ܒ. ܡܠܟ̈ܐ

ܣܳܦܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ . ܒ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

1 ܘܰܡܪܰܕ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ. 2 ܘܰܢܦܰܠ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܡܶܢ ܟܣܳܣܛܪܽܘܢ ܕܥܶܠܺܝܬܶܗ ܕܰܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܗ ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܫܰܐܶܠܘ ܡܶܢ ܒܥܶܠܙܒܽܘܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܶܩܪܽܘܢ. ܐܶܢ ܡܶܬ݂ܚܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܝ ܗܳܢܳܐ. 3 ܘܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܐܠܺܝܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܫܒܺܝ. ܩܽܘܡ ܣܰܩ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܳܙܺܠܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܒܥܶܠܙܒܽܘܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܶܩܪܽܘܢ. 4 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܪܣܳܐ ܕܰܣܠܶܩܬ ܠܳܗ̇. ܠܳܐ ܬܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂. ܘܶܐܙܰܠ ܐܺܠܺܝܳܐ. 5 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܚܰܙܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗܦܰܟ݂ܬܽܘܢ. 6 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܣܠܶܩ ܠܽܐܘܪܥܰܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢ. ܗܦܽܘܟ݂ܘ ܙܶܠܘ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܫܰܕܰܪܟܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܰܕܰܪܬ ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܒܥܶܠܙܒܽܘܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܶܩܪܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܕܰܣܠܶܩܬ ܠܳܗ̇. ܠܳܐ ܬܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂. 7 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܚܶܙܘܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܽܐܘܪܥܟܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 8 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܓܒܰܪ ܣܥܰܪ. ܘܩܰܡܪܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܺܠܺܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܬܰܫܒܺܝ. 9 ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܪܰܒܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܗܽܘ ܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܡܰܪ ܚܽܘܬ݂. 10 ܘܰܥܢܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܪܰܒܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ. ܐܶܢ ܢܒܺܝܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܬܶܚܽܘܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܐܟܠܳܟ݂ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܚܰܡܫܺܝܢ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܘܢܶܚܬܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܬܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܚܰܡܫܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. 11 ܘܰܗܦܶܟ݂ ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܪܰܒܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܰܥܓܰܠ ܚܽܘܬ݂. 12 ܘܰܥܢܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܢܒܺܝܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܬܶܚܽܘܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܐܟܠܳܟ݂ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܚܰܡܫܺܝܢ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܘܢܶܚܬܰܬ݂ ܢܽܘܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܬܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܚܰܡܫܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. 13 ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܪܰܒܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܕܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܣܠܶܩ ܪܰܒܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܰܒܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܬܶܬ݂ܝܰܩܰܪ ܢܰܦܫܝ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 14 ܕܗܳܐ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܟܠܰܬ݂ ܠܰܬܪܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܺܝܢ ܕܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܰܠܚܰܡܫܺܝܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܬܶܬ݂ܝܰܩܰܪ ܢܰܦܫܝ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܺܐܠܺܝܳܐ. ܚܽܘܬ݂ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܩܳܡ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܠܳܦ ܕܫܰܕܰܪܬ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܒܥܶܠܙܒܽܘܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܶܩܪܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܫܐܰܠ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܕܰܣܠܶܩܬ ܠܳܗ̇. ܠܳܐ ܬܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂. 17 ܘܡܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܪܳܡ ܐܰܚܽܘܗܝ ܒܳܬܪܶܗ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܪܳܐ. 18 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܚܰܙܝܳܐ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

1 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܡܰܣܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܐܠܺܝܳܐ ܒܥܰܠܥܳܠܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܙܰܠܘ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܡܶܢ ܓܰܠܓܳܠܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܟܰܬܰܪ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܐܶܫܒܩܳܟ݂. ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. 3 ܘܢܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܫܬ݂ܽܘܩܘ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܟܰܬܰܪ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܘܶܐܡܰܪ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܐܶܫܒܩܳܟ݂. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 5 ܘܰܩܪܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܫܬ݂ܽܘܩܘ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܟܰܬܰܪ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܐܶܫܒܩܳܟ݂. ܘܶܐܙܰܠܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 7 ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܶܙܰܠܘ ܘܩܳܡܘ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. ܘܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܳܡܘ ܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. 8 ܘܰܢܣܰܒ ܐܺܠܺܝܳܐ ܡܰܥܦܪܶܗ. ܘܟ݂ܰܪܟܶܗ ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܬ݂ܦܠܶܓܘ ܦܶܠܓܳܐ ܠܟ݂ܳܐ ܘܦܶܠܓܳܐ ܠܟ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܒܫܳܐ. 9 ܘܟܰܕ݂ ܥܒܰܪܘ. ܐܶܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܫܐܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܒܪܽܘܚܳܟ݂ ܥܠܰܝ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܣܓܺܝܬ ܫܐܶܠܬ. ܐܶܢ ܬܶܚܙܶܝܢܝ ܟܰܕ݂ ܡܶܬܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂. ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠܝܢ ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ. ܘܗܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܖ̈ܰܟܫܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܦܪܰܫܘ ܒܶܝܬ݂ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܣܠܶܩ ܐܺܠܺܝܳܐ ܒܥܰܠܥܳܠܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. 12 ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܚ̣ܙܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܝܠܶܠ ܘܳܐܡܰܪ. ܐܳܒܝ ܐܳܒܝ. ܪܰܟܒܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗܝ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܒܰܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ ܘܨܰܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܪܶܝܢ ܨܖ̈ܳܘܳܢ. 13 ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܰܥܦܪܶܗ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. 14 ܘܢܰܣܒܶܗ ܠܡܰܥܦܪܶܗ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܡܚܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܡܚܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܬ݂ܦܠܶܓܘ ܦܶܠܓܳܐ ܠܟܳܐ ܘܦܶܠܓܳܐ ܠܟ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. 15 ܘܰܚܙܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܫܪܳܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܢܶܒܥܽܘܢܶܗ ܠܡܳܪܳܟ݂. ܕܰܠܡܳܐ ܫܩܰܠܬܶܗ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܪܡܝܰܬܶܗ ܒܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܒܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬܫܰܕܪܽܘܢ. 17 ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܒܗܶܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܰܕܰܪܘ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܒܥܰܐܗܝ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܺܝܘܗܝ. 18 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܗܽܘ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠܘܢ. 19 ܘܶܐܡܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܗܳܐ ܡܰܘܬܒܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܳܪܰܢ ܚܳܙܶܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܺܝܫܺܝܢ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܓܰܙܝܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܝܬܰܘ ܠܺܝ ܩܽܘܩܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܰܐܪܡܰܘ ܒܳܗ̇ ܡܶܠܚܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ. 21 ܘܰܢܦܰܩ ܠܶܗ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܬܰܡܳܢ ܡܶܠܚܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܣܺܝܬ݂ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܕܡܳܐܶܬ݂ ܘܕܰܡܓܰܙܶܐ. 22 ܘܶܐܬ݂ܐܰܣܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ ܕܶܐܡܰܪ. 23 ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܗܽܘ ܣܳܠܶܩ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܩܕܩ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܣܰܩ ܩܰܪܚܳܐ. ܣܰܩ ܩܰܪܚܳܐ. 24 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܒܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܳܒܳܐ. ܘܦܰܪܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܛܠܳܝܺܝ̈ܢ. 25 ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܟܰܪܡܶܠܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܽܘܒ ܠܫܳܡܪܺܝܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

1 ܘܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܝܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܶܡܶܗ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ ܕܒܰܥܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 3 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܬܕܰܒܰܩ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. 4 ܘܡܶܝܫܳܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܢܰܩܕܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܫܰܡܺܝܢ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܰܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܪܳܐ. 5 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ. ܡܪܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܪܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܡܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܶܐܙܰܠ ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܡܪܰܕ݂ ܥܠܰܝ. ܬܳܐ ܥܰܡܝ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂. ܘܥܰܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܖ̈ܰܟ݂ܫܝ ܐܰܝܟ݂ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܰܐܝܕܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܢܶܣܰܩ ܘܶܐܡܰܪ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. 9 ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܶܐܬ݂ܟܪܶܟ݂ܘ ܡܶܪܕܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܽܘܗ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܰܝ ܩ̣ܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܫܐܰܠ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܺܝܬ݂ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܒܰܪ ܫܳܦܳܛ. ܕܢܳܣܶܟ݂ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܠܺܝܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܐܺܝܬ݂ ܗܽܘ ܥܰܡܶܗ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܳܟ݂. ܙܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܰܝ ܩ̣ܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܕܩܳܡܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܡܰܨ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܢ ܐܰܕ݂ܺܝܩܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܶܐܢ ܚܙܺܝܬܳܟ݂. 15 ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܝܬܰܘ ܠܺܝ ܢܳܩܽܘܫܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܢܳܩܶܫ ܢܳܩܽܘܫܳܐ. ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܕܡܳܪܝܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܢܰܚܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܽܘ̈ܒܺܝܢ ܓܽܘ̈ܒܺܝܢ. 17 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ. ܘܢܰܚܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܡܠܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܩܶܢܝܳܢܟܽܘܢ ܘܰܒܥܺܝܪܟܽܘܢ. 18 ܘܰܒܨܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܰܫܠܶܡ ܠܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 19 ܘܬܶܚܪܒܽܘܢ ܟܽܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܓܰܒ̈ܝܳܢ. ܘܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܬܰܪܡܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܬܛܰܡܡܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܬܶܡܠܽܘܢܳܗ̇ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. 20 ܘܰܗܘܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. 21 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܫ̣ܡܰܥܘ ܕܰܣܠܶܩܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܳܣܰܪ ܣܰܝܦܳܐ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ. 22 ܘܩܰܕܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܫܶܡܫܳܐ ܕܢܰܚ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܣܽܘܡܳܩܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܳܐ. 23 ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܡܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܬ݂ܚܪܳܒܽܘ ܐܶܬ݂ܚܪܶܒܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܓܒܰܪ ܚܰܒܪܶܗ. ܡܶܟܺܝܠ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ ܡܽܘܐܳܒ. 24 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܩܳܡܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܚܪܶܒܘ ܠܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠܘ ܒܗܽܘܢ. ܘܚܰܪܒܽܘܗܝ ܠܡܽܘܐܳܒ. 25 ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܣܰܚܶܦܘ ܘܟܽܠ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܫܕ݂ܰܘ ܓܒܰܪ ܟܺܐܦܶܗ ܘܰܡܠܰܐܽܘܗ̇. ܘܟܽܠ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܛܰܡܶܡܘ. ܘܟܽܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܐܰܪܡܺܝܘ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܒܶܩܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܣܰܚ̈ܦܳܢ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܪܟܽܘܗܝ ܕܫܳܕܶܝܢ ܒܩܶܠܥ̈ܶܐ. ܘܚܰܪܒܽܘܗܝ. 26 ܘܰܚܙܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܕܰܥܫܶܢ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. ܕܢܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ. 27 ܘܰܢܣܰܒ ܠܰܒܪܶܗ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܕܗܽܘ ܡܰܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܐܣܩܶܗ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢܶܗ ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܠܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

1 ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܢܶܫܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܡܰܙܥܩܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܘܳܐܡܪܳܐ. ܥܰܒܕܳܟ݂ ܒܰܥܠܰܝ ܡܺܝܬ݂. ܘܰܐܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܡܶܕ݂ܒܰܪ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܗ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ. ܚܰܘܳܐܺܝܢܝ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܒܒܰܝܬܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܠܰܝܬ ܠܰܐܡܬܳܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܰܣܪܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܙܶܠܝ ܫܐܰܠܝ ܠܶܟ݂ܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܩܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܒܳܒܰܝ̈ܟܝ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܣܦܺܝܩ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܬܰܙܥܪܺܝܢ. 4 ܘܥܽܘܠܝ ܘܰܐܚܽܘܕ݂ܝ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟܝ ܘܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܟܝ. ܘܣܽܘܟ݂ܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܡܳܐܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܐܰܣܶܩܝ ܠܺܝ. 5 ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܘܶܐܚܕܰܬ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܗ̇. ܗܶܢܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܗܺܝ ܢܳܣܟ݂ܳܐ. 6 ܘܟܰܕ݂ ܫܠܶܡܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇. ܩܰܪܶܒ ܠܺܝ ܬܽܘܒ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܪܳܗ̇ ܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܡܶܫܚܳܐ. 7 ܘܶܐܬܳܬ݂ ܚܰܘܝܰܬ݂ ܠܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܙܶܠܝ ܙܰܒܶܢܝ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܰܦܪܽܘܥܝ ܚܰܘܒܬܶܟ݂ܝ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܚܺܝܝ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܝܳܬܰܪ. 8 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܘܰܥܒܰܪ ܠܫܺܝܠܽܘ ܘܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ܬܶܗ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܣܳܛܶܐ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܠܰܚܡܳܐ. 9 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܒܰܥܠܳܗ̇. ܗܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽ ܗ̱ܘ. ܘܥܳܒܰܪ ܥܠܰܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. 10 ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ ܥܰܪܣܳܐ. ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܢܶܣܛܶܐ ܠܬܰܡܳܢ. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܰܣܛܳܐ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܬܰܡܳܢ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܓܰܚܙܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܩܪܺܝܗ̇ ܠܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܩܪܳܗ̇ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܕܚܶܠܬܝ ܡܶܢܰܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܽܠܶܗ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ. ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ݂ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܠܰܝܟܝ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܘ ܠܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܫܰܦܺܝܪ ܒܓܰܘ ܥܰܡܝ ܝܳܬ݂ܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܗ̇. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܓܰܚܙܺܝ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܒܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇. ܘܒܰܥܠܳܗ̇ ܣܐܶܒ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܩܪܺܝܗ̇. ܘܰܩܪܳܗ̇ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܒܬܰܪܥܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܢ̱ܬܝ ܚܰܝܳܐ. ܥܳܦܩܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܪܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܬܟܰܕܶܒ ܒܰܐܡܬܳܟ݂. 17 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟܰܕ݂ ܗܺܝ ܚܰܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. 18 ܘܰܪܒܳܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܚܳܨܽܘܕ̈ܶܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܪܺܝܫܝ ܪܺܝܫܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܫܩܽܘܠ ܐܰܘܒܶܠܳܝܗܝ ܠܶܐܡܶܗ. 20 ܘܰܫ̣ܩܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܐܰܘܒܠܶܗ ܠܶܐܡܶܗ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܶܝܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܛܰܗܪܳܐ. ܘܡܺܝܬ݂. 21 ܘܰܐܣܩܰܬ݂ ܐܰܪܡܝܰܬܶܗ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܚܕܰܬ݂ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܦܩܰܬ݂. 22 ܘܰܩܪܳܬ݂ ܠܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܐܰܬܳܢܳܐ. ܐܶܡܛܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 23 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܡܳܢܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܬܳܢܳܐ. 24 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܕܒܰܪ ܘܙܶܠ. ܘܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܠܺܝ ܠܡܶܬܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂. 25 ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܟܰܪܡܶܠܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܚ̣ܙܳܗ̇ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ. ܐܶܡܰܪ ܠܓܰܚܙܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕ݂ܶܗ. ܗܳܐ ܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 26 ܗܳܫܳܐ ܗܰܪܛ ܠܽܐܘܪܥܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ. ܘܰܫܠܳܡ ܠܒܰܥܠܶܟ݂ܝ. ܘܰܫܠܳܡ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܫܠܳܡ. 27 ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܚܕܰܬ݂ ܒܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܰܩܪܰܒ ܓܰܚܙܺܝ ܠܡܰܦܪܳܩܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܫܳܗ̇ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܡܳܪܝܳܐ ܟܰܣܺܝ ܡܶܢܝ ܘܠܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ. 28 ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܫܶܐܠܶܬ݂ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝ. ܠܳܐ ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕܠܳܐ ܬܶܫܐܰܠ ܠܺܝ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܠܓܰܚܙܺܝ. ܐܰܣܽܘܪ ܚܰܨܰܝ̈ܟ. ܘܣܰܒ ܚܽܘܛܪܝ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܙܶܠ ܐܶܢ ܬܶܫܟܰܚ ܓܰܒܪܳܐ. ܠܳܐ ܬܒܰܪܟ݂ܺܝܘܗܝ ܘܶܐܢ ܢܒܰܪܟܳܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܥܢܶܝܘܗܝ. ܘܣܺܝܡ ܚܽܘܛܪܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܛܰܠܝܳܐ. 30. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܶܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܐܶܫܒܩܳܟ݂. ܘܩܳܡ ܘܶܐܙܰܠ ܒܳܬ݂ܪܳܗ̇. 31 ܘܓܰܚܙܺܝ ܥ̣ܒܰܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܣܳܡ ܚܽܘܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܛܰܠܝܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܩܳܠ ܐܳܦܠܳܐ ܕܨܳܐܶܬ݂. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܚܰܘܝܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܛܰܠܝܳܐ. 32 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ. ܘܗܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܡܺܝܬ݂. ܘܰܪܡܶܐ ܒܥܰܪܣܶܗ. 33 ܘܥ̣ܰܠ ܘܶܐܚܰܕ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܨܰܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 34 ܘܰܣܠܶܩ. ܘܰܢܦܰܠ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ. ܘܣܳܡ ܦܽܘܡܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܬ݂ܓܗܶܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܚܰܡ ܒܶܣܪܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ. 35 ܘܰܗܦܰܟ݂. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܚܕ݂ܳܐ ܠܟ݂ܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܠܟ݂ܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܘܶܐܬ݂ܓܗܶܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܦܰܘܰܩ ܛܰܠܝܳܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܦܬܰܚ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 36 ܘܰܩܪܳܐ ܠܓܰܚܙܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܩܪܺܝܗ̇ ܠܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܩܪܳܗ̇. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܩܽܘܠܝ ܒܪܶܟ݂ܝ. 37 ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܣܶܓܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܫܶܩܠܰܬ݂ ܒܪܳܗ̇. ܘܢܶܦܩܰܬ݂. 38 ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܗܦܰܟ݂ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܟܰܦܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕ݂ܶܗ. ܬܦܺܝ ܩܰܕ݂ܣܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܒܰܫܶܠ ܒܽܘܫܳܠܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. 39 ܘܰܢܦܰܩ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܩܠܳܐ ܠܡܶܠܩܰܛ ܖ̈ܽܘܥܢܶܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܓܦܶܬܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܠܩܰܛ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܩܽܘܥ̈ܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܡܠܶܐ ܠܒܳܫܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܒܩܰܕ݂ܣܳܐ ܕܒܽܘܫܳܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥ. 40 ܘܰܢܣܰܟ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ. ܘܟܰܕ݂ ܐܶܟܰܠܘ ܡܶܢ ܒܽܘܫܳܠܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܩܰܕ݂ܣܳܐ. ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ. 41 ܘܶܐܡܰܪ. ܣܰܒܘ ܩܰܡܚܳܐ ܐܰܪܡܰܘ ܒܩܰܕ݂ܣܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܣܽܘܟ݂ܘ ܠܥܰܡܳܐ ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܒܩܰܕ݂ܣܳܐ. 42 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܰܬ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܒܰܟܳܖ̈ܶܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܦܖ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܒܣܶܕܽܘܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܗܰܒ ܠܥܰܡܳܐ ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ. 43 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܶܠ ܗܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܗܰܒ ܠܥܰܡܳܐ ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܐܟܠܽܘܢ. ܘܢܰܘܬܪܽܘܢ. 44 ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܟܰܠܘ. ܘܰܐܘܬܰܪܘ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

1 ܘܢܰܥܡܳܢ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܓܒܰܪ ܗܘܳܐ ܪܰܒ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܘܰܫܒܺܝܚ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܕܽܘܡ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܢܰܥܡܳܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܓܪܶܒ. 2 ܘܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܒܓܰܝܣ̈ܶܐ. ܘܰܫܒܰܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܢܰܥܡܳܢ. 3 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܡܳܪܬܳܗ̇. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܳܪܝ ܐܶܢ ܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܓܰܪܒܶܗ. 4 ܘܥ̣ܰܠܘ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܡܳܪܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܬܳܐ ܙܶܠ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܕܰܪ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܢܣܰܒ ܒܺܐܝܕܶܗ ܥܣܰܪ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ. 6 ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬ݂ܺܝܒ ܒܳܗ̇. ܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܡܳܛܝܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܗܳܐ ܫܰܕܪܶܬ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܠܢܰܥܡܳܢ ܥܰܒܕܝ. ܐܰܣܳܝܗܝ ܡܶܢ ܓܰܪܒܶܗ. 7 ܘܟܰܕ݂ ܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܓܰܪܬܳܐ. ܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܡܡܺܝܬ݂ ܘܡܰܚܶܐ. ܕܰܫܠܰܚ ܠܺܝ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܣܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܶܗ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܥܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܡܶܬ݂ܓܰܪܳܝܽܘ ܡܶܬ݂ܓܰܪܶܐ ܥܰܡܝ. 8 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܨܰܪܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܫܠܰܚ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܡܳܢܳܐ ܨܰܪܺܝܬ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܢܶܕܰܥ ܕܺܐܝܬ݂ ܢܒܺܝܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 9 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܢܰܥܡܳܢ ܒܖ̈ܰܟ݂ܫܶܗ ܘܰܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܘܩܳܡ ܒܰܬ݂ܪܰܥ ܒܰܝܬܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ. 10 ܘܰܫܠܰܚ ܠܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܒܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ. ܙܶܠ ܘܰܣܚܺܝ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܢܬܽܘܒ ܒܶܣܪܳܟ݂ ܥܠܰܝܟ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. 11 ܘܰܪܓܶܙ ܢܰܥܡܳܢ ܘܶܐܙܰܠ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܡܶܦܰܩ ܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܘܢܶܩܪܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܘܰܢܢܺܝܦ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܐܰܣܶܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ. 12 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܐܰܡܢܳܢ ܘܦܰܪܦܳܪ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܣܚܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܬ݂ܕܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ. ܘܶܐܙܰܠ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ. 13 ܘܰܩܪܶܒܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܳܪܰܢ. ܐܶܠܽܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. ܐܶܠܳܐ ܗܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܽܘ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܙܶܠ ܣܚܺܝ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܝ. 14 ܘܶܐܙܰܠ ܣܚܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܒܶܣܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܒܶܣܪܳܐ ܕܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܬܕܰܟܺܝ. 15 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܗܽܘ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܫܳܐ ܗܽܘ ܝܶܕܥܶܬ݂ ܕܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܗܳܫܳܐ ܣܰܒ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ݂. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܚܰܝܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܩܳܡܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܕܠܳܐ ܐܶܣܰܒ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܣܰܒ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܢܰܥܡܳܢ. ܘܡܳܐ ܕܠܳܐ. ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ̣ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܛܰܥܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܟܽܘܕܰܢ̈ܘܳܢ ܐܰܕ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̇ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. 18 ܘܥܰܠ ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ݂. ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܳܪܝ ܠܒܶܝܬ݂ ܪܰܡܽܘܢ ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܬܰܡܳܢ. ܘܗܽܘ ܡܶܣܬܡܶܟ݂ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. ܘܶܐܣܓܽܘܕ݂ ܒܶܝܬ݂ ܪܰܡܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܣܰܓܕܶܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܪܰܡܽܘܢ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܥܰܠ ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܦܰܪܣܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܚܙܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕ݂ܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܗܳܐ ܚܣܰܟ݂ ܡܳܪܝ ܠܢܰܥܡܳܢ ܐܰܕܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܝܬܺܝ. ܚܰܝܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܪܗܰܛ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܶܐܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ. 21 ܘܰܪܗܶܛ ܓܰܚܙܺܝ ܒܳܬܰܪ. ܢܰܥܡܳܢ ܘܰܚܙܳܐ ܢܰܥܡܳܢ ܕܪܳܗܶܛ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܠܳܡ ܐܶܬܰܝܬ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܳܡ. ܡܳܪܝ ܫܰܕܰܪܰܢܝ. ܘܳܐܡܰܪ. ܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܟܰܟܪܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܢܰܥܡܳܢ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܣܰܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܐܠܨܶܗ ܘܨܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܣܶܕܽܘ̈ܢܺܝܢ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܰܬܪܶܝܢ ܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 24 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܓܶܢܝܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܐܛܰܪ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ. 25 ܘܗܽܘ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܓܰܚܙܺܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܠܳܐ ܠܟ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܠܟ݂ܳܐ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܶܒܝ ܚܰܘܝܰܢܝ ܟܰܕ݂ ܢܚܶܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܠܽܐܘܪܥܳܟ݂. ܗܳܢܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܬܶܩܢܶܐ ܠܳܟ݂ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܬܶܩܢܶܐ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܘܙܰܝ̈ܬܶܐ ܘܟܰܖ̈ܡܶܐ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܥܰܒܕ̈ܶܐ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬ݂ܳܐ. 27 ܓܰܪܒܶܗ ܕܢܰܥܡܳܢ ܢܶܕ݂ܒܰܩ ܒܳܟ݂. ܘܰܒܙܰܪܥܳܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܓܪܶܒ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܠܓܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

1 ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܗܳܢܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܐܰܠܺܝܨܽ ܗ̱ܘ ܠܰܢ. 2 ܢܺܐܙܰܠ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܓܒܰܪ ܚܕ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܩܳܪܺܝ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܡܰܪ. ܙܶܠܘ. 3 ܘܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܢܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܙܶܠ ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢܳܐ ܐܺܙܰܠ. 4 ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܦܣܰܩܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. 5 ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܪܳܡܶܐ ܩܳܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܢܦܰܠ ܦܰܪܙܠܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܡܶܫܐܰܠ ܫܐܺܝܠ ܠܥܰܒܕܳܟ݂. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܢܦܰܠ ܘܚܰܘܝܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ. ܘܰܦܣܰܩ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܬܰܡܳܢ. ܘܛܳܦ ܦܰܪܙܠܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܪܺܝܡ ܕܺܝܠܳܟ݂. ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܢܰܣܒܶܗ. 8 ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܗܽܘ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܒܰܐܬܰܪ ܦܠܳܢ ܟܡܰܢܘ ܘܶܐܬܛܰܫܰܘ. 9 ܘܰܫܠܰܚ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܙܕܰܗܪ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܟܡܺܝܢܺܝܢ. 10 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܙܰܗܪܶܗ ܕܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ. 11 ܘܶܐܬܕܰܠܰܚ ܠܶܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܥܰܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܚܰܘܢܢܝ ܡܰܢ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 12 ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܕܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܚܰܘܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܒܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܕܡܰܫܟܒܳܟ݂. 13 ܘܶܐܡܰܪ. ܙܶܠܘ ܚܙܰܘ ܐܰܝܟܰܘ ܐܶܫܰܕܰܪ ܐܶܕ݂ܒܪܺܝܘܗܝ ܘܚܰܘܺܝܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܒܕ݂ܽܘܬ݂ܳܢ. 14 ܘܫܰܕܰܪ ܠܬܰܡܳܢ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܖ̈ܰܟܳܒܶܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 15 ܘܩܰܕܶܡ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܶܦܰܩ. ܘܰܢܦܰܩ ܘܰܚܙܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟ݂ܪܺܝܟ݂ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܖ̈ܰܟܳܒܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܠܰܝܡܶܗ. ܐܽܘܗ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܰܡܰܢ ܡܶܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. 17 ܘܨܰܠܺܝ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܘܰܦܬܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܛܰܠܝܳܐ ܘܰܚܙܳܐ. ܘܗܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܡܠܶܐ ܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܖ̈ܰܟܳܒܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ. 18 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܨܰܠܺܝ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܚܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܫܪܰܓܖ̈ܳܓܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܪܰܓܖ̈ܳܓܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܬܰܘ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܰܐܘܒܶܠܟܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܘܰܐܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. 20 ܘܟܰܕ݂ ܥܰܠܘ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܘܢܶܚܙܽܘܢ. ܘܰܦܬܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܚܙܰܘ. ܘܗܳܐ ܒܓܰܘ ܫܳܡܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ ܟܰܕ݂ ܚ̣ܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܡܚܳܐ ܐܶܡܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܳܒܝ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܡܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܫܒܰܝܬ ܒܚܰܪܒܳܟ݂. ܘܰܒܩܶܫܬܳܟ݂ ܡܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܣܺܝܡ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܢܶܫܬܽܘܢ. ܘܢܺܐܙܽܠܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܗܽܘܢ. 23 ܘܬܰܩܶܢ ܠܗܽܘܢ ܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦܘ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 24 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ. ܟܰܢܶܫ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܘܰܣܠܶܩ ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡܳܗ̇. 25 ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܫܪܶܝܢ ܥܠܶܝܗ̇. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܒܰܬ݂ܡܳܢܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܪܽܘܒܥܳܐ ܕܩܰܒܳܐ ܕܰܚܖ̈ܰܝ ܝܰܘܢܳܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. 26 ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܒܰܓܢܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܳܐܡܪܳܐ. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܢܶܦܪܩܶܟ݂ܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܦܪܩܶܟ݂ܝ. ܡܶܢ ܐܶܕܪܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ. 28 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܐ ܠܶܟ݂ܝ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܠܺܝ. ܗܰܒܝ ܒܪܶܟ݂ܝ ܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܒܶܪܝ ܢܶܐܟܽܘܠ ܡܚܳܪ. 29 ܘܒܰܫܶܠܢ ܒܶܪܝ ܘܶܐܟܰܠܢܳܝܗܝ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܗ̇ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܗܰܒܝ ܒܪܶܟ݂ܝ. ܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ ܘܰܐܛܫܝܰܬܶܗ ܠܰܒܪܳܗ̇. 30. ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ. ܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܙܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܣܰܩܳܐ ܠܒܺܝܫ ܥܰܠ ܒܶܣܪܶܗ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. 31 ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܺܝ. ܐܶܢ ܢܦܽܘܫ ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ ܒܰܪ ܫܳܦܳܛ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 32 ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܒܰܝܬܶܗ. ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܫܰܕܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܠܣܳܒ̈ܶܐ. ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܫܰܕܰܪ ܒܰܪ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܪܺܝܫܝ. ܚܙܰܘ ܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܚܽܘܒܨܽܘܗܝ ܠܒܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܠܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝ ܡܳܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 33 ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܨܰܠܶܐ ܬܽܘܒ ܠܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

1 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܫܡܰܥܘ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܚܳܪ ܠܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܕܢܰܫܺܝܦܳܐ ܒܶܐܣܬܺܝܪ. ܘܣܰܐܬ݂ܺܝ̈ܢ ܣܥܳܖ̈ܺܝܢ ܒܣܰܠܥܳܐ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. 2 ܘܰܥܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܣܬܡܶܟ݂ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܟܰܘ̈ܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ. 3 ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܓܰܖ̈ܒܺܝܢ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ݂. 4 ܐܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܟܰܦܢܳܐ ܥܰܫܺܝܢ ܒܓܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܳܝܬܺܝܢ ܚܢܰܢ ܬܰܡܳܢ. ܐܶܢ ܘܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܳܝܬܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܕܰܐܕܽܘܡ ܐܶܢ ܢܰܚܽܘܢܳܢ. ܢܺܚܶܐ. ܘܶܐܢ ܢܡܺܝܬ݂ܽܘܢܳܢ. ܢܡܽܘܬ݂. 5 ܘܩܳܡܘ ܒܫܰܦܪܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܡܰܛܺܝܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܐ̱ܢܳܫ. 6 ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܫܡܰܥ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܩܳܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܩܳܠ ܖ̈ܰܟܳܒܶܐ ܘܩܳܠ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܗܳܐ ܐܶܓܰܪ ܥܠܰܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝܢ. 7 ܘܩܳܡܘ ܥܪܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܖ̈ܰܟ݂ܫܗܽܘܢ. ܘܚܶܡܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܫܪܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ. 8 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܓܰܖ̈ܒܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܳܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܛܡܰܪܘ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܰܛܡܰܪܘ. 9 ܘܶܐܡܰܪܘ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ݂ ܥܳܒܕܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܡܟܰܬܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܢܗܰܪ ܨܰܦܪܳܐ. ܘܢܶܡܛܶܝܢ ܚܛܳܗܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܒܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 10 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܰܩܪܰܘ ܠܬܰܖ̈ܳܥܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܐܶܙܰܠ̱ܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܓܒܰܪ ܘܩܳܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܐܶܠܳܐ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ. ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ. ܘܡܰܫܟܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܗܶܢܽܘܢ. 11 ܘܰܩܪܰܘ ܬܰܖ̈ܳܥܶܐ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 12 ܘܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܚܰܘܶܝܟܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܰܢ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܝܺܕܰܥܘ ܕܟܰܦܢܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܡܶܬܛܰܫܳܝܽܘ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܝܺܝܢ. ܘܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܢܶܥܽܘܠ. 13 ܘܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܢܶܕ݂ܒܪܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܡܶܢ ܖ̈ܰܟܳܒܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܐܶܢ ܐܶܬܬܚܶܕ݂ܘ. ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܣܳܦ. ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܘܢܶܚܙܶܐ. 14 ܘܰܪܟܶܒܘ ܬܪܶܝܢ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ ܕܖ̈ܰܟܳܒܶܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܙܶܠܘ ܚܙܰܘ. 15 ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܚܳܙܶܝ݁ܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܕܰܫܒܰܩܘ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܒܣܽܘܪܗܳܒܗܽܘܢ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܡܰܠܟܳܐ. 16 ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܰܡܳܐ. ܘܒܰܙܘ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܕܢܰܫܺܝܦܳܐ ܒܶܐܣܬܺܝܪ. ܘܣܰܐܬ݂ܺܝ̈ܢ ܣܥܳܖ̈ܺܝܢ ܒܣܰܠܥܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 17 ܘܡܰܠܟܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܣܬܡܶܟ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܕܳܫܽܘܗܝ ܥܰܡܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܘܡܺܝܬ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ݂ ܢܚܶܬ݂ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. 18 ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܕܣܰܐܬ݂ܳܐ ܕܢܰܫܺܝܦܳܐ ܒܶܐܣܬܺܝܪ. ܘܣܰܐܬ݂ܺܝ̈ܢ ܣܥܳܖ̈ܺܝܢ ܒܣܰܠܥܳܐ. ܢܶܙܕܰܒ̈ܢܳܢ ܡܚܳܪ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. 19 ܘܰܥܢܳܐ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܟܰܘ̈ܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܘܶܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ. 20 ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܕ݂ܳܫܽܘܗܝ ܥܰܡܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ. ܘܡܺܝܬ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

1 ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܰܐܚܺܝ ܒܪܳܗ̇. ܩܽܘܡܝ ܙܶܠܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܘܒܰܝܬܶܟ݂ܝ. ܘܰܥܡܰܪܝ ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܳܡܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܰܦܢܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܳܬܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 2 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܗܺܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܗ̇. ܘܥܶܡܪܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 3 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܗܶܦܟܰܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܠܰܡܒܰܓܳܢܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܘܥܰܠ ܚܰܩܠܳܗ̇. 4 ܘܡܰܠܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܓܰܚܙܺܝ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܫܬܰܥܳܐ ܠܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. 5 ܘܟܰܕ݂ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܚܺܝ ܡܺܝܬ݂ܳܐ. ܚ̣ܙܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܰܐܚܺܝ ܒܪܳܗ̇. ܡܒܰܓܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܘܥܰܠ ܚܰܩܠܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܚܙܺܝ. ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܚܺܝ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. 6 ܘܫܰܐܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܶܐܫܬܰܥܝܰܬ݂ ܠܶܗ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܦܰܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ̇. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܥܠܰܠܬ݂ܳܐ ܕܚܰܩܠܳܗ̇. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܒܰܩܬ݂ܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. 7 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܠܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ̇. ܘܚܰܘܺܝܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܚܙܳܐܶܝܠ. ܣܰܒ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܙܶܠ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܫܐܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܡܶܬ݂ܚܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܝ ܗܳܢܳܐ. 9 ܘܶܐܙܰܠ ܚܙܳܐܶܝܠ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. ܘܰܫܩܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܒܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܛܥܺܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܓܰܡ̈ܠܺܝܢ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܪܳܟ݂ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܫܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܳܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܚܳܝܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܝ ܗܳܢܳܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܙܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܚܳܐ ܬܺܚܶܐ. ܚܰܘܝܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂. 11 ܘܰܒ̣ܟܳܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܚܙܳܐܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܳܟ݂ܶܐ ܡܳܪܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܰܖ̈ܟܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘܩܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܓܰܕܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܡܩܰܛܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܫܰܩܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܒܰܛܢ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܦܰܪܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܚܙܳܐܶܝܠ. ܡܳܢܳܐ ܚܫܺܝܒ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܟܰܠܒܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܚܰܘܝܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡ. 14 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܙܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܡܶܚܳܐ ܬܺܚܶܐ. 15 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܢܣܰܒ ܚܙܳܐܶܝܠ ܚܡܺܝܠܬܳܐ ܘܨܰܒܥܳܗ̇ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܦܪܰܣ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܡܺܝܬ݂. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܚܙܳܐܶܝܠ ܒܳܬܪܶܗ. 16 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܶܫ ܕܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 17 ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 18 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܬܶܗ ܕܳܐܚܳܒ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 19 ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܫܪܳܓܳܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 20 ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܡܪܰܕ݂ ܐܰܕܽܘܡ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. 21 ܘܰܥܒܰܪ ܝܽܘܪܳܡ ܠܰܨܥܺܝܪܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܟܳܒܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܩܳܡ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܢܶܚܪܽܘܒ ܠܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܟ݂ܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ ܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܥܰܡܳܐ ܠܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 22 ܘܰܡܪܰܕ݂ ܐܰܕܽܘܡ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܪܕܰܬ݂ ܠܶܒܢܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. 23 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܳܡ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 24 ܘܰܫܟܶܒ ܝܽܘܪܳܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 25 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 26 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܥܬܰܠܝܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܪܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 27 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܬ݂ܢܳܐ ܗܘܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ. 28 ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡ ܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܥܰܠ ܚܙܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܡܚܰܐܗܝ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܠܝܽܘܪܳܡ. 29 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ ܠܡܶܬ݂ܐܰܣܳܝܽܘ ܒܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܡܶܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܰܐܗܝ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܚܙܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܶܐܚܰܙܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܢܚܶܬ݂ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ ܕܰܟ݂ܪܺܝܗ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

