ܐ. ܡܠܟ̈ܐ

ܣܳܦܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ . ܐ .

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ.

 

 

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܐ.

 

1 ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܣܐܶܒ ܘܥ̣ܰܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܡܟܰܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܚܶܢ. 2 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܢܶܒܥܽܘܢ ܠܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܬ݂ܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܬܶܫܟܰܒ ܒܥܽܘܒܳܟ݂. ܘܢܶܫܚܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܡܰܠܟܳܐ. 3 ܘܰܒܥܰܘ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܐܰܒܺܝܫܶܓ ܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗ̇ ܠܡܰܠܟܳܐ. 4 ܘܰܥܠܰܝܡܬܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܛܳܒ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܐ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܳܗ̇. 5 ܘܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܳܐ ܒܰܪ ܚܰܓܺܝܬ݂ ܡܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒ ܘܳܐܡܰܪ. ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 6 ܘܠܳܐ ܟܐܳܐ ܒܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܚܶܙܘܶܗ ܛܳܒ. ܘܠܶܗ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. 7 ܘܰܗܘܰܘ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ ܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܘܥܰܡ ܐܰܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܕ݂ܽܘܢܺܝܳܐ. 8 ܘܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܒܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܫܶܡܥܺܝ. ܘܕܰܥܺܝ. ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܕ݂ܽܘܢܺܝܳܐ. 9 ܘܕܰܒܰܚ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ̣ ܥܺܝܢ ܩܳܨܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܠܥܰܒ̈ܕܰܝ ܡܰܠܟܳܐ. 10 ܘܰܠܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܘܠܰܒܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܰܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܠܳܐ ܩܪܳܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܠܒܰܪܬ݂ ܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܠܳܐ ܫܡܰܥܬܝ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ. 12 ܗܳܫܳܐ ܬܳܝ ܐܶܡܠܟܶܟ݂ܝ ܡܶܠܟܳܐ. ܘܦܰܠܶܛܝ ܢܰܦܫܶܟ݂ܝ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܪܶܟ݂ܝ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 13 ܙܶܠܝ ܥܽܘܠܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܝ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܝܺܡܰܝܬ ܠܰܐܡܬܳܟ݂. ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܟ݂ܝ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܗܽܘ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ. 14 ܘܥܰܕ݂ ܐܰܢ̱ܬܝ ܡܡܰܠܠܳܐ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܺܬܶܐ ܒܳܬ݂ܪܶܟ݂ܝ. ܘܶܐܫܰܡܠܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟܝ. 15 ܘܥܶܠܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܫܒܰܥ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܐ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܣܐܶܒ ܛܳܒ. ܘܰܐܒܺܝܫܳܓ ܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܒܶܪܟܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܫܒܰܥ ܘܣܶܓܕܰܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ. 16 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܒܰܪܬ݂ ܫܒܰܥ. 17 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܝܺܡܰܝܬ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܰܐܡܬܳܟ݂. ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܟ݂ܝ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܗܽܘ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܰܝ. 18 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ. 19 ܘܕܰܒܰܚ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܝܽܘܐܳܒ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܠܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܠܰܒܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܠܳܐ ܩ̣ܪܳܐ. 20 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܠܰܝܟ ܗܽܘ. ܕܰܬ݂ܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܢ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. 21 ܘܡܳܐ ܕܰܫܟܶܒ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܶܗܘܶܐ ܐܶܢܳܐ ܘܒܶܪܝ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܚܰܛܳܝ݂ܺܝ̈ܢ. 22 ܘܥܰܕ݂ ܗܺܝ ܡܡܰܠܠܳܐ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ. 23 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܢܳܬܳܢ. ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܳܐ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܗܽܘ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܰܝ. 25 ܕܰܢܚܶܬ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܕܰܒܰܚ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܠܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܠܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܫܳܬܶܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܢܺܚܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ. 26 ܘܠܺܝ ܕܶܐܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܰܠܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܠܰܒܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܠܳܐ ܩ̣ܪܳܐ. 27 ܐܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܡܰܢ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. 28 ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ. ܩܪܰܘ ܠܺܝ ܠܒܰܪܬ݂ ܫܒܰܥ. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 29 ܘܺܝܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܳܩܳܐ. 30. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܟ݂ܝ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܗܽܘ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܰܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 31 ܘܒܶܪܟܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܫܒܰܥ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܣܶܓܕܰܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܢܺܚܶܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܥܳܠܰܡ. 32 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܩܪܰܘ ܠܺܝ ܠܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܠܰܒܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 33 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܩܽܘܡܘ ܕܒܰܪܘ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܳܪܟܽܘܢ. ܘܰܐܪܟܶܒܘ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܶܪܝ ܥܰܠ ܟܽܘܕܰܢܬܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܫܺܝܠܽܘܚܳܐ. 34 ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܶܗ ܬܰܡܳܢ ܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ ܘܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܩܪܰܘ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܢܺܚܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 35 ܘܣܰܩܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܰܝ. ܘܗܽܘ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܒܳܬ݂ܰܪܝ. ܠܶܗ ܦܶܩܕܶܬ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 36 ܘܰܥܢܳܐ ܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܶܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 37 ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܥܰܡ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܢܰܘܪܶܒ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. 38 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܒܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܩܰܫ̈ܳܬܶܐ. ܘܰܕ݂ܫܳܕܶܝܢ ܒܩܶܠ̈ܥܶܐ ܘܰܐܪܟܒܽܘܗܝ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܘܕܰܢܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܫܺܝܠܽܘܚܳܐ. 39 ܘܰܢܣܰܒ ܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܳܐ ܘܡܰܫܚܽܘܗܝ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܩܪܰܘ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܺܚܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 40 ܘܰܣܠܶܩܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܥܰܡܳܐ ܪܳܒܥܺܝܢ ܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܨܛܰܪܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܒܩܳܠܗܽܘܢ. 41 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܡܙܰܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܰܕ݂ ܓܰܡܰܪܘ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ. ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܝܽܘܐܳܒ ܩܳܠܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܢܰܘ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬܰܓܫܰܬ݂. 42 ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܗܳܐ ܢܳܬܳܢ ܒܰܪ ܐܰܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ. ܥܽܘܠ ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܛܳܒܬ݂ܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. 43 ܘܰܥܢܳܐ ܢܳܬܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܳܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. 44 ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܡܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܠܰܒܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܰܠܩܰܫ̈ܳܬܶܐ. ܘܠܰܕ݂ܫܳܕܶܝܢ ܒܩܶܠܥ̈ܶܐ. ܘܰܐܪܟܒܽܘܗܝ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܘܕܰܢܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 45 ܘܡܰܫܚܽܘܗܝ ܬܰܡܳܢ ܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܺܝܠܽܘܚܳܐ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܚܶܕ݂ܝܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܩܳܠܳܐ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ. 46 ܘܳܐܦ ܝܺܬܶܒ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. 47 ܐܳܦ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘܬܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܢܰܛܐܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܫܡܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܳܟ݂. ܘܢܰܘܪܶܒ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܟ݂. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܒܶܗ. 48 ܘܳܐܦ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ݂ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܒܪܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܰܝ. ܘܥܰܝܢܰܝ̈ ܚܳܙ̈ܝܳܢ. 49 ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܡܙܰܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܓܒܰܪ ܠܽܐܘܪܚܶܗ. 50. ܘܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܳܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܩܳܡ ܘܶܐܙܰܠ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 51 ܘܶܐܬ݂ܚܰܘܺܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܗܳܐ ܕܚܶܠ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܢܺܐܡܶܐ ܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܩܛܽܘܠ ܠܥܰܒܕܶܗ ܒܚܰܪܒܳܐ. 52 ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܚܰܝܠܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܬܶܫܬܟܰܚ ܒܳܬܪܶܗ ܢܡܽܘܬ݂. 53 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ݂. 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

 

1 ܘܰܩܪܶܒܘ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܡܡܳܬ݂. ܘܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܐܶܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܘܰܗܘܺܝ ܓܰܒܪܳܐ. 3 ܘܛܰܪ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܛܰܪ ܩܝܳܡܰܘ̈ܗܝ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܕ݂ܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܣܳܗ̈ܕܘܳܬܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܨܠܰܚ ܒܟܽܠ ܕܬܶܥܒܶܕ݂. ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠ ܬܰܟ݂ܫܰܪ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝ. ܕܶܐܢ ܢܶܛܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܠܡܺܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܺܝ ܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܬܪܶܝܢ ܖ̈ܰܒܝ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܰܐܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ ܘܰܠܥܰܡܣܳܐ ܒܰܪ ܝܳܬ݂ܳܪ. ܕܰܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܚܫܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܶܐܫܰܕ݂ ܕܶܡܗܽܘܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܰܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܕ݂ܳܫ ܒܰܡܣܳܢ̈ܶܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. 6 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܰܚܶܬ݂ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. 7 ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܪܙܰܠܺܝ ܓܶܠܥܳܕ݂ܝܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܢ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܦܳܬܽܘܪܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܫܰܡܫܽܘܢܝ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܟܰܕ݂ ܥܶܪܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒܺܝܫܳܠܽܘܡ ܐܰܚܽܘܟ݂. 8 ܘܗܳܐ ܫܶܡܥܺܝ ܒܰܪ ܓܶܐܪܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܚܽܘܪܺܝܡ ܘܗܽܘ ܨܰܚܝܰܢܝ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܡܰܪܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܙܶܠ̱ܬ݂ ܠܡܰܚܢܺܝܡ. ܘܗܽܘ ܢܚܶܬ݂ ܠܽܐܘܪܥܝ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܶܗ. ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܩܛܠܳܟ݂ ܒܚܰܪܒܳܐ. 9 ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܙܰܟܶܝܘܗܝ. ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܐܚܶܬ݂ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. 10 ܘܰܫܟܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 11 ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܚܶܒܪܽܘܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. 12 ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܬܶܩܢܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܛܳܒ. 13 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ ܒܰܪ ܚܰܓܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܫܠܳܡ ܡܶܐܬ݂ܝܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܳܡ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܶܟ݂ܝ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ. 15 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܥܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܕܠܺܝ ܙܳܕ݂ܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܠܰܝ ܣܳܡܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܢܰܣܒܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢܝ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕܳܐܚܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ. 16 ܘܗܳܫܳܐ ܫܶܐܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ. ܠܳܐ ܬܰܗܦܟ݂ܺܝܢ ܐܰܦܰܝ̈. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ. 17 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܶܡܰܪܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܠܰܐܒܺܝܫܳܓ ܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 18 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܫܒܰܥ. ܫܰܦܺܝܪ. ܐܶܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܥܠܰܝܟ ܠܡܰܠܟܳܐ. 19 ܘܥܶܠܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܫܒܰܥ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ. ܘܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܠܽܐܘܪܥܳܗ̇ ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܳܗ̇. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܠܶܐܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. 20 ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܫܶܐܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܫܳܐܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ. ܫܐܰܠܝ ܐܶܡܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ. 21 ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܬܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܐܳܒܺܝܫܳܓ ܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܠܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܳܐ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 22 ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܐܡܶܗ. ܠܡܳܢܳܐ ܫܐܶܠܬܝ ܠܶܗ ܐܳܒܺܝܫܳܓ ܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܠܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܐܰܠܝ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܳܚܝ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢܝ. ܘܠܶܗ ܐܰܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. 23 ܘܺܝܡܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܺܝ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܡܰܠܶܠ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 24 ܘܗܳܫܳܐ ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܬ݂ܩܢܰܢܝ ܘܰܐܘܬܒܰܢܝ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ. 25 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ. 26 ܘܠܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܰܥܢܳܬ݂ܽܘܬ݂ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܚܰܩܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܳܒ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܩܛܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܩܰܠܬ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܘܶܐܨܛܰܥܰܪܬ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܶܐܨܛܰܥܰܪ ܒܶܗ ܐܳܒܝ. 27 ܘܰܐܦܩܶܗ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܰܐܒܺܝܬܳܪ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܺܝܠܺܝ ܒܫܺܝܠܽܘ. 28 ܘܛܶܒܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܝܽܘܐܳܒ ܕܶܐܬ݂ܩܛܶܠ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܐܳܒ ܨܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܳܐ ܨܠܳܐ ܘܰܥܪܰܩ ܝܽܘܐܳܒ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 29 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܰܥܪܰܩ ܝܽܘܐܳܒ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܶܠ ܦܓܰܥ ܒܶܗ. 30. ܘܥܰܠ ܒܰܢܝܳܐ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܦܽܘܩ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܦܰܢܺܝ ܒܰܢܝܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܝܽܘܐܳܒ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܢܳܢܝ. 31 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ. ܘܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܘܰܩܛܽܘܠܳܝܗܝ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܕܡܳܐ ܙܰܟܝܳܐ ܕܶܐܫܰܕ݂ ܝܽܘܐܳܒ ܡܶܢܝ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. 32 ܘܢܰܗܦܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܕܰܦܓܰܥ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܘܛܳܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܳܐܒܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ. ܠܰܐܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܥܰܡܣܳܐ ܒܰܪ ܝܳܬܰܪ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 33 ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܕܡܶܗܽܘܢ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܘܰܒܪܺܝܫܳܐ ܕܙܰܪܥܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ. ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܠܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 34 ܘܰܣܠܶܩ ܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܩܰܒܪܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. 35 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܠܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܒܺܝܬܳܪ. 36 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܩ̣ܪܳܐ ܠܫܶܡܥܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܢܺܝ ܠܳܟ݂ ܒܰܝܬܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܬܶܒ ܬܰܡܳܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܟ݂ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܳܐ. 37 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܚܠܳܐ ܕܩܶܕ݂ܪܽܘܢ. ܕܰܥ ܡܶܕܰܥ ܕܰܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂. ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܫܳܟ݂. 38 ܘܶܐܡܰܪ ܫܶܡܥܺܝ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܫܶܡܥܺܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 39 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܥܪܰܩܘ ܬܪܶܝܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܥܺܝ. ܠܘܳܬ݂ ܐܰܟܺܝܫ ܒܰܪ ܡܰܥܟܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܳܬ݂ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܫܶܡܥܺܝ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܓܳܬ݂. 40 ܘܩܳܡ ܫܶܡܥܺܝ ܐܰܪܡܺܝ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܓܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܟܺܝܫ ܠܡܶܒܥܳܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܙܰܠ ܫܶܡܥܺܝ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܓܳܬ݂. 41 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܶܐܙܰܠ ܫܶܡܥܺܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܓܳܬ݂ ܘܰܗܦܰܟ݂. 42 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܩ̣ܪܳܐ ܠܫܶܡܥܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܐܰܘܡܺܝܬܳܟ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܣܰܗܕܶܬ݂ ܒܳܟ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܬܶܥܒܰܪ ܢܰܚܠܳܐ ܕܩܶܕ݂ܪܽܘܢ. ܡܶܕܰܥ ܬܶܕܰܥ ܕܰܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂. ܘܶܐܡܰܪܬ ܫܰܦܺܝܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂. 43 ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܛܰܪܬ ܡܰܘܡܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂. 44 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܶܡܥܺܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܠܶܒܳܟ݂. ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܟ݂ ܒܪܺܝܫܳܟ݂. 45 ܘܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܟ݂. ܘܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܬ݂ܩܰܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 46 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܰܢܦܰܩ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܘܡܺܝܬ݂.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ .

 

1 ܘܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܩܢܰܬ݂ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܢܣܰܒ ܠܒܰܪܬܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܫܰܠܶܡ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 2 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܰܡܳܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܒܢܺܝ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. 3 ܘܰܪܚܶܡ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܕܰܒܰܚ ܗܘܳܐ. ܘܣܳܐܶܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 4 ܘܶܐܙܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܠܓܶܒܥܽܘܢ ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܬܰܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܳܠܶܦ ܥܠܰܘ̈ܳܢ ܡܕܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܓܶܒܥܽܘܢ. 5 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܫܐܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ݂. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܥ̣ܒܰܕܬ ܥܰܡ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܗܰܠܶܟ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܒܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܢܛܰܪܬ ܠܶܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ. ܕܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 7 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܡܠܶܟ݂ܬ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܚܠܳܦ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ ܘܶܐܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܦܰܩ ܘܰܠܡܶܥܰܠ. ܒܓܰܘ ܥܰܡܳܟ݂ ܕܰܓܒܰܝܬ. 8 ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܫܶܒ ܡܶܢ ܣܽܘܓܶܐܗ. 9 ܗܰܒ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܠܶܒܳܐ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܠܥܰܡܳܟ݂. ܘܰܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܒܶܝܬ݂ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܕ݂ܳܢܶܗ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 10 ܘܰܫܦܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܫܐܶܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܚܠܳܦ ܕܰܫܐܶܠܬ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܐܶܠܬ ܠܳܟ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܐܶܠܬ ܠܳܟ݂ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܠܳܐ ܫܐܶܠܬ ܠܳܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܫܐܶܠܬ ܠܳܟ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܕܺܝܢܳܐ. 12 ܗܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܳܟ݂. ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܠܶܒܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ. ܕܰܐܟ݂ܘܳܬܳܟ݂ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܒܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂. 13 ܘܳܐܦ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܐܶܠܬ݂ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂. ܐܳܦ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ. ܐܳܦ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂. ܐ̱ܢܳܫ ܒܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܝ̈ܟ. 14 ܘܶܐܢ ܬܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܠܡܶܛܰܪ ܩܝܳܡܰܝ̈ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕܗܰܠܶܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܐܰܣܓܶܐ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟ. 15 ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܚܳܙܶܐ ܚܶܠܡܳܐ ܗܽܘ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܪܽܘܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܫܬܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. 16 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܰܝ̈ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ ܙܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 17 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܐܶܢܳܐ ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܥܳܡܖ̈ܳܢ ܗܘܰܝܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܝܶܠܕܶܬ݂ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܒܰܝܬܳܐ. 18 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܝܶܠܕܶܬ݂. ܝܶܠܕܰܬ݂ ܐܳܦ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܚܢܰܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܬܰܖ̈ܬܰܝܢ ܚܢܰܢ ܒܒܰܝܬܳܐ. 19 ܘܡܺܝܬ݂ ܒܪܳܗ̇ ܕܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܕܕܶܡܟܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ. 20 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܒܶܪܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܰܐܡܬܳܟ݂ ܕܳܡܟܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܰܐܪܡܝܰܬܶܗ ܒܥܽܘܒܳܗ̇. ܘܠܰܒܪܳܗ̇ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ ܒܥܽܘܒܝ. 21 ܘܩܳܡܶܬ݂ ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܰܐܝܢܶܩ ܒܶܪܝ. ܘܚܳܙܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܬ݂ܒܰܩܺܝܬ݂ ܒܶܗ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܒܶܪܝ ܕܝܶܠܕܶܬ݂. 22 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܒܶܪܝ ܗܽܘ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܒܪܶܟ݂ܝ ܗܽܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ. 23 ܘܗܳܝ ܐܳܡܪܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܒܪܶܟ݂ܝ ܗܽܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܶܪܝ ܗܽܘ ܚܰܝܳܐ. ܘܢܳܨ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܝܬܰܘ ܠܺܝ ܣܰܝܦܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܣܰܝܦܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܦܽܘܣܩܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܕܚܰܝ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܘܗܰܒܘ ܦܶܠܓܶܗ ܠܰܚܕ݂ܳܐ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܠܰܚܕ݂ܳܐ. 26 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܰܒܪܳܗ̇ ܚܰܝ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܗܦܶܟ݂ܘ ܖ̈ܰܚܡܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܒܪܳܗ̇. ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܗܒܽܘܗܝ ܠܳܗ̇ ܠܛܰܠܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ. ܡܶܩܛܰܠ ܠܳܐ ܬܶܩܛܠܽܘܢܶܗ ܘܗܳܝ ܐܳܡܪܳܐ. ܠܳܐ ܠܺܝ ܐܳܦܠܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܢܶܗܘܶܐ. ܦܽܘܣܩܽܘܗܝ. 27 ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܒܽܘܗܝ ܠܳܗ̇ ܠܛܰܠܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ. ܘܡܶܩܛܰܠ ܠܳܐ ܬܶܩܛܠܽܘܢܶܗ. ܗܳܝ ܗܺܝ ܐܶܡܶܗ. 28 ܘܰܫܡܰܥܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܕܳܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܕܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܥܰܙܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. 3 ܐܶܠܺܝܚܪܰܦ ܘܰܐܚܝܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܫܳܐ ܣܳܦܖ̈ܶܐ. ܘܝܽܘܫܳܦܳܛ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܠܽܘܕ݂ ܡܥܰܗܕ݂ܳܢܳܐ. 4 ܘܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܨܳܕܽܘܩ ܘܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. 5 ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܢܳܬܳܢ ܥܰܠ ܩܰܝܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܙܳܒܽܘܪ ܒܰܪ ܢܳܬܳܢ ܟܳܗܢܳܐ ܪܳܚܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 6 ܘܰܐܒܺܝܢܫܳܪ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܪܳܡ ܒܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. 7 ܘܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܡܬܰܪܣܶܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܘܰܠܚܰܝܠܳܐ. ܝܰܪܚܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܠܰܡܬܰܪܣܳܝܽܘ. 8 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܪ ܚܽܘܪ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. 9 ܒܰܪ ܕܩܰܪ ܒܡܰܩܰܨ ܘܰܒܫܰܥܠܒܺܝܡ. ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. ܘܒܺܐܝܠܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܚܰܢܳܢ. 10 ܒܰܪ ܚܰܣܰܕ݂ ܒܪܰܒܽܘܬ݂. ܕܺܝܠܶܗ ܣܳܟ݂ܽܘܬ݂ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܳܦܳܪ. 11 ܒܰܪ ܐܰܒܺܝܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܢܦܶܬܕܽܘܪ. ܛܰܦܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 12 ܒܰܥܢܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܠܽܘܕ݂ ܒܬܰܥܢܳܟ݂ ܘܰܒܡܰܓܳܕܽܘ. ܘܰܒܟܽܠ ܒܶܝܬ݂ ܝܳܫܳܢ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܨܰܪܬ݂ܳܢ. ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܠܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܳܫܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܒܶܠ ܡܚܽܘܠܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܒܪܳܐ ܕܰܢܩܶܡܥܰܡ. 13 ܒܰܪ ܓܰܒܰܪ ܒܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܕܺܝܠܶܗ ܚܒܶܠ ܝܳܐܺܝܪ ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܚܒܶܠ ܐܳܪܓܽܘܒ ܕܰܒܒܰܝܫܳܢ ܫܬܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܠܗܶܝܢ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܘܣܽܘܟܖ̈ܶܐ ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 14 ܐܰܚܺܝܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܓܰܕܽܘ ܒܡܶܚܢܺܝܡ. 15 ܐܰܚܺܝܡܥܶܨ ܒܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܣܰܒ ܠܒܶܣܡܰܬ݂ ܒܰܪܬܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 16 ܒܰܥܢܳܐ ܒܰܪ ܚܽܘܫܺܝ ܒܳܐܫܺܝܪ ܘܰܒܒܰܥܠܽܘܬ݂. 17 ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܒܰܪ ܦܳܪܽܘܚ ܒܺܐܝܣܳܟܳܪ. 18 ܫܶܡܥܺܝ ܒܰܪ ܐܰܠܳܐ ܒܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 19 ܓܰܒܰܪ ܒܰܪ ܐܽܘܪܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܣܺܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܽܘܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܝܫܳܢ. ܘܩܰܝܽܘ̈ܡܶܐ ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܕܒܰܐܪܥܳܐ. 20 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܦܰܬ݂ ܝܰܡܳܐ. ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ. ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܘܫܳܬܶܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ. 21 ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܦܳܠܚܺܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 22 ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܚܡܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܟܽܘܖ̈ܺܝܢ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܶܫܬܺܝܢ ܟܽܘܖ̈ܺܝܢ ܩܰܡܚܳܐ. 23 ܘܥܶܣܪܳܐ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ ܕܦܶܛܡܳܐ. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ ܕܪܶܥܝܳܐ. ܘܰܡܳܐܐ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܰܛܒܰܝ̈ܳܐ. ܘܝܰܚܡܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܥܰܘܦܳܐ ܡܦܰܛܡܳܐ. 24 ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠ ܥܒܳܪ ܢܰܗܪܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܚܦܺܝܣ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܰܙܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܒܰܥܒܳܪ ܢܰܗܪܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ. 25 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ ܬܚܶܝܬ݂ ܓܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܬܺܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܕܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. 26 ܘܰܗܘܰܘ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܽܘܖ̈ܰܘܳܢ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ ܠܰܪܟ݂ܽܘܒܶܗ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܖ̈ܳܫܺܝܢ. 27 ܘܰܡܬܰܪܣܶܝܢ ܩܰܝܽܘ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܩܳܪܶܒ ܠܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܓܒܰܪ ܒܝܰܪܚܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܒܰܨܪܺܝܢ ܡܶܕܶܡ. 28 ܘܰܣܥܳܖ̈ܶܐ ܘܬܶܒܢܳܐ ܠܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܰܠܣܽܘܣܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕܩܶܗ. 29 ܘܝܰܗܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ݂ ܠܶܒܳܐ. ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. 30. ܘܣܶܓܝܰܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ ܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܗܽܘܢ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. 31 ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܡܶܢ ܐܳܬ݂ܰܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܝܳܐ. ܘܗܳܡܳܢ ܘܟܰܠܟܳܠ ܘܕܰܪܕܰܥ ܒܢܰܝ̈ ܡܳܚܽܘܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܫܡܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ. 32 ܘܡܰܠܶܠ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܡܰܬ݂ܠܺܝ̈ܢ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܶܗ ܐܳܠܶܦ ܘܚܰܡܶܫ. 33 ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܐܰܖ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܠܽܘܦܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ. ܥܰܠ ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܥܰܠ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܘܥܰܠ ܢܽܘ̈ܢܶܐ. 34 ܘܳܐܬܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܚܶܟ݂ܡܬܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

 

1 ܘܫܰܕܰܪ ܚܺܝܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫ̣ܡܰܥ ܕܠܶܗ ܡܫܰܚܘ ܕܢܰܡܠܶܟ݂ ܚܠܳܦ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܚܶܡ ܗܘܳܐ ܚܺܝܪܳܡ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 2 ܘܰܫܠܰܚ ܚܺܝܪܳܡ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܒܰܪܟܶܗ. ܘܰܫܠܰܚ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܚܺܝܪܳܡ ܘܶܐܡܰܪ. 3 ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܩܖ̈ܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܚܰܕ݂ܪܽܘܗܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܦܰܣܬ݂ܳܐ ܕܪܶܓܠܶܗ. 4 ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝ ܠܰܝܬ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܦܶܓܥܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. 5 ܘܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ ܕܰܒܪܳܟ݂ ܕܰܐܩܺܝܡܶܬ݂ ܚܠܳܦܰܝܟ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܟ݂. ܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ. 6 ܘܗܳܫܳܐ ܦܩܽܘܕ݂. ܘܢܶܦܣܩܽܘܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܥܰܒܕܰܝ̈ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܰܐܓܪܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ݂. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܠܰܝܬ ܒܰܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܝܳܕܰܥ ܠܡܶܦܣܰܩ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܨܰܝܕܢܳܝ̈ܶܐ. 7 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܚܺܝܪܳܡ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܚܕ݂ܺܝ ܛܳܒ. ܘܶܐܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ݂ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 8 ܘܰܫܠܰܚ ܚܺܝܪܳܡ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܠܰܚܬ ܠܺܝ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܟ݂. ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܖ̈ܙܶܐ ܘܰܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܫܰܖ̈ܘܰܝܢܶܐ. 9 ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܢܶܚܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ ܠܝܰܡܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܛܰܘܦܳܐ ܒܝܰܡܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܬܶܫܠܽܘܚ ܠܺܝ. ܘܰܐܪܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܣܒܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܘܬܶܬܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܠܒܰܝܬܝ. 10 ܘܰܗܘܳܐ ܚܺܝܪܳܡ ܝܳܗܶܒ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܖ̈ܙܶܐ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܫܰܖ̈ܘܰܝܢܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܨܒܳܐ. 11 ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܝܰܗܒ ܠܚܺܝܪܳܡ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܽܘܖ̈ܺܝܢ ܕܚܶܛ̈ܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܽܘܖ̈ܶܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܥܨܺܝܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܚܺܝܪܳܡ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ. 12 ܘܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܚܺܝܪܳܡ ܠܒܶܝܬ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ. 13 ܘܰܐܣܶܩ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 14 ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܶܒܢܳܢ. ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܠܦܺܝܢ ܝܰܪܚܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܠܶܒܢܳܢ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܪܰܡ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. 15 ܘܰܗܘܰܘ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܩܽܘܦܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܬ݂ܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܦܳܣܠܺܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ. 16 ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ. ܕܰܡܫܰܠܛܺܝܢ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. 17 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܰܡܫܰܟܠܳܠܽܘܬܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܦܣܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. 18 ܘܰܦܣܰܠܘ ܒܰܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܕܚܺܝܪܳܡ. ܘܰܐܖ̈ܓܽܘܒܠܶܐ. ܘܬܰܩܶܢܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܐܰܪܒܰܥ ܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܡܳܢܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܠܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܐܺܝܳܪ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܰܪܚܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 2 ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܫܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܶܗ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ. 3 ܘܶܐܣܛܘܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܬ݂ܳܝܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܽܘܪܟܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. 4 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܒܰܝܬܳܐ ܟܰܘ̈ܶܐ ܫܛܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܛܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 5 ܘܰܒܢܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ ܚܳܕ݂ܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܐܶܣ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܰܚܕܰܪ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. 6 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪܬܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܳܗ̇. ܘܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܫܶܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܳܗ̇. ܘܰܬ݂ܠܺܝܬ݂ܳܝܬܳܐ ܫܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܕ݂ܳܢܦ̈ܶܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܒܰܝܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ ܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܐܶܣ̈ܶܐ ܒܶܐܣ̈ܶܐ. 7 ܘܒܰܝܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒܢܶܐ. ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܫܠܰܡܠ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܩܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܒܢܺܝ ܘܰܐܪܙܰܦܬ݂ܳܐ ܘܡܰܓܙܪܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐܢ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܒܒܰܝܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒܢܶܐ. 8 ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܚܳܕܰܪܬܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ. ܠܣܶܛܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ. ܘܰܒܩܳܛܰܪܩܛܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܡܶܨܥܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܬ݂ܠܺܝܬ݂ܳܝܬܳܐ. 9 ܘܰܒܢܳܝܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܘܫܰܠܡܶܗ. ܘܛܰܠܠܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ ܒܓܽܘ̈ܒܶܐ ܢܣܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. 10 ܘܰܒܢܳܐ ܚܳܕ݂ܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ. ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܗܶܝܢ. ܘܰܐܘܚܕܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. 12 ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝܬ. ܐܶܢ ܬܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܩܝܳܡܰܝ̈. ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܬܶܛܰܪ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܘܰܬ݂ܗܰܠܶܟ݂ ܒܗܽܘܢ. ܐܰܩܺܝܡ ܦܶܬ݂ܓܳܡܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ݂ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. 13 ܘܶܐܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 14 ܘܰܒܢܳܝܗܝ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܰܝܬܳܐ ܘܫܰܟܠܠܶܗ. 15 ܘܰܒܢܳܐ ܐܶܣܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܒܰܢܣܳܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܡܶܢ ܫܶܬ݂ܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܘ̈ܗܝ. ܩܰܪܡܶܗ ܩܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܘܰܩܪܰܡ ܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ ܒܰܢܣܳܖ̈ܶܐ ܕܫܰܖ̈ܘܰܝܢܶܐ. 16 ܘܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ ܒܰܢܣܳܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܒܢܳܝܗܝ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܠܰܩܕ݂̈ܽܘܫܩܽܘܕܫܶܐ. 17 ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܐ ܒܰܝܬܳܐ. ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܰܘ ܓܰܘܳܝܳܐ. 18 ܘܰܐܪܙܳܐ ܩܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܘܰܓܠܺܝܦ ܗܘܳܐ ܗܶܠܩ̈ܶܐ ܘܒܳܛ̈ܠܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܶܗ. ܕܰܐܪܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܟܺܐܦܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܶܗ. 19 ܘܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܬܰܩܶܢ. ܠܰܡܣܳܡ ܬܰܡܳܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 20 ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܖ̈ܒܥܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܦܬ݂ܳܝܶܗ. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ ܘܩܰܪܡܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. ܘܰܩܪܰܡ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܒܰܐܪܙܳܐ. 21 ܘܩܰܪܡܶܗ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܒܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܦܪܽܘܣܬܕ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܩܰܪܡܶܗ ܕܰܗܒܳܐ. 22 ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܩܪܰܡ ܕܰܗܒܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܩܕܫܳܐ ܩܰܪܡܶܗ ܕܰܗܒܳܐ. 23 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ ܬܪܶܝܢ ܟܖ̈ܽܘܒܺܝܢ ܕܩܰܝܣܳܐ. ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܶܗ. ܕܰܟ݂ܪܽܘܒܳܐ ܚܰܕ݂. 24 ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܟܶܢܦܶܗ ܕܰܟ݂ܪܽܘܒܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܟܶܢܦܶܗ ܕܰܟ݂ܪܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ. 25 ܘܰܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܟܪܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܩܰܘܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. 26 ܘܪܰܘܡܶܗ ܕܰܟ݂ܪܽܘܒܳܐ ܚܰܕ݂. ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܪܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 27 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܰܦ̣ܪܰܣ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟ݂ܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܕܶܒܩܰܬ݂ ܟܶܢܦܶܗ ܕܚܰܕ݂ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܟܶܢܦܶܗ ܕܰܟ݂ܪܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܒܩܰܬ݂ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ. ܘܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂. 28 ܘܰܩ̣ܪܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟ݂ܖ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. 29 ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܣܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܰܟ݂ܪܶܟ݂ ܗܶܠܩ̈ܶܐ. ܘܰܓܠܰܦ ܒܳܛ̈ܠܶܐ. ܘܰܟ݂ܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ. ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ. 30. ܘܰܠܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ ܩܪܰܡ ܕܰܗܒܳܐ. ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ. 31 ܘܰܠܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܥܒܰܕ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܰܘܗܝ ܘܰܡܥܰܫܢܺܝܢ. 32 ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܰܖ̈ܥܺܝܢ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ. ܘܰܓܠܰܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܠܳܦ̈ܶܐ. ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܒܳܛ̈ܠܶܐ. ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ. ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܘܰܩܪܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܘܥܰܠ ܕܶܩ̈ܠܶܐ ܕܰܗܒܳܐ. 33 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ. ܦܖ̈ܽܘܣܬܕܰܘܗܝ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܡܪܰܒܥܺܝܢ. 34 ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܰܖ̈ܥܺܝܢ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܫܰܖ̈ܘܰܝܢܶܐ. ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܰܕ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܓܠܺܝܦܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܬܰܪܥܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܓܠܺܝܦܺܝܢ. 35 ܘܰܓܠܰܦ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܒܳܛ̈ܠܶܐ. ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ. ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܘܰܩܪܰܡ ܒܕܰܗܒܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܓܠܳܦܳܐ. 36 ܘܰܒܢܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܣܚܳܦܺܝ̈ܢ ܕܰܦܣܺܝܠܬܳܐ. ܘܰܣܚܳܦܳܐ ܕܰܟ݂ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. 37 ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܐܬܰܣ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܪܰܚ ܐܺܝܳܪ. 38 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܺܐܝܪܰܚ ܬܶܫܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܰܪܚܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܫܠܶܡ ܒܰܝܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܢܳܝܗܝ ܠܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

 

1 ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܰܬ݂ܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܫܬܰܟܠܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ. 2 ܘܰܒܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܳܒܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬܳܝܶܗ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ. ܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ ܕܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܰܟ݂ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ. 3 ܘܰܡܛܰܠܰܠ ܒܰܐܖ̈ܙܶܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܥܰܠ ܚ̈ܶܬܶܐ ܕܥܰܠ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ. ܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܣܶܕ݂ܪܳܐ. 4 ܘܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ. ܘܡܰܩ̈ܒܠܳܢ ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 5 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܣܶܦ̈ܶܐ ܡܪܰܒܥܺܝܢ. ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂. ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 6 ܘܶܐܣܛܘܳܐ ܕܥܰܡܽܘܕܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂. ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬܳܝܶܗ. ܘܶܐܣܛܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܽܘܕܳܐ ܘܕ݂ܳܪܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 7 ܘܶܐܣܛܘܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܕ݂ܳܐܶܢ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܐܶܣܛܘܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܒܰܕ݂. ܘܩܰܪܡܶܗ ܒܰܐܪܙܳܐ. ܡܶܢ ܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܘ̈ܗܝ. 8 ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܐܶܣܛܘܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂. ܘܒܰܝܬܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܒܰܪܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܰܢܣܰܒ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ. 9 ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕܰܦܣܺܝܠܬܳܐ ܕܰܢܓܺܝܕ݂ܳܐ ܒܛܽܘܪܢܳܘܣ. 10 ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܘܡܶܢ ܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܠ. ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܕܡܰܬ݂ܩܰܢ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܰܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 11 ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕܰܦܣܺܝܠܬܳܐ. ܘܰܐܖ̈ܙܶܐ. 12 ܘܕ݂ܳܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܣܚܳܦܺܝ̈ܢ ܕܰܦܣܺܝܠܬܳܐ. ܘܰܣܚܳܦܳܐ ܕܰܟ݂ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܖ̈ܙܶܐ. ܘܰܠܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ. ܘܠܶܐܣܛܘܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. 13 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܚܺܝܪܳܡ ܡܶܢ ܨܽܘܪ. 14 ܘܗܽܘ ܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܓܒܰܪ ܨܰܝܳܪ ܐܘܡܳܢ ܒܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܒܽܘܝܳܢܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. 15 ܘܨܳܪ ܬܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܪܰܘܡܶܗ ܕܥܰܡܽܘܕܳܐ ܚܰܕ݂. ܬܡܳܢܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܘܚܽܘܛܳܐ ܕܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܟܳܪܶܟ݂ ܠܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 16 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܥܒܰܕ݂. ܠܰܡܣܳܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܰܡܽܘܕܳܐ. ܕܢܶܣܟܬ݂ܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܟ݂ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܟ݂ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܹܬܳܐ. 17 ܘܗܶܠܩܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂. ܗܶܠܩܳܐ ܓܕ݂ܺܝܠܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܠܰܟ݂ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ. ܫܒܰܥ ܠܰܟ݂ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܫܒܰܥ ܠܰܟ݂ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ. 18 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܬܪܶܝܢ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܗܶܠܩܳܐ ܚܰܕ݂. ܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘ ܟܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 19 ܘܰܟ݂ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܫܽܘܫܰܢܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 20 ܘܰܟ݂ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܰܒܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܶܠܩܳܢܳܐ. ܘܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܡܰܐܬܶܝܢ. ܬܪܶܝܢ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ ܟܪܳܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܪܳܡܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. 21 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܶܐܣܛܘܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܝܳܟ݂ܺܝܢ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܒܳܥܳܙ. 22 ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܫܽܘܫܰܢܬܳܐ. ܘܰܫܠܶܡ ܥܒܳܕ݂ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ. 23 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܕܢܶܣܟܬ݂ܳܐ. ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܡܶܢ ܣܶܦܬܶܗ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܶܦܬܶܗ. ܓܠܺܝܠ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ ܘܚܽܘܛܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܟܳܪܶܟ݂ ܠܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 24 ܘܰܦܩܺܝ̈ܥܶܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܣܶܦܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ ܟܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܶܗ. ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܟܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܝܰܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܬܪܶܝܢ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ ܕܰܦܩܺܝܥ̈ܶܐ ܕܰܢܣܺܝܟ݂ܺܝܢ ܒܢܶܣܟܬ݂ܳܐ. 25 ܘܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܦܳܢܶܝܢ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܦܳܢܶܝܢ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܝܰܡܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܐܚܪܳܝܬܗܽܘܢ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ. 26 ܘܰܥܒܳܝܶܗ ܦܫܶܟ݂. ܘܣܶܦܬܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܣܶܦܬܶܗ ܕܟܳܣܳܐ. ܘܦܶܪܥܳܐ ܕܫܽܘܫܰܢܬܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܡܰܬܖ̈ܝܳܢ ܐܳܚܶܕ݂. 27 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ ܥܣܰܪ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܳܗ̇ ܕܰܐܓܳܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܳܗ̇. ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܳܗ̇. 28 ܘܰܥܒܳܕ݂ܗܶܝܢ ܕܰܐܓܳܢ̈ܶܐ. ܓܕ݂ܳܢܦ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܶܝܢ. 29 ܘܥܰܠ ܓܕ݂ܳܢܦ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܚܢܳܩ̈ܶܐ. ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܣܳܝ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܘܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܚܶܙܘܳܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. 30. ܘܰܐܪܒܰܥ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܠܰܐܓܳܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܣܰܪܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܐܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܡܕܰܒ̈ܩܳܢ ܠܗܶܝܢ. ܘܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܶܝܢ. ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܣܟܬ݂ܳܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. 31 ܘܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܓܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܐܰܡܳܐ. ܘܦܽܘܡܳܗ̇ ܓܠܺܝܠ ܐܰܡܳܐ. ܘܦܳܠܓܽܘܬ݂ ܐܰܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܩܥܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܓܕ݂ܳܢܦ̈ܶܐ. ܡܪܰܒܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܓܠܺܝܠܺܝܢ. 32 ܘܰܐܪܒܰܥ ܓܺܝ̈ܓܠܺܝܢ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܠܰܓܕ݂ܳܢܦ̈ܶܐ. ܘܺܐܝ̈ܕ݂ܰܗܳܬ݂ܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܒܰܐܓܳܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܓܺܝܓܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܡܳܐ ܘܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܐܰܡܳܐ. 33 ܘܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܺܐܝ̈ܕܳܗܳܬ݂ܗܶܝܢ. ܘܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܨܶܒܬܗܶܝܢ. ܘܫܽܘܦܪܗܶܝܢ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܢܶܣܟܬ݂ܳܐ. 34 ܘܰܐܪܒܰܥ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܢ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܐܓܳܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ. 35 ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܘܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܐܓܳܢܳܐ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܐܰܡܳܐ. ܘܪܰܘܡܳܗ̇ ܓܠܺܝܠ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܰܐܓܳܢܳܐ. ܘܺܐܝ̈ܕ݂ܳܗܳܬ݂ܳܗ̇ ܘܰܓܕ݂ܳܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇. 36 ܘܰܪܫܰܡ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܐܺܝ̈ܕ݂ܳܗܳܬܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܓܕ݂ܳܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ. ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 37 ܗܳܟܰܢܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܥܣܰܪ ܐܰܓܳܢܺܝ̈ܢ. ܢܶܣܟܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܩܰܘܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ. 38 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܣܰܪ ܠܰܩܢܺܝ̈ܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܡܰܬܖ̈ܝܳܢ ܐܰܚܕ݂ܳܐ ܠܰܩܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܠܰܩܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܓܳܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܥܣܰܪ ܐܰܓܳܢܺܝ̈ܢ. 39 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܓܳܢ̈ܶܐ. ܚܰܡܶܫ ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܝܡܰܢ ܡܰܕ݂ܢܰܚ ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܝܡܢܳܐ. 40 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܚܺܝܪܳܡ ܠܰܩܢ̈ܶܐ. ܘܩܰܕ݂̈ܣܶܐ. ܘܺܐܝܖ̈ܶܐ. ܘܩܰܖ̈ܕ݂ܳܠܶܐ ܘܫܰܠܶܡ ܚܺܝܪܳܡ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 41 ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܰܐܓܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܰܟ݂ܣܳܝ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ. 42 ܘܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܟܣܳܝ̈ܶܐ. ܬܪܶܝܢ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ ܕܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܠܰܟ݂ܣܳܝܳܐ ܚܰܕ݂. ܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘ ܬܪܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܓܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ. 43 ܘܰܐܓܳܢ̈ܶܐ ܥܣܰܪ. ܘܠܰܩܢ̈ܶܐ ܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ. 44 ܘܝܰܡܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܝܰܡܳܐ. 45 ܘܩܰܕ݂ܣ̈ܶܐ ܘܺܐܝܖ̈ܶܐ. ܘܩܰܖ̈ܕܳܠܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ݂ ܚܺܝܪܳܡ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܩܽܘܪܺܝܢܬ݂ܳܝܳܐ. 46 ܒܟ݂ܳܟ݂ܳܪ ܕܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ̣ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܣܰܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܣܳܟ݂ܽܘܬ݂ ܘܒܶܝܬ݂ ܨܰܪܬܳܢ. 47 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܣܳܟ݂ܳܐ ܠܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 48 ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ. 49 ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. ܚܰܡܶܫ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܟܰܦ̈ܶܐ. ܘܰܫܖ̈ܳܓܶܐ. ܘܡܰܠܩܛ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 50. ܘܡܰܙܡܟ̈ܶܐ. ܘܢܰܦܛܺܖ̈ܶܐ. ܘܫܳܚ̈ܠܶܐ. ܘܟܰܦ̈ܶܐ. ܘܦܺܝܖ̈ܡܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. ܘܰܩܖ̈ܳܡܶܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܓܘܳܝܳܐ ܕܰܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ. ܘܰܕܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ. ܕܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. 51 ܘܰܫܠܶܡ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܟܶܣܦܳܐ. ܘܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܐܰܥܶܠ ܠܓܰܙܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 

