ܛܟܣܐ ܕܫܘܡܠܝ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܫܡܠܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܫܘܡܠܝ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܐܢܐܦܘܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ

ܬܘܒ ܩܢܘܢ̈ܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ

ܩܢܘܢܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ

ܩܢܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܡܝܪ ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ

 

ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ

ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܐܡܝܢ

ܛܟܣܐ ܕܫܘܡܠܝ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟ

 

ܡܛܰܟ̣ܰܣ ܥܰܠ ܢܘܽܣ̈ܟܶܐ ܥܰܬܝ̈ܩܶܐ ܘܰܒܚܺܝ̣ܪ̈ܐ

ܩܕܡܝܬ:  ܟܳܗܢܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܘܐܳܡܰܪ :

ܫܘܽܒܚܐܳ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܘܡܶܬܓܗܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܨܠܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܀

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ. ܕܥܰܡ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܕܶܚܠܬܐ. ܘܫܰܦܝܺܪܘܽܬ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܰܟܝܳܐܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ. ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܚܝܺܒܳܐ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܗܳܫܳܐ.

ܐܚܪܬܐ: ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܟܰܗܶܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܝܺܡܳܐ. ܟܽܠ ܚܘܫܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܰܥܒܳܕܳܐ. ܝܰܩܕ̈ܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܽܘܡ. ܘܰܕܫܳܦܪܝܢ ܠܐܰܠܳܗܘܬܟ ܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܀

ܘܐܳܡܰܪ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܦܫܝܺܛܳܐ:

ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܚܺܝ ܚܛܳܗ̈ܝܰ ܀ ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ: ܘܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܕܰܟܢܳܝ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ: ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܠܘܽܩܒܰܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܀ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܛܝܺܬ: ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܶܥܪܶܬ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ ܒܡܶܠܬܳܟ ܘܬܶܙܟܶܐ ܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܘܠܐܳ ܐܶܬܒܰܛܢܶܬ: ܘܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܛܶܢܬܰܢܝ ܐܶܡܝ܀ ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ: ܘܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ܀ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܘܐܶܬܕܰܟܶܐ: ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ ܒܶܗ ܘܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܐܰܚܘܰܪ܀ ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܀ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܠܚܺܝ܀ ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܟ ܬܩܰܢܬܳܐ ܚܰܕܶܬ ܒܓܰܘܝ܀ ܠܐܳ ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܳ ܬܶܣܰܒܝ ܡܶܢܝ܀ ܐܶܠܐܳ ܐܰܗܦܶܟ ܠܝܺ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ: ܘܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܣܰܡܟܰܢܝ ܀ ܕܐܰܠܶܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܐܶ ܐܘܽܪܚܳܟ: ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܀ ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܠܰܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܶܫܳܢܝ ܙܰܕܝܺܩܘܬܳܟ܀ ܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܝܺ ܣܶܦܘ̈ܳܬܝ: ܘܦܽܘܡܝ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐܳ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ: ܘܐܳܦܠܐܳ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܐܶܬܪܰܥܝܺܬ ܀ ܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܪܘܽܚܳܐ ܗܝ ܡܰܟܝܺܟܬܳܐ: ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܳ ܡܰܣܠܐܶ܀ ܐܰܛܶܐܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܰܒܢܺܝ ܫܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܘܽܪܶܫܠܶܡ܀ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܨܛܒܶܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܩܘܽܫܬܳܐ ܘܰܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܣܩܽܘܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܳܚܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܘܫܳܐܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܥܰܡܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܝ̈ܒܰܝ ܫܒܽܘܩܘ ܠܝܺ ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܝ.

ܘܰܡܦܰܢܶܝܢ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܢܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܟ ܀

ܘܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܐܺܬܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܡܚܰܕܶܐ ܛܰܠܝܽܘܬܝ.

ܘܣܳܓܶܕ ܩܕܳܡ ܦܳܬܘܽܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܥܶܠܶܬ. ܘܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ ܣܶܓܕܶܬ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܝܺ ܟܽܠ ܕܰܚܛܝܺܬ ܠܳܟ܀

ܘܡܶܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܟܰܕ ܢܳܫܶܩ ܩܰܪ̈ܢܳܬܶܗ ܕܦܳܬܘܽܪܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܘܐܰܣܽܘܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܕܥ̈ܺܐܕܰܝܢ ܒܫܺܝܫ̈ܠܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܪ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܟ܀

ܘܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܕܠܶܩ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܶܫܘܽܥ ܡܠܐܶ ܢܘܽܗܪܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܢܘܽܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

ܘܟܰܕ ܡܰܕܠܶܩ ܩܶܪܝܘܽܢܳܐ ܕܰܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܐܳܡܰܪ:

ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝ ܢܘܽܗܪܳܐ. ܟܠܝܺ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܝ̣̈ܫܶܐ ܘܚܘܫܳܒ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܘܽܬ ܠܶܒܳܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܟܐܺܢܽܘܬܳܐ ܀

ܘܓܳܠܐܶ ܠܚܘܽܦܳܝܳܐ ܕܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܠܐܶܣܦܽܘܓܳܐ ܘܰܠܬܰܪܘܳܕܳܐ  ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܰܠܒܬܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܬܰܝܡܢܳܐ ܩܕܳܡ ܟܳܣܳܐ ܠܟܳܐ ܡܶܢ ܛܶܒܠܝܺܬܳܐ. ܘܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܘܠܐܰܢܢܰܐܦܘܪܰܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܐܰܘܟܝܺܬ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܩܕܳܡ ܦܝܺܢܟܳܐ. ܘܰܡܡܰܙܶܓ ܢܘܩܳܝܳܐ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܝܺܬܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܚܰܝܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܚܰܝܕܰܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܒܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܀

ܘܢܳܣܶܒ ܠܛܰܒܥܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܡܰܬܩܶܢ ܒܦܺܝܢܟܳܐ ܘܐܳܡܰܪ://**

      ܠܦܽܘܬ ܟܡܳܝܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܐܳ ܢܰܘܣܶܦ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܢܛܰܟܶܣ ܒܦܰܝ̈ܠܐܶ ܐܰܘ ܒܓܶܒ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܐܰܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܦܝܳܠܐܳ ܙܥܽܘܪ://

ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܘܐܰܝܟ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕܳܡ ܓܳܙܘܽܙܳܐ ܫܰܬܝܺܩ ܗܘܳܐ. ܠܐܳ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܀

ܡܰܬܩܢܳܐ ܠܡܰܘܬܒܳܟ ܥܒܰܕܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܩܕܫܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܩܶܢܳܝܗܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܘܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܠܒܘܽܟܪܳܐ ܐܳܡܰܪ :

ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܒܕܳܟ ܡܚܺܝܠܐܳ ܀

ܘܟܰܕ ܪܳܡܶܐ ܒܟܳܣܳܐ ܠܢܘܩܳܝܳܐ ܕܰܡܡܰܙܰܓ ܘܐܳܡܰܪ :

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܐܶܙܕܩܶܦ ܒܩܰܝܣܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܐܶܬܕܩܰܪ ܒܕܰܦܢܶܗ ܒܠܘܽܟܳܝܬܳܐ. ܘܰܪܕܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܶܐ: ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܰܚܙܳܐ ܐܰܣܗܶܕ. ܘܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܝ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܀

ܘܰܡܟܰܣܶܐ ܠܦܝܺܢܟܳܐ ܘܰܠܟܳܣܳܐ ܒܚܽܘܦܳܝ̈ܐ ܘܢܳܚܶܬ ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܢܨܰܠܐܶ ܟܽܠܰܢ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ. ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܐܳ ܒܳܛܶܠ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ܀

ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܳܢܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܠܚܰܕ ܒܪܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܶܗ. ܠܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܚܰܣܶܐ ܠܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܝܺܩܳܪܳܐܳ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀

ܣܕܪܐ :  ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܢܺܝܚܳܐ ܘܒܰܣܝܺܡܳܐ. ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܨܳܒܶܐ ܘܠܐܳ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܡܰܚܶܒ ܛܳܒ ܡܶܢ ܝܰܩܕ̈ܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܘܰܣܘܳܬܳܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܕܐܶܡܪ̈ܶܐ ܫܰܡܝܺܢ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܕܶܒܚܬܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܠܝܺܠܐܳ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܝܺܡ ܠܳܟ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܠܝܺܠܬܳܐ. ܘܰܢܕܰܒܰܚ ܠܳܟ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟܝܺܟܬܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܕܰܠܥܶܠ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܢܰܨܝܺܚܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܛܘܽܠܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܫܘܽܚܠܳܦܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܢܶܫܬܰܪܰܪ. ܥܰܡ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܡܠܝ̈ܺܠܳܬܳܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܒܠܰܡ̈ܦܺܐܕܶܐ ܦ̈ܰܐܝܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܒܗܰܝܟܠܳܟ ܟܽܠܰܢ ܢܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܘܐܡܪ ܩ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܀ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐܢܳܐ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܶܠ ܐܢܳܐ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܶܐ ܣܛܝܺܬ ܡܶܢ ܐܘܽܪܚܳܟ. ܗܰܒܠܝܺ ܕܐܰܘܕܶܐ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܘܐܶܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܺܐܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܢ ܢܽܐܙܰܠ ܢܶܩܽܘܫ  ܐܶܠܐܳ ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܕܰܢܦܺܝܣܳܟ ܥܰܠ ܣܰܟܠܘܽܬܰܢ. ܐܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܐܳ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܐܝܺܩܳܪܶܗ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܗܺܘܝ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ. ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܬܪܰ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܠܐܳ ܕܰܨܠܘܽܬܰܢ ܩܠܝܺܕܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܒܰܣܝܺܡ ܩܳܠ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܦܰܢܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܫ̈ܶܐܠܳܬܗܽܘܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ ܀

ܥܛܪܐ : ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܟ ܘܐܶܬܪܰܥܳܐ ܒܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗܳܫܳܐ ܀

ܥܩܒܐ – ܒܩ̄ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܺܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܨܠܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ. ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ.

ܐܚܪܢܐ: ܚܛܝܺܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܘܽܬܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܝܺ ܣܰܟܠܘܽܬܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܘܐܳܡܰܪ : ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܩܘܪ̄. ܩܘܪ.̄ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܀ ܘܐܰܒܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܪܟܐ ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܘܽܡ. ܕܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܐܳ ܠܐܰܒܽܘܗܝ. ܚܠܳܦ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܩܢܽܘܡܰܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܳܟ. ܘܡܶܬܕܰܡܝܳܐ ܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܡܫܝܺܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ: ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܟܰܗܶܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܟܽܠ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ . ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܰܥܒܳܕܳܐ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܽܘܡ ܘܰܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܐܰܠܳܗܘܽܬܳܟ ܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܬܫܡܫܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ  ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܟܰܕ ܪܣܺܝܣܺܝܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܕܟܶܝܢ ܡܶܢܟܽܠ ܬܺܐܪܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ. ܘܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܢܟܰܗܶܢ ܠܳܟ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐܶ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܀

ܘܟܰܕ ܡܪܺܝܡ ܡܶܢܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܝܺܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ: ܐܰܫܠܰܚܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨܳ̈ܐܶܐ ܕܐܰܠܒܫܰܢܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܠܒܶܫܰܝܢܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܐܝܺܩܳܪܳܟ ܘܰܠܫܘܽܒܚܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀ 

ܘܟܰܕ ܠܳܒܶܫ ܣܐܽܘܢܳܐ ܒܪܶܓܠܐܳ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܐܳܡܰܪ:

ܐܰܣܶܐܢܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܛܘܝܳܒܶܗ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܶܕܽܘܫ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܀

ܘܟܰܕ ܣܳܐܶܢ ܗܳܝ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܡܰܟܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܬܚܶܝܬ ܟܽܘܒܫܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝ ܟܽܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡ ܠܘܽܩܒܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܟ. ܘܰܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܕܽܘܫ ܠܟܽܠܗܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܶܐ

ܘܪܳܫܶܡ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝܺܒ̈ܐ ܥܰܠ ܟܘܽܬܝܺܢܳܐ ܘܠܳܒܶܫ ܘܐܳܡܰܪ:

ܐܰܠܒܶܫܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܣܛܠܐܳ ܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐܳ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܰܫܘܳܢܝ ܕܐܶܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ.

ܘܪܳܫܶܡ ܬܪܶܝܢ ܨܠܝܺܒ̈ܐ ܥܰܠ ܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܒܨܰܘܪܗ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܐܳܡܰܪ:

ܬܚܰܙܩܰܢܝ ܚܰܝܠܐܳ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܬܰܒܪܶܟ ܠܰܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܬܚܘܽܬܰܝ ܘܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܬܶܬܒܰܪ ܩܕܳܡܰܝ.

ܘܪܳܫܶܡ ܚܰܕ ܨܠܝܺܒܳܐ ܥܰܠ ܙܽܘܢܳܪܳܐ ܘܐܳܣܰܪ ܠܶܗ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܐܳܡܰܪ:

ܐܰܪܡܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܒܚܰܨ̈ܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܗܶܕܪܳܟ ܘܫܽܘܒܚܳܟ ܘܫܽܘܒܚܳܟ ܙܳܟܶܐ ܀

ܘܟܰܕ ܡܶܬܛܰܝܰܒ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܦܶܕܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܙܰܝܢ̈ܶܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ ܥܒܶܕ ܠܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܝܰܡܝܺܢ̈ܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܢ ܗܰܝܟ̈ܠܐܶ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܐܝܺܩܳܪܳܟ. ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܟ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܀

ܘܪܳܫܶܡ ܬܪܶܝܢ ܨܠܝܺܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܙܢܕܳܐ ܘܠܳܒܶܫ ܒܣܶܡܳܠܶܗ ܘܐܳܡܰܪ:

ܐܠܰܦ ܐܝ̈ܕܰܝ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܐܰܝܟ ܩܶܫܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܝ.

ܘܪܳܫܶܡ ܚܰܕ ܨܠܝܺܒܳܐ ܥܰܠ ܙܢܕܳܐ ܐܚܺܪܢܳܐ ܘܠܳܒܶܫ ܒܝܰܡܝܺܢܶܗ ܘܐܳܡܰܪ:

ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܣܰܝܥܰܢܝ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܟ ܬܪܰܒܶܝܢܝ ܀//**      ܘܐܶܢ ܐܶܦܝܺܣܩܘܦܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܟܰܕ ܢܶܠܒܰܫ ܠܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ: ܡܰܢܽܘ ܢܚܰܘܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܢܶܦܪܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܀ ܐܘ – ܣܳܡܬ ܒܪܺܝܫܗ ܟܠܝܺܠܐܳ ܡܫܰܒܚܳܐ ܀//ܘܪܳܫܶܡ ܓ̄ ܨܠܝܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܦܰܝܢܳܐ ܘܐܳܡܰܪ://**   ܘܐܶܢ ܐܶܦܝܣܩܽܘܦܳܐ ܡܛܰܝܒܽܝܢ ܐܰܘ ܟܳܗܢ̈ܐ ܢܶܬܒܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܪܫܡܽܘܢ ܨܠܝܺܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܦܰܝܢܳܐ. ܟܰܕ ܟܳܗܢܳܐ ܡܰܢ ܠܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝܺܒ̈ܶܐ ܪܳܫܶܡ ܐܰܝܟ ܐܶܦܶܣܩܘܦܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܬܪܶܝܢ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܐܚܺܪܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܟܳܗܢܳܐ ܢܶܪܫܽܘܡ ܘܢܶܠܒܰܫ.//

ܟܳܗܢ̈ܰܝܟ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܝܺܕ ܥܰܒܕܳܟ ܠܐܳ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ ܀

ܘܟܰܕ ܠܳܒܶܫ ܠܦܰܝܢܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܠܟܽܘܡܪ̈ܰܝܟ ܐܰܠܒܶܫ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀ //** ܘܐܶܢ ܐܶܦܝܣܩܘܦܳܐ ܗܽܘ ܢܶܪܫܘܽܡ ܚܰܕ ܨܠܝܺܒܳܐ ܥܰܠ ܒܰܛܪܰܫܝܺܠ ܘܢܶܠܒܫܝܺܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ://

ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܰܫܶܝܢܝ ܒܣܶܬܳܪܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܢܛܰܫܶܝܢܝ ܒܛܶܠܳܠܐܳ ܕܡܰܫܟܢܶܗ ܘܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܢܪܺܝܡܰܢܝ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܬܪܝܺܡ ܪܺܝܫܝ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܀

ܘܟܰܕ ܠܳܒܶܫ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܒܨܰܘܪܶܗ ܐܳܡܰܪ:

ܚܘܽܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ ܘܐܰܦܰܝ̈ܟܘܢ ܠܐܳ ܢܰܚܦܪ̈ܳܢ܀

ܘܥܳܐܶܠ ܠܓܰܘ ܘܺܐܠܐܳ ܘܡܶܬܓܗܶܢ ܩܕܳܡ ܦܳܬܘܽܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܨܰܠܐܶ ܨܠܘܽܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܫܰܠܝܳܐܝܺܬ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ :

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܚܝܺܕ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܥܰܘ̈ܠܐܶ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܦܳܫܶܛ ܐܢܳܐ ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ ܕܝܺܠܝ ܕܠܶܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܡܶܢܳܟ ܫܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܳܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܐܢܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܐܶܠܐܳ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܕܬܶܛܰܪ ܠܗܰܘܢܳܐ ܕܝܺܠܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܳ. ܠܥܰܝܢ̈ܰܝ ܕܠܐܳ ܢܚܽܘܪ̈ܳܢ ܙܰܠܝܺܠܐܳܝܺܬ ܘܠܐܶܕܢ̈ܰܝ ܕܠܐܳ ܢܶܫܡ̈ܥܳܢ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܘܠܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܟܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܝܺܠܝ ܕܒܳܟ ܢܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܘܠܝܺ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܗܘܶܐ. ܘܡܶܢܳܟ ܬܶܫܬܰܟܰܢܝ ܠܝܺ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܳܠܶܩ ܠܕܰܪܓܳܐ ܘܓܳܠܐܶ ܠܫܽܘ̈ܫܶܦܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܚܽܘܦ̈ܳܝܶܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܣܳܐܶܡ ܗܰܘ ܕܦܺܝܢܟܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܟܳܣܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܘܐܳܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ. ܠܒܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܥܘܽܫܢܳܐ ܘܐܶܬܥܰܫܢ ܘܐܰܬܩܢܳܗ̇ ܠܬܺܐܒܶܝܠ ܕܠܐܳ ܬܙܽܘܥܝ܀

