طقس مسحة المرضى

ܟܬ̥ܳܒܳܐ ܕܛܶܟܣܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܰܟܖ̈ܺܝ̣ܗܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ̥ «ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ»

 

ܟܬ̥ܳܒܳܐ ܕܛܶܟܣܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܰܟܖ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ̥ «ܕܩܰܢܕܺܝܠܳܐ»

ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ̥ܺܝܰܐ 

ܐܶܬ̥ܚܬ̥ܶܡ

ܒܝܰܕ̥ ܢܰܦ̈ܩܳܬ̥ܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝܳܐ݂ ܒܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ 1983

ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ

ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝܟ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܠܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܛܶܟܣܳܐ ܕܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܕܥܰܠ ܢܽܘܣܟ݂ܳܐ ܕܰܚܬ݂ܺܝܡ ܫܢܰܬ݂ 1932 ܏ܡ ܒܗܶܢܕܽܘ ܒܝܰܕ݂ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܟܽܘܢܰܐܛ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܟܬ݂ܰܒܢܰܢ ܘܰܚܬ݂ܰܡܢܰܢ. ܛܶܟܣܳܐ ܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܺܝܡ ܚܫܰܚܬܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܰܘܬ݂ܪܳܢ ܛܳܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟܺܝܟ݂ܬܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܦܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬ݂ܚܰܠܠܽܘܢ܆ ܘܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܒܘ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܢܶܫܬܘܽܘܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܩܢܺܝ ܠܳܟ݂ ܟܡܳܐ ܢܽܘܣܟ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܫܰܚܬܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܨܰܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܚܰܝܠܰܢܝ ܠܡܶܚܬ݂ܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܬ݂ܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܩܠܺܝܪܳܘܣ ܢܡܰܠܶܐ ܘܰܠܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܢܰܚܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ.

ܝܽܘܠܺܝܳܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܺܝܔܰܟ

ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܠܺܝܛܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ

ܝܓ ܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ ܫܰܢܬ ܐܨܦܒ ܏ܡ

ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܗܳܠܰܢܕܰܐ.

ܥܰܠ

ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬ̥ܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܠܡܶܟܬ̥ܰܒ ܟܬ̥ܳܒܳܐ ܕܛܶܟܣܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܰܟܖ̈ܺܝܗܶܐ )ܐܰܘܟܺܝܬ̥ ܕܩܰܢܕܺܝܠܳܐ»

 

 

ܐܰܝܟ݂ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ݂ ܬܪܺܝܨܰܬ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܟܪܺܝܗ ܘܶܐܢ ܚܠܺܝܡ܆ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܒܶܐܓܰܪܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܬ݂ܽܘܠܺܝܩܺܝ܆ « ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܟ݁ܪܺܝܗ ܢܶܩܪܶܐ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕ݁ܥܺܕ݁ܬ݁ܳܐ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܳܝܗܝ ܒܡܶܫܚܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܝܚܳܐ܂ ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܚܠܡܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܺܝܢ ܠܶܗ.» (ܝܰܥܩܽܘܒ ܗ. ܝܕ. ܝܗ.)

ܩܰܕ̥ܡܳܝܰܬ̥

ܢܶܬ݂ܟܰܢܫܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܢܰܝܬܽܘܢ ܦܺܝܢܟܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܕܡܰܕ݂ܗܰܢ ܐܰܘ ܕܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܶܗ ܐܶܣܦܺܝܪܳܐ ܕܠܰܝܫܳܐ ܘܢܶܡܠܽܘܢܳܝܗܝ ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܢܶܩܒܥܽܘܢ ܒܶܗ ܚܰܡܶܫ ܦܬ݂ܺܝ̈ܠܳ̈ܬ݂ܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܡܫܰܘܝܳܐ ܥܰܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ ܣܓ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܘܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ ܡܶܟܳܐ ܡܶܟܳܐ܆ ܘܬܰܝܳܒܳܐ ܢܶܒܪܽܘܟ݁ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰ݁ܘܗܝ ܒܓ݂ܰܒܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܳܐ܀

ܘܰܟܡܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܡܶܫ ܥܰܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܒܬ݂ܽܘ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܚܰܡܫܳܐ ܖ̈ܶܓ݂ܫܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܰܡܫܰܡܠܺܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܢܰܢܗܪܽܘܢ ܚܕ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܦܬܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ܆ ܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܬܠܺܝܬ݂ܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܡܥܰܪܒܳܐ܆ ܘܰܪܒܺܝܥܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ܆ ܘܰܚܡܺܝܫܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ.

ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܰܬ݁ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܘܰܢܫܰܪܽܘܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ܀ ܘܖ̈ܺܝܫܰܝܟܳܗܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܪܳܫܶܡ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬ݂ܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܦܬܺܝܠܬܳܐ ܡܰܕܶܢܚܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܘܳܐܡܰܪ:

 

 

 

ܨܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬܳܐ

 

ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܟܳܗܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂  ♱ ♱ ♱ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬ݂ܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܦܬܺܝܠܬܳܐ ܡܰܕܶܢܚܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܥܰܡܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬ݂ܡܺܝܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܬ݁ ܠܰܢ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݂ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܚܰܕܶܬܬܳܢ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܰܘ ܕܚܰܪܰܪܬ݁ ܠܕܰܝܘܳܢ̈ܶܐ. ܘܝܰܗܒܬ݁ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܚܙܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܚܶܒܬ݁ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܚܳܢܬ݁ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܦܶܩܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܗܰܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܝܳܐ. ܘܦܰܣܶܩܬ݁ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܢ܆ ܘܰܐܦܶܩܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܪܘܳܚܬܳܐ ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܕܢܰܚܬ݁ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܟ݂ ܒܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܒܕܶܢܚܳܟ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܠܽܘܟ݂ ܝܰܗ̱ܒܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰ݁ܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܰܫܘܺܝܬܳܢ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕܡܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܘܙܶܒܬܳܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܩܪܰܝܬܳܢ. ܐܳܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܗܳܫܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܪܺܝܟ݁ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܘܡܶܬ݂ܓܰܘܰܣ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܒܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܰܗܒܬ݁ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝܟ ܘܰܒܢܺܝܫܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ݂ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܰܒܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܓܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܡܟܰܗܢܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܟܶܢܫܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ. ܘܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ݂ ܒܟ݂ܰܣܝ̈ܳܬ݂ܰܢ ܘܰܒܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥ̈ܘܳܬ݂ܰܢ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬ݂ܰܢ ܕܡܶܢ ܚܰܛܳܝܽܘܬ݂ܰܢ ܡܶܬ݂ܩܰܪ̈ܒܳܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܚܠܳܦ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܡܽܘܫܶܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܟ݂ ܘܳܐܦ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܕܰܪܚܺܝܡ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܰܗܳܛܳܐ ܕܰܓ݂ܒܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܕܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܝ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܘܢܶܡܫܽܘܚ ܒܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕܬ݁܆ ܘܢܶܫܠܰܚ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܘܗܰܢܺܝܐܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܢܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܨܽܘܥ̈ܨܳܥܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܘܢܺܚܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 

ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ: ܒܩܺܝܢܬܳܐ: ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ

ܟܰܕ݂ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܥܳܗܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܽܘܪ ܠܥܶܠ. ܒܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܬ݁ܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܐܰܝܟ݂ ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܐܳܫܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܦܰܪܰܚ ܢܶܟ݂ܣܰܘ̈ܗܝ. ܚܛܺܝܬ݂ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܀

ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܘܚܰܝܶܠܰܝܢܝ̱ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܡܳܪܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ. ܒܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܀

ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ. ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ݂. ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܀

ܒܶܢܫܒܰܝ̈ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܟ݂ܪܶܬ݂. ܘܥܳܠܡܳܐ ܫܒܳܢܝ ܒܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܦܢܺܝ݀ܬ݂ ܨܶܝܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ݂ ܟܰܕ݂ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܀

ܐܰܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܩܝܳܡܳܐ. ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܟ݂ܽܘܢ ܛܶܦܣܶܬ݂. ܩܰܪܶܒܘ ܚܠܳܦܰܝ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܒܰܚ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱. ܕܗܳܐ ܪܟܺܝܢ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܺܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܀

ܐܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܟܺܐܝܢ. ܘܟܽܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܠܶܗ. ܒܕܺܝܢܳܟ݂ ܟܺܐܢܳܐ ܠܳܐ ܬܚܰܝܒܰܢܝ̱. ܡܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܀

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܶܢܥܳܠܰܡ:

ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܀

 

ܩܽܘܩܰܠܝܳܘܢ ܒܪܶܟܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ  ܏ܗܘܗ ܘܶܐܬ݂ܟܰܣܺܝܘ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ ܏ܗܘܗ ܘܠܰܝܬ ܢܶܟܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܬܩܶܬ݂ ܒܠܺܝܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝ  ܏ܗܘܗ ܟܰܕ݂ ܢܳܗܶܡ ܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܀

ܡܶܛܠ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܝܶܩܪܰܬ݂ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕܳܟ ܏ܗܘܗ ܘܶܐܬ݂ܗܦܶܟ ܒܚܰܕ݂ܺܝ݂ܝ݂ ܟܺܐܒܳܐ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ̱ ܀

 

ܥܶܩܒܳܐ ܏ܒܩܝ ܕܣܳܓܶܕ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܫܰܘܙܶܒܬ݁. ܡܶܢ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܺܝ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܕܰܠܳܢܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀

 

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܽܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ: ܠܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܚܺܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ. ܠܗܰܘ ܙܽܘܦܳܐ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܠܛܰܡ̈ܐܶܐ. ܘܰܪܣܳܣܳܐ ܡܚܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܡܚܰܘܰܪ ܠܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܠܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܪܰܥܺܝ ܠܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܐܠ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܩܰܒܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܗܳܒܺܝܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ. ܘܬܶܫܦܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܫܶܦܪܰܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܰܚܢܽܘܟ݂. ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝܬ݁ ܒܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܶܗ ܕܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܬܶܒܣܰܡ ܠܳܟ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܒܶܣܡܰܬ݂ ܠܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܳܟ݂. ܘܢܶܒܗܰܬ݂ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܗܶܬ݂ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܺܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܟܰܠ̈ܝܳܢ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܟܠܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܕ݂ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܟ݂. ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܠܙܰܟܰܝ ܡܳܟ݂ܣܳܐ. ܘܬܶܬܩܰܒܰܠ ܡܳܪܝ ܒܳܥܽܘܬ݂ܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܩܰܒܰܠܬ݂ ܬܰܟܫܶܦܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܫܒܰܩܬ݁ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܝܟ݂ ܕܓܳܠܘ̱ ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܰܟܰܐܒܬܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܟܺܐܒܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܣ̈ܩܶܐ. ܘܰܪܕ݂ܽܘܦ ܡܶܢܰܢ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܪܕ݂ܰܦܬܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܙܳܟܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓ݂ܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܪܺܝ ܡܶܢܰܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܫܺܐܕ݂̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܫܬܪܺܝܘ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕ݂ܬܳܐ. ܘܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܰܝ̈ܟ ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܘܰܢܫܰܡܠܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ݂. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܪܥܽܘܢ ܠܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܒܕܶܚܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܢܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܡܰܚܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܫܳܐܠܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܗܳܫܳܐ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݂ ܐܳܫܕ݂ܳܐ ܬܰܟܫܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ݂ ܬܶܬܪܰܡܪܰܡ ܒܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇܆ ܘܥܰܡܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܦܪܶܩ ܒܙܳܟܽܘܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܪ̈ܰܝܟ݂ ܢܶܪܥܽܘܢ ܒܡܰܪ̈ܓܰܝܟ܆ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܣܒ̈ܥܳܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܬ݂ܚܢܶܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܦܺܝܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ. ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܘܩܰܕܶܫ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܥܰܡ ܦܰܓ݂ܪ̈ܰܝܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕ݂ܰܝܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ. ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܀

ܩܠܳܐ: ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܟܽܠܫܳܥ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܟ݂ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܛܶܦܣܶܬ݂ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱. ܘܕܰܐܘܕܺܝܬ݂ ܒܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܰܒܗܶܬܰܝܢܝ̱. ܕܰܐܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܣܰܒܪܝ̱ ܘܬܽܘܟܠܳܢܝ̱ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܀

 

ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡܶܢܳܟ݂ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܦܰܨܳܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܒܺܝ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕܡܳܟ݂: ܘܰܕܠܳܐ ܟܶܦܪܶܬ݂ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ݂܆ ܠܳܐ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܺܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬ݂ܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ̱ ܟܰܝ ܛܳܥܝܰܬ݁ܝ̱ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܶܬ݂ܟܰܫܰܪܝ̱ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܳܦ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܰܐܬ݂ܩܶܢܝ̱ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܰܓ݂ܒܳܝ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܩܽܘܡܺܝܢ ܥܰܪܛܶܠ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ

ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܠܶܒܳܐ ܕܰܬܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܝܶܬ݂ܒܶ݀ܬ݂ ܘܰܒܟܺܝܬ݂ܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܝ̱܆ ܒܰܚܢܰܓܬ݂ܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂. ܥܰܠ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܕܰܥܒܰܪ. ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ. ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܫܰܦܠܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ.

ܦܺܝܪܡܳܐ

ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܒܶܠ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܒܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬ݂ܡܰܫܚܺܝܢ܆ ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪܳܐ. ܘܰܠܡܶܬ݂ܕܰܠܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܕܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܗܽܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܶܐܚܕܰܬ݂ ܒܦܽܘܡܳܗ̇ ܛܰܪܦܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ. ܫܽܘܕܳܥܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܙܰܝܬܳܐ܆ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܒܰܪܶܟ݂ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܡܰܓܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܙܰܝܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܽܘܕܳܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܥܰܒܕܳܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܫܺܐܕ݂ܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܓܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܫܚܺܝܢ ܒܶܗ ܐܰܘ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܀

 

ܬܽܘܒ ܙܽܘܡܳܪܳܐ

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟ݂ܽܘܢ. ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܰܐܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܗ̣ܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝ̣ܢ ܠܰܡ ܝܽܘ̣ܠ̈ܦܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܶܠܦܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰ݁ܐ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܀

 

ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܪ̈ܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ.(ܕܪ̈ܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ.15.1.7)

ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܢܰܢ ܚܰܝܠ̈ܬ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܢܶܫܩܽܘܠ. ܘܠܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܰܢ ܢܶܫܦ݁ܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܶܗ ܢܶܫܦ݁ܰܪ ܒ݁ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܫܦ݂ܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܚܶܣܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܣ̈ܕ݂ܳܢܰܝܟ݁ ܢܦ݂ܰܠ ܥܠܰܝ. ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂܆ ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂. ܕ݁ܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂̈ܶܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܫܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܕ݂ ܪܶܥܝܳܢ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ ܦ݁ܽܘܡ ܬ݁ܫܰܒ݁ܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܰܘ ܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܘܛܳܥܢܺܝܢ ܠܰܚ̈ܕ݂ܳܕ݂ܶܐ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕܰ݁ܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܒܰܪܟܶܡܳܪܝ ܀

 

ܘܳܐܡܪܳܝܢ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ:

ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂܆ ܘܰܐܝܟ݂ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܚܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܏ܗ܀

 

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܠܽܘܩܳܐ. 18.35.43.

ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ݂ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ܆ ܣܰܡܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܚܳܕ݂ܰܪ. ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܰܪ܆ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ. ܘܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ܆ ܟ݁ܳܐܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܽܘܩ. ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ. ܘܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܫܰܐܠܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܳܟ݂؟ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܕ݁ܶܐܚܙܶܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܚܙܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܚܝܰܬ݂ܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܚܙܳܐ܆ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀

 

ܘܢܺܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ:

ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܆ ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܡܚܰܕ݂ܝܳܢܳܐ. ܡܶܫܚܳܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ. ܠܒܽܘܫܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ. ܙܰܝܢܳܐ ܡܣܰܚܦܳܢܳܐ ܘܰܡܫܰܦܠܳܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܫܰܦ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ. ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܡܚܰܕܬ݂ܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܕܶܚܠܳܐ. ܘܢܶܨܡܚܽܘܢ ܒܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܫܰܦ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܫܽܘܪܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܪܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܳܐܦ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܫܪܳܪܳܟ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܕܰܪ ܘܒܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܣܓܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܫܰܝܢܳܟ݂ ܘܰܫܠܳܡܳܟ݂ ܐܰܫܪܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܚܳܬ݂ܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܠܬܰܝܳܒܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܛܰܠܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒܕܶܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܬ݂ܳܡܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܚܳܐܶܣ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܝܳܕ݂ܽܘܥܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܒܳܚܽܘܪܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܢܚܶܬ݁ܬ݁ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܩܽܘܕܫܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܬ݂ܒܰܪܢܰܫܬ݁ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܡܰܘܒܕ݂ܳܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚܬ݁ ܠܙܽܘܙܳܐ ܕܰܐܒܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕ݂ܳܡ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܕܡܰܢ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܠܳܐ ܐܰܦܩܺܝܘܗܝ ܠܒܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܕܶܝܢ ܠܡܰܪܝܰܡ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܶܟ݂ܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܝ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ܆ ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܐܰܚܝܰܬ݂ܶܟ݂ܝ. ܘܝܰܗܒܬ݁ ܠܳܗ̇ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܬܳܐܶܒ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܶܫܥܳܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܛܰܘ. ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܟ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܘܰܐܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܒܰܪܶܝܟ݂ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂܆ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܢܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܕܳܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܶܗ ܒܝܰܕ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܚܛܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܒܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܟܳܝܗܝ ܘܩܰܕܶܫܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܛܰܪܳܝܗܝ ܘܣܰܬܰܪܳܝܗܝ ܬܚܶܝܬ݂ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܫܰܘܙܶܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܦܪܽܘܩܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܟ݂ ܘܰܡܒܰܪܰܟ݂ ܒܰܫܡܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܝܳܠܶܕܬܳܟ݂ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܆ ܗܳܫܳܐ ܀