1 ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܢܶܫ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܠܳܐܪܽܘܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬܶܗ. ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܨܶܗܝܽܘܢ. 2 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܒܚܰܓܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. 3 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 4 ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܠܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܶܐܬ݂ܘܰܥܰܕ݂ܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܪܽܘܢܳܐ. ܘܰܡܕܰܒܚܺܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܢܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒܺܝܢ ܡܶܢ ܣܽܿܘܓܐܗܽܘܢ. 6 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐܪܽܘܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ. ܠܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. 7 ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܰܛܠܠܺܝܢ ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܳܪܽܘܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܩܽܘܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. 8 ܘܰܐܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܡܶܬ݂ܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܕܩܽܘ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܰܩܕ݂ܳܡ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܰܠܒܰܪ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 9 ܠܰܝܬ ܒܳܐܪܽܘܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. ܕܣܳܡ ܬܰܡܳܢ ܡܽܘܫܶܐ ܒܚܽܘܪܺܝܒ. ܟܰܕ݂ ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 10 ܘܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܥܢܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 11 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܡܩܳܡ ܘܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܢܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡ̣ܰܪܬ ܠܡܶܫܪܳܐ ܒܥܰܪܦܠܳܐ. 13 ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܒܢܳܐ ܒܢܺܝܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܳܟ݂. ܡܰܬ݂ܩܢܳܐ ܠܡܰܘܬܒܳܟ݂ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. 14 ܘܰܐܦܢܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܩܳܝܡܺܝܢ. 15 ܘܶܐܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ݂ܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܡܰܠܶܠ ܒܦܽܘܡܶܗ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ ܘܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܫܰܠܶܡ. ܘܶܐܡܰܪ. 16 ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܦ̣ܩܶܬ݂ ܠܥܰܡܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܳܐ ܨܒܺܝܬ݂ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܶܡܝ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܨܒܺܝܬ݂ ܒܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 17 ܘܰܗܘܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܚܠܳܦ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ. ܫܰܦܺܝܪ ܥ̣ܒܰܕܬ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܒܠܶܒܳܟ݂. 19 ܒܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܪܳܟ݂ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܚܰܨܳܟ݂. ܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ. 20 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܘܩܳܡܶܬ݂ ܚܠܳܦ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܘܝܶܬܒܶܬ݂ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܢܺܝܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 21 ܘܣ̣ܳܡܶܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܐܳܪܽܘܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 22 ܘܩ̣ܳܡ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܦܪܰܣ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܨܰܠܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ. 23 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܕܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܩܝܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. 24 ܕܰܢ̣ܛܰܪܬ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡ̣ܰܪܬ ܠܶܗ. ܕܡ̣ܰܠܶܠܬ ܒܦܽܘܡܳܟ. ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܫܰܡ̣ܠܺܝܬ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 25 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܛܰܪ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡ̣ܰܪܬ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܢ ܢܶܛܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܗܰܠܶܟ݂ܬ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. 26 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܶܬ݂ܗܰܝܡܰܢ ܦܶܬ݂ܓܳܡܳܟ݂ ܕܺܝܡܰܝܬ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. 27 ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܝܺܬܶܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܠܳܟ݂. ܠܳܐ ܟ݂ܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ. 28 ܘܶܐܬ݂ܦܰܢ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܥܰܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܠܡܶܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 29 ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܦܬ݂ܺܝ̈ܚܳܢ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܶܐܡ̣ܰܪܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܶܡܝ ܬܰܡܳܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 30. ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬ݂ܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܡܰܥܡܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܩ. 31 ܐܶܢ ܢܶܚܛܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܘܰܢܚܰܝܒܺܝܘܗܝ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܠܡܰܘܡܳܝܽܘܬܶܗ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܘܢܺܐܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒܚܳܟ݂ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. 32 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܘܰܬܕ݂ܽܘܢ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܠܰܡܚܰܝܳܒܽܘ ܠܚܰܝܳܒܳܐ. ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܠܰܡܙܰܟܳܝܽܘ ܠܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܟܳܝܽܘܬܶܗ. 33 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܬܬܒܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ. ܟܰܕ݂ ܢܶܚܛܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܢܬ݂ܽܘܒܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ݂. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 34 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܰܕ݂ܥܰܡܳܟ݂. ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܰܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝ̣ܰܗܒܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 35 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܬ݂ܟܠܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܘ ܠܳܟ݂. ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܦܢܽܘܢ. 36 ܟܰܕ݂ ܬܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬ݂ܶܫܒܽܘܩ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ݂ ܘܰܕ݂ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܰܕ݂ ܬܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܬܶܬܶܠ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 37 ܘܟܰܦܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܘܫܽܘܩܳܦܳܐ ܘܝܰܪܩܳܢܳܐ. ܘܩܰܡܨܳܐ ܘܙܳܚܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܢܥܺܝܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܟܽܘܪܗܳܢ. ܘܟܽܠ ܡܰܚܘܳܐ. 38 ܘܟܽܠ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟܽܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܓܒܰܪ ܡܰܟ݂ܬܳܫܳܐ ܕܠܶܒܶܗ. ܘܢܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. 39 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܬ݂ܩܢܳܐ ܕܡܰܘܬܒܳܟ݂. ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܘܬܶܥܒܶܕ݂. ܘܬܶܬܶܠ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܕܬܶܕܰܥ ܠܶܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 40 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܚܰܝܺܝܢ. ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 41 ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ݂. 42 ܟܰܕ݂ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܫܡܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ. ܘܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܘܰܕ݂ܪܳܥܳܟ݂ ܪܳܡܳܐ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. 43 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܬ݂ܩܢܳܐ ܕܡܰܘܬܒܳܟ݂. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܫܡܳܟ݂. ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܕܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ݂. 44 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܦܽܘܩ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬ݂ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܳܗ̇. ܘܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ ܠܰܫܡܳܟ݂. 45 ܘܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܒܳܥܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܢܶܚܛܽܘܢ ܠܳܟ݂. 46 ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܚܳܛܶܐ. ܘܪܳܓܶܙ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܫܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ. ܘܫܳܒܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܐܰܘ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ. 47 ܘܢܶܬ݂ܚܰܫܒܽܘܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܰܢܬ݂ܽܘܒܽܘܢ. ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܚܛܰܝܢ ܘܰܐܣܟܶܠܢ ܘܰܐܥܠܺܝܢ. 48 ܘܢܶܬ݂ܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܫܒܰܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܪܥܗܽܘܢ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ݂ ܠܰܫܡܳܟ݂. 49 ܘܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܬ݂ܩܢܳܐ ܕܡܰܘܬܒܳܟ݂. ܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܒܳܥܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܗܽܘܢ. 50. ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܘ ܠܳܟ݂. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܒܳܟ݂. ܘܬܶܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܪܚܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 51 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܟ݂. ܕܰܐܦܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܘܪܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. 52 ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܦܬ݂ܺܝ̈ܚܳܢ ܥܰܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܰܕ݂ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ݂. 53 ܡܶܛܽܠ ܐܰܢ̱ܬ ܦܪܰܫܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܟܰܕ݂ ܐܰܦܶܩܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 54 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܟܽܠܳܗ̇ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܺܝܟ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܘܗܝ. ܘܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܦܖ̈ܺܝܣܳܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. 55 ܘܩܳܡ ܘܒܰܪܶܟ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. 56 ܒܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܢܝܳܚܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ. ܘܠܳܐ ܢܦܰܠ ܚܰܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ. 57 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܥܰܡܰܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܠܳܐ ܢܰܪܦܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܩܰܢ. 58 ܠܡܰܦܢܳܝܽܘ ܠܶܒܰܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܩܝܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܕ݂ܺܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. ܕܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. 59 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ. 60. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. 61 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܒܟܽܘܢ ܫܠܶܡ ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܩܝܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܕ݂ܺܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 62 ܘܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܒܚܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 63 ܘܕܰܒܰܚ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 64 ܘܚܰܕܶܬ݂ܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܩܰܕܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܠܓܰܘܳܗ̇ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܬܰܡܳܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܙܥܽܘܪ ܗܘܳܐ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܫܰܠ̈ܡܶܐ. 65 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܚܰܓܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ ܟܢܺܝܫܺܝܢ. ܡܶܢ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܚܡܰܬ݂. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܐܰܪܒܰܬܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 66 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܫܰܕܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܘܒܰܪܶܟ݂ܘ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܶܝܢ ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܶܒܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܶܗ ܘܠܥܰܡܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

 

1 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܰܨܒܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. 2 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܒܓܶܒܥܽܘܢ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܶܡܥܶܬ݂ ܨܠܽܘܬܳܟ݂ ܘܒܳܥܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܕܰܒܥܰܝܬ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ. ܘܩܰܕܫܶܬ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝܬ. ܠܰܡܣܳܡ ܫܶܡܝ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܘܠܶܒܝ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 4 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܗܰܠܶܟ݂ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܗܰܠܶܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ ܠܶܒܳܐ ܘܒܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂. ܘܰܩܝܳܡܰܝ̈ ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܬܶܛܰܪ. 5 ܐܰܩܺܝܡ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܕܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܘܶܐܢ ܡܶܗܦܰܟ݂ ܬܶܗܦܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܪܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܰܩܝܳܡܰܝ̈ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܬܺܐܙܽܠܘܢ ܘܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. 7 ܐܰܘܒܶܕ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܩܰܕܫܶܬ݂ ܠܫܶܡܝ ܐܶܥܩܪܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܬ݂ܠܳܐ ܘܰܠܬ݂ܽܘܢܳܝܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 8 ܘܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܒ. ܘܟܽܠ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܢܶܬ݂ܡܰܗ ܘܢܰܫܪܶܩ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. 9 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܗܗܽܘܢ ܕܰܐܦܶܩ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܒܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܽܠܳܗ̇. 10 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܒܳܬܺܝ̈ܢ. ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. 11 ܘܚܺܝܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ ܬܰܪܣܺܝ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܖ̈ܙܶܐ. ܘܰܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܫܰܖ̈ܘܰܝܢܶܐ. ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܨܒܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܚܺܝܪܳܡ ܥܶܣܪܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܓ̣ܠܺܝܠܳܐ. 12 ܘܰܢܦܰܩ ܚܺܝܪܳܡ ܡܶܢ ܨܽܘܪ ܠܡܶܚܙܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܦܰܖ̈ܝ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 13 ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܺܝ. ܐܳܚܝ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܒܽܘܠܺܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 14 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܚܺܝܪܳܡ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 15 ܘܗܳܢܳܐ ܦܽܘܣܩܳܢܳܐ ܕܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ ܕܰܐܣܶܩ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܒܢܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܡܰܠܰܘ. ܘܚܳܨܽܘܪ. ܘܡܰܓܕܽܘ. ܘܓܳܙܳܪ. 16 ܘܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܠܓܳܙܳܪ. ܘܰܐܘܩܕ݂ܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܩܰܛܶܠ. ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܠܒܰܪܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 17 ܘܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܓܳܙܳܪ ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܚܳܘܪܳܢ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ. 18 ܘܰܠܒܰܥܠܽܘܬ݂. ܘܰܠܬ݂ܶܕ݂ܡܽܘܪ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ. 19 ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ. ܕܰܗܘܰܝ̈ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܰܨܒܳܐ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܒܠܶܒܢܳܢ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. 20 ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢ ܐܳܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܚܰܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 21 ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܥ̣ܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܡܰܣܩܰܝ̈ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 22 ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬ݂ܳܢܶܐ. ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܪܰܘܖ̈ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܘܗܝ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ ܘܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ. 23 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܕܥܰܠ ܥܒ̈ܳܕ݂ܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܕܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܡܰܥܒܕ݂ܺܝܢ ܒܰܥܒܳܕ݂ܳܐ. 24 ܘܒܰܪܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܢܳܐ ܠܡܰܠܽܘ. 25 ܘܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 26 ܘܫܰܠܡܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܣܦܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܥܶܨܺܝܢܽܘ ܓܒܰܪ ܕܥܰܡ ܐܰܠܽܘܬ݂. ܥܰܠ ܣܦܰܬ݂ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܪܘܰܕ݂. 27 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܚܺܝܪܳܡ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܣܦܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܣܰܦܳܢ̈ܶܐ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܝܰܡܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. 28 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܘܦܺܝܪ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

 

1 ܘܡܰܠܟܰܬ݂ ܫܒܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܫܶܡܥܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 2 ܘܶܐܬܳܬ݂ ܠܰܡܢܰܣܳܝܽܘܬܶܗ ܒܽܐܘܚ̈ܕܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܛܳܒ. ܘܓܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܢܰܣܝܰܬܶܗ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇. 3 ܘܚܰܘܝܳܗ̇ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟܰܣܺܝ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܘܝܳܗ̇. 4 ܘܰܚܙܳܬ݂ ܡܰܠܟܰܬ݂ ܫܒܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܟ݂ܡܬܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܳܐ. 5 ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ. ܘܡܰܘܬܰܒ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܩܝܳܡ ܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܳܩܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܪܰܬ݂ ܒܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܪܽܘܚܳܐ. 6 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܫܶܡܥܶܬ݂ ܒܰܐܪܥܝ. ܥܰܠ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ ܘܥܰܠ ܚܶܟ݂ܡܬܳܟ݂. 7 ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܢܶܬ݂ ܠܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܺܝܬ݂ ܘܰܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܘܗܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝܘ ܠܺܝ ܦܶܠܓܳܐ. ܐܰܘܣܶܦܬ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܛܳܒܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܛܶܒܳܐ ܕܫܶܡܥܶܬ݂. 8 ܛܽܘܒܰܝܗܶܝܢ ܠܢܶܫܰܝ̈ܟ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܚܶܟ݂ܡܬܳܟ݂. 9 ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܪܺܝܟ݂. ܕܰܨܒܳܐ ܒܳܟ݂ ܘܰܐܘܬܒܳܟ݂ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. 10 ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܕܝܶܗܒܰܬ݂ ܡܰܠܟܰܬ݂ ܫܒܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. 11 ܘܳܐܦ ܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܕܚܺܝܪܳܡ ܛܥܶܢ̈ܝ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܘܦܺܝܪ. ܘܰܐܝ̈ܬܺܝ ܡܶܢ ܐܰܘܦܺܝܪ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܩܺܝܣܽܘܬ݂ܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. 12 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܩܺܝܣܽܘܬ݂ܳܐ ܬܰܨܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. ܘܩܺܝܬ݂ܳܖ̈ܶܐ. ܠܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܩܺܝܣܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 13 ܘܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܝܰܗܒ ܠܡܰܠܟܰܬ݂ ܫܒܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܨܒܳܬ݂ ܘܫܶܐܠܰܬ݂. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܝܰܗܒ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܰܢܝܰܬ݂ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܗ̇ ܗܺܝ ܘܥܰܒܕܶܝ̈ܗ̇. 14 ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܬ݂ܩܳܠ ܕܰܗܒܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܫܶܬ݂ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 15 ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܽܘܡܳܢ̈ܶܐ. ܘܬܶܐܓܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܬܰܓܳܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܥܰܖ̈ܒܳܝܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 16 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܣܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. ܘܫܶܬ݂ ܡܳܐܐ ܡܢܺܝ̈ܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܰܣܶܩ ܥܰܠ ܣܰܟܪܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. 17 ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܡܓܶܢܺܝ̈ܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܡܢܺܝ̈ܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܰܣܶܩ ܥܰܠ ܡܓܶܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܣܳܡ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܳܒܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. 18 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܫܶܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܩܰܪܡܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܘܦܺܝܪ. 19 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ ܫܬܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܓܠܺܝܠ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܺܐܝ̈ܕ݂ܰܗܳܬ݂ܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܰܘܬܒܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ. 20 ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܫܬܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ. 21 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܥܳܒܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. ܘܟܶܣܦܳܐ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܕܶܡ. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܠܡܰܠܟܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܥܰܡ ܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܕܚܺܝܪܳܡ. ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܪܫܺܝܫ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܕܰܗܒܳܐ. ܘܦܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܛܰܘܣ̈ܶܐ. 23 ܘܺܝܪܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܒܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܰܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. 24 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܒܳܥܶܝܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕܝܰܗܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. 25 ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܓܒܰܪ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܙܰܝܢܳܐ. ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܩܳܖ̈ܽܘܟ݂ܶܐ. ܘܟܽܘܕܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ. 26 ܘܟܰܢܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܐܳܠܶܦ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܖ̈ܳܫܺܝܢ. ܘܰܫܒܰܩ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 27 ܘܝܰܗܒ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܰܐܖ̈ܙܶܐ ܝܰܗܒ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܩ̈ܡܶܐ ܕܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ. ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܓܪܳܐ ܕܬܰܓܳܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܙܶܒܢܳܐ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. 28 ܘܣܳܠܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܫܶܬܡܳܐܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܘܣܽܘܣܝܳܐ ܒܰܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܬܺܝܘ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 

1 ܘܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܪܚܶܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ. ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܘܰܠܒܰܪܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܥܰܡܽܘ̈ܢܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܽܘ̈ܐܳܒܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܕ݂ܽܘ̈ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܨܰܝܳܕ̈ܢܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܚܺܝ̈ܬܳܝܳܬ݂ܳܐ. 2 ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܚܰܠܛܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܠܛܽܘܢ ܒܟ݂ܽܘܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܣܛ̈ܝܳܢ ܠܶܒܟܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗ̈ܶܝܢ. ܒܗܶܝܢ ܐܶܬܕܰܒܰܩ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܶܐܚܰܕ݂ ܘܰܪܚܶܡ. 3 ܘܰܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܢܶܫ̈ܶܐ ܚܺܐܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܒܰܥ ܡܳܐܐ. ܘܰܕ݂ܖ̈ܽܘܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ. ܘܰܐܣ̈ܛܺܝ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܠܶܒܶܗ. 4 ܘܰܗܘܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܐܰܣ̈ܛܺܝ ܠܶܒܶܗ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܒܶܗ ܫܠܶܡ ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 5 ܘܶܐܙܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܥܶܣܬܪܽܘܬ݂ ܐܰܠܳܗܬܳܐ ܕܨܰܝܕܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܟܳܡܽܘܫ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܽܘܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 6 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 7 ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܳܡܽܘܫ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܡ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 8 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܕܣܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܡܕܰܒܚ̈ܳܢ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ. 9 ܘܰܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܰܣܛܳܐ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 10 ܘܦܰܩܕܶܗ ܥܰܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܗܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܛܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܛܰܪܬ ܩܝܳܡܝ ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂. ܡܶܨܪܳܐ ܐܶܨܪܶܝܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܶܐܬܠܺܝܗ̇ ܠܥܰܒܕܳܟ݂. 12 ܒܪܰܡ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝܟ ܠܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ. ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܪܳܟ݂ ܐܶܨܪܶܝܗ̇. 13 ܒܪܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܨܪܶܐ. ܫܰܒܛܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܬܶܠ ܠܰܒܪܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܓܒܺܝܬ݂. 14 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܠܰܗܕܳܕ݂ ܐܰܕܽܘܡܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܰܐܕܽܘܡ. 15 ܘܟܰܕ݂ ܚܪܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܕܽܘܡ. ܟܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܝܽܘܐܳܒ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܪܽܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܒܰܐܕܽܘܡ. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܶܫܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܝܺܬܶܒ ܬܰܡܳܢ ܝܽܘܐܳܒ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܰܛܶܠ ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܒܰܐܕܽܘܡ. 17 ܘܰܥܪܰܩ ܗܳܕܳܕ݂ ܗܽܘ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܗܳܕܳܕ ܛܰܠܝܳܐ ܗܘܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. 18 ܘܩܳܡܘ ܡܶܢ ܡܶܕ݂ܝܰܢ ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܦܰܪܰܢ. ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܪܰܢ. ܘܥܰܠ̣ܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܬܶܒ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ. 19 ܘܶܐܫܟܰܚ ܗܳܕܳܕ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܬܰܚܦܺܝܣ ܪܰܒܬܳܐ. 20 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܬܰܚܦܺܝܣ ܠܰܓܒܽܘܬ݂ ܒܪܶܗ. ܘܰܚܣܰܠܬܶܗ ܬܰܚܦܺܝܣ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܓܒܽܘܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. 21 ܘܗܳܕܳܕ ܫ̣ܡܰܥ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܫܟ݂ܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ ܝܽܘܐܳܒ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܗܳܕܳܕ ܐܶܡܰܪ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܫܰܕܰܪܰܝܢܝ ܐܺܙܰܠ ܠܰܐܪܥܝ. 22 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܚܣܰܪܬ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܕܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܙܰܠ ܠܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܟ݂. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܕܳܪܽܘ ܫܰܕܰܪܰܝܢܝ. 23 ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܗܶܕ݂ܪܽܘܢ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܕܰܥ. ܕܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܗܕܰܪܥܙܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܒܳܐ ܡܳܪܶܗ. 24 ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܥܠܰܘܗܝ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܒ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܶܙܰܠܘ ܠܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܳܗ̇. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܗܶܕ݂ܪܽܘܢ ܒܕܰܪܡܣܽܘܩ. 25 ܘܰܗܘܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܥܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܗܳܕܳܕ ܐܰܥܺܝܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡ. 26 ܘܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܐܳܦܰܪܬ݂ܳܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܨܪܽܘܥܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 27 ܘܗܳܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܒܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܒܢܳܐ ܠܡܰܠܽܘ. ܘܣܰܟܰܪ ܬܽܘܪܥܬ݂ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 28 ܘܓܰܒܪܳܐ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܓܰܢ̱ܒܪ ܚܰܝܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ. 29 ܘܰܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܐܰܚܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܺܝܠܽܘܢܳܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܰܐܚܝܳܐ ܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܚܰܕ݂ܬ݂ܳܐ. ܘܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܚܰܩܠܳܐ. 30. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܐܰܚܺܝܳܐ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܚܰܕ݂ܬ݂ܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܨܪܳܝܗܝ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܨܖ̈ܳܘܳܢ. 31 ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܨܖ̈ܳܘܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܨܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ. 32 ܘܫܰܒܛܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ. ܡܶܛܽܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܨܒܺܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 33 ܥܰܠ ܕܫܰܒܩܰܢܝ ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܥܶܣܬܪܽܘܬ݂ ܐܰܠܳܗܬܳܐ ܕܨܰܝܕܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܟ݂ܳܡܽܘܫ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ. ܘܠܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܠܳܐ ܢ̣ܛܰܪ ܩܝܳܡܰܝ̈ ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 34 ܘܠܳܐ ܐܶܣܰܒ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ ܕܰܓܒܺܝܬܶܗ. ܕܰܢܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܰܩܝܳܡܰܝ̈. 35 ܘܶܐܣܰܒ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܒܪܶܗ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ. 36 ܘܠܰܒܪܶܗ ܐܶܬܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܚܰܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܪܳܓܳܐ ܠܥܰܒܕܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܓܒܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܠܰܡܣܳܡ ܫܶܡܝ ܬܰܡܳܢ. 37 ܘܠܳܟ݂ ܐܶܬܶܠ. ܘܬܰܡܠܶܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܨܳܒܝܳܐ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 38 ܘܶܐܢ ܬܶܫܡܰܥ ܟܽܠ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂. ܘܰܬ݂ܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܬܶܛܰܪ ܩܝܳܡܰܝ̈ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ. ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܶܐܒܢܶܐ ܠܳܟ݂ ܒܰܝܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܢܺܝܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 39 ܘܶܐܡܰܟܶܟ݂ ܙܰܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 40 ܘܰܒܥܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܘܩܳܡ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܘܰܥܪܰܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܘܳܬ݂ ܫܺܝܫܳܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 41 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܰܬ݂ܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܘܚܶܟ݂ܡܬܶܗ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. 42 ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 43 ܘܰܫܟ݂ܶܒ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܪܚܰܒܥܰܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

 

1 ܘܶܐܙܰܠ ܪܚܰܒܥܰܡ ܠܰܫܟܺܝܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܫܟܺܝܡ ܐܶܬ݂ܰܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܡܠܳܟ݂ܽܘܬܶܗ. 2 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܘܗܽܘ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܗܘܳܐ. ܕܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. 3 ܘܫܰܕܰܪܘ ܘܰܩܪܰܐܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܪܚܰܒܥܰܡ. 4 ܐܰܒܽܘܟ݂ ܐܰܩܫܺܝ ܢܺܝܪܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ ܐܰܩܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂ ܩܰܫܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܺܝܪܶܗ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܣܳܡ ܥܠܰܝܢ ܘܢܶܦܠܚܳܟ݂. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ. ܘܡܶܟܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 6 ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ ܒܣܳܒ̈ܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܠܟܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܰܐܬ݂ܺܝܒܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܬܶܦܠܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܛܳܒ̈ܳܢ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 8 ܘܰܫܒܰܩ ܡܶܠܟܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܪܒܰܘ ܥܰܡܶܗ. ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܡܳܠܟܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܕܶܐܬܶܠ ܠܥܰܡܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܺܝ ܕܰܐܩܶܠ ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܐ ܕܣܳܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܘܢܶܦܠܚܳܟ݂. 10 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܪܒܰܘ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܕܰܐܒܽܘܟ݂ ܐܰܩܫܺܝ ܢܺܝܪܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܩܶܠ ܥܠܰܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܚܶܨܪܝ ܥܰܒܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܪܳܬܶܗ ܕܳܐܒܝ. 11 ܐܳܒܝ ܐܰܥܫܶܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܢܺܝܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܢܺܝܪܟܽܘܢ. ܐܳܒܝ ܪܕ݂ܳܟܽܘܢ ܒܫܰܘ̈ܛܶܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܪܕܶܝܟܽܘܢ ܒܡܳܖ̈ܰܓܢܶܐ. 12 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܪܚܰܒܥܰܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. 13 ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂. ܘܰܫܒܰܩ ܡܶܠܟܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܗܝ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܟܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܐܳܒܝ ܐܰܥܫܶܢ ܢܺܝܪܟܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܢܺܝܪܟܽܘܢ. ܐܳܒܝ ܪܕ݂ܳܟܽܘܢ ܒܫܰܘ̈ܛܶܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܪܕܶܝܟܽܘܢ ܒܡܳܖ̈ܰܓܢܶܐ. 15 ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܡܓܰܪܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܰܚܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܺܝܠܽܘܢܳܝܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. 16 ܘܰܚܙܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܬ݂ܺܝܒܘ ܥܰܡܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܳܦܠܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ. ܠܡܰܫܟܢܰܝ̈ܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܟܺܝܠ ܚܙܺܝ ܒܰܝܬܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ. 17 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ. ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܰܪܚܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 18 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ ܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܪܳܡ ܕܥܰܠ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. ܘܪܰܓܡܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܡܺܝܬ݂. ܘܡܰܠܟܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ ܐܶܬ݂ܥܰܫܰܢ ܕܢܶܣܰܩ ܒܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 19 ܘܰܡܪܰܕ݂ܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 20 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܗܦܰܟ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܫܰܕܰܪ ܘܰܩܪܰܐܗܝ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܐܡܠܟ݂ܽܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ. 21 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܪܚܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 22 ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܡܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 23 ܐܶܡܰܪ ܠܰܪܚܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܠܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 24 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܣܩܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܦܽܘܟ݂ܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 25 ܘܰܒܢܳܐ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܠܰܫܟܺܝܡ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܺܝܬܶܒ ܒܳܗ̇. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܒܢܳܐ ܠܰܦܢܽܘܐܶܝܠ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܠܶܒܶܗ. ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܦܟܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. 27 ܐܶܢ ܣܳܠܶܩ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܶܒܚܬ݂ܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܶܒܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܚܰܒܥܰܡ ܡܳܪܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܚܰܒܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 28 ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܥܶܓ̈ܠܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܣܰܓܺܝ ܗܽܘ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܣܰܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܐܣܩܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 29 ܘܣܳܡ ܚܰܕ݂ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܚܰܕ݂ ܣܳܡ ܒܕ݂ܳܢ. 30. ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܕ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܢ. 31 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܒܶܝܬ݂ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ. 32 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܚܰܓܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܒܟܶܣܐܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܚܰܓܳܐ ܕܒܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܐܳܦ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܠܥܶܓ̈ܠܶܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂. ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܰܥـܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂. 33 ܘܰܣܠܶܩ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܒܟܶܣܐܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܒܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܚܰܓܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܣܠܶܩ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܰܡܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 

1 ܘܗܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܒܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܰܡܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 2 ܘܰܩܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܫܡܰܥ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܒܪܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܫܡܶܗ. ܘܰܢܕܰܒܰܚ ܥܠܰܝܟ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܰܥ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝܟ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܢܰܘܩܶܕ݂ ܥܠܰܝܟ. 3 ܘܝܰܗܒ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ. ܗܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܡܶܨܛܪܶܐ. ܘܡܶܬ݂ܐܫܶܕ݂ ܩܶܛܡܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. 4 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܩ̣ܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܐܰܘܫܶܛ ܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܽܘܚܕܽܘܗܝ. ܘܝܶܒܫܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐܘܫܶܛ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܰܗܦܟ݂ܺܝܗ̇ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. 5 ܘܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܐܶܨܛܪܺܝ. ܘܶܐܬ݂ܐܫܶܕ݂ ܩܶܛܡܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܝܰܗܒ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܨܰܠܳܐ ܥܠܰܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܒܥܺܝ ܥܠܰܝ ܕܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܨܰܠܺܝ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܶܦܟܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܬܳܐ ܥܰܡܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܘܰܠܥܰܣ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ ܦܶܠܓܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ݂. ܠܳܐ ܐܶܥܽܘܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܟ݂ܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܩܕܰܢܝ ܒܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܒܳܗ̇. 10 ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܳܗ̇. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. 11 ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܣܳܒܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܐܒܽܘܗܽܘܢ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ. ܒܰܐܝܕܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܶܙܰܠ. ܘܚܰܘܶܝܘܗܝ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܒܳܗ̇ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܪܡܰܘ ܠܺܝ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܰܪܟܶܒ ܥܠܰܘܗܝ. 14 ܘܶܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܟܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ ܬܚܶܝܬ݂ ܒܶܛܡܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ. 15 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܥܰܡܝ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܗܦܽܘܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܺܐܬܶܐ ܠܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܐܶܟܽܘܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 17 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܒܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܬܰܡܳܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܒܳܗ̇. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂. ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܒܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܐܗܦܟܳܝܗܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܢܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܰܕܶܒ ܒܶܗ. 19 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ. ܘܶܐܫܬܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ. 20 ܘܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܗܦܟܶܗ. 21 ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܡܰܪܡܰܪܬ ܡܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܛܰܪܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܦܰܩܕܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 22 ܘܰܗܦܰܟ݂ܬ ܘܶܐܟܰܠܬ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܫܠܰܕܳܟ݂ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. 23 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܟܰܠܘ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܫܬܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܪܡܺܝܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ ܠܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 24 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܘܶܐܙܰܠ ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܐܰܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܫܠܰܕܶܗ ܪܰܡܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܰܚܡܳܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܓܰܒܳܗ̇. ܘܰܐܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܫܠܰܕܳܐ. 25 ܘܗܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܘܰܚܙܰܘ ܫܠܰܕܳܐ ܟܰܕ݂ ܪܰܡܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܰܚܡܳܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܓܰܒܳܗ̇. ܘܰܐܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܫܠܰܕܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܣܳܒܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܳܗ̇. 26 ܘܰܫܡܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܗܦܟܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܕܫܰܚܠܶܦ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܝܰܗܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ. ܘܬܰܒܪܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܪܡܰܘ ܠܺܝ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܠܶܗ. 28 ܘܶܐܙܰܠ ܘܶܐܫܟܰܚ ܫܠܰܕܳܐ ܟܰܕ݂ ܪܰܡܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܰܚܡܳܪܳܐ ܘܰܐܪܝܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܫܠܰܕܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܐܰܪܝܳܐ ܠܫܰܠܕܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܒܰܪ ܠܰܚܡܳܪܳܐ. 29 ܘܰܫܩܰܠ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܫܠܰܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܢܒܺܝܳܐ ܣܳܒܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܳܗ̇. ܠܡܰܪܩܳܕ݂ܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܠܡܶܩܒܪܶܗ. 30. ܘܣܳܡ ܫܠܰܕܶܗ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܪܩܶܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܘܳܝ ܐܳܚܝ. ܘܳܝ ܐܳܚܝ. 31 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܪܽܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܡܳܐ ܕܡܺܝܬܶܬ݂. ܩܽܘܒܪܽܘܢܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܩܒܺܝܪ ܒܶܗ. ܘܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܣܺܝܡܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝ. 32 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܗܘܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܩ̣ܪܳܐ ܒܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܥ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܟܰܖ̈ܟܶܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. 33 ܘܒܳܬܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܬܽܘܒ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܰܥ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܡܰܢ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܽܘܡܪܳܐ. ܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 34 ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܠܡܶܥܩܰܪ ܘܰܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 

1 ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ ܐܰܒܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܩܽܘܡܝ ܐܶܫܬܰܓܢܳܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܗܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܘܙܶܠܝ ܠܶܟ݂ܝ ܠܫܺܝܠܽܘ ܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܐܰܚܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 3 ܘܣܰܒܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ ܥܣܰܪ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܟ݂ܣܳܢ̈ܶܐ. ܘܒܰܓܒܽܘܓܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ. ܘܙܶܠܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ. 4 ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܠܫܺܝܠܽܘ. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܚܺܝܳܐ. ܘܰܐܚܺܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܶܕܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܩܰܖ̈ܝ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ. 5 ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܚܺܝܳܐ. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܟ݂ܪܺܝܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܓܢܝܳܐ. 6 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܐܰܚܺܝܳܐ ܩܳܠ ܖ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܕܥܳܐܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܥܽܘܠܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܓܢܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܫܠܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܩܰܫ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. 7 ܙܶܠܝ ܐܶܡܰܪܝ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬܳܟ݂ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܘܰܨܪܺܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܠܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ. ܕܰܢܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܳܬܰܪܝ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. 9 ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܒܐܶܫܬ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܶܐܙܰܠܬ ܘܰܥܒܰܕܬ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܣܺܝ̈ܟܶܐ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘܬܰܢܝ. ܘܠܺܝ ܫܕܰܝܬ ܠܒܶܣܬܰܪ ܓܽܘܫܡܳܟ݂. 10 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܟܽܠ ܕܬ݂ܳܐܶܢ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܕ݂ܳܐܣܰܪ ܘܫܳܪܶܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܶܐܒܰܥܰܪ ܒܳܬܰܪ ܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬ݂ܒܰܥܖ̈ܳܢ ܓܽܘ̈ܦܢܰܝ ܟܰܪܡܳܐ ܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪ ܩܛܳܦܳܐ. 11 ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܘܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܠܶܗ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ. 12 ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܩܽܘܡܝ ܘܙܶܠܝ ܠܒܰܝܬܶܟ݂ܝ. ܘܡܳܐ ܕܥ̣ܰܠ̈ܝ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟܝ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܢܡܽܘܬ݂ ܛܰܠܝܳܐ. 13 ܘܢܰܪܩܕ݂ܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܩܒܪܽܘܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܢܶܥܽܘܠ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܠܩܰܒܪܳܐ. ܚܠܳܦ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܶܗ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. 14 ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ. 15 ܘܢܶܡܚܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܢܳܐܶܕ݂ ܩܰܢܝܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܘܢܶܥܩܪܺܝܘܗܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܕ݂ܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܳܒܳܪ ܢܰܗܪܳܐ. ܚܠܳܦ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 16 ܘܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 17 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܘܥܶܠܰܬ݂ ܠܬܰܪܨܳܐ. ܗܺܝ ܥܳܐܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܗ̇. ܘܛܰܠܝܳܐ ܡܺܝܬ݂. 18 ܘܰܐܪܩܶܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܰܚܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܺܝܠܽܘܢܳܝܳܐ. 19 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܘܕܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܘܕܰܐܡܠܶܟ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 20 ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܫܟܶܒ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܢܳܕ݂ܳܒ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 21 ܘܰܪܚܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܒܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܪܚܰܒܥܰܡ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܰܫܒܰܥܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܕܰܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܡܣܳܡ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܢܰܥܡܳܐ ܥܰܡܽܘܢܳܝܬܳܐ. 22 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܛܢܽܘܗܝ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܚܛܰܘ. 23 ܘܰܒܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܘܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܳܐ. ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܥܰܒܺܝܛ. 24 ܘܳܐܦ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 25 ܘܰܗܘܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ. ܣܠܶܩ ܫܺܝܫܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 26 ܘܰܢܣܰܒ ܓܰܙܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܓܰܙܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 27 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܣܰܟܖ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܕ݂ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 28 ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܳܩܠܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ. ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ. 29 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܪܚܰܒܥܰܡ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 30. ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܪܚܰܒܥܰܡ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 31 ܘܰܫܟ݂ܶܒ ܪܚܰܒܥܰܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܰܒܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

 

1 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐܰܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 2 ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܡܰܥܟܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܥܒܶܕ݂ ܫܳܠܽܘܡ. 3 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܒܶܗ ܫܠܶܡ ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 4 ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܪܳܓܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܰܢܩܺܝܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܗ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ. 6 ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܺܝܳܐ ܒܰܪ ܪܚܰܒܥܰܡ. ܘܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. 7 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܺܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 8 ܘܰܫܟܶܒ ܐܰܒܺܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܳܣܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 9 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐܳܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 10 ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܡܰܥܟܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܥܒܶܕ݂ ܫܳܠܽܘܡ. 11 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܳܣܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 12 ܘܰܐܥܒܰܪ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. 13 ܘܳܐܦ ܠܡܰܥܟܳܐ ܐܶܡܶܗ ܐܰܥܒܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܥܰܠ ܕܥܳܒܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܕܶܚܠܬ݂ܳܗ̇. ܘܦܰܣܩܳܗ̇ ܐܳܣܳܐ ܠܰܦܬܰܟ݂ܪܬ݂ܳܗ̇. ܘܰܐܘܩܕ݂ܳܗ̇ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܩܶܕܪܽܘܢ. 14 ܘܰܥ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ. ܒܪܰܡ ܠܶܒܶܗ ܕܳܐܣܳܐ ܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ. 15 ܘܰܐܝܬܺܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܩܽܘܕ݂ܫܰܘ̈ܗܝ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ. 16 ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܣܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܫܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ. 17 ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܠܶܩ ܒܰܥܫܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܕܢܳܦܶܩ ܘܰܕ݂ܥܳܐܶܠ ܠܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 18 ܘܰܢܣܰܒ ܐܳܣܳܐ ܟܽܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܓܰܙܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܠܘܳܬ݂ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܒܰܪ ܛܒܰܪ ܐܰܡܽܘܢ. ܒܰܪ ܚܶܙܝܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܒܕܰܪܡܣܽܘܩ ܠܡܺܐܡܰܪ. 19 ܩܝܳܡܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ݂ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ ܠܰܐܒܽܘܟ݂. ܗܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܚܕܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܙܶܠ ܒܰܛܶܠ ܩܝܳܡܳܟ݂ ܕܥܰܡ ܒܰܥܫܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܡܶܢܝ. 20 ܘܰܫܡܰܥ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ݂ ܡܶܢ ܐܳܣܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܚܪܰܒ ܠܥܺܝܽܘܢ ܘܰܠܕ݂ܳܢ. ܘܠܰܐܒܶܠ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܟܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. 21 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܒܰܥܫܳܐ. ܦܳܫ ܡܶܢ ܕܢܶܒܢܶܝܗ̇ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܬܰܪܨܳܐ. 22 ܘܡܰܠܟܳܐ ܐܳܣܳܐ ܐܰܫܡܰܥ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܠܰܝܬ ܕܰܚܣܺܝܟ݂. ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܒܢܳܐ ܒܰܥܫܳܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܣܳܐ ܠܰܓܒܰܥ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܘܰܠܡܰܨܦܝܳܐ. 23 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܣܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܒܢܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܳܐܣܳܐ. ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ ܡܶܢ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. 24 ܘܰܫܟܶܒ ܐܳܣܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 25 ܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 26 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 27 ܘܰܡܪܰܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܥܫܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܳܟܳܪ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܓܳܬ݂ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܳܕ݂ܳܒ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܓܳܬ݂. 28 ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܰܥܫܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬ݂ ܠܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ. 29 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܡܚܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܘܒܕ݂ܳܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܰܚܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܺܝܠܽܘܢܳܝܳܐ. 30. ܥܰܠ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܘܥܰܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 31 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܕ݂ܳܒ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 32 ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܫܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܳܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ. 33 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬ݂ ܠܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܰܥܫܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܬܰܪܨܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 34 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪܢܳܒܳܛ. ܘܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܗܽܘ ܒܰܪ ܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܒܰܥܫܳܐ. ܠܡܺܐܡܰܪ. 2 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܠܳܦ ܕܰܐܪܺܝܡܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬܳܟ݂ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܰܠܶܟ݂ܬ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܘܰܐܚܛܺܝܬ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܰܪܓܙܽܘܢܳܢܝ ܒܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 3 ܗܳܐ ܡܒܰܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܒܰܥܫܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. 4 ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܠܒܰܥܫܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܟܰܠ̈ܒܶܐ. ܘܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܠܶܗ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. 5 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܥܫܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܒܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܘܰܫܟ݂ܶܒ ܒܰܥܫܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܬܰܪܨܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܰܠܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 7 ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ݂ ܝܰܗܽܘ ܒܰܪ ܚܰܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܰܥܫܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ. ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܪܓܙܺܝܘܗܝ ܒܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܥܰܠ ܕܩܰܛܠܶܗ. 8 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐܰܠܳܐ ܒܰܪ ܒܰܥܫܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܬܰܪܨܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 9 ܘܰܡܪܰܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܙܰܡܪܺܝ ܥܰܒܕܶܗ ܪܰܒ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܖ̈ܳܟ݂ܒܶܐ. ܘܗܽܘ ܒܬܰܪܨܳܐ ܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܒܬܰܪܨܳܐ. 10 ܘܥܰܠ ܙܰܡܪܺܝ ܘܰܡܚܳܝܗܝ. ܘܩܰܛܠܶܗ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ. 11 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܡܚܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܠܶܗ ܕܬ݂ܳܐܶܢ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠ ܩܰܖ̈ܺܝܒܰܘܗܝ ܘܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. 12 ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܙܰܡܪܺܝ ܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܫܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܒܰܥܫܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܝܰܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ. 13 ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܥܫܳܐ. ܘܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܐ ܒܪܶܗ. ܕܰܚܛܰܘ ܘܰܐܚܛܺܝܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܰܪܓܳܙܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ. 14 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 15 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܙܰܡܪܺܝ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܬܰܪܨܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܫܪܶܝܢ ܥܰܠ ܓܳܬ݂ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 16 ܘܰܫܡܰܥܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܫܪܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܪܰܕ݂ ܙܰܡܪܺܝ. ܘܳܐܦ ܩܛܰܠ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܡܪܺܝ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 17 ܘܰܣܠܶܩ ܥܰܡܪܺܝ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܓܳܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܬܰܪܨܳܐ. 18 ܘܟܰܕ݂ ܚ̣ܙܳܐ ܙܰܡܪܺܝ ܕܶܐܬ݂ܟܰܒܫܰܬ݂ ܬܰܪܨܳܐ. ܥܰܠ ܠܶܗ ܠܢܰܘܣܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܡܺܝܬ݂. 19 ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܘܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 20 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܙܰܡܪܺܝ ܘܡܶܪܕܳܐ ܕܰܡܪܰܕ݂. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 21 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܓܘ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܦܶܠܓܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܬܰܒܢܺܝ ܒܰܪ ܓܰܢܝܰܬ݂ ܠܡܰܡܠܳܟ݂ܽܘܬܶܗ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܒܳܬܰܪ ܥܰܡܪܺܝ. 22 ܘܰܥܫܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܰܡܪܺܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܬܰܒܢܺܝ. ܘܡܺܝܬ݂ ܬܰܒܢܺܝ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܰܡܪܺܝ. 23 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܡܪܺܝ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܬܰܪܨܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. 24 ܘܙܰܒܢܶܗ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܫܳܡܺܝܪ. ܒܟܰܟܪܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܘܰܒܢܳܝܗܝ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܥܰܠ ܫܶܡ ܫܳܡܺܝܪ ܡܳܪܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܫܳܡܪܺܝܢ. 25 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܪܺܝ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܒܐܶܫ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 26 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܘܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܰܪܓܳܙܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ. 27 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܪܺܝ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 28 ܘܰܫܟܶܒ ܥܰܡܪܺܝ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܳܚܳܒ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. ܐܶܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܠܺܝܫܳܥ ܐܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥܘ 29 ܘܳܐܚܳܒ ܒܰܪ ܥܰܡܪܺܝ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐܳܚܳܒ ܒܰܪ ܥܰܡܪܺܝ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܫܳܡܪܺܝܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 30. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܳܚܳܒ ܒܰܪ ܥܰܡܪܺܝ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 31 ܘܡܶܛܽܠ ܕܩܰܠܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܐܶܙܰܠ ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܺܐܝܙܒܶܠ ܒܰܪܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܒܥܶܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܰܝ̈ܕܢܳܝܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܦܠܰܚ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܶܗ. 32 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. 33 ܘܰܦܠܰܚ ܐܳܚܳܒ ܠܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܐܳܚܳܒ ܠܡܶܦܠܰܚ ܘܰܠܡܰܪܓܳܙܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 34 ܘܰܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܒܢܳܐ ܐܳܚܳܒ ܒܶܝܬ݂ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܒܰܐܒܺܝܪܰܡ ܒܽܘܟܪܶܗ ܫܰܟܠܠܳܗ̇. ܘܰܒܫܳܟ݂ܽܘܒ ܙܥܽܘܪܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܫܒܺܝ. ܡܶܢ ܬܰܘܬܳܒ̈ܶܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܳܐܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܩܳܡܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܛܰܠܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܺܐܡܰܪ. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 3 ܙܶܠ ܡܶܟܳܐ ܘܶܐܬ݂ܦܢܰܝ ܠܳܟ݂ ܠܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܛܰܫܳܐ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܟܰܪܝܰܬ݂ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. 4 ܘܡܶܢ ܢܰܚܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܫܳܬܶܐ. ܘܰܠܥܽܘܖ̈ܒܶܐ ܦܶܩܕܶܬ݂ ܕܰܢܬܰܪܣܽܘܢܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ. 5 ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܟܰܪܝܰܬ݂ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. 6 ܘܥܽܘܖ̈ܒܶܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܰܚܠܳܐ ܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ. 7 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܝܺܒܶܫ ܢܰܚܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 8 ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 9 ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܨܳܪܦܰܬ݂ ܨܰܝܕܳܢ. ܘܬܶܒ ܬܰܡܳܢ. ܗܳܐ ܦܶܩܕܶܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܕܰܬܬܰܪܣܶܝܟ݂. 10 ܘܩܳܡ ܘܶܐܙܰܠ ܠܨܳܪܦܰܬ݂. ܘܥܰܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܕܩܳܫܳܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܰܩܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܬܳܝ ܠܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܳܐܢܳܐ. ܐܶܫܬܶܐ. 11 ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܠܶܗ ܘܰܩܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܬܳܝ ܠܺܝ ܦܶܬܬ݂ܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ. 12 ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܠܶܐ ܟܰܦܳܐ ܩܰܡܚܳܐ ܒܩܽܘܠܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܡܶܫܚܳܐ ܒܩܰܪܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܳܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬܪܶܝܢ ܩܰܝܣܺܝ̈ܢ. ܕܺܐܙܰܠ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܘܰܠܒܶܪܝ. ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܘܰܢܡܽܘܬ݂. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܺܝܢ ܙܶܠܝ ܘܰܥܒܶܕ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬܝ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܒܶܕܝ ܠܺܝ ܟܳܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂. ܘܰܐܦܶܩܝ ܠܺܝ. ܘܠܶܟ݂ܝ ܘܠܰܒܪܶܟ݂ܝ ܥܒܶܕ݂ܝ ܒܚܰܪܬ݂ܳܐ. 14 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕܩܰܡܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܓܡܰܪ. ܘܩܰܪܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܚܣܰܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 15 ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܺܐܠܺܝܳܐ. ܘܶܐܟܠܰܬ݂ ܗܺܝ ܘܗܽܘ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܗ̇. 16 ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܩܽܘܠܬܳܐ ܕܩܰܡܚܳܐ ܓܶܡܪܰܬ݂. ܘܠܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܚܶܣܪܰܬ݂. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܠܺܝܳܐ. 17 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܳܪܰܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܥܰܫܺܝܢ ܛܳܒ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܪܰܬ݂ ܒܶܗ ܢܫܰܡܬ݂ܳܐ. 18 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܺܐܠܺܝܳܐ. ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܳܟ݂ ܢܒܺܝܶܗ. ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܰܝܬ ܥܠܰܝ ܠܡܰܕ݂ܟܳܪܽܘ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܠܡܶܩܛܰܠ ܒܶܪܝ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܗܰܒܝ ܠܺܝ ܒܪܶܟ݂ܝ. ܘܢܰܣܒܶܗ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܘܰܐܣܩܶܗ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒܥܰܪܣܳܐ. 20 ܘܰܩܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܥܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܗ̇. ܐܰܒܐܶܫܬ ܠܡܶܩܛܰܠ ܒܪܳܗ̇. 21 ܘܶܐܬ݂ܡܫܰܚ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܓܰܘܶܗ. 22 ܘܰܫ̣ܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܺܐܠܺܝܳܐ. ܘܗܶܦܟܰܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܠܓܰܘܶܗ ܘܰܚܝܳܐ. 23 ܘܢܰܣܒܶܗ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܚܬܶܗ ܡܶܢ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܶܐܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܚܙܳܝ ܕܰܚܝܳܐ ܒܶܪܟ݂ܝ. 24 ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܗܳܫܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܦܽܘܡܳܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܝܬܳܐ. ܠܡܺܐܡܰܪ. ܙܶܠ ܐܶܬ݂ܚܙܰܝ ܠܳܐܚܳܒ. ܘܶܐܬܶܠ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 2 ܘܶܐܙܰܠ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܡܶܬ݂ܚܙܝܽܘ ܠܳܐܚܳܒ. ܘܟܰܦܢܳܐ ܥܫܶܢ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. 3 ܘܰܩܪܳܐ ܐܳܚܳܒ ܠܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒ. 4 ܘܟܰܕ݂ ܩܰܛܠܰܬ݂ ܐܺܝܙܒܶܠ ܠܰܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܒܰܪ ܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܡܳܐܐ ܢܒܺܝܺܝ̈ܢ. ܘܛܰܫܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܘܬܰܪܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܚܳܒ ܠܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ. ܙܶܠ ܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܒܽܘܥܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ. ܛܳܟ݂ ܢܶܫܟܰܚ ܥܡܺܝܪܳܐ. ܘܢܰܚܶܐ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܟܽܘܕܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܓܰܪܕܶܐ ܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ. 6 ܘܰܦܠܰܓ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܒܳܗ̇. ܐܳܚܳܒ ܐܶܙܰܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. ܘܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܐܶܙܰܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܗܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܐܰܪܥܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܶܗ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܐܺܠܺܝܳܐ. 8 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܡܳܪܳܟ݂ ܕܗܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܚܛܺܝܬ݂. ܕܡܰܫܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܳܐܚܳܒ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ. 10 ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܐܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝ ܠܡܶܒܥܝܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܝܬ. ܘܰܐܘܡܺܝ ܠܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܽܘܟ݂. 11 ܘܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܡܳܪܳܟ݂ ܕܗܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ. 12 ܘܥܰܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܩܠܳܟ݂. ܘܬܰܘܒܠܳܟ݂ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܕܰܥ. ܘܺܐܙܰܠ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܳܐܚܳܒ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܳܟ݂ ܘܢܶܩܛܠܰܢܝ. ܘܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. 13 ܘܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬ݂ ܠܡܳܪܝ ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ݂. ܟܰܕ݂ ܩܰܛܠܰܬ݂ ܐܺܝܙܒܶܠ ܠܰܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܶܒܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܛܰܫܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܒܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ. ܘܬ݂ܰܪܣܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ. 14 ܘܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܡܳܪܳܟ݂. ܕܗܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܘܢܶܩܛܠܰܢܝ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܕܩܳܡܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܶܗ. 16 ܘܶܐܙܰܠ ܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܳܐܚܳܒ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܠܳܐܚܳܒ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܳܚܳܒ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܺܐܠܺܝܳܐ. 17 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܝܗܝ ܐܳܚܳܒ ܠܺܐܠܺܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܳܠܽܘܚܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 18 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܠܳܐ ܕܰܠܚܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܕܰܫܒܰܩܬܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܬܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܒܰܥܠܳܐ. 19 ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܕܰܪ ܟܰܢܶܫ ܠܺܝ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܟܰܪܡܠܳܐ. ܘܠܰܢܒܺܝܰܝ̈ ܒܰܥܠܳܐ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܠܰܢܒܺܝܰܝ̈ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܗ̇ ܕܺܐܝܙܒܶܠ. 20 ܘܫܰܕܰܪ ܐܳܚܳܒ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܟܰܪܡܠܶܐ. 21 ܘܰܩܪܶܒ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܦܳܠ̈ܰܓܘܳܢ. ܐܶܢ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܙܶܠܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܶܐܢ ܒܰܥܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܙܶܠܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܐܶܫܬܰܚܪܶܬ݂ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܒܺܝܰܝ̈ ܒܰܥܠܳܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 23 ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܢ ܬܪܶܝܢ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ. ܘܢܶܓܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܬܰܘܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܫܚܽܘܢ ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܚܰܕ݂ ܬܰܘܪܳܐ. ܘܶܐܦܰܫܰܚ ܘܶܐܣܺܝܡ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܣܺܝܡ. 24 ܘܰܩܪܰܘ ܒܫܶܡ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܩܪܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܳܢܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܥܢܰܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪܬ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܰܢܒܺܝܰܝ̈ ܒܰܥܠܳܐ. ܓܒܰܘ ܠܟܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܬܰܘܪܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. 26 ܘܢܰܣܒܽܘܗܝ ܠܬܰܘܪܳܐ ܕܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܘܥܰܒܕܽܘܗܝ. ܘܰܗܘܰܘ ܩܳܪܶܝܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܒܰܥܠܳܐ. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܛܰܗܪܳܐ. ܒܰܥܠܳܐ ܥܢܺܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܩܳܠ ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܥܳܢܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ. 27 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܛܰܗܪܳܐ. ܡܓܰܚܶܟ݂ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܩܪܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܠܡܳܐ ܪܶܢܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܨܒܽܘ ܣܳܥܰܪ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܕܡܶܟ݂ ܗܽܘ ܘܢܶܬܬܥܺܝܪ. 28 ܘܰܩܪܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܗܽܘܢ. ܒܚܰܪܒܳܐ ܘܰܒܖ̈ܽܘܡܚܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܕܶܡܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 29 ܘܟܰܕ݂ ܥܒܰܪ ܛܰܗܪܳܐ. ܗܘܰܘ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܩܳܠ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܥܳܢܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܨܳܐܶܬ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܰܢܒܺܝܰܝ̈ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܫܰܢܰܘ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܝܰܩܕܰܝ̈ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܫܰܢܺܝܘ ܘܶܐܙܰܠܘ. 30. ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܩܪܽܘܒܘ ܠܘܳܬ݂ ܘܰܩܪܶܒܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܬܰܪܣܺܝ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܡܣܰܚܰܦ ܗܘܳܐ. 31 ܘܰܢܣܰܒ ܐܺܠܺܝܳܐ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܟܺܐܦܺܝ̈ܢ. ܐܰܝܟ݂ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܳܟ݂. 32 ܘܰܒܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܚܶܐܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒܶܝܬ݂ ܣܰܐܬ݂ܺܝ̈ܢ ܕܙܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܪܟܶܗ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 33 ܘܰܟ݂ܫܳܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܦܰܫܚܶܗ ܠܬܰܘܪܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. 34 ܘܶܐܡܰܪ. ܡܠܰܘ ܐܰܪܒܰܥ ܩܽܘ̈ܠܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܣܽܘܟ݂ܘ ܥܰܠ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܬܢܰܘ. ܘܰܬ݂ܢܰܘ ܘܶܐܡܰܪ ܬܰܠܶܬ݂ܘ. ܘܬܰܠܶܬ݂ܘ. 35 ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܗ̇ ܠܚܶܐܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܠܰܐܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ. 36 ܘܟܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܩܪܶܒ ܐܺܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܕܰܐܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܰܒܦܶܬ݂ܓܳܡܳܟ݂ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 37 ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܢܺܝܢܝ. ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܦܢܺܝܬ ܠܶܒܗܽܘܢ ܗܦܺܝܟ݂ܳܐ. 38 ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܢܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܟܠܰܬ݂ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܥܰܦܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܚܶܐܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܶܚܟܰܬ݂. 39 ܘܰܚܙܰܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 40 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܺܠܺܝܳܐ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝܰܝ̈ ܒܰܥܠܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܚܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܩܺܝܫܽܘܢ. ܘܰܢܟܰܣ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. 41 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܠܳܐܚܳܒ. ܣܰܩ ܠܥܰܣ ܘܶܐܫܬܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܠܳܐ ܕܰܪܓܽܘܫܝܳܐ ܕܡܶܛܪܳܐ. 42 ܘܰܣܠܶܩ ܐܳܚܳܒ ܠܡܶܠܥܰܣ ܘܰܠܡܶܫܬܳܐ. ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܣܠܶܩ ܠܪܺܝܫ ܟܰܪܡܠܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܓܗܶܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܣܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܒܽܘܖ̈ܟܰܘܗܝ. 43 ܘܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܣܰܩ ܚܽܘܪ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ. ܘܚܳܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܦܽܘܟ݂ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 44 ܘܒܰܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܚܙܺܝܬ݂. ܘܗܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܰܣܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܳܐ ܣܳܠܩܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܰܩ ܐܶܡܰܪ ܠܳܐܚܳܒ. ܪܟܰܒ ܘܚܽܘܬ݂. ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܟܠܶܝܟ݂ ܡܶܛܪܳܐ. 45 ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܟ݂ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݂ܟܒܶܢܘ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܪܟܶܒ ܐܳܚܳܒ ܘܶܐܙܰܠ ܠܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ. 46 ܘܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܘܶܐܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܪܗܶܛ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܚܳܒ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܰܠ ܠܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ.

