ܩܢܘ̈ܢܐ ܝܘ̈ܢܝܐ

ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܕܟܠܗ ܟܪܘܟܝܐ ܫܢܬܢܝܐ

ܩܕܡ̄ : ܩܢܘܢܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܚܘܕܬ ܥܕܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܣܘܒܪܗ̇ ܕܙܟܪܝܐ

ܩܢܘܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܣܘܒܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܝܡ ܨܝܕ ܐܠܝܫܒܥ

ܩܢܘܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ

ܩܢܘܢܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܝܘܣܦ

ܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܩܕܡ ܝܠܕܐ

ܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܕܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܕܢܚܐ ܩܕܝܫܐ

ܩܢܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ

ܩܢܘܢܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ

ܩܢܘܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ

ܩܢܘܢܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܡܪܝ ܣܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ

ܩܢܘܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܥܠ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܝܘܡ ܬܪܝܢ ܕܚܫܐ

ܕܝܘܡ ܬܠܬܐ ܕܫܒܬܐ ܕِܚܫܐ

ܕܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܕܫܒܬܐ ܕܚܫܐ

ܩܢܘܢܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܐܪܙܐ

ܩܢܘܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ

ܩܢܘܢܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܝܘܡ ܫܒܬܐ ܪܒܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܩܢܘܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕِܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܡܬܟܪ̈ܟܢܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܪܶܟܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܫܘܢܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

ܩܢܘܢܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܨܠܝܒܐ

 

ܬܘܒ ܒܫܡ ܡܪܢ ܟܬܒܝܢܢ

ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܕܟܠܗ ܟܪܘܟܝܐ ܫܢܬܢܝܐ

ܩܕܡ̄ : ܩܢܘܢܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ

 

ܐܝܺܟܳܘܣ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ : ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ

1- ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܪ̈ܰܛܒܳܢ. ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܒܰܙܒܰܢ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܥܰܬܝܺܩܳܐ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܛܰܦ̈ܣܳܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܡܽܘܫܶܐ ܠܚܶܘܝܳܐ ܥܩܰܠܩܠܐܳ ܗܰܘ ܕܰܥܡܳܠܝܺܩ. ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ. ܡܚܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܀

2- ܗܰܘ ܕܰܡܗܰܕܶܐ ܒܥܰܡܘܽܕܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܝܰܕ ܣܚܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܢܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܀

3- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܡܰܓܢܳܢܘܽܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܐܶܬܩܒܰܥ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܗܳܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܺܬ. ܕܒܶܗ ܟܽܠܰܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

4- ܚܳܕܝܳܐ ܘܕܳܝܨܳܐ ܒܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܐܳ ܕܺܝܠܝ. ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܬܘܽܒ. ܘܥܘܽܫܢܳܐ ܘܣܽܘܬܳܬܳܐ ܀

5- ܩܰܕܶܫܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܚܬܳܗ̇ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܒܰܣܝܺܡܽܘܬܳܐ ܀

ܫܰܬܶܐܣܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܐܳ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐܝܺܬ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܒܰܨܠܝܺܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܟܰܠܶܠܬܳܗ̇. ܘܐܰܝܟ ܕܰܒܬܳܐܓܳܐ ܡܰܦܪܓܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

6- ܫܶܡܥܶܬ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܽܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܝܺܠܶܕܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܰܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܙܥܩܺܝܢ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

7- ܟܰܕ ܚܙܳܬܳܟ ܕܐܶܬܬܠܝܺܬ ܒܩܰܝܣܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܠܳܟ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܩܳܡܰܬ ܒܛܶܟܣܳܐ. ܟܰܕ ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ  ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

8- ܟܰܕ ܡܝܰܩܢܳܐ ܘܪܳܫܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܒܡܽܘܪܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܐ. ܟܰܕ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܢܳܣܒܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝܺܬ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

9- ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܰܗܦܶܟ ܘܡܰܦܢܶܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܚܶܫܘܟܳܝܬܳܐ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܝܺܢ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܀

01- ܐܰܢܬ ܒܰܙܒܰܢ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܗܰܘ ܠܐܳ ܥܒܝܺܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܠܡܽܘܫܶܐ ܚܰܘܝܺܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܟܰܕ ܪܳܫܶܡ ܐܰܢܬ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܕܡܳܟ ܀

11- ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܰܫܟܢܳܐ ܬܰܩܶܢܬ ܠܡܰܥܡܪܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܒܶܗ ܠܶܓܝܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܠܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܩܶܦ ܐܰܢܬ. ܒܚܰܝܠܳܟ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

21- ܐܶܕܰܒܰܚ ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܡܚܰܪܪܳܐ ܡܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܒܰܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܪܕܳܐ ܘܐܶܫܬܰܦܰܥ ܀

31- ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܟܝܺܬ ܕܥܺܕܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ. ܐܶܡܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܥܳܡܰܪܬܳܐ ܚܰܘܝܳܗ̇. ܕܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܪܪܝܺܢ. ܘܰܒܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܀

41- ܠܰܘ ܥܰܠ ܚܳܠܐܳ ܐܶܠܐܳ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܐܝܺܬ ܠܳܗ̇ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ. ܠܥܕܺܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܶܬܥܰܠܝܳܐ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܒܰܬܳܐܓܳܐ ܬܘܽܒ ܗܰܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܨܛܰܒܬܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

51- ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܙܥܶܩܘ ܘܐܶܡܰܪܘ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ. ܒܗܰܘ ܗܰܝܟܠܐܳ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

61- ܪܶܣܡܰܬ ܛܰܐܠܐܳ ܡܶܢ ܫܰܠܗܶܒܝܺܬܳܐ. ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܗܘܳܬ ܒܰܙܒܰܢ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܚܳܐ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܰܡܩܰܕܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܙܥܩܝܺܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ  ܘܰܡܰܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ. ܒܗܰܘ ܗܰܝܟܠܐܳ ܕܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

71- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܪܺܝܩܺܝܢ ܒܰܕܡܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܢܶܙܩܽܘܪ ܗܳܫܳܐ ܐܶܣܛܠܐܳ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ. ܡܶܢ ܩܘܽܠܳܣ̈ܶܐ ܕܫܘܽܒܚܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ  ܒܗܰܘ ܗܰܝܟܠܐܳ ܕܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

81- ܟܰܕ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܦܫܰܛ ܒܐܪܳܙܳܐ ܕܳܢܝܺܐܝܠ. ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܣܰܟܰܪ ܗܘܳܐ. ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܥܶܟܘ ܗܘܰܘ. ܒܝܰܕ ܕܐܶܬܥܰܛܰܦܘ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܩܳܝܽܘܡ̈ܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

91- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܣܛܠܐܳ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܙܩܺܝܪܰܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠܐܳ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܠܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܬܥܰܛܦܰܬ. ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܐܰܟܚܕܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

02- ܒܶܟܝ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܐܶܬܦܰܪܥܰܬ. ܚܰܘܒܬܳܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܡܰܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܟܶܬܒܰܬ. ܚܠܳܦ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܩܶܛܦܰܬ. ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ . ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܡܶܢܶܟܝ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܝܺܬ. ܕܶܢܚܳܐ ܠܰܕܡܰܙܥܩܝܺܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

12- ܟܐܺܦܳܐ ܠܐܳ ܓܙܺܝܪ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܛܽܘܪܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܦܰܣܠܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܦܣܶܩ ܘܐܶܬܬܣܝܺܡ ܒܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܰܝܶܕ ܒܶܗ ܠܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܶܟܝ ܒܙܶܕܩܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ .

22- ܬܰܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܠܶܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ. ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܢܰܗܝܺܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܢܰܐܨܶܕ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܓܐܶܐ ܘܡܰܨܡܰܚ. ܘܰܒܫܘܽܒܚܳܐ ܟܽܠܰܢ. ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܀

32- ܚܕܳܝ ܘܐܶܬܦܨܰܚܝ ܥܺܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ. ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܚܙܰܝܬܝܺܘܗܝ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܟܺܝܬ ܪܓܺܝܓܳܐ. ܕܚܰܬܢܳܐ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܳܐ ܐܰܢܬܝ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܠܳܟ ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܝܺܚܳܐ. ܟܺܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܩܳܠܐܳ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܀

ܩܢܘܢܐ ܕܚܘܕܬ ܥܕܬܐ

ܐܝܺܟܳܘܣ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ : ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܰܪܡܝܺ ܀

42- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܐܰܬܩܶܢ. ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܘܰܡܠܳܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܟܳܢ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܢܙܰܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

52- ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܨܰܒܶܬ ܠܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܳܐ ܘܐܰܬܩܶܢ ܠܥܕܺܬܶܗ. ܢܫܰܒܰܚ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

62- ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ. ܡܰܫܚܳܗ̇ ܠܥܕܺܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܩܢܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܨܰܒܬܳܗ̇ ܒܰܟܠܝܺܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܘܽܬܶܗ. ܢܫܰܒܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

72- ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

82- ܗܰܘ ܕܐܶܡܰܪ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܺܶܐ ܕܐܶܥܡܰܪ ܘܐܶܗܰܠܶܟ ܒܗܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܝܺ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܀

92- ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܠܶܗ ܐܳܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ. ܘܐܰܬܩܶܢ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ܟܝ. ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܙܕܰܥܙܰܥ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܀

03- ܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ. ܠܛܘܽܪ ܣܺܝܢܰܝ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܕܺܬܳܐ ܕܰܡܨܰܒܬܳܐ ܘܩܳܝܡܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܠܬܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܗ̇. ܘܒܳܗ̇ ܣܳܓܶܕ ܗܘܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

13- ܫܶܡܥܶܬ ܫܶܡܥܳܐ. ܗܰܘ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܢܰܚܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܘܽܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܩܥܺܝܬ ܒܰܪܘܳܙܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

23- ܡܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܰܫܒܝܺܚ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܛܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܐܰܝܠܶܝܢ. ܕܰܒܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܳܡܪܺܝܢ. ܟܰܕ ܩܳܥܝܶܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

33- ܒܢܰܝܬ ܘܐܰܬܩܶܢܬܳܗ̇. ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܥܒܰܕܬܳܗ̇ ܟܰܠܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܕܰܡܟܺܝܪܳܐ ܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

43- ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܘܽܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܥܛܝܺ ܐܳܦ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܘܰܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܘܽܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܐܶ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܪܶܨ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܀

53- ܠܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܗܰܝܟܠܐܳ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܘܒܶܗ ܐܰܪܬܝܺ ܗܘܳܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܕܰܫܪܰܐܘܽܘܗܝ ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܡܩܝܺܡ ܐܢܳܐ ܠܶܗ ܀

63- ܡܶܢ ܠܩܘܽܕܡܝܺܢ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܢܨܰܒܬ ܘܰܒܢܰܝܬܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܐܶ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܰܠܶܠܬܳܗ̇. ܘܣܳܡܬ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐܳ. ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܶܘܢ ܬܽܘܩܳܢܰܝ̈ܟ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

73- ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܓܥܳܐ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦ. ܐܰܣܶܩ ܠܚܰܝ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐܶ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

83- ܒܢܰܝܬ ܘܐܰܬܩܶܢܬܳܗ̇. ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܘܣܳܡܬ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓ̈ܰܠܠܐܶ ܘܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐܶ ܕܛܳܪܶܝܢ ܒܳܗ̇. ܕܒܳܟ ܐܶܚܕܰܬ ܓܰܘܣܳܐ ܀

93- ܥܰܠ ܗܳܝ ܟܺܐܦܳܐ. ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܬܰܠܡܝ̈ܺܕܶܐ. ܐܰܩܝܺܡܬ ܠܥܺܕܬܳܟ. ܘܪܰܡܪܶܡܬ ܩܰܪܢܳܗ̇. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܣܳܡܬ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܐܰܬܩܶܢܬ ܒܳܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

04- ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ. ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܢܦܰܠܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܠܛܰܐܠܐܳ ܫܰܚܠܶܦܘ. ܒܝܰܕ ܩܳܠܐܳ ܕܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܐܳ ܕܐܰܒܳܗ̈ܰܳܬܰܢ ܀

14- ܗܰܘ ܕܰܒܡܘܽܪܘܽܢ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܡܰܫܚܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܶܗ ܟܰܠܬܳܐ. ܘܰܥܩܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܰܥ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

24- ܠܰܟܝܰܢܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܢܪܰܡܪܶܡ ܟܽܠܰܢ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܐܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܕܠܐܳ ܫܘܽܪܳܝ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

34- ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܘܽܕܰܘܗܝ ܛܳܒܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ. ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܪܳܥܠܝܺܢ ܡܶܢܶܗ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܐܰܘܰܕܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܘܽܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܶܢ܀

44- ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܐܶܨܛܰܒܬܰܬ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܩܰܕܶܡ ܡܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܐܰܘܰܕܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܘܽܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܶܢ܀

54- ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܒܓܳܓܘܽܠܬܳܐ. ܚܙܳܬܳܟ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܣܳܡܬ ܒܳܗ̇ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܟܰܠܶܠܬ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇. ܒܝܰܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܐܰܘܰܕܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܘܽܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

64- ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܡܫܰܚܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ. ܘܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܡܫܰܚܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܐܰܘܰܕܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܘܽܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

74- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܟܰܠܬܳܐ ܢܰܨܝܺܚܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ  ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܚܕܳܝ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܥܪܰܝܬܝ. ܠܗܰܘ ܕܠܐܳ ܡܶܬܥܪܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܐܳ. ܚܕܳܝ ܝܰܬܝܺܪ ܐܳܘ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ. ܕܐܶܬܚܙܺܝܬܝ ܕܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܛܥܢܝܺܘܗܝ. ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

84- ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܝܺܢܰܝ. ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܰܒܝ̈ܳܬܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܘܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܀

94- ܠܶܟܝ ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܕܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܕܗܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܟܝ ܗܘܳܐ. ܘܨܳܪ ܛܘܽܦܣܶܟܝ ܡܶܢ ܛܘܽܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܕܒܶܗ ܦܩܰܕ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܶܟܝ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܀

05- ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܡܶܬܗܰܘܢܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܒܶܟܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܗܘܳܬ. ܠܰܘܛܰܬ ܚܰܘܳܐ ܕܒܰܥܒܳܪ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ. ܘܒܶܟܝ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ ܗܝܳ ܚܰܪܒܳܐ. ܕܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܢ ܢܳܛܽܘܪܳܐ. ܘܐܶܬܦܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ. ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܓܰܢܰܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܀

 

ܩܢܘܢܐ ܕܣܘܒܪܗ̇ ܕܙܟܪܝܐ

ܐܝܺܟܳܘܣ ܚܡܝܺܫܳܝܳܐ . ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܓܰܐܝܳܐ

15- ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ ܝܺܣܰܪܐܠܳܝܳܐ. ܐܶܬܕܰܪܫܰܬ ܐܘܽܪܚܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܘܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܘܦܰܪ̈ܳܫܰܘܗܝ ܒܶܗ ܐܶܬܛܰܒܰܥܘ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ ܐܰܙܥܶܩܘ. ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܀

25- ܥܝܺܪܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܕܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܰܝܬܝܺ. ܕܡܶܢ ܐܶܠܝܺܫܒܰܥ ܥܩܰܪܬܳܐ ܕܣܶܐܒܰܬ. ܕܢܰܚ ܦܺܐܪܳܐ ܕܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ ܘܰܒܝܰܠܕܶܗ ܝܺܗܘܽܕ ܬܶܩܥܶܐ ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܀

35- ܠܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ ܥܳܒܰܪ ܫܰܪܒܶܟܝ. ܐܳܦ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܦܳܐܕܳܐ. ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ. ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܘܐܰܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܘܰܚ ܓܶܝܪ ܡܶܢܶܟܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܡܛܰܠܩܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܠܐܳ ܡܳܝ̈ܘܽܬܶܐ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

45- ܥܰܫܶܢ ܘܫܰܪܰܪ ܠܠܶܒ̈ܰܘܳܬܰܢ ܒܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܬܶܐܣ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

55- ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܟܰܕ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܣܰܒܪܶܗ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀

65- ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܬܰ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ. ܐܰܦܝܺܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ . ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

75- ܫܶܡܥܳܐ ܡܳܪܝ. ܕܡܶܬܝܺܬܳܟ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܟܰܕ ܫܶܡܥܶܬ. ܙܳܥܶܬ ܘܐܶܬܒܰܠܗܝܺܬ. ܘܰܗܘܝܺܬ ܒܪܶܥܠܐܳ ܘܰܩܥܝܺܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܪܰܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

85- ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܦܺܐܪܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܰܝܬ. ܕܐܰܣܘܽܪ̈ܶܐ ܥܰܩܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܟܰܕ ܪܳܡܙܺܝܢ ܥܰܠ ܐܶܡܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܘܽܪܩܳܢܰܢ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

95- ܟܰܕ ܐܶܨܛܒܺܝܬ. ܕܰܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܚܰܘܳܐ. ܐܶܡܰܢ ܬܶܫܪܶܐ ܘܬܰܥܒܰܪ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܬܶܬܒܰܣܰܪ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܘܽܪܩܳܢܰܢ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

06- ܡܶܢ ܠܶܠܝܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ. ܕܰܬܚܰܘܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܟܘܬܡ̈ܳܬܝ ܘܬܶܥܛܶܐ. ܘܰܒܢܘܽܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܬܰܪܶܨ ܠܗܰܠܟ̈ܳܬܝ. ܘܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܬܰܥܕܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀

16- ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܪܺܝܫ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐܳ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܕܠܐܳ ܒܰܥܝܳܕܳܐ ܐܝܺܬܶܝܗ̇. ܐܶܠܝܺܫܒܰܥ ܠܰܡ ܐܰܢܬܬܳܟ. ܝܳܠܕܳܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܟܰܘܟܒܳܐ ܩܘܽܕܡܰܬ ܢܘܓܗܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܗܶܛ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܀

26- ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܕܰܥ ܗܳܕܶܐ. ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܠܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܰܡܚܠܶܬ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܢܬܰܬܝ ܩܰܫܺܝܫܰܬ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐܝܺܬܶܝܗ̇. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܶܗ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܠܰܡ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܠܐܳ ܐܰܫܰܪܬܳܢܝ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܠܝܺܡ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

36- ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝ ܪܰܥܽܘܡܳܐܝܺܬ. ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܫܓܝܺܫܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܕܒܶܗ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܚܰܒܳܠܬܳܐ ܚܛܝܺܬܳܐ ܒܠܰܥܬܰܢܝ. ܠܐܳ ܬܰܣܠܝܶܗ̇ ܛܳܒܳܐ ܠܰܓܥܳܬܝ.  ܐܶܠܐܳ ܐܰܕܝܺܩ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܩܽܘܕܫܰܝ̈ܟ. ܘܰܫܡܰܥ ܐܶܢܰܩܬܳܗ̇ ܕܐܰܣܺܝܪܽܘܬܝ. ܘܰܥܒܶܕ ܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܠܚܰܝ̈ܰܝ. ܐܰܢܬ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

46- ܙܟܰܪܝܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܘܐܶܬܚܰܪܰܪ. ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܥܰܒܕܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܰܪܶܟ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܡܥܰܩܒܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܝܺܬܐܳ. ܗܳܝ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܡܳܪܝܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܚܶܒ̈ܠܐܶ ܕܰܓܙܺܝܡܺܝܢ ܟܰܕ ܡܩܰܘܶܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܝܺܨܳܐ ܀

56- ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܦܠܝܺܓܝܺܢ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܶܬܬܦܺܝ̈ܣܳܢܐ ܩܰܘܝܺܘ ܠܘܳܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܬܺܒܝܺܠܳܝܳܐ. ܡܶܬܒܰܠܡܺܝܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܕܰܕܠܐܳ ܡܰܦܩܰܒܪܽܘܚܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܦܰܟܪܶܗ. ܟܰܕ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܥܒܰܕ ܠܐܳ ܫܡܺܝܥܬܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

66- ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܕܳܚ̈ܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐܳ ܘܰܕܠܐܳ ܐܰܠܳܗ ܐܶܬܪܡܝܺܘ. ܘܟܰܕ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ. ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܳܫܘ ܗܘܰܘ ܐܰܙܥܶܩܘ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

76- ܙܟܰܪܝܳܐ ܚܙܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܘܩܰܫܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠܩܘܽܕܫܳܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܥܺܝܪܳܐ ܡܥܰܛܰܦ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܣܰܒܪܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܠܐܳ ܬܶܬܩܰܢܰܛ ܐܳܘ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

86- ܥܶܠܰܬ ܘܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܨܠܘܽܬܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܐܳܘ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܐܠܶܝܺܫܒܰܥ ܐܰܢܬܬܳܟ ܝܳܠܕܳܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܠܐܳ ܕܡܰܙܥܶܩ ܘܰܡܫܰܦܶܐ. ܐܘܽܪܚܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܕܐܳܬܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

76- ܗܰܘ ܕܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܘܙܶܒ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܛܰܐܠܐܳ ܗܰܢܺܝܳܐܐ. ܫܰܚܠܦܳܗ̇ ܗܘܳܐ. ܠܗܳܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

86- ܗܰܘ ܕܰܠܥܝܺܪܳܐ ܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܰܝܬܝܺ. ܕܶܐܠܝܫܒܰܥ ܐܰܢܬܬܳܟ ܝܳܠܕܳܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ. ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܝܘܽܚܰܢܳܢ. ܘܗܽܘ ܢܰܐܠܶܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܰܙܥܩܽܘܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

96- ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ. ܘܒܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܬܘܽܒ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ. ܘܐܝܺܬܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܬܝܺܚ ܥܰܠ ܣܰܘܦ̈ܶܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܢܶܩܥܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

07- ܥܰܠ ܛܘܽܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܚܙܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐܳ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܝܳܩܶܕ ܗܘܳܐ. ܠܶܟܝ ܩܰܕܶܡ ܨܳܪ ܗܘܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܫܪܳܬ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ ܘܠܐܳ ܚܰܪܶܟܬܶܗ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

17- ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ. ܠܘܳܬ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܣܰܒܪܶܗ ܗܘܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܘܽܫܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܐܶܬܦܰܠܰܓ ܗܘܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܦܰܟܪܶܗ ܕܠܐܳ ܢܡܰܠܶܠ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

27- ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܢܶܦܘܽܩ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪ ܗܘܳܐ. ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܕܚܶܙܘܳܐ ܚܙܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠܩܘܽܕܫܳܐ. ܕܰܚܙܰܐܘܽܗܝ ܕܰܒܠܝܺܡ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܪܶܡܙܳܢܳܐܝܺܬ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

37- ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܬܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܕܳܠܶܩ ܘܠܐܳ ܝܳܩܶܕ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܩܪܳܗ̇ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܛܘܽܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܝܺܕ. ܕܒܶܗ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

 

ܩܢܘܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܣܘܒܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

47- ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܒܦܘܽܩܕܳܢܳܐ. ܡܚܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܟܽܝܬ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܦܰܠܓܶܗ ܗܘܳܐ ܘܣܰܛܪܶܗ ܒܬܶܗܪܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܣܘܽܡܳܩܳܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܝܺܣܰܪ̈ܐܠܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܒܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܓܰܘܶܗ ܒܰܪܓܶܠ. ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܀

57- ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܩ̈ܳܠܐܶ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܟܶܢܳܪ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܘܝܺܕ ܗܰܘ ܐܰܒܘܽܟܝ ܩܰܕܡܳܐ. ܫܡܰܥܝ ܒܪܰܬܝ ܘܰܚܙܳܝ ܘܨܽܘܬܝ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܕܪܺܫܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܕܐܰܝܬܝܺ ܠܶܟܝ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܠܶܟܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܝܺܬܳܐ ܀

67- ܕܰܠܡܳܐ ܬܰܣܒܪܺܝܢ ܐܳܘ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܒܰܢܟܺܝܠܽܘܬܳܐ ܣܰܒܰܪܬܶܟܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܚܳܕܶܐ ܐܢܳܐ ܕܝܢ ܕܰܚܙܺܝܬ ܠܝܺ. ܡܥܰܩܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܡܶܠܰܝ̈ܟܝ. ܪܘܰܙܝ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܐܰܝܟܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܨܳܒܶܐ. ܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܒܳܛܠܝܺܢ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܒܦܘܽܩܕܳܢ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

77- ܠܙܳܡܪ̈ܰܝ ܬܶܫܒܘܽܚܬܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܡܥܺܝܢܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܰܡܩܰܠܰܣܬܳܐ. ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܠܶܟܝ ܘܰܥܶܕ̈ܝ ܘܟܰܢܶܫ̈ܝ. ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ ܥܰܫܶܢ̈ܝ ܐܳܦ ܫܰܪܰܪ̈ܝ. ܘܰܒܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܐܰܫܘܺܝ ܀

87- ܗܳܐ ܡܰܛܝܺ ܠܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܡܠܶܟ. ܕܠܐܳ ܢܶܥܢܰܕ ܫܰܒܛܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܝܺܬܶܗ. ܕܗܰܘ ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢܝ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܝܺܠܶܕ. ܛܠܝܺܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ ܀

97- ܛܶܐܒܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܐܠܰܗܳܐ ܗܘ. ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܗܳܐ ܣܰܒܰܪܬܶܟܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܬܙܽܘܥܺܝܢ ܡܶܢܝ ܐܳܘ ܕܠܐܳ ܡܘܽܡ. ܗܰܘ ܕܡܰܐܠܽܘܢ ܡܶܢܶܟܝ ܙܳܐܰܥ ܐܢܳܐ. ܠܡܽܘܢ ܩܰܢܝܺܛܰܬܝ ܡܶܢܝ ܐܳܘ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܰܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܛܳܒ ܩܰܢܝܺܛ ܐܢܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

08- ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܝܺܠܬܳܐ. ܠܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܽܘܡ. ܘܰܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܙܥܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܀

18- ܝܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܰܢܒܺܰܝܳܐ. ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܠܥܶܙ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܕܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܺܠܰܦ ܕܶܝܢ ܛܳܒ ܡܶܬܝܰܐܝܒܳܐ ܐܢܳܐ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܫܳܪܝܳܐ ܢܽܘܪ ܐܠܰܗܘܬܳܐ. ܒܰܟܝܳܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܒܚܽܘܝܳܕܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܀

28- ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܢܳܐ. ܒܕܶܚܠܐܶ ܪܰܒܳܐ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܰܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܫܒܰܩܬܶܗ. ܘܨܶܝܕܰܝܟܝ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܶܝܪ ܛܰܐܠܐܳ ܕܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܐܰܓܶܢ ܘܰܫܪܳܐ. ܗܽܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܒܟܰܪܣܶܟܝ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

38- ܢܶܬܗܰܘܢܰܢ ܠܶܒܝ ܠܐܳ ܡܶܫܟܚܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܘܚܰܝܠܐܳ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܦܶܬܓ̈ܳܡܰܝܟ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡܝ ܕܳܪܶܫ ܐܰܢܬ. ܥܰܡ ܟܽܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܠܐܳ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܘܥܰܡ ܫܽܘܘܕܳܥ̈ܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܢܳܡܘܽܣܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܠܐܳ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܕܒܰܛܢܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܓܰܒܪܳܐ ܀

48- ܣܒܺܝܣܺܝܢ ܫܘܽܦܪ̈ܰܝܟܝ ܐܳܘ ܛܠܝܺܬܳܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝ ܐܪܳܙܶܟܝ ܠܰܟܝܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܰܘ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܒܶܣܪܳܢܳܐܝܺܬ ܩܰܒܶܠܬܝ ܒܬܶܗܪܳܐ ܒܟܰܪܣܶܟܝ ܐܳܘ ܙܗܺܝܬܳܐ. ܕܠܶܟܝ ܓܶܝܪ ܨܳܪܘ ܛܘܽܦܣܳܐ ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܒܡܰܙܥܩܽܘܬ ܒܘܕ̈ܳܩܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠ. ܫܽܘܘܕ̈ܳܥܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀

58- ܓܳܗܪ̈ܳܢ ܒܬܶܡܗܳܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܒܝܽܘܡ ܕܘܽܟܪܳܢܶܟܝ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܓܶܝܪ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܠܐܳ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܫܰܢܝܺܬܝ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܘܳܬ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܗܳܫܳܐ ܟܰܠܶܠܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܟܝ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

ܟܰܕ ܥܰܠ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܀

68- ܨܶܝܕ ܥܘܽܩܳܒܳܐ. ܠܐܳ ܬܘܽܒ ܬܶܚܒܽܘܨ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܕܗܳܐ  ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܒܡܶܠܬܳܟ ܩܰܒܶܠܬ. ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܟܽܘܠܺܝ ܐܶܬܡܠܝܺܬ. ܣܒܰܪܬܳܟ ܓܶܝܪ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܝ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܐܰܢܬ. ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܀

78- ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܠܶܟܝ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܶܟܝ. ܟܰܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܓܶܝܪ ܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܐܶܬܓܒܺܝܬܝ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܀

88- ܫܠܶܡ ܠܶܗ ܡܶܟܺܝܠ. ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܰܒܪܳܡ ܟܰܕ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܒܳܟ ܘܰܒܙܰܪܥܳܟ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܝ ܐܳܘ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܐܶܨܛܒܝܺ ܕܢܶܕܢܰܚ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܦܳܐܪܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

98- ܐܰܢܬ ܕܰܒܓܰܘ ܚܽܘܪܺܝܒ. ܥܰܠ ܛܘܽܪܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ. ܘܰܒܣܰܢܝܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܡܳܟ ܚܰܘܝܺܬ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܀

09- ܐܰܢܬ ܕܰܒܝܰܕ ܥܝܺܪܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܫܠܰܚܬ ܠܠܐܳ ܡܚܰܬܰܢܬܳܐ. ܘܰܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܡܰܢ ܫܰܪܝܰܬ ܘܒܰܛܠܰܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܀

19- ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܙܥܩܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܝܺ ܐܳܡܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ. ܐܰܓܶܢ ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

29- ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܝܺܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܩܰܒܶܠܝ ܡܶܠ̈ܰܘܗܝ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܶܟܝ. ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܪܳܡܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ ܐܰܨܶܕܝ ܘܰܚܙܳܝ. ܓܽܘܫܡܶܟܝ ܐܳܦ ܢܰܦܫܶܟܝ ܛܰܝܶܒܝ ܠܓܳܒܽܘܠܶܟܝ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܢܶܬܓܰܫܰܡ ܘܢܶܕܢܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܢܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

39- ܗܰܘܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܡܶܙܕܟܶܐ. ܡܶܢ ܡܽܘܢ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܦܰܢܝܰܬ ܠܥܝܺܪܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܬܳܗܪܳܐ ܐܢܳܐ ܒܐܪܳܙܳܐ ܫܒܝܺܚܳܐ ܕܠܝܺ ܗܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ. ܙܗܺܝܬ ܘܰܚܕܺܝܬ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܐܶܠܐܳ ܟܳܘܙܳܐ ܐܢܳܐ. ܚܶܘܝܳܐ ܠܐܶܡܝ ܥܰܓܢܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ. ܘܩܳܢܛܳܐ ܐܢܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܛܘܽܥܝܰܝ ܡܰܠܶܠܬ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܒܺܝܒܳܐ ܐܢܳܐ. ܕܡܰܙܥܩܰܬ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

49- ܛܠܺܝܬܳܐ ܗܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܦܰܢܺܝ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܝܰܬܝܺܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܣܳܒܪܰܬܝ. ܥܣܶܩ ܫܰܪܒܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܟܰܕܽܘ ܕܳܪܫܰܬܝ ܐܶܬܬܦܺܝܣ ܠܡܰܡܠܠܐܳ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܝ. ܠܰܘ ܓܒܽܘܠܝܰܐ ܗܘ ܫܰܪܒܶܟܝ ܠܐܳ ܬܶܬܚܪܺܝܢ. ܗܰܝܡܶܢܝ ܘܐܰܫܰܪܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܰܠܠܶܬ. ܘܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

59- ܡܶܢ ܒܳܪܝܰܢ ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ. ܦܰܢܝܰܬ ܠܥܝܺܪܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܢܗܶܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܢܶܬܚܰܘܶܐ. ܣܳܗܶܕ ܠܝܺ ܗܰܘ ܕܫܰܠܚܳܟ ܕܡܰܫܟܒܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܠܐܳ ܝܳܕܥܳܢܝ. ܥܶܢܝܳܢܝ ܕܰܥܣܶܩ ܠܝܺ ܕܐܶܡܰܪܬ ܕܝܳܠܕܳܐ ܐܢܳܐ. ܘܩܳܢܛܳܐ ܐܢܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܛܘܽܥܝܰܝ ܡܰܠܶܠܬ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܒܺܝܒܳܐ ܐܢܳܐ ܕܡܰܙܥܩܬ ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

69- ܦܐܶܐ ܡܺܐܡܪܶܟܝ. ܪܳܡ ܕܶܝܢ ܫܰܪܒܶܟܝ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܦܰܢܺܝ ܥܺܝܪܳܐ ܠܟܰܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܕܬܶܕܥܺܝܢ ܡܘܽܢ ܕܐܶܡܪܶܬ. ܕܠܰܘ ܥܝܳܕܰܐ ܗܘ ܕܓܰܘܳܐ. ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܪܶܫܡܶܬ ܠܶܟܝ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܕܡܶܬܓܰܫܰܡ ܒܶܟܝ. ܘܕܳܢܰܚ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ. ܘܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

79- ܫܳܠܡܳܐ ܐܢܳܐ ܠܡܶܠܰܝ̈ܟ ܐܳܘ ܡܰܠܐܰܟ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܣܰܒܰܪܬ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܬܰܩܢܶܬ ܐܳܦ ܛܰܝܒܶܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܶܐ ܥܰܡ ܗܰܘܢܳܐ. ܢܗܶܐ ܠܝܺ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܘܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ ܒܺܝ. ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܐܶܨܛܒܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܢܶܠܒܫܺܝܘܗܝ ܠܐܳܕܳܡ ܘܢܶܦܪܩܝܺܘܗܝ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ . ܘܐܶܢܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

89- ܬܶܓܫܽܘܦܝ ܒܶܟܝ ܐܳܘ ܚܣܺܝܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܬܰܡܪܰܚܝ ܫܟܺܝܢܬܳܐ ܐܰܢܬܝ ܓܶܝܪ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܘܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܪܳܡܳܐ. ܪܰܡܪ̈ܶܡܝ ܩܽܘܠܳܣܶܟܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܩܳܠܐܳ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܢܫܰܘܫܶܛ ܠܠܐܳ ܒܥܝܺܠܬܳܐ ܒܚܰܕܘܰܬ ܠܶܒܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܙܶܥܩ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܀

99- ܨܶܝܕ ܒܰܛܢܶܟܝ ܪܳܡ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܓܳܗܪܝܺܢ ܟܽܠ ܗܰܘܢܺܝ̈ܢ. ܦܳܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܕܠܘܰ ܛܶܟܣܳܐ ܗܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܥܝܳܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܢܬܝ ܦܣܰܥܬܝ ܘܰܥܒܰܪܬܝܺܘܗܝ. ܣܒܺܝܣܺܝܢ ܫܘܽܦܪ̈ܰܝܟܝ ܘܪ̈ܳܡܺܝܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܠܶܟܝ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܀

001- ܢܘܛܦ̈ܰܝ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܪܕܶܝܬܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ.  ܡܶܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܠܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ ܥܳܒܰܪ ܫܰܪܒܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܚܰܘܝܺܬܝ ܠܰܢ ܟܝܳܢܳܐ ܚܳܒ ܘܰܥܒܰܪܬܝܺܘܗܝ ܠܛܶܟܣܳܐ ܕܢܳܡܘܽܣ ܝܰܠܕܳܐ. ܦܐܶܐ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܒܙܶܕܩܳܐ ܠܡܰܙܥܳܩܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܀

101- ܝܰܩܝܺܪ ܫܰܪܒܶܟܝ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܣܪܝܺܛ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܛܳܒ ܓܶܝܪ ܬܡܝܺܗ ܘܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܐܶܡܶܗ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܠܛܘܽܦܣܶܟܝ ܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܣܶܒܠܬܳܐ ܙܥܰܩ ܕܶܝܢ ܥܠܰܝܟܝ ܕܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܦܐܶܐ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܒܙܶܕܩܳܐ ܠܡܰܙܥܳܩܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܀

201- ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܙܰܗܝܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ ܡܗܺܝܪ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܰܕܪܳܗ̇ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܘܠܐܳ ܝܳܩܶܕ. ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐܪܳܙܳܐ ܫܒܝܺܚܳܐ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܓܕܰܫ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܒܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐܳ. ܦܐܶܐ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܒܙܶܕܩܳܐ ܠܡܰܙܥܳܩܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܀

301- ܒܫܶܡ ܛܘܽܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܩܪܳܟܝ ܕܳܢܺܝܐܝܠ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܐܰܝܟ ܓܶܙܬܳܐ ܚܙܳܟܝ ܗܘܳܐ ܓܶܕܥܘܽܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ. ܕܰܘܝܺܕ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܩܪܳܟܝ. ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܬܰܪܥܳܐ. ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܐܰܙܥܶܩ ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܀

ܩܢܘܢܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܝܡ ܨܝܕ ܐܠܝܫܒܥ

ܪܶܟܢܳܐ ܫܒܝܺܥܳܝܳܐ

 ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

401- ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܟܰܕ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܝܰܩܝܺܪ ܠܶܒܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ. ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܡܛܰܒܰܥ. ܘܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܝܠ ܕܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ ܢܰܙܥܶܩ. ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܐܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

501- ܐܫܩܠܰܬ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܨܶܝܕ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܗܳܝ ܕܐܰܚܝܳܢܬܳܗ̇. ܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܠܗܰܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܙܰܥܩܺܝܢ. ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܐܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

601- ܐܰܙܥܩܰܬ ܗܘܳܬ ܐܠܶܝܫܒܰܥ.  ܟܰܕ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܕܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܝܺ. ܗܳܕܶܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܐܶܬܳܬ ܠܝܺ ܕܐܶܩܰܒܶܠ ܠܗܰܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝܢ. ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܐܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

701- ܠܐܳ ܬܰܣܓܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܡܗ̈ܰܓܓܰܝ ܠܰܙܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܦܰܢܰܛܣܺܝܰܐ ܐܰܓܶܢ ܒܡܰܪܒܥܳܐ. ܡܠܐܶ ܡܶܢ ܩܘܽܕܫ̈ܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܬܗܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ. ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܘ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܀

801- ܟܰܕ ܠܳܥܙܳܐ ܫܰܪܝܺܪ̈ܳܬܳܐ ܐܠܶܝܫܒܰܥ. ܠܘܳܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢܬܝ ܒܢ̈ܫܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ. ܐܶܢܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܠܰܘ ܦܐܺܪܰܐ ܗܘ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܢ ܐܘܽܣܺܝܰܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܘܰܚ. ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܘ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܀

901- ܟܽܠ ܪ̈ܳܢܝܰܝ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬܳܐ ܢܶܙܕܰܓܪܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܓܶܝܪ ܦܺܐܪܳܐ ܫܰܡܰܗܬܶܗ. ܐܠܶܝܫܒܰܥ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܘܟܽܠ ܛܳܠܡ̈ܰܝ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܫܒܝܺܚܬܳܐ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܝܺܢ. ܕܐܳܦ ܠܶܗ ܠܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܘ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

011- ܐܶܣܬܰܪܕܶܬ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܐܰܨܕܶܬ ܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܝ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܦܝܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܝܺܚܬܳܐ. ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܒܛܝ̈ܺܢܶܐ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܬܡܢܶܐ ܘܬܶܛܒܽܘܥ ܝܳܬܳܟ. ܒܡܽܘܢܺܝܛܺܝ ܕܺܝܠܝ ܐܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܪܶܘܙܶܬ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܕܓܰܕܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܚ̈ܰܝܰܝ ܗܘܳܬ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܰܙܥܶܩ ܐܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܀

211- ܩܘܽܡܝ ܩܰܒܶܠܝ ܣܳܒܬܳܐ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܠܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܕܫܳܐܠܐܳ ܫܠܳܡܶܟܝ. ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ ܐܰܢܬܝ ܘܰܡܢܰܨܪܳܐ ܐܰܢܬܝ ܘܪܳܬܡܰܬܝ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠܐܳ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܠܗܰܘ ܕܰܒܕܽܘܟ ܠܐܳ ܡܶܬܥܪܶܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܒܣܰܪ ܟܰܕ ܡܶܬܓܠܐܶ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܒܰܒܪܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܡܶܬܟܪܶܙ. ܟܰܕ ܩܘܽܕܡܰܘܗܝ ܡܰܙܥܶܩ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܀

311- ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܡܪܰܬ ܐܠܶܝܫܒܰܥ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܣܰܝܒܽܘܬܝ ܩܰܒܠܶܬ. ܪܳܡ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܒܰܛܢܶܟܝ ܕܝܺܠܶܟܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܥܩܰܪܬܳܐ ܒܪܰܡ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܕܶܝܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܐܳ ܚܟܺܝܡܰܬ ܓܰܒܪܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܠܥܰܒܕܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܐܢܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܕܶܝܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܒܶܪܝ ܠܰܒܪܶܟܝ ܡܰܙܥܶܩ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

