ܡܠܐܟ̣ܝ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝ ܢܒܺܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܚܶܙܘܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝ. 2: ܪܚܶܡܰܬܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܡܳܢܳܐ ܪܚܶܡܬܳܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܥܺܣܽܘ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܪܶܚܡܶ݀ܬ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܠܥܺܣܽܘ ܣܢܺܝ݀ܬ. 3: ܥܶܒܕܶܬ ܛܽܘܖ̈ܰܘܗܝ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܝܪܬܽܘܬܶܗ ܠܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 4: ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܕ݂ܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢܢ: ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܢܶܒܢܶܐ ܚܰܖ̈ܒܳܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܒܢܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܣܚܽܘܦ: ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܥܰܡܳܐ ܕܰܪܓܶܙ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 5: ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܪܽܘܢ: ܢܺܐܪܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 6: ܒܪܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܥܰܒܕܳܐ ܠܡܳܪܶܗ: ܐܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟܰܘ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ: ܘܶܐܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܠܟ݂ܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܒܳܙܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܫܶܡܝ: ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܡܳܢܳܐ ܐܶܒܰܙܢ ܫܡܳܟ݂. 7: ܥܰܠ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܰܚܝ ܠܰܚܡܳܐ ܛܰܢܦܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܬܽܘܢ ܒܡܳܢܳܐ ܛܰܢܶܦܢܳܟ݂: ܒܕ݂ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܫܺܝܛܽ ܗ̱ܘ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 8: ܘܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܘܺܝܪܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܒܺܝܫ: ܘܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ ܘܰܟ݂ܪܺܝܗܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܒܺܝܫ: ܩܰܪܶܒܳܝܗܝ ܢܺܐ ܠܫܰܠܺܝܛܳܟ݂: ܕܰܠܡܳܐ ܪܳܥܶܐ ܠܳܟ݂: ܐܳܘ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 9: ܡܶܟܺܝܠ ܨܰܠܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ: ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܠܳܐ ܐܶܣܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 10: ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܒܟ݂ܽܘܢ ܕܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܬܰܪܥܝ: ܘܠܳܐ ܬܩܰܪܒܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܰܚܝ ܕܡܰܓܳܢ: ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܩܰܒܶܠ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܖ̈ܳܒܰܘܗܝ: ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܫܶܡܝ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܫܶܡܝ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܫܶܡܝ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 12: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܛܰܢܦܺܝܬܽܘܢ ܠܶܗ: ܒܕ݂ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܛܰܢܰܦ ܗ̱ܘ: ܘܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܶܗ. 13: ܘܳܐܡܪܺܝܬܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܘܳܢܰܢ ܗ̱ܘ: ܘܢܶܦܚܶ݀ܬ ܒܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܚܓܺܝܖ̈ܶܐ ܘܰܟ݂ܖ̈ܺܝܗܶܐ: ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 14: ܘܠܺܝܛܽ ܗ̱ܘ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒܰܓܙܳܪܶܗ ܕܶܟ݂ܪܳܐ: ܘܢܳܕܰܪ ܘܰܡܕܰܒܰܚ ܕܰܟ݂ܪܺܝܗ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܫܶܡܝ ܕܚܺܝܠ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܡܶܟܺܝܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܗ̱ܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. 2: ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܣܺܝܡܽܘܢ ܒܠܶܒܟ݂ܽܘܢ: ܠܡܶܬܰܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܫܶܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܶܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ: ܘܶܐܠܽܘܛ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬܟ݂ܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܳܝܡܺܝܬܽܘܢ ܒܠܶܒܟ݂ܽܘܢ. 3: ܗܳܐ ܓܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܶܐܕ݂ܪܶܐ ܦܶܪܬܰܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܦܶܪܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܕ݂ܥܺܕܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܶܐܫܩܽܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒܳܗ̇. 4: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܫܰܕܪܶܬ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܥܰܡ ܠܶܘܺܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 5: ܩܝܳܡܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ: ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢܝ: ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܫܶܡܝ ܙܳܐܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. 6: ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ: ܘܥܰܘܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ: ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܡܝ: ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ. 7: ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܢܶܛܖ̈ܳܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܰܐܟܶܗ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 8: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܣܛܰܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܘܰܐܟ݂ܫܶܠܬܽܘܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܚܰܒܶܠܬܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܕܠܶܘܺܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 9: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܝܰܗܒܶܬܟ݂ܽܘܢ ܫܺܝܛܺܝܢ ܘܡܰܟܺܝܟ݂ܺܝܢ ܒܟܽܠ ܥܰܡ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܬܽܘܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܝ: ܘܰܢܣܰܒܬܽܘܢ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. 10: ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰܒܳܐ ܠܟܽܠܰܢ: ܐܰܘ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܪܳܢ: ܠܡܳܢܳܐ ܡܕܰܓܠܺܝܢܰܢ ܓܒܰܪ ܒܰܐܚܽܘܗܝ: ܘܰܡܛܰܢܦܺܝܢܰܢ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. 11: ܕܰܓܶܠ̣ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܢܶܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܩܽܘܕ݂ܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܰܪܚܶܡ ܘܰܦ̣ܠܰܚ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ. 12: ܢܰܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܠܰܒܪܶܗ ܘܰܠܒܰܪ ܒܪܶܗ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܝܠܬܢܳܐ. 13: ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕܬܽܘܢ: ܟܰܣܝܰܬ݂ ܕܶܡܥܬܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܟ݂ܳܬܳܐ ܘܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. 14: ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܬܽܘܢ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܐܣܗܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝܟ ܠܰܐܢ̱ܬܰܬ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ݂ ܕܰܐܢ̱ܬ ܕܰܓܶܠܬ ܒܳܗ̇: ܘܗܺܝ ܫܰܘܬܳܦܬܳܟ݂ ܘܰܐܢ̱ܬܰܬ ܩܝܳܡܳܟ݂. 