2024 – منشور الصوم الأربعيني (جرجس أسقف العرب)

ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ
ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ
ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄

ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܬܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܘܡܐܣ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܗܶܢܕܽܘ܆ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܝܰܩܪܐ. ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

« ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܣܳܗܕ̈ܶܐ »
(ܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ( 8:1

ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܩܳܒܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:
ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ (ܣܽܘܒܳܪܳܐ) ܦܽܘܩܕܳܢܰܐ ܗܘ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ
ܡܫܰܪܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܦܪܟܣܺܝܣ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܬܩܺܝܡ ܘܡܶܬܒܢܶܐ ܟܠܶܗ ܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܬܶܫܡܫܬܗܽܘܢ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ܆ ܘܒܣܽܘܠܳܩܗ ܕܪܰܫ ܡܳܪܰܢ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܳܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕ̈ܝܫܶܐ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܘܢܰܟܪܙܽܘܢ ܐܶܘܢܓܠܝܽܘܢ ܩܰܕܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܠܘܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܠܗ̇ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܐܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: « ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܣܳܗܕ݁̈ܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗܿ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦ݁ܶܝ̈ܗܿ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ܂» (ܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠــܝܚ̈ܐ 8: 1 ). ܘܠܦܽܘܬ ܦܽــܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܫܰܪܺܝــܘ ܫܠܝܺܚ̈ܐ ܠܡܰܟܪܳܙܘ ܒܳܬܰܪ ܡܳܐ ܕܰܐܓܢܰܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܘܡ ܦܶܢܛܺܝܩܽܘܼܣܛܺܝ܆ ܘܣܰܒܰܪܘ ܠܡܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܟܳܠܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܒܐܘܪܫܠܡ ܟܶܢ ܒܐܢܛܝܘܟ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܠܰܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ (ܦܪܟܣܝܣ 26: 11) ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܐܢܛܺܝܘܟܝܐ ܣܰܒܰܪܘ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.
ܨܶܡܚܰܬ̥ ܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܪܬܕܘܟܣܳܝܬܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܘܟ ܒܗܳܕܶܐ ܩܪܳܝܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܣܽܘܒܳܪܳܐ܆ ܐܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܐܘܢܶܓܝܠܝܽܘܢ ܩܰܕܝܫܳܐ܆ ܘܝܰܒܶܠܘ ܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܶܘܢܰܓܝܠܝܬܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܘܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܬܳܐ ܘܰܡܕ̈ܺܝܢܳܬܳܐ ܕܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܬܶܚܶܝܬ ܥܰܠܠܳـܢܽܘܼܬܶܗ ܘܫܽܘܠܛܳܢܽܘܬܶܗ ܕܟܘܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܘܟ ܘܐܶܬܦܰܪܣܰܬ݂ ܣܒܰܪܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܘ̈ܦܰܝ ܡܰܕܢܚܳܐ.
ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܒܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕ̈ܝܫܶܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܡܪܝ ܓܶܘܪܓܺܝܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ܆ ܕܰܦܪܰܫܢܰܢ ܒܣܘܢܗܶܕܘܣ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܥܶܒܪܰܬ ܕܗܳܕܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܶܗܘܳܐ ܠܕܽܘܟ݂ܪܳܢ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܐܠܦܳܐ ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܫܽܘܢܳܝܶܗ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܕܒܗ̇ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܰܥܒܳܕܰܘܗ̈ܝ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܠܰܐܓܽܘܢܶܗ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ܆ ܘܪܳܥܝܽܘܬܶܗ ܕܰܛܝܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܗܳܐ܆ ܒܰܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܒܬܰܝܡܢܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܕܥܶܝܪܐܩ (ܒܝܬ ܢܰܗܪܺܝܢ) ܘܓܳܙܰܪܬܐ ܥܰܪܒܳܝܬܳܐ܆ ܘܐܝܟܰܢ ܡܥܰܫܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܬܳܐ ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܒܰܗܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܝܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟ ܣܳܗܕܬܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܨܺܝܢܳܝ̈ܐ
ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚܘ ܒܶܗ ܙܰܠ̈ܓܰܝ ܨܰܦܪܳܐ ܕܡܫܺܝܚܳܝܘܼܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܥܕܬܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܘܟ ܠܳܐ ܪܢܳܬ ܘܠܳܐ ܒܶܩܪܰܬ ܒܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܥܰܫܢܰܬ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܕܰܐܓܶܢ ܒܗ̇ ܘܡܕܰܒܰܪ ܠܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܘܰܡܗܰܕܶܐ ܠܗ̇ ܒܳܗܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܕܬܰܣܗܶܕ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܘܥܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܪܳܕܽܘܦܳܐ ܘܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܘܡܥܺܝܩܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܗܠܝܢ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ܆ ܐܠܐ ܕܶܢܚܰܬ̥ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܝܟ ܡܢܳܪܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܠܝܬܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ܆ ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ (ܐܫܥܝܐ (2: 9܆ ܡܫܰܟܢܳܐ ܦܘܪܩܳܢܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ (ܡܬܝ 19: 28) ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܒܡܳܪܰܢ ܝܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ܆ ܘܐܰܬܪܳܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܬܳܐ ܢܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܟܽܘܪܣܳܝܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܛܥܶܢܘ ܐܰܒܗ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܠܢܺܝܪܳܗ̇ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܰܡܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ܆ ܘܐܰܠܶܦܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܡܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܩܰܒܶܠܝ̈ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܚܝܰܝ̈ ܠܗܳܕ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܝܟ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܬܐ ܐܳܪܬܘܕܘܟܣܳܝܬܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܝܰܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢܝ̈: ܚܶܡܝܰܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܩܰܛܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܬܓ݂ܠܒܝ̈ܐ܆ ܒܢ̈ܝ ܟܢܕܗ̈܆ ܒܢ̈ܝ ܛܝ܆ ܥܩܝܠ܆ ܬܢܘܟ܆ ܔܣܐܢܳܝ̈ܐ܆ ܐܠܢܡܪ܆ ܒܢ̈ܝ ܫܰܝܒܐܢ (ܬ݂ܥܠܒܗ̈)܆ ܒܢ̈ܝ ܒܟܪ ܒܪ ܘܐܝܠ ܡܢ ܕܝܐܪ ܒܟܪ܆ ܡܳܢܕ݂ܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.
ܒܳܬܰܪ ܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ܆ ܛܰܟܣܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܠܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܥܺܕܬܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܫܰܬܐܣܰܬ ܠܗܽܘܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦܘ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ ܐܶܬܝܕ̈ܰܥܝ ܒܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܦܣܩܽܘ̈ܦܘܳܬܳܐ ܢܰܔܪܐܢ ܘܐܠܝܰܡܐܡܰܗ̈ ܕܐܶܫܬ̊ܰܬ̥ܐܰܣܬ̥ ܫܢܰܬ 225 ܡ. ܘܡܰܕܟܰܪ ܠܰܢ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܠܶܫܬܐ ܡܶܢ ܐܶܦܣܩ̈ܽܘܦܶܝܗ̇ ܕܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܒܣܘܢܗܳܕܘܣ ܬܶܒܶܠܳܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܢܺܝܩܺܝܐ ܫܢܰܬ 325 ܡ܆ ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܐܶܦܣܩ̈ܘܦܶܐ ܝܕ̈ܺܝܥܶܐ ܕܢܔܪܐܢ ܩܤ ܒܢ ܣܐܥܕܗ̈ (600+)܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܶܗ ܥܝܳܕܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܫܽܘܩܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܥܘܟܐܜ ܘܢܰܟܪܶܙ ܘܢܰܣܰܒܰܪ ܒܡܫܝܚܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܠܡܽܘܪܢܝܬܳܐ ܐܘܟܺܝܬ ܚܽܘܛܪܳܐ ܒܐܝܕܗ.
ܥܳܗܶܕ ܠܰܢ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܳܪܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܰܫܡ̈ܗܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܦܣܩܽܘ̈ܦܘܳܬܳܐ ܐܝܟ: ܬܰܕܡܘܪ܆ ܔܰܕܰܪ ܐܳܡ ܩܰܝܤ܆ ܒܘܨܪܰܐ܆ ܦܹ݁ܝܬܪܰܐ܆ ܘܰܐܠܚܝܪܗ̈. ܘܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܡܰܕܟܰܪ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܕܐܺܝܬ ܠܳܗܠܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ܆ ܘܐܶܬܟܰܢܝܘ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܶܦܣܩ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܫܟ̈ܢܶܐ܆ ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗܽܘܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܳܙܩܺܝܢ ܗ̱ܘܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܰܐܚܪܺܬܳܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܛܶܟܣܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܬܚܶܝܬ ܡ̈ܛܰܠܠܶܐ ܘܡܰܫــܟ̈ܢܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܶܦܣܩܽܘ̈ܦܘܳܬܳܐ ܡܫــܡ̈ܗܳܬܳܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳـܝܳܐ: ܐܶܦܣܩܽܘܦܘܬܳܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦܝ̈ܗ̇ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܡܪܝ ܓܶܘܪܓܺܝܤ ܕܶܐܬܟܰܢܺܝ ܒܰܫܡܳܗ̇ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ܆ ܘܐ̱ܚܪܺܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܬܰܓܼܠܒ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܰܒ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܦܣܩܽܘܦܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܺܐܝܬܝܶܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܓܼܰܣܐܢ܆ ܕܰܐܩܺܝܡܰܬ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܐܠܔܐܒܝܗ̈ (ܚܘܪܐܢ – ܒܣܘܪܝܐ) ܐܝܟ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܒܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܝܪ̈ܶܐ ܒܕܳܪܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܝܕ̈ܺܝܥܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܕܐ ܡܪܝ ܬ̥ܶܐܘܿܕܽܘܿܪ ܛܰܢܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܠܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܥܰܡ ܡܪܳܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܘܪܕܥܳܢܳܐ܆ ܘܒܶܝܬ ܡܩܳܡܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܶܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ̥ ܒܽܘܨܪܰܐ ܕܫܐܡ.
ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܒܛܝܠܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܫܰܒܚ̈ܶܐ ܘܥܘܫܢܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܳܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܩܰܕܝܫܬܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܬܳܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܒܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܥܰܪܰܒܝܳܐ ܡܰܠܽܘܢ ܕܝܢ ܠܬܽܘܪܓܡܳܐ ܕܐܘܢܰܓܝܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܒܳܐ ܕܣܶܕܪ̈ܶܐ ܫܢܰܬ݂ 643 ܡ.
ܐܶܬܡܰܬܚܰܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܳܬܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܐܝܟ ܐܰܬܪ̈ܰܘܬܳܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܛܳܬ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܬܳܐ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܘܰܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ ܐܝܟ: ܦܳܪܶܣ܆ ܐܦܓ݂ܐܢܣܬܐܢ܆ ܗܶܢܽܕܘ܆ ܨܺܝܢܺܝ܆ ܐܰܪܡܺܝܢܺܝܰܐ܆ ܐܬܪܐ ܕܟܽܘܫܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܣܺܝܐ܆ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܥܺܕܬܰܢ ܕܝܢ ܕܒܗܢܽܕܘ ܛܽܘܦ݁ܣܳܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܦܽܘܠܚܳܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܘܰܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܬܐ ܕܰܐܢܛܺܝܘܟ ܘܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܒܡܰܕܢܚܳܐ.

ܣܳܗܕܳܐ ܫܰܪܝܼܪܐ ܡܪܝ ܓܘܪܓܝܤ ܕܥܪ̈ܒܝܐ (724+)
ܠܐ ܫܟܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ ܕ̈ܰܦܶܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܥܰܠ ܗܳܢ ܟܽܘܡܪܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬ݂ܳܢܳܐ ܡܪܝ ܓܘܪܓܝܤ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܝܕ̈ܶܐ ܕܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܕܩܶܢܫܪܺܝܢ ܬܶܐܽܘܿܠܽܘܿܓ̥ܳܝܬܳܐ. ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܡܪܝ ܓܘܪܓܝܣ ܒܝܰܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܕܰܥܠܝܡܽܘܬܶܗ ܠܡܪܝ ܣܐܘܺܝܪܐ ܣܐܒܘܟ݂ܬ܆ ܟܕ ܒܝܰܕ̈ܥܬܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܚܝ̈ܐ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܒܚܺܝܪܳܐ܆ ܘܠܳܗ̇ ܟܕ ܠܳܗ̇ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܚܝܳܐ܆ ܘܒܗܳܝ ܪܶܚܡܬܳܐ ܕܟܠ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܺܝܠܳܣܽܘܦܘܬܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܐܶܬܟܢܺܝ܆ ܘܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܒܟܬܳܒ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܘܦܰܫܶܩ܆ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܫܟ݂ܺܝܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝ̈ܘܰܗܝ ܗܪܰܓ ܒܥܰܡܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܣܛܪܽܘܢܽܘܡܺܝܰܐ (ܚܽܘܫܒܳܢ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ)܆ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ܆ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܐ.
ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܰܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ ܠܐܣܟܺܝܡܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܒܐܽܘܪܚܳܗ̇ ܒܕ̥ܶܚܠܰܬ̥ ܐܰܠܗܳܐ ܘܪܶܚܡܬ̥ܶܗ܆ ܟܕ ܛܥܺܝܢ ܠܢܺܝܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܨܡܰܚ ܓܶܝܪ ܐܝܟ ܢܰܒ̥ܪܰܫܬ̊ܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܒܺܝܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܕܶܝܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܟܶܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܠܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܳܬܳܐ ܕܒܢ̈ܰܝ ܛܝ܆ ܥܩܝܠ܆ ܘܬܢܘܟܼ܆ ܘܒܝܬ ܚܰܣܝܽܘܬܶܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ (ܥܰܐܩܽܘܠܰܐ) ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܟܽܘܦܰܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܺܝܪܐܩ. ܘܕܰܒܰܪ ܡܰܢ ܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܫܢܰܬ (724+) ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܗܺܝܠܬܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܡܳܐ ܕܰܐܣܗܶܕ ܠܡܫܺܝܚܳܐ ܘܣܰܒܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܐܠܳܗܰܢ ܝܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ.
ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܚܰܐܪܶܬ̥ ܒܶܢ ܟ݁ܰܥܒ ܘܫܰܪܒܳܐ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܝܫܶܶܐ ܚܶܡܝܰܪ̈ܳܝܶܐ ܣܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܘܪ̈ܬܕܘܟܣܘ
ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܰܢ ܡܰܟܬܒܰܙܰܒܢܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܥܰܠ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒܚܶܡܝܰܪ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܣܰܒܰܐ ܕܝܰܡܰܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܣܪܽܘܩ (ܕ̥ܘ ܢܽܘܐܰܤ) ܕܰܐܡܠܶܟ ܥܰܠ ܐܬܪܗܽܘܢ ܫܢܰܬ 523 ܡ܆ ܘܟܰܕ ܐܰܡܠܶܟ ܐܶܙܰܠ ܠܶܐܡܳܐ ܕܰܡܕ̈ܺܝܢܳܬܳܐ ܕܚܶܡܝܰܪ ܕܰܫܡܳܗܿ ܜܰܦܐܪ ܕܰܢܩܺܝܡ ܩܪܒܳܐ ܥܰܡ ܟܽܘܫܳܝ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܟܰܠ ܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܐܰܘܩܶܕ ܠܥܺܕܬܗܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܡܳܐ ܕܰܗܦܰܟܼ ܗ̱ܘܐ ܒܩܝܳܡܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܥܒܰܕ ܥܡܗܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܬܘܒ ܡܰܣܪܽܘܩ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܕܰܚܫ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܟܽܠ ܕܽܘܟ݁̈ܝܳܢ ܒܡܰܠܟܘܬܶܗ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܗܘܕܳܝ̈ܐ܆ ܘܰܦܩܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܬܰܘܩܰܕ ܟܽܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ܆ ܗܽܘ ܘܒܰܝܬܶܗ܆ ܘܰܕ݂ܢܶܣܒ݂ܘܼܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܡܽܘ̈ܢܘܗܝ.
ܠܳܐ ܣܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܣܒܰܥ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܰܩܛܰܠ ܐܶܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܺܝܗܼܘܕ̈ܝܶܐ ܥܰܡ ܕܰܚܫ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܢܰܔܪܐܢ܆ ܘܰܐܚܕܪ ܠܗ̇܆ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܶܥܒܰܪ ܘܢܶܟ݂ܒܘܿܫ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܠܟܳܗܢ̈ܘܰܗܝ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܰܚܬܺܝܡ ܒܰܚܬܳܡܶܗ ܡܰܠܟܳܝܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܐܶܢ ܗܘ ܢܶܥܒܰܪ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܘܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܢܦܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܐܘܼܪܥܶܗ܆ ܠܳܐ ܢܛܰܪ ܫܽܘܘܕܝܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܫܰܕܰܪ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܘܰܦܟܰܪܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܕܐܺܝܬ݂ܰܝܗܘܿܢ ܗ̱ܘܘ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ.
ܘܡܶܢ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܗܰܝܡܢܽܘܬܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܢܰܔܪܐܢ ܩܰܕܝܫܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ ܡܪܝ ܚܐܪܬ̥ ܒܰܪ ܟ݁ܰܥܒ܆ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܫ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܪܘܪ̈ܒܝܗ̇ ܡܰܗܝܡܢ̈ܶܐ܆ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܠܳܐ ܟܦܰܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ܆ ܒܪܰܡ ܐܰܣܗܶܕ ܘܒܰܕܶܩ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܬܳܐ܆ ܘܐܶܬܚܰܘܝ ܩܕܳܡ ܥܰܡܶܗ ܐܝܟ ܘܰܟܺܝܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܒܽܘܟ̥ܢܳܐ ܕܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܩܽܘܛܢܶܗ܆ ܘܐܶܬ݂ܩܰܕܰܡ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܡܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܥܰܡ ܡܪܝ ܦܘܠܘܿܤ ܫܠܺܝܚܳܐ: «ܡܰܢܽܘ ܢܶܦ݂ܪܫܰܢܝ ܡܶܢ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܐܰܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܐܰܘ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܐܰܘ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܩܺܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܐܰܘ ܣܰܝܦ݂ܳܐ» (ܖ̈ܗܘܡܝܐ 35:8)܆ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ ܒܰܟܠܺܝܠ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܗܽܘ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ܆ ܟܶܢ ܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܕܰܚ̈ܫܰܘܗܝ ܕܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܐܝܬ ܒܓܰܘܗܶܝܢ܆ ܘܟܰܕ ܚܙܰܝ̈ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܢܰܔܪܐܢ ܐܝܟܰܢ ܐܰܥܶܠܘ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܠܓܰܒܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܐܰܘܩܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܰܒܶܒܝ̈ ܠܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܗܶܛܝ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܥܰܠܝ̈ ܠܗܶܝܢ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܐܝܟ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܐܳܦ݂ ܗܶܢܶܝܢ ܢܶܩܢ̈ܝܳܢ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܣܳܗܕܘܼܬ݂ܳܐ.
ܢܶܛܪܰܬ ܠܢ ܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬ̥ ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܝܰܬ̊ܺܝܪ ܚܰܣܺܝܪ ܬܪܶܝܢ ܐܠܦܺܝܼ̈ܢ ܕܶܐܬܬܰܘܩܰܕܘ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܔܪܐܢ܆ ܘܐܙܕܠܰܚ ܕܶܡܗܽܘܢ ܡܛܽܠ ܡܳܪܗܽܘܢ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܕܽܘܓ݂ܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܰܘܓ̊ܰܪ ܠܰܫܠܰܕ̈ܶܐ ܒܓܰܘܶܗ. ܘܰܠܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܡܰܕܟܰܪ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܘܰܡܫܰܡܰܗ ܠܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܢܰܔܪܐܢ ܒܫܶܡ (ܐܰܗܠ ܐܠܐܽܟ̥ܕܽܘܕ).
ܒܢ̈ܝܐ ܕܝܠܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ:
ܗܳܐ ܨܰܘܡܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢܳܝܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܥܠܰܝܢ ܡܕܺܝܩ܆ ܘܝܳܗܶܒ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܦܽܘܪܣܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܣܽܘܒܳܪܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܨܘܡܐ ܗܢܐ ܬܘܒ ܩܪܐ ܠܢ ܕܢܰܩܶܬ ܚܰܘܪܰܢ ܠܘܳܬ ܘܳܠܺܝܼܬ̥ܰܢ ܐܝܟ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܒܘܠܒ̈ܠܐ܆ ܘܚܡܝܠ ܒܒܨܺܝܼܪܽܘܬ̥ ܗܰܝܡܳܢܘܼܬ݂ܳܐ ܘܟܦ̥ܽܘܼܪܝܳܐ ܘܩܪ̈ܳܒܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝ̈ܐ. ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܒܨܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܰܘ ܟܠܢ ܢܰܣܗܶܕ ܠܡܳܪܰܢ ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܐܝܟ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܢܺܚܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ (ܚܙܝ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ 27: 1)܆ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܒܗܘܢ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ (ܚܙܝ ܡܬܝ 16: 5)܆ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܼܒ݂ܚܳܐ܆ ܟܰܕ݂ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܬܰܫܥ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕ̈ܝܫܶܐ ܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܪܚܶܡܘ ܠܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܚܰܝܝ̈ܰܗܘܢ ܡܶܛܽܠܬܶܗ܆ ܘܢܶܬܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܗܽܘܢ ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗܽܘܢ (ܚܙܝ ܥܒܪ̈ܝܐ 7: 13). ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܨܰܘܡܟܽܘܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܟܽܘܢ ܥܰܡ ܬܝܳܒܽܘܬܟܽܘܢ ܒܚܰܕܘܳܐ ܢܩܰܒܶܠ܆ ܘܠܰܦܨܺܝܚܽܘܬܐ ܕܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܐ ܛܳܒܐ ܠܟܽܘܢ ܢܰܫܘܶܐ܆ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܚܰܣܶܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܰܕ݂ܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܝܼܤ ܐܶܦ݁ܣܩܘܿܦ݁ܳܐ ܕ݂ܥܰܪ̈ܰܒ݂ܳܝܶܐ܆ ܘܰܕ݂ܣܳܗܕ݁ܳܐ ܘܩܰܕܝܼܫܳܐ ܡܳܪܝ ܚܰܐܪܶܬ̥ ܒܰܪ ܟܰܥܒ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܡܳܪܰܢ ܬܩܰܘܽܘܢ. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ – ܣܘܪܝܐ
ܬܠܬܥܣܪ ܒܝܪܚܐ ܕܐܕܪ ܕܫܢܬ ܒ݈ܟܕ
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܥܣܝܪܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ

 

ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ
ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ
ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄

 

نهدي البركة الرسولية والأدعية الخيرية إلى إخوتنا الأجلاء: صاحب الغبطة مار باسيليوس توماس الأوّل مفريان الهند، وأصحاب النيافة المطارنة الجزيل وقارهم، وحضرات أبنائنا الروحيين نواب الأبرشيات والخوارنة والقسوس والرهبان والراهبات والشمامسة الموقرين، ولفيف أفراد شعبنا السرياني الأرثوذكسي المكرّمين، شملتهم العناية الربّانية بشفاعة السيّدة العذراء مريم والدة الإله ومار بطرس هامة الرسل وسائر الشهداء والقدّيسين، آمين.

« وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا » (اعمال الرسل 1: 8)

بعد تفقد خواطركم العزيزة، نقول:
الشهادة (التبشير) هي وصية الرب يسوع
تتمحور أحداث سفر أعمال الرسل حول صعود الرب يسوع إلى السماء، الذي مهد الطريق أمام تلاميذه ليشهدوا للإنجيل ويكرزوا به، وينفذوا العمل الرسولي الذي دُعيت إليه الكنيسة المقدسة بحسب وصية الرب يسوع بأن يكونوا شهوداً له بعد الصلب والقيامة، بناءً على قوله لهم: ” لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم، وفي كل اليهودية والسامرة، وإلى أقصى الأرض” (اع 1: 8). وبحسب هذه الوصية، بدأ الرسل عملهم الكرازي بعد حلول الروح القدس عليهم. فشرعوا في التبشير وإعلان شهادتهم عن المسيح في جميع أصقاع الأرض، بدءاً من اورشليم مروراً بأنطاكية حيث لُقبوا مسيحيين أولاً فيها (اع 11: 26) ومنها إلى العالم أجمع.
لعبت الكنيسة السريانية الأنطاكية دورًا مهمًا في مشاركة رسالة الخلاص الإنجيلية هذه. وكان لآباء الكنيسة دور مميز في نشر هذا الإيمان المسيحي في كافة تخوم الكرسي الأنطاكي والمناطق الواقعة تحت سلطته ورعايته الممتدة إلى أقاصي الشرق. ومن هؤلاء الآباء القديس جرجس أسقف العرب، الذي كنا قد خصصنا هذا العام للاحتفال بالمئوية الثالثة عشر لرقاده تخليداً لجهاده الرسولي، لأهمية دوره في نشر الإيمان المسيحي بين القبائل العربية في جنوب العراق والجزيرة العربية، ورعاية المؤمنين وثباتهم بالخلاص الذي صنعه الرب يسوع المسيح.

الكنيسة السريانية الأنطاكية الشاهدة في بلاد العرب وغيرها من البلدان وصولاً إلى الصين
منذ بزوغ فجر المسيحية والكنيسة في أنطاكية لم تأبه بالاضطهادات، بل استمدت قوتها من عمل الروح القدس فيها، الذي قادها، ولا يزال يقودها نحو الشهادة للحق غير مكترثة لقوة المُضطهِد والتحديات والصعوبات الناجمة عن هذه الاضطهادات، لا بل خرجت شاهدةً وشهيدةً للمسيح حاملة نور البشارة الإنجيلية للكثير من شعوب الأرض السالكة في ظلمة العالم والجالسة في أرض ظلال الموت (راجع اشعياء 9: 2)، مقدمةً الخلاص ومعمدةً كل من قبل الرب يسوع باسم الآب والابن والروح القدس (متى 28: 19)، وحيث أن بلاد العرب كانت تابعة جغرافياً للكرسي الرسولي الأنطاكي، أخذ آباء هذه الكنيسة المجيدة على عاتقهم نشر البشرى السارة بملكوت الله في هذه المناطق وتعليم أهلها أصول الإيمان الأرثوذكسي القويم، فقبلت الكثير من القبائل العربية هذا الإيمان، وكانت تحياه بحسب المذهب السرياني الأنطاكي المستقيم الرأي، ومن هذه الأقوام والقبائل العربية: الحِميريون، القطريون، التغالبة، بنو كندة، بنو طيّ، عقيل، تنوخ، الغساسنة، النمر، بنو شيبان (ثعلبة)، بنو بكر بن وائل في ديار بكر، والمناذرة وغيرهم.
بعدما قبل العرب الإيمان المسيحي، بدأت شؤونهم الرعوية تنظم كنسياً، حيث تأسست لهم أسقفيات منظمة لعبت دوراً مهماً في تاريخ الكنيسة، وكانت مدينتا نجران واليمامة تحظيان بوجود أسقفية فيهما في العام 225 م، وقد حضر ستة من أساقفتها مجمع نيقية سنة 325 م، واشتهر من أساقفة نجران قس بن ساعدة (600 +) الخطيب المفوه والحكيم الذي كان يحضر لسوق عكاظ، ويخطب جهاراً مبشراً بالمسيح ضد المعتقدات الوثنية، وهو حامل عصا الرعاية.
إن التّاريخ الكنسي بعد القرن الرّابع يذكر لنا عدة أسقفيات في بلاد العرب، ومنها: تدمر وجدر أم قيس، بصرى، بترا والحيرة. وكان يخصّص لكل قبيلة عربيّة أسقف وأحيانًا أكثر من أسقف واحد. كان يطلق عليهم لقب أساقفة المضارب، لأنّهم كانوا يرافقون القبائل العربيّة في حلّهم وترحالهم، يقيمون الصلوات والرّتب الطقسية تحت الخيام. ومن أهم الأبرشيّات العربيّة أسقفيّتان: الأولى هي أسقفيّة العرب على الإطلاق، التي كان أحد أعلامها وأساقفتها القديس جرجس الملقب بأسقف العرب كنايةً بها والثانية هي أسقفيّة التّغالبة. بالإضافة إلى مملكة غسان التي اتخذت من الجابية (حوران _ سوريا) مركزاً لها وكانت تضم أكثر من مائة وعشرين ديراً رهبانياً خلال القرن السادس ومن أهم أساقفتها هو القديس ثيودور الغيور الذي رسم أسقفاً على العرب مع القديس يعقوب البرادعي، وكان مركز أبرشيته في بصرى الشام.
وتتجلى العناية الاستثنائية للآباء السريان والقوة التبشيرية للكنيسة السريانية الأنطاكية في بلاد العرب من خلال أعمال الترجمة التي قام بها علماء مسيحيون عرب من قبائل طيّ وعُقيل وتنوخ. وبأمر من البطريرك الأنطاكي القديس يوحنا أبي السدرات تمت ترجمة الإنجيل المقدس من السريانية إلى العربية سنة 643 م.
امتدت قوة هذه الشهادة للمسيح وجهود التبشير للكنيسة السريانية ليس فقط في المناطق القريبة من أنطاكية كبلاد العرب، بل وصلت إلى بلدان أخرى مثل فارس، أفغانستان، الهند، الصين، أرمينية، الحبشة (أثيوبيا)، بلاد آسيا الصغرى وغيرها من بلدان المشرق الأقصى. ومن الأمثلة على ذلك كنيستنا السريانية في الهند التي هي ثمرة الجهاد الرسولي لآباء هذه الكنيسة الميامين وشهادتهم للرب يسوع، فهي بحق جوهرة ومجد المشرق لكنيسة أنطاكية السريانية المقدسة.