1 ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܩ̣ܪܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܣܽܘܪ ܚܰܨܰܝ̈ܟ. ܘܣܰܒ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܙܶܠ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ 2 ܘܥܽܘܠ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܰܚܙܺܝ ܬܰܡܳܢ ܠܝܳܗܽܘ ܒܰܪܝܰܡܫܺܝ. ܥܽܘܠ ܘܰܐܩܺܝܡܳܝܗܝ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܥܶܠܳܝܗܝ ܬܰܘܳܢ ܒܓܰܘ ܬܰܘܳܢ. 3 ܘܣܰܒ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܘܣܽܘܟ݂ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܫܰܚܬܳܟ݂ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܘܰܥܪܽܘܩ. ܘܠܳܐ ܬܟܰܬܰܪ. 4 ܘܶܐܙܰܠ ܥܠܰܝܡܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ 5 ܘܥܰܠ ܘܰܚܙܳܐ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܟܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ. ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܳܗܽܘ ܠܡܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܰܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ. 6 ܘܩܳܡ ܘܥܰܠ ܠܬܰܘܳܢܳܐ. ܘܰܢܣܰܟ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܫܰܚܬܳܟ݂ ܕܬܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܬܶܡܚܶܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܡܳܪܳܟ݂ ܘܶܐܬ݂ܢܰܩܰܡ ܕܡܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙܒܶܠ. 8 ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ ܕܳܐܚܳܒ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܠܳܐܚܳܒ ܕܬ݂ܳܐܶܢ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܕܳܐܣܰܪ ܘܫܳܪܶܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 9 ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܳܐܚܳܒ. ܐܰܝܟ݂ ܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܘܰܐܝܟ݂ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܫܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܳܐ. 10 ܘܠܺܐܝܙܒܶܠ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܶܝܠ. ܘܠܰܝܬ ܕܩܳܒܰܪ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܰܥ̣ܪܰܩ. 11 ܘܝܳܗܽܘ ܢܦܰܩ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܳܡ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܫܳܛܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܘܰܠܫܳܛܝܽܘܬܶܗ. 12 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܕܰܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܰܘܳܢ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܫܰܚܬܳܟ݂ ܕܬܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 13 ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒܘ ܘܰܢܣܰܒܘ ܓܒܰܪ ܠܒܳܫܶܗ. ܘܣܳܡܘ ܬܚܽܘܬ݂ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܕܰܖ̈ܓܶܐ. ܘܰܩ̣ܪܰܘ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܝܳܗܽܘ. 14 ܘܰܡܪܰܕ݂ ܝܳܗܽܘ ܒܰܪ ܝܰܡܫܺܝ ܥܰܡ ܝܽܘܪܳܡ. ܘܝܽܘܪܳܡ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܒܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܙܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. 15 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܝܽܘܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܬ݂ܐܰܣܳܝܽܘ ܒܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ ܡܶܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܰܐܗܝ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܳܗܽܘ. ܐܶܢ ܨܳܒܳܝ̈ܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܕܡܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܒܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ. 16 ܘܰܪܟܶܒ ܝܳܗܽܘ ܘܶܐܙܰܠ ܠܬܰܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܪܳܡ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܚܰܙܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܝܽܘܪܳܡ. 17 ܘܕܰܘܩܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܶܝܠ. ܘܰܚܙܳܐ ܪܟ݂ܽܘܒܳܐ ܕܝܳܗܽܘ ܟܰܕ݂ ܐܳܬܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܩܳܐ ܖ̈ܰܟܳܒܶܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܪܳܡ. ܕܒܰܪ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܠܳܡ. 18 ܘܶܐܙܰܠ ܪܳܟܶܒ ܣܽܘܣܝܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܳܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܳܗܽܘ. ܡܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܫܠܳܡܳܐ. ܗܦܽܘܟ݂ ܒܳܬܰܪܝ ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܘܩܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡ̣ܛܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ݂. 19 ܘܫܰܕܰܪ ܦܰܪܳܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܳܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܳܗܽܘ. ܡܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܫܠܳܡܳܐ. ܗܦܽܘܟ݂ ܒܳܬܰܪܝ. 20 ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܘܩܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܛܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܘܰܕ݂ܒܳܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܒܳܪܳܐ ܕܝܳܗܽܘ ܒܰܪ ܝܰܡܫܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ݂ ܕܳܒܰܪ ܗܘܳܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܪܳܡ ܦܰܓܶܕ݂ܘ ܘܦܰܓܶܕ݂ܘ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܝܽܘܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܚܰܙܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܓܒܰܪ ܒܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܝܳܗܽܘ. ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܢܳܒܽܘܬ݂ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ. 22 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܝܗܝ ܝܽܘܪܳܡ ܠܝܳܗܽܘ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܫܠܳܡ ܝܳܗܽܘ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܳܗܽܘ. ܡܰܢܽܘ ܫܠܳܡܳܐ. ܕܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙܒܶܠ ܐܶܡܳܟ݂. ܐܰܘ ܕܚܰܖ̈ܳܫܶܝܗ̇ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 23 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܝܽܘܪܳܡ ܘܰܥܪܰܩ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܐܚܰܙܝܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܐܶܚܰܙܝܳܐ. 24 ܘܝܳܗܽܘ ܡܠܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܒܩܶܫܬܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܝܽܘܪܳܡ ܒܶܝܬ݂ ܕܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܘܰܢܦܰܩ ܓܶܐܪܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ. ܘܰܒܪܰܟ݂ ܒܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܝܳܗܽܘ ܠܒܰܪ ܕܩܰܪ ܓܰܢ̱ܒܳܪܶܗ. ܫܩܽܘܠ ܐܰܪܡܳܝܗܝ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܢܳܒܽܘܬ݂ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܟ݂ܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܪܟ݂ܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ. ܘܕܳܒܪܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܐܳܚܳܒ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 26 ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܗ ܕܢܳܒܽܘܬ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܚܙܺܝܬ݂ ܒܪܰܡܫܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܦܪܥܳܟ݂ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܣܰܒ ܫܕ݂ܺܝܘܗܝ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܕ݂ܰܐܗܝ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܢܳܒܽܘܬ݂ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ. 27 ܘܶܐܚܰܙܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܚܙܳܐ ܘܰܥܪܰܩ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܢ̈ܶܐ. ܘܰܪܕܰܦ ܒܳܬܪܶܗ ܝܳܗܽܘ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܳܦ ܠܶܗ ܩܽܘܛܠܽܘܗܝ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܒܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܓܽܘܕ݂ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܢܒܳܠܥܰܡ. ܘܰܥܪܰܩ ܠܡܰܓܕܽܘ. ܘܡܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ. 28 ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܩܰܒܪܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 29 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 30. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܳܗܽܘ ܠܺܐܝܙܰܪܥܶܝܠ. ܘܺܐܝܙܒܶܠ ܫܶܡܥܰܬ݂. ܘܟܶܚܠܰܬ݂ ܒܰܨܕ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇. ܘܶܐܣܪܰܬ݂ ܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܰܐܕ݂ܺܝܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܟܰܘܬܳܐ. 31 ܘܝܳܗܽܘ ܥܳܐܶܠ ܒܬܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܫܠܳܡ ܙܰܡܪܺܝ ܩܳܛܶܠ ܡܳܪܶܗ. 32 ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܟ݂ܰܘܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢ ܥܰܡܝ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝܘ ܠܶܗ ܬܪܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܺܝܢ. 33 ܘܶܐܡܰܪ ܦܽܘܫܚܽܘܗ̇ ܘܦܰܫܚܽܘܗ̇ ܘܪܰܣܘ ܡܶܢ ܕܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܶܣܬ݂ܳܐ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܕ݂ܳܫܽܘܗ̇. 34 ܘܥܰܠ ܠܡܶܠܥܰܣ ܘܰܠܡܶܫܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܦܽܘܩܕܽܘܗ̇ ܠܠܺܝܛܬܳܐ ܗܳܝ. ܘܩܽܘܒܪܽܘܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̱ܝ. 35 ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܡܶܩܒܪܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܒܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܘܖ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܘܦܰܣ̈ܶܐ ܕܺܐܝܕܶܝ̈ܗ̇. 36 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܘܚܰܘܺܝܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܺܠܺܝܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܫܒܺܝ. ܕܰܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܶܝܠ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܒܶܣܪܳܗ̇ ܕܺܐܝܙܒܶܠ. 37 ܘܬܶܗܘܶܐ ܫܠܰܕܳܗ̇ ܕܺܐܝܙܒܶܠ. ܐܰܝܟ݂ ܙܶܒܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܶܝܠ. ܘܠܰܝܬ ܕܩܳܒܰܪ. ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܙܒܶܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

1 ܘܠܳܐܚܳܒ ܫܰܒܥܺܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܪܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܝܳܗܽܘ ܐܶܓܰܪܬܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܠܘܳܬ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܶܝܠ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܬܳܖ̈ܐܶܐ ܕܳܐܚܳܒ. ܠܡܺܐܡܰܪ. 2 ܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܡܳܛܝܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܥܰܡܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܥܰܡܟܽܘܢ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܙܰܝܢܳܐ. 3 ܘܡܰܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܛܳܒ ܘܫܰܦܺܝܪ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܐܰܘܬܶܒܘ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 4 ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܛܳܒ ܛܳܒ ܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥܘ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܗܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܩܳܡܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܩܽܘܡ ܚܢܰܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 5 ܘܰܫܠܰܚܘ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܘܬ݂ܳܖ̈ܐܶܐ ܠܝܳܗܽܘ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܚܢܰܢ ܘܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ. ܢܶܥܒܶܕ݂ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܡܠܟ݂ܺܝܢ ܚܢܰܢ ܟܽܠ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܥܒܶܕ݂. 6 ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܠܗܽܘܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܕܺܝܠܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܰܠܩܳܠܝ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܣܰܒܘ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܰܘ ܠܺܝ ܡܚܳܪ ܠܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܺܐܝܙܰܪܥܶܝܠ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܪܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. 7 ܘܟܰܕ݂ ܡܛܳܬ݂ ܐܶܓܰܪܬܳܐ. ܕܒܰܪܘ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܰܟܶܣܘ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܣܳܡܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܒܰܡܣܳܢ̈ܶܐ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܺܐܝܙܰܪܥܶܝܠ. 8 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܝܬܺܝܘ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܟܫܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܳܫ̈ܝܳܢ. ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. 9 ܘܰܢܦܰܩ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܡܶܪܕܶܬ݂ ܥܰܠ ܡܳܪܝ ܘܰܩܛܰܠܬܶܗ. ܡܰܢ ܩܰܛܶܠ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. 10 ܕܰܥܘ ܡܶܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܳܐܚܳܒ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܺܠܺܝܳܐ. 11 ܘܰܚܪܰܒ ܝܳܗܽܘ ܠܟܽܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܒܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܘܟܽܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܩܰܖ̈ܺܝܒܰܘܗܝ ܘܟܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܠܶܗ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ. 12 ܘܩܳܡ ܘܶܐܙܰܠ ܘܥܰܠ ܠܫܳܡܪܺܝܢ ܘܗܽܘ ܥܳܩܰܪ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ. 13 ܘܝܳܗܽܘ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܚܰܙܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܚܢܰܢ ܕܶܐܚܰܙܝܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ݂ܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܬ݂ܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܝܺܝܢ ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܰܟܶܣܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܫܕ݂ܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܽܘܒܳܐ. ܕܒܶܝܬ݂ ܥܳܩܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ. 15 ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܪܳܟܳܒ ܟܰܕ݂ ܐܳܬܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. ܘܒܰܪܟܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܺܝܬ݂ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܠܶܒܝ ܥܰܡ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ. ܐܺܝܬ݂ ܘܺܐܝܬ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܒ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܝܰܗܒ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܐܣܩܶܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܠܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܥܳܡܝ. ܘܰܚܙܺܝ ܟܰܕ݂ ܛܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܘܬܒܶܗ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ. 17 ܘܥܰܠ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܚܪܰܒ ܠܟܽܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܳܐܚܳܒ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܺܐܠܺܝܳܐ. 18 ܘܟܰܢܶܫ ܝܳܗܽܘ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܳܚܳܒ ܦܠܰܚ ܠܒܰܥܠܐ ܩܰܠܺܝܠ. ܝܳܗܽܘ ܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ ܣܰܓܺܝ. 19 ܘܗܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܰܥܠܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ ܙܰܡܶܢܘ ܠܺܝ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܒܚܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܛܥܶܐ. ܢܺܚܶܐ ܘܝܳܗܽܘ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܒܢܶܟܠܳܐ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ ܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܥܠܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܝܳܗܽܘ. ܙܰܡܶܢܘ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܘܙܰܡܶܢܘ. 21 ܘܫܰܕܰܪ ܝܳܗܽܘ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܥܠܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܐ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܐ ܣܶܦܳܐ ܒܣܶܦܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܠܓܺܙܰܒܪܳܐ. ܐܰܦܶܩ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܠܚܰܝ̈ ܒܰܥܠܳܐ. ܘܰܐܦܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. 23 ܘܥܰܠ ܝܳܗܽܘ ܘܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܪܳܟ݂ܳܒ ܠܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܳܗܽܘ ܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܥܠܳܐ. ܒܨܰܘ ܘܰܚܙܰܘ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܥܰܡܟܽܘܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܥܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ. 24 ܘܥܰܠܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܝܳܗܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܡܳܢܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ. 25 ܘܟܰܕ݂ ܓܰܡܰܪ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܝܳܗܽܘ ܠܖ̈ܰܗܳܛܶܐ ܘܰܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܥܽܘܠܘ ܚܪܽܘܒܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܘܰܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܐ. 26 ܘܰܐܦܶܩܘ ܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܐ. ܘܰܐܘܩܕ݂ܽܘܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. 27 ܘܰܥܩܰܪܘ ܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ ܕܒܰܥܠܳܐ. ܘܥܰܩܪܽܘܗܝ ܠܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܐ. ܘܥܰܒܕܽܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܚ̱ܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 28 ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܝܳܗܽܘ ܠܒܰܥܠܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 29 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܣܛܳܐ ܝܳܗܽܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܕܥܶܓ̈ܠܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܘܕܰܒܕ݂ܳܢ. 30. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܳܗܽܘ. ܚܠܳܦ ܕܰܥܒܰܕܬ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡܝ. ܘܟܽܠ ܕܰܒܠܶܒܝ ܥܒܰܕܬ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ. ܒܢܰܝ̈ܐ ܖ̈ܒܺܝܥܳܝܶܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 31 ܘܝܳܗܽܘ ܠܳܐ ܢܛܰܪ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 32 ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܫܰܪܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܥܳܩܽܘ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܡ̣ܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܙܳܐܶܝܠ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 33 ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܕ݂ܓܳܕ݂ ܘܰܕ݂ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܡܶܢ ܥܰܕܽܘܥܺܝܪ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܘܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. 34 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܳܗܽܘ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܟܽܠܶܗ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 35 ܘܰܫܟܶܒ ܝܳܗܽܘ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܳܗܽܘ ܐܳܚܳܙ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 36 ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܳܗܽܘ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܫܳܡܪܺܝܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

1 ܘܰܥܬܰܠܝܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܶܐܚܰܙܝܳܐ. ܚܙܳܬ݂ ܕܡܺܝܬ݂ ܒܪܳܗ̇. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܘܰܐܘܒܕܰܬ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. 2 ܘܕܶܒܪܬ݂ ܝܽܘܫܒܰܥ ܒܰܪܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܪܳܡ. ܚܳܬܶܗ ܕܶܐܚܰܙܝܳܐ. ܠܝܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܐܶܚܰܙܝܳܐ. ܘܰܓܢܰܒܬܶܗ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝܢ. ܘܛܰܫܝܰܬܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܡܰܝܢܰܩܬܶܗ ܒܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܕܡܰܫܟܒܳܗ̇. ܘܛܰܫܝܰܬܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܬܰܠܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܺܝܬ݂. 3 ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܥܬܰܠܝܳܐ ܐܰܡܠܟܰܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 4 ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܖ̈ܰܒܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܖ̈ܰܗܳܛܶܐ. ܘܠܰܛܒܰܠܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܘܺܝܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. 5 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܬܽܘܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܒܡܰܥ̈ܠܰܝ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 6 ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܩܺܐܪܣܳܐ. ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ. ܘܛܰܪܘ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ. 7 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܒܟܽܠ ܡܰܦܩܰܝ̈ ܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܘܛܰܪܘ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 8 ܘܶܐܬ݂ܟܽܘܪܟܽܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܙܰܝܢܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܠܣܶܕܖ̈ܶܐ. ܢܡܽܘܬ݂. ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܡܰܦܩܶܗ ܘܰܒܡܰܥܠܶܗ. 9 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܖ̈ܰܒܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܰܘ̈ܗܝ ܒܡܰܥ̈ܠܰܝ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܡܰܦܩܰܝ̈ ܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ. 10 ܘܝܰܗܒ ܟܳܗܢܳܐ ܠܖ̈ܰܒܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܽܘܖ̈ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܘܫܳܠ̈ܛܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 11 ܘܩܳܡܘ ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܘܙܰܝܢܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܶܛܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܪܶܟ݂ܘ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 12 ܘܰܐܦܶܩܘ ܠܰܒܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܒܪܺܝܫܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܡܠܟ݂ܽܘܗܝ ܘܡܰܫܚܽܘܗܝ. ܘܰܢܩܰܫܘ ܟܰܦܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܢܺܚܶܐ ܡܰܠܟܳܐ. 13 ܘܫܶܡܥܰܬ݂ ܥܬܰܠܝܳܐ ܩܳܠ ܪܰܘܒܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܶܐܬܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܰܚܙܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܩܳܖ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܩܳܪܶܝܢ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܨܰܪܝܰܬ݂ ܥܬܰܠܝܳܐ ܠܒܽܘ̈ܫܶܝܗ̇. ܘܰܩܪܳܬ݂ ܡܶܪܕܳܐ. ܡܶܪܕܳܐ. 15 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ ܠܖ̈ܰܒܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܰܠܺܝܛܰܝ̈ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܦܩܽܘܗ̇ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܒܳܬ݂ܪܳܗ̇. ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܒܚܰܪܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܛܶܠ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 16 ܘܬܰܩܶܢ ܠܳܗ̇ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܺܝܬܰܬ݂ ܬܰܡܳܢ. 17 ܘܰܐܩܺܝܡ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܩܝܳܡܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܰܠܥܰܡܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. 18 ܘܥܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܠܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܐ. ܘܰܥܩܰܪܘ ܡܰܕ݂ܒܚܰܘ̈ܗܝ ܘܨܰܠܡܰܘ̈ܗܝ ܬܰܒܰܪܘ. ܘܰܠܡܳܬܰܢ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܒܰܥܠܳܐ ܩܛܰܠܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܟܳܗܢܳܐ ܦܳܩܽܘܕ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 19 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܖ̈ܰܒܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܖ̈ܰܗܳܛܶܐ ܘܠܰܛܒܰܠܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܚܬ݂ܽܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܖ̈ܰܗܳܛܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. 20 ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܫܶܠܝܰܬ݂. ܘܠܰܥܬܰܠܝܳܐ ܩܛܰܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ ܒܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 21 ܒܰܪ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܘܳܐ ܝܽܘܐܳܫ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

