طقس التوبة المطول (مخطوط فاتيكاني سرياني 51)

Ms Vat. syr. 51

 

182r 342 ܬܘܒ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܛܶܟܣܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܚܢܶܦ ܘܦܳܢܶܐ ܡܶܢ ܚܰܢܦܽܘܬܐ ܠܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܡܗܰܓܰܪ ܘܦܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ ܦܳܢܶܐ ܠܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘ̄. ܐܰܘ ܟܳܦܰܪ ܒܰܐܠܳܗܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܣܳܛܳܢܳܝܬܐ. ܐܰܘ ܡܰܪܫܰܥ ܒܰܙܢܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܘ ܡܶܬܢܰܩܰܦ ܠܚܰܪ̈ܫܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܥܝ̈ܳܕܶܐ ܚܰܢ̈ܦܳܝܶܐ. ܐܰܘ ܐܳܟܶܠ ܥܰܡ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܘ ܥܰܡ ܐܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܘܡܶܬܢܓܶܕ ܠܰܥܝܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܦܳܢܶܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܡܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ.

ܩܰܕܡ̄ܐ ܨܠܽܘܬܐ ܕܫܽܘܪܳܝܐ.

ܚܽܘܢ ܡܳܪܝܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܳܟ܆ ܘܢܰܛܰܪ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܪܓܶܙܘ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܐܪܫܰܥܘ ܒܝܰܕ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ ܦܽܘܡܳܟ ܫܳܛܘ. ܘܥܰܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܒܰܣܰܪܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܠܐ ܐܳܠܶܡ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܳܟ ܫ̄ܘ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ ܬܰܚܽܘܒܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

 

ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ

ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܡܶܢܳܟ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܰܐܪܓܶܙܬܳܟ ܡܳܪܝܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܓܳܥܶܐ ܐܢܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀ ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܰܐܣܟܠܶܬ ܘܥܶܒܪܶܬ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ. ܫܳܐܶܠ ܐܢܐ ܡܶܢܳܟ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܀ ܡܳܪܝܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܕܚܳܕܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܘܚܰܣܳܐ ܠܶܗ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ܀ ܐܠܗܐ ܕܩܰܒܶܠܬ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪ ܒܳܟ. ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܫܳܐܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ܀ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܫܒܰܩܬ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܐ. ܫܒܽܘܩ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܥܰܒܕܳܟ ܟܽܠ ܕܰܚܛܐ܀ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪ ܒܳܟ ܩܰܒܶܠܬܳܝܗܝ ܟܰܕ ܬܳܒ. ܘܶܐܢܐ ܕܒܳܟ ܛܶܦܣܶܬ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀ ܫܽܘ̄ ܠܶܗ ܠܰܐܒܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܰܒܪܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܣܶܓܕܬܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܐ

 

ܨܠܽܘܬܐ

ܐܰܘܫܶܛ ܡܳܪܝ ܐܺܝܕܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܓܽܘܫ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ. ܘܫܰܪܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܰܢ 182v 343 ܠܟܶܫܠܐ ܘܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܠܥܰܘܠܐ. ܘܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܠܰܚܛܺܝܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܡܶܬܚܰܕܬܺܝܢܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘ̄ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

 

ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܡܶܢ ܥܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ

ܘܶܐܦܺܝ̄ܣ ܐܳܡܰܪ ܣܶܕܪܐ ܒܝܰܕ ܦܪܘܝܘܡܝܘܢ ܗܢܐ.

ܬܶܫܒܽܘ̄ ܠܗܰܘ ܡܳܪܐ ܛܳܒܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܚܰܢܳܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܠܗܰܘ ܡܰܠܝܐ ܘܥܰܬܺܝܪܐ ܘܣܰܒܪܐ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܠܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܐ ܫܦܺܝܥܐ ܕܚܳܕܶܐ ܒܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܐ ܕܰܡܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܝܶܐ ܫܽܘܒܚܐ

ܣܶܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܐ ܗܰܘ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܫܡܰܝܐ ܡܚܰܦܝܐ. ܘܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘ̄ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܟܽܠ ܡܠܶܐ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܘܪܳܥܠܺܝܢ܇ ܘܰܒܪܰܒܽܘܬ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܳܡܗܺܝܢ. ܘܕܺܐܝܬܰܝܟ ܕܶܝܢ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܘܝܳܨܽܘܦܐ ܕܟܽܠ܆ ܡܰܐܚܒܺܝܢ ܘܰܡܚܰܒܒܺܝܢ܇ ܟܰܕ ܒܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܫܽܘܦܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܐ ܣܰܪܺܝܟܺܝܢ. ܗܰܘ ܕܰܠܓܶܢܣܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܨܶܦ ܐܰܢܬ. ܘܡܶܢ ܣܽܘܓܗܽܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܙ ܐܰܢܬ ܘܠܐ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢܬ. ܘܡܶܬܛܠܶܡ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܡܰܬ ܐܰܢܬ. ܘܳܐܦ ܡܶܬܓܰܕܰܦ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܰܘ ܕܠܺܝܠܐܝܬ ܡܢܰܓܶܕ ܐܰܢܬ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܡܶܬܬܫܺܝܛ ܐܰܢܬ ܘܠܐ ܫܳܝܶܛ ܐܰܢܬ܆ ܘܡܶܫܬܒܶܩ ܐܰܢܬ ܘܠܐ ܡܰܪܚܶܩ ܐܰܢܬ. ܘܡܰܐܓܰܪ ܐܰܢܬ ܪܽܘܚܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܐܰܢܬ ܠܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܪܫܥܺܝܢ ܘܟܳܦܪܺܝܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܙܰܒܢܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܳܐܦܶܢ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܚܰܢܦܳܝܬܐ܇ ܐܰܘ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܐ ܝܽܘܕܳܝܬܐ. ܐܰܘ ܒܦܽܘܩܳܩܐ ܐܶܪܶܛܺܝܩܳܝܐ ܠܰܥܝ̈ܳܕܶܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܰܕܠܐ ܢܳܡܽܘܣ ܐܶܬܢܓܶܕܘ܆ ܘܰܠܡܶܬܢܰܩܦܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܰܕܩܳܨܽܘ̈ܡܶܐ ܪܗܶܛܘ. ܘܰܠܗܰܘܢܐ ܡܰܣܠܝܐ ܐܶܫܬܠܶܡܘ܇ ܘܠܰܥܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܐ ܚܰܘܺܝܘ. ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܳܘ ܕܠܐ ܐܳܠܶܡ 183r 344 ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܠܐ ܢܳܛܰܪ ܪܽܘܓܙܶܗ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܘܰܠܠܐ ܡܶܬܥܰܗܕܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܫܥܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ܆ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܐܰܒܺܝܕ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗܰܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ ܡܶܬܬܰܓܰܪ ܐܰܢܬ. ܟܰܕ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܰܢܬ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܓܒܰܠܬ ܘܬܰܩܶܢܬ ܠܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܇ ܗܳܢܐ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܨܠܶܐ ܠܘܳܬ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘܬܐ. ܒܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܥܶܪܒܐ ܗܳܢܐ ܕܰܛܥܳܐ ܘܶܐܒܰܕ. ܘܡܶܢܕܪܺܝܫ ܗܳܫܐ ܦܢܳܐ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܪܗܶܛ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܐܣܠܶܝܘܗܝ ܠܶܐܡܪܳܐ ܕܰܫܘܰܪ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܛܝܳܪܐ ܩܰܕ̄ ܕܥܺܕܬܐ ܒܰܪܬ ܐܺܝܡܳܡܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܐ܆ ܠܐ ܢܶܣ̈ܩܳܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܶܗ ܛܰܐܡ̈ܳܬܐ ܘܰܢܕܺܝ̈ܕܳܬܐ܆ ܥܰܠ ܠܶܒܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܛܳܒܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܗܕܳܢܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܐ ܘܒܰܚܙܳܬܐ ܡܫܰܝܰܢܬܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܕܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܫܟܳܚܬܶܗ. ܘܛܳܥܶܢ ܐܰܢܬ ܠܗܰܘ ܕܰܐܢܚܶܦ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܡܺܝܬ ܘܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܣܪܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܢܐ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ ܬܠܶܐ ܣܰܒܪܶܗ. ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܘܡܳܪܬܐ ܗ̇ܝ ܡܦܺܝܣܐ ܠܳܟ ܕܰܬܢܰܚܡܺܝܘܗܝ. ܩܪܺܝ ܘܡܶܬܢܰܚܰܡ. ܦܩܽܘܕ ܘܡܶܬܚܰܣܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܝܳܒܽܘܬܶܗ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܒܶܟܝܐ ܡܰܪܺܝܪܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܬܶܐܢ̈ܚܳܬܐ ܘܚܶܢ̈ܓܳܬܐ ܕܡܶܢ ܠܶܒܐ ܫܚܺܝܩܐ ܘܰܡܛܰܪܦܐ ܗܐ ܓܳܥܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܒܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܰܒܪܐ ܕܦܰܪܰܚ ܢܶܟ̈ܣܰܘܗܝ ܟܰܕ ܛܥܳܐ. ܡܢܝܗܝ[1] ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ ܝܰܡܺܝ̈ܢܳܝܶܐ. ܚܠܽܘܛܳܝܗܝ ܒܥܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܓܰܘ ܛܝܳܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܛܰܟܶܣܳܝܗܝ ܬܚܶܝܬ ܡܽܘܪܳܢܺܝܬܳܟ. ܚܰܦܳܐ ܠܒܶܗܬܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܪܘܳܙܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܥܒܶܕܳܝܗܝ ܫܰܘܬܳܦܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܝܟ ܣܓܺܝܕ̈ܶܐ ܘܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ. ܓܒܺܝܠܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܘ̄܆ ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܨܰܠܡܐ ܘܝܽܘܩܢܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܺܝܬܘ̄܆ ܠܐ ܬܶܫܒܩܺܝܘܗܝ. ܡܰܓܳܢ ܦܪܽܘܩܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ. 183v 345 ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܚܢܰܢ ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܕܢܶܬܚܢܶܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܗܘ ܕܚܳܐܶܢ ܐܰܢܬ ܠܰܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ. ܕܫܳܘܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܗܳܢܐ ܕܰܫܒܰܩܬ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܕܰܠܚܰܝܬ ܠܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܚܰܕܽܘܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܠܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܳܬܐ ܘܰܠܪ̈ܽܘܚܳܬܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܳܟ܇ ܘܠܳܟ ܫܽܘ̄ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܣܶܓܕܬܐ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ

 

ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܥܢܺܝܬܐ ܣܳܐܢ̈ܰܝܟ ܐܰܪܺܝܡܘ ܪܺܝܫܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ

ܐܚܪܺܬܐ ܫܶܢ̈ܰܘܗܝ ܢܚܰܪܶܩ ܘܢܶܬܛܰܠܰܩ

ܘܬܰܟܫܶܦܬܐ ܐܳܘ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩܽܘܪܝܠܰܝܣܳܘܢ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܙܰܒ̈ܢܳܬܐ.

 

ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܨܠܽܘܬܐ ܕܦܺܝܪܡܐ

ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܕܠܰܢܝܳܚܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ ܕܶܒܚܬܐ ܕܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܳܟ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ܇ ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ. ܘܚܰܣܺܝܬ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܡܦܺܝܣܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܶܛܪܐ ܗܳܢܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܟܰܬܰܡܘ ܒܰܚܛܳܗܐ ܦܠܳܢ. ܚܰܣܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܐ ܘܰܩܦܽܘܠ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܢܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܡܚܰܣܝܳܢܐ ܕܟܽܠܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩܳܠܐ ܒܩܠܐ ܕܰܚܛܐ ܠܐ ܢܶܚܛܶܐ.

ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܥܳܕܽܘܪܐ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܐܣܳܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܘܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܟܰܬܡܶܬ. ܕܰܣܢܺܝܬ ܡܳܪܝ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܝ. ܘܰܠܘܳܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܢܺܝܬ. ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܕܶܐܗܘܶܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܘܒܶܗ ܝܳܪܬܐ ܐܶܗܘܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀ ܬܽܘܒܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܟܺܐܢܽܘܬܐ ܐܳܡܪܐ. ܕܰܠܚܺܝܡ ܕܰܝܳܢܐ ܘܣܰܝܦܐ ܕܪܽܘܓܙܐ ܠܛܺܝܫ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܰܢ 184r 346 ܘܢܰܗܡܶܐ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܰܢܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܬܶܐܢ̈ܚܳܬܐ. ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܰܢܝ܀ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ܆ ܒܡܰܪ̈ܓܰܝ܀ ܚܰܢܳܢܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

 

ܐܚܪܺܢܐ ܒܩܳܠܐ ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ

ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܐ܀ ܐܰܝܕܐ ܗ̱ܝ ܐܰܢܬܬܐ܀ ܫܽܘܒܚܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܳܣܝܐ ܛܳܒܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܛܺܝܠ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܩܽܘܫܬܐ. ܫܡܰܥ ܡܳܪܝ ܩܳܠܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܳܪܝܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܥܰܘܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܩܰܒܶܠ ܦܝܳܣܰܢ ܘܒܳܥܽܘܬܰܢ ܚܰܢܳܢܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ܀ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܪܶܐ ܐܢܐ ܠܳܟ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܐܠܦܰܢܝ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܣܰܟܠܽܘܬܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ. ܘܕܰܗܘܺܝܬ ܥܶܪܒܐ ܒܰܛܝܳܪܳܟ. ܘܶܐܒܕܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܓܙܳܪܐ ܕܶܐܡܪ̈ܰܝܟ. ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܢܺܝܩ ܐܢܐ ܕܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܽܘܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܐ ܗܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.

 

ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܘܣܽܘܓ̈ܝܳܬܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܩܳܪܶܝܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܶܐܘܰܢܓܠܝܘܢ ܕܥܰܠ ܒܪܐ ܐܳܣܽܘܛܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܩܳܪܶܒ ܬܰܝܳܒܐ ܟܰܕ ܓܠܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܐ ܕܡܰܕܒܚܐ ܟܰܕ ܪܟܺܝܢ ܘܶܐܦܺܝ̄ܣ ܡܨܰܠܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܚܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ.

ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܝܐ ܥܳܒܽܘܕܐ ܘܡܳܪܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܡܥܺܝܢܐ ܕܛܳܒܽܘܬܐ܆ ܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܐ ܕܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܰܣܠܺܝܬܳܝܗܝ ܠܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܥܽܘܡܩܐ ܕܰܐܒܕܳܢܐ ܒܝܰܕ ܢܶܟܠܶܗ ܕܣܳܛܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ ܕܰܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܥܰܝܬܳܝܗܝ ܘܰܦܪܰܩܬܳܝܗܝ. ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܐܰܣܶܩܬܳܝܗܝ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ. ܐܶܬܦܰܢ ܗܳܫܐ ܘܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ. 184v 347 ܘܶܐܡܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܒܥܳܢܳܟ. ܘܰܚܠܺܝܛܐ ܒܟܶܢܫܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ܆ ܗܢܐ ܕܰܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܐ [ܫܒܳܝܗܝ؟][2]܆ ܘܰܠܘܳܬ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܽܘܬܐ ܐܶܨܛܠܺܝ. ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܡܳܪܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܐܫܘܳܝܗܝ ܕܬܽܘܒ ܒܥܰܡܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܬܚܰܠܰܛ܆ ܘܒܰܓܙܳܪܐ ܕܥܶܪ̈ܒܰܝܟ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܕܬܶܬܚܰܕܰܬ ܒܶܗ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܘܒܶܕ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܠܒܫܺܝܗ̇[3] ܠܫܽܘܠܗܳܒܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܘܢܰܨܡܰܚ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢܬ ܒܠܶܒܶܗ ܘܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ. ܣܰܒܪܐ ܕܒܳܟ ܥܰܡ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ

ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܟܽܠ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܕܠܐ ܢܳܡܽܘܣ ܘܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܚܰܝܽܘ̈ܬܳܢܶܐ. ܘܥܰܬܶܕܳܝܗܝ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܽܐܘܪܚܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܕܥܳܢܳܟ ܡܠܺܝܠܬܐ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܬܽܘܪܣܳܝܐ ܡܰܐܚܝܳܢܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܳܟ. ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̄ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܛܳܒܐ.

ܥܰܡܐ ܐܰܡܺܝܢ

ܐܶܦܺܝ̄ܣ ܫܠܳܡܐ

ܥܰܡܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ

 

ܐܶܦܺܝ̄ܣ ܡܨܰܠܶܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ.

ܐܳܘ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܥܳܠܡܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܓܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܬܶܒܥܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܒܺܝܕ. ܘܬܶܫܟܰܚ ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܳܐ. ܘܰܬܩܺܝܡ ܠܗܰܘ ܕܢܰܦܺܝܠ. ܘܬܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܰܚܛܳܐ. ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬܦܪܶܩ. ܘܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܢܺܐܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܺܝܫܬܐ ܘܢܺܐܚܶܐ. 185r 348 ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܳܝܶܐ ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܘܢܶܩܫܽܘܢ ܟܰܦܐ ܥܰܠ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܒܺܝܕܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܦܰܐܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬܳܟ܇ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܬܺܝܬܳܝܗܝ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܢܶܬܥܗܰܕ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܒܶܗ ܐܰܥܒܶܕܬ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܬܚܰܝܰܕ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܶܬܬܰܠܘܰܬ ܠܟܶܢܫܐ ܦܪܺܝܩܐ ܕܽܐܘܡܬܐ ܡܟܰܗܰܢܬܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܢܶܫܪܶܐ ܠܰܚܛܺܝܬܐ. ܢܶܠܒܰܫ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܢܶܬܚܰܕܰܬ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܠ ܣܰܒܪܐ. ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܚܽܘܒܐ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܡܠܺܝܟܺܝܢ ܠܳܟ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ

ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܡܳܪܝܐ ܘܦܳܪܽܘܩܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܕܰܐܣܛܺܝ ܘܰܡܪܰܕ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܛܰܘܫܶܗ ܠܰܠܒܽܘܫܐ ܦܰܐܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܐܠܒܶܫܬܶܗ ܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܘܰܦܪܰܫ ܡܶܢ ܛܝܳܪܳܟ܆ ܘܰܥܡܰܪ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܢܳܡܽܘܣ. ܘܰܪܥܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܦܠܰܚ ܚܛܺܝܬܐ ܘܪܽܘܫܥܐ. ܘܗܳܫܐ ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܫܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܚܢܳܢܳܟ. ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܕܰܟܳܝܗܝ ܘܚܰܣܳܐ ܟܽܠ ܡܐ ܕܰܚܛܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܐ ܘܫܳܒܽܘܩܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ܆ ܘܥܰܠ ܡܳܪܽܘܕܽܘܬܶܗ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܢܬ܆ ܚܢܰܢ ܘܗܽܘ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘ̄ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܐ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܰܘ ܕܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܡܰܦܢܶܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܨܰܠ̈ܠܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܗܳܫܐ.

