ܒܪܘܟ ܒܪ ܢܪܝܐ

ܐܰܓܰܪܬܳܐ ܕܒܰܪܽܘܟ ܣܳܦܪܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܒܳܒܶܝܠ

 

73. ܘܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܕܫܰܕܰܪ ܒܰܪܽܘܟ ܒܰܪ ܢܶܪܝܳܐ ܠܬܶܫܥܳܐ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ ܕܦܶܠܓܶܗ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܥܶܒܪܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂. ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܳܗ̇ ܗܶܠܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܰܪܽܘܟ ܒܰܪ ܢܶܪܝܳܐ: ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ: ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܥܗܺܝܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܚܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܢ. ܕܰܐܚܒܰܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܰܕܠܳܐ ܡܡܬܽܘܡ ܣܢܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܗܳܐ ܐܶܬܰܐܣܪܰܢ ܟܽܠܰܢ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ ܒܚܰܕ ܐܰܣܽܘܪܝܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܝܺܠܺܝܕܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܛܶܠ ܠܺܝ. ܕܶܐܫܒܽܘܩ ܠܟܽܘܢ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܶܐܡܽܘܬ݂. ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬܒܰܐܺܝܢ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܛܺܝܟܽܘܢ. ܘܰܕܬܶܬܥܺܝܩܽܘܢ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܓܶܕܫܰܬ݂ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܕܰܬܙܰܕܩܽܘܢ ܕܺܝܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܓܙܰܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܬܶܫܬܒܽܘܢ. ܒܨܺܝܪ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܫܬܽܘܢ: ܫܘܶܝܢ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܛܳܒܬܟܽܘܢ ܗܽܘ ܚܰܫܬܽܘܢ ܗܳܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܬܶܬܕܺܝܢܽܘܢ ܘܬܶܫܬܰܢܩܽܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܩܰܒܠܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܪܺܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܠܶܒܟܽܘܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܐܶܙܰܠܬܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܕܟܰܪ ܠܟܽܘܢ: ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢܰܢ: ܕܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܛܥܶܝܢ ܐܰܘ ܢܶܫܒܩܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܒܖ̈ܰܚܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܟܰܢܶܫ ܬܽܘܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ.73 ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܕܡܳܢܳܐ ܓܰܕܫܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ. ܕܰܣܠܶܩ ܥܠܰܝܢ  ܢܒܽܘܟܰܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܚܛܰܝܢ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕܥܰܒܕܰܢ: ܘܠܳܐ ܢܛܰܪܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܦܰܩܕܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܐܰܕܪܶܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓܕܰܫܟܽܘܢ. ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܢܶܫܰܚ. ܐܳܦ ܠܶܢ ܓܶܝܪ ܓܕܰܫܰܢ.75 ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܰܘܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܚܰܕܪܽܘܗ̇ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ: ܘܣܰܚܶܦܘ ܚܶܣܢܰܘܗܝ ܕܫܽܘܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܰܗܓܰܡܘ ܙܶܘ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܢܶܬܥܰܩܪ̈ܳܢ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܛܰܫܺܝܘ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܝܒܽܘܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܟܰܕ݂ ܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܗܽܘܢ ܠܒܶܠܥܕܒܳܒ̈ܶܐ: ܫܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܣܚܺܝܦ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܟܰܕ ܒܙܺܝܙ. ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܟܰܕ ܡܰܘܩܰܕ݂. ܘܥܰܡܳܐ ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܠܶܡ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܢܰܚܪܶܒ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܟܰܪܘ ܘܰܐܘܒܶܠܘ ܠܒܳܒܶܝܠ. ܘܰܐܥܡܰܪܘ ܐܶܢܘܽܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܫܬܰܚܪܰܢ ܚܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܥܳܩܬܳܐ ܕܟܶܬܒܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܰܡܒܰܝܰܐ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ: ܟܡܳܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܡܰܨܠܚܳܐ ܗܘܳܬ݂: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܳܩܬܳܐ ܕܰܡܥܳܩܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܰܐܪܚܶܩܬܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇.76 ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܶܐܒܶܠ ܗܘܺܝܬ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܒܳܥܶܐ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܗܳܠܶܝܢ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܠܰܢ: ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܰܓܠܳܐ ܠܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܒܰܝܰܐ: ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܩ. ܘܰܐܘܕܥܰܢܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܡܶܐܬܺܝܬܗܽܘܢ ܕܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܚܰܘܝܰܢܝ.77 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܟܶܬܒܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܶܬܒܰܝܐܽܘܢ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢ: ܕܡܶܬܒܰܥ ܬܳܒܰܥ ܠܰܢ ܥܳܒܽܘܕܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܢ: ܐܰܝܟ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܠܰܢ. ܐܳܦ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܘܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܺܐܬܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܕܺܝܢܶܗ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܰܨܠܚܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܪܫܥܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܗܶܒܠܳܐ ܗܽܘ ܕܳܡܶܝܢ. ܘܚܳܝܪܺܝܢܰܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܽܐܘܚܕܳܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܡܥܰܘܠܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ. ܘܚܳܙܶܝܢܰܢ ܫܽܘܪܳܪܶܗ ܕܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܟܽܠ ܫܳܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܪܽܘܩܳܐ ܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ. ܘܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܘܪܳܢܶܝܢܰܢ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܒܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܕܚܳܡܶܐ ܢܺܐܒܫܽܘܢ. ܘܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܩܰܫܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܪܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܓܶܠܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܢܶܫܬܰܚܩܽܘܢ. ܘܡܶܬܒܰܝܢܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܟܳܦܪܺܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܢܳܢܳܐ ܕܥܳܒܪܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ.78 ܡܪܰܝܡܳܐ ܓܶܝܪ ܡܣܰܪܗܳܒܽܘ ܡܣܰܪܗܶܒ ܙܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܰܝܬܳܝܽܘ ܡܰܝܬܶܐ ܥܶܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܕܳܢ ܢܕܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܶܗ. ܘܢܶܦܩܽܘܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܟܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܛܽܘܫܝܳܐ. ܘܡܶܒܨܳܐ ܢܶܒܨܶܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܒܬܰܘܳܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܺܝܡ: ܘܰܠܓܶܠܝܳܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ ܒܰܟܐܳܬܳܐ ܡܰܦܶܩ. ܡܶܟܺܝܠ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܢܶܣ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܠܶܒܟܽܘܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܣܰܟܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܳܐ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܠܺܝܟ ܠܰܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܽܘܕ ܗܳܫܳܐ ܒܦܽܘܢܳܩܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܠܺܝܟ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܥܒܰܪ ܥܳܒܪܺܝܢ ܬܽܚܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܒܫܽܘܠܶܡܶܗ ܕܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܚܰܘܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܶܗ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܺܐܬܶܐ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܬܩܶܢܘ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܬܶܬܢܰܝܕܽܘܢ: ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܫܒܺܝܬܽܘܢ ܘܬܽܘܒ ܬܶܫܬܰܢܩܽܘܢ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܩܰܝܳܡ ܗܳܫܳܐ ܐܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܐܰܘ ܕܳܐܬܶܐ: ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܐܳܦܠܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܬܽܘܒ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܛܳܒܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܟܺܝܢ ܠܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܗܳܦܶܟ ܠܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܘܟܽܠ ܥܽܘܙܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܗܳܦܶܟ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܟܽܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܝܳܐܝܽܘܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܶܟ ܚܳܡܶܐ ܘܡܶܣܬܢܶܐ. ܘܟܽܠ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܶܟ ܠܶܫܦܠܳܐ ܘܰܠܒܶܗܬܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܶܟ ܠܒܶܗܬܬܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ. ܘܟܽܠ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܟܳܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܫܶܠܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܦܽܘܢܳܩܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܶܟ ܠܪܶܡܬܳܐ ܘܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܟܽܠ ܩܥܳܬܳܐ ܕܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܟܳܐ ܠܥܰܦܪܳܐ ܘܰܠܫܶܬܩܳܐ. ܘܟܽܠ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܶܟ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܘܟܽܠ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܶܟ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܪܶܓܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܟܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܟܽܠ ܨܢܺܝܥܽܘܬܳܐ ܘܚܳܪܥܽܘܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܟܳܐ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܫܚܳܢ̈ܶܐ ܕܗܳܫܳܐ: ܗܳܦܟܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܰܠܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ. ܗܳܦܟܳܐ ܠܚܶܣܕܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܗܳܫܳܐ: ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܰܒ̈ܥܳܢ. ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܢܺܐܬܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܐ ܐܰܘܕܥܶܬܟܽܘܢ ܥܰܕ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܓܶܝܪ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܬܺܐܠܦܽܘܢ. ܦܰܩܕܰܢܝ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܰܐܪܬܶܟܽܘܢ: ܘܶܐܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܶܐܡܽܘܬ݂. ܐܶܬܕܰܟܪܘ ܕܒܰܙܒܰܢ: ܡܰܣܗܳܕܽܘ ܣܰܗܶܕ ܒܟܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܬܶܥܒܪܽܘܢ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬܶܬܕܰܒܪܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܬܶܛܪܽܘܢܳܝܗܝ ܬܶܬܢܰܛܪܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܬܶܪܥܣܰܪ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܩܬܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܰܛܺܝܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܶܓܕܰܫܟܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܓܕܰܫܟܽܘܢ. ܫܒܰܩܬܽܘܢ ܓܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ:  ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܚܰܫܬܽܘܢ. ܕܶܐܢ ܬܶܬܦܺܝܣܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ: ܬܶܣܒܬܘܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܣܺܝܡ ܘܰܢܛܺܝܪ ܠܟܽܘܢ. ܬܶܗܘܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܒܶܝܬ ܠܺܝ ܘܰܠܟܽܘܢ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܥܰܗܺܝܕܺܝܢ ܠܦܳܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܺܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܰܗܺܝܕܺܝܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܠܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܠܕܺܝܰܬܺܩܺܝ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܠܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܠܫܰܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܛܥܽܘܢ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܗܳܕܶܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܢܰܡܽܘܣܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܟܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܟܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܟܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܳܐ ܢܕܽܘܢܳܢ: ܘܳܝܠܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܺܠܺܝܕ̈ܶܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܗܰܘܝܬܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܕܰܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܕܳܖ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܗܘܰܝܢ ܒܰܐܪܥܰܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕܚܳܛܶܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܥܠܰܝܢ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܟܶܒܘ. ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܢܦܰܩܢ. ܘܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ݂ ܡܶܢܰܢ. ܘܠܰܝܬ ܠܰܢ ܡܶܕܶܡ ܗܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܶܗ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܬܪܽܘܨ ܘܢܰܬܩܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠ ܕܰܐܘܒܶܕܢ: ܘܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܢ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܒܶܕܢ ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܐܘܒܶܕܢ: ܕܰܚܒܳܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܢܳܣܒܺܝܢܰܢ: ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܳܦ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܶܬܒܶܬ݂ ܠܒܳܒܶܝܠ. ܕܳܐܦ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܶܝܢ ܐܰܣܗܶܕ. ܢܗܶܘ̈ܝܳܢ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܪܽܘܚܳܐ ܚܢܰܢ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܰܡܰܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܰܐܘܕܥܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܘܠܐ ܟܰܣܺܝ ܡܶܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܓܳܕܶܫ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܬܒܰܥ ܕܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܕܶܩ ܠܶܗ: ܢܛܰܝܶܒ ܢܰܦܫܰܢ ܕܢܶܣܰܒ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܢܣܶܒ. ܘܕܰܢܣܰܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ݂. ܘܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ: ܘܠܳܐ ܕܢܶܫܬܰܢܰܩ ܥܰܡ ܣܳܢ̈ܰܐܝܢ. ܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠܡܳܐ ܥܶܒܪܰܬ݂. ܘܥܽܘܙܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܫܠܶܡ ܠܶܗ. ܘܡܶܐܬܺܝܬܗܽܘܢ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܥܒܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܩܰܪܺܝܒܳܐ ܩܽܘܠܬܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ ܘܶܐܠܦܳܐ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ. ܒܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܛܰܝܶܒܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ: ܕܡܳܐ ܕܰܪܕܰܝܬܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܐܶܠܦܳܐ: ܬܶܬܢܺܝܚܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܕܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܬܽܘܢ: ܬܶܬܚܰܝܒܽܘܢ: ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܢܰܝܬܶܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܬܰܡܳܢ ܬܽܘܒ ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܠܥܶܕܳܢ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܚܽܘܠܳܦܳܐ ܠܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܫܰܕܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܘܳܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܓܺܗܰܢܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܒܝܰܕ ܚܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ: ܣܳܟܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܢܰܘܒܶܕ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܠܦܠܺܝܢ. ܟܰܕ݂ ܬܽܣܒܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܓܰܪܬܝ: ܩܪܰܐܘܽܗ̇ ܒܟܶܢܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܶܬܗܰܓܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܨܰܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܠܺܝ ܒܝܰܕ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ.