ܛܟܣܐ ܕܣܕܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܘܡܝܘܢܐ

ܛܟܣܐ ܕܟܗܢ̈ܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܬܘܒ ܫܘܪܝܐ ܘܚܘܬܡܐ ܕܨܠܘܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܬܘܒ ܚܘܬܡ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܫܪܝܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ

ܬܘܒ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܥܠ ܒܘܪܟܬܐ ܕܠܚܡܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܠܚܡܐ

ܨܠܘܬܐ ܥܠ ܦܐܪ̈ܐ ܓܢܣܢܝ̈ܐ

 

ܛܟܣܐ ܕܟܗܢ̈ܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ :

ܬܫܒܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܡܨܰܒܬܳܢܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܟܘܽܡܪ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܐܰܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬܓܰܙܳܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܕܰܢܦܰܠܓܽܘܢ ܥܘܽܬܪ̈ܰܘܗܝ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܰܪܥܝܺܬܶܗ. ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܫܰܢܝܺ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܒܢܘܽܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܐܝܺܩܳܪܳܐ ܀

ܣܕܪܐ:  ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܝܺܠܰܢ. ܪܺܝܫܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܰܐܠܗܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܓܡܝܺܪܳܐܝܺܬ ܡܟܰܗܢܺܝܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ ܘܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐܝܺܬ ܟܰܗܢܽܘܟ. ܟܳܗܢܳܐܝܺܬ ܡܟܰܗܶܢ ܐܰܢܬ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܬܚܰܢܢܺܝܢܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܕܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܡܠܝܶܢܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܬܢܳܢ ܥܒܰܪܘ ܘܫܰܢܝܺܘ: ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܝܰܩܝܺܪ ܗܽܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܡܰܘܬܳܐ ܕܝܺܠܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܒܓܽܘܕ̈ܶܐ ܚܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܝܺܠܗܽܘܢ ܡܣܰܝܰܥ ܐܰܢܬ. ܠܐܳ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢ̈ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܣܰܩܘܽܒܠܳܝ̈ܶܐ ܚܰܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܨܒܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܝܰܩܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ. ܘܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܝܰܬܝܺܪ ܥܦܺܝܦ ܠܘܳܬܳܟ ܢܶܬܚܙܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܕܝܰܬܝܺܪ ܐܶܬܥܰܛܰܦܘ. ܐܶܣܛܠܐܳ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܢܶܬܥܰܛܦܘܽܢ. ܡܳܐ ܕܰܠܥܰܡ̈ܠܐܶ ܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܣܥܽܘܪ. ܗܰܒ ܘܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܛܘܽܒܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܥܦܺܝܦܽܘܬ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܗܳܝ ܕܝܳܪܬܝܺܢ ܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܘܙܶܒ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ. ܒܛ̈ܶܠܳܠܐܶ ܕܝܰܡܝܺܢܳܟ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܢܘܽܗܪܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܘܽܟܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܶܬܚܙܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܢܶܫܬܰܘܙܒܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܳܗܢܳܐܝܺܬ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ ܘܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܚܡܺܝ̈ܠܐܶ ܠܡܶܬܒܰܣܳܡܽܘ ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ. ܘܥܰܡ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ. ܘܥܰܡ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܘܥܰܡ ܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܡܩܰܪܒܝܺܢ: ܠܳܟ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܥܛܪܐ :

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܬܰܘܕܝܺܬܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܬܝܺܕ ܕܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܰܪܝܺܪ̈ܶܐ ܢܶܬܶܠ ܦܘܽܪ̈ܥܳܢܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܦܪܽܘܥ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܦܘܽܪ̈ܥܳܢܶܐ ܛܘܽܒܬܳܢ̈ܶܐ: ܕܥܰܡ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܫܰܢܝܺܘ. ܘܰܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝ. ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܘܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܢܟܰܗܢܽܘܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܢܶܕܒܚܽܘܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܩܕܡ̄: ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܢܺܝܚ ܘܒܰܝܰܐܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܝܟ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܣܰܒܪܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܟ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ ܘܠܐܳ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢ̈ܐ. ܡܫܝܺܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܥܬܝܺܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܶܛܠ ܢܘܚܳܡܰܢ. ܘܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ : ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܗܰܘ ܕܰܡܡܺܝܬ ܘܡܰܐܚܶܐ. ܘܡܰܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܡܰܣܶܩ. ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܰܘܕܶܐ. ܘܠܶܗ ܢܶܣܓܽܘܕ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܒܶܗ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܐܶܣ̈ܰܝ ܬܐܺܝܒܠ ܟܰܗܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܪܶܡܙܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܘܗ̈ܡܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܐ ܙܳܝܥܺܝܢ. ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐ ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܝܺܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܚܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܘܽܣ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܚܽܘܣ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܝܺܬܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܐ. ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ. ܠܐܳ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܘܢ. ܠܐܳ ܠܒܽܘܚܳܢܳܐ ܚܰܬܝܺܬܳܐ ܬܶܩܪܶܐ ܘܰܬܩܝܺܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܳ ܠܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܬܰܝܬܶܐ ܠܫܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ. ܐܶܠܐܳ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܘܢ ܡܫܰܝܢܳܐܝܺܬ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐܝܬ. ܚܽܘܪ ܒܗܽܘܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝܺܬ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܫܒܽܘܩ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܐܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܢܘܢܳܟ. ܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܣܡܳܟܳܟ. ܚܰܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ. ܘܠܰܢ ܫܰܟܶܢ ܫܘܠܳܡܳܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܝܳܐ ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܩܘܽܡ  ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܘܢܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀

ܥܛܪܐ : ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ. ܫܰܢܺܝܘ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܰܠܒܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܬܥܰܪܘ ܥܛܝܺ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܦܝܺܥܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܚܰܕܶܬ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ. ܒܪܶܡܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ. ܘܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫ̈ܬܳܐ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܡܬܘܽܡܳܝܽܘܬܳܟ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܐܚܪܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ : ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܒܰܛܶܠ ܠܡܰܘܬܰܢ. ܘܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܣܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

ܣܕܪܐ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܫܳܥܬܳܐ ܡܳܪܝ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢܬ ܒܫܘܠܳܡܗܽܘܢ ܕܙܰܒܢ̈ܐ. ܘܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܳܩܠܝܺܢ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܘܡܺܝܟܳܐܝܠ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܦܳܩܥܺܝܢ ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܘܡܶܨܛܰܪܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܚܳܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܛܳܫܶܐ ܣܰܗܪܳܐ ܘܥܳܡܛܝܺܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܘܡܶܬܓܕܶܕ ܢܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܡܶܫܬܝܺܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܢܳܝܕܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܓܰܠܬܳܐ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܬܘܺܗ ܘܒܽܘܗ. ܐܝܺܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ. ܘܰܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܦܳܣܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܠܐܳ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܡܶܛܠ ܕܛܳܒܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܘܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܝܺܢܰܢ. ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀

ܥܛܪܐ: ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܝ ܕܰܦܪܺܝܩܳܐ ܒܰܕܡܶܗ ܕܝܶܫܘܽܥ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܝ ܩܕܳܡ ܦܳܪܘܩܶܟܝ ܠܥܰܢܝ̈ܕܰܝܟܝ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܩܰܪܶܒܝ ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ. ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܟܽܘܪܶܟܝ ܕܐܰܣܝܪܳܐ ܒܶܗ ܪܶܚܡܬܶܟܝ ܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܐܳ ܒܓܽܘܫܡܳܐ. ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܰܢܛܰܟܶܣ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܰܐܘܘܢ̈ܐ ܕܰܢܛܝܺܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܐܰܣܶܩܝ ܫܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܦܰܪܩܶܟܝ ܘܠܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܘܰܠܪܘܚܗ ܚܰܝܳܐ ܕܩܰܕܫܶܟܝ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܬܘܒ ܫܘܪܝܐ ܘܚܘܬܡܐ ܕܨܠܘܬܐ

ܩܕܡ̄ :ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܳܝܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܟܰܕ ܢܶܫܠܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܐܶ ܐܝܺܡܳܡܳܝ̈ܐ. ܘܢܶܬܬܢܺܝ̈ܚܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܶܢ ܚܘܫܳܒ̈ܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܗܺܝܠܐܳܝܺܬ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ. ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܐܰܡܝܺܢ̈ܬܳܐ ܘܬܰܘܕܝ̈ܬܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܝ̈ܬܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܝܰܝܢ. ܘܝܳܨܘܦܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܬܰܢ. ܘܠܳܟ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܐܝܺܩܳܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܚܘܬܡܐ :

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܥܰܡ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܫܰܒܩܰܢ ܘܫܰܢܝܺ. ܢܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܢܘܗܪܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܝܟ. ܘܢܶܪܕܽܘܦ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܫܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܘܰܠܦܰܢܛܰܐܣܺܝ̈ܰܐܣ ܠܶܠܝ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܢܡܰܢܰܥ ܠܰܢ ܠܨܰܦܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ  ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܚܘܬܡܐ : ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܐܰܡܝܢ܀ ܡܳܪܰܢ ܒܛܰܝܒܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ. ܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫ̈ܡܫܳܬܰܢ ܘܰܥܢܺܝ ܠܰܡܚܺܝܠܘܬܰܢ ܕܩܳܪܝܳܐ ܠܳܟ. ܘܬܳܐ ܠܐܺܝܳܠܰܢ ܘܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ. ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ ܠܰܦܝܳܣܳܟ. ܘܬܟܰܫ̈ܦܳܬܰܢ ܠܐܺܝܩܳܪܳܟ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗܒ̈ܳܬܳܟ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ. ܢܶܐܬܝ̈ܳܢ ܘܢܰܐܓ̈ܢܳܢ ܘܰܢܩܰܘ̈ܝܳܢ ܘܢܶܫܬܰܟ̈ܢܳܢ ܘܢܶܫܬܰܦ̈ܥܳܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܚܺܝܠܘܬܰܢ. ܘܥܰܠ ܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܘܗܦܟ ܘܐܡܪ : ܚܬܺܝܡܺܝܢ ܘܡܰܓܥܠܝܺܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܟܽܠܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܰܐ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܕܒܰܚܢܳܢܳܗ̇ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܟܽܠܰܢ ܕܠܐܳ ܢܶܟܝܳܢ. ܡܶܢ ܚܶܡܬܗܽܘܢ ܒܝܺܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܢ ܚܣܳܡܗܘܢ ܕܺܫܐܕ̈ܶܐ ܘܰܕܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܡܶܢ ܫܘܠܛܳܢ̈ܐ ܛܳܠܘܡ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܓܶܕ̈ܫܶܐ ܡܫܺܝܡܳܢ̈ܐ. ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܡܰܚܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܡܣܰܓܦܺܝܢ. ܢܶܬܦܪܶܩ ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܘܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܐܶܡܳܐ ܥܛܝܺܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܒܚܝܺܠ ܬܽܘܩܦܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܬܢܰܛܰܪ ܘܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܘܢ ܡܳܪܝ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܝܺܚ̈ܐ. ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܬܳܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܝܺܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܒܰܨܠܘܽܬ ܟܽܠܶܗ ܚܽܘܕܪܳܐ ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܢܛܰܪܘ ܦܘܽܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܨܠܘܽܬܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܛܘܽܒܬܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܝܺܓܢܰܐܛܝܺܘܣ ܕܰܒܪܺܝܫܰܢ ܩܳܐܶܡ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܘܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀ ܐܠܰܗܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܘܰܢܚܰܣܶܐ. ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܐܶܬܛܰܝܰܒ ܥܰܡܰܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܢܚܰܣܶܐ ܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܟܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓ̈ܝܐܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀ ܫܡܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܩܕܳܡ ܒܐܝܺܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܝ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܝܢ ܀

ܕܣܘܬܪܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ

ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ  ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܐܰܦܢܳܐ ܠܠܶܒܰܢ ܡܰܪܳܚܳܐ ܘܡܳܪܽܘܕܳܐ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܐܳ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܪܰܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܢ ܠܫܶܠܝܳܐ ܘܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܛܘܽܦܣܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܠܰܢ ܕܫܘܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܕܰܢܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܨܰܦܪ̈ܳܝܶܐ ܘܐܝܺܡܳܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܗܳܫܐ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܚܘܬܡܐ :

ܥܝܺܪܳܐ ܕܠܐܳ ܢܳܐܶܡ ܘܢܳܛܘܽܪܳܐ ܕܠܐܳ  ܕܳܡܶܟ. ܛܰܪ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܡܶܢ ܕܺܐܒܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܘܰܛܪܽܘܕܺܝܘܗܝ ܠܐܰܪܝܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܟ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܪܗܛܝܺܘܗܝ ܠܐܰܓܽܘܢܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܘܬܳܐ. ܘܰܢܡܰܢܰܥ ܠܐܰܘܘܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܘܳܨܳܐ ܘܰܦܨܝܺܚܽܘܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ . ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܕܚܘܬܡܐ : ܨܠܝܺܒܳܐ ܣܓܝܺܕܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܕܚܺܝܠܐܳ ܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܫܽܘܪܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܘܰܢܣܰܬܰܪ ܠܰܢ. ܒܐܝܺܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܶܠܝܳܐ ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܒܛܰܗܪܳܐ. ܘܒܰܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܠܝܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܒܬܪ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ

ܐܰܥܝܺܪ ܡܳܪܝ ܠܕܰܡܟܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܛܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܥܝܺܪܽܘܬܳܟ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܐܳ ܕܳܡܶܟ. ܘܐܰܚܳܐ ܡܺܝܬܘܽܬܰܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܕܚܒܳܠܐܳ. ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐܳ ܡܳܐܶܬ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܟܶܢܫ̈ܐ ܫܒܺܝܚ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܝܟ ܢܫܰܒܚܳܟ. ܡܫܰܒܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ.

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܡܥܝܪܢܐ :

ܐܰܪܝܺܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܰܢ ܠܝܽܘܩܪܳܐ ܫܶܢܬܳܢܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܠܥܰܒܽܘܛܳܐ ܥܰܡܛܳܢܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܪܶܛܢܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܘܽܚܳܢܳܝܬܳܐ ܢܶܬܛܰܝܰܒ. ܕܰܘܺܝܕܳܐܝܺܬ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܬܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܡܥܝܪܢܐ :

ܠܐܝܺܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܘܡܰܢ ܕܰܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܢܶܬܥܗܰܕ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܥܰܡ ܕܰܘܝܺܕ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ  ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܩܳܡܶܬ ܕܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܡܰܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܢ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܒܝܢܬ ܬܫܡܫ̈ܬܐ :

ܚܰܠܶܛ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܩܺܝ̈ܢܳܬܰܢ ܥܰܡ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܠܐܳ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ. ܪܺܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܝܺܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܘܫܪܰܟܐ܀  ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܕܩܕܡ ܡܘܪܒܐ ܕܠܠܝܐ :

ܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܠܰܗܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܨܒܰܝܬ ܘܐܶܬܝܺܠܶܕܬ ܡܶܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ ܢܫܰܡܠܐܶ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܘܢܶܬܚܢܶܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܢܶܬܥܰܕܰܪ ܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܗ̇. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܰܝܟ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܡܪ̈ܘܡܐ:

ܚܰܟܶܡ ܠܰܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܠܰܗܢ ܚܰܟܝܺܡ ܒܟܽܠ ܘܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܡܩܰܒܠܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܝܺܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܘܽܡܳܝܬܳܐ. ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܰܬ ܛܘܒ̈ܶܐ. ܗܕܺܝܪܰܬ ܒܩ̈ܳܠܐܶ. ܫܒܺܝܚܰܬ ܒܩܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܚܘܬܡܐ:

ܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܕܰܒܠܶܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܘܰܕܥܶܕܳܢ̈ܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܐܳ ܕܳܡܶܟ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܟܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܰܡܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܚܰܝܠܝܺܢܰܢ. ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܢܶܫܟܰܚ. ܠܰܡܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܀

ܕܚܘܬܡܐ : ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܰܢ. ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ. ܘܦܳܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܡܰܐܓܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܰܠܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܕܗܺܝ ܬܣܰܬܰܪܝ ܘܰܬܢܰܛܰܪܝ ܠܰܢ. ܒܐܝܺܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܶܠܝܳܐ ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܒܛܰܗܪܳܐ. ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܀

ܕܨܦܪܐ: ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ :

ܐܰܙܠܶܓ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܚܽܘܒܳܟ. ܘܢܶܬܬܰܒܪܰܩ ܒܨܶܡܚ̈ܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܘܢܶܬܢܰܗܰܪ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܫܽܘܟܳܢ̈ܰܝܟ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܗܳܫܐ ܀

ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܡܛܰܠܩܳܢܳܐ ܕܚܶܫܘܟܳܐ. ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܘܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܪܺܝ ܒܰܢ ܕܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܘܛܰܠܶܩ ܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܘܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܙܰܠܝܺܩ̈ܶܐ ܫܒܺܝܚ̈ܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܝܟ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܕܐܠܗܝ ܐܠܗܝ : ܪܘܽܣ ܡܳܪܝ ܛܰܠܐܳ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܥܰܠ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܨܰܗܝ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܕܺܝܒܶܫ̈ܝ ܒܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܓܠܝ̈ܙܳܢ. ܘܐܰܡܛܰܪ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܳܟ. ܘܡܶܛܪ̈ܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܶܐ ܕܒܰܣܝܺܡܘܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܐܠܳܟ ܛܰܠܐܰ ܗܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܡܣܰܟܝܳܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ ܢܫܰܒܚ̈ܳܢܳܟ. ܗܳܫܐ ܀

ܕܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ : ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ. ܘܰܫܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܡܬܰܚܬ ܘܛܘܽܪ̈ܶܐ ܕܛܦܚܬ. ܘܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܥܒ̈ܰܕܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܛܰܟܶܣܬ. ܘܐܝܺܡܳܡ̈ܶܐ ܕܰܢܗܰܪܘ ܒܳܟ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܣܒܰܪܬܳܟ. ܘܽܟܠܗܽܘܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܦܶܢܝ̈ܬܳܗ̇. ܘܟܽܠ ܬܘܽܩܳܢܝ̈ܢ ܕܰܥܠܶܝܗ̇. ܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܀

ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ : ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܙܳܕܩܳܐ ܘܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܢܫܰܒܰܚ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܦܬܰܚ ܩܕܳܡ ܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܕܐܶܚܰܕܢܳܝܗܝ ܒܰܥܒ̈ܳܕܐܶ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ. ܘܰܒܡܶܢ̈ܶܐ ܥܣܺܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܢܶܩܥܶܐ ܬܰܘܕܝ̈ܬܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ. ܗܳܫܐ.

ܕܡܘܪܒܐ ܢܦܫܝ: ܡܰܘܪܶܒ ܠܡܰܟܝ̈ܟܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܢܛܝܺܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܶܬܢܰܒܺܝ ܚܰܙܩܺܝܐܠ ܢܒܺܝܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܬܰܪܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ ܘܠܐܳ ܢܶܬܦܬܰܚ. ܐܶܠܐܳ ܐܶܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܒܰܠܚܘܕܰܘܗܝ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܕܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܳܕܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ ܒܰܐܠܳܗܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ. ܕܚܳܪ ܒܡܰܟܝܺܟܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܫܰܦܠܐܳ ܘܪܰܡܪܡܶܗ. ܗܳܫܳܐ܀

ܕܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ : ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܠܶܗ ܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐ ܠܶܗ ܡܪܰܡܪܡܝܺܢ. ܘܬܶܐܓܡ̈ܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܗ ܡܰܘܕܶܝܢ. ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܬܰܘܕܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܡܝ̈ܢܳܬܳܐ ܠܶܗ ܢܶܦܪܽܘܫ. ܘܥܰܡ ܩܺܝܬܳܪܘܕܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܘܝܺܕ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܕܛܘܒܝܗܘܢ : ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܐܰܒܽܘܟ ܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܐܘܽܪܥܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܪ̈ܺܝܩܳܢ ܘܕܰܟܝ̈ܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܘܠܫ̈ܶܐ ܘܡܽܘܡ̈ܶܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܢܦܽܘܫ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܰܕ ܡܛܰܒܥܺܝܢܰܢ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܝܰܩܝܺܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܚܰܛܦܝܺܢ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܠܐܘܽܪܥܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ. ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ. ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܟ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܐܳ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܚܘܬܡܐ : ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܦܩܰܕ ܠܚܶܫܘܟܳܐ ܘܫܰܢܺܝ. ܘܰܪܡܰܙ ܠܐܝܺܡܳܡܳܐ ܘܐܶܬܚܙܺܝ. ܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܢܶܪܗܛܝܺܘܗܝ ܠܐܝܺܡܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܳܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܀

ܕܚܘܬܡܐ : ܣܓܺܝܕ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܫܳܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܦܳܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܡܰܐܓܶܢ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܕܡܰܠܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܕܗܺܝ ܬܣܰܬܰܪܝ ܘܰܬܢܰܛܰܪܝ ܠܰܢ. ܒܐܝܺܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܶܠܝܳܐ . ܘܫܰܪܟܐ܀

ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ :

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܒܬܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ :

ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡܶܬܦܰܢܝܳܢܘܽܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܨܳܐܬܳܐ ܘܡܽܘܡ̈ܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܦܝܺܪ̈ܰܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ . ܗܳܫܳܐ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܚܘܬܡܐ : ܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܟ ܒܪܳܐ ܣܓܝܺܕܳܐ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦ̈ܰܘܗܝ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܥܒܶܕ ܠܰܢ ܗܰܝ̈ܟܠܐܶ ܘܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܠܰܥܡܘܪܝܳܐ ܕܐܝܺܩܳܪܳܟ. ܘܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܗܳܫܳܐ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܚܘܬܡܐ : ܫܰܝܢܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ. ܘܚܽܘܒܳܟ ܡܪܰܥܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܘܰܢܣܰܬܰܪ ܠܰܢ. ܒܐܝܺܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܶܠܝܳܐ. ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝ ܬܫܡܫܬܐ : ܐܰܢܝܺܚ ܡܳܪܝ ܒܥܺܕܬܳܟ ܡܟܰܠܰܠܬܳܐ. ܘܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܪܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܠܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܦܝܺܪ̈ܰܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܡܰܘܕܝܳܢ̈ܐ ܒܚܝܺܪ̈ܶܐ ܘܐܰܬܠܝ̈ܛܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܥܰܡ ܕܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܠܟܶܢܫܰܢ ܒܰܪܶܟ ܘܢܰܛܰܪ ܘܣܰܬܰܪ. ܘܰܠܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܕܩܕܡ ܚܘܬܡܐ : ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܘܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܒܰܥܳܝ̈ܐܶ ܘܰܡܦܝܺܣܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܰܨܠܳܘ̈ܳܬܗܘܢ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܐܰܥܒܰܪ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܟ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ.

ܕܚܘܬܡܐ : ܫܰܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܪܘܚܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܘܰܢܣܰܬܰܪ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

ܕܬܫܥܫܥܝ̈ܢ

ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܡܙܡܘܪܐ

 ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܒܰܡ̈ܛܰܐܠܐܶ ܢܰܗܝܺܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܰܥܡܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܶܝܢ ܒܥܽܘܒ̈ܶܐ ܡܫܰܒܚ̈ܶܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܘܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܫܐ܀

ܕܩܕܡ ܚܘܬܡܐ :

ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡܢܰܛܰܪ ܐܰܢܬ. ܘܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܐܰܢܬ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܒܪܳܬ ܘܒܳܪܝܳܐ ܪܰܒܘܽܬܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܶܣܰܩܝ ܠܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ܀

ܕܚܘܬܡܐ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܚܰܣܶܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܘܪܶܬ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܓܢܽܘܢܶܗ ܘܡܰܠܟܘܬܶܗ. ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܘܣܳܓ̈ܽܘܕܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܘܥܰܠ ܬܘܽܟܠܳܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ. ܗܽܘ ܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܢܩܺܝܫ ܗܘܳܐ ܡܰܫܟܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܛܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܘܝܳܪܗܽܘܢ ܘܰܒܘܣܳܡܗܽܘܢ ܘܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܐܶܡܳܐ ܥܛܝܺܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܬܘܒ ܚܘܬܡ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܫܪܝܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ. ܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܬܳܐ ܠܐܺܝܳܠܰܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܡܩܦ ܘܐܡܪ: ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ. ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܠܰܦܝܳܣܳܟ. ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܠܐܝܺܩܳܪܳܟ. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܘܰܚܢܳܢܳܟ. ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܘܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܟ. ܚܽܘܒܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܟ. ܝܰܡܝܺܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܘܢܰܓ̈ܢܳܢ ܘܰܢܩܰܘ̈ܝܳܢ ܘܢܶܫܬܰܦ̈ܥܳܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܚܺܝܠܘܽܬܰܢ. ܘܥܰܠ ܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܪܡܫܐ :(ܘܪܳܫܶܡ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝ̈ܺܒܶܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܚܰܕ ܡܶܟܳܐ ܘܚܰܕ ܡܶܟܳܐ ܘܐܳܡܰܪ) :

ܚܬܝܺܡܝܺܢ +  + ܘܡܰܓܥܠܝܺܢ+ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܕܒܰܚܬܳܡܳܗ̇ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܕܠܐܳ ܢܶܟܝܳܢ . ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܒܝܺܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܣܳܡܗܽܘܢ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܕܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܠܐܳ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܫܘܽܠܛܳܢ̈ܶܐ ܛܳܠܘܽܡ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܰܝܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܝܺܕܳܐ ܩܛܝܺܪܳܝܬܳܐ ܘܡܶܢ ܪܶܓܠܐܳ ܢܘܽܟܪܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܡܣܰܓܦܝܺܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܢܶܬܦܪܶܩ ܘܢܶܫܬܰܘܰܙܒ. ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܐܶܡܳܐ ܥܛܝܺܦܰܬ ܙܳܟܘܽܬܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܘܽܡ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ + ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܬܢܰܛܰܪ ܘܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ. ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܡܳܪܝ ܦܠܳܢ. ܘܒܰܨܠܘܽܬ ܟܽܠܶܗ ܚܘܽܕܪܳܐ ܘܰܟܢܘܽܫܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܢܛܰܪܘ ܦܘܽܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܛܘܽܒܬܳܢܳܐ ܕܰܒܪ̈ܺܝܫܰܝܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܝܳܡ. ܘܕܝܺܠܟܽܘܢ + ܪ̈ܰܒܳܢܰܝ ܘܐܰܚܰܝ̈ ܕܫܰܡܠܝܺܬܽܘܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

ܘܡܠܘܬ ܘܐܡܪ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܐܶܬܛܰܝܰܒ ܥܰܡܰܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܢܚܰܣܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ

ܘܬܘܒ : ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܬܰܚܽܘܒ̈ܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܐܰܡܺܝܢ.

ܘܟܕ ܡܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܕܢܚܐ ܘܐܡܪ:

ܐܠܰܗܳܐ ܢܒܰܪܶܟ( ܢܶܥܒܶܕ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝ̈ܒܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܬܶܫܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܘܪܳܒܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ ܕܣܘܬܪܐ : ܨܠܝܺܒܳܐ ܣܓܝܺܕܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܚܺܝܠܐܳ ܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܫܘܽܪܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ. ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܒܛܰܗܪܳܐ. ܒܟܽܠܫܳܥ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܒܝܺܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܀

ܕܠܠܝܐ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܐ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܢܰܓܶܢ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܗܳܝ ܕܡܰܠܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܕܗܺܝ ܬܢܰܛܰܪܝ ܠܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܕܨܦܪܐ : ܣܓܝܺܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܫܳܡܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܦܳܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ. ܘܡܰܓܶܢ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܗܳܝ ܕܡܰܠܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܘܗܺܝ ܬܢܰܛܰܪܝ ܠܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ : ܫܰܝܢܳܟ ܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ. ܘܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܢܰܛܰܪ ܟܽܠ. ܘܚܘܽܒܳܟ ܡܪܰܥܶܐ ܟܽܠ. ܘܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܰܨܝܰܬ ܟܽܠ. ܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܰܬܢܰܛܰܪܝ ܠܰܢ ܘܣܰܬܰܪܝ ܠܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ : ܫܰܝܢܶܗ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܣܓܝܺܕܳܐ. ܘܡܰܓܢܳܢܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ. ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܰܬܢܰܛܰܪܝ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܕܬܫܥܫܥܝ̈ܢ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܚܰܣܶܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܘܪܶܬ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܓܢܽܘܢܶܗ ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.  ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܘܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܘܥܰܠ ܬܘܽܟܠܳܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܽܘ ܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܝܺܠܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܛܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܝܳܪܗܽܘܢ ܘܒܽܘܣܳܡܗܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܐܶܡܳܐ ܥܛܝܺܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܘܽܡ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܬܘܒ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܥܠ ܒܘܪܟܬܐ ܕܠܚܡܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܳܫܶܛ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܘܰܢܒܰܪܶܟ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܝ̈ܕܰܝ ܣܝܺܡ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܒܣܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܢܬ ܬܘܽܪܣܳܝܳܐ ܠܥ̈ܰܒܕܰܝܟ ܒܫܰܦܝܺܪܘܽܬ ܙܰܒܢܳܐ. ܦܫܽܘܛ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܗܳܝ ܠܐܳ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܪܶܟܳܝܗܝ+ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܙܝܳܢܬܳܟ ܘܣܰܒܥܳܟ ܘܒܽܘܪܟܬܳܟ ܘܡܰܠܝܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܣܒܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ. ܠܬܘܽܪܣܳܝܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܠܰܙܘ̈ܳܕܶܐ ܕܐܘܽܪܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܘܽܩܒܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀

ܚܰܝܠܐܳ ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܰܓܶܢ ܥܰܠ ܒܘܽܪܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܢܒܰܪܶܟܝܗ̇. ܘܥܰܠ ܝܳܗܘܽܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܥܰܠ ܢܳܣܽܘܒܶܝ̈ܗ̇. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܠܐܰܝܺܘ ܘܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܠܚܡܐ

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܙܝܳܢܬܳܟ ܘܣܰܒܥܳܟ ܘܒܘܽܪܟܬܳܟ ܘܡܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܛܰܝܶܒܬ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܘܽܕܰܝ̈ܟ. ܘܫܰܪܬܰܚܳܝܗܝ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܘܠܐܳ ܡܳܫܬܰܪ̈ܝܳܢ. ܟܰܕ ܚܳܐܶܣ ܐܰܢܬ ܘܡܶܬܪܰܚܰܡ ܐܰܢܬ. ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܓܒܝܺܠܬܳܐ ܕܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ+ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܐܚܪܬܐ ܥܠ ܬܘܣܦܬܐ ܕܐܬܝܐ ܠܦܬܘܪܐ:

ܐܰܘܣܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ ܥܰܠ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܀

ܘܒܬܪ ܡܐܟܘܠܬܐ ܢܐܡܪ ܫܘܒܚ̈ܐ ܗܠܝܢ :

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܙܳܢܰܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܬܰܪܣܺܝ ܠܰܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܣܰܒܰܥ ܠܰܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܕܝܺܠܶܗ ܚܳܐܶܝܢܰܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗܘ ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܕܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܢܐܡܪ :

ܦܘܽܠܚܳܢܳܐ ܘܦܳܬܘܽܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܟܰܠܢܰܢ. ܘܡܶܢܶܗ ܐܶܣܬܰܒܥܢܰܢ. ܢܫܰܪܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܕܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܢܒܰܪܟܝܺܘܗܝ. ܘܰܢܒܰܪܶܟ ܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܝܺܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܟܢܝܺܫܳܐܝܺܬ ܘܓܰܘܳܢܳܐܝܺܬ ܐܠܰܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܥܒܶܕ ܐܶܢܽܝܢ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܦܳܬܘܽܪܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܘܬܘܒ :

ܢܶܣܓܶܐ ܘܢܶܬܝܰܬܰܪ. ܘܰܢܩܰܘܶܐ ܘܠܐܳ ܢܶܚܣܰܪ. ܒܰܨܠܘܽܬ ܟܽܠ ܕܫܳܦܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܘܬܘܒ :

ܥܰܠ ܬܰܘܬܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܒܰܩܢܰܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܘܡܩܦ :

ܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ. ܘܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝܺܬ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܬܚܢܶܢ. ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܀

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܟܰܠܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܶܗ ܐܶܣܬܰܒܰܥܘ ܣܳܓ̈ܘܽܕܰܘܗܝ. ܘܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܰܢ. ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܝܺܢܰܢ ܛܰܝܒܘܽܬܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܨܠܘܬܐ ܥܠ ܦܐܪ̈ܐ ܓܢܣܢܝ̈ܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܒܚܶܟܡܬܳܟ. ܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܟܽܠ ܫܘܽܚܠܳܦ̈ܶܐ ܐܳܕܫܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܠܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܒܰܪܶܟ ܒܝܰܡܝܺܢܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܛܘܽܝܳܒ̈ܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܕܐܳܕ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܥܒܶܕ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܬܘܽܪ̈ܣܳܝܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܠܚܘܽܠܡܳܢ̈ܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܡܝܢ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܥܰܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܢܒܰܪܶܟ.  ܘܥܰܠ ܡܰܝܬܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܐܳܟܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܠܐܝܺ ܘܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗܽܘܢ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܨܠܘܬܐ ܥܠ ܦܛܝܚ̈ܐ ܘܗܢܕܘܝ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ :

ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܳ ܓܫܺܝܡܳܐ ܕܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܶܬܓܰܫܰܡܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܕܠܐܳ ܓܫܽܘܡ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܶܣܰܩܝ ܠܳܟ. ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܥܠ ܚܡܪܐ :

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܕܰܡܒܰܪܶܟ ܫܶܩܝܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܢܶܥܒܕܝܺܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܫܶܩܝܰܢ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܥܒܶܕ ܒܰܢ ܚܰܕܘܽܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܘܽܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܫܬܝܺܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕܳܬܐܝܺܬ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܒܳܗܳܝܬܳܐ ܘܠܐܳ ܗܘܽܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܢܰܫܩܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܙܺܝܥ ܠܕܶܚܠܬܶܗ. ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܫܟܺܝܪܬܳܐ ܘܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܰܦܩܳܐ. ܢܫܰܪܬܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܡܙܳܓܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܘܽܪܟܬܳܐ ܘܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܢܒܰܪܶܟ. ܘܥܰܠ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܦܳܠܚ̈ܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܫܳܬܽܘܝ̈ܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܠܐܝܺ ܘܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܶܗ. ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܰܒܳܐ +  ܐܰܡܝܺܢ. ܘܕܰܒܪܳܐ + ܐܰܡܺܝܢ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ + ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܝܢ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܥܠ ܟܣܐ ܕܡܝ̈ܐ :

ܡܒܰܪܟܝܺܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

ܫܠܶܡܘ ܫܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܫܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܰܒܥܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܛܰܟܣܳܐܝܬ ܕܠܐܳ ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܣܟܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ ܕܰܣܒܝܺܪܝܺܢܳܐ ܕܰܟܬܝܺܒ ܫܢܰܬ 1468 ܕܡܳܪܰܢ ܒܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝܢ ܘܥܠ ܢܘܣܟܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܳܡܺܝܕ ܕܛܳܒ ܒܚܺܝܪ ܘܥܰܬܝܺܪ ܕܰܟܬܝܺܒ ܫܢܰܬ 1568 ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ  ܘܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܛܘܟܳܣܶܗ ܘܰܚܬܳܡܶܗ ܘܬܽܘܪܳܨܶܗ.