ܩܘܗܠܬ

ܟܬܳܒܳܐ ܕܩܽܘܗܠܰܬ ܕܗܽܘ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܩܽܘܗܠܰܬ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 2:ܗܒܶܠ ܗܶܒ̈ܠܺܝܢ: ܐܳܡܰܪ ܩܽܘܗܠܰܬ: ܗܒܶܠ ܗܶܒ̈ܠܺܝܢ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܶܒܠܳܐ. 3:ܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܟܽܠ ܥܰܡܠܳܐ ܕܗܽܘ ܥܳܡܶܠ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 4:ܕܳܪܳܐ ܐܳܙܶܠ: ܘܕܳܪܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܝܳܡܳܐ. 5:ܕܳܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܥܳܪܶܒ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܠܰܐܬܰܪ ܕܕܳܢܰܚ ܗܽܘ ܬܳܐܶܒ: ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܽܘܒ ܢܶܕܢܰܚ. 6:ܐܳܙܶܠ ܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܡܶܬܟܪܶܟ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. ܡܶܬܟܰܪܳܟܽܘ ܡܶܬܟܪܶܟ: ܘܳܐܙܳܠ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܠܚܳܕܖ̈ܳܬܶܗ ܬܳܐܶܒ ܪܽܘܚܳܐ. 7:ܟܽܠ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܪܳܡܺܝܢ ܒܝܰܡܳܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܠܶܐ: ܠܰܐܬܰܪ ܕܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ: ܠܬܰܡܳܢ ܗܶܢܽܘܢ ܬܳܝܒܺܝܢ ܠܡܺܐܙܰܠ. 8:ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܠܐܶܝܢ. ܠܳܐ ܢܶܣܒܰܥ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܘܠܳܐ ܣܳܒܥܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܳܠܝܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ. 9:ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ: ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕ: ܗܽܘ ܡܶܬܥܒܶܕ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܚܕܶܬ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 10:ܟܽܠ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܚܙܺܝ ܗܳܢܳܐ: ܚܕܶܬ ܗ̱ܘ̣. ܟܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܕܡܶܢ ܠܩܽܘܕܡܺܝܢ. 11:ܠܰܝܬ ܕܽܘܟܪܳܢ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܠܰܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ: ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟܪܳܢ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. 12:ܐܶܢܳܐ ܩܽܘܗܠܰܬ ܗܘܺܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 13:ܘܝܶܗ̱ܒܶܬ ܠܶܒܝ ܠܡܶܒܥܳܐ ܘܰܠܡܶܬܒܰܝܳܢܽܘ ܒܚܶܟܡܬܳܐ: ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܶܐܬܥܒܰܕ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܥܢܽܘܢ ܒܶܗ. 14:ܚܙܺܝܬ ܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܶܒܠܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. 15:ܡܕܰܘܕܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܩܰܢ. ܘܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܡܢܳܝܽܘ. 16:ܡܰܠܠܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡ ܠܶܒܝ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܝܶܪܒܶܬ ܘܰܐܘܣܦܶܬ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܠܶܒܝ ܚܙܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܘܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. 17:ܘܝܶܗ̱ܒܶܬ ܠܶܒܝ ܠܡܶܕܰܥ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܘܡܰܬ̈ܠܶܐ: ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܺܝܕܥܶܬ ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. 18:ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܣܽܘܓܰܐܬ ܚܶܟܡܬܳܐ ܣܽܘܓܰܐܬ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܰܕܡܰܘܣܶܦ ܠܡܶܕܰܥ: ܡܰܘܣܶܦ ܟܺܐܒܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1:ܐܶܡܪܶܬ ܐܶܢܳܐ ܠܠܶܒܝ: ܬܳܐ ܐܶܒܩܶܝܟ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ. 2:ܠܓܽܘܚܟܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܡܳܢܳܐ ܗܶܢܝܳܢ. ܘܰܠܚܰܕ݂ܽܘܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܥܳܒܕܰܬܝ. 3:ܪܢܺܝ̇ܬ ܒܠܶܒܝ ܠܰܡܒܰܣܳܡܽܘ ܒܚܰܡܪܳܐ ܒܶܣܪܝ. ܘܠܶܒܝ ܪܢܳܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܰܐܚܺܝܕ ܒܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܛܳܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܡܶܢܝܳܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ. 4:ܐܰܣܓܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܒܢܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܒ̈ܳܬܶܐ. ܢܶܨܒܶ݀ܬ ܠܺܝ ܟܰܖ̈ܡܶܐ. 5:ܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܺܝ ܓܰܢ̈ܶܐ ܘܦܰܖ̈ܕܰܝܣܶܐ. ܘܢܶܨܒܶ݀ܬ ܒܗܽܘܢ ܐܺܝܠܳܢܺܝ̈ܢ ܕܟܽܠ ܦܺܐܖ̈ܺܝܢ. 6:ܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܺܝ ܝܰܡ̈ܡܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܠܡܰܫܩܳܝܽܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܳܒܳܐ ܕܡܰܦܪܰܥ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. 7:ܩܢܺܝ݀ܬ ܠܺܝ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܣܽܘܓܳܐܐ. ܘܳܐܦ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܣܰܓܺܝ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 8:ܟܰܢܫܶ݀ܬ ܠܺܝ ܐܳܦ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ: ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܥܶܒܕܶܬ ܠܺܝ ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܺܝ ܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܳܩ̈ܝܳܬܳܐ. 9:ܝܶܪܒܶܬ ܘܰܐܘܣܦܶܬ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܳܐܦ ܚܶܟܡܰܬܝ ܩܳܡܰܬ ܠܳܗ̇. 10:ܘܟܽܠ ܕܰܫ̣ܐܶܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܠܳܐ ܟܠܺܝܬ݂ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܟܠܺܝܬ ܠܶܒܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܕ݂ܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܒܝ ܚܕܺܝ ܒܟܽܠ ܥܰܡܠܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ ܡܢܳܬܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܠܝ. 11:ܘܚܳܪܶܬ ܐܶܢܳܐ ܒܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝ: ܘܰܒܟܽܠ ܥܰܡܠܳܐ ܕܥܶܡܠܶܬ݂ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܘܗܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܶܒܠܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 12:ܘܚܳܪܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܬܥܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܟܶܢ ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܥܰܒܕܶܗ. 13:ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܺܐܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. 14:ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܣܰܟܠܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܳܙܶܠ. ܘܝܶܕܥܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܕܓܶܕܫܳܐ ܚܰܕ݂ ܓܳܕܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. 15:ܘܶܐܡܪܶܬ ܐܶܢܳܐ ܒܠܶܒܝ: ܐܶܢ ܓܶܕܫܳܐ ܕܣܰܟܠܳܐ ܐܳܦ ܠܺܝ ܢܶܓܕܰܫ: ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܟܡܶܬ ܐܶܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܡܰܠܠܶܬ݂ ܒܠܶܒܝ ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܰܐ ܗ̱ܘ. 16:ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟܠܳܐ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܡܰܠܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܥܰܡ ܣܰܟܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܳܬܶܝܢ. ܘܟܽܠ ܡܶܬܛܥܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܡܽܘܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܥܰܡ ܣܰܟܠܳܐ. 17:ܘܰܣܢܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫ ܥܠܰܝ ܥܒܳܕܳܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܶܒܠܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. 18:ܘܰܣܢܺܝ݀ܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡܠܝ ܕܶܐܢܳܐ ܥܶܡܠܶܬ݂ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܳܬܰܪܝ. 19:ܘܡܰܢ ܝܳܕܰܥ ܐܶܢ ܚܰܟܺܝܡ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܶܐܢ ܣܟܶܠ. ܘܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܟܽܠ ܥܰܡܠܝ ܕܶܐܢܳܐ ܥܶܡܠܶܬ: ܘܶܐܬܚܰܟܡܶܬ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ.  20:ܘܗܶܦܟܶܬ ܐܶܢܳܐ ܕܰܐܫܰܝܺܫ ܝܳܬ ܠܶܒܝ: ܥܰܠ ܟܽܠ ܥܰܡܠܳܐ ܕܥܶܡܠܶܬ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 21:ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܕܥܰܡܠܶܗ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܒܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܡܶܠ ܒܳܗ̇: ܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܡܢܳܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. 22:ܕܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܟܽܠ ܥܰܡܠܶܗ: ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܕܗܽܘ ܥܳܡܶܠ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 23:ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܟܺܐܒܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܥܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܠܺܠܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܟܶܒ ܠܶܒܶܗ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ. 24:ܠܰܝܬ ܕܛܳܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܘܰܕܢܶܫܬܶܐ: ܘܕܰܢܚܰܘܶܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܥܰܡܠܶܗ. ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܚܙܺܝܬ ܕܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. 25:ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢܽܘ ܢܶܐܟܽܘܠ: ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܫܬܶܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. 26:ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܓܰܒܪܳܐ ܕܛܳܒ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܝܳܗܶܒ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܝܳܗܶܒ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ ܘܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ: ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܠܰܕܛܳܒ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1:ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܟܽܠ ܨܒܽܘ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 2:ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܺܐܠܰܕ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܡܳܬ. ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܨܰܒ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܥܩܰܪ ܢܨܺܝܒܳܐ. 3:ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܩܛܰܠ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܣܬܰܪ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܒܢܳܐ. 4:ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܒܟܳܐ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܓܚܰܟ. ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܰܪܩܳܕܽܘ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܪܰܩܳܕܽܘ. 5:ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܥܦܰܩ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܬܪܰܚܳܩܽܘ ܡܶܢ ܥܦܽܘܩܝܳܐ. 6:ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܒܥܳܐ. ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܩܛܰܪ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܫܪܳܐ. 7:ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܨܪܳܐ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܚܳܛ. ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܫܬܰܩ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. 8:ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܪܚܰܡ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܣܢܳܐ. ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. 9:ܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܗܽܘ ܥܳܡܶܠ. 10:ܚܙܺܝܬ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܡܶܬܥܢܳܝܽܘ ܒܶܗ. 11:ܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܘܝܳܬ ܥܳܠܡܳܐ ܝܰܗܒ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. 12:ܘܝܶܕܥܶܬ݂ ܕܠܰܝܬ ܛܳܒ ܒܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܚܕܳܐ ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ ܕܛܳܒ ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ. 13:ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܘܢܶܫܬܶܐ: ܘܢܶܚܙܶܐ ܛܳܒܬܳܐ ܒܟܽܠ ܥܰܡܠܶܗ: ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. 14:ܝܶܕܥܶܬ݂ ܕܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܠܰܘܗܝ ܠܰܝܬ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ: ܘܡܶܢܶܗ ܠܰܝܬ ܠܡܶܒܨܰܪ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ ܕܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. 15:ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܠܰܪܕܺܝܦܳܐ ܕܡܶܬܪܕܶܦ. 16:ܘܬܽܘܒ ܚܙܺܝܬ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܐܰܬܰܪ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܪܽܘܫܥܳܐ. ܘܰܐܬܰܪ ܕܙܶܕܩܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܥܰܘܠܳܐ. 17:ܘܶܐܡܪܶܬ ܐܶܢܳܐ ܒܠܶܒܝ: ܝܳܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܝܳܬ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܳܐܶܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܟܽܠ ܨܒܽܘ. ܘܰܠܟܽܠ ܥܒܳܕ ܬܰܡܳܢ. 18:ܐܶܡܪܶܬ ܐܶܢܳܐ ܒܠܶܒܝ ܥܰܠ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܥܺܝܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ  19:ܠܗܽܘܢ ܡܳܛܶܐ ܓܶܕܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܓܶܕܫܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܓܶܕܫܳܐ ܚܰܕ݂ ܓܳܕܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܡܰܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܐܶܬ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܚܕܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܠܰܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܶܒܠܳܐ. 20:ܟܽܠ ܐܳܙܶܠ ܠܰܐܬܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܟܽܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܗܳܦܶܟ ܠܥܰܦܪܳܐ. 21:ܘܡܰܢܽܘ ܝܳܕܰܥ ܐܶܢ ܪܽܘܚ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܳܠܩܳܐ ܠܥܶܠ: ܘܪܽܘܚ ܒܥܺܝܪܳܐ ܢܳܚܬܳܐ ܗܺܝ ܠܬܰܚܬ ܠܰܐܪܥܳܐ. 22:ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܠܰܝܬ ܕܛܳܒ ܒܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܚܕܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܡܢܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢܽܘ ܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܡܶܚܙܳܐ ܒܟܽܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

1:ܘܗܶܦܟܶܬ ܐܶܢܳܐ ܘܰܚܙܰܝܬ ܝܳܬ ܟܽܠ ܛܠܽܘܡܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܥܰܒܕܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܒܰܝܐܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܛܳܠܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ. 2:ܘܫܰܒܚܶ݀ܬ ܐܶܢܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܟܒܰܪ ܡܺܝܬܘ: ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܚܰܝܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. 3:ܛܳܒ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܡܰܢ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܙܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 4:ܘܰܚܙܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܟܽܠ ܟܫܳܖ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܢܳܢܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. 5:ܣܰܟܠܳܐ ܡܥܰܦܶܩ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܳܐܟܽܠ ܒܶܣܪܶܗ. 6:ܛܳܒ ܡܠܶܐ ܫܽܘܥܠܳܐ ܢܝܳܚܳܐ: ܡܶܢ ܡܠܶܐ ܚܽܘܦܢ̈ܶܐ ܥܰܡܠܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. 7:ܘܗܶܦܟܶܬ ܐܶܢܳܐ: ܘܰܚܙܺܝܬ ܗܶܒܠܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 8:ܐܺܝܬ ܚܰܕ݂ ܘܠܰܝܬ ܬܪܶܝܢ. ܘܰܒܪܳܐ ܘܰܐܚܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܣܽܘܦ ܠܟܽܠ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܳܐܦ ܥܰܝܢܶܗ ܠܳܐ ܣܳܒܥܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܘܰܠܡܰܢ ܐܶܢܳܐ ܥܳܡܶܠ ܘܡܰܚܣܰܪ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. 9:ܛܳܒܺܝܢ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܕ݂. ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܥܰܡܠܗܽܘܢ. 10:ܕܶܐܢ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܚܰܕ݂ ܡܩܺܝܡ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܕܘܳܝ ܠܶܗ ܕܶܐܢ ܢܳܦܶܠ: ܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗܝ.  11:ܘܶܐܢ ܢܶܫܟܒܽܘܢ ܬܪܶܝܢ: ܢܶܫܚܢܽܘܢ. ܘܚܰܕ݂ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܫܚܰܢ. 12:ܘܶܐܢ ܢܶܥܫܰܢ ܚܰܕ݂: ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܚܽܘܛܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܠܳܐ ܥܓܰܠ ܡܶܬܦܣܶܩ. 13:ܛܳܒ ܛܰܠܝܳܐ ܕܡܶܣܟܺܝܢ ܘܚܰܟܺܝܡ: ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܰܣܟܶܠ: ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܡܶܙܕܗܳܪܽܘ ܬܽܘܒ. 14:ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܢܦܰܩ ܠܡܰܡܠܳܟܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܣܟܺܝܢ. 15:ܚܙܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܥܰܡ ܥܠܰܝܡܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܚܠܳܦܘܗܝ. 16:ܘܠܰܝܬ ܣܽܘܦ ܠܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܳܐܦ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. 17:ܛܰܪ ܪܶܓܠܳܟ ܡܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܠܒܶܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܩܪܽܘܒ ܠܡܶܫܡܰܥ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܣܰܟܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܕܛܳܒ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