ܘܟܰܕ ܓܳܠܐܶ ܠܚܽܘܦܳܝ̈ܶܐ ܘܣܳܐܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܦܳܫܶܛ ܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܒܛܘܽܦܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܟܰܕ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܕܰܛܥܝܺܢܳܐ ܠܦܺܝܢܟܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܕܰܛܥܝܺܢܳܐ ܠܟܳܣܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܛܶܒܠܝܺܬܳܐ ܩܒܝܺܥܳܐ ܘܠܐܳ ܢܰܚܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܫܬܰܡܠܐܶ ܨܠܘܽܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ:

ܕܡܬܥܗܕܢܘܬܐ

ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܘܽܩܳܝܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܝܺܕܝܺܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܠܐܝܺܙܓܰܕܽܘܬܶܗ ܕܥܺܝܪܳܐ. ܘܰܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܰܥܡܳܕܶܗ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܰܠܚܰܫܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܠܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܶܗ ܘܠܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ. ܘܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܰܠܣܘܠܳܩܶܗ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ .ܘܰܠܡܰܘܬܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܐܘܽܟܰܪܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܣܺܝܡܳܐ. ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܠܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܘܠܐܶܡܰܢ ܚܰܘܳܐ. ܘܰܠܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܠܐܶܘܰܢܓܠܝܺܣ̈ܛܶܐ. ܠܣܳܗܕ̈ܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ. ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܘܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܠܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܰܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ. ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܬܶܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܐܰܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܠܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ. ܕܰܐܠܶܦܘ ܠܰܢ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܠܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܝܺܕܝܺܥܳܐܝܺܬ ܘܰܡܫܰܡܗܳܐܝܺܬ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐܳ ܗܳܢܳܐ ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܩܘܝܳܡܳܐ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܠܟܽܠܡܰܢ ܕܐܝܺܬ ܠܶܗ ܥܰܡܰܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܐܶܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܐܶܢ ܒܩܰܠܝܺܠ ܘܐܶܢ ܒܣܰܓܺܝ ܝܰܬܝܺܪܳܐܝܺܬ ܠܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܘܡܶܛܠܬܶܗ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀ (ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܬܥܗܰܕ ܠܗܰܘ ܕܫܳܘܶܐ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܰܪܶܒ ܘܟܶܢ ܠܟܠܽ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ.

ܘܐܶܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܳܬܰܪ ܕܐܳܡܰܪ (ܘܰܕܟܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܘܩܳܝܬܳܐ) ܢܰܩܶܦ:

ܝܺܕܺܝܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܠܐܝܺܙܓܰܕܽܘܬܶܗ ܕܥܺܝܪܳܐ – ܐܰܘ: ܠܒܰܛܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܐܰܘ – ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܐܰܘ- ܠܰܥܡܳܕܶܗ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܘܐܶܢ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܳܡܰܪ:

ܝܺܕܝܺܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܠܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܐܝܺܩܳܪܗ̇ ܘܡܶܛܠܳܬܳܗ̇ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܕܺܝܠܳܢܳܐܝܺܬ ܘܰܦܪܺܝܫܳܐܝܺܬ ܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܣܳܢܝܺܬܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܡܰܢ ܕܐܶܬܓܰܘܰܣ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇. ܐܠܰܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܡܺܝܥ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܦܰܢܳܐ ܫܶܐ̈̇ܠܳܬܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܗܰܘ ܕܰܦܪܰܫ ܘܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ  ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܰܡܝܢ܀

ܘܐܶܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܢܺܐܡܰܪ ܓ̄ ܙܰܒܢ̈ܝܢ:

ܝܺܕܝܺܥܳܐܝܺܬ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ (ܦܠܳܢ) ܕܠܐܝܺܩܳܪܶܗ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܚܠܳܦ (ܦܠܢ) ܕܐܶܬܓܰܘܰܣ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܐܶܬܛܰܝܰܒ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܗܰܝܟܠܶܗ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܥܺܢܝ ܫܶܐ̈ܠܳܬܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܪܰܫ ܘܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܘܩܰܪܶܒ ܒܗܰܝܟܠܶܗ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܢܶܣܝ̈ܘܢܶܐ ܘܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܟܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܟ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܘܐܶܢ ܕܰܣܛܰܪ ܐܝܬܰܘܗܝ ܢܺܐܡܰܪ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܩܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܩܘܪܒܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܛܳܝ̈ܬܳܐܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܦܠܳܢ.

ܘܐܶܢ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܢܺܐܡܰܪ ܓ̄ ܙܰܒܢ̈ܝܺܢ:

ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܦܠܳܢ. ܚܽܘܢܳܝܗܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܟܝܰܬ ܒܟܽܠ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܘܐܶܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܢܺܐܡܰܪ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܚܠܳܦ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ ܦܠܳܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܩܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗܝ ܘܐܰܢܺܝܚ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܥܰܢܽܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܫܰܘܙܶܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܀

ܘܐܶܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܢܺܐܡܰܪ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܦܠܳܢ ܕܰܦܪܰܫ ܡܶܢܰܢ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ ܘܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܥܒܶܕ ܠܶܗ ܢܝܳܚܬܳܐ ܘܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܐܘܳܢ̈ܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܓܳܘܳܢܳܐܝܬ ܐܳܡܰܪ ܓ̄ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ

ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܦܪܰܫܘ ܡܶܢܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܠܳܟ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܬܳܐ ܘܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܢܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܀

ܐܶܢ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܠܐܰܒܘܗܝ ܘܠܐܶܡܶܗ ܐܳܡܰܪ ܓ̄ ܙܰܒܢ̈ܝܺܢ:

ܐܠܰܗܳܐ ܥܒܶܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܠܐܰܒܐܳ ܕܺܝܠܝ ܘܠܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܰܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܝ܀ ܘܠܐܰܚ̈ܝܰ ܘܠܐܰܚ̈ܘܳܬܝ ܘܠܰܒܢ̈ܝ ܓܶܢܣܝ ܘܰܠܡܳܠܦܳܢ̈ܰܝ ܘܠܰܫܒ̈ܠܳܢܰܝ ܘܰܠܟܽܠ ܕܐܝܺܬ ܠܶܗ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠܡܰܢ ܕܫܐܶܠ ܘܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܘܬܝ. ܕܐܶܬܥܗܕܝܺܘܗܝ ܒܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܝܟ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝܽܘܬܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕܝܺܕܝܺܥܺܝܢ ܠܳܟ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܘܽܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܚܶܬ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܢ ܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܣܳܐܶܡ ܠܟܳܣܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܠܦܝܺܢܟܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܥܰܠ ܛܶܒܠܝܺܬܳܐ ܘܦܳܪܶܣ ܠܐܰܢܢܰܐܦܘܪܰܐ ܘܰܡܟܰܣܶܐ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܐܳܡܰܪ܀

ܐܶܬܟܰܣܺܝܘ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.

ܘܢܳܚܶܬ ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ.

 

 ܦܪܘܡܝܘܢ

ܢܨܰܠܐܶ ܟܽܠܰܢ ܀ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ. ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܘܠܳܝܳܐ ܫܘܰܚ. ܘܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ ܐܰܘܪܶܒ ܘܙܰܝܰܚ. ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܣܓܝܺܕܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܫܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܡܚܰܝܳܢܳܐ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܒܰܣܝܺܡܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܢܰܚܶܡ. ܘܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗܰܢܺܝܐܳܐ ܡܒܰܣܶܡ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܘܣܳܐܶܡ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܠܐܝܺܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܬܳܐ ܢܨܰܠܐܶ ܟܽܠܰܢ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܘܫܳܩܶܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܒܐܝܺܕܶܗ ܘܡܰܥܛܰܪ ܘܐܳܡܰܪ:

ܣܕܪܐ:

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܺܝܥܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐܳ ܡܶܢ ܥܶܛܪܳܐ ܕܚܰܠܝܘܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܘܰܛܪܰܕ ܠܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܐ ܡܶܢܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܦܝܺܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܘܰܟܠܐܳ ܡܰܘܬܳܢܐ ܡܶܢ ܥܳܡܐܳ ܐܝܺܣܰܪܠܳܝܳܐ. ܐܝܺܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ ܒܨܝܺܪܘܬܰܢ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܘܐܶܡܰܢ ܚܰܘܳܐ. ܚܠܳܦ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܚܠܳܦ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܐ. ܚܠܳܦ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܐ. ܚܠܳܦ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ. ܚܠܳܦ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܝܺܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܚܠܳܦ ܝܺܚܝܺܕܳܝ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܚܠܳܦ ܥܰܬܝܺܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܐ. ܚܠܳܦ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ. ܚܠܳܦ ܡܥܳܩ̈ܶܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܚܠܳܦ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܝ̈ܨܶܐ. ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܕܐܶܡܰܪ ܘܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܝܺܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܐ

ܘܣܳܠܶܩ ܠܕܰܪܓܳܐ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܦܝܺܪܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܐܰܦ̈ܰܝ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܦܬܓ̄: ܫܰܒܰܚܘ ܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ. ܠܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܘܐܳܡܰܪ:

ܦܬܓ̄: ܫܰܒܚ̈ܳܝܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ: ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

ܟܢ ܠܰܦܢܺܝܬ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܘܐܳܡܰܪ: ܫܘܽܒܚܳܐ:

ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܀

ܘܡܰܗܦܶܟ ܠܰܦܢܺܝܬ ܬܰܝܡܢܳܐ ܘܐܳܡܰܪ: ܡܶܢܥܳܠܰܡ.

ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇.

ܘܡܰܟܪܶܟ ܠܦܝܺܪܡܳܐ ܚܽܘܕܪܳܢܳܐܝܺܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܝܺܢ ܘܐܳܡܰܪ ܨܠܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܩܘܒܳܠ ܦܝܺܪܡܳܐ:

ܪܰܒܳܐ ܕܟܘܽܡܪ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܳܘܰܬܳܐ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܫܪܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܡܩܒܠ ܕܒܚ̈ܐ ܕܫܘܽܒܚܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܒܰܣ̈ܝܡܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܠܝ̈ܠܐܶ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܘܰܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢ̈ܰܝܢ ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܡܶܢܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܠܥܰܡܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥ̈ܳܢܳܟ ܘܒܰܣܝܺܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ. ܘܰܥܒܶܕ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܠܩܰܕܝ̈ܺܫܰܝܟ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܫܐ܀

ܘܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܥܰܡ ܦܝܺܪܡܳܐ ܘܣܳܓܶܕ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܦܺܝܪܡܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܝܺܢ ܠܡܶܨܥܰܬ ܦܳܬܘܽܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܛܘܦܣܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ.

ܘܗܳܟܘܳܬ ܠܩܰܪܢܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܛܘܦܣܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ.

ܘܰܠܩܰܪܢܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܛܘܦܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܘܐܶܡܪܰ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܘܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܪܺܝܡܺܝܢ ܠܘܺܐܠܐܳ ܟܳܗܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܥܶܩܒܳܐ ܗܳܢܳܐ:

ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܺܠܶܕܬܟܳ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܐܰܥܡܕܳܟ ܗܽܢܽܘܢ ܠܳܟ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ:

ܒܰܨܠܘܽܬ ܐܶܡܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܟܠܽܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ:

ܡܫܡ̈ : ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܶܘܝܺܪܝܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܐܰܢܛܺܝܘܽܟ:

ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܘܐܶܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܝܺܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܠܐܳ ܫܘܽܚܠܳܦܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܝܺܠܰܢ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܡܰܘܬܰܢ ܕܳܫܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܐܝܺܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ  ܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܘܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܘܽܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܟܳܪܶܟ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܚܘܕܪܳܢܳܐܝܺܬ ܘܝܳܗܶܒ ܦܝܺܪܡܳܐ ܠܡܶܨܥܰܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܩܠܝܺܪܳܘܣ ܘܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ. ܘܟܰܕ ܡܶܫܬܰܠܡܳܐ ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܦܝܺܪܡܳܐ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܨܶܒ̈ܥܰܘܗܝ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܒܓܰܒܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ ܕܰܬܪܽܘܢܳܘܣ. ܘܰܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܩܰܪܢܳܐ ܡܰܥܪܒܳܝܬܳܐ ܕܛܶܒܠܝܺܬܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ:

 ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܡܫ̈ܡ : ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ.

ܘܟܰܕ ܡܳܛܶܝܢ – ܠܕܶܐܨܛܠܶܒܬ – ܬܳܠܐܶ ܨܶܒܥ̈ܬܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܘܪܳܫܶܡ ܩܢܘܡܶܗ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܡܝܺܢܶܗ ܥܰܠ ܣܶܦܶܗ ܕܦܝܺܢܟܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

 ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܡܫ̈ܡ : ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ. ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܘܰܡܪܝܺܡ ܨܶܒܥ̈ܳܬܶܗ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܠܪܺܝܫ ܛܶܒܠܝܺܬܳܐ ܘܟܰܕ ܡܳܛܶܝܢ – ܠܕܶܐܨܛܠܶܒܬ – ܪܳܫܶܡ ܩܽܢܘܡܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝܺܢ ܒܰܨܠܝܒܳܐ ܟܶܢ ܣܳܐܶܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܡܝܺܢܶܗ ܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

 ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܡܫ̈ܡ  : ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ.

ܘܟܰܕ ܥܳܢܶܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ – ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ – ܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܨܶܒܥ̈ܳܬܶܗ ܠܪܺܝܫ ܦܺܝܢܟܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ – ܠܐܳ ܡܳܝܺܘܬܳܐ – ܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܪܺܝܫ ܛܶܒܠܝܺܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ – ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ – ܪܳܫܶܡ ܩܢܽܘܡܶܗ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ ܡܰܩܦܝܺܢ:

ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ. ܩܘ̄ܪ. ܩܘ̄ܪ.

ܟܳܗܢܳܐ ܡܨܰܠܐܶ ܨܠܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܫܰܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܰܕܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ:

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܶܛܰܪ ܦܺܘܩܕܳܢ̈ܰܝܟ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܐ. ܘܰܕܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܟܠܐܳ ܘܰܡܒܰܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܀

(ܘܰܩܕܳܡ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܦܪܰܟܣܝܺܣ ܡܫ̈ܡ̄ ܐܳܡܪܺܝܢ):

ܫܠܝ̣̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܕܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ. ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܣܰܒܰܪܘ ܗܘܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܛܘܽܒܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܡܫ̈ܡ : ܡܶܢ ܦܪܰܟܣܺܝܣ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܰܫܠܝ̣̈ܚܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܒܰܪܟܡܳܪܝ.

ܡ̈ܫ̄ܡ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܡܳܪܗܘܽܢ ܕܰܫܠܝ̣̈ܚܶܐ ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܝܺܢ.

ܡܫܡ: ܒܪܟܡܪܝ. (1 ܦܛܪܘܣ 52: 1. 2)

ܚܰܒܝ̈ܒܰܝ: ܐܰܢܝܺܚܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܢܶܟܠܐܳ ܘܡܰܣܰܐܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܝܰܠܘܕ̈ܶܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܠܒܳܐ ܢܰܩܕܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܬܶܬܪܰܒܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܛܥܶܡܬܽܘܢ ܘܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܟܺܐܦܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܐܰܣܠܝܺܘܗܝ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ: ܘܰܓܒܶܐ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܒܢܰܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܗܰܝܟ̈ܠܐܶ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܒܠܝܺܢ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܝܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܝܚܳܐ܀ ܐܰܡܝܺܪ ܗܽܘ ܒܰܟܬܳܒܳܐ: ܕܗܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܟܺܐܦܳܐ ܒܚܺܝܪܬܳܐ ܘܝܰܩܝܺܪܬܳܐ ܒܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܳܗ̇. ܠܐܶ ܢܶܒܗܰܬ. ܠܟܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܗܳܢܳܐ ܐܝܺܩܳܪܳܐ: ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܝܺܢ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܠܐܳ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ: ܟܺܐܦܳܐ ܗܘ ܕܬܘܽܩܰܠܬܳܐ ܘܐܰܒܢܳܐ ܕܟܶܫܠܐܳ. ܘܡܶܬܬܰܩܠܝܺܢ ܒܶܗ ܒܰܕܠܐܳ ܡܬܶܛܦܝܺܣܺܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܣܳܝܡܺܝܢ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܐܰܢܬܽܘܢ ܓܒܺܝܬܳܐ: ܕܰܡܟܰܗܢܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܶܢܫܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ. ܬܣܒܪܽܘܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܩܪܳܟܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܘܟܳܐ ܠܢܽܘܗܪܶܗ ܡܝܰܬܪܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܝܺܡ ܠܐܳ ܚܫܝܺܒܝܺܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܥܰܡܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܳܦܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܝܺܬ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܦܰܥܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܘܰܩܕܳܡ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܝ̣ܚܳܐ ܡܫ̈ܡ̄ ܐܳܡܪܺܝܢ ܩܳܠܐܳ ܗܳܢܳܐ ܒܩ̄ ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ.

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܝܚܳܐ ܘܛܘܽܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܐܳܡܰܪ. ܕܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܺܐܬܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟܽܘܢ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟܽܘܢ. ܘܐܶܢ ܡܰܠܐܰܟܰܐ ܗܘ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܠܰܡ ܝܘܽܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܝܺܢ. ܛܘܽܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܀

ܡܫ̄ܡ : ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܝܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܩܽܘܪ̈ܶܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ.

ܡ̈ܫܡ̄ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܠܝܚܳܐ ܨܠܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܝܢ .

ܚܰܒܝ̈ܒܰܝ : ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܩܰܒܠܶܬ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܐܰܫܠܡܶܬ ܠܟܽܘܢ. ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܗܰܘ ܠܶܠܝܳܐ ܕܡܫܶܬܠܶܡ ܗܘܳܐ. ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܘܒܰܪܶܟ ܘܰܩܨܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܦܰܓܪܝ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܬܩܨܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܐܰܚܫܶܡܘ. ܐܳܦ ܟܳܣܳܐ ܝܰܗܒ ܘܐܶܡܰܪ. ܗܳܢܳܐ ܟܳܣܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܰܐܬܝܺܩܝܺ ܚܕܰܬܳܐ ܒܕܶܡܝ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܝ. ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܐܳܟܠܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܫܳܬܶܝܢ ܐܰܢܬܘܢ ܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܰܘܬܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܥܗܕܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬܝܺܬܶܗ. ܐܰܝܢܳܐ ܗܳܟܝܺܠ ܕܐܳܟܶܠ ܡܶܢ ܠܰܚܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܳܬܶܐ ܡܶܢ ܟܳܣܶܗ ܘܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ ܡܚܰܝܰܒ ܗܽܘ ܠܰܕܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܢܳܫ ܒܳܩܶܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܟܶܠ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܡܶܢ ܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܰܢ ܕܐܳܟܶܠ ܓܶܝܪ ܘܫܳܬܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ. ܚܽܘܝܳܒܰܐ ܗܘ ܠܢܰܦܫܶܗ ܐܳܟܶܠ ܘܫܳܬܶܐ. ܕܠܐܳ ܦܪܰܫ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܀

ܘܟܰܕ ܡܶܫܬܰܠܡܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ – ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ – ܢܨܰܠܐܶ ܗܽܘ ܨܠܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ:

ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܬܳܐ. ܘܰܡܠܝܺ ܠܰܢ ܣܽܘܟ̈ܠܐܶ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܰܘܗܒ̈ܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܬܳܐ. ܘܫܘܟܳܢ̈ܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܝܟ. ܘܢܶܓܡܽܘܪ ܘܰܢܫܰܡܠܐܶ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܒܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܗܳܫܳܐ ܀

ܡܫ̈ܡ : ܗܘܽܠܳܠܐܳ ܕܰܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܽܢ.

ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ. ܕܰܒܰܚܘ ܠܶܗ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܫܘܽܒܚܳܐ. ܫܩܘܽܠܘ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܥܘܽܠܘ ܠܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܓܘܽܕܘ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܶܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܘܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ (ܣܓܘܽܕܘ ܠܡܳܪܝܳܐ) ܢܶܣܓܽܘܕ ܟܳܗܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܢܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ.

ܡܫ̄ܡ :  ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܘܢܰܟܦܘܽܬܳܐ. ܢܨܽܘܬ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܐܶ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܽܢ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܝܺܚܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ ܀

ܟܗܢܐ :  ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܡܫ̄ܡ  : ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ.

ܡܫ̈ܡ  : ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܟܗܢܐ : ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܳܪܘܽܙܽܘܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝܺܬܳܐ ܕܡܰܬܰܝ -ܐܰܘ – ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܝܺܚܳܐ ܡܰܟܪܙܳܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ.

ܘܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܡܰܪܩܳܘܣ ܘܠܘܩܳܐ ܢܺܐܡܰܪ:

ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܪܩܘܳܣ – ܐܰܘ: ܠܘܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܡ̄ : ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܰܥܬܝܺܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܘܽܚܶܗ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܘܪܩܳܢܰܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܟܗܢܐ : ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟܝܺܠ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘ̈ܰܝ .

ܘܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܢܺܐܡܰܪ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟܝܺܠ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ – ܐܰܘ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܥܡܐ : ܡܗܰܝܡܢܝܺܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܀

ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܒܡܰܬܰܝ ܝܘ: ܝܓ – ܝܛ)

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕܦܺܝܠܝܽܦܳܘܣ: ܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܐܳܡܰܪ. ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܺܪܝܢ ܥܠܰܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܐܝܺܬܰܝ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ. ܐܝܺܬ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܠܝܳܐ. ܘܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܺܒܝ̈ܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܐܺܝܬܰܝ ܀ ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܀ ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܪܶܗ ܕܝܳܘܢܰܐ: ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܠܐܳ ܓܠܐܳ ܠܳܟ: ܐܶܠܐܳ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܒܢܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܝ. ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐܳ ܢܶܚܣܢܘܢܳܗ̇. ܠܳܟ ܐܶܬܶܠ ܩܠܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܐܣܽܘܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܝܺܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܘܢ.

 

 

      -#1-

ܡܫ̈ܡ̄  : ܩܳܠܐܳ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܘܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ:

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܰܝܫ ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܩܥܰܘ ܠܶܗ ܩܰܕܝܺܫ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܐܰܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܝܺܒܝ.

ܐܰܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܩܠܐ ܗܳܢܳܐ :

ܒܩ̄ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܝܺܣܘܢܳܝܗܝ.

ܥܘܢܝܬܐ: ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܕܟܺܝܪܝܺܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܕܐܰܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ. ܕܟܺܝܪܝܺܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܝ̈ܺܩܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܕܟܺܝܪܝܺܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢܕ̈ܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܕܟܝܺܪܳܐ ܗܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܢ̈ܝܺܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ.

ܘܟܰܕ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܗܽܘ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܣܳܓܶܕ ܘܐܳܡܰܪ:

ܟܗܢܐ : ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܢ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܚܰܝ̈ܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܠܐܰܒܽܘܗܝ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ. ܗܳܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܡܫ̈ܡ  : ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܘܽܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

ܟܗܢܐ : ܢܨܰܠܐܶ ܟܽܠܰܢ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܩܘܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܐܳ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܝܺܢܳܐܝܺܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ :

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܡܥܠܬܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܘܡܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܰܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܩܨܺܝ. ܘܰܒܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܶܬܝܺܗܶܒ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܒܰܣܶܡ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܝܺܩܳܪܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܫܘܡܠܳܝ ܐܘܽܟܰܪܣܛܺܝܰܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ.

ܡܫܡ̄  : ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܗܳܝ̈ܶܐ. ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܝܺܢ. ܡܶܢ ܐܝ̣̈ܕܰܝ ܟܳܗܢܐ //**   

ܐܶܢ ܐܶܦܣܩܘܦܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܢܺܐܡܰܪ: ܐܰܒܘܢ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܘܐܶܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ : ܟܘܡܪܰܢ ܪܰܒܳܐ // ܗܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܢܨܰܠܐܶ ܟܽܠܰܢ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ.

ܡܫ̈ܡ : ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܟܗܢܐ : ܡܰܚܶܬ ܩܰܪܢܳܐ ܕܫܽܘܫܶܦܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܦ ܘܐܶܢ ܐܝܺܬ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܗܽܘ ܡܰܚܶܬ ܠܶܗ. ܟܶܢ ܣܳܐܶܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܐܳܡܰܪ ܨܠܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ:

ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܳܟܝܺܠ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܘܥܳܛܘܝܳܐ ܘܠܳܚܽܘܝܳܐ ܠܐܳ ܡܬܶܥܰܗܕܳܢܳܐ. ܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܚܽܘܒܳܟ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܬܶܡܢܶܝܢ ܘܠܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܚܽܘܣ ܛܳܒܳܐ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܐܶܬܕܰܟܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܕܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܐܰܢܝܺܚ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܪ̈ܘܚܳܬܗܽܘܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܪܽܘܣ ܛܰܠܐܳ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ. ܚܘܣܳܝܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܥܢܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܬܳܐ ܠܐܺܝܳܠܰܢ ܘܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ. ܘܐܰܥܒܰܪ ܘܒܰܛܶܠ ܐܠܰܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܩܰܫܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܟܠܝܺ ܘܐܰܥܒܰܪ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܘܫܘܽܠܳܡܳܐ ܟܪܺܝܣܛܳܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܟ ܪܚܺܝܡ ܘܰܦܐܶܐ ܘܰܕܫܳܦܰܪ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܫܰܟܶܢ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܛܒܳܬܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܫ̈ܡ̄: ܐܰܡܝܢ

ܣܕܪܐ

ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܠܰܗ ܐܠܰܗܝ̈ܢ ܘܡܳܪܶܐ ܡܶܪ̈ܰܘܳܢ. ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕܚܺܝܠ ܥܰܠ ܫܰܠܝܺܛܳܢ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܘܙܳܝܥܺܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ. ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܕܐܰܫܘܺܝܬܳܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܫܰܘܬܶܦܬܳܢ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܟ ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܰܢܟܰܗܶܢ ܠܳܟ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܥܰܠ ܦܳܬܘܽܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܬܫܰܕܰܪ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܬܩܰܕܶܫ ܠܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܘܰܬܙܰܗܶܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܰܬܩܰܕܶܫ ܚܘܽܫܳܒܰܝ̈ܢ ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܘܬܶܡܪܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܨܽܘܥܨܳܥ̈ܶܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܟܰܗܶܢ ܠܳܟ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܶܐ ܘܠܐܳ ܡܛܰܘܫ̈ܶܐ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܛܰܘܒ̈ܶܐ ܕܰܡܠܰܟܬ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܘܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܫ̈ܡ  : ܐܰܡܝܺܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܘܽܣܳܝܳܟ ܘܠܰܢ ܢܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ.

ܟܗܢܐ : ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܠܰܗܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ.

ܘܣܳܐܶܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܥܳܒܶܕ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝܺܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܦܝܺܪܡܳܐ ܢܰܩܝܺܦܳܐܝܺܬ ܘܐܳܡܰܪ : //**  ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܐܳܚܶܕ ܠܫܺܝܫܰܠܬܳܐ ܚܕܳܐ ܒܐܝܺܕܶܗ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܘܪܳܫܶܡ ܨܠܝܒܳܐ ܒܐܝܺܕܶܗ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܥܰܠ ܐܳܚܘܽܕܬܳܐ ܠܚܽܘܕ. ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܝܺܬܳܐ ܐܳܚܶܕ ܒܣܶܡܳܠܶܗ ܠܫܺܝܫܰܠܬܳܐ ܐܚܺܪܬܳܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܫܳܒܶܩ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܪܳܫܶܡ ܨܠܝܺܒܳܐ ܥܰܠ ܐܳܚܽܘܕܬܳܐ ܟܶܢ ܥܰܠ ܟܣܳܝܳܐ ܐܳܚܶܕ ܫܺܝܫ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܒܰܬܠܝܺܬܳܝܬܳܐ ܐܳܚܶܕ ܒܣܶܡܳܠܶܗ ܠܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܥܳܒܶܕ ܨܠܝܺܒܳܐ ܥܰܠ ܐܳܚܘܽܕܬܳܐ ܘܰܟܣܳܝܳܐ ܘܓܰܘܳܐ ܕܒܶܝܬ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܡܰܟܪܶܟ ܐܺܝܕܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܗܳܦܶܟ ܒܕܰܬܠܳܬ //

ܟܗܢܐ : ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܒܕܳܐ ܡܚܺܝܠܐܳ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܥܢܶܐ ܘܺܐܡܰܪ:

ܟܗܢܐ : ܩܰܕܝܺܫ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ.

ܡܫ̈ܡ̄ : ܐܰܡܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܩܰܕܝܺܫ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫ̈ܡ̄ : ܐܡܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܩܰܕܝܺܫ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܦܺܝܪܡܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܟܰܕ ܚܳܐܶܣ ܘܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܕܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܝܺܢ.

ܥܡܐ: ܐܡܝܢ

ܡܫܡ : ܣܘܽܦܺܝܐܰ ܬܶܐܘܳܦܪܳܘܣܟܳܘܡܶܢ ܢܩܘܽܡ ܫܰܦܝܺܪ ܒܰܨܠܘܽܬ ܟܳܗܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ.

ܟܗܢܐ : ܝܳܗܶܒ ܦܝܺܪܡܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܘܠܰܩܠܝܺܪܳܘܣ ܘܰܡܫܰܪܶܐ: ܡܗܰܝܡܢܝܺܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ.

ܘܐܶܢ ܐܶܦܣܩܘܦܳܐ ܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܡܫܰܪܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܦܝܺܪܡܳܐ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܐܳܙܶܠ ܡܫܺܝܓ ܪܺܝܫ ܨܶܒܥ̈ܳܬܗܶ ܒܡܰ̈ܝܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܐܰܫܝܺܓ ܡܳܪܝܳܐ ܠܨܳܐܬܳܐ ܡܟܰܬܡܳܢܝܺܬܳܐ ܕܢܰܦܫܝ. ܘܕܰܟܳܢܝ ܒܰܪܣܳܣܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ ܐܶܫܬܘܶܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܘܕܫܺܝ̈ܢ ܕܝܺܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܐ. ܘܰܕܠܐܳ ܟܘܬܡܳܐ ܐܶܓܫܽܘܦ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܣܓܝ̈ܕܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܬܺܐܪܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܶܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܕܶܒܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܡܶܬܕܰܡܝܳܐ ܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܘܬܳܒܰܥ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܘܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܶܦܣܩܘܦܳܐ ܐܶܢ ܐܝܺܬ – ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܥܰܠ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ -܀ ܟܶܢ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܩܠܝܺܪܳܘܣ ܘܥܰܡܳܐ ܘܦܳܬܰܚ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܟܢܺܝܟܳܐܝܺܬ ܘܐܳܡܰܪ :

ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܫܒܽܘܩܘ ܠܝܺ ܘܨܰܠܘ ܥܠܰܝ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܩܘܪܒܳܢܝ ܀

ܘܡܶܬܓܗܶܢ ܩܕܳܡ ܦܳܬܘܽܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܨܠܐܶ ܨܠܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܫܰܠܝܳܐܝܬ:

ܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܽܘܬܝ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܩܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܬܳܐ ܀

ܐܠܰܗܳܐ ܥܒܶܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܥܰܕܰܪ ܠܰܡܚܺܝܠܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܩܳܪܝܳܐ ܠܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܀

ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܝܺܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܦܠܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܬܥܗܰܕ ܕܰܠܟܽܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ:

ܘܢܳܫܶܩ ܠܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܘܣܳܠܶܩ ܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܟܰܕ ܕܒܺܝ̈ܩܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܩܘܪܳܒܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܡܠܐܶ ܓܗܳܢ̈ܬܳܐ ܘܰܦܫ̈ܳܛܳܬܳܐ ܡܛܰܟܣܳܐܝܺܬ ܘܠܐܳ ܪܗܺܝܒܳܐܝܺܬ.

ܡܫܡ  : ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܝܺܕ ܟܽܠ ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܘܽܗܪܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܝܺܠܝܺܕܳܐ ܘܠܐܳ ܥܒܝܺܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܐܘܽܣܺܝܰܐ ܠܐܰܒܘܽܗܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܠܽ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܠܬܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܺܽܛܺܠ ܦܘܽܪܩܳܢܰܢ. ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܝܺܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܝܺܬ ܘܐܶܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܝܺܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܐ ܕܐܰܒܘܽܗܝ. ܘܬܘܽܒ ܐܳܬܶܐ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܝ̈ܺܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܘܽܬܶܗ ܫܘܽܠܳܡܳܐ ܠܐܳ ܐܝܺܬ. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܝ̈ܺܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܩܰܬܘܠܝܺܩܝܺ ܘܰܫܠܝܺܚܳܝܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܝܺ ܡܰܥܡܘܺܕܝܺܬܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܝ̈ܺܬܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܝܺܕ. ܐܰܡܝܺܢ ܒܰܪܶܟܡܪܳܝ ܀

ܡܫ̄ܡ : ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܘܽܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

 

ܐܢܐܦܘܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ

(ܘܳܠܐܶ ܕܰܒܥܺܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܰܣܝܳܡ ܐܝܺܕܳܐ ܕܫܘܟܳܢ ܕܰܪܓܳܐ ܘܩܘܪܒܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ ܟܳܗܢܳܐ ܢܩܰܪܶܒ)

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ

ܟܗܢܐ :

ܐܠܰܗܳܐ ܕܟܽܠ ܘܡܳܪܳܐ. ܠܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐܳ ܫܳܘܶܝܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܦܘܪܩܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐܳ ܢܟܺܝ̈ܠܐܶ ܘܰܡܚܰܝ̈ܕܰܝ ܒܶܐܣܳܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܢܫܰܠܶܡ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܐܘܽܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ

ܡܫܡ̄ : ܐܰܡܝܺܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ.

ܟܗܢܐ : ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܡܫ̈ܡ̄ : ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܡܫܡ̄ : ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܠܩܰܪܝܺܒܶܗ ܒܢܘܽܫܰܩܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܐܠܗܳܝܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܘܰܐܠܗܳܝܳܐ ܕܐܶܬܝܺܗܶܒ ܠܰܢ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ.

ܬܠܝܬܐ

ܟܗܢܐ: ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܳܡܰܪ ܘܰܒܡܰܟܝ̈ܟܳܬܳܐ ܚܳܐܰܪ. ܫܰܕܰܪ ܒܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܐܰܪܟܶܢܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ. ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܐܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܫܐ ܀

ܡܫܡ̄ : ܐܰܡܝܺܢ

ܟܗܢܐ : ܬܠܝܬܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܘܬܳܟ ܪܰܒܬܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܥܳܠܡܳܐ ܠܡܰܦܢܳܝܽܘ ܠܥܶܪܒܳܐ ܕܰܛܥܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܬܰܣܠܐܶ ܠܦܽܘܠܚܳܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܕܡܳܐ. ܒܰܕܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܙܰܕܝܺܩܽܘܬܰܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ. ܠܐܳ ܠܕܝܺܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܐܶܬܕܒܰܪ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܐܶܠܐܳ ܠܰܥܛܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܠܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܕܪܺܘܚܳܐ ܕܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ

ܡܫܡ̄  : ܢܩܘܽܡ ܫܰܦܝܺܪ. ܢܩܘܽܡ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܢܩܘܽܡ ܒܢܰܟܦܘܽܬܳܐ. ܢܩܘܽܡ ܒܙܰܗܝܘܽܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܒܩܰܕܝܺܫܘܽܬܳܐ. ܢܩܘܽܡ ܕܶܝܢ ܟܽܠܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܚܘܽܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܐܰܢܰܦܘܽܪܰܐ ܗܳܕܶܐ ܕܚܝܺܠܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܣܝܺܡܳܐ. ܢܚܘܽܪ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܢܩܰܪܶܒ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܕܶܒܚܬܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܀

ܟܗܢܐ : ܗܳܪܟܳܐ ܡܪܺܝܡ ܠܐܰܢܢܰܐܦܘܪܰܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܫܽܘܫܶܦܳܐ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܰܕ ܡܰܣܶܩ ܘܡܰܚܶܬ ܠܳܗ̇ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܐܳܡܰܪ:

ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܟܺܐܦܳܐ ܛܰܪܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܰܪܕܝܰܬ ܬܪܶܥܣܰܪ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܟܺܐܦܳܐ ܛܰܪܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܥܰܠ ܩܰܒܪܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ.

ܥܡܐ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ.

ܟܗܢܐ :ܢܳܣܶܒ ܚܰܝܠܐܳ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܪܳܫܶܡ ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ (ܓܰܪܒܝܳܐ) ܘܰܕܝܰܡܝܺܢܳܐ (ܬܰܝܡܢܳܐ) ܐܶܢ ܐܝܺܬ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ. ܘܐܶܠܐ ܠܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܢܶܪܫܽܘܡ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝܺܒ̈ܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܒܢܰܩܝܺܦܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܕܰܥ ܗܳܪܟܐ:

ܚܘܒܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐܐܰܒܳܐ ♱ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ♱ ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܘܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܽܪܘܚܳܐ ♱ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܫ̈ܡ̄ : ܘܥܰܡ ܪܘܽܚܳܐ ܕܝܠܳܟ.

ܟܗܢܐ : ܦܳܫܶܛ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܠܐܰܦܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܠܥܶܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܰܘܢ̈ܰܝܢ ܘܡܰܕܥ̈ܰܝܢ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ.

ܡܫ̈ܡ̄ : ܐܝܺܬܰܝܗܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ.

ܟܗܢܐ : ܢܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ.

ܗܰܘܢ̈ܶܐ ܘܡܰܕ̈ܥܶܐ ܘܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ.

ܡܫܡ̄ : ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܟܗܢܐ : ܡܪܰܚܶܦ ܒܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܐܳܡܰܪ ܓܗܢܬܐ :

ܫܰܪܝܺܪܳܐܝܺܬ ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ.

ܟܳܗܢܳܐ: ܬܠܝܬܐ

ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܒܚܝܽܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܕܠܐܳ ܓܫܽܘܡ. ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ . ܐܰܪܥܳܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܪ̈ܫܺܝܡܰܝ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܪ̈ܺܝܫܶܢܘܳܬܳܐ. ܫܘܽܠܛܳܢ̈ܶܐ. ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ. ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܚܰܝ̈ܠܐܶ. ܟܽܪ̈ܘܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܰܐܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܫܬܺܝ̈ܬܳܝܝ ܓܶܦ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܚܽܘܦܳܝ ܐܰܦ̈ܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܦܳܪܚܺܝܢ ܗܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ.

ܡܫ̄ܡ : ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܝܺܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ. ܐܘܽܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܳܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ .

ܟܗܢܐ : ܓܗܢܬܐ

ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܢܬ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܡܠܶܟ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܩܰܕܺܝܫ ܕܶܝܢ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܳܨܶܐ ܣܬܝܺܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܰܝܬ ܘܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܣܳܡܬܳܝܗܝ ܘܕܰܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܠܐܳ ܫܒܰܩܬܳܝܗܝ ܛܳܥܶܐ ܐܶܠܐܳ ܗܰܕܝܺܬܳܝܗܝ ܒܝܰܕ ܢܺܒܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܐܳܦ ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܫܰܕܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܚܰܕܶܬ ܠܨܰܠܡܳܟ ܕܰܒܠܝܺ.

ܬܠܝܬܐ

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܥܰܬܰܕ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܚܛܳܗ: ܢܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܒܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܟܰܕ ܐܰܘܕܺܝ ܒܰܪܶܟ ♱ ♱ ܘܩܰܕܶܫ ♱ ܘܰܩܨܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܰܫܠܝ̈ܚܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܐܶܡܰܪ ܣܰܒܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܡܶܢܶܗ ܗܳܢܰܘ ܦܰܓܪܝ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܘܰܚܠܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܡܶܬܩܨܶܐ ܘܡܶܬܝܺܗܶܒ ܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܫ̈ܡ̄  : ܐܰܡܝܺܢ

ܟܗܢܐ : ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܠܟܳܣܳܐ ܢܣܰܒ ܘܟܰܕ ܐܰܘܕܺܝ ܒܰܪܶܟ ♱ ♱ ܘܩܰܕܶܫ ♱ ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠܝ̈ܚܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܐܶܡܰܪ ܣܰܒܘ ܐܶܫܬܰܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܟܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܕܶܡܝ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܘܰܚܠܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܬܶܐܫܶܕ. ܘܡܶܬܝܺܗܶܒ ܠܫܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܝܺܢ

ܟܗܢܐ : ܗܳܕܶܐ ܥܒܶܕܘ ܠܕܽܘܟܪܳܢܝ ܟܰܕ ܬܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܒܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܡܰܘܬܝ ܘܠܰܩܝܳܡܬܝ ܥܶܗܰܕܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ.

ܡܫ̈ܡ̄  : ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬܥܰܗܕܝܺܢܰܢ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܘܰܠܡܐܶܬܝܺܬܳܟ ܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ.

ܟܗܢܐ : ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܓܡܘܪܳܐ ܘܰܡܟܰܦܰܪ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܒܓܰܒܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ ܥܰܡ ܬܰܪܘܳܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܰܚܪ̈ܳܢܐ ܕܶܝܢ ܫܳܩܶܠ ܠܰܓܡܘܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ ܘܰܠܬܰܪܘܳܕܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ ܘܰܢܛܰܟܶܣ ܠܬܰܪܘܳܕܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܳܡܘܪܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܡܛܰܦܣܺܝܢ ܠܡܶܐܬܝܺܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܝܬܐ

ܟܰܕ ܥܳܗܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܰܬ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܕܝܺܠܳܟ. ܘܰܠܣܘܠܳܩܳܟ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܠܡܰܘܬܒܳܟ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܰܠܡܶܐܬܝܺܬܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢܬ ܠܬܺܒܶܝܠ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܦܳܪܰܥ ܐܰܢܬ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܕܡܳܢܳܝܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐܳ ܐܰܝܟ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ. ܘܐܳܦܠܐܳ ܐܰܝܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܬܶܦܪܥܰܢ. ܐܶܠܐܳ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܥܛܝܺ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܝܺܠܰܢ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ. ܥܰܡܳܟ ܓܶܝܪ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܠܐܰܒܽܘܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ܀

ܡܫ̈ܡ : ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܝܺܕ ܟܽܠ.

ܡܫܡ : ܘܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܠܳܟ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ. ܠܳܟ ܣܳܓܕܝܺܢܰܢ. ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܐܠܰܗܰܢ ܚܘܽܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܡܩܰܒܠܝܺܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܒܰܣܝܺܡܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܶܝܢ .

ܡܫ̄ܡ : ܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܗܝ ܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܪܗܝܺܒ ܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܒܝ̈ܒܰܝ. ܕܒܶܗ ܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܳܐܰܚ ܘܢܳܚܶܬ ܘܰܡܪܰܚܶܦ ܘܫܳܪܶܐ ܥܰܠ ܐܘܽܟܰܪܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܝܺܡܳܐ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗ̇. ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܨܰܠܰܘ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܰܢ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܟܽܠܰܢ.

ܟܗܢܐ : ܟܰܕ ܓܗܝܺܢ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܠ ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܫܘܶܐ ܠܳܟ ܘܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܬܒܳܐ ܘܰܒܡܰܠܟܘܬܳܐ ܘܒܽܐܘܣܽܝܰܐ ܡܬܘܡܳܝܬܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܥܰܬܝܺܩܬܳܐ ܘܒܰܚܕܰܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܢܚܶܬ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܐܰܝܟ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܒܥܶܠܝܺܬܳܐ ܀

ܘܬܠܐ ܩܠܗ :

ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܢܝܺܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܣ ܛܳܒܳܐ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ.

ܡܫ̈ܡ : ܩܘܽܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ. ܩܘܪ̄. ܩܘܪ̄܀

ܟܗܢܐ : ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܰܓܶܢ ܢܶܥܒܶܕ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ♱ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܐ. ܦܰܓܪܳܐ ♱ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ♱ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ.

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܝܺܢ.

ܟܗܢܐ : ܘܰܠܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܫܰܡܠܐܶ ܕܡܳܐ ♱ ܕܺܕܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ. ܕܡܳܐ ♱ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܕܡܳܐ ♱ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ.

ܡܫ̈ܡ̄  : ܐܰܡܝܺܢ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܝܬܐ

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܰܕܫܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܰܛܥܝܺܢܽܘܬ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܫܘܪܳܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܢܳܐ ܘܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܫܝܽܘܠܳܝ̈ܶܐ ܠܐܳ ܡܶܬܚܰܣܢܳܐ. ܘܦܰܨܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܶܫ̈ܠܐ ܗܶܪ̈ܺܛܝܺܩܳܝܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܘܠܳܡܳܐ. ܕܬܰܣܶܩܝ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ  ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܝܺܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ.

ܡܫ̈ܡ : ܐܡܝܢ.

ܒܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ

ܡܫܡ̄ : ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ : ܢܨܰܠܐܶ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܝܺܠܐܳ ܘܩܰܕܝܺܫܳܐ ܚܠܳܦ ܟܠܽܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ . ܘܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܪܳܥܶܝܢ ܘܰܡܕܰܒܪܺܝܢ. ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܘܛܘܽܒ̈ܬܳܢܶܐ. ܦܰܛܰܪܝܰܪ̈ܟܽܘ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܒܘܽܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܝܺܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ (ܦܠܢ) ܘܚܰܣܝܳܐ ܕܝܺܠܰܢ ܐܰܒܘܽܢ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ). ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ ܒܰܐܠܗܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܦܣܩܘܽܦ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܬܘܽܕܶܟܣܽܘ. ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܫܘܽܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ .

ܡܫ̈ܡ : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ : ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܕܡܳܐ. ܚܠܳܦ ܨܶܗܝܽܘܢ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܠܗܶܝܢ ܥ̈ܕܳܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܕܬܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܰܪ ܕܶܝܢ ܠܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܘܰܠܚܰܣܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܘܰܠܩܰܫܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܠ ܬܶܓܡܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܥܰܡ ܕܳܘܝܽܘܬܝ. ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ ܠܐܳ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܝܺ ܐܶܠܐܳ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܚܳܢܝ. ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܐܰܚܰܝ̈ܢ ܐܰܣܝܺܪ̈ܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܡܢ̈ܰܘܠܐܶ ܪ̈ܕܺܝܦܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܠܐܰܐܶܪ̈ܰܣ ܘܰܟܠܝܺܠܐܳ ܕܫܰܢܬܳܐ ܒܰܪܶܟ ܟܰܕ ܡܳܠܐܶ ܐܰܢܬ ܫܰܦܝܺܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܕܚܰܝ.

ܟܗܢܐ – ܬܠܝܬܐ

ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܺܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܰܩܘܒܠܳܝܽܘܬ ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܝܺܫ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܚܺܐܦܳܐ ܘܰܥܫܽܘܡܝܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܺܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܡܶܛܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܡܶܬܬܝܰܬܝܳܐ ܥܠܰܝܢ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܰܢܛܘܽܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܣܺܝܢܰܢ ܘܠܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܒܰܟܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ

ܡܫ̈ܡ  : ܐܰܡܝܢ.

 ܒ :  ܒܝܬܐ ܕܐܚ̈ܐ

ܡܫܡ̄ : ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܗܕܝܺܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܣܛܳܢܶܐ ܫܰܪܝܺܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܦܰܩܶܕܘ ܘܚܰܦܶܛܘ ܠܰܒܨܝܺܪܘܬܳܐ ܘܠܰܡܚܝܺܠܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܶܬܥܗܰܕ ܐܶܢܘܽܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠ ܙܢ̈ܺܝܢ ܕܢܶܣܝܘܽܢ̈ܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܪܡܝܶܢ ܘܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܦܘܪܩܳܢܗܽܘܢ ܘܡܶܣܬܰܥܪܳܢܘܽܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢܳܟ ܗܺܝ ܒܰܥܓܰܠ. ܘܰܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ (ܐܰܘ ܕܰܝܪܳܐ) ܗܳܕܶܐ ܢܛܝܺܪܰܬ ܒܰܐܠܗܳܐ ܘܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܫܘܽܘܫܳܛܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܘܽܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܡܡܫ̈ܡ : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ

ܟܗܢܐ : ܓܗܢܬܐ:

ܐܶܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܕܥܰܡܰܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢܰܢ ܫܰܢܺܝܘ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܨܒܰܘ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܘܠܐܳ ܐܶܬܡܨܺܝܘ. ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܫܰܟܶܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܶܗ ܫܰܦܝܺܪ̈ܳܬܳܐ.

ܟܗܢܐ – ܬܠܝܬܐ

ܐܶܬܕܰܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܶܬܕܟܰܪܢܰܢ ܘܰܕܠܐܳ ܐܶܬܕܟܰܪܢܰܢ. ܘܩܰܒܶܠ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܟ. ܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܪܘܳܙܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܘܝܳܥܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܥܰܫܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܟ. ܘܙܰܝܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܽܘܣܢܰܝ̈ܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܝܺܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܐܘܽܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ

ܡܫ̈ܡ  : ܐܰܡܝܺܢ.

ܓ : ܕܡܠܟ̈ܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ

ܡܫܡ̄ : ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܩܰܝܶܡܘ ܘܫܰܪܰܪܘ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܝܺܦܳܘܠܘܳܛܺܝܰܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܝܺܬܳܐ ܘܰܩܠܝܺܪܳܘܣ ܘܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܰܡܝܰܬܪܘܬܳܐ ܢܶܗܘܘܽܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܡܫ̈ܡ : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܟܗܢܐ : ܓܗܢܬܐ

ܐܶܬܕܰܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܬܳܐ ܫܰܦܝܺܪ̈ܰܝ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܰܒܙܰܝܢܳܐ ܪܘܚܳܢܳܝܳܐ ܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠ ܣܳܢܰܐܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܺܝ̈ܚܐ ܢܺܚܶܐ.

ܟܗܢܐ – ܬܠܝܬܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܙܳܟܘܽܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ

ܡܫ̈ܡ  : ܐܰܡܝܺܢ

   ܕ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܕܩܕܝ̈ܫܐ

ܡܫ̄ܡ  : ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܗܕܝܢܰܢ ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܘܽܒ̈ܶܐ ܘܰܫܒܝܺܚܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܒܬܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܘܒܳܢܝܺܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܥܰܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܝ̣̈ܚܶܐ. ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܠܐܶܘܰܢܓܶܠܝܣ̈ܛܶܐ. ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕܝܳܢ̈ܐ ܘܰܠܛܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܝܘܽܚܰܢܳܢ ܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܰܠܩܰܕܝܺܫܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܠܪ̈ܝܫܰܝ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܳܪܝ ܦܶܛܪܳܘܣ ܘܡܳܪܝ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܕܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܘܩܰܕܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܫܘܽܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܡܫ̈ܡ :  ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ

ܟܗܢܐ:- ܓܗܢܬܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܫܰܠܝܺܛ ܐܰܢܬ. ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܠܰܒܬܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܠܐܣܶܛܦܰܢܳܘܣ ܣܳܗܕܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.

ܟܗܢܐ – ܬܠܝܬܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܨܶܐ ܚܝܺܠ ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܨܝܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܠܘܶܬ ܠܰܢ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܟܬܝ̈ܒܰܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܕܟܪܘܢܳܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܒܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܠܰܙܗܝܺܪܘܬܳܐ ܡܰܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܰܠܒܝܺܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܝܟ ܩܰܕܝܺܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡܝܢ.