الشاهد الأمين جرجس أسقف العرب (724+)
إن صفحات التاريخ الكنسي لا تذكر معلومات كثيرة عن سيرة هذا الحبر العالم والقديس الجليل. القديس جرجس أسقف العرب، هو أحد تلاميذ مدرسة قنشرين اللاهوتية. تتلمذ في ريعان شبابه على يد القديس مار ساويرا سابوخت قبيل انتقاله، حيث كان جرجس عالماً بالكلمة وعاملاً بها متبحراً في الفلسفة وتفسير الأسفار المقدسة، وهو أحد النُقّاد البارزين والكُتّاب المميزين في الأدب نثراً ونظماً، استقى من جميع العلوم المعروفة في عصره، فأتقن العلوم اللغوية السريانية والفلسفية والفلكية واللاهوتية والتاريخ.
لبس الإسكيم الرهباني سالكاً طريق رهبنته بمخافة الله ومحبته، فقطع أشواطاً كبيرة في حياة الزهد والتنسك، فاختارته العناية الإلهية ليكون كاهناً ثم أسقفاً لعرب بني طيّ وعُقيل وتنوخ، وكان كرسي أبرشيته في عاقولا وهي مدينة الكوفة اليوم في العراق، حيث رعى أبرشيته خير رعاية متلألأً بالطهر والعلم والفضيلة لمدة ثمانٍ وثلاثين سنة، انتقل إلى الأخدار السماوية سنة ( 724+) شيخاً جليلاً بعد أن قضى حياته شاهداً للمسيح ومبشراً باسمه، معلماً لكلمته المقدسة ومثبتاً رعاياه من القبائل العربية الرُحّل في المسيح يسوع له المجد.

الشهيد القديس الحارث بن كعب وسائر الشهداء الحِميريين السريان الأرثوذكسيين
يحدثنا التاريخ الكنسي عن شهداء الإيمان الأبطال الذين اضطُهِدوا لأجل إيمانهم بالمسيح في سبأ وبلاد الحِميريين في اليمن، لما تَمَلَك اليهودي المدعو مسروق بحسب المصادر السريانية والمسمى ذو نؤاس عند العرب على هذه البلاد سنة 523 م، توجه إلى ظفار عاصمة بلاد الحِميريين محارباً الأحباش الذين كانوا فيها. وحين لم يقوَ عليهم بالحرب استسلموا له بالخديعة، مرسلاً لهم رسائل الأمان، فخرجوا إليه مسالمين، فقتلهم جميعاً. وأحرق كنيستهم، وأرسل كهنة اليهود مصحوبين مع قوة إلى البلاد الخاضعة لسلطانه لقتل المسيحيين أينما وجدوا، إذا لم ينكروا إيمانهم بالمسيح ويتهوّدوا، وأمر أن يُحرق كل من يخفي مسيحياً هو وبيته، وأن يصادر كل ماله.

لم يكتفِ بذلك، بل أرسل جيشه إلى نجران، وحاصرها، ولما عجز عن أخذها بالحرب، أرسل كهنة اليهود حاملين توراة موسى وكتاب الأمان مختوماً بختمه الملكي، متعهداً لهم أنه لن يهلكهم إذا سلموا المدينة طوعاً. وثق النجرانيون برسالة الأمان، وخرجوا إليه، لكنه نقض عهده، وأمر الجند، فكبلوا أيديهم وأرجلهم، ثم أرسل الملك يهوداً ووثنيين، وقبضوا على المسيحيين الذين في المدينة.
وأحد أبطال الإيمان في مدينة نجران هو الحارث بن كعب، الذي كان رئيساً لشعبها وأحد أشرافها المؤمنين، فهو الشيخ الجليل الذي أبى أن ينكر المسيح أمام هذا الملك الظالم، مجاهراً ومعلناً إيمانه القويم، فوقف أمام شعبه معلناً ثباته على هذا الإيمان، متقدماً بفرح لينال إكليل الشهادة مردداً قول القديس بولس الرسول: “من سيفصلنا عن محبة ٱلمسيــــــح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد، أم جوع، أم عُري أم خطر أم سيف؟” (رومية 8: 35)، فنال إكليل الشهادة هو ومن كان معه، فأمر الملك اليهودي الظالم أن تُحرَق الكنائس بمن فيها، فعندما رأت النساء النجرانيات وأطفالهنَّ النيران تلتهم الكنائس بمن فيها، تسابقنَ وأَطفالهنَّ إلى الكنائس الملتهبة بالنيران الآكلة، لكي ينالوا مع الرجال أكاليل الاستشهاد. ويُسطّر لنا التاريخ الكنسي قوائم بأسماء الشهداء المسيحيين العرب من الرجال والنساء والأطفال، حيث تم إدخال ما يقارب الألفين منهم مكبلين بالأغلال إلى الكنائس، وأحيطت بالحطب، ثم أحرقت بكل من فيها. بعد ذلك قام هذا الملك الجائر بحفر جب كبير وألقى جميع جثامين الشهداء القديسين فيه وأحرق المتبقي من رفاتهم ثم طمرهم، وقد أرّخ المؤرخون العرب هذه الحادثة باسم أهل الاخدود.
أيها الأحباء إن قدوم هذا الصوم الأربعيني المقدس يوفر لنا فرصة لنتأمّل بقوة التبشير والشهادة للمسيح والاستشهاد لأجل اسمه القدوس، ونتذكر مسؤوليتنا كشهود للسيد المسيح وسط الاضطرابات والمتغيرات التي يعيشها عالمنا حيث ضعف الإيمان والإلحاد والحروب الروحية، ونشهد للمسيح ونسلك في هذا العالم المليء بالاضطهادات والتحديات الإيمانية الكبيرة كما يليق بإنجيله (راجع فيلبي 1: 27)، وذلك من خلال أعمالهم الصالحة التي تمجد الآب السماوي (راجع متى 5: 16) وأن نتمسك بالإيمان القويم، متأملين في سير الشهداء أبطال الإيمان والقديسين الذي قضوا حياتهم بمحبة الفادي يسوع ومُتشفِّعين ومتمثلين بهم (راجع عبرانيين 13: 7).
تقبّل الله صومكم وتوبتكم وصلواتكم وصدقاتكم، وأهّلنا جميعًا لنبتهج بعيد قيامته، بشفاعة السيّدة القدّيسة العذراء مريم والدة الإله ومار بطرس هامة الرسل والقديس جرجس أسقف العرب والقديس الشهيد حارث بن كعب وسائر الشهداء والقدّيسين. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

