ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ

ܐܝܓܢܐܛܝܘܤ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ

ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ

ܕܗܘ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܥܝܘܐܨ ܡ̄

ܙܗܝܘܬܗ ܕܐܚܘܢ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܫ܆

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ܆ ܪܡ ܐܝܩܪܐ.

 

ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܫܠܡܐ ܒܡܪܢ ܝܗܒܝܢ ܠܟܘܢ ܘܐܡܪܝܢܢ:

ܠܟܬܝܒܬܟܘܢ ܕܒܥܣܪܬܐ ܕܫܒܛ ܕܐܨܨܙ ܐܫܬܠܚܬ܆ ܘܠܛܶܒܐ ܛܒ ܡܦܨܚܢܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܡܐܬܐ ܫܬܥܣܝܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ ܥܘܡܪܐ ܡܫܡܗܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ܆ ܚܡܠܰܬ܆ ܒܚܕܘܐ ܐܒܗܝܐ ܕܪܘܚܐ ܢܣܝܒܐ ܠܢ. ܘܝܘܒܠܐ ܗܢܐ ܠܡܠܬܐ ܠܐ ܐܝܢܝܬܐ ܒܢ ܐܝܟ ܐܒܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܚ܆ ܕܬܘܕܝ ܠܐܠܗܐ ܢܬܠ ܕܠܚܙܬܐ ܕܝܘܡܐ ܗܢܐ ܚܝ̈ܐ ܠܢ ܫܟܢ. ܐܟܡܐ ܕܡܗܢܝܢܢ ܡܥܠܝܘܬܟܘܢ ܕܗܕܐ ܒܘܪܟܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܗܢܐ ܕܒܝܘ̈ܡܬܟܘܢ ܢܗܘܐ ܝܗܒ. ܐܦ ܘܠܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܥܡܢ ܒܪܝܟܐ ܓܡܝܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܡܚܒ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܡܪܥܝܬܐ ܚܣܝܡܬܐ ܘܡܚܣܢܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܥܩܪܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘ܆ ܢܚܕܐ ܝܘܡܢ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܕܫܘܒܚܐ ܢܙܩܘܪ ܠܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܕܒܚܝܠܗ ܠܐ ܡܬܚܣܢܢܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܚܪܬܐ ܒܗ ܒܛܘܪܥܒܕܝܢ ܥܘܡܪܐ ܠܗ ܐܩܝܡ܆ ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܡܓܫ̈ܡܐ ܕܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܒܢܡܘܣܗ ܐܠܗܝܐ ܥܢܝܢ܆ ܘܒܫܦܝܪ̈ܬܐ ܡܦܪܓܝܢ ܘܒܠܒܘ̈ܫܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܡܗܕܪܝܢ܆ ܒܗܘܢ ܢܨܒ. ܐܠܐ ܕܬܓܗ ܡܢ ܟܠ ܫܒܝܚ ܘܟܠܝܠܗ ܡܦܪܰܓ ܘܢܘܗܪܗ ܡܢ ܟܠ ܡܙܠܓ ܕܟܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ܆ ܥܘܡܪܐ ܗܘܐ ܕܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܫܬܬܐܣ ܫܢܬ ܫܨܙ ܡ܆ ܘܕܐܫܬܡܗ ܒܬܪܟܢ ܒܫܡܗ ܕܩܕܝܫܗ ܡܫܡܗܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܒܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ. ܘܗܘܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܐܚܘܬܐ ܚܣܝܬܐ ܘܬܠܡܝܕܘܬܐ ܨܡܝܕܬܐ ܕܥܢܘ̈ܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܪ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ ܥܦܝ̈ܦܝ ܐܓܪܐ ܕܙܪ̈ܕܐ ܐܦܪ̈ܝܡܝܐ ܐܬܥܛܦܘ ܘܒܡܪܝܐ ܐܬܚܣܢܘ. ܘܗܘܐ ܒܝܬ ܡܩܡܐ ܕܚܣܝܘܬܐ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܙܥܘܪ܆ ܘܣܡܟ ܠܥܕܬܐ ܒܟܢܫܐ ܗܕܝܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܙܗܝ̈ܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܡܦܪ̈ܝܢܐ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܪܥܘ ܠܥܢܗ ܡܠܝܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܡܪ̈ܓܐ ܕܥܘܫܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ.

ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܒܝܨܝܦܘܬܟܘܢ ܥܡܝܠܬܐ ܘܨܡܝܕܘܬܐ ܕܐܚܘܬܐ ܓܒܝܬܐ ܘܫܦܝܥܘܬܐ ܕܒܝ̈ܐ ܒܪ̈ܝܟܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ܆ ܠܗ ܠܗܰܘ ܫܘܒܚܗ ܩܕܡܝܐ ܗܦܟ ܐܢܗܪ ܘܪܝܚ ܥܡ̈ܠܘܗܝ ܚܠܝܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܣܩ ܐܥܛܪ. ܐܠܐ ܗܘ ܡܐ ܕܠܢ ܡܚܫ ܗܝ ܗܝ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܒܗ ܣܝܡ ܝܘܡܢ ܐܬܪܐ ܗܰܘ ܡܢ ܟܝܬ ܫܓܘ̈ܫܝܐ ܘܒܘ̈ܠܒܠܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܐܝܕܐ ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܠܡܥܕܥܕܘ ܠܚܓܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܡܐܬܐ ܫܬܥܣܝܪܝܬܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܥܒܪ ܐܠܦ ܘܫܬܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢ ܕܐܬܒܢܝ ܘܐܫܬܟܠܠ ܒܢܝܢܗ ܐܝܟ ܥܘܡܪܐ ܕܐܚܘܬܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ. ܚܓܐ ܡܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܗ ܢܩܘܐ ܠܒܗܬܬܗ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܢܚܕܐ ܠܢ ܒܡܪܢ ܒܪܘܚ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܚܡ ܠܡܪܐ ܫܘܒܚܐ ܢܣܩ. ܘܢܗܘܐ ܚܓܢ ܥܡܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܪܘܫܡܗ ܡܢܗܘܢ ܐܬܬܣܝܡ܆ ܘܢܗܘܘܢ ܗܘܢܝ̈ܢ ܘܡܕ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܥܝܬܢ ܠܥܠ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܒܪܢ ܘܬܘܟܠܢܢ. ܘܡܢܗ ܢܣܒ ܚܕܘܢ ܘܦܨܝܚܘܬܢ ܠܒܘܪܟܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܥܒܪܢܝܬܐ ܘܠܘܒܒܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐ ܕܪܘܚ.

ܡܨܠܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܢܛܝܪ̈ܐ ܬܗܘܘܢ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܢܟܝ̈ܢܐ ܘܣܘܓ̈ܦܢܐ ܕܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܐܣܢܝܢ. ܘܣܥܝܪܝܢ ܒܪ̈ܚܡܐ ܫܡܝܢ̈ܐ ܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝ̈ܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܢܫܬܪܪ ܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܥܘܡܪ̈ܝܢ ܘܕܝܪ̈ܬܢ܆ ܘܡܓܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܪܝܕܐ ܘܠܐ ܡܬܚܣܢܢܐ ܡܢ ܡܫܒ̈ܐ ܕܫܘܕ̈ܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܫܩܪ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ܆ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܒܥܘ̈ܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܗܢܘܢ ܕܒܥܘܡܪܐ ܣܝܡܝܢ ܓܙܐ ܕܠܐ ܡܘܦܝܢ ܥܘܕܪ̈ܢܘܗܝ ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.