ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬ‌ܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ

ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ

ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ

ܕܗܘ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܥܝܘܐܨ ܡ̄)*(

ܒܘܪܟܬܐ ܫܠܝܚܳܝܬܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܘܫܠܡܐ ܒܡܪܝܐ ܡܫܟܢܝܢܢ܆ ܠܐܚܝ̈ܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܡܥܰܠܝ̈ܐ܆ ܘܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ܆ ܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܰܡܫܰܡܫܢ̈ܐ ܙܗܝ̈ܐ܆ ܘܗܕ̈ܡܐ ܕܡܘ̈ܬܒܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܣܽܘܝܳܥܳܐ ܘܰܕܓܰܘܳܐ ܘܕܝܘܠܦܢܐ܆ ܕܒܫܪܟܐ ܕܥܕ̈ܬܢ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ ܥܳܠܡܐ܆ ܡܝܩܪ̈ܐ.

 

ܒܬܪ ܥܘܩܒܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܐܡܪܝܢܢ:

ܦܳܪܶܣ ܚܶܙܘܐ ܡܰܢ ܕܣܽܘܪܳܝܐ܆ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܗܐ ܡܢ ܫܽܘܪܳܝ ܫܘܬܐܣܗ܆ ܕܪܓܐ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܐܰܚܺܝܕ. ܗ̇ܘ ܕܒܥܩܒ̈ܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܕ̈ܡܐ ܠܡܶܕܪܰܟ ܬܶܪܕܶܐ ܣܳܡ܆ ܘܗܘܐ ܡܡܰܪܝܳܢܐ ܛܳܒܳܐ ܒܝܘܠܦ̈ܢܐ ܕܝܠܢ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܘܒܝܕ ܥܡܠܗ ܗܢܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܕܫܳܘܶܐ ܠܐܝܩܪܐ ܘܗܶܕܪܐ ܘܪܘܡܪܳܡܐ܆ ܬܫܡܫܬܐ ܛܒܬܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܳܘܶܐ ܒܰܚܩܰܠ ܥܕܬܐ ܘܥܡܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܝܘܬܐ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܘܰܠܡܰܚ̈ܒܰܝ ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܰܝ ܣܘܪܝܳܝܘܬܐ. ܟܕ ܒܗܕܐ ܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܦܫܰܛ ܕܚܘܠܡܢܐ ܘܰܕܫܰܠܡܽܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܢܗܘܐ ܠܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܰܠܘܶܬ ܗܳܘܶܐ ܬܰܚܘܝܬܐ ܢܰܨܺܝܚܬܐ ܕܠܡ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̱ܘܘ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܘܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܠܥܕܬܐ ܘܠܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܕܰܒܬܰܘܬܳܒܽܘܬܐ ܕܒܐܪܒܥܦܢܝ̈ܢ ܙܪܺܝܩܺܝܢܢ ܘܰܡܒܰܕܪܺܝܢ.

ܘܰܠܪܳܡܽܘܬ ܐܰܩܡܳܐ ܕܰܐܚܝܕ ܒܠܒ̈ܘܬܗܘܢ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܽܘ ܦܳܪܶܣ ܚܶܙܘܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܒܕܰܡܗܝܡܢܝܢ ܕܠܡ ܥܠ ܡܠܬܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܕܥܡܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܡܳܛܝܢ ܠܩܰܪܢܶܗ ܕܫܘܘܫܛܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܝܩܪܝܢܢ ܠܗ ܛܒ ܘܠܟܠ ܕܝܺܨܶܦܘ ܘܰܠܺܐܝܘ ܘܰܦܠܰܚܘ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܕܦܳܪܶܣ ܚܶܙܘܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܳܝܐ ܪܚܝܡܐ.

ܦܳܪܶܣ ܚܶܙܘܐ ܡܰܢ ܥܗܺܝܕܐ܆ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܡܕܒܪ̈ܢܘܗܝ ܘܡܫ̈ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܰܢܫܰܘܫܛܽܘܢܝܗܝ ܥܠ ܝܳܬܗܘܢ ܣܳܡܘ܆ ܠܫܘܒܚܐ ܕܫܡܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܘܐܝܩܪܐ ܘܢܶܨܚܢܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܘܕܥܡܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ ܒܪܝܟܐ.

ܥܠܗܕܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܒܗܐܝܬ ܦܣܰܩܢܰܢ ܠܰܢ ܗ̇ܝ ܕܢܶܬܥܰܕܪ ܦܳܪܶܣ ܚܶܙܘܐ ܕܝܠܢ ܕܣܘܪܳܝܐ܆ ܘܰܕܢܶܬܬܚܰܡ ܝܘܡܐ ܦܪܝܫܐ ܠܟܽܘܢܳܫ ܕܫܢ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܦܘܪܫܢܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܝܠܢ ܕܒܥܠܡܐ.

ܘܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܠܟܘܢ ܡܚܰܦܛܺܝܢܢ ܘܰܡܠܒܒܝܢܢ܆ ܕܒܰܫܦܺܝܥܽܘ ܬܶܦܫܛܽܘܢ ܐܺܝܕܟܘܢ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܦܳܪܶܣ ܚܶܙܘܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܘܰܕܢܶܦܪܘܣ ܠܗܠܝܢ ܕܰܡܗܰܒܒܽܘܬܐ ܕܥܡܐ ܘܰܕܡܰܪܕܘܬܐ ܘܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. 

ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܠܨܶܦܬܗ ܡܩܠܣܝܢܢ܆ ܘܰܠܥܰܡܠܗ ܗܢܐ ܡܒܰܪܟܝܢܢ܆ ܘܡܨܠܝܢܢ ܡܛܠ ܟܽܘܫܳܪܗ ܘܡܰܨܠܚܳܢܽܘܬܗ ܘܢܶܨܚܢܗ ܕܰܒܥܰܡܠ̈ܘܗܝ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܟܝܬ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܡܪܝܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܡܕܒܪ̈ܳܢܘܗܝ ܘܦܰܠܚ̈ܘܗܝ ܒܝܰܡܝ̈ܢܝܬܗ ܘܢܶܦܪܘܥ ܠܗܘܢ ܚܠܦ ܥܡ̈ܠܝܗܘܢ ܐܰܓܪܐ ܛܳܒܳܐ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠ̈ܡܐ܆ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܬܗܘܐ ܥܡܟܘܢ܆ ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.    

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ ܕܣܘܪܝܐ

ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܕܫܢܬ ܒܚ ܡ̄

ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ

)*( ـ المنشور البطريركي الذي أصدره بالسريانية قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص الكلي الطوبى تكريماً للقناة السريانية «Suroyo TV».