ܡܘܣܝܩܝ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܥܠ ܡܘܣܝܩܝ ܥܕܬܢܝܬܐ

ܡܛܠ ܬܠܳܬ ܥ̈ܶܠܠܳܢ ܨܒܰܘ ܐܰܒܳܗ̈ܬܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܢܰܥܠܘܢ ܩܝ̈ܢܬܐ ܠܥܺܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ:

ܐ- ܕܰܢܩܘܡܘܢ ܠܘܩܒܰܠ ܩܝ̈ܢܳܬܐ ܕܦܳܠܚ̈ܝ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܘܡܳܪ̈ܰܝ ܗܶܪ̈ܣܝܣ: ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܥܰܘ ܢܚܰܒܠܘܢ ܠܶܒܘ̈ܬܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܐ ܒܚܘܒܳܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܗܘܽܢ ܘܡܰܪܕܘܬܗܘܽܢ. ܩܳܡܘ ܡܶܟܝܠ ܠܘܩܒܰܠܗܘܢ ܒܡܺܐܡܪ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܬܳܢܳܝܐ: ܐܰܝܠܝܢ ܕܐܰܡܺܝܬܘ ܠܡܺܐܡܪ̈ܐ ܡܚܰܒ̈ܠܐ.

ܒ- ܕܢܶܬܥܰܕܪܘܢ ܡܶܢܗܝܢ ܗ̄ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܙܪܺܝܙܺܝܢ ܒܰܨܠܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܰܕܢܶܕܚܘܢ ܩܘܛܳܥܐ ܡܶܢ ܡܨܰܠܝܢ̈ܐ ܒܰܙܒܰܢ ܬܢܳܝ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܐܰܪܝܟܬܳܐ.

ܓ- ܕܰܢܥܺܝܪܘܢ ܠܪ̈ܶܓܫܐ ܕܢܰܕܪܟܘܢ ܣܘܟ̈ܠܐ ܕܰܨܠܘܬܳܐ. ܡܨܰܠܝܳܢ̈ܐ ܓܶܝܪ ܟܕ ܡܙܰܡܪܝܢ ܐܘ ܫܳܡܥܝܢ ܙܡܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܢ ܡܶܕܡ ܕܰܡܙܰܡܪܝܢ. ܘܗܳܟܢܐ ܝܰܬܝܪ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝܬ ܥܳܐܠܝܢ ܣܘܟ̈ܠܐ ܠܡܰܕܥܰܝ̈ܗܘܢ: ܘܡܰܥܒܕܝܢ ܒܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܘܡܰܥܡܩܝܢ ܒܠܶܒ̈ܘܳܬܗܘܢ. ܘܢܳܓܕܝܢ ܠܗܘܽܢ ܠܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܐ. ܘܐܰܒܳܗ̈ܬܐ ܒܗܳܕܐ ܐܘܪܚܐ ܫܘܶܝܢ ܥܡ ܕܰܘܝܕ ܢܒܝܐ ܡܳܪܐ ܕܡܰܙܡܘܪܐ ܘܰܕܓܘܕܗ ܡܛܰܟܣܬܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܪܕܰܘ ܒܶܐܣܛܰܕܝܘܢ ܕܝܠܗ ܘܰܥܒܰܕܘ ܐܰܟܘܳܬܗ ܩܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܐܝܬ ܠܗܶܝܢ ܢܶܥܡ̈ܬܳܐ ܫܰܦܝܪ̈ܬܐ ܕܡܶܬܐܘ̈ܝܳܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܐ ܐܰܘܝܘܬܐ ܝܺܕܝܥܬܐ. ܘܩܰܕܡܳܝܐ ܕܪܰܟܒܘ ܐܶܢܝܢ ܠܘܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܳܬܰܪ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܢܺܝܩܝܐ. ܗܽܘܝܘ ܩܰܕܝܫܐ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܠܘܳܬ ܝܰܘܢܝ̈ܐ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܰܐܙܝܢܰܙܘ ܘܩܘܪܰܐܣ ܐܘܪܶܫܠܡܝܐ. ܘܐܝܘܰܐܢܝܣ ܦܘܡܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܢܩܦܘ ܠܗܘܢ ܠܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܡܳܪܝ ܐܝܣܚܳܩ ܘܡܳܪܝ ܪܰܒܘܠܐܶ ܘܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ. ܘܩܽܘܩܳܝ̈ܐ. ܘܩܰܕܝܫܐ ܝܰܥܩܘܒ ܕܰܣܪܘܓ ܘܣܶܘܝܪܝܘܣ ܕܐܰܢܛܝܟ (ܝܰܘܢܝܐ) ܘܝܰܥܩܘܒ ܐܘܪܗܳܝܳܐ. ܘܣܳܕܪ̈ܰܝ ܩܳܢܘܢ̈ܐ ܘܰܡܝܰܒܠܳܢܰܝ̈ܗܘܽܢ ܘܐܰܚܪ̈ܢܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܪܕܰܘ ܒܳܬܪܗܘܢ ܥܡ ܬܟܺܝܒܘܬ ܝܰܘܡ̈ܬܳܐ: ܘܪܰܟܶܒܘ ܩܝ̈ܢܬܐ ܘܐܰܬܩܶܢܘ ܐܰܡܢܗܝܢ ܘܶܐܬܚܰܟܰܡܘ ܒܗܶܝܢ. ܘܐܶܬܩܰܒܠ̈ܝ ܠܘܳܬ ܡܨܰܠܝܳܢ̈ܐ ܫܰܦܝܪܳܐܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܘܓܳܐܐ ܕܬܶܫܡܫ̈ܬܢ ܣܘܪ̈ܝܳܝܬܳܐ ܙܩܝܪ̈ܳܢ ܒܟܰܝܠܐ.[1]

ܘܩܰܒܶܠܘ ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܘܝܰܘܢܝ̈ܐ ܠܩܝ̈ܢܬܳܐ ܬܡܺܝܢܐܝܬ ܡܶܢ ܩܰܕܡܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܬܡܝܢܳܝܐ. ܘܫܰܡܰܗܘ ܐܢܝܢ ܐܰܟܰܐܕܝ̈ܐܣ. ܕܐܝܬ ܒܗܶܝܢ ܕܚܰܡܝܡܐ ܘܩܰܪܝܪܐ ܘܰܕܪܰܛܝܒܐ ܘܝܰܒܝܫܐ. ܘܐܺܝܬ ܒܗܶܝܢ ܩܺܝܢܬܐ ܕܡܰܦܨܚܐ ܘܕܰܡܒܰܟܝܐ ܘܰܡܡܰܟܟܐ. ܘܕܰܡܥܝܪܐ ܘܰܕܡܰܙܪܙܐ. ܘܒܟܠ ܫܰܒܘܥܐ ܡܶܬܚܰܫܚܝܢ ܒܬܰܪܬܝܢ ܢܶܥܡ̈ܬܐ ܕܡܶܬܦܰܚܡ̈ܢ. ܕܩܰܕܡܝܐ ܡܰܢ ܡܶܬܦܚܡܐ ܒܰܚܡܝܫܳܝܐ. ܘܗܳܟܢܐ ܦܰܚܶܡ ܕܫܰܪܟܐ. ܘܰܦܪܰܫܘ ܠܟܠ ܥܐܕܐ ܘܚܰܓܐ ܝܕܝܥܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܝܘܬܐ ܩܝܢܬܐ ܕܺܝܠܢܝܬܐ ܕܫܳܠܡܳܐ ܠܗ ܟܘܽܠܳܢܐܝܬ.[2]

ܘܰܓܒܰܘ ܠܗܘܢ ܩ̈ܠܐ ܒܰܣܝ̈ܡܐ ܘܰܚܠܝ̈ܐ. ܘܛܰܟܶܣܘ ܐܢܘܢ ܒܬܰܪܬܝܢ ܓܘܕܝ̈ܢ ܕܰܡܙܰܡܪ̈ܢ ܚܕܳܐ ܒܳܬܪ ܚܕܐ ܘܡܰܗܦ̈ܟܳܢ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܰܩܺܝܡܘ ܠܓܘܕܳܐ ܪܝܫܳܐ ܕܢܳܛܪ ܠܛܶܟܣܗܶܝܢ ܡܶܢ ܟܳܗܢ̈ܐ ܚܰܪ̈ܝܦܰܝ ܙܰܘܥ̈ܐ ܐܘ ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܢ̈ܐ ܕܰܡܗܺܝܪܺܝܢ ܒܩܝ̈ܢܳܬܐ. ܘܫܰܦܝܪܘܬ ܩܝܺܢܬܐ ܘܫܰܘܝܘܬܐ ܡܶܢ ܟܘܢܳܫܐ ܕܕܰܡܝܘܬ ܩ̈ܠܐ ܐܶܢܝܢ. ܘܡܰܛܺܝܘ ܒܗܶܝܢ ܠܪܰܘܡܐ ܕܬܰܩܢܘܬܐ ܘܡܶܢ ܪ̈ܝܫܰܝ ܓܘܕ̈ܐ ܐܶܬܛܰܒܰܒ ܒܰܬܚܘܡ ܫܢܰܬ 1218 ܪܰܒܰܢ ܐܰܒܽܘ ܐܠܰܦܰܪܓ ܒܪ ܐܠܶܝܫܰܥ: ܥܝܺܪ ܡܰܕܥܐ ܕܢܳܛܰܪ ܣܰܓܝ. ܢܛܰܪ ܡܢ ܠܶܒܗ ܦܶܢܩܝܬܐ ܕܬܶܫܡܫܬܐ ܕܚܘܕܪܐ ܫܰܢܬܳܢܳܝܐ ܐܰܝܟ ܕܐܰܕܟܰܪ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܐ ܒܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܗ ܥܺܕܬܳܢܳܝܐ (ܕܘܒܳܩܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܦ̄ 637)

ܘܗܰܘ ܕܰܬܡܺܝܗ ܒܩܝ̈ܢܳܬܰܢ. ܘܫܰܦܝܪ ܪܘܟܳܒܗ ܘܰܬܩܶܢ ܐܰܡܢܗ. ܬܰܟܫܦ̈ܬܐ ܘܩܰܬܝ̈ܣܡܰܛܐ ܘܡܰܥܒܪ̈ܳܢܐ ܘܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ. ܘܰܚܫܝܒܝܢ ܡܶܢ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܕܰܙܡܝܪ̈ܳܬܐ ܘܪ̈ܝܫܝܳܬܗܝܢ. ܘܰܠܣܘܓܳܐܗܶܝܢ ܐܺܝܬ ܡܬܳܚ̈ܐ ܘܰܟܪ̈ܳܟܐ ܘܰܥܛܳܦ̈ܐ ܘܩܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܣܛܪ. ܘܺܐܝܬ ܠܗܶܝܢ ܚܢܝܓܘܬܐ ܘܪܰܩܝܩܘܬܐ. ܘܰܒܥܶܠܰܬܗܶܝܢ ܗܘܳܐ ܠܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܫܡܐ ܘܥܘܗܕܳܢܐ. ܕܺܝܠܢܳܐܝܬ ܠܰܒܢ̈ܝ ܐܳܡܝܕ ܘܐܽܘܪܗܳܝ. ܘܝܳܠܦܝܢ ܠܗܶܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܰܠܡܘܬܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܠܐܳ ܐܰܣܪܘܗ̇ ܒܙܰܘܥ̈ܐ ܘܰܒܝܰܕܥ̈ܐ. ܐܶܒܕܰܬ ܡܶܢܗܝܢ ܡܢܳܬܐ ܕܠܐ ܙܥܘܪܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܩܰܘܺܝ ܡܶܢܗܶܝܢ ܫܰܪܟܳܢܐ ܕܣܳܦܶܩ.[3]  

 

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 76-79.

