ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ

ܐܝܓܢܐܛܝܘܤ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ

ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ

ܕܗܘ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܡ̄

No: 84\80.

ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܒܘܪܟܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܢܫܬܟܢ̈ܢ ܠܐܚܝ̈ܢ ܡܥܠܝ̈ܐ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܪܝ ܒܣܝܠܠܝܘܤ ܦܘܠܘܤ ܬܪܝܢܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܚܣܝ̈ܐ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܘ ܕܡܪ̈ܥܝܬܢ ܕܒܗܢܕܘ ܘܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܟܘܪܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܘܩܫܝܫ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܬܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܘܥܠܝܡ̈ܬܐ ܒܢܝ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܬܐ ܕܒܡܠܢܟܪܐ (ܗܢܕܘ) ܕܬܚܝܬ ܐܘܬܢܛܝܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܝܠܢ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢܬ ܐܠܗܐ ܟܕܝܢܝܢ. ܫܠܡܐ ܢܣܓܐ ܠܟܘܢ ܘܒܘܪܟܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܨܠܘܬܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܡܝܢ.

ܟܕ ܡܥܩܒܝܢܢ ܥܠ ܚܘܠܡܢܟܘܢ ܚܕܘܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܫܕܪ ܠܟܘܢ ܛܘܡܣܐ ܕܝܠܢ ܗܢܐ ܫܠܝܚܝܐ ܩܕܡܝܐ ܒܬܪ ܓܒܝܘܬܢ ܘܡܬܬܩܝܡܢܘܬܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ܆ ܘܪܝܫܢܐ ܓܘܢܝܐ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܬܐ ܬܒܠܝܬܐ ܒܬܪ ܫܘܢܝ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܢ ܬܠܝ̈ܬܝ ܛܘܒ̈ܐ ܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܤ ܝܥܩܘܒ ܬܠܝܬܝܐ. ܐܠܗܐ ܗܟܝܠ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܣܥܪ ܠܥܕܬܗ ܘܐܩܝܡܢ ܒܗ̇ ܪܥܝܐ ܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܠܘ ܒܫܘܝܘܬܐ. ܘܐܚܕܢܢ ܠܚܘܛܪܐ ܕܪܥܝܘܬܐ ܕܢܫܡܠܐ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܢ ܕܐܡܪ ܠܡܪܝ ܦܛܪܘܤ ܫܠܝܚܐ ܕܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪ̈ܝ܆ ܪܥܝ ܠܝ ܥܪ̈ܒܝ܆ ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘ̈ܬܝ (ܝܘܚܢܢ ܟܐ:ܝܘ). ܘܒܬܪ ܡܬܬܩܝܡܘܬܢ ܨܠܝܢܢ ܠܢܨܚܢܐ ܘܠܟܘܫܪܐ ܕܥܕܬܢ ܘܫܘܘܫܛܗ̇ ܒܟܠܗܝܢ ܦܢܝ̈ܢ ܕܥܡܪܬܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܒܢܝ̈ܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܒܡܠܝܒܪ ܩܪ̈ܒܬܢܐ ܘܝܨܘ̈ܦܬܢܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܘܬܬܗܘܢ ܫܪܝܪܐ ܕܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܟ ܫܦܝܪ̈ܝ ܥܘܗܕܢܐ ܐܒܗܝܟ̈ܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܨܠܝܢܢ ܡܛܠ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܡܪܢ ܫܝܢܐ ܐܡܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܟܗܝܢܐ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ.

