4- طقس رسامة الأفودياقون

ܛܶܟܣܳܐ

ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̥ܣܪܚܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܽܘܦܰܕܝܰܩܢܳܐ

[ܗܳܢܰܘ ܕܶ̊ܝܢ ܦܠܶܓ̥ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ]

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܐܶܡܰܬ̊ܝ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܛܰܝܰܒ ܕ̊ܢܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܗܽܘܦܰܕܝܰܩܢܳܐ܆ ܩܳܐܶܡ ܩܰܪܝܳܐ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܒܺܝ̣ܫ ܟܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢܶܗ ܘܽܐܘܪܳܪܶܗ ܕ̊ܩܳܪܽܘܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܓ̥ܠܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܰܪܟ̊ܰܢ܆ ܘܰܦܟ̥ܺܝ̣ܪ̈ܳܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ܝܶܗ܆ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ܀

ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗ̄ܕ̄ ܩܕ̥ܳܡ ܫܰܘܬ̊ܳܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܓ̥ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܶܗ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܳܒܶܫ ܬ̊ܳܓ̥ܳܐ ܘܳܐܚܶܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܘܚܽܘ̣ܛܪܳܐ.

ܘܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܩܳܐܶܡ ܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܒܰܚ܆ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܥܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕ̊ܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘܒ̥ܚܳܐ. ܕܒܳܟ̥ ܬ̊ܶܬ̥ܚܰܝܰܠܝ ܘܡܶܢܳܟ̥ ܬ̊ܩܰܒܶܠܝ ܥܽܘ̣ܕ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ܆ ܘܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܕ̊ܰܒܗܽܘ̇ܢ ܢܶܬ̥ܢܰܗܪܽܘ̣ܢ ܝܰܠܕ̊ܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢܳܟ̥ ܥܰܡ ܬ̊ܶܓ̥̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳܢܳܝ̈ܐ ܕ̥ܰܠܥܶܠ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

وطّد يا ربُّ بيعتَكَ المقدسةَ على صخرةِ الإيمانِ القويمِ الراسخة، فتتقوّى بك وتحصلَ منك على المعونات الكاملة والِمنَح الإلهيّة التي بها يَستَنيرُ أولادُها ليخدموا في هيكلك المقدّس بالطهرِ والبرارةِ ويسبحوك مع الطغمات العلوية أيّها الآب والابن الروح القدس. إلى أبد الآبدين܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܬ̥ܡܺܝܢܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ: ܒܡܳܢܳܐ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܽܘ̣ܪܚܶܗ ܕ̊ܢܶܛܰܪ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܟ̥ܽܠܶܗ ܠܶܒܝ ܥܰܩܶܒ̥ܬ̊ܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̥ܶܛܥܶܝܢܝ ܡܶܢ ܦ̊ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ: ܒܠܶܒܝ ܛܰܫܺܝܬ̥ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܠܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܪܺܝܟ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܪܶܚܡܶܬ̥ ܛܳܒ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܪܢܺܝ̣ܬ̥ ܘܝܶܕ̥ܥܶܬ̥ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ: ܒܢܳܡܽܘ̇ܣܳܟ̥ ܪܢܺܝ̣ܬ̊ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܢܺܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܺ̊ܐܚܶܐ ܘܶܐܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊܀

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ: ܓ̊ܠܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܶ̊ܐܚܙܶܐ ܬ̥ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܢܳܡܘ̇ܣܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̊ܛܰܫܶܐ ܡܶܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ: ܨܒܳܬ̥ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܓ̥ܪܓ̥ܰܬ̥ ܠܕ̥ܺܝ̈ܢܰܝܟ̊ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܟ̊ܐܰܝܬ̊ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܒ̥ܰܐܬ̊ܽܘ̇ܢܳܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ܆ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒ̥ܢ̈ܰܝ ܥܶܒ̥ܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܢܚ̣ܶܬ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩ̣ܳܡ[1]܆ ܘܰܠܫܰܠܗܶܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܝܳܩܕ̊ܳܐ ܠܛܰܠܳܐ ܗܰܢܺܝ̣ܐܳܐ ܫܰܚܠ̣ܶܦ̥܆ ܕ̊ܠܶܗ ܫܰܒ̊ܰܚܘ ܥܰܒ̥ܕ̥̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܒ̊ܶܪ̈ܝܳܬ̥ܶܗ܆ ܕ̊ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕ̊ܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܥܰܒܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ̥ ܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘ̇ܢ ܠܡܶܦܰܩ ܠܽܐܘ̣ܪܥܳܟ̥ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܬ̊ܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ̥ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܬ̥ܶܓ̥̈ܡܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܝ̈ܶܐ ܒܥܺܕܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أيّها المسيح إلهنا امنحْ عبيدَكَ هؤلاء بأن يقبلوا غنى مواهبِكَ الإلهية، لكي بالطهارة والقداسة يقدموا لك الشكرَ كلَّ أيام حياتهم، وأهّلنا وإياهم بأن نخرجَ للقائك في مجيئك الثاني، ونخدمك مع الطغم الملائكية في بيعة الأبكار السماوية إلى أبد الآبدين܀

 