15: ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܓܒܰܪ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܖ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘ: ܚܰܕ݂ ܒܥܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܒܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܒܰܐܢ̱ܬܰܬ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܢܕܰܓܶܠ. 16: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܥܰܘܠܳܐ ܒܡܰܪܛܽܘܛܶܗ ܠܳܐ ܢܟܰܣܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܒܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܕܰܓܠܽܘܢ. 17: ܐܰܠܐܺܝܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܡܳܢܳܐ ܐܰܠܐܺܝܢܳܝܗܝ: ܒܕ݂ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ ܕܒܺܝܫ ܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܗ̱ܘ ܨܳܒܶܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ: ܐܰܝܟܰܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ: ܘܰܢܫܰܦܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ: ܘܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܶܗ: ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 2: ܡܰܢܽܘ ܡܣܰܝܒܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܒܶܗ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܓܠܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܢܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܨܳܪܦܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܟܶܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܡܚܰܘܪܳܐ. 3: ܕܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܡܶܨܪܰܦ ܘܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܣܺܐܡܳܐ: ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܘܺܝ: ܘܢܶܓܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܒܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܣܺܐܡܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 4: ܘܢܶܒܣܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܕ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܰܐܝܟ݂ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. 5: ܘܶܐܩܪܽܘܒ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܣܳܗܕ݂ܳܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐ ܒܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܘܰܒܓܰܝܳܖ̈ܶܐ: ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܡܶܝܢ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܛܳܠܡܺܝܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܰܐܓܺܝܪܳܐ: ܘܰܕ݂ܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܘܰܕ݂ܝܰܬܡܳܐ: ܘܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ: ܘܨܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܘ ܡܶܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܦܶ݀ܬ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܳܐ ܥܒܰܪܬܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܟ݂ܽܘܢ. 7: ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܣܛܰܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܬܦܢܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܶܐܬܦܢܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܬܽܘܢ ܒܡܳܢܳܐ ܢܶܬܦܢܶܐ. 8: ܕܰܠܡܳܐ ܛܳܠܶܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܛܳܠܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ: ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܡܳܢܳܐ ܛܠܰܡܢܳܟ݂: ܒܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܖ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ. 9: ܒܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܡܶܬܬܠܺܝܛܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܠܺܝ ܛܳܠܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. 10: ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܬܰܘ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܠܰܐܘܨܖ̈ܰܝ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܒܰܝܬܝ: ܘܢܰܣܐܽܘܢܝ ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܶܐܦܬܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟܰܘܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܣܽܘܟ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܟܰܕܽܘ. 11: ܘܶܐܟܐܶܐ ܒܳܐܟ݂ܠܳܐ ܕܠܳܐ ܢܚܰܒܶܠ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܚܪܰܒ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܓܦܶܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 12: ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܟܰܕ݂ ܬܶܗܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 13: ܥ̣ܫܶܢ ܥܠܰܝ ܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܢ ܥܠܰܝܟ. 14: ܐܶܡܪܬܽܘܢ ܕܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܦܠܰܚܢܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬܰܪܢ ܕܰܢܛܰܪܢ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܕ݂ܗܰܠܶܟ݂ܢ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 15: ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܥܰܘܳܠܳܐ: ܘܡܶܬܒܢܶܝܢ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܡܢܰܣܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܬܦܰܨܶܝܢ. 16: ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܶܠܘ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܒܰܪ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ: ܘܨܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܫܡܰܥ: ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܠܕ݂ܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܫܡܶܗ. 17: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܟܢܽܘܫܝܳܐ: ܘܶܐܚܽܘܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܚܳܐܶܣ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܦܳܠܰܚ ܠܶܗ. 18: ܘܬܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܬܶܚܙܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܕܰܦ̣ܠܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܦܰܠܚܽܘܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

1: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܘܢܺܐܩܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܪܽܘܓܙܝ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܚܛܺܝܬܳܐ ܚܰܒܬܳܐ: ܘܢܰܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܥܰܘܦܳܐ. 2: ܘܬܶܕ݂ܢܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܕ݂ܳܚ̈ܠܰܝ ܫܶܡܝ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܳܗ̇: ܘܬܶܦܩܽܘܢ ܘܰܬܕܰܝܨܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܓ̈ܠܶܐ ܕܒܰܩܪܳܐ. 3: ܘܰܬܕܰܝܫܽܘܢ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܩܶܛܡܳܐ ܬܚܶܝܬ ܦܰܣܰܬ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 4: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܘ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܝ ܕܦܰܩܶܕܬܶܗ ܒܚܽܘܪܺܝܒ: ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܘܕ݂ܺܝܢ̈ܶܐ. 5: ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܺܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ. 6: ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܶܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܬܶܐ ܘܶܐܡܚܶܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܐܒܕܳܢ.