ܕܘܟܪܢܐ ܕܚܡܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܫܘܢܳܝ ܬܠܝܬܝ ܛܘܒ̈ܐ

ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܒܪܨܘܡ([1])

ܒܢ̈ܝܐ ܕܝܠܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܗܕ̈ܡܝ ܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ

ܘܫܘ̈ܬܐܣܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܘܥܕ̈ܬܢܝܐ܆ ܪ̈ܳܡܝ ܐܝܩܪܐ.

ܒܘܪܟܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܘܨܠܘܬܐ ܐܒܗܝܬܐ ܠܟܘܢ ܡܫܟܢܝܢ܆ ܘܐܡܪܝܢܢ:

ܒܬܪ ܥܘܩܒܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܡܦܝܣܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܒܒܛܝܠܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܒܚܘܠܡܢܐ ܓܡܝܪܐ ܘܢܝܚܘܬ ܒܳܠܐ ܢܶܛܪܟܘܢ.

ܚܒܝܒ̈ܝܢ܆ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܝܘܡܢܐ ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܒܠܘܡܕܐ ܕܕܘܟܪܢܐ ܕܚܡܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܫܘܢܳܝ ܬܠܝܬܝ ܛܘܒ̈ܐ ܡܚܟܘܡܬ݂ܐ ܪܒܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܒܪܨܘܡ.

ܘܒܦܐܝܘܬ ܦܘܪܣܐ ܗ̇ܢܐ ܪܰܒܰܬ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܠܪܝܫܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܓܒܪܐܝܠ ܡܪܘܓܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܕ̈ܡܝ ܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܠܫܘܬܐܣ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܟܝܬ ܘܥܕ̈ܬܢܝܐ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܢܐ ܟܠܗ ܣܰܪܩ ܚܝܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܗܒܒܘܬܗ ܕܠܘܡܕܐ ܗ̇ܢܐ.

ܟܕ ܠܟܬܒܐ ܟܗܢܝܐ ܫܡܥܝܢ ܚܢܢ ܕܐܡ̇ܪ: «ܛܒ ܠܡܘܕܝܘ ܠܡܪܝܐ ܘܠܡܙܡܪ» (ܡܙ92: 1). ܘܳܠܝܐܝܬ ܠܬܘܕܝܬܐ ܕܡܬܬܚܝܒܐ ܠܗ ܠܐܠܗܢ ܡܩܪܒܝܢ ܚܢܢ ܘܚܳܕܝܐܝܬ ܙܶܕܩܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܩ̇ܥܝܢ ܚܢܢ. ܕܝܠܢܐܝܬ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܢܐ ܒܪܝܟܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܕܘܟܪܢܐ ܕܚܡܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܫܘܢܝ ܡܘܕܥܬ݂ܐ ܪܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܕܒܝܬ ܒܪܨܘܡ ܡܚܰܓܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܟܕ ܒܚܕ ܠܶܒܐ ܘܒܚܕܐ ܢܦܶܫ ܟܠܟܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܝܠܢ ܚܒܝ̈ܒܐ ܐܬܟܢܫܬܘܢ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܪܳܬܚܝܢ ܠܒܘ̈ܬܟܘܢ܆ ܘܒܚܕܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܗ̇ܢܐ ܡܥܕܥܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܢܐ ܩܰܪܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܢܡܘܣ̈ܝܐ ܕܬܪܘܢܝܘܢ ܦܛܪܘܣܝܐ܆ ܒܥܕܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܒܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܢ ܚܳܕܝܢ ܘܪܳܘܙܝܢ܆ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܠܶܫܢܝ̈ܗܘܢ ܡܝܒܒܝܢ. ܐܝܢ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܳܠܐ ܠܢ ܠܡܶܚܕܳܐ ܥܡܟܘܢ ܘܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܕܘܝܕܐܝܬ ܢܙܡܪ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ: «ܛܒ ܠܡܘܕܝܘ ܠܡܪܝܐ ܘܠܡܙܡܪ» (ܡܙ92: 1) ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܘܗ̈ܒܬܗ ܕܠܘܬܟܘܢ ܟܕ ܠܟܘܢ ܐܰܫܘܝ ܠܡܥܕܥܕܘ ܕܘܟܪܢܐ ܕܗ̇ܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܪܒܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܒܪܨܘܡ.