 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܗܰܘ ܒ̊ܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܓ̊ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̥ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܳܟ̥ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܚܛܺܝܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܶܗ. ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟ̊ܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡ [ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܡܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܨܒܰܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܚܰܕ̥ܽܘܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬ̊ܶܦܬ̊ܰܚܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܳܗ̇ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܒ̊ܰܪܰܟ̥ [ܢܶܬ̥ܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܶܐܣܛܠܳܟ̥ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܟ̥ܺܝܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܨܶܒ̈ܬ̊ܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ̥ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬ̥ܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܚ̈ܬ̊ܳܝܶܐ܆ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܰܕ̥ܚܰܠܛܶܗ [ܠܕ̥ܰܚܠܰܛ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܒܶܝܬ̥ ܟ̊ܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕ̊ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̥ ܕܰܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕ̥ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ̊ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝ̈ܳܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܰܟ̊ܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܶܗ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܐ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܽܘ̇ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̈ܬ̥ܳܝܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ̊ ܕ̊ܰܬ̥ܠܳܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܠܶܗ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓ̊ܺܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܰܠܓ̥ܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕ̊ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܘܳܬ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܬ̊ܺܝ. ܟ̊ܰܕ̥ ܒܪܳܝܗ̱ܝ ܘܨܰܒܬ̥ܶܗ. ܘܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ܆ ܦܪܰܩ ܘܰܐܩܺܝ̣ܡ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝ. ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܒܥܶܕܳ̊ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕܰ̊ܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܬ̊ܰܫܘܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ̊ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕ̊ܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܟ̊ܰܕ̥ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ] ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕ̊ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢܳܟ̥. ܕܠܳܟ̥ܽ ܗ̱ܘ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̥̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

المجد للرب الرحيم الكثير النعمة الذي أتى بالجنس البشري من العدم إلى الوجود فأبدعه وجمّله. ولما زلّ وسقط، خلّصه وأنهضه. وأهّله أن يدنوَ من ذروة مِنَحِهِ الإلهية السامية. إليك نبتهل أيّها الرب المملوء رحمةً وحناناً متوسّلين في هذا الوقت مع عَرْفِ البخور لتقبلَ برحمتك الأزليةِ عبدَكَ هذا القائمَ منحنياً (عبيدك هؤلاء القائمين والمنحنين) أمام عرش عظمتك والمرتجي )المترجَون) موهبتَكَ السماوية. وتؤهّلنَا لنقرّبَه (لنقربهم) من خدمةِ هيكلك الطاهر المقدس. لأنه بك يليق المجد والوقار في وقت إتمام هذه الخدمة الروحية وفي سائر الأعياد والأوقات والساعات والأزمنة. وكل أيام حياتنا إلى أبد الآبدين܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝ ܫܡܰܝܳܐ ܒܟ̥ܶܢ̈ܫܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܒܩܘ̣ܕ̈ܳܫܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܰܝ̈ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܡܒܰܪܟ̥ܺܝ̣ܢ ܠܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܣܳܓ̥ܕ̊ܳܐ ܠܳܟ̥ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܢܶܗ ܕ̊ܥܰܦܪܳܐ ܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܒܪܺܝܘ. ܘܰܠܘܳܬ̊ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝܬ̊. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝ ܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܒܳܨܶܐ ܘܟ̥ܽܠ ܡܨܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܰ̊ܒܝܰܕ̥ ܒ̊ܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܓ̥ܥܶܠܬ̊ ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܰܟ̥ܝܳܢܳܐ ܬ̥ܰܚܽܘܒܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܡܠܰܝܬ̊ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪ̈ܟ̊ܳܢܶܐ. ܘܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܩܠܺܝ̈ܕ̥ܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܳܪܰܬ̥ ܓ̊ܰـ̈ܙܶܐ ܠܰܢ ܐܰܓ̥ܥܶܠܬ̊ ܘܫܰܟ̊ܶܢܬ̊. ܡܰܘܕ̊ܶܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܪܪܺܝ̣ܢܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ̥ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܡܚܰܙܩܺܝ̣ܢܰܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܳܐ ܕ̥ܰܥܠܰܝܟ̊. ܐܳܫܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ ܬ̊ܰܟ̥ܫܶܦܬ̊ܳܐ ܘܒ̥ܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܠܚܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̥ܠܘ̈ܳܬ̥ܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥. ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܓ̊ܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊. ܘܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܘܰܓ̥ܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܣܦܰܩ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܆ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕ̥ܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܟ̊ܳܢܽܘ̣ ܠܥܰܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ̥ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܗܺܝ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܓܳ̊ܡܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܒܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܒܗܳܝ ܕ̊ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܫܦܺܝ̣ܥ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܝܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܥܰܠܗܳܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܠܥܰܒ̥ܕܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ] ܕ̊ܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܦܽܘܕܺܝܰܩܢܳܐ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝ̣ [ܕ̥ܰܐܦܽܘܕܝܰܩ̈ܢܽܘ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝܘ]. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣܆ ܒܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܠܦܰܓ̥ܪܶܗ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ [ܠܦܰܓ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ] ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܡܳܐ ܕ̥ܥܰܘܠܳܐ ܘܕ̥ܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ [ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ] ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ [ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܰܝ̈ܳܐ] ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝ̣ܚ ܒܶܗ [ܒܗܽܘ̇ܢ] ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܬ̥ܚܰܝܰܠ [ܢܶܬ̥ܚܰܝܠܽܘ̣ܢ]܆ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܕ̥ܒܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܘܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܡܶܫܬ̊ܰܟ̊ܢܺܝܢ܆ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܪܰܓ̥ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܪܓ̥ܽܘ̣ܢ]. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܽܘ̣ [ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ] ܠܚܰܪܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ܐܰܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܠܺܝܟ̥ܳܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܰܝ̈ܟ̊ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܟ̥ ܐܰܒ̥ܳܐ ܓ̥ܢܺܝ̣ܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪܟ̊ܳܢܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ̥ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܥܰܩܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