411- ܠܐܶܣܛܠܐܳ ܟܡܺܝܪܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܐܶܬܥܰܛܦܶܬ ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܠܐܳ ܚܳܫ̈ܚܶܐ. ܩܦܽܘܠ ܡܶܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ ܐܰܥܛܶܦܰܝܢܝ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܢܘܽܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܩܘܽܫܬܝܺܢ ܐܰܢܬ ܐܝܺܬܰܝܟ. ܘܒܳܟ ܗܽܘ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܀

511- ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܐܶܡܳܟ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܥܳܒܰܕ ܗܘܰܝܬ ܠܘܳܬ ܝܘܽܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܟ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܬܶܡܠܝܶܘܗܝ ܥܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܠܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ. ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܰܝܬ ܘܠܐܳܕܳܡ ܕܒܰܡܥܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܡܝܺܠ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܚ̈ܶܙܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܥܬܝܺܕ ܗܘܰܝܬ ܕܬܶܫܪܶܝܘܗܝ ܘܬܶܡܠܶܝܘܗܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܀

611- ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܐܳܣܝܳܐ. ܠܘܳܬ ܪ̈ܳܡܝܰܝ ܒܰܐܢܰܢ̈ܩܰܐܣ ܣܳܥܰܪ. ܕܢܶܥܨܽܘܒ ܘܰܢܣܰܡܣܶܡ. ܣܥܰܪܬܳܢ ܡܳܪܝ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܰܪܡܝܢ ܗܘܰܘ ܒܓܶܢܣܰܢ. ܬܚܰܪܪܰܢ ܟܰܕ ܬܶܬܛܰܗܰܡ ܠܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܒܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܠܐܳ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܬܰܫܪܶܝܢ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܳ ܩܶܢܛܳܢܳܝ̈ܶܐ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

711- ܓ̈ܰܠܠܐܶ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܕܚ̈ܰܫܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܥܕܰܘ ܥܠܰܝ. ܘܡܰܚ̈ܫܽܘܠܐܶ ܐܰܒܕܳܢ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ. ܘܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܡܥܰܝ̈ܳܐ ܩܰܝܛܳܝ̈ܶܐ. ܡܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܚ̈ܰܝܰܝ. ܕܡܶܢ ܟܡܺܐܢ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܐܰܠܳܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܕܶܚܠܬܳܟ ܣܰܬܶܬ ܒܝܺ. ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

811- ܡܰܢ ܕܒܰܐܣܘܽܪ̈ܶܐ ܪܡܶܐ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܓܠܝܺܙ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܟܰܕ ܒܳܪܶܐ. ܠܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܕܠܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܗܳܝ ܢܰܘܕܶܐ ܥܰܡ ܦܰܐܪܺܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܕܶܐܠܝܫܒܰܥ ܢܰܐܨܶܕ ܘܢܺܐܬܶܐ. ܘܕܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܡܰܥ. ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܕܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ ܀

911- ܩܛܰܠܬܰܢܝ ܚܰܘܳܐ ܒܦܺܐܪܳܐ ܕܩܶܛܦܰܬ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܘܰܡܫܰܥܒܕܳܐ ܥܒܰܕܬܰܢܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܚܒܳܠܐܳ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ. ܝܶܗܒܰܬ ܠܝܺ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܰܕ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܛܶܥܢܰܬ ܘܙܰܝܚܰܬ. ܘܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܥܶܒܕܰܬ. ܚܠܳܦ ܫܽܘܪܰܥܬܳܐ ܕܐܶܡܳܗ̇ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

021- ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ ܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܒܶܣܪܳܐ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܢܶܬܓܰܫܰܡ ܘܢܶܕܢܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܢܰܢܗܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܘܥܝܰܝ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܳܢܳܐ ܬܰܘ ܦܰܐܝܽܘܬ ܥܠܰܝܡܳܐܝܬܺ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܗܰܘ ܕܠܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

121- ܐܶܬܪܰܗܒܰܬ ܗܘܳܬ ܒܕܶܚܠܐܳ ܐܠܶܝܫܒܰܥ. ܟܰܕ ܠܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܚܙܳܬ ܕܐܰܩܒܠܰܬ ܘܐܶܬܳܬ ܕܬܶܫܰܐܠܝ ܫܠܳܡܳܗ̇. ܩܥܳܬ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܪܬܝܺܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐ. ܕܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܝܺ ܗܳܕܶܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܢ̈ܶܫܶܐ. ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܟܽܠܶܗ ܬܰܣܥܪܰܢܝ. ܫܠܳܡܶܟܝ ܐܰܙܺܝܥܶܗ ܠܥܽܘܠܐܳ ܕܰܒܟܰܪܣܝ. ܕܰܠܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܡܒܰܪܶܟ ܟܰܕ ܡܕܰܝܶܨ ܘܐܳܡܰܪ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܗܰܘ ܕܠܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

221- ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܫܬܰܥܶܐ. ܐܰܙܥܩܰܬ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܒܶܟܝ ܐܶܫܬܰܡܰܫܘ. ܒܶܟܝ ܐܶܬܥܛܝܺ ܗܘܳܐ ܐܫܛܳܪܳܐ.  ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܡܰܢ ܟܶܬܒܰܬ. ܘܫܶܩܠܰܬ ܒܶܟܝ ܣܳܟܳܐ. ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܬܺܐܠܰܕܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܠܟܰܪܣܶܟܝ ܣܳܓܕܳܐ ܐܢܳܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܒܳܗ̇ ܫܪܶܐ ܡܰܙܥܩܳܐ ܐܢܳܐ ܘܐܳܡܪܳܐ ܐܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܗܰܘ ܕܠܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

321- ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܨܶܝܕ ܥܰܒܕܶܗ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܥܪܶܗ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ. ܠܘܳܬܶܗ ܘܐܳܡܰܪ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

421- ܠܗܰܘ ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܘܡܶܢ ܬܳܐܓ̈ܡܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܢܰܙܥܶܩ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

521- ܟܳܘܶܙ ܗܘܳܐ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ. ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܥܰܩܪܳܐ ܕܶܐܠܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ. ܐܳܦ ܕܳܨ ܗܘܳܐ ܘܐܶܬܦܨܰܚ. ܕܐܰܪܓܶܫ ܕܐܶܬܳܐ ܡܳܪܶܗ ܘܣܰܥܪܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

621- ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܀

ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܐܰܙܥܩܰܬ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܠܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܐܳ ܣܳܟ ܦܳܚܡܳܐ ܒܶܟܝ. ܕܗܰܘ ܕܗܳܝ ܓܶܝܪ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ. ܗܳܐ ܒܶܟܝ ܫܪܶܐ. ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܡܕܰܒܰܪ ܀

721- ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܐܶܡܪܰܬ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܝܺܠܝ ܡܰܘܪܒܳܐ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܐܶܨܛܒܺܝ ܕܒܺܝ ܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܐܓܡ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܒܕܶܚܠܐܳ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܀

ܩܢܘܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

821- ܠܰܓ̈ܒܰܝܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܐܰܢܬ ܕܐܶܬܝܺܠܶܕܬ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܥܘܽܡܩܳܐ ܕܠܐܳ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ. ܠܰܬܠܳܬ ܡܢ̈ܰܘܳܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢܬ ܛܰܒܰܥܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܒܦܠܓ̈ܶܐ ܒܡܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܶܫܰܒܰܚ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܀

921- ܦܶܬܓ̈ܳܡܰܘܗܝ ܕܓܰܒܪܺܐܝܠ ܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ. ܠܐܳ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܘܰܒܫܶܬܩܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ. ܡܶܢܫܶܠܝ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܪܺܝ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܩܳܠܐܳ ܕܡܶܢ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܝܺܙܓܰܕܶܗ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܀

031- ܟܰܕ ܪܗܶܛ ܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܡܰܘܥܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܘܡܰܟܪܶܙ ܢܰܗܝܺܪܳܐܝܺܬ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܦ ܡܰܨܡܰܚ ܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ. ܥܰܠ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

131- ܠܐܳ ܗܘܳܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܬܘܽܒ ܒܚܰܝܠܐܳ ܐܳܦܠܐܳ ܒܥܘܽܫܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢܰܢ. ܐܶܠܐܳ ܒܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܰܢ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܠܐܳ ܓܶܝܪ ܐܝܺܬ ܐܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܕܩܰܕܺܝܫ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

231- ܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܠܐܶܡܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܳܐܠܐܳ ܫܠܳܡܳܗ̇. ܒܝܰܕ ܕܐܶܫܬܰܘܕܰܥܬ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܣܘܪ̈ܶܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܀

331- ܥܩܰܪܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܕܡܰܬܩܶܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܢܳܡܘܽܣܳܐ ܥܰܬܝܺܩܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܡܒܰܛܶܠ. ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܕܬܳܐ. ܡܫܰܡܶܫ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܕܐܳܬܶܐ ܀

 

      -#1-

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

431- ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܝܺܠܬܳܐ. ܠܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܳܐ ܝܳܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܽܘܡ. ܘܰܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܙܥܩܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܀

531- ܩܕܳܡ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ. ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܪܳܗܛܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܚܰܕܬܽܘܬ ܦܣܳܩܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ. ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܘܢܳܡܘܽܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܫܪܳܝܳܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܥܰܩܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܢܩܰܕܶܡ ܢܒܰܕܶܩ ܬܘܽܪܳܨܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܡܶܬܰܐܠܗܳܢܽܘܬܳܐ ܀

631- ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ. ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ. ܥܠܶܝܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܬܝܺܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܡܶܬܝܺܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܠܟܽܠ ܐܶܣܰܒܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܢܩܰܕܶܡ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܒܰܥܩܰܪܬܳܐ ܣܳܒܬܳܐ ܕܰܫܒܺܝܚܳܐܝܺܬ ܐܰܦܪܝܰܬ. ܕܠܐܳ ܣܽܘܟܳܝ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

731- ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܽܘܡ ܢܺܒܝܳܐܝܺܬ ܘܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܥܓܰܠ. ܐܶܡܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܒܰܚ ܐܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܢܳܐ. ܟܰܕ ܢܳܣܶܒ ܐܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܢܘܽܗܪܳܐ ܬܡܝܺܗ ܒܟܽܠ. ܡܪܰܡܪܰܡ ܐܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܝ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܀

831- ܐܰܪܥܳܐ ܡܰܢ ܗܳܫܳܐ ܐܰܘܥܝܰܬ ܡܗܰܝܡܰܢ ܒܟܽܠ. ܩܳܠܐܳ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܕܡܰܟܪܶܙ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܕܝܺܩܰܬ. ܕܢܶܣܥܪܰܢ ܒܝܰܕ ܕܶܢܚܶܗ. ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܀

931- ܪܶܘܙܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܳܬܐ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܝܺܙܓܰܕܳܐ. ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܘܽܒ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܚܰܘܝܺܬ. ܟܰܕ ܠܟܽܠܰܢ ܒܰܕܶܩܬ ܘܐܰܟܪܶܙܬ. ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

041- ܢܶܚܬܶܬ ܠܥܘܽܡ̈ܩܶܐ ܗܰܘܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܒܶܠܥܰܬ ܐܳܦ ܛܰܒܰܥܬܰܢܝ. ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܬܰܩܝܺܦܬܳܐ ܕܣܰܓܝܺܐܘܽܬ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܕܰܐܠܳܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܚܰܝ̈ܰܝ ܐܰܢܬ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

141- ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܝܺܕܰܥܬ ܐܰܝܟ ܢܺܒܝܽܘܬܳܐ. ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܣܳܒܳܐ ܘܐܶܡܗܳܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܐܶܡܳܟ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ ܟܽܠ ܫܒܝܺܚܬܳܐ. ܡܰܠܶܠܬ ܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܐܶܡܳܟ. ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܳ ܒܰܪܝܳܐ ܀

241- ܕܠܐܳ ܫܰܠܘܳܐ ܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܐܰܝܟ ܩܳܠܐܳ ܕܩܳܪܶܐ. ܠܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ  ܠܐܳ ܬܶܫܠܐܶ ܡܶܢ ܕܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܰܢܬ. ܕܰܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ. ܗܽܘ ܢܶܫܪܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ. ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

341- ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܒܳܒܠܳܝܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܛܰܐܠܐܳ. ܪܰܣܶܣܬ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܠܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܫܰܘܙܶܒܬ. ܠܐܳ ܓܶܝܪ ܒܳܗܬܝܺܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܀

441- ܐܰܢܬ ܕܰܠܩܳܠܐܳ ܡܫܰܦܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܕܰܪܬ. ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܙܰܡܶܢ. ܬܘܽܒܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܰܟܰܘ ܐܰܡܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܩܳܥܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܀

541- ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܨܝܺܚ ܕܶܠܩܳܐ. ܐܳܦ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܢܰܗܝܺܪ ܙܰܠܝ̈ܺܩܶܐ. ܫܪܳܓܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܡܠܐܶ. ܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܐܳ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

641- ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܨܶܐ ܚܝܺܠ ܟܽܠ. ܠܕܰܒܡܶܨܥܰܬ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܚܰܡܣܶܢܘ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܚܰܬܬ ܘܰܪܣܰܡܬ ܛܰܐܳܠܐ. ܐܰܠܶܦܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܙܰܡܪܽܘܢ. ܕܟܽܠܗܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

741- ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ. ܫܘܽܦܢܺܝܢܳܐ ܡܰܢܥܰܬ ܠܰܢ. ܠܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܨܺܝܒܰܬ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢܬ ܠܥܶܙ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܐܰܢܬ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

841- ܟܶܢܫܳܐ ܠܒܺܝܫ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܠܫܽܘܦܺܢܝܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܬܕܰܡܰܘ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ. ܘܚܳܕܝܳܐܝܺܬ ܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܚܳܐܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

941- ܟܺܐܦܳܐ ܠܐܳ ܓܙܺܝܪ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܀

051- ܗܳܐ  ܩܳܠܶܗ ܕܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܩܪ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܚܰܪ̈ܒܶܐ ܡܰܢܰܥ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܬܰܩܝܺܦܳܐܝܺܬ. ܠܐܘܽܪܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܫܳܐ ܛܰܝܶܒܘ ܘܫܰܦܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܒܬܶܫܒܘܽܚܬܐܳ. ܕܠܶܗ ܟܽܠܰܢ. ܢܶܬܬܦܝܺܣ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܀

251- ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܶܠܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܢܺܒܝܳܐ ܘܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܠܰܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܦܝܺܣ ܕܢܶܣܰܒ. ܠܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ ܘܡܶܬܢܰܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܟܽܠܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܀

351- ܩܳܠܐܳ ܕܰܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ. ܘܐܰܩܝܺܡܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܘܐܰܦܨܰܚ ܠܐܰܚܘ̈ܳܬܶܗ. ܗܽܘ ܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

ܩܢܘܢܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܝܘܣܦ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

451- ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܐܰܥܒܰܪ. ܒܰܪܓܶܠ ܕܠܐܳ ܪܰܛܒܳܐ. ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܛܰܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

551- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ. ܐܶܬܬܰܚܬܝܺ ܨܶܝܕ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܐܶܨܛܰܠܰܡ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܠܐܳ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܢܚܰܘܶܝܘܗܝ. ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

651- ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܚܰܝܳܒܳܐ. ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܢܰܦܢܶܝܘܗܝ ܠܐܰܒܺܝܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܐܺܢܳܐ ܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܫܰܪ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ. ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

751- ܒܚܺܝܠ ܬܘܩܦܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܥܰܫܶܢ ܐܳܦ ܫܰܪܰܪ. ܠܠܶܒܝ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝ. ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܒܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܀

851- ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܗܘܳܐ ܒܕܽܘܡܪܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܺܝܪܳܐ. ܚܰܘܝܶܗ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܀

951- ܐܶܬܬܙܝܺܥ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܳܟ. ܘܰܪܬܰܚ ܗܘܳܐ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܐܶܡܳܟ. ܘܪܶܡܙܳܟ ܐܰܪܗܶܒ ܗܘܳܐ. ܠܛܶܟܣܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܬܳܐ. ܘܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܟ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

061- ܫܶܡܥܶܬ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܶܗ ܪܰܒܳܐ. ܕܚܰܝܠܶܗ ܬܰܩܝܺܦܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ. ܘܰܩܥܺܝܬ ܒܰܪܘܳܙܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

161- ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܥܰܡܳܐ ܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܢܳܡܘܽܣܳܐ. ܕܢܰܫܩܶܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܣܰܟܠܽܘ. ܕܫܰܘܬܳܦܘܽܬܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܠܐܳ ܝܶܕܥܰܬ ܘܰܒܗܶܬܘ ܘܐܰܚܦܰܪܘ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

261- ܟܰܕ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ ܡܶܬܚܰܣܰܕ ܗܘܳܐ. ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܐܶܬܬܥܝܺܪ ܚܰܝܠܐܳ ܗܰܘ ܕܰܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܘܒܰܪܬܝܺܬܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܨܳܒܶܝܢ ܐܰܙܥܶܩܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

361- ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܘܽܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܐܝܺܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀

461- ܒܡܶܬܒܰܪܢܳܫܳܢܘܽܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܗܘܳܐ ܒܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܫܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܶܟܝ ܀

561- ܒܪܶܡܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ. ܐܶܬܬܙܝܺܥ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܒܩܳܠܶܗ ܐܶܡܰܪ. ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܠܐܳ ܬܶܬܦܰܫܰܟ. ܥܰܠ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢܬܬܳܟ. ܕܒܰܛܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

661- ܚܰܕܪܽܘܢܝ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܠܐܳ ܬܶܕܚܰܠ ܐܳܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܥܛܝܺܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܕܡܶܢ ܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܒܰܛܢܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܘܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܐܝܺܬܰܘܗܝ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܀

761- ܥܰܡܳܐ ܠܝܺܛܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܕܳܐ ܨܰܥܪܳܐ ܐܳܦ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܢܶܝܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܛܳܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܓܰܘܪܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

861- ܥܰܡܰܢܘܽܐܝܺܠ ܐܠܰܗܳܐ. ܥܰܡܰܢ ܗܽܘ. ܘܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܚܰܕ ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܘܠܐܳ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܐܰܟܪܶܙ ܘܐܶܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܕܰܫܡܶܗ ܢܶܬܩܪܶܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

961- ܒܣܶܬܳܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܐܶܚܕܰܘ ܗܘܰܘ ܓܰܘܣܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܘܺܝܕ ܒܓܰܘܶܗ ܕܐܰܬܽܘܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܡܶܨܥܰܬ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܳܪܘܽܝܗܽܘܢ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

071- ܒܰܛܢܳܐ ܗܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܢܛܝܺܪܳܐ ܒܓܽܘܫܡܳܗ̇. ܘܰܬܟܺܝܠܐܳ ܥܰܠ ܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܣܳܩܘܽܪ̈ܶܝܗ̇ ܠܐܳ ܕܶܚܠܰܬ. ܐܶܠܐܳ ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܡܰܙܥܩܳܐ ܗܘܳܬ ܘܐܳܡܪܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ ܀

171- ܒܢܶܕܪ̈ܶܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܓܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ ܢܰܣܒܳܗ̇. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܘܢܶܬܥܰܛܰܦ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܠܶܗ ܟܽܠܰܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

271- ܟܰܕ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܳܚܠܰܝ̈ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܀

371- ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܰܒܚܶܠܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܐܶܡܰܪ. ܫܪܳܪܳܐ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܢܰ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܪܳܘܶܙ ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܳܡܰܪ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܀

471- ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ. ܘܗܽܘ ܡܰܐܚܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܦܳܪܶܩ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܠܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

571- ܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܰܕܠܐܳ ܫܳܩܘܽܬܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܗܘܳܐ. ܠܶܟܝ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܒܗܳܝ ܕܰܕܠܐܳ ܢܶܩܦܳܐ ܝܺܠܶܕܬܝܺܘܗܝ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܝܰܬܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

671- ܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܝܰܘܶܣܦ ܒܕܶܚܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܘܰܪܬܝܺܬܳܐ. ܘܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܘܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܐܳ ܥܰܡܶܟܝ. ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܣܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܠܶܗ ܠܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܕܥܰܡܰܢܘܽܐܝܺܠ ܫܪܶܐ ܒܶܗ ܀

771- ܠܰܘ ܡܶܢ ܓܰܘܪܳܐ. ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܒܰܛܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܐܶܡܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ . ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܫܪܶܐ ܒܳܗ̇. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܡܰܪ ܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܳܗܬܝܢܺ ܟܳܦܘܽܪ̈ܶܐ ܕܰܛܠܰܡܘ ܒܰܛܢܳܟ. ܘܰܠܩܽܘܫܬܳܟ ܨܰܥܰܪܘ ܀

ܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܩܕܡ ܝܠܕܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

871- ܚܰܪܰܪ ܚܰܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘ ܠܥܰܡܶܗ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܠܪܰܓܝܽܘܬ ܓ̈ܰܠܠܐܶ ܓܶܝܪ ܝܳܒܶܫ ܘܕܰܒܪܶܗ ܒܓܰܘ ܬܗܽܘܡܐܳ. ܢܶܗܘܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܨܛܒܺܝ. ܘܫܰܒܶܠ ܠܰܢ ܐܘܽܪܚܳܐ. ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܢܥܰܠܶܝܢ. ܘܐܰܫܘܺܝ ܠܰܢ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܫܘܶܐ ܠܐܰܒܽܘܗܝ. ܐܳܦ ܠܶܗ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

971- ܐܰܫܘܚܰܬ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ. ܡܶܢ ܠܰܩܚܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܨܝܺܪ ܗܘܳܐ ܐܪܳܙ ܣܰܢܝܳܐ ܕܠܐܳ ܐܶܬܚܰܪܰܟ. ܐܶܬܚܰܠܰܛ ܕܶܝܢ ܒܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܥܰܒܕܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܰܠܚܰܘܳܐ ܐܶܡܰܢ. ܢܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܪܨܺܝܦܰܬ ܒܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܶܥܒܕܰܢ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܀

081- ܗܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܚܰܘܝܶܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܡܓܽܘܶܫ̈ܐ ܓܶܝܪ ܐܰܩܒܶܠܘ ܠܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܝܺܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܕܰܡܥܰܙܪܰܪ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܫܝܺܛܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܐܶܬܡܠܝܺܘ ܕܶܝܢ ܚܰܕܘܰܬ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܥܽܘܗܝ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܳܪܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

181- ܐܶܬܪܰܟܢ ܡܳܪܝ ܨܶܝܕ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܙܳܡܪܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܠܗܶܪܬܶܗ ܕܰܢܟܺܝܠܐܳ. ܐܰܪܡܳܐ ܕܰܡܪܝܺܡ ܥܠܰܝܢ ܥܶܩܒܳܐ. ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܕܰܟܳܐ ܘܰܡܪܽܘܩ. ܕܥܰܘܳܠܐ ܡܕܺܝܩ ܒܣܬܪܳܐ. ܒܓܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܫܰܬܶܐܣ ܕܘܽܡܣ̈ܶܐ ܕܒܳܢܶܝܢ ܡܫܰܒܚ̈ܳܢܰܝܟ. ܐܳܘ ܕܰܒܢܳܐ ܩܢܽܘܡܰܢ. ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

281- ܒܕܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܫܳܗܪܺܝܢ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܰܓܙܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܙܳܚܘ ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܘܳܬܗܘܽܢ ܠܶܓܝܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܪܰܬܘ ܟܝܺܬ ܡܶܢ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܫܡܰܥܘ. ܠܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܕܰܡܝܰܒܒܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ. ܕܐܶܬܓܠܝܺ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܪܘܰܙܘ ܕܶܝܢ ܕܰܚܙܰܐܘܽܗܝ. ܠܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܀

381- ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܘܽܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܐܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܟܰܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܶܬܚܺܙܝ ܕܶܝܢ ܒܓܰܘ ܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܠܐܳ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ. ܐܶܬܥܰܒܺܝ ܒܶܣܪܳܐ. ܪܰܡܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܕܳܡ ܦܢܳܐ ܒܝܰܠܕܶܗ. ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

481- ܗܰܘ ܢܒܺܝܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ. ܚܰܒܩܽܘܩ ܟܰܕ ܐܶܫܬܘܺܝ ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܶܬܝܺܬܳܟ ܢܒܰܕܶܩ. ܗܳܝ ܕܰܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ ܐܝܺܬܶܝܗ̇. ܐܰܕܝܺܩ ܚܙܳܝܗܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܕܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܒܝܰܠܘܽܕܳܐ ܕܡܶܬܓܙܰܪ ܕܠܐܳ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܡܶܢ ܛܘܽܪ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܪܘܰܙ ܕܶܝܢ ܘܐܰܙܥܶܩ. ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܠܬܳܐ ܠܡܶܦܪܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀

581- ܩܘܽܡܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܕܰܒܓܰܘ ܚܒܳܠܐܳ ܥܓܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܢܰܘܕܶܐ ܕܐܰܡܶܕܢܰܢ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܢܪܺܝܡ ܠܥܶܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܰܢܩܽܘܫ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܟܰܦܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܪܩܰܢ. ܘܠܶܗ ܗܽܘ ܠܚܘܽܕ ܦܐܶܐ ܕܰܢܫܰܒܰܚ. ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܀

681- ܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܫܘܰܚܬܝ ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܐܝܺܫܰܝ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܰܥܒܪܬܶܗ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܝܺܠܶܕܬܝ. ܢܗܶܐ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܢܣܰܪܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܨܛܒܝܺ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܢܦܰܩ. ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܒܬܽܘܠܳܝ̈ܶܐ ܠܐܳ ܫܪܳܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

781- ܐܶܬܬܰܥܡܛܰܢ ܒܚܶܫܟܳܐ. ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܠܶܠܝ̈ܳܝܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܫܰܟܶܢ ܠܫܳܗܪ̈ܰܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܕܠܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܠܝܺܨܬܳܐ. ܦܫܝܺܩܬܳܐ ܡܳܪܝ ܥܒܶܕ ܠܗ̈ܰܠܟܳܬܰܢ. ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܘܢܶܫܟܰܚ ܢܫܰܒܚܳܟ ܀

881- ܐܶܬܬܰܨܡܰܚ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܒܚܶܫܟܳܐ ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܙܰܗܪܳܐ ܕܰܨܡܰܚ. ܘܡܶܢ ܙܺܝܘܳܐ ܐܝܺܡܳܡܳܝܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܛܥܶܢ. ܛܥܶܢܘ ܘܐܰܝܬܝܺܘ ܠܶܗ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܕܢܰܚ . ܒܨܶܒܝܳܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܀

981- ܒܡܶܬܝܺܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܙܰܪܩܶܗ ܠܰܣܝܳܓܳܐ. ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܫܟܺܝܪܬܳܐ. ܘܐܰܘܒܕܶܗ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܕܚܰܒܶܠ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܐܝܺܕ̈ܰܘܗܝ ܓܒ̈ܰܠܝ. ܩܪܳܐ ܠܬܺܒܶܝܠ ܘܐܰܩܦܳܗ̇ ܠܬܳܐܓ̈ܡܶܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܐܰܪܕܺܝ ܠܰܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܒܝܰܠܕܶܗ ܦܳܪܶܩ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

091- ܐܰܥܕܰܢܝ ܡܶܢ ܕܠܽܘܚܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܐܶܫܬܗܘܢ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܝܰܘܢܳܢ. ܦܳܪܽܘܩܝ ܓܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܕܬܳܐ ܠܐܺܝܳܠܝ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܬܦܪܶܩ. ܡܶܢ ܓܶܐܪ̈ܰܝ ܛܪܽܘܢܳܐ ܠܝܺ  ܕܰܡܡܰܚܰܝ ܐܢܳܐ. ܕܬܺܐܬܶܐ ܡܰܙܥܶܩ ܐܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܓܰܡܰܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܝܳܗܘܽܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܘܚܠܶܬ ܠܝܺ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀

191- ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܡܰܥܡܪܶܗ. ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܐܶܬܚܰܒܠ ܘܰܒܠܺܝ. ܐܶܬܪܟܶܢ ܘܰܢܣܰܒ ܠܗܶ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܡܶܛܽܠ ܦܘܽܪܩܳܢܰܢ. ܢܰܦܫܶܗ ܣܰܪܶܩ ܘܒܐܽܘܪܝܳܐ ܓܢܳܐ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܢܶܥܒܕܰܢ ܠܶܗ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܢ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܒܚܶܫܟܳܐ ܀

291- ܢܘܽܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܠܓܶܢܣܰܢ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܕܐܶܣܬܚܶܦ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܛܘܽܥܝܰܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܬܰܚܬܝܺ ܕܡܶܢܕܪܝܺܫ ܠܓܶܢܣܰܢ ܢܶܦܪܽܘܩ. ܘܢܰܠܒܫܺܝܗ̇ ܬܘܩܦܳܐ ܠܪܰܦܝܽܘܬܶܗ. ܦܢܳܐ ܕܶܝܢ ܬܘܽܒ ܘܚܰܪܪܳܗ̇. ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܙܺܝ̈ܙܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

391- ܗܰܓܳܓܳܐ ܚܰܫܒܘܗ̇ ܗܘܰܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܚܶܡܬܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ. ܝܰܬܝܺܪ ܢܰܒܪܫܰܬ ܐܢܘܢ. ܪܶܚܡܰܬ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܡܰܗܳܠܽܘ ܒܦܰܩܪܽܘܬ ܠܶܫܳܢܗ ܗܘ ܕܠܐܳ ܐܰܠܳܗ. ܐܳܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܣܛܳܬ ܡܶܢ ܫܦܰܝ̈ܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܫܰܘܫܶܛܘ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

491- ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܠܐܶ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܰܢ ܫܺܝܛܳܐ. ܘܬܰܚܽܘܒܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܘܗܰܕܪܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܰܬܗܪܰܬ ܠܟܽܠ. ܘܐܰܘܒܕܶܗ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܫܰܕܶܠ ܐܰܛܥܝܰܢ. ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܐܳܦ ܣܰܚܦܶܗ. ܒܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܚܶܫܽܘܟܳܝ̈ܶܐ ܀

591- ܦܳܥܠܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܘܠܐܳ ܣܳܦܘ ܕܫܶܠܛܰܬ ܒܗܽܘܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ. ܟܰܕ ܢܳܗܡܳܐ ܪܶܒܰܬ ܘܡܶܫܬܰܠܗܒܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟ. ܫܒܰܥ ܥܰܠ ܫܰܒܥܝܺܢ ܐܶܬܢܰܒܪܫܰܬ. ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܰܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܟܰܠܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܚܘܽܕܰܝܗܽܘܢ ܪܣܰܡ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܛܰܐܠܐܳ ܡܶܛܽܠ ܫܪܳܪܽܗܘܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

691- ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ. ܕܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܪܰܟܘ. ܨܳܪܘ ܛܘܽܦܣܳܐ ܕܟܰܪܣܳܐ. ܕܰܒܬܶܗܪܳܐ ܠܐܳ ܐܶܫܬܰܠܗܒܰܬ. ܘܡܰܪܒܥܳܐ ܚܬܝܺܡܳܐ. ܕܐܰܦܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܕ ܚܰܝܠܐܳ ܣܥܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܬܘܰܥܕܽܘܢ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܀

791- ܝܽܘܩܪܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ. ܘܐܝܺܩܳܪܳܐ ܡܨܰܥܪܳܐ ܬܺܒܝܠ. ܠܐܳ ܣܰܝܒܪܰܬ ܕܬܶܛܥܰܢܝ. ܕܰܚܠܳܦ ܐܠܰܗܳܐ ܬܶܣܬܓܶܕܝ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܒܚܳܐ ܚܰܬܝܺܬܳܐܝܺܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܶܬܓܠܝܺ. ܠܡܶܥܨܰܒ ܟܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ. ܐܳܦܶܢ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܣܰܝܒܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܀

891- ܕܢܰܚܬ ܠܰܢ ܕܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܕܐܶܒܰܕ ܡܶܢܳܟ. ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܬܟܰܢܫܺܝܘܗܝ ܡܶܢܰܢ ܛܘܽܪ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܛܥܰܘ. ܐܰܦܢܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܪܶܥܝܳܐ ܗܰܢܺܝܐܳܐ. ܪܰܨܬܳܝܗܝ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ ܘܫܰܗܺܝܬܳܗ̇ ܠܚܰܨܺܝܦܽܘܬܶܗ. ܠܡܶܦܪܩܰܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢܬ ܝܳܨܽܘܦܳܐ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ : ܐܰܝܟܳܐ ܕܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܀

991- ܢܳܚܘ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܗܽܘܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܛܶܠܳܢܳܝ̈ܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗܳܐ ܕܢܰܚ ܒܬܺܒܝܠ. ܕܰܚܙܰܘ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܢܦܰܩ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܐܶܡܳܐ. ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܡܳܕܶܝܢ. ܛܘܒܳܐ ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܀

002- ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠ ܛܘܽܒܺܝ̈ܢ. ܡܰܙܥܶܩ ܥܰܡܳܐ ܦܨܺܝܚ ܒܦܳܪܩܶܗ. ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܠܺܝ ܕܐܶܫܬܘܝܺܬ. ܠܡܶܬܝܺܬܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܗܰܒܠܝܺ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܐܶܫܬܘܶܐ ܘܰܠܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܝܳܠܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܥܳܝ. ܕܐܶܫܬܘܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܐܰܘܨܪܳܐ ܐܰܢܬܝ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܢܶܣܓܘܽܕ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬܶܟܝ ܀

ܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܕܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

102- ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܝܺܠܶܕ ܝܰܒܶܒܘ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܳܬܶܐ ܦܘܽܩܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܪܰܡܰܪܡܘ. ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

202- ܡܺܫܝܚܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܒܰܪܓܶܠ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܠܥܰܡܳܐ ܝܺܣܰܪܐܠܳܝܳܐ. ܒܺܐܝܕܶܗ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܕܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ. ܒܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܛܰܒܰܥ. ܘܐܰܘܒܶܕ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

302- ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܚܰܝܠܐܳ ܘܚܶܟܡܬܳܐ. ܐܳܦ ܨܶܡܚܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܒܪܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ. ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܚܰܕܶܬ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

402- ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܠܐܳ ܪܶܕܝܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܐܰܢܬ ܕܰܡܪܰܡܪܶܡ ܐܰܢܬ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

502- ܕܘܽܨܝ ܘܰܚܕܳܝ ܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ  ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܝܰܒܶܒܘ  ܘܰܩܥܰܘ. ܪܳܥܝܶܗ ܓܶܝܪ ܛܳܒܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܺܠ. ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܨܒܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܟܰܕ ܥܰܠܝܺ ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

602- ܟܰܕ ܗܘܰܝܬ ܫܘܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܛܝܺܢܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܒܚܘܝܳܕܳܟ  ܕܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܡܳܐܟܳܐ. ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܚܰܠܶܛܬܳܝܗܝ. ܟܰܕ ܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܟܰܬܰܪܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܰܕ ܥܰܠܺܝܬ ܘܪܰܡܪܶܡܬ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

702- ܐܰܝܟ ܫܰܒܛܳܐ ܕܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܐܺܝܫܰܝ. ܘܐܰܝܟ ܗܰܒܳܒܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܢܰܚܬ. ܐܰܢܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܡܶܢ ܛܘܪܳܐ ܥܰܒܝܺܛܳܐ ܘܡܰܐܛܠܐܳ. ܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܘܐܶܬܝܺܠܶܕܬ ܡܶܢ ܠܐܳ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܗܽܘܠܐܶ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

802- ܗܰܘ ܕܡܶܢܩܕܝܺܡ ܐܶܬܢܰܒܝܺ ܗܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܣܘܽܟܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܢܰܚ. ܚܰܝܠܐܳ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܘܰܫܒܺܝܬܳܐ ܘܒܶܙܬܳܐ ܕܫܳܡܪܝܺܢ . ܐܰܥܕܺܝܬ ܘܰܫܒܰܝܬ ܕܫܰܚܠܶܦܬ ܠܛܽܘܥܝܰܝ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

902- ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܪܳܙܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ ܩܳܨܽܘܡܳܐ. ܘܰܠܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܢ̈ܝܰܝ  ܡܰܠܘܽܫ̈ܶܐ: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܢܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܘܰܠܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܘܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܩܰܕܶܫܬ ܘܒܰܝܬܺܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

012- ܐܰܢܬ ܐܰܒܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܰܒܬܳܐ. ܫܰܕܰܪܬ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܶܬܗܰܕܝܺܢܰܢ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܠܶܠܝܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

112- ܠܳܟ ܕܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܒܝܰܕ  ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܶܣܰܪ. ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܠܡܶܬܟܬܳܒܽܘ. ܕܠܰܢ ܕܐܺܝܬܰܝܢ ܗܘܰܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܘܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܬܚܰܪܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢܬ. ܕܰܠܥܰܦܪܳܢܽܘܬܰܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܥܰܡܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܀

212- ܗܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ . ܢܓܰܕ ܘܐܰܝܬܝܺ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܕܳܫܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

312- ܡܶܢ ܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܦܶܩܬܶܗ. ܕܠܐܳ ܢܶܟܝܳܢ ܠܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܝܰܡܡܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬܶܗ. ܒܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܥܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇. ܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܘܫܰܘܙܶܒ ܘܢܰܛܪܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܠܐܳ ܣܳܟ ܣܒܰܠ ܪܶܕܝܳܐ. ܠܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܘܐܰܚܕܳܗ̇. ܘܢܰܛܪܳܗ̇ ܕܠܐܳ ܣܘܽܓܦܳܢ ܀

412- ܐܶܬܳܐ ܘܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ . ܗܰܘ ܕܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ. ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܝܰܠܕܶܗ. ܗܰܘ ܕܐܰܚܝܺܕ ܓܶܝܪ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܪܰܒܳܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐܳ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ. ܒܐܽܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܐܶܬܟܰܪܰܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܫܪܳܐ ܕܶܝܢ ܘܦܰܣܶܩ ܡܶܐܣܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܀

512- ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܐܺܝܫܰܝ. ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܶܬܩܪܺܝ ܘܐܶܫܬܰܡܰܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܰܕܶܡ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܺܠ. ܘܐܝܺܬܘܰܗܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܘܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

612- ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܶܬܪܰܒܝܺܘ. ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܥܰܘܳܠܐܳ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ. ܒܰܣܰܪܘ ܘܳܠܐ ܙܳܥܘ ܡܶܢܩܕܳܡ ܥܽܘܙܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܕܝܳܩܕܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܘܟܰܕ ܒܡܶܨܥܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܡܕܰܝܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܀

712- ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܟܰܕ ܫܳܗܪܝܺܢ. ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܘܢܘܽܗܪܳܐ ܢܰܨܝܺܚܳܐ ܐܶܫܬܘܝܺܘ. ܫܽܘܒܚܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܙܠܶܓ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܘܽܨܘ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܝܺܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܦܳܪܘܽܩܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܟܰ ܐܰܢܬ ܀

812- ܐܶܡܰܪܘ ܟܝܺܬ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܕܢܶܪܕܶܐ ܘܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ. ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܥܰܡ ܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܒܪܶܟܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̇ܳܬܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

912- ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܬܡܝܺܗܳܐ. ܚܰܘܝܺ ܐܰܬܘܽܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܰܣ ܛܰܐܠܐܳ ܒܰܙܒܰܢ. ܠܐܳ ܓܝܶܪ ܐܰܘܩܶܕ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܒܶܠ. ܐܰܝܟ ܕܐܳܦܠܐܳ ܢܽܘܪܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܰܛܠܝܺܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܥܶܡܪܰܬ ܒܳܗ̇. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܰܪܶܟܘ ܘܐܰܘܕܰܘ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ ܀

022- ܚܶܛܦܰܬ ܐܰܚܬܰܬ ܒܰܙܒܰܢ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܒܰܪܬ ܒܳܒܶܝܠ. ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܐܰܘܠܶܕ ܕܰܘܝܺܕ ܒܫܶܒܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܣܰܪܗܒܰܬ ܕܶܝܢ ܘܫܰܕܪܰܬ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܕܳܫܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܒܰܪ ܕܰܘܝܺܕ. ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܟܰܕ ܡܗܰܕܪܺܝܢ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܒܪܝܺܟ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ. ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܀

122- ܠܒܶܙܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܢܶܣܒܰܬ ܒܳܒܶܝܠ. ܘܰܠܥܘܽܬܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܚܶܛܦܰܬ ܗܘܳܬ ܒܰܙܒܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܠܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܓ̈ܰܙܶܐ ܕܝܺܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ. ܢܓܰܕ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܘܐܰܝܬܝܺ ܠܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܘܘܙܳܒܳܐ. ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

222- ܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ. ܡܥܰܪܬܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕܳܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܪܽܘܢܳܘܣ. ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܘܽܪܝܳܐ. ܐܰܬܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܒܶܗ ܗܰܘ ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܠܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

322- ܪܶܗܛܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܠܐܳ ܒܰܥܝܳܕ. ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܢܰܒܪܫ. ܕܡܶܢܶܗ ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܠܶܗ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

422- ܥܰܩܶܒ ܗܘܳܐ ܟܺܝܬ. ܝܰܥܢܳܐ ܐܝܺܪܳܘܕܺܝܣ. ܡܶܛܽܠ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܚܙܳܬܶܗ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܓܶܕܘ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗ̣ܽܘܢ. ܕܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܘܐܶܙܰܠܘ ܠܐܰܬܪܗܽܘܢ. ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܩܳܛܶܠ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܙܰܚ ܀

ܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

522- ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܛܝܺܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܪܳܡܬܳܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܗܕܺܝܪܳܐ ܗܝ ܒܚܰܝܠܐܳ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܬܳܐ. ܡܚܰܙܩܰܬ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܗܰܓܡܰܬ ܘܣܰܚܦܰܬ ܠܣܰܩܘܒܠܳܝ̈ܶܐ. ܠܟܽܠ ܝܺܣܪ̈ܰܐܠܳܝܶܐ ܕܶܝܢ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܚܰܕܶܬܬ ܒܓܰܘ ܬܗܽܘܡܳܐ ܀

622- ܠܐܶܡܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܛܘܠܫܳܐ. ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ. ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܚܕܳܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܳܦ ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܀

722- ܕܠܐܳ ܣܰܘܦܰܐ ܗܘ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܳܡ ܡܶܢ ܗܰܘܢ̈ܶܐ. ܕܒܰܛܢܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܠܐܳ ܡܰܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܰܟܝܰܬ ܒܟܽܠ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܦܽܘܠܳܓ. ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܚܕܳܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܐܳܦ ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

822- ܐܰܢܬ ܝܳܕܥܰܬ ܠܚܽܘܕܰܝܟ. ܠܰܡܚܺܝܠܘܽܬܳܐ ܕܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܒܰܡܫܰܘܬܦܽܘܬ ܚ̈ܰܫܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܨܒܰܝܬ ܘܐܶܬܕܰܡܝܺܬ. ܐܰܣܘܽܪ ܘܰܚܙܽܘܩܰܝܢܝ ܒܚܰܝܠܐܳ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܐܶܗܘܶܐ ܡܰܙܥܶܩ ܘܩܳܥܶܐ ܠܳܟ. ܩܰܕܺܝܫ ܗܽܘ ܗܰܝܟܠܐܳ ܡܢܰܦܫܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܳ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

922- ܥܢܳܢܳܐ ܠܶܟܝ ܩܰܠܝܺܠܬܳܐ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢܰܢ ܠܐܳ ܕܰܓܳܠܐܳܝܺܬ. ܟܰܕ ܠܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܢܳܩܦܺܝܢܰܢ. ܕܢܰܚ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܕܢܶܣܚܽܘܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. ܥܒܳܕ ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ ܕܡܳܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܢܰܢܗܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ  ܠܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܀

032- ܠܶܟܝ ܡܥܺܝܢܳܐ ܚܬܝܺܡܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܟܶܢܫܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܗܘ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܬܰܪܥܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܫܰܡܰܗܘ ܗܘܰܘ ܘܟܰܢܝܽܘܟܝ. ܟܰܕ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܠܫܽܘܘܕܳܥ̈ܶܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܘܪܳܫܡܺܝܢ. ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܽܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܫܒܺܝܚܰܬ ܒܟܽܠ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܶܬܢܰܛܪܰܬ ܠܶܟܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

132- ܛܘܽܪܳܐ ܠܶܟܝ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܣܒܺܝܣ ܘܰܥܒܺܝܛ. ܒܥܰܝܢܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܳܐ ܠܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܩܰܕܶܡ ܐܰܙܥܶܩ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܺܠ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܳܩܢܐ ܕܺܝܠܰܢ  ܕܰܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܀

232- ܫܡܰܥܘ ܒܬܶܗܪܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܨܽܘܬܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܕܺܝܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܡܰܝܢܳܩܢܝܺܬܳܐ. ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܰܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܀

332- ܢܦܰܩܬ ܘܐܶܬܰܝܬ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܢܺܒܝܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܓܰܒܝܳܐ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܰܗܝܺܪܳܐܝܺܬ. ܫܽܘܠܳܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܠܳܟ ܠܳܥܙܺܝܢܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܺܝܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

432- ܚܳܕܶܝܢ ܘܕܳܝܨܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܟܝ. ܘܪܳܘܙܝܺܢ ܬܽܘܒ ܐܰܟܚܕܳܐ ܩܰܘܡ̈ܶܐ ܘܰܟܢܽܘܫܝ̈ܶܐ ܕܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܒܝܰܠܕܶܟܝ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܓܶܝܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܳܝ ܕܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܀

532- ܢܶܬܬܙܝܺܥ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܦ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܨܶܝܕ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܕܗܳܝ ܨܶܒܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܰܢ. ܡܰܘܕܝܳܐ ܠܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܀

632- ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ ܟܺܝܬ. ܟܽܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܚܰܬܝܺܬܳܐܝܺܬ. ܟܰܕ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܐܶܡܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܗܰܝܟܠܐܳ ܓܶܝܪ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܰܡܠܐܶ ܡܶܢ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

732- ܚܕܰܪ ܘܐܶܬܟܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ. ܬܗܽܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܐܳ ܐܝܺܬ ܕܰܡܨܶܐ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ. ܘܐܶܬܚܰܫܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܦܪܽܘܩܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܝܺܨܝܺܢ. ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܰܡܥܳܩܺܝܢ ܀

832- ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܒܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܐܳ ܡܛܰܘܰܫܬܳܐ. ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܥܰܠ ܕܒܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ ܦܢܰܘ ܘܰܫܘܰܘ ܠܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ. ܗܳܝ ܕܐܰܘܒܶܕܘ ܗܘܰܘ. ܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܀

932- ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܟܝ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܘܛܶܟܣ̈ܶܐ  ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܒܶܗ ܒܝܰܠܕܶܟܝ. ܕܰܗܘܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܐܰܢܬܝ ܓܶܝܪ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܝܺܠܝܺܕܽܘܬܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

042- ܠܶܟܝ ܐܰܬܽܘܢܳܐ. ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܓܶܝܪ ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܦܪܰܩ. ܗܰܘ ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܚܰܕܶܬ ܗܘܳܐ ܘܰܓܒܰܠ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܗܰܘ ܡܩܰܠܰܣ ܒܟܽܠ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܀

142- ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܣܶܒܠܬܳܐ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܰܚܙܳܟܝ ܢܺܒܝܳܐܝܺܬ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ ܓܶܝܪ ܠܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܘ ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܰܗ. ܘܐܰܟܚܕܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ. ܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܗܰܘ ܡܩܰܠܰܣ ܒܟܽܠ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܀

242- ܬܠܝܺܬܳܝ ܨܶܡܚ̈ܶܐ. ܚܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܠܐܳ ܡܛܰܘܫ̈ܶܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܪܳܡ ܡܶܢ ܗܰܘܢ̈ܶܐ. ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܡܫܰܒܚ̈ܳܢܰܝܟ. ܐܳܘ ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ. ܐܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܰܪ ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܡܩܰܠܰܣ ܒܟܽܠ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

342- ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܽܘܪܳܐ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐ. ܒܫܘܽܦܪܳܐ ܗܰܘ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܡܰܨܡܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

442- ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܰܡܠܐܶ ܡܰܨܡܚܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܬܗܺܝܪܳܐܝܺܬ ܢܦܰܩ ܘܐܶܬܳܐ ܠܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

542- ܕܰܕܠܐܳ  ܙܰܪܥܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ. ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ ܓܶܝܪ ܝܺܠܶܕܬܝ ܠܰܢ. ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܣܰܓܝܺܐܰܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

642- ܛܘܽܦܣܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܛܢܶܟܝ. ܘܝܰܠܕܶܟܝ ܬܗܺܝܪܳܐ. ܠܣܰܢܝܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܘܠܐܳ ܝܺܩܶܕ. ܚܰܘܺܝ ܠܐܳ ܡܚܰܪܟܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܠܐܰܬܽܘܢܳܐ ܗܘ ܕܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܒܰܥܪܰܪ ܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܬܕܥܟܺܝܢ ܘܰܬܒܰܛܠܝܺܢ ܡܶܢܰܢ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܶܟܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

742- ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܐܺܝܫܰܝ. ܫܘܰܚܬܝ ܘܐܶܬܝܺܠܶܕܬܝ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܺܠܶܗ ܢܒܺܝܳܝܳܐ. ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܘܰܠܕܰܘܝܺܕ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܢܬܝ ܫܰܒܰܚܬܝ ܘܐܰܘܪܶܒܬܝ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܶܟܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

842- ܟܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܰܘ ܕܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܐܳܘ ܕܰܟܝܰܬ ܒܟܽܠ. ܡܶܙܕܟܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܟܝ. ܐܶܠܐܳ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܝ. ܕܰܒܪܶܚܡܬܳܐ ܚܰܡܺܝܡܬܳܐ. ܠܶܟܝ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ. ܩܰܒܶܠܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܢܰܘܪܶܒ ܠܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ ܀

                                   

 

      -#1-
ܩܢܘܢܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

942- ܕܪܰܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܬܽܘܩܦܳܐ ܀

ܗܰܘ ܕܡܶܢܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܒܪܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܰܒܪܳܐ ܘܐܰܬܩܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܪܳܝܗܝ ܠܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܐ. ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܝܺܠܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܘܰܚܣܰܡ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܐܶܬܒܪܺܝ ܒܰܨܠܶܡ ܐܠܳܗܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܶܗ ܕܰܪܳܐ ܕܰܢܬܰܚܬܝܺܘܗܝ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܀

052- ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܕܝܳܨܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܢܚܰܓܶܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܘܟܳܗܢܳܝܳܐ ܕܒܰܣܺܝܠܝܺܘܳܣ. ܗܰܘ ܡܗܺܝܪ ܒܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܰܒܣܘܟܳܠܐܳ. ܗܰܘ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܘܩܶܝܬܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܐܽܘܪܓܰܢܳܘܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܀

152- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܬܳܐܓܡ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܕܰܘܨܳܐ ܘܒܰܪܘܳܨܳܐ. ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܠܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ. ܗܰܘ ܒܰܝܬܰܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܓܰܘܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ. ܘܚܰܙܳܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ : ܚܢܰܢ ܕܐܶܬܦܰܪܟܠܢܰܢ ܀

252- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܘܽܫܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܒܰܪ ܡܳܪܶܗ. ܕܓܰܡܪܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܓܙܰܪ. ܗܰܘ ܕܦܰܓܕܶܗ ܗܘܳܐ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܘܫܰܬܣܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܬܺܒܶܝܠ. ܒܝܰܕ ܪܶܡܙܳܐ ܕܦܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܬܰܚܬܝܺ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܀

352- ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܝܰܬܪܳܐܝܺܬ. ܘܟܳܗܢܳܐܝܺܬ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܕܰܝܰܪ ܐܰܢܬ ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܗܘܺܝ ܡܶܬܟܰܫܦܳܢܳܐܳ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܕܰܒܝܰܕ ܒܳܥܽܘܬܳܟ. ܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܀

452- ܐܳܘ ܒܰܣܶܝܠܝܘܣ ܕܰܩܢܰܝܬ ܠܳܟ. ܫܶܡ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܥܶܡܪܰܬ ܒܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܪܥܺܝܬ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܓܺܝܬܳܗ̇ ܠܰܝܠܰܝ̈ ܐܺܝܡܳܡ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ : ܝܰܒܶܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

552- ܐܳܘ ܢܺܒܝܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ. ܚܰܒܩܽܘܩ ܥܰܬܝܺܪ ܒܽܘܕܳܩ̈ܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܟܺܐܦܳܐ ܕܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܬܰܝܡܰܢ. ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܐܳ ܢܶܣܝܳܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܫܰܡܠܝܺ ܘܰܓܡܰܪ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀

652- ܗܰܘ ܡܗܺܝܪ ܒܣܘܽܟ̈ܳܠܐܶ. ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܪܳܥܝܳܐ ܘܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܗܰܘ ܪܚܺܝܡ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܰܠܐܰܟܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܢܬ ܗܘܺܝ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܬܶܫܠܐܶ ܡܶܢ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܀

752- ܝܺܕܰܥܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܰܥܬ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܰܚܙܰܝܬܳܗ̇ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܟܰܕ ܥܳܡܪܳܐ ܒܳܟ ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܰܡܚܰܟܡܳܢܳܐ. ܘܰܪܥܺܝܬ ܐܳܦ ܗܰܕܺܝܬ. ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ : ܨܳܐܬܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܀

852- ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢ. ܕܙܰܗܝܶܗ ܠܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܒܰܓܡܘܽܪܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠ. ܡܶܢ ܣܪܳܦܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܕܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܶܬܢܰܒܺܝ ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܀

952- ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܶܬܩܰܕܰܫ. ܒܰܙܒܰܢ ܗܰܘ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܐܶܬܪܣܶܣ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܟܘܽܡܪܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܺ. ܟܰܕ ܩܰܒܶܠܬܳܟ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ. ܕܬܶܓܡܽܘܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܬܫܰܡܠܐܶ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܀

062- ܐܰܨܡܰܚܬ ܐܳܦ ܐܰܢܗܰܪܬ. ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ. ܐܳܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܟ. ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ : ܪܥܶܡ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܀

162- ܗܰܘ ܕܒܰܙܒܰܢ ܚܰܒܫܶܗ ܗܘܳܐ ܠܝܰܘܢܳܢ ܒܐܶܫܬܗܽܘܢ ܕܚܶܫܽܘܟ̈ܶܐ. ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܩܺܝܛܳܘܣ. ܘܒܰܡ̈ܥܰܘܗܝ ܐܰܥܡܪܶܗ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܝܰܘܡܳܢ. ܘܰܫܒܰܩ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܕܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܚܶܫܘܽܟܬܳܐ ܕܒܰܪܬ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܘܕܰܝܰܪ ܘܥܰܬܶܕ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܀

262- ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܰܣܺܝܠܝܺܘܳܣ. ܥܶܡܪܰܬ ܒܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܘܐܰܠܶܦܬܳܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܶܬܓܰܢܒܰܪܬ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܕܚܰܝܠܐܳ. ܘܰܙܡܰܪܬ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܩܺܝܬܳܪܳܐ. ܕܙܳܡܰܪ ܒܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܀

362- ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܥܡܰܪܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܟ ܐܶܬܝܺܠܶܕܬ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܐܳ ܫܪܰܝܬ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܗܘܰܝܬ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܐܰܢܬ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܩܰܫܝܺܫ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܐܶܬܛܥܶܢܬ ܥܰܠ ܒܘܽܪ̈ܟܶܐ ܘܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܶܬܓܙܰܪܬ. ܘܫܰܡܠܝܺܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܫܶܩܠܰܬ ܣܳܟܳܐ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ : ܚܰܝܶܒ ܐܳܦ ܐܰܣܺܝܦ ܀

462- ܥܰܡ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܢܺܐܬܐܶ ܕܳܢܝܺܐܝܠ ܕܰܣܟܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܦܰܨܝܺ ܘܫܰܘܙܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܬܰܚܬܺܝ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܫܰܡܠܝܺ ܘܓܰܡܪܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀

562- ܝܰܘܡܳܢ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܕܰܟܕܺܝ̈ܢܳܢ ܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܠܒܰܪ ܡܳܪܳܟ. ܗܰܘ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܬܰܚܬܝܺ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܓܰܡܪܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܫܰܡܠܝܺ ܬܘܽܒ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܀

662- ܢܚܰܓܶܐ ܒܰܕܝܳܨܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܕܪܺܝܫܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܕܐܰܟܪܶܙ ܘܐܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܕܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܕܓܰܡܪܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܫܰܡܠܝܳܗ̇ ܠܰܢܒܺܝܘܽܬܳܐ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ : ܪܶܘܙܶܬ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܀

762- ܫܶܕܪܳܟ ܥܰܡ ܡܰܝܫܳܟ. ܘܰܥܒܶܕܢܳܓܽܘ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܒܰܚܣܳܡܳܐ ܥܰܠܘ ܠܐܰܬܘܽܢܳܐ. ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ. ܒܡܶܨܥܰܬ ܢܰܒܪܶܫܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܦܰܝܶܓ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܕܐܶܬܥܰܛܰܦ ܦܰܓܪܳܐ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܀

862- ܥܰܡ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܢܙܰܡܰܪ ܝܰܘܡܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܣܰܥܪܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܬܰܚܽܘܒܳܐ. ܘܰܥܡܰܪ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܛܘܦ̈ܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ. ܘܰܢܚܰܪܪܺܝܘܗܝ ܠܐܳܕܳܡ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܀

962- ܒܡ̈ܶܠܐܶ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܟܳܗܢܳܝ ܒܟܽܠ. ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܗܰܘ ܪܚܝܺܡ ܥܰܠ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܟܰܫܰܦ. ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܫܦܝ : ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܕܝܰܠܕܶܟܝ ܀

072- ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܰܠܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܰܕܰܪ ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܽܘܚ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܐܶܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܰܫܳܐ. ܘܚܰܬܡܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܓܰܡܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܰܢܒܺܝܘܽܬܳܐ. ܘܐܶܬܓܙܰܪ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܀

172- ܒܢܶܥ̈ܡܳܬ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐܶ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܢܫܰܡܠܐܶ ܒܰܕܝܳܨܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ. ܕܚܰܣܝܳܐ ܘܪܺܝܫ  ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܝܺܠܝܘܣ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܟܰܫܰܦ. ܐܳܦ ܐܝܺܬ ܠܶܗ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܢܶܒܥܶܐ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ. ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܀

272- ܠܳܟ ܬܶܣܓܽܘܕܝ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܘܟܺܠ ܢܶܫܡܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܬܰܘܕܶܐ. ܕܰܗܘܰܝܬ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܘܚܰܪܰܪܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܫܰܠܚܳܟ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܓܰܘܣܝܺܢ ܒܳܟ. ܘܐܶܬܥܰܛܰܦܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܫܰܡܠܝܺܬ ܘܰܓܡܰܪܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀

 

ܩܢܘܢܐ ܕܕܢܚܐ ܩܕܝܫܐ

ܐܝܺܟܳܘܣ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

372- ܕܪܰܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܬܘܽܩܦܳܐ ܕܰܡܥܰܪܡܽܘܬ ܓܰܠ̈ܠܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܕܡܶܣܬܰܟܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܬܛܒܰܥ ܒܥܘܽܡ̈ܩܰܘܗܝ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܡܶܢܫܶܠܝ. ܡܰܝ̈ܐܳ ܗܘܰܘ ܩܒܽܘܪ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܀

472- ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܶܗ ܥܛܝܺܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܪܒܳܐ. ܠܘܳܬ ܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܡܰܠܟܰܢ ܐܶܬܰܝܬ ܗܘܰܝܬ. ܘܐܰܪܟܶܢܬ ܪܺܝܫܳܟ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܕܡܶܢ ܓܽܘܕ̈ܰܝ ܚܶܫܟܳܐ. ܠܨܰܠܡܳܐ ܗܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܬܥܰܕܶܐ. ܘܬܶܦܪܽܘܩ ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ. ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܀

572- ܪܰܡܪܶܡܬ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ. ܠܗܰܘ ܕܥܰܡܳܟ ܒܫܶܦܥܳܐ ܚܰܦܺܝܬ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܫܰܟܶܢܬ ܠܶܗ ܐܳܦ ܚܘܽܕܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܘܐܝܺܬܰܘܗܝ ܥܰܡܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

672- ܚܢܰܢ ܕܐܶܬܦܰܪܟܠܢܰܢ. ܫܪܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܒܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܢܺܝ̈ܒܶܐ ܕܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܕܐܶܬܬܒܰܪܘ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܶܪܘܰܙ ܘܢܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܰܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܓܕܽܘܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܫܳܘܶܐ ܠܕܳܫ̈ܢܶܐ. ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܬܽܘܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܀

772- ܚܰܝܶܕ ܠܐܝܺܬܽܘܬܶܗ. ܡܳܪܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܓܒܰܠ. ܗܰܘ ܕܰܚܡܰܠ ܒܟܰܪܣܶܗ ܛܪܽܘܢܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܪܳܙܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܡܶܬܝܺܬܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

872- ܨܢܺܝܥ ܠܒܝܺܫܬܳܐ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ. ܕܐܰܥܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܒܪܝܺܬܳܐ. ܟܰܕ ܣܰܟܶܡ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܒܰܟܝܳܢ ܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܚܫܰܟ ܕܶܝܢ ܘܐܶܬܟܡܰܗ. ܒܨܶܡܚܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ  ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܠ. ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܪܨܶܨ ܪܺܝܫܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

972- ܝܰܒܶܒ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܟܰܕ ܒܐܪܳܙ ܚܶܙܘܳܐ ܐܰܨܶܕ ܗܘܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ. ܕܰܒܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܟܰܪܰܙܬ. ܕܰܡܒܰܕܩܳܐ ܡܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܦܘܽܫܳܩ. ܗܳܝ ܕܫܰܦܠܰܬ ܘܰܙܟܳܬ. ܠܚܰܝܠܐܳ ܟܽܠܽܗ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ ܀

082- ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚ. ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܚܶܫܘܽܟܐܳ ܘܪܰܡܫܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ ܐܶܬܛܠܰܩ. ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܶܪ̈ܫܶܝܗ̇. ܠܰܚܛܝܺܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܟܰܕ ܥܡܰܕ. ܘܰܒܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܕܝܘܽܪܕܢܳܢ ܕܰܟܺܝ ܗܘܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܀

182- ܫܒܝܚܺ ܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܗܰܘ ܪܳܡ ܒܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܐܰܟܪܶܙ ܠܟܽܠܢܳܫ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܕܗܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝ ܗܘܳܐ. ܘܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܛܘܽܗܡܰܢ ܒܫܘܽܠܛܳܢ ܡܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܰܥܛܳܗ̇ ܠܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܩܘܽܕܡܝܺܢ ܠܰܢ ܚܰܝܒܰܬ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

282- ܨܳܐܬܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ. ܘܟܘܽܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ. ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܣܚܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܰܠܠܰܢ. ܟܰܕ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܐܶܬܗܰܕܺܝܢܰܢ. ܚܕܰܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܰܥܬܩܳܐ. ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܐܳ ܦܳܐܕܳܐ. ܐܳܦܠܐܳ ܡܶܬܩܰܕܡܳܐ. ܘܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ. ܕܡܰܢ ܕܐܠܰܗܳܐ ܡܰܚܶܒ ܠܶܗ ܀

382- ܕܐܰܣܝܺܪ ܒܰܦܟܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܓܳܒܽܘܠܐܳ. ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܓܒܰܠܝ̈ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܫܰܩܠܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ. ܘܰܠܥܶܠ ܐܰܪܺܝܡܶܗ. ܘܰܒܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܚܰܘܰܪ ܟܘܽܬܡܳܬ̈ܶܗ. ܘܚܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ. ܕܐܳܕܳܡ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܦܰܠ ܀

482- ܦܰܐܝܘܽܬ ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ. ܘܒܰܚܦܝܺܛܘܽܬܳܐ ܢܶܬܘܰܥܰܕ. ܠܘܳܬ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܪܶܕܝܢ ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܨܠܺܝ̈ܠܐܶ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܕܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܐܳܦ ܐܰܝܬܝܺ ܫܶܩܝܳܐ ܛܳܒܐ ܠܨܰܗ̈ܝܰܝ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܐܰܣܺܝ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܥܕܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

582- ܪܥܶܡ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܚܰܒܝܺܒܬܳܐ. ܘܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܕܗܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܝܺܠܝ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܝ. ܕܐܰܨܡܰܚ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܙܰܗܪ̈ܺܝܪܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܰܡܝ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܘܰܒܛܝܺܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

682- ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܐܶܬܦܬܰܚܘ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܢܚܶܬ. ܐܰܓܶܢ ܕܶܝܢ ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܒܰܙܢܳܐ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ. ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܐܶܣ ܠܐܰܦ̈ܰܝ ܡܳܪܗܽܘܢ ܀

782- ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܩܰܕܶܡ ܨܳܪ. ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܢܽܘܢܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܕܰܥܨܳܐ. ܘܐܶܬܚܒܶܫ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘܶܗ. ܬܘܽܒ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܗܦܰܟ ܘܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ. ܠܝܺܠܝܺܕܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܶܢܚܰܬ. ܘܥܶܒܕܰܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܡܣܺܝܦܳܢܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

882- ܚܰܝܶܒ ܐܳܦ ܐܰܣܺܝܦ. ܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܰܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܐܶܬܢܰܒܪܫܰܬ. ܕܬܰܘܩܶܕܝ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܫܰܗܺܝ ܘܕܰܥܶܟ. ܟܠܐܳ ܕܶܝܢ ܙܓܰܪ ܡܶܢܰܢ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܕܐܰܘܚܠܰܢ. ܘܕܰܟܺܝ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ. ܒܙܽܘܦܳܐ ܘܰܪܣܳܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܀

982- ܐܶܣܬܕܶܩ ܗܘܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܰܙܒܰܢ ܘܝܰܗܒ ܐܰܬܪܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܝܺܣܰܪܐܠܳܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܠܳܟ ܪܫܰܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܕܰܟܝܺܬ ܘܩܰܕܶܫܬܳܗ̇. ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܘܥܰܠܝܺܬ ܘܪܰܡܪܶܡܬܳܗ̇ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܀

092- ܠܳܟ ܟܰܕ ܨܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ. ܫܰܗܝܺܬܳܝܗܝ ܠܥܽܘܙܽܗ̇ ܒܰܪ̈ܣܺܝܣܰܝܟ ܛܰܐܠܳܢܳܝ̈ܶܐ.  ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ. ܘܪܰܨܬܳܝܗܝ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܓܰܘܗܽܘܢ ܟܰܡܝܺܢ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܓܶܕ ܗܘܳܐ. ܠܘܳܬ ܐܘܽܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

192- ܪܶܘܙܶܬ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܰܒܛܘܽܥܝܰܝ ܐܰܚܝܺܕܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܡܶܬܬܒܰܥ ܪܺܝܫ ܚܶܫܽܘܟ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܒܰܪܟܳܐ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܗܳܝ ܕܥܰܩܪܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܠܩܽܘܕܡܺܝܢ ܀

292- ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܒܰܐܬܘܽܢܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܕܰܒܛܰܐܠܐܳ ܐܶܬܪܣܶܣܘ. ܘܐܰܙܥܶܩܘ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐܶ ܢܰܗܝܺܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܒܗܶܝܢ ܒܰܕܶܩܘ ܠܰܢ. ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܪܳܡ ܡܶܢ ܗܰܘܢ̈ܶܐ. ܕܡܶܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ. ܘܗܳܦܶܟ ܡܰܘܩܶܕ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܟܽܠܳܗ̇ ܨܳܐܘܽܬܳܐ ܕܡܰܘܩܕܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܀

392- ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܶܗ. ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܢܰܦܪܶܓ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܢܦܰܠ. ܗܳܫܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ. ܥܰܠ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܶܬܦܪܶܩ. ܘܰܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܪ̈ܓܰܝܳܐ. ܛܳܒ ܐܶܬܬܫܺܝܓ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܶܗ. ܘܐܶܬܩܰܕܰܫ ܘܐܰܓܗܺܝ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܘܽܠܫܺܝ̈ܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

492- ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܕܝܰܠܕܶܟܝ. ܗܰܘ ܕܥܳܒܰܪ ܠܗܰܘܢܳܐ. ܟܰܠܰܬ ܢܘܽܗܪܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܓܶܝܪ ܗܘܰܝܬܝ ܥܶܠܰܬ ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ. ܘܰܕܢܶܓܕܽܘܠ ܟܠܝܺܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܢܫܰܘܫܶܛ. ܥܰܡ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

592- ܟܰܕ ܠܐܳܬܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ. ܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܒܣܰܢܝܳܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܘܰܬܗܰܪ ܘܒܰܕܶܩ ܠܰܢ. ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܠܰܬܚܽܘܡ̈ܶܐ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܪܫܰܡ ܠܰܢ. ܕܰܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ. ܝܳܗܽܘܒܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܛܶܥܢܰܬ ܐܳܦ ܙܰܝܚܰܬ ܠܝܽܘܪܕܳܢܢ ܢܰܗܪܳܐ ܕܰܒܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܩܰܒܠܶܗ ܀

692- ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܠܐܳ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐܝܺܬ. ܠܥܺܕܬܶܗ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܰܕ ܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܪ̈ܓܰܝܳܐ. ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܰܪܩܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܘܽܚܬܳܐ. ܘܦܰܪܣܺܝ ܗܘܳܐ ܘܫܰܦܶܠ ܠܚܰܝܠܐܳ ܢܟܺܝܠܐܳ. ܕܕܰܠܩܘܽܒܠܐܳ. ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܩܢܝܳܗ̇. ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܩܢܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ

ܐܝܺܟܘܣ ܫܬܝܺܬܳܝܳܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

792- ܠܐܶܫܬܳܐ  ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܓܠܐܳ ܗܘܳܐ ܘܰܒܝܰܒܝܺܫܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܥܒܰܪ. ܟܰܕ ܚܰܦܺܝ ܘܛܰܒܰܥ ܒܓܰܘܶܗ ܠܰܒܥܠܶܕܒܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܡܳܪܐ ܟܽܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

892- ܠܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܓܒܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܘܰܒܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܨܶܨ ܪܝܺܫܶܗ. ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܡܝܺܢ ܗܘܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܐܳ ܗܽܘܠܐܳ. ܟܰܕ ܠܶܒܫܰܬ ܗܘܳܬ ܠܒܶܣܪܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ. ܒܝܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܥܰܛܦܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

992- ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܚܰܝܠܐܳ ܐܳܦ ܥܽܘܫܢܳܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܐܶܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܕܠܰܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

003- ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܩܕܝܺܡ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܘܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܡܰܪܝܺܪܳܐܝܺܬ. ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܕܳܝ ܛܳܒ ܘܰܪܘܰܙܝ. ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܓܶܝܪ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܬܝܺܠܶܕܘ ܠܶܟܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

103- ܠܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܣܓܝܺܕܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܘܽܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܐܶܬܓܠܝܺ ܠܰܢ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܕܠܰܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

203- ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܩܳܠܐܳ. ܕܩܳܥܶܐ ܘܡܰܙܥܶܩ ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܪܳܥܡܰܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܝ̈ܺܐܶܐ. ܘܡܰܣܗܕܰܬ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܡܠܝܺ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܰܓܶܢ ܩܥܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܰܝܠܐܳ ܘܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܀

303- ܚܰܘܝܺ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܚܶܙܘܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܐܰܪܓܶܫ ܒܳܟ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ. ܡܶܚܕܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܠܐܳ ܢܚܽܘܪ ܒܳܟ. ܘܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܚܽܘܪ ܠܒܺܝܒܳܐܝܺܬ. ܐܰܘ ܐܶܣܺܝܡ ܐܝܺܕܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܟ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܐܳ  ܘܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ܀

403- ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ. ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܟܰܕ ܡܝܰܩܰܪ ܐܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܐܳ ܡܢܰܦܫܳܐ ܟܳܘܶܙ ܐܢܳܐ. ܐܶܢܓܶܝܪ ܡܰܥܡܶܕ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܡܩܰܛܪ̈ܓܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܠܝܺ. ܛܘܽܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܕܬܳܐܢ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܙܳܟ. ܘܝܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܟܐܳܬܳܟ ܙܺܝܥܬܳܐ. ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܦܰܟ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܐܳ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

503- ܝܶܫܘܽܥ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐܶ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܡܶܫܪܳܐ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ. ܕܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܓܒܝܺܠܬܰܢ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܬܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ ܐܰܩܝܺܡ ܗܘܳܐ. ܒܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܟܽܠ ܗܰܘܢܺܝ̈ܢ. ܫܰܟܶܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

603- ܟܰܕ ܡܶܬܘܰܥܕܝܺܢ ܗܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟܳܐ. ܠܡܶܥܡܰܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܝܘܽܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬܗܽܘܢ. ܩܥܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܚܰܘܺܝܟܽܘܢ. ܠܐܳ ܡܶܬܬܦܝܺܣܳܢ̈ܶܐ ܕܬܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܪܘܽܓܙܳܐ ܕܰܥܬܝܺܕ ܠܟܽܘܢ ܥܒܶܕܘ ܗܳܟܺܝܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܘܫܰܟܶܢ. ܫܰܝܢܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

703- ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܠܡܶܥܡܰܕ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܰܥܡܶܕ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܶܢܳܐ ܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܐܶܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

803- ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܳܝ ܕܝܰܘܢܳܢ. ܡܰܙܥܩܳܐ ܗܘܳܬ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܗ ܕܩܝܽܛܳܘܣ ܗܰܘ ܝܰܡܡܳܝܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܬܟܰܫܦܳܢܳܐܝܺܬ. ܘܟܰܕ ܨܠܽܘܬܶܗ ܩܰܪܒܰܬ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܫܳܡܰܥ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ. ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܫܶܐܠܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܘܡܶܢ ܢܽܘܢܳܐ. ܐܶܬܦܪܶܩ ܗܘܳܐ ܘܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܀

903- ܩܳܠܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ. ܫܪܳܓܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܢܘܽܗܪܳܐ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܨܝܺܚܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܩܳܥܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܕܛܰܝܶܒܘ ܐܘܽܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܳܬܐ. ܘܰܬܪܽܘܨܘ ܘܫܰܦܰܘ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܫܒܺܝ̈ܠܐܶ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܝܺܒ. ܕܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܘܙܶܒ ܀

013- ܕܠܐܳ ܫܘܽܪܳܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܐܶܬܝܺܠܶܕܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ. ܘܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܥܡܶܕܬ. ܘܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠܰܝܟ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܒܝܺܒܳܐ. ܕܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܘܙܶܒ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

113- ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐܝܺܬ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܡܦܰܝܶܓ ܛܰܐܠܐܳ ܘܡܰܕܥܶܟ. ܘܰܕܠܐܳ ܢܶܟܝܳܢ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ. ܘܰܒܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܢܚܶܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܐܶܙܕܰܠܰܚ ܗܘܳܐ ܒܛܰܐܠܐܳ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܘܐܶܡܰܪܘ. ܕܝܰܬܝܺܪ ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

213- ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܘܽܬܳܐ ܣܰܓܝܺܐܬܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܗܰܘ ܕܐܰܚܝܺܕ ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ. ܒܓܰܘ ܝܘܽܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܥܰܪܛܶܠ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

313- ܥܢܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܙܒܰܢ. ܘܝܰܡܐܳ ܨܳܪܘ ܛܘܽܦܣܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ ܥܡܰܕ ܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܝܰܡܳܐ ܨܳܪ ܛܘܽܦܣܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܒܶܗ ܟܽܠܰܢ ܐܶܫܬܰܡܠܝܺܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܝܰܬܝܺܪ ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

413- ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ. ܕܪܰܣ ܛܰܐܳܠܐ ܥܰܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܬܝܺܕܝܺܢ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܒܓܰܘܗܽܘܢ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܝ ܕܠܐܳ ܗܽܘܠܐܶ. ܘܕܰܢܣܰܝܒܪܽܘܢ ܠܬܽܘܩܦܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܥܡܰܕ. ܕܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܒܰܪܟܽܘܢ. ܘܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܡܽܘܢ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

513- ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܠܶܒܐܳ ܟܽܠ ܩܶܢܛܳܐ. ܦܰܢܝ ܘܐܶܡܰܪ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܠܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܬܦܺܝܣ. ܐܰܝܟ ܕܨܶܝܕ ܛܳܒܳܐ ܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬܝ. ܕܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܝܺܬܰܝ ܒܫܰܝܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܶܬܕܢܶܐ ܐܰܢܬ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܠܝܺ ܕܗܳܟܰܢ ܐܶܬܢܰܚܬܶܬ. ܕܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܒܰܪܟܽܘܢ. ܘܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܡܽܘܢ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

613- ܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܠܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܶܗ ܐܶܬܬܦܝܺܣ ܗܘܳܐ. ܐܝܺܕܶܗ ܦܫܰܛ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܘܰܒܙܰܘܥܬܳܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܒܪܶܥܠܐܳ ܐܰܪܟܶܢ ܥܰܠ ܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܡܚܰܕܬܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܥܡܶܕ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܠܝܺ ܩܰܕܶܫܰܝܢܝ. ܕܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܢܬ. ܕܠܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܒܰܪܟܽܘܢ. ܘܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܡܽܘܢ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ : ܚܳܐܶܒ ܠܶܫܳܢܳܐ ܀

713- ܕܰܘܝܺܕ ܗܳܪܟܳܐ ܢܩܽܘܡ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܥܰܡܕܺܝܢ. ܘܢܰܙܥܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܶܬܢܰܗܰܪܘ ܘܰܠܒܰܫ ܥܽܘܫܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܕܰܢܦܝܺܠ ܗܘܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܥܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܡܶܢܕܪܺܝܫ ܚܰܕܬܶܗ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܀

813- ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܺܒܝܳܐ. ܣܚܰܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܘܐܶܬܕܰܟܰܘ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܝܺܠܟܽܘܢ ܐܰܥܒܰܪܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܳܘ ܟܠܽ ܕܰܨܗܶܝܢ. ܙܶܠܘ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܰܝܶܓܘ ܨܰܗܝܟܽܘܢ. ܪܰܣ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܐܶ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܕܳܐܬܶܝܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܫܰܟܶܢ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

913- ܢܳܛܘܽܪܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܚܳܬܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܓܶܝܪ ܕܐܶܬܰܦܨܺܝܘ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܥܰܠ ܦܪ̈ܽܘܣܬܕܶܐ. ܕܐܶܬܪܣܶܣ ܡܶܢ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܫܰܘܙܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܝܰܕܢܰܢ ܠܒܳܪܝܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐܳ ܚܳܫܶܟ. ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܀

ܩܢܘܢܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ : 

023- ܠܪ̈ܰܟܫܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܳܟܒܰܝܗܽܘܢ. ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܬܗܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܗܰܘ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܟܽܠ ܩܪ̈ܳܒܺܝܢ. ܒܰܕܪܳܥܶܗ ܪܳܡܳܐ ܘܥܰܫܝܺܢܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܓܰܡ ܘܰܣܚܰܦ. ܘܰܫܕܳܐ ܒܬܽܘܩܦܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܠܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܕܶܝܢ ܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ. ܟܰܕ ܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܀

123- ܬܰܘ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܢܟܰܠܶܠ ܘܰܢܩܰܠܶܣ. ܘܟܰܕ ܠܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܺܢܰܢ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܀

223- ܐܰܢܬ ܠܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܕܐܰܓܘܽܢܰܝ̈ܟ. ܢܣܰܒܬ ܘܩܰܒܶܠܬ ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܕܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܳܘ ܛܘܽܒܬܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܩܳܝܡܰܬ ܨܶܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

323- ܐܰܢܬ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܒܶܣܪܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܬܥܰܙܪܰܪܬ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܛܡܰܪ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܝܰܓܪܳܐ. ܚܠܝܺܨܳܐܝܺܬ ܫܠܰܚ ܗܘܳܐ ܘܰܫܕܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܝܺܩܳܐ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

423- ܐܰܢܬ ܕܰܪܩܰܥܬ ܠܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܬܠܰܝܬܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܠܐܳ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܳܐܝܺܬ ܢܳܬܥܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܠܐܳ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕܦܘܽܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܫܰܪܰܪ ܐܳܦ ܫܰܬܶܐܣ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

523- ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟ ܦܳܠܚܳܐ. ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܗ. ܠܰܒܶܛ ܘܰܣܕܰܪ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ. ܥܰܡ ܩܳܛܠܰܝ̈ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܰܕ ܠܒܶܫ ܥܘܽܫܢܳܐ ܗܰܘ ܠܐܳ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܪ̈ܳܫܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܓܘܽܕܳܦ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܦܰܪܣܺܝ ܐܳܦ ܒܰܙܰܚ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܀

623- ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܥܰܠ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܟܰܬܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܗ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

723- ܟܰܕ ܠܣܽܘܪܳܩܳܟ ܐܶܬܗܰܘܢܰܢ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܬܡܰܗ ܘܐܶܬܒܰܠܗܺܝ. ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܕܶܚܠܐܳ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܘܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ ܠܰܡܫܺܝ̈ܚܰܝܟ ܐܶܬܰܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀

823- ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗܽܘ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ. ܟܰܕ ܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܢܰܨܝܺܚܬܳܐ. ܥܛܝܺܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܡܕܰܝܶܨ. ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܠܰܠ ܒܰܟܠܝܺܠܐܳ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܀

923- ܟܰܕ ܨܡܰܚܬ ܠܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܒ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܳܟ ܐܰܕܢܰܚܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟܰܒ ܢܘܽܗܪܳܐ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܟܰܕ ܒܙܺܝܘܳܐ ܐܶܬܬܨܰܡܰܚ ܗܕܺܝܪܳܐܝܺܬ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

033- ܐܳܘ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗܕܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܢܘܽܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ. ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܳܪܝ ܐܰܢܬ ܐܰܢܗܰܪ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܚܶܫܟܰܬ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܐܰܢܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

133- ܐܰܨܡܰܚ ܟܝܺܬ ܗܰܘ ܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܝܰܬܝܺܪ ܪܳܡ ܡܶܢ ܟܶܢܦܰܝ̈  ܫܡܰܝܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܕܥܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܙܳܐ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܪܘܽܚܳܢܳܐܝܺܬ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܀

233- ܠܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܳܦ ܒܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܰܒܳܐ ܠܐܳ ܡܙܕܥܰܙܥܳܢܳܐ. ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܙܳܐ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܪܘܽܚܳܢܳܐܝܺܬ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

333- ܠܝܰܡܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܶܬܒܰܥܪܰܪ. ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐܶ ܡܰܘܒܕܳܢ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܬ ܫܰܝܶܢ ܒܪܶܡܙܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܚܒܳܠܐܳ ܕܐܰܠܢܳܝ ܘܐܰܣܶܩܰܝܢܝ. ܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܀

