܦܳܘܠܺܝܛܳܐ ܕܳܐܡܺܝܕ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ܀ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܚܕܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܠܳܬܥܣܰܪ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܕ ܕܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܗ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܘ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܙ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܚ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܛ

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܟܶܬܒܰܬ ܠܰܢ ܕܶܚܠܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܳܟ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܳܐܛܺܝܳܘܣ ܡܺܝܛܪܳܦܳܘܠܺܝܛܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ: ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܰܡܢܰܗܰܪ ܠܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܬܶܥܒܶܕ ܐܰܦܽܘܩܪܺܝܣܺܝܣ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܘܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܪ̈ܰܢܓܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܰܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܩܦܺܝܣܽܘܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܢܒܰܣܶܡ ܠܡܰܚܒܳܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܰܢ ܐܶܬܝܰܨܰܦ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫ ܘܶܐܬܛܰܟܰܣ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܡܠܠܽܘܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܕܰܣܛܰܪ ܢܫܰܘܬܶܦ ܠܪܳܚܡܰܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܝܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܐܳܦ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܽܐܘܟܰܪܺܣܛܺܝܰܐ ܕܰܬܒܰܥ ܡܶܢܰܢ.

ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܫܳܘܶܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܣܪܰܚ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܕܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟܢܰܢ ܠܰܒܥܳܬܳܟ ܣܦܺܝܩܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܦܳܩܕܳܐ. ܕܨܰܠܰܘ ܠܰܡ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܰܐܣܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܢܽܘܗܳܪܳܐ ܕܣܳܡܢܰܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܠܳܐ ܡܒܰܨܪܺܝܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܰܩܦܺܝܣܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܝܳܚܳܟ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܢ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܣܦܺܝܢܰܢ ܒܰܐܩܽܘܠܬܝܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܥܝܳܬ ܡܶܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܰܪܰܚ ܒܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܬܰܥܬܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܟܳܬܺܝܡ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܛܰܦܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܠܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܪܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܬܰܝܬܝܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܡܰܐܠܺܝܳܘܣ. ܗܰܘ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܪܽܘܡܺܝ. ܘܛܰܟܣܽܘܗܝ ܠܰܫܡܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܕܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܒܚܺܝܪ. ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܗܶܠܢܝܘܣ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ ܚܰܢܦܳܐ. ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܘܰܓܢܰܒܘ ܠܰܫܡܳܐ ܕܪܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܰܥܝܳܕܳܐ ܕܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܒܪܰܡ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܡܟܰܢܶܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܟܳܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܢܩܶܦܘ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܡܰܐܪܩܝܢܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܰܠܩܺܝܕܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܘܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܕܰܢܒܰܥ ܒܣܽܘܢܢܕܳܘܣ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܝܫܰܢ ܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܶܙܩܘܬ ܠܥܶܠܝܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܗܰܘܢܳܐ ܠܘܳܬ ܩܦܛܘܣ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܠܰܢ. ܘܟܰܕܽܘ ܗܳܠܶܝܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܒ.

 ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢܺܝܢ  3 ܘܶܐܫܬܳܐ ܕܰܦܪܰܓܡܰܛܺܝܰܐ ܕܡܶܢܰܢ ܐܶܬܬܰܩܢܰܬ܆ ܕܰܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܰܘܕܰܥܢܰܢ܀

ܬܽܘܒ ܠܰܡ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܪܶܬܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܒܪܫܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܥܳܦܶܝܢܰܢ. ܐܳܬܶܝܢܰܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܩܽܘܠܳܬܺܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܥܡܳܕܳܐ: ܕܰܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܟܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ: ܠܰܡܨܰܥܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ. ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܠܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܪܺܝܡ. ܘܰܩܕܳܡ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܳܚܠܰܝ̈ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܣܺܝܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܛܰܥܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܪܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܛܰܟܶܣ ܘܣܳܡ ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܶܗ. ܢܫܰܪܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܩܰܠܺܝܠ܀

     ܡܶܙܕܰܪ̈ܥܳܢ ܓܶܝܪ ܚ̈ܶܛܶܐ ܡܶܢ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܘܛܽܘܦܣܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܙܕܪܰܥܘ ܡܶܢ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܫܳܘ̈ܚܳܢ ܚ̈ܶܛܶܐ ܒܝܰܕ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܘܫܳܡ̈ܢܳܢ ܒܝܰܕ ܡܰܫܒ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܡܶܬܡܰܢ̈ܥܳܢ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܒܝܰܕ ܦܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܘܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܽܘܚܠܳܦ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܫܩܰܠܘ ܣܳܟܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܐܶܬܡܰܢܰܥܘ. ܡܶܬܚܰܨ̈ܕܳܢ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܡܶܬܬܰܝ̈ܬܝܳܢ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ ܠܶܐܕܪܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܚܨܶܕܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ: ܘܰܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܝܰܒܰܠܘ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ. ܡܶܬܪ̈ܰܡܝܳܢ ܚ̈ܶܛܶܐ ܒܕܰܘܠܳܐ ܘܡܶܬܛܰܚ̈ܢܳܢ ܒܪܰܚܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܶܬܪܡܺܝ݂ܝ݂ܺܢ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܘܶܐܬܦܰܫܰܩܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܬܪܰܡܝܰܬ ܒܶܐܕܢ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ (ܘܩܬܝܢܐܝܬ) ܘܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܚܢܰܬ ܒܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܗ̇܀

     ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܬܬܠܰܝ̈ܫܳܢ ܚ̈ܶܛܶܐ ܕܶܐܬܛܚܶܝ̈ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܰܐܦ̈ܝܳܢ 4 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܪܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܰܢ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܪܰܦܝܽܘܬܰܢ ܚܰܝܶܨ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܶܬܩܰܝܡܳܐ ܦܪܺܝܣܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܛܰܒܥܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܢ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܘܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܠܟܽܘܗܳܢܳܐ ܘܰܠܕܶܒܚܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܘܫܽܘܓܢܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܶܐܬܦܪܶܫ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

     ܐܶܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܘܢܶܚܙܶܐ ܕܒܰܟܡܳܐ ܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ.

     ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܶܫܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܳܢܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܐ: ܟܢܽܘܫܝܳܐ. ܒ: ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ. ܓ: ܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܕ: ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܗ: ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘ: ܓܡܺܝܪܽܘܬ ܓܡܺܝܪ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܩܪܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܦܠܺܝܓ̈ܶܐ ܕܒܰܢ ܠܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢܰܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܳܘܶܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ: ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ. ܘܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ: ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ: ܠܥܰܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܓܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܓܡܺܝܪܽܘܬ ܓܡܺܝܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ 5 ܕܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܐܶܢ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܠܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܒܗܽܘܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܙܢܳܐ. ܙ: ܕܐܽܘܟܰܪܺܣܛܺܝܰܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܚ: ܘܕܶܒܚܬܳܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܬܽܘܒ ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ ܘܳܐܚܽܘܕܳܐ. ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܳܐܕܫ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܐ: ܕܶܒܚܬܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܕܡܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܰܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܒ: ܬܽܘܒ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܕܒܶܚܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܺܫܝܚܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܠܶܗ ܪܳܫܡܳܐ ܗܘܳܬ ܕܶܒܚܬܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܓ: ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܳܦ ܩܶܛܠܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕ: ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܒܚܬܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܒܽܘܛܳܠܳܐ ܕܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܗ: ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܳܦ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܘ̈ܕܝܳܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܥܳܒܪܳܐ. ܘ: ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܽܘܟܰܪܺܣܛܺܝܰܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܘܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܡܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܳܫܳܐ ܕܗܳܝ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܕܒܰܕܡܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܳܝܐ ܗܘܳܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܣܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܐܶܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܶܫܘ ܡܽܘܪܽܘܢ. ܘܒܰܬܠܳܬ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܶܫܘ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܕܰܒܚܳܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܪܶܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܠܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܺܝܠܶܗ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܘܡܳܪܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܐܰܠ ܕܡܶܢ 6 ܐܰܝܟܳܐ ܢܣܺܝܒ ܠܶܗ܆ ܦܰܢܺܝ ܕܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܣܰܦ ܠܺܝ ܐܰܘ ܡܒܰܨܰܪ ܠܺܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܫܶܡܥܶܬ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܗܰܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܒܟܺܝܪܳܝܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܢܳܢ ܢܩܽܘ̈ܡܳܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܬܶܝܢܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܠܶܦ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ: ܥܰܠ ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܟܬܰܒ ܓܶܝܪ ܠܬܽܐܘܡܰܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܗܳܟܰܢ.

ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܡܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܠܰܡ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܰܚܕܰܬܳܐ: ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܬܠܳܬ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܩܳܥܶܐ: ܕܙܶܠܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ: ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܳܐ ܕܶܐܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܐܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܕܙܶܠܘ ܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢ̈ܶܐ. ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܳܐ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܐܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܪܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ. ܐܳܦ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܥܰܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܳܦ ܠܳܗܠܶܝܢ ܫܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܛܺܝ̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܥܽܘܗܕܳܢܗܶܝܢ: ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܟܪܶܙ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܐܶܠ ܠܰܢ: ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܗܳܝܕܶܝܟ. ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܒܫܶܬܩܳܐ ܘܰܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܢܶܫܬܰܡ̈ܠܺܝܳܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܳܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ 7 ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܚܺܪܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ ܒܢܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܘܳܐܦ ܐܺܝܘܠܝܐܢܘܣ ܚܰܢܦܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܘ̈ܗܝ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܛܰܟܶܣ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܰܘܗܝ܀ ܘܳܐܦ ܩܽܘܕܳܫ ܡܽܘܪܽܘܢ ܒܰܙܒܰܢ. ܬܠܳܬ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܚܽܘܕ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܳܐܦ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܺܝܪ̈ܳܘܛܽܘܢܺܝܐܰܣ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܘܒܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܘܰܒܫܶܬܩܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܰܓܗܳܢܬܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܦܰܬܺܝܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܬܽܘܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܕܰܠܘܳܬ ܬܽܐܘܡܰܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ:

     ܒܳܬܰܪ ܠܰܡ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܶܥܣܰܪ ܐܶܬܬܕܺܝܢܰܬ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܬܶܬܬܰܘܣܰܦ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ: ܘܢܶܬܩܰܕ̈ܫܳܢ ܒܳܗ̇ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܬܠܳܬ. ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܩܰܢܘ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܰܥܝܳܕ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܒܥܺܕܬܳܐ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܥܒܰܕܘ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܫܶܐܠܰܬ ܫܠܳܡܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܕܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ. ܘܗܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܥܰܡܳܗ̇ ܓܳܠܶܝܢ ܠܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܡܰܘܕܥܺܝܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܦܳܩܶܕ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܙܰܗܰܪ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܠܳܚܶܡ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܕܗܳܐ ܥܬܺܝܕ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܟܰܢܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ. ܡܶܬܦܢܶܐ ܗܘܳܐ ܟܗܳܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ. ܘܥܳܒܶܕ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܰܡܦܰܢܶܝܢ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

8    ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܛܰܟܶܣܘ ܠܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܕܳܢܘ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܥܶܕܳܢ ܨܠܺܝܒܳܐ: ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܟܳܗܢܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ܀ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪ̈ܳܝܶܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܩܕܳܡ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ: ܠܥܶܠ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܘܥܰܡܳܐ ܢܦܰܢܶܐ ܠܶܗ: ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܢܶܩܥܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ: ܢܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܦܰܢܽܘܢ ܠܶܗ: ܕܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܐܶܬܶܐܡܰܪ̈ܝ. ܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܰܚܬܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܦܰܢܺܝܘ ܠܶܗ ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܚܡܳܐܺܝܬ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܠܗܽܘܢ ܘܰܫܠܶܡܘ ܠܶܗ ܘܙܰܕܶܩܘ ܠܰܦܣܳܩܶܗ. ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܘܗܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܚܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܦܢܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܶܡܘ܆ ܘܰܦܣܳܩܳܐ ܕܶܝܠܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܚܽܘܣܳܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܟܳܗܢܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܙܰܕܶܩܘ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܘܫܳܘܝܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ: ܡܶܚܕܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܗܳܟܘܳܬ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܫܳܘܝܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܶܥܗܰܕ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܢܺܝܫܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܚܰܫ ܒܰܒܣܰܪ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܢܶܬܶܥܗܰܕ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܳܒܶܕ ܐܳܦ ܡܶܬܰܥܗܕܳܢܘ̈ܳܬܳܐ 9 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܫܰܠܶܡ ܠܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܛܶܟܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܝܳܗܶܒ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܚܳܬܶܡ ܠܗܽܘܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܩܳܨܶܐ ܘܪܳܡܶܫ ܠܗܽܘܢ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܦܳܠܰܚ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܫܬܠܶܡܘ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܢܶܬܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܦܰܩܶܕܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܥܰܡܳܐ ܘܢܶܚܬܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܢܦܰܢܽܘܢ ܐܳܦ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܕܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܰܢܣܰܗܶܕ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܢܙܰܗܰܪ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ. ܘܠܰܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܰܣܗܶܕ ܘܩܳܥܶܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܠܳܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܥܶܠ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܥܰܡܳܐ ܢܶܩܥܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܦܰܩܶܕܘ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܘܰܕܬܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܘܰܕܢܶܫܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܒܫܰܝܢܳܐ܀ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܰܒܠܶܬ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ܀

     ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܰܒܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܚܰܕ ܡܰܢ ܗܰܘ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܟܽܘܗܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܰܥܗܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܘܡܶܚܕܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܡܶܬܰܥܗܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܡܰܥܗܕܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ 10 ܘܰܡܢܳܬܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ: ܕܶܐܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܕܟܰܪܢܰܢ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܢܰܢ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܛܶܟܣܳܐ ܕܡܶܬܰܥܗܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܬܽܘܒ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܠܳܗ̇ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܡܳܐ ܚܠܳܦ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗܳܝ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܩܰܒܥܰܬ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪ̈ܳܝܶܐ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܟܰܕ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܛܶܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܰܥܗܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܡܶܬܕܰܟܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܡܫܰܡܠܺܝܢ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܰܥܗܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܰܡܺܝܢ. ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܺܪܝܰܐ ܗܽܘ ܟܳܗܢܳܐ ܡܫܰܠܶܡ ܠܳܗ̇ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܠܚܽܘܕ܀ ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ: ܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

     ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܩܒܶܬ ܕܰܟܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܰܬܠܳܬ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܒܟܽܠ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܬܶܫܥܳܐ. ܘܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܬܶܫܥܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܬܶܫܥܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܙܒܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܠܒܺܝܟܺܝܢܰܢ ܠܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ 11 ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܚܰܘܺܝ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܰܘܕܺܝ ܘܒܰܪܶܟ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܗܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܗܶܢܶܝܢ. ܙܒܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܰܐܓܶܢ ܢܶܥܒܶܕ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܥܰܒܕܺܝܢܰܢ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܙܒܰܢܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܩܳܨܶܝܢܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܪܳܫܡܺܝܢܰܢ ܟܳܣܳܐ: ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ܀ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܙܒܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܙܒܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ ܠܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢܰܢ ܕܢܶܩܨܶܐ: ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܙܒܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ܆ ܡܳܐ ܕܫܰܠܶܡܢܰܢ ܠܟܽܠܶܗ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܛܥܰܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܥܶܠܬܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܦܩܺܝܕ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ: ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܢܶܥܒܶܕ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܥܪܒܳܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ. ܠܳܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܐܰܣܒܰܪܘ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܗܰܘ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܕܢܚܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܬܥܒܶܕ. ܬܽܘܒ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܥܒܶܕ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ܆ ܒܦܰܢܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܢܶܥܒܶܕ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ܀

     ܬܽܘܒ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ: ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܥܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܒܳܬܰܪ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܳܘܶܐ 12 ܘܙܳܕܶܩ. ܘܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܕܥܳܢܶܐ ܥܰܡܳܐ ܒܳܬܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܰܨܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܶܠܗܶܝܢ ܐܳܠܨܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܶܢܶܗ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ܀

     ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܢܣܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܟܬܒܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܥܰܠ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܒܶܗ܆ ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܨܺܠܝ̈ܒܶܐ. ܘܣܳܡܢܰܢ ܒܢܽܘܗܳܪܳܐ ܘܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܰܡܛܺܝܒܺܝܢܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܘܣܳܟܳܐ ܠܳܗܠܶܝܢ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܐܪܒܥܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܡܶܬܥܰܒܕܺܝܢ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܰܟܡܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܚܡܺܝܠܳܐ ܒܗܽܘܢ܀

ܢܺܐܬܶܐ ܬܽܘܒ ܒܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ ܘܰܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܝܚ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܽܐܘܪܗܳܝ. ܘܳܐܦ ܩܠܺܝܡܺܝܣ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ: ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܬܶܫܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܬܶܫܥܳܐ ܬܽܘܒ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܠܬܰܚܬ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܟܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܝܚ. ܐܰܝܟ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܘܢܳܢܘܣܺܝܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܦܰܘܠܽܘܣ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܚܙܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬ ܒܟܽܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܬܰܢܺܝ ܠܕܺܝܘܢܳܢܣܺܝܳܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܘܰܐܦܶܣ ܠܶܗ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܫܡܰܥ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܡܫܰܘ̈ܕܥܳܢ ܥܰܠ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܒܽܐܘܪܓܰܢܽܘܢ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐܶܢܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܕܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. 13 ܘܥܰܠ ܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܒܰܡܢܳܬܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܪܕܳܬ ܘܶܐܬܳܬ ܠܘܳܬܰܢ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܝܚ. ܚܰܝܶܕ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܰܠܬܶܫܥܳܐ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܠܛܶܟ̈ܣܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ܀

ܘܒܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܡܰܐܪܶܙ: ܐܰܒܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܶܨܛܒܶܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ. ܘܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܡܶܨܛܒܶܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܡܶܨܛܰܒܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ. ܘܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܨܳܒܶܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܨܛܰܒܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܓܳܡܰܪ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ ܗ̱ܘ̣. ܘܰܢܒܰܪܟܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܘܰܢܒܰܪܟܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܪܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܳܦ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܩܰܪܶܒܘ. ܘܬܽܘܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܟܰܘܟܒܳܐ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܰܢ ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܪܳܥܝܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܛܰܦܣܺܝܢ ܠܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ.

