ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ

ܡܢ ܕܪ̈ܐ ܩܕ̈ܡܐ܆ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܘܡܝܛܪ̈ܘܦܘܠܝܛܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܝܨܦܘ ܠܡܩܡܘ ܓܙ̈ܐ ܘܒܬܝ̈ ܐܪ̈ܟܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܘܟܢܫܘ ܒܗܘܢ ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܥܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐ. ܫܪ̈ܒܐ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܒܬܝ̈ ܐܪ̈ܟܐ ܥܗܝܕܝܢ ܒܝܘܒܠܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܓ̈ܙܐ܆ ܙܕܩ ܠܡܕܟܪܘ ܓܙܐ ܕܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ ܒܛܘܪܥܒܕܝܢ܆ ܘܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܒܡܘܨܠ܆ ܘܕܕܝܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܨܪܝܢ܆ ܘܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܒܡܝܠܝܛܝܢܝ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܡܦܪ̈ܝܢܐ ܒܬܓܪܝܬ. ܓܙ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡܒܘ̈ܥܐ ܗܘܘ ܫܦܝ̈ܥܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܘܚܟܡܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܒܳܥ̈ܝܝ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܚܟܡܬܐ.

ܘܒܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ܆ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ (1933-1957) ܚܫܝܒ ܗܘ ܐܝܟ ܡܫܬܐܣܢܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܚܕܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦܩ ܚܠܦܘܗܝ ܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܟܢܫ ܨܚ̈ܚܐ ܝܩܝܪ̈ܐ܆ ܚܬܝ̈ܡܐ ܘܣܪ̈ܝܛܐ܆ ܒܠܫ̈ܢܐ ܡܦܬܟ̈ܐ. ܘܟܢܫ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܦܐ ܟܬܒ̈ܐ ܐܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܐܬܒܕܪܘ ܘܐܒܕܘ. ܒܬܪܟܢ܆ ܐܘܣܦ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܥܩܘܒ ܬܠܝܬܝܐ (1957-1980) ܡܢܝܢܐ ܠܐ ܒܨܝܪܐ ܕܟܬܒ̈ܐ܆ ܗܢܘܢ ܕܩܢܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ ܐܘ ܕܐܬܕܫܢܘ ܠܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܗܒܒܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܗܘܳܬ ܒܙܒܢܐ ܕܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ (1980-2014)܆ ܕܣܓܝ ܡܢܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܡܶܢ ܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܟܬܒ̈ܐ܆ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܒܥܪܒܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܘܐܢܓܠܝܫܝܐ ܘܦܪܢܣܝܐ ܘܝܘܢܝܐ܆ ܥܡ ܩܠܝܠ ܟܬܒ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܡܠܝܐܠܡ܆ ܘܬܘܪܟܝܐ ܘܐܪܡܢܝܐ ܘܪܘܣܝܐ ܘܠܐܛܝܢܝܐ ܘܐܝܛܐܠܝܐ ܘܣܛܪ. ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡܘܪܒ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܡܬܕܫܢܝܢ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܘܒܝܕ ܐܚܪ̈ܢܐ ܟܬܒ̈ܐ ܕܙܳܒܢܐ ܠܗܘܢ ܚܘܓܬܐ ܕܗܘ̈ܓܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܒܦܘܩܕܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܘܡܫܒܠܢܘܬܗ܆ ܡܢ ܟܣܦܐ ܕܡܬܚܡ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ.

ܒܕܓܘܢ܆ ܚܳܒܶܫ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܓܙ̈ܐ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܕܥܗܝܕܝܢ ܡܢ ܠܥܠ܆ ܥܡ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܩܠܝܪܝܩܝܬܐ ܬܐܘܠܘܓܝܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܒܬܪܝܢ ܦܪ̈ܥܝܗ̇: ܥܬܝܩܐ (ܥܛܫܐܢܗ) ܘܚܕܬܐ (ܡܥܪܬ ܨܝܕܢܝܐ). ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܝܘܡܢܐ ܫܟܝܚ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܡܥܪܬ ܨܝܕܢܝܐ.

ܛܒ ܠܡܕܟܪܘ ܕܣܓܝ ܟܬܒ̈ܐ ܐܫܬܟܢܘ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܡܢ ܟܢܘ̈ܫܬܐ ܘܒܬܝ̈ ܦܪܣܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ܆ ܘܐܝܬܝܗܘܢ:

ܒܝܬ ܬܪܒܝܬܐ ܕܒܪܘܟܣܝܠ܆ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܪܒܢ ܚܙܐܝܠ ܨܘܡܐ (ܕܗܘܐ ܒܬܪܟܢ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܚܙܐܝܠ)

ܡܝܩܪܐ ܔܒܪܐܢ ܓܘܪܝܗ ܕܩܰܪܶܒ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܝܠܗ܆ ܕܥܬܝܪ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܡܟܬܒܙܒܢܐ ܘܦܘܪܢܣܐ (ܦܘܠܝܛܝܩܝ)

ܒܝܬ ܦܪܣܐ ܕܛܠܐܣ

ܒܝܬ ܦܪܣܐ ܕܓܘܪܓܝܐܣ ܦܪܶܣ܆ ܕܫܬܐܣܗ ܡܠܦܢܐ ܓܘܪܓܝ ܟܝܪܐܙ

ܡܠܦܢܐ ܟ̣ܪܝܣܬܘܣ ܦܘܠܓܐܪܝܣ ܕܩܰܪܶܒ ܟܬܒ̈ܐ ܝܘ̈ܢܝܐ ܝܩܝܪ̈ܐ

ܡܠܦܢܐ ܟ̣ܐܠܕ ܕܢܢܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܪܒܢܐ ܪܝܫܝܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܗܠܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܝܬܐ.

 

ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܩܝܡܬ ܚܘܓܬܐ ܕܗܘ̈ܓܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܚܝܠܐ ܐܣܬܦܩ ܠܡܰܪܘܳܚܽܘ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܘܡܛܟܣܘܬܗ ܘܡܚܘܝܢܘܬ ܣܝ̈ܡܘܗܝ ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܐ ܬܐܒܝܠܝܐ ܕܕܝܘܝ (Dewey Decimal Classification). ܘܟܠܗ ܦܘܠܚܢܐ ܐܬܥܒܕ ܒܚܫܘܒܬܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܬܐ ܘܐܬܬܩܢ ܦܪܘܓܪܐܡ ܕܝܠܢܝܐ ܠܗܢܐ ܢܝܫܐ ܘܐܬܐܣܪ ܒܣܝܪܦܪ ܘܐܢܬܪܐܢܬ܆ ܘܫܰܪܝܰܬ ܡܰܥܠܢܘܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܒܡܚܘܝܢܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܡܢ ܐܝܠܘܠ 2015܆ ܘܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ 18 ܐܠܦܝ̈ܐ ܟܬܒ̈ܐ.