 

1 ܘܚܰܘܺܝ ܐܳܚܳܒ ܠܺܐܝܙܒܶܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܘܰܕ݂ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝܰܝ̈ ܒܰܥܠܳܐ ܘܰܕ݂ܚܽܘܓ̈ܒܶܐ ܒܚܰܪܒܳܐ. 2 ܘܫܶܠܚܰܬ݂ ܐܺܝܙܒܶܠ ܒܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܠܺܐܠܺܝܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܠܺܝ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܚܳܪ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܕܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. 3 ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܕܰܢܦܰܠܶܛ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܬܰܡܳܢ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. 4 ܘܗܽܘ ܗܰܠܶܟ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܡܰܪܕܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܬܚܶܝܬ݂ ܒܶܛܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܫܐܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܣܰܓܺܝ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܰܒ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܛܳܒ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈. 5 ܘܰܫܟܶܒ ܘܰܛܒܰܥ ܬܚܶܝܬ݂ ܒܶܛܡܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܩܪܶܒ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܩܽܘܡ ܐܰܟ݂ܽܘܠ. 6 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܣܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܚܳܝܽܘܪܬܳܐ ܕܪܰܥܦܳܐ. ܘܩܽܘܩܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܠܥܶܣ ܘܶܐܫܬܺܝ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܕܡܶܟ݂. 7 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܩܪܶܒ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܩܽܘܡ ܐܰܟ݂ܽܘܠ ܘܶܐܫܬܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ. 8 ܘܩܳܡ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܗܳܝ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܚܽܘܪܺܝܒ. 9 ܘܥܰܠ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܥܰܪܬ݂ܳܐ. ܘܒܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܪܟܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܛܰܢ ܛܶܢܶܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. ܕܰܫܒܰܩܘ ܩܝܳܡܳܟ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܟ ܣܰܚܶܦܘ. ܘܰܢܒܺܝܰܝ̈ܟ ܩܰܛܶܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܚܪܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ. ܘܗܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܡܶܣܰܒ ܠܢܰܦܫܝ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܦܽܘܩ ܘܩܽܘܡ ܒܛܽܘܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܘܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܡܦܰܪܩܳܐ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܡܬܰܒܪܳܐ ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܙܰܘܥܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܒܳܬܰܪ ܙܰܘܥܳܐ ܢܽܘܪܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܢܽܘܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܪܰܟܺܝܟ݂ܳܐ. 13 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܟܪܶܟ݂ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܡܰܥܦܪܶܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܒܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܪܟܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܛܰܢ ܛܶܢܶܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. ܕܰܫܒܰܩܘ ܩܝܳܡܳܟ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܟ ܣܰܚܶܦܘ. ܘܰܢܒܺܝܰܝ̈ܟ ܩܰܛܶܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܚܪܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ. ܘܗܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܡܶܣܰܒ ܠܢܰܦܫܝ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܦܽܘܟ݂ ܙܶܠ ܠܽܐܘܪܚܳܟ݂ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܘܙܶܠ ܡܫܽܘܚ ܠܰܚܙܳܐܶܝܠ. ܕܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡ. 16 ܘܰܠܝܳܗܽܘ ܒܰܪ ܝܰܡܫܺܝ ܕܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܶܐܠܺܝܫܰܥ ܒܰܪ ܫܳܦܳܛ ܕܡܶܢ ܐܰܒܶܠ ܡܚܽܘܠܳܐ. ܡܫܽܘܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟ. 17 ܘܡܰܢ ܕܢܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܕܰܚܙܳܐܶܝܠ. ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܝܳܗܽܘ. ܘܡܢ ܕܢܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ. ܕܝܳܗܽܘ. ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܐܺܠܺܝܫܰܥ. 18 ܘܰܐܘܬ݂ܰܪ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܫܰܒܥܳܐ. ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܒܽܘܖ̈ܟܶܐ ܕܠܳܐ ܒܪܶܟ݂ܘ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܘܟܽܠ ܦܽܘܡ ܕܠܳܐ ܢܰܫܩܶܗ. 19 ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ ܒܰܪ ܫܳܦܳܛ. ܕܕ݂ܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܦܰܕܳܢܳܐ. ܘܬܰܪܬܰܥܶܣܪܶܐ ܦܰܕܳܢܺܝ̈ܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܗܽܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܫܕ݂ܳܐ ܡܰܥܦܪܶܗ ܥܠܰܘܗܝ. 20 ܘܫܰܒܩܳܗ̇ ܠܦܰܕܳܢܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܽܘܩ ܠܳܐܒܝ ܘܠܶܐܡܝ. ܘܺܐܬ݂ܶܐ ܒܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܦܽܘܟ݂ ܙܶܠ ܠܳܟ݂. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܳܟ݂. 21 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܦܰܕܳܢܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܕܰܒܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܒܰܫܶܠ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܥܰܡܳܐ ܘܶܐܟܰܠܘ. ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐܺܠܺܝܳܐ. ܘܫܰܡܫܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

 

1 ܘܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܟܰܢܶܫ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ. ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܥܰܠ ܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡܳܗ̇. 2 ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ. ܟܶܣܦܳܟ݂ ܘܕܰܗܒܳܟ݂. ܕܺܝܠܝ ܗܽܘ. ܘܢܶܫܰܝ̈ܟ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ. ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܽܘܢ. 4 ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܺܝܠܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ. 5 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ. ܕܫܶܠܚܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. ܕܟܶܣܦܳܟ݂ ܘܕܰܗܒܳܟ݂ ܘܢܶܫܰܝ̈ܟ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ. 6 ܡܚܳܪ ܠܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܐܶܫܰܕܰܪ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܢܶܒܨܽܘܢ ܒܳܬܰܝ̈ܟ ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܟܽܠ ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܣܒܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ. 7 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܥܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܗܽܘ ܒܳܥܶܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܫܠܰܚ ܠܺܝ ܥܰܠ ܢܶܫܰܝ̈. ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈. ܘܥܰܠ ܟܶܣܦܝ. ܘܥܰܠ ܕܰܗܒܝ ܘܠܳܐ ܟܠܺܝܬ݂ ܡܶܢܶܗ. 8 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܛܦܺܝܣ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܐܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܕܒܰܪ ܗܳܕܳܕ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܟܽܠ ܕܰܫܠܰܚܬ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂. ܘܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ݂. ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܘܰܐܬ݂ܺܝܒܽܘܗܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. 10 ܘܰܫܠܰܚ ܠܶܗ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܠܺܝ. ܐܶܢ ܢܶܣܦܰܩ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܥܠܳܐ ܫܽܘܥܠܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܝ. 11 ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܠܶܠ. ܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܡܰܢ ܕܳܐܣܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܢ ܕܫܳܪܶܐ. 12 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܣܺܝܡܘ ܡܣܳܡ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 13 ܘܗܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܚܳܒ ܒܡܰܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܒܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܕܽܘܪ ܩܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬ. 15 ܘܰܡܢܳܐ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܡܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 16 ܘܰܢܦܰܩܘ ܒܛܰܗܪܳܐ. ܘܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܒܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. ܗܽܘ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘܬܶܗ. 17 ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ. ܘܚܰܘܝܽܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ. 18 ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܢܦܰܩܘ. ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܝܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܢܦܰܩܘ. ܟܰܕ݂ ܚܰܝܺܝܢ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. 19 ܘܗܳܠܶܝܢ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. 20 ܘܩܰܛܶܠ ܓܒܰܪ ܓܰܒܪܶܗ. ܘܰܥܪܰܩ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܰܪܕܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܰܛ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܥܰܠ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. 21 ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܚܪܰܒ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܒܰܐܕܽܘܡ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܛܳܒ. 22 ܘܗܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܩ̣ܪܶܒ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܶܠ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ. ܘܕܰܥ ܘܰܚܙܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܗܦܳܟܬ݂ܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܣܳܠܶܩ ܥܠܰܝܟ. 23 ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܙܟܰܐܢ. ܒܪܰܡ ܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܙܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 24 ܘܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܒܶܕ݂. ܐܰܥܒܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. 25 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܢܺܝ ܠܳܟ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢܳܟ݂. ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܖ̈ܰܟܳܒܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܖ̈ܰܟܳܒܶܐ. ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܥܫܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܫܡܰܥ ܠܩܳܠܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. 26 ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܗܦܳܟܬ݂ܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܠܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܳܐܦܳܩ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 27 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܬ݂ܡܢܺܝܘ. ܘܶܐܣܬܕܰܪܘ ܘܩܳܡܘ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܬܪܶܝܢ ܓܙܳܖ̈ܺܝܢ ܕܨܺܦܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. ܘܰܐܕ݂ܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܡܠܰܐܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. 28 ܘܰܩܪܶܒ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܽܘܡܩ̈ܶܐ. ܐܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 29 ܘܰܫܪܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ. ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܖ̈ܶܓ̣ܠܳܝܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. 30. ܘܰܥܪܰܩܘ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܠܳܐܦܳܩ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ. ܘܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܥܪܰܩ. ܘܥܰܠ ܒܓܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܬܰܘܳܢ ܒܓܰܘ ܬܰܘܳܢ. 31 ܘܰܩܪܶܒܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܫܡܰܥܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܢܶܐܣܽܘܪ ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܢ. ܘܚܰܒ̈ܠܶܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܢ. ܘܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܛܳܟ݂ ܢܰܚܶܐ ܢܰܦܫܰܢ. 32 ܘܶܐܣܰܪܘ ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܚܰܒ̈ܠܶܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܥܰܒܕܳܟ݂ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܐܳܡܰܪ. ܬܺܚܶܐ ܢܰܦܫܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܩܰܝܳܡ ܗܽܘ ܐܳܚܝ ܗܽܘ. 33 ܘܓܰܒܪܳܐ ܢܚܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܘܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܢܰܚܶܫܘ. ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒܘ ܘܦܰܠܛܽܘܗܝ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܙܶܠܘ ܕܽܘܒܪܽܘܗܝ ܘܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ. ܘܰܐܘܬܒܶܗ ܥܰܡܶܗ ܒܩܳܪܽܘܟܳܐ. 34 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܳܒܝ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܐܶܦܰܢܶܐ ܠܳܟ݂. ܘܫܽܘܩܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܒܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܳܒܝ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܐܶܫܰܕܪܳܟ݂. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܶܗ ܩܝܳܡܳܐ ܘܫܰܕܪܶܗ. 35 ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܒܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܚܺܝܢܝ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܡܚܶܝܘܗܝ. 36 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥܬ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܗܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܩܳܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ. 37 ܘܶܐܫܟܰܚ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܚܺܝܢܝ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܨܰܠܦܶܗ. 38 ܘܶܐܙܰܠ ܢܒܺܝܳܐ ܘܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܚܰܦܺܝ ܒܩܶܛܡܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. 39 ܘܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܗܽܘ ܡܰܙܥܶܩ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ. ܥܰܒܕܳܟ݂ ܢܦܰܩ ܒܓܰܘ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܣܛܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܺܝ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܛܰܪܳܝܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܥܳܐ ܢܶܛܥܶܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܰܘ ܟܰܟܪܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܬܶܬ݂ܩܽܘܠ. 40 ܘܥܰܒܕܳܟ݂ ܥܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܟ݂ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܳܐ ܘܗܽܘ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ. ܕܺܝܢܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܦܣܰܩܬ. 41 ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܘܰܐܥܒܰܪ ܩܶܛܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗܽܘ. 42 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܫܰܕܰܪܬ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܪܡܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܥܰܡܳܟ݂ ܚܠܳܦ ܥܰܡܶܗ. 43 ܘܶܐܙܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܟܰܕ݂ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܘܰܙܥܺܝܦ ܘܥ̣ܰܠ ܠܫܳܡܪܺܝܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ.

 

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܟܰܪܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܢܳܒܽܘܬ݂ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ ܒܺܐܝܙܰܪܥܶܠ. ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܳܐܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܚܳܒ ܠܢܳܒܽܘܬ݂. ܗܰܒܠܺܝ ܟܰܪܡܳܟ݂. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܓܰܢܰܬ݂ ܝܰܪܩܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܩܰܪܺܝܒ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܒܰܝܬܝ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܟܰܪܡܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܛܳܒ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܟܶܣܦܳܐ ܕܡܰܘ̈ܗܝ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܢܳܒܽܘܬ݂ ܠܳܐܚܳܒ. ܚܳܣ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈. 4 ܘܶܐܙܰܠ ܐܳܚܳܒ ܠܒܰܝܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܘܰܙܥܺܝܦ. ܥܰܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܳܒܽܘܬ݂ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈. ܘܰܫܟܶܒ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ. 5 ܘܶܐܬܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܺܝܙܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܡܳܢܰܘ ܟܰܪܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܪܽܘܚܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܠܰܚܡܳܐ. 6 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܢܳܒܽܘܬ݂ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܟܰܪܡܳܟ݂ ܒܟܶܣܦܳܐ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܟܰܪܡܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܛܳܒ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܟܰܪܡܝ. 7 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܺܝܙܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܟ݂ܫܰܪ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܽܘܡ ܐܰܟ݂ܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܢܶܛܐܰܒ ܠܳܟ݂. ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܟܰܪܡܶܗ ܕܢܳܒܽܘܬ݂ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ. 8 ܘܟܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܳܐܚܳܒ. ܘܰܚܬܰܡܬ݂ܳܗ̇ ܒܥܰܙܩܬܶܗ. ܘܫܰܕܪܰܬ݂ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܚܺܐܖ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܢܳܒܽܘܬ݂. 9 ܘܟܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ. ܕܰܓܙܽܘܪܘ ܨܰܘܡܳܐ. ܘܰܐܘܬܶܒܘ ܠܢܳܒܽܘܬ݂ ܒܪܺܝܫ ܥܰܡܳܐ. 10 ܘܰܐܝܬܰܘ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܐܘܬܶܒܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܢܰܣܗܕ݂ܽܘܢ ܒܶܗ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܕܨܰܚܺܝ ܢܳܒܽܘܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܘܪܽܘܓܡܽܘܗܝ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂. 11 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܚܺܐܖ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܢܳܒܽܘܬ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕܫܶܠܚܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܙܒܶܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܫܶܠܚܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ. 12 ܓܙܰܪܘ ܨܰܘܡܳܐ. ܘܰܐܘܬܒܽܘܗܝ ܠܢܳܒܽܘܬ݂ ܒܪܺܝܫ ܥܰܡܳܐ. 13 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܐܘܬܶܒܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܰܐܣܗܶܕ݂ܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܥܰܠ ܢܳܒܽܘܬ݂ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܨܰܚܺܝ ܢܳܒܽܘܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܪܰܓܡܽܘܗܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܡܺܝܬ݂. 14 ܘܰܫܠܰܚܘ ܠܺܐܝܙܒܶܠ ܕܶܐܬ݂ܪܓܶܡ ܢܳܒܽܘܬ݂ ܘܡܺܝܬ݂. 15 ܘܟܰܕ݂ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܺܝܙܒܶܠ ܕܡܺܝܬ݂ ܢܳܒܽܘܬ݂. ܐܶܡܪܰܬ݂ ܐܺܝܙܒܶܠ ܠܳܐܚܳܒ. ܩܽܘܡ ܝܺܪܰܬ݂ ܟܰܪܡܶܗ ܕܢܳܒܽܘܬ݂ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܙܰܒܢܺܝܘܗܝ ܠܳܟ݂ ܒܟܶܣܦܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܒܽܘܬ݂ ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܝ. 16 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܐܳܚܳܒ ܕܡܺܝܬ݂ ܢܳܒܽܘܬ݂. ܩܳܡ ܐܳܚܳܒ ܠܡܶܚܰܬ݂ ܠܟܰܪܡܶܗ ܕܢܳܒܽܘܬ݂ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ ܠܡܺܐܪܬܶܗ. 17 ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܺܠܺܝܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܫܒܺܝ. ܠܡܺܐܡܰܪ. 18 ܩܽܘܡ ܚܽܘܬ݂ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܳܐܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܗܳܐ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܢܳܒܽܘܬ݂ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬܶܗ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܩܛܰܠܬ. ܘܗܳܐ ܝܺܪܶܬ݂ܬ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܠܰܥܘ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܕܡܶܗ ܕܢܳܒܽܘܬ݂. ܢܶܠܥܽܘܢ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܐܳܦ ܕܡܳܟ݂ ܕܺܝܠܳܟ݂. 20 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܚܳܒ ܠܺܐܠܺܝܳܐ. ܐܶܫܟܰܚܬܳܢܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܫܟܰܚܬܳܟ݂. ܥܰܠ ܕܶܐܬ݂ܪܰܘܪܰܒܬ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 21 ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܒܰܥܰܪ ܒܳܬ݂ܪܳܟ݂. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܠܳܐܚܳܒ ܕܬ݂ܳܐܶܢ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܕ݂ܳܐܣܰܪ ܘܫܳܪܶܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 22 ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܘܰܐܝܟ݂ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܫܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܳܐ. ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙܬ ܘܰܐܚܛܺܝܬ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܘܳܐܦ ܠܺܐܝܙܒܶܠ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢܳܗ̇ ܠܺܐܝܙܒܶܠ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܶܠ. 24 ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܠܳܐܚܳܒ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܟܰܠ̈ܒܶܐ. ܘܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܠܶܗ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. 25 ܘܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܳܚܳܒ. ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܓܰܪܶܓܬܶܗ ܐܺܝܙܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. 26 ܘܶܐܬ݂ܛܰܢܰܦ ܛܳܒ. ܘܶܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܳܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 27 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܐܳܚܳܒ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܣܺܝ ܣܰܩܳܐ ܥܰܠ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܨܳܡ. ܘܰܫܟ݂ܶܒ ܒܣܰܩܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܚܶܦܝܳܝ ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܺܠܺܝܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܫܒܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ. 28 ܚܙܰܝܬ ܕܰܒܗܶܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܚܠܳܦ ܕܰܒܗܶܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܠܳܐ ܐܰܝܬܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ. ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܪܶܗ ܐܰܝܬܶܐ ܒܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ.

 

1 ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܐܰܕܽܘܡ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܬܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܕ݂ܺܝܠܰܢ ܗܺܝ ܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܝ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂. ܘܥܰܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܖ̈ܰܟ݂ܰܫܝ ܐܰܝܟ݂ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܟ݂. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܐܰܠ ܢܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܟܰܢܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܺܙܰܠ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܦܽܘܫ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܩ. ܘܡܰܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܡܰܠܟܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܫܐܰܠ ܡܶܢܶܗ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܢܶܫܐܰܠ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢܳܐ ܣܢܺܝܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܐ ܥܠܰܝ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܫܡܶܗ ܒܰܪ ܝܰܡܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. 9 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܰܥܓܰܠ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ ܒܰܪ ܝܰܡܠܳܐ. 10 ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܝܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܒܳܪܕܳܐ. ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 11 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܕܰܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܬ݂ܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 12 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܣܰܩ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܙܳܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܰܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܡܰܠܟܳܐ. 13 ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܦܽܘܡ ܐܶܡܰܪܘ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܠܬܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܚܰܝܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܐܺܡܰܪ. 15 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܢܺܐܙܰܠ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܘ ܢܦܽܘܫ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܰܩ ܘܰܙܟ݂ܺܝ. ܘܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܡܰܠܟܳܐ. 16 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܟ݂ܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܖ̈ܳܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܚܙܺܝܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܒܰܕܰܪ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܐ ܥܠܰܝ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܚܙܺܝܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܫܰܕܠܺܝܘܗܝ ܠܳܐܚܳܒ. ܕܢܶܣܰܩ ܘܢܶܦܶܠ ܒܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. 21 ܘܰܢܦܰܩ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. 22 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐܶܦܽܘܩ ܘܶܐܗܘܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܫܰܕܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܽܘܩ ܘܰܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. 23 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ. 24 ܘܰܩܪܶܒ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܳܐ ܥܶܒܪܰܬ݂ ܡܶܢܝ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܠܠܰܬ݂ ܒܳܟ݂. 25 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܰܗܘܰܝܬ ܥܳܐܶܠ ܬܰܘܳܢ ܒܓܰܘ ܬܰܘܳܢ ܠܡܶܬܛܰܫܳܝܽܘ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܽܘܒܪܽܘܗܝ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܰܐܫܠܡܽܘܗܝ ܠܰܐܡܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܝܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. 27 ܘܶܐܡܰܪܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܪܡܰܘ ܠܗܳܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܟܠܽܘܗܝ ܠܰܚܡܳܐ ܡܰܛܰܪ ܢܦܶܫ. ܘܰܐܫܩܰܐܗܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܛܰܪ ܢܦܶܫ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܐܬ݂ܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 28 ܘܶܐܡܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܡܶܗܦܰܟ݂ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܰܠܶܠ ܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܰܥܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ. 29 ܘܰܣܠܶܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܝܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ 30. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܐܶܫܬܰܓܢܶܐ ܘܶܐܥܽܘܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܒܰܫ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ. ܘܶܐܫܬܰܓܢܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. 31 ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܦܰܩܶܕ݂ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ. ܠܳܐ ܥܰܡ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܪܰܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܠܚܽܘܕ݂. 32 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܠܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܣܒܰܪܘ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܽܘ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܣܛܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܝܠܶܠ ܝܽܘܫܳܦܳܛ. 33 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܦܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. 34 ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܫܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܩܶܫܬܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ݂. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܶܝܬ݂ ܕܶܒܩܳܐ ܕܫܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܪܟܒܳܢܶܗ. ܐܰܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܦܩܰܝܢܝ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܛܝܽܘܢܝ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. 35 ܘܰܥܫܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܡܰܠܟܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܡܺܝܬ݂ ܒܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܪܕ݂ܳܐ ܕܡܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬܶܗ ܒܚܰܢܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. 36 ܘܟ݂ܳܪܽܘܙܳܐ ܩܪܳܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܥܶܪܒܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܙܶܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܪܥܶܗ. 37 ܘܡܺܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܥ̣ܰܠ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. 38 ܘܰܐܫܺܝܓܽܘܗ̇ ܠܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ ܒܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܙܰܝܢܶܗ ܐܰܫܺܝܓܘ ܘܠܰܥܘ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܕܡܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ. 39 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܚܳܒ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܫܶܢܳܐ ܕܰܒܢܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܒܢܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 40 ܘܰܫܟܶܒ ܐܳܚܳܒ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 41 ܘܝܽܘܫܳܦܳܛ ܒܰܪ ܐܳܣܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܐܰܪܒܰܥ ܠܳܐܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 42 ܘܝܽܘܫܳܦܳܛ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܥܪܽܘܒܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܫܰܠܚܺܝ. 43 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܳܐܣܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 44 ܒܪܰܡ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܘܬܽܘܒ ܥܰܡܳܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ. ܘܣܳܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 45 ܘܰܫܠܶܡ ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܥܰܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 46 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܶܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 47 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚܪܰܬ݂ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܣܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 48 ܘܡܰܠܟܳܐ ܠܰܝܬ ܒܰܐܕܽܘܡ ܕܩܳܐܶܡ. 49 ܘܝܽܘܫܳܦܳܛ ܥܒܰܕ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܠܬܰܪܫܺܝܫ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܘܦܺܝܪ ܥܰܠ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܙܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܒܰܖ̈ܝ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܒܥܺܨܺܝܢܽܘܓܒܰܪ. 50. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ ܠܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܶܐܠܦ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܝܽܘܫܳܦܳܛ. 51 ܘܰܫܟܶܒ ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܪܳܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 52 ܘܶܐܚܰܙܝܳܐ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܫܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܝܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 53 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 54 ܘܰܦܠܰܚ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܶܗ. ܘܰܐܪܓܶܙ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ.

ܠܥܠ