 

 

 

ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬ̥ܳܐ

ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܟܳܗܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂  ♱ ♱ ♱ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬ݂ܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܦܬܺܝܠܬܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܘܳܐܡܰܪ:

ܨܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܥܰܡܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܒܣܽܘܓ݂ܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܰܐܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪ̈ܰܝܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪܶܟ݂ ܠܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܡܰܫܚܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܨܽܘܥܨܳܥ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪܳܐ ܘܰܠܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܀

 

ܩܽܘܩܰܠܝܳܘܢ ܒܪܶܟܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܐܶܪܚܡܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܝ̱ ܘܬܽܘܟ݂ܠܳܢܝ̱. ܏ܗ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܝ̱ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܝ̱ ܀

ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ  ܏ܗ ܡܣܰܝܥܳܢܝ̱ ܘܩܰܪܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܀

ܘܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܝ̱ ܡܫܰܒܚܳܐ ܏ܗ ܐܶܩܪܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܐܶܬ݂ܦܪܶܩ ܀

ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܶܗ ܒܩܳܠܝ̱  ܏ܗ ܘܰܓܥܳܬ݂ܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܥܶܠܰܬ݂ ܒܶܐܕ݂ܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܶܢܥܳܠܰܡ ܀ ܘܥܶܩܒܳܐ܆ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ.

ܠܬܰܚܬ݂ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ܪܽܘܢܝ̱. ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠܬ݂ܰܢܝ̱. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܐܙܥܶܩ ܘܺܐܡܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܠܳܢܝ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܀

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ: ܠܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܡܶܬ݂ܦܰܢܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܡܶܢܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܚܢܳܢܶܗ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܘܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐ‌ܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܬܰܐܣܶܐ ܘܬܰܚܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܕܰܪܡܶܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܕܟܺܐܒܳܐ ܡܰܚܫܳܢܳܐ. ܘܰܬܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ݂ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ݂̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܘܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂: ܒܝܰܕ݂ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬ݂ܰܢ ܘܚܰܛܳܝܽܘܬ݂ܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ: ܚܠܳܦ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܕܰܪܟܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܫܳܐܶܠ ܡܶܢܳܟ݂ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܛܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܢ ܒܡܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܚܶܪܡܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܳܐܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܡܶܟ݂ܠܳܐ ܐܰܘ ܒܡܶܫܬܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܒܫܶܡܥܳܐ ܕܶܐܕ݂̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܒܣܰܘܩܳܐ ܕܰܢܚܺܝܪܳܐ ܐܰܘ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܕܠܶܒܳܐ ܐܰܘ ܒܡܶܬ݂ܩܰܪܒܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܐܰܘ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܐܰܘ ܒܥܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒܕܰܡܟܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒܟܽܠ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܢܰܚܛܶܐ ܒܗܽܘܢ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܬܚܰܣܶܐ ܘܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܠܚܶܐ ܘܬܰܥܒܰܪ ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܳܦ ܡܶܬ݂ܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܳܟ݂. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܘܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܪܺܝܟ݁ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܘܫܳܐܶܠ ܡܶܢܳܟ݂ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂܆ ܒܰܐܡܺܝܢ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܒܰܐܡܺܝܢ ܕܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܫܒܽܘܩ ܣܰܟ݂ܠ̈ܘܳܬ݂ܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂܆ ܒܰܐܡܺܝܢ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܒܰܐܡܺܝܢ ܕܫܽܘܠ̈ܛܳܢܶܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܪܺܝܟ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܒܝܰܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂܆ ܒܰܐܡܺܝܢ ܕܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܒܰܐܡܺܝܢ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂܆ ܒܰܐܡܺܝܢ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܒܰܐܡܺܝܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂܆ ܒܰܐܡܺܝܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܰܡܺܝܢ: ܘܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ݂ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܟܕ݂ܺܝܢܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܪܝܳܐ ܕܢܳܗܶܡ܆ ܘܬܰܘܪܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܠ܆ ܘܢܶܫܪܳܐ ܕܰܡܢܰܨܰܪ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܨܰܠܡܳܟ݂ ܘܰܕܡܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܛܥܺܝܢ ܘܣܳܓܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܝܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡܳܝܳܐ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ. ܘܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܚܰܝ݂ܝ݂̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܒܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܘܠܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܘܣܶܓ݂ܕܬ݂ܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܀

 

ܒܩܺܝܢܬܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܒܝܰܕ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܥܰܒܕ݂ܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܦܳܩܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܒܶܗ ܡܰܫܚܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ܆ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ܆ ܘܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܪܰܟ݂܆ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܀

 

ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܰܪܶܟ݂ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܆ ܥܰܠ ܫܳܛܺܝܦܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܰܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܝ̱. ܘܥܰܛܝܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܶܟܝ̱. ܗܽܘ ܢܒܰܪܟ݂ܺܝܘܗܝ ܠܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܡܩܰܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬ݂ܡܰܫܚܺܝܢ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܶܗ ܢܶܬ݂ܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

 

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱. ܡ̣ܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܟܠܺܝ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܳܐ. ܗܰܒ ܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ

ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܶܗ. ܕܒܰܪ ܡܰܬܰܝ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܠܶܗ ܠܢܽܘܢܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܠܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܦܰܠܛܶܗ. ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬ݂ܰܢ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܠܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܰܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܚܢܰܢ ܐܰܪܓܶܙܢܳܟ݂. ܐܺܝܬ݂ ܗܽܘ ܠܰܢ ܕܰܢܪܰܥܽܘܢܳܟ݂. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܡܺܝܬ݂ܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ݂ ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ.

ܦܺܝܪܡܳܐ

ܣܳܓܕ݂ܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܠܶܘܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܰܢ. ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܕܪ̈ܶܓ݂ܠܰܝܢ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܢ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܢ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕ݂ܳܡ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂܆ ܚܠܳ̇ܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܙܰܩܘ ܐܰܘ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܚܙܩܽܘܢ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܓܰܘܰܣ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܘܫܳܐܶܠ ܡܶܢܳܟ݂ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܦܰܓ݂ܪܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܠܰܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܒܟ݂ܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕܳܐܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܘܩܰܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܒܟ݂ܽܠ ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܰܡܟܰܬܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܐܫܘܳܝܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ݂. ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ. ܚܬ݂ܽܘܡ ܠܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ݂ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܰܣܥܽܘܪ ܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܕܰܒܰܪ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܝܺܣܰܪܠܳܝܬܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ܆ ܗܽܘ ܢܕܰܒܰܪ ܗܰܠ̈ܟܳܬ݂ܰܢ ܘܰܢܛܰܟܶܣ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬ݂ܰܢ ܟܰܕ݂ ܡܫܰܘܙܶܒ ܠܟܽܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܀

 

ܬܽܘܒ ܙܽܘܡܳܪܳܐ:

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܣܰܒܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܣܰܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

 

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ. 5. 10.20)

ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܣܰܒ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܠܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܟ݁ܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠܘ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢܰܢ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ. ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܺܐܝܳܘܒ݂܆ ܘܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦ݂ܳܢ. ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܝܳܡܶܝܢ. ܠܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ. ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܡܰܘܡܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܠܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܆ ܐܺܝܢ ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܝܒ݂ܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܚܳܕ݂ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܙܰܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܟ݁ܪܺܝܗ܆ ܢܶܩܪܶܐ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕ݁ܥܺܕ݁ܬ݁ܳܐ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ. ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܚܠܡܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ. ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܘܶܐܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܣܰܟ݂̈ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂. ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂܆ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܰܐܣܽܘܢ. ܪܰܒ݂ܽ ܗ̱ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗ̇. ܐܳܦ݂ ܐܺܠܺܝܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܰܢ. ܘܨܰܠܺܝ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܶܫܬ݁ܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ. ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܨܰܠܺܝ܆ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܝܰܗܒ݂ܘ ܡܶܛܪܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܝܶܗܒ݁ܰܬ݂ ܦ݁ܺܐܪ̈ܶܝܗ̇. ܐܰܚܰܝ̈: ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܛܥܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ܆ ܘܢܰܦ݂ܢܶܝܘܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܢܶܕ݁ܰܥ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܽܐܘܪܚܶܗ܆ ܡܰܚܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ܆ ܘܥܳܛܶܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܰܚ̈ܛܳܗܰܘܗ̱ܝ. ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܀

 

ܘܳܐܡܪܳܝܢ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ:

ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܳܟ݂ ܗ̱ܘ̣ ܡܣܰܒܪܳܐ ܢܰܦܫܝ̱܆ ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢܦܰܝ̈ܟ ܐܶܣܬܰܬܰܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܏ܗ ܀

 

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܒܠܽܘܩܳܐ. 10.25.37)

ܘܗܳܐ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܳܡ ܕ݁ܰܢܢܰܣܶܝܘܗ̱ܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܐܪܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ. ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂. ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܟ݂܆ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ̇ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂. ܘܰܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂. ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܡܰܪܬ݁. ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܘܬ݂ܺܚܶܐ. ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܒ݂ܳܐ ܠܰܡܙܰܕ݁ܳܩܽܘ ܢܰܦ݂ܫܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܩܰܪܺܝܒ݂ܝ؟ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܳܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܰܠܚܽܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܡܚܰܐܽܘܗ̱ܝ܆ ܘܫܰܒ݂ܩܽܘܗ̱ܝ. ܟ݁ܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܩܰܝܳܡܳܐ ܒ݁ܶܗ ܢܰܦ݂ܫܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ. ܘܰܓ݂ܕ݂ܰܫ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܳܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܝ. ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ܆ ܘܰܥܒ݂ܰܪ. ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܶܘܳܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܛܳܐ ܠܗܳܝ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ܆ ܘܰܥܒ݂ܰܪ. ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ܆ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܘܰܥܨܰܒ݂ ܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܘܰܢܨܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܦ݂ܽܘܬ݁ܩܳܐ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܠܨܰܦ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ܆ ܐܰܦ݁ܶܩ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܺܝܢܳܪ̈ܺܝܢ. ܝܰܗܒ݂ ܠܦ݂ܽܘܬ݁ܩܳܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܝܺܨܰܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܬ݁ܰܦ݁ܶܩ܆ ܡܳܐ ܕ݁ܗܳܦ݂ܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܡܰܢܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂܆ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝ ܓ݁ܰܝܳܣ̈ܶܐ. ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܙܶܠ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀

 

ܘܢܺܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ:

ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܆ ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܗܰܒ ܠܰܢ. ܘܳܐܦ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܘܰܚܠܳܦ ܕܢܶܬ݂ܒܰܪܰܟ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܰܪܘܰܚܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬ݂ܡܰܫܚܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܘܰܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܠܡܳܪܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ. ܣܥܽܘܪܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ݂ܠ̈ܘܳܬ݂ܶܗ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ݂. ܘܰܐܚܠܶܡ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܘܗܝ ܒܣܽܘܓ݂ܐܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܨܝܰܬ݂ ܟܽܠ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܗܺܝ ܬܣܰܬܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܦܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܣܰܩܽܘܒ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ ܒܝܰܕ݂ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܢܰܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܥܽܘܡܪܳܐ ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟ݂ܝ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܠܰܫܦܺܝܥܽܘܬ݂ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ݂ܳܟ݂ ܕܰܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

 

ܗܳܪܟܳܐ ܚܳܬ݂ܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܠܬܰܝܳܒܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒܕܶܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ ܐܰܡܺܝܢ.

 

 

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒܕܶܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

 

ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܬ݂ܳܡܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܘܰܐ‌ܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܕܒܳܟ݂ ܫܟܺܝܚܺܝܢ܆ ܐܰܣܺܝܬ݁ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܓ݂ܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܠܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬ݂ܡܰܫܚܺܝܢ. ܘܰܐܣܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܘܚܽܘܫܳܒܳܐ. ܘܕܰܟܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܽܘܥܨܳܥ̈ܶܐ ܘܥܰܘ̈ܠܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒܳܝܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܕ̈ܫܶܐ ܡܫܺܝܡܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܘܰܥܒܶܕ݂ܳܝܗܝ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟ. ܘܠܳܐ ܬܰܪܦܶܐ ܒܶܗ ܐܺܝܕ݂̈ܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܕ݂ܽܘܢ ܒܶܗ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܳܐܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܡܰܫܚܺܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܫܟܰܚ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܗܳܫܳܐ ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ̥

ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܟܳܗܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ♱ ♱ ♱ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܦܬܺܝܠܬܳܐ ܡܰܥܶܪܒܳܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܘܳܐܡܰܪ:

ܨܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ

 

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܥܰܡܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܒܟ݂ܽܠ ܒܰܪܶܟ݂ ܘܩܰܕܶܫ ܠܶܡܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܡܰܫܚܺܝܢ ܡܶܢܶܗ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܽܘܩܰܠܝܳܘܢ ܒܪܶܟܢܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ

ܠܳܟ݂ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܏ܗ ܘܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܦܪܰܥ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬ݂ܝ̱ ܀

ܥܢܺܝܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܏ܗ ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܀

ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܬܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܏ܗ ܐܰܫܠܺܝܬܳܗ̇ ܘܰܒܣܽܘܓ݂ܐܳܐ ܐܰܥܬܰܪܬܳܗ̇ ܀

ܒܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܬܶܬܪܰܒܶܐ ܡܰܘܥܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܘܬܶܬܒܰܪܰܟ݂ ܏ܗ  ܒܰܪܶܟ݂ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܘܥܶܩܒܳܐ ܒܩܺܝܢܬܳܐ: ܠܩܺܐܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ.

ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܟܠܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܦܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ܆ ܘܟܰܕ݂ ܕܳܠܩܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕ݂ܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܥܰܡ ܒܬ݂ܽܘ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ܆ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܚܰܢܳܢܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀

 

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܽܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܳܕ݂ܶܐ ܒܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܶܗ. ܘܪܳܘܶܙ ܒܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܣܰܒܪܶܗ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܡܚܰܒܶܒ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܠܘܰܥܕܶܗ. ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕ݂ܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܳܩܫܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܟ݂ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ. ܬܳܐ ܡܳܪܝ ܠܺܐܝܳܠܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒܝܳܢܳܟ݂ ܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒܬ݁ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܢ ܬܶܐܚܕ݂ܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܫܒܺܝܩܺܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܬܶܐܣܪܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܟ ܚܰܣܳܐ ܘܰܠܚܺܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܩܳܐܶܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬ݁ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕܡܶܫܚܰܬ݂ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܘܫܰܘܝܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܒܣܰܥܪܳܗ̇܆ ܘܶܐܡܰܪܬ݁ ܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܶܒܬ݁ܝ ܣܰܓܺܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒܡܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܒܥܶܨܝܳܢܳܐ ܘܰܒܥܶܠܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܺܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܨܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܢܰܚܛܶܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܕܰܦܫܰܛܬ݁ ܐܺܝܕܳܝ̈ܟ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ܆ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܀

 

ܒܩܺܝܢܬܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ݂

ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܫܶܩܠܰܬ݂ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ݂ ܚܰܕ݂ܝܽܘܟ݂. ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܙܰܠ̱ܬ݂ ܕܬܶܣܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇. ܟܳܐܐ ܒܳܗ̇ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܆ ܕܙܶܠܝ̱ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܛܰܥܝܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܕܝܳܕܥܳܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟܝ̱ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܫܽܘܒ݉ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܙܶܠܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܝ̱܆ ܘܗܽܘ ܫܳܒܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܀

 

ܒܡ̈ܰܬܠܶܐ ܡ̣ܰܠܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܒܦ̈ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܘܽܐܘܚܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܕܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܒܬ݂ܽܘ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢ̣ܣܰܒܝ̱̈ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܢ̣ܦܰܩܝ̱̈ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܰܕܟܰܠܬ݂ܳܐ܆ ܢ̣ܳܡ̈ܝ̱ ܟܠܽܗܶܝܢ ܘܰܕܡ̣ܶܟ̈ܝ̱ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܩܥܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܚܰܬ݂݉ܢܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ܆ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܥ̣ܰܠ̈ܝ̱ ܥܰܡܶܗ. ܘܣܰܟ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܦ̣ܳܫ̈ܝ̱ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܒܒܶܟ݂ܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠ̈ܠܳܢ ܀

 

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܪܰܟ̣ܶܒ ܡܰܬ݂̈ܠܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܕܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܕܡܶܬ݂ܓܰܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܦܽܘܢ̈ܳܩܶܐ. ܚܰܕ݂ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܥܳܙܰܪ܆ ܡܶܬ݂ܝܰܐܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܒܰܥ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ. ܟܰܕ݂ ܡ̣ܺܝܬ݂ ܐܰܘܒܠܽܘܗ̱ܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝ݉ܪܴܐ܆ ܡ̣ܺܝܬ݂ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܺܝ̣ܪܶܬ݂ ܘܳܝܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܒܓ݂ܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܚܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܰܪ ܒܶܣܪܶܗ ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ

ܐܶܬ݂ܕܰܡܝܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ ܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܘܢܶܬ݂ܒܰܣܰܡ. ܫ̣ܰܕܰܪ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܙܰܡܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܶܬ݂ܚܰܕ݂ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܶܬ݂ܘܰܥܰܕܘ̱. ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ܆ ܘܰܢ̣݉ܦܰܩ ܚ̣ܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܶܐܫ̣ܰܟܚ ܒܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܚܺܝܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܦ̣ܩܰܕ݂ ܫܕ݂ܰܐܘܽܘܗܝ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܀

 

ܦܺܝܪܡܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܚܠܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܡܶܢܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܗܳܝ ܕܡܰܠܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂ (ܦܳܠܢ) ܕܫܳܐܶܠ ܡܶܢܳܟ݂ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪܳܐ. ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܘܰܐܥܰܒܪ ܡܶܢܶܗ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܘܢܶܟ݂ܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܐܡܺܝܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ. ܘܰܐ‌ܠܒܶܫܳܝܗܝ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ. ܘܰܣܡܽܘܟ݂ܳܝܗܝ ܕܰܢܩܽܘܡ ܘܢܶܫܬܰܪܰܪ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ ܘܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܽܘܓ݂ܐܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ݂ ܘܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

 

ܬܽܘܒ ܙܽܘܡܳܪܳܐ

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟ݂ܽܘܢ. ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܰܐܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܗ̣ܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝ̣ܢ ܠܰܡ ܝܽܘ̣ܠ̈ܦܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܶܠܦܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰ݁ܐ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܀

 

ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ 6.1.5)

ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ܆ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܩܰܕ݁ܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝ̈ܫܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܢܕ݂ܽܘܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܕ݁ܺܝ̈ܢܶܐ ܕ݁ܰܩܕ݁̈ܩܶܐ. ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢܰܢ. ܚܰܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܣܶܝܢ ܒ݁ܥܺܕ݁ܬ݁ܳܐ܆ ܐܰܘܬ݁ܶܒ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ. ܠܟ݂ܽܘܳܐܪܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ. ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ܆ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܢܰܫܘܶܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܀

 

ܘܳܐܡܪܳܝܢ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ:

ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܝ̱܆ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܏ܗ܀

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܒܡܰܬܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ. 9.36.38.  10.1.4.)

ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢ̈ܫܶܐ܆ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕ݁ܰܠܐܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܫܪܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܪ̈ܒ݁ܶܐ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝ̈ܕ݂ܰܘܗ̱ܝ܆ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ. ܘܦ݂ܳܥ̈ܠܶܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ. ܒ݁ܥܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ܆ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܦ݁ܳܥ̈ܠܶܐ ܠܰܚܨܳܕ݂ܶܗ ܀ ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝ̈ܕ݂ܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܝܰܗܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ܆ ܘܰܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܒ݂ ܘܟ݂ܽܘܪܗܳܢ. ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܗܽܘܢ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ. ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ. ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ. ܘܒ݂ܰܪ‌ ܬ݁ܽܘܠܡܰܝ. ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ. ܘܡܰܬ݁ܰܝ ܡܳܟ݂ܣܳܐ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ. ܘܠܰܒ݁ܺܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܬ݁ܰܕ݂ܰܝ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܩܢܳܢܳܝܳܐ. ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܗ ܀

 

ܘܢܺܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ:

ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܆ ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܚܠܳܦ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰ݁ܐ‌ܠܳܗܳܐ (ܦܠܳܢ) ܘܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕܰܫ ܘܢܶܬ݂ܕܰܟܶܐ ܘܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܐܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܫܰܦ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܡܶܬ݂ܦܰܢܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ (ܦܠܳܢ) ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܕܢܶܣܰܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܆ ܒܰܪܶܟ݂ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܗܳܝ ܕܰܡܡܰܠܝܳܐ ܘܰܡܣܰܒܥܳܐ ܠܟ݂ܽܠ. ܘܰܐܪܡܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܕܰܓ݂ܒܺܝܠܬ݂ܳܟ݂: ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܽܘܙܳܓ̈ܶܐ ܡܰܘܬ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܕܳܐܐܰܪ ܘܰܡܫܰܪܬܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܓܶܝܪ ܕܟ݂ܽܠ ܒܣܰܪ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܚܳܝܪ̈ܳܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܬܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ݂ ܙܰܒܢܳܐ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒܰܪܶܟ݂ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝܟ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܐܫܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܒܽܘܪܟܬ݂ܳܟ݂ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܢܰܛܰܪ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܺܝܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

 

ܗܳܪܟܳܐ ܚܳܬ݂ܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܠܬܰܝܳܒܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܳܐܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒܕܶܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒܕܶܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܟܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܝܬܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܣܶܡܳܠܳܝܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒܕܶܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܬ݂ܳܡܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܪܳܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܫܠܶܡ: ܗܰܘ ܕܰܡܩܺܝܡ ܠܫܰܦ̈ܠܶܐ ܘܣܳܚܶܦ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܪ̈ܳܡܶܐ ܘܡܰܫܩ̈ܠܶܐ: ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܒܝܰܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܫܦܺܝܥܺܝܢ ܥܠܰܝܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܕܳܘ̈ܰܝܳܐ ܚܬ݂ܺܝ̈ܡܰܝ ܒܰܫܡܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܳܟ݂ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܘܳܐܦ ܠܥܰܒܕܰܟ݂ (ܦܠܳܢ) ܡܳܪܝܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܘܰܣ ܒܰܫܡܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܫܦܰܥ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܘܰܐܚܠܶܡܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܘܰܥܫܽܘܡܝܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܒܝܰܕ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ݂ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܘܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

ܬܽܘܒ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ

ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܟܳܗܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ♱ ♱ ♱ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܦܬܺܝܠܬܳܐ ܓܰܪܒܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܘܳܐܡܰܪ:

ܨܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܥܰܡܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܥܰܘ̈ܠܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܰܘ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܘܒܰܪܶܟ݂ ܠܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܫܳܛܺܝܦܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܒܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܦܰܓ݂ܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܡܰܫܚܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܽܘܩܰܠܝܳܘܢ ܒܪܶܟܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܗܰܒܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܏ܗ  ܗܰܒܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܀

ܗܰܒܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܏ܗ ܫܩܽܘܠܘ̱ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܥܽܘܠܘ̱ ܠܕ݂ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܀

ܣܓܽܘܕ݂ܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ ܏ܗ ܬܙܽܘܥܝ̱ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܀

ܐܶܡܰܪܘ̱ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܏ܗ ܘܰܐܬ݂ܩܢܳܗ̇ ܠܬܺܒܶܝܠ ܕܠܳܐ ܬܙܽܘܥܝ̱ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܶܢܥܳܠܰܡ ܀ ܘܥܶܩܒܳܐ: ܒܩܺܝܢܬܳܐ: ܒܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ.

ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܒܰܫܡܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ݀ܬ݂. ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܟܰܫܺܝ̣ܪܳܐ. ܟܰܕ݂ ܒܰܥ̈ܒܳܕ݂ܰܝ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢܳܐ. ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܐ‌ܠܦܶܬ݂ ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܶܠܦܶܬ݂. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܫܩܺܝܬ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܨ̇ܗܶܐ̣ ܐ̱ܢܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܛܳܠܶܡ. ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕܥܶܕܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܡܢܺܝܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܽܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ: ܠܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܦܺܝܥܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܨܒܺܝ ܡܳܪܝ ܗܳܫܳܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܒܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܒܰܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܣܶܩ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܦܪܺܝܩܰܬ݂ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ݂ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ݂܆ ܕܬܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ݂ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܫܦܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܓܶܒܠܰܬ݂ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂. ܘܫܰܝܶܢ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܳܟ݂. ܘܰܐܥܬܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܙܶܕ̈ܩܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܠܳܐ ܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܐ‌ܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܪܘܰܚܬܳܐ ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܘܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܘܰܪܡܶܝܢ ܒܩܺܝܢܕܽܘܢܳܘܣ ܕܝܰܡܳܐ ܘܰܕܝܰܒܫܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܓܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܽܘ̈ܫܚܺܝܢ ܕܰܟܪ̈ܶܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ. ܒܰܪܶܟ݂ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝܟ ܘܰܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ. ܚܰܣܳܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ݂. ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܒܩܺܝܢܬܳܐ: ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ

ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝ. ܟܽܘܬ݂ܡ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܐܰܣܳܐ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬ݂ܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝ݀ܬ݂. ܡܶܬ݂ܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܫܕܶܝܢܝ. ܒܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܕܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕܡܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ ܒܺܝ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ. ܪܰܒܺܝܥ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܪܦܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܬܶܥܽܘܠ. ܣܳܡܰܬ݂ ܥܶܩܒܳܗ̇. ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܘܥܶܠܰܬ݂. ܘܡܳܐ ܕܥܶܠܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܢܶܣܒܰܬ݂ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ

ܕܡܶܟ݂ܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܒܛܶܠ ܡܶܫܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܢܶܬ݂ܒܰܪܰܟ݂ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܀

 

ܦܺܝܪܡܳܐ

ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ݂ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ ܡܶܢ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܬ݂ܝܰܩܰܪ ܫܡܶܗ ܒܪܺܝܚܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܣܳܓܕܺܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܚܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܟ݂ ܡܰܘܕܶܝܢ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܐܶܨܛܒܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܺܝܚܳܐ ܕܡܶܬ݂ܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܡܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ݂ ܣܓܺܝܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܥܠܰܝܢ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܀

ܬܽܘܒ ܙܽܘܡܳܪܳܐ

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟ݂ܽܘܢ. ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܰܐܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܗ̣ܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝ̣ܢ ܠܰܡ ܝܽܘ̣ܠ̈ܦܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܶܠܦܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰ݁ܐ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܀

 

ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܪ̈ܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ 13.11.14)

ܘܳܐܦ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܥܘ܆ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܕ݁ܢܶܬ݁ܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬ݂ܰܢ. ܗܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ܘ ܠܰܢ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܗܰܝܡܶܢܢ. ܠܺܠܝܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܥܒ݂ܰܪ. ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܩܪܶܒ݂. ܢܢܺܝܚ ܡܶܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܥܒ݂̈ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ܆ ܘܢܶܠܒ݁ܰܫ ܙܰܝܢܶܗ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒ݁ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܢܗܰܠܶܟ݂. ܠܳܐ ܒ݁ܰܙܡܳܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒ݁ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܒ݁ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܚܣܳܡܳܐ ܘܰܒ݂ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܽܘܒ݂ܫܽܘܗ̱ܝ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܟ݂ܽܘܢ ܠܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܪܟܡܳܪܝ ܀

 

ܘܳܐܡܪܳܝܢ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ:

ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܡܣܰܒܳܪܽܘ ܣܰܒܪܶܬ݂ ܒܡܰܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬ݂ܝ ܏ܗ ܀

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܒܡܰܬܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ. 15.21.30)

ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܨܽܘܪ ܘܰܕ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ. ܘܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܢܰܥܢܳܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܥܝܳܐ. ܘܳܐܡܪܳܐ: ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂. ܒ݁ܪܰܬ݂ܝ ܒ݁ܺܝܫܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܫܺܐܕ݂ܳܐ. ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܦ݁ܰܢܝܳܗ̇ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ܆ ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝ̈ܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܫܪܺܝܗ̇ ܕ݁ܩܳܥܝܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܰܢ. ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܶܬ݂. ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܶܪ̈ܒ݁ܶܐ ܕ݁ܰܛܥܰܘ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ. ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܡܳܪܝ: ܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܠܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܠܟ݂ܰܠ̈ܒ݁ܶܐ. ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ: ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܠ̈ܒ݁ܶܐ. ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܰܪ̈ܬ݁ܽܘܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪ̈ܶܐ ܕ݁ܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܚܳܐܶܝܢ. ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ: ܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ. ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟ݂ܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ. ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ̇. ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ̱ܒ݂ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀ ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ. ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܶܢ̈ܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܓ݂ܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܦ݂ܫܺܝ̈ܓ݂ܶܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܪ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ ܟ݁ܶܢ̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܀

 

ܘܢܺܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ:

ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܆ ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܚܠܳܦ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ (ܦܠܳܢ) ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܚܠܳܦ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܒܳܗ̇܆ ܘܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܽܘܣ ܟܳܗܢܳܝܳܐ܆ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܫܰܦ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܓܠܺܝ ܘܚܰܘܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܰܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܟܰܕ݂ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܰܚܫܰܚܬܳܐ ܘܰܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܘܰܚܠܳܦ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕ݂ܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕ݂ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܕܢܶܬ݂ܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܫܰܦ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

 

ܗܳܪܟܳܐ ܚܳܬ݂ܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܠܬܰܝܳܒܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܳܐܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒܕܶܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܟܺܝܬ݂ ܬܪܺܝܢ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܝܬܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܣܶܡܳܠܳܝܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

 

 

ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܬ݂ܳܡܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܣܺܝܬ݁ ܘܰܐܚܠܶܡܬ݁ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܡܰܐܟܰܒ̈ܶܐ. ܘܚܰܝܶܨܬ݁ ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܘܰܐܚܺܝܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܝܰܗܒܬ݁ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܰܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܒܺܐܝܕ݂ܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܗܒܬ݁ ܠܰܢ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܰܪܶܟ݂ ܠܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬ݂ܡܰܫܚܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬ݂ܥܒܶܕ݂ܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܓ݂ܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܕ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܨܶܡܚ̈ܶܐ ܕܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܥܳܡ̈ܠܶܐ ܘܠܰܐܝ̈ܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܠܶܐ. ܘܠܳܟ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

 

ܬܽܘܒ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܚܰܡܶܫ

ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܟܳܗܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ♱ ♱ ♱ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܦܬܺܝܠܬܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܨܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ

 

ܟܳܗܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܥܰܡܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

ܟܳܗܢܳܐ: ܒܰܫܡܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ : ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ : ܘܒܰܫܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܳܬ݂ܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܪܰܝܬ݁ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܒܪܳܟ݂ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܦܰܩܶܕ݂ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕ݂ܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܒܡܶܫܚܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܳܫܚܺܝܢ ܘܡܰܐܣܶܝܢ ܒܫܶܡܝ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐ‌ܠܺܝܨܺܝܢ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܢܶܬ݂ܡܙܰܓ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ: ܕܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܡܫܰܚ ܡܶܢܶܗ ܢܶܬ݂ܒܰܛܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܘܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ ܘܢܶܬ݂ܪ̈ܰܕܦܳܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪܳܐ. ܘܰܐܫܪܳܐ ܒܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܓܡܺܝܪܬܳܐ܆ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܶܗ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܀

 

ܩܽܘܩܰܠܝܳܘܢ ܒܪܶܟܢܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܩܪܺܝ݀ܬ݂ ܏ܗ ܘܰܥܢܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܝܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܀

ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܏ܗ ܘܡܶܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢ̈ܶܐ ܀

ܡܳܢܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܘܡܳܢܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܏ܗ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢ̈ܶܐ ܀

ܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܫܢܺܝܢܺܝܢ ܏ܗ ܐܰܝܟ݂ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܒܰܠܽܘܛܳܐ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܶܢܥܳܠܰܡ

ܥܶܩܒܳܐ ܒܩܺܝܢܬܳܐ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܽܘܨ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܶܝܬ݁

ܩܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܫܓ݂ܺܝܫܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܕܒܶܗ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܚܰܒܠܬܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒܠܰܥܬ݂ܰܢܝ. ܠܳܐ ܬܰܣܠܶܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܓܥܳܬ݂ܝ ܐܶܠܳܐ ܐܰܕܺܝܩ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕ̈ܫܰܝܟ. ܘܰܫܡܰܥ ܐܶܢܰܩܬ݂ܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܝ ܘܰܦܪܽܘܩ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܽܘܣܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܽܘܢ܀

 

 

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ: ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܟ݂ܽܠ܆ ܕܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܬܰܝܬܝܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟܰܝܢܳܐ ܘܢܳܣܒܳܐ ܡܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܳܗܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ݂ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܘܠܳܟ݂ ܗܶܕ݂ܪܳܐ ܘܠܳܟ݂ ܣܓ݂ܶܕ݂ܬܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܰܢ ܪܰܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܛܰܘܫܳܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܢܰܚܬܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܡܽܘܟܳܟ݂ܳܟ݂ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬ݁ ܠܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܒܺܝܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܒܡܶܬ݂ܦܰܢܝܳܢܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܗܰܘ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ ܬܩܽܘܡ܆ ܘܰܒܝܰܕ݂ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܣܰܡܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܣܳܡܬ݁ ܠܶܗ̇ ܠܘܳܬ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܬܶܬܥܰܠܶܐ. ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܬ݁ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܪܳܕ݂ܶܝܢ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܕܢܶܐܣܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫ̇ܪܶܐ̣ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܒܩܽܘܢ܆ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܶܗ: ܫܰܟܰܢܬ݁ ܫܪܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܫܳܪ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܬ݂ܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬ݂ܳܐ ܢܰܦܺܝܠܺܝܢ ܘܒܰܬܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܡܶܬ݂ܦܰܢܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܒܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܓܰܘܣܺܝܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܳܟ ܘܰܒܝܰܕ݂ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܫܰܟܶܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܫܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܕܳܘܺܝܬ݂ܳܐ (ܦܠܳܢ) ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܆ ܕܟܰܣܝܳܐܺܝܬ݂ ܘܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂ ܒܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܰܝ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܣܬܥܰܪܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܟܺܝܢܽܘܬ݂ ܨܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܝܰܕ݂ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܳܐܠܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܡܨܰܠܰܠܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܶܝ݂ܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܦܰܪܗܣܺܝܰܐ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݂ ܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܬܩܽܘܡ ܘܬܶܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ ܘܰܫܦܺܝܥ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕܨܳܒܶܐ ܒܡܶܬ݂ܦܰܢܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܓܒܺܝܠܬ݂ܳܟ݂ ܣܥܰܪܬ݁ ܘܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܒܩܺܝܢܬܳܐ: ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.

ܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܣܳܡܳܐ. ܕܗܰܒ ܠܺܝ ܡܶܫܚܳܐ ܘܣܰܒ ܕܰܗܒܳܐ ܛܺܝܡܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܗܰܒ ܠܺܝ. ܕܶܐܚܠܽܘܛ ܒܶܗ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܘܺܐܙܰܠ ܐܶܡܫܽܘܚ ܠܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܰܬܟܺܝܠܳܢܝ̱ ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܗܳܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܫܳܩܠܳܢܝ ܡܶܢܳܟ. ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܘܟܰܕ݂ ܫܶܩܠܰܬ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܘܶܐܙܰܠܬ݂. ܚܙܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܏ܗ ܘܰܫܒܰܩ ܠܳܗ̇ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܀

 

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܪ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܝ. ܕܰܚܛܺܝܬ݂ ܣܰܓܺܝ ܘܰܐܪܓ݂ܶܙܬܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܢܽܘ ܐܶܬ݂ܓܰܘܰܣ. ܩܶܪܒܶܬ݂ ܨܶܝܕ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܘܦܺܝܘ ܒܺܝ ܣܰܡܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܫܽܘܚܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܳܨܽܘܒܳܐ. ܫܶܡܥܶܬ݂ ܒܳܟ݂ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܣܰܓܺܝ ܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕܩܳܪܶܒ ܠܳܟ݂ ܢܳܣܶܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕ݂ܳܟ݂. ܘܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܗܳܝ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ݂ ܏ܗ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܪܓܺܝܓ݂ ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܬ݂ܰܘ ܐܶܬ݂ܒܰܣܰܡܘ ܒܰܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܘܰܚܝܰܘ. ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܟܳܪ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܙܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܟܽܠ ܕܰܨܗܶܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܨܶܝܕ݂ܰܝ. ܘܢܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܏ܗ ܘܢܶܬ݂ܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ

ܠܝܰܡܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܘܰܥܫܶܢܘ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ. ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ݂ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕ݂ܳܟ݂. ܠܳܐ ܢܰܗܠܽܘܢ ܒܺܝ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܚܕ݂ܽܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܚܰܕ݂ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܕܬܳܐܶܒ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܒܪܺܝܟ݂ܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܏ܗ  ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀

 

ܦܺܝܪܡܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܬ݁ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܢܶܦܪܫܽܘܢ ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܒܶܠ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ݂ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܬܰܘܕܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܝܰܕ݂ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ. ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂. ܕܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܡܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܠܚܽܘܢ ܡܝܰܬܪܽܘܬ݂ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ܆ ܒܝܰܕ݂ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܪܺܝܫ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܩܳܝܽܘܡܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐ‌ܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂܆ ܕܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ݂ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܀

ܬܽܘܒ ܙܽܘܡܳܪܳܐ

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟ݂ܽܘܢ. ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܰܐܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܗ̣ܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝ̣ܢ ܠܰܡ ܝܽܘ̣ܠ̈ܦܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܶܠܦܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰ݁ܐ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܀

 

ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܐܳܦܶܣܳܝ̈ܶܐ 6.10.20)

ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܘܰܒ݂ܬ݂ܽܘܩܦ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܠܒ݂ܰܫܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰ݁ܐ‌ܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܨܶܢܥ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܩܰܪܨܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܫܟ݂ܽܘܢ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܟ݂ܰܘܣ ܘܥܰܡ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܐܰܚܺܝ̈ܕ݂ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܘܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒ݁ܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ܆ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܒ݂ܰܫܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰ݁ܐ‌ܠܳܗܳܐ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܬ݁ܶܐܪܥܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ܆ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܥܰܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ. ܬ݁ܩܽܘܡܽܘܢ. ܩܽܘܡܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܘܰܚܙܽܘܩܘ ܚܰܨܰܝ̈ܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ܆ ܘܰܠܒ݂ܰܫܘ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܣܰܐܢܘ ܒ݁ܪ̈ܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܽܘܝܳܒ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܒ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܰܟ݁ܪܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕ݁ܒ݂ܳܗ̇ ܬ݁ܶܬ݂ܡܨܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܰܕ݂ܥܳܟ݂ܽܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܝܳܩܕ݁̈ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐ. ܘܣܺܝܡܘ ܣܰܢܘܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܐܚܽܘܕ݂ܘ ܣܰܝܦ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰ݁ܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܨܠܰܘ̈ܳܢ܆ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܳܥ̈ܘܳܢ ܨܰܠܰܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܪܽܘܚ. ܘܒ݂ܳܗ̇ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂܆ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܳܦ݂ ܥܠܰܝ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܰܦ݂ܬ݁ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܝ: ܕ݁ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ. ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܺܝܙܓ݁ܰܕ݁ܶܗ ܒ݁ܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܦ݁ܰܪܶܗ̱ܣܺܝܰܐ ܐܶܡܰܠܠܺܝܘܗ̱ܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܬ݂ܶܗ ܀

 

ܘܳܐܡܪܳܝܢ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ:

ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܡܶܪܕ݂ܳܐ ܪܕ݂ܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܫܠܡܰܢܝ̱ ܏ܗ܀

 

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܡܰܬܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ.9.18.26)

ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ: ܒ݁ܪ̱ܰܬ݂ܝ ܗܳܫܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂܆ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܳܐ ܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܬ݂ܺܚܶܐ. ܘܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝ̈ܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ. ܘܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܡܳܗ̇ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܪܶܗ܆ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܗ. ܐܳܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܳܗ̇܆ ܐܳܦ݂ܶܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܡܳܐܢܶܗ ܩܳܪܒ݁ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܬ݂ܰܐܣܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܚܙܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܐܶܬ݂ܠܰܒ݁ܒ݂ܝ ܒ݁ܪܰܬ݂ܝ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܐܰܚܝܰܬ݂ܶܟ݂ܝ܆ ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܪܟ݂ܽܘܢܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܙܰܡܳܪ̈ܶܐ ܘܟ݂ܶܢ̈ܫܶܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܓ݂ܫܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܦ݁ܪܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ. ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂. ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݁ܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܓ݂ܳܚܟ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܶܢ̈ܫܶܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܐܰܚܕ݁ܳܗ̇ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܗ̇܆ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܛܶܒ݁ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ ܀

 

 

 

ܘܢܺܐܡܰܪ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ:

ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܆ ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܛܳܒܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠ ܒܪܶܚܡܰܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܦܝܳܣܳܐ ܘܰܓܥܳܬ݂ܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܫܰܟܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܕܪ̈ܳܢ ܘܦܳܩ̈ܚܳܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܘܰܥܶܕ ܘܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ݂ ܘܝܳܪ̈ܬ݂ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ݂ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܢܩܰܒܠܳܟ݂ ܒܐܽܘܪ̈ܥܶܐ ܡܚܰܕ݂ܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܢܶܐܪܥܳܟ݂ ܒܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܢܗܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܢܶܚܕ݂ܶܐ ܒܛܽܘܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢ̈ܶܐ. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܡܨܰܒܰܬ݂ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܒܬ݂ܽܘ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܒܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܰܝ ܙܰܠ̈ܓܶܐ ܢܰܢܗܰܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ. ܘܢܶܪܕ݂ܶܐ ܠܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܩܰܒܶܠ ܒܰܦܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܒܺܝܕ݂̈ܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐ‌ܠܺܝܨ̈ܶܐ ܘܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܚܰܕ݂ ܫܰܟܶܢ ܒܛܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܥܳܕܪ̈ܳܢ ܘܡܶܬ݂ܒܰܥ̈ܝܳܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ݂. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܐܰܢܗܰܪ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬ݂ܰܢ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܟ݂ ܡܬ݂ܽܘܡܳܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܰܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܘܒܰܪܶܟ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܬܪܺܝܨܰܬ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܰܢܛܽܘܪ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ݂ܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܠܥܽܘܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܚܺܝ̈ܕ݂ܰܝ ܓܰܘܣܳܐ ܕܒܰܟ݂ ܘܡܰܘܕ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܒܰܫܡܳܟ݂. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܺܝܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ݂ܪܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ. ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕ݂ܰܝܢ ܘܳܐܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕ݂ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܳܒ̈ܕ݂ܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ݂. ܠܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ݂ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

 

ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ.
ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ:
ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ܆
ܕܰܢܪܰܥܽܘܢܳܟ݂ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ ܕܗܳܐ ܐܰܪܓ݂ܶܙܢܳܟ݂.
ܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂ ܕܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ݂܆
ܗܳܝ ܕܫܶܦܪܰܬ݂ ܠܳܟ݂ ܘܰܕܢܰܚܬ݁ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ݂ ܀

ܢܦܺܝܣܳܟ݂ ܥܰܡܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܦܠܰܓ݂ ܝܰܡܳܐ܆
ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܟܠܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ.
ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟ݂ܶܐ܆
ܕܝܰܗܒܘ
ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ݂ ܀

ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ܆
ܕܬܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.
ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ܆
ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ ܐܰܣܡܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܐܶܡܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ݂܆
ܘܓܽܘܕܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ.
ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܚܽܘܢ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܣܥܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܆
ܘܚܰܣܳܐ
ܠܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܕܡܺܝܬ݂ܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ݂ ܠܳܟ݂ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢܳܟ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ܆
ܕܒܶܗ ܡܶܬ݂ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܟܽܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܀

j

ܗܳܪܟܳܐ ܚܳܬ݂ܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܠܬܰܝܳܒܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒܕܶܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ . ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

k

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

l

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟ݂ܶܐ ܕܪ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

m

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

n

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܘܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ

ܢܶܩܪܽܘܒ ܬܰܝܳܒܳܐ ܘܢܶܒܪܽܘܟ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܟܰܕ݂ ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܢܶܬ݂ܡܫܰܚ ܒܡܶܫܚܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܝܟ݂ ܐܰܝܟܰܢ: ܟܳܗܢܳܐ ܚܳܬ݂ܶܡ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܥܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ:

 

o

ܟܶܝܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܝܢܶܗ ܕܰܝܡܺܝܢܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

 

p

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܢܚܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

 

q

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ:

ܟܺܝܬ ܚܰܕ݂ ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܶܗ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

 

r

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܐܶܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ܆

ܟܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

 

s

ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܶܗ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ:

ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

 

ܕܰܥ ܐܳܘ ܟܳܗܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ

ܨܠܺܝܒܳܐܺܝܬ݂ ܡܳܫܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܬܰܝܳܒܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܚܳܬܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܙܰܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܰܐܝܟ݂ ܐܰܝܟܰܢ: ܩܰܕܡܳܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܰܬܪܰܝܳܢܰܬ݂ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܦܽܘܡܶܗ. ܘܡܶܢ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܶܐܕ݂ܢܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܰܬܠܺܝܬܰܝܳܬ݂ ܥܰܠ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܚܰܪܬ݂ܳܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ: ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܶܗ܆ ܘܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܆ ܘܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܡܨܰܥܬ݂ܶܗ ܀

ܘܬܽܘܒ

ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܟܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܕܬܰܝܳܒܳܐ ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܝܡܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܣܺܝܡ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܢܺܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܚܽܘܬ݂ܳܡܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܘܰܐ‌ܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ݂ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܠ ܟܪܺܝܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ݁ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܣܺܝܡܘ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܢܶܬ݂ܰܐܣܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܣܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܨܠܺܝܒܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܣܓ݂ܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢܢ ܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬ݁ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܫܒܰܩܬ݁ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܣܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܘܗܝ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܓ݂ܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐ‌ܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܬ݁ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܢ܆ ܘܰܐܣܺܝܬ݁ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܘܰܐܚܠܶܡܬ݁ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂܆ ܐܰܣܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܘܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܚܰܝܶܠܳܝܗܝ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܘܰܥܒܶܕ݂ܳܝܗܝ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟ. ܗܰܒ ܠܶܗ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܘܒܰܣܶܡܳܝܗܝ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܥܰܡ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ. ܕܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܫܳܐ ܀

 

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬ݁ ܠܡܰܪܝܰܡ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܒܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܰܫܒܰܩܬ݁ ܠܳܗ̇ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܩܒܶܠܬ݁ ܩܽܘܪܒܶܢܶܗ ܕܗܳܒܺܝܠ ܕܰܟܝܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܩܒܶܠܬ݁ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬ݂ܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܩܒܶܠܬ݁ ܕܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܘܰܐܫܘܳܝܗܝ ܕܢܶܬ݂ܒܰܣܰܡ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܡܠܰܟܬ݁ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ (ܦܠܳܢ) ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܩܒܶܠܬ݁ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܰܟܦܰܪ ܒܳܟ݂ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܬܳܒ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܩܰܒܶܠܬܳܝܗܝ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝܕ݂ܰܝ̈ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟ݂ܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ݂ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܶܢ ܒܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܒܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܐܶܢ ܒܩܰܠܺܝܠ ܘܶܐܢ ܒܣܰܓܺܝ. ܐܶܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ (ܦܠܳܢ) ܘܫܰܘܙܶܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܘܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ. ܘܚܰܕ݂ܳܝܗܝ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ݂ ܘܒܰܪܶܟ݂ܳܝܗܝ ܘܰܠܟ݂ܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ. ܘܗܰܒ ܠܟ݂ܽܠܰܢ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܠܺܝܟ݂ܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ. ܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܗܳܫܳܐ ܀

ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܰܐܓܢܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

ܫܠܶܡ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܡ

 

ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܕܒܰܗܳܠܰܢܕܰܐ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܝܽܘܠܺܝܳܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܺܝܔܰܟ ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܠܺܝܛܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ܆ ܒܰܝܘ̈ܡܰܝ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓ݂ܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܙܰܟܺܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟ݂ܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ݂ ܕܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܬܪ̈ܺܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܛܽܘܒܬ݂ܳܢܳܐܺܝܬ݂ ܝܰܬ݂ܺܝܒ ܒܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܐܶܬ݂ܟܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܢܽܘܣܟܳܐ ܕܰܚܬ݂ܺܝܡ ܫܢܰܬ݂ 1932 ܏ܡ ܒܗܶܢܕܽܘ ܒܝܰܕ݂ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܟܽܘܢܰܐܛ ܒܡܰܛܒܰܥܬ݂ܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܽܘܠܺܝܳܘܣ ܕܒܰܡܕܺܝܢܰܬ݂ ܦܰܐܡܦܰܐܟܽܘܕܰܐ ܕܒܽܐܘܚܕ݂ܳܢܳܐ ܕܟܺܝܪܐܰܠܰܐ ܕܗܶܢܕܽܘ.

܏ܝܓ ܟܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ ܫܢܰܬ ܐܨܦܒ ܏ܡ ـ ܗܳܠܰܢܕܰܐ.

 

ܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܛܽܠ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܚܒܳܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܘܶܩ ܠܗܳܠܶܝܢ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܛܳܒ ܪܰܚܺܝܩ. ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܰܗܺܝܢ ܥܢܺܝܘܰܪܕܳܝ ܓܶܢܣܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܡܫܰܡܶܫ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܡܕ݂ܺܝܢܰܬ݂ ܒܪܽܘܟܣܶܠ ܡܚܰܣܢܰܬ݂ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. 07.10.2013 ܏ܡ .