16- طقس رسامة الأساقفة

ܛܶܟ̊ܣܳܐ

ܕ̥ܰܣܝܳܡܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܕ̥ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ[1]

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܒܳܬ̥ܰܪ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ܆ ܥܳܐܶܠ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܠܒܶܝܬ̥ ܓ̊ܰܙܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܘܩܳܪܶܐ ܠܩܰܪܝܳܐ ܘܠܰܬ̥ܪܶܝܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܥܰܡܶܗ ܠܚܽܘ̣ܕ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܡܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥ ܐܰܦܰܝ̈ ܬ̊ܰܪܥܳܐ. ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܗܽܘ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܫܽܘ̇ܫܶܦܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܠܒܶܫ ܠܶܗ ܟ̊ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢܳܐ ܘܙܽܘ̣ܢܳܪܳܐ ܘܦܶܕ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܳܐܣܰܪ ܚܰܨܰܘܗ̱̈ܝ ܐܰܝܟ̥ ܥܝܳܕ̥ܳܐ ܘܩܳܛܰܪ ܠܶܗ ܫܰܕܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ̥ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܠܳܒܟ̊ܺܝ̣ܢ ܒܗܳܠܶܝܢ܀

ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܓ̊ܗܶܢ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܩܰܪܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܡܺܝܛܪܳܦܽܘ̇ܠܺܝܛܳܐ [ܐܰܘ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ] ܠܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥]܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܒܳܪܟ̊ܺܝ̣ܢ ܐܳܦ ܚܣܰܝܳـ̈ܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕ̊ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ ܘܳܐܦ ܩܰܪܝܳܐ ܢܳܦܶܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܩܕ̥ܳܡ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܩܰܪܝܳܐ:

ܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̊ܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܒܰܕ̥ܓ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܟܰܕ̥ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܩܰܪܝܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܨܢܰܦܬ̊ܳܐ ܘܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܦܟ̥ܺܝܪ̈ܳܢ ܘܰܡܩܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ. ܘܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܡܫܺܝܓ̥ ܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܶܗ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܳܐܚܶܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܘܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܥܰܒ̥̈ܕ̊ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕ̥ܳܐܬ̥ܶܐ ܡܳܪܗܽܘ̇ܢ. ܡܶܫܟ̊ܰܚ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܘܰܒ̥ܟ̥ܰܪܡܶܗ ܦ̊ܳܠܚܺܝ̣ܢ. ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ[2]. ܕ̊ܰܠܐܺܝ̣ܘ ܥܰܡܶܗ: ܡܶܢ ܨܰܦ̥ܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܡܰܣܡܶܟ̥ ܦ̊ܰܠܳܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܦ̥ܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܟ̥ܠܺܝ̣ܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܓ̊ܳܕ̥ܠܳܐ ܗ̄ ܘܣ݀ܳܝܡܳܐ ܒ̥ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܰܕ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܠܒܺܝ̣ܫ ܩܰܪܝܳܐ ܡܰܨܢܰܦܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܩܛܺܝ̣ܪ ܠܶܗ ܫܰܕܝܳܐ܆ ܘܰܦܟ̥ܺܝ̣ܪ̈ܳܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ܝܶܗ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ ܘܶܐܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܣܝܳܡܺܝ̣ܕ̥ܳܐ܆ ܒܺܐܝܕ̥ܳܐ ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܡܛܰܟ̊ܣܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܫܳܐܠܺܝ̣ܢܰܢ ܡܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬ̥ܰܢ. ܘܰܬ̥ܫܰܟܶ̊ܢ ܠܰܢ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܫܦܺܝ̣ܥܳܐ ܕ̥ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܳܐܦ̥ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܢܫܰܡܠܶܐ ܬ̥ܶܫܡܶܫܬܳ̊ܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أهّلنا أيّها الربّ الإله أن نمثُلَ أمام مذبحك المقدّس بالنقاوة والقداسة مُلتَمسين من رحمتك أن تكون معنا وبيننا وتمنحنا غزارة غنى مواهبك الإلهيّة. في هذا الوقت أيضاً لكي نكمل حسب مشيئتك خدمة رؤساء الكهنة. ونرفع إليك الحمد والشكر، أيّها الآب والابن والرّوح القدس، الآن وكلّ أوانٍ وإلى أبد الآبدين܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ̥ ܢܶܚܕ̊ܶܐ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥ ܢܕ̥ܽܘ̣ܨ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝ̣ܬ̥܀ ܪܶܓ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܶܒܶܗ ܝܰܗ̱ܒ̥ܬ̊ ܠܶܗ ܗ̄ ܘܛܽܘ̣ܝܳܒܳܐ ܕ̥ܣܶܦ̈ܘܳܬ̥ܶܗ ܠܳܐ ܟ̥ܠܰܝܬ̊ܳܝܗ̱ܝ܀

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܟ̊ܰܕ̥ ܫܠܶܝܡܽܘ̇ܢ ܒܦ̈ܠܳܐܬ̥ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕ̊ܡܰܢ ܕ̊ܳܕܶܟ̥ܝ ܫܰܦܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܐܶܡܰܪܝ ܕ̊ܣܰܓ̊ܝ ܚܬ̥ܺܝ̣ܪܰܬ̊ܝ ܒܶܗ. ܕ̊ܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܝ ܐܶܬ̥ܓ̊ܒ̥ܺܝ ܡܶܢ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܶܒܘܳܬ̥ܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܰܪܡܶܗ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܚܶܘܳܪ ܡܶܢ ܓ̊ܦܶܬ̊ܳܐ ܕ̥ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ. ܣܽܘ̣ܡܳܩ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܢܰܪܕܺܝܢ. ܩܰܛܺܝ̣ܢ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕ̥ܠܶܒܢܳܢ. ܕܡܽܘ̣ܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܠܶܗܽ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܚܰܕ̊ܶܬ̥ ܒܰܢ ܝܽܘ̇ܡ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܡ ܓ̊ܽܘ̣ܥܠܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܐܰܠܳܗ̈ܝܶܐ. ܘܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܡܩܰܕ̊ܶܫ ܟ̊ܽܠ. ܘܒܳܟ̥ ܘܡܶܢܳܟ̥ ܢܶܬ̥ܢܰܗܰܪ. ܘܢܶܬ̥ܗܰܕ̊ܰܪ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬ̥ܳܟ̥ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒܰܥ ܠܶܒܝ ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܶـ̈ܐ ܛܳܒ̥ܶـ̈ܐ ܗ̄ ܘܺܐܡܰܪ ܥܒ̥ܳܕ̥ܰܝ̈ ܠܡܰܠܟ̊ܳܐ܀ ܠܶܫܳܢܝ ܩܰܢܝܶܗ ܕ̊ܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝ̣ܪܳܐ ܗ̄ ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܚܶܙܘܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܒܩܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܪܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܒܥܶܕ̊ܳܢܶܗ ܕ̊ܨܰܦܪܳܐ ܚܙܳܐ ܡܽܘ̣ܫܶܐ܆ ܚܶܙܘܳܐ ܕ̥ܚܺܝ̣ܠܳܐ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܡܶܙܕ̊ܰܝܰܚ. ܚܙܳܐ ܠܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ̥ܫܰܪܝܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ܆ ܘܡܶܬ̥ܓ̊ܰܘܙܠܳܐ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܝܳܩܶܕ̥܆ ܘܩܳܠܳܐ ܫܡܰܥ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ: ܕ̊ܰܫܪܺܝ ܡܣܳܐܢܰܝ̈ܟ̊ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܝܟ̊܆ ܕ̊ܗܳܢ ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܪܶܐ ܒܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܡܰܪ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܒܪܽܘ̣ܚܶܗ. ܘܙܰܝܶܢ ܠܰܐܬ̥ܠܺܝ̈ܛܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܪܳܪܶܗ. ܓ̊ܡܽܘ̇ܪ ܘܙܰܝܶܢ ܠܰܢ ܒܚܽܘ̣ܒܳܟ̥. ܘܚܰܙܶܩ ܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܟ̥. ܘܰܡܠܺܝ ܗܰܘܢܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܡܶܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

أللهمّ يا من بروحه كمَّلَ رُسُلَهُ وسلَح أبطاله بحقّه، كمَّلنا وسلّحنا بمحبّتك، واشدد أزرَ ضعفنا بصدقك، وأفعم عقولنا وأذهاننا من نورك المقدّس السماوي، أيّها الآب والابن والرّوح القدس، الآن وكلّ أوان وإلى أبد الآبدين܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܒ ܕ̊ܺܝܢܳܟ̥ ܠܡܰܠܟ̊ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘܬ̥ܳܟ̥ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟ̊ܳܐ܀ ܕܰܢܕ̥ܽܘ̣ܢ ܠܥܰܡܳܟ̥ ܒܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܰܝ̈ܟ̊ ܒܕ̥ܺܝ̣ܢܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܥܶܩܒܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܰܒܓ̥ܰܘ ܥܺܕ̊ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܒܥܶܕ̊ܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܡܩܰܕ̊ܡܺܝ̣ܢܰܢ܆ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܕ̊ܰܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܶܗ ܢܶܬ̥ܦܰܨ̈ܚܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܦܺܝ̣̈ܣܳܢ ܠܶܗ܀

ܐܚܪܺܢܳܐ: ܩܰܕ̊ܶܫܰܝܢܝ ܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ ܕ̊ܡܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܡܶܢ ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܡܠܰܝܬ̊ ܠܠܶܒ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܫܽܘ̣ܘܕ̊ܳܝܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܫܰܡܠܺܝܬ̊. ܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕ̊ܢܶܬ̥ܡܠܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

قد ملأت أيّها المسيح الإله، قلوب الرّسل القدّيسين من نعمة الرّوح القدس الكاملة، وأنجزت وعدك لهم بحلول الرّوح القدس. أهّلنا أن نمتلىء من مواهبه الإلهيّة ومن بأسه المنير المنقذ، الآن وكلّ أوانٍ وإلى أبد الآبدين܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ.