 

ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܐ ܐܺܝܬܘ̄ ܗܘܳܐ 185v 349 ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܫܒܰܩ ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܘܗܰܓܰܪ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܦܢܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܦܺܝ̄ܣ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ

ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܡܶܢ ܓܢܺܝܙܽܘܬ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܥܶܪܒܐ ܐܰܒܺܝܕܐ ܢܦܰܩ ܦܗܳܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܐ ܣܒܰܠ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܚܰܪܡܳܢܐ ܐܶܫܟܚܶܗ. ܘܦܰܥܶܗ ܠܫܰܒܳܝܐ ܘܦܰܠܛܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ ܛܰܥܢܶܗ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܥܒܰܕ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝ ܪܽܘܚܐ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܶܗ. ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܡܳܪܝܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܕܰܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܬܳܐ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܦܢܺܝ܆ ܐܰܦܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܚܝܳܪܳܟ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܦ̈ܰܝܟ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܠܶܗ ܐܺܝܕܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܐ. ܘܕܰܟܳܝܗܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܚܰܘܰܪ ܟܽܠ ܡܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬܐ ܕܶܐܪܶܣܺܝܣ ܘܰܕܚܰܢܦܽܘܬܐ ܕܶܐܬܛܰܡܰܐܐ ܒܳܗ̇. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܛܽܘܠܫܐ ܡܶܬܚܰܪܰܪ ܘܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܬܰܠܓܐ ܡܶܬܚܰܘܪܐ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܗܳܝ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܬܰܘܠܰܥܬܐ ܣܶܡܩܰܬ܇ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘ̄ ܘܠܰܐܒܽܘܟ

 

ܥܰܡܐ ܐܰܡܺܝܢ

 

ܐܶܦܺܝ̄ܣ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܠܬܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܩܰܘܺܝ ܐܰܠܳܗܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܘܚܰܕܬܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ. ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܘܕܰܟܺܝ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܡܳܪܝܐ ܩܰܒܶܠ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܕܰܦܢܳܐ ܘܶܐܬܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܐ ܐܳܦ ܕܶܐܪܶܣܺܝܣ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܒܳܗ̇ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܒܪܐ ܐܳܣܽܘܛܐ. ܕܗܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܰܫܺܝ̈ܫܳܬܐ ܢܳܩܶܫ ܒܬܰܪܥܳܟ. ܡܢܺܝܘܗܝ ܒܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܡܽܘ̈ܠܟܳܢܰܝܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪ ܒܳܟ܆ ܫܒܽܘܩ ܘܚܰܣܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܟ 186r 350 ܕܰܠܚܰܛܳܝܬܐ ܕܶܐܫܬܰܪܚܰܬ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܕܰܟܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܐܡܽܘܬܶܗ ܕܰܣܥܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܘܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܘܰܠܚܺܝ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܘܦܰܓܪܶܗ ܟܽܠ ܙܢܐ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܐ ܕܰܣܥܰܪ. ܘܚܰܕܶܬ ܘܰܡܪܽܘܩ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܝܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܨܽܘܒ ܘܫܰܪܰܪܳܝܗܝ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐܺܝܬ ܒܗܰܝܡ̄ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘ̄

 

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ

ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܰܝܬܳܝܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܒܨܰܠܡܳܟ. ܘܰܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܰܐܠܒܶܫܬܳܝܗܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܰܝܬ ܘܰܦܪܰܩܬܳܝܗܝ܇ ܒܚܰܫ̈ܰܝܟ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܦܢܺܝܬܳܝܗܝ ܠܕܰܪܓܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܡܳܪܝܐ ܘܳܐܣܝܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܘܰܓܒܺܝܠܬܳܟ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܒܺܝܫܐ ܘܨܶܒܝܳܢܐ ܡܰܣܠܝܐ܇ ܐܶܬܬܚܶܕ ܘܰܢܦܰܠ ܒܶܐܪܶܐܣܺܝܣ ܕܙܦܠܢ. ܘܰܒܟܽܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܐܶܫܬܰܪܰܚ ܒܳܗ̇. ܘܗܳܫܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܦܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܥܢܺܝܘܗܝ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܦܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪܥܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܒܪܐ ܐܳܣܽܘܛܐ. ܘܚܰܣܐ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܛܳܝܬܐ. ܘܢܶܬܡܢܶܐ ܒܰܓܙܳܪܳܟ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܩܳܡ ܒܕܰܪܓܶܗ ܒܳܬܰܪ ܕܰܟܦܰܪ ܘܰܦܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܕܰܟܳܝܗܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܚܰܘܪܳܢܐ. ܘܢܰܚܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܚܰܕܬܐ ܘܢܰܗܺܝܪܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܘܗܝ܇ ܟܰܕ ܒܰܚܬܳܡܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ܆ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܗܳܫܐ

 

ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܬܶܡ ܠܶܗ ܐܶܦܺܝ̄ܣ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܪܽܘܫܡܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܩܰܕ̄ ܬܠܴ̈ܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܐ.

ܦܢܳܐ ܦܠܳܢ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܘܡܶܬܚܰܕܬܐ 186v 351 ܒܶܗ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܀ ܒܰܫܡܐ ܕܰܐܒܐ ܐܰܡܺܝܢ܀ ܘܕܰܒܪܐ ܐܰܡܺܝܢ܀ ܘܰܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܘܡܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܠܡܰܥܪܒܐ ܘܳܐܡܰܪ.

ܟܳܦܪܺܝܢܰܢ ܒܣܳܛܳܢܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܰܘܗܝ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܠܚܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܥܝܽܘܬܶܗ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܐ. ܘܟܳܦܰܪ ܐܢܐ ܒܶܐܪܶܐܣܺܝܣ ܕܙܦܠܢ ܘܰܒܟܽܠ ܕܫܳܠܶܡ ܠܳܗ̇ ܘܡܶܬܢܰܩܰܦ ܠܳܗ̇

 

ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܟܰܕ ܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܳܐܡܰܪ.

ܐܶܢܐ ܦܠܢ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܐܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ

 

ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܠܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܽܘܒ

ܣܓܽܘܕܘ ܠܡܳܪܝܐ ܒܕܶܚܠܬܐ܆ ܐܰܘܕܺܝܢܰܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ

 

ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܦܺܝ̄ܣ ܢܳܦܰܚ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܬܠܴ̈ܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ

ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܀ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕ̄ ܠܐ ܬܶܐܣܰܒ ܡܶܢܝ܀ ܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܐ ܬܣܰܡܟܰܢܝ܀

 

ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ

ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܠܗܐ

ܘܬܽܘܒ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ ܘܫܰܪܺܝܪܬܐ.

ܘܶܐܦܺܝ̄ܣ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܩܳܢܽܘܢܐ ܨܰܘܡܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܛܥܰܢ.

ܘܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܩܳܢܽܘܢܐ܆ ܡܫܰܘܬܶܦ ܠܶܗ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܰܡܚܰܬܡܺܝܢ.

 

ܫܠܶܡ ܬܽܘܒ ܘܳܐܦ ܛܶܟܣܐ ܗܢܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܘܰܕܠܐ ܒܽܘܨܳܪܐ

 

       

  

       


186v 351 ܬܘܒ ܛܶܟܣܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܠ ܐܝܢܐ ܕܟܳܦܰܪ ܐܰܘ ܥܳܒܰܪ ܥܠ ܚܶܪܡܐ. ܐܰܘ ܕܳܐܶܫ ܩܳܢܘܢܐ. ܐܰܘ ܝܳܡܶܐ ܡܰܘ̈ܡܳܬܐ ܐܘ ܡܰܡܪܰܚ ܘܰܡܓܰܕܶܦ.

ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܘܣܶܕܪܐ ܘܩ̈ܠܐ ܘܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܚܛܐ ܘܰܦܢܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܡܶܫܰܐܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ܆ ܘܒܳܪܶܟ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗ̱ܝ ܘܟܳܦܶܐ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܒܰܐܪܥܐ܆ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܠܶܒܶܗ ܚܰܫܐ ܘܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܐܦܝ̄ܣ ܘܰܩܠܺܝܪܘܣ 187r 352 ܒܬܰܟܫܶܦܬܐ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.

ܘܶܐܦܝ̄ܣ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘܬܐ ܗܳܕܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ:

ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܐ ܫܰܕܰܪ ܠܡܶܬܟܰܫܦܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܝ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ ܕܰܡܦܺܝܣ ܐܢܐ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܐܪܓܶܙ ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܘܓܰܕܶܦ ܘܰܐܡܣܰܪ ܡܺܐܡܪܐ ܪܒܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ܇ ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܚܶܣ̈ܕܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܣܬܰܡܟܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܐ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܐܰܓܥܶܠܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܟܽܠ ܡܐ ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܝܰܗܒܬ. ܐܰܥܒܰܪ ܘܰܠܚܺܝ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ. ܘܣܰܕܶܩ ܐܶܫܛܳܪܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܐܶܢ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܐܶܢ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܓܽܘܕܳܦܐ. ܘܶܐܢ ܥܒܽܘܪܝܐ ܕܡܰܘ̈ܡܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܡܒܰܣܪܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܚܶܪܡܐ. ܐܰܘ ܡܫܺܝ̈ܛܳܢܘܳܬܐ ܕܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܐܰܘ ܡܒܰܣܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܠܳܟ ܡܰܪ̈ܓܙܳܢ܆ ܘܰܠܣܳܛܳܢܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢ.

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܒܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܬܶܐܢ̈ܚܳܬܐ:

ܥܛܺܝ ܡܳܪܝܐ ܘܛܰܠܶܩ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܒܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܕ̄ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܘܓܽܘܕ̈ܳܦܶܐ ܘܳܐܕ̈ܫܶܐ ܕܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܘܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܳܘܺܝܬܐ ܒܗܽܘܢ ܡܟܰܬܡܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܠܐ ܬܶܚܰܡ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܠܰܚܢܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܰܠܶܠ ܘܰܡܪܽܘܩ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܶܗ ܘܫܟܪ̈ܬܗ[4] ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܡܛܠ ܕܗܐ ܐܳܫܶܕ ܬܰܟܫܶܦܬܐ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܐ ܦܬܺܝܚܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܠܐ ܬܶܐܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܠܕܺܝܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܙܳܟܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠܒܣܰܪ. ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܚܽܘܒܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ. ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܦܽܘܡܐ ܘܰܒܠܶܒܐ ܕܰܟܝܐ. ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܳܬܐ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܳܟ ܫܘ̄ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

ܐܶܦܝܣ̄ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ:

ܡܳܪܝܐ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܕܚܶܟܡܬܐ. ܐܰܘܨܪܐ 187v 353 ܕܺܝܕܰܥܬܐ. ܣܽܘܟ̈ܝܐ[5] ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܦܳܪܽܘܩܐ ܕܰܒܪܺܝܬܐ. ܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܐܢܐ ܣܰܒܪܐ ܕܟܽܠܢܳܫ܆ ܚܰܣܐ ܠܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܦܣܰܥ ܘܰܥܒܰܪ܆ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܕܓܽܘܕܳܦܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܘܨܰܥܰܪ ܠܪܽܘܚܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܰܪ ܥܰܠ ܐܺܝܬܽܘܬܳܟ܆ ܘܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܠܐ ܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܚܕܐ ܡܢ ܒܪܺܝܬܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܥܠܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܐ ܕܟܽܠ. ܫܰܡܰܪ ܘܰܦܫܰܛ ܠܶܫܳܢܶܗ ܒܝܰܕ ܓܽܘܕܳܦܐ. ܫܪܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܐ ܩܶܛܪܐ ܕܥܰܘܠܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܺܝܫܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܓܽܘܕܳܦܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܘܚܰܣܐ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ. ܘܰܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܐ ܒܺܝܫܐ ܘܗܽܘܦܳܟܐ ܣܰܢܝܐ ܕܠܶܫܳܢܶܗ ܠܐ ܪܰܕܝܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ܇ ܘܟܽܠ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܡܣܰܝܰܒܬܐ ܕܡܶܢܶܗ ܗܘܳܬ ܒܝܰܕ ܨܰܥܪܐ ܐܰܘ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܐ ܘܒܶܙܚܐ ܕܰܠܘܳܬܟ ܚܰܘܺܝ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܘܰܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܫܳܐܶܠ ܐܢܐ ܠܗ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ. ܫܪܺܝ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܳܪܝܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܟܽܠܗ̇ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܓܽܘܕܳܦܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܚܢܳܢܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܚܰܘܳܐ.

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ

ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܘܰܒܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܐ ܚܳܐܰܪ ܐܢܬ ܘܳܐܦ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܘܒܳܨܶܐ ܐܰܢܬ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܕܟܽܠ ܝܳܕܰܥ. ܘܦܳܪܰܥ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܐܝܟ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܟܽܠ ܕܪܳܓܶܙ. ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܐܺܝܩܺܝ ܡܚܰܝܰܒ ܗܘ ܠܕܺܝܢܐ. ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܘܰܬܚܰܣܶܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܕܰܒܪܽܘܓܙܐ ܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܐ܆ ܘܚܺܐܦܐ ܬܰܙܺܝܙܐ ܐܰܦܶܩ ܓܽܘܕܳܦܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܘ ܡܶܠܬܐ ܕܚܶܪܡܐ. ܐܰܘ ܡܶܬܥܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܠܐ ܘܳܠܝܳܝܬܐ ܕܡܰܪܓܙܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕ̄. ܘܰܠܣܳܛܳܢܐ ܡܚܰܕܝܐ. 188r 354 ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܪܽܘܫܥܶܗ. ܗܰܒ ܠܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܰܢܦܰܓܶܕ ܠܠܶܫܳܢܐ ܘܢܶܟܠܶܐ ܠܚܺܐܦ̈ܶܐ ܬܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܝܶܐ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܶܗ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܢܬ ܘܡܶܨܛܒܶܐ. ܢܶܦܠ݀ܽܘܚ ܠܳܟ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܛܳܒܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܰܥܒܰܪ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܫܳܒܶܩ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘ̄ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܳܫܐ.

ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܳܐܶܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ

ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܡܚܰܣܝܳܢܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܛܳܒܐ ܘܦܳܪܽܘܩܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܣܰܝܒܪܰܬ ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܨܰܠܡܳܟ ܕܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܐ ܡܶܬܒܰܙܰܚ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܝܰܠܕܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܟ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܢܣܰܒ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܛܥܶܢ. ܘܒܰܙܩܺܝܦܐ ܩܒܰܥ ܠܥܰܘ̈ܠܰܝܢ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܰܣܺܝ. ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܙܰܕܶܩ ܘܩܰܕܶܫ. ܩܰܒܶܠ ܠܙܰܟܰܝ܆ ܠܐ ܢܶܕܰܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܙܳܢܺܝܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܬܡܰܠܰܚ ܗܘܐ. ܒܳܬܰܪ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܝܰܗܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܚܰܝܠܐ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܢܶܫܒܩܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܢܚܰܣܽܘܢ ܪ̈ܽܘܫܥܶܐ. ܘܒܺܐܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܠܰܢ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܝܰܗܒܬ ܗܳܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܟܳܗܢܳܝܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܚܰܣܐ ܠܗܳܢܐ ܥܰܒܕܳܟ ܕܳܘܝܐ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܽܘܕ̈ܳܦܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܐ. ܘܰܟܦܽܘܪ̈ܝܶܐ ܣܡ̈ܰܝܳܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܰܣܥܰܪ ܬܰܙܺܝܙܳܐܺܝܬ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܕܠܐ ܚܳܛܶܐ. ܘܶܐܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܠܰܝܬ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܚܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܝܳܒܽܘܬܶܗ ܘܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܬܥܗܰܕ ܠܶܗ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ

ܡܶܛܽܠ ܕܐܠܗܐ 188v 355 ܐܢܬ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܐ ܘܣܰܓܺܝܐܐ ܗܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܆ ܘܠܳܟ ܫܘ̄ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܐ ܘܰܣܓܺܝܕܐ

ܘܢܳܦܰܚ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܬܠܴ̈ܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܘܳܐܡܰܪ

ܬܶܬܛܰܠܰܩܝ ܚܛܺܝܬܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ܆ ܒܰܫܡܐ ܕܰܐܒܐ ܐܰܡܺܝܢ܀ ܘܬܶܬܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܟ ܘܬܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܳܟ ܘܚܶܪ̈ܡܶܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܘܰܥܒܳܪ ܡܰܘ̈ܡܳܬܳܟ. ܘܰܡܒܰܣܪܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܥܰܠ ܚܶܪ̈ܡܶܐ. ܒܰܫܡܐ ܕܰܒܪܐ ܐܰܡܺܝܢ܀ ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܓܽܘܕܳܦܳܟ ܘܰܟܦܽܘܪܝܳܟ ܕܒܰܐܠܳܗܐ. ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ܡܶܢ ܓܽܘܡܕܳܢܽܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܥܒܽܘܪܝܳܟ ܕܰܒܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܬܶܬܡܪܶܩ ܘܬܶܬܚܰܠܰܠ ܘܬܶܗܘܶܐ ܝܳܪܬܐ ܒܰܛܝܳܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ. ܒܰܫܡܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܝܢ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܐܦܝ̄ܣ ܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܢܘܢܐ. ܨܰܘܡܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܥܳܗܢܽܘܬܐ ܘܪܰܒ ܓܽܘܕܳܦܐ܆ ܢܶܦܩܽܘܕ ܠܶܗ ܕܢܶܦܶܠ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܐ ܕܥܺܕܬܐ. ܟܰܕ ܫܳܐܶܠ ܣܳܐܶܡ ܪܶܓܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܡܳܪܝܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܳܟ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܰܡܚܰܬܡܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܒܕܰܝܪܳܝܐ ܕܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘ̈ܡܳܬܐ. ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܥܳܛܝܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܫܠܶܡ ܘܳܐܦ ܗܳܢܐ ܛܶܟܣܐ.

 


188v 355 ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܦܩܺܝܕ

ܐܡܬܝ ܓܶܝܪ ܕܩܳܪܶܒ ܒܰܪܐܢܳܫܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܓܠܶܐ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܶܗ܆ ܓܰܘܪܐ܆ ܐܰܘ ܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܩܶܛܠܐ܆ ܐܰܘ ܓܰܢܳܒܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܐ܆ ܐܰܘ ܡܽܘܢ ܕܗܽܘ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ.

ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܶܐܦܝ̄ܣ ܐܰܘ ܠܩܫ̄ܝ 189r 356 ܐܰܘ ܠܡܰܢ ܕܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘ̄ ܡܶܨܥܳܝܐ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܥܰܠ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ. ܕܢܶܗܘܐ ܛܳܒ ܙܗܺܝܪ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ. ܚܕܐ ܡܰܢ ܘܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܕܠܐ ܣܳܟ ܢܶܓܠܶܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܫܳܡܰܥ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܐܶܣ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܣܳܟ ܢܫܽܘܛ ܘܢܰܣܠܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܚܛܳܐ. ܘܰܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܳܐܦܠܐ ܣܳܟ ܢܶܙܥܰܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܰܚܛܺܝܬܶܗ. ܘܰܟܡܐ ܐܶܢ ܩܰܫܝܐ ܘܡܰܪܺܝܪܐ ܚܛܺܝܬܶܗ܆ ܠܐ ܣܳܟ ܢܶܦܣܽܘܩ ܣܰܒܪܐ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܳܐܦܠܐ ܢܶܥܕܠܺܝܘܗ̱ܝ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܡܐ ܕܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܓܠܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܢܚܽܘܪ ܒܶܗ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦܠܐ ܣܳܟ ܢܶܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܪܳܚܡܽܘܬܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܓܐ ܕܺܐܝܩܳܪܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܟܳܝܐ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܐܡ̈ܶܐܐ ܕܕܳܫ̈ܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ܀

ܐܳܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ܆ ܘܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܟܺܐܒܐ ܢܣܰܩܶܡ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܳܐܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܟܡܐ ܕܣܳܦܶܩ ܗܽܘ ܚܰܛܳܝܐ ܠܡܶܛܥܰܢ.

ܬܶܗܘܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܗܳܟܰܢܐ

ܒܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܬܶܒ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܐܰܘ ܟܺܝܬ ܫܳܩܶܠ ܠܡܰܘܕܝܳܢܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܐ ܕܡܰܕܒܚܐ܀

ܬܰܝܳܒܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܓܠܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܘܣܺܝܡܐ ܒܽܘܪܟܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܘܰܟܦܺܝܦ ܘܚܳܐܰܪ ܒܰܐܪܥܐ ܘܰܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ. ܢܰܘܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܟܰܚܰܕ ܘܠܐ ܚܳܐܰܪ ܒܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܰܘܕܶܐ ܘܓܳܠܶܐ. ܘܠܐ ܗܰܘ ܚܳܐܰܪ ܒܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܗܽܘ ܡܶܬܩܰܪܒܐ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܚܳܙܶܐ ܘܝܳܕܰܥ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܗܘܳܝܶܗ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܥܢܶܐ ܟܳܗܢܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܬܰܝܳܒܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܺܝܚܽܘܬܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܐ. ܚܙܺܝ ܚܰܒܺܝܒ ܘܕܰܥ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܘܢܳܛܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܘܠܥܠܡ ܣܳܥܰܪ ܐܢܬ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܓܠܰܝܬ ܗܳܫܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܐܰܢܬ ܠܘܳܬ ܚܛܺܝܬܐ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ 189v 357 ܕܰܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܓܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܰܐܘܕܺܝܬ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܓܠܽܘܢ ܘܠܐ ܒܝܰܘܡܐ ܪܰܒܐ ܕܕܺܝܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܐܰܢܬ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ.

ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܫܰܪܶܐ ܟܳܗܢܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ܆ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܐ ܗܳܢܐ ܕܗܐ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܬܰܝܳܒܐ ܒܰܪܺܝܟ ܘܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܕܰܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܠܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܶܕܪܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܘܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܒܳܥܘܬܐ܆ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܗܐ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܥܰܠ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܶܒܨܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܗܽܘ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܳܕܫܳܐ ܕܰܚܛܳܗܐ ܕܫܳܡܰܥ ܡܶܢ ܬܰܝܳܒܐ ܢܶܬܢܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܒܚܶܢ̈ܓܳܬܐ ܥܰܡ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܐ.

ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܢܽܘܢܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ܇ ܨܰܘܡܐ ܟܺܝܬ ܙܰܒܢܐ ܝܺܕܺܝܥܐ. ܘܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܒܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ܆ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܟܡܐ ܕܣܳܦܶܩ.

 

ܨܠܽܘܬܐ ܕܫܽܘܪܳܝ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܥܰܠ ܬܰܝܳܒܐ.

ܐܰܗܡܐ ܡܳܪܝܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܠܐ ܣܳܟ ܬܚܽܘܪ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܛܺܝ ܘܰܠܚܺܝ ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ܆ ܘܬܰܪܶܨ ܗܰܠܟ̈ܳܬܰܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܢܡܰܢܰܥ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܰܠܡܺܐܢ̈ܰܝܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܰܝܟ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܬܰܡܳܢ ܒܕܰܘ̈ܨܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܳܝܶܐ ܢܝܰܒܶܒ ܠܳܟ ܗܶܕܪ̈ܶܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܳܟ ܫܘ̄ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

 

ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܝ:

ܚܛܺܝܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀ ܫܽܘܒܚܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܟܡܐ ܐܰܪܟܢܽܘܟ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܡܳܪܝܐ܀ ܡܳܪܐ ܛܳܒܐ ܘܒܰܣܺܝܡܐ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ ܕܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܐ܀ ܚܽܘܢܰܝܢܝ 190r 358 ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܐ ܛܳܒܐ ܘܚܰܣܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܡܳܪܝܐ܀ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܘܡܽܘ̈ܡܰܝ ܗܐ ܟܰܪܟܽܘܢܝ. ܘܥܰܝܺܝܩܐ ܠܺܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ.܀ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܐ ܒܰܣܺܝܡܐ ܗܐ ܫܳܐܶܠ ܐܢܐ ܚܽܘܣܳܝ[6] ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ܀ ܝܰܡܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܐ ܚܰܣܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ܀ ܒܚܰܫܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܠܳܟ ܗܘ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ܀ ܫܽܘܒܚܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܐ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܐ܀ 

ܨܠܽܘܬܐ ܕܒܳܬܰܪ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ:

ܚܽܘܢ ܡܳܪܝܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܰܐܒܺܝܕ̈ܶܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܪܕܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܶܣܟܽܘܦܬܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܠܺܝ̈ܠܑܶܐ܆ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܰܝ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܫܚܺܝ̈ܩܳܬܐ܆ ܘܰܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܡܰܘ̈ܒܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܡܢܺܝܚ ܠܠܰܐܝ̈ܳܐ ܘܣܳܡܶܟ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܒܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܬܰܪܥܳܟ ܢܳܩܫܺܝܢ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕ̄ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

 

ܥܶܢܝܳܢܐ ܒܩ̄ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ. ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ:

ܐܰܪܥܐ ܛܳܒܬܐ ܘܫܰܦܺܝܪܬܐ ܚܰܘܳܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܙܰܪܥܐ ܒܪܺܝܟܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܐܰܫܘܰܚ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀ ܕܰܟܳܢܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܠܶܐ ܘܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܘܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܺܝ ܘܰܐܚܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܶܐܗܘܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܡܳܟ ܦܳܥܠܐ ܛܳܒܐ ܘܟܰܫܺܝܪܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ܀ ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܰܗܶܠ ܒܺܝ ܒܺܝܫܐ ܒܙܰܪܥܐ ܕܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܐܰܢܬ ܐܰܟܳܪܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܕܰܟܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܕܟܺܝܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܡ̈ܥܰܝ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܀ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܕܰܟܺܝܬ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܐ. ܕܰܟܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ܀ ܒܓܰܘ ܨܳܡܰܪܬܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܐ ܡܶܬܢܰܘܠܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܐܠܐ ܘܰܐܣܶܩ 190v 359 ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܫܺܝܚܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.

 

ܨܠܘܬܐ:

ܐܰܘܫܶܛ ܡܳܪܝ ܐܺܝܕܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܓܽܘܫ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܘܰܚܙܽܘܩ ܒܚܶܟܡܬܳܟ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܢܶܟܠܐ ܘܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܠܥܰܘܠܐ. ܘܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܠܰܚܛܺܝܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܘܡܶܬܚܰܕܬܺܝܢܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܗܳܫܐ ܘܫܪ̄.

 

ܥܶܢܝܳܢܐ ܒܡܙ̄ ܫܡܰܝܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩ̄ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܐ ܒܡܰܪܒܥܐ:

ܐܳܘ ܕܰܝܳܢܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܟܺܐܝܢ ܘܟܽܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܠܶܗ. ܒܕܺܝܢܳܟ ܟܺܐܢܐ ܠܐ ܬܚܰܝܒܰܢܝ. ܡܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܡܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ. ܡܒܰܪܰܟ܀ ܓܰܢܒܰܢܝ[7] ܒܫܽܘ̈ܕܳܠܰܘܗܝ ܘܰܒܚܽܘ̈ܬܚܳܬܰܘܗܝ ܠܬܰܪܥܺܝܬܝ ܫܒܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܢܶܟܠܶܗ. ܘܰܐܥܕܳܢܝ ܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܢܒܰܣܒܣܰܢܝ܀ ܗܘܺܝ ܥܳܕܽܘܪܐ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ ܡܳܪܝ. ܕܥܳܕܽܘܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ. ܘܠܐ ܢܰܗܶܠ ܒܺܝ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀ ܠܐ ܬܶܓܠܶܐ ܡܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܡܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܡܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ. ܐܰܝܟܐ ܕܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܒܣܺܝܪ ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܡܰܥ܀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܗܺܝ ܐܰܦܺܝܣܬܳܟ. ܕܬܶܒܪܶܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܐ. ܗܺܝ ܡܳܪܝ ܬܰܐܦܺܝܣ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܕܰܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܢܶܫܬܘܶܐ܀ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܦܪܰܩ ܒܰܕܡܶܗ ܠܟܽܠ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܦܟܰܪ. ܦܟܳܪ̈ܰܝ ܒܺܝܫܐ ܦܰܣܶܩ ܡܶܢܝ. ܘܬܰܒܰܪ ܟܶܒ̈ܠܰܘܗܝ ܐܳܦ ܣܽܘ̈ܛܡܰܘܗܝ܀ ܡܳܪܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܕܰܡܚܺܝܠ ܐܢܐ. ܘܚܰܣܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܣܶܓܝܰܬ ܚܛܺܝܬܝ ܘܢܰܟܶܦ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܕܢܶܫܬܰܥܒܕܽܘܢ ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܡܰܠܟܳܝܬܐ܀ ܣܰܢ̈ܝܳܬܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܢܶܬܚܰܘܪ̈ܳܢ. ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܝ ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ ܘܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܕܰܒܡܰܚܫ̈ܒܳܬܝ ܡܒܪܟ܀

 

ܬܽܘܒ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ.

 

ܩܕܡ̄ܐ: ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ

ܪܕܺܝܢܝ ܡܳܪܝܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܩܢܺܝܢܝ. ܘܡܶܢ ܬܰܘܫܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ 191r 360 ܩܪܺܝܢܝ. ܘܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܢܺܝܢܝ. ܕܰܐܘܕܶܐ ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܘ̄܀ ܩܪܺܝ ܡܳܪܝ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܡܶܢ ܦܶܗܝܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ. ܘܰܥܒܶܕ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܐ܀ ܠܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ ܡܳܪܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܐ ܕܰܡܥܺܝܩ ܠܺܝ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܡܶܙܓܶܬ ܒܺܝ. ܘܰܨܠܺܝܒܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܪܫܺܝܡ. ܕܰܐܘܕܶܐ܀ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܩܪܳܟ ܗܘܳܐ܆ ܓܰܐܠ̈ܐ ܕܝܰܡܐ ܠܐ ܛܰܒܥܽܘܗܝ. ܐܳܦ ܠܺܝ ܕܰܠܠܳܢܝ[8] ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܡܶܢ ܓܰܐܠܷ̈ܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܰܐܘܕܶܐ܀ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ[9] ܢܳܩܫܺܝܢܰܢ܆ ܕܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢܳܟ ܫܘܒܩܳܢܐ. [ܦܰܢܳܐ] ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ. ܥܽܘܬܪܶܗ[10] ܪܰܒܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܢܰܘܕܶܐ.

 

ܐܚܪܢܐ ܒܝܘܡܢܐ:

ܕܰܝܳܢܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܟܺܐܝܢ ܘܰܡܠܶܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܐ܀ ܐܰܒܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܐ ܫܠܰܚ ܠܥܳܠܡܐ ܕܢܰܦܢܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܐܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܰܡܦܺܝ̈ܣܳܢ ܠܳܟ. ܘܰܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܪܽܘܓܙܐ ܕܰܠܚܺܝܡ ܥܠܰܝܢ܀ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܣܰܒܪܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܚܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܫܺܝܛܐ. ܘܦܰܢܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܠܐܬܰܢ[11]. ܛܳܒܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀ ܐܳܘ ܛܳܒܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܕܦܳܬܰܚ ܐܢܐ ܬܰܪܥܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪܥܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܥܳܗܶܕ ܐܢܐ܀ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ.

 

ܐܚܪܺܢܐ ܒܩ̄ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܘ̄ ܙܳܡܪܺܝܢ:

ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܐ ܗܘܺܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܡܳܪܐ ܕܟܽܠܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܶܐ. ܐܰܢܬ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܕܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ܀ ܪܳܥܶܠ ܐܢܐ ܟܰܕ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܢܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܺܝܢܐ ܕܚܺܝܠܐ ܕܚܰܪܬܐ. ܡܐ [؟] [ܕܝܢܐ ܥܰܠ؟ ܕܝܢܐܝܠ] ܒܺܝ̈ܫܐ ܕܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ [؟] [ܢܟܬܪܘܢ؟ ܢܫܬܕܘܢ؟]܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ܆ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܓܰܡܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܗܘܺܝܬ ܡܶܢ [ܫܘܒܚܐ؟] 191v 361 ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܀ ܟܺܝܡܽܘܢܐ ܩܰܫܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܗܐ ܒܰܬܗܽܘܡܐ ܡܛܰܒܰܥ ܠܺܝ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܰܠܦܶܛܪܽܘܣ ܫܰܘܙܶܒܬ. ܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ ܕܶܐܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ܀ ܥܰܒܕܐ ܟܰܫܺܝܪܐ ܗܘܺܝܬ ܠܺܝ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܘܗܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܢܐ ܠܗܳܝ ܒܶܗܬܬܐ ܕܰܢܛܺܝܪܐ ܠܺܝ ܘܰܠܕܰܐܟܘܳܬܝ܀ ܟܡܐ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܚܝܺܝܬ. ܚܰܝ̈ܰܝ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܦܩܶܬ. ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ. ܚܰܣܐ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ܀ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ. ܦܰܢܐ ܫ̈ܶܠܐܬܝ[12] ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܰܟܳܝܐ܆ ܚܰܣܐ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ.

 

ܦܪܘܡܝܘܢ:

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܡܳܪܐ ܛܳܒܐ ܕܚܳܕܶܐ ܒܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ܆ ܘܰܒܬܰܪܥܶܗ ܢܳܩܫܺܝܢ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܟܽܠ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܦܢܶܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܕܰܡܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܢܳܦ̈ܠܶܐ ܕܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܥܽܘܫܢܶܗ. ܘܰܡܪܰܡܪܶܡ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬܐ. ܘܥܳܨܶܒ ܚܒܳܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ. ܛܳܒܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܝܶܐ ܫܘ̄

 

ܣܶܕܪܐ:

ܐܰܠܳܗܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܣܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܣܳܓܽܘܕ̈ܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܒܳܚܰܪ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܘܓܰܠ̈ܝܳܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܓܠܶܝܢ ܘܰܡܦܰܪܣܶܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܛܥܶܐ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܕܡܶܢܰܢ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ. ܐܶܠܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܺܝܠܬܐ ܓܳܠܶܐ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܗ̈ܝܢ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܕܳܡ ܬܶܐܘܰܛܪܘܢ ܕܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܕܡ̈ܰܠܐܟܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܣܳܟܐ ܠܐ ܐܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܥܰܬܺܝܪ ܓܰܙܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ 192r 362 ܕܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ.

ܐܺܝܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܣܽܘܟܳܝܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ܇ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܐ ܪܰܒܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܩܰܕܶܡܬ ܓܶܝܪ ܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ܆ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܐܒܕܳܢܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܘܫܳܪ̈ܥܳܬܐ ܘܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܳܛܰܪ ܐܢܬ ܡܳܪܝܐ܇ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܠܓܶܠܝܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐܰܢܬ܆ ܘܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ ܒܒܶܗܬܬܐ ܠܰܢ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢܬ܆ ܘܰܒܕܺܝܢܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܢ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢܬ܆ ܘܰܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܐ ܠܰܢ ܡܫܰܢܶܩ ܐܰܢܬ܆ ܠܰܐܝܟܐ ܡܳܪܝ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܳܟ ܘܒܰܐܝܢܐ ܐܰܬܪܐ ܢܶܬܛܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ.

ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܥܒܶܕ ܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܠܐ ܬܶܣܥܽܘܪ ܠܘܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ. ܠܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܪܓܰܙ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܐ܇ ܘܠܐ ܬܶܛܰܪ ܪܽܘܓܙܳܟ ܠܕܳܪܕܳܪܺܝܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܝܰܐܝܒܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܟܰܕ ܒܪܺܝܫܐ ܡܰܪܟܢܐ ܘܣܶܓܕܬܐ ܪܟܺܝܢܬܐ܇ ܘܠܶܒܐ ܕܰܟܝܐ ܕܓܳܥܶܐ ܒܚܰܫܐ ܘܰܒܒܶܟܝܐ ܡܰܪܺܝܪܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ܇ ܕܬܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܡܰܠܝܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܬܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘܝܳܒܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܶܗܬܬܐ ܗܳܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܠܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܢܶܒܥܶܐ ܕܰܢܦܺܝܣ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܙܺܝܠܺܝܢ ܒܳܟ. ܘܰܦܪܺܝܣܺܝܢ ܟܽܠܫܳܥ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ. ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܐ ܢܶܣܰܒ ܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܐܙܳܟ ܡܰܠܝܐ ܘܥܰܬܺܝܪܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܰܢܦܺܝܣ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ܇ ܘܢܶܠܚܶܐ ܠܶܐܫܛܳܪܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ܇ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܐܶܡܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܐ ܟܳܪܝܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܥܺܝܩܳܢ̈ܝܳܬܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܚܰܝܠܐ ܟܰܣܝܐ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܰܢܽܘ 192v 363 ܕܢܰܐܣܶܐ ܘܢܰܚܠܶܡ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܰܢ ܛܡܺܝܪܺܝܢ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܐܳܣܝܐ ܫܡܰܝܳܢܐ܇ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܠܶܒܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܶܪܥܶܐ ܠܥܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܠܺܝܠܬܐ܇ ܘܢܶܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܝܐ ܣܳܪܽܘܚܐ ܘܰܠܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܪܳܥܝܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܠܐ ܢܳܐܶܡ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ܇ ܘܠܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܥܳܢܶܗ ܕܬܺܐܒܰܕܝ.

ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܟ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܛܝܳܪܳܟ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܬܥܗܰܕ ܠܰܢ ܥܰܘ̈ܠܶܐ ܘܪ̈ܽܘܫܥܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܬܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܐ ܡܶܢܰܢ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܥܰܪܘ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܚܰܝܶܒ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܐ ܕܕܺܝܢܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܕܥܰܟ ܢܽܘܗܪܐ ܕܠܰܡܦܺܐܕ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܢܽܘܗܪܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܰܝܟ ܡܶܢܰܢ܇ ܘܠܐ ܬܶܐܢܰܕ ܠܳܟ ܡܶܢܰܢ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ. ܠܐ ܬܰܣܠܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ܆ ܘܠܐ ܬܶܓܥܽܘܪ ܒܰܢ ܒܚܶܡܬܐ. ܠܐ ܬܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܰܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ. ܘܠܐ ܬܰܒܗܶܬ ܠܰܢ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܐ. ܘܠܐ ܬܰܪܦܶܐ ܠܰܢ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܐ ܬܫܰܢܶܩ ܠܰܢ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܒܰܪܳܝܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܡܺܐܢܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܫܬܡܰܥ ܡܶܢܰܢ ܚܠܳܦ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ܆ ܩܳܠܐ ܕܒܶܟܝܐ ܘܰܕܚܽܘܪܳܩ ܫ̈ܶܢܶܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܫܕܶܐ ܠܰܢ ܒܢܽܘܪܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܐ܆ ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܠܳܡܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܐ܆ ܩܪܺܝ ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܢ ܠܘܳܬܳܟ. ܠܚܺܝ ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܘܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܘܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܓܠܺܝ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܛܳܢܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܠܥܰܪܦܶܠܐ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܥܠܰܝܢ ܐܶܬܦܰܪܣܰܬ܇ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܬܝܳܒܽܘܬܐ܇ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ. ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܫܡܰܥ ܠܬܰܟܫ̈ܦܳܬܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ. ܥܒܶܕ ܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܳܪܬܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܚܠܽܘܛ ܠܰܢ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. 193r 364 ܡܢܺܝ ܠܰܢ ܒܰܓܙܳܪܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܐ ܛܳܒܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܠܳܟ ܫܽܘ̄ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ. ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܰܐܒܽܘܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܐ ܘܩܰܕ̄ ܘܗܫܐ.

 

ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩܳܠܐ ܗܳܢܐ ܒܩ̈ܠܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܐ܀ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ܀ ܚܰܣܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀ ܡܳܪܝܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ.

 

ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܀ ܘܰܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐܢܐ ܘܰܣܛܰܪ ܟܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܥܶܕܳܢܐ ܕܥܳܗܶܢ.

 

ܨܠܽܘܬܐ ܕܦܺܝܪܡܐ:

ܕܰܐܠܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܗܰܘܬܐ ܚܶܫܽܘܟܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܡܶܢ ܛܽܘ̈ܟܢܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܕܰܥܝܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܕܰܪܓܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܳܟ ܡܩܰܒܶܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܣܳܝܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܫܽܘܒܩܳܢܐ ܠܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܣܰܒ. ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ ܢܝܰܒܶܒ܆ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܘܗܳܘܝܐ ܥܳܗܢܘܬܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܓ̈ܝܳܬܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܙܽܘܡܳܪܐ ܘܩܳܪܶܝܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܶܐܘܰܢܓܠܝܘܢ.

 

ܘܡܶܚܕܐ ܣܳܐܶܡ ܟܳܗܢܐ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܝܳܒܐ ܘܳܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܨܠܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ:

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܐ. ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܐ. ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܩܽܘܫܬܐ. ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܢܺܐܚܽܘܢ. ܘܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܢܺܐܬܽܘܢ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܟܰܕ ܥܠܰܝ ܚܰܛܳܝܐ܇ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܗܳܝ ܕܰܦܪܺܝܣܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܳܠܐ ܕܝܰܡܐ. ܘܰܥܫܶܢܘ[13] ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܐ ܕܶܐܬܠܶܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܶܐܚܽܘܪ ܒܪܰܘܡܐ ܕܰܫܡܰܝܐ܇ ܡܶܛܽܠ 193v 365 ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܝ. ܐܶܬܟܰܦܦܶܬ ܒܰܐܪܥܐ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܘܰܒܥܺܝܬ ܠܡܶܬܦܫܳܛܽܘ ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܬ ܚܰܝܠܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܡܪܶܬ ܚܶܡܬܳܟ ܡܳܪܝܐ. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܶܒܕܶܬ. ܐܰܥܡܪܶܬ ܓܶܝܪ ܒܢܰܦܫܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܐܥܺܝܪܶܬ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ. ܘܗܳܫܐ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܗܐ ܟܳܐܶܦ ܐ̱ܢܐ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ ܠܶܒܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐܢܐ܆ ܚܛܺܝܬ ܡܳܪܝܐ. ܚܛܺܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܟܽܠܗ̈ܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܝ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܡܳܪܝܐ܆ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܡܳܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܬܰܘܒܶܕܰܝܢܝ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܘܠܐ ܬܶܛܰܪ ܥܠܰܝ ܐܰܟܬܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܪܰܚܡܳܢܐ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ.

ܘܗܳܫܐ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܡܶܢܳܟ ܕܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܰܝܟ ܡܶܢܝ ܒܙܰܒܢܐ ܕܥܳܩܬܐ. ܘܠܐ ܬܶܢܰܕ ܠܳܟ ܡܶܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܐܶܠܐ ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܠܚܽܘܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ܆ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ. ܘܰܚܬܽܘܡܰܝܢܝ ܘܢܰܛܰܪܰܝܢܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ܇ ܡܶܢ ܒܺܝܫܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܶܗ. ܘܰܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܐ ܚܰܠܳܫܬܐ ܘܚܰܛܳܝܬܐ܆ ܕܩܳܪܝܐ ܠܳܟ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܇ ܠܚܶܟܡܬܐ ܘܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܰܠܣܰܒܪܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܘܰܠܚܰܕܽܘܬܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܫܒܺܝܚܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܝܶܗܒܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܕܠܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܰܠܗܰܘ ܣܰܒܪܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܆ ܕܠܐ ܬܠܶܐ ܒܣܰܒܪܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܘܗܰܒ ܠܺܝ ܚܰܝܠܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܶܐܩܰܪܶܒ ܠܳܟ 194r 366 ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܘܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܡܶܢܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܛܰܠܩܺܝܢ ܘܳܐܒܕܺܝܢ ܒܕܶܚܠܬܳܟ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܟ ܘܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܚܽܘܒܳܟ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ. ܘܢܶܫ̈ܬܰܒܩܳܢ ܠܶܗ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ. ܘܰܐܫܘܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܠܫܰܦܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܰܠܬܰܪܒܺܝܬܐ ܛܳܒܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ܇ ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܕܬܺܐܪܬܐ. ܘܰܠܓܶܠܝܳܢܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܘܰܠܬܶܗܪܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܘܰܠܕܽܘܡܳܪܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܳܟ. ܘܡܰܢܰܥܰܝܢܝ ܠܚܰܪܬܐ ܛܳܒܬܐ ܘܰܠܫܽܘܠܳܡܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܝܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܶܐܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܚܢܳܢܳܟ[14]. ܘܶܐܬܕܰܒܰܪ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܶܐܩܢܶܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܢܺܝܚܽܘܬܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܡܢܳܚ ܒܳܗ̇ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܥܰܝܢܐ ܚܠܺܝܡܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܐܶܚܙܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܒܽܘܥܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܝܳܗܽܘܒܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܡܳܪܝܐ ܡܫܺܝܚܐ ܡܩܺܝܡܳܢܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܰܢ. ܣܰܒܪܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܦܳܪܽܘܩܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܐ ܕܰܐܒܝ̈ܕܶܐ. ܝܳܨܽܘܦܐ ܕܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܐ. ܘܰܡܒܰܐܝܳܢܐ ܕܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܐ. ܘܳܐܣܝܐ ܛܳܒܐ ܘܫܰܪܺܝܪܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ. ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܓܶܢܣܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝܠܐ ܘܡܶܣܟܺܢܐ. ܫܘ̄ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕ̄ ܘܗܳܫܐ.

 

ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܐ ܬܽܘܒ܆ ܡܰܘܣܶܦ ܟܳܗܢܐ ܘܳܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܨܠܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܙܢܐ ܕܫܽܘܪܰܥܬܶܗ. ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠܳܚܶܡ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܽܠܟܡܐ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܛܥܰܢ. ܨܰܘܡܐ. ܘܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܒܥܶܕܳܢܐ ܕܫܳܪܶܐ ܠܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܚܰܣܶܐ 194v 367 ܠܶܗ܆ ܡܰܬܟܶܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܰܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܦܳܩܕܺܝܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ. ܘܡܳܪܝܐ ܡܫܰܡܠܶܐ.

ܘܟܕ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܩܳܢܘܢܐ܆ ܘܡܶܬܩܰܪܰܒ ܬܽܘܒ ܬܰܝܳܒܐ ܠܘܳܬ ܟܳܗܢܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܣܳܐܶܡ ܟܳܗܢܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܝܳܒܐ. ܘܢܳܦܰܚ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܰܨܠܽܘܬܐ:

ܐܶܬܛܰܠܩܰܬ ܚܛܺܝܬܐ ܕܙܦܠܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܘܦܰܓܪܳܟ ܒܫܡܐ ܕܰܐܒܐ ܐܰܡܺܝܢ܀ ܐܶܬܚܰܣܺܝܬ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܬ ܒܰܫܡܐ ܕܰܒܪܐ ܐܰܡܺܝܢ܀ ܬܶܫܬܘܶܐ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܰܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܫܡܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 


194v 367 ܬܽܘܒ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܟ̈ܺܐܒܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܨܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܫܬܚܶܩ ܡܶܢ ܫܺܐܕܐ[15].

ܡܳܪܝܐ ܗܰܘ ܕܰܠܚܰܣܺܝܢܐ ܐܶܣܰܪܬ ܘܒܰܙܬ ܡ̈ܳܐܢܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܢܕܽܘܫ ܚܘ̈ܰܘܳܬܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܚܶܘܝܐ ܩܳܛܶܠ ܐܢܳܫܐ ܐܶܣܰܪܬ. ܘܰܐܝܟ ܨܶܦܪܐ ܠܛܰܠܝܐ ܐܰܫܠܶܡܬܳܝܗܝ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܪܳܥܶܠ ܘܪܳܐܶܬ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܰܘ ܕܰܫܕܰܝܬܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܥܰܠ ܐܪܥܐ ܠܰܘ ܒܫܽܘܢܳܝܐ ܕܡܶܢ ܕܽܘܟܬܐ ܠܕܽܘܟܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܒܺܝܫܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܐ ܠܨܰܥܪܐ܇ ܘܡܶܢ ܢܽܘܗܪܐ ܠܚܶܫܽܘܟܐ܇ ܢܦܰܠ ܘܶܐܬܕܚܶܩ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܰܚܙܳܬܳܟ ܡܰܚܪܒܐ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܡܰܦܪܩܐ ܛܽܘܪ̈ܶܐ[16]. ܘܰܫܪܳܪܳܟ ܩܳܐܶܡ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܐܰܢܬ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܳܢܶܣ̈ܩܶܐ. ܘܰܡܗܰܕܪܺܝܢ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܳܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܐܰܢܬ ܕܚܳܐܰܪ ܐܰܢܬ ܒܰܐܪܥܐ ܘܙܳܝܥܐ. ܘܟܳܐܶܐ ܐܰܢܬ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܬܳܢܶܝܢ. ܘܓܳܥܰܪ ܐܰܢܬ ܒܝܰܡܐ ܘܝܳܒܶܫ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ ܡܰܚܪܶܒ ܐܰܢܬ. ܗܰܘ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܚܳܠܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܘܰܡܗܰܠܶܟ 195r 368 ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܝܰܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܒܺܝܫܬܐ. ܦܰܨܳܐ ܡܳܪܝܐ ܠܗܳܢܐ ܥܒܳܕܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܝܟ܆ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܫܺܐܕܳܢܳܝܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܫܘ̄ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܣܶܓܕܬܐ ܘܒܺܐܝܕ̈ܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܳܫܐ.

 

ܓ̄ ܐܚܪܺܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ[17]

ܐܳܣܝܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ ܘܥܳܨܽܘܒܐ ܕܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܢ. ܐܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܐ ܒܥܶܠܕܰܐܪܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܰܐܪܡܺܝܬܳܝܗܝ ܠܠܶܓܝܽܘܢ ܒܓܰܘ ܝܰܡܐ܆ ܘܰܐܪܘܰܚܬ ܠܢܰܦܫܐ ܐܰܠܺܝܨܬܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܛܰܪܦܐ ܗܘܳܬ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܐܰܛܺܝܪ ܚܝܳܪܳܟ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ. ܘܰܥܒܶܕ ܪܘܰܚܬܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܒܳܟ ܡܰܘܕܝܐ. ܚܰܪܰܪܶܝܗ̇ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܗܳܢ ܫܺܐܕܐ ܡܰܪܳܚܐ ܕܳܒܽܘܪܳܗ̇. ܘܨܰܠܶܠ ܡܶܢ ܬܺܐܛܪܶܗ ܕܒܺܝܫܐ ܠܦܰܓܪܐ ܕܣܳܓܶܕ ܠܳܟ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ ܘܬܶܪܗܰܛܝ ܐܳܣܝܽܘܬܳܟ ܒܗܰܝܟܰܠ ܢܰܦܫܐ ܕܰܚܫܶܟ. ܘܰܪܕܽܘܦ ܠܪܽܘܚܐ ܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܬܐ. ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܢܐ ܥܰܒܕܳܟ ܦܠܳܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܕ̄ ܗܫܐ.

 

ܕ̄ ܐܚܪܺܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ[18].

ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠ ܒܟܽܠ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܶܠܬܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܐܰܢܬ܆ ܘܒܰܥܒܳܕܐ ܓܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ. ܗܰܘ ܕܰܟܐܳܐ ܒܠܶܓܝܽܘܢ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܡܳܪܽܘܕܽܘܬܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܟܐܺܝ ܒܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܐ ܘܳܐܐܰܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܪܕܽܘܦ ܘܛܰܠܶܩ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ. ܘܫܰܘܙܶܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܣܽܘܪܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܆ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܐܶܐ ܠܳܟ ܕܬܶܚܽܘܢ ܠܰܓܒܺܝܠܬܐ ܕܺܝܠܳܟ܇ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ ܗܳܫܐ.

 

ܗ̄ ܨܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘ̈ܡܳܬܐ[19]

195v 369 ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܢܬ ܐܶܡܰܪܬ ܘܦܽܘܡܳܟ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ. ܘܝܰܗܒܬ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܐ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܬܶܐܣܽܘܪ ܒܰܐܪܥܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܫܡܰܝܐ܆ ܗܽܘ ܦܽܘܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܶܗ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪ ܒܳܟ܆ ܗܽܘ ܢܚܰܣܶܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ܆ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܥܒܰܪ ܒܗܳܢܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܐܶܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܕܶܐܢ ܒܨܶܒܝܳܢܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܘܡܶܢܳܟ ܢܶܣܰܒ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܘܳܝܗܝ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܢܶܫܦܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܠܳܟ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܳܟ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܐ ܘܩܰܕ̄

 

ܘ̄ ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܡܰܚܪܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܘ ܠܚܰܒܪܶܗ[20]

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܐ. ܪܰܒܐ ܘܰܬܡܺܝܗܐ. ܢܳܛܰܪ ܩܝܳܡܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ. ܥܢܺܝ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܩܳܪܝܐ ܠܳܟ܇ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܢܐ ܚܰܠܳܫܐ. ܕܰܛܥܳܐ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܘܠܐ ܝܺܕܰܥ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܒܰܣܰܪ ܥܰܠ ܚܰܝܠܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ. ܘܰܐܚܪܶܡ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܰܘ ܢܰܦܫܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܒܝܰܕ [؟] ܕܚܶܪܡܐ ܕܰܐܒܕܳܢܐ܆ ܗܳܝ ܕܩܳܛܠܐ ܢܰܦܫܐ ܘܚܳܢܩܐ ܠܪܽܘܚܐ. ܘܡܰܘܒܕܐ ܠܦܰܓܪܐ ܒܬܰܫ̈ܢܺܝܩܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܫܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܟܽܠ ܚܛܳܗ̈ܺܝܢ. ܘܶܐܣܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܺܝܫܐ ܐܰܘ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܥܰܘܠܐ܆ ܒܰܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܕܚܶܪܡܐ [ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܐ؟]. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܐ ܕܟܽܠ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܘܳܐܦ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܡܶܫܬܡܳܥܽܘ ܠܦܽܘܩܕܳܢܶܗ܇ ܐܳܦܶܢ ܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܝܰܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܟܽܠܡܐ ܕܬܶܐܣܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܗܳܝ ܕܟܽܠܡܐ ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܟܽܠ܆ ܠܐ ܫܒܰܩܬ ܙܢܐ 196r 370 ܕܰܚܛܳܗܐ ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܐܰܘ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܐ܇ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢܳܟ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܟܽܠ ܚܽܘܣܳܝܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܥܒܰܕܬ ܠܰܢ܇ ܘܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܳܪܝܐ. ܐܰܝܟ ܥܽܘܬܪܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܇ ܚܰܣܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܘܰܠܚܺܝ ܚܛܺܝܬܐ ܕܺܝܠܗ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܘܰܫܪܺܝ ܠܟܽܠ ܩܶܛܪܐ ܐܰܝܢܐ ܕܰܩܛܰܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܝ̈ܫܐ[21]܇ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܠܐ ܡܦܰܓ̈ܕܳܬܐ ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܡܰܪܳܚܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܥܰܘ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ ܐܰܘ ܠܰܐܚܪܺܢܐ. ܐܶܠܐ ܚܰܘܳܝܗܝ ܡܳܪܝܐ ܕܰܟܝܐ ܘܠܐ ܡܚܰܝܒܐ ܠܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܠܢ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܘܗܐ ܫܳܐܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܦܺܐܪܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܠܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܘܢܰܘܕܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܳܟ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ.

 

ܙ̄ ܐܚܪܺܬܐ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܚܶܪܡܐ[22].

ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܢܽܘܗܪܐ ܕܡܰܕ̈ܥܰܝܢ. ܡܫܺܝܓܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܡܚܰܘܪܳܢܐ ܕܟܽܘ̈ܬܡܳܬܰܢ. ܡܕܰܟܝܳܢܐ ܕܛܰܐܡܽܘܬܰܢ. ܫܡܰܥ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܐ ܐܢܬ. ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܬܶܠ ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܕܬܶܐܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܐ ܥܰܡܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܰܢ ܡܚܰܝܒܺܝܢܰܢ ܠܰܡܣܳܡܒܪ̈ܺܝܫܶܐ ܩܫ̈ܰܝܳܐ ܘܥܰܣ̈ܩܰܝ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܒܺܝܫܐ܆ ܘܪܳܡܽܘܬܰܢ ܘܠܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܰܢ. ܕܒܳܗ̇ ܘܗܳܢܐ ܡܶܣܟܺܢܐ ܦܠܳܢ ܫܪܺܝܥ ܫܽܘܪܰܥܬܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܐܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ܇ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬ ܢܰܦܫܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܐܰܡܣܰܪ ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܐ ܕܟܳܗܢܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ܆ ܕܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܠܛܳܢܐ܇ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ [ܕܝܠܟ؟] ܬܶܬܚܰܫܰܚ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܕܰܟܳܝܽܘ ܡܶܢ ܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܐ ܗܳܢܐ ܕܰܣܥܰܪ. ܒܪ̈ܰܚܡـ[ܝܟ] 196v 371 ܡܳܪܝ. ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܰܐܓܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܢ ܡܶܫܬܰܟܰܢ. ܘܥܰܡܰܢ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܚ̄ ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܡܰܘ̈ܡܳܬܐ ܘܕܰܓܳܠ̈ܘܳܬܐ ܘܰܥܫܽܘܩܝܐ ܕܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܒܺܝܫܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܫܳܢ[23].

ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܐ ܡܶܬܩܰܪܒܐ ܢܰܦܫܐ ܗܳܕܶܐ ܕܳܘܺܝܬܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܛܳܝܐ. ܟܰܕ ܫܳܐܠܐ ܡܶܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܽܘܣܳܝܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܓܕ̈ܰܫܝ ܘܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ. ܡܰܘ̈ܡܳܬܐ ܟܺܝܬ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܘܰܥܫܽܘܩܝܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܡܪܰܦܝܽܘܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܐܶܫܬܰܡ̈ܰܫܝ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܰܟܠܰܬ ܗܺܝ ܢܰܦܫܐ ܗܳܕܶܐ ܬܰܝܳܒܬܐ܇ ܥܰܠ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܕܟܽܠ ܡܐ ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܐ ܗܐ ܡܶܬܟܰܫܦܐ ܘܓܳܥܝܐ ܘܫܳܐܠܐ ܕܚܽܘܣܳܝܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܘܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܡܳܪܝܐ܆ ܚܰܣܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܐ. ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܶܝܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܬܰܘܕܶܐ ܘܰܬܫܰܒܚܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

 

ܛ̄ ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܕܚܶܪܡܐ ܕܡܶܢ ܟܳܗܢܐ[24].

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܝܳܗܽܘܒܐ ܕܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ ܠܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܠܫܽܘܪ̈ܥܳܬܗܽܘܢ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܬܦܢܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܗܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܢܶܐܣܪܽܘܢ ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܟܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܐ ܘܒܰܦܣ̈ܳܩܶܐ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܽܘܛܳܪܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܥܶܕ̈ܠܳܝܶܐ ܘܡܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܐ ܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܘܳܬܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܘܗܳܫܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ 197r 372 ܕܺܝܠܳܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ. ܚܽܘܪ ܒܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܦܠܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܒܺܝܫܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ ܕܓܶܢܣܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܣܥܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܟܶܠܝܳܢܐ ܘܰܦܣܳܩܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܚܰܣܐ ܘܰܫܪܺܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܐ ܕܰܚܛܳܐ܆ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܰܐܢܬ ܡܳܪܝ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ܆ ܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܗܳܢܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܟܰܕ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܰܚܢܳܢܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܐ܆ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܬܚܰܪܰܪ ܘܰܬܕܰܟܶܐ ܠܢܰܦܫܐ ܗܳܕܐ ܕܳܘܺܝܬܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܠܗ ܥܰܘܠܐ ܘܛܽܘܠܫܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܠܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܐ ܗܳܢܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܫܰܘܙܶܒ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܐ ܕܰܦܣܳܩܐ ܘܕܰܫܪܳܝܐ. ܘܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܕܰܢܬܰܚܶܡ ܐܰܘ ܢܶܦܣܽܘܩ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܕܬܶܫܬܰܒܰܚ ܒܰܢ ܘܬܶܬܗܰܕܰܪ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

 

ܝ̄ ܐܚܪܺܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘ̈ܡܳܬܐ[25]

ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܚܰܣܝܳܢܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܐ ܕܟܽܠ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܫܰܕܰܪܬ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܚܰܒܺܝܒܐ ܝܰܠܕܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܘܰܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܩܰܒܥܳܗ̇ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ. ܘܰܛܥܶܢ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ. ܘܚܰܣܺܝ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܆ ܘܙܰܕܶܩ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܫܒܰܩ ܠܙܰܟܰܝ. ܘܰܐܣܺܝ ܠܰܚܡܳܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ܇ ܕܳܐܦ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܢܚܰܣܽܘܢ ܟܽܠ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ܆ ܕܗܐ ܪܟܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܡܶܬܥܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܡܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܶܐܬܥܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܣܳܛܳܢܳܝܬܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܝܳܒܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܠܐ ܬܶܬܥܗܰܕ 197v 373 ܠܶܗ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܢܬ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܐ. ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܶܫܒܽܘ̄ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܗܫܐ.

 

ܝ̄ܐ ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܚܪܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܘ ܚܰܒܪܶܗ[26]

ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܳܡܰܪ ܘܰܒܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܐ ܚܳܐܰܪ. ܘܳܐܦ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܐܝܟ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܐܡ̈ܢܰܘܗܝ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪܬ܇ ܕܟܽܠ ܕܢܶܪܓܰܙ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܐܺܝܩܺܝ܆ ܡܚܰܝܰܒ ܗ̱ܘ ܠܕܺܝܢܐ܆ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܦܠܳܢ܇ ܕܡܶܢ ܪܽܘܓܙܐ ܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܐ ܐܰܦܶܩ ܡܶܠܬܐ ܕܚܶܪܡܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܘ ܥܰܠ ܩܰܪܺܝܒܶܗ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܰܢܦܰܓܶܕ ܠܠܶܫܳܢܐ ܕܰܒܪܽܘܓܙܐ ܘܰܒܚܶܪܡܐ ܘܰܒܚܶܡܬܐ ܓܪܶܐ܆ ܘܰܐܫܘܳܝܗܝ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܚܶܪܡܐ ܣܒܺܝܣܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܚܪܺܝܢ. ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܒܕܶܚܠܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܡܨܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܠܚܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܠܳܟ ܫܘ̄ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ܀

 

ܬܘܒ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܥܰܠ ܙܰܢ̈ܳܝܶܐ ܘܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ[27]

ܝ̄ܒ ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܥܰܠ ܐܢܳܫ ܕܰܚܛܐ ܚܛܳܗܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ ܘܗܳܦܶܟ ܡܶܢܶܗ

ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܗܰܘ ܕܥܽܘܕܪܳܢܐ ܚܰܘܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܓܶܢܣܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܰܟܡܐ ܩܪܳܒܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܐ. ܘܕܰܟܡܐ ܕܠܺܝܠ ܓܶܢܣܰܢ ܠܳܘܬ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ 198r 374 ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܚܳܛܶܐ ܘܡܶܬܬܘܶܐ ܘܳܐܬܶܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܦܠܢ. ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܘܰܢܦܰܠ ܒܰܚܛܳܗܐ ܦܠܢ. ܟܰܕ ܐܰܛܥܝܶܗ ܣܳܛܳܢܐ ܘܫܰܡܶܫ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܰܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܐ ܘܰܕܒܶܗܬܬܐ. ܘܗܳܫܐ ܕܶܐܬܐ ܘܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܗܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܚܛܺܝܬܶܗ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܢܐ ܡܚܺܝܠܐ ܘܚܰܛܳܝܐ܆ ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܚܽܘܣܳܝܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܶܗ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܘܰܬܪܽܘܨܳܝܗܝ ܒܫܰܪܟܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܦܪ̈ܳܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܳܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܝܫܐ ܗܳܫܐ.

 

ܝ̄ܓ ܐܚܪܺܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܛܳܗܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܕܨܽܘ̈ܚܝܳܬܐ[28].

ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܠܡܶܬܟܰܫܦܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ. ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܠܳܟ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܦܠܳܢ ܚܰܛܳܝܐ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܐܪܓܙܳܟ[29] ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܐܡܣܰܪ ܥܰܠ ܡܺܐܡܪܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ. ܐܠܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܫܽܘܘ̈ܕܳܝܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܣܬܰܡܟܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܝ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܬ. ܕܟܽܠ ܡܐ ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܗܐ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܡܳܪܝ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܘܬܰܥܒܰܪ ܘܬܶܠܚܶܐ ܐܶܫܛܳܪܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܛܳܐ ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܟܽܠ ܙܢܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܰܕܓܰܘܪܐ. ܘܓܰܢܳܒܽܘܬܐ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܐ܇ ܘܡܰܘ̈ܡܳܬܐ ܘܰܢܣܺܝܒܽܘܬ ܚܶܪ̈ܡܶܐ ܘܰܥܒܽܘܪܝܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܰܥܫܽܘܩܝܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܐ. ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܐ. ܘܨܽܘܚ̈ܝܳܬܐ ܘܓܽܘܕ̈ܳܦܶܐ. ܘܳܐܣܽܘܛܽܘܬܐ. ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܐ ܘܨܰܚܢܽܘܬܐ. ܘܰܚܣܳܡܐ. ܘܰܥܠܽܘܒܝܐ. ܛܠܽܘܡܝܐ. ܐܰܟܬܐ. ܩܶܛܠܐ. ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܐ 198v 375 ܢܕܺܝ̈ܕܳܬܐ ܘܛܰܐܡ̈ܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܐܰܘ ܐܶܬܚܰܫܰܒ. ܥܛܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܐ. ܘܛܰܠܶܩ ܡܶܢܶܗ. ܘܚܰܪܰܪܰܝܳܗܝ ܡܶܢ ܚܽܘܝܳܒܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܕܚܽܘܩ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܗܰܘܢܶܗ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܚܰܣܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܢܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܗܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܐܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܶܗ ܘܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܚܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܢܫܰܒܚܳܟ ܒܠܶܒܐ ܘܰܒܦܽܘܡܐ ܘܠܶܫܳܢܐ. ܐܺܝܢ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ.

 

ܝ̄ܕ ܨܠܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܚܽܘܣܳܝܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܙܢܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܐ[30].

ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܘܡܳܪܐ ܕܟܽܠ. ܐܠܗܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ. ܒܳܪܽܘܝܐ ܘܡܰܐܚܝܳܢܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܒܨܰܠܡܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܝܶܡܬ. ܘܢܳܡܽܘܣܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ. ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܢܺܐܚܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܥܕ̈ܺܝܠܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܛܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܕܬܶܬܦܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܐ ܐܰܪܟܶܢܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܨܰܘܪ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ܇ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܚܰܫܐ ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܐ. ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܘܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܐ܇ ܐܶܠܐ ܕܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܐ ܘܢܺܐܚܶܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܩܰܒܶܠܬ ܬܝܳܒܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܆ ܘܕܶܡ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܐ. ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܐ܆ ܘܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܓܰܝܳܣܐ ܒܰܙܩܺܝܦܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܘܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܢܺܐܬܽܘܢ. ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܩܰܒܶܠ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܠܢ ܘܦܠܢ. ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܥܕܰܡܐ 199r 376 ܠܰܢܫܰܡܬܐ ܐܚܪܳܝܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܢܬܽܘܒܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢܬ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܚܶܐ ܐܰܢܬ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܥܳܛܶܐ ܐܰܢܬ ܐܶܫܛܳܪܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܟܰܕ ܠܳܘܝܐ ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܢܶܬܓܰܢ̱ܒܪܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܟ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܽܘܫܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܥܡܪܐ ܛܽܘܒܬܳܢܐ ܕܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܘܚܰܫܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܩܰܒܰܠܘ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܒܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܚܢܰܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫ̄ܘ.

 

ܝ̄ܗ ܐܚܪܺܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܛܳܗܐ ܘܟܽܠ ܙܢܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪܳܢܽܘܬܐ[31].

ܣܰܒܪܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ܇ ܚܽܘܪ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܣܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܳܐܦܶܢ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܚܽܘܣܳܝܐ. ܐܰܘܫܶܛ ܡܳܪܝ ܐܺܝܕܳܟ ܘܕܰܐܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܛܰܒܥܺܝܢ ܒܝܰܡܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܐܰܣܶܩ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܐ ܕܰܐܒܕܳܢܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܢܰܦܺܝܠܺܝܢ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܚܽܘܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܡܩܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܬܚܶܝܬ ܡܳܪܽܘܬܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܣܳܛܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܫܐ ܡܳܪܝ ܕܰܦܢܰܘ ܠܥܰܡܳܟ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܗܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ܆ ܐܶܬܦܢܰܝ ܘܰܐܥܒܰܪ ܘܚܽܘܣ ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܘܳܬ ܡܰܢܽܘ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܰܒܡܰܢܽܘ ܢܶܬܓܰܘܰܣ. ܐܶܠܐ ܒܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܬܘܳܬܐ ܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܡܣܰܟܶܐ ܐܰܢܬ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܘܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪܢܰܢ. 199v 377 ܘܚܰܠܶܠ ܘܰܡܪܽܘܩ ܠܰܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܙܳܝܥܺܝܢܰܢ ܘܰܡܢܳܕܺܝܢܰܢ ܘܕܰܒܟܽܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܨܽܘ̈ܥܨܳܥܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܠܦܠܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܒܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܘܠܳܟ ܫܘ̄ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.

 

ܝ̄ܘ ܐܚܪܺܬܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܐ ܥܠ ܐܰܝܢܐ ܕܓܳܪ ܐܰܘ ܙܰܢܺܝ ܘܰܦܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ[32].

ܐܰܠܳܗܐ ܕܟܽܠ ܘܡܳܪܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܒܪܶܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ܆ ܡܦܳܣ ܘܝܳܕܰܥ. ܒܝܰܕ ܕܰܐܠܗܐܝܬ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܳܟ ܡܰܦܩܳܢܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܐ ܘܰܫܪܳܝܐ ܠܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ ܥܰܬܶܕܬ ܘܣܳܡܬ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܰܬܘܳܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܕܒܳܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܕܢܺܐܨܰܦ ܘܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣܳܝܐ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ. ܘܰܠܗܳܢܐ ܕܳܘܝܐ ܦܠܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܓܰܘܪܐ ܘܙܳܢܝܽܘܬܐ ܛܰܐܡ̈ܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪ܆ ܒܪܰܦܝܽܘܬܐ ܘܚܽܘ̈ܬܚܳܬܶܐ. ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܫܪ̈ܺܝܚܶܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܶܐ. ܒܢܰܦܫܐ ܘܰܒܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܣܬܰܝܰܒ. ܚܰܣܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܐ ܕܗܐ ܒܳܥܶܐ ܚܽܘܣܳܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܠܗܐ ܣܰܒܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘ̄.

 

(ܝ̄ܙ) ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܫܳܟܶܒ ܥܰܡ ܕܶܟܪܐ ܐܰܘ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܗܳܦܶܟ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܦܳܢܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܒܺܝܫܐ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܢܳܦܶܠ ܒܳܗ̇ ܒܰܚܛܺܝܬܐ[33].

ܡܳܪܝܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܰܝܟ ܡܶܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ܆ ܘܠܐ ܬܶܓܠܽܘܙ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܢܐ ܕܳܘܝܐ ܦܠܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܐ ܦܢܳܐ ܘܶܐܬܐ ܕܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܘܢܶܫܰܐܠ ܠܶܗ ܚܽܘܣܳܝܐ ܡܶܢ ܚܢܳܢܳܟ. ܚܛܺܝܬܶܗ ܡܳܪܝ ܪܰܒܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܽܘܒܩܳܢܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܗܐ ܕܟܽܠ ܡܨܶܐ ܐܰܢܬ ܦܫܺܝܩܐ ܐܳܣܝܽܘܬܗ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܦܠܳܢ 200r 378 ܚܰܛܳܝܐ܇ ܐܰܪܓܶܙ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܘܨܰܥܰܪ ܠܬܰܩܢܽܘܬܐ ܕܰܟܝܐ[34] ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܒܛܰܢܦܽܘܬܐ܇ ܘܰܐܥܺܝܩ ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܝܰܕ ܙܢܐ ܒܺܝܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܢܕܺܝܕܬܐ ܕܥܰܡ ܒܥܺܝܪܐ ܘܚܰܝܽܘܬܐ ܠܐ ܡܠܺܝܠܬܐ. ܐܰܘ ܡܰܫܟܒܐ ܛܰܡܐܐ ܕܥܰܡ ܕܶܟܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܛܰܢܰܦ ܘܶܐܣܬܰܝܰܒ. ܘܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܒܰܕ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ ܒܰܫܟܺܝܪܽܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܣܳܛܢܐ ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ ܦܰܠܦܠܽܘܗܝ ܒܗܽܘܢ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܗܳܫܐ ܡܳܪܝ ܕܶܐܫܬܰܘܕܰܥ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܶܢܬܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܪܰܫܺܝܥܽܘܬܗ ܕܝܰܬܺܝܪ ܒܺܝܫܐ ܘܡܰܪܺܝܪܐ܇ ܘܰܦܢܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܟܰܕ ܠܐ ܦܣܰܩ ܣܰܒܪܐ ܡܶܢ ܐܳܣܝܽܘܬܐ܆ ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܝܐ܆ ܚܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ܇ ܘܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܗ. ܚܰܘܳܐ ܒܶܗ ܚܰܝܠܐ ܪܰܒܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܠܚܺܝ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܕܰܟܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܣܰܝ̈ܒܶܐ܆ ܘܰܠܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܛܰܐܡܽܘܬܐ ܢܕܺܝܕܬܐ ܘܣܰܪܝܰܬ ܪܺܝܚܐ. ܐܰܫܺܝܓ ܡܳܪܝ ܘܰܡܪܽܘܩܳܝܗܝ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܗܐ ܡܶܬܩܰܪܒܐ ܒܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ ܬܝܳܒܽܘܬܶܗ ܘܡܶܬܚܰܣܶܐ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܪܽܘܥ ܒܳܟ ܕܠܐ ܒܶܗܬܬܐ. ܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܐܚܪܳܝܐ ܘܩܰܕܡܳܝܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܳܠܡܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܫܘ̄ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ

 

(ܝ̄ܚ) ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܡܙܰܢܶܐ ܗܳܟܘܳܬ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܟܰܕ ܡܶܬܬܘܶܐ. ܘܰܡܬܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܝܳܡܐ ܕܠܐ ܣܳܟ ܣܳܥܰܪ ܠܪܽܘܫܥܐ ܢܕܺܝܕܐ ܕܛܰܐܡܽܘܬܐ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܐ[35].

ܐܰܠܳܗܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܛܳܒܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܩܽܘܫܬܐ. ܐܶܬܦܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܥܰܠ ܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܠܳܢ܆ ܘܚܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܘܳܐܦ ܥܠܰܝܢ ܕܗܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܒܺܝ̈ܫܺܝܢ. ܘܰܐܪܫܰܥ ܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܕܳܐܦ ܠܡܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܢܕܺܝܕ̈ܶܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܐ ܘܥܰܣܩܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܳܢܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐܰܘ ܡܳܢܐ ܢܶܥܒܶܕ. ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܡܨܶܐ ܐܰܢܬ 200v 379 ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܘܰܠܡܶܥܨܰܒ ܟܽܠ ܥܰܣܩܽܘܬܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ. ܚܽܘܣ ܡܳܪܝ ܘܠܐ ܬܶܢܰܕ ܠܳܟ ܡܶܢܰܢ. ܘܠܐ ܬܶܓܥܰܨ ܡܶܢ ܛܰܐܡܽܘܬܰܢ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܰܠܥܶܪܒܐ ܐܰܒܺܝܕܐ ܘܛܳܥܝܐ ܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬܳܟ. ܩܪܺܝ ܒܩܳܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܐ. ܦܫܽܘܛ ܐܺܝܕܳܟ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܓܰܪܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܨܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܶܗ. ܨܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܘܬܶܬܚܰܣܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܳܘܺܝܬܐ܇ ܗܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܦܰܣܬܐ ܕܪܶܓܠܶܗ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܽܘܚܶܗ. ܠܰܝܬ ܕܦܳܫ ܒܶܗ ܕܽܘܟܬܐ ܕܫܰܪܺܝܪܐ[36]. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܺܝܫܐ ܡܚܳܝܗܝ ܣܳܛܳܢܐ ܡܚܽܘܬܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܥܰܛܠܐ ܘܥܰܣܩܐ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܕܟܺܐܒܐ ܗܳܢܐ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܠܐ ܣܳܟ ܥܰܣܩܐ. ܒܥܺܝ ܘܡܶܬܚܰܠܠܐ ܛܰܐܡܽܘܬܶܗ. ܨܒܺܝ ܘܡܶܬܕܰܟܝܐ ܣܰܪܝܽܘܬܶܗ. ܪܚܰܡ. ܘܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܚܽܘܢ ܘܥܳܒܪ̈ܳܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܥܢܳܢܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܥܰܪܦܶܠܐ ܡܶܬܛܰܠܩܺܝܢ ܥܰܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܫܕܶܐ ܠܕܳܘܝܽܘܬܶܗ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܣܠܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܶܗ. ܠܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܣܟܺܢܐ ܒܒܶܗܬܬܶܗ. ܟܰܕ ܡܚܰܣܝܳܢܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ܆ ܢܺܐܚܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘ̄ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܠܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܰܕ̄

 

(ܝ̄ܛ) ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܓܳܐܰܪ ܘܰܡܙܰܢܶܐ ܥܰܡ ܒܰܪܬ ܓܶܢܣܶܗ܀ ܐܰܘ ܐܰܢܬܬܐ ܗܳܟܘܳܬ ܕܥܰܡ ܐܚܝܳܢ̈ܶܝܗ̇ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ ܕܡܳܗ̇[37]

ܢܳܡܽܘܣܐ ܝܰܗܒܬ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܫܰܪܰܪܬ ܒܝܰܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܘܥܳܒܽܘܕܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܢܶܛܪܺܝܘܗܝ ܐܳܕܳܡ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܢܺܐܚܽܘܢ ܒܶܗ. ܘܟܽܠ ܕܰܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܺܝܫܐ ܢܶܥܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܘܬܐ ܢܡܽܘܬ. ܘܥܰܠܗܳܕܐ ܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܐ ܡܳܪܽܘܕܐ ܘܥܰܒܕܐ ܡܰܪܓܙܳܢܐ. ܘܰܫܘܰܪ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܐ ܘܕܳܫ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܘܶܐܬܬܰܫܠܰܡ ܠܗܰܘܢܐ ܡܰܣܠܝܐ ܘܠܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܣܥܳܐ ܘܰܐܡܪܰܚ ܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܘܰܚܛܐ ܙܦܠܢ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܨܳܕܶܗ ܣܳܛܳܢܐ ܘܰܒܦܰܚܐ ܗܳܢܐ ܚܳܢܶܩ ܠܶܗ܆ ܗܐ ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܐ܆ ܘܗܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܦܰܘܫܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ. ܘܰܕܢܶܛܰܪ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ 201r 380 ܒܟܽܠܶܗ ܫܰܪܟܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܠܶܠ ܪ̈ܽܘܫܥܰܘܗܝ ܠܚܺܝ ܚܛܺܝܬܶܗ. ܐܰܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ. ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܪܰܒܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܝܰܗܒ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܘܒܺܐܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܗܳܫܐ

 

(ܟ̄) ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܐ ܘܢܳܦܶܠ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬܐ[38].

ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܥܒܰܕܬ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܒܰܥܡܳܕܐ ܩܰܕ̄. ܘܰܐܘܣܶܦܬ ܩܪܰܝܬ ܘܩܰܪܶܒܬܳܢ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܟܳܗܢܽܘܬܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܣܳܛܳܢܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܪܰܦܝܽܘܬܐ ܘܠܐ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܐܰܫܪܰܥ ܘܰܐܦܶܠ ܠܰܢ ܒܓܽܘܡܳܨܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܟܰܕ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܒܺܝܫܐ ܐܰܥܡܰܪܢܰܢ ܚܛܺܝܬܐ ܗܳܕܐ ܒܰܢ ܘܰܐܫܠܶܛܢܰܢ ܥܰܘܠܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ. ܘܰܦܠܰܚܢܰܢ ܒܶܗܬܬܐ ܠܟܽܘܐܳܪܰܢ. ܘܰܢܦܰܠܢܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܰܢ ܪܰܒܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ ܕܶܐܬܦܩܶܕܢܰܢ ܕܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܝܢܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܛܺܝܬܐ܇ ܘܰܒܗܽܘܢ ܢܫܰܡܫܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܐ ܘܥܳܒܽܘܕܐ. ܗܐ ܫܰܡܶܫܢܰܢ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܫܥܐ ܘܥܰܘܠܐ. ܒܪܶܓܬܐ ܢܕܺܝܕܬܐ. ܘܰܒܙܳܢܝܽܘܬܐ ܛܰܡܐܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܳܢܐ ܦܠܳܢ ܕܰܥܒܰܕ ܙܦܠܳܢ. ܘܰܐܥܺܝܩ ܠܪܽܘܫܡܐ ܩܰܕ̄ ܕܩܰܒܶܠ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܶܗ܆ ܪܽܘܚܐ ܒܺܝܫܬܐ ܐܰܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܶܗ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܗܐ ܡܶܬܓܰܪܓܰܚ. ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܶܗ. ܡܳܪܝܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ ܚܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܘܚܰܕܶܬ ܒܶܗ ܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܬܩܰܢܬܐ ܬܶܦܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܪܽܘܚܳܟ ܡܒܰܣܰܡܬܐ ܬܕܰܒܪܺܝܘܗܝ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܠܥܰܘܠܶܗ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢܬ ܠܪܽܘܫܥܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܚܰܠܶܠ ܐܰܢܬ ܒܙܽܘܦܳܟ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܰܠܓܐ ܡܚܰܘܰܪ ܐܰܢܬ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܠܫܶܗ. ܘܡܳܪܶܩ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܨܳܐܬܶܗ. ܟܰܕ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܡܶܢ[39] ܛܰܐܡܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܟܰܦܰܪ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܢܕܺܝܕܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܳܪܝ ܕܩܰܒܶܠܬܳܝܗܝ ܠܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܝܟ. ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܒܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܢܝܐ ܒܟܳܗ̈ܢܰܝܟ. ܘܚܽܘܣܳܝܐ ܓܡܺܝܪܐ ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܫܽܘ̄ ܘܺܐܝܩܳܪܐ 201v 381 ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܐܰܒܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ ܘܠܰܒܪܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕ̄

 

(ܟ̄ܐ) ܨܠܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܟܳܗܢܐ ܘܰܡܫ̄ܡ ܐܰܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ ܕܡܶܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܚܛܺܝܬܐ ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܠܳܗ̇ ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܗܘܳܐ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܘ ܐܶܢ ܟܰܕ ܥܳܠܡܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘ̄ ܘܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܚܛܺܝܬܐ ܘܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ[40]

ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܰܢ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܐ. ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܐ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܐ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢܬ ܐܰܟܬܐ. ܚܽܘܪ ܒܗܳܢܐ ܥܰܒܕܳܟ ܕܳܘܝܐ. ܕܺܐܝܬܰܘ̄ ܗܘܳܐ ܡܶܠܚܐ ܘܰܣܪܐ ܒܝܰܕ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ ܘܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܫܪܶܟ ܠܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܠܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܫܪܐ ܠܕܶܚܠܬܐ. ܘܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܟܰܬܡܐ ܒܰܣܝܳܢܐ ܣܰܪܝܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܇ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ ܠܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ܇ ܟܰܕ ܗܰܕܳܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ܆ ܗܰܕܳܡܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܩܢܳܐ ܟܺܐܒܳܐ ܘܶܐܬܟܪܰܗ ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܕܰܐܒܺܝܕܽܘܬ ܗܰܘܢܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܚܺܝܩܐ ܡܶܢܳܟ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ ܡܰܪܺܝܪܬܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܗܳܫܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܚܛܺܝܬܶܗ܆ ܘܺܝܕܰܥ ܠܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܪܽܘܫܥܶܗ܆ ܘܗܐ ܓܳܥܶܐ ܒܚܰܫܐ ܘܒܳܟܶܐ ܘܡܰܝܠܶܠ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܐܰܒܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ܆ ܚܛܺܝܬ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܫܳܘܶܐ ܐܢܐ ܕܰܒܪܳܟ ܐܶܬܩܪܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܙܳܢ̈ܝܳܬܐ ܒܰܕܪܶܬ ܥܽܘܬܪܳܟ. ܘܒܰܫܪܺܝܚܽܘܬܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ ܛܰܠܩܶܬ. ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܡܳܪܝܐ ܐܰܒܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ܆ ܘܚܽܘܢܰܝܢܝ ܐܳܘ ܚܰܢܳܢܐ. ܚܰܣܐ ܠܺܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ. ܪܰܒܐ ܗܝ ܚܛܺܝܬܝ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܫܒܰܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܐܶܬܩܰܪܒܶܬ. ܘܰܐܝܟܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܚܽܘܣܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܐ. ܘܟܰܕ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܗܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ܆ ܘܳܐܦ ܐܶܢܐ ܘܟܽܠܰܢ ܥܰܡܶܗ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܚܽܘܣܳܝܐ. ܚܽܘܣ ܡܳܪܝܐ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܕܳܘܝܐ ܘܛܳܥܝܐ ܕܰܦܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܠܕܺܝܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܙܳܟܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܘܚܰܣܳܝܗܝ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܟܽܠܰܢ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕ̄

 

(ܟ̄ܒ) ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܫܰܩܳܪܐ ܘܰܡܚܰܒܠܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܒܶܗܬܬܐ ܘܝܳܗܶܒ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܐ[41]

ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܐ܇ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ 202r 382 ܕܥܳܠܡܐ. ܘܰܐܣܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܟܰܕ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܝܰܗܒ. ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܝܳܡܬܐ ܫܰܟܶܢ. ܘܠܰܡܡܰܚܰܝܬܐ ܒܝܰܕ ܓܫܳܦܐ ܕܩܰܪܢܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܶܗ. ܐܰܣܺܝ ܡܶܢ ܪܶܕܝܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ܇ ܐܰܣܳܐ ܘܰܠܗܳܢܐ ܥܰܒܕܳܟ ܦܠܳܢ ܡܶܢ ܛܰܐܡܽܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܘܚܰܫܐ ܒܺܝܫܐ ܕܪܶܕܝܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܛܰܐܡܐܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܶܪ̈ܓܶܐ ܘܚܽܘ̈ܬܚܳܬܶܐ ܪ̈ܰܝܽܘܓܬܳܢܶܐ ܕܰܐܬܽܘܢܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܡܶܫܬܓܰܪ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܰܘܩܶܕ ܠܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܡܫܰܩܰܪ ܠܬܶܫܘܺܝܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܐ ܡܛܰܐܡܐܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܐ ܥܰܡ ܒܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ܇ ܕܣܳܡܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܟ ܙܰܪܥܐ ܠܦܪܝܽܘܬܐ ܘܝܽܘܒܳܠܐ ܘܠܰܘ ܠܰܫܪܺܝܚܽܘܬܐ ܘܚܽܘܒܳܠܐ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܗܳܢܐ ܕܰܛܥܳܐ ܘܛܰܘܶܫ ܘܚܰܒܶܠ. ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܐܶܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܐܶܢ ܒܫܶܢܬܐ ܘܶܐܢ ܒܥܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝܐ܆ ܘܕܰܟܳܐ ܘܩܰܕܶܫ. ܚܰܠܶܠ ܘܰܡܪܽܘܩ ܠܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ̈ܳܢ ܠܰܚܫܰܚܬܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܆ ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܐܽܘܪܓܰܐܢܳܘܢ ܠܚܽܘܒܳܠܐ. ܡܪܽܘܩ ܡܶܢ ܛܽܘܠܫܐ ܗܳܢܐ܆ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܰܠܦܰܓܪܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܣܝܳܢܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܢ ܘܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܘܣܶܓܕܬܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܐܰܒܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܰܒܪܐ ܡܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܪܽܘܚܐ ܡܩܰܕܫܳܢܐ ܗܳܫܐ

 

(ܟ̄ܓ) ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܒܰܚܛܺܝܬܐ ܢܳܦܶܠ ܘܦܳܢܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ[42].