 

صدر عن قلايتنا البطريركية في دمشق
في الثالث عشر من شهر آذار سنة ألفين وأربعة وعشرين
وهي السنة العاشرة لبطريركيتنا

 

ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ
ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ
ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄

 

We extend our apostolic benediction, benevolent prayers and greetings to our brethren, His Beatitude Mor Baselius Thomas I, Catholicos of India, and their Eminences the Metropolitans; our spiritual children: Very Reverend Corepiscopoi, Reverend priests, monks, nuns and deacons and the entire blessed Syriac Orthodox people throughout the world. May the divine providence embrace them through the intercession of the Virgin Mary, Mother of God, and St. Peter, Chief of the Apostles, and the rest of the Martyrs and Saints. Amen.

“And you shall be witnesses to Me” (Acts 1:8)

Dearly beloved in Christ,
Bearing Witness (Evangelization) is the Commandment of our Lord Jesus
The events in the Book of Acts begin with our Lord Jesus’ ascension to heaven. He paved the way for His disciples to witness, preach the Gospel, and carry out the apostolic work to which the Holy Church was called. They were commissioned to be witnesses for the Lord Jesus after His crucifixion and resurrection, according to His commandment: “But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth” (Acts 1:8). Following this commandment, after the Holy Spirit descended upon them, the apostles began preaching. They embarked on evangelizing and bearing witness to Christ to all corners of the earth, starting from Jerusalem, through Antioch, where they were first called Christians (Acts 11:26).