 

[1]  ܐܶܡܪ ܝܰܕܘܥܬܳܢܐ ܐܰܢܛܘܢ ܬܰܓܪܝܬܳܝܐ: ܕܗܰܘ ܕܰܩܪܳܐ ܠܡܳܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܰܢܪܰܟܶܒ ܥܘܽܢܝ̈ܬܐ ܪ̈ܘܚܳܢܝܳܬܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܗܳܢܘ: ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܙܩܰܪ ܗܘܳܐ ܥܘܽܢܝ̈ܬܐ ܒܩܝ̈ܢܳܬܐ ܒܰܣܝ̈ܡܬܐ. ܕܣܳܡ ܒܗܶܝܢ ܡܐܺܡܪ̈ܐ ܕܰܡܚܰܒܠܝܢ ܠܰܙܢܰܝ̈ܐ ܘܠܰܬܪܝܨܘܬ ܫܘܒܚܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܪܙܰܠܘ ܒܗܶܝܢ ܡܰܕܥ̈ܐ ܕܰܥܠܝ̈ܡܐ ܦܫܝ̈ܛܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܘܽܢܝ̈ܬܐ ܕܰܟܝ̈ܬܐ ܘܩܰܕܝ̈ܫܳܬܐ ܘܙܰܟܝ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܫܰܪܝ ܙܘܡܳܪܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܐ ܘܩܰܕܝܫܐ. ܘܩܕܝܫܐ ܓܪܺܝܓܘܳܪܝܘܣ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܬܘܽܒ. ܙܩܰܪ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܠܘܩܒܠ ܐܰܪ̈ܝܰܢܽܘ: ܟܕ ܕܚܰܩ ܐܳܦ ܠܝܘܽܠܝܰܐܢܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܟܳܦܘܪܐ ܗܰܘ ܕܟܳܠܐܶ ܗܘܳܐ ܠܰܡܫܝܺܚܳܝ̈ܐ ܡܶܢ ܗܘܓܳܝܐ ܕܰܒܡܐܡܪ̈ܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܐ ܚܰܢܦܳܝ̈ܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܰܒܳܗ̈ܬܐ ܕܬܰܘܕܝܬܐ ܕܢܶܚܣܟܘܢ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܡܶܢ ܙܡܳܪܐ ܘܩܝ̈ܢܳܬܐ ܒܳܬܪ ܕܐܶܬܥܰܝܰܕܘ ܒܗܘܽܢ ܡܶܢ ܡܰܛܥܝܳܢ̈ܐ. ܘܶܐܡܪ ܒܰܪ ܨܰܠܝܒܝ ܕܰܙܩܰܪ ܘܣܳܡ ܐܝܘܐܢܝܣ ܐܣܛܝܟܪ̈ܶܐ ܠܘܩܒܰܠ ܥܘܢܝ̈ܬܳܐ ܕܐܰܪ̈ܝܰܢܽܘ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܗܝܢ ܨܳܝܕܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܒܪܝܪ̈ܐ. ܘܰܙܩܰܪ ܡܳܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܡܰܥܢܝ̈ܬܳܐ ܠܘܩܒܠ ܦܘܺܐܝ̈ܛܐ ܘܥܘܽܢܝ̈ܬܳܐ ܕܣܘܽܣܛܝܘܣ ܝܰܘܢܳܝܐ. ܘܗܳܟܢܐ ܥܰܠܘ ܩܳܢܘܢ̈ܐ ܘܫܰܪܟܐ ܠܥܕܬܐ.

[2] ܐܶܡܪ ܩܰܫܝܫܐ ܝܰܥܩܘܒ ܡܶܪܕܢܝܐ ܒܰܟܬܒܗ ܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܬܐ ܕܩܰܫܝ̈ܫܐ ܥܰܠ ܬܡܳܢܐ ܩܝ̈ܢܳܬܐ (ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܰܚܡܝܫܳܝܐ ܠܚܰܕܘ̈ܬܐ. ܘܰܬܠܝܬܳܝܐ ܘܰܫܒܝܥܳܝܐ ܠܥ̈ܩܳܬܐ. ܘܰܪܒܝܥܳܝܐ ܘܰܬܡܝܢܐ ܠܐܰܓܘܢܐ ܕܣܳܗ̈ܕܐ. ܘܰܬܪܝܳܢܐ ܘܰܫܬܝܬܳܝܐ ܠܡܘܟܳܟܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܰܐܡܝܪ ܒܬܰܪܥܐ ܕܡܛ̄ (216) ܒܰܟܬܒܐ (ܕܟܰܢܶܫ ܐܨܘܠ ܐܠܕܝܢ ܕܣܺܝܡ ܠܣܳܒܐ ܪܝܫܳܢܐ ܡܘܬܡܢ ܐܠܕܘܠܗ̈ ܐܰܒܽܘ ܐܝܣܚܩ ܒܰܪ ܦܰܨܠ. ܒܪ ܥܰܣܰܐܠ ܐܺܝܓܘܦܛܳܝܐ) ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܕܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܩܰܫܝ̈ܫܐ ܐܰܒܝܕ. ܒܰܠܚܘܕ ܩܰܘܺܝܘ ܡܶܢܗ ܐܰܪܒܥܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܥܠ ܚܰܡܪܐ ܐܠܰܗܝܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܒܰܝܪܘܬ. ܣܳܝܘܡܗ ܕܝܢ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܟܳܬܘܒ̈ܐ ܕܕܳܪܐ ܕܝܒ̄ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܒܡܶܠܬܗ ܐܝܬ ܦܘܫܳܟܐ ܒܗܳܝ ܕܩܺܝܢܬܐ ܡܡܰܟܟܬܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܐ. ܡܶܬܚܰܫܚܝܢ ܒܗ̇ ܒܨܰܘܡܐ ܘܒܰܬܝܳܒܘܬܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܪܒܝܥܝܐ ܡܶܬܚܰܫܚܝܢ ܒܗ ܒܥܺܐܕܐ ܕܣܘܒܳܪܐ ܕܒܬܘܠܬܐ. ܬܪܰܝܳܢܐ ܘܰܫܬܝܬܝܐ ܒܪܡ ܡܥܝܪ̈ܢܐ ܘܰܡܙܪ̈ܙܳܢܐ. ܘܐܶܬܦܪܶܫ ܩܰܕܡܳܝܗܘܽܢ ܠܥܐܕܐ ܕܕܶܢܚܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܗܘܢ ܠܥܐܺܕܐ ܕܰܡܛ̈ܠܠܐ.

[3]  ܚܘܪ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܪܗܺܝܛܪܘܬܐ ܕܐܰܢܛܘܢ ܬܰܓܪܺܝܬܳܝܐ ܒܥܳܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܡܐܡܪܐ ܚܡܝܫܝܐ (ܦܬܚܐ 76-79) ܘܦܳܣܘܩܐ ܪܒܝܥܳܝܐ ܕܥܶܣܪܐ ܦܳܣܘܩ̈ܐ ܕܒܰܪ ܨܰܠܝܒܝ ܟܰܕ ܡܰܗܦܟ ܥܠ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܝܫܘܥ (ܦ̄ 74-75) ܘܰܟܬܳܒܐ ܕܣܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܝܰܥܩܘܒ ܒܰܪܛܶܠܝܐ ܦܳܣܘܩܐ ܕ(38) ܕܡܐܺܡܪܐ ܬܪܝܢܐ. ܘܐܺܝܬܺܝܩܽܘܢ ܕܒܰܪ ܥܶܒܪܝܐ (ܦ̄ 65-72).

(ܐܶܬܚܰܫܚܘ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܒܝܰܕܥ̈ܐ ܕܺܝܠܳܢܝ̈ܐ ܠܩܝ̈ܢܳܬܐ. ܘܗܳܐ ܣܳܐܡ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܚܰܕ ܒܰܝܬܐ ܬܰܚܘܝܬܐ.  +ܒܬܘܠܬܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܕ. ܩܪܳܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܚܠܘܠܗ̇. + ܒܚܘܒܐ ܕܠܐܳ ܒܨܳܬܐ. ܬܰܘ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܣܡܳܟܗ̇ ܘܢܶܩܥܶܐ ܥܰܡܗ̇. ܟܕ ܐܳܡܪܝܢܰܢ. ܕܦܺܐܪܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܐܠܗܰܐ ܗܘ+)

ܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܕܰܝܪܐ ܡܢܝܢ 600. ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܒܟܠܗ. ܐܠܐ ܒܒ̈ܬܶܐ ܚܰܕܚܕܳܢ̈ܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܐܝܺܬ ܚܰܕ ܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܪܩܘܣ ܘܚܰܕ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܒܶܝܬ ܬܐܳܘܡܐ ܒܰܫܰܐܪܐܰܢܠܰܪ.

أصـالة الموسيقى في كنيسة أنطاكية السريانية

بقلم الأب الفاضل جوزيف شابو ـ حلب

البيث كازو (تنويط دوم جانان)

Mélodies liturgiques syriennes et chaldeénnes : Recueillies par Dom Jeannin O.S.B. et publieés avec la collaboration de Dom J. Puyade et de Dom A. Chibas Lassalle O.S.B., Paris Leroux (1925)

بيث كازو بالنوطة ܒܝܬ ܓܙܐ ܒܢܘܛܐ

ܢܘܛܐ ܒܝܕ ܢܘܪܝ ܐܣܟܢܕܪ ܥܘܬܕ ܘܛܘܝܒ ܘܦܪܣ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܐܒܪܗܡ ܕܚܠܒ ܘܕܢܩܦܬܗ̇ ܒܝܬ ܦܪܣܐ ܕܐܘܪܗܝ الناشر دار الرها مطبعة الف باء الاديب دمشق سوريا الطبعة الثانية 1996

أناشيد قومية وطنية سريانية

شاميرام خوري، مطبعة توما – بيروت/ لبنان

ܣܘܓܠܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ

The Cluster of the National Songs, Thomas Press, Beirut Lebanon

الغناء السرياني من سومر إلى زالين (القامشلي)

إعداد جوزيف أسمر ملكي، منشورات مكتبة الأمل مطبعة : مورياب للطباعة 2004

DIE MELODIEN DER JAKOBITISCHEN KIRCHE

TRANSKRIBIERT UND HERAUSGEGEBEN VON HEINRICH HUSMANN- Gesungen von archidiakon Asmar

SÜRYANİ KADİM

Namaz ve ayin kitabı

الموسيقى من بابل إلى أوغاريت

السلم الموسيقي السباعي الدياتوني – الباحثة الموسيقية سلمى نجاة قصاب حسن

بيث گازو تكريت ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܬܓܪܝܬ

عن مخطوطة قديمة تم تنضيدها من قبل الخوري قرياقس حنا طراچي

تطبيق البيث كازو (الناشر: مار ديونيسيوس جان قواق، المطران النائب البطريركي في شرقي الولايات المتحدة الأميركية، إعداد الدكتور جورج كيراز، مدير Beth Mardutho: The Syriac Institute).

App: Beth Gazo Portal

The Beth Gazo book is the primary reference to West Syriac liturgical music. The Beth Gazo Portal provides the text of the Syriac book of Beth Gazo along with recordings by various chanters. A database back-end allows adding new texts and audio recordings without the need to update the app. The settings allow the user to choose a default chanter and to set Garshuni preferences.