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܚ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ܆ ܠܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ ܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܘܒܳܪܝܰܬ̥ ܟ̊ܽܠ ܐܽܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܬ̊ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܣܩܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܥܰܠܝܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܝܳܗܒܰܬ̥ ܟ̊ܽܠ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ. ܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܰܬ̥ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܡܳܪܰܬ̥ ܩܽܘܕ̥̈ܫܶܐ. ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܢ ܨܶܡܚܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܬ̥ܢܰܗܪܺܝ̣ܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܕ̥ܽܘܟ̊ܳܝ̈ܶܐ ܕ̥ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܫܬ̊ܰܘܫܛܺܝ̣ܢ ܒܪܺܝܫ ܟ̊ܽܘ̣ܡܪܽܘ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܗܳܝ ܕ̊ܗܺܝ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܡܫܰܡܠܝܰܬ̥ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܨܰܒܬ̥ܰܬ̥ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ. ܗܳܝ ܝܳܗܒܰܬ̥ ܛܽܘ̣ܦ̥̈ܣܶܐ ܘܰܡܚܰܬ̥ܡܰܬ̥ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ. ܗܳܝ ܡܩܰܒܠܰܬ̊ ܕ̊ܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܡܫܰܟ̊ܢܰܬ̥ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ. ܗܳܝ ܕ̊ܰܓ̥ܢܺܝ̣ܙܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܥܺܕ̈ܳܬ̥ܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܶܫܬ̊ܰܒܚܳܐ. ܘܰܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܶܬ̥ܩܰܠܣܳܐ ܘܡܶܬ̥ܪܰܡܪܡܳܐ܆ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܗ̇. ܗܳܝ ܕ̊ܒܰܐܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܠܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܒܰܒ̥ܪܳܐ ܝܺܠܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܠܽܘܕ̥ܳܐ܆ ܘܰܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܠܳܐ ܝܳܠܽܘܕ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܠܺܝ̣ܕ̥ܳܐ. ܡܶܬ̥ܗܰܝܡܢܳܐ ܟ̥ܺܝ̣ܬ̥ ܘܡܶܣܬ̊ܰܓ̥ܕܳ̊ܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬ̥ܪ̈ܰܓ̥ܫܳܢܶܐ. ܕ̊ܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܥܰܠܬ̊ܶܗ ܠܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܶܗ ܘܡܰܘܬ̊ܒܶܗ ܕ̊ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܶܗ ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̥̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

تسابيح متفرّدة بغير هدوء، الجوهر المتعالي على كلّ جوهر وباري الجواهر كلّها. شكراً غير منقطع للجود الفائق كل جود، والواهب المواهب الكاملة، وسجوداً عقليّاً للاهوت المثلث الأقانيم المقدّسة وربّ الأقداس الذي تستنير من أشعّته الأجناد الملائكة، كلّها ويتدرجون بتطهيره إيّاهم في بدءِ حبريتهم الروحيّة وهو مكمّل الأحبار ومزيّن الكهنة، وهو واضع الرموز وخاتم الأسرار الإلهيّة، وهو قابل الذبائح ومانح المواهب الروحانيّة، الذي تمجّده البيع العلويّة تمجيداً محتجباً عقليّاً، ويمدحه ويعظّمه في بيعة الأرض هاهنا مدحاً سريّاً رؤساء كهنتها وكهنتها وشمامستها. وهو الذي يؤمن به جميع القوّات الروحيّة والحسيّة، إنّه آبٌ غير مولود، وابن مولود، وروح منبثق. ويسجدون له، الذي به يليق المجد والإكرام والسجود في وقت دخوله إلى رعيّته وتسنّمه عرشَه وفي كلّ الأعياد والأوقات وسائر أيّام حياتنا إلى الأبد܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܦܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܘܶܐܣܟ̊ܺܝܡܳܐ. ܘܰܓ̥ܢܺܝ̣ܙ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܗܰܘܢܳܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܐܰܒ̥ܳܐ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝܳܐ ܕ̥ܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝܳܐ. ܘܰܡܥܺܝ̣ܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܝܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܘܺܐܝܬ̥ܝܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܪܺܝܫܳܢܳܝܳܐ ܘܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܐܽܘ̣ܣܝܳܝܬܳ̊ܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܚܡܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܝܰܕ̊ܽܘܥ̈ܬ̥ܳܢܶܐ ܘܰܟ̥ܝܳܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܘܳܬ̥ ܝܳܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܳܬ̥ܳܐ ܐܰܝܬ̊ܺܝܬ̊ ܘܩܰܝܶܡܬ̊. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܡܛܰܟ̊ܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܦܰܐܝܰܬ̥ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܰܡܕ̥ܰܝ̈ܠܳܢܶܐ ܠܠܳܐ ܓ̥ܫܺܝ̣̈ܡܶܐ ܨܰܒܶܬ̊ܬ̊܆ ܐܳܦ ܕܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܥܬ̊ܰܪܬ̊ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܽܘ̇ܢ. ܘܢܶܬܢܰܗܪܽܘ̣ܢ ܘܢܰܢܗܪܽܘ̣ܢ. ܘܢܶܫܬ̊ܰܡܠܽܘ̇ܢ ܟ̊ܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܢܫܰܡܠܽܘ̇ܢ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܡܶܬܥܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܓ̊ܡܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ̥ܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܢܶܬܥܰܠܽܘ̇ܢ܀

ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܚܢܰܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܣܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܢܓ̥ܺܝ̣ܢܰܢ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ܆ ܕ̊ܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܳܗܢܳܝܬ̊ܳܐ ܘܰܚܣܺܝ̣ܡܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒܳܗ̇ ܟ̊ܰܕ̥ ܒܳܗ̇ ܒܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܫܦܺܝ̣ܥܰܬ̥ ܒܟ̥ܽܠ ܘܡܰܥܬ̊ܪܰܬ̥ ܠܟ̥ܽܠ܆ ܬ̊ܶܬ̥ܦܢܶܐ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܘܳܬ̥ ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܳܘ̈ܰܝܳܐ܆ ܕ̊ܩܳܝܽܘܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܪܳܥܝܳܝܬ̊ܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ̊ ܠܰܢ܆ ܘܬ̥ܶܫܡܶܫܬܳ̊ܐ ܚܣܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܟ̊ܶܢܬ̊܆ ܕ̊ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬ̊ܳܐ ܘܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܓ̥ܡܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܗܰܘ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܡܦܰܠܓ̥ܳܢܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܬ̊ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܗܳܫܳܐ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢ. ܘܰܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕ̥ܬ̥ܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܶܗ ܡܰܩܶܬ̥. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܠܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܦܰܘ̈ܕܶܐ ܕ̥ܡܶܢܶܗ ܗܘܰܘ ܡܰܥܒ̊ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܐܰܝܟ̥ ܥܢܳܢܳܐ܆ ܘܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܘܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܳܝܳܐ ܡܰܣܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܗ ܘܠܰܢ ܒܨܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܩܰܪܰܒ̥. ܡܠܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܘܰܒܨܶܡܚܰܝ̈ܟ̊ ܐܰܢܗܰܪ ܠܗܰܘܢܶܗ. ܐܶܨܛܒܰܝ ܕ̊ܶܝܢ ܐܳܘ̃ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܠܘܳܬ̥ܳܟ̥. ܘܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܕ̊ܰܢܕ̥ܰܝܶܠ ܒܒܰܝܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܠܒܰܝܬ̊ܳܟ̥ ܚܰܣܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊ ܘܶܐܬ̊ܬ̊ܢܺܝ̣ܚܬ̊ ܒܬ̥ܶܫܡ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܚܣܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܕ̊ܡܶܢܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܗܰܝܡܰܢܘ ܟ̊ܺܝܬ̥ ܘܶܐܬ̥ܦܪܶܫܘ ܠܩܳܝܽܘܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠ̈ܠܳܢܶܐ܆ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܫܒܺܝ̣̈ܚܶܐ ܒܟ̥ܽܘ̣ܡܪ̈ܶܐ. ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܗܰܘ ܩܰܪܝܳܐ ܘܰܛܒ̥ܺܝ̣ܒ̥ܳܐ܆ ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܗܰܘ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕ̥ܬܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ܆ ܘܝܶܫܽܘ̇ܥ ܗܰܘ ܪܰܒ̊ܳܐ ܕ̥ܝܽܘܙܳܕܳܩ. ܘܰܠܚܰܪܬ̥ܳܐ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܛܽܘ̣ܒ̥ܬ̥ܳܢ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܟ̥ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܺܝܘ܆ ܘܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬ̊ܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̥ܳܐ ܩܰܒܶܠܘ܆ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܩܰܒ̊ܶܠ. ܘܒܶܗ ܐܶܨܛܒܰܝ ܘܫܰܡܠܳܝܗ̱ܝ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܓ̊ܡܺܝ̣ܪܰܬ̥ ܒܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܰܩܪܳܝܬ̊ܶܗ܆ ܠܘܳܬ̊ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܘܕ̥ܽܘ̣ܝܳܠܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܕ̥ ܒܫܽܘ̣ܘ̈ܫܳܛܶܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܢܶܬ̥ܥܰܠܶܐ܆ ܡܶܬ̥ܐܰܪܙܳܢܳܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣ܡܳܐ ܘܡܰܐܪܙܳܢܳܐ ܠܳܐ ܛܳܥܽܘܫܳܐ ܘܛܽܘ̣ܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܪܳܒܝܳܐ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܘܡܶܫܬ̊ܰܘܫܛܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܡܛܰܟ̊ܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܦܐܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܒܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܛܶܟ̊ܣ̈ܶܐ ܘܩܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ܆ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܒܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܰܒܣܳܥܽܘܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܥܰܡܳܟ̥ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أللهمّ أيّها المتعالي على كلّ شبهٍ ومثالٍ، وهو محجوبٌ عن كلّ عقلٍ مخلوق. أيّها الآب الأزلي للابن الأزلي، والمصدر السرمدي للرّوح المنبثق السرمدي واهب كلّ هبةٍ كريمة وموهبة صالحة. يا من بجوده الجوهري العديم النظير أتى من العدم إلى الوجود بالأجناد العقليّة والعناصر الأولى وأنشأها. وإذ زخرفتها بجمال نظام يليق بالعقول الرّوحيّة والخدام غير المجسّمين، أغنيتها بمِنَحِك الإلهيّة بطهرٍ ونورٍ وكمال. لكي يتطهّروا ويُطهّروا بعمل رئاسة الكهنوت، ويستنيروا وينيروا ويتكمَّلوا ويُكمَّلوا فيرتفعوا إلى سموّ كمال نور جودك܀

لك نبتهلُ بخشوع نحن الترابيّين المتعلّقين بالأرض في هذا الوقت الجزيل القداسة وقت إنجاز هذه الخدمة الكهنوتيّة النقيّة، راغبين إلى جودك الفائض العميم المُغني الكلّ، أن تلتفت برأفة وبشاشة إلى تضرّعنا نحن عبيدك البائسين الذين ائتمنتهم على الوصايا الرعويّة، وحَبَوْتَهم هذه الخدمة الطاهرة لتمنح كامل موهبة روحك الصّالح الموزّع المواهب الإلهيّة الغنيّة وتنعم بالعطيّة التّامة على عبدك هذا المنحني الآن أمامك وهو يسمو إليك يا ساكن السماء بعين عقله، وإذا ما تجاوزت عن ذنوبه وهفواته وقشعتها كانقشاع السحاب تجود بالغفران والتطهير عليها وعلينا نحن الضعفاء إذ قد تقرّب بوساطتنا، املأه من قوت نعمتك. وأنر عقله بأشعّتك، وارتضِ اللهمَّ بدنوّه منك واقبله ليخدم في بيتك المقدّس، ويرتّل في هيكلك الطاهر، وكما رضيت وسُررت بخدم أتقيائك الذين ائتمنتهم منذ البدء وأفرزتهم لوكالة أسرارك المقدّسة وغير الموصوفة وخدمتها: من مثال موسى وهرون المجيدين بين الأحبار، وصموئيل الشهير الذائع الصيت، وأشعيا النبي الجليل، ويشوع العظيم بن يوزاداق. وكما رضيت أخيراً وسُررت بالرّسل المغبوطين الذين عاينوا وخدموا بشارة وحيدك الإله الكلمة وتطهّروا بروحك القدّوس تطهيراً جديداً، وتسلّموا خدمة التبشير الروحيّة والممتلئة نعمة، هكذا إقبل عبدك هذا وارتضِ به وكمِّله بموهبتك الكاملة بالأقداس، وفقِّهِ لقوة دعوته إلى الخدمة والتردّد أمام عظمتك، حتّى إذا ما ترقى من قوّة إلى قوّة في المدارج الإلهيّة يصبح متفقهاً حكيماً وفَقيهاً سديداً وسعيداً. فتنمو هكذا بيعتك ويتدرج فيها النظام البهيّ بالهبات الإلهيّة ويرفع إليك كل من يخدم بالقول والفعل. ومعك وإلى ابنك الوحيد ربّنا يسوع المسيح وإلى الرّوح الحيّ القدّوس. الآن وكلّ أوانٍ وإلى أبد الآبدين܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܚܙܺܝ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܠܓ̥ܽܘ̣ܥܠܳܢܳܐ ܕ̥ܝܶܗܒ̊ܶܬ̥ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܟ̊. ܒܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܛܰܪ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ܆ ܡܶܢ ܣܽܘ̣ܓ̥ܦܳܢ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܕ̊ܚܽܘ̣ܫܒܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̊ܶܬ̊ܶܠ. ܩܕ̥ܳܡ ܕ̊ܰܝܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܐܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܠܰܝܬ̊ ܒܕ̥ܺܝ̣ܢܶܗ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܀ ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܰܪ̈ܩܰܝܟ̊ ܠܬ̥ܺܒܶܝܠ: ܟ̊ܬ̥ܰܒ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܢܳܐ܆ ܠܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܶܗ. ܚܙܺܝ ܐܰܚܽܘ̣ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬ̊ܶܬ̊ܶܠ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܳܐ ܠܙܰܠܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܢܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܡܰܟ̊ܺܝ̈ܟ̥ܶܐ܆ ܘܟ̥ܽܠ ܕܰ̊ܕ̥ܟ̥ܶܐ ܘܰܫܦܶܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܟ̥ܪܳܗ̇ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܠܥܺܕ̊ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ̊ܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܆ ܘܦܰܩܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܥܰܒܕ̊ܶܗ ܪܰܒܒܰܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܟ̊ܳܪܽܘܙܳܐ܆ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܦܰܩܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܕ̊ܒܰܙܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܶܛܪܽܘ̣ܢܳܗ̇܆ ܕ̊ܒܰܕ̥ܡܶܗ ܝܰܩܺܝ̣ܪܳܐ ܙܒܺܝ̣ܢܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܟ̊ܰܕ̥ ܩܰܒܶܠ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܒܰܪ ܝܰܘܢܳܐ܆ ܩܠܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕ̥ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܚܙܺܝ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊. ܝܺܗܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܠܳܟ̥ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܐܶܡܪ̈ܰܝ ܘܰܢ̈ܩܰܘܳܬ̥ܝ܆ ܕ̊ܚܽܘ̣ܫܒܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܥܒܶܕ̥܆ ܩܕ̥ܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܰܝܬ̊ ܩܕ̥ܳܡܶܝܗ̇ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

 

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ. ܕ̊ܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܘܕ̥ܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ. ܘܰܡܫܰܚ ܘܰܡܠܳܐ ܡܶܢ ܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ ܪܺܝܚܶܗ ܡܶܬ̥ܝܰܕܥܳܢܳܐ܆ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܪ̈ܳܚܡܳܬ̥ܶܗ. ܩܰܒܶܠ ܥܰܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܫܽܘ̣ܒ̈ܚܶܐ ܘܬ̥ܰܘܕ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ. ܘܗܰܒ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢ܆ ܕ̊ܰܠܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܟ̥ ܢܶܩܦܽܘ̇ܠ. ܘܥܰܠ ܡܢܳܪܬ̊ܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬ̊ܳܐ ܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܡܰܘܬ̊ܒ̥ܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܢܰܨܡܰܚ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܚܳܕ̥ܶܐ ܢܰܓ̥ܥܶܠ ܠܳܟ̥ ܟ̊ܰܟ̊ܪܶܗ ܒܰܥܦܺܝ̣ܦܽܘ̣ܬ̥ ܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أيّها المسيح يا قوّةَ الآب وحكمتَه، يا مَن قرّب ذاتَه عنّا عرفاً ذكيّاً وذبيحةً مقبولةً. ومسح بطيب أريجه الروحي وأفعم به النفوسَ الشابةَ التي يحبّها، تقبّل مع هذه العطور تسابيحَنا وشكرَنا وهَبْ بنعمتك الغنيّة عبدك هذا المُنحني أمامك أن يزيل غياهِب الجهل عن رعيّتك، وأن يشعّ على المنارة الإنجيليّة بجمال المقام الرسولي فيردّ إليك مسروراً وزنته بأرباح مضاعفة. يا ربّنا وإلهنا إلى أبد الآبدين܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܚܣܰܝܳـ̈ܐ ܩܳܪܶܐ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܦܪܰܟ̊ܣܺܝܣ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܬ̊ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܰܢ. ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟ̊ܰܢ. ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܒܚܶܙ̈ܘܢܶܐ ܥܰܡ ܙܰܕ̈ܝ̣ܩܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܕ̊ܣܳܡܶܬ ܥܽܘ̣ܕ̥ܪܳܢܳܐ ܠܓ̥ܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܶܬ̥ ܓܰ̊ܒܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܫܚܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ̥. ܒܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ̊܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓ̥ܒܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬܰ̊ܕ̊ܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟ̥ܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬ̥ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܣܰܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:


ܡܶܢ ܦܪܰܟ̊ܣܺܝܣ ܕܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܐܰܒܳـ̈ܗܳܬ̥ܰܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܒ̥ܶܗ ܐܶܣܬ̊ܰܠܰܩ ܡܶܢ ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܕ̊ܦ̥ܰܩܶܕ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܓ̥ܒ̥ܳܐ ܒ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܳܐܦ̥ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘ̇ܢ ܢܰܦ̥ܫܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܚܰܝ ܡܶܢ ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܕ̊ܚܰܫ ܒ̊ܳܐܬ̥̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܳܬ̥ܳܐ ܒ̥ܝܰܘܡܺܝ̣̈ܢ ܐܰܪܒ̊ܥܺܝܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܘܳܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܶܟ̥ܰܠ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܦ̊ܰܩܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܢ ܐܽܘ̇ܪܺܫܠܶܡ ܠܳܐ ܢܶܦ̥ܪܩܽܘ̣ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܰܢܩܰܘܽܘ̇ܢ ܠܫܽܘ̣ܘܕ̊ܳܝܶܗ ܕ̊ܰܐܒ̥ܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܫܡܰܥܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܶܢܝ. ܕ̊ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܐܰܥܡܶܕ̥ ܒ̊ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܬ̊ܶܥܡܕ̥ܽܘ̣ܢ ܒ̊ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ. ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܟ̊ܢܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ܆ ܫܰܐܠܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܳܐܡܪܺܝ̣ܢ ܠܶܗ: ܡܳܪܰܢ ܐܶܢ ܒ̊ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ̥ܢܳܐ ܡܰܦ̥ܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ؟ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ ܗܽܘ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̊ ܕ̊ܺܝܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܡܶܕ̊ܰܥ ܙܰܒ̥ܢܳܐ ܐܰܘ ܙܰܒ̥̈ܢܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܐܒ̥ܳܐ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ̊ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̥ܫܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܟ̥ܰܕ̊ ܬ̊ܺܐܬ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܬ̊ܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܺܝ ܣܳܗ̈ܕ̊ܶܐ ܒ̥ܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ ܘܰܒ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕ̥ ܘܳܐܦ̥ ܒ̊ܶܝܬ̥ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦ̊ܶܝ̈ܗ̇ ܕ̊ܰܐܪܥܳܐ[3]܀ ܘܗܽܘܝܽܘ ܕ̥ܰܒ̥ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̊ܬ̊ܪܺܝ̣ܡ ܘܰܢܣܰܒ̥ ܡܶܢ ܐܰܒ̥ܳܐ ܫܽܘ̣ܘܕ̊ܳܝܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܘܶܐܫܰܕ̥ ܡܰܘܗܰܒ̥ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܫܳܡܥܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ[4]܀

ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܓ̊ܶܝܪ ܗܘܳܐ ܫܽܘ̣ܘܕ̊ܳܝܳܐ ܘܠܰܒ̥ܢܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ ܘܰܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܪܰܚܺܝ̣ܩܺܝ̣ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ[5]܀

ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ: ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ܘ ܘܰܥܡܰܕ̥ܘ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܰܫܡܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܠܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢ ܚܛܳـ̈ܗܶܐ ܕ̥ܰܬ̥ܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢ ܡܰܘܗܰܒ̥ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ[6]܀

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܨܰܠܺܝܘ܆ ܐܶܡܰܪܘ: ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܕ̊ܰܒ̥ܠܶܒ̊ܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ. ܚܰܘܳܐ ܚܰܕ̥ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܓ̥ܳܒ̥ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ̊ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܕ̊ܗܽܘ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܦ̊ܶܣܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢܳܗ̇ ܦܪܰܩ ܝܺܗܽܘܕ̥ܳܐ ܕ̥ܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬ̥ܪܶܗ. ܘܰܐܪܡܺܝ̣ܘ ܦܶܨ̈ܶܐ܆ ܘܣܶܠܩܰܬ̥ ܠܡܰܬ̊ܺܝܰܐ܆ ܘܶܐܬ̥ܡܢܺܝ ܥܰܡ ܚܕ̥ܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ[7]܀

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦ̊ܶܢܛܺܩܽܘ̇ܣܛܺܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܟ̊ܢܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܥܰܙܺܝ̣ܙܬ̊ܳܐ ܘܶܐܬ̥ܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟ̊ܽܠܶܗ ܒ̊ܰܝܬ̊ܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܒ̥ܶܗ ܝܳܬ̥ܒ̊ܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ[8]܀

ܒ̊ܳܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ ܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ̊ܺܐܦ̥ܳܐ ܥܰܡ ܚܕ̥ܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̣ܚܺܝ̣̈ܢ ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܓ̊ܰܒ̥ܪ̈ܶܐ ܝܽܗ̱ܘ̈ܕ̥ܳܝܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܥܳܡܪܺܝ̣ܢ ܒ̊ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܆ ܗܳܕ̥ܶܐ ܬ̥ܶܬ̥ܺܝܕ̥ܰܥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܨܽܘ̣ܬ̥ܘ ܡܶܠܰܝ̈[9]܀

ܠܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܦ̥ܪܺܝ̣ܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕ̥ܶܐ ܒ̥ܰܡܩܰܕ̊ܡܽܘ̣ܬ̥ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܶܗ ܘܰܒ̥ܨܶܒ̥ܝܳܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬ̊ܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ ܒ̊ܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܘܰܙܩܰܦ̥ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܰܩܛܰܠܬ̊ܽܘ̇ܢ[10]܀

ܘܰܩܪܰܘ ܬ̊ܪܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܠܟ̥ܽܠܶܗ ܟ̊ܶܢܫܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܠܡܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܠܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪ ܕ̊ܢܶܫܒ̊ܽܘ̇ܩ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܦ̊ܳܬ̥ܽܘܪ̈ܶܐ. ܒ̊ܨܰܘ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܘܰܓ̥ܒ̥ܰܘ ܫܰܒ̥ܥܳܐ ܓ̥ܰܒ̥ܪ̈ܺܝ̣ܢ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܡܠܶܝܢ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܢܩܺܝ̣ܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܨܒ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܒ̊ܰܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܠܬ̥ܳܐ. ܘܫܶܦ̥ܪܰܬ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܟ̊ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܰܓ̥ܒ̥ܰܘ ܠܶܐܣܛܶܦ̥ܰܢܽܘ̇ܣ ܓ̊ܰܒ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘܕ̥ܫܳܐ ܘܰܠܦ̥ܺܝܠܺܝܦ̊ܽܘ̇ܣ ܘܠܰܦ̊ܪܳܟ̥ܳܪܽܘ̇ܣ ܘܰܠܢܺܝܩܰܢܽܘ̇ܪ ܘܰܠܛܺܝܡܽܘ̇ܢ ܘܰܠܦ̊ܰܪܡܶܢܰܐ ܘܰܠܢܺܝܩܳܠܰܐܽܘ̇ܣ ܓ̊ܺܝܽܘܪܳܐ ܐܰܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܳܝܳܐ[11]܀

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܫܡܰܥܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕ̥ܒ̥ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕ̊ܩܰܒ̊ܶܠܘ ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܫܰܕ̊ܰܪܘ ܠܘܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ̊ܺܐܦ̥ܳܐ ܘܰܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ. ܘܰܢܚܶܬ̥ܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܢܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ[12]܀

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܚܙܳܐ ܣܺܝܡܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܒ̥ܰܣܝܳܡ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܡܶܬ̥ܝܰܗܒ̥ܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܩܰܪܶܒ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܶܣܦ̊ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: ܗܰܒ̥ܘ ܐܳܦ̥ ܠܺܝ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܝܢܳܐ ܕ̥ܶܐܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܒ̊ܶܠ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ̊ܺܐܦ̥ܳܐ: ܟ̊ܶܣܦ̊ܳܟ̥ ܥܰܡܳܟ̥ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܒ̥ܕ̥ܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܣܒ̥ܰܪܬ̊ ܕ̊ܡܰܘܗܰܒ̥ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ̥ܩܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬ̥ܩܰܢܝܳܐ. ܠܰܝܬ̊ ܠܳܟ̥ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܐܳܦ̥ܠܳܐ ܦ̥ܶܣܳܐ ܒ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܶܒ̊ܳܟ̥ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨ ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ[13]܀

ܒ̊ܰܪܢܰܒ̥ܰܐ ܕ̥ܶܝܢ ܘܫܳܐܘܳܠ ܦ̊ܢܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝ ܡܶܢ ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܕ̊ܫܰܠܶܡܘ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܕ̥ܒ̥ܰܪܘ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̥ܟ̊ܰܢܺܝ ܡܰܪܩܽܘ̇ܣ[14]܀

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܨܳܝܡܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦ̥ܺܝ̣ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܪܰܬ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ: ܦ̊ܪܽܘ̇ܫܘ ܠܺܝ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܒ̥ܰܪܢܰܒ̥ܰܐ ܠܰܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܩܪܺܝܬ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܕ̊ܨܳܡܘ ܘܨܰܠܺܝܘ܆ ܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܫܰܕ̊ܰܪܘ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܶܫܬ̊ܠܰܚܘ ܡܶܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܢܚܶܬ̥ܘ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܣܶܠܽܘ̇ܩܺܝܰܐ܆ ܘܡܶܢ ܬ̊ܰܡܳܢ ܪܕ̥ܰܘ ܒ̊ܝܰܡܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܩܽܘܦܪܽܘ̇ܣ[15]܀

إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي ارْتَفَعَ فِيهِ بَعْدَ مَا أَوْصَى بِالرُّوحِ الْقُدُسِ الرُّسُلَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ. اَلَّذِينَ أَرَاهُمْ أَيْضاً نَفْسَهُ حَيّاً بِبَرَاهِينَ كَثِيرَةٍ بَعْدَ مَا تَأَلَّمَ وَهُوَ يَظْهَرُ لَهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَيَتَكَلَّمُ عَنِ الأُمُورِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَلَكُوتِ اللهِ. وَفِيمَا هُوَ مُجْتَمِعٌ مَعَهُمْ أَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَبْرَحُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ بَلْ يَنْتَظِرُوا «مَوْعِدَ الآبِ الَّذِي سَمِعْتُمُوهُ مِنِّي لأَنَّ يُوحَنَّا عَمَّدَ بِالْمَاءِ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَسَتَتَعَمَّدُونَ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ لَيْسَ بَعْدَ هَذِهِ الأَيَّامِ بِكَثِيرٍ». أَمَّا هُمُ الْمُجْتَمِعُونَ فَسَأَلُوهُ: «يَا رَبُّ هَلْ فِي هَذَا الْوَقْتِ تَرُدُّ الْمُلْكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ؟» فَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا الأَزْمِنَةَ وَالأَوْقَاتَ الَّتِي جَعَلَهَا الآبُ فِي سُلْطَانِهِ لَكِنَّكُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ لِي شُهُوداً فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى الأَرْضِ». وَإِذِ ارْتَفَعَ بِيَمِينِ اللهِ وَأَخَذَ مَوْعِدَ الرُّوحِ الْقُدُسِ مِنَ الآبِ سَكَبَ هَذَا الَّذِي أَنْتُمُ الآنَ تُبْصِرُونَهُ وَتَسْمَعُونَهُ܀

لأَنَّ الْمَوْعِدَ هُوَ لَكُمْ وَلأَوْلاَدِكُمْ وَلِكُلِّ الَّذِينَ عَلَى بُعْدٍ كُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ الرَّبُّ إِلَهُنَا»܀

فَقَالَ لَهُمْ بُطْرُسُ: «تُوبُوا وَلْيَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى اسْمِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ لِغُفْرَانِ الْخَطَايَا فَتَقْبَلُوا عَطِيَّةَ الرُّوحِ الْقُدُسِ܀

وَصَلَّوْا قَائِلِينَ: «أَيُّهَا الرَّبُّ الْعَارِفُ قُلُوبَ الْجَمِيعِ عَيِّنْ أَنْتَ مِنْ هَذَيْنِ الاِثْنَيْنِ أَيّاً اخْتَرْتَهُ لِيَأْخُذَ قُرْعَةَ هَذِهِ الْخِدْمَةِ وَالرِّسَالَةِ الَّتِي تَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ». ثُمَّ أَلْقَوْا قُرْعَتَهُمْ فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى مَتِّيَاسَ فَحُسِبَ مَعَ الأَحَدَ عَشَرَ رَسُولاً܀

وَلَمَّا حَضَرَ يَوْمُ الْخَمْسِينَ كَانَ الْجَمِيعُ مَعاً بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَصَارَ بَغْتَةً مِنَ السَّمَاءِ صَوْتٌ كَمَا مِنْ هُبُوبِ رِيحٍ عَاصِفَةٍ وَمَلأَ كُلَّ الْبَيْتِ حَيْثُ كَانُوا جَالِسِينَ܀

فَوَقَفَ بُطْرُسُ مَعَ الأَحَدَ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ لَهُمْ: «أَيُّهَا الرِّجَالُ الْيَهُودُ وَالسَّاكِنُونَ فِي أُورُشَلِيمَ أَجْمَعُونَ لِيَكُنْ هَذَا مَعْلُوماً عِنْدَكُمْ وَأَصْغُوا إِلَى كَلاَمِي܀

هَذَا أَخَذْتُمُوهُ مُسَلَّماً بِمَشُورَةِ اللهِ الْمَحْتُومَةِ وَعِلْمِهِ السَّابِقِ وَبِأَيْدِي أَثَمَةٍ صَلَبْتُمُوهُ وَقَتَلْتُمُوهُ܀

فَدَعَا الاِثْنَا عَشَرَ جُمْهُورَ التَّلاَمِيذِ وَقَالُوا: «لاَ يُرْضِي أَنْ نَتْرُكَ نَحْنُ كَلِمَةَ اللهِ وَنَخْدِمَ مَوَائِدَ. فَانْتَخِبُوا أَيُّهَا الإِخْوَةُ سَبْعَةَ رِجَالٍ مِنْكُمْ مَشْهُوداً لَهُمْ وَمَمْلُوِّينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَحِكْمَةٍ فَنُقِيمَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَاجَةِ. وَأَمَّا نَحْنُ فَنُواظِبُ عَلَى الصَّلاَةِ وَخِدْمَةِ الْكَلِمَةِ». فَحَسُنَ هَذَا الْقَوْلُ أَمَامَ كُلِّ الْجُمْهُورِ فَاخْتَارُوا اسْتِفَانُوسَ رَجُلاً مَمْلُوّاً مِنَ الإِيمَانِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ وَفِيلُبُّسَ وَبُرُوخُورُسَ وَنِيكَانُورَ وَتِيمُونَ وَبَرْمِينَاسَ وَنِيقُولاَوُسَ دَخِيلاً أَنْطَاكِيّاً܀

وَلَمَّا سَمِعَ الرُّسُلُ الَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ أَنَّ السَّامِرَةَ قَدْ قَبِلَتْ كَلِمَةَ اللهِ أَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا اللَّذَيْنِ لَمَّا نَزَلاَ صَلَّيَا لأَجْلِهِمْ لِكَيْ يَقْبَلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ܀

وَلَمَّا رَأَى سِيمُونُ أَنَّهُ بِوَضْعِ أَيْدِي الرُّسُلِ يُعْطَى الرُّوحُ الْقُدُسُ قَدَّمَ لَهُمَا دَرَاهِمَ قَائِلاً: «أَعْطِيَانِي أَنَا أَيْضاً هَذَا السُّلْطَانَ حَتَّى أَيُّ مَنْ وَضَعْتُ عَلَيْهِ يَدَيَّ يَقْبَلُ الرُّوحَ الْقُدُسَ». فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ: «لِتَكُنْ فِضَّتُكَ مَعَكَ لِلْهَلاَكِ لأَنَّكَ ظَنَنْتَ أَنْ تَقْتَنِيَ مَوْهِبَةَ اللهِ بِدَرَاهِمَ. لَيْسَ لَكَ نَصِيبٌ وَلاَ قُرْعَةٌ فِي هَذَا الأَمْرِ لأَنَّ قَلْبَكَ لَيْسَ مُسْتَقِيماً أَمَامَ اللهِ܀

وَرَجَعَ بَرْنَابَا وَشَاوُلُ مِنْ أُورُشَلِيمَ بَعْدَ مَا كَمَّلاَ الْخِدْمَةَ وَأَخَذَا مَعَهُمَا يُوحَنَّا الْمُلَقَّبَ مَرْقُسَ܀

وَبَيْنَمَا هُمْ يَخْدِمُونَ الرَّبَّ وَيَصُومُونَ قَالَ الرُّوحُ الْقُدُسُ: «أَفْرِزُوا لِي بَرْنَابَا وَشَاوُلَ لِلْعَمَلِ الَّذِي دَعَوْتُهُمَا إِلَيْهِ». فَصَامُوا حِينَئِذٍ وَصَلُّوا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمَا الأَيَادِيَ ثُمَّ أَطْلَقُوهُمَا. فَهَذَانِ إِذْ أُرْسِلاَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ انْحَدَرَا إِلَى سَلُوكِيَةَ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرَا فِي الْبَحْرِ إِلَى قُبْرُسَ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܙܽܘ̇ܩܘ ܚܰܨ̈ܶ ܕ̥ܬ̥ܰܪ̈ܥܝܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܶܐܬ̊ܬ̊ܥܺܝ̣ܪܘ ܓ̊ܡܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܣܰܒ̊ܰܪܘ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܳܐܬ̥ܝܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܓ̥ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ[16]܀

ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܘ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܺܝ̣̈ܢ ܒ̊ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܽܘ̣ܦ̊ܳܟ̥ܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ̊ܰܩܪܳܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥: ܕ̊ܰܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܺܝ̣̈ܢ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܳܐܦ̥ ܐܶܢܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܐ̱ܢܳܐ[17]܀

ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܐܶܬ̥ܺܝܗܶܒ̥ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢ. ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܛܦ̊ܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢ܆ ܟ̊ܺܐܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܬ̥ܽܘܩܰܠܬ̥ܳܐ ܘܰܐܒܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܶܫܠܳܐ[18]܀

ܒ̊ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܒ̊ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܶܢܳܐ ܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ ܚܰܒ̥ܪܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܣܳܗܕ̊ܳܐ ܕ̥ܚܰܫܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܫܰܘܬ̊ܳܦ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܶܗ ܗܰܘ ܕ̊ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̊ ܕ̊ܢܶܬ̥ܓ̊ܠܶܐ. ܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܡܰܫܠܡܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܣܥܽܘ̇ܪܘ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܠܳܐ ܒ̥ܰܩܛܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ̥ܨܶܒ̥ܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܒ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦ̊ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܠܶܒ̊ܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܕ̥ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܕ̊ܟ̥ܰܕ̥ ܢܶܬ̥ܓ̊ܠܶܐ ܪܰܒ̊ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܬ̊ܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢ ܡܶܢܶܗ ܟ̊ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܚܳܡܶܐ[19]܀

لِذَلِكَ مَنْطِقُوا أَحْقَاءَ ذِهْنِكُمْ صَاحِينَ، فَأَلْقُوا رَجَاءَكُمْ بِالتَّمَامِ عَلَى النِّعْمَةِ الَّتِي يُؤْتَى بِهَا إِلَيْكُمْ عِنْدَ اسْتِعْلاَنِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ܀

بَلْ نَظِيرَ الْقُدُّوسِ الَّذِي دَعَاكُمْ، كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضاً قِدِّيسِينَ فِي كُلِّ سِيرَةٍ. لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: «كُونُوا قِدِّيسِينَ لأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ»܀

فَلَكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ تُؤْمِنُونَ الْكَرَامَةُ، وَأَمَّا لِلَّذِينَ لاَ يُطِيعُونَ حَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَخْرَةَ عَثْرَةٍ܀

أَطْلُبُ إِلَى الشُّيُوخِ الَّذِينَ بَيْنَكُمْ، أَنَا الشَّيْخَ رَفِيقَهُمْ، وَالشَّاهِدَ لآلاَمِ الْمَسِيحِ، وَشَرِيكَ الْمَجْدِ الْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ، ارْعَوْا رَعِيَّةَ اللهِ الَّتِي بَيْنَكُمْ نُظَّاراً، لاَ عَنِ اضْطِرَارٍ بَلْ بِالاِخْتِيَارِ، وَلاَ لِرِبْحٍ قَبِيحٍ بَلْ بِنَشَاطٍ، وَلاَ كَمَنْ يَسُودُ عَلَى الأَنْصِبَةِ بَلْ صَائِرِينَ أَمْثِلَةً لِلرَّعِيَّةِ، وَمَتَى ظَهَرَ رَئِيسُ الرُّعَاةِ تَنَالُونَ إِكْلِيلَ الْمَجْدِ الَّذِي لاَ يَبْلَى܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܟ̥ܽܘ̣ܡܪ̈ܰܝܟ̊ ܐܰܠܒܶܫ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩܰܝ̈ܟ̊ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܪܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̊ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ܀

ܚܰܣܝܳܐ:

ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̊ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܗܳܢܳܐ ܦ̥ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܡܰܓ̥ܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ̥ ܒ̊ܶܪܝ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܐܰܝܟ̥ ܢܒ̥ܺܝ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥̈ܡܳܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܗܘܰܝ̈ ܥܠܰܝܟ̊ ܕ̊ܬ̥ܶܦ̥ܠܽܘ̇ܚ ܒ̊ܗܶܝܢ ܦ̊ܳܠܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܒ̊ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܬ̥ܺܐܪܬ̊ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ[20]܀

ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܐܶܓ̥ ܩܰܫܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܥܒ̥ܳـ̈ܕ̥ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܶܐ ܪܳܐܶܓ̥. ܘܳܠܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܡܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܟ̥ܰܚ ܒ̊ܶܗ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒ̥ܰܥܠܳܐ ܕ̥ܰܚܕ̥ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܥܺܝ̣ܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܰܢܟ̥ܶܦ̥ ܘܰܡܛܰܟ̊ܰܣ ܘܪܳܚܶܡ ܐܰܟ̥ܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܡܰܠܦ̥ܳܢ. ܘܠܳܐ ܥܳܒ̥ܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܠܡܶܡܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ ܘܠܳܐ ܢܰܨܳܝ ܘܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܟ̊ܶܣܦ̊ܳܐ. ܘܰܡܕ̥ܰܒ̊ܰܪ ܒ̊ܰܝܬ̊ܶܗ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪ ܘܰܐܚܺܝ̣ܕ̥ ܒ̊ܢܰܘܗ̱̈ܝ ܒ̊ܫܽܘ̣ܥܒ̊ܳܕ̥ܳܐ ܒ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܕ̊ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܶܢ ܓ̊ܶܝܪ ܒ̊ܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̥ܫܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܕ̊ܰܢܕ̥ܰܒ̊ܰܪ ܫܰܦ̊ܺܝܪ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ̊ܰܚ ܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܢܕ̥ܰܒ̊ܰܪ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܠܶܐ ܬ̥ܽܘ̣ܠܡܳܕ̥ܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܢܶܬ̊ܬ̊ܪܺܝ̣ܡ ܘܢܶܦ̊ܶܠ ܒ̊ܕ̥ܺܝ̣ܢܶܗ ܕ̊ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܳܠܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܳܐܦ̥ ܣܳܗܕ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒ̊ܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕ̥ܠܳܐ ܢܶܦ̊ܶܠ ܒ̊ܚܶܣܕ̊ܳܐ ܘܰܒ̥ܦ̥ܰܚܶـ̈ܐ ܕ̥ܣܳܛܳܢܳܐ[21]܀

ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܫܰܡܶܫܘ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪ܆ ܕ̊ܰܪܓ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܠܢܰܦ̥ܫܗܽܘ̇ܢ ܘܡܰܓ̥ܠܶܐ ܐܰܦ̊̈ܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܳܐ ܒ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ[22]܀

ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢ ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܡܰܠܶܦ̥ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ̊܆ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܕ̥ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ[23]܀

ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܫܳܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡܩܰܒ̊ܳܠܽܘ̣ܬ̥ܳܗ̇[24]܀

ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܶܦ̥ ܘܦ̥ܰܩܶܕ̥. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܒ̥ܣܶܐ ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܐܶܠܳܐ ܗܘܺܝ ܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒ̥ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܗܽܘ̣ܦ̊ܳܟ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܚܽܘ̣ܒ̊ܳܐ ܘܰܒ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ[25]܀

ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܒ̥ܣܶܐ ܒ̥ܡܰܘܗܰܒ̥ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܒ̊ܳܟ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܶܐܬ̥ܝܰܗܒ̊ܰܬ̥ ܠܳܟ̥ ܒ̊ܰܢܒ̥ܺܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܰܣܝܳܡ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܕ̥ܩܰܫܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ[26]܀

ܟ̊ܰܕ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܓ̊ܶܝܪ ܬ̊ܶܥܒ̊ܶܕ̥܆ ܢܰܦ̥ܫܳܟ̥ ܬ̊ܰܚܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܫܳܡܥܺܝ̣ܢ ܠܳܟ̥[27]܀

ܒ̊ܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ ܠܳܐ ܬ̥ܶܓ̥ܥܽܘ̇ܪ ܐܶܠܳܐ ܐܰܦ̊ܺܝܣܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܠܰܐܒ̥ܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܛܠܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ̊. ܘܰܠܩܰܫܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܐܶܡ̈ܗܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܛܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܠܰܐܚ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܒ̊ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܕ̊ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬ̥ܳܐ ܝܰܩܰܪ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܐܪ̈ܡܠܳܬ̥ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒ̊ܰܫܪܳܪܳܐ[28]܀

ܥܰܠ ܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܩܛܺܝ̣ܓ̥ܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܬ̥ܩܰܒ̊ܶܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܦ̊ܽܘ̣ܡ ܬ̊ܪܶܝܢ ܘܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ ܣܳܗܕ̊ܺܝ̈ܢ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܚܳܛܶܝܢ܆ ܩܕ̥ܳܡ ܟ̊ܽܠܢܳܫ ܟ̊ܰܘܶܢ ܕ̊ܳܐܦ̥ ܫܰܪܟ̊ܳܐ ܕ̥ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܢܶܕ̥ܚܠܽܘ̣ܢ. ܡܣܰܗܶܕ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܓ̊ܒ̥ܰܝ̈ܳܐ܆ ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܬ̊ܶܛܰܪ ܘܠܳܐ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܡ ܪܶܥܝܳܢܳܟ̥ ܠܡܶܕ̊ܶܡ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܣܥܽܘ̇ܪ ܡܶܕ̊ܶܡ ܒ̊ܡܰܣܰܒ̥ ܒ̊ܰܐܦ̊̈ܶܐ. ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܒ̥ܰܥܓ̥ܰܠ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܬ̥ܣܺܝ̣ܡ܆ ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܰܦ̥ ܒ̊ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܢܰܦ̥ܫܳܟ̥ ܛܰܪ ܒ̊ܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ[29]܀

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܐܳܘ̃ ܒ̊ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܪܽܘ̇ܩ ܘܗܰܪܛ ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܟ̊ܺܐܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܚܽܘ̣ܒ̊ܳܐ ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܡܣܰܝܒ̊ܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܟ̊ܰܬ̊ܫ ܒ̊ܰܐܓ̥ܽܘܢܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܐܕ̥ܪܶܟ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ̊ܰܠܗܽܘ̇ܢ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝܬ̊ ܘܰܐܘܕ̊ܺܝܬ̥ ܬ̊ܰܘܕ̊ܺܝܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܣܳܗ̈ܕ̊ܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ. ܡܣܰܗܶܕ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܡܰܚܶܐ ܟ̥ܽܠ ܘܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܐܣܗܶܕ̥ ܩܕ̥ܳܡ ܦ̊ܶܢܛܺܝܽܘ̇ܣ ‌ܦ̊ܺܝܠܰܛܽܘ̇ܣ ܣܳܗܕ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܕ̊ܬ̥ܶܛܪܺܝܘܗ̱ܝ ܦ̊ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܓ̥ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ[30]܀

ܗܰܘ ܕ̊ܠܶܗ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ[31]܀

هَذِهِ الْوَصِيَّةُ أَيُّهَا الاِبْنُ تِيمُوثَاوُسُ أَسْتَوْدِعُكَ إِيَّاهَا حَسَبَ النُّبُوَّاتِ الَّتِي سَبَقَتْ عَلَيْكَ، لِكَيْ تُحَارِبَ فِيهَا الْمُحَارَبَةَ الْحَسَنَةَ، وَلَكَ إِيمَانٌ وَضَمِيرٌ صَالِحٌ܀

صَادِقَةٌ هِيَ الْكَلِمَةُ: إِنِ ابْتَغَى أَحَدٌ الأُسْقُفِيَّةَ فَيَشْتَهِي عَمَلاً صَالِحاً. فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الأُسْقُفُ بِلاَ لَوْمٍ، بَعْلَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، صَاحِياً، عَاقِلاً، مُحْتَشِماً، مُضِيفاً لِلْغُرَبَاءِ، صَالِحاً لِلتَّعْلِيمِ، غَيْرَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ، وَلاَ ضَرَّابٍ، وَلاَ طَامِعٍ بِالرِّبْحِ الْقَبِيحِ، بَلْ حَلِيماً، غَيْرَ مُخَاصِمٍ، وَلاَ مُحِبٍّ لِلْمَالِ، يُدَبِّرُ بَيْتَهُ حَسَناً، لَهُ أَوْلاَدٌ فِي الْخُضُوعِ بِكُلِّ وَقَارٍ. وَإِنَّمَا إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يَعْرِفُ أَنْ يُدَبِّرَ بَيْتَهُ، فَكَيْفَ يَعْتَنِي بِكَنِيسَةِ اللهِ؟ غَيْرَ حَدِيثِ الإِيمَانِ لِئَلاَّ يَتَصَلَّفَ فَيَسْقُطَ فِي دَيْنُونَةِ إِبْلِيسَ. وَيَجِبُ أَيْضاً أَنْ تَكُونَ لَهُ شَهَادَةٌ حَسَنَةٌ مِنَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ، لِئَلاَّ يَسْقُطَ فِي تَعْيِيرٍ وَفَخِّ إِبْلِيسَ܀

لأَنَّ الَّذِينَ تَشَمَّسُوا حَسَناً يَقْتَنُونَ لأَنْفُسِهِمْ دَرَجَةً حَسَنَةً وَثِقَةً كَثِيرَةً فِي الإِيمَانِ الَّذِي بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ܀

إِنْ فَكَّرْتَ الإِخْوَةَ بِهَذَا تَكُونُ خَادِماً صَالِحاً لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ܀

صَادِقَةٌ هِيَ الْكَلِمَةُ وَمُسْتَحِقَّةٌ كُلَّ قُبُولٍ܀

أَوْصِ بِهَذَا وَعَلِّمْ. لاَ يَسْتَهِنْ أَحَدٌ بِحَدَاثَتِكَ، بَلْ كُنْ قُدْوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْكَلاَمِ، فِي التَّصَرُّفِ، فِي الْمَحَبَّةِ، فِي الرُّوحِ، فِي الإِيمَانِ، فِي الطَّهَارَةِ܀

لاَ تُهْمِلِ الْمَوْهِبَةَ الَّتِي فِيكَ الْمُعْطَاةَ لَكَ بِالنُّبُوَّةِ مَعَ وَضْعِ أَيْدِي الْمَشْيَخَةِ܀

لأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هَذَا تُخَلِّصُ نَفْسَكَ وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَكَ أَيْضاً܀

لاَ تَزْجُرْ شَيْخاً بَلْ عِظْهُ كَأَبٍ، وَالأَحْدَاثَ كَإِخْوَةٍ، وَالْعَجَائِزَ كَأُمَّهَاتٍ، وَالْحَدَثَاتِ كَأَخَوَاتٍ، بِكُلِّ طَهَارَةٍ. أَكْرِمِ الأَرَامِلَ اللَّوَاتِي هُنَّ بِالْحَقِيقَةِ أَرَامِلُ܀

لاَ تَقْبَلْ شِكَايَةً عَلَى شَيْخٍ إِلاَّ عَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ شُهُودٍ. اَلَّذِينَ يُخْطِئُونَ وَبِّخْهُمْ أَمَامَ الْجَمِيعِ لِكَيْ يَكُونَ عِنْدَ الْبَاقِينَ خَوْفٌ. أُنَاشِدُكَ أَمَامَ اللهِ وَالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُخْتَارِينَ أَنْ تَحْفَظَ هَذَا بِدُونِ غَرَضٍ، وَلاَ تَعْمَلَ شَيْئاً بِمُحَابَاةٍ. لاَ تَضَعْ يَداً عَلَى أَحَدٍ بِالْعَجَلَةِ، وَلاَ تَشْتَرِكْ فِي خَطَايَا الآخَرِينَ. احْفَظْ نَفْسَكَ طَاهِراً܀

وَأَمَّا أَنْتَ يَا إِنْسَانَ اللهِ فَاهْرُبْ مِنْ هَذَا، وَاتْبَعِ الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَالإِيمَانَ وَالْمَحَبَّةَ وَالصَّبْرَ وَالْوَدَاعَةَ. جَاهِدْ جِهَادَ الإِيمَانِ الْحَسَنَ، وَأَمْسِكْ بِالْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ الَّتِي إِلَيْهَا دُعِيتَ أَيْضاً، وَاعْتَرَفْتَ الاِعْتِرَافَ الْحَسَنَ أَمَامَ شُهُودٍ كَثِيرِينَ. أُوصِيكَ أَمَامَ اللهِ الَّذِي يُحْيِي الْكُلَّ وَالْمَسِيحِ يَسُوعَ الَّذِي شَهِدَ لَدَى بِيلاَطُسَ الْبُنْطِيِّ بِالاِعْتِرَافِ الْحَسَنِ: أَنْ تَحْفَظَ الْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنَسٍ وَلاَ لَوْمٍ إِلَى ظُهُورِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ܀

الَّذِي لَهُ الْكَرَامَةُ وَالْقُدْرَةُ الأَبَدِيَّةُ. آمِينَ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܢܶܬ̊ܒܽܘ̣ܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܟ̥. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܓ̥ܒܳܗ̇ ܠܶܗ ܠܒܶܝܬ̥ ܡܰܥܡܪܳܐ܆ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܕ̊ܰܪܓ̥ܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ ܘܰܐܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒ̥ܳܐ. ܘܩܳܪܶܒ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܘܰܐܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܡܰܪܟ̊ܰܢ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܡܶܬ̊ܬ̊ܣܺܝ̣ܡ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܟ̊ܰܬ̥ܦ̈ܬ̥ܶܗ ܘܚܰܨܶܗ܆ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡܠܶܐ ܗܽܘ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܠܩܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܬ̊ܰܝ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܬ̊ܰܝ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܡܰܟ̥ܪܙܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

 

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕ̊ܶܝܢܰܢ܀

 

 

ܟ̊ܰܕ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܐܶܬ̥ܳܐ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܠܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕ̥ܦܺܝܠܺܝܦ̊ܽܘ̇ܣ ܡܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬ̥ܰܠܡܺܝ̣̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܡܰܪ: ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܥܠܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܰܝ ܒ̊ܪܶܗ ܕ̊ܐ̱ܢܳܫܳܐ؟ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ: ܐܺܝ̣ܬ̊ ܕ̊ܳܐܡܪܺܝ̣ܢ: ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕ̥ܳܢܳܐ܆ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܐܶܠܺܝܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܢܒ̥ܺܝܶـ̈ܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܝ؟ ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ̊ܺܐܦ̥ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܒ̥ܪܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܝܟ̊ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܒ̊ܪܶܗ ܕ̊ܝܰܘܢܳܐ ܕ̥ܒ̥ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ̥ܡܳܐ ܠܳܐ ܓ̥ܠܳܐ ܠܳܟ̥܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܒ̥ܝ ܕ̊ܒ̥ܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܳܦ̥ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ̥: ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܟ̊ܺܐܦ̥ܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܺܐܦ̥ܳܐ ܐܶܒ̥ܢܶܝܗ̇ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܝ ܘܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘ̣ܢܳܗ̇. ܠܳܟ̥ ܐܶܬ̊ܶܠ ܩܠܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܕ̥ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܟ̥ܽܠ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܬ̥ܶܐܣܽܘ̇ܪ ܒ̊ܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝ̣ܪ ܒ̊ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܬ̥ܶܫܪܶܐ ܒ̥ܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒ̥ܰܫܡܰܝܳܐ[32]܀

وَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي قَيْصَرِيَّةِ فِيلُبُّسَ سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ابْنُ الإِنْسَانِ؟» فَقَالُوا: «قَوْمٌ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ وَآخَرُونَ إِيلِيَّا وَآخَرُونَ إِرْمِيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ». قَالَ لَهُمْ: «وَأَنْتُمْ مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟» فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ: «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ». فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا إِنَّ لَحْماً وَدَماً لَمْ يُعْلِنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَيْضاً: أَنْتَ بُطْرُسُ وَعَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا. وَأُعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ فَكُلُّ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطاً فِي السَّمَاوَاتِ. وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاوَاتِ»܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܶܗ ܘܶܐܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܟ̥ܽܠ ܚܰܕ̥ ܒܕ̥ܰܪܓ̥ܶܗ. ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢ ܠܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ. ܘܩܳܐܶܡ ܠܘܳܬ̥ ܟܶ̊ܢܦܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܒܓ̥ܰܒ̊ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܝܡܢܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܦܳܩܶܕ̥ ܠܶܗ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܩܳܪܶܐ ܗܽܘ ܠܟ̥ܶܪܟ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܡܽܘ̇ܠܽܘ̇ܓ̥ܺܝܰܐ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̣ܕ̥ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܰܕ̊ܶܡ ܟ̊ܬ̥ܰܒ̥. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܩܳܪܶܐ ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܒܩܳܠܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܟ̥ܢܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ܆ ܕ̊ܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܐܰܝܢܳܐ ܬ̥ܚܽܘ̣ܡܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܘܕܶܐ ܕ̥ܢܳܛܰܪ ܘܡܰܟ̥ܪܶܙ ܘܡܰܠܶܦ. ܘܰܐܝܟ̥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܩܳܢܽܘ̇ܢܶـ̈ܐ ܫܠܺܝ̣̈ܚܳܝܶܐ ܘܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܐܰܝܢܳܐ ܫܽܘ̣ܥܒ̊ܳܕ̥ܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܟ̥ܽܘ̣ܡܪܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ ܘܰܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܕ̥ܣܽܘ̣ܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܳܪ̈ܬ̥ܳܕܽܘܟ̊ܣܽܘ܀

 

 

ܫܶܠܡܰܬ̥ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܐܰܡܽܘ̇ܠܽܘ̇ܓ̥ܺܝܰܐ [33]

ܒܫܶܡ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ

ܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܟ̥ܽܘ̣ܡܪܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ [ܦܠܳܢ] ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܟ̥ܽܘܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ̥ܺܝܰܐ ܘܰܕܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܓ̥ܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬ̊ܳܐ ܐܳܪܬ̥ܳܕܽܘ̇ܟ̊ܣܳܝܬ̊ܳܐ ܕܰܒܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܬ̊ܒܶܝܠ ܡܪܰܡܪܰܡ ܘܰܡܗܰܕ̊ܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ܆ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܰܒܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܡܢܰܫܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܘܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܫܠܺܝ̣̈ܚܳܝܳܬ̥ܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ:

ܡܶܟ̊ܺܝܠ ܕܰ̊ܨܒܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܠܺܝ̣ ܬ̥ܥܰܠܽܘ̣ܢ ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܦܣܩܽܘ̇ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ̣ ܕ̥ܰܩܝܳܡܳܐ ܐܰ݀ܩܺܝ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܩܕ̥ܳܡ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܰܩܕ̥ܳܡ ܟ̊ܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܽܘ̇ܣ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ:

ܐ- ܠܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܬ̊ܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ̥ܗܽܘ̇ܢ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܳܪ̈ܬ̥ܳܕܽܘܟ̊ܣܽܘ܆ ܘܶܐܬ̥ܝܰܒܠܰܬ̥ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܀

ܒ- ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܳܐ ܘܡܰܘܕ̊ܶܐ܆ ܒܰܐܒ̥ܳܐ ܘܒ̥ܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܒ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܡܰܢ ܝܳܠܽܘܕ̥ܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܝ̣ܺܠܝ̣ܕ̥ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒ̥ܳܐ܆ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܬ̥ܽܘܒ ܕ̊ܡܶܢ ܐܰܒ̥ܳܐ ܢܳܦܶܩ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ܆ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒܪܰܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܘܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܚܰܕ̥ ܟ̊ܝܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܘܚܰܕ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܚܕ̥ܳܐ ܐܽܘ̣ܣܺܝܰܐ.

ܓ- ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܳܐ܆ ܕ̊ܰܩܢܽܘ̇ܡܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܬ̊ܪܰܝܳܢܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܐܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ. ܢܚܶܬ̥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܰܫܪܳܐ ܒܟ̥ܰܪܣܳܐ ܕ̥ܰܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܬ̥ܓܰ̊ܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝܫܳܐ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܳܐܦܶܢ ܒܟ̥ܰܪܣܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܰܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬܳ̊ܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܒ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܶܗ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝܳܐ ܘܟ̥ܶܢ ܐܶܬ̥ܺܝ̣ܠܶܕ̥ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܺܐܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܪܢܰܫ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܝ̣ܠܶܕ̥ܬ̥ܶܗ ܐܶܡܶܗ: ܐܰܠܳܗ ܒܰܪܢܳܫ܆ ܡܶܟ̊ܺܝܠ ܝܳܠܕ̊ܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇. ܚܽܘ̣ܝܳܕ̥ܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܝܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܩܢܽܘ̇ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܗܘܳܐ. ܕ̊ܠܳܐ ܚܽܘ̣ܠܛܳܢ ܐܰܘ ܡܽܘ̣ܙܳܓ̥ ܐܰܘ ܫܽܘ̣ܚܠܳܦ ܐܰܘ ܒܽܘ̣ܠܒܳܠ. ܘܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܓ̊ܰܫܰܡ ܡܒܰܝܬ̊ܶܝܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܣܽܘ̣ܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕ̥ܪܳܡܺܝ̣ܢ ܘܡܳܟ̊ܺܝ̣ܢ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕ̊ܶܝܢ: ܣܳܥܰܪ ܠܶܗ ܬ̊ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܚܳܐܶܫ. ܘܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬ̥ܦܰܪܫܰܬ̥ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܘܠܳܐ ܚܰܕ̥ ܙܰܒܢܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܘܰܣܥܰܪ ܬ̊ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܩܢܽܘ̇ܡܶܗ ܕ̊ܚܰܫ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬ̊ܳܐ ܦܰܓ̥ܪܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̣̈ܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝ̣ܬ̥ܶܒ̥ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢ ܐܰܒܽܘ̣ܗ̱ܝ܆ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕ̊ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܠܰܡܕ̥ܳܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܕ- ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢ ܐܰܒ̥ܳܐ ܢܳܦܶܩ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܡܰܠܶܠ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܰܒܣܽܘ̣ܥܪܳܢܶܗ ܕ̊ܰܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܀

ܗ- ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܳܐ ܒܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܒܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܕ̊ܺܝܰܬ̥ܺܝܩܰܘܗ̱̈ܝ: ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܩܬ̊ܳܐ ܘܰܚܕ̥ܰܬ̊ܳܐ܀

ܘ- ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒܫܰܒܥܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ. ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒ̥ܬ̥ܰܟ̥ܫܶܦܬ̊ܳܐ ܘܰܣܢܺܐܓ̥ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ. ܘܡܰܘܕ̊ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܙܳܕ̥ܩܳܝܽܘ̣ܬ̥ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܆ ܘܰܒܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ܆ ܘܰܩܝܳܡܬ̊ܳܐ ܓ̥ܰܘܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܠܕ̥ܺܝ̣ܢܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕ̥ܡܺܝ̣̈ܬ̥ܶܐ܀

ܙ- ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܟ̥ܽܠܡܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܚܶܡܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܒܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܣܽܘ̇ܢܳܗ̈ܕܽܘ̇ ܬܺܒܶܝ̈ܠܳܝܳܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܟܰ̊ܢܰܫܝ̈ ܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܘܩܽܘ̣ܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܦܽܘ̇ܠܺܝ̣ܣ ܘܶܐܦܶܣܽܘ̇ܣ܀

