3- طقس رسامة القراء

ܛܶܟ̊ܣܳܐ 

ܕ̥ܰܪܫܳܡ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܓ̊ܒ̥ܶܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܩܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܝܰܘܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܰܢܰܓ̥ܢܳܣܛܽܘ̇ܣ ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܕܰܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܒܺܝ̣ܫ ܟܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢܶܗ܆ ܘܰܓ̥ܠܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܰܪܟ̊ܰܢ܆ ܘܰܦܟ̥ܺܝ̣ܪ̈ܳܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ܝܶܗ܀

ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗ̄ܕ̄ ܩܕ̥ܳܡ ܫܰܘܬ̊ܳܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܺܝܓ̥ ܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܶܗ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܠܳܒܶܫ ܬ̊ܳܓ̥ܳܐ܆ ܘܳܐܚܶܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܘܚܽܘܛܪܳܐ܆ ܘܩܳܐܶܡ ܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܟܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܽܘ̇ܥܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕ̊ܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܕ̊ܒܳܟ̥ ܬ̊ܶܬ̥ܚܰܝܰܠܝ ܘܡܶܢܳܟ̥ ܬ̊ܩܰܒܶܠܝ ܥܽܘ̣ܕ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ܆ ܘܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܕ̊ܰܒܗܽܘ̇ܢ ܢܶܬ̥ܢܰܗܪܽܘ̣ܢ ܝܰܠܕ̊ܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢܳܟ̥ ܥܰܡ ܬ̊ܶܓ̥̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܶܠ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

وطّد يا ربُّ بيعتَكَ المقدسةَ على صخرةِ الإيمانِ القويمِ الراسخة، فتتقوّى بك وتحصلَ منك على المعونات الكاملة والِمنَح الإلهيّة التي بها يَستَنيرُ أولادُها ليخدموا في هيكلك المقدّس بالطهرِ والبرارةِ ويسبحوك مع الطغمات العلوية أيّها الآب والابن الروح القدس. إلى أبد الآبدين܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܬ̥ܡܺܝܢܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ: ܒܡܳܢܳܐ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܽܘ̣ܪܚܶܗ ܕ̊ܢܶܛܰܪ ܦܽܘ̣ܩܕ̈̊ܳܢܰܝܟ̊ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܟ̥ܽܠܶܗ ܠܶܒܝ ܥܰܩܶܒ̥ܬ̊ܳܟ ܠܳܐ ܬ̥ܶܛܥܶܝܢܝ ܡܶܢ ܦ̊ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ: ܒܠܶܒܝ ܛܰܫܺܝܬ̥ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܠܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܪܺܝܟ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬܽܘܒ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ: ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܣܳܗܕ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܪܶܚܡܶܬ̥ ܛܳܒ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܪܢܺܝ̣ܬ̥ ܘܝܶܕ̥ܥܶܬ̥ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܳܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ: ܒܢܳܡܽܘ̇ܣܳܟ̥ ܪܢܺܝܬ̊ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܢܺܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕ̊ܺܐܚܶܐ ܘܶܐܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊܀

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ: ܓ̊ܠܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕ̊ܶܐܚܙܶܐ ܬ̥ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܢܳܡܽܘ̇ܣܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̊ܛܰܫܶܐ ܡܶܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ: ܨܒܳܬ̥ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܓ̥ܪܓ̥ܰܬ̥ ܠܕ̥ܺܝ̣ܢܰܝ̈ܟ̊ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܟ̊ܐܰܝܬ̊ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܒ̥ܰܐܬ̊ܽܘ̇ܢܳܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ܆ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒ̥ܢ̈ܰܝ ܥܶܒ̥ܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܢܚ̣ܶܬ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩ̣ܳܡ[1]܆ ܘܰܠܫܰܠܗܶܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܝܳܩܕ̊ܳܐ ܠܛܰܠܳܐ ܗܰܢܺܝ̣ܐܳܐ ܫܰܚܠ̣ܶܦ̥܆ ܕ̊ܠܶܗ ܫܰܒ̊ܰܚܘ ܥܰܒ̥ܕ̥̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܒ̊ܶܪ̈ܝܳܬ̥ܶܗ܆ ܕ̊ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕ̊ܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܥܰܒܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ̥ ܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘ̇ܢ ܠܡܶܦܰܩ ܠܽܐܘ̣ܪܥܳܟ̥ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܬ̊ܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ̥ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܬ̥ܶܓ̥̈ܡܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܝ̈ܶܐ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أيّها المسيح إلهنا امنحْ عبيدَكَ هؤلاء بأن يقبلوا غنى مواهبِكَ الإلهية، لكي بالطهارة والقداسة يقدموا لك الشكرَ كلَّ أيام حياتهم، وأهّلنا وإياهم بأن نخرجَ للقائك في مجيئك الثاني، ونخدمك مع الطغم الملائكية في بيعة الأبكار السماوية إلى أبد الآبدين܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܗܰܘ ܒ̊ܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܓ̊ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̥ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܳܟ̥ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܚܛܺܝܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟ̊ܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡ [ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܡܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܨܒܰܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܚܰܕ̥ܽܘܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬ̊ܶܦܬ̊ܰܚܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܳܗ̇ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܒ̊ܰܪܰܟ̥ [ܢܶܬ̥ܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܶܐܣܛܠܳܟ̥ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܟ̥ܺܝܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܨܶܒ̈ܬ̊ܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ̥ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬ̥ܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܚ̈ܬ̊ܳܝܶܐ܆ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܰܕ̥ܚܰܠܛܶܗ [ܠܕ̥ܰܚܠܰܛ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܒܶܝܬ̥ ܟ̊ܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕ̊ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕ̥ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ̊ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝ̈ܳܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̥ ܕܰܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܰܟ̊ܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܶܗ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܐ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܽܘ̇ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳ̊ܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̈ܬ̥ܳܝܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ̊ ܕܰ̊ܬ̥ܠܳܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܠܶܗ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ

ܪܺܝܫܟܳ̊ܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓ̊ܺܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܰܠܓ̥ܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕ̊ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܘܳܬ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܬ̊ܺܝ. ܟ̊ܰܕ̥ ܒܪܳܝܗ̱ܝ ܘܨܰܒܬ̥ܶܗ. ܘܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ܆ ܦܪܰܩ ܘܰܐܩܺܝܡ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝ. ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܒܥܶܕܳ̊ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܬ̊ܰܫܘܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ̥ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕ̊ܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܟ̊ܰܕ̥ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ] ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢܳܟ̥. ܕܠܳܟ̥ܽ ܗ̱ܘ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̥̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

المجد للرب الرحيم الكثير النعمة الذي أتى بالجنس البشري من العدم إلى الوجود فأبدعه وجمّله. ولما زلّ وسقط، خلّصه وأنهضه. وأهّله أن يدنوَ من ذروة مِنَحِهِ الإلهية السامية. إليك نبتهل أيّها الرب المملوء رحمةً وحناناً متوسّلين في هذا الوقت مع عَرْفِ البخور لتقبلَ برحمتك الأزليةِ عبدَكَ هذا القائمَ منحنياً (عبيدك هؤلاء القائمين والمنحنين) أمام عرش عظمتك والمرتجي )المترجَون) موهبتَكَ السماوية. وتؤهّلنَا لنقرّبَه (لنقربهم) من خدمةِ هيكلك الطاهر المقدس. لأنه بك يليق المجد والوقار في وقت إتمام هذه الخدمة الروحية وفي سائر الأعياد والأوقات والساعات والأزمنة. وكل أيام حياتنا إلى أبد الآبدين܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝ ܫܡܰܝܳܐ ܒܟ̥ܶܢ̈ܫܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܰ̊ܒܩܘ̣ܕ̈ܳܫܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܰܝ̈ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܡܒܰܪܟ̥ܺܝ̣ܢ ܠܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܣܳܓ̥ܕ̊ܳܐ ܠܳܟ̥ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܢܶܗ ܕ̊ܥܰܦܪܳܐ ܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܒܪܺܝܘ. ܘܰܠܘܳܬ̊ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝܬ̊. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝ ܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܒܳܨܶܐ ܘܟ̥ܽܠ ܡܨܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܰ̊ܒܝܰܕ̥ ܒ̊ܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܓ̥ܥܶܠܬ̊ ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܰܟ̥ܝܳܢܳܐ ܬ̥ܰܚܽܘܒܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܡܠܰܝܬ̊ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪ̈ܟ̊ܳܢܶܐ. ܘܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܩܠܺܝ̈ܕ̥ܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܳܪܰܬ̥ ܓ̊ܰـ̈ܙܶܐ ܠܰܢ ܐܰܓ̥ܥܶܠܬ̊ ܘܫܰܟ̊ܶܢܬ̊. ܡܰܘܕ̊ܶܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܪܪܺܝ̣ܢܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ̥ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܡܚܰܙܩܺܝ̣ܢܰܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܳܐ ܕ̥ܰܥܠܰܝܟ̊. ܐܳܫܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ ܬ̊ܰܟ̥ܫܶܦܬ̊ܳܐ ܘܒ̥ܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܠܚܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬ̥ܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥. ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܓ̊ܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊. ܘܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܘܰܓ̥ܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܣܦܰܩ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܆ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕ̥ܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܟ̊ܳܢܽܘ̣ ܠܥܰܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ̥ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܗܺܝ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܓܳ̊ܡܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܒܗܳܝ ܕ̊ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܫܦܺܝ̣ܥ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܝܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܥܰܠܗܳܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܠܥܰܒ̥ܕܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ] ܕ̊ܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܩܳܪܽܘܝܳܐ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝ̣ [ܕ̥ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝܘ]. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣܆ ܒܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܠܦܰܓ̥ܪܶܗ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ [ܠܦܰܓ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘ̇ܢ] ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܡܳܐ ܕ̥ܥܰܘܠܳܐ ܘܕ̥ܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ [ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ] ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ [ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܰܝܳ̈ܐ] ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝ̣ܚ ܒܶܗ [ܒܗܽܘ̇ܢ] ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܬ̥ܚܰܝܰܠ [ܢܶܬ̥ܚܰܝܠܽܘ̣ܢ]܆ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܕ̥ܒܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܘܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܡܶܫܬ̊ܰܟ̊ܢܺܝ̣ܢ܆ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܪܰܓ̥ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܪܓ̥ܽܘ̣ܢ]. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܽܘ̣ [ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ] ܠܚܰܪܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ܐܰܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܠܺܝܟ̥ܳܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܰܝ̈ܟ̊ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܟ̥ ܐܰܒ̥ܳܐ ܓ̥ܢܺܝ̣ܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪܟ̊ܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܒܪܳܟ̥ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܥܰܩܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

تسبّحك اللهمَّ السماواتُ بجماهيرِ الروحانيين الذين يباركون عظَمتكَ غيرَ الموصوفةِ بتقاديسَ ثلاثيةِ النغمات. وتسجدُ لَكَ الأرضُ ببني البشر الذين خُلقوا من التراب بأمرك. وأهّلتهم أن يدنوا من خدمتك بالطهر والقداسة. إنك أنت أيّها الرب يا من يفحص ويستطيع كل شيء. قد سلّمتنا بوساطة ابنك الحبيب ربِّنا وإلهنا ومخلّصِنا يسوعَ المسيح وحلولِ روحكَ القدوس، وأودعتَ طبعَنا الذليل نحن البشر الترابيّين مِنَح هذه الخدمة الروحية. وأفعَمتَ رُسُلَكَ القديسين من أقداسك الفائقة الإدراك. وسلّمتَنا بوساطتهم ومنحتَنا مقاليدَ الكهنوت سيّدِ الكنوز. إننا نشكرُ رحمتَكَ ونسبّحُ نعمتَكَ، ونفيضُ تضرعنا وطلبتنا الذليلة أمام عظمتك ونحن واثقون برجائك الوطيد ومتمنطقون بالاتّكال عليك. ونبتهلُ إلى لطفكَ لكي تمحوَ خطايانا بحنانك، وتصفحَ عن ذنوبنا برحمتك. ووفّقنا أن نتمّمَ أوامرَكَ ونكمّلَها ونمتلئَ من تقاديسِكَ. فنصبح أهلاً للخدمة أمامك دون أن نجنح إلى الأهواء الفاسدة. ونمنح شعبك من مواهبك السامية الرفيعة. وندني من مذبحك المقدس مَن تبيّنه وتُقرّبه معرفَتُك الإلهية وتكمّلُهُ رأفتك وتتمّمه بوساطة ضعفنا لأننا لسنا ندنو لكوننا مستحقين. بل نتقوّى بحنانك الفائض بالمواهب. فمن أجل ذلك، إقبل عبدك هذا المنتدب (عبيدك هؤلاء المنتدبون) لخدمة القارئ (القراء) وكمّله [وكمّلهم] بحلول روحك القدوس الإلهي. حتى إذا طهّرتَ يا ربُّ جسدهُ ونفسهُ (أجسادهم وأنفسهم) معاً من كل أدران الخطيئة. يكون (يكونون) في هيكلك المقدس حملاً نقيّاً (حملاناً أنقياء) تُسرُّ به (بهم) مشيئتُك الصالحةُ الرضيّةُ ليتقّوى (ليتقوّوا) بقوّتك الإلهية ويتدرّج (ويتدرجوا) في المِنَحِ التي تُمنح بمعرفتك الإلهية السامية فنستحق نحن وهو (وهم) الآخرةَ الصالحةَ التي وعدتَ بها قديسيك. ونرفعُ التسبيحَ والشكرَ إليك أيّها الآب المحجوب وغيرُ المُدرك وإلى ابنك المسجود له الذي لا يتناوله بحث، وروحك القدس غير المستقصى. الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ܆ ܚܙܺܝ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܓ̥ܽܘ̣ܥܠܳܢܳܐ ܕ̥ܝܶܗܒ̊ܶܬ̥ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܟ̊. ܒܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܛܰܪ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܡܶܢ ܣܽܘ̣ܓ̥ܦܳܢ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܕ̊ܚܽܘ̣ܫܒܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̊ܶܬ̊ܶܠ. ܩܕ̥ܳܡ ܕ̊ܰܝܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܐܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܠܰܝܬ̊ ܒܕ̥ܺܝ̣ܢܶܗ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܀ ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܰܪ̈ܩܰܝܟ̊ ܠܬ̥ܺܒܶܝܠ: ܟ̊ܬ̥ܰܒ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܢܳܐ܆ ܠܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܶܗ܆ ܚܙܺܝ ܐܰܚܽܘ̣ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܶܢ ܥܺܕ̈̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬ̊ܶܬ̊ܶܠ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܳܐ ܠܙܰܠܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܢܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܡܰܟ̊ܺܝ̣̈ܟ̥ܶܐ܆ ܘܟ̥ܽܠ ܕܰ̊ܕ̥ܟ̥ܶܐ ܘܰܫܦܶܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳ̊ܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘ̣ܫܶܐ܆ ܒܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܣܰܢܝܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܥܽܘ̇ܠ ܠܓ̥ܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܕ̥ܫܰܝܢܳܐ܆ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܥܺܕ̥ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܘܬ̥ܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܚܙܰܘ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܰܪ̈ܓ̥ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܳܐܣܪܳܐ ܘܫܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܝܰܗ̱ܒ̥ ܠܳܗ̇܆ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܩܠܺܝ̈ܕ̥ܶܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕ̥ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ܆ ܗܳܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܒܶܝܬ̥ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܘܛܽܘ̣ܒ̥ܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܳܒ̥ܕ̊ܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ. ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܥܰܡܶܗ ܬ̊ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܳ̊ܐܦ ܘܗܳܫܳܐ ܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܗܰܢܺܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕ̥ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ܆ ܒܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܙܰܡܢܰܬ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܒܰܡܕ̥ܰܝܠܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝ̣ܢ ܠܳܟ̥. ܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

نطلب منك أيها الربُّ الجزيلُ الرحمة أن تتقبّلَ الآن برحمتك الأبوية وتستطيبَ أريجَ هذا البخور الذي قرّبناه للاهوتك السامي في تقريب الابناء الروحيين الذين انتدَبَتْهم رأفتُك لهذه الخدمة ووفقهم أن يخدموا في هيكلك المقدس خدمةً طاهرةً، ويسبحوك ويعظموك مع ابنك الوحيد وروحك القدس الآن وكل أوانٍ إلى أبد الآبدين܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܕ̥ܺܝܬ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ܆ ܠܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝ̣ܢܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܰܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܒܡܰܫܟ̊ܢܳܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܒܕ̥ܰܘܺܝ̣ܕ̥ ܙܶܡܪܰܬ̥܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܛܰܝܰܒ ܕ̊ܢܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܩܳܪܶܐ ܠܩܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܢ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܐܳ. ܘܶܐܢ ܣܰܓܺܝܐܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܺܝ̣ܢ܆ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘܬ̥ܶܗ ܕ̊ܚܰܙܩܺܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒ̊ܚܳܐ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܢܒܺܝܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܘܰܐܘܒܠܰܢܝ ܠܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕ̥ܢܚܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܬ̥ܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ܆ ܘܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܪܰܬ̥ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܶܗ. ܐܰܝܟ̥ ܚܶܙܘܳܐ ܕ̥ܰܚܙܺܝܬ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܺܝܬ̥ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ̣ ܠܰܡܕ̥ܺܝ̣ܢ̱ܬ̊ܳܐ. ܘܰܐܝܟ̥ ܚܶܙܘܳܐ ܕ̥ܰܚܙܺܝܬ̥ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܟ̊ܳܒܳܪ. ܘܢܶܦܠܶܬ̥ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈. ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܚܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܥ̣ܰܠ ܠܒܰܝܬ̊ܳܐ܆ ܒܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕ̥ܢܚܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܬ̥ܰܢܝ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܘܰܐܥܶܠܬ̥ܰܢܝ ܠܕܳܪܬ̊ܳܐ ܓ̥ܰܘܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ̊ ܕܶ̊ܐܬ̥ܡܠܺܝ ܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܶܗ. ܘܫܶܡܥܶܬ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܳܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܒܰܝܬ̊ܳܐ. ܘܓ̥ܰܒܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ̥ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܘܪܣܰܝ ܘܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܦܰܪ̈ܣܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܝ܆ ܕ̊ܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ[2]܀

ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܨܳܕܽܘܩ܆ ܕ̊ܰܢܛܰܪܘ ܡܰܛܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܩܕ̊ܰܫܝ ܟ̊ܰܕ̊ ܛܥܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢܝ܆ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢܶܩܪܒܽܘ̣ܢ ܠܘܳܬ̥ܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ܬ̥ܰܢܝ܆ ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܩܕ̥ܳܡܰܝ. ܘܰܢܩܰܪܒܽܘ̣ܢ ܠܺܝ ܬ̥ܰܪܒܳܐ ܘܰܕ̥ܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ. ܗܶܢܘ̇ܢ ܢܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܡܰܩܕ̊ܰܫܝ܆ ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢܶܩܪܒܽܘ̣ܢ ܠܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪܝ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢܳܢܝ ܘܢܶܛܪܽܘ̣ܢ ܢܛܽܘܪ̈ܘܳܬ̥ܝ[3] ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى الْبَابِ الْمُتَّجِهِ نَحْوَ الشَّرْقِ. وَإِذَا بِمَجْدِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الشَّرْقِ وَصَوْتُهُ كَصَوْتِ مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ, وَالأَرْضُ أَضَاءَتْ مِنْ مَجْدِهِ. وَالْمَنْظَرُ كَـالْمَنْظَرِ الَّذِي رَأَيْتُهُ لَمَّا جِئْتُ لأُخْرِبَ الْمَدِينَةَ, وَالْمَنَاظِرُ كَـالْمَنْظَرِ الَّذِي رَأَيْتُ عِنْدَ نَهْرِ خَابُورَ, فَخَرَرْتُ عَلَى وَجْهِي. فَجَاءَ مَجْدُ الرَّبِّ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ طَرِيقِ الْبَابِ الْمُتَّجِهِ نَحْوَ الشَّرْقِ. فَحَمَلَنِي رُوحٌ وَأَتَى بِي إِلَى الدَّارِ الدَّاخِلِيَّةِ, وَإِذَا بِمَجْدِ الرَّبِّ قَدْ مَلأَ الْبَيْتَ. وَسَمِعْتُهُ يُكَلِّمُنِي مِنَ الْبَيْتِ. وَكَانَ رَجُلٌ وَاقِفاً عِنْدِي. وَقَالَ لِي: [يَا ابْنَ آدَمَ, هَذَا مَكَـانُ كُرْسِيِّي وَمَكَـانُ بَاطِنِ قَدَمَيَّ حَيْثُ أَسْكُنُ فِي وَسَطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الأَبَد܀

أَمَّا الْكَهَنَةُ اللاَّوِيُّونَ أَبْنَاءُ صَادُوقَ الَّذِينَ حَرَسُوا حِرَاسَةَ مَقْدِسِي حِينَ ضَلَّ عَنِّي بَنُو إِسْرَائِيلَ فَهُمْ يَتَقَدَّمُونَ إِلَيَّ لِيَخْدِمُونِي, وَيَقِفُونَ أَمَامِي لِيُقَرِّبُوا لِي الشَّحْمَ وَالدَّمَ يَقُولُ السَّيِّدُ الرَّبُّ. هُمْ يَدْخُلُونَ مَقْدِسِي وَيَتَقَدَّمُونَ إِلَى مَائِدَتِي لِيَخْدِمُونِي وَيَحْرُسُوا حِرَاسَتِي܀

 

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܟ̊ܳܬ̥ܶܒ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܕ̥ܰܙܟ̥ܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ ܠܒ̥ܺܝ̣ܫܳܐ. ܟ̊ܶܬ̥ܒ̊ܶܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕ̥ܺܝ̣ܕ̥ܰܥܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܰܐܒ̥ܳܐ. ܟ̊ܶܬ̥ܒ̊ܶܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܰܒ̥ܳܗ̈ܶܐ ܕ̥ܺܝܕ̥ܰܥܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢ ܒ̊ܪܺܝܫܺܝܬ̥. ܟ̊ܶܬ̥ܒ̊ܶܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܕ̥ܚܰܝܠ̈ܬ̥ܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܡܶܠܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܰܙܟ̥ܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ ܠܒ̥ܺܝܫܳܐ. ܠܳܐ ܬ̥ܶܪܚܡܽܘ̣ܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ ܒ̊ܶܗ. ܡܰܢ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܪܳܚܶܡ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܽܘܒ̊ܶܗ ܕ̊ܰܐܒ̥ܳܐ ܠܰܝܬ̊ ܒ̊ܶܗ. ܟ̊ܽܠ ܡܶܕ̊ܶܡ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ ܒ̊ܶܗ ܒ̊ܥܳܠܡܳܐ܆ ܪܶܓ̊ܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܦ̥ܰܓ̥ܪܳܐ ܘܪܶܓ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܗܳܪܳܐ ܕ̥ܥܳܠܡܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܒ̥ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܥܳܒ̥ܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܗܽܘ ܘܪܶܓ̊ܬ̥ܶܗ. ܗܰܘ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܨܶܒ̥ܝܳܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ[4]܀

ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܟ̊ܶܬ̥ܒ̊ܶܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܡܰܛܥܶܝܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܘܳܐܦ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܐܶܢ ܬ̊ܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܩܰܒ̊ܶܠܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܠܶܦ̥ܟ̥ܽܘ̣ܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܺܝ ܡܰܠܦ̥ܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܟ̊ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܘܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܝܬ̊ ܒ̊ܳܗ̇ ܕ̊ܰܓ̊ܳܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܰܐܠܶܦ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܩܰܘܰܘ ܒ̊ܶܗ. ܘܗܳܫܳܐ ܒ̥ܢܰܝ̈܆ ܩܰܘܰܘ ܒ̊ܶܗ ܕ̊ܡܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܓ̊ܠܶܐ ܠܳܐ ܢܶܒ̥ܗܰܬ̥ ܡܶܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܓ̊ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̊̈ܐ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܶܗ[5]܀

أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الأَحْدَاثُ لأَنَّكُمْ قَدْ غَلَبْتُمُ الشِّرِّيرَ. أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الأَوْلاَدُ لأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الآبَ. كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الآبَاءُ لأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي مِنَ الْبَدْءِ. كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الأَحْدَاثُ لأَنَّكُمْ أَقْوِيَاءُ، وَكَلِمَةُ اللهِ ثَابِتَةٌ فِيكُمْ، وَقَدْ غَلَبْتُمُ الشِّرِّيرَ. لاَ تُحِبُّوا الْعَالَمَ وَلاَ الأَشْيَاءَ الَّتِي فِي الْعَالَمِ. إِنْ أَحَبَّ أَحَدٌ الْعَالَمَ فَلَيْسَتْ فِيهِ مَحَبَّةُ الآبِ. لأَنَّ كُلَّ مَا فِي الْعَالَمِ شَهْوَةَ الْجَسَدِ، وَشَهْوَةَ الْعُيُونِ، وَتَعَظُّمَ الْمَعِيشَةِ، لَيْسَ مِنَ الآبِ بَلْ مِنَ الْعَالَمِ. وَالْعَالَمُ يَمْضِي وَشَهْوَتُهُ، وَأَمَّا الَّذِي يَصْنَعُ مَشِيئَةَ اللهِ فَيَثْبُتُ إِلَى الأَبَدِ܀

كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ هَذَا عَنِ الَّذِينَ يُضِلُّونَكُمْ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَالْمَسْحَةُ الَّتِي أَخَذْتُمُوهَا مِنْهُ ثَابِتَةٌ فِيكُمْ، وَلاَ حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى أَنْ يُعَلِّمَكُمْ أَحَدٌ، بَلْ كَمَا تُعَلِّمُكُمْ هَذِهِ الْمَسْحَةُ عَيْنُهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَهِيَ حَقٌّ وَلَيْسَتْ كَذِباً. كَمَا عَلَّمَتْكُمْ تَثْبُتُونَ فِيهِ. وَالآنَ أَيُّهَا الأَوْلاَدُ، اثْبُتُوا فِيهِ، حَتَّى إِذَا أُظْهِرَ يَكُونُ لَنَا ثِقَةٌ، وَلاَ نَخْجَلُ مِنْهُ فِي مَجِيئِهِ܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘ̇ܢ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܘܕ̊ܰܘ ܠܶܗ ܒܟ̥ܶܢܳܪܳܐ ܘܰܒܩܺܝ̣ܬ̥ܳܪܳܐ܆ ܕ̊ܰܥܣܰܪ ܡܶܢܺܝ̣̈ܢ ܙܰܡܰܪܘ ܠܶܗ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܣܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܘܰܗܦ̥ܰܟ̥ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒ̊ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܠܰܓ̥ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܢܦ̥ܰܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܶܒ̊ܳܐ ܒ̥ܟ̥ܽܠܶܗ ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܚܕ̥ܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܗܽܘ ܡܰܠܶܦ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܒ̥ܰܟ̥ܢܽܘ̈ܫܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܘܡܶܫܬ̊ܰܒ̊ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ̥ ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܪܰܒ̊ܺܝ ܘܥܰܠ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܡܥܳܕ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܟ̥ܢܽܘܫܬ̊ܳܐ ܒ̥ܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܫܰܒ̊ܬ̥ܳܐ ܘܩܳܡ ܠܡܶܩܪܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܺܝܗܶܒ̥ ܠܶܗ ܣܶܦ̥ܪܳܐ ܕ̥ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ̥ܺܝܳܐ. ܘܰܦ̥ܬ̥ܰܚ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܣܶܦ̥ܪܳܐ܆ ܘܶܐܫܟ̊ܰܚ ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥: ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܰܫܚܰܢܝ ܠܰܡܣܰܒ̊ܳܪܽܘ̣ ܠܡܶܣ̈ܟ̊ܺܢܶܐ܆ ܘܫܰܠܚܰܢܝ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ̣ ܠܰܬ̥ܒ̥ܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܠܶܒ̊ܳܐ ܘܰܠܡܰܟ̥ܪܳܙܽܘ̣ ܠܰܫ̈ܒ̥ܰܝܳܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܥܘܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܚܙܳܝܳܐ܆ ܘܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘ̣ ܠܰܬ̥ܒ̥ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܟ̥ܪܳܙܽܘ̣ ܫܰܢ̱ܬ̊ܳܐ ܡܩܰܒ̊ܰܠܬ̊ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܟ̥ܪܰܟ̥ ܣܶܦ̥ܪܳܐ ܘܝܰܗܒ̊ܶܗ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܝܺܬ̥ܶܒ̥. ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܒ̥ܰܟ̥ܢܽܘܫܬ̊ܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ̊ܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܠܰܡ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ̥ܶܐܕ̥ܢܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ. ܘܣܳܗܕ̊ܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܘܡܶܬ̊ܕ̊ܰܡܪܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ̊ܡܶـ̈ܠܶܐ ܕ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܳܦ̥̈ܩܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܦ̊ܽܘ̣ܡܶܗ[6]܀

وَرَجَعَ يَسُوعُ بِقُوَّةِ الرُّوحِ إِلَى الْجَلِيلِ وَخَرَجَ خَبَرٌ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ. وَكَانَ يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهِمْ مُمَجَّداً مِنَ الْجَمِيعِ. وَجَاءَ إِلَى النَّاصِرَةِ حَيْثُ كَانَ قَدْ تَرَبَّى. وَدَخَلَ الْمَجْمَعَ حَسَبَ عَادَتِهِ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَامَ لِيَقْرَأَ فَدُفِعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْيَاءَ النَّبِيِّ. وَلَمَّا فَتَحَ السِّفْرَ وَجَدَ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ مَكْتُوباً فِيهِ: «رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ لأَنَّهُ مَسَحَنِي لأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لأَشْفِيَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ لأُنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِالإِطْلاَقِ ولِلْعُمْيِ بِالْبَصَرِ وَأُرْسِلَ الْمُنْسَحِقِينَ فِي الْحُرِّيَّةِ وَأَكْرِزَ بِسَنَةِ الرَّبِّ الْمَقْبُولَةِ». ثُمَّ طَوَى السِّفْرَ وَسَلَّمَهُ إِلَى الْخَادِمِ وَجَلَسَ. وَجَمِيعُ الَّذِينَ فِي الْمَجْمَعِ كَانَتْ عُيُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَيْهِ. فَابْتَدَأَ يَقُولُ لَهُمْ: «إِنَّهُ الْيَوْمَ قَدْ تَمَّ هَذَا الْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ». وَكَانَ الْجَمِيعُ يَشْهَدُونَ لَهُ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ كَلِمَاتِ النِّعْمَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ فَمِهِ܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘ̣ܕ̥ܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܪܩܺܝ̣ܥܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܫܢܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܶܗ܆ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܩܰܕ̊ܫܶܗ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ]  ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܚܰܝܠܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘ̣ܫܶܐ. ܘܡܽܘ̣ܫܶܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܆ ܘܶܐܬ̥ܝܰܒܠܰܬ̥ ܨܶܝܕ̥ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟ̥ܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܒܓ̥ܰܘ ܥܶܠܺܝܬ̥ܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ. ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܨܺܝܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬ̥ܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̥ܥܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܳܟ̥ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܫܰܕ̊ܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܶܫ܆ ܠܰܫܡܽܘ̇ܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܟ̊ܰܪܣܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܩܰܒ̊ܶܠ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܠܥܰܒܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ] ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܚܰܟ̊ܶܡܳܝܗ̱ܝ [ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊. ܣܰܟ̊ܶܠܳܝܗ̱ܝ [ܣܰܟ̊ܶܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܙܶܕ̈ܩܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܘܫܰܟ̊ܶܢ ܠܶܗ [ܘܫܰܟ̊ܶܢ ܠܗܽܘ̇ܢ] ܕ̊ܰܒܕܶܚܠܬ̥ܳܐ ܢܶܦܠܽܘ̇ܚ [ܢܶܦܠܚܽܘ̣ܢ] ܠܳܟ̥ ܥܰܒ̥ܕ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܗ [ܠܗܽܘ̇ܢ] ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܳܐܢܳܐ [ܡܳܐܢ̈ܶܐ] ܕ̥ܰܓ̥ܒܺܝܬ̥ܳܐ. ܘܩܳܪܽܘܝܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ [ܘܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ] ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܳܐܦ̥ ܗܽܘ ܢܶܫܟ̊ܰܚ [ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܢܶܫܟ̊ܚܽܘ̣ܢ] ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ̥܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܨܳܒܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊܆ ܘܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒ̊ܳܐ ܘܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܛܶܟ̊ܣ̈ܶܐ ܫܰܟ̊ܶܢܬ̊ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥. ܘܕ̥ܰܪ̈ܓ̥ܶܐ ܐܰܩܺܝ̣ܡܬ̊ ܒܳܗ̇ ܕܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ. ܘܶܐܫܰܕ̊ܬ̊ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̊ܰܝ̈ܟ̊. ܩܰܕ̊ܶܫ ܐܳܦ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܠܥܰܒܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ]܆ ܘܰܓ̥ܒܺܝܘܗ̱ܝ ܠܩܳܪܽܘܝܳܐ [ܘܰܓ̥ܒܺܝ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ]܆ ܘܰܐܫܘܳܝܗ̱ܝ [ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܕܥܰܡ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܘܣܽܘ̣ܟ̊ܳܠܳܐ ܢܶܥܒ̊ܶܕ̥ [ܢܶܥܒ̊ܕ̥ܽܘ̣ܢ] ܗܽܘ̣ܓ̊ܳܝܳܐ ܘܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕ̥ܡܶـ̈ܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܡܠܺܝܘܗ̱ܝ [ܘܰܡܠܺܝ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܡܶܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܟ̥. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܢܛܰܪ [ܡܶܬ̥ܢܰܛܪܺܝ̣ܢ] ܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܥܕ̥ܺܝ̈ܠܶܐ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܢܩܰܪܶܒ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ̥ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܡܶܬ̥ܝܰܗ̈ܒܳܢ ܠܓ̥ܶܢܣܰܢ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܰܥܶܠ ܠܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܘܡܶܬ̥ܦܢܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܟ̊ܽܠ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܒܶܟ̥ ܒܬ̥ܰܪ̈ܬ̊ܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܬ̥ܪܶܝܢ ܨܶܕ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒ̊ܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܠܒ̥ܺܝ̈ܟ̥ܳܢ܆ ܘܰܒܪܶܡܙܳܟ̥ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܚܺܝ̈ܕ̥ܳܢ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܠܟ̥ܽܠ ܩܰܪܺܝ̣ܒ ܐܰܢ̱ܬ̊. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܟ̊ܽܠ ܡܶܕ̊ܶܡ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ̊. ܚܽܘ̣ܪ ܒܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܡܶܢܰܢ ܡܶܬ̥ܩܰܪܰܒ. ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܟ̥ܳܪܽܘܙܳܐ ܕ̥ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊ ܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܬ̊ܪ̈ܺܝ̣ܨܶܐ. ܘܢܰܙܥܶܩ ܝܽܘ̣ܠܦܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܘܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܣܳܡܬ̊ ܠܥܽܘ̣ܕ̥ܪܳܢܳܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܰܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܬ̊ܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܐܳܦ ܠܒ̥ܺܝ̣̈ܟ̥ܳܢ ܠܨܶܕ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܚܰܟ̊ܶܡܳܝܗ̱ܝ ܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ܆ ܘܣܰܟ̊ܶܠܳܝܗ̱ܝ ܙܶܕ̈ܩܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܘܰܐܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕ̥ܬܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܶܗ. ܠܡܰܢܗܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܕ̊ܰܒܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܶܒܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܐ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܐ܆ ܢܶܥܒ̊ܶܕ̥ ܗܽܘܓ̊ܳܝ̈ܐ ܘܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕ̥ܗܳܠܶܝܢ. ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܨܳܝܬ̊ܺܝܢ. ܠܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܰܠܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ. ܕܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܶܐܢ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪ̈ܚܳܢܶܐ܆ ܥܰܡ ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܐܡܺܝ̣ܪ: ܐܰܘܟ̊ܺܝ̣ܬ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܒ̥ܶܟ̥ ܒܬ̥ܰܪ̈ܬ̊ܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ܆ ܠܰܬ̥ܪܶܝܢ ܨܶܕ̥ܥܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥. ܒܺܐܝܕ̥ܳܐ ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܳܐ܆ ܡܨܰܠܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܰܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥: ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܘܫܰܪܟ̊ܳܐ. ܘܬ̥ܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ܆ ܐܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܟ̊ܶܡܳܝܗ̱ܝ ܘܫܰܪܟ̊ܳܐ.

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܣܶܒ ܠܽܐܘܪܳܪܳܐ ܒܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܘܰܡܒܰܪܶܟ̥ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܬ̥ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܶܢ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܰܐܪܟ̥ܺܝܕ̥ܝܰܩܽܘ̇ܢ ܕ̊ܢܰܠܒܫܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܠܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ܝܶܗ ܘܥܰܠ ܚܰܨܶܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܬ̊ܳܢܶܝܢ ܘܰܡܬ̥ܰܠܬ̥ܺܝܢ: ܠܬ̥ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̊ ܛܥܺܝ̣ܢ ܝܳܗܶܒ ܫܠܳܡܳܐ ܠܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܢܳܫܶܩ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ̊ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܟ̥ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܩܠܺܝ̣ܪܽܘ̇ܣ ܡܗܰܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܡܫܰܘܬ̊ܶܦ ܠܶܗ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܥܰܡ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܶܢ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܩܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܬ̥ܺܝ̣ܒܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܕܬ̥ܶܬ̥ܢܛܰܪܝ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܫܠܶܡ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܰܪܫܳܡ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ[1] ܕܢܐܝܠ 3: 23.

[2] ܚܙܩܝܐܠ 43: 1-7.

[3] ܚܙܩܐܝܠ 44: 15܆16.

[4] 1ܝܘܚܢܢ 2: 13-17.

[5] 1ܝܘܚܢܢ 2: 26-28.

[6] ܠܘܩܐ 4: 14-22.