1:ܠܳܐ ܬܶܣܬܰܪܗܰܒ ܒܦܽܘܡܳܟ݂. ܘܠܶܒܳܟ ܠܳܐ ܢܶܣܬܰܪܗܰܒ ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ ܙܥܽܘܪܺܝܢ. 2:ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܚܶܠܡܳܐ ܒܣܽܘܓܰܐܬ ܥܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܩܳܠܶܗ ܕܣܰܟܠܳܐ ܒܣܽܘܓܰܐܬ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ. 3:ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܳܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܢܶܕܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܣܰܟܠܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܢܳܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܦܪܽܘܥ. 4:ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܬܶܕܽܘܪ: ܡܶܢ ܕܬܶܕܽܘܪ ܘܠܳܐ ܬܫܰܠܶܡ. 5:ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܠܡܰܚܛܳܝܽܘ ܒܶܣܪܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܩܕܳܡ ܐܰܠܗܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܗ̱ܝ. ܕܰܠܡܳܐ ܒܶܪܓܰܙ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܟ: ܘܰܢܚܰܒܶܠ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 6:ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܣܽܘܓܰܐܬ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܘܗܶܒ̈ܠܶܐ ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܚܰܠ. 7:ܘܶܐܢ ܥܽܘܠܒܳܢܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܡܰܗ ܒܳܗ̇ ܒܰܨܒܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܳܡܳܐ ܢܳܛܰܪ. ܘܪܳܡܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 8:ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܟܽܠ ܗ̱ܘ: ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܰܩܠܳܐ ܡܰܦܠܰܚ. 9:ܕܪܳܚܶܡ ܟܶܣܦܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܣܒܰܥ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܕܪܳܚܶܡ ܡܳܡܽܘܢܳܐ: ܠܳܐ ܢܩܰܕܶܝܘܗܝ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ. 10:ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܣܓܺܝܘ ܐܳܟܽܘܠ̈ܶܝܗ̇. ܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܠܩܰܢܳܝܶܗ̇: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܕܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 11:ܚܰܠܝܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܠܦܰܠܳܚܳܐ. ܐܶܢ ܙܥܽܘܪ ܘܶܐܢ ܣܰܓܺܝ ܐܳܟܶܠ. ܘܣܰܒܥܳܐ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܠܡܶܕܡܰܟ. 12:ܐܺܝܬ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܶܬܢܛܰܪ ܠܡܳܪܶܗ ܠܒܺܝܫܬܶܗ. 13:ܘܳܐܒܶܕ ܥܽܘܬܪܳܐ ܗܰܘ ܒܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܰܐܘܠܶܕ ܒܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܶܕܶܡ. 14:ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ: ܥܰܪܛܶܠ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܡܺܐܙܰܠ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܒܥܰܡܠܶܗ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. 15:ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܙܰܠ. ܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܒܟܽܠ ܕܰܥܡܰܠ ܠܪܽܘܚܳܐ. 16:ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܳܟܶܠ: ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ: ܘܒܶܐܒܠܳܐ: ܘܰܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ. 17:ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܩܽܘܗܠܰܬ. ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܚܙܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܒܟܽܠ ܥܰܡܠܶܗ ܕܥܳܡܶܠ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܡܶܢܝܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܢܳܬܶܗ. 18:ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܐ̱ܢܫ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܢܶܟܣ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܠܡܶܐܟܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܣܰܒ ܡܢܳܬܶܗ: ܘܰܠܡܶܚܕܳܐ ܒܥܰܡܠܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 19:ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܢܶܥܗܰܕ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܥܢܶܐ ܠܶܗ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

1:ܐܺܝܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 2:ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܠܢܰܦܫܶܗ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܪܳܐܶܓ. ܘܠܳܐ ܐܰܫܠܛܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܓܒܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝ ܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ ܘܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. 3:ܐܶܢ ܢܰܘܠܶܕ ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܐܐ: ܘܰܫܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܢܺܚܶܐ: ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܫܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܬܶܣܒܰܥ ܡܶܢ  ܛܳܒܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܐܶܡܪܶܬ ܕܛܳܒ ܗ̄ܘ ܡܶܢܶܗ ܝܰܚܛܳܐ. 4:ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܶܒܠܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܫܡܶܗ ܢܶܬܟܰܣܶܐ. 5:ܐܳܦ ܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ. ܢܚܺܝ ܠܗܳܢܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܠܗܳܢܳܐ. 6:ܘܶܐܠܽܘ ܚܝܳܐ ܐܳܠܶܦ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܘܛܳܒܬܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܐܰܬܪܳܐ ܐܳܙܶܠ ܟܽܠ. 7:ܟܽܠ ܕܥܳܡܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ: ܘܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܡܰܠܝܳܐ. 8:ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܕܰܠܣܰܟܠܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ: ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. 9:ܛܳܒ ܚܶܙܘܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܗܶܠܰܟܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. 10:ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܐܶܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ. ܘܶܐܬܝܕܰܥ ܕܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܕܳܢ ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܬܰܩܺܝܦ ܡܶܢܶܗ. 11:ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܡܰܣܓܶܝܢ ܗܶܒܠܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

1:ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢܽܘ ܝܳܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܛܳܒ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܢܝܳܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ ܗܶܒܠܶܗ. ܘܰܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܚܰܘܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 2:ܛܳܒ ܫܡܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܐ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ. 3:ܛܳܒ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܒܶܝܬ ܒܳܟܶܐ: ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܐܙܰܠ ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܚܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܕܚܰܝ ܝܳܗܶܒ ܛܳܒܬܳܐ ܠܶܠܒܶܗ. 4:ܛܳܒ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܚܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܒܺܝܫܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܢܶܛܐܰܒ ܠܶܒܳܐ. 5:ܠܶܒܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܒܶܝܬ ܐܶܒܠܳܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܣܰܟܠܳܐ ܒܶܝܬ ܚܰܕ݂ܽܘܬܳܐ. 6:ܛܳܒ ܠܡܶܫܡܰܥ ܟܳܐܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܙܡܳܪܳܐ ܕܣܰܟܠܳܐ. 7:ܐܰܝܟ ܩܳܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܬܚܶܝܬ ܩܰܕܣܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܽܘܚܟܗܽܘܢ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ. 8:ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܽܘܩܝܳܐ ܡܰܘܒܶܕ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܡܰܘܒܕܳܐ ܠܠܶܒܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ. 9:ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐ̱ܚܪܳܝܬܶܗ ܕܦܶܬܓܳܡܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܶܗ. ܘܛܳܒܳܐ ܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܳܡܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ. 10:ܠܳܐ ܬܶܣܬܰܪܗܰܒ ܒܪܽܘܚܳܟ ܠܡܶܪܓܰܙ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܣܰܟܠܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚ. 11:ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ: ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܛܳܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܫܳܐܶܠ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ. 12:ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܳܐ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܠܚܳܙܝܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. 13:ܡܶܛܽܠ ܕܛܶܠܳܠܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܬܰܚܶܐ ܡܳܪܳܗ̇. 14:ܚܙܺܝ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܰܬܩܳܢܽܘ ܠܡܰܢ ܕܰܡܕܰܘܰܕ ܗ̱ܘ. 15:ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܗܘܺܝ ܒܛܳܒ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܚܙܺܝ ܢܰܦܫܳܟ. ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܳܐ ܥܒܰܕ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܥܰܠ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܳܬܪܶܗ. 16:ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܚܙܺܝܬ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܗܶܒܠܝ. ܐܺܝܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܐܒܰܕ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܕܰܐܓܰܪ ܒܒܺܝܫܽܘܬܶܗ. 17:ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܙܰܕܺܝܩ ܣܰܓܺܝ ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܰܟܰܡ ܝܰܬܺܝܪ ܕܠܳܐ ܬܶܬܡܰܗ. 18:ܠܳܐ ܬܰܪܫܰܥ ܣܰܓܺܝ ܕܠܳܐ ܬܶܣܬܢܶܐ ܣܰܓܺܝ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܣܟܶܠ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܡܽܘܬ ܕܠܳܐ ܒܙܰܒܢܳܟ. 19:ܛܳܒ ܕܬܶܐܚܽܘܕ ܒܗܳܢܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܗܰܘ ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܐ ܐܺܝܕܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢ ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܢܳܩܶܦ ܠܟܽܠܗܶܝܢ. 20:ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܰܥܫܢܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. 21:ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܙܰܕܺܝܩ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܕܛܳܒ ܘܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ. 22:ܘܳܐܦ ܠܟܽܠ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܒܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܳܟ. 23:ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܝܳܕܰܥ ܠܶܒܳܟ: ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܨܰܚܺܝܬ ܠܰܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ. 24:ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܣܺܝܬ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܶܐܬܚܰܟܰܡ. ܘܗܺܝ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢܝ. 25:ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܪܽܘܚܩܳܐ. ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܡܰܢ ܢܶܫܟܚܺܝܘܗܝ. 26:ܐܶܬܟܰܪܟܶܬ ܐܶܢܳܐ ܘܠܶܒܝ ܠܡܶܕܰܥ ܘܰܠܡܶܣܥܰܪ: ܘܰܠܡܶܒܥܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܚܽܘܫܒܳܢܳܐ: ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܪܰܫܺܝܥܽܘܬܶܗ ܕܣܰܟܠܳܐ: ܘܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܥܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. 27:ܘܶܐܫܟܚܶܬ ܕܡܰܪܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܦܰܚܳܐ: ܘܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܠܶܒܳܗ̇. ܐܰܣܳܖ̈ܶܐ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗ̇. ܡܰܢ ܕܛܳܒ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܡܰܢ ܕܚܳܛܶܐ: ܡܶܬܬܰܚܶܕ ܒܳܗ̇. 28:ܚܙܺܝ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܫܟܚܶ݀ܬ: ܐܳܡܰܪ ܩܽܘܗܠܰܬ. ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ. 29:ܘܬܽܘܒ ܒܥܳܬ ܢܰܦܫܝ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ. ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܦܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ. 30:ܒܪܰܡ ܚܙܺܝ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܫܟܚܶܬ: ܕܰܥܒܰܕ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܥܰܘ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

1:ܡܰܢܽܘ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܘܡܰܢ ܝܳܕܰܥ ܦܫܳܪܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܬܰܢܗܰܪ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܕܚܰܨ̈ܺܝܦܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܢܶܣܬܢܶܐ. 2:ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܰܪ. ܘܥܰܠ ܡܶܠܰܬ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܬܰܪܗܰܒ. 3:ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܙܶܠ. ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܒܦܶܬܓܳܡ ܒܺܝܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܢܶܨܒܶܐ ܢܶܥܒܶܕ. 4:ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܡܰܠܠ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܠܺܝܛ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ. 5:ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܙܰܒܢܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ. 6:ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܟܽܠ ܨܒܽܘ ܐܺܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. 7:ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܝܳܕܰܥ ܠܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܡܰܢܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ. 8:ܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܫܰܠܺܝܛ ܒܪܽܘܚܳܐ ܠܡܶܟܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܦܽܘܠܳܛܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܫܰܘܙܶܒ ܪܽܘܫܥܳܐ ܠܡܳܖ̈ܰܘܗܝ. 9:ܘܝܳܬ ܟܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܙܺܝܬ. ܘܝܶܗ̱ܒܶܬ ܠܶܒܝ ܠܡܶܕܰܥ ܟܽܠ ܥܒܳܕ ܕܡܶܬܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܠܰܛ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܰܒܳܐܫܽܘ ܠܶܗ. 10:ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܚܙܺܝܬ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܰܩܒܺܝܪܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܙܰܠܘ. ܘܶܐܬܛܥܺܝܘ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܘ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ. 11:ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܒܕܳܐ ܬܒܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܰܥܓܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܠܶܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܕܒܺܝܫ. 12:ܡܰܢ ܕܚܳܛܶܐ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܳܐܐ: ܘܡܰܓܰܪ ܠܶܗ. ܘܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܛܳܒ ܠܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 13:ܘܛܳܒܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܠܳܐ ܢܰܓܺܝܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 14:ܐܺܝܬ ܗܶܒܠܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܳܛܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܡܳܛܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ. 15:ܘܫܰܒܚܶܬ ܐܶܢܳܐ ܝܳܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܕܛܳܒ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬܳܐ ܘܰܠܡܶܚܕܳܐ: ܘܗܽܘ ܠܳܘܶܐ ܠܶܗ ܒܥܰܡܠܶܗ: ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 16:ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܶܒܝ ܠܡܶܕܰܥ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܚܙܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ. 17:ܘܰܚܙܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܡܨܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐܺܝܬ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܟܽܠ ܕܥܳܡܶܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܒܥܶܐ: ܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ. ܘܟܽܠ ܕܢܺܐܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܡܶܕܰܥ: ܠܳܐ ܢܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

1:ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܒܠܶܒܝ. ܘܠܶܒܝ ܚܙܳܐ ܝܳܬ ܟܽܠ ܗܳܢܳܐ. ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܳܦ ܪܚܡܬܳܐ ܐܳܦ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܽܠ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܗܶܒܠܳܐ. 2:ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܽܠ. ܓܶܕܫܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܰܕܟ̈ܰܝܳܐ ܘܰܠܛܰܡ̈ܐܶܐ: ܠܕܰܡܕܰܒܰܚ ܘܠܰܕܠܳܐ ܡܕܰܒܰܚ. ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ: ܐܳܦ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܡܳܝܳܐ: ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܕܳܚܶܠ. 3:ܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠ ܡܳܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܶܕܫܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܦܳܗܝܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܘܰܒܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܚܰܪܬܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. 4:ܟܽܠ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܠܒܳܐ ܕܚܰܝ ܛܳܒ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢ ܐܰܪܝܳܐ ܕܡܰܝܺܝܬ݂. 5:ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܡܳܝܬܺܝܢ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܰܓܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܥܛܺܝ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ. 6:ܐܳܦ ܪܶܚܡܰܬܗܽܘܢ ܐܳܦ ܣܶܢܰܐܬܗܽܘܢ: ܐܳܦ ܩܶܢܰܐܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܒܕܰܬ. ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܥܳܠܰܡ: ܒܟܽܠܡܳܐ ܕܡܶܬܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 7:ܬܳܐ ܐܰܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܟ݂. ܘܶܐܫܬܰܝ ܒܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܚܰܡܪܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܨܛܒܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟ. 8:ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܶܘܳܖ̈ܺܝܢ: ܘܡܶܫܚܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܟ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ. 9:ܘܰܚܙܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ ܗܶܒܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܗ̱ܝ ܡܢܳܬܳܟ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܒܥܰܡܠܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܥܳܡܶܠ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. 