ܐܟܡܐ ܕܝܕܝܥܐܗ̱ܝ ܠܟܘܢ܆ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܥܬܝܩܐܗܝ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܢܩܦ̈ܝ ܡܪܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܩܕܡܝܬ ܐܬܩܪܝܘ. ܘܐܦ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܛܪܘܤ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܒܫܢܬ 37 ܠܟܘܪܣܝܗ ܫܠܝܚܝܐ ܒܗ̇ ܫܬܐܤ܆ ܘܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܢܨܝܚ̈ܐ ܒܬܪܗ ܩܡܘ. ܥܕܬܢ ܗܟܝܠ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܡܠܢܟܪܐ (ܗܢܕܘ) ܦܐܪܐ ܗ̱ܝ ܕܥܡ̈ܠܐ ܘܕܘܥ̈ܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢܛܝܘܟܝ̈ܐ ܘܥܕܟܝܠ ܫܟܝܢ̈ܬܐ ܕܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢܗܘܢ ܒܗܢܕܘ ܐܢܝܢ ܘܬܚܘܝܬܐ ܡܩܕ̈ܡܢ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܗܕܐ. ܘܒܕܥܒܕ ܕܩܪܝܒ ܡܬܚܘܐ ܐܓܘܢܐ ܕܩܕ̈ܡܝܐ ܕܝܠܢ ܫܦܝܪ̈ܝ ܥܘܗܕܢܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܤ ܦܛܪܘܤ ܪܒܥܝܐ ܐܡܪܝܢܢ ܘܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܬܪܝܢܐ ܘܐܠܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܘܝܥܩܘܒ ܬܠܝܬܝܐ. ܐܚܪܝܐ ܕܝܢ ܫܘܡܗܐ ܩܢܐ ܪܒܐ ܠܘ ܒܥܕܬܢ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܠܝ ܡܢ ܒܬܪ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܬܒܠܝ̈ܬܐ ܠܪ̈ܝܫܝ ܥܕ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܥܠܡܐ ܡܛܠ ܚܘܝܕܐ ܡܫܝܚܝܐ. ܘܒܬܪ ܐܓܘܢܐ ܕܣܠܩ ܠܡܬܚܐ ܕܪܘܒܥܐ ܕܕܪܐ ܩܪܝܗܝ ܡܪܗ ܠܢܝܚܬܗ ܒـ 25 ܕܚܙܝܪܢ 1980 ܘܝܩܪܬܗ ܥܕܬܐ ܒܥܘܦܝܐ ܪܒܐ ܘܒܝܬ ܒܟܝܐ ܕܫܘܐ ܠܡܩܡܗ ܒܡܬܛܝܒܢܘܬ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܕ̈ܢܚܝܬܐ ܘܡ܏ܝܛܪ̈ܦܘ ܘܫܩܝܠ̈ܝ ܛܥܢܐ ܡܕܝܢܝ̈ܐ. ܘܐܒܠܐ ܩܛܪ ܠܥܕܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܥܠ ܫܘܢܝܗ.