ܚ- ܡܩܰܒ̊ܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܬ̥ܪܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܩܰܕܺ̊ܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܫܰܒܥܺܝ̣ܢ ܘܰܬ̥ܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܐܬ̥ܟܰ̊ܬ̊ܰܫܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܡܰܠܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ: ܡܳܪܝ ܐܺܝܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ ܢܽܘ̣ܪܳܢܳܐ܆ ܘܰܩܠܺܝ̣ܡܺܝ̣ܣ܆ ܕ̥ܺܝܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܐܰܬ̥ܰܢܰܣܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܝܽܘ̇ܠܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܓ̥ܪܺܝ̣ܓ̥ܽܘ̇ܪܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ܆ ܩܽܘ̣ܪܺܝ̣ܠܽܘ̇ܣ܆ ܕܺܝܽܘ̇ܣܩܽܘ̇ܪܽܘ̇ܣ ܡܰܘܕ̊ܝܳܢܳܐ܆ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ܆ ܦܺܝܠܽܘ̇ܟ̊ܣܺܝ̣ܢܽܘ̇ܣ܆ ܐܰܢܬ̊ܺܝ̣ܡܽܘ̇ܣ܆ ܣܶܘܶܝܪܺܝܽܘ̇ܣ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ܆ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܰܐܒܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܒܽܘܪܕܥܳܢܳܐ ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘ̣ܪܝܳܝܳܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܒ̥ܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪ̈ܟ̥ܶܐ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܝ̈ܶܐ ܕ̥ܺܝ̣ܬ̥ܶܒ̥ܘ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ: ܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܡܶܫܬ̊ܰܘܕ̊ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܕ̊ܶܐܗܘܶܐ ܡܶܫܬ̊ܰܡܥܳܢܳܐ ܠܩܰܕ̊ܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܡܶܫܬ̊ܰܥܒܰ̊ܕ̥ ܠܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ ܫܠܺܝ̣̈ܚܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܣܛܶܐ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ܀

ܛ- ܡܰܚܪܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ܆ ܕ̊ܝܽܘ̣ܠ̈ܦܳܢܶܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܥܶܠܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܬ̊ܳܐ܆ ܘܶܐܬ̥ܩܰܬ̥ܪܰܣܘ ܡܶܢ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝ̣ܩܺܝ̣ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܝܰܘܡܳܢܳܐ܀

ܝ- ܡܶܫܬ̊ܰܘܕ̊ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ̥ܶܐܗܰܠܶܟ̥ ܙܰܗܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܡܰܐܺܝ̣ܢܽܘ̣ ܐܳܦܠܳܐ ܚܒܰܢܳܢܽܘ̣ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕ̊ܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܶܐܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܝ ܐܶܢܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܗܰܝܡܢܶܬ̥ ܥܠܶܝܗ̇ ܕ̊ܶܐܪܥܶܝܗ̇܆ ܘܶܐܗܘܶܐ ܢܺܝ̣ܚܳܐ ܘܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܩܰܪ̈ܺܝ̣ܒܶܐ ܘܰܐܟ̥ܣ̈ܢܳܝܶܐ ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܰܐܠܶܦ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܕ̥ܶܐܪܚܰܩ ܡܶܢ ܫܰܟ̥ܪܳܐ ܘܥܳܠܽܘܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܪܶܒܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܨܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܐܟ̊ܬ̥ܳܐ ܘܨܽܘܚܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܥܝܳܪܬ̊ܳܐ ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܚܶܡ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܘܣܳܟ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ܆ ܐܶܢܗܽܘ̣ ܕ̥ܫܰܚܠܦܶܬ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܢ ܗܳܕ̥ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܬ̊ܳܐ ܐܰܘ ܥܶܒܪܶܬ̥ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̣ܘܕ̊ܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘ ܩܳܡܶܬ̥ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪܳܝܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܗܳܕ̥ܶܐ ܫܶܕ̊ܬ̥ܳܐ ܕܡܰܓ̥ܥܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܳܗ̇ ܠܺܝ̣܆ ܘܪܰܚܺܝ̣ܩ ܡܶܢ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܡܶܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܰܬ̥ܫܰܟ̊ܢܽܘ̇ܢ ܠܺܝ̣ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܰܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܬ̊ܳܐ ܘܰܬ̥ܨܰܠܽܘ̇ܢ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܝ ܕܰ̊ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܰܫܘܶܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܥܰܕ̊ܪܰܢܝ ܕ̊ܶܐܬ̊ܬ̊ܰܓܰ̊ܪ ܒܟ̥ܰܟ̊ܪܳܐ ܐܶܘܰܢܓ̊ܶܠܳܝܬ̊ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܦܐܶܐ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܶܐܫܬ̊ܘܶܐ ܠܦܽܘ̣ܪܥܳܢܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܒܰܝ ܒܳـ̈ܬ̊ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܰܠܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܒܩܳܢܳܐ. ܒܶܪܟ̥ܽܘ̇ܢ ܪܽܘ̣ܚܢܳܝܳܐ [ܦܠܢ] ܕ̊ܰܝܪܳܝܳܐ ܘܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ ܡܚܺܝ̣ܠܳܐ܀

ܒܫܶܡ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ

 

قداسة الحبر الأعظم سيدنا مار اغناطيوس زكا الأول عيواص بطريرك انطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم الكلي الطوبى والجزيل البر܀

ألثم يمينكم المقدسة طالباً البركة الرسولية والدّعاء الرضى وأقول:

حيث أن قداستكم قد رغبتم في ترقيتي إلى رتبة الأسقفية السامية، أقف بخشوع وأعلن صورة إيماني أمام هذا المذبح المقدس، وأمام قداستكم وأمام الأحبار الأجلاء والإكليروس الموقر، والشعب المؤمن، معلناً الأمور الآتية:

أولاً: إنني أحافظ على الإيمان القويم كما سلّمه ربنا يسوع المسيح إلى رسله الأطهار، وبوساطتهم إلى جميع الآباء والملافنة الأرثوذكسيين وتسلسل في الكنيسة المقدسة إلى يومنا هذا.

ثانياً: أقر وأعترف بالآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم في إله واحد. الآب والدٌ والابنُ مولودٌ من الآب، والروح القدس منبثقٌ من الآب، وهذه الأقانيم الثلاثة متساوية في القوّة والسلطة والكرامة والعظمة، ولها طبيعةٌ واحدةٌ ومشيئةٌ واحدةٌ وجوهرٌ واحدٌ.

ثالثاً: أؤمن بأن الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس الذي هو الكلمة، نزل من السماء بمشيئته ومشيئة أبيه السماوي وروحه القدوس، وحلّ في أحشاء السيدة العذراء وتجسّد منها ومن الروح القدس لخلاص جنسنا البشري، وإذ كان في أحشاء العذراء، كان متربِّعاً أيضاً على عرشه الأزلي في السماء. ثمّ وُلِدَ منها فكان إلهاًَ متأنساً. وإذ وَلَدَتهُ أمه إلهاً متجسداً فهي إذاً والدة الله. واتّحد اللاهوت بالناسوت الكلمة المتجسد اتحاداً طبيعياً وأقنومياً بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تبلبلٍ ولا استحالةٍ. ولم ينفصل لاهوته عن ناسوته ولا لحظةً واحدةً ولا طرفة عين. فالإله الذي تجسّد وصنع العجائب، هو بعينه تألم وذاق الموت بالجسد ودفن وقام من بين الأموات بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه ومزمعٌ أن يأتي ليدين العالم܀

رابعاً: أؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل، المنبثق من الآب، الذي نطق بالأنبياء والرسل، وبعمله في الكنيسة܀

خامساً: أؤمن بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد܀

سادساً: أؤمن بأسرار الكنيسة السبعة وبشفاعة القديسين والقديسات وبالصلاة على الراقدين الأحباء وبالمجيء الثاني والقيامة العامة لدينونة البشر܀

سابعاً: أؤمن وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة في نيقية وقسطنطينية وأفسس وبكل ما حدّدته من قوانين وأنظمة܀

ثامناً: أقبل بالرسل الأطهار والمبشرين الإثنين والسبعين وآباء الكنيسة وملافنتها القديسين الذين دافعوا عن الإيمان القويم ولا سيّما: مار إغناطيوس النوراني واقليميس، وديونوسيوس وأثناسيوس، ويوليوس، باسيليوس، غريغوريوس، إيَّاونّيس، قوريلوس، ديوسقورس المعترف، طيموثاوس، فيلكسينوس، انتيموس، وسويريوس لسان جميع الملافنة. ومار برصوم رئيس النسّاك، ومار يعقوب البرادعي ومار أفرام السرياني، وكل الآباء البطاركة الشرعيّين الذين حافظوا لنا على الإيمان المستقيم الذي لا شائبة فيه، من مار بطرس هامة الرسل وخلفائه حتّى قداستكم. إذ اتعهّد بالطاعة لقداستكم والخضوع لأوامركم الرسولية السامية ولا أحيد عنها أبداً܀

تاسعاً: وأحرم جميع المبتدعين والهراطقة الذين أدخلوا تعاليم غريبة على الإيمان المستقيم، فنبذتهم الكنيسة المقدسة الواحدة الجامعة الرسولية منذ صدر النصرانية حتّى يومنا هذا܀

عاشراً: أعد أنني سأسلك بنزاهة وإخلاص في خدمتي بلا عيب ولا كسلٍ ولا مللٍ. وأن أخدم بيعة الله والمؤمنين بالمحبة ونكران الذات مواظباً على الصوم والصلاة وأكون وديعاً ومتواضعاً ومحباً للقريب والغريب كما علّم السيد المسيح، وأتحاشى السكر والشراهة والرِّبا والخصام والحسد والحِقد والشتم والإنتقام كما حدّد بولس الرسول܀

وأخيراً، إذا غيّرت شيئاً من هذا الإيمان القويم أو نكثت عهدي هذا أمامكم أو قاومت قداستكم، أكون غريباً عن هذه الرتبة التي تُقلِّدونني إياها، وبعيداً عن بيعة الله المقدسة܀

فألتمس من قداستكم أن تشملوني ببركتكم الرسولية وتصلّوا لأجلي كي يجعلني الربُّ أهلاً لهذه الرتبة المقدسة، وليساعدني على المتاجرة بالوزنة الإنجيلية كما يليق برؤساء الكهنة الحقيقيين فأحظى بمكافئة الوكلاء الأمناء في السماء مع أبيه وروحه القدوس لهم المجد الدّائم آمين܀

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܒܩܳܢܳܐ. ܒܶܪܟ̥ܽܘ̇ܢ ܪܽܘ̣ܚܢܳܝܳܐ [ܦܠܢ] ܕ̊ܰܝܪܳܝܳܐ ܘܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ ܡܚܺܝ̣ܠܳܐ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܗܳܝܕܶ̊ܝܢ ܨܳܐܶܒ ܠܘܳܬ̥ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܠܡܶܪܡܳܐ ܠܟ̥ܺܝ̣ܪܰܬ̥ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܟ̥ܶܪܟ̊ܳܐ ܠܡܰܓ̥ܥܳܠܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܠܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܢܶܬ̥ܢܛܰܪ ܠܘܳܬ̥ܶܗ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܣܽܘ̇ܦܺܝܰܐ ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܦ̊ܪܽܘ̇ܣܟܽܘ̇ܡܶܢ ܢܩܽܘ̣ܡ