ܡܢܝܢܐ: 220/2023

 

ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ

ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ

ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ

ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄

 

 

 

 

 

 ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܘܡܐܣ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܗܶܢܕܽܘ܆ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܝܰܩܪܐ. ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

 

«ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܚܝ؟» (ܒܪܝܬܐ ܕ܆ ܝ)

 

ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܩܳܒܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:

ܨܰܘܡܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢܳܝܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܰܩܒܶܠ ܘܰܛܥܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܡܥܰܠܶܝܢ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܢܰܦܫܐ ܘܰܠܦܰܓܪܐ ܡܣܰܓ̈ܦܳܢ. ܥܺܕܬܐ ܡܰܢ ܛܰܟܣܰܬ݀ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܠܗܳܢܐ ܙܰܒܢܐ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܪܶܟ ܗ̱ܘܐ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܺܝܢ ܘܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ (ܡܬܝ ܛ܆ ܓܗ، ܦܪܟܣܝܣ ܝ܆ ܓܚ). ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܡ̈ܰܬܠܶܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܫܳܡܪܳܝܐ ܛܳܒܐ ܕܰܥܒܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܐܺܝܕܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܐ ܒܚܽܘܒܐ ܘܰܚܢܳܢܐ (ܠܘܩܐ ܝ܆ ܟܗ ـ ܠܙ). ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܨܺܝܪܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܳܣܝܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܰܐܣܶܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܢܽܘܟܬܰܬ ܚܶܘܝܐ܆ ܘܰܐܚܶܒ ܠܰܢ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܳܡܐ (ܝܘܚܢܢ ܝܓ܆ ܐ)܆ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ܆ ܡܰܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܰܙܩܺܝܦܐ (ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܒ܆ ܚ)܆ ܘܦܰܪܩܰܢ ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܚܐ ܘܩܰܪܺܝܒܐ܆ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܫܡܰܝܳܢܐ.

ܡܳܕܶܝܢ܆ ܢܶܕܰܥ ܠܰܢ ܕܠܰܡ ܡܫܰܐܠܽܘܬܐ ܕܰܡܚܰܝܕܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܢܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܳܠܨܳܐ ܠܰܢ ܕܢܰܚܶܒ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܘܰܛܠܺܝܡܺܝܢ. ܒܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܓܶܝܪ܆ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܐ ܟܺܝܬ ܘܰܚܕܰܬܐ܆ ܘܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ܆ ܘܳܐܦ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܣܳܡܶܟ ܐܰܠܳܗܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܐ ܘܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܒܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܐ ܒܡܰܪ̈ܕܘܳܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ. ܘܡܰܒܥܕܺܝܢ ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܚܳܫܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܶܠܬܐ ܕܚܶܣܕܐ ܘܡܽܘܝܳܩܐ ܠܝܰܩܪ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ܆ ܫܳܝܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܢ̱ܬܬܐ ܘܚܳܫܒܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܨܺܝܪܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܐ ܒܺܐܝܩܳܪܐ ܘܒܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ܆ ܘܫܰܥܒܶܕ ܠܶܗ ܘܰܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܥܶܠܰܬ ܥܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܐܰܘ ܐܺܝܩܳܪܐ ܐܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܟܰܕ ܛܳܥܶܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ.

ܗܐ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܢܐ܆ ܫܡܺܝܥ ܗ̱ܽܘ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܫܰܐܠܶܗ ܠܩܳܐܺܝܢ ܒܣܶܦܪܐ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: «ܐܰܝܟܰܘ ܗܳܒܶܝܠ ܐܰܚܽܘܟ؟» (ܒܪܝܬܐ ܕ܆ ܛ). ܗܽܘ ܩܳܠܐ ܗܳܢܐ ܡܰܕܟܰܪ ܠܰܢ ܒܰܐܚܽܘܬܐ ܕܡܰܘܠܕܳܐ ܒܰܢ ܡܫܰܐܠܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܡܶܟܺܝܠ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܢܳܝܰܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܩܳܐܺܝܢ: «ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܚܝ̱؟» (ܕ܆ ܝ)܆ ܐܶܠܐ ܘܳܠܶܐ ܰܠܢ ܠܡܶܕܰܥ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܘܡܶܬܬܰܒܥܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܚܰܝܕܳܐ ܠܰܢ ܐܰܚܽܘܬܐ ܘܪܶܚܡܬܐ. ܢܶܪܢܶܐ ܕܶܝܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܘܰܢܣܰܪܗܶܒ ܠܰܡܣܰܝܥܳܢܽܘܬ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܰܢ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܰܛܢܳܢܐ ܘܚܽܘܒܐ ܕܰܐܚܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ ܒܡܺܐܡܪܶܗ ܕܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܟܰܪ ܕܶܐܡܰܪ: «ܗܳܒܶܝܠ ܕܶܝܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܗ܆ ܫܡܰܥ ܘܶܐܬܛܦܺܝܣ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܒܺܝܫܬܐ. ܘܠܐ ܪܢܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܠܰܦܩܰܥܬܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܒܣܶܢܶܐܬܶܗ ܕܩܳܐܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܳܙܺܝܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ ܠܶܒܶܗ ܘܰܒܚܽܘܒܐ ܕܰܐܚܽܘܬܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܗܰܦܰܟ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܶܗ܆ ܡܛܰܝܒܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ».

ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ܆ ܢܝܳܕܐ ܩܰܫܝܐ ܡܰܢ ܫܓܰܫ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܐ ܘܰܡܚܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܠܰܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ܆ ܘܰܩܛܰܠ ܠܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܘܰܫܒܰܩ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܡܡܰܚܰܝ̈ܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܰܝܬܐ ܘܡܰܥܡܪܐ. ܒܙܰܒܢܐ ܗܳܢܐ ܩܰܫܝܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܪܰܒܬܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܰܡܫܰܐܠܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܚ̈ܰܝܢ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ܆ ܘܢܺܐܡܰܪ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܐ: «ܐܺܝܢ܆ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܳܐܚܝ̱ ܘܰܡܫܰܐܠܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ» ܒܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ ܒܶܝܬ ܬܰܘ̈ܕܝܳܬܐ ܘܓܰܘ̈ܢܶܐ ܘܓܶܢ̈ܣܶܐ ܘܛܽܘ̈ܗܡܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܛܳܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܚܙܰܝܢܰܢ ܒܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܰܢ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܓܽܘܢܚܳܐ ܩܶܨܰܬ ܢܝܳܕܐ ܕܰܒܬܽܘܪܟܝܰܐ ܘܣܽܘܪܝܰܐ܆ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܫܳܦܥܺܝܢ ܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܗ̱ܒܘ̱ ܐܺܝܕܐ ܕܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܥܺܕ̈ܳܬܐ ܘܡܰܠܟ̈ܘܳܬܐ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܕܰܪܘ ܠܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܡܨܺܝܘ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܛܳܒܽܘܬܐ ܕܣܳܡ ܐܰܠܳܗܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܒܪܳܐ ܠܶܗ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ܆ ܘܗܶܦܟܰܬ݀ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܽܘܒܳܒܐ ܘܣܰܒܪܐ ܒܰܥܬܺܝܕܽܘܬܐ ܛܳܒܬܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܐܶܢ ܐܰܚܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܰܚܫܰܒܘ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܗܽܘܢ.

ܡܳܕܶܝܢ܆ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܢ ܒܪܽܘܚ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܨܰܦ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܰܢܠܰܒܶܒ ܠܰܡܥܳܩ̈ܶܐ ܘܰܢܒܰܝܰܐܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܢܶܣܡܽܘܟ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܠܟܽܠ ܘܰܢܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܢܰܝ̈ ܓܶܢܣܰܢ ܘܽܐܘܡܬܰܢ ܘܥܺܕܬܰܢ ܘܠܶܥܙܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܢܰܫܦܰܥ ܚܽܘܒܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܘܢܶܡܛܶܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܘܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܘܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܘܰܛܠܺܝܡܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܟܺܝܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ «ܠܡܶܣܥܰܪ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܐ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܝܗܽܘܢ» (ܝܥܩܘܒ ܐ܆ ܟܙ) ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܡܶܐܟܠܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܫܶܩܝܐ ܠܰܨܗܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘ ܠܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܘܰܠܡܶܣܥܰܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܠܡܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ (ܡܬܝ ܟܗ܆ ܠܗ ـ ܠܘ). ܢܫܰܡܶܫ ܓܶܝܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܘܢܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܢܺܐܨܰܦ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ܆ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܟܺܝܬ ܘܠܶܐܘܬܐ ܘܺܐܝܕܐ ܫܦܺܝܥܬܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ܆ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܶܟܺܝܠ ܕܩܰܪܺܝܒܰܢ ܗ̱ܽܘ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܡܶܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ: «ܚܢܳܢܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܐ ܕܶܒܚܬܐ» (ܗܘܫܥ ܘ܆ ܘ، ܡܬܝ ܝܒ܆ ܙܙ)܆ ܘܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܢܶܬܪܰܚܰܡ ܠܰܡ ܥܰܠ ܚܕܳܕ̈ܶܐ (ܚܙܝ ܠܘܩܐ ܝ܆ ܟܛ ـ ܓܙ)܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܶܠ ܣܰܒܪܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܕܡܶܬܢܰܘܠܐ ܩܶܨܰܬ ܐܶܢܳܢܳܝܽܘܬܰܢ ܘܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܒܺܝܫܬܐ.

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܆

ܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܨܰܘܡܐ ܒܪܺܝܟܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܬܒܰܩܳܝܽܘ ܥܰܡܰܢ ܒܰܡܫܰܐܠܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܢܳܒܥܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ ܕܰܡܠܰܒܒܐ ܠܰܢ ܕܠܐ ܢܶܦܪܽܘܫ ܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܠܐ̱ܢܳܫ܆ ܐܶܠܐ ܕܢܰܚܶܒ ܕܠܳܐ ܡܫܽܘܚܬܐ܆ ܒܰܕܪܶܚܡܬܐ ܕܠܳܐ ܬܰܢܘܰܝ ܗ̱ܺܝ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܰܥܒܕܐ ܒܫܳܘܝܽܘܬܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܠܐ ܢܳܒܥܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܒܰܐܠܳܗܐ. ܨܰܘܡܐ ܓܶܝܪ ܦܽܘܪܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܠܰܩܝܳܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ ܘܢܶܪܕܶܐ ܠܦܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܠܡ «ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܰܚܒܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ» (ܝܘܚܢܢ ܝܓ܆ ܓܕ). ܡܳܕܶܝܢ܆ ܢܶܛܰܪ ܠܨܰܘܡܐ ܐܰܝܟ ܕܬܰܚܡܰܬ݀ ܥܺܕܬܰܢ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܨܰܘܡܰܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ «ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ» (ܦܪܟܣܝܣ ܟܘ܆ ܟ)܆ ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܥܰܠܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܐ ܠܘܳܬ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ.

ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܢܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܟܽܘܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܟܽܘܢ ܘܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܚܶܟܡܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ ܕܬܶܪܕܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܠܳܐ ܬܶܣܛܽܘܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܢܟܰܠܶܠ ܠܰܐܓܽܘܢܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܒܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܘܰܢܗܰܕܰܪܟܽܘܢ ܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܘܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܚܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܥܺܐܕܐ ܪܰܒܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ. ܡܶܢܶܗ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܢܶܛܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢ̈ܺܝܢ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ – ܣܘܪܝܐ

ܒܝܘܡ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܕܫܒܛ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܒܟܓ

ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ

 

شارك هذا الموضوع:

Like this:

Like Loading...