تسبّحك اللهمَّ السماواتُ بجماهيرِ الروحانيين الذين يباركون عظَمتكَ غيرَ الموصوفةِ بتقاديسَ ثلاثيةِ النغمات. وتسجدُ لَكَ الأرضُ ببني البشر الذين خُلقوا من التراب بأمرك. وأهّلتهم أن يدنوا من خدمتك بالطهر والقداسة. إنك أنت أيّها الرب يا من يفحص ويستطيع كل شيء. قد سلّمتنا بوساطة ابنك الحبيب ربِّنا وإلهنا ومخلّصِنا يسوعَ المسيح وحلولِ روحكَ القدوس، وأودعتَ طبعَنا الذليل نحن البشر الترابيّين مِنَح هذه الخدمة الروحية. وأفعَمتَ رُسُلَكَ القديسين من أقداسك الفائقة الإدراك. وسلّمتَنا بوساطتهم ومنحتَنا مقاليدَ الكهنوت سيّدِ الكنوز. إننا نشكرُ رحمتَكَ ونسبّحُ نعمتَكَ، ونفيضُ تضرعنا وطلبتنا الذليلة أمام عظمتك ونحن واثقون برجائك الوطيد ومتمنطقون بالاتّكال عليك. ونبتهلُ إلى لطفكَ لكي تمحوَ خطايانا بحنانك، وتصفحَ عن ذنوبنا برحمتك. ووفّقنا أن نتمّمَ أوامرَكَ ونكمّلَها ونمتلئَ من تقاديسِكَ. فنصبح أهلاً للخدمة أمامك دون أن نجنح إلى الأهواء الفاسدة. ونمنح شعبك من مواهبك السامية الرفيعة. وندني من مذبحك المقدس مَن تبيّنه وتُقرّبه معرفَتُك الإلهية وتكمّلُهُ رأفتك وتتمّمه بوساطة ضعفنا لأننا لسنا ندنو لكوننا مستحقين. بل نتقوّى بحنانك الفائض بالمواهب. فمن أجل ذلك، إقبل عبدك هذا المنتدب (عبيدك هؤلاء المنتدبون) (لخدمة الأفودياقون) وكمّله [وكمّلهم] بحلول روحك القدوس الإلهي. حتى إذا طهّرتَ يا ربُّ جسدهُ ونفسهُ (أجسادهم وأنفسهم) معاً من كل أدران الخطيئة. يكون (يكونون) في هيكلك المقدس حملاً نقيّاً (حملاناً أنقياء) تُسرُّ به (بهم) مشيئتُك الصالحةُ الرضيّةُ ليتقّوى (ليتقوّون) بقوّتك الإلهية ويتدرّج (ويتدرجون) في المِنَحِ التي تُمنح بمعرفتك الإلهية السامية فنستحق نحن وهو (وهم) الآخرةَ الصالحةَ التي وعدتَ بها قديسيك. ونرفعُ التسبيحَ والشكرَ إليك أيّها الآب المحجوب وغيرُ المُدرك وإلى ابنك المسجود له الذي لا يتناوله بحث، وروحك القدس غير المستقصى. الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين܀

 

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܚܙܺܝ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܠܓ̥ܽܘ̣ܥܠܳܢܳܐ ܕ̥ܝܶܗܒ̊ܶܬ̥ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܟ̊. ܒܥܺܝܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܛܰܪ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ܆ ܡܶܢ ܣܽܘ̣ܓ̥ܦܳܢ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܕ̊ܚܽܘ̣ܫܒܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̊ܶܬ̊ܶܠ. ܩܕ̥ܳܡ ܕ̊ܰܝܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܐܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܠܰܝܬ̊ ܒܕ̥ܺܝܢܶܗ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܀ ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܰܪ̈ܩܰܝܟ̊ ܠܬ̥ܺܒܶܝܠ: ܟ̊ܬ̥ܰܒ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܢܳܐ܆ ܠܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܶܗ. ܚܙܺܝ ܐܰܚܽܘ̣ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬ̊ܶܬ̊ܶܠ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܳܐ ܠܙܰܠܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܟ̊ܺܝ̈ܟ̥ܶܐ܆ ܘܟ̥ܽܠ ܕܰ̊ܕ̥ܟ̥ܶܐ ܘܰܫܦܶܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀                      

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘ̣ܫܶܐ܆ ܒܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܣܰܢܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܥܽܘ̇ܠ ܠܓ̥ܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܕ̥ܫܰܝܢܳܐ܆ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܥܺܕ̥ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܘܬ̥ܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ. ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܚܙܰܘ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܰܪ̈ܓ̥ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܳܐܣܪܳܐ ܘܫܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܝܰܗ̱ܒ̥ ܠܳܗ̇܆ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܩܠܺܝ̈ܕ̥ܶܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕ̥ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ܆ ܗܳܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܒܶܝܬ̥ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܘܛܽܘ̣ܒ̥ܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܳܒ̥ܕ̊ܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ. ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܥܰܡܶܗ ܬ̊ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 


