ܡܚܘܝܢܐ ܕܥܕܥܐܕ̈ܐ ܘܕܘܟܪ̈ܢܐ

ܥܰܠ ܩܽܘܕܺܝܟܳܘܣ ܕܥܺܐܕ̈ܐ ܫܰܢܬܳܢܳܝ̈ܐ

 

ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܩܦܝܢ ܠܛܶܟܣ̈ܐ ܫܰܢܬܳܢܳܝ̈ܐ. ܩܘܕܺܝܟܘܣ ܫܰܢܬܳܢܳܝܐ ܕܥܺܐܕ̈ܐ. ܘܐܝܬܰܘܗܝ ܛܘܟܳܣ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܫܰܢܬܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܘܕܘܽܟܪ̈ܳܢܐ ܘܨܰܘܡ̈ܐ ܕܝܠܗ̇. ܘܡܶܢ ܕܳܪ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܐ ܝܺܨܶܦܘ ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܕܰܣܝܳܡܗ. ܘܢܽܘܣܟܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܥܰܬܝܩܐ ܕܥܳܠܡܐ ܡܫܝܚܳܝܐ. ܣܘܪܝܳܝܰܐ ܗܘ. ܕܐܶܬܟܬܒ ܫܢܰܬ (411 ܡ̄) ܕܐܺܝܬ ܒܗ ܫܡܳܗ̈ܐ ܘܥܺܐܕ̈ܐ ܕܩܰܕܝܫ̈ܐ ܘܣܳܗ̈ܕܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ. ܘܐܢܳܫܝ̈ܢ ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܐ ܕܦܳܪܶܣ. ܘܫܳܠܡܐ ܟܘܠܳܢܳܐܝܬ ܠܫܺܝܫܰܠܬܐ ܕܐܰܒܐ ܗܰܝܪܽܘܢܝܡܳܘܣ.

ܒ: ܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܕܕܰܝܪܐ ܛܒܝܒܳܐ ܕܩܶܢܰܫܪܝܢ: ܥܒܰܕܘ ܗܘܰܘ ܩܘܕܺܝܟܘܣ ܕܺܝܠܳܢܳܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܫܡܳܗ̈ܐ ܘܥܺܐܕ̈ܐ ܕܩܰܕܝܫ̈ܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܗܰܒܶܒܘ ܒܗ. ܘܡܶܢܗܘܽܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܶܢܫܐ ܕܛܳܒ̈ܐ ܪ̈ܝܫܳܢܘܗܝ. ܕܐܶܬܦܪܫܘ ܠܗܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܒܰܐܚܪ̈ܳܝܳܬܗ ܕܕܳܪܐ ܫܒܺܝܥܳܝܐ ܣܡ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܳܝ ܩܘܕܺܝܟܘܣ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܳܐ ܕܫܰܢܬܐ ܟܽܠܗܘܽܢ. ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܶܕܶܡ ܕܐܶܬܩܰܕܡ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܘܟܪ̈ܳܢܐ ܕܝܺܠܳܢܳܝ̈ܐ ܘܐܰܬܪ̈ܳܢܳܝܐ. ܘܩܰܘܺܝ ܡܶܬܚܐ ܕܰܠܦܘܬܗ ܪܳܕܶܝܢ ܘܐܰܩܶܦܘ ܠܗ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܣܳܝܘܡ̈ܐ ܐܰܝܟ ܣܰܥܝܕ ܒܰܪ ܨܰܒܽܘܢܺܝ ܡܺܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܝܠܝܛܝܢܝ (1095) ܫܡܳܗ̈ܝ ܟܘܽܡܪ̈ܐ ܘܥܶܢܘܳܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ. ܘܰܒܪܽܘܒܥܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܡܰܐܬܐ ܕܰܐܪܒܰܥܣܪ̈ܐ ܐܰܦܶܩ ܡܶܢܗ ܕܰܝܪܳܝܐ ܘܩܰܫܝܫܐ ܨܰܠܝܒܐ ܒܪ ܟܺܝܪܘܢ ܚܰܐܚܳܝܐ ܕܰܥܢܰܕ ܠܐܰܦܝ̈ 1340 ܘܰܡܠܳܝܗܝ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܐܶܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܰܕܥܶܢܘܳܝ̈ܘܗܝ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܘܛܳܒ̈ܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝܬ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܩܰܪܛܡܺܝܢ. ܘܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܒܡܰܘܨܰܠ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܕܶܢܚܐ ܟܽܘܕܰܝܕܳܝܳܐ ܫܢܰܬ (15456) ܬܪܶܝܢ ܘܰܪ̈ܩܐ ܕܩܘܕܝܟܘܣ ܥܰܬܝܩܐ ܘܰܩܦܝܣܐ ܕܕܺܝܠܳܢܳܝ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܕܐܺܝܬ ܒܗ ܫܡܳܗ̈ܝ ܐܶܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܐ ܕܠܐܳ ܝܺܕܺܝܥܝܺܢ ܘܠܐܳ ܥܗܺܝܕܺܝܢ ܒܫܰܪܟܐ ܕܟܰܠܰܢܕܪ̈ܐ. ܘܐܰܨܰܚܢܰܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

ܘܐܺܝܬ ܒܒܶܝܬܓܰܙܰܢ ܬܪܶܝܢ ܢܘܣܟ̈ܐ ܕܰܡܝܰܒܠܝܢ ܡܶܢ ܢܘܣܟܳܐ ܚܰܕ ܥܰܬܝܩܐ ܕܩܘܕܝܺܟܘܣ ܕܐܽܘܪܗܳܝܐ ܘܟܺܝܪܘܢܺܝܰܐ. ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܳܐܡܝܕ ܘܐܰܚܪܢܐ ܒܒܶܝܬܓܰܙܳܐ ܕܐܽܘܪܫܠܡ. ܘܰܦܪܰܣ ܫܰܡܥܘܢܳܝܐ ܠܢܘܽܣܟܐ ܦܰܬܝܐ ܒܒܶܝܬ ܟܬܳܒܗ ܡܰܕܢܚܳܝܐ. ܘܰܚܬܰܡ ܦܶܛܪܘܣ ܒܽܘܠܰܢܕܳܝܐ ܠܩܽܘܕܝܟܘܣ ܥܗܺܝܕܐ ܒܫܶܡ ܕܰܝܪܳܝܐ ܨܰܠܝܒܐ ܘܐܰܥܒܪܗ ܠܠܐܰܬܝܺܢܳܝܐ ܘܣܳܡ ܒܗ ܢܘܗܳܪ̈ܐ ܒܨܺܝܪ̈ܐ ܫܢܰܬ (1908) ܘܰܦܪܰܣ ܦܪܰܢܣܝܣ ܢܳܘ ܫܢܰܬ 1912 ܬܠܳܬܥܣܰܪ ܟܠܰܢܕܪ̈ܐ (ܩܘܕܺܝܟ̈ܘ) ܕܐܰܪܺܝܟܺܝܢ ܘܰܩܦܺܝܣܝܺܢ ܟܰܕ ܡܫܰܪܶܐ ܡܶܢ ܩܘܕܝܟܘܣ ܕܰܫܢܰܬ 411 ܟܰܕ ܗܰܘ ܕܩܶܢܫܰܪܝܢ . ܘܐܰܥܒܰܪ ܐܶܢܘܢ ܠܰܦܪܰܢܣܳܝܐ. ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܢܘܗܳܪ̈ܐ.

ܘܰܡܣܰܝܟܺܝܢܰܢ ܠܦܳܣܘܩܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܥܰܠ ܚܘܽܫܒܳܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܨܰܘܡ̈ܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ: ܕܣܳܡܗ ܐܽܘܣܰܒܝܘܣ ܕܩܶܣܰܪܺܝܐ ܟܶܢ ܐܶܬܥܢܝ ܒܗ ܕܝܘܣܩܳܘܪܘܣ ܓܰܒܪܐܝܠ ܒܰܪܛܠܝܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܓܳܙܰܪܬܐ ܕܩܰܪܕܘ ܫܢܰܬ 1296 ܒܳܬܪܗ ܟܘܪܳܝܐ ܝܘܚܢܢ ܦܽܘܢܺܝܩܳܝܐ ܠܐܦܰܝ̈ ܫܢܰܬ 1712 ܟܶܢ ܟܘܽܪܳܝܐ ܝܰܥܩܘܒ ܩܛܰܪܒܠܳܝܐ ܫܢܰܬ 1766 ܟܰܕ ܡܰܢܗܪܝܢ ܘܰܡܛܰܟܣܝܢ ܘܩܳܦܣܝܢ ܘܗܳܢܐ ܠܝܒܠܘܢ ܐܚܪܳܝܐ ܕܚܳܒܫ 532 ܫܢܝ̈ܢ: ܕܡܶܬܟܰܢܶܐ: ܬܰܩܠܰܒ ܥܰܠ ܚܘܽܫܒܳܢܐ ܕܳܐܠܦ ܒܶܝܬ. ܦܰܪܣܗ ܓܰܒܪܐܝܠ ܨܰܒܳܥܐ ܐܳܡܝܕܳܝܐ ܒܟܘܠܶܝܓ ܟܘܺܐܢ (ܐܰܬܪ̈ܘܬܐ ܕܰܡܚܰܝ̈ܕܐ USA ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܫܢܰܬ (1914- 2221 ܡ̄) ܘܡܶܢܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܚܘܽܫܒܳܢ ܨܰܘܡܐ ܕܢܝܺܢܘܶܐ ܘܨܰܘܡܐ ܕܐܰܪܒܥܝܢ ܘܥܺܐܕܐ ܕܦܶܨܚܐ ܘܰܕܣܘܠܳܩܐ ܘܰܕܦܰܢܛܺܝܩܘܽܣܛܺܝ ܘܰܕܡܰܘܠܳܕܐ ܘܕܶܢܚܐ ܘܰܨܠܝܒܐ. ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܝܰܘܡܐ ܡܫܰܪܶܐ ܟܽܠ ܝܰܪܚܐ.

 

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 133-135.

جدول الألحان حسب المناسبات على مدار السنة الطقسية الكنسية السريانية 2021 – 2022

اعداد الأب الخوري د. يوسف اسطيفان البناء

    تحميل        Download