ܛܟܣܐ ܕܟ̣ܝܪ̈ܘܛܘܢܝܐܣ

طقوس الرسامات

(الناشر قداسة البطريرك زكا الأول، إعداد الربان يوقن أونفال، دمشق 2009)

Botte, Bernard, ”La formule d’ordination “la grâce divine” dans les rites orientaux”, L’Orient Syrien 2 (1957): 285-296.

Breydy, Michel, ”Précisions liturgiques syro-maronites sur le sacerdoce”, Oriens Christianus 48 (1964): 57-76.

Breydy, Michel, Le concept du sacerdoce. Essai de théologie syro-maronite. Beyrouth: Imprimerie catholique, 1964.

Breydy, Michel, ed. La doctrine syro-antiochienne sur le Sacerdoce dans sa version Maronite. Jounieh, Liban: Institut für Religionswissenschaft und Theologie Internationales Forschungszentrum für Grundfragen der Wissenschaften Salzburg, 1977.

de Smet, Bernard, ”Le rituel du sacre des évêques et des patriarches dans l’Eglise syrienne d’Antioche. Traduction”, L’Orient Syrien 8 (1963): 165-212.

I.H. Dalmais, Les ordinations dans la tradition syro-antiochienne, in Ordinations et ministères, Roma, 1996, 97-106.

Khouri-Sarkis, Gabriel, ”Le rituel du sacre des évêques et des patriarches dans l’Église syrienne d’Antioche. Introduction”, L’Orient Syrien 8 (1963): 137-164.

Lécuyer, Joseph, ”Le sens des rites d’ordination d’après les Pères”, L’Orient Syrien 5 (1960): 463-475.

Jugie, Martin, « Les chorévêques en Orient », Échos d’Orient tome 7/48 (1904), 263-268.

Mouret, René, ”Studies on the Ordination liturgy of the “Holy Church of the Syrians of Antioch””, The Harp 2 (1989): 65-70.

Mouret, René, ”Un rituel d’ordination de Tagrit”, Pages 417-422 in Rituels. Mélanges offerts à Pierre-Marie Gy, O.P.. Edited by de Clerck, Paul and Palazzo, Eric. Paris: Cerf, 1990.

Tovey, Philip, ”The Ordination of Readers”, The Harp 11-12 (1998-1999): 75-88.

Vogel Cyrille, « Chirotonie et Chirotésie, Importance et relativité du geste de l’imposition des mains dans la collation des ordres », Irénikon 1972, 7-21; 207-238.

ܥܠ ܟܬܳܒܐ ܕܰܣܝܳܡ ܐܝ̈ܕܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܐ

ܘܬܶܫܡܶܫܬܐ  ܕܐܪ̈ܳܙܐ ܕܕܺܝܠܢܳܝ̈ܺܝܢ ܕܟܘܡܪ̈ܐ

 

ܗܳܢܐ ܟܬܳܒܐ ܕܘܒܳܩܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ: ܕܐܺܝܬ ܒܗ:

1: ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܕܡܶܬܬܰܢܝ̈ܢ ܒܰܙܒܰܢ ܝܳܗܘܒܘܬ ܛܶܟܣ̈ܐ ܘܕܰܪ̈ܓܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܐ ܕܰܙܥܘܪ̈ܝܢ ܘܰܕܪܰܘܪ̈ܒܝܢ ܘܐܺܝܬܰܝܗܘܽܢ: ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܘܩܳܪܘܝܐ. ܘܗܽܘܦܶܕܝܰܩܢܐ. ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܐ. ܘܪܺܝܫ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ. ܘܩܰܫܝܫܐ. ܟܽܘܪܐܶܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܪܺܝܫܕܰܝܪܐ ܘܰܦܪܺܕܝܘܛܳܐ ܘܐܶܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ. ܘܡܰܦܪܝܳܢܐ ܐܰܘ ܩܰܬܘܽܠܝܩܳܐ ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܬܽܘܠܒܳܫ ܐܶܣܟܝܡܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܦܽܘܬ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܛܘܽܪܐ ܩܰܕܝܫܐ ܕܐܽܘܪܗܳܝ: ܐܰܝܟ ܕܐܰܡܝܪ ܒܰܬܪܝܢ ܢܘܽܣܟ̈ܝܢ ܕܐܽܘܪܫܠܡ (ܡܢܝܢ 113) ܘܰܕܦܰܐܪܝܣ (ܡܢܝܢ 110) ܘܩܳܢܘܢ̈ܘܗܝ ܣܳܡ ܐܢܘܢ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܝܘܚܰܢܢ ܣܰܥܝܕ ܒܰܪ ܨܰܒܽܘܢܺܝ: ܘܰܨܠܘܬܐ ܕܥܰܠ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ ܘܪܺܝܫܰܬ ܕܰܝܪܳܐ ܘܘܰܟܺܝܠܐܳ ܕܥܺܕܬܐ.

2: ܩܘܕܳܫ ܥܺܕ̈ܬܐ ܘܡܰܕܒܚ̈ܐ ܚ̈ܕܬܶܐ ܘܛܶܒܠܳܝ̈ܬܐ ܕܩܘܪܳܒܐ.

3: ܩܽܘܕܳܫ ܡܶܫܚܐ ܕܰܥܡܕܳܐ ܘܡܶܫܚܐ ܕܰܟܪ̈ܝܗܐ. ܘܗܳܢܐ ܬܪܶܝܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܐܰܪܺܝܟ ܘܰܩܦܺܝܣ. ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܩܦܺܝܣ ܐܺܝܬ ܢܘܽܣܟܐ ܥܰܬܝܩܐ ܒܒܶܝܬܓܰܙܰܢ.

4: ܩܘܕܳܫ ܐܪܳܙ ܡܽܘܪܽܘܢ ܩܰܕܝܫܐ: ܗܰܘ ܕܕܺܝܠܳܢܳܝ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܟ.

5: ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܕܡܶܬܬܰܢܝ̈ܢ ܥܰܠ ܬܰܝܳܒ̈ܐ ܘܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܕܡܶܬܦܢܝܢ ܠܥܺܕܬܐ ܕܰܐܪ̈ܬܘܕܟܣܘ. ܘܰܐܩܶܦܘ ܠܗ ܒܚܰܪܬܐ ܛܶܟܣܐ ܕܬܘܽܠܒܳܫ ܐܶܣܟܝܡܐ ܕܓܶܠܕܐ ܕܥܶܢܘܳܝ̈ܐ: ܕܐܶܬܝܰܒܠܬ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܐ ܟܘܫܳܝܐ ܠܣܘܪܝܳܝܐ ܘܰܡܟܰܢܟ ܠܰܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܰܘܣܦ ܐܝܺܒܰܪܳܝܐ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܶܫܠܡ 1537.

6: ܛܶܟܣܐ ܕܣܘܽܢܬܪ̈ܽܘܢܝܣܶܐ ܕܐܶܦܝܣܩܘܦܐ ܚܰܕܬܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܶܗ.

ܘܰܩܕܳܡ ܣܝܳܡܝܕܐ ܐܺܝܬ ܦܘܩܳܕܐ ܕܥܰܠ ܟܳܗܢ̈ܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܬܰܣܪܚܘܽܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܗ ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܕܢܶܩܰܦ ܠܐܰܒܳܗ̈ܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܩܰܬܘܠܝܩܝ ܘܡܰܠܦܳܢܝ̈ܗ̇ ܒܚܺܝܪ̈ܐ. ܘܰܕܢܶܫܬܡܰܥ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܘܰܠܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܐ. ܘܡܰܣܠܐܶ ܘܡܰܚܪܶܡ ܠܗܶܪ̈ܛܝܺܩܽܘ ܘܠܰܣܕܝ̈ܩܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܐܠܶܦܘ ܠܛܳܥܝܘܬܐ: ܟܰܕ ܡܳܢܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܒܢܐ ܕܕܳܪܐ ܫܠܝܚܳܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܕܳܪܐ ܬܫܝܥܳܝܐ. ܘܗܳܢܐ ܬܘܒ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܘܗܝ: ܚܰܕ ܕܐܰܪܝܟ ܐܰܝܟ ܥܶܣܪܐ ܦܬܳܚܝ̈ܢ. ܐܺܝܬ ܡܢܗ ܬܪܶܝܢ ܢܘܽܣܟܝ̈ܢ ܥܰܬܝܩ̈ܐ ܕܰܟܬܝܒܝܢ ܒܫܘܪܳܝܐ ܕܕܳܪܐ ܕܝܓ̄ ܒܒܶܝܬ ܓܰܙܰܢ ܘܰܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܘܰܐܬܺܝܟܐܢ (ܡܢܝܢ 51) ܘܕܰܩܦܝܣ ܣܝܳܡܰܐ ܗܘ ܕܝܰܥܩܘܒ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܺܝܦܪܩܰܛ: ܒܰܐܚܪ̈ܝܳܬܗ ܕܕܳܪܐ ܥܣܝܺܪܳܝܐ ܘܰܡܥܰܝܕܐ ܡܶܬܚܰܫܚܳܢܘܬܐ ܕܒܗ.

ܘܬܳܢܶܐ ܡܛܪܘܽܦܽܘܠܺܝܛܐ ܚܰܕܬܐ ܬܚܘܡܐ ܕܣܳܡܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܽܘܪܝܰܩܘܣ: ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܗ ܒܰܬܚܘܡ̈ܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܰܕܢܶܫܬܡܰܥ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܥܺܕܬܐ ܘܢܰܚܪܶܡ ܠܗܶܪ̈ܛܝܺܩܽܘ ܘܓܰܠܝܳܐܝܬ ܡܚܰܘܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܘܬܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ. ܘܢܽܘܣܟܗ ܐܶܫܬܰܠܡ ܫܢܰܬ (806).

ܘܟܳܬܶܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܶܦܝܣܩܘܦܐ ܚܰܕܬܐ ܟܬܳܒܐ ܕܕܺܝܰܬܝܩܝ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܣܘܽܣܛܰܐܛܺܝܩܽܘܢ ܕܒܗ ܡܰܫܠܶܡ ܠܗ ܫܘܽܠܛܳܢܐ ܐܶܦܝܣܩܘܦܳܝܐ ܕܪܺܝܫܳܢܘܬܐ ܕܥܰܠ ܡܰܪܥܝܬܗ. ܘܰܡܦܰܩܶܕ ܠܶܗ ܐܰܝܠܝܢ ܕܘܳܠܐܶ ܕܢܶܫܬܰܡܠܽܘܢ ܘܦܳܩܶܕ ܠܡܰܪܥܝܬܐ ܒܩܽܘܒܳܠܗ. ܘܕܰܢܗܰܠܟܘܢ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܗ ܘܢܘܽܣܟܐ ܣܘܽܪܝܳܝܐ ܕܩܰܕܺܝܡ ܐܶܫܟܰܚܢܳܝܗܝ ܒܰܟܬܳܒܐ ܚܰܕ ܥܰܬܝܩܐ ܒܡܺܝܕܘܢ ܩܪܺܝܬܐ ܕܰܟܬܝܒ ܒܕܳܪܐ ܕܝܰܓ̄: ܕܟܰܬܒܗ ܐܝܺܓܢܰܐܛܝܘܣ ܬܠܺܝܬܳܝܐ ܦܰܛܪܝܪܰܟܐ ܕܐܰܢܛܝܘܟܝܰܐ ܠܒܰܣܶܝܠܠܝܽܘܣ ܡܺܛܪܘܽܦܘܠܝܛܐ ܕܚܰܒܘܪܐ ܒܰܫܢܰܬ 1240 ܕܣܳܡܘ ܒܗ ܟܝܪܰܬ ܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܝܘܚܰܢܳܢ ܬܪܰܝܳܢܐ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܺܝ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܘܐܰܪܒܥܐ ܡܶܛܪ̈ܘܦܽܘܠܝܛܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܟܬܰܒܢܰܢ ܢܘܣܟܐ ܕܺܝܠܰܢ.

ܘܰܒܙܰܒܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܳܝܐ ܫܰܪܺܝܘ ܡܰܥܒܪܝܢ ܠܦܘܩܳܕܐ ܗܳܢܐ ܠܐܰܪܰܐܒܳܝܐ. ܘܐܺܝܬ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢܗ ܬܪܶܝܢ ܢܽܘܣܟ̈ܝܢ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟܘ ܫܢܰܬ 1768- 1806.

ܘܶܐܬܬܰܠܘܰܬ ܠܛܶܟܣܐ ܕܡܰܣܪܚܳܢܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܬܽܘܪܓܳܡܐ ܕܐܰܡܪܗ ܝܰܥܩܘܒ ܒܰܪ ܨܰܠܺܝܒܺܝ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܳܡܝܕ ܒܙܰܘܚܐ  ܕܣܘܢܰܬܪ̈ܘܢܝܣܶܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܺܝܟܳܐܝܠ ܪܰܒܐ ܒܰܐܚܪ̈ܳܝܳܬܗ ܕܰܫܢܰܬ 1166 ܡ̄ ܘܟܳܪܽܘܙܘܬܐ ܕܥܰܠ ܬܘܽܠܒܳܫ ܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܕܣܳܡܗ̇ ܒܰܪ ܟܺܐܦܐ: ܘܫܰܡܠܝܗ̇ ܒܰܪ ܨܰܠܺܝܒܺܝ. ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܒܳܬܰܪ ܛܶܟܣܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܡܘܪܘܢ ܬܪܶܝܢ ܬܘܪ̈ܓܳܡܐ ܕܩܘܕܳܫ ܡܘܪܘܢ ܕܠܐ ܝܺܕܝܥܝܢ ܣܳܝܘܡܰܝ̈ܗܘܢ ܕܡܶܬܬܢܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܒܳܬܰܪ ܙܘܝܳܚܐ. ܘܡܺܐܡܪܐ ܐܰܦܪܶܝܡܳܝܐ ܕܰܡܙܰܡܪ ܠܶܗ ܐܰܪܟܶܕܝܰܩܘܢ ܠܩܘܠܳܣܐ ܕܟܘܡܪܐ ܡܫܰܡܶܫ ܐܪܙܐ. ܘܡܺܐܡܪܳܐ ܚܰܕ ܣܪܽܘܓܳܝܐ ܕܒܶܗ ܡܒܰܪܟ ܐܶܦܝܣܩܽܘܦܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܐܶܫܬܟܰܚ ܢܘܣܟܶܗ ܒܰܟܬܳܒܐ ܚܰܕ ܕܰܒܒܶܝܬܓܰܙܳܐ ܕܐܘܪܶܫܠܶܡ. (ܡܢܝܢ 109).

ܘܩܰܕܡܳܝܐ ܕܢܘܣܟ̈ܐ ܕܡܰܣܪܚܳܢܘܬܐ. ܢܘܽܣܟܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܝܺܟܐܝܠ ܪܰܒܐ ܫܢܰܬ 1190 ܡ̄. ܘܗܳܢܐ ܟܘܽܡܪܐ ܪܰܒܐ ܘܝܰܨܘܦܬܳܢܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܺܝܨܶܦ ܠܰܙܒܰܢܬܐ ܐܚܪܳܝܬܐ ܕܡܰܨܚܳܢܘܬ ܛܶܟܣܐ ܕܡܰܣܪܚܳܢܘܬܐ ܘܦܘܚܳܡܗܘܽܢ: ܒܳܬܰܪ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܢܘܽܣܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܬܘܣܳܦ ܒܽܘܨܳܪ. ܘܥܰܠ ܢܘܽܣܟܗ ܡܶܣܬܰܡܟܺܝܢܰܢ. ܘܐܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܢܘܣܟ̈ܐ ܒܥܺܕܬܰܢ ܕܒܐܰܠܥܰܙܺܝܓ: ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܘܽܢ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܫܢܰܬ 1190 ܡ̄ ܐܰܘ 1200 ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܒܟܺܝܪܰܬ ܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܐܶܦܝܣܩܘܦܐ ܝܘܚܰܢܳܢ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܡܝܕܳܝܐ ܕܣܳܡ ܒܣܶܦܗ ܫܢܰܬ 1203 ܡ̄ ܘܰܬܪܶܝܢ ܢܽܘܣܟ̈ܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܐ ܝܺܨܶܦ ܒܗܘܽܢ ܓܰܒܪܐܝܠ ܡܺܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܓܳܙܰܪܬܐ ܒܟܺܝܪܰܬ ܐܝ̈ܕܰܝܰܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܐ ܥܰܒܕ ܐܰܐܠܰܗ ܒܰܪܛܠܝܐ ܫܢܰܬ 1300. ܘܰܬܪܶܝܢ ܢܘܽܣܟ̈ܐ ܥܰܬܝ̈ܩܐ ܒܒܶܝܬܓܰܙܰܢ ܘܚܰܕ ܢܘܽܣܟܐ ܬܡܺܝܗܐ ܟܬܺܝܒܰܬ ܝܘܣܦ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܥܠ ܢܘܽܣܟܐ ܕܕܰܝܪܳܝܐ ܐܰܒܺܘ ܐܠܰܦܪܰܓ ܐܳܡܝܕܳܝܐ ܟܳܬܘܒܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܝܟܳܐܝܠ. ܘܢܘܽܣܟܐ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܐܽܘܪܫܠܡ ܕܰܟܬܝܒ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܘܽܚ ܫܢܰܬ 1506 ܡ̄.

 

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 116-119.