1 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܫܒܰܥ ܠܝܳܗܽܘ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܐܳܫ. ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܨܰܘܒܳܐ ܡܶܢ ܒܺܪ ܫܒܰܥ. 2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܐܳܫ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ. 3 ܒܪܰܡ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ. ܘܰܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܥܰܡܳܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܥܛܪܺܝܢ ܥܰܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܟܽܠ ܟܶܣܦܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܶܣܦܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܟܽܠ ܟܶܣܦܳܐ ܕܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܢܰܥܶܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 5 ܢܶܣܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܦܩܺܝܢ ܥܰܠ ܒܕ݂ܳܩܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܒܶܗ ܒܕ݂ܳܩܳܐ. 6 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܐܳܫ. ܠܳܐ ܒܕܰܩܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܕ݂ܳܩܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. 7 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܐܳܫ ܠܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒܳܕ݂ܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܕ݂ܳܩܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܠܰܒܕ݂ܳܩܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܗܒܽܘܗܝ. 8 ܘܶܐܬܛܦܺܝܣܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܒܕܩܽܘܢ ܒܕ݂ܳܩܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. 9 ܘܰܢܣܰܒ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܪܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܢܩܰܒ ܢܶܩܒܳܐ ܒܬܰܪܥܶܗ. ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܪܳܡܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܟܽܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕܰܣܓܺܝ ܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ ܒܳܐܪܽܘܢܳܐ. ܣܠܶܩ ܣܳܦܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܣܠܶܩܘ. ܘܰܡܢܰܘ. ܘܨܰܪܘ ܟܶܣܦܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 11 ܘܝܰܗܒܽܘܗܝ ܠܟܶܣܦܳܐ ܟܰܕ݂ ܨܪܺܝܪ ܠܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܡܫܰܠܛܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܰܗܒܽܘܗܝ ܠܢܰܓܳܖ̈ܶܐ ܘܠܰܐܖ̈ܓܽܘܒܠܶܐ. ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܠܰܐܖ̈ܕܺܟܠܶܐ ܘܰܠܦܳܣܠܰܝ̈ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܠܡܶܙܒܰܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܦܣܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܠܡܶܒܕܰܩ ܒܕ݂ܳܩܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܢܳܦܶܩ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘܬܶܗ. 13 ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܩܢ̈ܶܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܚ̈ܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܽܠ ܡܳܐܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܡܶܢ ܟܶܣܦܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 14 ܐܶܠܳܐ ܠܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܝܰܗܒܽܘܗܝ ܘܒܳܕ݂ܩܺܝܢ ܒܶܗ ܒܕ݂ܳܩܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 15 ܘܠܳܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܥܰܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܒܕ݂ܳܩܳܐ. 16 ܘܟܶܣܦܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܟܶܣܦܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܘܶܐ. 17 ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܠܶܩ ܚܙܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܓܳܬ݂ ܘܟܰܒܫܳܗ̇. ܘܣܳܡ ܚܙܳܐܶܝܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܣܰܩ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 18 ܘܰܢܣܰܒ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܶܫ ܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܘܝܽܘܪܳܡ. ܘܶܐܚܰܙܝܳܐ. ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܩܽܘܕ݂ܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܚܙܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܶܐܬ݂ܥܰܠܺܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 19 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܐܳܫ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 20 ܘܩܳܡܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܐܳܫ. ܘܰܡܪܰܕ݂ܘ ܡܶܪܕܳܐ. ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܠܝܽܘܐܳܫ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܽܘ ܟܰܕ݂ ܢܳܚܶܬ݂ ܠܰܣܠܰܥ. 21 ܝܽܘܙܳܒܳܪ ܒܰܪ ܫܶܡܥܰܬ݂. ܘܝܽܘܙܳܒܳܪ ܒܰܪ ܫܳܡܺܝܪ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܚܰܐܗܝ ܘܡܺܝܬ݂. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

1 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܝܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܫܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܳܬܰܪ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. 3 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܚܙܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܒܰܪ ܚܙܳܐܶܝܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 4 ܘܨܰܠܺܝ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܰܡܥܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܶܐܠܰܨ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. 5 ܘܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܫܶܠܝܳܐ ܒܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܡܳܠܝ ܘܰܐܝܟ݂ ܕܡܢܰܬ݂ܡܳܠܝ. 6 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܥܒܰܪܘ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܘܳܐܦ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. 7 ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܥܰܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܦܰܖ̈ܳܫܺܝܢ. ܘܰܥܣܰܪ ܡܰܖ̈ܟܒܳܢ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܖ̈ܶܓܠܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ ܠܰܡܕ݂ܳܫ. 8 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 9 ܘܰܫܟܶܒ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 10 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 11 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܽܘܢ ܗܰܠܶܟ݂. 12 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܳܗܽܘܐܳܫ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܕܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 13 ܘܰܫܟܶܒ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܪܶܗ ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 14 ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐܶܬ݂ ܒܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒ̣ܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܳܒܝ. ܐܳܒܝ. ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܣܰܒ ܩܶܫܬܳܐ ܘܓܶܐܖ̈ܶܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܩܶܫܬܳܐ ܘܓܶܐܖ̈ܶܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܪܟܶܒ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܩܶܫܬܳܐ. ܘܰܐܪܟܶܒ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܣܳܡ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. 17 ܘܶܐܡܰܪ. ܦܬܰܚ ܟܰܘܬ݂ܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܦܬܰܚ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܫܕ݂ܺܝ. ܘܰܫܕ݂ܳܐ ܓܶܐܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܓܶܐܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܓܶܐܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܰܐܕܽܘܡ. ܘܬܶܡܚܶܐ ܠܰܐܕܽܘܡܝ̈ܶܐ ܒܳܐܦܳܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܬ݂ܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܰܒ ܓܶܐܪܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܚܳܝ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܩܳܡ. 19 ܘܰܪܓܶܙ ܥܠܰܘܗܝ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܠܡܶܡܚܳܐ ܚܰܡܶܫ ܐܰܘ ܫܶܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܡܚܶܐ ܠܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܬ݂ܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܬܶܡܚܶܐ ܠܰܐܕܽܘܡ. 20 ܘܡܺܝܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ. ܘܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ. 21 ܘܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܒܪܺܝܢ ܓܰܒܪܳܐ. ܚܙܰܘ ܓܰܝ̈ܣ̈ܶܐ. ܘܰܐܪܡܝܽܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܩܰܒܪܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܘܶܐܙܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܩܪܶܒ ܠܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܘܰܚܝܳܐ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܫܠܶܡ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ. 22 ܘܰܚܙܳܐܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܐܶܠܰܨ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ. 23 ܘܚܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܩܝܳܡܶܗ ܕܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ. ܘܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫ̣ܕ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝܕܶܝܢ. 24 ܘܡܺܝܬ݂ ܚܙܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 25 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ. ܘܰܢܣܰܒ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܒܰܪ ܚܙܳܐܶܝܠ. ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܚܳܝܗܝ ܝܳܗܽܘܐܳܫ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

1 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܝܳܗܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 2 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. ܝܳܗܽܘܥܰܕܳܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 3 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܐܳܫ ܐܰܒܽܘܗܝ ܥܒܰܕ݂. 4 ܒܪܰܡ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ. ܘܰܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܥܰܡܳܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܥܛܪܺܝܢ ܥܰܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 5 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܚܰܝܠܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܩܰܛܶܠ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܩܛܰܠܘ ܠܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. 6 ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܩܰܛܶܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܡܽܘܬ݂. 7 ܘܗܽܘ ܚܪܰܒ ܠܰܐܕܽܘܡ ܒܓܰܡܠܰܚ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܚܪܰܒ ܠܰܣܠܰܥ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܢܰܩܬ݂ܳܐܶܝܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 8 ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܕܰܪ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ. ܠܘܳܬ݂ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ. ܬܳܐ ܢܰܩܒܶܠ ܐܰܦ̈ܶܐ ܚܰܕ݂ ܕܚܰܕ݂. 9 ܘܰܫܠܰܚ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܐܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܚܽܘܚܳܐ ܕܰܒܠܶܒܢܳܢ ܫܠܰܚ ܠܰܐܪܙܳܐ ܕܰܒܠܶܒܢܳܢ. ܗܰܒ ܒܰܪܬܳܟ݂ ܠܒܶܪܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܥܶܒܪܰܬ݂ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܠܶܒܢܳܢ. ܘܕܳܫܬܶܗ ܠܚܽܘܚܳܐ. 10 ܡܶܚܪܰܒ ܚܪܰܒܬ ܠܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܐܪܺܝܡܳܟ݂ ܠܶܒܳܟ݂. ܐܶܬ݂ܝܰܩܪ ܘܬܶܒ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܓܰܪܶܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܬܶܦܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. 11 ܘܠܳܐ ܫܰܡܥܶܗ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܐܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܩܒܶܠܘ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܚܕ݂ܳܕ̈ܶܐ ܒܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܗܽܘ ܘܰܐܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 12 ܘܶܐܬܬܒܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܰܫܟܢܶܗ. 13 ܘܠܰܐܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܚܕܶܗ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. ܘܥ̣ܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܬ݂ܪܰܥ ܒܫܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 14 ܘܰܢܣܰܒ ܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܘܟܶܣܦܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܪܽܘܒܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. 15 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܳܗܽܘܐܳܫ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܕܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 16 ܘܰܫܟܶܒ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 17 ܘܰܚܝܳܐ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 18 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܡܽܘܨܺܝܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 19 ܘܰܡܪܰܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܥܪܰܩ ܠܶܗ ܠܰܠܟܺܝܫ ܘܫܰܕܰܪܘ ܒܳܬܪܶܗ ܠܰܠܟܺܝܫ. ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܬܰܡܳܢ. 20 ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 21 ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ. ܘܗܽܘ ܒܰܪ ܫܶܬܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܡ̣ܠܟ݂ܽܘܗܝ ܚܠܳܦ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. 22 ܘܗܽܘ ܒܢܳܐ ܠܰܐܝܠܰܬ݂. ܘܰܐܘܬܒܳܗ̇ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܟܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. 23 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܰܐܡܽܘܨܺܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 24 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܗܰܠܶܟ݂. 25 ܘܗܽܘ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܥܰܪܳܒܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܡܰܠܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܕ݂ ܚܦܰܪ. 26 ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܰܪܺܝܪ ܛܳܒ. ܘܠܰܝܬ ܕܳܐܣܰܪ. ܘܠܳܐ ܕܫܳܪܶܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 27 ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܛܳܐ ܫܡܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ. 28 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܕܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܰܚܡܳܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 29 ܘܰܫܟܶܒ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

1 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 2 ܒܰܪ ܫܶܬܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܝܶܟܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 3 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. 4 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܘܰܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܥܰܡܳܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 5 ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܓܰܪܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬ݂. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܒܰܝܬܳܐ ܡܰܛܫܝܳܐܺܝܬ݂. ܘܝܽܘܬ݂ܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܕܳܐܶܢ ܗܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 6 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܙܺܝܳܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 7 ܘܰܫܟܶܒ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 8 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܫܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. 9 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܘܰܡܪܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܫܳܠܽܘܡ ܒܰܪ ܝܳܒܺܝܫ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ. 11 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 12 ܘܫܶܠܡܰܬ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܝܳܗܽܘ. ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܖ̈ܒܺܝܥܳܝܶܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. 13 ܘܫܳܠܽܘܡ ܒܰܪ ܝܳܒܺܝܫ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬ݂ܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܺܪܰܚ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. 14 ܘܰܣܠܶܩ ܡܰܚܢܺܝܡ ܒܰܪ ܓܰܕܺܝ ܡܶܢ ܬܰܪܨܳܐ ܘܥ̣ܰܠ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܫܳܠܽܘܡ ܒܰܪ ܝܳܒܺܝܫ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ. 15 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܠܽܘܡ. ܘܡܶܪܕܳܐ ܕܰܡܪܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 16 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡ̣ܚܳܐ ܡܰܚܢܺܝܡ ܠܬܰܦܣܰܚ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇. ܘܠܰܬ݂ܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܬܰܪܨܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܦܬܰܚܘ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܚܰܪܒܳܗ̇. ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܛ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇ ܦܰܪܶܬ݂. 17 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬ݂ܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܚܢܺܝܡ ܒܰܪ ܓܰܕܺܝ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ. 18 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܣ̣ܛܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ. 19 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܦܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܡܰܚܢܺܝܡ ܠܦܽܘܠ. ܐܳܠܶܦ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. 20 ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܚܢܺܝܡ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܶܣܦܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܬܺܝܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܠܳܐ ܩܳܡ ܬܰܡܳܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. 21 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܚܢܺܝܡ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 22 ܘܰܫܟܶܒ ܡܰܚܢܺܝܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܦܩܰܚܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 23 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܫܺܝܢ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܦܩܰܚܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܚܢܺܝܡ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 24 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 25 ܘܰܡܪܰܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܦܩܰܚ ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܶܗ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܒܰܣܚܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܰܐܪܓܰܐܽܘܒ ܘܠܰܐܢܺܝ. ܘܥܰܡܶܗ ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ. 26 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܩܰܚܝܳܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 27 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܦܩܰܚ ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 28 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 29 ܘܰܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܩܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܬܰܓܠܰܬ݂ ܦܰܠܣܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܥܺܝܽܘܢ ܘܠܰܐܒܶܠ ܡܚܽܘܠܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܟܳܐ. ܘܠܰܢܝܳܚ ܘܠܰܩܕܶܫ. ܘܠܚܳܨܽܘܪ. ܘܰܠܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܠܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܓܰܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐܬ݂ܽܘܪ. 30. ܘܰܡܪܰܕ݂ ܡܶܪܕܳܐ ܗܽܘܫܳܥ ܒܰܪ ܐܰܠܳܐ ܥܰܠ ܦܩܰܚ ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ. ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܝܽܘܬ݂ܳܡ ܒܰܪ ܥܽܘܙܺܝܳܐ. 31 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܩܰܚ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 32 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܦܩܰܚ ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܒܰܪ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 33 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܫܶܬܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܝܶܪܽܘܫܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܨܳܕܽܘܩ. 34 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. 35 ܒܪܰܡ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܘܰܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܥܰܡܳܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܗܽܘ ܒܢܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 36 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܬ݂ܳܡ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 37 ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܫܰܪܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܓܰܪܳܝܽܘ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܠܪܳܨܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܪܳܡ. ܘܠܰܦܩܰܚ ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 38 ܘܰܫܟܶܒ ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܳܚܳܙ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

1 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܰܦܩܰܚ ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐܳܚܳܙ ܒܰܪ ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 2 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܳܚܳܙ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܫܶܬܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 3 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܐܰܥܒܰܪ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4 ܘܕܰܒܰܚ ܘܰܐܥܛܰܪ ܥܰܠ ܥܠ̈ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܥܰܒܺܝܛ. 5 ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܠܶܩ ܪܳܨܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܪܳܡ. ܘܰܦܩܰܚ ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇. 6 ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܗܦܶܟ݂ ܪܳܨܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܪܳܡ ܠܰܐܝܠܰܬ݂ ܠܳܐܪܳܡ. ܘܰܐܦܶܩ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܰܬ݂. ܘܳܐܖ̈ܡܳܝܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܐܝܠܰܬ݂. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 7 ܘܫܰܕܰܪ ܐܳܚܳܙ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܬܰܓܠܰܬ݂ ܦܰܠܣܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܶܐܡܰܪ. ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܒܪܳܟ݂. ܣܰܩ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܪܳܡ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ. 8 ܘܰܢܣܰܒ ܐܳܚܳܙ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 9 ܘܫܰܡܥܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܘܰܣܠܶܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܥܰܠ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܰܐܚܕܳܗ̇ ܘܓܰܠܝܳܗ̇ ܠܩܺܝܪ ܘܰܠܪܳܨܳܢ ܩܛܰܠ. 10 ܘܶܐܙܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܚܳܙ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܬܰܓܠܰܬ݂ ܦܰܠܣܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܠܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܰܚܙܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܒܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܚܳܙ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܒܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕܶܗ. 11 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܚܳܙ ܡܶܢ ܕܰܪܡܘܣܽܘܩ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܐܳܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܕܰܪܡܣܽܘܩ. 12 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܳܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. 13 ܘܰܐܣܶܩ ܥܠܰܘܗܝ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܢܰܩܺܝ ܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ. ܘܪܰܣ ܕܡܳܐ ܕܫܰܠ̈ܡܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 14 ܘܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܰܪܒܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. 15 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܚܳܙ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܣܶܩ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܘܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܡܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܡܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܣ. ܘܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܫܽܘܐܳܠܳܐ. 16 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܚܳܙ. 17 ܘܰܦܣܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܚܳܙ ܓܕ݂ܳܢ̈ܦܶܐ ܕܡܰܬ݂ܩܢܳܐ. ܘܰܐܦܪܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܩܢ̈ܶܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܐܰܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܪܨܳܦܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. 18 ܘܒܶܝܬ݂ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܐܰܟ݂ܪܶܟ݂ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. 19 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܚܳܙ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܢ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 20 ܘܰܫܟܶܒ ܐܳܚܳܙ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ.

1 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܳܐܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܗܽܘܫܰܥ ܒܰܪ ܐܰܠܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܬܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 3 ܥܠܰܘܗܝ ܣܠܶܩ ܫܰܠܡܰܢܶܥܣܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘܫܰܥ ܥܰܒܕܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܶܗ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. 4 ܘܶܐܫܟܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܒܗܽܘܫܰܥ ܡܶܪܕܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܣܶܐܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܣܶܩ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܟܽܠ ܫܢܳܐ. ܘܰܟܠܳܝܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܰܐܣܪܶܗ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 5 ܘܰܣܠܶܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܥܰܠ ܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. 6 ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܬܳܐ ܠܗܽܘܫܰܥ. ܟܒܰܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܓܰܠܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐܬ݂ܽܘܪ. ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܠܰܚ ܘܰܒܚܳܒܳܪ ܢܗܰܪ ܓܳܘܙܳܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܡܰܕܰܝ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܚܛܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܕܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. 8 ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 9 ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܟܽܠ ܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܡܰܓܕܰܠ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. 10 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܗܽܘܢ ܩܳܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܳܐ ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܥܰܒܺܝܛ. 11 ܘܣܳܡܘ ܬܰܡܳܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܺܝܢ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 13 ܘܰܐܣܗܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܒܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒܘ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܟܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܰܩܝܳܡܰܝ̈. ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܦܶܩܕܶܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܫܰܠܚܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. 14 ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ. ܘܩܰܫܺܝܘ ܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. 15 ܘܰܐܣܠܺܝܘ ܩܝܳܡܰܝ̈ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܕܦܰܩܕܶܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܐܣܗܕܶܬ݂ ܒܗܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܺܬܰܪܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 16 ܘܰܫܒܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܢܣܺܝ̈ܟܶܐ ܬܪܶܝܢ ܥܶܓ̈ܠܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܒܰܥܠܳܐ. 17 ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܩܨܰܡܘ ܩܶܨ̈ܡܶܐ ܘܢܰܚܶܫܘ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘܬܶܗ. 18 ܘܰܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂. 19 ܘܳܐܦ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܪܓܙܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 20 ܘܰܐܣܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܨܰܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܒܳܙܽܘܙ̈ܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫܕ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 21 ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܪܰܩܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܘܰܐܛܥܺܝ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܚܛܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ. 22 ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܠܳܐ ܣܛܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ. 23 ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܓܰܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܠܳܐܬ݂ܽܘܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 24 ܘܰܐܝܬܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܡܶܢ ܒܳܒܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܟܽܘܬ݂. ܘܡܶܢ ܥܳܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܡܳܬ݂. ܘܡܶܢ ܣܦܰܪܘܺܝܡ. ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. ܚܠܳܦ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܺܝܪܶܬ݂ܘ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇. 25 ܘܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒܘ ܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܕܚܶܠܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܩܰܛܠܺܝܢ ܒܗܽܘܢ. 26 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܓܰܠܺܝܬ ܘܰܐܘܬܶܒܬ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܩܰܛܠܺܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 27 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܘܒܶܠܘ ܠܬܰܡܳܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܓܰܠܺܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܬܶܒ ܬܰܡܳܢ. ܘܢܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 28 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܓܰܠܺܝ ܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܺܝܬܶܒ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 29 ܘܰܗܘܰܘ ܦܳܠܚܺܝܢ ܥܰܡ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡ ܥܰܡ ܒܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ. ܟܰܪ ܕܗܶܢܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ. 30. ܘܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܳܒܶܝܠ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܣܳܟ݂ܽܘܬ݂ ܒܢܽܘܬ݂. ܘܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܟܽܘܬ݂ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܢܶܪܓܰܠ. ܘܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܚܡܳܬ݂ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܰܐܫܺܝܡܳܐ. 31 ܘܥܳܘܳܝ̈ܶܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܝܰܒܙܰܚ ܘܰܠܬܰܪܬܰܩ. ܘܰܣܦܰܖ̈ܘܳܝܶܐ ܡܰܘܩܕ݂ܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܠܰܐܪܕܰܡܠܶܟ݂ ܘܠܰܥܡܳܠܺܝܩ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܦܰܪܘܺܝܡ. 32 ܘܰܗܘܰܘ ܕܳܚܠܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܒܒܶܝܬ݂ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 33 ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܓܰܠܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. 34 ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܝܳܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܕܫܰܡܺܝ ܫܡܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 35 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܕܰܒܚܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. 36 ܐܶܠܳܐ ܦܠܽܘܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܣܶܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܒܰܕܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܠܶܗ ܦܠܽܘܚܘ. ܘܠܶܗ ܣܓܽܘܕ݂ܘ. ܘܠܶܗ ܕܰܒܰܚܘ. 37 ܘܰܩܝ̈ܳܡܶܐ. ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܕܰܟ݂ܬܰܒ ܠܟܽܘܢ. ܛܰܪܘ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 38 ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܩܝ̈ܳܡܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܬ݂ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܛܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 39 ܐܶܠܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܕܚܰܠܘ. ܘܗܽܘ ܡܦܰܨܹܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. 40 ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. 41 ܘܰܗܘܰܘ ܐܳܦ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܕܳܚܠܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܓܠܺܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ.

1 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬ݂ ܠܗܽܘܫܰܥ ܒܰܪ ܐܰܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܐܳܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 2 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܐܰܟ݂ܺܝ ܒܰܪܬ݂ ܙܟܰܪܝܳܐ. 3 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 4 ܘܗܽܘ ܐܰܥܒܰܪ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܬܰܒܰܪ ܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܦܰܣܶܩ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܣܰܩ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܰܩܪܰܐܗܝ ܢܶܚܫܬ݂ܳܢ. 5 ܘܰܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܣܰܒܰܪ. ܘܒܳܬܪܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 6 ܘܶܐܬܕܰܒܰܩ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܢܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ. ܙܳܟܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܪܰܕ݂ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܘܠܳܐ ܦܰܠܚܶܗ. 8 ܘܗܽܘ ܡܚܳܐ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܐܙܳܐ. ܘܠܰܬ݂ܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇. ܡܶܢ ܡܰܓܕܰܠ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. 9 ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܠܗܽܘܫܰܥ ܒܰܪ ܐܰܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܣܠܶܩ ܫܰܠܡܰܢܰܥܣܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܥܰܠ ܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. 10 ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܫܶܬ݂ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܫܢܰܬ݂ ܬܫܰܥ ܠܗܽܘܫܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܬ݂ܟܰܒܫܰܬ݂ ܫܳܡܪܺܝܢ. 11 ܘܓܰܠܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐܬ݂ܽܘܪ. ܘܰܐܫܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܠܰܚ ܘܰܒܚܳܒܳܪ ܢܗܰܪ ܓܳܘܙܳܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܡܰܕܰܝ. 12 ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܩܝܳܡܶܗ. ܘܟܽܠ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ. 13 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܐܰܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܣܠܶܩ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ. 14 ܘܰܫܠܰܚ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܠܰܠܟܺܝܫ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܚܛܺܝܬ݂ ܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢܝ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܪܳܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝ. ܫܳܩܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܥܰܠ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. 15 ܘܝܰܗܒ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 16 ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܩܠܰܦ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܣ̈ܟܦܳܬ݂ܳܐ ܕܰܩܪܰܡ ܗܽܘ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. 17 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܠܬܰܐܪܬܳܢ. ܘܰܠܪܰܒܣܺܝܣܰܩ. ܘܰܠܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܠܟܺܝܫ ܠܘܳܬ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܩܳܡܘ ܒܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܝܰܡܬ݂ܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܕܒܰܫܒܺܝܠ ܚܰܩܠܶܗ ܕܩܳܨܪܳܐ. 18 ܘܰܩܪܰܘ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܐܶܠܝܳܩܺܝܡ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ. ܘܫܰܒܢܳܐ ܣܳܦܪܳܐ. ܘܝܽܘܐܳܚ ܒܰܪ ܐܳܣܳܦ ܡܥܰܗܕ݂ܳܢܳܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܰܒܫܳܩ̈ܶܐ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܡܳܢܰܘ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܬܟܶܠܬ. 20 ܘܶܐܡܰܪܬ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܟ݂ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܐܶܬܬܟܶܠܬ ܕܰܡܪܰܕܬ ܥܠܰܝ. 21 ܗܳܐ ܐܶܬܬܟܶܠܬ ܥܰܠ ܣܳܡܟܳܐ ܕܩܰܢܝܳܐ ܪܥܺܝܥܳܐ. ܥܰܠ ܡܶܨܪܳܝܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܣܬܡܶܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܥܳܐܶܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܒܳܙܰܥ ܠܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܟܽܠ ܕܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. 22 ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܶܬܬܟܶܠܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܥܒܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܘܡܰܕ݂ܒܚܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܚܰܕ݂ ܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 23 ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܠܛ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܕܬܰܪܟܶܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 24 ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܬܟܶܠܬ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. 25 ܘܗܳܫܳܐ ܠܡܳܐ ܒܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܣܶܠܩܶܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܰܚܪܳܒܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܣܰܩ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܐܚܪܶܒܶܝܗ̇. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܝܳܩܺܝܡ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ. ܘܫܰܒܢܳܐ. ܘܝܽܘܐܳܚ ܠܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ. ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐܳܪܳܡܳܐܺܝܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐܺܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܟܽܘܢ ܫܰܕܪܰܢܝ ܡܳܪܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܬܶܒܬܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܬܽܘܢ ܬܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. 28 ܘܩܳܡ ܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐܺܝܬ݂. ܘܡܰܠܶܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܫܡܰܥܘ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. 29 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܐ ܢܰܛܥܶܝܟܽܘܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. 30. ܘܠܳܐ ܢܰܬ݂ܟܶܠܟܽܘܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. 31 ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܥܒܶܕ݂ܘ ܥܰܡܝ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܘܦܽܘܩܘ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܓܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܬܺܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܫܬܰܘ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܓܽܘܒܶܗ. 32 ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܐܬ݂ܶܐ ܘܶܐܕ݂ܒܰܪܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܝܟ݂ ܐܰܪܥܟܽܘܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܳܐܕ݂ܫ̈ܶܐ ܘܰܕܐܶܒ̈ܶܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܰܕ݂ܟܰܖ̈ܡܶܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ ܘܰܕ݂ܫܽܘܡܢܳܐ ܘܰܕܕܶܒܫܳܐ. ܘܰܚܝܰܘ ܘܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܰܛܥܶܝܟܽܘܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. 33 ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰܠܳܗ ܐܰܪܥܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. 34 ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܚܡܳܬ݂ ܘܕܰܪܦܳܕ݂. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܦܰܪܘܺܝܡ. ܘܰܕ݂ܢܳܥ. ܘܰܕ݂ܥܘܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܦܰܨܺܝܘ ܠܫܳܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. 35 ܡܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܦܰܨܺܝ ܐܰܪܥܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. 36 ܘܰܫܬܶܩܘ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܦܰܩܶܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. 37 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܝܳܩܺܝܡ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ. ܘܫܰܒܢܳܐ ܣܳܦܪܳܐ. ܘܝܳܘܐܳܚ ܒܰܪ ܐܳܣܳܦ ܡܥܰܗܕ݂ܳܢܳܐ. ܠܘܳܬ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܨܰܪܶܝܢ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܚܰܘܶܝܘܗܝ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܒܫܳܩ̈ܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ.

1 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܣܺܝ ܣܰܩܳܐ. ܘܥ̣ܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 2 ܘܫܰܕܰܪ ܠܶܐܠܝܳܩܺܝܡ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܠܫܰܒܢܳܐ ܣܳܦܪܳܐ. ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܰܕ݂ ܡܟܰܣܶܝܢ ܣܰܩ̈ܶܐ. ܠܘܳܬ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܗ̱ܘ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܪܽܘܓܙܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܛܺܝܘ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܒܝܳܠܶܕܬܳܐ. 4 ܛܳܟ݂ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܒܫܳܩ̈ܶܐ. ܕܫܰܕܪܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܬܽܘܪܳܝܳܐ ܡܳܪܶܗ. ܠܰܡܚܰܣܳܕ݂ܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܢܰܟܣܺܝܘܗܝ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫ̣ܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܶܒܥܶܐ ܘܰܬ݂ܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ. 5 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܡܳܪܟܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܡܰܥܬ. ܕܓܰܕܶܦܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܐܺܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. 7 ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܛܶܒܳܐ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܰܐܪܥܶܗ. ܘܰܐܪܡܶܝܘܗܝ ܒܚܰܪܒܳܐ ܒܰܐܪܥܶܗ. 8 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܪܰܒܫܳܩ̈ܶܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܠܶܒܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫ̣ܡܰܥ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܠܟܺܝܫ. 9 ܘܰܫܡܰܥ ܥܰܠ ܬܰܪܗܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܘܫ. ܕܰܢܦܰܩ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܗܦܰܟ݂. ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. 10 ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܰܬ݂ܟܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. 11 ܐܰܢ̱ܬ ܫܡܰܥܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܚܪܶܒܘ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܶܬ݂ܦܰܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 12 ܕܰܠܡܳܐ ܦܰܨܺܝܘ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܚܪܰܒܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈. ܠܓܳܘܙܳܢ ܘܰܠܚܳܪܳܢ ܘܰܠܪܳܨܳܦ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܕ݂ܶܢ ܕܰܒܕ݂ܰܠܰܣܰܪ. 13 ܐܰܝܟܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܪܦܳܕ݂. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܣܦܰܪܘܺܝܡ. ܘܰܕ݂ܢܳܥ. ܘܰܕ݂ܥܳܘܳܐ. 14 ܘܰܢܣܰܒ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܐܶܓܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕ̈ܶܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܦܪܰܣ ܐܶܢܶܝܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 15 ܘܨܰܠܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܰܕ̇ܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. 16 ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܕ݂ܢܳܟ݂. ܘܰܫܡܰܥ ܦܬܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܰܚܙܺܝ ܘܰܫܡܰܥ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܕܰܫܠܰܚ ܠܰܡܚܰܣܳܕ݂ܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. 17 ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܪܰܒܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ. 18 ܘܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕ݂ܟܺܐܦܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. 19 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܢܶܕ̈ܥܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ. 20 ܘܰܫܠܰܚ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܕܶܡ ܕܨܰܠܺܝܬ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܥܰܠ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܫܶܡܥܶܬ݂. 21 ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܳܝܛܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܡܡܰܝܩܳܐ ܒܳܟ݂ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܒܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܡܢܺܝܕ݂ܳܐ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܒܰܪܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 22 ܠܡܰܢ ܚܰܣܶܕܬ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܢ ܓܰܕܶܦܬ. ܘܥܰܠ ܡܰܢ ܐܰܪܺܝܡܬ ܩܳܠܳܟ݂ ܐܰܪܺܝܡܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܰܝ̈ܟ ܚܰܣܶܕܬ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܝ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܣܰܩ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܠܰܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܘܶܐܦܣܽܘܩ ܩܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܖ̈ܙܰܘܗܝ. ܘܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܫܰܖ̈ܘܰܝܢܰܘܗܝ ܘܶܐܥܽܘܠ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܣܳܟܶܗ ܕܥܳܒܳܐ ܕܟܰܪܡܶܠܳܐ. 24 ܐܶܢܳܐ ܐܶܚܦܽܘܪ. ܘܶܐܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܐܘܒܶܫ ܒܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܰܟ݂ܫܰܝ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ. 25 ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܶܒܶܕܬ݂. ܘܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܬܕܶܬ݂ ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬܳܗ̇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܘܰܠܨܰܕ݂ܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 26 ܕܝܰܬܳܒܰܝ̈ܗܶܝܢ ܙܥܰܪ ܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܘܰܒܗܶܬ݂ܘ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܣܒܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܕܬܰܕܐܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܡܺܝܪܳܐ ܕܶܐܓܳܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܒܽܘܚܫܺܝܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ. 27 ܡܰܘܬܒܳܟ݂ ܘܡܰܥܠܳܟ݂ ܘܡܰܦܩܳܟ݂ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܕܶܐܬ݂ܪܰܘܪܰܒܬ ܥܠܰܝ. ܥܰܠ ܕܰܐܡܪܰܚܬ ܘܶܐܬ݂ܪܰܘܪܰܒܬ ܥܠܰܝ. 28 ܘܓܽܘܕܳܦܳܟ݂ ܣܠܶܩ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ ܐܰܪܡܶܐ ܩܠܳܕ݂ܳܐ ܒܰܢܚܺܝܪܳܟ݂. ܘܰܒܠܳܡܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ݂ ܘܰܐܗܦܟܳܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܒܳܗ̇. 29 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂. ܐܳܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܳܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܟܳܬ݂ ܟܳܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܺܝܬܳܐ. ܙܪܽܘܥܘ ܘܰܚܨܽܘܕ݂ܘ. ܘܨܽܘܒܘ ܟܰܖ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܘ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 30. ܘܢܰܘܣܦܽܘܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ. ܫܳܕܶܝܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܠܬܰܚܬ. ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܠܥܶܠ. 31 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܢܶܦܽܘܩ ܫܰܪܟܳܢܳܐ. ܘܦܽܘܠܳܛܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܩܶܢ̱ܐܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ. 32 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܕܶܐ ܬܰܡܳܢ ܓܶܐܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܩܰܕܡܺܝܗ̇ ܒܣܰܟܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܟ݂ܡܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܡܺܐܢܳܐ. 33 ܐܶܠܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܳܗ̇. ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܘܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 34 ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܶܐܦܪܩܺܝܗ̇. ܡܶܛܽܠܬ݂ܝ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ. 35 ܘܰܗܘܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܒܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܳܐܬܽܘܪܳܝܳܐ. ܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܡܳܢܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܩܰܕܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܚܳܙܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܓܖ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. 36 ܘܰܫܩܰܠܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܰܗܦܰܟ݂ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܢܺܝܢܘܶܐ. 37 ܘܟܰܕ݂ ܣܳܓܶܕ݂ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܢܰܣܪܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܐܰܕܪܰܡܰܠܟ ܘܫܶܪܶܐܨܳܪ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܛܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܪܕ݂ܳܛ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܣܰܪܚܰܕܽܘܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

1 ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܰܡܡܳܬ݂. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܦܰܩܶܕ݂ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 2 ܘܰܐܦܢܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. 3 ܐܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܕܗܰܠܟܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܠܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܰܕ݂ܫܰܦܺܝܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܶܒܕܶܬ݂. ܘܰܒ̣ܟܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. 4 ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܠܳܐ ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ. ܘܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܡܺܐܡܰܪ. 5 ܗܦܽܘܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܶܗ ܕܥܰܡܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܫܶܡܥܶܬ ܨܠܽܘܬܳܟ݂. ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܕܶܡܥܰܝ̈ܟ. ܗܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܶܣܰܩ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܰܐܘܣܶܦ ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂ ܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܐܶܦܰܨܶܝܟ݂. ܘܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܶܐܦܪܩܺܝܗ̇. ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܢܶܣܒܽܘܢ ܕܒܰܠܬ݂ܳܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܚܢܳܐ ܘܡܶܬ݂ܚܠܶܡ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܶܐܫܰܥܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܬܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܗܳܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܢܗܰܠܶܟ݂ ܛܶܠܳܠܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ. ܐܰܘ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܒܺܨܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܛܶܠܠܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ. ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܛܰܠܳܠܳܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ. 11 ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܛܶܠܳܠܳܐ ܒܕܰܖ̈ܓܶܐ. ܕܰܢܚܶܬ݂ ܒܕܰܖ̈ܓܶܐ ܕܳܐܚܳܙ. ܫܶܡܫܳܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܪܓܺܝܢ. 12 ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܫܰܕܰܪ ܡܰܪܽܘܕ݂ܳܟ݂ ܒܶܠܕܳܢ ܒܰܪ ܒܶܠܕܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܐܶܓܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕܶܐܬ݂ܟܪܰܗ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܰܚܝܳܐ. 13 ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܒܗܽܘܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܶܗ. ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ. ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܫܚܳܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܡܶܕܶܡ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܒܰܝܬܶܗ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. 14 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܳܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܝܠ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܘ ܒܒܰܝܬܳܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܰܝܬܝ ܚܙܰܘ. ܘܠܳܐ ܫܶܒܩܶܬ݂ ܡܶܕܶܡ ܒܒܰܝܬܝ. ܕܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܙܝ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܫܡܰܥ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 17 ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ. ܘܢܶܫܬܩܶܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܓܰܙܳܐ ܕܰܢܛܰܪܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܒܳܒܶܝܠ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܶܫܬܒܶܩ ܠܳܟ݂. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 18 ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܳܟ݂. ܕܡܰܘܠܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܶܐܫܰܥܝܳܐ. ܛܳܒ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ. 20 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܕܰܥܒܰܕ݂. ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܘܚܶܐܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܥܶܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 21 ܘܰܫܟܶܒ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܡܢܰܫܶܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ.

1 ܒܰܪ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܢܰܫܶܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܚܰܒܨܺܝܒܳܗ̇. 2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܘܰܒܢܳܐ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܩܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܦܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. 4 ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܣܺܝܡ ܫܶܡܝ. 5 ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܰܐܥܒܰܪ ܒܪܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܩܨܰܡ. ܘܢܰܚܶܫ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܘܝܰܕܽܘ̈ܥܶܐ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘܬܶܗ. 7 ܘܣܳܡ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܰܓܒܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܣܺܝܡ ܫܶܡܝ ܬܰܡܢ ܠܥܳܠܰܡ. 8 ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܰܡܢܳܕ݂ܽܘ ܪܶܓܠܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܢ ܢܶܛܪܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܶܩܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܒܕܝ ܡܽܘܫܶܐ. 9 ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ. ܘܰܐܛܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. 11 ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܢܰܫܶܐ ܒܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܐܒܐܶܫ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܳܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܘܗܝ. 12 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܟܽܠ ܕܢܶܫܡܥܺܝܗ̇. ܢܶܨ̈ܠܳܢ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ. 13 ܘܰܐܪܡܶܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܚܽܘܛܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܡܰܬ݂ܩܽܘܠܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ. ܘܶܐܡܚܶܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܘܒܕܺܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܢܰܫܶܐ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ. 14 ܘܶܐܫܒܽܘܩ ܫܰܪܟܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܝ ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ ܘܠܰܕ݂ܝܳܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. 15 ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܺܝ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 16 ܘܳܐܦ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܐܶܫܰܕ݂ ܡܢܰܫܶܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܠܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܣܶܦܳܐ ܒܣܶܦܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 17 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܚܛܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 18 ܘܰܫܟܶܒ ܡܢܰܫܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܓܰܢܰܬ݂ ܒܰܝܬܶܗ ܒܓܰܢܰܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܰܡܽܘܢ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 19 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. ܡܰܫܠܡܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܨ ܕܡܶܢ ܝܰܛܒܶܬ݂. 20 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܢܰܫܶܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. 21 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܗܰܠܶܟ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܦܠܰܚ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܰܦܠܰܚ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ. 22 ܘܰܫܒܰܩ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 23 ܘܰܡܪܰܕ݂ܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܡܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܒܰܝܬܶܗ. 24 ܘܩܰܛܶܠܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܡܪܰܕ݂ܘ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܡܽܘܢ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 25 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܡܽܘܢ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 26 ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܩܰܒܪܶܗ ܒܓܰܢܰܬ݂ ܓܰܙܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ.

1 ܒܰܪ ܬܡܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܝܰܕܺܝܕ݂ܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܥܰܙܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܙܩܰܬ݂. 2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ. 3 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܳܦܳܢ ܒܰܪ ܐܰܠܰܨܺܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܫܠܳܡ ܣܳܦܪܳܐ. ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܺܐܡܰܪ. 4 ܣܰܩ ܠܘܳܬ݂ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܢܰܫܠܶܡ ܟܶܣܦܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܟܰܢܶܫܘ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. 5 ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܶܗ ܠܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܦܩܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܶܗ ܠܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܒܕܰܩ ܒܕ݂ܳܩܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6 ܠܢܰܓܳܖ̈ܶܐ. ܘܠܰܐܖ̈ܓܽܘܒܠܶܐ. ܘܠܰܐܖ̈ܕܺܟܠܶܐ. ܘܰܠܡܶܙܒܰܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܦܣܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘܬܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 7 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܫܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܕܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܫܳܦܳܢ ܣܳܦܪܳܐ. ܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܫܳܦܳܢ ܣܳܦܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ. 9 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܫܳܦܳܢ ܣܳܦܪܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܢܬ݂ܺܝܒ ܠܡܰܠܟܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܫܠܶܡܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܟܶܣܦܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܐܫܠܡܽܘܗܝ ܠܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܦܩܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܚܰܘܺܝ ܫܳܦܳܢ ܣܳܦܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܣܶܦܪܳܐ ܝܰܗܒܠܺܝ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܫܳܦܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 11 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܣܶܦܪܳܐ ܕܽܐܘܪܳܝܬܳܐ. ܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. 12 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܠܰܐܚܺܝܩܳܡ ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ. ܘܠܰܥܒܰܟܽܘܪ ܒܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܰܠܫܳܦܳܢ ܣܳܦܪܳܐ. ܘܠܰܥܫܳܝܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. 13 ܙܶܠܘ ܫܰܐܶܠܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ. ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܰܠ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܪܓܶܙ ܥܠܰܝܢ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܥܠܰܝܢ. 14 ܘܶܐܙܰܠܘ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܐܚܺܝܩܳܡ. ܘܰܥܒܰܟܽܘܪ. ܘܫܳܦܳܢ. ܘܰܥܫܳܝܳܐ. ܠܘܳܬ݂ ܚܽܘܠܕܺܝ ܢܒܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ ܫܳܠܽܘܡ ܒܰܪ ܬܰܩܘܳܐ. ܒܰܪ ܚܰܕ݂ܚܰܣ ܢܳܛܰܪ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܗܺܝ ܝܳܬ݂ܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܬܶܢܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܳܗ̇. 15 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܫܰܕܰܪܟܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. 16 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܰܘܗܝ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܣܶܦܪܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 17 ܥܰܠ ܕܫܰܒܩܽܘܢܝ ܘܣܳܡܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܪܓܙܽܘܢܝ ܒܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܶܣܰܦ ܪܽܘܓܙܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ. 18 ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܫܰܕܰܪܟܽܘܢ. ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 19 ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܥܬ. ܚܠܳܦ ܕܶܐܬ݂ܟܪܰܗ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܬ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܬ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܰܘܗܝ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܬܶܡܗܳܐ ܘܰܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ. ܘܨܰܪܺܝܬ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ. ܘܰܒܟܰܝܬ ܩܕ݂ܳܡܝ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 20 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܟܳܢܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܬܶܬ݂ܟܰܢܰܫ ܠܩܰܒܪܳܟ݂ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܐܬ݂ܺܝܒܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ.

1 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 2 ܘܰܣܠܶܩ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܡܶܗ. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܣܶܦܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܽܘܕܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܝܳܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܣܳܗ̈ܕܘܳܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܕܰܢܩܺܝܡܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܰܩܝܳܡܳܐ. 4 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܒܳܬܪܶܗ ܘܰܠܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܒܰܥܠܳܐ ܘܰܠܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒܢܰܚܠܳܐ ܩܶܕܪܽܘܢ. ܘܫܰܩܠܶܗ ܠܥܰܦܪܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. 5 ܘܩܰܛܶܠܘ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܩܺܝܡܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܠܰܡܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܕ݂ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܘܰܠܫܶܡܫܳܐ. ܘܰܠܣܰܗܪܳܐ. ܘܰܠܡܰܘ̈ܙܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. 6 ܘܰܐܦܩܳܗ̇ ܠܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܩܶܕܪܽܘܢ. ܘܰܐܘܩܕ݂ܳܗ̇ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܩܶܕܪܽܘܢ. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܫܕ݂ܳܐ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܥܰܠ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ. 7 ܘܰܥܩܰܪ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܕ݂ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܙܳܩܖ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܬܰܡܳܢ. 8 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܛܰܡܰܐܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܣܳܡܘ ܒܗܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܡܶܢ ܕܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ. ܘܰܥܩܰܪ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܰܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܗܽܘܫܰܥ ܪܰܒ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܡܳܠܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 9 ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܟܰܠܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. 10 ܘܰܥܩܰܪܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒܬܰܦܰܬ ܕܰܒܢܰܚܠܳܐ ܕܒܰܪܗܳܢܺܘܡ. ܠܡܰܥܒܳܪܽܘ ܓܒܰܪ ܒܪܶܗ ܘܒܰܪܬܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܰܐܡܠܶܟ݂. 11 ܘܩܰܛܶܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܕܝܰܗܒܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ. ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܚܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܢܳܬܳܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܦܪܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ. 12 ܘܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܥܰܠ ܐܶܓܳܪܳܐ ܕܥܶܠܺܝܬܶܗ ܕܳܐܚܳܙ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܢܰܫܶܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥ̣ܩܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܪܗܶܛ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܫܕ݂ܳܐ ܥܰܦܪܗܽܘܢ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܩܶܕܪܽܘܢ. 13 ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܕܰܒ̣ܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܥܶܣܬܪܽܘܬ݂ ܐܰܠܳܗܬܳܐ ܕܨܰܝ̈ܕܢܳܝܶܐ. ܘܰܠܟ݂ܳܡܽܘܫ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܡ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܥ̣ܩܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܫܺܝܳܐ. 14 ܘܬܰܒܰܪ ܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܦܰܣܶܩ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܠܳܐ ܐܰܬ݂ܪܗܽܘܢ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 15 ܘܳܐܦ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܳܐܦ ܠܶܗ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܗܰܘ ܘܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܥ̣ܩܰܪ. ܘܰܐܘܩܕ݂ܳܗ̇ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܩܩܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. 16 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܬܰܡܳܢ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܘܰܢܣܰܒ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܛܰܡܶܐܗ. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܩܪܳܐ ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܳܢܰܘ ܢܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܩܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܬ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. 18 ܘܶܐܡܰܪ. ܫܽܘܒܩܽܘܗܝ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܙܺܝܥ ܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ. ܘܦܰܠܶܛܘ ܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܠܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ. 19 ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. 20 ܘܕܰܒܰܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܣܳܡܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 21 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܥܒܶܕ݂ܘ ܦܶܨܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܨܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܕܳܢܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 23 ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܦܶܨܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 24 ܘܳܐܦ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܘܝܰܕܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܘܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܒܰܥܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܩܺܝܡ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܣܶܦܪܳܐ ܕܽܐܘܪܝܳܬܳܐ. ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 25 ܘܰܐܟ݂ܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܕܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܒܳܬܪܶܗ ܠܳܐ ܩܳܡ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ. 26 ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܢܺܝ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܪܓܶܙ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܐܪܓܙܶܗ ܡܢܰܫܶܐ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܳܦ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܰܥܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܥܒܪܶܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܣܠܶܝܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܓܒܺܝܬ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܠܒܰܝܬܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܶܡܝ ܬܰܡܳܢ. 28 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܫܺܝܳܐ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 29 ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܣܠܶܩ ܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܓ ܕܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂. ܘܶܐܙܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܟ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܣܛܺܝ ܡܶܢܝ. ܘܠܳܐ ܫܰܡܥܶܗ ܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܡܰܓܕܽܘ ܟܰܕ݂ ܚܙܳܝܗܝ ܬܰܡܳܢ. 30. ܘܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܓܕܽܘ. ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܬܰܡܳܢ ܒܩܰܒܪܶܗ. ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܘܡܰܫܚܽܘܗܝ ܘܰܐܡ̱ܠܟ݂ܽܘܗܝ ܚܠܳܦ ܐܰܒܽܘܗܝ. 31 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. ܚܰܡܛܽܘܠ ܒܰܪܬ݂ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܐ. 32 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. 33 ܘܰܐܣܪܶܗ ܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܕܶܒܠܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂. ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܳܐܐ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܥܣܰܪ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. 34 ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ ܠܶܐܠܝܳܩܺܝܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܚܠܳܦ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܫܰܡܺܝ ܫܡܶܗ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. ܘܰܠܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܥ̣ܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܡܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ. 35 ܘܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܝܰܗܒ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܒܪܰܡ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕܩܶܗ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ. 36 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܘܰܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܙܒܺܝܕ݂ܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܦܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܪܳܡܬ݂ܳܐ. 37 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

1 ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܣܠܶܩ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܥܰܒܕܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܘܰܡܪܰܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ. 2 ܘܓܰܪܺܝ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܓܰܝܣ̈ܶܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܓܰܝܣ̈ܶܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܓܰܝܣ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܓܰܝܣ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܘܓܰܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܕܢܰܘܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܰܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܕܢܰܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. 4 ܐܳܦ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܶܐܫܰܕ݂. ܘܰܡܠܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܫܒܰܩ. 5 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 6 ܘܰܫܟܶܒ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܝܰܟ݂ܺܝܢ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 7 ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܡܶܦܰܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܡܶܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂. ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 8 ܒܰܪ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܽܘܝܰܟ݂ܺܝܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. ܢܶܚܫܬ݂ܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܐܶܠܺܝܬ݂ܳܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 9 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 10 ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܣܠܶܩ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܶܐܬ݂ܚܰܒܫܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. 11 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܫܪܶܝܢ ܥܠܶܝܗ̇. 12 ܘܰܢܦܰܩ ܝܽܘܝܰܟ݂ܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܗܽܘ ܘܶܐܡܶܗ. ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܗܰܝܡܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܕܰܒܪܶܗ ܥܰܡܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܡܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 13 ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܶܗ ܓܰܙܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܓܰܙܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܦܰܣܶܩ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܓܰܠܺܝ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܒܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܫ̈ܶܐ. ܘܖ̈ܰܗܳܛܶܐ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 15 ܘܓܰܠܺܝ ܠܝܽܘܝܰܟ݂ܺܝܢ ܠܒܳܒܶܝܠ. ܘܠܶܐܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܠܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܰܡܗܰܝܡܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܒܳܒܶܝܠ. 16 ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܕܰܚ̈ܫܶܐ ܘܖ̈ܰܗܳܛܶܐ ܐܳܠܶܦ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܒܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܳܒܶܝܠ. 17 ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܰܡܬܰܢܝܳܐ ܕܳܕܶܗ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܫܰܡܺܝ ܫܡܶܗ ܨܶܕܰܩܝܳܐ. 18 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܘܰܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. ܚܰܡܛܽܘܠ ܒܰܪܬ݂ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܐ. 19 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. 20 ܘܰܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫܕ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܡܪܰܕ݂ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ.

1 ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܬܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܒܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܰܠܩܽܘ̈ܡܶܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 2 ܘܶܐܬ݂ܚܰܒܫܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ. 3 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܒܰܬ݂ܫܰܥܬ݂ܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܥܫܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 4 ܘܶܐܬܬܰܪܥܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. ܥܪܰܩܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܓܰܢܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. 5 ܘܰܪܕܰܦܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܕ݂ܪܟ݂ܽܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܐܶܬ݂ܒܰܕܰܪ ܡܶܢܶܗ. 6 ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܕܶܒܠܰܬ݂. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܕܺܝܢܳܐ. 7 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܢܰܟܶܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܠܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܥܰܘܰܪ. ܘܰܐܣܪܶܗ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܐܘܒܠܶܗ ܠܒܳܒܶܝܠ. 8 ܒܝܰܪܚܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܒܰܬ݂ܫܰܥܬ݂ܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܺܝ ܗܺܝ ܫܢܰܬ݂ ܬܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܰܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 9 ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܠܟܽܠ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ. 10 ܘܰܠܫܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. ܥܩܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܡ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܶܐ. 11 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܳܦ̈ܠܶܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܓܰܠܺܝ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܒܶܠ̣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܶܝܠ. 12 ܘܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܫܒܰܩ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܶܐ ܠܟ݂ܳܖ̈ܡܶܐ ܘܰܠܦܰܠܳܚ̈ܶܐ. 13 ܘܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܩܢ̈ܶܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܒܰܪܘ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܢܚܳܫܗܽܘܢ. ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܒܳܒܶܝܠ. 14 ܘܩܰܕ݂ܣ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܖ̈ܶܐ. ܘܩܰܖ̈ܕܳܠܶܐ. ܘܟܰܦ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܢܣܰܒܘ. 15 ܘܦܺܝܖ̈ܡܶܐ. ܘܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ. ܘܟ݂ܳܣ̈ܶܐ. ܢܣܰܒ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܶܐ. 16 ܘܰܢܣܰܒ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܝܰܡܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܠܰܩܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܠܰܢܚܳܫܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. 17 ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܪܰܘܡܶܗ ܕܥܰܡܽܘܕܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܐܓܳܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܓܳܢܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܗܶܠܩ̈ܶܐ ܘܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܓܳܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 18 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܶܐ ܠܫܰܪܺܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܠܰܨܦܰܢܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܒܳܬܪܶܗ. ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. 19 ܘܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ݂. ܕܗܽܘ ܦܩܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. ܘܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܡܶܬ݂ܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܣܳܦܪܳܐ ܘܰܠܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܡܚܰܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܫܬܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 20 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܕܶܒܠܰܬ݂. 21 ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܶܒܠܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂. ܘܓܰܠܺܝ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ. 22 ܘܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܐܰܩܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܰܓܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ. 23 ܘܰܫܡܰܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܒܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܘܓܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܫܠܶܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܰܓܕܰܠܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܓܕܰܠܝܳܐ ܠܡܰܨܦܝܳܐ. ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬ݂ܰܢܝܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ. ܘܫܰܪܺܝܳܐ ܒܰܪ ܬܢܰܚܡܰܬ݂. ܘܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܘܝܰܙܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܥܟܰܬ݂. ܗܶܢܽܘܢ ܘܓܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 24 ܘܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܕܰܠܝܳܐ. ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܬܶܒܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܦܠܽܘܚܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܢܶܛܐܰܒ ܠܟܽܘܢ. 25 ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ. ܒܰܪ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ. ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܡܚܰܐܗܝ ܠܰܓܕܰܠܝܳܐ ܘܡܺܝܬ݂. ܘܳܐܦ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܨܦܝܳܐ. 26 ܘܩܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܒܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܶܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. 27 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܓܳܠܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܝܰܟܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܫܰܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܐܰܪܺܝܡ ܐܶܘܰܠ ܡܪܽܘܕ݂ܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ݂. ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܝܰܟ݂ܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܦܩܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 28 ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܘܖ̈ܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܒܒܳܒܶܝܠ. 29 ܘܫܰܚܠܶܦ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܐܰܣܽܘܪܶܗ. ܘܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 30. ܘܰܒܫܳܪܽܘܬܶܗ ܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬ݂ܝܰܗܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܒܟܽܠܝܽܘܡ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.