 

ܡܶܛܽܠ ܢܳܩܽܘܫܳܐ

ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܐܣ ܕܰܒܩܽܘܪܳܒܳܐ ܚܡܺܝ̈ܠܳܢ: ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܢܳܩܽܘܫܳܐ ܕܡܶܬܢܩܶܫ ܒܥܶܕܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܘܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ. ܡܶܬܢܩܶܫ ܓܶܝܪ ܢܳܩܽܘܫܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܟܰܢܶܫ 14 ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܕܢܰܩܪܒܽܘܢ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܒܶܗ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܶܬܢܩܳܫ ܬܽܘܒ ܢܳܩܽܘܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܩܳܠܶܗ. ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܥܒܰܪܢܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܛܶܪܕܢܰܢ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܩܳܠܶܗ܆ ܚܳܬܡܺܝܢܰܢ ܠܢܰܦܫܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܦܶܣ ܠܰܢ ܕܶܐܫܰܒܚܳܟ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ. ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܘܳܬ ܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܢܳܩܽܘܫܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܘ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܳܩܽܘܫܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ: ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܐܰܘ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܘܳܬ ܩܪܳܒܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܢܳܩܽܘܫܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܩܪܳܒܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܒܰܚܕ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܣܳܗܶܕ ܠܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܩܳܠ ܢܳܩܽܘܫܳܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܣܘܰܚ ܠܶܗ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܛܺܝ ܠܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܩܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܣܳܛܳܢܳܐ ܙܳܐܰܝܥ ܡܶܢܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܠܢܰܟ̈ܦܶܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ. ܩܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܣܬܰܪܕܺܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܶܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܒܶܗ ܡܶܬܛܰܪܕܺܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܘܰܥܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܓܽܘ̈ܕܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܕܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܩܳܠ ܢܳܩܽܘܫܳܐ 15 ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܙܳܐܰܝܥ ܢܳܦܶܠ. ܥܰܠ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܒܳܥܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܶܣܢܺܝܘܗܝ ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܣܳܢܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗܽܘ. ܕܰܠܘܳܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܛܳܪ̈ܕܰܝ ܠܢܳܩܽܘܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ܀ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܰܡ ܝܺܠܶܦܬܽܘܢ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܬܶܩܫܽܘܢ ܢܳܩܽܘܫܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܬܰܫܥܝ̈ܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܗܳܟܰܢ: ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܩܰܕ ܠܢܽܘܚ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܘܳܐܦ ܢܰܬܩܶܢ ܢܳܩܽܘܫܳܐ. ܘܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܢܳܩܶܫ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܘܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܽܘ̈ܡܳܢܳܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܕܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܡܢ ܥܰܡܠܳܐ. ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܢܳܩܽܘܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܪܳܗܶܛ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܘܰܡܙܰܡܶܢ ܠܥܰܡܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܘܩܳܠܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܘܬܰܩܺܝܦ. ܘܰܡܨܰܝܶܒ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܢܺܐܬܶܐ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܡܛܰܟܣܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܳܬܡܳܐ ܒܥܶܙܩܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܳܐܪܽܘܥܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܚܳܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܟܰܠܩܺܝ̈ܕܽܘܢܳܝܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܰܟܬܶܒܢ ܗܘܰܝܢ: ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܦܳܩܚܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܒܚܽܘܬܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܦܳܟܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܨܺܝܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ: ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܟܰܕ ܫܽܘܒܚܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܶܐܢ ܨܠܺܝܒܽܘܬܶܗ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܆ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܩܽܘܪܳܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. 16 ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܫܡܰܥܘ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܳܐܡܰܪ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܰܚܶܡܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܐܠܶܦܘ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܟܽܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܛܰܒܥܳܐ ܘܚܳܬܡܳܐ ܥܰܠ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܡܰܠܟܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܬܽܘܒ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܬܰܝ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝܢ. ܠܰܝܬ ܬܢܳܢ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܬܳܐܝ݂ܶܝ݂̈ܢ ܚܙܳܐܝ݂ܶܝ̈ܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܚܙܰܘ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܩܪܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܕܶܐܙܕܩܶܦ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܐܰܘܕܺܝ ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܰܚܰܕ. ܝܺܕܰܥܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܐܶܨܛܠܶܒ ܒܰܒܣܰܪ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܐܰܘܣܶܦܘ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܗܰܘ ܐܶܨܛܠܶܒ ܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܡܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܽܘܠܳܘܛܺܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܶܢ ܗܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܶܐܠ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܐܚܬܶܗ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܶܐܫܬܘܺܝ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܐܩܺܡܝܘ ܬܠܳܬ ܓܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܐܶܡܪܰܬ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܐܰܠܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܐܰܠܦܳܗ̇. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܢܣܺܝܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ: ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘܣܶܦܘ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܗܝ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܟܰܬܒܳܗ̇ ܗܳܟܰܢ. ܕܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܡܪܽܘܗ̇ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܚܙܰܘ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܕܡܶܬܥܰܦܶܐ ܡܶܢ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܳܕܺܝܡܳܘܣ 17 ܬܠܳܬܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܛܥܶܢܘ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܡܠܰܘܶܝܢ ܠܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܶܡܰܪ ܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܟܰܕ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܬܶܐܓܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܰܟܝܳܢܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܒܶܫܬ ܦܰܓܪܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܘܓܽܘܕܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܐܶܡܪܰܬ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܕܰܠܓܶܢܣܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܬܰܚܶܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܳܕܺܝܡܳܘܣ ܐܰܘܣܶܦܘ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܠܦܽܘܗ̇ ܠܰܢ ܠܗܳܕܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܕܥܰܠ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܫܳܠܶܡ ܠܗܳܝ ܕܡܶܢ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܐܺܝܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܬܳܪ̈ܢܝܘ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܠܰܡ ܕܶܐܫܬܕܺܝ ܢܳܣܛܳܘܪܺܝܳܘܣ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܥܶܠܰܬ ܗܳܝ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܒܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܒܚܰܕ ܐܰܦܺܝܣ ܛܰܟܣܳܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܩܢܽܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܬܶܬܰܘܕܶܐ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܡܰܥܠܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܘܬܰܝܡܢܳܝ̈ܶܐ ܘܓܰܪ̈ܒܝܳܝܶܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܟܬܒܳܢ̈ܶܐ: ܕܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ 18 ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܢܰܘܩܕܽܘܢ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܝܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܝܺܠܶܦ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܡܪܰܚ ܘܥ̣ܠ ܠܘܳܬ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܘܰܐܛܢܶܗ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܥܰܠ ܚܣܳܡܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܳܒܶܕ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܐܚܶܬ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܘܚܰܢܛܶܗ ܘܥܰܦܝܶܗ ܒܶܠܥܳܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܀

     ܘܰܠܘܳܬ ܒܪܳܐ ܣܳܠܩܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܽܘܕ. ܘܠܰܘ ܠܘܳܬ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܪܽܘܥܳܐ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܩܢܽܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܬܽܘܒ ܚܰܘܰܘ ܠܰܢ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܡܳܕܶܝܢ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܝܺܠܰܦܘ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܬܰܒ ܕܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܘܠܶܗ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܡܰܠܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܳܐܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܟܰܕ ܡܦܰܫܶܩ ܠܚܶܙܘܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܟܰܕ ܢܳܩܶܦ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܦܰܫܩܶܗ ܠܚܶܙܘܳܐ ܘܠܶܗ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܳܐܦܶܢ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܗܘ̣. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܶܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܡܚܺܝܠܳܐ: ܟܰܕ ܩܰܘܺܝ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܟܰܬܰܪ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܙܟܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܶܬܥܰܪܙܰܠ ܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܩܰܘܺܝ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܦܳܪܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܶܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ.

ܥܰܠ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ

ܢܺܐܡܰܪ ܗܳܫܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܕܰܚܕܰܬܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܥܶܕܳܢ ܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܡܬܰܪܣܶܝܢ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܣܗܶܕܝ ܠܰܚܕܰܬܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܕܰܘܕܰܥ ܚܕܰܬܳܐ ܕܗܰܘ ܡܳܐ ܕܶܐܡܪܰܬ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܚܕܰܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܶܝܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܕܽܘܟ ܘܰܡܫܰܕܰܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܕܢܰܦܩܽܘܢ ܛܶܐܒܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܦܪܰܟܣܺܝܣ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܙܪܰܥܘ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܚܨܰܕܘ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܟܰܦܳܐ ܬܰܪܣܺܝܘ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܬܩܪܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܒܳܬܰܪܟܶܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܝܰܬܰܪ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܺܐܝܬ. ܒܚܰܪܬܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܒܳܬܰܪ ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܟܰܬܒܽܘܗܝ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ܀

ܒܳܬܰܪ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܘܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܕܳܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܽܘܕܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܥܺܕܬܳܐ܆ ܐܳܙܺܠܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܒܕܳܪܳܐ: ܐ̱ܪܳܙ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܥܰܡܕܳܢܳܐ ܕܡܰܢܗܪܺܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

 

20 ܥܰܠ ܕܳܪܳܐ ܘܡܶܬܟܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ

     ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܐܳܙܺܠܝܢ ܟܰܕ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܘܰܡܗܰܠܠܺܝܢ ܐ̱ܪܳܙ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܝܒ. ܕܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܐ̱ܪܳܙ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܛܳܪܕܺܝܢ ܒܪܺܝܚܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܡܰܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܫܰܡܶܫܘ ܠܰܒܪܳܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܢܶܣܝܳܢܶܗ ܘܚܰܫܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܒܳܬܰܪ ܟܶܢ ܐܳܬܶܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܫܰܡܠܺܝ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܢܓܰܕ ܠܟܽܠ ܠܘܳܬܶܗ. ܕܳܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܬܟܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܒܕܳܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܡܬܳܐ ܗ̱ܝ: ܐ̱ܪܳܙ ܪܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܥܰܪܒܳܐ ܕܫܺܝܛܽܘܬܰܢ. ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܀

 

ܥܰܠ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ

ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܬܰܪ ܕܳܪܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܗܽܘܠܳܠܳܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܨܳܝܪܺܝܢ ܠܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܐܳܡܰܪ ܡܶܚܕܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ: ܫܠܰܘ ܠܰܡ ܘܰܫܡܰܥܘ. ܠܥܰܡܳܐ ܡܚܰܦܶܛ ܥܰܠ ܬܠܳܬ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܢܶܫܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ. ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ ܥܰܡ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܦܗܶܐ ܫܽܘܫܳܒܗܽܘܢ. ܒܳܬܰܪ ܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ: ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܥܰܡ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ 21 ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܗܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܠܰܡ ܝܳܐܝ̈ܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܚܰܦܶܛ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܰܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܒܳܬܰܪ ܠܽܘܛܽܘܢܺܝܰܐ ܘܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܡܫܰܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܥܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܦܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܺܝܢܟܳܐ ܘܰܠܟܳܣܳܐ ܕܰܕܡܳܐ. ܘܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܕܳܪܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܬܽܘܒ ܕܟܶܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܘܽܬ ܥܰܡܳܐ ܚܳܝܪ̈ܳܢ. ܘܠܶܗ ܦܳܩ̈ܕܳܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ܀

 

ܥܰܠ ܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ

     ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܙܶܠܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܪܺܝܘ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ.

     ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܕܙܶܠܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܪܺܝܘ: ܡܶܬܬܰܪ̈ܬܝܳܢܶܐ ܘܡܶܬܬܰܥܒ̈ܕܳܢܶܐ: ܘܡܶܬܬܰܥܒ̈ܕܳܢܶܐ: ܘܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܪ̈ܰܒܶܐ: ܘܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܡܫܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܬܬܰܪ̈ܬܝܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܥܡܰܕܘ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܪܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܙܰܒܢܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܩܕܳܡ ܥܡܳܕܳܐ. ܘܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܬܰܥ̈ܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܬܪ̈ܰܝܗܺܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܡܰܕܘ 22 ܘܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܬܬܰܥܒܰܕܘ. ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܰܝܶܢ ܪ̈ܰܒܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܫܰܪܺܝܘ ܡܡܰܢܥܺܝܢ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܗ̇. ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܡܰܕܘ ܘܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܢܶܬܕܰܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܡܶܬܕܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ. ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܡܰܦܶܩ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܒܟܽܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܳܠܳܐ: ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܡܰܦܶܩ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ: ܙܶܠܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܪܺܝܘ: ܘܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܪܺܝܢܰܢ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܰܦܶܩ: ܐܳܡܰܪ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܳܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܶܬܬܰܪ̈ܬܝܳܢܶܐ ܡܰܦܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܡܰܕܘ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢ̈ܶܐ: ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܦܰܩ. ܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܳܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ: ܥܰܡܰܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ: ܬܪܶܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܡܰܦܶܩ. ܘܰܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܳܐܡܰܪ:ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ: ܡܚܰܦܳܛܽܘ ܡܚܰܦܶܛ ܕܠܳܐ ܢܦܽܘܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܕܰܢܟܰܬܪܽܘܢ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܘܫܽܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ. ܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܳܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܕܰܐܚܽܘܕܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܩܽܘܡܘ ܫܰܦܺܝܪ: ܠܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܦܳܩܶܕ: ܕܶܐܙܕܰܗܰܪܘ ܠܰܡ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܢܶܥܽܘܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܠܒܰܪ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܗܳܝ ܕܩܽܘܡܘ ܫܰܦܺܝܪ: ܠܥܰܡܳܐ ܦܳܩܶܕ. ܕܩܰܘܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܀

     ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܰܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܠܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܰܠܡܶܬܬܰܪ̈ܬܝܳܢܶܐ ܡܰܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ 23  ܥܡܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܡܰܕ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܣܺܝܘ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ܆ ܠܳܐ ܘܳܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܙܗܺܝܪܳܐ ܕܢܶܓܫܽܘܦ ܛܰܡܳܐܐ ܒܕܰܟܝܳܐ. ܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ. ܒܪܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ. ܐ: ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܫܠܡܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܢܶܬܪܕܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܓܰܕܦܺܝܢ. ܒ: ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܰܦܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܪܰܦܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܓ: ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܥܳܨܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܫܳܒܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܓܶܕܫܰܬ ܠܩܽܘܦܪܺܝܢܳܐܘܣ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܒܰܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܩܳܕܶܡ ܚܳܐܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢ̈ܶܐ ܡܰܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ: ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܒܰܙܚܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܝܰܕ ܨܶܥܪ̈ܶܐ ܘܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܓܺܝܙ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܛܰܡܳܐܐ ܒܰܚܕܳܐ ܢܶܥܡܪܽܘܢ. ܬܪܶܝܢ ܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܡܰܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܘ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܒܡܰܠܟܳܐ ܘܰܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢܶܗ: ܐܶܙܰܠܘ ܝܰܗܒܽܘܗ̇ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥ ܓܠܰܙ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܥܺܕܬܳܐ

     ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܨܳܝܪܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܰܟܢܽܘܫܝ̈ܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܩܒܝܰܕ ܗܳܢܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܬܽܘܩܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ 24 ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܒܝܰܕ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܠܗܳܝ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܡܳܐ ܕܡܳܛܶܝܢܰܢ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ. ܒܝܰܕ ܟܳܗܢܳܐ: ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܡܟܰܗܢܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܶܬܟܰܗ̈ܢܳܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܟܩܗܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܕܥܰܠ ܟܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܣܳܬܳܐ

ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܦܪܺܝܣܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܰܕ ܛܰܒܥܳܐ ܡܰܣܶܩ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܟܰܗܶܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܰܐܪܶܙ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܬܪܶܝܢ ܬܽܘܒ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܡܰܥܶܠ ܠܡܰܕܒܚܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܰܙܓܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܳܪ̈ܶܐ ܡܰܣܳܩ ܡܶܚܕܳܐ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ. ܟܰܕ ܡܛܰܦܰܣ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܥܶܠܬܳܢ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ: ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܥܶܠܬܳܢ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܬܽܘܒ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܒܰܨܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܰܐܢܰܢܐܦܽܘܪܰܐ ܦܪܺܝܣܳܐ ܘܳܐܠܨܳܐ ܥܰܠ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ: ܘܳܠܶܐ ܕܢܰܣܶܩ. ܦܪܰܡ ܦܳܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܙܰܘ̈ܓܶܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܰܘ̈ܝܶܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܘܟܺܐܦܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ: ܐܶܬܡܢܺܝܘ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܩܳܡ ܘܟܺܐܦܳܐ 25 ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ ܠܳܐ ܐܶܬܡܢܺܝܘ ܬܽܘܒ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܰܐܢܰܢܐܦܽܘܪܰܐ ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܘܣܶܦ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܐܰܢܰܢܐܦܽܘܪܰܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܘܣܶܦ ܛܰܒ̈ܥܶܐ. ܡܶܬܬܣܺܝܡܳܐ ܦܪܺܝܣܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܦܺܝܢܟܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ. ܘܟܳܣܳܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܟܶܒܕܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܕܰܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܛܰܟܣܳܐ܀

 

 

ܥܰܠ ܣܝܳܡܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܕܒܚܳܐ

     ܘܗܳܝ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܟܰܢܶܫ ܟܳܗܢܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܠܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܘܰܠܟܳܣܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ ܠܒܶܫ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܥܓܶܢ ܗܘܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܟܰܢܫܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ. ܗܰܘ ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܡܰܕܢܚܳܐ ܥܰܠ ܡܰܥܪܒܳܐ ܕܫܺܝܛܽܘܬܰܢ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܬܽܘܒ ܕܡܳܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܩܛܺܝܠܳܐ ܕܡܶܗ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܪܳܕܶܐ. ܢܳܦܩܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܒܕܳܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܽܘܕܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܦܰܐܝܽܘܬ ܡܛܰܟܣܳܐܺܝܬ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܰܟܪܽܘܟܝܳܐ ܘܡܶܢܕܪܺܝܫ ܗܳܦܟܺܝܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ: ܐ̱ܪܳܙ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܟܪܶܟ ܒܺܝܗܽܘܕ ܘܡܰܠܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܡܶܢ ܨܠܺܝܒܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ܀

 

ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ

ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܳܘܢܳܘܣܺܝܳܘܣ ܕܰܐܬܺܝܢܳܘܣ ܐܳܡܰܪ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܖܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܡܪܺܝܢ: ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܕܒܰܚ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܡܰܝܬܝܽܘܬ ܫܡܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܕܶܒܚܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ 26 ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܥܰܠܶܐ ܘܡܶܬܬܣܺܝܡ ܠܶܥܠ. ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܝܺܣ ܐܳܡܰܪ: ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܩܰܒܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܠܺܐܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܫܳܠܶܡ ܘܰܐܡܰܪ: ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܰܡ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܡܕܰܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܬܽܘܒ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢ ܡܕܰܒܚܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܪܶܝܢ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܘܶܐܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ: ܡܳܕܶܝܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܘܕܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܘܗܳܘܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܕܒܰܚ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܰܒܕܽܘܟܰܬ ܩܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܘܰܐܢܝܺܣ ܘܡܽܘܫܶܐ ܒܩܪ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܐܶܬܩܒܰܪ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܒܳܢܶܝܢܰܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܦܢܺܝܬܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܩܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ܀

ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܠܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܟܳܗܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ: ܠܗܰܘ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀ ܘܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܕܰܒܚܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܠܰܚܡܳܐ ܡܰܢ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܡܶܗ܀

 

ܥܰܠ ܚܰܡܺܝܥܳܐ

ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܪ̈ܡܳܢܳܝܶܐ ܥܰܒܝ݂ܰܝ݂̈ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܫܡܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܢܣܺܝܒ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܰܡܚܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܽܘܕ. ܘܟܽܠ 27 ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܠܰܚܡܳܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܡܺܝܪܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܒܕܽܘܟܰܬ ܠܰܚܡܳܐ ܒܦܰܛܺܝܪܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܠܦܰܓܪܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܠܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܐܶܬܕܰܡܝܰܬ ܠܰܡ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܚܡܺܝܪܳܐ ܕܢܶܣܒܰܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܛܶܡܪܰܬ ܒܰܬܠܳܬ ܣܳܐܺܝ̈ܢ(ܡܰܬܰܝ.ܝܓ.ܟܓ). ܟܰܕ ܚܡܺܝܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܠܳܫ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܬܠܳܬ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܢܽܘܚ ܘܰܐܚܡܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ.

ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܰܡ ܚܳܚܪ̈ܳܢ ܘܚܰܡܺܝܥ ܢܶܬܰܐܦܶܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܬܬܰܩܰܢ ܡܶܢ ܩܰܡܚܳܐ܆ ܐܪܳܙ ܐܶܣܛܽܘܟܣܳܐ ܕܥܰܦܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܪܳܙ ܐܶܣܛܽܘܟܣܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ܆ ܐܪܳܙ ܐܳܐܰܪ. ܘܡܶܢ ܡܶܠܚܳܐ܆ ܐܪܳܙ ܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܐ ܐܶܣܛܽܘܟܣ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܠܰܚܡܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܐܪܳܙ ܢܰܦܫܳܐ ܕܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܬܽܘܒ ܚܡܺܝܪܳܐ ܨܳܐܰܪ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܒܽܘܚܳܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܐܚܺܝܕ̈ܳܢ ܝܰܘܡܳܢ ܦܰܬܝܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠܢܰܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܢܳܢ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܫܰܘܕܰܥܢܰܢ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ܀

 

ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܡܡܰܙܓܳܐ

ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܡܡܳܙܓܺܝܢܰܢ ܠܟܳܣܳܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܪܕܰܘ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܠܰܘ ܕܡܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܪܕܰܘ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܠܳܐܕܳܡ ܕܬܰܡܳܢ ܩܒܺܝܪ ܗܘܳܐ.

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܕܶܐܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܚܶܬܘ ܠܘܳܬ ܐܳܕܳܡ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܕܡܳܐ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܽܘܕ ܢܚܶܬܘ ܠܘܳܬ ܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܕܡܳܐ ܡܰܢܽܘ ܚܰܘܺܝܟܽܘܢ ܕܦܳܫ ܠܥܶܠ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܟܡܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܢ ܐܰܘܠܶܕ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܰܕ ܥܡܰܕ ܠܰܢ ܐܰܥܡܶܕ ܐܳܦ ܠܳܐܕܳܡ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܢܰܚܶܡ ܠܳܐܕܳܡ. ܘܶܐܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܰܥܡܕܶܗ ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܡܳܕܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܡܰܕ ܐܳܕܳܡ܆ ܗܳܝ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ܆ ܬܽܘܒ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܟܳܗܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕ ܒܩܽܘܪܳܒܳܐ.

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܟܳܗܢܳܐ ܒܕܽܘܟܰܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ܇ ܢܐ ܕܩܨܐ ܦܰܓܪܶܗ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܩܕܳܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܘܦܰܠܶܓ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܬܽܘܒ ܟܳܗܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܝܫܳܐ  ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ.

ܬܽܘܒ ܨܰܝܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܨܳܐܰܪ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܬܽܘܒ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܛܰܝܰܒ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܣܶܕܪܳܐ ܘܢܰܥܛܰܪ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܥܳܕ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ.

ܐܳܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ: ܒܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪ: ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ: ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ: ܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܢܒܰܪܶܟ ܘܰܢܨܰܠܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܦܶܟ ܟܳܗܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ: ܡܚܰܘܶܐ ܕܗܽܘ ܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܣܶܕܪܳܐ ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ.

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܣܳܕܪܳܐ ܕܡܰܥܰܠܬܳܐ. ܘܣܶܕܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܣܰܩܪܳܐ ܕܟܳܬܶܒ ܠܳܗ̇ ܬܪܰܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ.

ܦܺܝܪܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܥܰܡܕܳܢܳܐ. ܬܽܘܒ ܦܺܝܪܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܶܒܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܰܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܨܛܠܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܠܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ.

ܬܽܘܒ ܦܺܝܪܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܢܳܦܶܩ ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐ̱ܪܳܙ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܘܡܶܬܟܪܶܟ ܒܟܽܠܶܗ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܗܳܦܶܟ ܡܰܥܶܠ ܠܳܗ̇ ܠܫܰܠܡܽܘܬܗܽܘܢ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܕܠܶܗ ܬܽܘܒ ܨܳܐܰܪ.

ܬܽܘܒ ܦܺܝܪܡܳܐ ܨܳܐܰܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܒܦܺܝܪܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܡܶܬܟܪܶܟ܆ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܢܳܦܩܳܐ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܘܳܬܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܬܒܰܨܪܳܐ. ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܰܐܪܙܺܝܢ ܚܠܳܦ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܬܽܘܒ ܥܶܛܪܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܚܰܣܺܝ ܘܒܰܣܶܡ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܦܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ܀

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܳܬܰܪ ܣܶܕܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܠܡܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܕܰܡܗܰܝܡܺܢܝܢܰܢ ܠܰܡ ܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܫܰܡܠܽܘܬܳܐ ܫܳܩܶܠ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܡܰܣܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܪܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܬܕܒܰܚ. ܬܽܘܒ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ. ܘܢܳܦܶܩ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܘܒܘܒ ܗܳܦܶܟ܆ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܨܳܐܰܪ ܕܥܰܠ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܢ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܬܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܰܫܩܰܠ ܫܰܠܡܽܘܬܰܢ ܘܰܗܦܰܟ ܪܰܥܺܝ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܬܽܘܒ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܘܢܳܦܶܩ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܘܬܽܘܒ ܗܳܦܶܟ܆ ܐ̱ܪܳܙ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܕܒܰܚ ܪܰܥܺܝ 30 ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܚܰܣܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܗܦܰܟ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܬܽܘܒ ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܩܳܡ ܘܦܰܠܶܓ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܘܺܝܪܶܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܶܛܪܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܰܬ ܪܺܝܚܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܢܶܦܓܰܥ ܒܗܽܘܢ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦܶܢ ܟܬܰܒ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܽܘܬܗܶܝܢ ܪܡܰܙ ܒܗܳܕܶܐ. ܘܠܰܘ ܠܳܐ̱ܪܙܳܐ ܕܰܚܡܺܝܠ ܒܗܶܝܢ ܩܰܛܪܶܓ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܟܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܪܰܦܶܐ ܣܰܘܩܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܶܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܘܩܰܫܺܝܫܳܐ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܟܳܬܶܒ ܩܰܫܺܝܫܳܐ. ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܰܒܥܳܐ ܘܚܳܬܡܳܐ ܕܰܒܥܶܙܩܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܰܐܪܶܙ܆ ܕܫܳܠܶܡ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܟܰܕ ܢܶܫܩܽܘܠ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܠܡܶܨܥܰܬ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܬܠܳܬ. ܘܢܶܥܒܰܪ ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܘܢܶܥܒܰܪ ܠܰܦܢܺܝܬܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܩܰܪܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܪܳܙܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܐܶܦܶܣܩܽܘܦܳܐ ܐܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܦܺܝܪܡܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ  ܢܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܰܩܪܺܝܬ ܠܡܶܕܶܡ ܕܟܶܬܒܶܬ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܩܰܒܠܶܬ ܚܳܬܡܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܦܳܢܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ 31  ܘܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܟܰܕ ܡܰܪܟܢܺܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܫܳܠܡܺܝܢܰܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܦܶܟ ܠܘܳܬ ܟܳܗܢܳܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܰܩܪܺܝܬ ܠܶܐܓܰܪܬܳܟ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܫܳܠܡܺܝܢ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܕܰܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܶܗ ܡܛܰܝܒܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ[2]܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܠܰܚܡܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦܣܰܘ̈ܗܝ.

ܒܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܐܳܬܶܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܣܽܘܢܛܰܐܟܣܺܝܣ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܕܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܛܰܟܶܣܘ ܠܰܡ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬܰܐܦܶܐ ܢܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܚܰܕܳܬܐܺܝܬ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܰܐܦܶܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܰܢܢܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕܳܬܐܺܝܬ ܡܶܬܢܣܶܒ ܗܘܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܦܳܐܶܫ ܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܗܘܳܐ. ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܚܰܕܳܬܐܺܝܬ ܡܶܬܢܣܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܟܡܰܢ ܕܚܰܕ̈ܬܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ ܘܢܶܥܛܶܐ ܡܶܢܰܢ ܠܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ 32

ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܨܳܐܰܪ. ܘܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܩܒܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܘܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܒܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܠܳܐ̱ܪ̈ܙܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܢܦܰܠܢܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܙܳܟܶܝܢܰܢ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܠܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܬܣܺܝܡ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܡܶܬܚܰܦܶܝܢ ܒܰܐܢܰܢܦܽܘܪܰܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܟܰܠܬܳܐ ܩܕܳܡ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܟܪܶܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܒܥܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܡܶܬܬܰܩܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܝܣܳܐ ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܡܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܦܺܝܢ̈ܟܶܐ ܘܟܳܣ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܐܒܳܪܳܐ ܘܰܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ. ܘܗܺܝ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕܠܳܐ ܡܒܰܠܰܛ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܬܰܩܰܢ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܘܦܽܘܫܳܩܳܗ̇ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ

ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܣܶܕܪܳܐ ܕܡܰܥܰܠܬܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܘܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܺܝܪܡܳܐ ܘܣܶܕܪܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܩܽܘܪܳܒܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܗܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܣܽܘܢܶܕܳܘܣ ܕܶܝܢ ܕܫܝܚ 318 ܕܣܳܡܰܬ ܠܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܶܩܕܰܬ ܕܬܶܬܶܐܡܰܪ ܩܕܳܡ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܳܐܦ ܕܢܶܬܢܽܘܢܳܗ̇ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܢܩܰܕܫܽܘܢ ܒܗܰܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ 33  ܘܰܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܗܰܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܢܫܰܪܶܝܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ. ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܣܳܡܰܬ ܣܽܘܢܶܕܳܘܣ ܘܠܰܘ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܚܠܳܦ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܐܰܘ ܕܢܰܘܕܶܐ ܚܠܳܦ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܠܳܐ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܚܠܳܦ ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܰܘܕܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܦܶܣܩܽܘܦܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫ ܥܰܡܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܺܢܝܢܰܢ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܢ̈ܶܗ܀

ܠܚܰܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܩܶܦܰܠ̈ܠܶܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܥܰܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܚܰܡܫܳܐ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܟܬܰܒܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܬܢܳܢ ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ܆ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ܆ ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܰܘ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܝܬ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܚܰܫ ܘܩܳܡ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ 34 ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܺܩܰܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܬܰܒܘ܆ ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܰܥܶܠܘ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܡܰܢ. ܕܰܒܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܩܰܪܺܝܳܘܣ ܐܰܘܣܶܦܘ ܠܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܘܒܰܕܶܩܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܛܰܟܣܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܚܰܬܡܽܘܗ̇܀

ܐܶܠܳܐ ܕܘܳܠܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܚܰܩܘ ܠܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܫܰܪܰܪܘ ܠܗܳܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܗܳܢܰܘ: ܩܪܰܘ ܐܰܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܕܚܰܩܘ ܠܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܕܰܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܩܳܦܣܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ ܙܢܰܩܘ ܠܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܚܳܫܽܘܒܬܳܐ ܕܡܰܐܢܺܝ. ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܣܳܟ ܒܢܝ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܝܰܗܒܘ ܠܳܗ̇ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܘܕܶܡܢܳܗ̇ ܠܰܡ ܪ̈ܳܕܝܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܗܳܢܰܘ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܒܰܛܶܠܘ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܗܽܘ̈ܠܶܐ ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܺܠܺܝܕ̈ܶܐ. ܕܰܠܘܩܽܒܠܗܽܘܢ ܩܳܡܘ ܘܚܰܘܺܝܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܚܽܘܕ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܩܳܡܘ ܘܰܙܓܰܪܘ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܕܰܡܦܰܠ̈ܓܰܝ ܠܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܳܘ ܘܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܥܒܰܪܘ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܥܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܗܳܟܘܳܬ ܐܰܠܶܦ܆ ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ 35 ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܗܳܟܘܳܬ ܐܳܦ ܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܩܠܺܝܕܳܘܢܺܝܳܘܣ. ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܠܰܡ ܕܡܶܬܡܰܙܓܺܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܩܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܠܶܦ ܕܥܰܡ ܚܽܘܝܳܕܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܩܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢ̈ܳܝܶܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܗܳܢܰܘ: ܗܳܪܟܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܥܗܰܕܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܚܒܽܘܟܝܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܕܣܶܒܶܠܝܳܘܣ ܕܳܐܡܰܪ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܘܛܰܝ݂ܳܝ݂̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܝܳܠܶܕ ܐܰܘ ܡܰܘܠܶܕ. ܐܶܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܰܐܪܺܝܳܘܣ ܒܠܰܡܘ. ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܠܶܦܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܀ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܳܢܰܘ. ܐܰܠܶܦܘ ܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ݂ܝ݂ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܰܠܶܓܘ ܒܶܗ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܀ ܡܶܛܽܠܰܬܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܢܚܶܬ. ܗܳܢܰܘ. ܚܙܰܘ ܘܶܐܣܰܬܟܰܠܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܠܶܦܘ. ܕܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܰܠܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ. ܐܰܚܫܶܟܢܰܢ ܘܒܰܠܒܶܠܢܰܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܰܪܟܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܰܚܶܬ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܢܰܘ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܣܒܰܠ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܚܰܘܺܝܘ ܕܰܫܩܰܠ 36 ܡܶܢܰܢ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܘܰܙܓܰܪܘ ܠܰܗܓܳܓܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܘܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܚܶܬ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܒܕܳܐ ܐܽܘܐܰܠܢܛܺܝܢܳܘܣ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܒܠܰܡܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܣܺܝܠܽܘܢܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܐܽܘܛܽܘܟܶܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܟܬܰܒܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܕܚܰܩܘ ܠܰܐܦܽܘܠܺܝܢܳܪܝܳܘܣ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܫܩܰܠ ܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܠܚܽܘܕ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܚܰܘܺܝܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܰܒܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ ܒܪܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܓܒܰܠܘ ܠܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ܆ ܡܶܚܕܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܨܰܚܺܚܳܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܪܽܘܡܳܝܳܐ ܘܝܰܘܢܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܟܬܺܝܒ. ܒܪܰܡ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܒܪܰܬ ܐܶܪܶܐܣܺܝܣ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܚܶܬ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܡܰܐܢܺܝ ܘܕܽܐܘܛܽܘܟܶܐ ܕܡܶܬܪܰܥܝܳܐ ܗܰܓܳܓܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܝܰܘܡܳܢ ܕܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܐܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܗܰܓܳܓܳܝܳܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܦܳܫ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܢܕܺܝܕܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܠܕܺܝܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܢܣܰܒ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܢܰܢ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒܒܽܘܚܳܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢ̈ܳܝܶܐ܀ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܣܰܒ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ.  ܘܰܒܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܒܠܰܡܘ ܠܰܐܦܽܘܠܢܳܪܝܳܘܣ ܕܳܐܡܰܪ܆37 ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܢܣܰܒ ܒܶܠܥܳܕ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܙܓܰܪܘ ܬܽܘܒ ܠܬܰܪ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܡܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܳܢܶܝܢ ܒܶܗ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܩܪܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܀ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܘܚܰܫ. ܗܳܢܰܘ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܠܶܗ ܕܰܩܪܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܕܰܢܚܶܬ܆ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܳܐ ܦܪܰܫܘ ܒܶܗ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢ̈ܶܐ܀ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܦܶܢܛܝܳܘܣ. ܗܳܢܰܘ. ܐܳܦ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܕܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܪܫܰܡܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܨܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܒ ܠܽܘܩܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܢ ܟܰܕ ܗܘܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ. ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܫܰܒܬܳܐ ܘܚܰܕܒܫܰܒܳܐ ܕܒܶܗ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܩܶܠܝܽܘܦܰܐ ܘܠܽܘܩܳܐ ܠܥܶܡܰܐܘܳܣ ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܗܳܠܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܪܳܙ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܥܰܪ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ܀ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܣܶܡܶܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܫܰܘܝܽܘܬ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܫܰܘܝܽܘܬ ܡܰܘܬܒܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ܀ ܘܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܡܺܝܬܘ. ܬܽܘܒ ܩܳܪܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܰܦܺܝܪ ܚܝܰܘ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܺܝܬܘ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܬܽܘܒ ܩܳܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܕܺܝܢܺܝܢ܀ ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ 38 ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗ̱ܘ ܫܚܺܝܡܳܐ ܘܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܢܳܛܪ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܚܽܘܕ. ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܡܳܪܽܘܬܶܗ ܒܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ܀

ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ܇ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܘܚܰܕ ܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܘܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܘܰܬܪܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܟܬܰܒܘ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܘܚܰܕ ܘܚܰܕ. ܘܶܐܢ ܒܪܳܐ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܠܶܦܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܢܰܟܶܣ ܠܰܡܦܰܠܓܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܠܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܪܕܰܘ. ܫܝܚ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܟܬܰܒܘ ܒܳܗ̇ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܳܐ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܠܰܡ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ. ܡܶܢ܆ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܘܠܺܝܣ ܟܰܕ ܚܙܰܐܘܽܗܝ ܠܡܰܩܕܽܘܢܺܝܳܘܣ ܥܰܘܳܠܳܐ ܕܢܳܨܶܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܫܕܰܐܘܽܗܝ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝܘ ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܠܰܕܫܰܪܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܡܰܩܕܽܘܢܺܝܳܘܣ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܢܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠ܀ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ. ܗܳܢܰܘ. ܢܳܦܶܩ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܪܶܬܚܳܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ܀ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ. ܗܳܢܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܘܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܶܣܬܓܶܕ ܡܶܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ. ܐܰܝܟ 39 ܗܳܝ ܕܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ. ܘܰܐܦܩܰܢܝ ܒܪܽܘܚܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܠܳܬ ܠܬܺܐܒܶܝܠ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܘܪܽܘܚܶܗ. ܘܰܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܪܽܘܚܳܟ ܘܡܶܬܒܪܶܝܢ. ܘܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܕܰܒܪܰܢܝ܆ ܒܽܐܘܪܚܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܗܳܢܰܘ. ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܽܘܒ ܡܰܠܶܠ ܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܐܶܝܠ ܕܶܐܫܽܘܕ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܘܢܶܬܢܰܒܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܽܠܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܳܪܶܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܘܟܽܠܳܢܳܝܳܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܫܰܘܝܽܘܬ܆ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܘܰܚܕܳܐ ܨܡܺܝܕܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܚܕܳܐ ܢܦܶܫ ܘܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܡܶܚܕܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܘܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ܆ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܰܡܰܗ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܢܰܘܒ̈ܠܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇܆ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܒܳܬܰܪ ܓܽܘܕܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܐܪܳܙ܀

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܚܕܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܚܕܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܠܦܶܘ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܶܙܕܩܶܦ. ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܗܳܟܘܳܬ ܟܬܰܒ ܚܕܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܡܰܕܘ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܡܥܰܡܕܺܝܢ܆ ܕܰܠܩܽܘܒ̈ܠܶܐ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܨܳܠܒܺܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܒܪ̈ܶܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܗܳܕܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܕܽܘܩܳܝ̈ܶܐ ܘܽܐܘܪܺܝܓܰܢܝܳܣ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ ܟܬܰܒܘ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡ܀

40 ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܩܽܘܪܳܒܳܐ

ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܽܠܳܢܳܝܬܳܐ ܡܟܰܪܶܙ܆ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܕܰܪ̈ܓܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܚܰܦܶܛ ܒܗܳܕܶܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ ܘܰܕܢܶܨܠܠܽܘܢ ܠܗܰܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܓܽܘܫܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܢܝܶܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܕܰܢܨܽܘܬܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܶܬܟܰܫܦܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ. ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܠܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܦܩܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܥܢܽܘܢ. ܠܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܡܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܰܡܥܰܝܕܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܳܗ̇܀

 

ܥܰܠ ܫܝܳܓܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ

ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܫܺܝܓ ܟܳܗܢܳܐ ܪܺܝܫ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ. ܫܝܳܓܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܫܺܝܓܽܘܢ ܠܶܠܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܓ ܟܳܗܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܘܕܰܥ ܕܬܺܐܪܬܶܗ ܡܰܕܟܶܐ ܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܰܘܕܰܥ ܕܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܳܐ ܘܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܘܒܳܩܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܓܥܶܠ ܡܚܰܫ̈ܒܳܬܶܗ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܪܺܝܫ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܫܺܝܓ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܕܟܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܗܶܓܓ̈ܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ. ܬܽܘܒ ܠܗܳܕܶܐ ܫܝܳܓܬܳܐ ܨܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܐܳܦ ܫܝܳܓܬܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ

ܝܰܘܡܳܢ ܓܶܝܪ ܒܰܛܺܝܠ ܩܶܪܝܳܢܶܗ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ܀ ܥܰܠ ܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܕܡܰܟܪܶܙ ܩܕܳܡܰܝܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܣܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܐܶܬܡܰܢܰܥܘ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܟܰܪܙܺܝܢ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܝ݂ܰܝ̈ܗܽܘܢ 41  ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܩܽܘܕܫ̈ܶܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܳܐܦ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܪܙܽܘܢ ܥܰܠ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܟܰܪܙܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܟܰܬ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܘܕܥܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܡܫܰܡܫܳܢܝ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܢ ܚܰܕ. ܬܽܘܒ ܡܚܰܘܶܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܡܚܰܦܳܛܽܘ ܡܚܰܦܶܛ ܠܰܢ ܕܰܢܡܰܪܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܬܪܺܝܨܬܳܐ܆  ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܠܳܡܗܽܘܢ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ. ܘܢܶܬܟܪܶܙ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܢܕܳܢܰܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܀ ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܠܶܡ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܩܕܳܡ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ. ܫܰܦܺܝܪ ܓܶܝܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܕܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܳܝ̈ܢ܀

ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܚܰܡܫܳܐ ܩܶܦ̈ܰܠܐܶܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܐܳܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܥܰܠ ܚܕܳܢܳܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܘܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܺܝܬ ܘܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ ܠܳܐ ܐܰܫܺܝܕܳܐܺܝܬ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܗܳܫܳܐ ܪܳܡܶܙ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܗܳܢܰܘ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ. ܕܰܕܠܳܐ ܣܽܘܦ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ. ܕܰܕܠܳܐ ܣܽܘܦ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚ܆ ܗܳܝ ܕܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܣܕܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܶܬܦܰܪܫܳܐ. ܘܰܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܐܰܫܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܝܕܳܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܕܗܳܢܽܘܢ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܥܰܠ 42  ܗܳܝ ܒܰܬܠܳܬ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܬܡܺܝܢ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ܆  ܘܰܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܩܕܳܡ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܽܘܣܝ݂ܳܝ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܥܶܠ ܒܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܕܽܘܟܰܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܦܰܓܪܝ. ܘܳܐܦ ܥܰܡܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܥܰܠܶܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܦܰܢ̈ܩܝܳܬܳܐ ܕܶܝܠܗܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܬܰܘܣ̈ܦܳܬܳܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܒܰܙܥܽܘܪ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܟܬܰܒ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܥܳܐ ܘܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬ ܒܗܶܝܢ. ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܕܰܚܕܰܬܳܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܘܶܝ̈ܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܟܰܬܒܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܡܳܪܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܗܳܢܳܐ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܩܰܕܺܝܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܳܒܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܥܠܰܘܗܝ ܡܛܰܟܣܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܦܪܳܣܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܕܢܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܟܬܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܫܠܳܡܳܐ ܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ ܡܶܫܬܘܶܝܢܰܢ ܠܡܶܬܟܰܢܳܫܽܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܝܰܢܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܕܳܚܩܳܐ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܽܘ̈ܠܳܢܳܝܳܬܳܐ܀

 

43 ܘܒܳܬܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ. ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܟܳܗܢܳܐ ܡܫܰܟܶܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܳܗܢܳܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܀ ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܟܽܘܢ܆ ܡܚܰܦܶܛ ܠܗܽܘܢ ܕܒܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܩܠܺܝܪܽܘܣ ܘܥܰܡܳܐ. ܘܠܰܩܠܺܝܪܽܘܣ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܢܶܕܰܥ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܬܰܚܒܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܚܶܒ ܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ܀ ܬܽܘܒ ܫܠܳܡܳܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܐܰܝܟܰܢܳܐ܆ ܕܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܕܰܫܒܽܘܩ ܩܽܘܪܒܳܢܳܟ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܐܚܽܘܟ. ܘܰܐܟܡܰܢ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡ ܡܶܠܬܳܐ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܰܢ ܘܰܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܥܽܘܦܳܩ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܝܢܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܫܬܰܝܢܺܝܢܰܢ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܬܽܘܒ ܕܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܡܕܰܥܶܟ ܘܰܡܛܰܠܶܩ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܥܰܡܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܒܶܝܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܘܒܰܛܠܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܫܠܳܡܳܐ ܩܕܳܡ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܚܽܘܕܪܳܢܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܡܶܬܟܪܶܟ ܩܠܺܝܪܽܘܣ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܘܰܩܢܰܘ ܒܶܗ 44  ܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܝܰܢܬܳܐ. ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܗܰܝܡܶܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܝܳܗܒܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܳܐܦ ܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܡܠܺܝܢ. ܘܐ̱ܪܳܙ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܕܒܰܐܚܪܳܝܰܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܢܰܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܘܡܶܚܕܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܥܰܡܳܐ܆ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܳܢܰܘ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܦܰܢܶܝܢ ܠܟܳܗܢܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܘ ܕܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܐܳܦ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܀ ܬܽܘܒ ܡܦܰܢܶܝܢ ܠܟܳܗܢܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܥܰܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ. ܫܠܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܬ ܘܰܢܣܰܒܬ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܝܳܗܶܒ ܟܳܗܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܗܽܘ ܥܰܡܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗܳܢܳܐ ܚܘܺܚܝܳܐܺܝܬ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܟܳܗܢܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܨܠܽܘܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ. ܗܽܘ ܠܰܡ ܟܳܗܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܰܡܳܐ ܚܠܳܦ ܟܳܗܢܳܐ܀

ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܢܽܘܫܰܩܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܠܰܘ ܥܳܠܡܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܒܦܰܓܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܒܪܽܘܚܳܐ ܒܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܙܺܝܥܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܡܰܕܥܟܺܝܢ ܘܡܰܥܒܪܺܝܢ ܟܽܠ ܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܝܨܺܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܰܕܫܰܝܢܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܠܳܡܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܦܳܩܶܕ ܕܢܰܪܟܢܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܚܳܙܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܕܰܟܶܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܶܗ܀ ܬܽܘܒ ܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܫܠܳܡܳܐ ܨܳܝܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܘܪܰܥܺܝ ܠܰܢ ܥܰܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܀ ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܫܠܳܡܳܐ 45 ܠܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܛܽܘܒܳܢ̈ܶܐ ܕܕܳܝܨܺܝܢ ܒܗܳܝ ܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܡܫܰܝܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܐܪܶܙ܀ ܒܝܰܕ ܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܰܐܣܪ̈ܳܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܡܶܬܚܰܝܕ̈ܳܢ܀ ܒܗܳܝ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ ܐܪܳܙ ܪܟܺܝܢܽܘܬ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܬܪܰܟܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܓܗܳܢܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܰܪܰܟܢܰܢ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ܆ ܡܚܰܦܶܛ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܰܪܟܢܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܬܟܰܫܦܽܘܢ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܫܳܐܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܟܳܗܢܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܬܢܳܢ ܢܩܰܒܶܠ ܢܰܘܚܳܐ܀

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܰܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܬܠܳܬ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܕܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܳܕܶܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܗܳܝ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܗܳܝ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ. ܘܗܳܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ ܕܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ ܕܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ܆ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܟܳܗܢܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܒܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪܟܳܐ. ܠܰܘ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪܟܳܐ ܡܰܣܠܶܝܢܰܢ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܟܽܠ ܫܳܥ ܒܽܘܪܟܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܝܢ 46 ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪܟܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܒܽܘܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܬܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܰܢ. ܘܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܰܢ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ ܟܬܺܝܒ܇ ܘܠܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪܟܳܐ. ܘܳܐܦ ܟܳܗܢܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܪܟܶܢܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܕܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܥܰܠ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܫܽܘܘ̈ܟܳܢܶܐ܆ ܘܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܘܢܶܬܕܰܟܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀ ܒܳܬܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ܆ ܘܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܦܪܳܣܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܘܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܳܬܪܶܗ ܠܕܶܒܚܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܠܰܘ ܟܰܕ ܐܶܬܬܟܶܠܢܰܢ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܰܢ ܐܶܬܰܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ. ܚܢܰܢ ܡܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܬܟܶܠܢܰܢ ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܬܩܰܒܠܺܝܗ̇ ܡܶܢܰܢ ܠܕܶܒܚܬܳܐ܀ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܓܶܝܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܦܪܳܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܗ̇ ܡܪܺܝܡ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܦܪܳܣܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܰܐܢܰܢܦܽܘܪܰܐ. ܗܳܢܰܘ. ܠܟܰܠܬܳܐ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܚܰܦܶܝܢ܀ ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܚܰܦܶܛ ܘܰܡܙܰܗܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܕܒܰܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܘܡܗܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܬܓܠܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܢ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܺܝܡܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ܆ ܠܘܰܥܕܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܰܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܳܒܟܺܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܠܡܰܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܓܶܦ̈ܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܪܽܘܚܳܦܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܪܰܚܶܦ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܗ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܕܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܬܽܘܒ ܟܳܗܢܳܐ ܨܳܐܰܪ ܠܪܽܘܚܳܐ 47 ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܟܳܐ ܡܶܟܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܩܝܳܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܶܣܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܦܰܓܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܒܡܰܘܬܶܗ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܐܳܦ ܕܡܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܗܳܝ ܕܠܳܒܟܺܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܐܳܬܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܕܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܐܰܢܰܢܐܦܽܘܪܰܐ

ܐܰܢܰܢܐܦܽܘܪܰܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܰܠܒܳܫܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܰܐܢܰܢܦܽܘܪܰܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܩܪܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܣܰܩܪܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢܰܢܐܦܽܘܪܰܐ ܣܳܠܩܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܡܶܬܦܰܪܣܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܝܪܳܐ ܠܰܓܢܺܝܙܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܬܽܘܒ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܩܰܒܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܬܽܘܒ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܡܚܰܦܰܝ ܗܘܳܐ ܘܰܟܣܶܐ ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܢܳܡܽܘܣ̈ܳܝܶܐ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܝ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܠܠܳܐ ܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܘܰܠܠܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܠܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܘܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܒܰܕܩܳܐ ܬܽܘܒ ܠܟܺܐܦܳܐ ܕܩܰܒܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܓܠܳܗ̇ ܘܰܐܪܝܡܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܡܒܰܕܩܳܐ ܬܽܘܒ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܦܰܝ ܗܘܳܐ ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܓܠܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܬܽܘܒ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ ܥܰܡܽܘܛܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܐܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܦܰܝ ܗܘܳܐ ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܶܐ܀

ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܠܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܘܥܰܒܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ܆ ܕܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܕܰܚܕܺܝܪܳܐ ܠܰܟܝܳܢܰܢ܇ ܘܥܰܪܛܳܠܳܐܺܝܬ ܣܛܰܪ ܡܶܢ 48 ܬܰܚܦ̈ܝܳܬܳܐ ܘܪ̈ܶܡܙܶܐ ܡܰܨܕܶܝܢܰܢ ܒܗܰܘ ܙܺܝܘܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡ ܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܘܝܽܘܩܪ̈ܶܐ ܥܰܡܽܘ̈ܛܶܐ. ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ ܠܰܒܪ̈ܰܝܳܐ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܘܡܰܚܬܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܢܰܢܐܦܽܘܪܰܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܠܽܝܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܘܰܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܕܡܳܐܢܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܰܬ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܛܰܝܪܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܠܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܛܰܡ̈ܶܐܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܘܡܰܚܬܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܢܰܢܐܦܽܘܪܰܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܘܕܥܽܘܢ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܐܶܢ (ܡܶܢ) ܥܰܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܥܳܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥܘ ܥܠܰܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܝܰܗܒܘ ܠܰܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܒܰܬ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܰܢ ܘܶܐܬܚܰܣܺܝ. ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܫܰܝܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܒܶܝܬ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܒܶܝܬ ܥܰܡܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܒܶܝܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܕܰܒܚܰܬ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܘܕܺܝ ܠܰܐܒܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܕܠܰܚܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܘܟܳܣܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

 

 49 ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܕܥܰܠ ܐܪ̈ܳܙܶܐ

ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܘܳܐܦ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܘܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܡܰܓܥܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܚܳܬܶܡ ܠܗܽܘܢ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܘܡܗܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ. ܟܰܕ ܒܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܝܰܗܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ܀ ܘܰܒܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܽܘ ܒܪܳܐ܆ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܥܒܰܕ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ܀ ܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܡܒܰܕܶܩ ܕܰܒܡܰܓܢܳܢܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܺܝܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܢܰܦܣܽܘܩ ܠܗܳܝ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܐܰܦܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܶܠܬܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܟܽܠ ܩܪܳܝܬܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܝܰܗܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ܀

ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܪ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܐܥܶܠܘ ܗܳܪܟܳܐ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܘܡܽܘܫܰܐ ܕܡܰܘܨܰܠ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܰܫܠܶܡܢܰܢ ܟܬܰܒܘ. ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܥܠܽܘܗ̇ ܒܢܳܡܽܘܣܳܝܽܘܬ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ 50 ܟܽܠܟܽܘܢ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܬܬܡܪܝ ܬܰܡܳܢ ܘܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܥܶܠ ܥܰܠܬ ܡܶܢ ܝܰܕ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܛܰܟ̈ܣܶܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܥܰܡܳܐ. ܡܦܰܢܶܝܢ ܠܶܗ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܥܰܡܳܟ܀ ܘܡܶܚܕܳܐ ܦܳܩܶܕ ܟܳܗܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܠܥܶܠ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܕܥ̈ܶܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܕܶܐܬܓܠܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܦܰܬܚܘ ܘܰܢܚܶܬܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܠܥܶܠ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܰܘܢ̈ܶܐ ܘܡܰܕܥ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܘܠܰܘ ܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܰܫܡܰܝܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܗܪܽܘܓܘ ܘܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܰܘ. ܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܰܪܚܩܺܝܢܰܢ ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܰܘܢ̈ܶܐ ܘܡܰܕܥ̈ܶܐ ܘܗܶܪ̈ܓܶܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ܀

ܘܥܰܡܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܡܦܰܢܶܝܢ: ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܐܳܡܰܪ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܒܪܰܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܦܰܪܩܰܢ. ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܥܠܰܝܢ. ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܟܬܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܟܰܬܒܰܢ ܒܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܚܕܰܘ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܟܬܶܒܘ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܦܰܐܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܦܰܐܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܒܳܥܝܳܐ ܡܒܰܝܐܳܢܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܙܢܳܐ ܦܳܪܽܘܥܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܡܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܫܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܒܶܗ ܫܰܡܠܺܝ ܒܪܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܐܫܘܰܝܢ ܠܰܐܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܡܰܘܨܰܠ ܐܳܡܰܪ: ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܺܐܝܬܰܝܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܪܺܝܨܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ 51  ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܦܰܢܽܘܢ ܠܶܗ: ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܽܘܒ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܰܦܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܪܺܝܨܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܰܘܢ̈ܶܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܙܳܕܶܩ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܢܦܰܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܦܶܩܶܕܬ ܘܶܐܡܶܪܬ. (ܐܶܡܶܪܬ) ܠܰܢ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܰܘܢ̈ܶܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܕܥ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܗܳܢܰܘ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ܀

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܘܣܶܦ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܳܩܶܕ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܠܳܬ: ܚܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܠܺܝܘ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܶܬܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܩܳܡܘ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܕܰܬܠܳܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܰܢܶܝܢ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ܆ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܶܪܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܬܽܘܒ ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܰܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܀ ܘܡܶܛܽܠ ܕܚܳܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܚܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܳܩܶܠ ܫܰܠܡܽܘܬܗܽܘܢ ܘܡܶܬܓܗܶܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܡܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܠܳܟ ܢܫܰܒܰܚ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܒܳܬܰܪ ܕܟܳܗܢܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܦܠܺܝܓܬܳܐ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܽܘܕܳܫܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܥܗܕܳܢܘ̈ܳܬܳܐ܀

52

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܚܕܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ

ܒܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܗܳܢܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܡܰܠܦܺܝܢܰܢ ܕܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܫܡܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܶܗ ܗܽܘ ܙܳܕܩܳܐ ܘܡܶܬܚܺܝܒܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܳܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܶܗ ܡܰܣܩܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܰܥܗܶܕ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܦܳܠܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܦܰܩܶܕ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܝܰܒܶܒ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܦܫܳܛܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܠܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܥܰܗܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܥܶܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܠܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܰܡܚܰܦܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܣܽܘܦ. ܒܗܳܝ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܦܳܪܚܺܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ ܘܰܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܒܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ: ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܠܳܐ ܡܫܰܠܰܡ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܡܥܰܠܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܟܽܠ ܠܰܗܘܳܝܳܐ. ܘܰܐܚܺܝܕ ܠܶܗ ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܠܶܗ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܨܒܰܐܘܽܬ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܰܙܢܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܩܰܕܶܡ ܗܳܟܺܝܠ ܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ 53 ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܰܪܢܰܫ ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ܆ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܣܳܗܶܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܠܰܡ ܕܰܒܪܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܦܰܫܶܩ ܠܚܶܙܘܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ. ܟܰܕ ܒܗܳܝ ܕܰܡܚܰܦܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܡܰܕܪܟܺܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܦܳܪܚܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܒܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܙܟܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܓܶܢܣܰܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܰܡܚܰܦܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܳܐܦܶܢ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܥܰܠܶܝܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ ܕܰܢܥܰܩܒܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܰܦܣܺܝܣ ܠܗܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ: ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܓܺܝ̈ܫܳܢܶܐ ܕܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܳܝܫܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ܆ ܕܥܰܡܺܝ̈ܩܳܢ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܬܶܒܨܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܡܪܰܚܦܺܝܢ܆ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܰܡܡܰܫܚܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܗܺܝ̈ܒܳܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܣܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܐܣܛܺܝ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܺܝܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܝܽܘܒܳܒܳܐ ܕܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܐܶܫܬܺܘܝܢܰܢ

54 ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܟܪܶܙ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܬܺܐܠܰܦ ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܩܽܢܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܠܰܡ ܕܶܐܡܪܶܬ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܩܰܕܫܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠ ܠܰܗܘܳܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܟܽܠ ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܬܽܘܒ ܕܳܐܦܶܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܐܽܘܫܺܝܥܳܐܢܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܣܽܘܣܽܘܢܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܝܰܘܢܳܝܳܐ ܘܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܝܺܙܶܦܘ ܠܽܐܘܫܰܥܢܳܐ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܠܽܘ ܝܺܕܰܥܘ ܠܳܐ ܠܡܳܪܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܩܦܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܐܳܬܶܐ ܕܶܝܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܐܚܪܳܝܬܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܰܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܶܬܳܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܐܚܪܳܝܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܳܬܶܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܬܽܘܒ܀ 55

ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܩܰܕܫܺܝܢܰܢ ܐܪܳܙ ܗܳܝ ܕܰܒܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܓܳܡܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠ ܡܩܰܕܶܫ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܦܳܐ ܠܡܰܓܢܳܢܘ̈ܳܬܳܐ ܓܢܺܝܙ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܪ̈ܽܘܚܳܦܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܥ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܦܫܳܛܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܰܕܺܝܫ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܓܗܳܢܬܳܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܰܥܶܗܕ. ܗܳܢܰܘܢ ܕܥܰܡ ܒܪܺܝܬܗܽܘܢ ܛܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܓܗܳܢܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܩܰܕܺܝܫ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܘܫܽܘܟܳܢܳܐ ܕܶܐܬܝܗܶܒ ܠܶܗ. ܘܫܰܠܺܝܛܽܘܬ ܒܝܳܬܶܗ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܰܦܶܠ ܒܡܶܠܟ݂ܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ܆ ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܐܶܬܦܪܶܩ ܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܰܠܶܦ܀

ܘܡܶܬܓܗܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܫܰܪܰܪ ܠܗܳܝ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܓܗܳܢܬܳܐ܆ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܒܳܐ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܚܳܐܪ ܠܘܳܬ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܓܗܳܢܬܳܐ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܒܰܙܢܳܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܬܪܰܨ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܒܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܟܳܗܢܳܐܺܝܬ ܡܟܰܗܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕܳܐ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢܰܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܗܳܝ ܓܡܺܝܬܪܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܒܰܛܠܳܐ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܗܳܝ ܕܰܒܪ̈ܶܡܙܶܐ܀

ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ. ܕܟܰܕ ܡܦܰܫܩܳܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܢܰܗܰܪܘ ܘܰܠܓܽܘܫܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܪܫܰܡܘ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܩܝܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ

56

ܒܰܨܰܪ ܒܗܳܕܶܐ ܓܗܳܢܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܐܰܣܶܩܘ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ. ܟܬܰܒܘ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܡܨܶܐ ܟܽܠ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܛܳܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܘܬܰܦ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܐܰܥܒܰܪܘ. ܘܳܐ̱ܢܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܚܳܐܶܫ ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܒܳܠܰܥ ܒܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܚܰܫ ܐܰܒܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܰܡ ܚܰܫ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܐܒܳܐ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܟܰܕ ܒܟܰܝܳܢܶܗ ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܬܘܳܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܚܰܫ ܟܰܕ ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܫܡܰܥܢܰܢ ܠܰܩܠܺܝܡܺܝܣ ܕܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܡܰܪ: ܕܗܰܘ ܠܰܡ ܕܳܐܡܰܪ ܕܚܰܫ ܐܰܒܳܐ ܥܰܡ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܩܳܛܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܝܺܕܰܥܢܰܢ ܕܦܰܘܕܳܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܰܓܗܳܢܬܳܐ. ܠܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܥ̣ܰܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܕܶܐܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܶܐܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܕܚܰܫ ܒܪܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܡܚܰܫ̈ܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܰܢ ܥܕܰܟܺܝܠ. ܐܶܢ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܕܳܐܦ ܐܰܒܳܐ ܚܰܫ܆ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܢܶܬܥܰܕܠܽܘܢ ܒܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܪܳܨܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܗܘܳܐ ܘܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܡܨܶܐ ܟܽܠ. ܕܚܺܝܠܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܥܰܡ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܘܬܰܦ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܗܳܝ ܕܥܰܡ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܨܰܪܘ ܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܐ̱ܢܳܫ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܠܰܡ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܕܺܝܬܳܝܗܝ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܕܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ. ܚܰܘܺܝ ܕܪܳܡܶܙ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܥܰܗܕܶܗ ܒܗܳܝ ܕܥܰܡ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܗܰܘ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢ܆ ܕܚܺܝܠܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܘܬܰܦ ܘܠܰܘ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܡܫܰܘܬܰܦ܆ ܚܰܘܺܝ 57  ܕܥܰܡ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܘܬܰܦ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܐܰܘܕܰܥ.

ܒܡ̈ܶܠܐܶ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܒܰܗܓܗܳܢܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܗܶܕ ܠܟܽܠ ܢܺܝܫܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܒܪܺܝܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܶܗ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܠܶܗ. ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܰܢܦܰܠ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܰܫ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܰܠܰܗ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܀

57

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ

ܐܳܡܰܪ ܬܽܘܒ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܳܢܶܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܝ ܕܟܳܗܢܳܐܺܝܬ ܫܰܡܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܒܶܗ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܰܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܠܦܶܨܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܫܰܠܶܡ܆ ܡܰܠܺܝ ܛܶܟܣܳܐ ܕܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܐܓܥܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗܝ܀ ܘܟܰܕ ܢܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܡܰܢ ܕܰܢܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ܀

     ܒܰܨܚܳܚ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܬܺܝܒ܆ ܘܚܳܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܘܰܒܗܳܝ ܕܚܳܪ܆ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܘܚܰܘܺܝ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܚܰܘܝܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܠܶܠ. ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ ܠܰܐܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܕܰܓܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܀

ܟܰܕ ܐܰܘܕܺܝ܆ ܗܳܢܰܘ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܘܕܺܝ ܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܕܰܐܘܕܺܝ ܠܰܐܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܚܠܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܟܶܢ ܠܳܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܬܽܘܒ ܐܰܘܕܺܝ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܳܠܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܢܳܢ. ܕܫܳܠܶܡ ܠܰܡ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܚܠܳܦ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܕܟܶܐܡܰܬ ܠܰܡ ܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܶܩܰܒܶܠ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ  58  ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܣܳܗܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܘܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܩܰܒܶܠ. ܘܒܰܪܶܟ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܘܰܒܗܳܝ ܕܒܰܪܶܟ ܫܰܘܕܰܥ ܕܰܐܥܒܰܪ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܰܢ ܘܒܰܪܟ݂ܶܗ: 58   ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܣܳܗܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܘܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܩܰܒܶܠ. ܘܒܰܪܶܟ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܘܰܒܗܳܝ ܕܒܰܪܶܟ ܫܰܘܕܰܥ ܕܰܐܥܒܰܪ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܰܢ ܘܒܰܪܟ݂ܶܗ: ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ̇ܺܐܪܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܰܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܳܐ ܒܨܺܝܪ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܡܒܰܪܶܟ. ܐܶܠܳܐ ܡܒܰܪܟܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܩܰܕܶܫ. ܗܳܢܰܘ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܩܰܕܶܫ ܫܰܘܕܰܥ ܕܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ܆ ܕܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܩܰܕܶܫ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ: ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܦܫܝ. ܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܩܨܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܠܰܢ ܚܰܫܶܗ ܘܰܙܩܺܝܦܶܗ ܘܩܶܛܠܶܗ ܘܕܶܩܪܶܗ ܕܰܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܡܰܘܬܶܗ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܰܩܨܳܐ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܕܒܰܚ ܘܦܰܠܶܓ. ܘܡܶܢܶܗ ܪܕܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ. ܚܰܘܺܝ ܕܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܀

     ܚܳܬܶܡ ܬܠܳܬܳܐ ܨܺܠܝ̈ܒܶܐ ܠܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܐܰܘܕܺܝ. ܗܳܟܘܳܬ ܠܟܳܣܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ: ܘܳܐܡܰܪ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܫܰܡܠܶܝܗ ܠܳܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܳܐܕ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܒܝܰܕ ܟܳܗܢܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܠܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܡ̈ܶܠܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܶܫ: ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܩܰܕܶܫ. ܬܽܘܒ ܡܩܰܒܠܳܐ ܦܪܺܝܣܬܳܐ ܪܽܘܫܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܰܕ ܚܳܬܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ: ܐ̱ܪܳܙ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܪܰܡܫܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܚܳܬܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܡܰܐܪܶܙ ܠܗܰܘ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܩܰܕܶܫ ܠܫܽܘܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ.

     ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܰܠܳܦܽܘ: ܕܒܳܗܝ ܕܫܳܩܶܠ ܠܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܘܩܳܨܶܐ ܠܳܗ̇ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܦܰܪܶܫ ܠܗܽܘܢ ܠܰܬܪܶܝܢ ܦܶܠ̈ܓܶܐ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ: ܗܳܕܶܐ ܡܰܐܪܶܙ ܘܰܡܫܰܘܕܰܥ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ 59 ܐܳܦܶܢ ܐܶܬܩܨܺܝ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܺܝܬ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܢܶܦܫܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܫܰܢܝܰܬ ܐܰܘ ܐܰܪܚܩܰܬ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܘܦܰܓܪܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܩܰܘܝܰܬ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܘܦܰܓܪܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܢܶܙܕܗܰܪ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܟܰܕ ܩܳܨܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܢܶܩܨܶܝܗ̇ ܡܛܰܟܣܳܐܺܝܬ: ܘܠܳܐ ܢܦܰܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܦܶܠܓ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܝ ܕܩܳܨܶܐ ܠܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܡܦܰܠܶܓ ܗܳܕܶܐ ܡܰܐܪܶܙ ܕܶܐܬܦܰܪܫܰܬ ܢܶܦܫܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܦܰܠܶܓ ܠܦܶܠܓ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܰܘܕܰܥ ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܀

     ܘܝܰܗܒ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܣܰܒܘ ܐܰܟܽܠܘ ܡܶܢܶܗ. ܗܳܢܰܘ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܦܽܘܫܳܟܳܐ  ܐܶܟܰܠܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܰܓܪܶܗ܀ ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܟܰܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܐܟܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܫܬܺܝ ܡܶܢ ܕܡܶܗ: ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܡܰܪ ܐܶܟܰܠܘ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܦܰܓܪܶܗ ܘܗܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܟܰܠ: ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܶܗ ܘܗܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܫܬܺܝ. ܗܳܟܘܳܬ ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܐܶܡܰܪ: ܟܰܕ ܛܥܶܡ ܠܰܡ ܝܰܗܒ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܐܶܡܰܪ: ܕܗܳܝ ܕܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܶܐܫܬܺܝ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܘܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܶܐܫܬܺܝ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܡܰܠܦܺܝܢ܀ ܘܗܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܕܠܰܚܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܰܪܟܶܗ ܘܩܰܕܫܶܗ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܦܰܓܪܶܗ: ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܫ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܡܰܨܝܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܫܶܩܠܰܬ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܚܰܠܶܦܬܶܗ ܘܰܥܒܕܬܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܗܺܝ ܫܰܚܠܶܦܬܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܥܒܰܕܬܶܗ  60 ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܫܰܩܠܶܗ ܠܒܶܣܪܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܫܰܚܠܦܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܗܽܘ ܫܰܚܠܦܶܗ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܫܰܚܠܦܶܗ ܠܚܰܡܪܳܐ ܗܰܘ܆ ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܡܶܛܽܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܟܳܗܢܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܠܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܳܗ̇܆ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܚܶܬ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܠܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܕܣܺܝܡ܆ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܒܝܰܕ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܟܗܶܢ ܘܰܡܩܰܪܽܒ. ܬܽܘܒ ܐܶܣܬܰܟܠ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܕܰܒܗܰܘ ܪܰܡܫܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ. ܐܶܟܰܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܡܰܘܟܶܠ ܠܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܳܬܶܐ ܠܰܕܡܶܗ ܘܡܰܫܩܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܥܳܒܪܳܐ ܠܗܰܘܢ̈ܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܳܗ̇܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܠܳܬܥܣܰܪ

ܙܳܕܶܩ ܕܢܥܩܒ ܬܢܢ܆ ܕܦܓܪܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܳܬܶܝܢܰܢ܆ ܐܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܳܘ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܘܣܳܗܶܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܠܰܕܡܶܗ. ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ  ܩܪܳܝܗܝ܆ ܘܠܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܐܶܡܰܪ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܪܳܐ ܗܳܟܰܢ. ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܬ  61  ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ܆ ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܳܐܟܠܺܝܢܰܢ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܰܗܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܐܬܐܟܶܠ ܦܰܓܪܶܗ ܘܢܶܫܬܬܶܐ ܕܡܶܗ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܐܟܶܠ ܦܰܓܪܶܗ ܘܢܶܫܬܬܶܐ ܕܡܶܗ ܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܘܠܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܐܰܠܶܦ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܥܡܺܝܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܕܳܐܟܠܺܝܢܰܢ. ܒܪܰܡ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ.  ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܦܰܓܪܶܗ ܐܶܡܰܪ ܕܳܐܟܠܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܶܐܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܦܰܓܪܶܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܟܽܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܕܳܐܟܠܺܝܢܰܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܢܶܐܟܠܰܢܝ ܗܽܘ ܢܺܐܚܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܝ. ܘܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܟܣܶܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܠܣܰܒܥܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ. ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܡܢܳܬܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܗ̇ ܡܳܠܝܳܐ ܘܰܡܠܰܚܡܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܒܚܰܝܠܳܗ̇ ܣܳܦܩܳܐ ܕܬܰܐܚܶܐ ܘܬܶܛܰܪܝ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܳܗ̇܀

ܕܥܰܠ ܡܽܘܢ ܡܶܬܩܪܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܪ̈ܳܙܶܐ

ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ܆ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ  62 ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܓܰܫܶܡ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܓܒܰܠ ܠܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܪܳܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܟܰܪܣܳܐ ܘܰܕܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܡܰܓܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܶܗ ܠܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܘܰܚܠܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܘ ܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܡܶܬܩܨܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܩܨܶܐ ܘܡܶܬܕܒܰܚ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪܳܐ܀ ܘܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܗ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܡܶܬܺܝܗܶܒ ܦܰܓܪܶܗ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܦܰܓܪܝ ܢܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܕܡܰܘܨܰܠ܆ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܳܐܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܬܢܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܰܢܟܰܬܰܪ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܠܥܰܠܡܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܢܳܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܩܰܝܳܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܥܢܶܐ ܥܰܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܠܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܢܶܡܬܚܺܝܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܦܰܪܓܶܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܚܕܳܐ  63 ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܟܰܕ ܡܒܰܪܶܟ ܥܰܠ ܟܳܣܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܗܳܟܘܳܬ ܠܚ̈ܰܝܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܗܳܟܘܳܬ ܕܶܝܢ ܘܟܳܣܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܚܫܶܡܘ ܟܰܕ ܡܰܙܶܓ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܘܕܺܝ ܘܒܰܪܶܟ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܣܰܒܘ ܐܶܫܬܰܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܣܰܒܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܡܶܢܶܗ ܠܚܽܘܕ܆ ܟܰܕ ܐܰܘܕܰܥ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܟܠܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܟܳܣܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܒܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܟܽܘܢ ܚܰܘܺܝ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܛܳܥܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܡܰܦܩܳܐ ܓܦܶܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܦܶܣ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܠܰܕܡܶܗ ܘܢܶܛܥܽܘܢ ܠܰܥܝܳܕܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܕܦܳܩܶܕ ܕܢܶܬܢܙܰܪ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ ܦܽܘܩܳܕܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܳܐܶܬ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܠܺܝܛ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܰܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ̇ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܘܪܶܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܪܶܬ. ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܓܶܝܪ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܪܳܪܳܗ̇. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܥܶܓ̈ܠܶܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܒܰܕܡܶܗ ܫܪܰܪܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܫܽܘܦܳܥ ܕܡܳܐ ܠܰܝܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘܬܰܪ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܥܒܰܕ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܚܰܣܺܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ. ܘܙܰܡܶܢ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܰܢ ܬܰܡܳܢ܀ ܗܳܕܶܐ ܥܒܶܕܘ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢܳܝ ܕܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܀

64  ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܬܶܐܟܠܽܘܢ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܟܳܣܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܡܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܐܶܡܬܰܝ ܕܰܡܫܰܡܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܕܡܰܥܗܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܰܘܬܝ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܝ܀ ܘܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܛܽܘܦܣܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܶܢ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܐܚܪܳܝܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ܀ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܣܰܒܪܺܝܬܽܘܢ ܘܒܰܩܝܳܡܬܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܣܰܒܰܪ ܟܺܝܬ ܘܡܰܥܗܶܕ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ ܘܠܰܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܠܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܩܰܕܫܰܬ ܘܶܐܬܦܰܪܩܰܬ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܶܬܕܟܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܰܥܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܥܗܕܺܝܢܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ܀

ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܘܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܐܪܶܙ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܥܳܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢ ܡܰܘܬܳܟ ܡܰܥܗܕܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܰܡܺܝܬܬ ܠܡܰܘܬܰܢ ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܰܢ ܘܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܶܐ ܥܰܡܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܚܰܡܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܳܬܶܝܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܗܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ܀ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܶܡܢܰܢ܆ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܢܽܘܚ ܡܛܰܦܰܣ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܬܝܪܺܡ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܝܽܘܩܢܳܐ ܪܳܫܡܳܐ ܗܘܳܬ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܛܳܣܢܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ 65  ܘܶܐܬܪܰܫܡܰܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܩܰܪܶܒ ܢܽܘܚ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܕ ܕܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ

ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܺܝܫܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܢܶܝܢ܀ ܟܳܗܢܳܐ܀ ܟܰܕ ܡܶܬܰܥܗܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܗܳܪܟܳܐ ܬܳܢܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܡܰܩܶܦ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܐܳܘ ܒܪܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ. ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܐܶܠܳܐ ܬܚܽܘܢ ܠܰܢ ܘܶܐܬܪܰܚܡܰܥܠܺܝܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ. ܥܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܳܟ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܗܳܢܰܘ: ܥܰܡܳܟ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܠܰܘܗܝ. ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܟܪܺܝܣܛܳܘܣ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܗܳܢܰܘ: ܗܳܝ ܐܰܘܪܬܳܟ ܐܰܒܽܘܟ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܫܶܐܠ ܡܶܢܝ ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܺܝ ܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܬܽܘܒ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܥܰܠ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܕܝܳܪܬܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܗܳܢܰܘ: ܗܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܠܳܗ̇ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܬܚܽܘܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܗܳܢܰܘ: ܐܰܝܟ ܥܶܠܬܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܒܶܝܬ ܠܰܢ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܥܰܡܳܟ ܠܰܐܒܽܘܟ. ܗܳܢܰܘ: ܐܰܝܟ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܠܰܐܒܳܐ܀

ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܥܳܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܒܪܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܒܡܺܐܬܺܝܬܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ܀

ܟܳܗܢܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܗܳܢܰܘ: 66 ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܬܒܰܪܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܐܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܪܰܝܬܰܢܝ: ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܕܰܒܨܰܠܡܳܟ ܥܒܰܕܬܳܢܝ. ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܕܨܰܒܶܬܬܳܢܝ ܒܫܽܘܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܛܶܠ ܠܳܟ ܥܠܰܝܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ: ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ ܐܶܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܘܥܰܡܳܐ ܥܳܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܗܳܟܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܠܳܟ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ: ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܶܟܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܒܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܥܳܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܰܢ. ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܕܰܬܦܰܢܶܐ ܠܰܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ: ܕܰܥܒܰܕܬܳܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܠܳܟ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ: ܒܝܰܕ ܦܽܘܡܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܐܫܘܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ. ܘܠܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ: ܕܟܰܢܶܫܬܳܢ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܡܶܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܘܰܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܡܰܐܪܶܙ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܡܰܢ ܒܛܽܘܦܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܒܕܶܒ̈ܚܳܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܥܰܒܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܪܗܺܝܒ ܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ܆ ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ: ܡܙܰܡܶܢ ܠܥܰܡܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ 67 ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܰܘܒܳܐ: ܘܬܶܓܕܰܫ ܠܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܓܶܕܫܰܬ ܠܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܘܳܬ ܡܽܘܫܶܐ: ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ: ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܰܠ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܥܰܠ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܠܶܦ܆ ܘܙܳܕܶܩ ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܢܳܚܶܬ ܗܳܪܟܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ. ܗܳܐ ܓܝܪܐ ܒܪܳܐ ܢܳܚܶܬ ܘܡܶܬܚܰܝܰܕ ܠܗܽܘܢ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܢܳܚܶܬ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܚܶܬ ܠܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ  ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܥܳܒܶܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ.

ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܒܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܓܰܫܰܡ ܒܪܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܢܚܶܬ ܠܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇. ܢܚܶܬ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܢܓܫܡܝܘܗܝ ܠܒܪܐ ܡܢܗ̇. ܗܟܢܐ ܘܗܪܟܐ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ. ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܨܒܐ ܕܢܬܚܝܕ ܒܪܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܠܚܡܐ ܘܠܚܡܪܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܡܬܟܫܦ ܟܗܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܘܓܥܐ ܒܠܒܐ ܚܢܝܓܐ ܟܣܝܐܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ. ܘܫܐܠ ܡܢܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ. ܕܡܢܗ ܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܛܒܬܐ ܢ̇ܚܬܐ. ܕܢܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܩܐܡ ܒܬܪܗ܆ ܘܥܠ ܪ̈ܐܙܐ ܕܣܝܡܝܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܪܘܚܐ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܪ̈ܘܚܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ܆ ܡܝܰܩܢ ܠܗ ܠܪܘܚܐ ܟܕ ܐܡܪ ܗܟܢܐ܆ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܘ ܡܪܝܐ ܘܡܥܒܕ

68

ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܗܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܳܐܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝ݂ܺܝ݂̈ܢ ܗܽܘ ܡܫܰܟܶܢ܀ ܗܰܘ ܫܘܶܐ ܒܡܰܘܬܒܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܘܕܽܘܡܝ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܠܰܡ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܩܰܒܠܳܐ ܦܪܺܝܣܬܳܐ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܪܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܆ ܡܦܺܝܣ ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܓܶܢ ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܐܪܶܙ ܠܗܳܝ ܕܩܳܡ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܰܡ ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝܕ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢܰܢ ܒܗܰܘܢܳܐ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ܀ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܥܢܺܝܢܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܟܳܗܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܩܽܘܪܝܶܠܰܝܣܳܘܢ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܒܰܓܥܳܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܓܳܥܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܪܝܶܠܰܝܣܳܘܢ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܡܰܥܪܒܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܐܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܰܚܺܝܕܳܐ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܳܕܳܝܝܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܘܡܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܳܦ ܒܥܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܟܘܳܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܽܘܪܝܶܠܰܝܣܳܘܢ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܩܽܘܪܶܝܠܰܝܣܳܘܢ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܥܰܠ ܬܟܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܬܰܟܫܶܦܬܳܐ܀

69  ܒܰܙܒܰܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܪ̈ܕܰܝܳܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܡܶܬܬܘܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܰܪܘ. ܘܳܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܳܕܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܣܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܘܠܰܘ ܒܪܰܘܒܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܠܝܳܐܺܝܬ ܘܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܢܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܰܘ ܒܪ̈ܰܘܒܶܐ ܘܰܫܓܽܘܫܝ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܢܳܚܶܬ ܘܡܶܬܚܰܝܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܠܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܣܰܒܢܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܓܶܫ ܐܰܝܟ ܐܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܟܰܕ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܘܟܳܢ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܚܢܰܢ ܢܣܰܒܢܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܒܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܢܰܢ܆ ܘܠܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܬܓܶܫ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܰܐܓܶܢ ܢܶܥܒܶܕ ܠܰܚܡܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܐܓܶܢ ܠܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܫܰܦܬ ܠܰܐܒܐ ܕܰܢܫܰܕܰܪ܀ ܘܥܰܡܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܰܡܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܩܳܪܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܬܬܰܪܰܨ ܡܶܢ ܓܳܗܢܬܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܰܐܓܶܢ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܬܶܡ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܠܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܟܳܣܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܘܕܰܥ ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܢܳܚܶܬ ܘܡܰܐܓܶܢ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܓܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܠܰܚܡܳܐ ܡܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܰܡܙܳܓܳܐ ܕܰܒܟܳܣܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܕܡܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܚܳܬܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܟ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܩܰܕܫܳܐ ܦܪܺܝܣܬܳܐ ܡܰܐܓܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܳܝܳܐ ܠܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܩܰܕܫܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܓܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ  70 ܒܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܰܪ ܠܠܰܚܡܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܕܡܶܗ܆ ܕܳܡܝܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܪܳܙ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ. ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܐܪܳܙ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܰܡ ܒܶܣܪܶܗ܀

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܩܳܠܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܐܥܶܠܘ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܠܬܰܚܬ ܗܳܟܰܢ܆ ܟܰܕ ܡܦܰܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܐܣܺܝܣ ܘܟܶܫ̈ܠܶܐ ܕܦܳܠܚ̈ܰܝ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܦܶܩܘ ܠܗܳܝ ܥܳܠܡܺܝܢ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܳܐ. ܘܬܰܪܨܽܘܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܪܽܘܫܥܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܪ̈ܶܐܣܺܝܣ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܗ

ܬܽܘܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢܰܢ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܓܶܝܪ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܒܰܓܗܳܢ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܦܫ̈ܳܛܳܬܳܐ ܚܰܕ ܢܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܒܥܶܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܘܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܓܗܳܢܬܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܒܳܥܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܘܰܡܚܦܶܛ ܠܗܽܘܢ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܦܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܫܰܦ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ.  71 ܘܟܰܕ ܡܶܬܦܫܶܛ ܟܳܗܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܳܟܘܳܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܬܽܘܒ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ܀ ܕܺܝܦܛܳܘܟ̈ܶܐ ܐܶܫܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܕܝܦܛܘ̈ܟܐ ܡܶܬܦܰܫܩܺܝܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܰܘ̈ܗܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܰܦܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܬܩܽܘܡܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܬܰܐܟܶܣ ܠܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܗܕܳܢ̈ܘܳܬܶܗ ܬܠܳܬ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܚܠܳܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢܓܶܝܪ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܡܰܓܰܪ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܬܳܐܶܒ ܘܢܳܦܶܠ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܚܢܰܢ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܬܕܰܟܪܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܟܪܺܝܗ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܐܩܪܰܚܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܥܶܠ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܘܺܝ ܥܰܠ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܶܗ ܘܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܶܒܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܒܽܘܚܳܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܒܦܰܬܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܗܳܟܰܢ ܟܬܰܒܢܰܢ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܩܦܽܘܣ ܠܗܳܢܳܐ ܫܰܪܒܳܐ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬ ܩܡܦܛܘܣ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܺܝܫܳܐ. ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܒܰܨܰܪ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܕܺܝܦܛܘܟ̈ܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܡܦܰܝܣܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܰܠܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܒܰܨܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܰܡܰܢ. ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܳܐܦ ܐܺܝܬ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܕܠܰܢ ܣܰܩܽܘܒܠܺܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ 72 ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܳܐ ܪ̈ܡܰܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܕܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܦܺܝܣ܆ ܕܢܰܟܪܶܙ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܥܰܠ ܗܳܟܰܢ ܦܰܬܝܳܐܺܝܬ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܳܐܪܽܘܥܽܘܬ ܟܰܠܩܺܝܕܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܠܟܳܝ̈ܶܐ ܐܰܟܬܶܒܢܰܢ ܟܰܕ ܥܰܠ ܥܝܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܗܳܦ̈ܟܳܬܗܽܘܢ ܡܰܠܶܠܢܰܢ. ܬܽܘܒ ܓܳܗܢ̈ܳܬܳܐ ܫܶܬ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܳܦ ܦܳܫ̈ܛܳܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܘܓܰܠܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܒܳܥܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܟܰܫܰܦ. ܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܕܺܝܦܘܟ̈ܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܥܢܶܐ ܥܰܡܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ. ܡܳܪܝܰܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܐܰܘ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܘܡܶܛܽܠ ܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܦܺܝܣ. ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܝܦܘܟ̈ܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܩܽܘܪܝܶܠܰܝܣܳܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܝܰܘܡܳܢ ܒܡܰܥܪܒܳܐ ܘܳܐܦ ܒܓܰܪܒܝܳܐ ܠܘܳܬ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܒܰܛܺܝܠ ܣܦܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܕܺܝܦܛܘܟ̈ܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܒܥܶܕܳܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܰܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܗܰܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܡܠܟܰܬ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ.

ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܡܶܬܕܰܟܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܕܥܺܕܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܡܠܺܝܢ ܥܰܠ ܕܶܒܚܬܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܐܪܳܙ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠ. ܘܫܰܟܶܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܣܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܛܶܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܥܗܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܥܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܳܝܬܳܐ  73 ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪܳܡܶܙ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܶܬܦܣܶܩ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܶܬܡܬܰܚ. ܒܳܬܰܪ ܓܳܗ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܦ̈ܫܳܛܳܬܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܦܫܳܛܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܘܣܶܦ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܣܒܰܪܢܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܳܦ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܕܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܶܐܬܶܥܰܗܕܢܰܢ.

ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܢܺܝܚ ܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܘܠܰܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܩܳܢܰܢ܀ ܘܰܐܪܦܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ ܨܒܶܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܕܥܰܡ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐܰܣܟܶܠܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܬܳܒܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܗܘܳܬ ܥܺܕܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܝܰܒܘ̈ܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܳܐܦ ܒܗܳܕܶܐ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܟܪܺܣܛܝܳܢܳܝܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܘܕܰܒܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܥܰܡܳܐ܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܠܥܳܠܡܰܝ̈ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ. ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܀ ܐܰܡܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܢܳܢ ܘܺܐܝܬ ܐܰܡܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܡܺܝܢ. ܡܶܢ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܘܟܽܘܬܳܪܳܐ ܘܺܐܝܬ ܐܰܡܺܝܢ. ܡܶܢ 74 ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܕܪܳܥܳܐ. ܬܠܳܬ ܐܰܡܺܝܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܕܪ̈ܳܥܶܐ. ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܡܩܰܠܣܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܘܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܒܰܨܰܪ ܠܗܳܝ  ܘ ܘ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܳܗܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܟ ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܟܪܺܣܛܝܳܢܳܝܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܥܳܢܶܐ ܥܰܡܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܡܩܰܠܣܳܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܒܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܫܩܺܝܠܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܠܕܳܪܕܳܪܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܒܒܶܣܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܰܝ̈ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܗܳܢܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܳܗܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܗܳܕܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܢܶܬܩܰܠܰܣ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܝܰܩܰܪ ܒܟܽܠ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܥܰܡ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܥܢܶܐ ܥܰܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܦܰܫܶܩ. ܘܛܳܒ ܚܢܳܝܶܗ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܫܳܠܶܡ.

75 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܥܳܠܡܰܝ̈. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܽܘܦ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܘܛܳܒܽܘܬܶܗ ܘܠܰܡܟܰܬܪܳܢܽܘܬܶܗ ܐܽܘܣܝܳܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܳܦ ܒܗܽܘܢ ܒܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܫܽܘܘܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܡܳܠ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ.܀

ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܶܐܬܕܰܒܚܰܬ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܕܚܽܘܒܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܟܽܘܢ܆ ܘܥܰܡܟܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܰܒܟܽܘܢ ܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܒܶܗ܀ ܡܶܢ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܨܳܐܰܪ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܕܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܫܰܡܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܬܟܰܗܰܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܟܳܗܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܳܨܶܐ ܘܪܳܫܶܡ ܠܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܘ

ܘܡܶܚܕܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܽܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܰܥܗܕܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܬܽܘܒ ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܐܰܘܣܦܽܘܗ̇܆ ܦܰܐܝܽܘܬ ܟܳܗܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܟܪܶܙܝ ܒܳܬܰܪ ܕܺܝܦܛܘܟ̈ܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܦܗܶܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ 76 ܡܶܟܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܰܝ̈ܣ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܬܪ̈ܺܝܨܳܢ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܠܰܚ̈ܡܳܢ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܒܪ̈ܶܟܢܶܐ ܘܥܽܘܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܬܽܘܒ ܘܬܽܘܒ ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܕܠܳܐ ܚܽܘܝܳܒܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܘܬܽܘܒ ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ ܘܰܒܚܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ.

ܘܒܰܙܒܰܢ ܩܕܳܡ ܩܰܐܬܽܘܠܺܩܺܝ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܥܰܠ ܗܳܟܰܢ ܒܰܛܠܽܘܗ̇ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܫܡܫܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܫܳܩܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܒܫܶܬܩܳܐ ܘܫܶܠܝܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܩܪ̈ܽܘܣܛܳܝܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܕܰܐܠܶܦܘ ܕܢܰܙܥܶܩ ܟܳܗܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܒܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܕܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܳܨܶܝܢܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܕܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܩܳܡ ܓܶܝܘܰܪܓܺܝ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܘܩܽܘܪܝܰܩܽܘܣ ܘܕܺܝܘܢܳܢܘܣܺܝܳܘܣ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܘܣ ܛܥܺܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܩܨܳܝܳܐ

ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܫܳܩܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܒܗܳܝ ܕܩܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܚܰܘܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܰܫ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܶܐܬܕܒܰܚ ܘܶܐܩܨܺܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܫܳܩܶܠ  ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܡܢܳܬܳܐ: ܘܛܳܡܶܫ ܠܳܗ ܒܰܕܡܳܐ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܪܳܫܶܡ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ: ܟܰܕ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܕܳܩܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܓܰܒܳܗ̇ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܶܠܓܳܐ ܕܰܒܦܺܝܢܟܳܐ: ܡܚܰܘܶܐ ܕܶܐܬܕܩܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܓܰܒܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܪܳܫܶܡ ܠܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ: ܡܚܰܘܶܐ ܕܗܳܢܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܒܰܕܡܶܗ ܡܦܰܠܦܰܠ ܗܘܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܕܶܡܝ. 77 ܘܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ ܕܰܦܢܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬܦܰܠܦܰܠ ܒܗܽܘܢ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܡܰܝܬܶܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܘܪܳܫܶܡ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܥܳܒܶܕ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܦܰܪܫܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܗܶܦܟܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܬܚܰܝܕܰܬ ܠܦܰܓܪܶܗ܆ ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܣܳܟ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܠܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܳܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܡܰܢ ܗܽܘ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܡܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ܆ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܡܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܪܳܫܶܡ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܡܚܰܝܶܕ ܘܡܰܠܘܶܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܦܶܠܓ̈ܶܐ ܕܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܡܰܐܪܶܙ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܕܒܰܚ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܫܰܝܶܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܶܗ ܘܚܰܝܶܕ ܘܰܐܠܘܶܬ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ. ܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܡܰܟܪܶܟ ܠܳܗ̇ ܠܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܚܽܘܕܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܡܒܰܕܶܩ ܘܰܡܫܰܘܕܰܥ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܚܽܘܕܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܕܒܰܚ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܡܶܬܟܪܶܟ ܛܰܒܥܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܪܺܝܣܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܚܽܘܕܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܆ ܡܰܠܦܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܕܒܰܚ. ܗܳܝ ܕܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܗܳܦܶܟ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܣܶܡܳܠܳܝܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܗܳܝ ܕܳܕܩܰܪ ܒܦܶܠܓܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܚܰܘܶܐ ܕܶܐܬܕܩܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܗܳܝ ܕܣܳܐܶܡ ܦܶܠܓܳܐ ܥܰܠ ܦܶܠܓܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܕܒܰܚ ܚܰܝܶܕ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܡܳܐ ܠܘܳܬ ܦܰܓܪܳܐ 78 ܡܰܝܬܶܐ ܘܪܳܫܶܡ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܡܰܘܒܶܠ ܠܘܳܬ ܕܡܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܗܺܝ ܐܶܬܳܬ ܘܶܐܬܚܰܝܕܰܬ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܟܰܕ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܙܰܠ ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܫܳܕܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܟܳܣܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܺܝܕܰܥ ܕܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܰܘ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܪܳܡܶܐ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ܆ ܕܗܽܘ ܕܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܶܗ ܘܗܽܘ ܕܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܶܗ܆ ܗܽܘ ܕܒܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܣܳܐܶܡ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܕܳܐܦܶܢ ܒܰܬܪܶܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܡܳܪܳܐܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܳܕܶܐ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܰܕܡܳܐ܆ ܩܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܠܰܓܡܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܥܳܒܶܕ. ܕܰܩܨܳܝܗܝ ܠܦܰܓܪܶܗ ܘܦܰܠܓܶܗ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܒܟܳܣܳܐ ܡܰܙܥܩܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܩܛܺܝܠܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܬܣܺܝܡܳܐ ܠܰܣܛܰܪ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܗܰܕܳܡܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܪܺܝܫܳܝ ܘܡܳܪܳܢܳܝ ܕܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܓܡܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܩܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܠܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܡܽܘܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܟܰܕ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܩܨܽܘܢ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܳܐ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܠܽܘܢ ܚܕܳܐ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܠܚܰܕ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܺܝܗܶܒ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܠ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܒܰܩܨܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܦܳܣܺܝܢ ܒܰܐܪ̈ܙܶܐ ܕܰܟܪܺܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܰܣܽܘܟ̈ܬܳܢܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܬܽܘܒ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ  79 ܫܳܩܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܓܡܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܬܪ̈ܰܡܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܟܳܣ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܟܳܣ̈ܶܐ ܡܰܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ ܠܘܳܬ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܢܶܫܬܰܘܕܥܽܘܢ ܘܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܕܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܟܳܣ̈ܶܐ ܕܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܩܰܠܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܰܪܢܰܢ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܕܗܳܦܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܳܣ̈ܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܫܳܩܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ ܠܰܓܡܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܟܳܣ̈ܶܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܥܳܝܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܐܪܳܙܳܢܳܝܳܐ ܗܽܘ ܘܳܐܦ ܠܘܳܬ ܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܠܟܳܝ̈ܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܢܛܺܝܪ܀

ܡܶܛܽܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ.

ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܪܳܫܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ ܒܥܺܕܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܡܶܬܓܡܰܪ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܐܶܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܘܶܐܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܶܐܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܘܶܐܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܶܐܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܶܐܢ ܟܺܝܪ̈ܽܘܛܽܘܢܺܝܐܰܣ ܘܫܰܪܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܬܺܐܒܶܝܠܳܝܳܐ ܒܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܕܗܽܘ ܠܰܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܘܓܳܡܰܪ ܠܕܶܒܚܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܡܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܨܳܐܰܪ܆ ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܳܐܦܶܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܠܶܗ ܪܳܫܡܺܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܰܥܡܕܺܝܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܽܘܢ ܥܳܡܶܕ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܩܳܢܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܘܟܰܠܩܺܝܕ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.

80 ܥܰܠ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܘܥܰܠ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܝܚ  ܐܶܢܽܘܢ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ. ܛـ ܆ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܛـ  ܥܰܠ ܕܡܳܐ. ܘܰܒܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܬܠܳܬ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܕܟܰܕ ܢܣ̣ܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܰܓܶܢ ܢܶܥܒܶܕ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܬܠܳܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܳܨܶܐ ܘܪܳܫܶܡ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܬܠܳܬ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܪܳܫܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܐܪܶܙ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܘܰܬܠܳܬ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܪܳܫܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܕܟܰܕ ܢܣ̣ܰܒ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܐܒܳܐ ܡܰܢ ܨܳܒܶܐ. ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܨܛܒܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܡܩܰܕܶܫ. ܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܶܝܢ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܟܰܕ ܡܰܓܶܢ ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܰܐܒܳܐ ܡܰܢ ܨܒܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܨܛܒܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܡܠܶܐ. ܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܩܳܨܶܐ ܘܪܳܫܶܡ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܡܰܢ ܨܒܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܨܛܒܶܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܓܳܡܰܪ. ܙܳܕܶܩ ܬܽܘܒ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܥܰܠ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ܀

ܘܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܒܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܩܺܠܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܘܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܢܶܪܫܽܘܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܣܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܪܳܫܶܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܠ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܥܰܠ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ.

81 ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܙܒܰܢܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܬܠܳܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܪܒܰܥ ܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܓܥܶܠ ܠܥܰܡܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܐܶܬܦܰܢ ܥܠܰܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܒܰܚܢܳܢܳܐ ܘܒܰܪܶܟ ܠܥܰܡܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ ܒܕܽܘܟܰܬ ܗܳܝ ܕܰܐܪܒܰܥ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܶܐܬܦܰܢ ܥܠܰܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܒܰܚܢܳܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܫܽܘܠܳܡܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܓܰܥܠܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܒܰܬܠܳܬ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܪܳܫܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܘܚܰܕ ܥܰܠ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܒܳܬܪܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܠܰܝܬ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܶܡܳܠܶܗ ܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܕܢܶܪܫܽܘܡ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܥܰܠ ܣܶܡܳܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܢ ܡܰܢ ܘܠܰܝܬ ܥܰܡܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܕܢܶܪܫܽܘܡ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܬܟܰܗܢܳܐ ܘܡܶܬܩܰܨܝܳܐ ܦܪܺܝܣܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗܢܳܐ ܘܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܩܰܕܶܫ ܗܽܘ ܠܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܶܐܬܢܟܶܣ ܒܰܒܣܰܪ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܺܝ ܠܟܽܠ. ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܘܡܶܬܚܰܝܕܳܐ ܦܪܺܝܣܬܳܐ ܠܰܕܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܚܰܝܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܠܦܰܓܪܶܗ ܟܰܕ ܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܬܽܘܒ ܢܳܣܶܒ ܟܳܗܢܳܐ ܠܠܰܚܡܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܠܰܘ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܚܳܬܶܡ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܠܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܟܳܣܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ 82 ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܟܬܰܒܢܰܢ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܫܰܪܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܶܗ ܒܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܒܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܰܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܠܳܟ ܐܰܫܘܺܝܬ ܕܰܬܩܰܕܶܫ ܒܝܰܕ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܒܰܩܨܳܝܳܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܗܳܝ ܕܒܰܬܰܪ ܕܫܰܡܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܫܰܡܠܺܝ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܩܳܨܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܳܬܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܟܰܗܰܢ ܒܰܒܣܰܪ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܩܳܨܶܝܢܰܢ ܠܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܘܪܰܫܡܺܝܢܰܢ ܠܰܕܡܳܐ ܒܝܰܕ ܚܳܬܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ: ܠܟܽܘܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܛܰܦܣܺܝܢܰܢ ܕܒܶܗ ܡܶܬܟܰܗܢܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܡܶܬܛܰܒܥܺܝܢ ܒܝܽܘܩܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܙ܆ ܕܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ

ܢܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܶܗ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܗܳܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܚܳܐܰܪ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܒܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܶܦ ܡܳܪܰܢ ܠܡܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܺܐܡܰܪ. ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܗܺܝܬ. ܗܳܢܰܘ: ܕܠܳܐ ܒܰܗܺܝܬ ܠܰܡ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܰܗܺܝܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ. ܢܰܡܪܰܚ ܠܡܶܩܪܳܐ: ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܕܳܐܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܟܰܕ ܕܟܶܝܢܰܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܰܒܪ̈ܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܚܛܳܗܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ 83 ܬܽܘܒ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܰܒܽܘܢ. ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ ܒܪܳܐ ܟܰܕ ܥܡܰܕ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ. ܟܰܕ ܒܗܳܝ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ: ܠܰܘ ܒܪܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܪ̈ܐܛܺܝܩܽܘ. ܐܰܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܪܶܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ: ܕܝܰܠܕܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙ: ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܰܥܡܰܕ: ܓܠܳܝܗܝ ܘܚܰܘܝܶܗ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܡܳܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܶܪܝ: ܡܚܰܘܳܝܽܘ ܚܰܘܝܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ: ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܦܽܘܫܳܩܳܗ̇

ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܥܳܡܕܺܝܢܰܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܩܳܥܶܐ ܥܰܡܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܐܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܡܦܰܫܰܩ ܠܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܬܰܝ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܀