ܡܫ̈ܡ : ܐܡܝܢ

 ܗ : ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܠܦܢ̈ܐ

ܡܫܡ̄  : ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܗܕܝܢܰܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܰܕܝ̈ܺܫܶܐ ܩܰܕܝܫܳܐܝܶܬ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ. ܘܠܰܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܫܠܝܺܚܳܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܘܽܡ ܢܛܰܪܘ ܘܠܰܢ ܝܰܗܒܘ ܘܐܰܫܠܶܡܘ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܬܠܳܬ ܣܘܽܢܶܢ̈ܕܽܘ ܚܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܩܰܕ̈ܝܺܫܳܬܳܐ ܘܬܶܒܝܺܠܳܝ̈ܬܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܟܝܺܬ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܒܩܘܽܣܛܰܢܛܝܺܢܽܘܦܳܘܠܝܺܣ ܘܰܠܗܳܝ ܕܒܶܐܦܶܣܳܘܣ. ܘܠܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܝܰܥܩܘܽܒ ܡܰܢ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܐܶܦܣܩܘܦ̈ܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܫܠܝܺܚܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ. ܐܝܺܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ. ܩܠܝܺܰܡܝܺܣ. ܕܺܝܘܢܢܳܘܣܺܝܳܘܣ. ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ. ܝܘܽܠܝܺܘܳܣ. ܒܰܣܝܺܠܝܺܘܳܣ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܕܺܝܳܘܣܩܳܘܪܳܘܣ. ܛܝܺܡܰܬܶܐܘܳܣ. ܦܺܝܠܠܘܽܟܣܺܝܢܳܘܣ. ܐܰܢܬܝܺܡܘܳܣ. ܐܝܺܘܰܐܢܢܝܺܣ. ܡܫܰܡܗܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܠܡܳܪܝ ܩܽܘܪܺܝܠܠܳܘܣ ܗܰܘ ܡܰܓܕܠܐܳ ܪܳܡܳܐ ܘܫܰܪܝܺܪܳܐ ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܶܢܫܳܢܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ ܒܰܕܶܩ ܘܚܰܘܝܺ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܰܠܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܣܶܘܝܺܪܝܘܳܣ ܬܳܓܳܐ ܕܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ ܗܰܘ ܦܘܽܡܳܐ ܡܠܝܺܠܐܳ ܘܥܰܡܘܽܕܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܘܠܐܰܒܘܽܢ ܚܰܣܝܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܽܒ ܒܘܪܥܳܢܳܐ ܡܩܰܝܡܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܡܳܪܝ ܐܝܺܣܚܳܩ ܘܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ. ܘܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܐܰܒܝ̣̈ܠܐܶ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܽܢ ܕܐܶܣܛܘܢܶܗ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ. ܘܰܠܗܳܢܘܽܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܕܠܰܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܬܪܝܺܨܬܳܐ ܘܠܐܳ ܙܺܐܦܳܢܳܝܬܳܐ ܢܛܰܪܘ ܘܠܰܢ ܝܰܗܒܘ ܘܐܰܫܠܶܡܘ. ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܫܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܡܫ̈ܡ  : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܟܗܢܐ : ܓܗܢܬܐ

ܐܶܬܕܰܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܥܰܠܳܠܢ̈ܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܪܺܝܫ ܐܶܦܝܣܩܘܦ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܺܕܬܳܟ ܫܰܪܰܪ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܰܡܝܢ

ܟܗܢܐ – ܬܠܝܬܐ

ܘܰܠܡܰܠܦܳܢܽܘܬ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐܳ ܕܺܝܣܪܳܐܝܺܠ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܫܰܪܰܪ. ܘܠܐܶܪ̈ܶܣܝܺܣ ܕܡܰܠܙ̈ܳܢ ܠܰܢ ܒܰܛܶܠ. ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܠܐܳ ܥܕܺܝܠܐܳ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܙܝܺܥܬܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡܝܢ.

ܡܫܡ : ܐܡܝܢ

ܘ : ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܡܫܡ̄  : ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܗܕܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܢܝܺܕܺܝܢ ܒܚܘܽܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܡܰܢܰܥܘ. ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܪ̈ܘܚܳܬܗܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܗܽܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܺܐܶܐ ܢܰܫܘܶܐ ܐܶܢܘܢ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܘܢ ܢܡܰܢܰܥ ܠܡܰܠܟܘܽܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܝܺܬܳܐ. ܘܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܝܺܢ.

ܟܗܢܐ : ܓܗܢܬܐ

ܐܶܬܕܰܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠ ܬܶܓܡܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܰܪܶܒܘ ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܝܺܢ (1)

ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝܺܬ ܘܓܰܘܳܢܳܐܝܺܬ ܟܰܕ ܪܳܫܶܡ ܥܰܠ ܦܝܺܢܟܳܐ ܘܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܘܥܰܠ ܟܬܳܒܳܐ ܘܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܘܦܰܝܢܳܐ ܘܡܰܥܶܗܕ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ.

ܡܫ̈ܡ̄  : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ. ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

 

 

      -#1-

ܬܘܒ ܩܢܘܢ̈ܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ

( ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܢܣܺܝܒܺܝܢ ܡܶܢ ܢܽܘܣܟܳܐ ܛܳܒ ܒܚܺܝܪܳܐ ܕܐܳܡܺܝܕ ܕܰܟܬܝܺܒ ܫܢܰܬ 8651 ܕܡܳܪܰܢ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܟܺܝܚ ܒܺܥܕܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܐܶܣܛܰܢܒܘܠ)

ܒܝܬܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ

ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܠܳܦ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܳܪ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܽܒܺܝܠ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܰܨܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܗܶܝܢ ܡܕܰܝܪܺܝܢ. ܝܺܕܝܺܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܬܘܽܠܝܺܩܺܝ ܐܳܦ ܩܠܝܺܪܳܘܣ ܘܥܰܡܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܘܥܰܡܰܢ ܡܨܰܠܶܝܢ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܦܶܛܘ ܠܰܢ ܕܢܶܬܶܥܰܗܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܬܘܽܒ ܝܺܕܝܺܥܳܐܝܺܬ ܚܠܳܦ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܘܽܛܪܳܐ ܪܳܥܝܳܝܳܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢܘ ܕܥ̈ܳܢܳܐ ܡܠܝܺܠܬܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܛܘܽܒܬܳܢ̈ܶܐ ܘܦܰܛܪܰܝܰܪ̈ܟܽܘ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܘܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܘܚܰܣܝܳܐ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܦܽܝܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܐܽܘܪ̈ܬܽܘܕܟܣܽܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܡܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܐܽܘܦܰܪ̈ܟܺܝܰܐܣ ܕܝܽܠܗܶܝܢ ܬܪ̈ܺܝܨܶܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܪܳܥܝܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥ̈ܳܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝ ܥ̈ܕܳܬܳܐ ܕܝܺܠܶܗ ܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܐܰܓܥܶܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ. ܗܽܘ ܢܫܰܟܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܢܘܽܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܥܶܝܢ ܠܥܳܢ̈ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܘܦܳܣܩܺܝܢ ܬܪܺܝܨܳܐܝܬܺ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

ܒܝܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ

ܚܠܳܦ ܟܠܽܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܩܺܝܢܕܽܘ̈ܢܽܘ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܘܐܰܟܣܘܽܪ̈ܝܰܐܣ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܣܳܒܠܝܺܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܢܰܘܰܓܘ ܘܒܐܘܽܪ̈ܚܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܝܺܩܳܬܳܐ ܘܡܰܒ̈ܥܕܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܦܺܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܚܒܘܽܫ̈ܝܶܐ ܘܰܒܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܡܶܬܢܰܘܠܝܺܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܡܰܪ̈ܥܶܐ ܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢ. ܘܰܒܟܘܽܪ̈ܗܳܢܶܐ ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܳܢܶܐ ܚܳܐܫܝܺܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܝܺܕܝܺܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܽܐܝܢ ܘܰܪܕܺܝܦܺܝܢ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܰܡܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܡܰܝܬܝܽܘܬ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܥܒܰܕܘ ܘܥܳܒܕܺܝܢ. ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܪܶܒܘ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܡܶܬܟܰܗܢܺܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܐܳ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܚܰܝܠܐܳ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ. ܕܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܛܘܽܝܳܒܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܽܘܳܬܐ ܘܫܘܽܘܫܳܛܳܐ ܕܥܳܡܘܽܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܚܦܝܺܛܳܐܝܺܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

ܒܝܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ

ܢܶܬܶܥܰܗܕ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܘܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥ̈ܕܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܒܢܰܘ ܘܫܰܬܶܐܣܘ. ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܩܰܝܶܡܘ ܘܫܰܪܰܪܘ. ܩܘܽܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣ. ܘܝܘܽܒܝܰܢܳܘܣ. ܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܳܘܣ ܘܙܰܝܢܽܘܢ ܘܐܰܢܰܐܣܛܰܐܛܝܺܘܳܣ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܩܳܡܘ ܒܪܺܝܫ ܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܰܪܰܪܘ ܘܩܰܝܶܡܘ ܠܥ̈ܕܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܘܽܪܬܘܽܕܟܣܳܝܳܝܬܳܐ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܰܚܠܳܦ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܦܽܘܠܝܺܛܝܰܐ. ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܘܪ̈ܽܝܫܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܣܘܽܢܰܩܠܝܺܛܳܘܣ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܐܶܣܛܪ̈ܰܛܝܺܓܶܐ ܘܦܳܠܚ̈ܶܐ. ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܗܶܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܐܰܪ̈ܬܘܽܕܽܘܟܣܶܘ. ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܕܗܽܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܘܰܢܣܰܝܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܫܰܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܢܰܘܬܶܒ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܰܐܬܪܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

ܓܘܢܝܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ

ܢܶܬܶܥܰܗܕ ܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܐ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܐܶܘܰܢܓܶܠܝܺܣ̈ܛܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܝܺܕܝܺܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܠܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܘܽܒܳܢܝܺܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܠܛܘܽܒܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܰܐܟܣܽܘܪ̈ܝܰܐܣ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܝܺܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܫܰܠܶܡܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܝܺܠܗܽܘܢ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܛܘܽܪ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܘܰܒܦܶܥܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ ܦܺܝܠܳܣܘܽܦܽܘܬܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܒܒܰܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܬܰܟܬܽܘܫ̈ܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܐܳܝܬܺ ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܦܝܺܛܳܐܝܺܬ ܢܶܒܥܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܳܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܟܶܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܝܺܫܬܳܐ ܘܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܳ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

ܕܡܠܦܢ̈ܐ

ܢܶܬܶܥܰܗܕ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܦܰܩܘ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܰܪ̈ܕܝܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܫܶܦ̈ܥܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܽܘ ܘܪ̈ܽܝܫܰܝ ܐܶܦܝܽܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܘܐܶܦܝܺܣܩܽܘܦ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܫܰܦܝܺܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ. ܘܡ̈ܶܠܐܶ ܕܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܕܰܫܠܝܺܚܽܘܬܳܐ ܘܰܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬ ܢܫܰܡܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܘܽܡ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ. ܬܠܳܬ ܣܽܘܢܶܢ̈ܕܽܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܬܺܐܒܳܠܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܠܗܳܝ ܟܝܺܬ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܒܩܽܘܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣܦܳܘܠܝܺܣ ܘܰܠܗܳܝ ܕܒܶܐܦܶܣܳܘܣ. ܘܰܠܛܽܘܒ̈ܶܢܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܐܝܺܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ. ܕܺܝܘܢܢܳܘܣܺܝܳܘܣ. ܝܽܘܠܝܺܘܳܣ. ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ. ܒܰܣܺܝܠܝܺܘܳܣ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ. ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ. ܕܺܝܽܘܣܩܳܘܪܳܘܣ. ܛܝܺܡܰܬܶܐܘܳܣ. ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܛܘܒܳܢܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܩܳܡܘ ܒܪܺܝܫ ܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܪܥܰܘ ܠܡܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪܘ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܝܺܕܰܥܬܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܟܶܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܦܶܣܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

ܒܝܬܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܚܠܳܦ ܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܛܘܽܒ̈ܬܳܢܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܥܰܡ ܐܰܦܽܘܕܝܰܩ̈ܢܽܘ ܘܐܰܚ̈ܶܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܕܺܬܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܘܒ̈ܠܐܶ ܕܐܰܪܥܳܐ ܘܰܒܛܘܽܒܳܥ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܘ̈ܬܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܐܶܬܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܢܺܝܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܕܒܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܝ̈ܣܶܐ ܐܰܘܟܝܬ ܫܰܒܳܝ̈ܶܐ. ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܡܰܘ̈ܬܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܝܺܬܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܐܟܶܣܢܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܠܶܡܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܝܺܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܚܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܡܙܰܠܗ̈ܙܶܐ ܘܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ. ܝܺܕܝܺܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܥܗܕܳܢܳܐ. ܕܰܢܦܺܝܣ ܘܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܕܰܒܰܪ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܗܽܘ ܢܛܰܟܶܣ ܘܰܢܣܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܘܽܣܳܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܢܶܟܬܽܘܒ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܶܩܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܝܺܬܳܐܝܺܬ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܽܘܢ. ܩܘܪ̄. ܩܘܪ̄ .

 

ܩܢܘܢܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ

ܒܝܬܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ

ܢܨܰܠܐܶ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܠܳܦ ܟܢܘܽܫܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܰܡܛܰܝܒܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܘܝܳܗܒܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܳܣܽܘܒ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܚܠܳܦ ܩܳܝܽܘܡܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܘܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܝܘܽܠܦ̈ܳܢܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܦܶܛܘ ܠܰܢ ܕܢܶܬܶܥܰܗܕ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܩܽܘܪܳܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܐܶܘܟܰܪܺܣܛܺܝܰܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܡܗܳܐܝܺܬ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܛܘܽܒܬܳܢ̈ܶܐ ܘܦܰܛܶܪܝܰܪ̈ܟܽܘ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܘܡܳܪܝ ܦܠܳܢ. ܘܚܰܣܝܳܐ ܐܶܦܝܺܣܩܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܦܝܺܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܐܽܘܪ̈ܬܽܘܕܶܟܣܽܘ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܺܝܢܕܽܘܢܺܝ̈ܣܶܐ ܚܠܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܥܒܰܕܘ. ܘܰܒܟܽܠ ܙܢܳܐ ܡܰܦܪܶܓ ܒܟܽܠ ܫܘܽܟܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ

ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܰܗܕܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܟܺܐܢ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܐܰܚܰܝ̈ܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܦܝܺܠܽܘܣܳܘܦܺܝܰܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܘܡܶܬܥܰܢܘܶܝܢ. ܘܒܳܥܺܘܬܳܢܳܐܝܺܬ ܟܺܝܬ ܘܰܡܦܺܝܣܳܢܳܐܝܺܬ ܫܐܶܠܘ ܡܶܢܰܢ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܕܢܶܦܩܽܘܕ ܐܰܡܝܺܢܳܐܝܺܬ ܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܥܰܨܪܺܝܢ ܒܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ. ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܡܟܰܒ̈ܫܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܣܳܒܠܝܺܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܒܝܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ

ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐܝܺܬ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܝܠ. ܘܰܚܠܳܦ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܳܟ. ܘܒܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܘܰܒܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܝܶܠܬܳܢ̈ܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܬܟܰܬܫܳܢ̈ܶܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ. ܕܢܶܬܦܰܪܢܣܽܘܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ. ܘܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܡ ܡܶܬܬܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ. ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܦܰܪܣܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ. ܘܰܒܠܐܳ ܠܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܡܫܰܝܶܢ ܠܟܽܠ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

ܕܓܘܢܝܐ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܰܥܗܕܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܘܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܗܺܘܢ ܕܒܳܟ ܘܰܚܠܳܦܰܝܟ ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܩܰܒܶܠܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܦܪܺܝܫܳܐܝܺܬ ܠܡܳܪܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܐܶܡܳܟ ܛܘܽܒܬܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܠܩܳܠܐܳ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܕܺܝ̈ܰܬܝܺܩܰܣ ܕܥܰܬܝܺܩܬܳܐ ܘܕܰܚܕܰܬܳܐ. ܠܦܶܛܪܳܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܠܐܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܐܘܽܪܶܫܠܳܡܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܣܶܕܪܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܦܝܺܪ̈ܰܝ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܕܩܰܕܡܳܝܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܡܰܟܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܳ ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܩܳܐܶܡ . ܠܡܳܪܳܝܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

 

 ܒܝܬܐ ܕܡܠܦܢ̈ܐ

ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܰܥܗܕܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܟܰܪܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܐܰܟܳܪܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܦܠܰܚܘ. ܘܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܫܩܽܝܠܽܘܬ ܕܺܝܢܳܪܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܬܢܝܺܚܘ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܡܰܢ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ. ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܽܘ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܶܦܝܽܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܘܐܶܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܥܰܙܝܳܢܳܐܝܺܬ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܩܘܽܫܬܳܐ ܚܰܘܝܺܘ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ ܦܣܰܩܘ ܒܓܰܘ ܕܳܪ̈ܳܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܫܶܡ ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ. ܬܠܳܬ ܣܘܽܢܢ̈ܶܕܽܘ ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܢܽܘܫ̈ܝܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܢ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ. ܕܰܠܦܰܩܪܽܘܬܶܗ ܕܐܰܪܽܝܳܘܣ ܡܰܪܳܚܳܐ ܙܰܓܪܰܬ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܒܩܽܘܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܦܳܘܠܝܺܣ. ܕܠܐܽܘܢܽܘܡܺܝܳܘܣ ܛܳܥܝܳܐ ܐܰܚܪܡܰܬ. ܘܐܳܦ ܠܗܳܝ ܕܒܶܐܦܶܣܳܘܣ ܕܰܠܢܰܣܛܘܪܺܝܳܘܣ ܕܰܚܩܰܬ ܘܐܰܣܠܝܰܬ. ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܪܺܝܨ ܫܘܽܒܚܳܐ ܢܛܰܪܘ ܘܠܰܢ ܐܰܫܠܶܡܘ. ܝܺܕܺܝܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܠܐܝܺܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܗܳܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܫܠܝܺܚܽܘܬܳܐ. ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܕܐܰܟܣܘܽܪܝܺܣܬܝܺܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܐܝܺܘܰܐܢܢܺܝܣ ܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܣܘܽܦ. ܕܝܺܘܽܣܩܳܘܪܳܘܣ ܗܰܘ ܕܢܰܟܪܺܝ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܘܽܓܡ̈ܰܐܛܰܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܣܺܝܠܝܺܘܳܣ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ ܘܕܰܥܛܝܺܦ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܡܡܰܠܶܠ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܒܰܕܶܩ ܘܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ. ܘܠܰܡܫܰܒܚܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܡܰܓܕܠܐܳ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܠܦܰܛܰܪܝܰܪܟܺܝܣ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܘܽܡܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܘܣ ܘܕܺܝܳܘܢܢܳܘܣܺܝܳܘܣ ܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܰܘܪܒܳܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܠܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܬܺܐܒܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܐܰܒܽܘܒ̈ܶܐ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܬܓܡܰܪܘ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܩܘܽܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܒܝܬܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܝܺܩܰܐܢܺܝܰܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܕܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܒܫܽܘܡܠܳܝܽܘܬܳܐ ܕܐܽܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ. ܦܪܺܝܫܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܐܽܘܪ̈ܬܽܘܕܽܘܟܽܣܘ. ܐܳܦ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܟܢܺܝ̈ܟܶܐ. ܘܰܠܡܰܕܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܬܶܓܡܳܐ ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܒܡܽܘܠܳܝܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܐ. ܝܺܕܝܺܥܐܳܝܬܺ ܠܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܘܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܐܰܒܺܝ̈ܠܐܶ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܛܠܝ̈ܺܡܶܐ ܘܰܥܠܝ̈ܺܒܶܐ ܘܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܰܢܰܩܘ ܘܰܒܢܰܗܪ̈ܳܘܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܬܘܽܒ ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܶܐܟܶܠܘ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ. ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܰܘ ܚܰܕܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܬܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܒܠܶܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܝܺܬܳܐܝܺܬ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܩܘܪ̄. ܩܘܪ̄ ܀

ܩܢܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܡܝܪ ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ

ܒܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ:

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ : ܡܩܺܝܡܳܢܐ ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܘܪܳܥܝܳܐ ܘܝܳܨܽܘܦܳܐ ܕܟܽܠ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܬܕܟܰܪ ܒܫܰܦܝܺܪܽܘܬ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܕܺܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܘܽܠܝܺܩܺܝ ܘܰܫܠܝܺܚܳܝܬܳܐ. ܕܒܰܐܪܒܰܥܦ̈ܶܢܝܳܢ. ܟܰܕ ܡܩܰܝܶܡ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܒܟܽܠ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ. ܒܟܽܠ ܫܶܐ̈ܠܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܕܰܒܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܛܘܽܒܬܳܢ̈ܶܐ ܦܰܛܪܰܝܪ̈ܟܽܘ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ. ܘܡܳܪܝ ܦܠܳܢ. ܘܚܰܣܝܳܐ ܕܝܺܠܰܢ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ. ܘܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܦܝܽܺܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܐܽܘܪ̈ܬܽܘܕܽܘܟܣܽܘ. ܟܰܕ ܡܰܫܦܰܥ ܐܰܢܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܘܳܙܳܐ ܕܒܰܣܝܺܡܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܡܚܰܡܣܶܢ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢܬ. ܗܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܢܘܽܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܠܐܳ ܚܛܳܗ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܪܳܥܶܝܢ ܘܰܡܛܰܝܒܝܺܢ ܠܳܟ ܥܰܡܳܐ. ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܶܢܫܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ . ܟܘܽܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ. ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܘܛܳܐܶܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܟܐܺܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܟܽܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ ܐܝܺܬ ܠܶܗ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ. ܩܘܽܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܒܝܬܐ ܕܐܚ̈ܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܝܺܬ ܠܳܟ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܫܰܦܝܺܪ ܝܳܨܶܦ ܐܰܢܬ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܬܦܰܢ ܥܰܠ ܗܳܢܺܘܢ ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܘܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܝܺܫܳܐܝܬ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܫܚܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ. ܛܠܝ̈ܡܶܐ ܘܰܛܪ̈ܺܝܕܶܐ. ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܡܚ̈ܝܺܠܐܶ. ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ. ܪ̈ܳܕܝܰܝ ܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܕܒܺܝܪ̈ܰܝ ܩܛܝܺܪܳܐܝܺܬ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐܶ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܦܘܽܪ̈ܣܺܝܢ ܬܒܰܝܰܐ. ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܡܰܝܬܝܽܘܬ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܩܰܪܒܝܢ. ܒܫܰܦܝܺܪܽܘܬ ܩܘܒܳܠܐܳ ܬܶܦܪܽܘܥ. ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܠܥܳܡܘܽܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܬܫܰܘܫܶܛ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܠܟܽܠܢܳܫ ܗܳܝ ܕܥܳܕܪܳܐ ܘܦܳܩܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢܬ. ܣܥܽܘܪ ܘܐܰܣܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܘܕܐܰܠܐܳ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

 

 ܒܝܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܢܬ ܐܝܺܬܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܘܽܪܩܳܢܳܐ. ܘܚܰܝܠܐܳ ܘܫܘܽܘܙܳܒܳܐ. ܘܰܩܢܶܐ ܐܰܢܬ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ. ܡܶܢܟܽܠ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܘܥܰܣܩܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܩܺܝ̈ܢܕܽܘܢܽܘ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܶܢܟܽܠ ܚܰܪܒܳܐ ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܒܪܳܢܳܐ. ܡܶܢܟܽܠ ܫܶܒܝܳܐ ܡܩܰܦܚܳܢܳܐ. ܡܶܢܟܽܠ ܐܰܫܝܺܕܽܘܬ ܕܡܳܐ ܕܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܡܶܢܟܽܠ ܩܛܝܺܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܠܕܶܚܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܟܰܕ ܠܥ̈ܕܳܬܳܟ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܟ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܘܶܙܒ ܐܰܢܬ ܘܰܠܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܕܰܒܰܪ ܐܰܢܬ. ܐܰܥܡܰܪ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܰܐܬܪܶܗ. ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܰܪܳܪܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

ܒܝܬܐ ܓܘܢܝܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦܠܐܳ ܚܕܳܐ ܛܰܥܝܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܐܳ ܐܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܝܺܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܠܐ ܐܶܢ ܒܝ̈ܺܫܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢ̈ܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ. ܟܳܪ̈ܘܙܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܘܣܳܥܪ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܠܐܶ. ܝܺܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܥܶܢܘܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒ̈ܬܽܘܠܐܶ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܬܓܡܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܩܰܪܶܒܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܝܺܕܝܺܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܘܝܰܬܝܺܪܳܐܝܺܬ ܠܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܠܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܡܰܥܡܳܕܳܢܐ ܝܽܘܚܰܢܢ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܦܶܛܪܳܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܰܠܢܰܨܺܝܚ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܣܳܗܕܳܝܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ. ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ. ܘܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܣܝܺܡ. ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܝܺܕ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

ܒܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ  ܚܰܣܝܳܐܝܺܬ ܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢܬ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܐܰܢܬ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܣܝܳܐܝܺܬ ܐܶܬܚܰܣܝܺܘ ܘܐܶܬܩܰܕܰܫܘ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܐܰܢܗܰܪܘ ܒܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܬܶܐܘܳܠܘܳܓܺܝܰܐ ܠܥ̈ܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܠܝܺܠܬܳܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܕܠܰܘ ܫܦܺܝܥܳܐܝܺܬ ܘܐܰܫܩܺܝܘ ܚܘܺܝܚܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܡܰܒܘܽܥܳܐ ܕܐܽܘܪ̈ܽܬܘܽܕܘܟܣܽܘ ܠܟܰܪܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܠܝܺܠܐܳ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܺܝܨܶܦܘ ܫܰܦܝܳܐܝܺܬ. ܘܩܰܝܶܡܘ ܡܫܰܪܪܳܐܝܺܬ ܠܥܕܺܬܳܟ ܕܰܩܢܰܝܬ ܒܰܕܡܶܗ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܣܘܽܢܶܗ̈ܕܽܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܬܺܐܒܠܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܠܗܳܝ ܟܝܺܬ ܢܝܺܩܺܝܳܝܬܳܐ ܘܰܠܗܳܝ ܩܽܘܣܛܰܢܛܝܺܢܽܘܦܳܘܠܠܝܺܣܳܝܬܳܐ ܘܰܠܗܳܝ ܐܶܦܶܣܳܝܬܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܒܚ̈ܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܫܠܝܺܚܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ. ܐܝܺܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܠܒܝܺܫ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ ܒܚܝܺܪܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܟܘܽܪܣܝܳܐ ܫܠܝܺܚܳܝܳܐ. ܩܠܝܺܡܺܝܣ ܗܰܘ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܫܠܝܺܚܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ. ܕܝܺܘܢܢܳܘܣܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܝܳܪܬܳܐ ܕܰܫܠܝܺܚܽܘܬܳܐ. ܝܽܘܠܝܺܘܳܣ ܗܰܘ ܪܝܺܫܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܕܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܐܰܬܢܰܐܣܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܕܥܶܗ ܚܙܳܐ ܠܰܫܡܰܝܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܰܣܺܝܠܝܘܣ ܗܰܘ ܣܶܒܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܐܶ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ ܫܪܳܪܳܐ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܘܰܓܪܝܺܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܥܬܝ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܐܝܺܘܰܐܢܺܝܣ ܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܩܘܽܪܺܝܠܳܘܣ ܗܰܘ ܡܰܓܕܠܐܳ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܺܝܘܣܩܳܘܪܳܘܣ ܗܰܘ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܛܝܺܡܰܬܶܐܘܳܣ ܗܰܘ ܡܒܰܚܢܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܰܡܟܰܗܢܳܢܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܗܰܘ ܡܰܪܓܳܐ ܣܰܓܺܝ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܘܡܰܟܪܶܙ ܟܽܠܫܳܥ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܐܳ ܦܽܘܠܳܓ. ܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܫܰܦܝܺܪ ܫܡܳܐ ܘܒܰܣܝܺܡ ܪܺܝܚܳܐ. ܐܰܢܬܝܺܡܳܘܣ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܟܣܽܘܪܺܝܳܘܣ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܦܶܛܪܳܘܣ ܗܰܘ ܕܐܶܣܬܳܐ ܦܠܰܫ ܘܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܓܢܰܒ ܡܛܰܫܝܳܐܝܺܬ. ܦܰܛܪܶܐ ܗܰܘ ܡܡܰܠܶܠ ܡ̈ܶܠܐܶ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܰܒܗܬܳܢܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܦܳܠܚ̈ܰܘܗܝ. ܝܘܽܠܝܰܢܶܐ ܗܰܘ ܡܗܺܝܪ ܒܛܘܽܟܳܣܳܐ ܕܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܰܘ ܒܽܘܪܕܥܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܽܘܪܬܘܽܕܘܟܣܝܳܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܩܪܺܝܢܰܢ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܰܘ ܕܰܒܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܘܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܨܰܒܶܬ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܐܰܦܪܶܝܡ ܗܰܘ ܡܦܰܫܩܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܝ̈ܺܫܶܐ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢܳܐ ܕܝܺܕܰܥܬܳܐ ܩܰܛܝܺܢܬܳܐ. ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܳܠܐ ܡܕܰܡܰܝ ܕܠܐܳ ܢܳܐܶܡ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܩܘܽܪܝܰܩܳܘܣ ܗܰܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܬܺܐܒܠܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܛܪܰܕ ܘܐܰܦܶܩ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܡܙܰܝܰܦܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܳܨܶܝܢܰܢ. ܡܰܪܩܳܘܣ ܗܰܘ ܕܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܚܰܩ. ܕܺܝܳܘܢܢܳܘܣܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܕܰܫܟ̈ܳܚܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܺܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܕܶܩ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܕܥܶܗ ܚܙܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܚܘܕܶܡܶܗ ܗܰܘ ܫܰܦܝܺܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܟܶܐ ܠܶܒܳܐ. ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܡܰܪܘܬܶܐ ܪܓܝܺܓܳܐ. ܐܰܚܳܐ ܚܰܟܝܺܡܳܐ. ܕܶܢܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒܝܺܒܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܙܰܗܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ. ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ. ܫܰܪܒܝܺܠ ܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪ ܚܰܝܳܠܐ. ܕܳܢܺܝܐܠ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܬܳܐܘܡܰܐ ܗܰܘ ܣܰܓܝܺ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ. ܣܰܪܓܺܝܣ ܗܰܘ ܣܰܘܩܳܐ ܬܺܐܒܠܳܝܳܐ. ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܕܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܕܺܝܩ. ܬܳܐܘܡܰܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܠܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܕܶܢܚܳܐ ܗܰܘ ܡܪܰܟܒܳܢܳܐ ܕܶܩ̈ܠܐܶ ܘܰܡܦܰܪܫܳܢܳܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ ܗܰܘ ܣܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܦܝܺܠܘܽܟܣܺܝܢܳܘܣ ܗܰܘ ܕܰܫܒܰܩ ܠܥܳܠܡܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܘܰܪܚܶܡ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܝܳܬܳܐ. ܩܘܽܪܝܰܩܳܘܣ ܗܰܘ ܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܒܗܬܳܢܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܕܟܶܐ ܠܶܒܳܐ ܘܰܪܚܺܝܡ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ ܗܰܘ ܡܪܰܟܒܳܢܳܐ ܕܩ̈ܳܠܐܶ ܘܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܳܪܶܗ ܐܘܽܣܝܳܐܝܺܬ. ܐܝܺܓܢܳܐܛܺܝܘܣ ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܕ ܘܐܰܠܘܶܬ ܠܡܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ. ܘܙܳܪܽܘܥܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܡܶܬܟܰܬܫܳܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܝܘܽܚܰܢܳܢ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܘܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܕܽܝܘܳܢܢܳܘܣܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܫܰܦܝܺܪ ܩܰܘܡܬܳܐ ܘܰܡܕܰܪܰܫ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܚܠܐܶ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܨܶܒܬܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܡܒܰܢܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܣܘܽܟ̈ܳܠܐܶ ܘܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܘܰܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦܠܰܢ ܟܰܕ ܡܶܬܕܟܰܪ ܠܰܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܡܢܳܬܳܐ ܘܦܶܣܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܀

ܒܝܬܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܡܶܛܠܽ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܕܒܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܝܺܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܒܣܰܪ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܬܕܟܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܥܒܶܕ ܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܬܢܺܝܚܘ. ܘܠܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܐܰܦܘ̣ܕܝܰܩ̈ܢܽܘ. ܘܠܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܠܐܰܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܟܝܺܬ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܠܥܳܠܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܚܙܰܩܘ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܕܘܽܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܡܶܢܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܬܰܫܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܘܦܶܣܳܐ ܕܰܡܛܳܬ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܡܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܓܒ̈ܰܝܟ. ܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܕܦܳܠܚ̈ܰܝܟ. ܘܰܒܡܰܥܡܪ̈ܶܐ ܛܘܽܒܬܳܢ̈ܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܥܕܥܕܺܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܳܟ. ܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ. ܥܰܠܐܳ ܘܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܰܙܶܥܩ ܬܠܝܺܬܳܐܝܺܬ. ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܩܘܪ̄. ܩܘܪ̄.

 

ܟܗܢܐ : ܬܠܝܬܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܐܶܬܕܰܟܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܡܶܢܰܢ ܫܰܢܝܺܘ. ܐܰܢܺܝܚ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܦܰܨܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܘܝܳܒܳܐ ܕܠܐܳ ܫܽܘܠܳܡ. ܘܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܣܳܥܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ. ܟܰܕ ܠܳܚܶܐ ܐܰܢܬ ܫܘܽܪ̈ܥܳܬܗܽܘܢ. ܘܠܐܳ ܥܳܐܶܠ ܐܰܢܬ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܙܰܟܳܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܶܠܐܳ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܘܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗ ܐܳܦ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ.

ܡܫܡ̄  : ܐܰܢܝܺܚ ܘܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܐܠܰܗܳܐ ܠܫܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܝܺܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܒܝܺܕܰܥܬܳܐ.

ܟܗܢܐ – ܓܗܢܬܐ : ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܫܺܘܪ̈ܥܳܬܰܢ ܕܰܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܰܥܒܳܕܳܐ ܠܓܰܠܝ̈ܬܳܐ ܘܰܠܟܰܣܝ̈ܬܳܐ ܕܠܳܟ ܓܰܠܝ̈ܳܢ.

ܬܠܝܬܐ

ܠܫܘܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܠܐܳ ܚܛܳܗ ܢܰܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ . ܘܟܰܢܶܫܰܝܢ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܰܓܒܰܝ̈ܟ. ܐܶܡܰܬܝ ܘܐܰܝܟܳܐ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܐܳ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܫܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܢܶܬܩܰܠܰܣ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܝܰܩܰܪ ܒܟܽܠ ܘܰܡܒܰܪܳܟܐ ܥܰܡ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܺܫܝܚܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫܡ̄  : ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܝܺܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܰܝ̈ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܡܰܝܺܢ

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܝܺܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ

ܟܗܢܐ : ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ

ܡܫ̈ܡ  : ܘܥܰܡ ܪܘܚܳܐ ܕܝܠܳܟ

ܟܗܢܐ : ܢܳܣܶܒ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܡܶܢ ܦܺܝܢܟܳܐ ܘܡܶܢ ܪܺܝܫ ܩܰܪܢܳܐ ܕܛܶܒܠܝܺܬܳܐ ܘܪܳܫܶܡ ܫܬܳܐ ܨܠܝܺܒ̈ܶܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܡܶܟܳܐ ܡܶܟܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܘܢܺܐܡܰܪ:

ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ♱ ܕܰܐܠܳܗܐ ܪܰܒܳܐ܀ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ♱ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ܀ ܥܰܡ ♱ ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

ܡܫ̈ܡ  :  ܩܬܘܠܝܩܝ ܐܰܘ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ.

ܩܬܘܠܝܩܝ ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

      ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܝܺܬ ܘܐܰܒܝܺܕܳܐ ܗܘܝܺܬ:

      ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܥܢܳܬ ܘܐܶܡܪܰܬ܀  

      ܘܰܙܪܺܝܩܳܐ ܗܘܝܺܬ ܘܰܡܒܰܕܪܳܐ:    

      ܢܦܰܩ ܪܳܥܝܺܝ ܒܰܒܥܳܬܝ ܘܐܶܫܟܚܰܢܝ܀  

      ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܛܰܥܢܰܢܝ ܣܳܡܰܢܝ:

      ܘܠܰܛܝܳܪܶܗ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܥܠܰܢܝ܀    

      ܣܕܰܪ ܩܕܳܡܰܝ ܦܳܬܘܽܪ ܚܰܝ̈ܶܐ:    

      ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܀   

      ܕܐܶܣܬܰܘܣܶܐ ܒܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ:

      ܐܶܢܳܐ ܘܝܰܠܕܰܝ̈ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ܀

      ܘܐܶܢܳܐ ܘܝܰܠܕܰܝ̈ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܘܽܡ: 

      ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܀

      ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܝܺܫܰܬ:

      ܒܪܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ     

      ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ: 

      ܒܪܝܺܟ ܐܝܺܩܳܪܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ܀    

ܡܫܡ̄  :

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ : ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ . ܢܶܫܬܘܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܘܛܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܳܗܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܠܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܕܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܘܬܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܶܢܫܰܢ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐܳ ܕܳܥܟܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܐܳ ܡܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܚܘܽܪܳܩܳܐ ܕܫܶܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܢܶܗܘܘܽܢ ܠܰܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܐܶܬܟܰܗܰܢܘ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܕܦܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܢܘܽܪܳܐ ܕܰܓܙܺܝܡܳܐ ܠܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ ܘܡܰܘܩܕܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐܳ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܪܘܽܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܳܗܢܘܽܬܳܐ ܘܙܰܗܝܘܽܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܫܰܝܢܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܘܒܘܽܛܳܠܐܳ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܫܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܀

ܨܠܘܽܬܳܗ̇ ܫܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ . ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܟܰܕ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܝܺܪ̈ܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܐܳ ܕܺܝܠܰܢ ܫܶܐܠܢܰܢ. ܘܬܘܽܒ ܡܶܢܶܗ ܫܳܐܠܝܺܢܰܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܟܝܺܬ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܀

ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܠܽ ܢܰܘܕܶܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܢܶܣܓܘܽܕ ܘܰܠܪܘܚܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ ܢܰܓܥܶܠ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܫܰܐܠ.