ܣܘܢܢܗܕܘܤ ܗܟܝܠ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܬܟܢܫܬ ܒـ 11 ܬܡܘܙ 1980 ܒܕܪܡܣܘܩ. ܘܒܬܪ ܨܠܘܬܐ ܘܫܘܐܠ ܛܝܒܘܬܐ ܘܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܓܒܝܢܢ ܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ ܕܥܕܬܐ ܟܢܝܫܐܝܬ ܠܕܪܓܐ ܦܐܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܘܒܐܪܒܥܣܪ ܕܐܝܠܘܠ ܐܨܦ ܡ̄ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ ܦܪܘܩܝܐ ܙܘܚܐ ܪܒܐ ܗܘܐ ܠܢ ܒܥܕܬܢ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܒܕܪܡܣܘܩ. ܘܐܫܬܘܬܦ ܒܡܬܬܩܝܡܢܘܬܢ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܐܚܘܡ ܡܪܝ ܒܣܝܠܠܝܘܤ ܦܘܠܘܤ ܬܪܝܢܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܡܕܢܚܐ܆ ܘܐܚܝ̈ܢ ܡܝܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̱ܘܘ ܚܣܝ̈ܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܢ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܢ ܕܗܢܕܘ. ܘܡܫܕܪ̈ܐ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝ̈ܢ ܕܐܪܥܐ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܚܕܝܢܢ ܒܡܫܕܪ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܢ ܕܒܗܢܕܘ ܕܣܠܩ ܗ̱ܘܐ ܡܢܝܢܗܘܢ ܠـ 150 ܩܢܘܡ̈ܐ ܕܡܢ ܗܢܕܘ ܕܝܠܢܐܝܬ ܨܒܘ ܘܐܬܛܝܒܘ܆ ܘܠܐܦ̈ܝ ܚܡܫܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܗܢܕ̈ܘܝܐ ܐܬܘ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܪܝܒܝܢ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܟܗܢ̈ܐ ܗܘܘ ܡܝܩܪ̈ܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ ܛܢܢ̈ܐ ܘܒܘܟܢ̈ܐ ܢܨܝܚ̈ܐ ܥܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܛܒ ܚܕܝܘ ܒܩܘܒܠ ܐܚܝ̈ܗܘܢ ܕܡܢ ܗܢܕܘ. ܘܐܬܛܝܒܘ ܐܦ ܒܚܘܪܐ ܗܢܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܘ̈ܬܐ ܘܚܣܝ̈ܐ ܡܥܠܝ̈ܐ ܘܩܝ̈ܘܡܐ ܕܡܫܕܪܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܠܒܢܢ. ܘܡܫܕܪ̈ܐ ܕܒܠܘܡܐܣܝ̈ܐ ܘܡܫܕܪ̈ܐ ܡܢ ܥܕ̈ܬܐ ܬܒܠܝ̈ܬܐ ܡܢ ܦܐܬܝܟܐܢ ܘܫܪܟܐ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܘܡܘܬܒܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ.

ܒܝ̈ܘܡܬܐ ܗܠܝܢ ܒܪ̈ܝܟܐ ܘܒܬܪ ܡܬܬܩܝܡܢܘܬܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܡܢ ܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܢ ܫܐܠܝܢܢ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ ܕܢܦܫܘܛ ܝܡܝܢܗ ܒܪܝܟܬܐ ܥܡ ܝܡܝܢܢ ܡܚܝܠܬܐ ܘܢܒܪܟ ܠܟܠܟܘܢ. ܒܬܝܟ̈ܘܢ܆ ܘܒܢܝ̈ܟܘܢ܆ ܥܡܠܝܟ̈ܘܢ ܘܟܠܡܐ ܕܩܢܝܬܘܢ ܘܛܝܒܘܬܗ ܠܥܠܡ ܬܗܘܐ ܥܡܟܘܢ ܐܡܝܢ.

ܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܢ ܚܒܝܒ̈ܐ

ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܕܪܐ ܚܕܬܐ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܕܬܢ ܡܫܪܝܢܢ܆ ܡܚܦܛܝܢܢ ܠܟܘܢ ܕܰܒܚܘܝܕܐ ܥܡܢ ܬܩܘܡܘܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܢܦܠܘܚ ܡܛܠ ܪܘܡܪܡܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܥܕܬܐ ܟܕ ܛܒ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ ܛܘܟܣܐ ܘܩܢܘܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܟܢܫ ܒܝܬ ܩܢܘܢ̈ܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܢ ܒܗܢܕܘ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܦܢ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܐܝܬ ܠܢ ܘܡܫܠܡܢ̈ܘܬܐ ܘܥܝܕ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܐܠܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܢ ܢܰܨܝܚ ܕܘܟܪܢܐ ܟܬܒ ܗ̱ܘܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܕ ܒܥܐ ܛܘܟܤ ܩܢܘܢܐ ܠܥܕܬܢ ܕܒܡܠܝܒܪ ܕܗܢܕܘ܆ ܕܬܗܪܓܝܘܗܝ ܣܘܢܗܕܘܤ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܘܬܫܪܪܝܘܗܝ ܘܥܗܕ ܠܗܢܐ ܒܛܘܡܣܗ ܕܡܢܝܢ 80 227 ܒܣܝܩܘܡ 17 ܚܙܝܪܢ 1980 ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܕܡ ܫܘܢܝܗ ܒܫܒܘܥܐ ܚܕ. ܘܫܬܐܣ̈ܐ ܛܝܒ ܗ̱ܘܐ ܠܩܢܘܢܐ ܗܢܐ. ܘܛܰܟܤ ܣܝܥܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܠܗܕܐ. ܠܘܝ ܕܝܢ ܣܝܥܬܐ ܗܕܐ ܬܛܰܝܒ ܠܩܢܘܢܐ ܕܬܪܕܐ ܥܕܬܢ ܕܒܗܢܕܘ ܒܛܟܣܐ ܦܐܝܐ ܘܒܐܝܩܪܐ.

ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܣܬܘܕܢܢ ܒܐܪ̈ܝܟܬܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܥܕܬܢ ܕܒܗܢܕܘ ܥܡ ܐܚܝ̈ܢ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܘܚܣܝ̈ܐ ܡܥܠܝ̈ܐ ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܗܢܕܘ ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܙܘܚܐ ܕܡܬܬܩܝܡܢܘܬܢ ܘܐܘܕܥܢܢ ܐܢܘܢ ܕܒܬܪ ܕܢܗܪܘܓ ܫܦܝܪܐܝܬ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܢܕܘ܆ ܥܬܕܝܢܢ ܕܦܘܣܩܢܐ ܫܪܝܪܐ ܢܫܪܪ ܒܗܕܐ. ܥܕܡܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܗܢܐ ܢܕܢܚ ܡܣܟܝܢܢ܆ ܕܟܠܡܕܡ ܒܛܟܣܗ ܢܪܕܐ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܢܩܦܝܢܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܢ ܐܬܬܚܡܘ ܒܐܫܪ̈ܬܗ ܫܠܝܚܝ̈ܬܐ.

ܠܐ ܛܥܝܢܢ ܠܒܢ̈ܝ ܥܡܐ ܕܝܠܢ ܒܪ̈ܝܟܐ ܕܒܗܢܕܘ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܣܒܥܘ ܡܛܠ ܡܬܐܡܢܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܕܬܢ ܕܒܗܢܕܘ ܒܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܘܡܨܠܝܢܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܟܘܫܪܗܘܢ ܟܕ ܡܝܩܪܝܢܢ ܠܐܘܬܗܘܢ ܘܕܘܥ̈ܬܐ ܘܢܘܩܝ̈ܐ ܘܓܘܢܚ̈ܐ ܕܥܕܟܝܠ ܡܣܝܒܪܝܢ. ܢܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܘܢ ܒܐܥܦ̈ܐ ܚܠܦ ܕܒܚ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܫܪܝܪ̈ܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܦܢ ܕܒܦܓܪ ܪܚܝܩܝܢܢ ܡܢܟܘܢ܆ ܐܠܐ ܟܘܪܣܝܢ ܫܠܝܚܝܐ ܢܐܨܦ ܕܟܠܡܕܡ ܕܪܕܐ ܒܥܕܬܢ ܕܡܠܝܒܪ. ܘܥܡܟܘܢ ܐܝܬܝܢ ܒܐܓܘܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܘܡܣܟܝܢܢ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܕܬܡܢ ܬܬܥܗܕ ܕܐܓܘܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܪ̈ܓܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܡܠܢܟܪܐ܆ ܘܕܢܨܝܚ̈ܝ ܕܘܟܪܢܐ ܐܒܗܝܟ̈ܘܢ ܩܕܡܘ ܣܥܪܘ.

ܚܒܝܒ̈ܐ ܕܝܠܢ

ܥܕܬܐ ܠܡ ܐܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡܠܦܢܝܬܐ ܘܛܒ ܒܛܝܠ ܠܗ̇ ܕܬܩܘܡ ܒܫܠܝܚܘܬܗ̇ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢ ܢܦܫ̈ܬܐ܆ ܟܕ ܝܠܕܐ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܘܡܪܒܝܐ ܠܗܘܢ ܒܛܝܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ. ܟܕ ܝܨܦܐ ܕܟܠܗܘܢ. ܥܠܗܕܐ ܘܠܝܬܐ ܗܝ ܠܢ ܕܢܦܩܕ ܠܫܘ̈ܬܐܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܐܨܦܘܢ ܕܚܦܝܛܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܬܡܢ܆ ܟܕ ܩܪܝܢܢ ܠܟܠܢܫ ܕܢܬܛܝܒ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܘܕܥܐܕ̈ܐ܆ ܐܦܠܐ ܬܗܡܐ ܝܩܪܬܐ ܠܨܠܘܬܐ ܕܒܒܝܬܐ܆ ܟܕ ܡܫܠܡܝܢ ܠܨܘܡܐ ܐܪܒܥܝܢܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܨܘܡ̈ܐ܆ ܘܡܘܕܝܢܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܘܢܣܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܘܫܪܟܐ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ ܕܚܪ݀ܝܩܝܢ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ.

ܟܗܢܘܬܐ ܠܡ ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܫܡܝܢܝܬܐ܆ ܡܛܠ ܙܕܩ ܕܟܗ̈ܢܐ ܣܦܝܪ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܐܟܡܐ ܕܘܠܐ܆ ܒܗܝ ܕܝܕܥܝܬܘܢ ܥܡܘܕܐ ܪܝܫܝܐ ܚܫܝܒܐ ܗܝ ܒܥܕܬܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܣܢܝܩܘܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܪܒܬܐ ܕܢܫܬܐܤ ܟܘܠܢܝܬܐ ܬܐܘܠܘܓܝܬܐ ܒܗܢܕܘ ܟܕ ܛܒ ܡܛܝܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܣܡܘܟ ܠܬܪܡܝܬܐ ܗܕܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܘܡܠܘܐܝܬ ܡܢ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܕܡܘܗܒ̈ܬܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ. ܟܰܕ ܡܫܪܪܝܢܢ ܘܦܣܩܝܢܢ ܕܡܚܕܐ ܬܫܰܪܘܢ ܒܛܘܝܒ ܬܪܡܝܬܐ ܗܕܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܣܥܪܗ ܐܒܗ̈ܬܢ ܒܥܒܪ̈ܝ ܕܪ̈ܐ܆ ܡܠܒܒܝܢܢ ܠܟܘܢ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܘܠܢܝܬܐ ܬܐܘܠܘܓܝܬܐ ܬܫܬܐܣܘܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܘܠܕܝܪ̈ܝܬܐ ܘܡܕܪ̈ܫܬܐ ܘܒ̈ܬܝ ܐܣܝܘܬܐ ܘܒ̈ܬܝ ܝ̈ܬܡܐ ܘܫܘܪܟܐ ܕܬܪ̈ܡܝܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܟܝܬ ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ ܬܩܝܡܘܢ.

ܡܛܠ ܛܠܝ̈ܐ ܕܝܢ ܘܛܠܝ̈ܬܐ ܡܘܕܥܝܢܢ ܠܟܘܢ܆ ܕܥܕܬܐ ܐܢܘܢ ܕܝܘܡܢܐ ܘܕܡܚܪܝ܆ ܘܐܦ ܣܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܠܢ. ܡܟܝܠ ܦܐܝܐ ܗ̱ܝ ܕܢܰܠܦ ܐܢܘܢ ܘܢܪܕܐ ܐܢܘܢ ܘܢܫܬܐܤ ܐܢܘܢ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܡܪ ܫܠܝܡܘܢ ܚܟܝܡܐ ܒܡ̈ܬܠܘܗܝ: »ܕܡܟܤ ܠܛܠܝ̈ܐ ܥܠ ܦܘܡܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ ܐܦܢ ܢܶܩܰܫ ܠܐ ܢܣܛܐ ܡܢܗ̇» (ܡܬ̈ܠܐ ܟܒ: ܘ). ܘܢܨܝܚ̈ܐ ܐܝܬܝܢ ܛܒ ܕܒܛܝܠ ܠܟܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܩܠܣܝܢܢ ܠܫܪܟܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܒ̈ܬܝ ܣܦܪ̈ܐ ܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܐܡܪܝܢܢ܆ ܘܟܢܘܫ̈ܬܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܘܥܠܝܡ̈ܬܐ ܘܝܠܘܦ̈ܐ ܘܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܥܡܘܠܬܢ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܘܒܐ ܠܐ ܐܰܝܢܝܐ ܦܠܚܝܢ܆ ܘܫܡܗܝܗ̈ܘܢ ܒܡܓ̈ܠܐ ܕܥܕܬܐ ܪܫܝܡܝܢ. ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܠܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܪܘܡܪܡܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܩܪܒܝܢܢ.

ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܢ ܢܨܝܚ ܕܘܟܪܢܐ ܐܣܪܚ ܠܟܘܢ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܐܚܘܢ ܡܪܝ ܒܣܝܠܠܝܘܤ ܦܘܠܘܤ ܬܪܝܢܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܫܢܬ 1975 ܠܢܨܚܢܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܘܕܬܩܘܐ ܥܕܬܢ ܕܒܗܢܕܘ ܒܐܣܝܪܘܬ ܚܘܝܕܐ ܫܪܝܪܐ ܥܡ ܟܘܪܣܝܢ ܫܠܝܚܝܐ. ܡܦܪܝܢܐ ܗܟܝܠ ܪܡܙܐ ܗܘ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܕܬܐ ܘܠܘ ܕܦܘܪܫܢܐ ܒܥܕܬܢ ܬܒܠܝܬܐ. ܒܗܝ ܕܥܕܬܢ ܕܒܗܢܕܘ ܘܒܟܠ ܐܬܪ ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡܪܥܝܬܐ ܚܕܐ ܘܪܝܫܢܘܬܐ ܚܕܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܚܰܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܕܝܫܐܘ ܒܥ̈ܬܐ ܘܒܥ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܬܟܒ̈ܝ ܥܠܝܢ ܕܢܗܦܟ ܠܕܪܓܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܠܗܢܕܘ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܪܳܢܝܢܢ ܒܗܕܐ ܘܪܗܝܢܢ ܠܐܦܬܐ ܕܦܚܡܐ ܠܡܫܪܪܘ ܠܗܘ ܕܥܗܢ ܒܨܒܘܬܐ ܗܕܐ.

ܙܕܩ ܕܬܕܥܘܢ ܐܦ ܕܠܡ ܛܟܣܢܢ ܒܒܝܬ ܟܬܘܒܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ ܦܪܥܐ ܕܝܠܢܝܐ ܠܗܠܝܢ ܕܗܢܕܘ. ܘܬܰܚܡܢܢ ܒܪܐ ܕܝܠܢ ܪܘܚܢܝܐ ܪܒܢ ܒܢܝܡܝܢ ܓܘܙܝܦ ܕܒܝܬ ܦܐܢܐܟܠ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܒܟܘܢܢܡܟܘܠܡ ܣܘܢܩܠܐ ܠܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܠܢܟܪܐ.

ܥܘܗܕ̈ܢܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܥܕܰܟܝܠ ܫܪ̈ܝܟܝܢ ܒܠܒܢ ܡܛܠ ܡܬܟܘܢ ܝܩܝܪܬܐ܆ ܟܕ ܡܦܣܝܢܢ ܠܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܗܢܕܘ ܘܩܢܛܪ̈ܘܢܝܗ̇ ܫܪܝܪ̈ܐ ܢܨܚܢܐ ܘܟܘܫܪܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܟܕ ܛܒ ܠܘ ܢܘܟܪܝܐ ܗܝ ܗܢܕܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܣܥܪܢܗ̇ ܥܡ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܢ ܫܢܬ 1964 ܘܐܪ̈ܚܐ ܗܘܝܢ ܥܠ ܫܠܛܢܘܬܐ. ܘܐܪܥܢܢ ܠܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܫܦܝܪ ܕܘܟܪܢܐ (ܓܘܐܗܪ ܠܐܠ ܢܗܪܐ) ܘܥܡܐ ܕܝܠܢ ܕܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܡܝܩܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܪܝܫܢܝܬܐ ܕܘܙܝܪ̈ܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܝܩܪܬܐ (ܐܢܕܝܪܐ ܓܐܢܕܝ) ܕܦܪܨܘܦܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܗ̇ܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܥܠܡܐ. ܟܕ ܡܘܕܝܢܢ ܠܗ̇ ܥܠ ܐܓܪܬܐ ܕܬܗܢܝܬܐ ܕܫܕܪܬ ܠܢ ܒܚܘܪܪܐ ܕܡܬܩܝܡܢܘܬܢ. ܘܐܦ ܩܡܢܢ ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܟܝܪܐܠܐ ܡܣܬܪ (ܢܐܝܐܢܐܪ) ܡܝܩܪܐ ܐܓܪܬܐ ܕܬܗܢܝܬܐ ܒܚܘܪܐ ܗ̇ܢܐ. ܘܡܣܟܝܢܢ ܝܘܐܒܝ̈ܢ ܫܪܝܪ̈ܐ ܒܝܕܟܘܢ ܢܬܬܘܒܠܘܢ ܠܡܥܠܝܘܬܗ. ܟܕ ܡܩܠܣܝܢܢ ܠܚܰܟܝܡܘܬܗ.

ܫܡܝܥܐ ܗܝ ܠܢ ܕܠܡ ܥܕܬܢ ܕܒܗܢܕܘ ܐܣܝܪܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܫܦܝܪܬܐ ܥܡ ܥܕ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܐܦ ܥܡ ܡܫܬܐܣ̈ܬܐ ܪ̈ܘܫܡܢܝ̈ܬܐ ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ. ܘܫܘܠܛܢܘܬܐ ܝܨܦܐ ܕܬܪܚܩ ܠܰܨܪܝܟܘܬܐ ܘܠܣܟܠܘܬܐ ܕܡܢ ܐܬܪܐ. ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܕܢܥܕܪ ܐܢܘܢ ܥܠ ܫܘܡܠܝ ܢܝܫܝ̈ܗܘܢ ܘܢܣܬܬ ܠܐܣܘܪ̈ܝܟܘܢ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܘܢܥܰܫܢ ܠܟܘܢ.

ܩܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܙܡܝܢ̈ܘܬܐ ܐܬܝ ܠܢ ܕܢܣܥܘܪ ܠܗܢܕܘ ܘܡܫܬܘܕܝܢܢ ܠܟܘܢ ܕܢܫܰܡܠܐ ܠܒܥ̈ܬܐ ܗܠܝܡ ܒܐܦܬܐ ܕܠܚܡܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܠܗܢܕܘ.

ܘܒܫܘܠܡܐ ܡܨܠܝܢܢ ܠܟܘܢ ܕܬܚܘܢ ܒܫܠܡܐ ܘܒܚܘܒܐ ܘܒܚܕܝܘܬܐ ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ.

ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܬܗܘܐ ܥܡܟܘܢ ܐܡܝܢ ܘܐܒܘܡ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

 

ܟܬܝܒ ܒܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܢ ܒܕܪܡܣܘܩ

ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܚܕ ܥܣܪ ܕܬܫܪܝ ܩܕܝܡ ܫܢܬ ܐܨܦ

ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