ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬ‌ܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ

ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ

ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ

ܕܗܘ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܥܝܘܐܨ ܡ̄)*(

ܒܘܪܟܬܐ ܫܠܝܚܳܝܬܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܥܡ ܫܠܡܐ ܒܡܪܝܐ ܡܫܟܢܝܢܢ ܠܡܥܠܝܘܬܗ ܕܐܚܘܢ ܙܗܝܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܒܐ ܐܙܡܢ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܕܐ ܘܕܐܡܝܕ܆ ܪܡ ܐܝܩܪܐ. ܘܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܰܡܫܰܡܫܢ̈ܐ ܙܗܝ̈ܐ܆ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܥܡܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܰܡܗܘܢ ܕܚܒܝ̈ܒܝܢ ܗܕ̈ܡܝ ܓܘܫܡܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܕܠܽܘܡܳܕܳܐ܆ ܡܝܩܪ̈ܐ.

 

ܒܬܪ ܥܘܩܒܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܐܡܪܝܢܢ:

ܕܰܚܘܺܝܚܽܘܬܐ ܗ̱ܝ ܠܢ ܪܒܬܐ܆ ܕܠܩܠܐ ܕܝܠܢ ܐܒܗܝܐ ܒܝܕ ܣܰܩܪܳܐ ܗܢܐ ܠܡܫܡܥ̈ܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܢܰܫܡܥ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܪܝܢܢ: ܕܒܢܝ̈ܐ ܐ̱ܢܬܘܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܘܫܪܝܪ̈ܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܕܐܘܡܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ.

ܘܰܪܘܙܐ ܗ̱ܘ ܠܢ ܪܒܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܰܙܡܺܝܢܘܬܟܘܢ ܒܦܽܘܪܣܳܐ ܕܠܽܘܡܳܕܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܠܘܡܕܐ ܕܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܪܚܘ) ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܶܬܠܰܡܳܕܘ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܫܐ ܕ«ܚܕ ܠܫܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܡܚܰܝܕܐ ܘܰܡܚܰܝܕܳܢܳܐ» ܒܕܝܪܐ ܕܝܠܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܝܬܐ ܕܟܘܪܟܡܐ (ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ).

ܠܘܡܕܐ ܡܰܢ ܗܢܐ ܕܰܥܗܺܝܕ܆ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܡܢܟܘܢ ܠܡܶܬܟܰܢܳܫܘ ܥܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܝܟܘܢ ܣܳܡܬܽܘܢ܆ ܠܫܘܒܚܐ ܕܫܡܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܘܐܝܩܪܐ ܘܗܕܪܐ ܕܐܘܡܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܒܰܠܝܥܽܘܬܟܘܢ ܒܪܶܚܡܬ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܛܢܢܐܝܬ ܚܝܠܐ ܣܰܦܶܩܬܘܢ ܠܰܡܠܰܡܳܕܽܘ ܘܠܰܡܨܰܡܳܕܽܘ ܠܠܘܡܕܐ ܗܢܐ ܒܪܝܟܐ ܕܥܠ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܝܫܐ ܟܰܢܶܫܬܘܢ.

ܫܦܰܪ ܠܢ ܗ̇ܝ ܕܠܟܘܢ ܢܰܘܕܥ܆ ܕܠܡ ܡܰܟܬܒܢܳܘܬ ܙܒܢ̈ܐ ܠܢ ܣܳܗܕܳܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܙܒܢ܆ ܠܫܢܐ ܕܥܡܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ܆ ܕܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܐ ܒܦܶܠܓܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܶܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ. ܘܕܰܛܪܳܐ ܥܠܘܗܝ ܫܘܚܠܦܐ ܪܒܐ ܒܰܥܒܳܪܳܐ ܕܕܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܟܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܟܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܟܢ ܓܕܰܫ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܦܘܬ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܕܙܒܢ̈ܐ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓ ܠܦܶܪ̈ܥܶܐ ܣܓܝ̈ܐܐ.

ܠܫܢܐ ܡܟܝܠ ܣܘܪܝܝܐ ܕܺܝܕܝܥ ܗ̱ܘ ܝܘܡܢܐ ܠܰܬܪܝܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ܆ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܪܐ ܡܕܢܚܝܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܡܥܪܒܝܐ. ܗܰܘ ܡܕܢܚܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܡܡܠ̱ܠܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ܆ ܘܰܦܠܺܝܚ ܗ̱ܘ ܚܕܳܐ ܠܰܟܡܳܐ ܗܫܐ ܨܝܕ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܒܛܶܟܣܐ. ܚܰܫܺܝܫܳܐܝܬ ܓܝܪ ܠܡܐܡܪ ܕܠܡ ܝܘܡܢܐ܇ ܠܶܫܢܐ ܣܘܳܕܳܝܳܐ ܐܶܚܰܕ ܕܘܟܬܗ ܕܰܟܬܳܒܳܢܳܝܳܐ ܠܘܬܗܘܢ ܒܡܡܙܓܘܬ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܥܽܘܕ̈ܝܳܝܳܬܐ. ܘܗܰܘ ܡܥܪܒܝܐ ܩܰܝܳܡ ܗ̱ܘ ܨܐܕܝܢ ܚܢܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܠܘܬܗܘܢ ܕܩܬܘܠܝ̈ܩܝܐ ܘܡܪ̈ܘܢܝܐ ܥܕܬܢܐܝܬ. ܐܠܐ ܨܝܕ ܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢܝܐ ܟܠ ܟܪ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܥܳܡܰܪܬܐ ܕܪܝܫ ܗ̱ܘ ܣܘܳܕܳܐܝܬ ܐܦܢ ܒܚܶܠ̈ܛܶܐ ܕܚܰܫܚ̈ܳܬܳܐ ܢܘܟܪ̈ܝܬܐ. ܗܢܐ ܠܶܥܙܳܐ ܡܥܪܒܝܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܦ ܐܘܪܗܝܐ ܠܐܝܩܪ ܐܘܪܗܝ ܕܒܗ̇ ܦܠܺܝܚ ܗ̱ܘܐ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܗܰܘ ܡܕܢܚܝܐ ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܐܦ ܨܰܘܒܳܝܳܐ ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܨܰܘܒܐ ܐܘܟܝܬ ܒܢܨܝܒܝܢ ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܗܽܘܙܳܝܳܐ ܕܝܢ «ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܢܰܪܣܰܝ܆ ܕܒܳܬܪܗ ܩܳܡ ܒܶܐܣܟܘ̇ܠܐ ܕܢܨܝܒܝܢ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܫܰܚܠܶܦ ܠܰܩܪܳܝܬܳܐ ܐܘܪܗܳܝܬܐ ܠܗܕܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ. ܘܶܐܠܐ ܒܟܽܠܗ ܙܰܒܢܐ ܕܢܰܪܣܰܝ ܐܰܟܘܬܰܢ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ» (ܒܰܪ ܥܒܪܝܐ܆ ܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ܆ ܡܢܳܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ܆  Lovanii܆ Parisiis܆ 1877܆ 77). ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܒܪܨܘܡ܆ ܒܟܬܒܗ ܕܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠ̈ܦܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܪܳܫܡ ܟܕ ܐܳܡܪ: «ܘܒܫܘܪܝܐ ܕܕܪܐ ܫܬܝܬܝܐ܆ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܠܰܬܪܶܝܢ ܒܪܶܬܡܳܐ ܘܒܰܟܬܺܝܒܬܐ. ܠܡܥܪܒܝܐ ܟܝܬ ܘܠܡܰܕܢܚܝܐ» (ܐܦܪܝܡ ܒܪܨܘܡ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ܆ ܩܡܫܠܝ܆ 1967܆ 15). ܘܦܘܪܫܢܐ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܠܝܬܘܗܝ ܥܶܩܳܪܳܝܳܐ. ܐܠܐ ܒܪܶܬܡܐ ܗ̱ܘ ܘܒܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܘܰܒܪܽܘܫܡܳܐ.

ܘܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܠܗ ܕܢܶܬܚܬܰܪ ܥܠ ܠܫܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܶܐܬܪܰܫܡܰܬ ܠܗ̇ ܡܢܳܬܐ ܡܶܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܒܗܢܐ ܠܫܢܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܦ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܫܬܒܗܪ ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܝܳܠܶܕܬ̥ܗ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܐ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܩܕ̈ܝܫܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܠܫܢܐ ܡܰܠܶܠܘ.

ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܥܶܠܳܠ̈ܬܐ ܪ̈ܺܝܫܝܬܐ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܠܕܪܓܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܪܝܟܐ ܐܰܘܪܶܒܘ܆ ܘܥܕܟܝܠ ܡܘܪܒܝܢ. ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܣܓܝܘ ܐܶܫܬܰܡܗܘ ܒܗ ܒܗܢܐ ܠܫܢܐ܆ ܐܝܟ: ܩܕ̈ܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܐܰܢܛܝܽܘܟܳܝܳܐ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܣܪܘܓܝܐ ܘܗܰܘ ܐܘܪܗܝܐ ܘܒܪ ܥܒܪܝܐ ܘܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܗܳܢܘܢ ܕܬܣܠܘܩܐ ܗ̱ܘܘ ܛܳܒܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܠܣܳܝܘܡ̈ܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܐ ܗܳܝ ܕܰܢܪܺܝܡܘܢ ܠܩܰܪܢܶܗ ܕܠܶܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܡܪ̈ܰܘܡܐ ܥܶܠ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܡܶܢ ܒܬܪܗ ܕܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܡܦܪܝܢܐ ܘܡܠܦܢܐ ܡܗܝܪܐ ܘܡܫܰܒܚܐ ܕܰܫܘܰܚ ܒܕܪܐ ܬܠܬܥܣܝܪܝܐ ܠܘܬܢ ܚܢܢ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܰܒܕܝܶܫܘܥ ܕܨܰܘܒܳܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܩ ܠܘܬ ܡܕ̈ܢܚܝܐ܆ ܠܐ ܩܡ ܐ̱ܢܫ ܕܫܳܘܶܐ ܒܫܪܪܐ ܠܩܘܠܣܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܗܢܐ ܠܫܢܐ܆ ܘܳܐܬܝܳܐ ܠܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܠܡ ܐܶܬܕܥܶܟ ܠܗ ܩܶܪܝܽܘܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܡܠ̈ܦܢܐ ܫܒܝ̈ܚܐ.

ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܢܶܫܬܟܰܚ ܠܫܢܢ ܣܘܪܝܝܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܠܗ̇ܘ ܫܘܒܚܗ ܩܕܡܐ܆ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ܕܬܶܣܬܰܦܩܽܘܢ ܠܡܶܬܗܰܓܳܝܽܘ ܡܰܠܝܐܝܬ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܕܝܢ ܒܰܣܝܳܡ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܗ̇ܘ ܕܢܨܝܚܐܝܬ ܘܰܣܩܺܝܠܳܐܝܬ ܒܠܫܢܐ ܚܠܝܐ ܐܘܪܗܝܐ ܐܰܟܬܶܒ. ܘܠܰܒܢ̈ܝܐ ܕܝܠܢ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܶܒܝܢܐ ܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܠܡܺܐܠܰܦ ܘܰܠܡܶܕܪܰܫ ܒܗ ܒܗܳܢܳܐ ܠܫܢܐ܇ ܚܰܝܳܒܐܝܬ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܟܠ ܟܪ ܕܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ.

ܐܠܐ ܝܘܡܢܐ ܡܬܚܙܐ ܕܠܡ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܶܬܢܰܚܰܡ܆ ܘܰܦܣܳܥܬܳܐ ܠܐܦܝ̈ ܩܘܕܡܐ ܦܳܣܰܥ܆ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܫܪܰܟ ܒܥܕ̈ܬܢ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܠܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܥܡܐ ܘܰܕܛܶܟܣܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܕܶܐܠܘܠܐ ܗ̱ܘܐ܆ ܠܫܢܐ ܕܥܡܐ ܣܘܳܕܳܐܝܬ ܘܰܕܛܶܟܣܳܐ ܥܕܬܢܐܝܬ܇ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ ܗ̱ܘܬ ܝܺܕܰܥܬܗ ܟܽܠܳܢܐܝܬ܆ ܒܡܕܢܚܐ ܟܝܬ ܘܰܒܡܰܥܪܒܳܐ.