ܐܰܒܐ ܛܳܒܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܗܕܳܢܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ܇ ܟܰܕ ܬܳܝܒܺܝܢ ܘܡܶܬܦܢܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܩܰܒܶܠ ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢ ܚܽܘܣܳܝܐ ܘܚܽܘܪܳܪܐ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܢ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܡܽܘ̈ܠܟܳܢܰܝܟ ܡܰܠ̈ܝܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܠܚܰܛܳܝܬܐ ܒܝܰܕ ܡܶܫܚܐ ܕܡܶܫܚܰܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܚܶܢ̈ܓܳܬܐ ܕܩܰܪܒܰܬ ܫܒܰܩܬ ܠܳܗ̇ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܣܰܓܺܝܐܽܘܬܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇. ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ. ܕܳܐܦ ܘܗܳܫܐ ܠܗܳܢܐ ܦܠܳܢ ܕܰܒܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܐ ܠܘܳܬ ܚܽܘܠܛܳܢܐ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܐ ܘܰܫܟܺܝܪܐ ܕܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ 202v 383 ܐܶܬܚܰܠܰܛ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ ܛܰܐܡܐܬܐ. ܘܰܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܩܰܕ̈ܫܶܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܥܒܰܕ. ܘܟܰܕ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܘܰܠܪܽܘܫܥܐ ܕܰܣܥܰܪ ܝܺܕܰܥ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܐ ܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܳܐܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܡܶܢܶܗ ܕܝܰܡܐ ܫܦܺܝܥܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܠܚܽܘܣܳܝܶܗ ܟܺܝܬ ܘܰܠܚܽܘܠܳܠܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܶܗ. ܟܰܕ ܡܰܐܣܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ. ܘܡܰܫܦܰܥ ܐܰܢܬ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܳܟ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢܬ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܶܗ ܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܳܬܐ. ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܬܬܚܶܕ ܐܰܝܟ ܚܰܠܳܫܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘ̄ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ܆ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܳܫܐ.

 

(ܟ̄ܕ) ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܢܬܬܐ ܕܰܡܙܰܢܝܐ ܘܩܳܛܠܐ ܥܽܘܠܳܗ̇. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܬܬܰܘܝܐ[43].

ܐܰܠܳܗܐ ܗܰܘ ܫܰܦܝܐ ܘܕܰܟܝܐ. ܕܪܰܚܺܝܩ ܘܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܐ. ܡܳܪܝܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܕܠܐ ܕܚܰܩܬ ܘܠܐ ܢܶܕܰܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܗܳܝ ܐܰܢܬܬܐ ܙܳܢܺܝܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܶܪܒܰܬ܇ ܘܫܶܐܠܰܬ ܘܢܶܣܒܰܬ ܚܽܘܣܳܝܐ ܐܳܦ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܗ̇܇ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ ܘܳܐܦ ܠܗܳܕܶܐ ܕܳܘܺܝܬܐ ܦܠܳܢܺܝܬ. ܕܰܚܛܳܬ ܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܒܶܗܬܬܐ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܛܰܐܡܐܬܐ ܕܣܶܥܪܰܬ܆ ܘܰܛܥܳܬ ܠܕܶܚܠܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܕܺܝܢܳܟ ܟܺܐܢܐ. ܘܰܐܘܣܦܰܬ ܚܛܳܗܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܐ. ܟܰܕ ܨܒܳܬ ܕܰܬܚܰܦܶܐ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܝܗ̇܆ ܘܩܶܛܠܰܬ ܠܝܰܠܕܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܠܐ ܙܳܥܰܬ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܬܬܥܺܝܪܰܬ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܶܢܬܐ ܣܳܛܳܢܳܝܬܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܐܶܫܬܰܘܕܥܰܬ ܠܪܰܒܽܘܬ ܚܛܺܝܬܳܗ̇܆ ܘܰܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܫܥܳܗ̇. ܘܰܠܘܳܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܶܗܛܰܬ ܕܬܶܫܰܐܠܝ ܫܽܘܒܩܳܢܐ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܦܶܣܩܰܬ ܣܰܒܪܐ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܶܠܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܳܐܠܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܠܟܺܐܒܳܗ̇ ܩܰܫܝܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܐ܆ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܆ ܘܠܐ ܬܶܓܥܽܘܪ ܒܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܳܗ̇ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܕܺܝܠܰܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇܇ ܘܚܰܣܳܐ ܥܰܘܠܳܗ̇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܺܝܬܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܡܶܬܩܰܒܠܳܢܽܘܬܗ̇ 203r 384 ܘܚܽܘܣܳܝܳܗ̇܆ ܢܶܒܗܰܬ ܒܺܝܫܐ ܕܰܐܛܥܺܝ ܒܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܳܣܒܐ܆ ܬܶܫܒܽܘ̄ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܗܳܫܐ  

 

(ܟ̄ܗ) ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܢܬܬܐ ܕܡܶܬܕܰܒܪܐ ܒܰܩܛܺܝܪܐ[44]

ܡܳܪܝܐ ܕܠܐ ܫܒܰܩܬ ܛܠܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܇ ܟܰܕ ܐܶܬܕܰܒܪܰܬ ܣܰܪܐ ܐܰܢܬܬܶܗ ܡܶܢ ܦܶܪܥܽܘܢ܆ ܘܰܐܫܠܶܛܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܠ ܫܟܺܝ̈ܡܳܝܶܐ ܕܨܰܥܰܪܘ ܠܕܺܝܢܐ ܚܳܬܗܽܘܢ ܒܰܪܬ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܘܳܐܦ ܗܳܫܐ ܡܳܪܝܐ ܠܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢ ܛܢܳܢܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܐܰܡܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܚܰܠܶܨܘ ܗܘܰܘ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ ܣܰܝܶܒܘ ܠܦܰܓܪܳܗ̇ ܕܶܐܬܚܬܶܡ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܐ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܠܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܟ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܒܳܗ̇ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܠܐ ܬܶܬܪܫܶܐ ܒܶܗ ܐܰܘ ܬܶܬܚܰܝܰܒܝ ܘܬܶܬܕܺܝܢܝ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܐܠܗܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܕܛܳܒ ܪܟܺܝܢ ܐܰܢܬ ܠܘܳܬ ܫܽܘܒܩܳܢܐ. ܚܰܠܶܠ ܘܕܰܟܳܐ ܘܚܰܣܳܗ̇ ܡܶܢ ܛܰܐܡܽܘܬܐ ܕܦܰܩܪܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܩܰܕܶܫܶܝܗ̇ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܓܠܶܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܠܳܟ

 

(ܟ̄ܘ) ܬܽܘܒ ܨܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܓܰܢܳܒܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܓܳܢܶܒ[45].

ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܗܘܰܝܬ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܕܰܬܚܰܪܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܬܰܡܣܽܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܚܰܘܺܝܬ ܕܳܐܦܠܐ ܚܰܕ ܙܢܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܦܳܐܶܫ ܕܠܐ ܐܳܣܝܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܡܶܬܐܰܣܶܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܘܰܠܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܠܳܫܐ ܦܠܳܢ܇ ܕܒܰܚܛܳܗܐ ܕܓܰܢܳܒܽܘܬܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܒܶܗܬܬܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ܆ ܘܰܦܢܳܐ ܗܳܫܐ ܠܰܬܘܳܬܐ ܟܰܕ ܐܳܠܶܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܓܳܥܶܐ ܘܒܳܟܶܐ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܣܳܥܰܪ ܒܶܗܬܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܩܰܒܶܠܬ ܠܓܰܝܳܣܐ ܒܰܙܩܺܝܦܐ. ܘܚܰܣܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܐܶܬܚܰܣܺܝ ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܡܶܥܰܠ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܠܐ ܬܶܬܥܗܰܕ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܐ ܐܶܠܐ ܘܰܐܘܣܶܦ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܚܰܣܐ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ܆ ܫܽܘ̄ܒ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܐ 203v 385 ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܆ ܘܫܳܒܽܘܩܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܥܳܛܽܘܝܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ. ܘܠܳܚܽܘܝܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ. ܘܰܡܚܰܠܠܳܢܐ ܕܟܽܘ̈ܬܡܳܬܰܢ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܳܫܐ.

 

(ܟ̄ܙ) ܐܚܪܺܬܐ ܕܥܰܠ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܒܰܙܢܐ ܐܚܪܺܢܐ[46].

ܒܰܫܡܳܟ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕ̄. ܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܐܺܝܕܝ ܕܩܰܒܠܰܬ ܡܶܢܳܟ ܟܳܗܢܽܘܬܐ܆ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܠܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܩܰܛܪܰܓ ܕܰܓܢܰܒ ܘܺܐܝܬ ܥܰܡܶܗ ܥܒܳܕܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܦܠܳܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܠܰܝܬ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܟܰܣܝܐ ܡܶܢܰܢ ܨܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܗܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܕܺܝܢܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܐ ܐܳܡܰܪ ܕܠܐ ܚܰܝܳܒ. ܘܗܐ ܫܳܐܶܠ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܰܘ̈ܛܳܬܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܢ ܕܰܓܶܠ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܳܪܝܐ. ܢܶܬܚܰܘܶܐ ܒܶܗ ܛܢܳܢܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܝܳܒ ܘܗܐ ܡܰܡܣܰܪ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ܆ ܢܶܒܠܰܥ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܚܙܳܝܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܬܶܫܬܓܶܫܝ ܥܠܰܘܗܝ ܢܰܦܫܶܗ. ܬܶܬܢܦܰܚܝ ܟܰܪܣܶܗ. ܢܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܡܥܰܘ̈ܗܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܙܳܐܝܰܥ ܘܢܳܐܶܕ ܐܰܝܟ ܩܳܐܶܝܢ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܶܬܬܠܺܝܛ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܬܶܕܠܰܩ ܢܽܘܪܐ ܡܫܰܢܩܳܢܺܝܬܐ ܒܡܳܐܢ̈ܰܝ ܓܰܘܶܗ܇ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܐ. ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ ܘܳܐܦܶܢ ܐܺܝܬܰܝ ܚܰܛܳܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܺܐܝܬ ܒܰܢ ܚܰܝܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ[47]. ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܘܚܰܘܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܫܪܳܪܶܗ ܕܕܺܝܢܳܟ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܚܰܝܳܒ ܗܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܗܐ ܟܳܦܰܪ ܟܕ ܠܐ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܚܳܙܝܰܬ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܓܙܐ ܪܗܺܝܒܐ ܘܠܰܘ ܡܓܰܡܪܳܢܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܟܰܕ ܠܐ ܨܳܒܶܐ܆ ܒܰܥܒܳܕܐ ܕܟܰܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܐܳܦ ܠܰܚܢܳܢܐ ܒܦܽܘܪܣܳܝܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܗܐ ܐܳܡܰܪ ܡܚܰܪܰܪ ܗܘ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܚܛܳܗܐ ܘܠܐ ܪܓܺܝܫ ܘܠܐ ܚܰܝܳܒ܆ ܚܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܝܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܠܐ ܢܶܬܢܟܶܐ ܡܶܢ ܚܶܪ̈ܡܶܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܕܢܶܟ̈ܣܶܐ. ܘܡܶܢܰܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܟܽܠܰܢ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

 

(ܟ̄ܚ) ܨܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܩܛܰܠ ܩܶܛܠܐ ܘܫܳܐܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܘܢܳܛܰܪ ܠܩܳܢܽܘܢܐ[48].

ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܣܺܝܬܳܝܗܝ ܠܓܰܝܳܣܐ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܩܶܛܠܐ ܕܰܩܛܰܠ ܘܰܕܡܐ ܕܶܐܫܰܕ ܡܚܰܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ 204r 386 ܠܡܰܘܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܚܰܣܺܝܬܳܝܗܝ ܘܰܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܝܳܪܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܐ. ܘܚܰܘܺܝܬ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܨܶܐ ܐܰܢܬ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ. ܘܰܕܠܐ ܚܳܣܶܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܣܽܘ̈ܝܳܒܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܠܥܽܘܬܪܐ ܪܰܒܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܕܒܳܗ̇ ܘܳܐܦ ܡܶܢܩܕܺܝܡ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܡܰܠܟܐ ܙܰܕܺܝܩܐ ܘܰܢܒܺܝܐ ܪܰܒܐ܆ ܕܰܒܓܰܘܪܐ ܘܩܶܛܠܐ ܫܪܰܥ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܠܳܫܐ܆ ܥܛܳܝܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܶܗ ܫܰܟܶܢܬ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܘܰܐܙܥܶܩ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܚܛܺܝܬ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܳܫܐ ܡܳܪܝܐ ܕܳܐܦ ܠܰܢ ܦܰܐܪܪܶܝܣܺܝܰܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ. ܘܳܐܦ ܕܢܶܐܣܽܘܪ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܰܐܪܥܐ ܘܒܰܫܡܰܝܐ ܐܰܫܠܶܛܬ ܠܰܢ܆ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܚܰܣܐ ܘܰܫܪܺܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܠܳܢ ܕܶܐܬܛܰܘܰܫ ܘܶܐܬܦܰܠܦܰܠ ܒܰܕܡܐ ܙܰܟܳܝܐ. ܘܗܳܫܐ ܕܗܐ ܫܳܐܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܝ܆ ܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܥܛܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܒܙܽܘܦܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܠܐ ܢܶܐܪܽܘܥ ܒܳܟ ܒܝܰܘܡܐ ܪܰܒܐ ܕܕܺܝܢܳܟ ܟܺܐܢܐ܇ ܟܰܕ ܡܛܰܘܰܫ ܒܰܕܡܐ ܘܩܶܛܠܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ. ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܐ ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܐ ܡܩܰܕ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܡܶܢܳܟ ܠܶܗ ܢܦܰܩ ܗܳܫܐ ܘܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ

 

(ܟ̄ܛ) ܨܠܘܬܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܡܰܡܪܰܚ ܘܰܡܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܐ ܘܡܶܬܬܘܶܐ[49].

ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܓܰܙܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܘܣܽܘܟܳܝܐ ܕܟܽܠ. ܦܳܪܽܘܩܐ ܕܟܽܠܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܓܳܥܶܐ ܐܢܐ ܣܰܒܪܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܚܰܣܐ ܠܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܦܠܢ܇ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܰܣܥܳܐ ܘܓܰܕܶܦ ܥܠܰܝܟ. ܘܨܰܥܰܪ ܠܪܽܘܚܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܰܪ ܥܰܠ ܫܡܳܟ ܪܰܒܐ. ܘܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܠܐ ܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܥܒܺܝܕ̈ܳܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܥܠܰܝܟ ܡܳܪܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܫܡܰܛ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܰܪܳܚܐ ܒܝܰܕ ܓܽܘܕܳܦܐ. ܘܗܳܫܐ ܐܶܬܬܘܺܝ ܒܝܰܕ ܕܶܐܫܬܰܘܕܰܥ ܪܽܘܫܥܶܗ. ܡܳܪܝܐ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܚܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܫܪܺܝ ܠܗܳܢܐ ܩܶܛܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܕܒܶܗ ܦܟܰܪ ܘܥܰܪܩܶܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܺܝܫܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܥܰܘܠܶܗ 204v 387 ܘܰܠܚܺܝ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ. ܒܝܰܕ ܕܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܐ ܒܺܝܫܐ ܘܗܽܘܦܳܟܐ ܣܰܢܝܐܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܗܰܘܢܐ ܡܰܣܠܝܐ. ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܶܗ ܫܪܺܝ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܳܪܝܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܘܳܬܶܗ ܫܒܽܘܩ ܒܝܰܕ ܕܠܐ ܦܣܰܩ ܣܰܒܪܐ ܐܶܠܐ ܠܘܳܬܳܟ ܦܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܚܠܳܦ ܓܽܘܕܳܦܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ. ܐܰܫܘܳܝܗܝ ܕܫܘ̄ ܐܰܡܺܝܢܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܢ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ

 

ܬܽܘܒ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܢܶܝܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ[50]

(ܠ̄) ܩܰܕܡܐܝܬ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܥܳܡܶܕ ܡܶܢ ܐܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܘܗܳܦܶܟ ܠܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘ̄.

ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܐ. ܬܰܪܥܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܦܳܬܽܘܪܐ ܕܡܰܬܩܰܢ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ. ܡܶܫܟܚܳܢܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܰܦܢܝܳܢܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܡܟܰܢܫܳܢܐ ܕܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ. ܡܩܺܝܡܳܢܐ ܕܢܳܦ̈ܠܶܐ. ܡܙܰܕܩܳܢܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܡܩܰܕܫܳܢܐ ܕܛܰܡ̈ܐܐ. ܡܕܰܟܝܳܢܐ ܕܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ. ܡܚܰܘܪܳܢܐ ܒܙܽܘܦܶܗ ܠܰܡܦܰܠܦ̈ܠܶܐ. ܪܳܥܝܐ ܛܳܒܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܳܬܰܪ ܒܥܳܬܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܫܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܢܰܦܫܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ. ܘܡܰܠܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܘܰܪܫܽܘܡܶܝܗ̇ ܒܰܓܙܳܪܳܟ܆ ܘܰܚܠܽܘܛܶܝܗ̇ ܒܥܳܢܳܟ. ܘܣܺܝܡܶܝܗ̇ ܒܰܛܝܳܪܳܟ. ܘܰܐܥܡܰܪܶܝܗ̇ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢܐ. ܘܰܐܫܘܳܗ̇ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܒܰܨܰܪܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܕܥܰܡܐ ܠܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܕܶܐܪ̈ܶܐܛܺܝܩܽܘ. ܫܰܡܠܳܐ ܗܳܫܐ ܠܳܗ̇܆ ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘ̄. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ ܕܣܶܒܟܰܬ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ܆ ܨܰܠܶܠ ܘܕܰܟܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠ̈ܗܶܝܢ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܟ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܢܰܣܶܩ ܫܘ̄ܒ ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠ ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܟܽܠ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ

 

(ܠ̄ܐ) ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܬܳܐܶܒ ܘܦܳܢܶܐ ܡܶܢ ܐܶܪ̈ܶܐܣܺܝܣ ܕܟܰܐܠܩܺܝ̈ܕܽܘܢܳܝܶܐ ܘܰܕܝܽܘ̈ܠܝܰܢܺܝܣܛܶܐ[51]

ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܠܳܗܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ܆ ܘܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܢܺܐܬܽܘܢ. ܐܰܗܦܶܟ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ 205r 388 ܠܶܒܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ. ܘܰܥܩܽܘܪ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. ܝܺܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܕܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܗܰܓܳܓܳܝܐ܆ ܘܰܕܠܶܐܘܳܢ ܘܟܰܐܠ̈ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕ̄. ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ. ܠܰܐܒܽܘܟ ܣܓܺܝܕܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ ܗܳܫܐ.

 

(ܠ̄ܒ) ܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܡܶܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ[52].

ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܘܓܰܢܒܳܪܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܕܠܰܢܝܳܚܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ ܕܶܒܚܬܐ ܕܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܳܟ. ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܚܰܣܺܝܬ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܝܳܣܐ ܗܳܢܐ ܕܗܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܚܠܳܦ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܦܠܳܢ ܘܰܦܠܳܢ ܕܶܐܬܟܰܬܰܡܘ ܒܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܡܢܰܟܪ̈ܰܝ ܠܰܫܪܳܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘ̄ܒ ܕܒܳܟ. ܚܰܣܳܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܰܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܫܒܽܘܩ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܘܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܐ ܐܶܪ̈ܶܛܺܝܩܳܝܳܬܐ. ܘܰܐܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܩܦܽܘܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܶܫܽܘܟܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܒܰܓܙܳܪܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢܳܟ. ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܚܰܣܶܝܢܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ

 

(ܠ̄ܓ) ܐܚܪܺܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܦܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ[53]

ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܐ. ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܐ. ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܩܽܘܫܬܐ܇ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܒܪܺܝܬܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܚܰܣܳܐ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܝܟ. ܘܰܠܗܳܢܐ ܥܰܒܕܳܟ ܦܠܳܢ܇ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܙܰܦܠܢ. ܘܰܒܠܰܥ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܚܶܪܡܐ ܕܚܺܝܠܐ. ܕܺܐܝܬ̄ܘ ܣܰܝܦܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܳܛܶܠ ܢܰܦܫܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ. ܘܗܳܫܐ ܢܓܰܕܬܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܐ ܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ. ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܚܰܪܰܪܳܝܗܝ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܪܽܘܫܥܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܛܳܠܽܘܡܬܐ ܘܡܰܛܥܝܳܢܺܝܬܐ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܢܫܺܝܓ 205v 389 ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܳܐܝܽܘܬܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܘܡܰܠܐ ܠܶܗ ܡܰܡܠܐ[54] ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܐ ܬܪܺܝܨܐ ܕܢܶܠܒܽܘܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܐܠܶܦܬ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ. ܘܰܒܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܘܰܒܓܰܠ̈ܝܳܬܶܗ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܪܶܥܝܳܢܐ ܬܪܺܝܨܐ. ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ܆ ܠܰܫܡܐ ܣܓܺܝܕܐ ܘܩܰܕ̄ ܕܪܰܒܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕ̄ ܗܳܫܐ

 

(ܠ̄ܕ) ܨܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܶܐܟܰܠ ܐܰܘ ܐܶܫܬܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐܐ[55]

ܚܰܝܠܐ ܚܰܣܺܝܢܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܰܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܘܰܒܦܽܘܡܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܰܒܠܶܫܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܕܪܶܫ. ܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܗܰܘ ܚܰܝܠܐ ܚܰܣܺܝܢܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܐ ܚܰܣܺܝ ܘܰܛܪܰܕ ܟܽܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܺܝܢ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܩܽܘܪܢܺܝܠܝܘܣ. ܗܽܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܚܰܣܶܐ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܠܟܽܠ ܛܰܐܡܽܘܬܐ ܕܰܒܡܶܐܟܠܐ ܘܡܰܫܬܝܐ ܣܰܝܒܰܬ ܠܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܢܐ ܦܠܳܢ. ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܽܠܰܢ ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܰܡܺܝܢ.

 

(ܠ̄ܗ) ܨܠܽܘܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ[56]

ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܓܰܝܳܣܐ ܒܰܙܩܺܝܦܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܡܰܐܚܝܳܢܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܐ ܕܰܓܢܺܝܙܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܢܶܫ ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܝܳܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܳܪܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ܇ ܕܰܐܓܥܶܠ ܩܠܺܝܕ̈ܶܐ ܕܓܰܐܙ̈ܰܘܗܝ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܟܳܗܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܫܠܛܳܗ̇ ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܫܶܐܠ̈ܳܬܐ ܕܚܽܘܣܳܝܐ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ. ܡܳܪܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܟܪܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܐ܇ ܘܡܰܠܺܝ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ ܒܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܨܶܒ̈ܝܳܢܳܝܶܐ. ܡܳܪܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܠܡܶܬܬܰܓܳܪܽܘ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܡܶܢܳܟ ܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܡܰܪܟܢܺܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܗܽܘܢ. ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܘܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܶܬܓܰܫܰܡܬ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕ̄ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܘ̄ ܐܰܝܟܰܢܐ 206r 390 ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܫܽܘܥܒܳܕܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܫܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬܳܟ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܐܰܢܬ ܗܘ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ. ܕܟܽܠ ܡܐ ܕܬܶܐܣܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܐ ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܆ ܚܰܣܳܐ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܐ ܕܟܽܠܰܢ܆ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܫܠܶܛܬܳܗ̇ ܒܪܰܘܡܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܐ܇ ܠܡܶܫܪܳܐ ܘܰܠܡܶܫܒܰܩ. ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܨܶܐ ܟܽܠ ܘܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ ܘܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܟܽܠ. ܠܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕ̄ ܗܳܫܐ

 

(ܠ̄ܘ) ܨܠܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܥܒܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ[57]

ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܐ ܘܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܐ ܡܦܰܪܢܶܣ ܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܡܳܪܝܐ ܟܰܕ ܡܶܬܪܟܶܢ ܐܰܢܬ ܠܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܟܰܫ̈ܦܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܽܘܝܳܐܝܐ ܘܠܽܘܒܳܒܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܡܨܶܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܚܶܟܡܬܐ ܘܰܒܛܳܒܽܘܬܐ ܡܦܰܪܢܶܣ ܐܰܢܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢܬ ܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܺܝܬܐ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܳܟ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ܇ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܡܫܰܠܰܛܬܐ ܐܰܓܥܶܠܬ. ܐܰܣܽܘܪܝܐ ܘܰܫܪܳܝܐ ܒܰܐܪܥܐ ܘܒܰܫܡܰܝܐ. ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܐ ܗܳܢܐ ܠܰܢ ܝܺܠܺܝ̈ܕܰܝ ܐܰܪܥܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܡܫܰܝܢܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܡܳܢܺܝܬܐ. ܘܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܐ. ܘܰܐܫܘܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܒܡܶܬܩܰܪܒܳܢܽܘܬܐ ܒܳܥܽܘܬܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܰܪܡܶܐ. ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܘܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܰܚܺܝܕܰܬ ܟܽܠ ܐܰܘܫܶܛ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܚܽܘܣܳܝܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܦ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܰܪܓܶܙܘ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ 206v 391 ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܐܢܳܫܳܝܬܐ[58]. ܕܰܒܡܶܠܬܐ. ܕܒܰܥܒܳܕܐ. ܕܰܒܬܰܪܥܺܝܬܐ[59]. ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܟܺܝܬ ܘܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܕܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܕܟܶܐ ܡܶܢ ܨܳܐܬܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܠܠܐ ܢܳܡܘ̈ܣܳܝܘܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ. ܐܺܝܢ ܐܰܠܳܗܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ ܘܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܰܢ ܘܨܳܒܶܐ ܒܬܽܘܪܳܨܰܢ ܘܰܒܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܫܒܽܘܩ ܥܰܘ̈ܠܰܝܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܐܰܣܳܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܘܟܺܐܒ̈ܰܝܢ܇ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ܇ ܢܰܦ̈ܫܳܢܳܝܶܐ ܟܺܝܬ܆ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܠܐ ܬܰܪܚܶܩ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢܰܢ. ܠܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܕܚܽܘܩ ܠܰܢ. ܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܕܳܘܝܽܘܬܰܢ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ ܟܰܕ ܒܣܺܝܪܶܣ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܟܪܺܝܢܰܢ܇ ܘܰܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܠܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܟ ܬܶܚܫܽܘܒ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܐ ܒܰܐܚܪܺܢܐ܆ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܡܰܢ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘܬܰܢ ܐܰܢܬ ܗܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܳܣܝܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܡܳܪܐ ܘܰܐܒܐ ܘܦܳܪܽܘܩܐ ܘܣܰܒܪܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ. ܘܠܳܟ ܫܘ̄

 

(ܠ̄ܙ) ܨܠܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܟܳܗܢܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܺܝܫܐ ܕܡܶܬܬܥܺܝܪ ܒܶܗ ܘܬܳܢܶܐ ܒܚܰܫܐ ܠܳܗ̇ ܘܥܰܠ ܡܰܢ ܕܫܳܐܶܠ ܡܶܢܶܗ[60]

ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܘܕܽܘܟܳܝܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫܬ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܠܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܙܰܡܶܢܬ. ܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝ܆ ܚܰܪܰܪܰܝܢܝ ܡܶܢ ܦܰܚܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܡܶܢ ܚܰܫܐ ܦܠܢ ܕܡܰܐܠܶܙ ܠܺܝ܆ ܕܒܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܟܳܡܢܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܰܩܪܳܒܐ. ܘܠܐ ܬܰܫܠܡܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܺܝܠܝ ܠܥܰܘܳܠܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܐ. ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܶܐܬܟܪܰܗ ܒܰܚܛܺܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܰܢܝܳܚܬܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕ̈ܺܝܫܰܝܟ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ ܦܐܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘ̄ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕ̄ ܗܳܫܐ

 

206v 391 (ܠ̄ܚ) ܨܠܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܪ̈ܰܓܺܝܙܶܐ ܕܦܳܢܶܝܢ ܠܡܶܫܬܰܝܳܢܽܘ

207r 392 (ܠ̄ܛ) ܨܠܽܘܬܐ ܗܳܟܘܳܬ ܥܰܠ ܫܰܝܢܐ ܕܪ̈ܰܓܺܝܙܶܐ

207r 392 (ܡ̄) ܨܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܐܶܣܛܠܐ ܚܰܕܬܐ ܒܶܐܣܟܡܐ

207r 392 (ܡ̄ܐ) ܨܠܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܡܟܺܝܪܽܘܬܐ

207r 392 in margine (ܡ̄ܒ) ܨܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܒܰܪ ܙܰܪ̈ܥܶܐ

207r 392 in margine (ܡ̄ܓ) ܒܽܘܪܟܬܐ ܠܐܢܳܫ

207r 392 in margine (ܡ̄ܕ) ܒܽܘܪܟܬܐ ܠܒܰܝܬܐ

207v 393 (ܡ̄ܗ) ܥܰܠ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܟܳܗܢܐ

207v 393 (ܡ̄ܘ) ܨܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܚܳܙ̈ܩܰܝ ܒܽܐܘܪܚܐ

207v 393 (ܡ̄ܙ) ܨܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܐܢܳܫ ܕܰܐܠܺܝܨ ܘܩܰܪܺܝܒ ܕܰܢܡܽܘܬ

207v 393 in margin (ܡ̄ܚ) ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܚܢܶܩ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ

208r 394 (ܡ̄ܛ) ܨܠܽܘܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܒܚܽܘܬܳܡܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܣܳܝܶܐ.

ܡܳܪܝܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢܘܬܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ܇ ܕܢܶܦܪܫܽܘܢ ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ ܩܰܒܶܠ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ ܬܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܘܬܰܘܕܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܐ ܗܘܺܝ ܠܗܽܘܢ. ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܢܰܪܚܩܽܘܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܘܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܡܳܪܽܘܬܐ ܕܚܰܝܠܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܦܠܚܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܘܢܶܬܡܢܽܘܢ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܘܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢ. ܒܝܰܕ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܪܺܝܫ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܘܩܳܝܽܘܡܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̄ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܫܐ.

208r 394 in margin (ܢ̄ܢ) ܨܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܚܰܡܪܐ ܕܡܶܬܛܰܡܐ

208r 394 in margin (ܢ̄ܐ) ܥܰܠ ܡܶܫܚܐ ܕܡܶܬܛܰܡܐܐ

ܫܠ̈ܶܡܝ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢܝܳܬܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܗܢܐܡ ܐܠܝܠܐ ܕܩܳܪܶܐ ܢܨܰܠܶܐ ܥܠܰܘܗܝ

Avec une nouvelle écriture

208v 395 (ܢ̄ܒ) ܬܽܘܠܒܳܫܐ ܕܶܐܣܟܡܐ.[1] Corr. ܡܢܺܝܘܗܝ

[2] Dans un rituel imprimé: ܡܶܢ ܒܺܝܫܐ ܐܶܬܥܫܶܡ

[3] Corr. ܕܢܶܠܒܫܺܝܘܗܝ

[4] ܘܫܟܝܪ̈ܬܗ؟

[5] ܣܽܘܟܳܝܐ؟

[6] ܚܽܘܣܳܝܐ؟

[7] Il faut ajouter ܒܝܫܐ

[8] Lire ܕܰܐܠܰܢܝ

[9] Om.?

[10] ܒܥܘܬܪܗ؟

[11] Lire ܫܶـ̈ܐܠܬܢ

[12] Lire ܫܶـ̈ܐܠܳܬܝ

[13] Lire ܘܰܥܫ̈ܶܢܝ

[14] Lire ܢܝܳܚܳܟ؟

[15] In margine ܐܠܜܪܘܪ ܡܢ ܐܠܫܝܛܐܢ

[16] 1R 19, 11

[17] In margine ܡܡܬܚܢ ܡܢ ܐܠܫܝܛܐܢ

[18] In margine ܡܜܘܪ ܡܢ ܐܠܫܝܛܐܢ

[19] In margine ܥܠܝ ܐܠܐܝܡܐܢ

[20] In margine ܥܠܝ ܐܠܐܝܡܐܢ

[21] Lire ܒܝܫܐ ou ܒܚܫ̈ܐ

[22] In margine ܐܠܕܝ ܝܓܣܪ ܥܠܝ ܐܠܚܪܡ

[23] In margine ܥܠܝ ܐܠܟܕܒ ܘܐܠܐܝܡܐܢ

[24] In margine ܥܠܝ ܟܠܐܦ ܐܠܟܐܗܢ

[25] In margine ܢܩܜ ܐܠܥܗܕ

[26] In margine ܐܠܕܝ ܝܚܪܡ ܒܓܝܪ ܕܢܒ

[27] In margine ܠܠܙܢܐ ܘܐܠܦܓܘܪ ܘܐܠܩܬܠ

[28] In margine ܨܠܐܗ ܥܐܡ ܠܠܙܢܐ ܘܐܠܟܕܒ ܘܐܠܫܬܡ

[29] Lire ܘܰܐܪܓܶܙ

[30] In margine ܨܠܐܗ ܥܐܡ ܠܠܬܘܒܗ

[31] In margine ܨܠܐܗ ܥܐܡ ܠܠܬܘܒܗ

[32] In margine ܥܠܝ ܐܠܦܓܘܪ ܘܐܠܙܢܐ

[33] In margine ܥܠܝ ܐܠܠܘܐܛܗ

[34] In margine ܕܟܝܬܐ ܐܰܟ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܝܠܝ ܐܠܐ ܒܢܘ̄ ܕܟܝܐ ܟܬܝܒܐ ܘܠܐ ܚܬܝܬ

[35] In margine ܨܠܐܗ ܠܠܙܢܐ ܡܥ ܐܠܚܝܘܐܢ

[36] Job 2, 7.

[37] In margine ܨܠܐܗ ܥܠܝ ܐܠܙܢܐ ܡܥ ܐܒܢܐ ܐܠܓܢܣ

[38] In margine ܨܠܐܗ ܥܠܝ ܟܐܗܢ ܘܘܩܥ ܒܟܛܝܗ

[39] Répété par erreur.

[40] In margine ܥܠܝ ܟܐܗܢ ܝܟܛܝ ܘܝܩܪܒ ܐܘ ܥܠܡܐܢܝ ܘܝܬܩܪܒ

[41] In margine ܨܠܐܗ ܥܠ ܐܠܐܟܢܗ ܘܘܠܥ ܐܠܝܕ؟؟

[42] In margine ܨܠܐܗ ܥܠ ܐܠܕܝ ܝܩܥ ܡܥ ܚܢܦܐ

[43] In margine ܨܠܐܗ ܥܠܝ ܐܠܬܝ ܬܩܬܠ ܛܦܠܗܐ ܘܬܛܪܚ

[44] In margine ܥܠܝ ܐܠܐܡܪܐܗ ܐܠܬܝ ܬܣܩ ܓܨܒܝ

[45] In margine ܥܠܝ ܐܠܣܪܩܗ ܘܐܠܚܪܐܡ

[46] In margine ܥܠܝ ܐܠܠܨܘܨ

[47] Répété par erreur.

[48] In margine ܥܠܝ ܐܠܕܝ ܝܩܛܠ ܩܬܝܠ

[49] In margine ܥܠܝ ܐܠܡܓܕܦ

[50] In margine ܥܠܝ ܐܠܕܝܢ ܝܪܓܥܘܢ ܡܢ ܐܠܗܪܐܛܩܗ

[51] In margine ܥܠܝ ܐܠܬܐܝܒ ܡܢ ܒܕܥܗ ܟܠܩܕܘܢܐ ܘܝܘܠܝܢܐ

[52] In margine ܥܠܝ ܐܠܕܝ ܝܪܓܥ ܡܢ ܐܠܢܣܛܘܪܝܗ

[53] In margine ܥܐܡ ܠܠܕܝ ܝܪܓܥ ܡܢ ܟܠ ܒܕܥܗ

[54] Lire ܡܰܡܠܠܐ

[55] In margine ܥܠܝ ܡܐ ܝܳܘܟܠ ܘܝܫܪܒ ܢܓܝܣ

[56] In margine ܥܐܡ ܠܟܠ ܫܝ

[57] In margine ܥܠܝ ܟܠ ܢܘܥ ܡܢ ܐܠܟܛܐ

[58] Lire ܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ

[59] In margine ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ

[60] In margine ܨܠܐܗ ܠܠܟܐܗܢ ܥܠܝ ܢܦܣܗ ܘܐܦܟܐܪܗ