ܟܗܢܐ :

ܩܨܐ ܘܪܫܡ – ܕܩܨܝܐ ܕܒܪ ܨܠܝܒܝ :

ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܪܝܺܪܐܳܝܺܬ ܚܰܫ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܘܐܶܬܕܒܰܚ ܘܐܶܬܩܨܺܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܟܰܕ ܐܠܰܗܘܬܶܗ ܠܐܳ ܣܳܟ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܠܐܳ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܘܠܐܳ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܐܶܬܕܩܰܪ ♱ ܒܕܰܦܢܶܗ ܒܠܘܟܳܝܬܳܐ. ܘܰܪܕܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܐܶܬܦܰܠܦܰܠ ♱ ܒܗܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܠܳܦ ܚܛܝܺܬܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܺܝܬ ♱ ܒܪܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܐܶܬܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܘܐܶܬܚܰܝܕܰܬ ܠܦܰܓܪܶܗ ܘܐܰܦܢܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܣܶܡܳܠܳܝܳܐ ܠܝܰܡܝܺܢܳܝܳܐ ܘܫܰܝܶܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܶܗ ܘܚܰܝܶܕ ܘܐܰܠܘܶܬ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܘܠܐܳ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ. ܘܗܳܟܳܘܬ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܕܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ.

 

ܐܚܪܬܐ ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ

      ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܗܳܐ ܒܪܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܡܪܰܥܶܐ ܠܳܟ:  

      ܠܗܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܕܰܚܠܳܦܰܝ ܡܺܝܬ ܘܐܶܬܚܰܣܶܐ ܒܶܗ.

      ܗܳܢ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܣܰܒ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝ ܘܐܶܬܰܪܥܳܐ ܠܝܺ:  

      ܘܠܐܳ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܝܺ ܚܛܳܗ̈ܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

      ܗܳܐ ܕܡܶܗ ܐܰܫܺܝܕ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܘܪܩܳܢܝ܀

      ܘܒܳܥܶܐ ܚܠܳܦܰܝ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܘܽܬܝ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ.  

      ܟܡܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܠܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܢ ܬܳܩܶܠ ܐܰܢܬ:  

      ܚܢܳܢܳܟ ܢܳܬܰܥ ܛܳܒ ܡܶܢ ܛܘܪ̈ܶܐ ܕܰܬܩܺܝܠܝܺܢ ܠܳܟ܀ 

      ܚܽܘܪ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܘܽܪ ܒܰܥܠܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ: 

      ܕܣܰܓܝܺ ܪܰܒܳܐ ܥܠܳܬܳܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܐܳ.  

      ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܝܺܬ ܨܶܨ̈ܶܐ ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܣܒܰܠ ܚܰܒܺܝܒܳܟ.    

      ܣܳܦܩܺܝܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܪܰܥܘܽܢܳܟ ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܺܚܶܐ܀ 

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܐܰܫܠܶܡ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ:     

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܐܰܚܺܝ ܠܟܽܠܰܢ.   

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܐܪܳܙ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.  

      ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܪܳܡܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܽܘܣ ܟܽܠܰܢ܀  

ܨܠܘܬܐ

ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܕܩܰܪ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܒܕܰܦܢܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ♱. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܝܺܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ♱ . ܐܰܢܬ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܩܺܝܡܰܝܢ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ.

ܗܳܪܟܳܐ ܡܫܝܺܓ ܪܺܝܫ ܨܶܒܥ̈ܳܬܶܗ ܘܰܡܟܰܦܰܪ ܘܐܳܡܰܪ:

ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܡܰܪܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܺܫܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܘܡܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܕܡܶܢ ܐܠܳܦ ܐܠܰܦܝ̈ܺܢ ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܦܳܠܰܚܘ̈ܬܳܐ ܡܠܝ̈ܠܳܬܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ. ܗܰܘ ܕܰܠܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܠܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܳܟ ܡܩܰܕܶܫ ܐܰܢܬ ܘܰܡܫܰܡܠܐܶ. ܩܰܕܶܫ ܐܳܦ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܠܐܳ ܒܰܗܺܝܬ ܢܶܩܪܶܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܰܢܨܰܠܐܶ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ

ܡܫ̈ܡ  : ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܘܽܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܘܽܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܘܽܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܘܠܐܳ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐܳ ܦܰܨܳܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܝܺܫܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܘܚܰܝܠܐܳ ܘܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ. ܐܰܡܝܺܢ ܀

ܟܗܢܐ – ܬܠܝܬܐ

ܐܝܺܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܐܳ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܠܐܳ ܡܰܣܬܰܝܒܪܳܢܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܡܰܩܶܦ ܐܰܢܬ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ . ܗܫܐ.

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܝܺܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ

ܟܗܢܐ : ܫܠܳܡܳܐ

ܡܫ̈ܡ  : ܘܥܰܡ ܪܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ

ܡܫܡ̄  : ܡܺܢ ܩܕܳܡ ܢܣܺܝܒܘܽܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܝܺܫ̈ܶܐ ܘܰܐܠܗܳܝ̈ܶܐ ܕܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ.

ܡܫ̈ܡ  : ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܝܬܐ

ܠܳܟ ܐܰܪܟܶܢܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܣܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܬܝܺܪ̈ܶܐ. ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܘܩܰܕܶܫ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܘܐܰܫܘܳܢ ܠܡܶܫܬܰܘܬܳܦܽܘ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܚܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܫܝܺܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

ܡܫ̈ܡ  : ܐܰܡܺܝܢ

ܟܗܢܐ : ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ

ܡܫܡ̄  : ܘܥܰܡ ܪܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ

ܟܗܢܐ : ܢܳܣܶܒ ܒܝܰܡܝܺܢܶܗ ܒܘܽܪܟܬܳܐ ܡܶܢ ܟܳܣܳܐ ܘܡܶܢ ܦܝܺܢܟܳܐ ܘܡܶܢ ܪܺܝܫ ܛܶܒܠܝܺܬܳܐ ܘܪܳܫܶܡ ܨܠܝܺܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܘܐܳܡܰܪ:

 ܬܶܗܘܶܐ ♱ ܛܰܝܒܘܬܳܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܠܐܳ ܒܪܺܝܬܳܐ ♱ ܐܝܺܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܘܽܡܳܝܬܳܐ܀ ܣܓܝܺܕܬܳܐ ♱ ܘܫܳܘܝܰܬ ܒܐܘܽܣܺܝܰܐ ܥܰܡ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܫ̄ܡ  : ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܝܺܬܳܐ ܢܚܘܽܪ.

ܡܫ̈ܡ  : ܚܘܽܣ ܡܳܪܝܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܩܘܽܕܫ̈ܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܝܺܢ//**    

ܬܳܠܐܶ ܠܦܺܝܢܟܳܐ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܶܗ. ܟܶܢ ܠܟܳܣܳܐ ܟܰܕ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܬܪܶܝܢ ܟܪ̈ܽܘܟܝܶܐ ܘܚܰܕ ܨܠܝܺܒܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܨܠܝܺܒ̈ܶܐ ܘܚܰܕ ܟܪܽܘܟܝܳܐ.//

ܡܫܡ̄ : ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ܀ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܀

ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܫܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܝܺܬܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܐܰܡܝܺܢ ܀

ܟܗܢܐ : ܟܰܕ ܡܨܰܠܒ̈ܳܢ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܦܺܝܢܟܳܐ ܒܝܰܡܝܺܢܶܗ ܘܟܳܣܳܐ ܒܣܶܡܳܠܶܗ ܘܝܰܡܝܺܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܐܳ ܘܒܳܬܰܪ ܙܘܽܝܳܚܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܥܰܡܰܢ ܕܓܰܒܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ

ܡܫ̈ܡ : ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܥܰܡܰܢ ܕܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܝܰܩܝܺܪ̈ܶܐ ܕܰܩܢܘܡܶܗ.

ܡܫ̈ܡ : ܐܰܡܝܢ

ܟܗܢܐ :  ܚܰܕ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ. ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܘܰܕܗܳܘܶܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

ܡܫ̈ܡ : (ܐܳܡܪܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ)

ܩܠܐ : ܒܩ̄ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܝܣܘܢܳܝܗܝ

ܒܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܡܰܠܦܝܺܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܘܽܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܰܪ ܀

ܡ̈ܫܡ̄ : ܐܳܡܪܺܝܢ.

ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܶܣܰܒ ܚܘܣܳܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܦܘܪܩܳܢܳܟ ܦܳܪܘܩܰܢ. ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܡܳܪܝ ܩܰܕܝܺܫܰܬ. ܕܰܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܰܘܪܶܒ ܕܘܽܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܘܰܕܩܰܕܝ̈ܫܰܘܗܝ. ܘܰܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ  ܀

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܒܒܶܝܬ ܩܘܕܫܳܐ. ܘܰܡܙܰܝܚܝܺܢ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܕܒܝܺܚ ܩܘܽܕܡܰܝܢ. ܩܪܽܘܒܘ ܣܰܒܘ ܡܶܢܶܗ ܚܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܬܕܰܟܪܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܘܬܳܟ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܟܗܢܐ : ܡܟܰܣܶܐ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܢܳܚܶܬ ܠܰܩܕܳܡ ܦܳܬܘܽܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܣܳܐܶܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ – ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ – ܐܰܘ ܩܽܘܩܰܠܝܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܡܒܰܪܶܟ ܠܰܚܡܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܫܘܒܩܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܨܰܠܐܶ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܨܠܰܘ̈ܬܳܐ :

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܢܶܙܕܰܗܝ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܚܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

ܐܚܪܬܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܢܶܫܬܶܐ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܒܡܰܠܟܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ .

ܘܣܳܠܶܩ ܠܕܰܪܓܳܐ ܘܐܶܡܰܬܝ ܕܫܳܩܶܠ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܒܬܰܪܘܳܕܳܐ ܡܶܢ ܟܳܣܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܐܳܡܰܪ:

ܠܳܟ ܐܰܚܝܺܕ ܐܢܳܐ ܐܰܚܝܺܕ ܣܰܘܦ̈ܶܐ. ܠܳܟ ܗܽܘ ܠܒܺܝܟ ܐܢܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܥܘܽܡ̈ܩܶܐ. ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܒܦܽܘܡܝ ܣܳܐܶܡ ܐܢܳܐ. ܒܳܟ ܐܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܢܘܪܳܐ ܕܠܐܳ ܕܳܥܟܳܐ ܘܐܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ.

ܘܟܰܕ ܫܳܬܶܐ ܡܶܢ ܟܳܣܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܐܶܫܬܰܦܰܥ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܥܬܝܺܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܢܘܚܳܡܰܢ ܘܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܀

ܘܟܰܕ ܡܫܰܘܬܶܦ ܠܰܩܠܝܺܪ̈ܝܺܩܽܘ ܢܺܐܡܰܪ:

ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ 🙁 ܠܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ – ܐܰܘ: ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ ܐܰܢܛܘܢܺܝܣܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܢܰܟܦܳܐ. ܐܰܘ ܠܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ.) ܠܚܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ ܘܰܠܫܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܗܢܐ: ܗܢܳܐ ܛܳܥܶܢ ܦܺܝܢܟܳܐ ܒܐܝܺܕܶܗ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܒܐܝܺܕܶܗ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܘܟܳܪܶܟ ܥܰܠ ܣܶܡܳܠܶܗ ܡܶܢ ܦܢܝܺܬ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ

ܡܫܡ  : ܣܓܝܺܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕܳܪ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܟܗܢܐ : ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܢܶܚܽܘܬ ܚܘܣܳܝܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܥܬܝܺܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܢܘܚܳܡܶܗ ܘܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܠܥܶܠܡܺܝܢ.

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܝܺܢ

ܟܗܢܐ : ܦܫܘܽܛ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܝܰܡܝܢܳܟ ܗܳܝ ܠܐܳ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܪܶܟܳܝܗܝ ܠܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܳܓܘܕܰܝ̈ܟ: ܕܰܡܩܰܒܠܝܺܢ ܠܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܠܫܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܰܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

ܡܫ̈ܡ  : ܐܰܡܝܢ

ܟܗܢܐ :  ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܩܘܕܫ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܥܰܠ ܝܳܗܘܽܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܢܳܣܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܠܐܝܺ ܘܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

ܡܫ̈ܡ  : ܐܰܡܺܝܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܘܽܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܶܡܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܰܒܘܽܢ ܡܳܪܝ ܐܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܘܠܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ (ܦܠܢ) ܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܝܺܠ ܩܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܟܗܢܐ : ܗܳܦܶܟ ܥܰܠ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܶܟܰܠܢܰܢ ܘܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܐܶܫܬܝܺܢܰܢ. ܠܐܳ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܐܳ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܐܶܠܐܳ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ  ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܫ̈ܡ : ܠܳܟ ܬܶܒܪܽܘܟܝ ܘܬܶܣܓܘܽܕܝ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܠܰܫܡܳܟ ܢܰܘܕܶܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܝ̈ܬܶܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܩܒܝܺܪ̈ܶܐ . ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܘܝܰܬܝܪܳܐܝܺܬ ܡܩܰܒܠܝܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܟܗܢܐ : ܨܠܘܬܐ ܕܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ 

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܝܺܐܘܽܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܫܬܘܝܺܢܰܢ ܠܫܰܘܬܳܦܘܽܬ ܦܳܬܘܪܳܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܶܬܚܰܝܰܒ ܒܰܢܣܺܝܒܽܘܬ ܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܟܰܕ ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܢܶܫܟܰܚ ܡܢܳܬܳܐ ܘܝܳܪܬܘܽܬܳܐ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܫܡ   : ܐܰܡܺܝܢ

ܟܗܢܐ  : ܫܠܳܡܳܐ

ܡܫ̈ܡ   : ܘܥܰܡ ܪܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ

ܡܫܡ̄   : ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܣܺܝܒܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܕܐܶܬܝܺܗܶܒܘ. ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ.

ܡܫ̈ܡ   : ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ܀

ܟܗܢܐ  : ܬܠܝܬܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܦܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܰܢ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܐܰܪܟܶܢܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬܬ. ܚܽܘܢܰܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܰܡܝܺܢܳܐܝܺܬ ܢܫܰܒܚܳܟ. ܘܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܐܳ ܝܳܠܘܕܳܟ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ . ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܫ̈ܡ   : ܐܰܡܝܺܢ

ܟܗܢܐ  : 

ܚܘܬܡܐ

ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܪܩܳܘܣ ܫܰܠܶܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܬܝ̈ܩܳܬܳܐ:

ܘܰܒܗܰܘ ܠܶܠܝܳܐ ܟܠܐܳ ܠܣܰܟܝܺܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ.

ܬܰܡܳܢ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ ܕܝܺܬܝܺܩ̈ܰܐܣ ܘܟܽܠ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ:

ܘܰܫܪܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬܳܐ ܀

ܡܫ̈ܡ   : ܒܰܨܠܘܽܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ ܀

ܡܫ̈ܡ   : ܡܙܰܡܪܝܺܢ ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܫܰܘܬܳܦܘܬܳܐ.

 

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

      ܗܰܘ ܕܢܘܪ̈ܳܢܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܰܢܚܘܽܪܽܘܢ ܒܶܗ:   

      ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܚܳܙܶܝܬ ܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ܀   

      ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܐܶܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܝܳܩܕܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: 

      ܘܥܰܦܪܳܐ ܫܝܺܛܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܠܶܗ܀   

      ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܢܘܽܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ:    

      ܘܣܳܗܶܕ ܥܰܡܰܢ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

      ܗܳܠܶܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܒܥܘܒܳܗ̇ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܐ: 

      ܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ܀ 

      ܡܰܬܩܰܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ:

      ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܀   

      ܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܗܳܐ ܣܝܺܡ ܦܰܓܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ:

      ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܀   

      ܘܰܚܠܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܝܺܫ ܒܽܘܨܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܩܳܐܶܡ: 

      ܕܢܰܦܶܩ ܢܶܕܪܶܐ ܡܰܪ̈ܓܰܢܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܣܝܺܪ̈ܶܐ܀     

      ܐܠܶܘܽ ܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ:  

      ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܡܶܚܣܰܡ ܒܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܩܰܪܝܒܝܺܢ ܗܘܰܘ܀ 

      ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܩܶܒܥܰܬ ܩܰܝܣܳܐ ܕܬܶܨܠܘܽܒܝ ܠܰܒܪܳܐ:    

      ܬܰܡܳܢ ܝܺܥܳܐ ܗܰܘ ܐܝܠܳܢܳܐ ܕܐܰܘܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ܀  

      ܐܰܝܟܳܐ  ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܒܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܥܘ ܗܘܰܘ: 

      ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܬܘܽܒ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܐܝܺܣܚܳܩ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܗܘܰܘ܀ 

      ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܛܥܝܺܢ ܐܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܶܗ:     

      ܘܰܒܝܰܡܝܺܢܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܦܰܠܶܓ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

      ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܛܥܝܺܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ:   

      ܘܡܰܥܛܰܪ ܪܺܝܚܶܗ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢܶܗ ܀   

      ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.  