 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܳ̊ܐܦ ܘܗܳܫܳܐ ܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒ̊ܶܠ ܗܰܢܺܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕ̥ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ܆ ܒܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܙܰܡܢܰܬ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܒܰܡܕ̥ܰܝܠܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝ̣ܢ ܠܳܟ̥. ܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

نطلب منك أيها الربُّ الجزيلُ الرحمة أن تتقبّلَ الآن برحمتك الأبوية وتستطيبَ أريجَ هذا البخور الذي قرّبناه للاهوتك السامي في تقريب الأبناء الروحيين الذين انتدَبَتْهم رأفتُك لهذه الخدمة ووفقهم أن يخدموا في هيكلك المقدس خدمةً طاهرةً، ويسبحوك ويعظموك مع ابنك الوحيد وروحك القدس الآن وكل أوانٍ إلى أبد الآبدين܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬ̊ܛܰܝܰܒ ܕܢܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܩܳܪܶܐ ܠܩܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܺܝ̣ܢ܆ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܳܢܝ ܘܰܫܒܺܝ̣ܠܰܝ̈ܟ̊ ܐܰܘܕ̊ܰܥܰܝܢܝ܆ ܕ̊ܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܟ̥ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܢܒܺܝܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܘܓ̥ܰܒܠܳܟ̥ ܒܡܰܪܒ̊ܥܳܐ܆ ܘܥܰܕ̊ܪܳܟ̥. ܠܳܐ ܬ̥ܶܕ̥ܚܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܝ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ܆ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰ̊ܩܪܺܝܬ̥. ܡܶܛܽܠ ܕܶ̊ܐܬ̊ܶܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܐܬ̥ܪܳܐ ܨܰܗܝܳܐ܆ ܘܪܶܕ̥ܝܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ. ܐܶܫܽܘ̇ܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܝ ܥܰܠ ܙܰܪܥܳܟ̥܆ ܘܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܳܬ̥ܝ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܟ̊. ܘܢܺܐܥܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ̥ ܥܡܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܥܰܪܒܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܬ̊ܰܦܳܐ ܕ̥ܡܰܝ̈ܳܐ[2]܀

ܗܳܢܰܘ ܩܝܳܡܝ ܕ̊ܥܰܡܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܪܽܘ̣ܚܝ ܕܰ̊ܥܠܰܝܟ̊܆ ܘܡܶܠܰܝ̈ ܕ̊ܣܳܡܶܬ̥ ܒܦܽܘ̣ܡܳܟ̥. ܠܳܐ ܢܶܥܢ̈ܕ̥ܳܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܡܳܟ̥܆ ܘܡܶܢ ܦܽܘ̣ܡܶܗ ܕ̊ܙܰܪܥܳܟ̥܆ ܘܡܶܢ ܦܽܘ̣ܡܶܗ ܕ̊ܙܰܪܥܳܐ ܕ̥ܙܰܪܥܳܟ̥. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ[3]܀

ܗܳܐ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝ. ܚܠܳܦ ܕ̊ܡܰܫܚܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܕ̊ܪܰܢܝ ܕ̊ܶܐܣܰܒܰܪ ܠܡܰܟ̊ܺܝ̣̈ܟ̥ܶܐ. ܘܶܐܥܨܽܘ̇ܒ ܠܰܬ̥ܒܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܶܐܩܪܶܐ ܚܺܐܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܰܫ̈ܒܰܝܳܐ܆ ܘܰܫܪܳܝܳܐ ܠܰܐܣܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܩܪܶܐ ܫܰܢ̱ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ. ܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘ̣ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܒܺܝ̈ܠܶܐ. ܠܡܶܬ̊ܰܠ ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕ̥ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܚܠܳܦ ܩܶܛܡܳܐ܆ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܒܶܣܡܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܒܠܳܐ܆ ܥܛܳܦܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܡܰܟ̥ܐܰܒܬ̊ܳܐ܆ ܢܶܬ̥ܩܪܽܘ̇ܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܢܶܨܒܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬ̊ܳܐ[4]܀

هَكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ صَانِعُكَ وَجَابِلُكَ مِنَ الرَّحِمِ مُعِينُكَ: لاَ تَخَفْ يَا عَبْدِي يَعْقُوبُ وَيَا يَشُورُونُ الَّذِي اخْتَرْتُهُ. لأَنِّي أَسْكُبُ مَاءً عَلَى الْعَطْشَانِ وَسُيُولاً عَلَى الْيَابِسَةِ. أَسْكُبُ رُوحِي عَلَى نَسْلِكَ وَبَرَكَتِي عَلَى ذُرِّيَّتِكَ. فَيَنْبُتُونَ بَيْنَ الْعُشْبِ مِثْلَ الصَّفْصَافِ عَلَى مَجَارِي الْمِيَاهِ܀

أَمَّا أَنَا فَهَذَا عَهْدِي مَعَهُمْ قَالَ الرَّبُّ: «رُوحِي الَّذِي عَلَيْكَ وَكَلاَمِي الَّذِي وَضَعْتُهُ فِي فَمِكَ لاَ يَزُولُ مِنْ فَمِكَ وَلاَ مِنْ فَمِ نَسْلِكَ وَلاَ مِنْ فَمِ نَسْلِ نَسْلِكَ» قَالَ الرَّبُّ «مِنَ الآنَ وَإِلَى الأَبَدِ»܀