The Syriac Church of Antioch has always played a significant role in sharing this evangelical message. The Church Fathers had a distinct role in spreading the Orthodox Christian faith throughout the regions under the jurisdiction and care of the Antiochian See, extending to the Far East. Among these Fathers was Saint George, the Bishop of the Arabs. We have dedicated this year to commemorate the thirteenth centenary of his departure, in order to honor his apostolic zeal. Saint George played a crucial role in spreading the Christian faith among the Arab tribes in southern Iraq and the Arabian Peninsula, strengthening the believers to remain steadfast in the salvation brought by our Lord Jesus Christ.
The Syriac Church of Antioch: A witness in the lands of the Arabs and other countries, even reaching China
Since the dawn of Christianity, the Church has remained undeterred by persecutions. Instead, she has drawn strength from the Holy Spirit, who works in her midst. The Spirit has led the Church toward bearing witness to the truth, regardless of the strength of the persecutors, the challenges, and the difficulties resulting from these persecutions. The Church emerges as a witness and martyr for Christ, carrying the light of the evangelical message to all nations of the earth who were walking in the darkness of the world and dwelling in the land of the shadow of death (cf. Isaiah 9:2). She makes salvation available and baptizes all in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit (Matthew 28:19).
The Arabian lands were geographically under the jurisdiction of the Antiochian Apostolic See. Thus, the venerable Church Fathers took it upon themselves to spread the good news of the kingdom in these regions. They taught the people the principles of the sound Orthodox faith. As a result, many Arab tribes accepted this faith and lived according to the orthodox doctrine of the Syriac Church of Antioch. Among these Arab peoples and tribes were the Hamyarites, the tribes of Qatar, the Taghlibites, the Banu Kindah, the Banu Tayy, the Uqayl, the Tanukh, the Ghassanids, the Namir, the Banu Shayban (Tha’labah), and the Banu Bakr ibn Wa’il in Diyar Bakr, as well as the Lakhmids (al-Manādhirah) and others.
The Church started to organize the pastoral affairs of these Arabs after they had embraced the Christian faith. She established several Episcopates to minister to them. These Episcopates played an important role in the Church history. The cities of Najran and Al-Yamamah each had an Episcopate in the year 225 AD. Six of their bishops attended the Council of Nicaea in 325 AD. Among the bishops of Najran was Quss ibn Sa’idah (+600), an eloquent preacher and wise man who would go to the Sūq ʿUkāẓ and boldly preach Christ against pagan beliefs, holding a pastoral staff in his hand.
After the fourth century, Church history mentions several Episcopates in the Arab countries. Among them were: Tadmur (Palmyra), Jadr Am Qays, Basra, Petra, and Al-Hira. Each Arab tribe had its own bishop, sometimes more than one. They were called the bishops of the tents because they accompanied the Arab tribes during their migrations and travels, conducting prayers and liturgical services under tents. Two significant Arab Episcopates were: the first was the Arab bishopric in general, where one of its prominent bishops was Saint George, known as the Bishop of the Arabs; and the second, the Tughlabite bishopric. Additionally, the Ghassanid Kingdom, centered in Jabiyah (Hauran – Syria), housed over 120 monasteries during the sixth century. One of its notable bishops was Saint Theodore the Zealous, who was consecrated as a bishop for the Arabs alongside Saint Jacob Baradaeus. The center of his episcopate was in Bosra, Syria.
The exceptional care of the Syriac Fathers and the strength of the missionary work of the Syriac Church of Antioch in the lands of the Arabs are evident through translation efforts carried out by Christian Arab scholars from the Tayy, Uqayl, and Tanukh tribes. By the order of the Patriarch of Antioch, Saint John of Sedre, the Holy Gospel was translated from Syriac to Arabic in the year 643 AD.
The impact of the witness to Christ and the evangelistic endeavors of the Syriac Church extended not only to regions near Antioch, such as the Arab lands, but also to other countries like Persia, Afghanistan, India, China, Armenia, Ethiopia, Minor Asia, and other lands of the Far East. Our Syriac Church in India is a great example. She stands as the fruit of the apostolic zeal of the Fathers of our Church and their witness to the Lord Jesus. It is truly a gem and honor of the sacred Syriac Church of Antioch.
“The Faithful Witness:” George, Bishop of the Arabs (+724)
The Church history does not provide extensive information about the life of this learned scholar and venerable saint, George, Bishop of the Arabs. He was one of the disciples of the theological school of Qenneshrin. During his youth, he studied under Saint Saverius Sabukht, shortly before the latter’s passing. George was well-versed in the Divine Word, a diligent worker in philosophy, and an exegete of the Holy Scriptures. He stood out as a prominent critic and distinguished writer in both prose and poetry. His knowledge spanned various fields known in his time, including Syriac linguistics, philosophy, astronomy, theology, and history.
He received the monastic skema and walked the path of monasticism with fear and love of God. He led a life of asceticism and renunciation. Thus, the divine providence chose him to be a priest and later bishop for the Arab tribes of Tayy, Uqayl, and Tanukh. The center of his episcopate was in Aqula, which is present-day Kufa in Iraq. There, he shepherded his diocese with purity, knowledge, and virtue for thirty-eight years. Saint George, a venerable elder, eventually departed to the heavenly abodes in the year 724 AD, after a life spent witnessing for Christ, proclaiming His name, teaching His sacred Word, and confirming and strengthening his flock from the Arab tribes in Christ Jesus, to whom be glory.
The Martyr Saint Harith ibn Ka’b and all the Syriac Orthodox Hamyari Martyrs
Church history tells us about the heroic martyrs who were persecuted for their faith in Christ in Saba and the lands of the Hamyari Arabs in Yemen. At that time, the Jew, known in Syriac as Masruq and in Arabic as Dhu Nuwas, seized control of these lands in 523 AD. He directed his forces toward Dhofar, the capital of the Hamyari lands, waging war against the Ethiopian tribes who inhabited the region. When he couldn’t defeat them in battle, he deceived them to surrender to him. He sent them messages of safety, so they came out to meet him peacefully. However, he betrayed their trust and killed them all. He also burned down their church and sent Jewish priests accompanied by armed forces to the lands under their authority to kill Christians wherever they found them, unless they renounced their faith in Christ and converted to Judaism. Moreover, he ordered to burn anyone who protected a Christian in their home and to confiscate all their belongings.
Not content with this, he dispatched his army to Najran, besieging the city. When he failed to capture it by force, he sent Jewish priests accompanied by armed forces, carrying the Torah of Moses and a message of
safety sealed with his royal seal. He assured them that they would not be harmed if they surrendered the city willingly. The people of Najran trusted the message of safety and came out to him. But he broke his promise, ordered his soldiers to bind their hands and feet, and then sent Jews and pagans to apprehend the Christians in the city.
One of the champions of faith in the city of Najran was Harith ibn Ka’b. He was a leader among his people and one of the faithful nobles. Despite the oppressive king’s demands, Harith, a venerable elder, refused to deny Christ. He boldly and openly professed his Orthodox faith. Standing before his people, he declared his steadfastness in this faith, joyfully seeking the crown of martyrdom. He echoed the words of Saint Paul the Apostle: “Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?” (Romans 8:35). Therefore, he along with those who stood with him, received the crown of martyrdom. The tyrannical Jewish king ordered the churches to be burned, along with everyone inside them. When the women of Najran and their children saw the flames consuming the churches, they rushed toward the blazing buildings, eager to share in the martyrdom with the men. Church history records the names of Arab Christian martyrs—men, women, and children. Approximately two thousands of them were bound in chains and brought into the churches. The churches were surrounded with firewood and set ablaze, consuming everyone inside. Subsequently, this ruthless king dug a large pit, where he threw the bodies of the holy martyrs and burned what was left of the remains and buried them. Arab historians have immortalized this event as the “People of the Ditch” (Ashabul Ukhdud).
At the beginning of the holy lent, during which we contemplate the power of evangelism, bearing witness to Christ, and martyrdom for His holy name, it is an opportunity for all of us to remember our responsibility as witnesses to the Lord Jesus amidst the turmoil and changes our world experiences—where faith is weakened, atheism spreads, and spiritual battles rage. We invite you to testify for Christ and navigate this world, filled with persecutions and significant faith challenges, as befits His Gospel (cf. Philippians 1:27). Every believer is called to witness for the Lord Jesus through righteous deeds that glorify the Heavenly Father (cf. Matthew 5:16). Additionally, we encourage you to reflect on the lives of the martyrs, the champions of faith and the saints who spent their lives in love for our Lord Jesus, imitating and interceding for them (cf. Hebrews 13:7).
May God accept your fasting, repentance, prayers, and almsgiving. May He prepare all of us to rejoice in His resurrection, through the intercession of the Holy Virgin Mary, the Mother of God, Saint Peter, the Chief of the Apostles, Saint George, the Bishop of the Arabs, Saint Martyr Harith ibn Ka’b, and all the martyrs and saints ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

Issued at our Patriarchate in Damascus, Syria
On the thirteenth of March 2024,
Which is the 10th year of our Patriarchate