10:ܟܽܠ ܕܬܶܫܟܰܚ ܐܺܝܕܳܟ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܚܰܝܠܳܟ: ܥܒܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܥܒܳܕܳܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ: ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܬܰܡܳܢ. 11:ܘܗܶܦܟܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܠܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܪܰܗܛܳܐ: ܘܠܳܐ ܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܩܪܳܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܠܳܐ ܠܣܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܠܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܦܶܓܥܳܐ ܓܳܕܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. 12:ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܙܰܒܢܶܗ: ܐܰܝܟ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܨܶܦܖ̈ܶܐ ܕܡܶܬܬܰܚ̈ܕܳܢ ܒܦܰܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝ. 13:ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܚܙܺܝܬ ܚܶܟܡܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܠܘܳܬ݂ܝ. 14:ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܺܝܢ. ܘܶܐܬܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܚܰܕ݂ܪܳܗ̇. ܘܰܒ̣ܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܰܠܩܽܘ̈ܡܶܐ. 15:ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܒܳܗ̇ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܗܽܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬܶܗ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܥܗܰܕ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. 16:ܘܶܐܡܪܶܬ ܐܶܢܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܚܶܟܡܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܰܣܠܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܺܝܢ. 17:ܘܡܶܠܰܝ̈ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܰܢܝܳܚܳܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢ: ܡܶܢ ܙܥܳܩܬܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐ ܣܰܟܠܳܐ. 18:ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܰܘܒܕܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

1:ܐܰܝܟ ܕܰܒܳܒ̈ܶܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܡܰܣܪܶܝܢ ܠܡܳܐܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܓܰܐܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠ. 2:ܠܶܒܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܠܶܒܶܗ ܕܣܰܟܠܳܐ ܒܣܶܡܳܠܶܗ. 3:ܘܳܐܦ ܣܰܟܠܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܶܒܶܗ ܚܰܣܺܝܪ. ܘܟܽܠ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ: ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ  4:ܐܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐ ܬܶܣܰܩ ܥܠܰܝܟ: ܐܰܬܪܳܟ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 5:ܐܺܝܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܐܰܝܟ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܢܶܦܩܰܬ ܩܕܳܡ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. 6:ܕܝܳܬܶܒ ܣܰܟܠܳܐ ܒܖ̈ܰܘܡܶܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܬܺܝܖ̈ܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ. 7:ܚܙܺܝܬ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܰܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܐܰܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 8:ܕܚܳܦܰܪ ܓܽܘܡܳܨܳܐ: ܒܶܗ ܢܳܦܶܠ. ܘܰܕܬܳܪܰܥ ܣܝܳܓܳܐ: ܢܰܟܬܺܝܘܗܝ ܚܶܘܝܳܐ. 9:ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܢܶܬܟܰܐܰܒ ܒܗܶܝܢ. ܘܕܰܡܨܰܠܰܚ ܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܠܳܐܶܐ ܒܗܽܘܢ. 10:ܐܶܢ ܩܗܳܐ ܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܗܽܘ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܳܠܰܚ ܘܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܡܰܣܓܶܐ. ܘܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܟܰܫܺܝܖ̈ܶܐ ܚܶܟܡܬܳܐ. 11:ܐܶܢ ܢܳܟܶܬ ܚܶܘܝܳܐ ܕܠܳܐ ܠܽܘܚܫܬܳܐ: ܠܰܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢ ܒܠܳܚܽܘܫܳܐ. 12:ܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܡܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܕܣܰܟܠܳܐ ܡܛܰܒ̈ܥܳܢ ܠܶܗ. 13:ܪܺܝܫ ܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܡܶܗ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. 14:ܘܣܰܟܠܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܡܶܠ̈ܺܝܢ. ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܡܰܢܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ. 15:ܥܰܡܠܗܽܘܢ ܕܣܰܟܠܳܐ ܡܰܠܐܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. 16:ܘܳܝ ܠܶܟܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܟܶܟ݂ܝ ܛܠܶܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟܝ ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ. 17:ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܟܶܟܝ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܺܝܢ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟܝ ܒܥܶܕܳܢܗܽܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢ: ܒܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܡܰܫܬܝܳܐ. 18:ܒܫܰܦܠܽܘܬܳܐ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܬܰܛܠܺܝܠܳܐ. ܘܰܒܫܰܦܠܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܢܶܕܠܰܦ ܒܰܝܬܳܐ. 19:ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܰܢܚܰܕܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܟܶܣܦܳܐ ܡܡܰܟܶܟ: ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠ. 20:ܐܳܦ ܒܡܰܕܥܳܟ ܠܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܬܨܰܚܶܐ. ܘܰܒܩܰܝܛܽܘܢ ܡܰܫܟܳܒܳܟ ܠܳܐ ܬܨܰܚܶܐ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܘܦܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܢܰܘܒܶܠ ܩܳܠܳܟ ܘܡܳܪܶܐ ܥܰܘܦܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ.

1:ܫܰܕܰܪ ܠܰܚܡܳܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܣܽܘܓܰܐܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܬܶܫܟܚܺܝܘܗܝ. 2:ܗܰܒ ܡܢܳܬܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܬܡܳܢܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 3:ܐܶܢ ܢܶܡܠ̈ܝܳܢ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܡܶܛܪܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܺܐܫ̈ܕܳܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܦܠ ܩܰܝܣܳܐ ܒܬܰܝܡܢܳܐ ܐܰܘ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܐܰܬܰܪ ܕܢܳܦܶܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ. 4:ܕܢܳܛܰܪ ܠܪܽܘܚܳܐ: ܠܳܐ ܙܳܪܰܥ. ܘܰܕܚܳܐܰܪ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܚܳܨܶܕ. 5:ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܛܢܬܳܐ ܕܒܳܛܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠ ܕܢܶܥܒܶܕ. 6:ܟܽܠ ܨܰܦܪܳܐ ܙܪܽܘܥ ܙܰܪܥܳܟ. ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܐܺܝܕܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܢܳܐ ܡܰܟܫܰܪ: ܐܰܘ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܗܳܢܳܐ: ܘܶܐܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ ܛܳܒܺܝܢ. 7:ܚܠܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܛܳܒ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܠܚܳܙܝܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. 8:ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝܐܳܢ ܢܺܚܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܚܕܶܐ. ܘܢܶܬܕܟܰܪ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ: ܗܶܒܠܳܐ. 9:ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܟ ܚܕܺܝ ܥܠܰܝܡܳܐ: ܘܢܶܛܐܰܒ ܠܳܟ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܳܐ ܕܠܶܒܳܟ ܘܰܒܚܶܙܘܳܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܕܰܥ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥܶܠ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. 10:ܐܰܥܒܰܪ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܟ. ܘܰܐܦܪܶܩ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܶܒܠܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

1:ܘܰܥܗܰܕ ܠܒܳܪܝܳܟ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܟ. ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܢܶܩܖ̈ܒܳܢ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܝ. 2:ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܚܫܰܟ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕܟܰܘܟܒ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܗܰܦ̈ܟܳܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܡܶܛܪܳܐ. 3:ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ ܢܳܛܽܘܖ̈ܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ. ܘܢܶܬܕܰܘܕܽܘܢ ܡܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܢܶܬܒܰܛ̈ܠܳܢ ܛܰܚܳܢ̈ܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܰܪ. ܘܢܶܚ̈ܫܟܳܢ ܚܳܙ̈ܝܳܬܳܐ ܒܟܰܘ̈ܶܐ. 4:ܘܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܒܫܰܦܠܽܘܬܳܐ ܕܩܳܠܳܐ ܕܛܰܚܳܢ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܠܩܳܠܳܐ ܕܨܶܦܖ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܡܰܟ̈ܟܳܢ ܟܽܠ ܒ̈ܢܳܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. 5:ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܘܢܶܬܬܙܺܝܥ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܢܶܒܰܥ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܗܪܳܐ. ܘܢܰܦܪܰܥ ܫܳܪܕܳܐ. ܘܢܶܣܓܶܐ ܩܰܡܨܳܐ: ܘܬܶܬܒܰܕܰܪ ܩܰܦܰܪ. ܘܬܶܒܛܰܠ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܙܶܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܒܶܝܬ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܶܐܬܟܪܶܟܘ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܡܰܖ̈ܩܕܳܢܶܐ. 6:ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܬܦܣܶܩ ܒܚܶܠ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܢܶܫܬܚܶܩ ܚܰܙܽܘܪ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܬܶܬܒܰܪ ܩܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ. ܘܬܶܪܗܰܛ ܓܺܝܓܠܳܐ ܥܰܠ ܒܺܪܳܐ. 7:ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܦܪܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܝܰܗܒܳܗ̇. 8:ܗܒܶܠ ܗܶܒ̈ܠܺܝܢ: ܐܳܡܰܪ ܩܽܘܗܠܰܬ. ܗܒܶܠ ܗܒ̈ܠܺܝܢ: ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܶܒܠܳܐ. 9:ܘܝܰܬܺܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܩܽܘܗܠܰܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܕܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܨܳܬ ܘܒܰܕܶܩ: ܘܰܐܬܩܶܢ ܡܰܬ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 10:ܣܰܓܺܝ ܒܥܳܐ ܩܽܘܗܠܰܬ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܰܟܬܰܒ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ.  11:ܡܶܠܰܝ̈ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܙܳܩܽܘ̈ܬܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܣܶܟ̈ܶܐ ܕܰܩܒܺܝ̈ܥܳܢ. ܡܳܖ̈ܰܝ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܡܶܢ ܪܳܥܝܳܐ ܚܰܕ݂. 12:ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܶܪܝ ܐܶܙܕܰܗܪ: ܠܡܶܟܬܰܒ ܣܶܦܖ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܰܝܬ ܣܽܘܦ. ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܠܶܐܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܶܣܪܳܐ. 13:ܐ̱ܚܪܳܝܬܶܗ ܕܦܶܬܓܳܡܳܐ ܒܣܳܟܶܗ ܟܽܠ ܫܡܰܥ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܠ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܛܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܕܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. 14:ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܥܶܠ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܟܣܶܐ ܘܰܓܠܶܐ: ܐܶܢ ܛܳܒ ܘܶܐܢ ܒܺܝܫ.

 

 

ܠܥܠ