      ܘܰܒܠܶܫܳܢܶܗ ܛܥܺܝܢ ܠܰܩܠܝ̈ܕܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܠܰܗܳܐ܀  

      ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܐܳܣܰܪ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ:  

      ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܽܘ ܐܳܣܰܪ ܠܶܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀ 

      ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܐܢܳܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ :    

      ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܽܘ ܫܳܪܶܐ ܠܶܗ ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

      ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܘܒܚܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܠܝܺ ܚܘܽܣܳܝܳܐ:   

      ܘܰܠܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܽܒ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܢܗܶܐ ܕܘܟܪܳܢܳܐ܀

♱♱♱

 

ܚܘܬܡܐ ܕܬܘܪܓܡܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܫܘܺܝ ܠܰܢ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܐ ܗܽܘ ܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܰܓܢܽܘܢܶܗ ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܦܳܛܪ̈ܳܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܚܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܫܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܽܐܘܟܰܪܺܣܛܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܐܶܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܠܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܩܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܡܳܪܝ (ܦܠܳܢ) ܕܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܕܐܰܒܽܘܢ ܛܘܒܬܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܝܺܓܢܰܐܛܝܺܘܳܣ (ܦܠܳܢ) ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܐܰܢܛܝܺܘܟܺܝܰܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܚܰܣܝܳܐ ܕܝܺܠܰܢ ܕܰܒܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܕܝܺܠܟܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚ̈ܰܝܢ ܕܫܰܡܠܝܺܬܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

ܐܚܪܢܐ ܚܘܬܡܐ ܩܦܝܣܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܗܳܒܝܠ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܘܰܕܢܽܘܚ ܒܟܶܘܝܠܐܳ. ܘܕܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ ܘܕܺܐܠܝܳܐ ܒܟܰܪܡܠܐܳ. ܘܰܕܕܰܘܺܝܕ ܒܶܐܕܪܶܗ ܕܕܳܪܳܢ ܝܳܒܘܣܳܝܳܐ. ܘܫܳܡܘܢ̈ܐ ܕܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܘܕܫܳܐ. ܗܽܘ ܢܩܰܒܶܠ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܰܝܟܽܘܢ ܘܢܶܕܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܢܳܛܘܽܪܳܐ ܠܚܰܝܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܕܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܝܒܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܕܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܒܰܨܠܘܽܬ ܟܽܠܶܗ ܚܘܕܪܳܐ ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ ܠܡܶܪܰܢ ܘܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܘܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܥܡܐ – ܥܩܒܐ . ܠܐܳ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܀ ܐܰܘ : ܒܰܨܠܘܽܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܰܝܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ ܀

ܟܗܢܐ : ܣܳܐܶܡ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܚܰܝܠܐܳ ܘܥܳܒܶܕ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝܺܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܡܰܓܥܠܳܢܘܽܬܳܐ ܗܳܕܐ:

ܙܶܠܽܘܢ ♱ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܚܰܒܝ̈ܒܰܝܢ ܟܰܕ ܡܰܓܥܠܝܺܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܥܰܡ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܘܒܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܰܢܣܰܒܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܪ̈ܰܚܝܺܩܶܐ ܘܩܰܪ̈ܝܺܒܶܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ♱ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܛܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܝܺܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܕܗܺܝ ܬܚܰܣܶܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܕܥܰܢܝܺܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܒܕܳܐ ܡܺܚܝܠܐܳ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܬܚܢܶܢ ܘܐܶܬܥܰܕܰܪ ܒܥܘܕܪܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܙܶܠܘܢ ♱ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܬܽܘܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܐܰܢܬܘܢ ܘܰܥܠܰܝ ܨܰܠܰܘ.

ܘܡܶܬܓܗܶܢ ܩܕܳܡ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܐܳܡܰܪ ܨܠܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ:

ܩܘܪܒܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܠܐܰܟܰܘ̈ܗܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܘܰܠܩܰܕܝ̈ܫܰܘܗܝ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܝܰܬܝܺܪܳܐܝܺܬ ܠܗܰܘ ܕܰܚܠܰܦܳܘܗܝ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܩܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܘܣܳܠܶܩ ܠܕܰܪܓܳܐ ܘܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܒܦܰܓܪܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܨܠܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܰܕܠܐܳ ܢܫܰܡܶܫ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ:

ܦܽܘܡܳܟ ܡܳܪܝ ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ: ܕܟܽܠ ܕܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܘܐܶܢܳܐ  ܐܰܩܝܺܡܝܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܕܐܶܟܰܠܢܰܢ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܝܺܢܰܢ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܠܐܳ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܐܳ ܠܚܘܝܳܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܝܺ ܘܰܠܥܰܡܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܶܠܐܳ ܠܚܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܠܫܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܡܰܓܠܐܶ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܝܺܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܪܥܶܝܢܝ ܘܡܶܕܶܡ ܠܐܳ ܢܚܰܣܰܪ ܠܝܺ. ܘܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܘܫܢܳܐ ܢܶܫܪܶܝܢܝ ܘܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܺܝܚ̈ܶܐ ܢܕܰܒܪܰܢܝ. ܢܰܦܫܝ ܐܰܦܢܺܝ ܘܕܰܒܪܰܢܝ ܒܰܫܒܝ̈ܺܠܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܰܟ. ܐܳܦܶܢ ܐܰܗܰܠܶܟ ܒܢܰܚܠܰܝ̈ ܛ̈ܶܠܳܠܐܶ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܐܳ ܐܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܐܢܬܰ ܥܰܡܝ. ܫܰܒܛܳܟ ܘܚܽܘܛܪܳܟ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܝܰܐܘܢܝ. ܣܕܰܪܬ ܩܕܳܡܰܝ ܦܳܬܘܪܳܐ ܠܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܐܰܕܗܶܢܬ ܪܺܝܫܝ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܟܳܣܝ ܡܰܪܘܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܰܕܦܽܘܢܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ

ܕܐܶܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܀

ܘܰܡܟܰܦܰܪ ܠܦܺܝܢܟܳܐ ܒܰܓܡܘܪܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܐܶܢ ܐܝܺܬ ܗܰܕܳܡܳܐ ܕܦܳܫ: ܦܳܫ ܠܝܺܕܰܥܬܳܟ ܗܳܝ ܒܳܪܝܰܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܶܢ ܐܝܺܬ ܗܰܕܳܡܳܐ ܕܦܳܫ: ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܗܘܺܝ ܠܶܗ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܘܠܝܺ ܡܶܢ ܚܘܝܳܒܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

ܘܟܰܕ ܡܫܰܡܶܫ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܒܟܳܣܳܐ ܢܺܐܡܰܪ :

ܢܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܝܺܪܳܐ ܡܫܝܺܚܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܝ ܬܕܰܥܶܟ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܬܫܰܢܝ̈ܩܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ ܘܥܰܙܝ̈ܙܶܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ ܘܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܐܳ ܘܪܘܚܳܐ. ܩܪܺܝ ܘܐܰܩܝܺܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܟܳܣܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܡܳܢܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܘܗܝ ܥܠܰܝ ܟܳܣܳܐ ܕܦܘܪܩܳܢܳܐ ܐܶܩܰܒܶܠ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܩܪܶܐ ܘܢܶܕܪ̈ܰܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܝܰܩܝܺܪ ܗܽܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܰܘ̈ܗܝ. ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ ܐܢܳܐ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܕܐܰܡܬܳܟ. ܫܪܰܝܬ ܡܶܢܝ ܐܰܣܘܪ̈ܰܝ. ܠܳܟ ܐܶܕܰܒܰܚ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܫܘܒܚܳܐ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܩܪܶܐ. ܘܢܶܕܪ̈ܰܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܒܕܳܪܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܓܰܘܶܟܝ ܐܘܪܶܫܠܶܡ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܛܳܒܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܰܬܪܰܥ ܣܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܓܳܓܘܽܠܬܳܐ:

ܘܒܰܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢܶܗ ܦܰܝܶܓ  ܨܰܗܝܽܘܬܝ.

ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܦܪܰܩ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ:

ܒܕܶܒܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܛܰܠܶܩ ܚܰܫܰܝ̈ ܘܐܰܚܠܶܡ ܟܺܐܒ̈ܰܝ ܀

ܘܟܰܕ ܡܫܰܡܶܫ ܨܶܒܥ̈ܳܬܶܗ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܠܰܙܒܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ:

ܢܶܪ̈ܬܡܳܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܝ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܟ ܘܦܘܽܡܝ ܬܰܘܕܝ̈ܳܬܳܟ.

ܘܠܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ:

ܒܨ̈ܶܨܶܐ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܒܠܘܟܳܝܬܳܐ ܕܬܶܪܥܰܬ ܕܰܦܢܳܟ ܚܰܣܳܐ ܠܝܶ ܟܽܠ ܕܰܚܛܝܺܬ ܠܳܟ ܀

ܟܶܢ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܘܐܳܡܰܪ:

ܢܰܛܰܪܰܝܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܝܺܢ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܥܰܕܪܰܢܝ ܘܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܣܶܡܳܠܳܝ̈ܶܐ ܬܢܰܛܪܰܢܝ ܀

ܘܟܰܕ ܫܳܬܶܐ ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܕܡܰܡܰܙܰܓ: //**     ܥܝܳܕܳܐ ܪܕܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܢܺܐܫܕܘܢ ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܘܰܢܦܰܝܥܘܢܳܝܗܝ ܘܢܶܫܬܽܘܢ.//

ܢܶܪܘܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ ܘܡܶܢ ܢܰܚܠܳܟ ܒܰܣܝܺܡܳܐ ܬܰܫܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܒܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ ܗܽܘ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܛܰܪ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܟ ܘܙܰܕܺܝܩܘܬܳܟ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ ܠܐܳ ܬܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܢ ܪܶܓܠܐܳ ܥܰܫܝܺܢܬܳܐ ܘܐܝܺܕܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ ܠܐܳ ܬܙܺܝܥܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܢܳܦܠܝܺܢ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ: ܘܡܶܣܬܰܚܦܝܺܢ ܘܠܐܳ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ .

ܘܟܰܕ ܡܟܰܦܰܪ ܒܶܐܣܦܘܓܳܐ ܠܦܺܝܢܟܳܐ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܟܰܦܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܐܣܦܘܓܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܘܰܕܥܰܢܝ̈ܕܰܝ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܐܰܘ ܐܳܡܰܪ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ :

      ܟܰܦܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܣܦܽܘܓܳܐ:     ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝ.   

      ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܩܕܳܡܰܝܟ:    ܚܰܣܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀  

      ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ:     ܫܰܡܫܶܬ ܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

      ܐܰܫܘܳܢܝ ܕܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ: ܐܳܦ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܐܰܚܒܽܘܟ܀    

      ܐܶܫܰܡܫܡܳܟ ܡܳܪܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ:  ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ.     

      ܐܰܡܝܺܢܳܐܝܺܬ ܡܳܪܝ ܐܰܡܺܝܢ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ܀  

      ܚܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܣ ܚܰܢܳܢܳܐ:     ܘܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ.

      ܥܰܠ ܟܳܗܢܳܐ ܘܥܰܠ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:      ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܗܳܢ ܩܘܪܒܳܢܳܐ܀   

      ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܘܒܚܳܐ ܐܰܡܝܺܢܳܐ:      ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.

      ܘܠܝܺ ܚܰܛܳܝܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܢܚܰܣܶܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܀   

 

ܘܟܰܕ ܡܫܺܝܓ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܐܰܫܺܝܓܶܬ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܐܝ̈ܕܰܝ ܘܐܶܬܟܰܪܟܶܬ ܠܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܶܫܡܥ ܩܳܠܶܗ ܕܫܘܒܚܳܟ ܘܐܶܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܀

ܐܰܘ ܢܶܬܢܶܐ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܟܘ̄ ܟܽܠܶܗ:

ܕܽܘܢܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܢܳܐ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܝ ܗܰܠܟܶܬ. ܒܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܠܐܳ ܐܶܙܽܘܥ ܠܥܳܠܰܡ. ܒܚܘܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܰܣܳܢܝ. ܘܰܒܩܺܝ ܟܽܘܠܝ̈ܳܬܝ ܘܠܶܒܝ ܡܶܛܽܠ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܝ . ܘܗܰܠܟܶܬ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܝܶܬܒܶܬ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܡ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ܠܐܳ ܥܶܠܶܬ. ܣܢܺܝܬ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ ܠܐܳ ܝܶܬܒܶܬ. ܐܰܫܝܺܓܶܬ ܐܝ̈ܕܰܝ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܘܐܶܬܟܰܪܟܶܬ ܠܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܐܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܫܘܒܚܳܟ: ܘܐܶܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ. ܡܳܪܳܝܐ ܪܶܚܡܶܬ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ. ܘܐܰܬܪܳܐ ܕܡܰܫܪܝܶܗ ܕܫܽܘܒܚܳܟ. ܠܐܳ ܬܰܘܒܶܕܰܝܢܝ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܚܰܝ̈ܰܝ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܟܠܐܳ ܘܝܰܡܝܺܢܗܽܘܢ ܡܰܠܝܳܐ ܫܘܚܕܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܬܰܡܝܺܡܽܘܬܝ ܗܶܠܟܶܬ. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܪܶܓܠܝ ܩܳܡܰܬ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀

ܘܰܡܟܰܦܰܪ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܐܳܡܰܪ:

ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܝܺܩܳܪܳܐ. ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܝܺܩܳܪܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. ܫܩܽܘܠܘ ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܥܽܘܠܘ ܠܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܣܓܽܘܕܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܩܘܕܫܶܗ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܥܶܡ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ. ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܩܳܠܶܗ ܕܰܡܚܰܬܶܦ ܐܰܪ̈ܙܶܐ. ܘܬܰܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܪܰܩܶܕ ܐܶܢܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܶܓ̈ܠܐܶ. ܠܠܶܒܢܳܢ ܘܰܠܣܳܢܝܺܪ ܐܰܝܟ ܒܢ̈ܰܝ ܪܰܝܡܳܐ. ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܦܳܣܶܩ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܡܙܺܝܥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܩܕܶܫ. ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܐܰܝ̈ܠܳܠܳܬܳܐ ܘܰܡܥܰܩܰܪ ܥܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܒܗܰܝܟܠܶܗ ܟܠܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܡܘܠܐܳ ܐܰܗܦܶܟ. ܝܳܬܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܚܰܝܠܐܳ ܠܥܰܡܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܠܥܰܡܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܀

ܘܣܳܐܶܡ ܣܶܕܪܳܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܫܳܠܰܚ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ ܒܰܛܶܠ ܠܡܰܘܬܰܢ: ܘܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܣܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܩܰܒܶܠ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܐܶܢܘܢ ܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟ. ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܐܝܺܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܪ̈ܳܚܡܰܝܟ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܘܢ ܘܐܰܩܝܽܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܽܝܢܳܟ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܘܽܚܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܗܫܐ܀

ܩܠܐ: ܦܬܓ̄ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ

ܠܐܳ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܐܳ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܕܰܫܩܰܠܢܰܢ. ܐܶܠܐܳ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗ̄ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܀

ܡܶܢ ܢܰܚܠܳܟ ܒܰܣܝܺܡܳܐ ܬܰܫܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ

ܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܩܰܠܢܰܢ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܐܶܫܬܺܝܢܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܓܝܺܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܘܒܶܗ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܗ̄ ܘܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܗ̄ ܘܢܶܬܚܰܣܶܐ ܒܽܗܘܢ܀

ܡܢܥܠܡ : ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ ܕܰܦܪ̈ܰܣܝ ܚܽܘܦܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܩܰܒ̈ܶܠܝ ܡܶܢܳܟ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܐܳ ܢܶܬܩܰܦ̈ܣܳܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܙܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܕܦܰܓܪܳܟ ܙܰܝ̈ܰܚܝ ܀

ܥܛܪܐ :

ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܝܺܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܠܐܰܡܗ̈ܳܬܳܟ ܩܘܪܒܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ. ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܗܳܫܳܐ ܀

ܘܠܳܒܶܫ ܡܳܐܢ̈ܰܘܗܝ ܘܐܳܡܰܪ ܥܶܩܒܳܐ:

ܐܶܢ ܡܘܫܶܐ ܝܰܗܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܪܘܒܝܺܠ ܕܰܚܛܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܡܶܬܕܒܰܚ ܚܠܳܦܰܝܗܘܽܢ ܀

ܘܐܳܡܰܪ : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܽܘܢ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܀ ܘܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܘܣܳܓܶܕ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܓ̄ ܙܰܒܢ̈ܝܺܢ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢܶܗ ܘܐܳܡܰܪ:

ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܀ ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܳܬܘܪܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܀ ܦܘܽܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܪܽܘܢܘܣ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܡܳܪܶܗ ܀ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܫܶܩܠܶܬ ܡܶܢܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܝܺ ܠܚܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܐܶ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܕܠܚܡܐ

ܐ : ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܦܳܫܶܛ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܘܰܡܒܰܪܶܟ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܝ̈ܕܰܝ ܣܝܺܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܒ : ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܢܬ ܬܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܒܫܰܦܝܺܪܘܽܬ ܙܰܒܢܳܐ. ܦܫܽܘܛ ܡܳܪܝ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܗܳܝ ܠܐܳ ܡܰܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܒܰܪܶܟܳܝܗܝ ♱ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܙܝܳܢܬܳܟ ܘܣܰܒܥܳܟ ܘܒܘܽܪܟܬܳܟ ܘܡܰܠܝܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܣܒܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܠܬܘܪܣܳܝܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܘܰܠܚܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܠܰܙܘܳܕ̈ܶܐ ܕܐܘܪܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܠܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܓ : ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ: ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܰܓܶܢ ܥܰܠ ܒܘܽܪܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܢܒܰܪܟܺܝܗ̇ ♱ ܘܥܰܠ ܝܳܗܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܢܳܣܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܠܐܝܺܘ ܘܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܝܺܢ ܒܶܗ. ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

ܥܡܐ : ܐܡܝܢ ܀