رُوحُ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَيَّ لأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِي لأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لأَعْصِبَ مُنْكَسِرِي الْقَلْبِ لأُنَادِيَ لِلْمَسْبِيِّينَ بِالْعِتْقِ وَلِلْمَأْسُورِينَ بِالإِطْلاَقِ. لأُنَادِيَ بِسَنَةٍ مَقْبُولَةٍ لِلرَّبِّ وَبِيَوْمِ انْتِقَامٍ لإِلَهِنَا. لأُعَزِّيَ كُلَّ النَّائِحِينَ. لأَجْعَلَ لِنَائِحِي صِهْيَوْنَ لأُعْطِيَهُمْ جَمَالاً عِوَضاً عَنِ الرَّمَادِ وَدُهْنَ فَرَحٍ عِوَضاً عَنِ النَّوْحِ وَرِدَاءَ تَسْبِيحٍ عِوَضاً عَنِ الرُّوحِ الْيَائِسَةِ فَيُدْعَوْنَ أَشْجَارَ الْبِرِّ غَرْسَ الرَّبِّ لِلتَّمْجِيدِ܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘ̇ܢ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̣ܒܺܝ̣ܢ ܡܰܫܟ̊ܢܰܝ̈ܟ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܣܰܟ̊ܝܰܬ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬܪܰܓ̥ܪܓ̥ܰܬ̥ ܠܕ̥ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ܆ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܡܰܟ̥ܪܙܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̥ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܬ̊ܽܘܒ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܕ̊ܥܳܠܡܳܐ܆ ܡܰܢ ܕ̊ܒ̥ܳܬ̥ܰܪܝ ܐܳܬ̥ܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܗܰܠܶܟ̥ ܒ̊ܚܶܫܽܘ̣ܟ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܟ̊ܰܚ ܠܶܗ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ[5]܀

ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܕ̊ܶܝܢ ܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܰܢ ܕ̊ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ̊ܺܝ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ̥ܺܝ ܡܗܰܝܡܶܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ̥ܡܰܢ ܕ̊ܫܰܕ̊ܪܰܢܝ. ܘܡܰܢ ܕ̊ܠܺܝ ܚܳܙܶܐ܆ ܚܙܳܐ ܠܡܰܢ ܕ̊ܫܰܕ̊ܪܰܢܝ. ܐܶܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܐܶܬ̥ܺܝܬ̥ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ ܡܰܢ ܕ̊ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ̊ܺܝ ܠܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܒ̥ܚܶܫܽܘ̇ܟ̥ܳܐ[6]܀

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓ̥ܦ̥ܶܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܳܐܒ̥ܽܝ ܗ̱ܘ ܦ̊ܰܠܳܚܳܐ. ܟ̊ܽܠ ܫܒ̥ܺܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒ̥ܺܝ ܦ̊ܺܐܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܳܗܒ̊ܳܐ܆ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇. ܘܰܐܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܝܳܗܒ̊ܳܐ ܦ̥ܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܠܳܗ̇ ܕ̊ܦ̥ܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܬ̥ܰܝܬ̊ܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܟ̊ܰܕ̊ܽܘ ܕ̥ܟ̥ܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܠܠܶܬ̥ ܥܰܡܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܩܰܘܰܘ ܒ̊ܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܫܒ̥ܺܫܬ̊ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ̊ܚܳܐ ܕ̥ܬ̊ܶܬ̊ܶܠܝ ܦ̊ܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦ̥ܫܳܗ̇ ܐܶܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒ̥ܰܓ̥ܦ̥ܶܬ̊ܳܐ܆ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܳܦ̥ ܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܬ̥ܩܰܘܽܘ̇ܢ ܒ̊ܺܝ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓ̥ܦ̥ܶܬ̊ܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܫܒ̥ܺܫ̈ܬ̊ܶܐ. ܡܰܢ ܕ̊ܰܡܩܰܘܶܐ ܒ̥ܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒ̥ܶܗ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܰܝܬ̊ܶܐ ܦ̥ܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܕ̥ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ̊ܚܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܡܶܥܒ̊ܰܕ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܩܰܘܶܐ ܒ̥ܺܝ܆ ܡܶܫܬ̊ܕ̥ܶܐ ܠܒ̥ܰܪ ܐܰܝܟ̥ ܫܒ̥ܺܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܝܳܒ̥ܫܳܐ ܘܠܳܩܛܺܝ̣ܢ ܪܳܡܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܒ̊ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ̥ܬ̥ܺܐܩܰܕ̥ܝ. ܐܶܢ ܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܩܰܘܽܘ̇ܢ ܒ̊ܺܝ ܘܡܶܠܰܝ̈ ܢܩܰܘ̈ܝܳܢ ܒ̊ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܟ̊ܽܠ ܡܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܨܒ̊ܽܘ̇ܢ ܠܡܶܫܐܰܠ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܒ̊ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܶܫܬ̊ܰܒ̊ܰܚ ܐܰܒ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܦ̥ܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ ܬ̥ܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܝ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܐܚܒ̥ܰܢܝ ܐܳܒ̥ܝ ܐܳܦ̥ ܐܶܢܳܐ ܐܰܚܶܒܬ̊ܟ̥ܽܘ̣ܢ. ܩܰܘܰܘ ܒ̊ܪܶܚܡܰܬ̥ܝ ܕ̊ܺܝܠܝ. ܐܶܢ ܦ̊ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ ܬ̊ܶܛܪܽܘ̣ܢ܆ ܬ̊ܩܰܘܽܘ̇ܢ ܒ̊ܚܽܘܒ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܝ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܢܶܛܪܶܬ̥ ܦ̊ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܳܐܒ̥ܝ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ̥ܚܽܘ̣ܒ̊ܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܠܶܬ̥ ܥܰܡܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܚܰܕ̥ܘܰܬ̥ܝ ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܒ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܬ̥ܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ ܚܰܕ̥ܘܰܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ[7]܀

ثُمَّ كَلَّمَهُمْ يَسُوعُ أَيْضاً قَائِلاً: «أَنَا هُوَ نُورُ الْعَالَمِ. مَنْ يَتْبَعْنِي فلاَ يَمْشِي فِي الظُّلْمَةِ بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورُ الْحَيَاةِ»܀

فَنَادَى يَسُوعُ: «ﭐلَّذِي يُؤْمِنُ بِي لَيْسَ يُؤْمِنُ بِي بَلْ بِالَّذِي أَرْسَلَنِي. وَﭐلَّذِي يَرَانِي يَرَى الَّذِي أَرْسَلَنِي. أَنَا قَدْ جِئْتُ نُوراً إِلَى الْعَالَمِ حَتَّى كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِي لاَ يَمْكُثُ فِي الظُّلْمَةِ܀

أَنَا الْكَرْمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَأَبِي الْكَرَّامُ. كُلُّ غُصْنٍ فِيَّ لاَ يَأْتِي بِثَمَرٍ يَنْزِعُهُ وَكُلُّ مَا يَأْتِي بِثَمَرٍ يُنَقِّيهِ لِيَأْتِيَ بِثَمَرٍ أَكْثَرَ. أَنْتُمُ الآنَ أَنْقِيَاءُ لِسَبَبِ الْكلاَمِ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ. اُثْبُتُوا فِيَّ وَأَنَا فِيكُمْ. كَمَا أَنَّ الْغُصْنَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِثَمَرٍ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْكَرْمَةِ كَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيْضاً إِنْ لَمْ تَثْبُتُوا فِيَّ. أَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الأَغْصَانُ. الَّذِي يَثْبُتُ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ هَذَا يَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ لأَنَّكُمْ بِدُونِي لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئاً. إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يَثْبُتُ فِيَّ يُطْرَحُ خَارِجاً كَالْغُصْنِ فَيَجِفُّ وَيَجْمَعُونَهُ وَيَطْرَحُونَهُ فِي النَّارِ فَيَحْتَرِقُ. إِنْ ثَبَتُّمْ فِيَّ وَثَبَتَ كلاَمِي فِيكُمْ تَطْلُبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ. بِهَذَا يَتَمَجَّدُ أَبِي أَنْ تَأْتُوا بِثَمَرٍ كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ تلاَمِيذِي. كَمَا أَحَبَّنِي الآبُ كَذَلِكَ أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا. اُثْبُتُوا فِي مَحَبَّتِي. إِنْ حَفِظْتُمْ وَصَايَايَ تَثْبُتُونَ فِي مَحَبَّتِي كَمَا أَنِّي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي مَحَبَّتِهِ. كَلَّمْتُكُمْ بِهَذَا لِكَيْ يَثْبُتَ فَرَحِي فِيكُمْ وَيُكْمَلَ فَرَحُكُمْ܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕ̥ܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܫܢܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܶܗ܆ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܩܰܕ̊ܫܶܗ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܚܰܝܠܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘ̣ܫܶܐ. ܘܡܽܘ̣ܫܶܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܆ ܘܶܐܬ̥ܝܰܒܠܰܬ̥ ܨܶܝܕ̥ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟ̥ܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܒܓ̥ܰܘ ܥܶܠܺܝܬ̥ܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ. ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܨܺܝܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬ̥ܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̥ܥܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܳܟ̥ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܫܰܕ̊ܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܶܫ܆ ܠܰܫܡܽܘ̇ܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܟ̊ܰܪܣܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ. ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܣܳܡܬ̊ ܠܰܢ ܒܦܶܣ̈ܶܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܚܳܟ̥ܶܡ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܒܳܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܒܰܘ̈ܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܽܘܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܕ̥ܰܟ̊ܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܕ̥ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ̥ ܥܢܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ̥ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܥܰܘܠܰܝ̈ܢ. ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܡܶܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܘܡܶܢ ܡܰܥܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܐܰܣܦ̊ܶܩ ܠܰܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܕܺܝܰܬ̥ܺܝܩܺܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܕ̥ܰܬ̊ܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܫܟ̊ܰܚ ܕܰ̊ܐܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊. ܠܰܡܫܰܡܳܫܘ̣ ܘܠܰܡܟ̥ܰܗܳܢܽܘ̣ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܕ̊ܫܰܘܬ̊ܳܦ̈ܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܠܚܺܝ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ ܒܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܰܢ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܠܡܶܓ̥ܒ̊ܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܫܳܘܶܝܢ ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܳܟ̥܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܩܰܒ̊ܶܠ ܠܗܽܘܦܰܕܝܰܩܢܳܐ ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܰܐܦܽܘܕ̈ܝܰܩܢܽܘ܆ ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܥܰܒܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒܺܝ̣ܢ ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܘܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ̥. ܘܚܰܝܠܬ̥ܳܢ ܐܽܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܘܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥. ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܘܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܝܳܗܶܒ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܰܥܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܟ̊ܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܳܝܶܐ ܐܰܚܺܝܕ̥ ܠܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܠܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܓ̊ܰܪܒܝܳܐ.

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܳܝ ܕܰ̊ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܡܡܰܠܝܳܐ ܚܰܣܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܰܢ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ. [ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ̥ܺܝ̣ܢ] ܘܰܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܒܰܪܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܨܰܘܪܶܗ [ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ] ܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܪܟ̊ܶܢ [ܐܰܪܟ̊ܶܢܘ]. ܘܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕ̥ܬܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܶܗ [ܕ̥ܬ̥ܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ] ܠܘܳܬ̥ܳܟ ܗܰܘ ܕ̊ܥܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܚܳܐܰܪ [ܚܳܝܪܺܝ̣ܢ]. ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ ܗܳܝ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܝܳܐ ܟ̥ܳܪܽܘܙܽܘܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܘܳܬ̥ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܗܳܝ ܕ̊ܩܳܪܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܦܘܕ̈ܝܰܩܢܽܘ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

[ܦܠܢ]܆ ܐܰܦܽܘܕܝܰܩܢܳܐ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰ[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕܰ̊ܒܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕ̊ܡܶܢ ܬ̊ܚܶܝܬ̥ ܐܶܘܬ̥ܰܢܛܺܝܰܐ ܕ̥ܟ̥ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ ܪܳܚܡܰܬ̥ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܰܪܚܺܝ̣ܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܶܐܢ ܣܰܓ̊ܺܝܐܺܝܢ܆ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܩܳܪܶܒ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܳܡܰܪ: ܗܳܝ ܕ̊ܩܳܪܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܘܫܪ̄. ܘܡܰܟ̥ܪܶܙ ܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܦܠܳܢ ܗܽܘܦܰܕܝܰܩܢܳܐ ܘܫܪ̄. ܟܰܕ̥ ܡܫܰܡܰܗ ܠܰܫܡܳܐ ܕܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܘܰܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ ܘܰܕ̥ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܳܩܶܦ ܠܳܗ̇܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܩܺܝ̣ܢܕ̊ܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ܆

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܒܰܬ̥ܪܰܥ ܡܰܕ̥ܒܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܩܰܪܶܒܘ܆ ܢܨܰܠܶܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܕ̊ܬ̥ܺܐܬ̥ܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ [ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ] ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܰܙܥܶܩ ܬ̊ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ: 

ܘܟ̥ܰܕ ܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܒܩܺܝ̣ܢܕܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ܆ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܬ̥ܦ̊ܢܶܐ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܫܳܘܶܐ ܥܒ̥ܶܕ̥ܳܝܗ̱ܝ [ܕ̥ܫܳܘܶܝܢ ܥܒܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܠܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܦܽܘܕܝܰܩܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ [ܕ̥ܢܶܫܬ̊ܘܽܘ̇ܢ] ܒܝܰܕ̥ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܕ̊ܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܶܦܠܽܘ̇ܚ ܘܰܢܫܰܡܶܫ [ܢܶܦܠܚܽܘ̣ܢ ܘܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ] ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܟ̥. ܘܢܶܫܟ̊ܰܚ [ܘܢܶܫܟܚܽܘ̣ܢ] ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊. ܘܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܘܠܰܒܪܳܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܶܢ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܓ̊ܳܠܶܐ ܠܦܺܝ̣ܢܟ̥ܳܐ ܘܰܠܟ̥ܳܣܳܐ܆ ܘܣܳܓ̥ܶܕ̥ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܡܰܥܒܰܪ ܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܬܰܪ̈ܬ̊ܰܝܗܶܝܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܒܳܬ̥ܰܪ ܟ̊ܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܥܰܠ ܣܦܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܦܺܝܢܟ̥ܳܐ ܘܰܕ̥ܟ̥ܳܣܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܚܳܕ̥ܪ̈ܳܢ ܘܡܶܬ̥ܦ̊ܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܐܰܦܽܘܕܝܰܩܢܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܣܳܐܶܡ ܠܗܶܝܢ ܠܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܶܗ ܥܰܠ ܨܶܕ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܡܨܰܠܶܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ̥ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܫܰܚܬ̊ ܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܩܰܕ̊ܶܫܬ̊ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܩܪܰܝܬ̊ ܠܙܰܕ̊ܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝ ܩܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܒܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܰܪܫܽܘ̇ܡܳܝܗ̱ܝ ܒܪܽܘ̣ܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܦܽܘܕܝܰܩܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܓ̥ܒܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܡܕ̥ܰܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܟ̊ܶܢ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܰܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܚܳܒܽܘ̣ ܫܰܘܬ̊ܳܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘܬ̥ ܦܰܐܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒܰܝܬ̊ܳܟ̥܆ ܘܠܰܡܩܳܡ ܒܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܗܰܝܟ̊ܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ̣ ܫܪ̈ܳܓ̥ܶܐ ܕ̥ܒܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܨܠܽܘ̇ܬ̊ܳܟ̥. ܘܥܰܡ ܕ̊ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܰܚܦܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܬ̥ܺܐܪܬ̊ܳܐ ܛܳܒܬ̥ܳܐ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣ ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܠܳܗ̇ ܩܪܰܝܬ̊ܳܝܗ̱ܝ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܶܬ̥ܦ̊ܢܶܐ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܘܬ̥ܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܦܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܺܝܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ:

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ 

ܘܨܽܘ̣ܒܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ̥ ܙܰܝܬ̊ܳܐ ܥܰܒܺܝ̣ܛ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܕܡܰܝܬ̊ܶܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕ̥ܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩܽܘܬ̥ܳܐ. ܒܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܳܪܰܢ. ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕ̊ܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܘܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܶܐܢ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܺܝ̣ܢ܆ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܪܫܺܝ̣ܡ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܥܒܰܪ ܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܳܐ ܕܺܐܝ̣̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܣܦܳܪ ܦܺܝܢܟ̥ܳܐ ܘܟ̥ܳܣܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܠܗܶܝܢ ܥܰܠ ܨܶܕ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ܆ ܘܬ̥ܳܢܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܥܰܡ ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܗ̇ ܟ̊ܶܐܡܰܬ̥: ܘܨܽܘ̣ܒܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ̥ ܙܰܝܬ̊ܳܐ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܰܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܪ ܒܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܬ̥ܫܡܶܫܬ̊ܰܢ. ܘܕ̥ܰܟ̊ܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܟ̊ܽܘ̈ܬ̥ܡܳܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ]. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ [ܕ̥ܢܶܫܬ̊ܘܽܘ̇ܢ] ܒܝܰܕ̥ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܕ̊ܠܳܐ ܥܕ̥ܺܝܠܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܕ̥ܰܝܶܠ [ܢܕ̥ܰܝܠܽܘ̣ܢ] ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܩܪܰܝܬ̊ܳܝܗ̱ܝ [ܩܪܰܝܬ̊ ܐܶܢܽܘ̇ܢ]. ܘܢܶܫܟ̊ܰܚ [ܘܢܶܫܟ̊ܚܽܘ̣ܢ] ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܥܰܡ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ̥܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܨܳܒܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊. ܘܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܘܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܶܬ̥ܦ̊ܢܶܐ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܗܰܘ ܕܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܘܣܳܐܶܡ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

[ܦܠܳܢ] ܐܰܦܽܘܕܝܰܩܢܳܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰ[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕ̊ܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰ[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥]܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

[ܦܠܳܢ] ܐܰܦܽܘܕܝܰܩܢܰܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܳܐܪ̈ܬ̥ܳܕܽܘܟ̊ܣܽܘ ܕ̥ܩܰܕ̊ܡܰܬ̥ ܐܶܫܬ̊ܰܡܗܰܬ̥܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܚܳܬ̥ܶܡ ܠܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܒܰܟ̥ܪܳܬ̥ܶܗ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳ̊ܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪ̈ܚܳܢܶܐ ܐܶܢ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܟ̥ܶܢ ܡܶܬ̥ܦ̊ܢܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢܰܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ ܟ̊ܽܠ܆ ܒܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰ̊ܐܘܪܶܒܬ̊ ܠܡܶܥܒ̊ܰܕ̥ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܐܝܬ̊ܺܝܬ̊ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܟ̥ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܥܰܒܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ]. ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ̥ ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܰܨܒܺܝ ܒܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܦܽܘܕܝܰܩܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܗܘܳܬ̥ ܠܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܥܰܒܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ]. ܒܝܰܕ̥ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ [ܠܗܽܘ̇ܢ] ܕ̊ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐܳܝܬ̥ ܘܢܰܟ̥ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܫܰܡܠܶܐ [ܢܫܰܡܠܽܘ̇ܢ] ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ [ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܗܽܘ̇ܢ]܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܰܕ̥ܢܶܫܟ̊ܰܚ ܡܫܰܝܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ܆ ܒܝܰܕ̥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ

ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܬ̥ܽܘܒ̥ ܡܶܬ̥ܦ̊ܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܗܰܘ ܕܶܐܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܘܢܳܣܶܒ ܠܽܐܘܪܳܪܳܐ ܕܩܳܪܽܘܝܽܘܬ̥ܶܗ܆ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟ̊ܰܬ̥ܦܶܗ ܕ̊ܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܟ̥ܪܶܟ̥ ܠܶܗ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܘܡܰܦܢܶܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܕܟ̥ܰܬ̥ܦܶܗ ܕ̊ܣܶܡܳܠܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܳܢܶܝܢ ܒܳܬ̥ܪܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܬ̥ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܬ̥ܽܘܒ̥ ܢܳܣܶܒ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܟ̊ܰܕ̥ ܢܳܗܰܪ ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܗܽܘ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܘܥܳܢܶܝܢ ܒܳܬ̥ܪܶܗ܀

ܡܰܣܪܚܳܐ:

ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܙܰܝܬ̊ܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