433- ܪܝܺܫ ܛܶܟܣܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܠܒܺܝܫ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ. ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܛܝܺܦ ܗܘܳܐ. ܥܒܰܪ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܐܶܬܬܰܨܡܰܚ ܗܕܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܀

533- ܟܰܕ ܡܕܰܡܝܳܢܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܒܟܽܠ. ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܰܘ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܠܟܽܠ ܩܳܛܘܽܠܰܘ̈ܗܝ ܒܝܰܕ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ: 

633- ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܐܠܰܗܳܐ  ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܰܥܶܟ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܛܰܐܠܐܳ ܪܰܣܶܣ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ. ܒܰܪܶܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

733- ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ ܩܳܛܽܘܠܐܳܝܺܬ. ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܠܘ ܚܰܛܦܽܘܗܝ. ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܠܐܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ. ܟܰܕ ܡܙܰܡܰܪ ܩܰܕܝܺܫܳܐܝܺܬ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

833- ܟܰܕ ܐܶܬܬܪܝܺܡܬ ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ. ܚܙܰܝܬ ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝܬܺ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܬܠܝܺܬܳܐܝܺܬ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܰܝܬ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒ̈ܳܗܰܝܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

933- ܠܳܟ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ ܒܡܶܨܥܰܬ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܪܦܣܳܐ ܩܛܰܪܘ ܗܘܰܘ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܘܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

043- ܬܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ. ܟܰܕ ܡܰܨܡܚܺܝܢܰܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ. ܢܰܙܥܶܩ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

143- ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܚܰܬܝܺܬܳܐܝܺܬ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܕܐܰܓܽܘܢܰܝ̈ܟ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܩܳܥܶܐ ܗܘܰܝܬ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ : ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܽܘܨ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܬ. ܕܗܳܐ ܓܶܝܪ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

 

ܩܢܘܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

243- ܥܰܠ ܝܰܒܫܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܢܰܚ ܗܘܳܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܣ̈ܶܐ ܐܶܬܥܰܪܰܡܘ. ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܒܰܪܓܶܠ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܥܒܰܪ. ܘܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ ܐܰܙܥܶܩܘ. ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐܝܺܬ ܡܫܰܒܽܚ ܗܽܘ ܀

343- ܢܶܪ̈ܣܡܳܢ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܝܺܠܬܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܶܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐܳ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܪܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐܝܺܬ ܡܫܰܒܰܚ ܗܽܘ ܀

443- ܐܶܬܚܰܝܠܶܝ̈ܢ ܐܝܽܕܰܝ̈ܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܪ̈ܫܠܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܐܳܦ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܕܩܰܫܝܺܫ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܡܪ̈ܦܝܳܢ ܛܳܒ ܚܠܝܺܨܳܐܝܺܬ ܐܶܬܬܙܺܝܥܶܝ̈ܢ. ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܡܶܪܦܰܣ ܚܳܕܝܳܐܝܺܬ. ܘܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܠܐܳ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐܝܺܬ ܡܫܰܒܰܚ ܗܽܘ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

543- ܐܰܢܬ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܥܽܘܫܢܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ. ܥܰܫܶܢ ܘܫܰܪܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܩܢܰܝܬܳܗ̇ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܀

643- ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܥܽܘܠܐܳ ܒܘܽܟܪܳܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܗܘܳܐ ܘܐܰܘܫܶܛ ܐܝܺܕܳܐ ܠܐܳܕܳܡ ܕܢܰܦܝܺܠ ܗܘܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ ܀

743- ܟܰܕ ܠܗܰܘ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܫܰܒܪܳܝܬܳܐ. ܐܶܬܬܛܥܺܝ ܗܘܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܘܳܐ ܫܰܒܪܳܐ ܘܐܶܬܚܙܺܝ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܬܰܪܶܨ ܗܘܳܐ ܘܐܰܩܝܺܡܶܗ ܀

843- ܐܰܢܬܝ ܕܰܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ . ܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܝܺܠܶܟܝ. ܫܒܺܝܚܰܬ ܡܶܢܟܽܠ ܒܩܽܘܕܳܫ̈ܶܐ ܟܽܠܰܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܝܺܠܶܕܬܝ ܠܰܢ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܒܰܒܣܰܪ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

943- ܚܰܦܝܺܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܩܘܕܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܶܬܰܝܬ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܐܳ ܕܰܟܝܰܬ ܒܟܽܠ. ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐܳ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܚܙܝܺܬ. ܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܪܳܐ ܒܟܶܢܦܳܐ ܡܶܬܛܥܶܢ ܗܘܰܝܬ. ܘܡܰܠܝ̈ܳܢ ܟܽܠܗܽܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܀

053- ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܘܽܝܳܐܶܝܗ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܰܟܺܝܬ ܠܶܗ ܒܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܩܰܘܡܬܳܐ. ܗܰܘ ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܐܳܦ ܡܳܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܫܰܡܠܝܺ ܛܶܟܣܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܩܥܺܝ ܠܶܗ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܀

153- ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܕܠܐܳ ܫܘܽܪܳܝܳܐ. ܕܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܥܰܠ ܟܘܽܪܣܝܳܐ. ܗܰܘ ܟܪܽܘܒܳܝܳܐ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܗܰܘ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܢܶܗܽܘܝ̈ܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܒܰܠܗܺܝ ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

253- ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܒܝܰܕ ܫܘܽܘܕܳܥܳܐ ܕܥܰܠ ܟܘܽܪܣܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܠܰܗܐܳ. ܕܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܩܥܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ. ܩܰܕܡܶܬ ܓܶܝܪ ܚܺܙܝܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܡܒܰܣܰܪ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܳ ܪܰܡܫܳܝܳܐ. ܘܫܰܠܝܺܛܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܀

353- ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܺܒܝܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܡܶܢ ܣܪܳܦܳܐ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܠܘܳܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܕܶܝܢ ܠܝܺ ܐܰܬܗܰܪܬܝ ܟܰܕ ܐܰܘܫܶܛܬܝ. ܠܗܰܘ ܕܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܠܒܬܳܐ. ܒܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܐܶܚܰܕܬܝ. ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܢܘܽܗܪܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܪܶܒ ܀

453- ܐܶܬܓܗܶܢ ܗܘܳܐ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܘܰܠܕܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܐܳ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܐܶܚܰܕ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܥܽܘܠܐܳ ܢܘܽܪܳܢܳܐ. ܕܰܛܥܶܢܬܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܐܶܛܥܰܢ ܒܟܶܢܦܰܝ̈ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܪܶܒ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

553- ܐܰܣܶܩ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܠܚ̈ܰܝܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܝܺܠܝ. ܝܰܘܢܳܢ ܢܺܒܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܐܶܢܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܐܢܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܚܒܳܠܐܳ ܫܰܘܙܶܒ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ. ܕܕܽܘܘ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓ̈ܝܺܐܶܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܰܠܢܘܽܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܗܰܕܳܢܝ ܀

653- ܢܘܽܓܪܳܐ ܦܳܥܠܐܳ. ܠܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܘܺܝܬ. ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܟܰܕ ܛܰܥܢܳܟ ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ ܐܳܘ ܡܡܰܠܝܳܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܢ ܛܘܦ̈ܣܶܐ ܕܥܰܬܝܺܩܬܳܐ. ܘܰܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܚܕܰܬܳܐ. ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܗܰܕܳܢܝ ܀

753- ܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܙܕܰܡܢܰܬ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܐܰܟܪܶܙ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܕܰܪܡܶܝܢ ܘܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܡܶܫܬܪܶܝܢ. ܘܰܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܗܰܕܳܢܝ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ : ܐܰܢܬ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܀

853- ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܚܽܐܪܽܘܬܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܫܰܟܶܢ. ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܬܘܽܒ ܚܙܳܝܳܐ . ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܦܰܘܡ̈ܶܐ ܕܢܶܩܥܽܘܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

953- ܐܺܙܰܠ ܐܰܘܕܰܥ ܠܐܰܒܽܘܢ. ܕܰܒܓܰܘ ܚ̈ܶܙܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܶܡܰܢ. ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܬܘܽܒ ܠܐܶܡܰܢ ܚܰܘܳܐ. ܐܰܘܒܶܠ ܠܳܗ̇ ܣܒܰܪܬܳܐ. ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ. ܘܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܪܦܽܘܣ ܘܐܶܩܥܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

063- ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܕܝܺܠܶܟܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܪܽܘܡܚܳܐ ܕܥ̈ܳܩܳܬܳܐ ܬܶܥܒܰܪܝ ܩܰܫܝܳܐܝܺܬ. ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܐ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܩܰܕܶܡ ܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܝܳܐ ܐܰܢܬܝ ܠܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

163- ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܚܶܡܬܳܢܳܐܝܺܬ. ܠܐܳ ܣܳܟ ܐܶܬܡܨܺܝ ܗܘܳܐ. ܠܰܡܣܰܝܳܛܽܘ ܐܘܰ ܠܰܡܫܰܚܳܡܽܘ. ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܠܐܳ ܡܛܰܘܶܫ̈ܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܘܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܠܰܙܢܳܐ ܕܛܰܐܠܐܳ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܢܘܒܪܳܫܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ. ܕܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܐܰܥܒܶܕ ܒܗܽܘܢ ܕܢܰܙܥܩܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ. ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ. ܠܪܰܒܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

263- ܐܰܢܬ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܣܺܝܢܳܝܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܰܕ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ. ܒܐܪܳܙܳܐ ܐܶܬܚܰܘܝܺܬ. ܠܡܽܘܫܶܐ ܠܶܘܳܝܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ. ܕܦܽܘܠܚܳܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܬܛܥܰܢ. ܚܬܰܡܬܳܝܗܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܦܽܘܠܚܳܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܘܽܡ. ܫܰܟܶܢܬ ܠܡܰܙ̈ܥܩܰܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ. ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ. ܠܪܰܒܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

363- ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܐܶܚܙܶܝܟ ܐܶܬܰܐܣܪܶܬ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕܽܘ ܠܝܺ ܡܶܢ ܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܒܰܗܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܛܶܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܐܰܫܦܠܶܬ ܡܶܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܐܰܓܗܳܢܝ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܐܰܢܝܺܚܳܗ̇ ܠܥܰܬܝܺܩܘܽܬܝ. ܕܠܰܚܢܳܢܳܟ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ . ܘܒܰܚܕܰܬܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܚܠܝܺܛܳܐ. ܘܐܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ. ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ. ܠܪܰܒܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

463- ܒܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܒܛܘܽܦܣ̈ܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܡܰܪܒܥܳܐ . ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܢܶܬܩܪܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܝܺܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

563- ܠܗܳܢܘܽܢ ܕܡܶܢܩܕܝܺܡ ܙܰܘܓܳܐ ܕܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܝܰܘܢܳܐ. ܦܩܝܺܕ ܗܘܳܐ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ. ܘܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܟܢܺܝܟܬܳܐ ܚܰܢܰܐ ܗܳܝ ܢܒܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܝܺܠܝܺܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐܳ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ. ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ  ܀

663- ܦܰܐܝܽܘܬ ܟܳܗܢܳܐܝܺܬ. ܡܰܙܥܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܒܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܢܒܺܝܬܳܐ ܚܰܢܰܐ ܒܰܪܬ ܦܢܽܘܐܝܺܠ. ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐܳ ܒܰܙܒܰܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܕܥܺܝܢ ܒܰܓܠܐܶ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܥܰܠ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܗܘܳܬ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܥܝܺܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܘܪܒܳܐ ܗܘܳܬ ܀

ܩܢܘܢܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܡܪܝ ܣܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ:

763- ܚܘܽܛܪܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܦܣܶܩ ܠܝܰܡܳܐ. ܠܐܳ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ ܦܠܰܓ ܗܘܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܝ ܕܠܐܳ ܡܬܽܘܡ ܚܳܙܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ. ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܥܰܘܳܠܐܳ ܛܰܒܰܥ ܒܓܰܘ ܬܗܽܘܡܳܐ. ܘܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܠܐܳ ܐܶܬܕܪܫܰܬ ܥܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܟܰܕ ܙܳܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

863- ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܘܳܠܐܶ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܠܶܣ ܠܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܳܘ ܚܰܣܝܳܐ ܘܛܘܽܒܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܙܳܟܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܥܳܒܪܺܝܢ ܠܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܘܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܩܳܐܶܡ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐܝܺܬ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

963- ܟܰܕ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܩܰܒܶܠܬ ܚܳܬܡܳܐ ܗܰܘ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܕܰܬܨܰܐܶܐ ܠܐܳ ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܗܘܰܝܬ. ܐܶܠܐܳ ܡܶܚܕܳܐ ܐܰܫܩܶܠܬ ܗܘܰܝܬ ܠܘܳܬܳ ܡܰܕܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܥܶܢܘܳܝܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܬܥܢܶܐ ܗܘܰܝܬ. ܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܟܺܝܬ ܡܫܰܒܰܚ ܗܘܰܝܬ ܠܶܗ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

073- ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܥܘܽܫܢܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܟܽܠ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

173- ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܥܘܽܫܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܣܳܡܟܳܐ ܚܠܝܺܡܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܐܰܢܬ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܐܳܦ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ. ܘܰܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܀

273- ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܩܰܝܶܡܬ ܐܳܦ ܫܰܪܰܪܬ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܗܘܳܬ. ܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

373- ܪܟܶܒܬ ܒܙܰܘܚܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܕܐܝܺܬܰܝܗܽܘܢ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܐܶܚܰܕܬ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܝܺܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܬ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܰܕܡܰܙܥܩܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܟܳ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

473- ܣܥܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܐܺܒܳܐ. ܗܰܘ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܟܰܕ ܡܣܰܚܶܦ ܘܪܳܕܶܦ ܠܓܰܒܳܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܝܽܘܣܛܺܝܢܺܝܰܐܢܳܘܣ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܟܰܕ ܣܕܰܪ ܗܘܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܰܪܥܝܺܬܶܗ ܕܡܶܬܒܰܙܙܳܐ ܗܘܳܬ. ܡܶܢ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ.  ܐܰܥܕܺܝ ܗܘܳܐ ܘܫܰܘܙܶܒ܀

573- ܕܠܐܶ ܥܶܕܠܳܝ ܣܳܡܬ ܘܫܰܪܰܪܬ ܠܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܦܣܳܩ̈ܶܐ ܘܒܽܘܠܒ̈ܳܠܐܶ ܕܳܘܝܳܐܝܺܬ ܕܚܰܩܬ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܥܰܘܠܐܳ. ܢܦܰܠܓܽܘܢ ܘܰܢܒܰܠܒܠܽܘܢ ܡܰܡܪܚܺܝܢ ܫܳܛܝܳܐܝܺܬ. ܟܰܕ ܠܗܳܝ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ. ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ ܐܰܠܶܦܬ ܠܰܢ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

673- ܥܰܠܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܩܬܳܢܝ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܳܘ ܢܘܽܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܟܰܣܺܝ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܰܦܝܰܢܝ. ܚܶܫܘܽܟܳܐ ܢܘܽܟܪܳܝܳܐ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܚܽܘܪ ܒܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܐܶ ܕܺܝܠܝ ܬܰܪܶܨ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܀

773- ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܗܰܪܬ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܙܓܰܪܬ ܕܶܝܢ ܬܘܽܒ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠܬ. ܠܗܰܓܳܓܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܠܝܰܢܳܘܣ ܕܐܰܠܝܺܩܰܪܢܳܘܣ. ܘܰܠܛܘܽܥܝܰܝ ܗܳܝ ܕܠܐܳ ܐܰܠܳܗ. ܕܢܰܣܛܘܽܪܝܳܘܣ ܡܦܰܬܰܟ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܳܐ. ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܚܰܟܝܺܡܳܐ ܀

873- ܠܘܽܩܒܰܠ ܫܳܛܝܽܘܬܶܗ ܕܣܶܒܰܠܝܘܣ. ܘܥܽܘܬܳܕ̈ܰܘܗܝ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܕܐܰܪܺܝܳܘܣ. ܒܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܩܪܶܒܬ. ܠܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܰܩܕܽܘܢܺܝܳܘܣ. ܗܰܘ ܢܳܨܶܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܣܶܕܩܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܐܽܘܢܽܘܡܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܣܰܩܘܽܒܠܳܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐܳ ܢܦܺܝ̈ܚܳܬ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܗܶܬܬ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

973- ܠܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܳܫܶܕ ܐܢܳܐ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

083- ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܕܰܘܪܳܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܗܰܘ ܛܪܽܘܢܳܐ ܠܐܰܬܘܽܢܳܐ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܕܢܶܫܬܓܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܢܰܘܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܳܚܠܰܝ̈ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܫܰܒܚܝܢ ܗܰܘܘ. ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ. ܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܀

183- ܟܰܕ ܩܪܳܝܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܒܝܺܫܬܳܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܝܽܘܣܛܝܺܢܺܝܰܐܢܳܘܣ ܚܰܕܶܬ ܘܐܰܩܝܺܡ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܽܘܚܳܦܳܐ ܕܓܰܒܳܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܝܰܬܝܺܪܳܐܝܺܬ ܐܶܬܢܰܨܚܬ. ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܡܚܰܦܶܛ ܗܘܰܝܬ. ܕܰܢܝܰܒܒܽܘܢ ܟܝܺܬ ܐܳܦ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܕܰܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܀

283- ܒܚܺܝܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܒܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܐܳܘ ܚܰܣܝܳܐ ܘܛܘܽܒܬܳܢܳܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܘܕܺܝܬ ܘܐܰܠܶܦܬ. ܘܰܡܠܰܝܬܳܗ̇ ܠܬܺܒܶܝܠ. ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܘܐܶܡܰܪܬ. ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܚܰܕ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ. ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܟܝܺܬ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܒܰܪܟܰ ܐܰܢܬ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

383- ܗܰܘ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

483- ܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܳܪܳܢܳܐܝܺܬ. ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܟܝ ܗܽܘ ܐܶܬܦܪܩܢܰܢ ܘܐܶܫܬܰܘܙܰܒܢܰܢ. ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܬܳܐܓܡ̈ܶܐ ܠܐܳ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

583- ܡܳܪܳܢܳܐܝܺܬ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܬܪܝܺܨܽܘܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܢܰܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܶܬܢܰܗܰܪܢܰܢ. ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܝܽܘܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ ܀

ܩܢܘܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܥܠ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

683- ܠܐܳ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ. ܕܡܰܥܒܶܕ ܚܝܺܠ ܥܳܒܘܽܕܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܕܢܳܣ̈ܟܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܠܥܶܠ ܙܓܰܪ ܬܡܺܝܗܳܐܝܺܬ. ܗܽܘ ܬܘܽܒ ܠܰܟܢܽܘܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܣܰܕܶܩ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܐܰܥܒܰܪ. ܟܰܕ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܒܓܰܘܗܽܘܢ ܪܨܰܦ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܟ ܟܰܕ ܐܶܬܦܪܶܩܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܀

783- ܕܢܰܚ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܶܗ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ. ܘܐܶܬܝܰܐܝܒܰܬ ܠܰܕܡܽܘܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܥܒܝܺܕܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܪܘܰܙܝ ܘܬܶܬܒܰܣܰܡܝ. ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܩܰܕܶܡ ܛܰܦܶܣ ܘܰܪܫܰܡ ܘܐܶܬܪܟܶܢ. ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܟܳܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܟܰܕ ܥܰܡܶܗ ܫܰܘܬܶܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܶܐܠܶܬܗ ܦܰܢܺܝ ܀

883- ܡܶܢܫܶܠܝ ܒܶܗܬܰܬ ܐܳܦ ܐܰܚܦܪܰܬ. ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܝܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܐܳܦ ܫܳܛܝܺܬܳܐ ܒܝܰܕ ܕܰܫܛܳܬ ܕܡܽܘܬ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܚܰܠܦܰܬ ܡܰܨܡܚܽܘܬ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܥܒܝܺܕܬܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܬܩܰܬ ܠܐܳ ܡܠܝܺܠܽܘܬܳܗ̇. ܘܒܶܛܠܰܬ ܝܺܕܰܥܬܳܗ̇ ܫܟܺܝܪܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܚܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܳܟ ܡܶܬܗܰܓܝܺܢܰܢ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

983- ܬܡܝܺܗ ܒܰܗܕܺܝܪܽܘ ܐܶܬܚܰܘܝܺܬ. ܐܰܢܬ ܕܫܰܪܰܪܬ ܠܟܽܠܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܰܬܶܐܣܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܦ ܒܺܝ ܨܒܺܝ ܐܳܘ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܒܳܟ ܠܠܶܒܝ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܰܕ ܐܰܒܗܶܬܬ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝ. ܐܶܚܕܶܐ ܘܐܶܪܘܰܙ ܘܐܶܬܦܨܰܚ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܀

093- ܐܰܒܓܰܪ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܕܰܢܫܰܕܰܪ. ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܠܝܺܗܽܘܕ ܒܝܰܕ ܥ̈ܶܠܳܬܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܬܶܒܥܰܬ.  ܐܠܐ ܘܟܰܕ ܠܡܰܠܟܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܩܒܶܠܘ ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܠܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܥܒܶܕ ܬܡܺܝܗܳܐܝܺܬ ܀

193- ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܙܰܘ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܐܶ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟܳܐ. ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܡܶܢܫܶܠܝ. ܡܶܬܰܐܣܺܝܢ. ܡܶܚܕܳܐ ܐܶܬܡܠܝܺܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܦܰܟܘ ܗܘܰܘ. ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܡܳܪܗܽܘܢ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ. ܒܰܕܶܩܘ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܬܡܝܺܗܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

293- ܪܟܶܢܬ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܘܐܰܪܟܶܢܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܐܳܘ ܪܳܡ ܡܶܢܟܽܠ. ܘܠܰܢ ܒܝܰܕ ܡܽܘܟܳܟܳܟ ܫܰܟܶܢܬ. ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܰܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܒܙܰܝܢܳܐ ܕܠܘܽܩܒܰܠܗܽܘܢ ܫܰܪܰܪܬܳܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܰܘܫܛܝܺܢܰܢ ܀

393- ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܕܫܰܘܫܶܛܘ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܗܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܬܘܽܒ ܡܥܰܬܶܕ ܡܰܗܦܶܟ ܠܰܡܫܰܕܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܐܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܕܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ ܡܫܺܝܡܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܓܗܳܝܬܳܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܀

493- ܝܰܗܒ ܥܰܡ ܡܫܰܕܪ̈ܰܘܗܝ. ܐܳܦ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡܳܐ ܒܣܽܘܪ̈ܛܶܐ ܡܰܠܟܳܝ̈ܶܐ. ܕܒܶܗ ܒܰܕܶܩܘ ܥܰܠ ܝܰܐܝܺܒܽܘܬܶܗ. ܘܣܽܘܘܳܚܶܗ ܠܗܝܺܩܳܐ ܕܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܕܰܢܫܰܘܬܦܝܺܘܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܟܰܕ ܚܳܐܶܣ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܐܺܒܶܗ ܥܰܣܩܳܐ ܢܰܐܣܶܝܘܗܝ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

593- ܐܰܢܬ ܕܐܰܨܡܰܚܬ ܠܰܢ. ܢܘܽܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܡܶܬܝܺܬܳܟ. ܨܶܡܚܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ. ܘܐܳܪܚܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܘܽܗܪܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܘܽܗܪܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢܰܢ ܕܢܶܕܪܽܘܫ ܫܒܺܝܠܰܝ̈ܟ. ܘܥܰܡ ܬܳܐܓܡ̈ܶܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܫܰܘܫܶܛ ܠܳܟ ܀

693- ܒܦܰܐܝܽܘܬ ܚܽܘܒܳܐ. ܟܬܝܺܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ. ܕܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ. ܐܶܬܬܰܨܚܰܬ ܕܝܳܕܰܥ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܠܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܝܰܕ ܕܰܒܚܶܟܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܛܘܽܒܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܀

793- ܚܰܒܝܺܒܳܐܝܺܬ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܒܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ. ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܩܰܠܶܣ. ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܠܐܳ ܡܬܽܘܡ ܚܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܪܳܪܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܛܽܘܒܰܝܟ ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

893- ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܠܰܡ. ܫܶܪܟܶܬ ܠܰܚܒܳܠܐܳ ܐܳܡܰܪ. ܗܰܘ ܕܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܒܶܐܫܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܡ̈ܥܰܝܳܐ ܩܺܝܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܪܳܫܶܡ. ܘܰܒܫܽܘܘܙܳܒܶܗ ܬܘܽܒ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܩܝܳܡܬܳܟ ܬܠܝܺܬܳܝܰܬ ܝܰܘܡ̈ܶܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ. ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

993- ܒܰܟܬܽܝ̈ܒܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܳܪܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ̈ܝ. ܠܥܰܒܕܳܐ ܟܬܝܺܒ ܗܘܳܐ. ܕܛܘܽܒܬܳܢܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ. ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܠܐܳ ܚܙܰܝܬܳܢܝ ܗܰܝܡܶܢܬ ܒܺܝ. ܒܛܽܘܒ̈ܶܐ ܡܠܝ̈ܺܟܶܐ ܕܠܐܳ ܦܳܛܪܝܺܢ. ܡܫܰܘܬܶܦ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐܳ ܚܙܰܐܘܽܘܢܝ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܺܝ ܡܳܢܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܩܪܳܝܬܗܽܘܢ ܀

004- ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܶܐܠܰܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܠܐܰܒܓܰܪ ܫܠܰܚ ܗܘܳܐ. ܒܟܰܣܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܐܢܳܐ. ܘܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܩܰܕܡܳܝܐܳ ܗܰܝܡܶܢܬ. ܥܰܡܝ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܬܶܦ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܕܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܰܠܚܶܬ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܳܐ. ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ ܐܰܣܶܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡܝ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܐܰܢܬ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

104- ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܨܶܗܝܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܗܰܘ ܦܳܠܰܚ ܠܢܽܘܪܳܐ ܐܰܟܶܣܘ. ܘܰܒܝܰܕ ܢܽܘܪܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܥܶܟܘ ܗܘܰܘ. ܒܰܕܠܐܳ ܗܽܘܠܐܶ ܠܗܽܘܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ: ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܘܰܫܒܺܝܚ ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܠܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܀

204- ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܰܕ ܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܟܢܺܝܟܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܝܰܒܠܳܢܳܐ. ܬܘܽܒ ܗܦܰܟ ܥܰܡ ܟܬܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܘܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ: ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܘܰܫܒܺܝܚ ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܀

304- ܠܥܘܽܬܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܪܳܐܶܓ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܦܰܐܝܰܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝ. ܘܰܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܫܒܰܩ ܠܐܳ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܕܪܳܐ ܫܠܰܚ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܫܶܐܠ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܘܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܘܰܫܒܺܝܚ ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

404- ܐܰܥܕܺܝ ܕܠܐܳ ܢܶܟܝܳܢ. ܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܥܦܺܝܦܰܬ ܫܓܳܪܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܘܙܶܒ. ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܪܪ̈ܰܝ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܫܳܛܘ ܘܐܰܣܠܝܺܘ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܺܪܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

504- ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܐܶ. ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܫܰܚܠܶܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܰܕ ܣܶܕܩܳܐ ܨܰܝܳܪܳܐ ܠܒܺܝܟ ܗܘܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ. ܡܶܢܫܶܠܝ ܠܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܬܶܗܪܳܐ ܝܰܩܶܢ ܗܘܳܐ. ܘܨܰܠܡܳܐ ܠܐܳ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ ܠܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ : ܡܛܰܝܒܳܐܝܺܬ ܟܰܕ ܢܳܩܦܺܝܢܰܢ ܀

604- ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ ܠܐܳ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܝܺܬܳܐ. ܐܳܘ ܠܝܘܽܩܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܨܰܠܡܳܐ ܡܕܰܡܰܝ ܒܬܰܦܢܟܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܢܚܰܒܶܒ ܥܰܡܰܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܐܰܳܦ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ. ܕܒܳܗ̇ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܝܺܢ ܢܶܬܦܪܶܩ ܀

 

ܫܠܶܡ ܕܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܩܳܢܽܘܢ̈ܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܣܛܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܨܰܠܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܕܰܣܪܰܛ ܘܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܘܗܝ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܰܘܗܝ ܘܐܰܚ̈ܘܰܗܝ ܕܪܽܘܚ ܘܕܰܦܓܰܪ.

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ

ܩܕܡ̄: ܥܢܝܢܐ ܕܪܡܫܐ

ܕܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ : ܚܠܳܦ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܘܢ ܡܫܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܽܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ . ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܐ ܀

ܚܠܳܦ ܩܽܘܕܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ. ܒܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܩܰܠܣܽܘܟ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܗܰܠܶܠܘܝܰܐ ܀

ܚܠܳܦ ܠܶܓܝܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܛܶܟܣܺܝ̈ܣ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ. ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܩܰܠܣܽܘܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ ܀

ܚܠܳܦ ܙܽܘܝܳܚܳܟ ܕܥܰܠ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܥܺܝܠܐܳ ܫܺܝܛܳܐ ܙܰܝܚܳܟ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ. ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܩܰܠܣܽܘܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ ܀

ܚܠܳܦ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܥܠܰܝܟ. ܒܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܠܐܽܘܪܥܳܟ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ. ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܩܰܠܣܽܘܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܗܰܠܶܠܘܝܰܐ ܀

ܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܦܪܰܫܘ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܳܢ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܬܰܫܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܶܬܝܺܬܳܟ. ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܟ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܢܰܙܥܩܽܘܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ ܀

ܚܠܳܦ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܠܰܣܬ. ܘܰܢܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܘܕ̈ܐ. ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܩܰܠܣܽܘܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ ܀

ܩܢܘܢܐ ܕܨܦܪܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ.

704- ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܠܐܳ ܡܢܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܛܒܳܐ. ܘܐܶܬܓܠܝܺܘ ܘܐܶܬܚܰܘܝܺܘ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܥܰܠܥܳܠܐܳ ܡܶܬܓܰܠܰܠ ܗܘܳܐ. ܒܪܶܡܙܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܣܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܟܐܰܝܬ ܒܶܗ ܘܐܶܬܥܰܪܰܡ. ܠܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܪܬܚܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ ܘܰܦܪܰܩܬ. ܟܰܕ ܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܙܳܟܘܽܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

804- ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܬܰܩܶܢܬ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܬܶܣܬܽܘܪ ܘܰܬܒܰܛܶܠ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܘܬܶܬܒܰܥ ܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ ܠܡܰܦܘܽܠܬܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܬܶܗܦܽܘܟ ܬܩܺܝܡܺܝܘܗܝ. ܟܰܕ ܙܳܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

904- ܩܳܠܰܝ̈ ܫܘܽܒܚܳܐ ܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܳܟ ܕܰܥܡܰܪܬ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܐܳܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܶܗ ܓܶܝܪ ܕܺܝܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܥܳܒܽܘܕܶܗ ܐܰܢܬ ܐܝܺܬܰܝܟ. ܛܘܪ̈ܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܩܫܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ. ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܚܝܺܕܝܺܢ ܒܬܶܡܗܳܐ. ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

014- ܐܰܪܕܺܝ ܛܰܪܳܢܳܐ ܡܰܝ̈ܐܳ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܢܒܰܥ ܗܘܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܐܰܢܬ  ܓܶܝܪ ܐܝܺܬܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ. ܘܗܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܳܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

114- ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܪܬܝܺܬܳܐ. ܫܶܒܩܰܬ ܫܝܽܘܠ ܒܝܰܕ ܦܘܽܩܕܳܢܳܟ ܡܶܢ ܒܳܬܪ ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܐܝܺܬܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ. ܘܗܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

214- ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܶܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܳܦ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܐܶ ܩܰܪܶܒܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܥܰܡ ܐܝܺܩܳܪܳܐ ܘܫܘܽܒܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܘܗܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܐܘܽܫܰܥܢܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

314- ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܬܶܪܘܰܙܝ ܘܰܬܫܰܒܰܚܝ. ܘܐܰܟܚܕܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܘܽܕ̈ܶܐ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܢܶܩܥ̈ܝܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ ܗܳܐ ܐܶܬܓܠܝܺ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܘܗܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܐܘܽܫܰܥܢܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

414- ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܢܺܐܬܶܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܘܠܐܳ ܢܶܫܬܰܘܚܰܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܛܘܪܳܐ ܥܰܒܝܺܛܳܐ ܘܡܰܐܛܠܐܳ. ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܒܶܠܥܳܕ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܰܪ ܢܺܒܝܳܐ ܡܶܢܩܕܺܝܡ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܠܘܳܬܶܗ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

514- ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܠܒܶܫ ܥܘܽܫܢܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܦܶܚܡܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܢܺܐܬܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܠܘܳܬܶܗ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܘܽܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

614- ܗܰܘ ܕܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܒܙܰܪܬܶܗ. ܘܠܐܰܪܥܳܐ ܐܰܟܺܝܠ ܒܰܙܘܳܪܶܗ. ܗܽܘ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܶܬܓܠܝܺ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܫܪܶܐ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܠܘܳܬܶܗ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

714- ܥܰܠ ܛܘܽܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܣܰܩ ܠܳܟ ܘܐܶܬܥܰܠܐܳ. ܐܳܘ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܫܰܝܢܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܫܠܳܡܳܐ ܠܐܘܽܪܶܫܠܶܡ. ܘܰܒܚܰܝܠܐܳ ܐܰܪܝܺܡ ܩܳܠܳܟ ܘܰܩܥܳܝ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܕܝܰܩܝܺܪ̈ܳܬܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܐܶܬܡܰܠܰܠܝ̈. ܕܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܓܶܝܪ ܐܝܺܬܰܝܟܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܠܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܀

814 – ܐܳܘ ܛܘܽܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܐܶܡܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܰܪܝܺܡܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟܝ ܠܰܚܕܳܪ̈ܰܝܟܝ. ܐܳܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܚܙܳܝ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܐܳܬܶܝܢ ܠܘܳܬܶܟܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܪܘܽܚܩܳܐ ܐܶܬܰܘ. ܕܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܫܰܝܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܠܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܀

914- ܗܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܝܳܬܶܒ. ܘܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܥܺܝܠܐܳ ܝܺܬܶܒ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܩܘܽܕܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܠܶܟܝ ܨܶܗܝܺܘܢ. ܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܝܺܟܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܰܪܟܝܺܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐܳ. ܫܰܝܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܠܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ : ܟܰܕ ܥܰܠ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܀

024- ܩܥ̈ܰܝ ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ. ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܗܳܐ ܡܶܟܝܺܠ ܡܳܪܝ. ܒܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܕܺܝܰܬܝܺܩܝܺ ܚܕܰܬܳܐ. ܒܰܪܣܳܣܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܕܰܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ. ܚܢܰܢ ܒܰܕܡܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܀

ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝܟܝ ܫܪܳܝ. ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܳܦ ܫܰܕܰܪܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐܳ  ܛܽܘܪܳܦ. ܘܡܶܢ ܗܰܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܐܳ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܕܐܰܠܳܝ ܘܐܰܣܶܩܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܪܣܳܣܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܀

124- ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢܬ. ܥܰܡܳܐ ܕܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܩܰܒܶܠ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܟ. ܕܟܽܠ ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ. ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܗܰܘ ܢܘܽܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܒܰܪܣܳܣܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܕܰܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ. ܚܢܰܢ ܒܰܕܡܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

224 – ܐܰܢܬ ܕܫܰܘܙܶܒܬ ܒܰܙܒܰܢ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ. ܠܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܟ. ܘܰܠܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܛܰܠܶܩܬ ܘܐܰܘܒܶܕܬ. ܥܰܠ ܕܰܒܥܰܘܠܐܳ ܐܶܟܰܠܘ ܩܰܪ̈ܨܰܝܗܽܘܢ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

324- ܗܳܐ ܟܢܘܽܫܝܳܐ ܕܠܐܳ ܢܰܣܺܝܘ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܬܰܡܝܺܡ̈ܶܐ ܐܝܺܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܫܰܒܚܽܘܟ. ܟܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܕܺܝܣܪܳܐܝܺܠ ܠܳܟ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

424- ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܕܶܩ̈ܠܐܶ ܪ̈ܓܝܺܓܶܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܢܳܩܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ ܠܳܟ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

524- ܚܕܳܝ ܛܳܒ ܘܰܪܘܰܙܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܕܽܘܨܘ ܕܶܝܢ ܘܚܰܓܰܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܟܰܕ ܪܟܺܝܒ ܥܺܝܠܐܳ. ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܫܘܽܥܠܳܝܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܩܳܥܶܝܢܰܢ: ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

624- ܥܺܝܠܐܳ ܫܝܺܛܳܐ. ܪܟܺܝܒ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܶܟܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܺܠܶܟܝ. ܨܶܗܝܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܠܐܳ ܡܠܺܝ̈ܠܐܶ ܡܒܰܛܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܠܶܗ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

724- ܬܶܚܕܶܐ ܥܰܡܰܢ ܟܽܠܗ̇ܳ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܡܶܛܳܠܽܬܶܗ. ܘܕܰܘܝܺܕ ܢܺܒܝܳܐ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܬܰܩܶܢܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܶܫܰܥܝܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܕܐܶܬܬܥܝܺܪܝ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܘܦܽܘܩܝ ܠܐܽܘܪܥܶܗ. ܘܰܩܥܳܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

824- ܠܶܟܝ ܕܰܥܪܳܐ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܶܬܓܠܝܺ ܠܰܢ. ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܠܶܗ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ. ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ ܢܰܘܪܒܺܝܘܗܝ. ܘܥܰܡ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܒܣܰܘܟ̈ܰܝ ܙܰܝܬܳܐ ܢܙܰܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܕܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܽܟܠܰܢ ܀

924- ܐܝܺܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ. ܐܶܫܬܰܥܠܝܺܬܽܘܢ ܥܰܠ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܠܡܳܢܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܶܬܡܰܠܰܟܬܽܘܢ ܘܐܶܡܰܪܬܽܘܢ. ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܣܰܘܟ̈ܰܝ ܙܰܝܬܳܐ ܐܰܪܥܽܘܗܝ ܘܥܰܡ ܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܘܕܶܩ̈ܠܐܶ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܐܶܡܰܪܘ. ܕܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܽܟܠܰܢ ܀

034- ܗܳܢܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܚܺܪܢܳܐ. ܠܐܳ ܣܳܟ ܐܶܬܚܫܒ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܐܶܫܟܚܳܗ̇ ܗܘܳܐ. ܠܒܘܽܝܳܐܝܶܗ ܕܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܪܳܚܡܳܐ ܕܝܺܠܶܗ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ. ܕܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܽܟܠܰܢ ܀

 

ܩܢܘܢܐ ܕܝܘܡ ܬܪܝܢ ܕܚܫܐ

ܐܘܽܪܗܳܝܳܐ: ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

134- ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܝܰܒܶܫ. ܠܝܰܡܳܐ ܗܰܘ ܠܐܳ ܡܶܬܗܰܠܟܳܢܳܐ. ܘܡܶܬܥܰܪܰܡ ܒܓ̈ܰܠܠܐܶ. ܘܰܕܢܶܥܒܰܪ ܒܰܪܓܶܠ ܒܓܰܘܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܝܺܣܰܪܐܠܳܝܳܐ. ܐܰܫܘܺܝ ܒܓܰܢܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ܀

234- ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܘܽܬܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܝܺܬܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܶܐ ܐܝܺܬܳܘܗܝ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܠܰܘ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܚܰܫܒܽܘܗ̇ ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܐܠܰܗܳܐ ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܪܩ. ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܡܚܰܘܶܐ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܰܘܗܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܫܒܝܺܚܳܐ ܓܝܶܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

334- ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܐܶܬܝܺܬ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܕܡܽܘܬܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܐܶܢܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܥܰܛܰܦ. ܠܐܳܕܳܡ ܕܐܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܘܰܢܦܰܠ ܗܰܘ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ  ܕܐܶܣܺܝܡܶܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܬܰܚܠܘܽܦܳܐ. ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܚܰܫܰܐ ܗܘ ܒܰܐܠܳܗܘܽܬܶܗ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

434- ܐܶܣܬܰܪܕܰܬ ܡܶܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܣܛܠܐܳ ܗܳܝ ܕܰܚܠܳܦ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܘܐܰܫܦܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܡܬܰܪܣܝܰܬ ܒܰܡܠܽܘܐܳܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܕܠܐܳ ܥܰܡܠܐܳ. ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܝ ܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܕܶܥܟܰܬ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܟܰܬܰܪ ܘܡܶܬܬܰܙܥܰܩ ܗܘܐܳ ܘܡܶܙܕܰܡܰܪ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

534- ܠܟܽܘܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܕܥܽܘܢ ܬܰܠܡܝ̈ܕܰܝ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܠܦܘܽܩܕܳܢܝ ܕܺܝܠܝ ܬܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܝܺܢ ܐܶܡܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ. ܗܘܰܝܬܘܢ ܕܶܝܢ ܡܫܰܝܢܺܝܢ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܽܟܘܢ. ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ. ܘܟܰܕ ܪܳܥܝܳܐ ܡܰܟܝܺܟܳܐ ܩܢܰܝܬܽܘܢ. ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܘ ܘܟܰܕ ܠܝܺ ܡܳܪܳܐ ܝܳܕܥܺܝܬܽܘܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܘܪܰܒܳܐ. ܗܘܰܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

634- ܐܘܽܚܕܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܗܶܦܟܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܐܳ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܦܶܣܬܳܐ ܕܝܺܠܝ. ܛܪܽܘܢܽܘܬܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܚܺܝܠܐܳ. ܡܫܰܠܰܛ ܗܽܘ ܒܝܳܬܶܗ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܝܺ ܡܳܪܶܐ ܝܳܕܰܥ ܐܳܦ ܪܰܒܳܐ. ܢܗܶܐ ܡܫܰܒܰܚ ܘܡܰܘܕܶܐ ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

734- ܐܰܘܪܶܒܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܝܳܠܶܕܬܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ ܒܳܪܝܰܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܗܰܘ ܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܕܰܡܶܐ ܒܚܰܫ̈ܳܐ. ܬܰܚܠܽܘܦܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܛܘܒܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܗ̇ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

834- ܟܽܠ ܨܳܐܬܳܐ ܚܰܫܳܢܳܝܬܳܐ. ܡܪܽܘܩܘ ܘܰܫܕܰܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܪܳܡܘܽܬ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܥܪܺܝܡܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܳܡܰܪ ܗܘܰܝܬ. ܐܳܘ ܚܶܟܡܬܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܬܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܗܕܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܟܰܕ ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܨܡܺܚܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܀

934- ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܒܺܝ ܒܪܰܒܟܽܘܢ. ܐܶܡܰܪܬ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܐܳ ܬܶܬܪܰܥܽܘܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܶܠܐܳ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܢܰܩܝܺܦܺܝܢ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܟܺܝܟܺܝܢ. ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܐܶܢܳܐ ܫܳܬܶܐ ܐܢܳܐ ܗܘܰܘ ܫܳܬܶܝܢ. ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ. ܕܐܰܒܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܝ ܬܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܕܠܐܳ ܫܽܘܠܳܡ ܀

ܕܝܘܡ ܬܠܬܐ ܕܫܒܬܐ ܕِܚܫܐ

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

044- ܟܰܕ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܰܣ̈ܝܰܝ ܒܟܽܠ. ܕܠܐܳ ܐܶܬܬܦܺܝܣܘ ܗܘܰܘ. ܘܰܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܪܡܝܺܘ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܙܥܩܝܺܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܳܝܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

144- ܠܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܒܶܣܬܪܳܐ ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ. ܟܽܠܰܢ ܢܶܫܕܶܐ. ܘܰܒܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܢܶܐܪܽܘܥ ܘܢܰܙܥܶܩ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܠܽܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘܗ̈ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܳܝܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

244- ܟܽܠܰܢ  ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ. ܕܥܳܕܪܳܐ ܠܚܰܝܠܰܢ. ܘܒܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܝܰܗܒܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܺܪܝܢܰܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

344- ܗܳܝ ܕܠܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܡܶܬܥܪܶܐ. ܒܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܥܪܳܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ. ܚܰܕܘܽܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܠܶܟܝ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܀

444- ܠܬܰܠܡܝ̈ܺܕܰܘܗܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܛܳܒܳܐ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܺܝܪܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܠܐܳ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܐܶܡܰܬܝ ܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܐܶܦܪܽܘܥ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܙܶܕܩܳܐ ܠܦܽܘܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܀

544- ܒܡܶܬܝܺܬܳܟ ܫܒܝܺܚܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܰܕܚܝܺܠܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܠܐܳ. ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܐܰܩܝܺܡܰܝܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܟܰܕ ܡܰܗܡܶܐ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܣܰܓܝܽܐܽܘܬ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܀

ܕܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܕܫܒܬܐ ܕܚܫܐ

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

644- ܟܰܕ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢܬ ܠܝܺ ܦܶܬܚܶܬ ܘܦܰܬܝܺܬ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝ. ܚܕܳܬ ܓܶܝܪ ܘܪܶܘܙܰܬ. ܪܘܽܚܳܐ ܕܝܺܠܝ ܘܗܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܝܺܩܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܠܐܳ ܐܝܺܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

744- ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܛܳܠܘܽܡܬܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܟܺܝܠܐܳ ܡܶܬܪܰܥܝܳܐ ܘܥܰܢܬܳܐ. ܕܠܳܟ ܡܦܰܨܝܳܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܚܰܝܰܒ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܬܚܰܘܶܐ ܘܬܶܥܒܶܕܝ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܠܐܳ ܐܝܺܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

844- ܒܶܝܬ ܡܶܠܟܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܗܝܺܩ ܠܰܕܡܳܐ ܕܠܐܳ ܢܳܡܽܘܣ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܒܕܰܩܢܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܢܳܨܝܰܬ ܥܰܡ ܒܳܪܝܶܗ. ܕܠܝܺ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܠܐܳ ܒܰܣܝܺܡ ܠܡܰܘܬܳܐ ܢܚܰܝܒܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܠܐܳ ܐܝܺܬ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

944- ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܝܺܪ ܣܰܪܗܒܰܬ ܗܘܳܬ. ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܐܶܫܬܓܰܪ ܒܰܙܒܰܢ ܐܰܬܘܽܢܳܐ ܒܒܳܒܺܝܠ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܐܳ ܝܺܩܶܕܘ ܐܰܘ ܐܶܬܚܰܪܰܟܘ. ܟܰܕ ܐܰܗܶܠܘ ܐܳܦ ܫܳܛܘ ܦܘܽܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܠܐܳ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

054- ܡܶܚܕܳܐ ܟܰܕ ܣܰܦܩܰܬ ܗܘܳܬ. ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝܠܐܳ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ ܘܐܶܚܕܰܬ ܠܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܐܳ ܡܟܰܬܡ̈ܳܬܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܛܰܘܫ̈ܳܬ ܒܥܰܘܠܐܳ. ܐܶܠܐܳ ܡܙܰܥܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

154- ܡܶܬܟܰܗܰܢ ܒܙܶܕܩܳܐ. ܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܠܦܰܐܝܽܘܬ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܟܝܺܬ. ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ. ܒܝܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܠܠܰܬ. ܠܐܳ ܒܳܗܬܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܘ ܡܰܚܦܪܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܡܰܙܥܩܳܐ ܗܘܳܬ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

254- ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܕܰܟ̈ܝܳܢ. ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܠܐܳ ܡܛܰܘܫ̈ܳܬܳܐ. ܬܰܘ ܢܰܘܪܶܒ ܟܰܕ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܘܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܐܳ  ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܥܰܡܰܢܘܽܐܝܠ. ܗܳܝ ܕܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܨܒܳܐ ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܚܘܽܣ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

354- ܐܶܡܰܪ ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ. ܠܘܳܬ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܥܰܘܠܐܳ. ܡܳܢܳܐ ܪܳܥܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܝܺ. ܘܐܶܢܐܳ ܡܰܫܠܶܡ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܚܰܩ ܡܶܢܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܪܳܚܶܡ ܟܶܣܦܳܐ. ܚܘܽܣ ܡܳܪܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

454- ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܡܠܐܶ ܚܣܳܡܳܐ ܒܝܺܫܳܐ. ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܙܰܒܶܢ ܫܰܘܝܰܬ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ. ܗܳܝ ܕܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ ܡܶܢ ܣܰܟܠܽܘܬܳܗ̇. ܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܠܐܳ ܒܽܘܝܳܢ ܐܶܬܬܚܶܕ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܥܳܘܳܠܐܳ. ܚܘܽܣ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܩܢܘܢܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܐܪܙܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

554-  ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܐܶܬܦܣܶܩ ܗܘܳܐ. ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܘܽܦ. ܘܥܘܽܡܩܳܐ ܐܶܬܝܰܒܰܫ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܕܓ̈ܰܠܠܐܶ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܬܕܺܝܫܳܢܳܐ. ܗܘܳܐ ܠܠܐܳ ܡܙܰܝ̈ܢܶܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܘܩܰܒܪܳܐ ܠܰܡܙܰܝ̈ܢܰܝ ܒܟܽܠ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܬܬܙܥܩܳܐ. ܡܰܦܨܚܰܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܒܺܝܚܳܐܝܺܬ ܗܕܝܺܪ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

654- ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܝ ܕܠܐܳ ܣܘܽܦ. ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ. ܒܢܳܬ ܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܗܰܘ ܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܠܝܺܠܐܳ. ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܗܰܝܟܠܐܳ ܕܝܶܢ ܓܘܽܫܡܳܢܳܝܳܐ ܟܰܕ ܚܰܝܶܕ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܫܒܺܝܚܳܐܝܺܬ ܗܕܝܺܪ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

754- ܟܰܕ ܡܰܐܪܙܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܶܝܗ̇. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ. ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ. ܡܳܙܓܳܐ ܟܳܣܳܐ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܬܘܽܒ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܫܒܺܝܚܳܐܝܺܬ ܗܕܺܝܪ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

854- ܟܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠ ܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܗܰܘ ܒܰܪܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܘܦܶܨܚܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܬܝܺܕ ܕܰܢܡܽܘܬ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܠܝܳܬܶܗ ܣܳܡ ܩܘܽܕܡܰܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܣܰܒܘ ܐܰܟܽܘܠܘ. ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܡܶܫܬܰܪܪܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

954- ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ. ܗܰܘ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܳܣܰܐ ܗܘ ܕܺܝܠܳܟ ܛܳܒܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܫܩܶܐ ܗܘܰܝܬ. ܘܰܡܠܰܝܬܳܝܗܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܢܬ ܠܢܰܦܫܳܟ ܡܟܰܗܶܢ ܗܘܰܝܬ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܐܰܢܬ. ܕܐܶܫܬܰܘ ܕܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܡܶܫܬܰܪܪܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

064- ܥܰܒܕܳܐ ܫܝܺܛܳܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܘܢ. ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܝܺܠܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܰܝܬ ܐܳܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܰܓܝܺܪ ܪܽܘܚܳܐ. ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܶܫܬܰܠܡܝܺܢ. ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒܰܕܣܰܟܠܐܳ ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܩܰܘܰܘ ܒܺܝ. ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܡܶܫܬܰܪܪܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

164- ܟܰܕ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܒܩܘܽܩ. ܚܳܙܶܐ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܝܺܠܳܟ ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܢ̈ܶܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܕܶܡ ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܰܥܒܰܕܬ ܪܶܚܡܬܳܐ ܥܰܫܝܺܢܬܳܐ ܘܚܰܝܶܠܬܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ . ܠܝܺ ܓܶܝܪ ܠܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܰܕܰܪܬ ܀

264- ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ. ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܫܰܟܶܢ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܬܶܐ ܗܘܰܝܬ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܐܶܟܽܘܠ ܥܰܡܟܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܡܶܐܪܰܓ ܪܰܓܬܰܢܝ ܩܕܳܡ ܕܐܶܚܰܫ. ܠܝܺ ܓܶܝܪ ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܰܕܰܪܬ ܀

364- ܟܰܕ ܫܳܬܶܐ ܗܘܰܝܬ ܟܳܣܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܙܥܶܩܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܝܽܘܬܳܐ . ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܟܝܺܠ ܫܳܬܶܐ ܐܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܓܝܺܫܳܐ ܡܶܬܕܒܰܪ ܐܢܳܐ. ܠܝܺ ܓܶܝܪ ܠܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܰܕܰܪܬ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

464- ܒܶܐܣܳܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܣܝܺܪܝܺܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܠܰܛ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܒܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܐܰܓܥܠܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܠܪ̈ܶܓܠܐܶ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܕܝܺܠܗܽܘܢ ܬܰܪܶܨ ܠܰܫܝܳܓܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܀

564- ܗܳܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢ̈ܶܐ. ܕܰܒܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܕܐܰܬܝܺܪ ܠܥܶܠ ܐܰܚܺܝܕܳܐ. ܗܳܝ ܕܠܰܬܗܽܘܡ̈ܶܐ ܡܦܰܓܕܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ. ܘܰܠܚܺܐܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܟܳܠܝܳܐ ܕܠܐܳ ܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ ܪܡܝܳܐ. ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܓ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ ܀

664- ܢܫܝܺܓ ܘܢܶܡܪܽܘܩ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡ ܡܶܬܬܫܺܝܓܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܳܝܬܳܐ. ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܓܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܒܪܶܐ ܒܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܘܝܺܕ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܝܺܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܝ ܕܰܟܳܢܝ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

764- ܬܗܽܘܡܳܐ ܗܰܘ ܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܚܰܕܪܰܢܝ ܐܳܦ ܟܰܪܟܰܢܝ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܬܘܽܒ ܡܶܟܝܺܠ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܕܐܶܣܰܝܒܰܪ ܠܡܰܚܫܽܘܠܐܳ. ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܢ ܩܳܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܡܶܢ ܥܘܽܡܩܳܐ ܐܰܥܕܳܢܝ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܀

ܡܳܪܳܐ ܠܝܺ ܩܳܪܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܪ̈ܺܚܝܡܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܘܫܰܦܝܺܪ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܡܟܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܐܝܺܬܶܝܗ̇. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܰܝܬ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܕܰܡܰܘ. ܒܰܙܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܛܘܽܦܣܗܶܝܢ ܚܳܙܶܝܬܽܘܢ ܒܺܝ ܀

864- ܨܐܳܬܳܐ ܠܐܢܳܫܳܐ ܠܐܳ ܐܝܺܬ. ܐܶܠܐܳ ܐܶܢ ܕܰܢܫܺܝܓ ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܠܐܳ ܣܢܺܝܩ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܐܰܢܬܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܰܢܩܝܺܦܽܘܬܝ. ܐܶܠܐܳ ܠܰܘ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܫܢܳܐ ܓܶܝܪ. ܘܠܐܳ ܡܛܰܟܣܳܐܝܺܬ. ܡܳܪܶܕ ܪܶܥܝܳܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

964- ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܰܣܝ̈ܰܝ ܒܟܽܠ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ. ܠܐܳ ܪܰܬܘ ܡܶܢ ܫܽܘܠܗܳܒܶܗ ܕܐܰܬܘܽܢܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܘܟܰܕ ܒܡܶܨܥܰܬ ܢܽܘܪܳܐ. ܐܶܬܪܡܝܺܘ ܒܛܰܐܠܐܳ. ܡܶܬܪܰܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ . ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

074- ܟܰܕ ܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܚܳܫܶܠ ܕܰܡܩܰܕܰܡ ܗܘܳܐ ܕܦܶܠܥܳܐ ܒܳܥܶܐ ܘܙܰܒܢܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܢܰܫܠܡܝܺܘܗܝ. ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܢܰܚܝܒܽܘܢܳܝܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ . ܠܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܀

174- ܗܰܘ ܕܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܝ. ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ. ܪܳܡܶܐ ܐܝܺܕܶܗ ܒܠܰܓܬܳܐ ܗܽܘ ܢܰܫܠܡܰܢܝ. ܗܳܢܳܐ ܒܪܰܡ ܦܰܩܚܳ ܗܘܳܐ. ܕܠܐܳ ܥܒܰܪ ܡܶܡܬܽܘܡ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܠܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܫܰܘܕܰܥ ܕܡܰܢܽܘ. ܐܠܰܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

274- ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܛܘܽܒܬܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܚܠܳܦ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ. ܓܒܰܘ ܘܰܪܚܶܡܘ ܕܢܶܬܰܐܠܨܽܘܢ. ܐܰܗܶܠܘ ܘܒܰܣܰܪܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܥܰܢܳܬܐ. ܕܗܰܘ ܕܡܰܡܠܰܟ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܢܘܽܪܳܐ ܗܳܝ. ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܪܰܟܘ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇. ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

374- ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܩܰܒܠܰܝ̈ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܟܰܕ ܚܰܡܣܶܢܘ ܨܶܝܕ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܐܶܡܪܳܐ. ܕܢܰܩܝܺܦܝܺܢ ܠܪܳܥܝܳܐ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܕܝܺܠܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܡܶܢܶܗ. ܒܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܒܳܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܰܙܥܩܺܝܢ ܩܘܽܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

474- ܠܢܳܡܘܽܣܐܳ ܕܪܶܚܡܬܳܐ. ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܫܟܺܝܪ ܫܡܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܛܥܳܐ ܚܶܡܬܳܐ ܘܢܶܟܠܐܳ ܐܶܬܡܠܝܺ. ܠܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܐܶܬܬܫܺܝ̈ܓܝ ܗܘܰܝ̈ ܕܠܶܗ ܥܰܬܶܕ ܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܰܒܶܗ. ܘܟܰܕ ܐܶܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܐܰܪܺܝܡ ܥܶܩܒܳܐ ܥܠܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܕܢܰܙܥܶܩ ܠܐܳ ܐܶܣܬܰܟܰܠ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܠܢܦܫܝ :

574- ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܒܳܠܐܳ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܒܦܳܬܘܽܪܳܐ ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܥܶܠܝܺܬܳܐ. ܘܰܒܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܟܺܝܬ. ܬܰܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܶܬܗܰܢܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܘܢܺܐܠܰܦ ܡܶܠܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ. ܒܐܪܳܙܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܗ̇ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܙܶܠܘ ܛܰܝܶܒܘ ܦܶܨܚܳܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ. ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܥܶܠܝܬܳܢܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܫܰܪܰܪ ܗܰܘܢ̈ܶܐ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܶܫܬܘܝܺܬܽܘܢ ܠܡܰܐܪܙܳܢܽܘܬܝ. ܦܰܛܝܺܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܰܡܫܰܪܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܰܘܪܒܺܝܢ ܀

674- ܠܝܺ ܠܚܶܟܡܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܝܺܠܶܕ. ܨܶܡܚܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ. ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܳܢܝ ܕܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ. ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܗܳܫܳܐ ܒܐܪܳܙܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܠܬܳܐ ܐܢܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܠܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐܶ ܡܒܰܝܬܶܐ ܐܢܳܐ ܠܝܺ. ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܣܒܶܬ ܀

ܩܢܘܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

774- ܒܰܦܣܺܝܩܳܐ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܬܦܣܶܩ. ܝܰܡܳܐ ܗܰܘ ܠܐܳ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ. ܘܰܕܢܰܗܦܶܟ ܐܶܫܬܶܗ ܠܝܰܒܫܳܐ. ܘܢܶܥܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܒܰܪܓܶܠ ܕܠܐܳ ܪܰܛܒܳܐ. ܒܡܶܨܥܰܬ ܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ. ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܗܰܘ ܡܪܰܒܶܐ ܓ̈ܰܠܠܐܶ . ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

874- ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܗܶܪܽܘܡܳܝܳܐ ܡܪܰܟܰܒ. ܘܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܕܢܰܪܡܶܐ ܒܩܰܪܢܳܐ ܘܢܶܬܡܰܫܚܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐܳ ܠܒܝܺܫ ܡܽܘܪܽܘܢ. ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܠܐܳ ܢܶܬܩܰܪܰܒ. ܡܰܫܟ̈ܢܰܝ ܩܰܕܳܪ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܟܝ. ܘܥ̈ܶܩܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܠܰܡܨܰܒܬܳܢܶܟܝ ܐܶܫܰܒܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

974- ܩܽܘܡܝ ܥܺܕܬܳܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܝ ܡܶܐܬܝܺܬܶܗ ܕܪܳܥܝܶܟܝ. ܘܥܰܡܶܟܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܕܳܝܨܺܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܚܳܕܝܳܐܝܺܬ. ܘܰܒܩܺܝܢܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܛܝܺܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܣܛܝܟܘܢ:

084- ܟܰܕ ܫܠܶܡܽܘܢ ܒܦ̈ܶܠܐܶܬܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܕܡܰܢ ܕܳܕܶܟܝ ܫܰܦܝܺܪܬܳܐ. ܐܡܰܪܝ ܕܣܰܓܝܺ ܚܬܝܺܪܰܬܝ ܒܶܗ. ܕܳܕܳܐ ܕܝܺܠܝ ܐܶܬܓܒܝܺ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܪܡܶܗ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܚܶܘܳܪ ܡܶܢ ܓܦܶܬܳܐ ܕܝܰܥܩܘܽܒ. ܣܽܘܡܳܩ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܰܪܕܝܺܢ. ܩܰܛܝܺܢ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܕܡܽܘܬܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܫܰܒܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

184- ܐܪܳܙܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܝܕ ܫܡܽܘܐܝܺܠ ܗܳܢܳܐ ܐܪܳܙܳܐ. ܕܡܶܢ ܩܰܪܢܳܐ ܘܡܶܢ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ ܠܒܰܪ ܐܝܺܫܰܝ ܩܪܶܒ ܕܢܶܡܫܘܽܚ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܳܝܗܝ ܠܕܰܘܝܺܕ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܶܗ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

284- ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܕܐܶܨܛܰܪܝܺܘ ܓܶܝܪ ܒܰܬܪܰܥ ܗܰܝܟܠܐܳ. ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܐܶܫܬܰܩܠܰܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܳܫܚܝܺܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܕܥܰܩܪܶܗ ܠܟܰܪܡܳܐ ܕܥܺܝܢܓܳܕ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܘܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

384- ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܒܝܺ ܗܘܳܐ. ܕܰܘܝܺܕ ܒܰܢܒܺܝܘܽܬܶܗ. ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܟ ܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕܝܽܘܟ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܟ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܠܦܰܓܪܳܟ. ܘܡܶܢ ܚܰܕܝܽܘܟ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܙܶܒܢܰܬ ܡܶܢܶܗ ܘܰܡܫܰܚܬܳܟ. ܘܐܶܫܬܰܡܠܝܺܘ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܝܺܕ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܣܛܝܟܘܢ :

484- ܬܳܝ ܫܰܦܝܺܪܰܬܝ ܠܕܶܩܠܐܳ ܕܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ. ܢܶܣܰܩ ܘܢܶܬܥܰܠܐܶ. ܐܰܘܟܡܶܟܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܡܰܢ ܣܳܡܶܟܝ ܢܳܛܪܰܬ ܟܰܪܡܳܐ. ܕܳܕܝ ܒܓܰܢ̈ܶܐ ܪܳܥܶܐ ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܫܡܶܗ. ܓܰܢܬܳܐ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ. ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܕܳܕܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܕܶܩܠܐܳ ܕܦ̈ܠܐܳܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܦܪܩܬܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܗܽܘܝܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

584- ܚܰܒܩܽܘܩ ܢܺܒܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܐܡܰܪ ܠܝܺ ܡܽܘܢ ܫܰܬܝܺܩ ܐܰܢܬ. ܘܢܰܦܺܝܠܐܳ ܥܠܰܝܟ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܶܬܢܰܒܶܐ. ܫܶܡܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܰܪܕܰܢܝ. ܟܰܕ ܚܳܪܶܬ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ. ܐܰܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܟܰܬ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܫܰܒܚܶܬ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܶܗ ܀

684- ܡܽܘܫܶܐ ܬܗܽܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܕܐܶܬܟܰܢܝܺ ܐܠܰܗ ܒܶܣܪܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܽܘܪܽܘܢ. ܠܳܟ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܀

784- ܚܕܳܐ ܫܳܛܝܺܦܬܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܢܶܣܒܰܬ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܪܰܫܡܰܬ ܒܳܗ̇ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܣܰܓܝܽܐܘܽܬ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܫܒܰܩܬ. ܛܽܘܦܣܳܐ ܓܶܝܪ ܨܳܪܰܬ ܗܘܳܬ. ܕܥܺܕܬܐ ܕܐܶܬܦܰܪܩܰܬ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܺܝܬܽܘܬܳܟ ܀

ܣܛܝܟܘܢ :

884- ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܡܳܢܳܟ ܕܳܕܝ. ܐܰܢܬ ܕܛܳܒܝܺܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ. ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ. ܐܶܬܕܰܟܪ ܚܽܘܒܳܟ ܕܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܪܶܚܡܬܳܟ. ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܪܳܥܶܐ ܕܳܕܝ. ܘܐܰܝܟ ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܥܳܒܳܐ. ܫܰܦܝܺܪ ܐܰܢܬ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܪܳܡܐ. ܣܶܘܚܶܬ ܠܳܟ ܘܝܶܬܒܶܬ ܒܛܶܠܳܠܳܟ. ܘܰܢܛܰܪܬܳܗ̇ ܠܰܣܒܰܪܬܳܟ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

984- ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦܺܝ̈ܢ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܐܝܺܬ ܠܳܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢ ܠܳܟ. ܘܟܰܕ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܢܺܒܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܬܗܰܪܬܳܢܝ ܡܶܢ ܝܰܩܝܺܪܽܘܬ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܠܳܟ. ܕܣܰܓܝ̈ܐܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܢܳܛܦ̈ܳܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܙܺܝܘܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܥܛܝܺܦ̈ܳܢ. ܘܐܰܝܟ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܪ̈ܳܣܡܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

094- ܡܶܫܚܳܐ ܗܰܘ ܡܽܘܪܳܢܳܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܗܘܳܐ. ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܢܶܬܡܫܰܚ ܒܶܗ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܐܶܬܗܰܝܡܰܢܬ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܐܪܳܙܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܕܝܰܘܡܳܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܕܰܒܡܽܘܪܽܘܢ ܢܚܰܣܶܐ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܫܰܢ. ܘܰܒܡܶܫܚܳܐ ܬܘܽܒ ܚܰܕܬܰܢ. ܘܰܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܒܰܣܡܰܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ. ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

194- ܩܰܪܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ. ܪܶܬܚܰܬ ܗܘܳܬ ܘܐܶܡܪܰܬ. ܕܗܳܢܰܘ ܕܪܶܚܡܶܬ. ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܟܰܕ ܠܗܳܕܶܐ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܫܡܽܘܐܝܠܺ. ܗܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܐܰܪ̈ܙܶܐ ܡܰܫܚܶܗ ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܶܬܩܪܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܠܕܰܘܝܺܕ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܠܶܒܝ. ܘܣܳܡܶܬ ܒܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܕܢܰܚ ܡܶܢܶܗ. ܘܬܶܩܢܰܬ ܠܐܪܳܙܳܐ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܕܗܽܘ ܡܳܫܰܚ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܡܽܘܪܽܘܢ ܚܳܬܡܳܐ ܕܐܶܣܛܠܐܳ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܡܶܬܝܺܬܳܟ. ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܣܛܝܟܘܢ :

294- ܐܰܘܡܺܝܬܟܶܝܢ ܐܳܘ ܒܢ̈ܳܬ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܒܰܛܒܰܝ̈ܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܟܶܝܢ. ܘܰܒܥܽܘܙܰܝ̈ܠܐܶ ܕܦܳܗܶܝܢ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ. ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܕܐܰܟܪܙܽܘܗ̇ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܠܐܳ ܬܥܰܝܪ̈ܳܢ ܘܠܐܳ ܬܥܰܝܪ̈ܳܢ. ܠܰܝܬ ܪܶܚܡܬܝ ܥܰܠ ܩܳܠܰܝܟܶܝ̈ܢ. ܫܒܘܽܩܝ̈ ܕܳܡܶܟ. ܥܰܕ ܢܶܨܒܶܐ. ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܘܥܰܠܘܰܝ ܡܚܰܢܶܛ ܠܝܺ. ܥܒܰܪ ܣܰܬܘܳܐ ܘܐܶܙܰܠ ܡܶܛܪܳܐ. ܘܐܶܬܳܐ ܩܰܝܛܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

394- ܡܶܩܪܳܐ ܩܪܺܝܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܥܳܩ̈ܳܬܝ ܘܰܥܢܳܢܝ. ܗܰܘ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܟܽܠ ܣܳܥܰܪ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܘܪܶܡܙܶܗ ܢܚܶܬ ܣܰܥܪܰܢܝ ܘܦܰܪܩܰܢܝ ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܕܰܐܠܳܢܝ ܘܐܰܣܶܩܰܝܢܝ. ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

494- ܒܩܶܣܛܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ. ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܽܘܣܳܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ. ܕܠܰܡܶܫܚܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܩܰܕܶܫܬ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ ܥܒܰܕܬ ܡܶܢܶܗ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܕܰܠܳܢܝ ܘܐܰܣܶܩܰܝܢܝ ܀

594- ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܐܶܬܥܰܠܝܺܘ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܽܘܪܽܘܢ ܫܚܺܝܡܳܐܝܺܬ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢܶܗ ܘܰܠܟܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ. ܒܝܰܕ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܝܰܗܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܣܛܝܟܘܢ :

694- ܡܰܢ ܪܰܨܦܳܗ̇ ܠܥܰܪܣܶܟܝ. ܘܰܒܢܳܐ ܒܰܝܬܶܟܝ ܒܰܐܪ̈ܙܶܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܰܫܠܶܡܽܘܢ ܫܬܺܝܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܙܰܝܢܳܐ. ܓܒܰܪ ܚܰܪܒܶܗ ܥܰܠ ܥܰܛܡܶܗ. ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܟܝ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܦܰܟܰܝ̈ܟܝ ܘܰܓܕܽܘܠܰܝ̈ܟܝ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܨܛܰܒܰܬܘ. ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܦܽܘܡܶܟܝ. ܘܟܰܟܳܪܝܺܬܳܐ ܚܠܝܺܬܳܐ ܒܦܽܘܡܶܟܝ. ܘܟܰܟܳܪܝܺܬܳܐ ܚܠܝܺܬܳܐ ܡܰܛܦ̈ܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܟܝ. ܐܰܒܳܐ ܪܨܰܦ ܠܝܺ ܥܰܪܣܳܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܒܢܳܐ ܒܰܝܬܝ ܒܰܐܪ̈ܙܶܐ. ܪܚܽܘܡܝ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܚܠܳܦ ܫܬܝܺܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܡܶܢ ܕܐܺܒ̈ܶܐ ܟܰܡܳܢ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܝܺ. ܒܚܰܪܒܗܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ. ܘܥܰܪܣܗܽܘܢ ܪܨܺܝܦܳܐ ܒܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܡܓܰܕܠܐܳ ܐܢܳܐ ܒܫܶܢܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܚܠܶܝܢ ܠܝܺ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

794- ܗܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܛܰܐܠܳܢܳܝܳܐ. ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܘܽܩܕܰܡ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܕܛܰܐܠܐܳ ܡܦܰܝܓܳܢܳܐ. ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܪܣܡܰܬ ܗܘܳܬ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܢܶܟܝܳܢ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܰܒܪܶܫܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܀

894- ܗܰܘ ܡܽܘܪܽܘܢ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܕܒܰܙܒܰܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܡܰܫܚܰܐ ܗܘܳܬ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܶܗ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܫܚܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ. ܒܡܶܬܝܺܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܽܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܀

994- ܩܶܣܛܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܢܢܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܕܕܺܝܰܬܝܺܩܺܝ. ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܨܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܠܗܳܕܶܐ ܩܶܣܛܳܐ ܕܒܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ. ܕܡܰܠܝܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܀

ܣܛܝܟܘܢ :

005- ܟܰܕ ܣܓܽܘܠܐܳ ܗܰܘ ܕܟܘܦܪܳܐ. ܘܰܡܫܰܚܠܰܦ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܰܡܝܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܠܕܳܕܳܗ̇. ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܠܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ. ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟܝ ܐܰܝܟ ܟܽܘܪܟܡܳܐ ܘܢܰܪܕܺܝܢ ܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܟܝ. ܥܰܪܣܶܟܝ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܩܺܝܢܽܘܡܳܘܢ ܪܨܺܝܦܳܐ. ܒܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܩܛܝܺܪ̈ܩܶܐ ܥܰܒܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܰܡܫܰܘܝܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܠܘܳܬ ܡܰܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܦܬܰܚܝ ܚܳܬܝ ܩܰܪܝܺܒܰܬܝ ܝܰܘܢܝ ܕܐܶܥܽܘܠ. ܘܐܶܫܟܚܺܝܘܗܝ ܠܨܰܠܡܶܗ ܕܕܳܕܝ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܢܳܛܘܪ̈ܰܝ ܒܰܝܬܳܐ ܚܙܰܐܘܽܘܢܝ ܕܟܳܪܟܳܐ ܐܢܳܐ. ܓܰܝ̈ܣܶܐ ܘܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ. ܛܪܽܘܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܡܚܰܘܘܢܝ ܘܰܫܩܰܠܘ ܢܰܚ̈ܬܰܝ. ܩܳܡܶܬ ܠܝܺ ܘܚܰܝܒܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܗܳܝ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܀

ܕܒܪܟܘ  ܟܠܗܘܢ :

105- ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܬܠܳܬܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܒܳܒܶܝܠ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ. ܚܰܢܢܝܳܐ ܘܥܰܙܪܝܳܐ. ܘܡܺܝܫܳܐܝܺܠ ܗܰܘ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܒܰܪ̈ܶܟܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

205- ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܚܕܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܝܺܗܘܽܕ ܐܶܬܢܰܨܚܰܬ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܙܶܒܢܰܬ. ܕܰܪܫܽܘܡܝ ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܩܒܽܘܪܬܳܟ. ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܘܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇. ܫܶܡܥܰܬ ܕܰܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܶܟܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ. ܕܒܰܪ̈ܶܟܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܀

305- ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܘܽܦ̈ܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ. ܡܶܫܚܰܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܟ ܗܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ. ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܨܳܪ ܠܰܢ ܛܘܽܦܣܳܐ ܕܩܶܣܛܳܐ ܥܰܬܝܺܪܰܬ ܡܽܘܪܽܘܢ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ. ܘܩܽܘܕܫܳܐ ܪܶܣܡܰܬ ܠܰܢ  ܕܒܰܪ̈ܶܟܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܀

ܣܛܝܟܘܢ :

405- ܟܘܦܪܳܐ ܘܝܰܒܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܘܛܰܒܝ̈ܶܐ ܘܥܽܘܙܰܝ̈ܠܐܶ. ܘܟܰܪܡܳܐ ܗܰܘ ܣܰܓܺܝ ܚܰܡܪܳܐ. ܙܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܘܩܳܠܐܳ ܕܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܩܘܽܩܢ̈ܳܘܣ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܰܪ̈ܘܰܝܢܶܐ. ܠܐܳ ܦܳܚܡܺܝܢ ܠܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܩܰܪܺܝܒܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܰܢ ܦܳܚܶܡ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܕܰܡܥܰܠܝܰܬܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܒܰܕܡܳܐ ܬܶܬܦܰܪܩܺܝܢ ܕܰܡܟܺܝܪܶܟܝ. ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܠܶܗ ܚܢܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܕܒܰܪ̈ܶܟܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

505- ܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܰܬܰܪܬܝ. ܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

605- ܠܳܟ ܡܽܘܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܫܘܽܡܠܳܝ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܘܽܦ̈ܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ. ܠܳܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܐܶܬܩܰܕܰܫ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

705- ܡܰܒܽܘܥܳܟ ܢܺܐܬܶܐ ܡܶܢ ܣܳܛܝܺܡ. ܘܠܰܫܟܝܺܢ ܢܶܚܽܘܬ ܐܳܪܽܘܢܳܟ. ܘܰܒܥ̈ܕܳܬܳܐ ܬܶܫܬܰܡܠܐܶ. ܘܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܣܛܝܟܘܢ :

705- ܟܰܪܡܳܐ ܥܝܺܢܓܕܳܝܳܐ ܥܩܝܺܪ. ܘܚܰܪܺܝܒܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܠܘܽܒܬܳܐ. ܘܒܰܗܺܝܬܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܦܰܩܪܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ. ܡܠܐܶ ܩܶܣܛܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܒܫܽܘܫܰܢ ܘܰܒܣܳܛܝܺܡ. ܕܳܡܶܐ ܕܳܕܝ ܠܛܰܒܝܳܐ ܘܥܽܘܙܰܝܠܐܳ. ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܛܘܽܪ ܒܶܣ̈ܡܳܢܶܐ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕܕܳܐܶܨ ܘܰܡܩܰܝܶܙ. ܡܶܢ ܚܶܪܡܽܘܢ ܘܡܶܢ ܚܫܒܽܘܢ. ܐܰܒܝܫܓ ܫܠܘܡܳܝܬܳܐ. ܡܕܺܝܩܳܐ ܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܶܝܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܪܳܚܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܐܳܦܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܠܶܗ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܛܘܽܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܀

ܣܛܝܟܘܢ :

805- ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܚܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܐܘܽܣܺܝܰܐ. ܚܰܕ ܚܰܝܠܐܳ ܘܰܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܒܗܰܘܢܳܐ ܐܶܬܩܰܕܫܰܬ. ܒܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܝܰܬ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܓܰܒܝܰܬ . ܘܐܶܬܪܰܡܪܡܰܬ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ. ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܥ̈ܢܳܟ ܬܶܬܒܰܪܰܟܝ. ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܟ ܟܶܢܫܰܢ ܢܶܬܗܰܕܰܪ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ  ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܩܢܘܢܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ

ܩܕܡ̄ : ܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

905- ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ. ܡܰܣܟܶܢ ܘܣܰܪܶܩ ܕܠܐܳ ܫܘܽܚܠܳܦ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܫ̈ܶܐ. ܕܠܐܳ ܚܳܫܽܘܫܳܐܝܺܬ ܐܶܬܪܟܶܢ. ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܰܝܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

015- ܚܙܰܘ ܗܳܟܝܺܠ ܐܶܡܰܪܬ. ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܠܐܳ ܬܶܬܪܰܗܒܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܫܳܥܬܳܐ ܕܐܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܘܐܶܫܬܠܶܡ ܠܩܶܛܠܐܳ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܳܒܩܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܝܺ. ܕܬܶܥܪܩܽܘܢ ܘܬܶܬܒܰܕܪܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܡܟܰܢܶܫ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܬܰܟܪܙܽܘܢܳܢܝ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

115- ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܝܽܘܕܳܐ ܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܢܶܟܠܐܳ. ܘܥܰܡܶܗ ܓܘܽܕܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܨܰܗܝܰܬ ܠܰܕܡܳܐ. ܟܰܕ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܚܘܽܛܪ̈ܶܐ ܐܰܚܝܺܕܝܺܢ ܗܘܰܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܠܕܺܝܢܳܐ ܢܚܰܝܒܽܘܢ ܠܳܟ ܕܐܝܺܬܰܝܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

215- ܠܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ. ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܪܰܝܡܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܦܰܪܣܺܝܘ ܘܒܰܙܰܚܘ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ. ܟܰܕ ܢܳܦܪܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܘܡܶܬܪܰܢܝܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܘܡܶܬܗܰܓܝܳܐ ܠܡܶܩܛܰܠ. ܠܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܚܝܺܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܠܗܰܘ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܰܡܪܰܡܪܡܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

315- ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ ܗܳܫܳܐ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܕܰܘ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ. ܘܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܫܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܰܐܓܽܘܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܺܝܪܺܝܢ. ܘܰܒܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܠܐܳ ܬܶܬܪܰܦܽܘܢ. ܝܰܬܝܺܪܳܐܝܺܬ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܚܰܝܶܠܬܳܢܽܘܬܳܟ ܓܶܝܪ ܒܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܕܝܰܬܝܺܪ ܪܰܒ ܬܶܬܚܙܶܐ ܠܝܺ ܦܶܛܪܽܘܣ. ܠܗܰܘ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܰܡܪܰܡܪܡܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

415- ܡܶܠܬܳܐ ܛܰܡܐܬܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ. ܠܐܳ ܡܬܽܘܡ ܐܰܦܶܩ ܡܳܪܝ ܟܰܕ ܟܳܦܰܪ ܐܢܳܐ ܒܳܟ. ܥܰܡܳܟ ܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܪܳܚܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟܦܪܽܘܢ ܒܳܟ. ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܕܠܰܘ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܐܰܒܽܘܟ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܓܠܳܟ. ܘܚܰܘܳܝܟ ܠܝܺ. ܠܗܰܘ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܰܡܪܰܡܪܡܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

515- ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܝܺܠܶܕܬܝ.  ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܘܺܝܬܝ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܕܐܺܝܬܰܝܟܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܠܐܳ ܡܙܰܘܓ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܚܰܫܳܐ ܠܒܶܫܘ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܟ ܕܡܶܢ ܥܰܘܳܠܐ̈ܶ ܐܶܨܛܰܚܝܺܬ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢ ܐܰܙܥܶܩܘ ܕܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

615- ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪ ܒܰܫܪܳܪܳܟ. ܘܰܒܟܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܪܝܺܪܳܐܝܺܬ. ܚܰܣܝܺܬ ܠܶܗ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ. ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܡܶܬܓܰܘܣܳܐ ܒܳܟ. ܘܡܰܘܕܝܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܀

ܐܰܢܝܺܚ ܒܰܡܛ̈ܰܐܠܐܶ ܕܢܘܽܗܪܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ. ܕܐܶܡܰܬܝ ܬܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܶ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܀

ܩܢܘܢܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܝܘܡ ܫܒܬܐ ܪܒܬܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

715- ܗܰܘ ܕܚܰܦܝܺ ܗܘܳܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܒܥܘܽܡܩܳܐ ܒܓ̈ܰܠܠܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܠܰܛܪܽܘܢܳܐ ܪܳܕܘܽܦܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܐܰܪܥܳܐ ܛܡܰܪ ܘܚܰܦܝܺ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ. ܐܶܠܐܳ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܢܶܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܐܳ ܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

815- ܫܝܽܘܠ ܣܳܒܬܳܐ. ܘܣܰܟܠܰܬ ܒܟܽܠ. ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ. ܦܥܽܘܪܝ ܚܶܟܶܟܝ ܘܩܰܒܠܝܺܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܰܝ̈ܐܶ ܕܟܽܠܐܳ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܠܰܥܬܝܺܘܗܝ ܡܬܝܺܒܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܒܠܰܥܬܝ ܡܶܢܩܕܺܝܡ. ܗܳܓܶܡ ܘܥܳܩܰܪ ܠܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

915- ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܣܳܓܕܳܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܠܚܰܫܰܝ̈ܟ. ܕܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ ܓܶܝܪ ܚܰܫܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܘܒܰܚܝܳܨܳܐ ܕܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܘܡܘܽܪܳܐ. ܕܬܶܬܩܒܰܪ ܘܬܶܬܥܰܦܶܐ ܐܶܨܛܒܝܺܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܳܪܝ ܡܫܰܒܰܚ ܐܢܳܐ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

915- ܐܳܘ ܕܰܬܠܰܝܬܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܐܳ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܳܐܳܝܺܬ. ܡܳܪܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܚܙܳܬܳܟ. ܕܰܬܠܐܶ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܓܳܓܘܽܠܬܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ ܒܬܶܡܗܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܳܐ. ܕܠܐܳ  ܐܝܺܬ ܣܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

025- ܟܰܕ ܐܰܣܓܺܝܬ ܗܘܰܝܬ ܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܘܕܥ̈ܰܝ ܥܰܠ ܩܒܽܘܪܬܳܟ ܓܠܰܝܬ ܗܘܰܝܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܘܝܺܬ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܟ. ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܟܝܺܬ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܳܦ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܝܽܘܠ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ. ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܣܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ  ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

125- ܕܪ̈ܳܥܰܝܟ ܦܫܰܛܬ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܗܳܢܶܝܢ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ. ܡܒܰܕܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܟܰܢܶܫܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܒܥܽܘܦܳܝܳܟ ܕܒܰܚܝܳܨܳܐ ܕܟܶܬܳܢ̈ܶܐ. ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܬ. ܠܕܰܒܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ. ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܣܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

225- ܠܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܟ ܗܳܝ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܒܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ. ܦܣܰܩܬ ܒܬܽܘܩܦܳܟ. ܠܥܘܽܫܢܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܝܺܬ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܝܽܘܠ. ܐܰܝܟ ܡܨܶܐ ܚܝܺܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܀

325- ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܕܶܫܬ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܩܰܕܶܫܬܳܝܗܝ. ܒܰܢܝܳܚܳܬܐ ܕܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܢܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܡܰܝܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܫܽܘܒܳܬܳܟ ܦܳܪܘܽܩܝ. ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܐܰܢܬ ܠܶܗ. ܠܝܳܨܶܦ ܣܳܥܰܪ ܚܰܣܝܺܪ̈ܳܬܰܢ ܀

425- ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܟ. ܟܰܕ ܙܟܰܝܬ ܗܘܰܝܬ ܐܳܦ ܚܰܝܶܒܬ. ܥܘܽܫܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܰܡܝܰܬܪܳܐ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܶܬܬܒܰܪܘ. ܐܳܦ ܦܣܰܩܬ. ܒܥܽܘܫܢܳܟ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܠܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܫܝܽܘܠ ܗܳܝ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

525- ܠܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܒܰܡܫܰܘܬܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܢܘܽܗܪܳܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܐܳ ܪܰܡܫܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܠܶܠܝܳܐ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ . ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܳܡܰܪ. ܕܢܺܚܽܘܢ ܐܳܦ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܬܘܽܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܓܺܝܢܺܝܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܢܶܚܕܽܘܢ ܐܳܦ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܀

625- ܫܰܚܠܶܦܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܳܐܶܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܺܝܬ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܒܰܩܒܘܽܪܬܳܟ ܕܶܝܢ ܫܰܢܺܝܬܳܝܗܝ. ܠܗܰܘ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܠܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܪܝܺܡܬܳܝܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܠܐܳ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܳ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܢܰܦܫܝ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܬܘܽܩܦܳܟ. ܒܰܫܝܽܘܠ ܠܐܳ ܐܶܫܬܶܒܩܰܬ ܀

725- ܟܰܕ ܗܘܰܝܬ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ . ܐܳܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕܶܬܬ. ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܩܰܒܪܳܐ. ܓܠܰܘ ܐܳܦ ܚܰܘܝܺܘ. ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܟܳ ܐܳܘ ܡܶܠܬܐܳ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܫܰܦܝܺܪ ܛܶܟܣܳܐ ܝܰܘܣܶܦ. ܒܽܘܠܽܘܛܝܺ ܕܰܡܺܝ ܗܘܳܐ. ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܝܳܠܘܽܕܳܟ. ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܚܰܕܶܬܬܳܝܗܝ ܒܳܟ ܬܡܺܝܗܳܐܝܺܬ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

825- ܐܶܬܠܒܶܟ ܗܘܳܐ. ܡܰܢ ܐܶܠܐܳ ܠܐܳ ܐܶܬܬܚܶܕ. ܒܥܘܽܡܩܳܐ ܒܓܘ  ܡܥ̈ܰܝ ܩܺܝܛܳܘܣ ܝܰܘܢܳܢ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܛܘܽܦܣܳܐ ܡܰܢ ܫܩܝܺܠ ܗܘܳܐ. ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܒܰܒܣܰܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ. ܚܰܫܬ ܐܳܦ ܐܶܬܩܒܰܪܬ. ܘܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܓܢܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܡܕܰܝܶܨ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܘܐܳܡܰܪ: ܠܘܳܬ ܩܶܣܛܘܽܢܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܗܪܺܝܢ ܘܢܳܛܪܝܺܢ. ܕܶܚܠܬܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܶܝܢ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܫܒܰܩܬ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

925- ܐܶܬܩܛܶܠܬ ܡܰܢ. ܐܶܠܐܳ ܠܐܳ ܐܶܬܦܰܠܰܓܬ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒܬ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܪܺܝ ܗܰܝܟܠܐܳ ܕܦܰܓܪܳܟ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܰܕܓܽܘܢ ܚܰܕ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܩܢܽܘܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܰܕܐܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ ܀

035- ܡܰܡܠܟܳܐ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܐܶܠܐܳ ܠܐܳ ܗܘܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܫܝܽܘܠ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܐܶܬܬܣܺܝܡܬ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܚܰܣܝܺܢܽܘܬ ܕܪܳܥܳܟ. ܪܳܡܳܐ ܘܥܰܫܝܺܢܳܐ. ܠܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܘܡܽܘܟ̈ܠܐܶ ܕܰܫܝܽܘܠ ܗܓܰܡܬ ܐܳܦ ܫܰܦܶܠܬ. ܘܐܰܟܪܶܙܬ ܗܘܰܝܬ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܝ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܗܘܰܝܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܒܽܘܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

135- ܬܶܡܗܳܐ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ. ܗܰܘ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܦܪܰܩ ܗܘܳܐ ܘܫܰܘܙܶܒ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܡܺܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܕܠܐܳ ܢܫܰܡܬܳܐ. ܐܶܬܬܣܝܺܡ ܗܘܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢ. ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

235- ܐܶܨܛܰܪܝܰܬ ܗܘܳܬ ܫܝܽܘܠ. ܘܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܒܶܠܥܰܬ ܩܰܒܠܰܬ ܠܗܰܘ ܕܐܶܬܬܪܰܥ ܗܘܳܐ ܒܠܘܽܟܳܝܬܳܐ ܒܕܰܦܢܶܗ. ܒܢܘܽܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢ. ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

335- ܛܘܦܣܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܳܝ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܢܶܬܬܣܝܺܡ. ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܡܥܝܺܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܬܘܽܒ ܐܶܬܚܰܘܝܺ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢ. ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

435- ܬܡܰܗܝ ܟܰܕ ܪܳܥܠܰܬܝ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܰܢܙܽܘ̈ܥܳܢ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܝܺܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܬܚܫܶܒ. ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܥܶܠ ܥܳܡܰܪ. ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘ ܡܶܬܩܰܒܰܠ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

535- ܫܶܟܬܰܬ ܠܳܗ̇ ܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܪܳܡܬܳܢܳܝܳܐ. ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܟܺܐܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ. ܡܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܫܰܐܠܶܗ ܗܘܳܐ ܘܥܰܦܝܶܗ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܒܬܶܗܪܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

635- ܐܶܫܬܪܝܺ ܠܶܗ ܗܰܝܟܠܐܳ ܗܰܘ ܠܐܳ ܡܛܰܘܫܳܐ. ܡܩܝܺܡ ܕܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܠܐܳܕܳܡ ܕܢܰܦܝܺܠ ܗܘܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܕܥܳܡܰܪ ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܢܚܶܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚ̈ܶܙܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

735- ܠܐܳ ܬܶܬܰܐܒܠܝܺܢ ܥܠܰܝ ܐܶܡܳܐ ܕܝܺܠܝ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܬܝ ܠܝܺ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܗܰܘ ܕܰܕܠܐܳ ܙܰܪܥܳܐ ܛܥܶܢܬܝܺܘܗܝ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܶܟܝ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܢܰܚܰܡ ܐܢܳܐ. ܘܝܰܬܝܺܪ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܢܳܐ. ܘܰܡܪܰܡܪܶܡ ܐܢܳܐ ܒܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܰܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ. ܡܰܘܪܒܺܝܢ ܠܶܟܝ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܀

835- ܒܝܰܠܕܳܟ ܗܰܘ ܐܰܟܣܢܳܝ ܠܰܥܝܳܕܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܒܳܠܐܳ ܥܪܰܩܬ. ܢܣܰܒܬ ܛܘܽܒܐܳ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܐܳܘ ܒܪܳܐ ܕܠܐܳ ܫܽܘܪܳܝ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܕܠܐܳ ܣܰܘܩܳܐ. ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܡܶܣܬܰܕܩܳܐ ܩܰܫܝܳܐܝܺܬ. ܐܶܠܐܳ ܥܓܰܠ ܩܘܽܡ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܰܒܰܚ ܀

935- ܬܶܪܘܰܙܝ ܘܰܬܕܽܘܨܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܟܺܝܬ ܫܝܽܘܠ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܰܙܙܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܥܰܡ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܢܛܰܝ̈ܒܳܢ. ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܢܺܐܙ̈ܠܳܢ ܠܩܰܒܪܳܐ. ܠܐܳܕܳܡ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܰܠܚܰܘܳܐ. ܡܫܰܘܙܶܒ ܐܢܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܐܢܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܢܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܩܢܘܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܕܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܕܡܢ ܩܒܪܐ

– ܪܶܟܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ –

ܕܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܓܐܝܐ :

045- ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܰܦܪܶܓ ܒܚܰܓܳܐ. ܕܦܶܨܚܳܐ ܗܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܦܶܨܚܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܟܽܠܰܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܟܽܠܰܢ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܰܦܨܰܚ. ܟܰܕ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢܰܢ܀

145- ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܗܰܘܢܳܐ. ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ. ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܛܰܠܩܰܬ ܠܰܚܒܳܠܐܳ. ܕܡܰܨܡܚܽܘܬ ܗܕܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܰܙܥܶܩ: ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܓܠܝܺܬܳܐ ܢܶܫܡܰܥ. ܟܰܕ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܙܳܟܘܽܬܳܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢܰܢ ܀

245- ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܥܰܡ ܟܽܠܕܰܒܗܽܘܢ ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܢܶܚܕܽܘܢ. ܬܶܪܘܰܙܝ ܕܶܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ. ܢܚܰܓܶܐ ܕܶܝܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܡ ܘܐܶܬܰܢܰܚܡ. ܚܰܕܘܽܬܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܠܰܢ ܫܰܟܶܢ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

345- ܬܰܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܢܶܫܬܶܐ ܫܶܩܝܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܕܳܐ ܠܐܳ ܡܰܦܪܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ. ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܥܠܰܝܢ ܐܰܡܛܪܰܬ ܗܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܒܶܗ ܟܽܠܰܢ ܡܶܬܥܰܫܢܺܝܢܰܢ ܀

445- ܗܳܫܳܐ ܟܽܠܐܳ ܐܶܬܡܠܝܺ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܬܶܪܘܰܙܝ ܕܶܝܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܒܝܽܘܡ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܫܢܰܬ ܐܳܦ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܀

545- ܐܶܬܡܳܠ ܥܰܡܳܟ ܡܶܨܛܠܶܒ ܗܘܺܝܬ ܡܺܫܝܚܳܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܢܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܥܰܡܳܟ ܡܶܬܩܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܐܶܬܡܳܠ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܕܐܳܦ ܥܰܡܳܟ ܐܶܫܬܰܒܰܚ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

655- ܥܰܠ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܢܩܘܽܡ ܗܳܫܳܐ ܥܰܡܰܢ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ. ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܡܥܰܛܰܦ ܢܘܽܗܪܳܐ. ܕܬܰܩܝܺܦܳܐܝܺܬ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܘܐܳܡܰܪ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܀

755- ܕܶܟܪܳܐ ܡܰܢ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܦܬܰܚ. ܡܰܪܒܥܳܐ ܗܰܘ ܒܬܘܠܳܝܳܐ ܕܐܶܡܶܗ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܘܡܶܬܰܐܟܠܳܢܳܐ. ܐܶܬܚܰܘܝܺ ܕܠܐܳ ܡܘܽܡ ܕܶܝܢ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܐܳ ܛܰܥܡܳܗ̇ ܠܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܀

955- ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܪ ܫܰܢܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܨܶܒܬܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܡܒܰܪܶܟ ܟܠܝܺܠ ܫܰܢܬܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ ܐܶܬܕܒܰܚ ܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܬܘܽܒ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܨܡܰܚ ܠܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

065- ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܶܩܕܽܘܡ ܒܫܰܦܪܳܐ ܥܰܡܝܺܩܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܠܡܳܪܰܢ ܢܩܰܪܶܒ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܰܘܢ̈ܰܝܢ ܢܶܚܙܶܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܡܰܕܢܰܚ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

165- ܬܰܘ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܦܰܩ. ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܥܰܡ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܠܦܶܨܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܬܝܰܐܝܒܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܐܰܣܝܺܪܺܝܢ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܟܰܕ ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܒܰܐܬܪܗܽܘܢ. ܠܘܳܬ ܢܘܽܗܪܳܐ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܘ ܗܘܰܘ. ܒܪ̈ܶܓܠܐܶ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܡܩܰܝ̈ܙܳܢ. ܘܢܳܩ̈ܫܳܢ ܟܰܦܳܐ ܠܦܶܨܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

265- ܢܚܶܬܬ ܒܢܰܦܫܳܟ. ܠܚ̈ܶܙܶܐ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ ܘܬܰܒܰܪܬ ܡܽܘܟܠܶܝ̈ܗ̇ ܐܳܦ ܣܘܟܪ̈ܶܝܗ̇. ܐܳܚܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܶܢܥܠܳܡ. ܕܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܥ̈ܰܝ ܢܽܘܢܳܐ ܝܰܘܢܳܢ. ܐܶܬܢܰܚܰܡܬ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܀

365- ܟܰܕ ܡܫܰܘܙ̈ܒܶܐ ܢܛܰܪܬ ܠܚܳܬܡ̈ܶܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܩܳܡܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܠܐܳ ܫܪܰܝܬ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܘܰܦܬܰܚܬ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܐܶ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

465- ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܠܐܳ ܩܛܝܺܠܐܳ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ. ܟܰܕ ܩܰܪܶܒܬ ܢܰܦܫܳܟ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܐܰܟܚܕܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬܳܝܗܝ. ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܚܰܡܬ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

565- ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܕܒܰܙܒܰܢ ܫܰܘܙܶܒ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܚܰܫ ܐܰܝܟ ܡܳܝܘܽܬܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܫܶܗ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܘܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܐܰܠܒܶܫ ܠܰܢ. ܘܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

765- ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܛܥܽܝ̈ܢܳܢ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܠܩܰܒܪܳܟ ܪ̈ܗܶܛܝ ܗܘ̈ܰܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ. ܒܩܰܒܪܳܐ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܟܰܕ ܒܳܟ̈ܝܳܢ. ܗܦܰܟ̈ܶܝܢ ܕܶܝܢ ܘܣܳܓ̈ܕܳܢ ܠܳܟ. ܐܰܝܟ ܕܠܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܡܥܰܠܰܝ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

865- ܡܝܺܬܽܘܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܣܬܘܽܪܝܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܠܐܳ ܣܳܐܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܕܳܝܨܺܝܢܰܢ. ܢܫܰܒܚܝܺܘܗܝ ܠܥܶܠܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܗܰܘ ܡܥܰܠܰܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܬܰܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

965- ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܠܐܶ ܟܽܠ ܫܘܽܦܪ̈ܺܝܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܚܰܓܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܟܽܠ ܚܰܓܺܝ̈ܢ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܝܺܠܰܢ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

075- ܐܰܪܝܺܡܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟܝ ܠܰܚܕܳܪ̈ܰܝܟܝ. ܥܺܕܬܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܚܙܳܝ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܳܬܶܟܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ ܡܰܨܡ̈ܚܰܝ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܬܘܽܒ ܒܢܰܝ̈ܐܳ ܥܰܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܒܶܟܝ ܢܒܰܪܟܽܘܢ ܠܦܳܪܘܽܩܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

175- ܐܰ ܒܳܐ ܐܰܚܝܺܕ ܟܽܠ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܝܰܕ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܥܰܡܝܺܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

275- ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ. ܥܺܕܬܳܐ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܚܕܰܬܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܬܶܫܒܘܽܚܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܝ. ܫܒܺܝܚܳܐܝܺܬ. ܗܳܫܳܐ ܕܢܰܚܬ. ܚܕܳܝ ܘܰܪܘܰܙܝ ܘܐܶܬܦܨܰܚܝ ܨܶܗܝܘܢ ܫܒܝܺܚܬܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܕܶܝܢ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܚܕܳܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܒܪܶܟܝ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܰܢ ܀

375- ܐܳܘ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܚܠܝܺܬܳܐ ܟܺܝܬ ܐܳܦ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܥܰܡܰܢ ܓܶܝܪ ܫܰܪܝܺܪܳܐܝܺܬ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܽܘܩܺܝܢܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢܰܢ ܢܰܘܪܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܀

475- ܐܳܘ ܦܶܨܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܳܗܢܳܝ ܒܟܽܠ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ. ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܚܰܝܠܐܳ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܪܳܝ ܕܝܰܬܝܺܪ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܕܰܠܦܶܨܚܳܟ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܐܳ ܪܰܡܫܳܝܳܐ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܀

 

ܩܢܘܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕِܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܡܬܟܪ̈ܟܢܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܪܶܟܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

575- ܠܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܛܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܫܰܒܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

675- ܗܰܘ ܕܐܶܬܥܰܠܝܺ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܢܦܰܠ ܐܰܩܝܺܡ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܘܪܺܒܝܢܰܢ ܀

775- ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ . ܒܚܺܝܠ ܬܘܽܩܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܠܐܰܣܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܪܳܐ ܘܦܰܣܶܩ. ܘܰܠܡܘܽܟ̈ܠܐܶ ܕܰܫܝܽܘܠ ܬܰܒܰܪ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܀

875- ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܕܠܐܳ ܫܘܽܚܠܳܦܳܐ. ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܠܐܳ ܡܫܰܝܢܳܐܝܺܬ ܟܰܬܰܪ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

975- ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܘܐܶܬܥܰܫܰܢ ܠܶܒܝ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܨܺܝܬܳܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܬܪܺܝܡܬ ܘܐܶܬܩܒܰܥܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܙܳܥܬ ܘܢܳܕܬ ܒܕܶܚܠܐܳ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܐܳܦ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐܳ. ܐܶܨܛܰܪܺܝ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܚܬ. ܕܰܚܙܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܒܨ̈ܶܨܶܐ ܡܣܰܟܟܰܬ ܀

085- ܟܰܕ ܩܳܡܬ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܢ̈ܶܫܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܢܘܽܗܪܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܀

185- ܝܶܪܒܰܬ ܢܰܦܫܶܟܝ ܐܳܦ ܪܶܘܙܰܬ ܬܰܪܥܺܝܬܶܟܝ. ܒܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ. ܬܘܽܒ ܢܰܛܪܶܟܝ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

285- ܪܰܒ ܗܽܘ ܐܪܳܙܳܐ ܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܟܰܕ ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܺܒܝܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܠܡܶܦܪܰܩ ܠܥܰܡܳܟ. ܘܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ ܠܰܡܫܺܝ̈ܚܰܝܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

385- ܣܚܰܦܬܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ. ܟܰܕ ܢܚܶܬܬ ܓܳܫܬ ܥܽܘܡܩܶܝ̈ܗ̇ ܦܪܰܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܐܳܕܳܡ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܕܐܰܙܠܶܓ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܰܢܦܰܩܬ ܠܡܶܦܪܰܩ ܠܥܰܡܳܟ ܀

485- ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣܬܰܦܰܩܘ. ܘܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܡܶܢܫܶܠܝ ܐܶܬܰܬܪܥܰܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܩܥܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܕܐܶܬܓܠܰܘ ܘܦܽܘܩܘ ܠܢܘܽܗܪܳܐ ܡܶܟܺܝܠ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐܶܬܝܺܬ ܕܐܶܫܰܘܙܶܒ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܀

585- ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܗܕܺܝܪ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܟܝܰܬ ܒܟܽܠ. ܟܽܠܰܢ ܓܶܝܪ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܟܰܫܰܦܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

685- ܒܠܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܳܘ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܫܰܝܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܣܰܕܶܩܬ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܒܰܥܬ. ܡܶܢ ܕܰܦܢܳܟ ܡܰܪܕܝܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

785- ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܩܳܡܬ. ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܠܐܳܕܳܡ ܪܰܡܝܳܐ ܐܰܩܝܺܡܬ ܥܰܡܳܟ. ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܫܰܝܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܀

885- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܪܬܰܡ ܗܘܳܐ ܠܶܟܝ. ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܫܰܝܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܫܰܠܳܡܳܟ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

985- ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܐܰܢܬ ܫܰܘܙܶܒܬ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܐܳܦ ܠܝܺ ܕܣܰܓܝ̈ܐܝܳܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝ. ܕܐܰܠܳܢܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

095- ܠܰܨܠܝܺܒܳܟ ܒܕܶܚܠܐܳ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܬܘܽܒ ܡܪܰܡܪܺܡܝܢܰܢ. ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܐܰܒܰܥܬ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܒܰܛܠܰܝ̈ ܠܰܚܒܳܠܐܳ ܀

195- ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܰܥܒܕܰܬ ܚܰܝ̈ܐܶ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܠܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܕܛܘܽܗܡ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܫܰܘܙܶܒܬ ܘܰܦܪܰܩܬ ܀

295- ܠܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܬܘܽܒ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܪܘܽܚܩܽܘܕܫܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠ. ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

395- ܟܰܕ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܙܰܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܘܰܙܢ̈ܰܝ ܙܡܳܪܳܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܺܝܠ. ܘܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܝܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܠܐܳ ܐܠܰܗ. ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܒܣܰܪܘ ܗܘܰܘ ܘܫܳܛܘ. ܘܰܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ  ܝܳܩܶܕܬܳܐ ܠܛܰܐܠܐܳ ܫܰܚܠܶܦܘ. ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

495- ܐܶܬܡܬܰܚܬ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܢܬ ܕܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܬܰܚܬܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܝܳܪܝܺܥܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܣܰܒܪܰܬ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܠܪ̈ܰܚܝܺܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ. ܘܰܠܛܘܽܥܝܰܝ ܡܚܰܒܠܰܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܒܬܽܘܩܦܳܟ ܒܰܛܶܠܬ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

595- ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܫܰܟܶܢܬ. ܘܥܰܠܝܺܬ ܐܳܦ ܪܰܡܪܶܡܬ. ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܒܳܐܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܐܰܢܬ ܕܰܗܘܰܝܬ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܬܳܢ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܕܠܐܳ ܡܶܟܝܺܠ ܬܘܽܒ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

695- ܠܶܟܝ ܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܐܶܡܳܐ ܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܗܽܘ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܶܟܝ ܠܚܘܽܕܳܐܝܺܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܦܰܐܪܺܝܣܺܝܰܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

795- ܒܡܶܨܥܰܬ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܘܽܢܳܐ ܕܒܳܒܺܝܠ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܶܝܪ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܥܛܝܺܦ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܡܶܨܥܰܬܗܽܘܢ ܩܳܡ ܗܘܳܐ. ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܕ ܥܰܡܳܐ ܥܰܘܳܠܐܳ. ܒܨ̈ܶܨܶܐ ܐܶܬܩܒܰܥ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ. ܠܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

895- ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܫܰܘܙܶܒ. ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

995- ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܡܝܰܩܰܪ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܺܠܶܕܬܝ ܠܰܢ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ. ܘܐܰܘܰܕܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܘܽܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

006- ܐܰܝܟܳܐ ܕܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܪܳܐܬܳܐ ܀

ܒܓܳܓܘܽܠܬܳܐ ܐܶܬܬܠܝܺܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܰܘܙܒܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܘܫܶܡܫܳܐ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܚܡܰܠ ܗܘܳܐ ܘܫܰܚܠܶܦ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܕܰܚܙܳܟ ܠܳܟ ܕܐܺܝܬܰܝܟ. ܫܶܡܫܳܐ ܕܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܣܰܟܰܟܬ. ܘܰܬܪܺܝܥ ܬܘܽܒ ܣܶܛܪܳܟ. ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܳܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܫܘܽܒܚܳܟ ܙܡܰܪܘ ܀

106- ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܒܕܶܚܠܐܳ ܘܒܰܪܬܝܺܬܳܐ ܩܳܡܘ ܗܘܰܘ. ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܠܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܨܡܰܚ ܗܘܳܐ. ܘܐܰܘܦܺܝ ܘܐܶܬܛܠܰܩ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܒܳܟ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܗܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ ܚܰܝܶ̈ܐ ܀

ܚܰܝܶܠܝ ܐܰܢܬܝ ܘܰܠܦܽܘܡܝ ܀ ܐܶܬܕܰܟܪ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܀ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

 

ܩܢܘܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

206 -ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܺܢ. ܢܫܰܒܰܚ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܦܰܠܶܓ ܗܘܳܐ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܺܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܗܰܘ ܕܐܰܦܶܩ ܘܐܰܝܬܝܺ ܘܰܦܪܰܩ. ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

306- ܟܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ. ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܐܶܬܩܒܰܥܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܠܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܘܣܳܐܢܳܐ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܐܰܘܒܶܕܬ ܘܰܣܚܰܦܬ ܒܥܽܘܫܢܳܟ. ܘܦܰܪܣܺܝܬ ܠܚܶܘܝܳܐ. ܡܠܐܶ ܢܶܟܠܐܳ. ܘܚܰܪܰܪܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܀

406- ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܐܶܬܓܠܝܺ ܘܣܰܒܰܪ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܙܶܠܝ̈ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ. ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܝ. ܘܐܳܬܳܐ ܕܙܳܟܘܽܬܝ. ܙܶܠܝ̈ ܐܰܛܶܒ̈ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܀

506- ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܒܥܳܝ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܝ. ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܘܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܟܡܺܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܕܠܐܳ ܢܶܟܝ̈ܳܢܝܺܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܡܶܛܽܠ  ܕܐܶܬܓܰܘܣܢܰܢ ܒܶܟܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

606- ܥܰܫܶܢ ܘܫܰܪܰܪ ܠܠܶܒܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܐܰܢܬ ܕܒܰܛܶܠܬ ܠܰܚܛܝܺܬܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܶܚܠܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܽܘܒ. ܒܬܰܪܥܺܝܬܝ ܡܟܰܬܡܰܬ ܒܥܰܘܠܐܳ. ܐܰܢܬ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

706- ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܨܠܝܺܒܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܣܒܰܠܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܫܰܘܙܶܒܬ. ܘܰܦܪܰܩܬ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ . ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܫܳܡܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

806- ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܬ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܠܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܩܪܰܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܪܰܝܬ. ܘܰܒܫܘܽܒܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܡܬ. ܘܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܀

 906- ܩܰܒܶܠܬܝ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܟܰܠܬܳܐ ܠܐܳ ܡܚܰܬܰܢܬܳܐ. ܬܗܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܠܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܝܺܠܶܕܬܝܺܘܗܝ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܫܰܘܙܶܒ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

016- ܝܰܒܶܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܐܪܳܙ ܚܶܙܘܳܐ ܐܰܨܶܕ ܗܘܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܚܘܕܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ. ܕܰܒܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܬܟܰܪܙܰܬ. ܕܰܡܒܰܕܩܳܐ ܡܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ. ܗܳܝ ܕܫܰܦܠܰܬ ܘܰܙܟܳܬ ܠܚܰܝܠܐܳ ܟܽܠܶܗ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܀

116- ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒ ܚܶܣܕܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܬܠܝܺܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܦܝܺ ܗܘ. ܙܰܠܝ̈ܺܩܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ. ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܡܦܰܪܣܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܀

216- ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܩܳܡ ܒܽܘܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܪܰܡܫܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ ܐܶܬܛܰܠܰܩܘ. ܘܢܰܚܶܡ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܒܰܚܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܕܰܐܠܝܺ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܀

316- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܺܝܠܶܕܬܝܺܘܗܝ ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܗܶܕܪܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܫܘܽܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ. ܘܐܰܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

416- ܣܳܦ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܶܠܝܳܝܳܐ. ܘܐܶܬܛܰܠܰܩ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܡܶܬܝܺܬܳܟ ܢܘܽܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܣܳܓ̈ܕܳܢ ܠܳܟ. ܠܶܓܝܽܘܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܳܟ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

516- ܟܰܕ ܨܠܝܺܒܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܥ ܗܘܳܐ. ܫܘܰܚ ܠܰܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܗܰܢܝܺܐܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܠܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܀

616- ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܫܰܟܶܢܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܒܠܝܺ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܀

716- ܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܟܰܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܫܳܘܝܰܬܝ ܠܫܘܟܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܕܰܡܥܰܠܶܝܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܒܥܳܝ ܘܐܰܦܺܝܣܝ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

816- ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܥܰܡ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܐܢܳܐ. ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܚܰܕܪܽܘܢܝ. ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܝܺܬܳܐ ܐܶܟܰܠܬܢܰܝ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܝܺܬ ܠܝܺ ܗܳܫܳܐ ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܐܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܕܐܰܙܥܶܩ  ܘܐܺܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܡܳܪܝ ܕܐܰܠܳܢܝ. ܝܶܫܽܘܥ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܚ̈ܰܝܰܝ ܀

916- ܐܰܬܦܰܠܓܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܘܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ. ܕܰܐܠܝܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܕܢܰܦܝܺܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܐܶܫܬܰܥܠܝܺܘ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ.  ܘܥܰܠܗܳܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܀

026- ܒܓܰܢܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܽܘܠܽܘܛܝܺ. ܚܦܰܪܘ ܠܳܟ ܒܶܝܬ ܩܒܘܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܕܰܢܩܺܝܪ ܒܟܺܐܦܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܐܪܳܙܳܐ ܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ ܕܐܶܡܳܟ ܘܰܕܩܰܒܪܳܟ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܥܘܽܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕܬ. ܘܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܶܬܰܢܰܚܡܬ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܰܘܕܶܐ. ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܫܝܺܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

126- ܠܶܟܝ ܕܐܝܺܬܰܝܟܝ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܠܐܳ ܛܘܽܠܫܳܐ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢܟܽܠ. ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܡܬܘܽܡܳܝܶܗ. ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܝܺܬܽܘܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܐܺܡܰܪ. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

226- ܟܰܕ ܨܰܠܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܐܰܩܺܝܡ ܢܳܒܘܟܰܕܢܰܨܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܒܣܰܪܘ ܗܘܰܘ ܘܫܳܛܘ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܠܐܳ ܐܰܠܳܗ. ܟܰܕ ܒܡܶܨܥܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐܳ ܐܶܬܪܡܝܺܘ. ܛܰܐܳܠܐ ܪܣܰܡܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܐܰܙܥܶܩܘ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

326- ܟܰܕ ܐܶܬܬܠܝܺܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܠܐܶܫܛܳܪܳܐ ܗܰܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܝܺܠܬܰܢ ܬܰܠܰܚܬ ܘܣܰܕܶܩܬ. ܘܐܰܥܒܰܪܬ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܦܪܰܩܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬ. ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܀

426- ܡܘܟ̈ܠܐܶ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܐܳܦ ܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܬܰܒܰܪܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܳܡܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢܥܳܠܰܡ. ܐܰܩܝܺܡܬ ܥܰܡܳܟ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬܳܢ. ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܀

526- ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܘܳܠܐܶ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܟܝ ܪܳܡ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ. ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܕܠܶܗ ܐܰܦܝܺܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

626- ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܩܳܡ. ܘܰܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܠܛܰܐܠܐܳ ܗܰܢܺܝܐܳܐ ܫܰܚܠܶܦ. ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ. ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܪܶܒ. ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

726- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܣܶܩܘ ܨܰܠܒܽܘܗܝ. ܥܰܡܳܐ ܠܝܺܛܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܥܰܠ ܐܠܰܗܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܡܪܰܚܘ. ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ. ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܪܶܒ. ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

826- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܚܶܫܘܽܟܐ ܐܰܢܗܰܪ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܢܰܦܝܺܠ ܗܘܳܐ. ܒܰܚܛܝܺܬܳܐ ܐܰܩܝܺܡ ܥܰܡܶܗ. ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ. ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܪܶܒ. ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

926- ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܕܦܰܪܩܶܗ ܕܪܳܥܶܗ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܰܣܡܰܟܬܶܗ ܐܳܦ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܰܚܙܰܝܢܰܢ ܒܰܕܪܳܥܶܗ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ. ܕܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܪܶܒ. ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

926- ܓܳܗܪܺܝܢ  ܗܰܘܢ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܦܳܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܗܕܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܰܠܬܳܐ ܡܨܰܒܰܬܬܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ. ܘܟܰܕ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ. ܛܘܒܳܐ ܠܶܟܝ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܀

036- ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܓܶܢܣܳܐ ܕܢܳܦ̈ܠܐܶ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡ. ܘܰܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܚܰܫܰܝ̈ܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠܘ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܐܶܣܬܰܟ̈ܰܟܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܛܰܡ̈ܐܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫ̈ܝ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܐܶܬܬܪܰܥ ܕܰܦܢܳܟ. ܟܪܽܘܒܳܐ ܢܳܛܘܽܪܳܐ ܐܶܫܬܪܝ. ܘܟܰܕ ܒܡܽܘܟܳܟܳܟ ܡܶܬܕܰܡܪܝܺܢܰܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܠܳܥܙܺܝܢܰܢ ܀

136- ܫܘܽܠܛܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܛܶܠܬ ܘܰܫܪܰܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܐܳ. ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܡܫܰܦܠܰܬ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܫܰܦܶܠܬ ܘܐܰܦܶܠܬ. ܘܰܗܘܳܬ ܠܰܕܝܳܫܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܐܰܝܟܳܐ ܗܝ ܙܳܟܽܘܬܳܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܩܣܶܟܝ ܫܝܽܘܠ. ܘܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܢܰܚܶܡܬ ܠܰܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܠܳܥܙܺܝܢܰܢ ܀

ܩܢܘܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

236- ܝܰܡܳܐ ܕܐܶܬܦܰܠܰܓ ܒܝܰܕ ܚܘܽܛܪܳܐ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܥܒܰܪܘ ܒܰܪܓܶܠ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܒܝܺܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܘܦܣܳܐ ܪܫܰܡ ܗܘܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܬܩܰܢܘ ܫܒܺܝ̈ܠܐܶ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܣܳܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐܶ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

336- ܐܶܫܬܰܩܰܦܘ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܢܛܰܪ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܐܺܝܬܰܝܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܐܶܬܚܰܪܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ. ܩܳܠܰܝ̈ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܣܳܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐܶ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

436- ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܡܰܠܐܰܟ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̈ܢܳܬ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܶܡܰܪ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܐ ܬܢܳܢ ܒܳܥܝ̈ܳܬܶܝܢ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܙܶܠܝ̈ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܐܢܬܶܝܢ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܀

536- ܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܕܠܐܳ ܢܶܣܝܳܢ ܓܰܒܪܳܐ. ܟܰܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܘܰܒܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܢܝܰܩܰܪ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܳܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܶܟܝ ܫܳܐܠܝܺܢܰܢ. ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܒܥܳܝ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܝ. ܕܰܒܙܶܕܩܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

636- ܥܫܶܢ ܠܶܒܝ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܒܰܡܫܰܘܙܒܳܢܝ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ ܩܰܪܢܝ. ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܰܢ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܐܳ. ܕܝܽܘܕܳܝܳܐ. ܒܰܨܠܝܺܒ ܚܶܣܳܕܐ ܣܰܟܶܟܘ ܠܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܒܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܬܠܰܚ ܘܣܰܕܶܩ ܠܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܀

736- ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܶܡܰܪ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܬܢܳܢ ܒܳܥܝ̈ܳܬܶܝܢ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܀

836- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܳܘ ܟܢܝܺܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܠܡܶܠܬܳܐ ܒܳܪܝܰܬ ܟܽܠ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܝܺܠܶܕܬܝ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܶܟܝ ܕܰܢܚܽܘܣ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

936- ܠܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܚܰܦܝܺ ܙܺܝܘܶܗ. ܕܐܪܳܙܳܐ ܕܡܶܬܝܺܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܚܫܰܒܬܳܗ̇. ܕܬܶܗܘܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܢܰܦܫܳܟ ܣܰܪܶܩܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܢܣܰܒܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

046- ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܝܰܗܒܬ ܢܰܦܫܳܟ ܩܘܪܒܳܢܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܡܰܢ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܰܝܬ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ. ܕܶܒܚܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܘܝܺܬ ܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

146- ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܘܠܐܳܕܳܡ ܕܐܶܬܥܓܶܢ ܒܶܝܬ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ ܒܰܕܪܶܗ ܩܳܛܶܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܫܰܘܙܶܒܬ ܘܰܦܪܰܩܬ. ܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

246- ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܢܬܝ ܒܶܟܝ ܥܪܰܝܬܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܕܽܘܟ ܠܐܳ ܡܶܬܥܪܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܐܳܦ  ܝܺܠܶܕܬܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝܺܬ. ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܫܘܽܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

346- ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܒܝܰܕ ܫܘܘܕܳܥܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ ܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܩܥܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܩܰܕܡܶܬ ܓܶܝܪ ܚܙܝܺܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܡܒܰܣܰܪ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܳ ܪܰܡܫܳܝܳܐ. ܘܫܰܠܝܺܛܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܀

446- ܟܰܕ ܐܰܨܶܕ ܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܒܡܽܘܟܳܟܳܟ. ܕܰܕܠܐܳ ܣܳܟܳܐ ܠܥܝܺܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܨܳܠܘܺܶܽܒ̈ܶܐ. ܨܠܘܬܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܕܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܐܰܙܥܶܩ ܐܶܫܬܰܘܕܥܶܬ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܢܘܽܗܪܳܐ ܠܐܳ ܪܰܡܫܳܝܳܐ ܀

546- ܟܰܕ ܐܰܕܝܺܩ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܩܰܠܝܺܠ ܪܶܗܛܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܣܛܰܪ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ. ܕܐܳܘ ܦܶܛܪܳܘܣ ܣܰܪܗܶܒ ܚܙܺܝ ܘܐܶܬܦܨܰܚ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ. ܢܘܽܗܪܳܐ ܠܐܳ ܪܰܡܫܳܝܳܐ ܀

646- ܟܰܕ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܐܳ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܥܰܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬܶܟܝ ܢܰܙܥܶܩ. ܕܰܫܠܳܡܠܶܟܝ. ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܒܪܺܝܟܰܬ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܳ ܪܰܡܫܳܝܳܐ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

742- ܓܥܝܺܬ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܘܰܒܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܠܶܒܐܳ. ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܘܰܥܢܳܢܝ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܝ. ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܐܰܣܶܩ ܐܳܦ ܫܰܘܙܶܒ ܠܚܰܝ̈ܰܝ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܀

846- ܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܨܠܝܺܒܳܐ ܣܰܝܒܰܪ. ܘܠܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܫܪܳܐ ܘܦܰܣܶܩ. ܘܐܰܣܶܩ ܐܳܦ ܫܰܘܙܶܒ ܠܚܰܝ̈ܰܝ ܀

946- ܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܐܰܣܶܩ ܐܳܦ ܫܰܘܙܶܒ ܠܚܰܝ̈ܰܝ ܀

056- ܐܰܦܺܝܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܰܒܚܰܬܳܐ. ܠܡܰܫܝܺܚܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܡܶܢ ܚܒܳܠܶܗ ܘܐܽܘܚܕܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܛܝܺܪܶܗ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

156- ܐܰܢܬ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܛܰܐܠܐܳ ܪܰܣܶܣܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐܝܺܬ ܫܰܒܚܽܘܟ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ. ܡܶܛܽܠ ܦܘܪܩܳܢܰܢ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܟܰܕ ܢܰܟܦܳܐܝܺܬ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

256- ܟܰܕ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܟ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܒܨܶܨ̈ܶܐ ܐܰܬܩܰܒܰܥ ܗܘܳܐ. ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܘܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܪܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

356- ܛܥܶܡ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܝܺܡ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܰܢ ܠܶܗ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