ܚܒܝ̈ܒܝܢ܆ ܒܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܘܒܟܠܙܒܢ ܢܳܨܚܝܢ ܝܕܘ̈ܥܬ݂ܢܐ ܪ̈ܳܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܡܝܬܪ ܟܘܟܒܐ ܡ݂ܢ ܟܘܟܒܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܝܰܬܪ ܝܕܘܥܬ݂ܢܐ ܡ݂ܢ ܝܕܘܥܬ݂ܢܐ: ܘܳܠܝܐܝܬ ܚܰܝܳܒܝܢ ܚܢܢ ܠܡܝܬܝܘ ܠܡܨܥܬܐ ܥܘܗܕܢܗ ܒܪܝܟܐ ܕܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ. ܘܥܠ ܠܫܢܐ ܘܗܘܢܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܕܝܠܗ ܚܰܟܝܡܬ ܒܐܠܗܐ܆ ܘܥܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܨܶܒܥ̈ܬܗ. ܗ̇ܠܝܢ ܕܟܠܝܘܡ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܠܐ ܠܺܐܝ̈ܝ ܘܠܐ ܐܰܗܡ̈ܝ ܡ݂ܢ ܕܰܠܡܶܩܪܐ ܘܠܡܟܬܒ ܟܠ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝܘ̈ܗܝ܆ ܘܠܡܶܬܗܓܝܘ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܺܠܝܐ܆ ܒܟܬܒ̈ܐ ܐܡܝܪ̈ܝ ܒܪܘܚܐ ܘܡܰܠ̈ܦܰܝ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܐܠܗܝ̈ܐ ܩܰܕܺܝ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܒܐ ܕܓܰܘܐ܆ ܟܕ ܬܟܝܠܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܙܰܕܶܩܢܢ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܕܬܶܬܛܰܫܐ ܡܝܬܪܘܬܗ ܕܐܒܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܐ܆ ܘܬܶܬܛܡܪ ܘܬܬܟܣܐ ܒܫܶܬܩܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܓܒܰܝܢܢ ܠܰܢ ܕܢܣܝܡ ܠܗ̇ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܐܝܟ ܕܠܒܘܣܡܐ ܕܢܦ̈ܫܬܟܘܢ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܥܘܗܕ̈ܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܗ ܕܐܒܐ ܗ̇ܢܐ ܒܪܝܟܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܚܰܪܬ ܚܝܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܟ̇ܬܘܒܐ ܕܝܠܗ ܕܝܠܢܝܐ ܒܡܕܝܢܬ ܚܡܨ ܫܰܡܶܫܢܳܝܗܝ. ܡܟܝܠ ܕܙܒܢܐ ܠܘ ܙܥܘܪ ܥܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܐܥܒܪܢ ܗ̱ܘܝܢ܆ ܘܠܡܝܬܪ̈ܬܗ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܳܩܢ ܗ̱ܘܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܪܓܫܢܢ ܕܠܡ ܝܘܬܪܢܐ ܪܒܐ ܛܥܝܢ ܫܪܒܗ ܠܫܡܘ̈ܥܐ ܦܪ̈ܘܫܐ ܪ̈ܚܡܝ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܐܬܪܕܺܝ ܘܐܬܚܰܟܡ ܒܣܦܪ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܡܢܗ̇ ܕܛܠܝܘܬܗ. ܟܕ ܢܩܝܦܐ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܕܡܘܬ ܢܒܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܐܡܪ ܘܐܪܡܝܐ ܘܝܘܚܢܢ ܟܪܘܙ ܩܘܫܬܐ. ܘܡܢܗ̇ ܕܩܰܘܡܬ݂ܗ ܙܥܘܪܬܐ ܫܶܘܚܰܬ ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܪܡܝܣܘܬܗ ܘܡܗܘܢܘܬܗ ܘܫܦܝܪܘܬ ܙܢܘ̈ܗܝ ܡܝܬܪ̈ܐ ܘܚܪܝܦܘܬܗ ܕܒܝܘ̈ܠܦܢܐ. ܐܬܒܠܥ ܒܪܚܡܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܓܠܝ̈ܢܐ ܕܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܒܟܬܒ̈ܐ ܕܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܦܩ ܘܫܩܠ ܛܰܥܢܐ ܘܣܥܪ ܠܥܕ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܠܒ̈ܬܝ ܐܪ̈ܟܐ ܕܒܥܠܡܐ ܟܠܗ ܒܐܘܪܝܦܝ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܘܒܐܡܝܪܟܐ ܒܒܥܳܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܪܚܡܬ ܡܪܕܘܬܐ ܥܬܝܪܬܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܘܐܫܟܚ ܒܝܕܗܘܢ ܕܟܪ̈ܘܟܝܰܘܗܝ ܛܒܝܒ̈ܐ ܠܡܟܰܢܫܘ ܡܚܘܝܢܐ ܚܕ ܪܒܐ ܒܣܪ̈ܝܛܐ ܟܠܗܘܢ ܕܗܳܪܬܡܢ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܟܠܗ ܣܺܝܡܺܝܢ ܘܡܒܕܪܝܢ. ܗ̇ܘ ܕܐܢ ܢܶܨܒܐ ܡܪܝܐ ܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܠܡܚܬܡܗ ܒܦܛܪܝܪܟܘܬܢ ܡܥܠܝܬܐ. ܣܳܦܩܐܝܬ ܗܟܝܠ ܐܬܥܢܝ ܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܒܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܩܪܳܐ ܘܶܐܬܝܰܬܪ ܘܛܒ ܡܥܠܝܐܝܬ ܟܬܒ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܦܐܝܐܝܬ ܣܗ̈ܕܢ ܟܬܝ̈ܒܬܗ ܥܬܝܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡ݂ܢ ܒܬܪܗ ܕܐܝܟ ܣܝܡܬܐ ܝܩܝܪܬ ܕܡܝ̈ܐ ܫܒܩ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܟܬܒܗ ܛܒܝܒܐ ܕ«ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ». ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܒܪܐ ܗ̱ܘܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܘܩܝ̇ܘܡܐ ܪܒܐ ܘܡܢܰܨܚܢܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ܆ ܘܩܐܡ ܗ̱ܘܐ ܒܐܦ̈ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܢܰܣܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܰܡܢܰܬܳܫܘ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܫܢ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܪ̈ܛܝܩܝܬܐ. ܘܒܩܶܨܬ ܗ̇ܕܐ ܐܬܓܒܝ ܕܢܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܒܐ ܕܓܰܘܐ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܫܢܬ ܐܨܠܓ ܡ̄ ܓܐܝܐܝܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܝܺܬܒ܆ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܚܠܝ̈ܡܐ ܘܒܢܡܘ̈ܣܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܰܢܗܪ ܘܚܰܟܡ ܠܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܒܟܠ ܐܕܫܐ ܘܙܢܐ ܕܡܥܠܝܘܬܐ ܘܨܒܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܠܗ̇ ܨܰܒܶܬ. ܐܬܚܙܝ ܒܡܠܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܝܕܥܬܐ ܘܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܘܪܝܫܢܘܬܐ ܚܦܝܛܬܐ܆ ܘܒܥܝܪܘܬܐ ܡܶܫܬܒܚܢܝܬܐ ܘܒܪܶܚܡܬ ܒܢ̈ܝܐ ܡܩܠܣܬܐ. ܘܒܡܐܬܝܬܗ ܕܗܢܐ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܠܬܪܘܢܝܘܢ ܦܛܪܘܣܝܐ܆ ܦܐܪ̈ܐ ܡܫܪ̈ܬܚܐ ܘܒܰܫܝ̈ܠܐ ܝܶܗܒܰܬ ܐܪܥܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܬܠܬܝܢ ܗ̇ܝ ܕܙܥܘܪܝܐ: ܐܠܐ ܒܶܫܬܝܢ ܘܒܡܐܐ ܗ̇ܝ ܕܪܳܡܳܐ. ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܛܒ ܗ̱ܘ ܠܡܰܥܗܕܘ ܬܢܳܢ ܕܠܡ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܓܠܝܙ ܗ̱ܘܐ ܡ݂ܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ ܘܝܕܘ̈ܥܬܢܐ ܛܒܝܒ̈ܐ ܠܡܬܚܐ ܕܡܐܘ̈ܬܐ ܕܫܢ̈ܝܐ. ܡ݂ܢ ܒܠܰܝ ܙܪܘܥܐ ܘܙܰܪܥܐ ܛܒܐ܆ ܘܡ݂ܢ ܩܶܨ ܗܳܟܢ܆ ܐܬܒܨܪܘ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܚܶܢܰܬ ܠܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܬܓܒܝ ܘܐܫܬܕܪ ܠܗܘܢ ܦܳܠܚܐ ܛܒܐ ܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ. ܟܕ ܡܬܒܩܝܢ ܚܢܢ ܒܝܕ̈ܥܬܐ ܪ̈ܡܬܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗܫܐ ܒܢ̈ܝ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܒܪܟܬܐ܆ ܦܪܝܫܐܝܬ ܕܝܢ ܒܰܡܛܟܣܘܬܐ ܕܣܶܕܪ̈ܐ ܕܰܙܢܳܓ̈ܐ ܩܠܝܪ̈ܘܣܝܐ ܘܫܦܝܪܘܬ ܕܘܝܳܪܐ ܘܨܶܒܬܐ ܕܡܫܡܫܢ̈ܐ ܘܝܠܘܦ̈ܐ ܩܠܝܪ̈ܝܩܝܐ ܐܦܪ̈ܝܡܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܗ݂ܘ ܛܘܒܬܢܐ ܐܪܡܝ ܛܽܘܢܒ̈ܶܝܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܩܠܝܪܝܩܝܬܐ ܐܦܪܝܡܝܬܐ ܒܫܢܬ ܐܨܠܛ ܡ̄. ܘܐܝܟ ܕܒܣܟܐ܆ ܗ̇ܢܐ ܟܠܗ ܝܶܪܒܬ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܩܢܳܬ ܫܡܐ ܫܦܝܪܐ ܘܡܫܪܬܚܘܬܐ ܕܛܳܒ̈ܬܐ ܒܝܘܡ̈ܬܗ. ܘܒܫܢܬ ܐܨܢܙ ܡ̄܆ ܫܰܠܡ ܐܓܘܢܗ ܘܪܗܛܗ ܒܡܕܝܢܬ ܚܡܨ. ܘܐܬܟܢܫ ܬܓܡܐ ܟܠܗ ܥܕܬܢܝܐ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܘܥܦܝܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܙܰܘܚܐ ܣܓܝܐܐ.

ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܟܬܘܒܐ ܕܝܠܗ ܕܡܢܚܐ ܘܬܚܠܘܦܗ ܕܐܝܟ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܬܟܫܦܝܢ ܚܢܢ ܕܒܨ̈ܠܘܬܗ ܕܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ܆ ܢܶܚܘܣ ܡܪܝܐ ܘܰܢܪܰܚܡ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐ̱ܢܫ̈ܐ܆ ܘܢܰܫܪܐ ܫܝܢܗ ܘܫܠܡܗ ܒܥܕܬܗ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܝܕܝܥܐܝܬ ܒܠܽܘܡܕܐ ܗ̇ܢܐ ܒܪܝܟܐ: ܢܶܣܓܐ ܒܗ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܢܶܡܠܶܝܘܗܝ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܫܘܪܬܚܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܡܡܰܪܶܝܢܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܘܒܝܘܠܦܢܗ ܪܡܐ ܕܐܒܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ.

ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܘܪܟܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܠܟܠܟܘܢ ܦܫܛܝܢ ܚܢܢ܆ ܘܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܘܡܫܬܘܬܦܝܢ ܒܠܘܡܕܐ ܗ̇ܢܐ ܕܫܽܘܢܳܝ ܚܡܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܡܨܠܝܢ ܚܢܢ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܡܬܺܝܚ̈ܐ ܘܗܢܝ̈ܐܐ ܕܒܕܚܠܬ ܡܪܝܐ ܘܪܶܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܒ̇ܥܝܢ ܚܢܢ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܥܘܗܕܢܐ ܗ̇ܢܐ ܒܪܝܟܐ ܡܒܪܟܝܢ ܚܢܢ ܘܡܗܢܝܢ ܚܢܢ ܕܬܡܢܥܘܢ ܥܡܗ ܠܫܘܠܡܐ ܛܘܒܬܢܐ ܘܰܠܡܢܳܬܐ ܕܰܡܛܳܬ ܠܟܠܗܘܢ ܥܳܒܕ̈ܝ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ.

ܘܗܠܝܢ ܬܢܢ ܢܩܒ̈ܠܢ ܢܘܚܐ ܥܡ ܨܠܘܬܐ ܘܒܘܪܟܬܐ܆ ܘܛܝܒܘ ܕܡܪܝܐ ܥܡܟܘܢ ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

ܟܬܝܒ ܒܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܢ ܒܕܰܪܡܣܽܘܩ ܕܣܘܪܝܐ

ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܒܫܒܥܬܐ ܕܬܶܫܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ ܫܢܰܬ ܒܙ ܡ̄

ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢ̱ܬܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ

([1]) ـ المنشور البطريركي الذي أصدره بالسريانية قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص الكلي الطوبى بمناسبة احتفال الاتحاد السرياني العالمي بالذكرى الخمسين لوفاة المثلث الرحمة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الأول برصوم.