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܛܰܟܣܰܬ ܕܬܶܬܶܐܡܰܪܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܩܽܘܪܳܒܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܦܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܡܰܘܕܥܳܐ ܠܰܐܒܳܗܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܰܒܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܕܬܶܪܘܰܙܝ ܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܰܕܐܰܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ܆ ܘܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ. ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܳܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܐܰܒܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܥܡܳܕܳܐ. ܘܰܐܒܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܓܰܘܳܢܳܐܶܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܘܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠ. ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܟܰܕ ܡܰܥܠܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ. ܗܳܢܰܘ: ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܰܢ ܫܡܳܟ ܟܰܕ ܣܳܥܪܺܝܢܰܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܚܢܰܢ ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܕܰܐܫܘܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܬܺܐܬܶܐ 84 ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܗܳܢܰܘ: ܢܺܐܬܶܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܟ ܘܳܐܦ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ. ܬܽܘܒ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܗܳܢܰܘ: ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܕܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܡܰܡܠܶܟ. ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܗܳܢܰܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܰܟܦܽܘܪ̈ܝܶܐ ܘܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܫܬܰܡܰܫ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܬܽܘܒ ܠܰܚܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܰܒ ܠܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܰܠܟܰܪܣܳܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢ ܐܳܣܽܘܛܳܐܺܝܬ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܨܰܦ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܘܩܳܝ̈ܡܳܢ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ. ܗܳܢܰܘ: ܠܰܥܕܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ: ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝ ܚܠܳܦ ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܫܳܒܩܺܝܢܰܢ܆ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܫܳܒܶܩ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܟܠܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܟܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܰܥܶܠ ܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܺܝܠ ܟܝܳܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܪܰܦܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܡܰܟܝܳܢܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܠܰܝܬ ܒܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܕܚܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܩܳܐܶܡ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܘܚܰܝܠܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܚܰܝܠܳܟ ܓܶܝܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܛܥܺܝܢ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

     ܬܽܘܒ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܐܒܳܗܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܒܪܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܦܽܘܪܳܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܡܨܰܠܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܟܰܕ 85 ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܦܰܐܝܽܘܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܩܰܕܫܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܳܝܳܐ. ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܗܰܘ ܕܰܐܫܘܺܝ ܠܰܢ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܘܠܕܰܬ ܠܟܽܠ ܘܰܡܫܰܡܠܝܰܬ ܠܟܽܠ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢ̈ܶܐ. ܕܠܳܗ̇ ܩܳܢܶܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܘܶܝܢܰܢ ܠܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܕܰܥ. ܕܟܳܗܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܠܶܫܳܢܳܐ ܒܓܽܘܫܡܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܰܩܦܽܘܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܬܽܘܒ ܟܳܗܢܳܐ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ  ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ: ܡܦܺܝܣ ܠܳܐܒܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ: ܡܙܰܗܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܗܳܕܶܐ. ܕܰܡܚܰܪܪ̈ܰܝ ܡܶܢ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܘܰܡܫܰܝܢ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܚܝܳܢ̈ܶܐ܀ ܡܶܚܕܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܦܳܩܶܕ ܠܥܰܡܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ. ܗܳܢܰܘ: ܦܳܩܶܕ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܰܐܪܟܶܢܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܳܗܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܡܨܰܠܶܐ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܪܟܶܢܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܶܐܬܟܰܫܰܘ ܠܶܗ ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܟܽܘܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ: ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܗܳܢܰܘ: ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܪܟܢܺܝܢܰܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ. ܘܟܳܗܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܠܳܟ ܐܰܪܟܶܢܘ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ: ܡܦܺܝܣ ܠܰܐܒܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܒܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܙܳܕܩܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܚܝܳܢ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀ ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ: ܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ 86 ܗܳܪܟܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܫܠܳܡܳܐ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܥܰܠ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ܀ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫܘ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝܘ ܘܶܐܬܓܡܰܪܘ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ. ܘܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ  ܕܬܶܣܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܢܘ ܠܟܽܘܢ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܠܒܰܪ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܚܳܬܶܡ ܠܗܽܘܢ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܢܰܛܪܳܢܺܝܬܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܀ ܘܡܶܚܕܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܢܚܽܘܪ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܒܙܰܘܥܬܳܐ ܢܚܽܘܪ ܒܗܽܘܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܪܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܗܽܘܢ ܠܥܺܝܢܰܝܟܽܘܢ܀ ܟܳܗܢܳܐ ܡܪܺܝܡ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܗܽܘܢ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܚܝ̈ܳܢܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ. ܬܽܘܒ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܠܗܰܘܢܳܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫܘ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܽܘܟܳܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܗܰܘܢܳܐ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܬܽܘܒ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܘܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܳܣܶܒ ܟܰܕ ܠܳܐ ܕܟܶܐ܆ ܡܶܬܚܰܝܰܒ ܕܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܽܘܒ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ. ܒܚܳܬܡܳܐ ܘܪܽܘܫܡܳܐ ܘܛܰܒܥܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ  87 ܐܶܣܛܰܒܰܬܢܰܢ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ. ܠܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܩܕܳܡ ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܥܶܠ ܘܰܡܙܰܕܝܚܺܝܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗܢܳܐ ܘܡܰܙܥܶܩ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ܆ ܐܪܳܙ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܗܕܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܗܘܳܐ. ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܰܡܪܺܝܡ ܠܦܺܝܢܟܳܐ ܘܰܠܟܳܣܳܐ ܠܥܶܠ ܒܳܐܐܰܪ܆ ܗܳܝ ܕܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܘܥܰܠ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܬܽܘܒ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܰܘ ܕܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܘܢܶܓܫܽܘܦ ܒܶܗ. ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ. ܬܽܘܒ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܝ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܥܰܡ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ. ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ܀ ܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܰܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܬܽܘܒ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܚܪܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܡܰܫܬܰܡܗܳܐ ܐܰܒܳܗܽܘܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܚܪܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ 88 ܒܟܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܳܐܦܳܠܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ. ܟܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܰܘ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܰܝ ܒܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܬܽܘܒ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܙܥܶܩ ܥܰܡܳܐ ܗܳܟܰܢ. ܐܪܳܙ ܡܶܬܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܕܳܐܦ ܒܳܬܰܪ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܟܰܬܪܰܬ܆ ܘܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܬܽܘܒ ܣܰܓܺܝ ܦܳܩܚܳܐ ܕܰܢܩܰܕܫܽܘܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܫܰܡܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܶܬܚܰܣܺܝ ܒܰܓܡܽܘܪܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܛܽܘܦܣܳܢܳܐܺܝܬ ܩܶܪܒܰܬ ܠܦܽܘܡܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܠܗܰܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܢܒܺܝܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܐܶܬܚܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܒܐܪܳܙܳܐ܆ ܗܳܪܰܟܳܐ ܕܡܶܬܶܐܟܶܠ ܫܪܳܪܳܐ ܟܡܳܐ ܡܚܰܣܶܐ ܠܳܐܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ. ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܪܳܙܳܐ܆ ܠܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܪܳܙܳܐ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܬܬܚܶܕ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܳܪܣܳܐ ܘܡܶܬܚܰܦܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܬܓܢܶܙ ܡܳܪܰܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܘܠܳܐ. ܘܥܰܠ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܀ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ܀ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ܆ ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕܫܶܗ܀ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܟܳܗܢܳܐ ܩܳܨܶܐ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܚ

 ܥܰܠ ܐܪ̈ܳܙܶܐ

ܬܽܘܒ ܒܳܗ̇ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܟܰܕ ܪܳܕܶܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܡܰܛܶܝܢܰܢ. ܟܳܗܢܳܐ ܓܶܝܪ ܒܳܬܰܪ ܕܳܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܡܟܰܣܶܐ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܟܽܘܦܳܪ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܦܰܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܐܳܦ ܕܰܢܫܰܘܬܶܦ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܓܰܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܟܽܘܦܳܪ̈ܶܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܰܬ ܥܰܠ ܩܰܒܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܩܳܦܶܠ ܠܟܽܘܦܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܗܳܝ ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܰܡܟܰܣܶܐ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܚܰܦܰܝ ܗܘܳܐ ܘܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܓܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܝܽܘܩܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܘܶܐܬܝܕܰܥ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀ ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܟܳܗܢܳܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܰܘܬܶܦ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܬܽܘܒ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܟܳܗܢܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܚܰܝܠܳܐ܆ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܬܽܘܒ ܙܳܕܶܩ ܠܦܰܠܳܚܳܐ ܕܗܽܘ ܢܶܣܬܰܝܒܰܪ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܚܰܩܠܶܗ. ܘܟܶܢ ܢܫܰܘܬܶܦ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܡܠܶܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܰܐܠܶܦ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܟܳܗܢܳܐ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܰܩܠܺܪ̈ܺܝܩܽܘ ܘܰܠܥܰܡܳܐ܆ ܥܳܒܶܕ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܦܰܠܶܓ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܟܳܣܳܐ ܢܳܦܶܩ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܘ ܐܰܟܡܰܢ ܕܩܰܫܺܝܫ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܩܕܳܡ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܦܰܓܪܳܐ. ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܟܳܗܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܦܰܠܶܓ ܠܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܶܗ. ܢܳܦܩܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܒܝܰܕ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܪܳܐ ܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܝܰܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܘܡܶܬܓܠܶܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܓܰܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ. 90 ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܒܝܰܕ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܢܰܨܺܝܚ̈ܶܐ. ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܢܰܗܰܪܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܪܳܐ. ܘܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܠܺܝܕܰܥܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܬܢܳܢ܆ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ ܒܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܒܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢܰܢ܆ ܐ̱ܪܳܙ ܗܳܝ ܕܶܐܬܢܰܗܰܪܢܰܢ  ܒܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܘܶܐܬܦܰܛܰܡܢܰܢ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪ܆ ܘܶܐܫܬܺܘܝ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܳܬܩܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܩܨܳܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܨܳܐܰܪ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܫܬܘܺܝܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܰܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܛ. ܥܰܠ ܩܽܘܪܳܒܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܕܰܢܣܰܒ̣ܢܰܢ ܘܶܐܫܬܺܘܝܢܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܚܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܚܰܣܝ̈ܳܢܶܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ܀ ܟܳܗܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ܆ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܗܰܢܰܘ ܒܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܰܘܕܶܐ 91 ܒܳܗ̇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܚܝ̈ܳܢܶܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ. ܘܫܳܐܶܠ ܡܶܢܶܗ ܬܽܘܒ ܕܰܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܠܕܽܘܟܳܝܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܘܠܰܘ ܠܚܽܘܝܳܒܳܐ. ܘܫܳܐܶܠ ܬܽܘܒ. ܡܶܢܶܗ ܕܰܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܘܦܶܣܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܪܳܙ ܡܶܬܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܐܫܘܰܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܬܽܘܒ ܡܫܰܡܠܺܝܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܫܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܳܪܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܐܠܰܝ̈ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܐܫܘܺܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ.

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܳܩܶܕ ܠܗܽܘܢ ܕܢܰܪܟܢܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܡܨܰܠܶܐ܀ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܪܟܶܢܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܳܐܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܒܪܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܢܰܫܦܰܥ ܠܶܗ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ܆ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܒܳܐ ܣܳܠ̈ܩܳܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܳܗܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚܺܝܕ܆ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܡܰܗ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚܺܝܕ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܰܥܶܗܕ 92 ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܟܰܕ ܡܶܬܰܥܗܕܺܝܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܘܬܳܟ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܡܰܗܦܶܟ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܰܐܒܽܘܟ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܳܬܰܪ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ܆ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܡܳܕܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܣܳܠ̈ܩܳܢ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܠܩܳܐ ܠܘܳܬ ܒܪܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܶܠ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܳܒܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܠܩܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ܆ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܘ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܪ̈ܕܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܠܺܝ̈ܦܶܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܬܰܪܨܺܝܗ̇ ܘܰܢܣܩܺܝܗ̇ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܣܳܠܩܳܐ ܠܘܳܬ ܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܟܳܗܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܥܶܠ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܘܡܶܬܡܰܨܰܥ ܩܳܐܶܡ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܣܳܠܩܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܘܦܳܩܚܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܗܘܰܝܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܩܪܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܢ ܠܘܳܬܶܗ܀

 

ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܟܽܠܶܗ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܰܕܥܺܕܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܠܳܐ 93 ܦܰܓܪܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܘܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܶܒܚܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܢܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܨܳܐܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢܰܢ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܽܘܢܳܫܳܐ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:

ܒܝܰܕ ܗܰܝܟܠܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢܰܢ. ܒܝܰܕ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܛܰܦܣܺܝܢܰܢ. ܒܝܰܕ ܟܗܳܢܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܦܳܠܰܚ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܠܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܶܐ. ܒܝܰܕ ܫܶܐܠܰܬ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܪܟܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܓܗܳܢ̈ܳܬܳܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܢܰܢܦܽܘܪܰܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܠܰܡܟܰܗܢܳܢܽܘܬܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܦܳܐ ܟܢܺܝܟܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ ܠܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܝܽܘܩܢܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܫܽܘܘܟܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܒܝܰܕ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ. ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܡܰܥܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܒܳܥܽܘܬܳܐ ܚܣܺܝܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠ. ܒܝܰܕ ܩܨܳܝܳܐ ܘܪܽܘܫܡܳܐ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܕܙܰܘܥ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܒܝܰܕ ܚܳܬܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܦܰܐܪܪܶܝܣܺܝܰܐ ܒܰܝܬܳܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ. ܒܝܰܕ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܒܝܰܕ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠ 94 ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܠܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠ ܟܽܠ ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠ. ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܰܩܦܺܝܣܽܘܬܳܐ. ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܢ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܰܨܰܚܢܰܢ ܬܶܐܘܳܪܺܝܛܺܝܩܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܒܥܳܬܳܟ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܝܳܐ ܐܳܦ ܠܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܐܰܙܘܰܓܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܐܳܐ.

ܒܫܽܘܠܳܡ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܡܕܰܢܚܳܝܳܐ܆ ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ. ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܳܩܶܕ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܶܫܬܪܽܘܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܥܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܒܫܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܗܳܢܳܘ. ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕܬ ܠܰܡ ܡܶܫܬܪܶܝܢܰܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܒܡܰܥܪܒܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ. ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ܆ ܠܚܽܘܕ. ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ. ܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܰܡܳܐ ܒ̈ܳܬܶܐ܆ ܦܰܓܪܳܟ ܕܰܫܩܰܠܢܰܢ ܘܰܕܡܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܒ̈ܳܬܶܐ ܗܳܦܶܟ ܟܳܗܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܨܳܐܰܪ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܡܰܓܶܥܠܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ. ܡܰܓܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܬܝܰܩܰܢ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܕܗܽܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܢܰܛܰܪܟܽܘܢ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܘܠܰܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܡܰܓܥܠܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܨܽܘܪ ܠܺܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܣܺܝܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܘܰܢܨܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܠܰܨܠܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܡܰܓܥܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܓܥܠܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܘܚܰܬܺܝܬܳܐ܀

     ܠܢܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܬܢܳܢ ܡܢܺܝܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܠܦܽܘܬ ܬܰܥܕܺܝܪܳܐ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܡܰܢ ܘܰܡܫܰܡܠ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܒܥܳܬܳܟ ܘܰܬܒܰܥܬܳܟ ܫܰܡܠܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ܆ ܘܫܳܘܶܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܳܐܛܺܝܳܘܣ ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܠܺܝܛܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܶܙܘܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܢܰܦܫܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܘܪܶܥܢܳܝܳܐ ܡܨܰܠܠܳܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܚܳܠܦܰܝ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܳܐ ܕܝܽܘܢܳܢܘܣܺܝܳܘܣ ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܳܐ܆ ܕܡܶܬܬܰܘܬܰܒ ܒܳܐܡܺܝܕ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܶܐܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܝܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܕܰܐܒܽܘܗ̇ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܡܛܶܐ ܠܰܢܝܳܚ̈ܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܠܶܡ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ

 

ܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܠܰܝ ܘܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܐܰܝܕܺܝܢ܆ ܘܰܐܝܕܺܝܢ ܐܰܝܕܺܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܥܰܕܰܪܘ ܠܺܝ. ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܳܐ ܒܰܡܟܰܗܢܳܢ̈ܶܐ܆ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܕܒܶܝܬ ܫܰܗܺܝܢ ـ ܒܪܺܘܟܣܶܠ. ܟ܆ ܝ ܆ ܒ̱.


[1] ܒܝܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܘܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܦܓܪܳܐ ܘܳܕܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܘܰܡܢܰܗܰܪ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܝܳܘܢܳܘܣܺܝܳܘܣ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܰܪ ܨܰܠܺܝܒܺܝ ܏ܐܦܣ ܕܳܐܡܺܝܕ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܕܟܰܬܒܶܗ ܠܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܏ܡܝܛܪ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܫܰܐܠܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܫܶܐܠܬܳܐ ܕܒܰܥܳܝܳܐ ܘܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܘܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܡܦܰܫܩܳܢܳܐ.

[2]  ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܕܡܶܬܕܰܠܰܠ ܒܰܪܓܰܢܰܘܰܝ ܕܡܶܢ ܬܰܐܓܪܺܝܬ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܘܡܰܠܟܳܝ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܢܓܳܝܶܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܢܚܰܫܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܫܡܳܐ ܕܰܢܚܰܫܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܨܳܐܰܪ. ܚܫܽܘܒ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܬܠܳܬ ܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܒܨܺܝܪ ܚܰܕ. ܕܒܳܗܝ ܕܡܺܝܡ ܘܝܽܘܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܽܘܢ ܘܫܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܺܝܢ ܘܳܐܠܰܦ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܳܠܰܦ ܘܚܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܶܝܬ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܳܦܶܩ ܫܡܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܠܫܰܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܝܳܐ܀