ܘܒܕܪܢ ܗܢܐ܆ ܒܝܢܬ ܟܠܗܘܢ ܝܳܕ̈ܘܥܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܥܳܡܘܪ̈ܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܝܠܢ ܕܒܰܦܢܺܝܬܟܘܢ܆ ܚܕ ܚܕ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܕܡܶܢ ܥܡܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܗܘܢ ܕܪܓܗܘܢ ܘܐܝܩܪܗܘܢ ܠܣܶܦܪܳܝܽܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܥܕܰܟܝܠ ܠܗ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܬܰܩܝܦܐܝܬ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ܆ ܢܛܺܝܪܺܝܢ. ܘܥܠ ܪ̈ܝܫܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܕܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ܆ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܠܰܣܪܺܝܕܐ ܕܡܢ ܕܝܪ̈ܬܢ ܩܕ̈ܡܐ ܘܥܕ̈ܬܢ ܩܕ̈ܝܫܬܐ ܕܦܫ̈ܝ ܠܗܝܢ܆ ܢܳܛܘܪ̈ܬܐ ܠܡܰܪ̈ܓܢܝܬܐ ܕܝܠܢ ܝܰܩܝܪ̈ܬܐ܆ ܣܝܡ̈ܢ. ܕܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܛܒܬܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ܆ ܗܳܝ ܕܢܶܪܕܘܢ ܒܥܩ̈ܒܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܠܢ ܩܕ̈ܡܐ. ܘܝܘܡܢܐ ܕܝܢ܆ ܠܘܡܕܐ ܗܢܐ ܒܡܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܢܛܝܪܬ ܒܐܠܗܐ ܒܝܰܕܟܽܘܢ ܠܰܗܘܳܝܐ ܐܶܬܐ. ܘܢܨܝܚܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܕܠܡ ܐܬܝܐ ܠܢ ܠܡܰܥܗܳܕܘ ܕܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܤ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܪܥܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܐ̱ܚܪܝܐ܆ ܕܒܝܕܥܬܗ ܕܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܩܠܝܘܬ ܪܘܟܒܗ ܥܡ ܡܗܝܪܘܬܗ ܘܰܣܦܺܝܪܘܬܗ܆ ܘܣܝܳܡ̈ܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܕܶܐܬܪܫܶܡܘ ܒܰܐܡܢ̈ܶܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܕ̈ܝܢ ܣܺܝܡܺܝܢ܆ ܣܳܗܕܺܝܢ. ܘܰܕܒܰܐܟܺܝܦܽܘܬܐ ܕܠܐ ܙܥܘܪܐ܆ ܒܩܰܢܝܗ ܝܰܩܺܝܪ ܛܝܡ̈ܐ ܣܪܺܝܛܺܝܢ܆ ܘܡܢܗ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܬ ܡܗܰܕܪܝܢ. ܡܪܝܐ ܢܢܺܝܚܺܝܘܗܝ܆ ܘܒܝܢܬ ܪ̈ܥܘܬܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܢܣܺܝܡܺܝܘܗܝ.

ܘܐܦ ܓܝܪ ܗܳܢܐ ܟܠܗ ܡܘܕܝܢܢ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܣܳܦ̈ܩܐ ܗܳܢܘܢ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܣܰܪܩ ܚܝܠܗܘܢ ܠܡܶܟܬܰܒ ܘܠܰܡܣܳܡ ܟܬܒ̈ܐ ܒܗܢܐ ܠܫܢܐ ܩܕܝܫܐ.

ܡܪܝܐ ܢܚܰܝܶܠܟܘܢ ܒܐܓܘܢܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܥܡܟܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܫܘܒܚܐ ܕܽܐܘܡܬܰܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܪܝܟܬܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ܕܠܫܢܢ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܝܫܐ.

ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܠܨܶܦܬܟܽܘܢ ܡܩܰܠܣܺܝܢܢ܆ ܘܠܥܰܡܠܟܘܢ ܗܢܐ ܡܒܪܟܝܢܢ܆ ܘܡܨܠܝܢܢ ܡܛܠ ܢܶܨܚܳܢܟܘܢ ܘܡܰܨܠܚܳܢܽܘܬܟܘܢ ܕܒܗܠܝܢ ܕܣܶܦܪܳܝܘܬܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܠܽܘܡܳܕܐ ܗܢܐ ܢܶܗܘܐ ܠܒܘܪܟܬܐ ܡܳܪܳܢܝܬܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܓܘܢܐܝܬ܆ ܡܨܰܠܝܢܢ. ܘܐܦ ܨܒܝܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܢܐ ܒܘܪܟܬܢ ܫܠܝܚܳܝܬܐ ܘܨܠ̈ܘܬܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܠܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܢ ܟܠܗܘܢ܆ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗܘܢ ܠܶܐܘܬܐ ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܛܽܘܟܳܣ ܠܘܡܕܐ ܗܳܢܐ ܒܪܝܟܐ.

 ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܬܗܘܐ ܥܡܟܘܢ܆ ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.    

 

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ ܕܣܘܪܝܐ܆

ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܕܫܢܬ ܒܚ ܡ̄܆

ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ

)*( ـ المنشور البطريركي الذي أصدره بالسريانية قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص الكلي الطوبى بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع للغة السريانية «مؤتمر المثلث الرحمة المطران بولس فرج رحو» في دير الزعفران ـ تركيا.