456- ܠܶܟܝ ܕܰܒܟܶܢܦܰܝ̈ܟܝ ܙܰܝܰܚܬܝܺܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܪܳܐܬܝܺܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܡܶܬܥܰܦܰܩ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܘܥܰܠ ܒܘܽܪ̈ܟܰܝܟܝ ܒܬܶܗܪܳܐ ܛܥܶܢܬܝܺܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܟܽܠܰܢ ܠܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝܠܬܶܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

556- ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܛܘܽܒܬܳܢ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ. ܠܐܳ ܟܠܐܳ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܙܡܳܪܳܐ ܐܰܗܶܠܘ ܗܘܰܘ ܘܫܳܛܘ. ܒܡܶܨܥܰܬ ܕܶܝܢ ܓܘܽܘܙܳܠܐܳ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܩܳܡܘ ܠܒܺܝܒܳܐܝܺܬ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

656- ܐܶܬܬܪܝܺܡܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ ܣܶܛܪܳܟ. ܐܶܬܬܪܰܥ ܗܘܳܐ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܠܰܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܢܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ. ܟܽܠܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ. ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

756- ܕܰܢܒܰܣܡ̈ܳܢܳܟ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܩܰܕܶܡ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܐܶܬܰܝ̈. ܘܰܒܟܳܬܳܐ ܥܰܡ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܡܒܰܣ̈ܡܶܐ ܛܰܝ̈ܶܒܝ ܘܐܰܝܬܺܝ. ܐܶܠܐܳ ܐܰܢܬ. ܚܕܳܝ̈ܶܝܢ ܘܪ̈ܳܘܙܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܰܝܬ. ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܢܣܰܒܪ̈ܳܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

856- ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܚܒܳܠ. ܩܰܕܶܡ ܐܰܟܪܶܙ ܚܰܬܝܺܬܳܐܝܺܬ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܒܰܢܺܒܝ̈ܶܐ. ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܕܝܺܠܕܶܬܝ ܒܰܒܣܰܪ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܺܠ. ܨܶܡܚܳܐ ܘܝܘܽܩܢܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

ܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܙܰܗܝܰܬ ܘܫܰܪܟܐ ܀

ܩܢܘܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

956- ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܒܰܪܬ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܦܪܰܩܬ. ܒܓܰܘ ܥܘܽܡܩ̈ܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܘܽܦ. ܟܰܣܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܀

066- ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡ̈ܝܺܢ. ܐܰܢܬ ܕܥܰܠ ܨܠܝܺܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܬ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܛܰܠܬܳܝܗܝ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܳܠܟ. ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ ܘܣܰܓܝܺ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

166- ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܢܬ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܚܒܳܠܐܳ ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܚܰܠܶܨܬ. ܬܠܝܺܬܳܝ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡܬ. ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

266- ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡܝܺܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܢܰܚܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܚܰܘܺܝܬ ܕܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܶܕܪܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

366- ܩܶܫܬܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܡܰܚܠܰܬ ܗܘܳܬ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܶܬܥܫܶܢܘ ܒܚܰܝܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܠܶܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܀

466- ܐܽܘܚܕܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠ. ܟܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܐܶܬܩܰܒܰܥܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܘܰܠܚܰܫܰܝ̈ܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

566- ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܚܡܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܝܺܡܬ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܳܦ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܀

666- ܐܰܢܬܝ ܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ. ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܐܶܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܛܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܟܝ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

766- ܚܰܒܩܽܘܩ ܢܒܺܝܳܐ ܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܝܺ ܒܡܶܬܝܺܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܙܳܥ ܗܘܳܐ ܘܪܰܬ ܘܐܰܙܥܶܩ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܟܰܕ ܚܳܐܪ ܐܢܳܐ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܟ ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

866- ܡܰܠܐܰܟ̈ܐ ܪ̈ܳܣܡܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܟܰܕ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܕܰܬܠܶܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܠܐܶ. ܘܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܒܰܪܬܝܺܬܳܐ. ܥܰܡ ܪܺܝܫ ܓܒܝܺܠܬܰܢ ܘܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

966- ܢܳܛܘܽܪ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܓܙܰܝ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܙܺܝܘܳܐ ܕܐܰܒܪܶܩ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܶܬܥܰܘܰܪܘ ܗܘܰܘ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܟܰܕ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܙܰܘ ܕܐܶܣܬܰܦܰܩܘ ܐܰܝܠܶܠܘ ܘܐܶܡܰܪܘ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

076- ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܶܟܝ ܐܰܟܪ̈ܶܙܝ ܗܘ̈ܰܝ. ܟܽܠܰܢ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܠܶܟܝ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

176- ܠܳܟ ܕܰܨܡܰܚܬ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ. ܘܚܰܘܺܝܬ ܒܬܺܒܶܝܠ ܐܝܺܡܳܡܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܪܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܀

276- ܠܳܟ ܕܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܩܰܝܣܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܠܝܺܬ ܘܐܶܬܪܰܡܪܰܡܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܳܐ ܝܚܺܝܺܕܳܝܳܐ ܀

376- ܠܳܟ ܕܚܰܫܬ ܘܐܶܨܛܠܶܒܬ ܘܐܶܬܩܒܰܪܬ. ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܚܰܠܶܨܬ. ܬܠܝܺܬܳܝ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡܬ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ . ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܀

476- ܠܶܟܝ ܗܺܝ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ. ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐܳ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ. ܛܘܽܪܳܐ ܡܠܝܺܠܐܳ ܘܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܠܶܟܝ ܠܚܘܽܕܰܝܟܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

576- ܟܰܕ ܥܰܠ ܩܒܽܘܪܬܳܐ. ܬܠܝܺܬܳܝܰܬ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܩܰܕܶܡ ܒܰܕܶܩ. ܝܰܘܳܢܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܥ̈ܰܝ ܢܽܘܢܳܐ ܡܰܙܥܩܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܡܳܪܝ ܕܐܰܠܳܢܝ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܀

676- ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ. ܩܥܰܘ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܩܰܕܡܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܨܠܝܺܒܳܐ. ܓܶܝܪ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡ. ܘܚܰܝܠܐܳ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܰܢܦ̈ܶܐ. ܐܰܘܦܺܝ ܘܐܶܬܛܰܠܰܩ ܀

776- ܢܰܙܥܶܩ ܟܽܠܰܢ ܕܐܰܝܟܳܐ ܗܝ ܙܳܟܽܘܬܳܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܝܟܰܘ ܥܘܽܩܣܶܟܝ ܫܝܽܘܠ. ܕܗܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ܕܝܺܠܟܽܘܢ ܐܳܘ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܫܰܟܶܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܀

876- ܫܰܦܝܺܪ ܫܶܡܫܳܐ. ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܒܟܶܢܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܨܰܦܪܶܗ. ܚܰܕܺܝ ܠܰܢ . ܘܰܒܢܽܘܗܪܶܗ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚ̈ܶܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

976- ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ. ܠܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܠܗܰܒܬܳܐ. ܠܒܺܝܒܳܐܝܺܬ. ܕܳܫܘ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

086- ܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܐܳ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܐܰܫܝܺܚܘ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ. ܕܢܶܬܩܒܰܥ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܒܚܽܘܨܳܦܗܽܘܢ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

186- ܥܰܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܘܳܐ ܕܛܘܥܝܰܝ. ܒܙܺܝܘܳܟ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ. ܐܰܨܡܰܚܬ ܬܗܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܬܰܢ ܀

286- ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܒܚܽܘܪܺܝܒ. ܘܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܰܪܣܰܡ ܗܘܳܐ ܛܰܐܠܐܳ. ܩܰܕܶܡܬܝ ܐܶܬܪܫܶܡܬܝ ܒܐܪܳܙܳܐ ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ. ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ ܓܶܝܪ ܝܺܠܶܕܬܝܺܘܗܝ ܠܡܳܪܳܐ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܐܝܺܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

386- ܠܗܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟܳܐ ܐܶܬܚܰܘܝܺ ܗܘܳܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܠܙܳܡܪ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ  ܘܪܰܡܪܡܘܽܗܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

486- ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܐܶܬܥܰܠܝܺ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܘ̈ܠܐܶ ܣܶܛܪܶܗ. ܐܶܬܬܪܰܥ ܗܘܳܐ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ  ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

586- ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܘܐܶܬܓܠܝܺ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܛܥܺܝ̈ܢܳܬ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ  ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

686- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܶܡܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ  ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

ܠܶܟܝ ܕܰܥܪܳܐ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܀

786- ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܬܠܝܺܬ. ܘܰܠܓܰܝܳܣܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ. ܠܘܳܬܳܟ ܢܓܰܕܬܳܝܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܕܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܚܫܶܒܬ. ܘܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܰܘܙܶܒܬ. ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܀

886- ܠܳܟ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܒܰܥܬ ܠܰܕܒܰܫܝܽܘܠ. ܕܐܶܫܬܰܬܰܩܘ ܗܘܰܘ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܒܢܶܫ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̈ܢܳܬ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܦܓܰܥܬ. ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܟܪܶܙܬ. ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܰܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܀

986- ܠܶܟܝ ܥܢܳܢܳܐ ܕܢܘܽܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪܰܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܠܡܽܘܫܶܐ ܙܰܗܝܳܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܺܝܒ. ܥܰܠ ܛܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܒܐܪܳܙܳܐ ܐܶܬܚܰܘܝܺܬܝ. ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܕܳܠܶܩ ܘܠܐܳ ܝܳܩܶܕ. ܒܬܶܫܒܚ̈ܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

 

ܩܢܘܢܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

 

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

096- ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܶܬܓܠܝܺ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ. ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ . ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

196- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܩܒܰܥ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܰܠܚܳܐ ܘܣܰܕܶܩ ܠܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܳܬܶܗ. ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܪܝܺܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

296- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܚܒܳܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ.  ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

396- ܠܰܡܫܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܗ̇. ܕܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܠܶܗ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

496- ܒܚܺܝܠ ܬܽܘܩܦܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܥܰܫܶܢ ܐܳܦ ܫܰܪܰܪ. ܠܠܶܒܝ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒ̈ܝ. ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܒܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܀

596- ܒܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܠܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ. ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܢܦܰܩܝ̈ ܗܘܰܝ̈ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ. ܘܟܰܕ ܠܐܳ ܐܶܫܟ̈ܚܳܝܗܝ. ܗܦܰܟ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܟܪ̈ܶܙܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܀

696- ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܒܳܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܐܰܠܝܺܬ ܐܳܦ ܪܰܡܪܶܡܬ. ܠܓܶܢܣܳܐ ܘܛܘܽܗܡܳܐ. ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܪ̈ܰܚܶܡܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܀

796- ܠܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܝܰܩܪ̈ܳܢ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

896- ܫܶܡܥܶܬ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܶܗ ܪܰܒܳܐ. ܕܚܰܝܠܶܗ ܬܰܩܝܺܦܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܕܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ. ܘܰܩܥܺܝܬ ܒܰܪܘܳܙܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

007- ܟܰܕ ܥܰܠ ܓܳܓܘܽܠܬܳܐ ܐܶܬܩܒܰܥ. ܨܠܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܬܓܕܡܘ ܡܘܽܟ̈ܠܐܶ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܶܢܥܳܠܰܡ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

107- ܟܰܕ ܨܶܝܕ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܒܰܚܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

207- ܒܬܘܽܠܬܳܐ  ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܚܶܫܰܬ. ܐܶܠܐܳ ܐܶܡܳܐ ܡܰܢ ܐܝܺܬܶܝܗ̇. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܰܬܪܰܬ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܠܘܳܬܳܗ̇ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

307- ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܘܽܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܐܝܺܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀

407- ܠܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܦܫܰܛܬ ܘܐܶܣܬܰܟܰܟܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܪܰܡܪܶܡܬ. ܘܫܰܘܙܶܒܬ ܘܰܦܪܰܩܬ. ܡܶܢ ܚܒܳܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܨܶܐ ܚܺܝܠ ܟܽܠ ܀

507- ܕܢܰܚܬ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܐܳ. ܘܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ ܘܬܰܒܰܪܬ  ܘܰܫܚܰܩܬ. ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܡܽܘܟ̈ܠܐܶ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܨܶܐ ܚܝܺܠ ܟܽܠ ܀

607- ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܟܰܫܦܝ. ܐܶܡܐܳ ܠܐܳ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܟܽܠܰܢ. ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܟܽܠܰܢ ܓܶܝܪ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܶܟܝ ܫܳܐܠܝܺܢܰܢ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

707- ܚܰܕܪܽܘܢܝ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܟܰܪܣܶܗ ܕܢܽܘܢܳܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܝܺ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܓܥܝܺܬ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܦܳܪܶܩ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. ܕܰܦܪܰܩܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬܰܢܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܪܳܡܬܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

807- ܙܳܥܝ̈ ܗܘ̈ܰܝ ܒܰܪܬܝܺܬܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܙܰܐܝ̈ܳܟ. ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܶܢ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܦܪܰܩܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬܳܢܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܀

907- ܐܰܥܕܺܝܬ ܒܶܙܬܳܗ̇ ܕܰܡܥܰܕܰܢܬܳܐ. ܘܰܠܡܽܘ̈ܟܠܐܶ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܬܰܒܰܪܬ. ܐܳܕܳܡ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܫܬܪܺܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ. ܕܦܶܪܩܰܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬܳܢܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܀

017- ܣܰܢܝܳܐ ܕܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܗܘܳܐ ܘܠܐܳ ܝܳܩܶܕ. ܐܳܦ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܣܶܒܠܬܳܐ ܬܘܽܒ ܡܢܰܦܰܫܬܳܐ. ܘܬܰܪܥܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܠܶܟܝ ܪܳܫܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܬܳܐ. ܗܶܕܪܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

117- ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܛܦܰܣܘ ܗܘܰܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܬܶܗܪܳܐ. ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ. ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܛܰܐܠܐܳ ܫܰܚܠܶܦܘ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

 217- ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ ܟܰܕ ܐܰܪܝܺܡ ܗܘܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܢܺܒܝܳܐ. ܚܶܘܝܳܐ ܗܰܘ ܠܐܳ ܡܢܰܦܫܳܐ. ܚܰܘܝܺ ܗܘܳܐ ܛܘܽܦܣܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܪܶܩ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܀

317- ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܡܽܘܟ̈ܠܐܶ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܒܬܘܩܦܳܟ. ܓܕܰܡܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܙܠܶܓ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.

ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܀

417- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܥܰܠ ܒܘܽܪ̈ܟܶܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܙܰܝܰܚܬܝ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒ̈ܳܗܳܬܰܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

517- ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܠܐܳ ܫܽܘܪܳܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

617- ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܟ. ܕܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܰܘܙܶܒ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

717- ܗܰܘ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܰܙ ܒܚܝܺܠ ܬܘܽܩܦܶܗ. ܘܠܐܰܣܝܺܪ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪ̈ܰܝ ܒܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܫܪܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܠܥܳܠܰܥܳܠܡܺܝܢ ܀

817- ܩܰܕܝܺܫܰܬܝ ܒܟܽܠ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܗܘܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ: ܠܶܟܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܀

917- ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܰܠܬ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܠܡܰܘܬܰܢ ܒܰܛܶܠܬ. ܘܰܠܡܽܘܟ̈ܠܐܶ ܕܰܫܝܽܘܠ ܬܰܒܰܪܬ. ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܒܕܶܚܠܐܳ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܀

ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܐܳ. ܐܶܬܢܰܚܰܡܬ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

027- ܫܘܽܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܐܳܦ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܽܝܢܰܢ ܀

ܩܢܘܢܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

 

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

127- ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܐܶܬܛܰܒܰܥܘ ܒܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܥܒܰܪܘ ܒܰܪܓܶܠ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܘܽܦ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

227- ܦܶܪܥܽܘܢ ܚܶܘܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܨܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢ̈ܶܐ. ܫܰܟܶܢ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

327- ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ. ܠܐܳܕܳܡ ܕܐܶܬܥܓܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

427- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܫܘܽܒܗܳܪܳܐ ܕܡܰܗܝܰ̈ܡܢ̈ܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܟܰܠܬܳܐ ܡܨܰܒܰܬܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܝܺܠܶܕܬܝ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

527- ܐܰܢܬ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܫܰܬܶܐܣܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܐܰܪܥܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܥܰܠ ܪܰܛܝܺܒܬܳܐ. ܫܰܪܰܪܰܝܢܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

627- ܐܰܢܬ ܕܐܶܬܬܠܝܺܬ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܚܶܣܕܳܐ. ܘܰܠܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܰܙܬ ܒܚܺܝܠ ܬܽܘܩܦܳܟ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܡܪܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

727- ܐܰܢܬ ܕܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܩܝܺܡܬܳܝܗܝ ܥܰܡܳܟ ܠܐܳܕܳܡ ܪܰܡܝܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

827- ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܦܺܝܣܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

927- ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܶܡܥܳܐ ܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ ܫܶܡܥܶܬ ܘܐܶܣܬܰܪܕܶܬ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܘܟܰܕ ܐܶܬܒܰܝܢܶܬ ܐܰܨܕܶܬ ܘܐܶܬܒܰܩܝܺܬ. ܘܐܶܬܡܠܝܺܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܐܝܺܬܝܰܟ.  ܐܰܢܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܀

037- ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒ ܚܶܣܕܳܐ. ܠܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܪܰܝܬ ܘܒܰܛܶܠܬ ܘܐܰܩܺܝܡܬܳܝܗܝ ܥܰܡܳܟ ܠܐܳܕܳܡ ܪܰܡܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܠܐܳ ܚܳܫܘܽܫܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ. ܚܰܫܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

137- ܩܳܡܬ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܦܨܰܚܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܘܐܰܩܺܝܡܬ ܥܰܡܳܟ. ܠܐܳܕܳܡ ܕܐܶܬܥܓܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܩܳܡܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܐܰܢܗܰܪܬ ܀

237- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܘܽܗܪܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܐܶܬܬܰܚܬܝܺ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܩܰܒܶܠܬܝ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܶܟܝ. ܠܢܶܫܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܡܐܳ ܐܳܦ ܐܰܡܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

337- ܐܰܢܬ ܕܰܒܬܽܘܩܦܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ. ܠܰܣܝܳܓܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܫܪܰܝܬ. ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܩܳܛܘܽܠܬܳܐ ܒܡܰܘܬܳܟ ܐܰܡܝܺܬܬ. ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

437- ܐܰܢܬ ܕܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܐܰܢܬ ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܡܺܝܬܬܳܝܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܘܫܰܟܶܢܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚ̈ܰܝܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

537- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܩܰܒܶܠܬܝ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܠܐܳ ܢܶܩܦܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܶܟܝ. ܒܥܳܝ ܘܐܰܦܺܝܣܝ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

637- ܓܥܺܝܬ ܒܐܽܘܠܨܳܢ̈ܰܝ ܘܰܒܥܳܩ̈ܳܬܝ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܰܠܳܢܝ ܘܐܰܣܶܩܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܣܰܓܝ̈ܺܐܶܐ. ܘܪܰܚܡܶ ܥܠܰܝ ܀

737- ܐܰܢܬ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ. ܐܰܢܬ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܬ. ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐܳ ܐܰܡܺܝܬܬ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܫܰܟܶܢܬ ܪܳܚܶܡ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܀

837- ܡܶܢ ܒܝܶܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡܬ. ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܘܐܰܩܝܺܡܬܳܝܗܝ ܥܰܡܟܳ ܠܐܳܕܳܡ. ܟܰܕ ܫܰܟܶܢܬ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

937- ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܕܝܺܠܶܕܬܝܺܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܕܠܶܗ ܐܰܦܺܝܣܝ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

047- ܐܰܢܬ ܕܩܰܒܶܠܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܰܚܣܰܝ̈ܟ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܛܰܐܠܐܳ ܪܣܰܡܬ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܐܰܢܬ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܚܰܘܝܺܬ. ܠܘܽܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܘܰܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܢܦܰܠ ܐܰܩܝܺܡܬ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

147- ܐܰܢܬ ܕܠܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܬܠܝܺܬܳܝܰܬ ܝܰܘܡ̈ܶܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܪܰܝܬ ܘܒܰܛܶܠܬ. ܘܰܠܓܶܢܣܰܢ ܫܰܘܙܶܒܬ ܘܰܦܪܰܩܬ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

247- ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܰܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ. ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ. ܐܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

347- ܟܰܕ ܠܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܙܡܳܪܳܐ. ܫܳܛܘ ܘܒܰܣܰܪܘ ܘܐܰܣܠܝܺܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܰܒܪܶܫܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܒܰܪܶܟܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܪܰܡܪܶܡܘ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

447- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܥܰܠܝܺ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܒܰܪܶܟܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܪܰܡܪܶܡܘ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

547- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܙܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܒܰܚܘ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܒܚܰܝܠܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܒܰܪܶܟܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܪܰܡܪܶܡܘ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

647- ܠܶܟܝ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܐܳ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܒܰܪܶܟܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܪܰܡܪܶܡܘ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ : ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܩܢܘܢܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

747- ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܰܪܡܝܺ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܒܩܝܺܢܬܳܐ ܥܛܝܺܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܢܙܰܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

847- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܚܒܳܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܢܙܰܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

947- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܩܒܰܥ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܰܠܚܳܐ ܘܣܰܕܶܩ ܠܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܳܬܶܗ. ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܝܺܠܬܰܢ. ܢܙܰܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

057- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܗ̇. ܕܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܢܙܰܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

057- ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܠܢ ܀

157- ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܺܘܠܬܳܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܨܠܝܺܒܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܬ. ܘܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܠܢ ܀

257- ܐܰܢܬ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܚܰܠܶܨܬ. ܘܟܰܕ ܩܳܡܬ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܢܽܘܗܪܳܟ ܐܰܙܠܶܓ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܠܢ ܀

357- ܐܰܢܬܝ ܕܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ. ܒܰܒܬܽܘܠܰܝ̈ܟܝ ܟܰܬܰܪܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܝܺܠܶܕܬܝ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܒܥܳܝ ܘܐܰܦܺܝܣܝ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

457- ܫܶܡܥܶܬ ܫܶܡܥܳܐ ܗܰܘ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܢܰܚܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܘܽܪܩܳܢܰܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

557- ܦܣܰܩܬ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܫܰܠܝܺܛܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܫܪܰܝܬ ܒܰܩܪܰܒܬܳܢܽܘܬܳܟ. ܠܐܽܘܚܕܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

657- ܐܰܩܝܺܡܬ ܢܳܦ̈ܠܐܶ. ܕܰܪܒܰܚܘ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܫܰܟܶܢܬ ܠܗܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܚܰܝ̈ܐܶ ܘܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܘܽܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

756- ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ ܝܺܠܶܕܬܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܶܟܝ. ܒܥܳܝ ܘܐܰܦܝܺܣܝ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

857- ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐܢܳܐ. ܘܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ. ܡܠܐܶ ܪ̈ܚܡܶܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܠܢܰܦܫܝ ܡܳܪܝ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ. ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܟܰܬܡܳܐ. ܒܙܰܠܝܺܩ̈ܶܐ ܓܐܰܝ̈ܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܝܟ. ܐܰܢܗܪܶܝܗ̇ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

957- ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܝܰܩܝܺܪܳܐ. ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܫܰܘܙܶܒ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

067- ܐܰܢܬ ܕܐܰܨܡܰܚܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܐܶܬܥܓܶܢ ܒܫܽܘܕ̈ܳܠܰܘܗܝ ܕܰܢܟܺܝܠܐܳ. ܐܰܩܝܺܡܬ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܠܳܟ ܀

167- ܠܶܟܝ ܕܙܰܝܰܚܬܝ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܘܽܦܪ̈ܺܝܢ. ܕܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ. ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܒܥܳܝ ܘܐܰܦܝܺܣܝ ܕܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

267- ܐܰܢܬ ܕܫܰܘܙܶܒܬ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܝܰܘܢܳܢ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܬܗܽܘܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܐܳܦ ܠܝܺ ܦܳܪܘܽܩܝ ܕܐܰܠܳܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܘܦܶܚܬܳܐ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܕܐܶܩܽܘܡ ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܘܐܶܫܰܒܚܳܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

367- ܟܰܕ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܬܠܝܺܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܗܰܘ ܕܗܰܝܟܳܠܐ. ܐܶܨܛܰܪܝܺ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܚܬ. ܕܰܚܙܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܒܶܨ̈ܶܨܐ ܡܣܰܟܟܰܬ ܀

467- ܐܰܢܬ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܐܰܩܝܺܡܬ ܥܰܡܳܟ ܠܟܠܽܗܘܽܢ ܐܰܝܠܶܝܢ. ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܓܺܝܢܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܦܪܰܩܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬܳܢ. ܡܳܪܳܝܐ ܡܪܰܚܳܡܢܳܐ ܀

567- ܒܐܰܝܠܶܝܢ ܩܘܽܠܳܣ̈ܶܐ ܐܝܺܬ ܠܰܢ. ܕܰܢܪܰܡܪܡܶܟܝ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܛܥܶܢܬܝ ܘܙܰܝܰܚܬܝ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܶܟܝ. ܒܥܳܝ ܘܐܰܦܺܝܣܝ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

667- ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܓܰܘ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ. ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܢܦܰܠܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܠܛܰܐܠܐܳ ܫܰܚܠܶܦܘ. ܒܝܰܕ ܩܳܠܐܳ ܕܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

767- ܟܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܬܺ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܐܶܬܩܒܰܥܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܠܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܰܛܶܠܬ ܡܶܢ ܓܶܢܣܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ .ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

867- ܐܰܢܬ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܶܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܫܰܟܶܢܬ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

967- ܠܶܟܝ ܕܩܰܕܶܡܘ ܨܳܪܽܘܟܝ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ. ܕܝܺܠܶܕܬܝ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܠܶܗ. ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܘܐܳܡܪ̈ܳܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

077- ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܛܳܒܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܪܳܥܠܝܺܢ ܡܶܢܶܗ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

177- ܗܰܘ ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܩܰܛܠܶܗ. ܠܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܨ̈ܶܨܶܐ ܕܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܣܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

277- ܗܰܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܦܨܰܚ. ܠܬܰܠܡܝ̈ܺܕܰܘܗܝ ܕܰܟܡܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ. ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

377- ܗܰܘ ܕܰܓܒܰܠ ܐܳܦ ܬܰܩܶܢ. ܠܐܳܕܳܡ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܓܒܝܺܠܬܳܐ ܕܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܰܫܪܳܐ ܠܚܶܒ̈ܠܐܶ ܕܐܶܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܚܰܘܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ : ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܟܰܠܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ. ܐܶܡܗ ܀

477- ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܕܡܳܟ. ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܫܰܕܬ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܚܰܪܰܪܬ. ܘܐܰܩܝܺܡܬ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܪܰܥܘ ܘܰܢܦܰܠܘ. ܘܰܫܪܰܝܬ ܠܰܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ. ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

577- ܡܰܘܬܳܐ ܛܥܶܡܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ. ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܘܩܳܡܬ ܘܰܕܢܰܚܬ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܐܶ ܘܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܫܰܟܶܢܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܺܚܝܢܰܢ ܀

677- ܠܶܟܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܒܶܟܝ ܕܶܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܽܘ ܕܰܡܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܝܺܐܘܽܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܀

ܩܢܘܢܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

777- ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܕܝܺܠܶܗ. ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܐܰܥܒܰܪ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܬܰܩܝܺܦܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܘܽܕܰܘܗܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

877- ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܬܰܠܰܚ ܘܣܰܕܶܩ ܠܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܘܽܕܰܘܗܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

977- ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܐܳ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܚܰܝ̈ܐܶ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܘܽܕܰܘܗܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

087- ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܘܽܕܰܘܗܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

187- ܠܰܝܬ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܳܦܠܐܳ ܕܙܰܕܝܺܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܠܳܟ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

287- ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܫܽܘܥ̈ܶܐ ܐܶܨܛܰܪܝܘ. ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܐܳܦ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ. ܘܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܝܺܬܳܐ ܪܶܥܠܰܬ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ. ܕܠܰܝܬ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

387- ܒܨܰܦܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܕ ܚܶܫܽܘܟ. ܐܶܬܰܝ̈ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܠܦܰܓܪܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܰܠܩܰܒܪܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܛܰܝܶܒܝ̈ ܘܐܰܝ̈ܬܝܺ. ܘܰܫܡܰܥ̈ܝ ܠܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܐܳܡܰܪ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܀

487- ܐܰܢܬܝ ܕܰܒܬܽܘܠܐܳܝܺܬ ܝܺܠܶܕܬܝ. ܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܐܳܝܺܬ ܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ. ܟܰܬܰܪܬܝ ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ. ܒܥܳܝ ܘܐܰܦܺܝܣܝ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

587- ܫܶܡܥܶܬ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܳܐ. ܗܰܘ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܝ ܙܳܥܶܬ ܘܐܶܣܬܰܪܕܶܬ. ܐܰܨܕܶܬ ܘܐܶܬܒܰܩܝܺܬ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܝ ܕܐܶܬܒܰܝܢܶܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܢ ܬܶܬܝܺܕܰܥ. ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

687- ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܰܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܘܐܶܬܒܰܣܰܪܬ. ܘܩܰܒܶܠܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܒܰܝܢܳܬ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ ܬܶܨܛܠܶܒ. ܕܰܬܫܰܟܶܢ  ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

787- ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܬ. ܘܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܚܫܶܒܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܐܰܡܝܺܬܬܳܝܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܡܰܘܬܳܟ. ܘܠܐܰܣܝܺܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܰܢܬ ܫܪܰܝܬ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܩܥ̈ܰܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܰܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

887- ܐܰܢܗܪܳܝܗܝ ܠܗܰܘܢܰܢ. ܒܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܢܳܡܘܽܣܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܒܰܩܪܰܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܕܪܳܥܳܟ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

987- ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܡܰܚܝܳܢܰܢ ܐܝܺܬܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܫ̈ܐܶ ܘܰܨܠܝܺܒܳܐ ܣܰܝܒܰܪܬ. ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

097- ܫܰܘܙܶܒ ܡܳܪܝ ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܡܶܢ ܟܡܺܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܠܐܶ ܬܽܘܟ̈ܶܐ. ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

197- ܐܰܦܺܝܣܝ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓ. ܕܢܶܫܬܰܟܢܽܘܢ ܠܬܺܒܝܠ. ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܚܺܝܠ ܒܳܥܽܘܬܶܟܝ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

297- ܠܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܳܫܶܕ ܐܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܰܝ ܓܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܒܥܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܰܝ ܠܰܫܝܽܘܠ ܩܪܶܒܘ ܘܐܶܬܡܰܛܝܺܘ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܢ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ. ܕܐܰܠܢܳܝ ܘܐܰܣܶܩ ܠܚܰܝ̈ܰܝ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܘܽܩܝ ܀

397- ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ. ܦܫܰܛ ܗܘܳܐ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܡܰܐܣܶܐ ܠܗܳܝ ܕܝܰܥܢܳܐܝܺܬ ܐܶܬܦܰܫܛܰܬ ܗܘܳܬ ܐܝܺܕܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܓܒܝܺܠܬܰܢ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܘܰܚܠܦܳ ܛܥܳܡܬܳܐ ܗܰܢܝܺܐܬܳܐ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܕܰܛܥܶܡ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

497- ܒܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܡܦܺܝܣܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܟܽܠ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܕܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܰܢܬܝ ܐܝܽܬܰܝܟܝ ܫ̣ܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܘܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܝܟܝ ܡܶܣܬܰܡܟܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܥܳܝ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܝ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝܶ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܕܰܢܚܽܘܣ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

597- ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܳܚܠܰܝ̈ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܒܶܝܬ ܟܰܠܕܳܝ̈ܐܶ. ܠܨܰܠܡܳܐ ܗܰܘ ܕܕܰܗܒܳܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܐܳ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐܳ ܒܡܶܨܥܰܬ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܛܰܐܠܐܳ ܪܳܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

697- ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܝܺܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܗܰܘ ܕܗܰܝܟܠܐܳ ܐܶܨܛܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܐܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܬܙܝܺܥܰܬ ܗܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܚܙܳܬ ܕܰܨܠܝܺܒ ܐܰܢܬ. ܘܰܒܕܶܚܠܐܳ ܘܰܒܙܰܘܥܳܐ ܩܥܳܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

797- ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐܝܺܬ. ܠܘܳܬ ܢܶܫ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̈ܢܳܬ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܘܐܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܙܶܠܝ̈ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܐܰܢܬܶܝܢ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܀

897- ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ. ܕܰܢܩܰܠܣܶܟܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܝܺܬܰܝܟܝ. ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܐܰܪܥܳܐ ܙܥܘܪܝܳܐ ܗܝ ܠܐܝܺܩܳܪܶܟܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܐܰܘ ܡܶܬܥܰܩܰܒ. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

997- ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܫܰܦܝܺܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

008- ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܝܺܠܶܗ. ܚܳܣ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܕܰܢܦܰܠ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܫܰܦܝܺܪܘܽܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

108- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܝܺܢ. ܘܐܶܬܓܠܝܺ ܒܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ ܥܰܠ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܟܪܶܙ. ܛܠܳܝ̈ܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

208- ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܕܰܛܥܶܢܬܝ ܘܙܰܝܰܚܬܝܺܘܗܝ. ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܠܥܳܒܘܽܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

308- ܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܐܰܢܬ ܕܰܨܠܝܺܒ ܚܶܣܕܳܐ ܣܰܝܒܰܪܬ. ܒܓܳܓܘܽܠܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܢܬ ܕܰܫܪܰܝܬ ܘܒܰܛܶܠܬ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܥܘܽܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܡܠܐܶ ܩܶܢܛܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܣܘܽܪ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ ܥܓܺܝܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܘܰܗܝ܀

408- ܐܰܢܬ ܕܰܒܚܺܝܠ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ. ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܰܢܬ ܕܐܰܩܝܺܡܬ ܥܰܡܳܟ ܡܶܢ ܥܓܳܢܳܐ. ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܕܰܪܒܰܚ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܥܰܡܳܟ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗܰܕܰܪܬܳܝܗܝ ܒܪܽܘܡܪܽܡܶܗ ܕܐܰܒܽܘܟ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ  ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܘܰܗܝ܀

508- ܠܶܟܝ ܕܰܕܠܐܳ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐܳ. ܒܰܛܢܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܩܰܒܠܶܬܝ ܘܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ ܝܺܠܶܕܬܝ ܒܣܰܪ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܢ . ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܘܰܗܝ܀

 

ܫܠܡܘ ܩܢܘܢ̈ܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܩܪܐ ܢܐܬܪ ܢܨܠܐ ܥܠ ܬܚܘܒܐ ܕܟܬܒ ܘܛܟܣ ܘܚܬܡ

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܩܕ̄ܡ : ܥܢܝܢܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܟ:

ܦܰܢܛܝܽܩܽܘܣܛܝܺ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܡܶܬܝܺܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܘܰܦܪܽܘܬܶܣܡܺܝܰܐ. ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܡܳܐ ܬܡܺܝܗ. ܛܳܒ ܘܰܡܝܰܬܰܪ. ܘܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܪܰܒܳܐ ܗܝ ܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܟܶܡ ܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܐܽܘܪܓܰܢܳܘܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܨܰܝ̈ܕܶܐ ܒܥܶܠܝܺܬܳܐ ܐܰܢܗܰܪ. ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܬܺܒܶܝܠ. ܐܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܫܝܺܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܓܰܘ ܥܶܠܝܺܬܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܫܠܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܒܝܰܕ ܡܶܬܝܺܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܬܺܒܝܠ. ܐܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܓܰܘ ܥܶܠܝܺܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܦܰܩܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܒܶܗ ܝܰܠܶܦܘ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܺܬܒܶܝܠ. ܐܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܝܰܩܝܺܪܳܐ ܘܡܳܠܐܶ ܟܽܠ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܠܓܰܘ ܥܶܠܝܺܬܳܐ. ܘܐܰܓܶܢ ܥܰܠ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙ ܒܬܺܒܶܝܠ ܐܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܳܐ ܘܡܳܠܐܶ ܟܽܠ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܫܰܟܶܢ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܐܳ. ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܒܪܳܐ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪܬܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܬܺܒܶܝܠ ܐܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ ܠܓܰܘ ܥܶܠܝܺܬܳܐ. ܠܰܫܠܝܺܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܓܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܫܰܡܠܝܺ ܪܳܥܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܬܺܒܶܝܠ. ܐܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܥܒܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܝܺܬܳܟ. ܕܬܰܫܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ. ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ. ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܒܥܶܠܝܺܬܳܐ ܫܰܡܠܝܺ. ܘܺܝܠܶܦܘ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܬܺܒܶܝܠ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܪܰܒܳܐ ܗܝ ܣܰܓܝܺ ܛܰܝܒܘܽܬܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܳܚܐ ܠܳܟ ܀

ܩܢܘܢܐ ܕܨܦܪܐ : ܐܝܺܟܳܘܣ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

608- ܒܥܘܽܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܛܰܒܥܶܗ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܬܽܘܩܦܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܡܒܰܛܶܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܕܠܶܗ ܟܽܠܰܢ ܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ. ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

708- ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܟܪܶܙ. ܐܶܫܬܰܡܠܝܺ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ ܀

808-  ܫܰܡܠܝܺܬ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܠܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܫܰܕܰܪܬ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܰܢܗܰܪ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

908- ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܥܰܫܰܢܘ. ܐܳܦ ܐܶܬܚܰܙܰܩܘ ܒܚܰܝܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܩܶܫܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܚܰܝܶܠܬܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܡܰܚܠܰܬ. ܒܚܰܝܠܶܗ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܫܰܘܙܶܒܬ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܣܚܰܦܬܳܝܗܝ. ܠܡܰܩܪܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܳ. ܘܰܠܗܳܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܟܽܠܰܢ ܐܶܫܬܰܪܰܪܢܰܢ ܀

018- ܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܠܒܫܽܘܢ ܚܰܝܠܐܳ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܩܰܘܰܘ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܐܰܚܪܺܢܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܕܐܰܟܘܳܬܝ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܐܳܦ ܕܐܰܒܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܶܫܰܕܰܪ. ܕܒܶܗ ܬܶܫܬܰܪܪܽܘܢ. ܐܳܦ ܬܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܀

118- ܚܰܝܠܐܳ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܐܶܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܰܡܠܠܐܳ ܕܐܶܬܒܰܠܒܰܠ ܗܘܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܐܶܬܰܐܘܺܝܘ ܒܒܳܒܶܝܠ……ܠܰܚܕܳܐ ܡܠܰܚܡܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܐܰܩܦܶܗ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܓܠܐܳ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܒܶܗ ܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܐܳܦ ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

218- ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܩܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܒܡܶܬܝܺܬܳܟ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܕܶܚܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܕܫܶܡܥܶܬ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܰܝܠܐܳ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܰܝܬ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ ܠܰܡܫܺܝ̈ܚܰܝܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

318- ܗܰܘ ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܙܥܰܩ ܗܘܳܐ ܘܡܰܠܶܠ. ܘܰܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܡܶܢܩܕܝܺܡ ܠܰܕܠܐܳ ܓܡܝܺܪܝܺܢ ܗܘܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܠܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܨܒܳܐ ܘܐܶܬܚܰܘܝܺ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀

418- ܟܰܕ ܫܘܽܘܕܳܥ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܒܶܗ ܡܰܝܬܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܕܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܗܘܰܘ. ܒܰܐܟܶܣܢܳܝܽܘܬ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܒܗܽܘܢ ܠܳܥܶܙ ܗܘܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܚܰܝܠܐܳ ܗܰܘ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܒܦܘܽܩܕܳܢ ܝܳܬܶܗ ܢܦܰܩ ܘܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

518- ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܶܬܡܠܝܺ ܗܘܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܺܒܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܠܰܢ ܟܺܝܬ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ. ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܠܚܘܕܰܝܟ ܐܶܬܰܝܬ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܕܥܰܡ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬܳܗ̇. ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܝܺܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܶܫܰܕܬ ܚܠܳܦ ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܕܝܺܠܰܢ ܀

618- ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܳܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܒܟܰܪܣܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܦܰܩ. ܘܒܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܥܠܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܪܳܐ ܘܐܶܬܬܢܝܺܚ. ܘܐܝܺܬܰܘܗܝ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܩܰܕܝܺܫܽܘܬܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܫܰܘܰܘ ܠܰܡܩܰܒܠܽܘܬܶܗ ܀

718- ܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܐܰܓܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܪܳܐ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܶܬܢܰܗܪܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܘܽܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

818- ܠܝܺ ܕܒܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܚܫ̈ܘܽܠܐܺ. ܘܟܺܐܡܽܘܢ̈ܺܐ ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܫܓܺܝܫܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܗܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܐܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܡܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܡ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܚܰܒܠܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܐ ܪܡܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܰܣܶܩ ܠܚܰܝ̈ܝܰ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܘܽܩܝ ܀

918- ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܒܣܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܝܺܬ. ܗܳܐ ܐܶܫܰܕܬ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܐܳ ܪܶܕܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܨܡܰܚܬ. ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܠܐܳ ܦܽܘܠܳܓ. ܡܶܢܶܗ ܢܦܰܩ ܘܐܶܬܳܐ܀

028- ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܠܳܟ ܡܶܬܝܰܐܒ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ. ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܡܶܬܛܰܪ̈ܦܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܳܟ. ܫܳܐ̈ܠܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܰܡܣܰܟ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܕܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܥܒܰܕܬ ܘܫܰܟܶܢܬ. ܟܰܕ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܣܶܩܬ ܚܰܢܳܢܳܐ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

128- ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܠܝ̈ܰܝ ܬܶܗܪܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܐܶܬܪܡܝܺܘ ܘܠܐܳ ܝܺܩܶܕܘ. ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܠܛܰܐܠܐܳ ܫܰܚܠܶܦܘ. ܒܝܰܕ ܩܳܠܐܳ ܕܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

228- ܟܰܕ ܒܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܥܙܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐܳ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܝܺܢ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ ܀

328- ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܢܪܰܡܪܶܡ ܟܽܠܰܢ ܒܰܬܪܝܺܨܘܽܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܐܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܫܘܽܪܳܝ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

428- ܟܰܕ ܣܰܢܝܳܐ ܒܚܽܘܪܺܝܒ ܥܰܡ ܢܽܘܪܳܐ. ܐܶܬܥܢܺܝ ܘܠܐܳ ܝܺܩܶܕ. ܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ ܘܚܰܘܝܶܗ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܗܰܘ ܥܛܶܠ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܠܥܶܓ ܡܰܡܠܠܐܳ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܬܘܽܒ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܐܰܩܝܺܡ ܗܘܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

528- ܟܰܕ ܩܳܠܐܳ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܫܒܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܥܰܠ ܨܰܝ̈ܕܶܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܐܰܓܶܢ. ܘܐܰܩܶܦܘ ܗܘܰܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܡܫܶܚ̈ܠܦܶܐ. ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

628- ܟܰܕ ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܪܕܝܺܢܰܢ. ܡܶܢ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ. ܠܛܘܪܳܐ ܗܰܘ ܠܐܳ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܒܛܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܢܝܰܒܶܒ ܟܽܠܰܢ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

728- ܒܰܕܠܐܳ ܐܶܬܢܰܣܺܝܬܝ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ. ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܥܪܰܝܬܝ. ܐܰܢܬܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܠܐܽܘܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܘܙܶܦܬܝ ܐܶܡܳܐ. ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܰܬܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܶܗ. ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܺܒܝܢܰܢ ܀

828- ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܪ̈ܰܟܫܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܥܰܠܐܶ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܛܰܢܳܢܳܐ ܘܡܰܡܛܰܪ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܘܡܶܬܓܰܐܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܡܰܨܡܚܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܢܚܰܬ ܗܘܳܬ. ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܐܶܬܶܐܪܶܙܘ ܗܘܰܘ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܣܓܝܺܕܬܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܰܟܪܶܙܘ ܗܘܰܘ ܀

928- ܒܶܠܥܳܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܚܰܕܬܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܠܚܽܘܕ ܡܶܬܬܰܙܥܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܡܫܰܚܠܦܳܐܝܺܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܨܡܰܚܘ ܗܘܰܘ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܣܓܝܺܕܬܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܰܟܪܶܙܘ ܗܘܰܘ ܀

ܬܘܒ ܩܐܬܝܣܡܐ ܕܝܠܗ ܕܝܘܡܐ :

038- ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ ܝܰܘܡܳܢ. ܐܳܘ ܝܽܘܕܳܐ ܢܟܝܺܠܐܳ. ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ ܝܰܘܡܳܢ. ܐܳܘ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܡܰܠܠܝܺܢ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ. ܐܰܝܟܐܳ ܐܰܢܬ ܝܰܘܡܳܢ ܐܳܘ ܙܐܺܦܳܢܳܐ. ܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܐܳܘ ܠܰܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܳܘ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܗܽܘ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܚܰܩ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܳܘ ܠܚܰܒܪܳܐ ܕܦܶܛܪܳܘܣ. ܘܰܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܚܰܢܳܢ ܘܰܠܩܰܝܳܦܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܳܫܳܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܝܰܘܡܳܢ. ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܰܐܨܶܕ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܝܰܘܡܳܢ ܒܥܶܠܝܺܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܡܶܬܝܺܬܶܗ ܕܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܘܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܟܰܕ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܪܽܘܚܳܟ ܡܳܪܝ ܬܕܰܒܪܰܢܝ ܒܐܽܘܪܚܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܐܶܪܕܶܐ ܒܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ. ܘܐܶܗܰܠܶܟ ܒܢܳܘܽܡܣ̈ܰܝܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܩܢܘܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܣܝܡ ܒܘܪܟܐ :

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

138- ܟܰܕ ܚܠܰܕ ܘܐܶܬܚܰܦܺܝ ܒܥܰܪܦܶܠܐܳ. ܗܘܽ ܠܥܶܓ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܪܗܝܺܛܪܳܐܝܺܬ ܠܶܥܙܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܣܪܺܝܛ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܢܰܦܨܶܗ ܠܫܥܝܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܬܘܽܒ ܡܶܢ ܗܰܘܢܶܗ. ܬܽܘܒ ܐܶܬܝܰܬܰܪ ܘܐܶܬܶܐܪܶܙ  ܒܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܫܰܘܫܶܛ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܀

238- ܐܶܡܰܪ ܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܕܦܳܪܶܫ ܘܓܳܠܶܙ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܰܒܳܐ ܥܰܡܶܗ ܝܳܬܶܒ ܐܢܳܐ. ܘܐܳܫܶܕ ܐܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܘܚܺܝܢ ܕܢܰܨܡܚܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܀

338- ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܠܩܘ̣ܽܫܬܝܺܢ . ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܫܒܝܺܚܬܳܐ ܡܰܠܝܺ ܗܘܳܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܫܰܡܠܝܺ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܚܰܕܺܝ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܒܡܰܫ̈ܒܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܦܰܠܶܓ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܝܺ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

438- ܪܳܒ ܪܶܟܢܳܐ. ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܩܳܠܐܳ ܕܟܽܠ ܙܢ̈ܰܝ ܙܡܳܪܳܐ. ܕܢܶܣܬܓܶܕ ܠܰܓܠܝܺܦܳܐ. ܠܐܳ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܐܶܬܚܫܶܠ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܡܚܰܦܛܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܘܢܰܙܥܶܩ. ܠܚܰܕ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܫܘܶܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܰܕܠܐܳ ܫܽܘܪܳܝ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

538- ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܗܳܝ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܒܰܕܠܐܳ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܐܶܡܰܪܘ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܡܶܐܪܺܝܳܬܐ ܐܶܫܬܝܺܘ. ܘܰܪܘܝܺܘ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܢܛܰܚܘ ܥܰܠ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

638- ܪܳܥܶܡ ܗܘܳܐ ܝܽܘܐܝܠ ܚܰܙܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܒܡܰܫܩܠܐܳ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܕܐܶܫܽܘܕ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟܽܠܒܣܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܡܶܠܬܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܶܗ ܢܰܙܥܶܩ. ܠܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝ ܨܶܡܚ̈ܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

738- ܫܪܳܐ ܠܰܦܟܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܪܣܰܡ ܛܰܐܠܐܳ ܠܢܰܒܪܶܫܬܳܐ. ܗܰܘ ܛܘ̣ܦܣܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܠܶܗ ܡܰܘܕܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܠܶܗ ܠܚܽܘܕܳܐܝܺܬ. ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܟܽܠ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܳܥܰܪ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܬܬܰܩܢܰܬ ܀

838- ܥܗܰܕ ܗܘܳܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܳܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠܝܺܚ̈ܰܘܗܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܛܰܘܫ̈ܶܐ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܢܰܓܶܢ ܘܢܶܬܶܒ ܗܰܘ ܡܒܰܪܟܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܐܰܒܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܒܥܕܬܐ. ܬܰܙܥܶܩܝ ܠܶܗ  ܫܘܽܒܚܳܐ ܀

938- ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܳܪܳܢܳܝ. ܘܦܳܪܘܩܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܳܬܶܗ ܡܰܢܗܪܳܢܰܐ ܗܘ. ܘܝܳܗܽܘܒܺܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܬܰܝܬ ܗܘܰܝܬ ܘܐܰܓܶܢܬ. ܘܰܥܡܰܪܬ ܒܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܡܶܢ ܕܐܶܬܚܙܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܳܟ ܐܶܬܝܰܩܰܪܘ ܗܘܰܘ. ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܗܽܘܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

048- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܳܘ ܡܰܠܟܳܬܐ ܘܐܶܡܳܐ. ܗܶܕܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܬܽܘ̈ܠܳܢ. ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܰܠܳܠܐܳ. ܘܦܽܘܡܳܐ ܠܳܥܽܘܙܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܢܺܐܓܪܐܳ ܡܶܬܡܚܶܠ. ܒܗܳܝ ܕܙܳܕܩܳܐܝܺܬ. ܢܩܰܠܣܶܟܝ. ܓܳܗܰܪ ܕܶܝܢ ܗܰܘܢܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܣܬܰܟܠܝܺܘܗܝ ܠܒܰܛܢܶܟܝ ܪܳܡ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܗܺܝܩܳܐܝܬܺ. ܠܶܟܝ ܒܙܶܕܩܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

148- ܨܠܳܠܬܳܐܳ ܩܰܒܠܰܬ ܗܘܳܬ ܛܠܝܺܬܳܐ. ܙܪܺܝܥܰܬ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܓܶܝܪ ܒܶܠܥܳܕ ܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܢܣܝܺܒܽܘܬܳܐ ܩܰܒܠܰܬ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܛܘܽܗܡܰܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܥܶܩܳܪ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܕܐܰܒܽܘܗܝ. ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ ܗܳܫܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ ܀

248- ܟܽܠܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܬܢܦܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܨܡܚܺܝܢܰܢ ܘܡܰܒܪܩܺܝܢܰܢ. ܒܰܕܡܘܽܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܢܩܰܒܠܝܺܗ̇ ܠܦܰܐܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܰܚܬܳܐ ܡܶܬܡܰܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܫܘܶܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܚܶܟܡܬܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܠܐܳ ܣܕܺܝܩܳܐ. ܬܠܝܺܬܳܝ ܨܶܡܚ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢܰܢ. ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܟܽܠܰܢ ܢܫܰܒܰܚ ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܫܘܢܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

ܩܕܡ̄ : ܥܢܝܢܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ: ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܫܒܝܺܚܬܳܐ. ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܥܰܦܶܐ ܘܡܶܬܬܣܝܺܡ ܒܩܰܒܪܳܐ ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܣܶܒܠܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕܳܝ ܐܳܘ ܓܶܕܣܺܝܡܳܢ ܗܰܝܟܠܐܳ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܰܘܣܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܢܚܰܓܶܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܟܰܕ ܪܺܝܫ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܐܝܺܬ ܠܰܢ. ܘܪܺܝܫ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܓܰܒܪܺܐܝܺܠ. ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܫܠܳܡܠܶܟܝ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܣܰܓܝܺܐܘܽܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

ܐܳܘ ܠܰܫܒܺܝܚܘܽܬ ܐܪ̈ܳܙܰܝܟܝ ܕܰܟܝܰܬ ܒܟܽܠ ܕܐܶܬܚܙܺܝܬ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܣܠܶܩܬܝ ܒܙܰܘܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܫܒܝܺܚܘܽܬ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܰܝܟܝ. ܟܰܕ ܡܰܨܡܚܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ ܟܽܠܟܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܐܶܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܥܰܠܝ̈ܢ ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܫܠܳܡܠܶܟܝ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܣܰܓܝܺܐܘܽܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

ܐܳܘ ܠܓܽܘܕܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ. ܕܥܰܠ ܗܰܝܟܠܐܳ ܗܰܘ ܕܦܰܓܪܶܟܝ. ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܰܢܚܰܓܽܘܢ ܠܝܽܘܡ ܫܽܘܢܳܝܶܟܝ. ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܬܳܐܘܡܰܐ ܡܶܢ ܗܶܢܕܽܘ ܐܶܬܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܐܶܦܶܣܳܘܣ. ܘܐܰܢܕܪܰܐܘܳܣ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܠܒ̈ܝܺܢ. ܘܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ ܦܶܛܪܳܘܣ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܗܳܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܝܺܚܳܐ. ܕܰܢܥܰܦܽܘܢ ܠܦܰܓܪܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܐܳܘ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܳܕܶܝܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܝܽܘܡ ܥܘܽܢܕܳܢܶܟܝ. ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܫܠܳܡܠܶܟܝ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܣܰܓܝܺܐܘܽܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܙܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝ ܒܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܪܶܡܙܳܟ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܽܘܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܳܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܰܢܬ ܕܰܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢܬ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܣܰܓܝܺܐܽܘܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܕܝܺܠܶܟܝ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܐܳܦ ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ. ܚܳܕܶܝܢ ܬܘܽܒ ܐܳܦ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ. ܒܳܪܟܺܝܢ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܐܳܦ ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܝܺܢ. ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܫܠܳܡܠܶܟܝ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܣܰܓܝܺܐܘܽܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

ܩܢܘܢܐ ܕܨܦܪܐ – ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܕܓܰܐܝܳܐ :

348- ܩܳܡܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܶܩ̈ܶܐ. ܪ̈ܳܕܰܝܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܝܺܣܰܪܐܠܳܝܳܐ ܥܒܰܪ ܒܰܪܓܶܠ ܒܝܰܒܫܳܐ ܒܓܰܘ ܬܗܽܘܡܳܐ. ܬܘܺܒ ܕܶܝܢ ܗܦܰܟܘ ܠܕܽܘܟܰܬܗܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܠܰܛܪܽܘܢܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܛܒܰܥܘ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ ܘܥܰܠܗܳܝ. ܢܫܰܒܰܚ ܠܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܀

448- ܡܦܰܬܰܟ ܒܟܽܠ ܫܘܽܦܪ̈ܺܝܢ ܕܡܰܨܡܚܽܘܬ ܐܝܺܬܽܘܬܳܐ. ܥܺܐܕܶܟܝ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ. ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܪܳܐ ܘܙܰܡܶܢ ܠܰܢ. ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܡܥܝܺܪ ܠܘܳܬ ܚܰܕܘܽܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܪܝܳܐ ܠܰܢ ܒܝܽܘܒܳܒܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܕܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܢܫܰܒܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

548- ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ ܛܶܟ̈ܣܶܐ. ܠܐܳ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܓܽܘܕܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ ܟܰܢܶܫܘ ܕܰܢܙܰܝܽܚܘܢ ܠܦܰܓܪܶܟܝ. ܡܶܢܫܶܠܝ ܨܒܰܘ ܘܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܐܳܦ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ.  ܘܡܶܢ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܦܳܝܶܟܝ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܠܥܐܺܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

648- ܓܕܰܠܬܝ ܘܟܰܠܶܠܬܝ ܠܟܽܠܰܢ. ܒܰܟܠܝܺܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܝܺܠܶܕܬܝ ܠܰܢ. ܐܳܘ ܟܢܝܺܟܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐܳ ܫܘܽܓܢܳܝ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܕܰܡܝܺܬܝ. ܠܗܰܘ ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܘܰܒܪܳܐ. ܕܰܥܒܰܪܬܝ ܒܬܶܗܪܳܐ ܠܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܠܰܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܰܕ ܥܢܰܕܬܝ ܥܰܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܩܳܡܬܝ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܘܐܶܬܚܰܪܰܪܬܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

748- ܝܳܗܘܽܒܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܚܰܟܶܡ ܟܽܠ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܳܦ ܚܰܝܠܐܳ ܘܥܘܽܫܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܕܠܐܳ ܙܘܽܥܙܳܥ ܘܰܕܠܐܳ ܢܶܟܝܳܢ. ܐܰܢܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܪܰܪ ܘܫܰܬܶܐܣ ܠܥܺܕܬܳܟ. ܕܐܳܢܬ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܠܚܽܘܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܒܟܽܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܡܶܬܬܢܝܺܚ ܀

848- ܢܳܡܘܽܣ ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܺܝܬܬܳܐ. ܚܙܰܘ ܒܶܟܝ ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܝܰܕܥܽܘܟܝ ܐܳܘ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܬܡܰܗܘ ܘܰܬܗܰܪܘ ܒܫܽܘܢܳܝܶܟܝ. ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܒܩܺܝܢܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܙܰܝܚܽܘܟܝ. ܠܶܟܝ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

948- ܘܰܥܶܕܘ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܙܰܝܚܽܘܟܝ. ܘܡܰܢܥܽܘܟܝ ܠܘܳܬ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܕܰܚܙܰܘ. ܨܰܥܪܳܐ ܕܰܢܫܰܡܠܽܘܢ ܘܳܠܝܺܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܗܳܟܝܺܠ ܝܰܩܪܶܟܝ. ܠܶܟܝ ܩܽܐܒܽܘܬܳܐ ܡܢܰܦܰܫܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܐܶܚܰܕܬܝ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܶܟܝ ܡܶܠܬܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ ܐܶܬܚܙܺܝ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

058- ܡܰܙܥܩܽܘܬ ܒܘܕ̈ܳܩܶܐ. ܕܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܟܪܶܙܘ. ܠܰܡܒܰܣܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܪܫܰܡܘ ܠܰܢ. ܘܰܠܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܙܰܗܪ̈ܺܝܪܰܝܟ. ܕܰܠܢܽܘܗܪܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܓܠܝܺܬ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܬܗܽܘܡ̈ܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܠܳܟ. ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

158- ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܗܳܫܳܐ ܘܐܶܬܕܰܡܰܪܘ. ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܠܝܺ ܠܰܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܘܽܪ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܝܺܬ ܣܳܠܶܩ ܘܡܶܬܥܰܠܐܶ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܐܳ ܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܥܳܡܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

258- ܕܒܽܘܪܝܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܳܝܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ  ܘܓܺܝܫܪܳܐ ܝܰܒܠܶܟܝ. ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܪܶܝܢ. ܘܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܠܝܺܢ ܐܰܫܪܶܝܟܝ. ܘܟܰܟܪܶܟܝ ܐܳܦ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܰܐܨܕܰܬܝ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܬܶܗܘܶܝܢ ܩܳܛܦܳܐ ܐܰܢܬܝ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܡܰܘܦܶܝܢ ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

358- ܕܶܢܚܳܐ ܡܳܪܝ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ. ܕܡܰܨܡܚܽܘܬ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܬܳܢܶܝܢܰܢ. ܐܰܢܬ ܕܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܐܳ ܫܘܽܪܳܝ ܕܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܩܢܽܘܡܳܐܝܺܬ ܨܡܰܚܬ ܘܐܶܬܝܺܠܶܕܬ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܡܒܰܣܪܳܐܝܺܬ ܟܰܕ ܕܳܠܬ ܐܰܙܠܶܓܬ. ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܘܽܟܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܐܰܨܡܰܚ ܀

458- ܝܰܒܶܠ ܚܛܰܦ ܪܶܡܙܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܶܐ. ܠܟܶܢܫܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܫܠܝܺܚܽܘܬܳܐ. ܘܨܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܰܘܦܺܝ̈ܢ ܠܓܰܘܳܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܕܠܶܟܝ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܝܺܠܬܳܐ ܢܙܰܝܚܽܘܢ ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܶܟܝ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܨܡܰܚ ܗܘܳܐ ܘܐܶܬܳܐ ܠܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܘܽܟܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܐܰܨܡܰܚ ܀

558- ܢܶܥܡ̈ܳܬ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܠܥܺܝ̈ܙܳܬ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܕܡܶܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܬܬܰܙ̈ܥܩܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܠܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܒܠܰܬ ܗܘܳܬ. ܒܡܰܦܩܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܒܣܰܓܝܺܐܘܽܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠ. ܐܰܢܬܝ ܕܠܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܝܺܠܶܕܬܝ. ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܥܶܠܰܬ ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ. ܠܓܶܢܣܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

658- ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܝܳܗܒܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܢܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܬܗܘܽܡܳܝ ܓܶܢܣܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܬܨܝܺܕ ܘܐܶܬܬܚܶܕ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܥܰܬܝܺܪ ܒܐܪܳܙܳܐ. ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܪܳܫܶܡ ܘܰܡܛܰܦܶܣ. ܘܟܰܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܪܳܬܰܚ ܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܩ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ. ܕܥܰܡ ܩ̈ܳܠܐܶ ܐܶܕܰܒܰܚ ܠܳܟ. ܐܳܦ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

758- ܟܡܳܐ ܬܗܺܝܪ̈ܳܢ ܡܕܰܒܪ̈ܶܢܘܳܬܳܟ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܘܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܪܰܒ ܝܰܠܕܳܟ. ܕܰܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܕܠܐܳ ܢܶܟܝܳܢ ܢܛܰܪܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬܳܗ̇. ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܠܦܰܓܪܳܗ̇ ܐܰܥܕܺܝܬ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠ. ܘܥܰܡܳܟ ܕܠܐܳ ܦܽܘܫܳܩ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܝܰܩܰܪܬ. ܘܰܒܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܡܶܟܳܐ ܒܳܟ ܥܰܬܝܺܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܒܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܚܳܕܝܳܐ ܘܕܳܝܨܳܐ ܐܳܦ ܪܳܘܙܳܐ ܀

858- ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܠܣܶܟܝ ܐܳܘ ܡܢܳܪܰܬ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܗܽܘܠܐܶ. ܦܝܺܪܡܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܶܗ ܓܡܘܽܪܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. ܣܰܢܝܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫ̈ܝܺܢ. ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ. ܩܶܣܛܳܐ ܐܳܦ ܫܰܒܛܳܐ. ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܡܢܰܦܰܫܬܳܐ. ܦܳܬܘܽܪܳܐ ܕܰܠܚܶܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܽܘܡ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

958- ܚܘܽܓܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܫܓܺܝܪܰܬ ܒܚܶܡܬܳܐ. ܒܰܪܣܳܣܳܐ ܦܰܝܓܰܬ ܘܫܰܗܝܰܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܓܘܽܡܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܪ̈ܰܣܶܣܝ. ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܦܨܚܰܬ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܥܝܺܙܰܬ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܕܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܛܘܽܦܣܰܐ ܗܘ ܕܰܠܢܽܘܪܳܐ ܬܠܝܺܬܳܐܝܺܬ ܙܳܥܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܥܰܡ ܙܡܳܪܳܐ ܘܝܽܘܒܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܰܠܗܶܒܝܺܬܳܐ. ܐܳܘ ܡܥܰܠܰܝ ܒܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܐܳܦ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܀

068- ܟܰܕ ܒܚܶܡܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܐܰܟܶܣ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܠܘܽܚ̈ܶܐ ܕܐܶܬܟܬܶܒ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܬܰܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܶܠܐܳ ܬܢܳܢ ܒܚܰܪܬܳܐ ܡܳܪܶܗ. ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܙܗܺܝܬܳܐ ܙܰܝܰܚ. ܒܓܰܘ ܐܰܒܘܠܐܳ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܢܛܰܪ ܘܝܰܩܰܪ ܕܠܐܳ ܦܘܽܫܳܩܳܐ. ܕܥܰܡܶܗ ܟܰܕ ܕܳܝܨܺܝܢܰܢ. ܐܳܘ ܡܥܰܠܰܝ ܒܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܐܳܦ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܀

168- ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܩܳܐ ܕܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܙܡܳܪܳܐ ܟܝܺܬ ܕܰܟܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܽܘܒܳܒ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܨܠܝܺܠܰܬ ܙܰܘܥ̈ܶܐ. ܢܶܪܬܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܟܝ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܢܕܽܘܨ ܟܰܕ ܢܳܩܫܺܝܢܰܢ ܟܰܦܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܐܳܘ ܡܥܰܠܰܝ ܒܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܐܳܦ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܀

268- ܡܛܰܝܒܳܐܝܺܬ ܐܶܬܰܘ ܐܳܦ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ. ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܚܰܓܽܘܢ. ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܥܰܠܝܺ ܗܘܳܐ. ܠܘܳܬ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܙܳܥܩܝܺܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܺܠ ܩܘܽܠܳܣܺܝ̈ܢ. ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܟܰܕ ܕܳܝܨܺܝܢܰܢ. ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܐܳܘ ܡܥܰܠܰܝ ܒܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܐܳܦ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

368- ܝܰܗܒܬ ܛܰܐܠܐܳ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܐܳܟܠܰܝ̈ ܩܰܪܨܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘܩܕܰܬ ܢܽܘܪܳܐ. ܡܰܠܐܰܟ ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܚܰܣܺܝܢ ܒܟܽܠ. ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܠܰܡܥܺܝܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܒܗܳܕܶܐ ܛܰܦܶܣ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܰܚܒܳܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܪܳܬ ܐܳܦ ܐܰܒܥܰܬ ܗܘܳܬ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ. ܘܠܳܟ ܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܐܳ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܘܰܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

468- ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܗܳܝ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܩܘܽܕܫܺܝ̈ܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܡܰܠܠܰܝ̈ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ. ܕܐܰܝܕܳܐ ܟܰܝ ܩܒܘܽܪܬܳܐ ܬܶܣܦܰܩܝ. ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܐܝܺܬܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܠܐܳ ܫܰܒܩܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܚܰܕܺܝ ܒܫܽܘܢܳܝܳܗ̇ ܠܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ. ܘܠܳܟ ܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܐܳ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

568- ܐܰܪܝܺܡܰܬ ܗܘܳܬ ܐܝܺܕܶܝ̈ܗ̇ ܟܰܕ ܡܫܰܢܝܳܐ. ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܘܽܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ ܕܠܐܰܠܳܗܳܐ ܛܥ̈ܶܢܝ ܗܘܰܝ̈ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܺܬ. ܘܰܒܦܰܐܪܺܝܣܺܝܰܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ ܓܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬ ܒܪܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܝܶܠܕܰܬ ܕܐܰܢܬ ܛܰܪ ܠܝܺ ܠܥܳܠܰܡ. ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܒܺܝ ܩܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܟ ܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܐܳ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

668- ܠܐܳ ܙܥܽܘܪ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܡܶܢܶܟܝ. ܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܝܺܠܶܕܬܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܰܬܰܪܬܝ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܟܝ ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠ ܐܶܬܝܰܒܰܠܬܝ. ܐܰܢܬܝ ܕܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܩܰܘܺܝܬܝ. ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܟܝ ܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܦܪܽܘܩܝ ܒܒܳܥܽܘܬܶܟܝ ܐܳܘ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܪܒܺܝܢ ܠܶܟܝ ܀

768- ܗܳܢܽܘܢ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܠܐܳ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܬܡܰܗܘ ܟܰܕ ܡܰܐܨܕܺܝܢ ܚܝܳܪܗܘܢ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܕܗܰܘ ܡܰܥܡܪܳܐ ܘܡܰܫܪܝܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܝܺܬܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܐܶܠܐܳ ܗܰܘ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܒܪܶܚܡܰܬ ܒܪܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ. ܬܳܝ ܐܳܘ ܟܢܝܺܟܬܳܐ ܕܥܰܡ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܒܙܶܕܩܳܐ ܬܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܀

868- ܐܶܬܛܰܟܰܣܘ ܘܩܳܡܘ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܒܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܚܰܕܪܽܘܗܝ ܠܦܰܓܪܶܟܝ. ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܬܡܰܗܘ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ. ܚܙܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܠܐܳ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ. ܟܰܕ ܠܓܰܘ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܠܘܳܬ ܒܪܶܟܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܟܝ. ܫܰܘܙܶܒܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܳܘ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܟܝ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܀

ܩܢܘܢܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܨܠܝܒܐ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܓܐܝܐ :

968- ܟܰܕ ܪܳܫܶܡ ܡܽܘܫܶܐ ܢܺܒܝܳܐ. ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܡܚܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ. ܘܦܰܠܓܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܩܕܳܡ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܕܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܪܓܶܠ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܬܘܽܒ ܐܰܗܦܶܟ ܐܝܺܕܶܗ. ܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܟܰܢܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܝܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܐܘܽܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ ܨܳܪ. ܙܰܝܢܳܐ ܠܐܳ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

078- ܐܰܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܥܘܽܕܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܰܫܪܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܰܕ ܢܘܽܟ̈ܬܳܬܳܐ ܕܐܶܫܰܕ̈ܝ ܡܶܪܬܳܐ. ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܛܰܦܰܣ. ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܪܳܫܶܦ ܬܠܐܳ ܘܐܰܩܝܺܡ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܫܘܽܒܗܳܪܶܗ ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܐܰܒܗܶܬܘ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ

178- ܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܢܒܺܝܐܳ ܠܛܘܽܦܣܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܚܰܫܐܳ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܬܪܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܰܡܬܺܝ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܩܝܺܡ ܗܘܳܐ. ܠܢܺܝܫܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܰܠܚܰܝܠܐܳ ܘܥܘܽܫܢܳܐ ܕܰܥܡܳܠܝܺܩ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܐܰܒܗܶܬ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܫܢ ܠܒܝ :

278- ܫܰܒܛܳܐ ܕܡܶܬܢܣܶܒ ܗܘܳܐ. ܛܘܽܦܣܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܨܳܐܰܪ ܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܒܝܰܕ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܐܰܦܪܰܥ ܩܰܕܶܡ ܘܰܓܒܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܕܶܝܢ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܰܦܪܰܥ. ܘܐܰܫܘܰܚ. ܩܰܝܣܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܗ̇ ܥܘܽܫܢܳܐ ܘܫܽܘܪܳܪܳܐ ܀

378- ܟܰܕ ܒܶܠܥܰܬ ܐܰܒܥܰܬ. ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܠܥܰܡܐܳ ܕܠܐܳ ܡܶܬܬܦܝܺܣ ܘܰܩܫܶܐ ܩܕܳܠܐܳ. ܐܪܳܙܳܐ ܩܳܕܡܳܐ ܗܘܳܬ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܗ̇ ܥܘܽܫܢܳܐ ܘܫܽܘܪܳܪܳܐ ܀

478- ܟܰܕ ܐܶܬܕܰܩܪܰܬ ܗܘܳܬ. ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܕܰܦܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܐܰܒܥܰܬ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܕܺܝܰܬܝܺܩܝܺ ܚܕܰܬܳܐ. ܐܳܦ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܚܛܝܺܬܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܓܶܝܪ ܫܘܽܒܗܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܳܦ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܬܘܽܒ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܘܣܘܽܬܳܬܳܐ ܀

ܕܡܪܝܐ ܫܡܥܬ :

578- ܫܶܡܥܶܬ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܳܐ ܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܐܪܳܙܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܨܕܶܬ ܘܐܶܬܒܰܩܝܺܬ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܟ. ܘܫܰܒܚܶܬ ܘܐܰܘܕܝܺܬ ܒܬܶܗܪܳܐ ܠܚܺܝܠ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܀

678- ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܘܽܪܰܬ ܚܰܠܝܺ ܗܘܳܐ. ܒܩܰܝܣܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܬܗܝܺܪܳܐ. ܠܥܰܡܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܪܫܰܡ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܚܰܠܝܳܐ. ܡܰܪܝܺܪܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܡܶܬܦܢܶܝܢ ܡܶܢ ܛܘ̣ܽܥܝܰܝ ܀

778- ܝܘܽܪܕܢܳܢ ܒܬܶܗܪܳܐ ܦܰܢܝܶܗ ܠܦܰܪܙܠܐܳ. ܟܰܕ ܩܦܰܣ ܚܰܡܠܶܗ ܒܓܰܘܶܗ ܠܩܰܝܣܳܐ ܕܐܶܬܪܡܺܝ ܒܐܪܳܙܳܐ. ܘܰܪܫܰܡ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܐܳܦ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܡܶܢ ܫܶܪ̈ܫܶܝܗ̇ ܗܳܐ ܡܶܬܥܰܩܪܳܐ܀

ܕܒܠܠܝܐ ܢܦܫܝ :

878- ܐܳܘ ܠܳܟ ܩܰܝܣܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝ ܛܘܽܒ̈ܶܐ. ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܡܬܰܚ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܒܳܟ ܐܶܣܬܚܶܦ ܒܝܺܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܩܰܝܣܳܐ ܐܰܛܥܝܺ ܗܘܳܐ. ܘܒܳܟ ܐܶܫܬܰܦܰܠ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܡܬܰܚ ܒܰܒܣܰܪ. ܗܰܘ ܕܫܰܟܶܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܫܰܝܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܕܟܽܠܰܢ ܀

978- ܐܳܘ ܠܳܟ ܩܰܝܣܳܐ ܡܠܐܶ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܡܬܰܚ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܥܕܶܝܢ ܠܚܰܪܒܳܐ ܕܡܶܬܗܰܦܟܳܐ. ܕܬܶܛܪܳܟ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܠܗܳܝ. ܕܟܰܕ ܚܙܳܬܳܟ  ܐܶܬܟܰܚܕܰܬ. ܟܪܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝܠܐܳ. ܒܙܰܘܥܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܡܬܰܚ ܒܰܒܣܰܪ. ܗܰܘ ܕܫܰܟܶܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܫܰܝܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܕܟܽܠܰܢ ܀

088- ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܘܙܰܗܪ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܰܚܠܦܝܺܢ. ܐܰܙܠܶܓ ܗܘܳܐ ܨܠܝܺܒܳܐ ܒܕܶܢܚܶܗ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܒܚܶܫܟܳܐ. ܘܰܪܕܰܦ ܒܬܰܩܝܺܦܽܘܬ ܙܺܝܘܶܗ ܠܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܛܘܽܥܝܰܝ. ܘܒܰܝܬܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܡܬܰܚ ܒܰܒܣܰܪ. ܗܰܘ ܕܫܰܟܶܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܫܰܝܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܩܪܝܬ ܠܡܪܝܐ :

188- ܟܰܕ ܒܶܐܫܬܗܽܘܢ ܕܰܬܗܽܘܡ̈ܶܐ ܝܰܘܢܳܢ ܡܕܰܝܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܰܡ̈ܥܰܝ ܩܝܺܛܳܘܣ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܦܫܰܛ ܒܛܘܽܦܣܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܠܚܰܫܳܟ ܬܗܺܝܪܳܐ ܘܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ. ܡܰܠܝܰܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܪܫܰܡ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܢܒܰܓ ܘܨܳܪܳܗ̇ ܒܰܕܢܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܘܝܳܗ̇ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܡܥܰܠܝܰܬ ܡܶܢܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܒܰܒܣܰܪ ܚܰܫܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܬܠܝܺܬܳܝܰܬ ܝܰܘܡ̈ܶܐ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܐܰܢܗܰܪܬ ܀

288- ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܗܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܟܰܕ ܣܐܶܒ ܗܘܳܐ. ܘܐܶܬܟܰܦܰܦ ܡܶܢ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܐܰܘܚܶܠ ܡܶܢ ܡܰܪܥܳܐ. ܐܪܳܙ ܨܠܝܺܒܳܐ ܦܰܫܛܶܗ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܘܨܳܪ ܢܺܝܫܶܗ ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ. ܕܢܳܡܘܽܣܳܐ ܡܳܐ ܕܰܣܐܶܒ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܶܬܚܰܕܰܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܩܒܰܥ ܒܚܺܝܠ ܪܰܒܘܽܬܶܗ. ܘܰܠܛܘܽܥܝܰܝ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܪܕܰܦ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܕܬܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܕܰܒܠܝܺ ܀

388- ܟܰܕ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܣܰܡ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܗܰܘ ܙܰܗܝܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܨܠܝܺܒܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܐܝܺܩܳܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܢܺܝܫܶܗ ܓܰܐܝܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܙܳܐ ܣܒܰܪ ܕܰܛܥܳܐ ܠܶܗ ܣܳܒܳܐ. ܘܗܽܘ ܠܐܳ ܫܰܚܠܶܦ ܛܘܽܦܣܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܛܥܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܩܥܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܚܰܕܬܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܐܳ ܒܳܗܶܬ ܀

ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ :

488- ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܕܠܐܰ ܐܠܳܗ. ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܟܰܠܕܳܝܳܐ. ܘܣܰܟܠܐܳ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܙܝܺܥ. ܟܰܕ ܐܳܫܶܕ ܓܙܳܡ̈ܶܐ ܘܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ. ܦܰܛܥ̈ܶܐ ܘܡܰܪ̈ܓܙܰܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܐܳ ܣܪܰܕ ܗܘܳܐ. ܒܚܶܡܬܳܐ ܕܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ ܘܫܽܘܠܗܳܒ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܘܟܰܕ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܶܬܓܰܐܝܺܢ ܗܘܰܘ ܒܪܽܘܚ. ܛܰܐܠܐܳ ܕܰܪܣܰܡ ܐܰܬܘܽܢܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܗܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܣܓܝܺܕܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

588- ܛܥܶܡ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܘܒܰܚܒܳܠܐܳ ܐܰܥܡܪܶܗ ܒܚ̈ܶܙܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܨܰܥܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܐܶܬܪܡܺܝ ܘܐܶܫܬܕܺܝ. ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܘܐܰܪܦܺܝ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܘܽܪܗܳܢܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ. ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܗܰܘ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܘܟܰܕ ܐܰܫܟܰܚ ܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܛܘܽܗܡܰܢ ܪܰܡܝܳܐ. ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܗܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܣܓܝܺܕܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

688- ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܳܐ ܣܓܶܕ ܗܘܳܐ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܠܝܰܘܣܶܦ ܢܰܨܝܺܚܳܐ ܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ. ܟܰܕ ܡܩܰܕܶܡ ܘܚܳܙܶܐ ܢܒܺܝܳܐܝܺܬ. ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܫܝܺܢܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܳܣܒܳܐ. ܘܐܳܚܕܳܐ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܘܛܳܒ ܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܟܺܐܢܳܐܝܺܬ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܫܘܽܒܗܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܠܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܗܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܣܓܝܺܕܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

ܕܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ :

788- ܒܰܪܶܟܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܫܳܘܝ̈ܰܝ ܒܡܶܢܝܳܢ ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܳܪܝܰܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܙܳܚ ܘܰܢܚܶܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܫܰܚܠܦܳܗ̇ ܗܘܳܐ. ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܪܽܘܚ ܛܰܐܠܐܳ ܡܦܰܝܓܳܢܳܐ. ܒܰܪܶܟܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܰܫܡܶܗ ܕܝܳܗܘܽܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠܐܳ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

888- ܒܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܰܙܠܝܺܚ ܒܛܽܘܦ̈ܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܐܶ ܘܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܽܘܨܘ ܘܚܰܓܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܪܶܩ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܦܳܪܩܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܫܟܰܚ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

988- ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܩܪܺܝܬܽܘܢ  ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܫܘܽܒܗܳܪܟܽܘܢ ܨܠܝܺܒܳܐ ܥܛܝܺܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܕܐܶܬܚܙܺܝ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܐܳ ܐܰܠܳܗ. ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܣܚܰܦ ܗܘܳܐ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ :

098- ܒܐܪܳܙܳܐ ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܝܳܠܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ. ܕܰܫܘܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܐܳ ܐܶܬܐܟܰܪ ܡܶܢܶܗ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܬܢܨܶܒ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܨܠܝܺܒܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܟܽܠ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ. ܘܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

198- ܕܽܘܨܘ ܘܰܚܕܰܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܰܪܘܰܙܘ. ܕܐܶܬܩܰܕܫ ܠܶܗ ܟܝܳܢܟܽܘܢ ܗܰܘ ܕܐܶܬܢܨܶܒ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܠܩܘܽܕܡܺܝܢ. ܒܗܰܘ ܕܐܶܬܬܠܝܺ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܘܽܪܩܳܢܳܐ. ܕܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

298- ܒܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܡܰܬ ܩܰܪܢܳܐ. ܕܕܳܚܠܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܟܠܽܗܘܽܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܰܨܶܕܘ ܗܘܰܘ. ܐܶܬܬܰܒܰܪ̈ܝ ܟܽܠ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܝܺܠܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

398- ܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܶܬܢܰܟܪܺܝܢܰܢ. ܡܶܢ ܕܽܘܝܳܪ̈ܶܐ ܛܘܽܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܦܢܰܝܢܰܢ ܠܐܰܬܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

498- ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܙܕܰܝܰܢ ܗܘܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܟܢܺܝܟܳܐ ܩܘܽܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣ. ܘܒܶܗ ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܥܪܰܩܘ ܘܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

 

ܫܠܶܡܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܳܢܘܢ̈ܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܥܰܠ ܢܘܺܣܟܳܐ ܛܒ ܒܚܺܝܪܳܐ ܕܒܰܫܢܰܬ 8651 ܕܡܳܪܰܢ ܟܬܝܺܒ ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܣܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܐܶܣܛܰܢܒܘܠ ܢܛܝܺܪ. ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܒܒܳܥܘ ܕܰܠܐܝܺܬ ܒܟܘܢܳܫ ܢܘܽܣܟܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܝܺܕܰܝ̈ܐ ܥܰܠ ܢܽܘܣ̈ܟܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܽܘܣܺܝܩܺܝ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܣܘܽܪܝܳܝܬܳܐ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܘܽܪܝܳܝܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܗܳܘܠܐܰܢܕܰܐ ܫܢܬ 1991 – 1992 ܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܩܰܕܝܺܫܘܬܗ ܕܟܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܝܺܓܢܰܐܛܝܘܣ ܙܰܟܰܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܫܠܝܺܚܳܝܳܐ ܕܐܰܢܛܝܺܘܟ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܝܰܬܝܺܒ ܝܰܘܡܳܢ ܒܶܐܪܫܟܳܝܬܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܕܰܪܡܣܽܘܩ.