ܬܚܘܡܐ ܕܥܕܬܐ

ܬܚܘܡܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ

ܕܐܫܬܪܪ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܕܪܡܣܘܩ

ܡܢ ܓ – ܙ ܐܝܠܘܠ ܕܐܨܨܐ

ܐܬܬܥܒܪ ܡܢ ܣܪܩܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ

ܒܝܕ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܩܠܝܡܝܣ ܐܘܓܝܢ ܩܦܠܢ

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܐܡܝܪܟܐ ܠܘܣ ܐܢܔܠܘܣ

ܚܕ ܕܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܒܚ

 

ܥܘܬܕܐ

ܥܕܬܐ ܣܘܪܚܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܫܡܐ ܗ݈ܘ ܪܘܫܡܝܐ ܕܥܕܬܢ ܩܕܝܫܬܐ܉ ܡܬܒܝܬܝܐ ܓܝܪ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܛܠ ܕܒܗܿ ܫܬܐܣ ܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܫܠܝܚܝܐ ܫܢܬ ܠܙ ܡ܆ ܘܒܗܿ ܐܬܩܪܝܘ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܩܕܡܐܝܬ ܡܫܝܚܝ̈ܐ (ܦܪܟ ܝܐ: ܟܘ). ܘܥܕܬܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܳܝ ܕܫܪܪܬ݀ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܘܠܗ̇ ܦܪܤܬ݀ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܥܠܡܐ܆ ܘܒܛܟܣܝ̈ܗ̇ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܚܫܚܬ݀܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܫܢܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܕܛܘܒܢܝܬܐ ܝܠܕܬܗ ܘܕܫܠܝܚ̈ܐ ܓܒܝ̈ܐ. ܘܟܳܢܫܐ ܥܕܬܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܐܠܗܐ ܗ݈ܘ ܕܐܬܒܤܪ܉ ܘܦܪܩܗ ܠܥܠܡܐ܉ ܘܒܐܒܘܗܝ ܘܒܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ܉ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܂ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܆ ܘܕܠܡ ܥܠ ܫܬܐܤܬܐ ܒܰܢܝܳܐ ܥܕܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܘܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܘܕܬܠܡܝܕ̈ܐ ܓܒܝ̈ܐ ܘܡܫܠܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܘܦܘܣܩܢ̈ܐ ܕܣܘܢܗܕ̈ܘ ܩܕ̈ܝܫܬܐ܂ ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܘܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܡܥܠܝܬܐ܆ ܘܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܪܙܢܝܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

ܡܕܒܪܝܢ ܓܝܪ ܠܣܘܥܪ̈ܢܝܗ̇ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܗܢܘܢ ܕܐܓܥܠܘ ܠܗܘܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܫܘܠܛܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܿ܆ ܠܫܘܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ܆ ܘܕܢܬܚܫܚܘܢ ܒܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܟܠܗܿ ܡܠܦܢܘܬܐ ܘܡܙܕܕܩܢܘܬܐ ܘܩܘܕܫܐ܉ ܘܢܛܘܪܘܬܐ ܕܐܪ̈ܙܝܗܿ ܩܕ̈ܝܫܐ܂ ܘܡܘܠܝ ܟܐܢܘܬܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܓܘܢܐܝܬ.

ܕ݁ܺܝܢܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ

ܡܠܘܐܐ ܐ:

ܥܕܬܐ ܓܝܪ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܂ ܥܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇: ܚܕܐ܆ ܩܕܝܫܬܐ܂ ܩܬܘܠܝܩܝ܆ ܘܫܠܝܚܝܬܐ܆ ܫܬܐܣ ܠܟܘܪܣܝܗܿ ܫܠܝܚܐ ܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝ ܕܣܘܪܝܐ ܫܢܬ 37 ܡ. ܒܝܬ ܡܩܡܗ ܕܝܢ ܝܘܡܢ ܒܕܪܡܤܘܩ ܐܝܬܘܗܝ ܕܣܘܪܝܰܐ.

ܡܠܘܐܐ ܒ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܪܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܥܕܬܐ ܘܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܝܠܗܿ ܩܕܝܫܬܐ܂ ܘܕܘܩܐ ܓܘܢܝܐ ܕܚܐܪ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ ܕܝܠܗܿ ܘܡܕܒܪ̈ܢܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܓ:

ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܒܪܝܫܢܘܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ: ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ ܘܢܡܘܣܝܐ ܘܕܘܒܪܝܐ ܥܠܝܐ܆ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܕ:

ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ:

ܐ – ܕܕܪܡܣܘܩ܆ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܕܪܡܣܘܩ܆ ܘܐܘܚܕܢܗܿ: ܕܪܡܤܘܩ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗ̇.

ܒ – ܕܚܡܨ ܘܕܚܡܬ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗܝܢ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܚܡܨ܉ ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܚܡܨ ܘܚܡܬ ܘܛܪܛܘܣ.

ܓ – ܕܚܠܒ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܚܠܒ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗ̇. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܚܠܒ ܘܐܕܠܒ ܘܩܠܘܢܝܩܝ (ܪܩܗ̈) ܘܠܐܘܕܩܝܐ.

ܕ – ܕܓܙܪܬܐ ܘܦܪܬ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܚܰܣܰܟܰܐ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܚܤܟܐ ܘܕܝܪܐܠܙܘܪ.

ܗ – ܕܒܝܪܘܬ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܒܝܪܘܬ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܒܝܪܘܬ.

ܘ – ܕܛܘܪܠܒܢܢ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܒܘܫܪܝܶܐ܆ ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܛܘܪܠܒܢܢ ܘܛܪܝܦܘܠܝܣ.

ܙ – ܕܙܰܚܠܵܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܙܰܚܠܵܐ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܙܰܚܠܐ ܘܒܩܐܥ.

ܚ – ܕܒܓܕܕ ܘܒܰܨܪܰܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗ̇ ܒܳܓܕܳܕ݂. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܒܓܕܕ ܘܒܨܪܰܐ.

ܛ- ܕܡܘܨܠ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗ̇: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܡܘܨܠ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܡܘܨܠ ܘܫܝܓܪ (ܣܢܓܐܪ) ܘܒܟܕܝܕܳܐ (ܩܪܗܩܘܫ) ܘܡܕ̈ܝܢܬܐ ܓܪ̈ܒܚܬܐ: ܚܕܝܒ (ܐܪܒܝܠ) ܘܬܡܝܡ (ܟܪܟܘܟ) ܘܒܝܬ ܓܪܡܝ (ܣܠܝܡܐܢܝܶܐ).

ܝ – ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܒܪܛܠܠܐ ܘܒܥܫܝܩܰܐ ܘܒܚܙܐܢܝ ܘܥܩܪܐ ܘܡܝܪܓܝ.

ܝܐ – ܕܡܪܕܐ (ܡܪܕܝܢ) ܘܢܩܦܝ̈ܬܗ̇: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܡܪܕܝܢ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܩܠܬ ܘܡܕܝܢܬ ܐܡܝܕ (ܕܝܐܪܒܟܪ).

ܝܒ – ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܡܕܝܕ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܒܝܬ ܙܒܕܝ (ܐܙܟ) ܘܢܨܝܒܝܢ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܗܿ.

ܝܓ – ܕܐܕܝܡܢ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗܿ܂ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗ̇ ܐܕܝܡܢ. ܘܐܘܚܕܢܗܿ: ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܐܕܝܡܢ ܘܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܟܪܒܘܛ ܘܐܠ ܥܙܝܙ ܘܡܝܠܝܛܝܢܝ ܘܐܘܪܗܝ.

ܝܕ – ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ (ܐܣܛܢܒܘܠ)܆ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܐܤܛܢܒܘܠ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܐܤܛܢܒܘܠ ܘܐܢܩܘܪܐ (ܐܢܩܪܰܐ).

ܝܗ – ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗ̇܆ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܐܘܚܕܢܗ̇ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܩܕ̈ܫܐ ܘܦܠܫܬ ܘܝܘܪܕܢܢ.

ܝܘ – ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܐܡܝܪܟܐ ܓܪܒܝܝܬܐ܂ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܢܝܓܪܙܝ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܐܡܝܪܟܐ ܓܪܒܝܝܬܐ.

ܝܙ – ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܐܡܝܪܟܐ ܓܪܒܝܬܐ܂ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܠܘܣ ܐܢܓܠܘܣ. ܘܐܘܚܕܢܗܿ: ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܐܡܝܪܟܐ ܓܪܒܚܬܐ.

ܝܚ – ܕܟܢܕܐ܆ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܡܘܢܬܪܝܰܠ. ܘܐܘܚܕܢܗܿ܆ ܟܢܕܐ.

ܝܛ – ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܕܐܡܝܪܟܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܡܰܠܢܟܰܪܰܐ܂ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܢܝܘܝܘܪܟ ܘܐܘܚܕܢܗܿ: ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܕܐܡܝܪܟܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܘܕܟܢܕܐ.

ܟ – ܕܒܪܐܙܝܠ܂ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܣܐܢ ܦܰܘܠܘ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܒܪܐܙܝܠ.

ܟܐ · ܐܪܓܢܬܝܢ܆ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܠܳܐ ܦ݁ܠܰܛܰܐ ܒܘܝܢܣ ܐܝܪܝܣ ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܐܪܓܢܬܝܢ.

ܟܒ – ܕܣܘܝܕ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܣܟܢܕܢܦܝܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܣܘܕܪܬܠܝܐ – ܣܘܝܕ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܣܘܝܕ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܣܟܢܕܢܦܝܐ.

ܟܓ – ܕܣܘܝܕ܂ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܣܘܕܪܬܠܝܐ – ܣܘܝܕ. ܘܐܘܚܕܢܗܿ ܣܘܝܕ. ܟܕ – ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ܉ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܠܘܤܪ ܗܳܠܢܕܐ ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܡܠܟܘܬܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ.

ܟܗ – ܕܐܠܡܰܢܝܰܐ܆ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒ̣ܰܪܒܘܪܓ ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܐܬܪܐ ܕܰܐܠܡܰܢܝܰܐ.

ܟܘ – ܕܒܠܓܝܟܐ ܘܕܦܪܢܣܐ܆ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܒܪܘܟܣܶܠ ܒܠܓܝܟܐ ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܒܠܓܝܟܐ ܘܦܪܢܣܐ ܘܠܘܟ݂ܣܰܡܒܘܪܓ.

ܟܙ – ܕܣܘܝܣܪܳܐ ܘܢܰܡܣܰܐ܆ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܣܘܝܣܪܐ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܣܘܝܣܪܳܐ ܘܢܰܡܣܰܐ.

ܟܚ – ܕܰܐܘܣܬܪܰܠܝܰܐ ܘܢܝܘܙܺܝܠܰܢܕܰܐ܉ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗ̇ ܣܝܕܢܝ. ܘܐܘܚܕܢܗܿ ܐܘܣܬܪܰܠܝܰܐ ܘܢܝܘܙܝܠܰܢܕܰܐ.

ܟܛ – ܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܡܚܝܕ̈ܬܐ܂ ܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܠܳܢܕܳܢ܂ ܘܐܘܚܕܢܗ̇ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܡܚܝܕ̈ܬܐ ܕܰܒܪܺܝܛܰܢܝܰܐ.

ܠ – ܕܟܢܥܢܝ̈ܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗܿ ܓܢܟܐܦܢܡ – ܟܺܝܪܰܠܰܐ ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܟܢܥܢܝ̈ܐ ܕܒܗܢܕܘ.

ܠܐ – ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܒܝܬ ܡܩܡܗ̇ ܡܘܰܐܬܘܪܰܐ. ܘܐܘܚܕܢܗ̇: ܟܠܗܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܗܢܕܘ.

ܡܠܘܐܐ ܗ: ܕܝܪ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܘܥܕ̈ܬܐ ܘܡܫܬܐܣ̈ܬܐ ܘܟܢܘܫ̈ܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ ܕܠܐ ܣܝܡ̈ܢ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܣܘܪ̈ܚܬܐ ܕܪ̈ܫܝܡܢ ܠܥܠ ܒܡܠܘܐܐ ܕ̄ ܢܩܝܦܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗܝܢ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܬܪܝܨܐܝܬ.

ܦܤܘܩܐ ܩܕܡܝܐ

ܕܪ̈ܓܐ ܟܗܢ̈ܝܐ

ܡܠܘܐܐ ܘ:

ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܕܪ̈ܓܐ ܟܗܢ̈ܝܐ܆ ܘܐܝܬܝܗܘܢ: ܐܦܣܩܘܦܘܬܐ: ܩܫܝܫܘܬܐ܃ ܘܡܫܡܫܢܘܬܐ. ܘܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܩܡ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܡܢ܆ ܐܩܡ̈ܐ ܕܝܠܗܿ: ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܘܡܦܪܝܢܘܬܐ ܘܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ (ܐܝܟܐ ܕܫܡ ܚܣܝܐ ܐܘ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܬܕܟܪ ܒܬܚܘܡܐ ܗܢܐ܆ ܡܐܪܙ ܐܦ ܥܠ ܐܦܣܩܘܦܐ) ܩܫܝܫܘܬܐ ܕܝܢ܆ ܐܩܡ̈ܐ ܕܝܠܗܿ: ܟܘܪܝܘܬܐ ܘܩܫܝܫܘܬܐ. ܘܡܫܡܫܢܘܬܐ ܬܘܒ܆ ܛܟܣ̈ܝܗܿ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ: ܐܪܟܕܝܩܘܢ܆ ܐܘܢܓܠܝܐ܄ ܐܦܘܕܝܩܢܐ܆ ܩܪܘܝܐ܉ ܘܡܙܡܪܢܐ.

ܡܠܘܐܐ ܙ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܬܚܠܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܟܘܡܪܐ ܕܰܓܰܒܶܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܡܢ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܡܥܠܝ̈ܐ ܡܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܘܡܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪ̈ܘܦܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܝܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ܂ ܘܡܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܘܪܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܢܛܘܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܘܓܡܵܛܳܐ ܕܝܠܗ̇ ܩܕ̈ܝܫܬܐ ܘܡܫܠܡܢ̈ܘܬܗܿ ܫܠܝܚܝ̈ܬܐ ܘܐܒܗܝ̈ܬܐ܆ ܘܪܡܙܐ ܕܚܕܳܝܘܬܗ̇ ܘܡܡܬܠܢܐ ܕܡܡܠܠ ܒܫܡܗܿ ܒܟܠܗܘܢ ܡܩܡ̈ܐ. ܘܡܕܒܪܢܐ ܓܰܘܳܢܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗ̇ ܘܕܘܩܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ܉ ܘܐܒܐ ܓܰܘܳܢܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܘܪ̈ܚܐ ܕܒܟܠܗܿ ܬܒܝܠ ܕܠܗ ܙܕܩ ܕܢܫܬܡܥܘܢ ܘܠܝܐܝܬ: ܡܦܪܝܢܐ ܟܝܬ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܬܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܡܢ ܣܟܗ. ܘܒܥܶܕܳܢ ܡܬܬܩܝܡܢܘܬܗ ܡܫܬܡܗ: (ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ… ܘܡܬܬܠܘܬ ܠܗ ܫܡܐ ܩܢܘܡܝܐ ܕܝܠܗ). ܘܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܬܐ ܡܬܟܪܙ ܫܡܗ ܒܥܕܢ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܕܝܕ̈ܝܥܢ ܩܕܡ ܫܡܗ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ܂ ܒܗܢܕܘ ܕܝܢ ܡܬܟܪܙ ܩܕܡ ܫܡܗ ܕܡܦܪܝܢܐ܆ ܘܡܬܟܢܐ «ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܟܘܡܪܐ ܪܒܐ ܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ… ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗܿ ܬܒܝܠ».

ܡܠܘܐܐ ܚ:

ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ: ܒܕܪܓܗ ܡܰܢ ܒܬܪ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܗܳܘܶܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܚܬܐ ܘܡܬܓܒܐ ܡܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܒܐܘܚܕܢ ܟܘܪܤܝܐ ܕܡܦܪܝܢܘܬܐ ܣܝܡܝܢ ܠܚܘܕ. ܘܠܗ ܙܕܩ ܕܢܫܬܡܥܘܢ ܘܳܠܝܳܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡܫ̈ܢܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܡܢ ܣܳܟܗ ܕܒܡܪ̈ܥܝܬܐ ܣܘܪ̈ܚܬܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܗܢܕܘ ܐܢܘܢ. ܘܒܥܕܢ ܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܡܫܬܡܗ «ܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ… ܘܡܬܬܠܘܬ ܠܗ ܫܡܗ ܩܢܘܡܝܐ» ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܒܗܢܕܘ ܡܬܟܪܙ ܫܡܗ ܒܥܕܢ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܕܝܕ̈ܝܥܢ ܒܬܪ ܫܡܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܩܕܡ ܫܡܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ. ܘܗܟܘܬ ܙܕܩ ܕܢܬܕܟܪ ܫܡܗ ܒܟܠ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܒܗܿ ܡܬܛܝܒ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܐ ܘܬܫܡܫ̈ܬܐ. ܘܡܬܟܢܐ: «ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܰܠܰܢܒܰܪܳܐ».

ܡܠܘܐܐ ܛ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ (ܚܣܝܐ): ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܬܚܠܘܦ̈ܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ. ܩܪܐ ܠܗ ܠܓܒܝܘܬܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ܆ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܘܡܬܓܒܐ ܠܗ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ ܕܡܓܙܝܐ ܡܢ ܚܣܝܐ܆ ܘܒܬܪ ܫܠܡܘܬܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܉ ܡܬܬܣܪܚ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ. ܘܠܗ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܫܬܡܥ ܘܠܡܫܒܠܢܘܬܗ. ܘܠܗ ܠܚܣܝܐ ܙܕܩ ܕܢܫܬܡܥܘܢ: ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡܫ̈ܢܐ ܘܟܠ ܡܐ ܕܡܪܥܝܬܗ ܡܢ ܣܟܗܿ. ܘܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܡܬܟܪܙ ܫܡܗ ܒܬܪ ܫܡܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܡܬܟܢܐ: «ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܐܒܘܢ ܙܗܝܐ ܡܪܝ… (ܐܘ ܡܪܘܬܗ ܕܐܒܘܢ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ… ܐܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܗ݈ܘ)».

ܡܠܘܐܐ ܝ:

ܟܗܢܐ: ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܠܐܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܡܫ܉ ܘܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܥܕܬܐ ܕܠܗ ܐܬܬܓܥܠܰܬ݀ ܡܕܒܪ܆ ܬܚܝܬ ܚܘܪܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܘܡܫܒܠܢܘܬܗ.

ܡܠܘܐܐ ܝܐ:

ܡܫܡܫܢܐ: ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܠܟܗܢܐ ܡܥܕܪ ܒܫܘܡܠܝ ܬܫܡܫܬܐ ܕܛܟ̈ܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ.

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ

ܡܠܘܐܐ ܝܒ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܪܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܝܠܗܿ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܓܰܘܳܢܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܕܘܒܪ̈ܝܐ ܕܝܠܗ̇. ܘܕܘܩܐ ܐܦ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ ܘܕܘܒܪ̈ܝܐ ܘܡܡܘܢܝ̈ܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܘܡܫܪܪ ܠܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܐܬܪ̈ܢܝܐ ܕܝܠܗܝܢ܆ ܘܒܩܪ ܕ̈ܦܐ ܕܚܘܫܒܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܘܫܘܝܘܬܗܘܢ.

ܡܠܘܐܐ ܝܓ:

ܩܪܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܛܠ ܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܝܕ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܬܪܝܫܢ ܠܝܬܒ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܪܪ ܠܦܘܣܩܢܝ̈ܗ̇ ܘܠܗܘܢ ܡܘܕܥ.

ܡܠܘܐܐ ܝܗ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܣܪܚ ܠܡܦܪܝܢܐ ܘܠܚܣ̈ܝܐ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܡܬܓܒܝܢ܆ ܘܡܩܕܫ ܠܡܘܪܘܢ܆ ܘܒܗܠܝܢ ܬܫܡ̈ܫܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܒܒܨܝܪܘ ܬܪܝܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܠܗ ܢܥܕܪܘܢ ܕܢܩܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܡܫܪܪ ܩܕܝܫܘܬܗ ܠܓܒܝܘܬܐ ܕܚܣ̈ܝܐ ܕܒܐܘܚܕܢ ܟܘܪܤܝܐ ܕܡܦܪܝܢܘܬܐ ܤܝܡܝܢ܆ ܟܕ ܠܚܣ̈ܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܟܢܥܢ̈ܝܐ ܘܟܢܘܫ̈ܬܐ ܕܤܒܪܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܥܕ̈ܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ܆ ܡܣܪܚ ܙܕܩܐܝܬ. ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܠܫܪܟܐ ܕܚܣ̈ܝܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܗܢܕܘ ܡܣܪܚ ܟܕ ܤܢܝܩܘܬܐ ܩܪܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܝܘ:

ܐ – ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܫܪܪ ܠܟܠܗܘܢ ܙܢ̈ܝ ܐܘܝܘܬܐ ܘܐܫܛܪ̈ܐ ܘܕܝܬܩ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܘܢܰܡܩ̈ܐ ܘܐܓܪ̈ܬܐ ܕܐܤܝܪܝܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ.

ܒ – ܩܕܝܫܘܬܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܥܒܕ ܠܐܣܪ̈ܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܕܥܡ ܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܡܘܬܒ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܐܬܪ̈ܢܝܐ ܟܝܬ ܘܩܠܝܡܝ̈ܐ ܘܒܝܢܝ ܐܡܘ̈ܬܐ܂ ܘܡܬܚܡ ܐܝܟܢܘܬ ܐܣܪ̈ܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܡܫܕܪ̈ܐ ܘܘܰܟܝ̈ܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܢܫܕܪ ܕܠܗ ܢܡܬܠܘܢ ܟܪ ܕܡܬܒܥܝܐ܂ ܠܦܘܬ ܡܫܒܠܢܘܬܗ.

ܡܠܘܐܐ ܝܙ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܫܕܪ ܠܩܠܝܪܘܣ ܒܘܠܝ̈ܬܐ ܥܕ̈ܬܢܝܬܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܬܐ ܘܐܣܪ̈ܐ ܬܒܝܠܝ̈ܐ ܘܫܪܟܐ.

ܡܠܘܐܐ ܝܚ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܩܝܡ ܠܩܠܝܪܝܩܝܐ ܐܝܟ ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܒܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܡܓܙܝ̈ܢ ܐܘ ܕܚܕ̈ܬܬܢ܆ ܟܕ ܡܘܕܥ ܠܫܘܠܛܢ̈ܐ ܡܕ̈ܝܢܝܐ ܕܰܥܢܶܝܢ ܒܗܕܐ ܘܐܦ ܡܘܕܥ ܠܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܝܛ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܟܕ ܡܬܛܝܒ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ܂ ܥܠ ܟܘܪܤܝܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܝܬܒ܉ ܘܒܬܪܗ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܝܬܒ܆ ܟܢ ܚܣܝ̈ܐ ܕܠܗ ܠܘܶܝܢ ܠܦܘܬ ܩܕܝܡܘܬ ܡܣܪܚܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܬܛܝܒ ܩܕܝܫܘܬܗ܉ ܠܐܝܩܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܟܕ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܠܪܝܫܢܘܬܗ܉ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܠܡܽܘܪܰܢܝܬܐ ܐܒܗܝܬܐ (ܐܦܠܐ ܠܬܩܕܐ ܕܪܥܝܘܬܐ)܆ ܐܚܕ.

ܡܠܘܐܐ ܟ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܫܟܢ ܘܝܗܒ ܢܝ̈ܫܐ ܕܐܝܩܪܐ ܠܡܢ ܕܨܒܐ.

ܡܠܘܐܐ ܟܐ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܒܚܪ ܘܡܛܟܣ ܘܡܒܚܢ ܘܡܘܤܦ ܘܡܒܨܪ ܘܡܥܠ ܛܟ̈ܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܚܕ̈ܬܐ܂ ܘܝܨܦ ܕܩܘܝܡ̈ܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ ܐܝܟ ܐܳܬܳܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܝܘܠܦܢܐ ܘܛܒܥܐ ܛܒܐ ܕܙܢܝ̈ܐ ܘܕܬܪܥܝܬܐ ܘܕܓܘܐ܂ ܘܒܳܩܶܐ ܘܓ݂ܳܒܶܐ ܠܟܬܝܒ̈ܬܐ ܘܠܗܝܢ ܡܫܪܪ܆ ܐܘ ܡܓܥܠ ܠܡܢ ܕܨܳܒܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܢܫܡܠܐ܉ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕ ܦܣܝܣܐ ܠܡܦܪܣ ܠܝܪܬܘܬܐ܄ ܦܪܝܫܐܝܬ ܕܝܢ ܗܢܝܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܛܟܼܣ̈ܐ ܐܣܝܪ̈ܢ.

ܡܠܘܐܐ ܟܒ:

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܬܡܠܟ ܐܝܬ ܠܗ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ:

ܐ – ܫܘܪܪ ܓܒܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܢܐ ܘܕܚܣܝ̈ܐ ܘܡܣܪܚܢܘܬܗܘܢ.

ܒ – ܡܙܝܥܢܘܬ ܚܣܝ̈ܐ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ ܠܐܚܪܬܐ.

ܓ – ܫܪܳܝ ܡܦܪܝܢܐ ܘܚܣ̈ܝܐ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܘܡܩܒܠܢܘܬ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗܘܢ.

ܕ – ܬܘܪܨ ܬܚܘܡ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ.

ܗ – ܫܘܬܐܣ ܘܡܰܝܬܝܘܬ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܠܰܗܘܳܝܐ ܐܘ ܒܘܛܠܗܝܢ.

ܘ ܙܘܒܢ ܡܢܬܐ ܐܘ ܟܠܗܘܢ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܘܫܘܟܢ̈ܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܟܓ:

ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܕܝܪ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܝܐ ܐܤܝܪܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗܘܢ ܒܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܘܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܙܕܩܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܩܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܘܚܙܝ̈ܐ.

ܡܠܘܐܐ ܟܕ:

ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܣܘܪ̈ܚܬܐ (10% ܥܤܪܐ ܒܡܐܐ) ܦܪ̈ܥܢ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܡܢ ܡܥܠܬܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܝܗܝܢ ܐܝܟ ܙܕܩܐ ܫܢܬܢܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܙܕܩܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܦܠܝܚ ܒܥ̈ܕܬܐ ܘܠܦܘܬ ܥܝܕܐ ܥܬܝܩܐ ܪܳܕ݁ܶܐ. ܕܝܪ̈ܬܐ ܡܰܢ (20% ܥܤܪܝܢ ܒܡܐܐ) ܡܢ ܡܥܠܬܗܝܢ ܫܢܬܢܝܬܐ ܦܪܥܢ. ܘܡܬܚܙܐ ܗܢܐ ܒܕ̈ܦܐ ܕܚܘܫܒܢܐ ܕܝܠܗܘܢ.

ܡܠܘܐܐ ܟܗ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܂ ܤܥܪ ܠܟܠܗܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܘܥܕ̈ܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܠ ܕܩܪܝܐ ܤܢܝܩܘܬܐ܂ ܘܰܡܙܰܗܰܪ ܘܰܡܢܰܗܰܪ ܠܦܘܬ ܐܠܨܝܘܬܐ܆ ܟܕ ܬܒܥ ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܘܡܘܬܒ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܠܘܐܐ ܟܘ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܘܕܥ ܠܗܕܡ̈ܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܡܠܝ ܒܙܒܢܐ ܕܒܝܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܣܘܢܗܕ̈ܘ ܡܠܘܐܐ ܟܙ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܬܥܢܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܥܡ ܡܦܪܝܢܐ ܘܚܣܝ̈ܐ ܘܐܦܣܩ̈ܘܦܐ܂ ܘܟܬܒ ܠܡܦܪܝܢܐ: (ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܐܚܘܢ…) ܘܠܚܤܝܐ: (ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܐܚܘܢ…) ܘܠܐܦܣܩܘܦܐ (ܡܪܘܬܗ ܕܐܚܘܢ…) ܟܕ ܤܐܡ ܟܝܪܬ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܒܣܶܦܐ ܕܐܓܪܬܐ. ܠܦܪ̈ܝܣܐ ܗܟܝܠ ܐܒܗ̈ܝܐ܆ ܒܪܝܫܐ ܕܣܩܪܐ ܤܐܡ ܠܚܬܡܐ ܘܠܫܡܐ ܕܝܠܗ.

 

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܓܘܒܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ

ܡܠܘܐܐ ܟܚ:

ܡܓܙܝܐ ܚܫܝܒ ܟܘܪܤܝܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܟܕ:

ܐ – ܡܫܬܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢ ܚܝ̈ܐ

ܒ – ܡܫܬܐܠ ܐܘ ܡܫܬܪܐ ܐܘ ܡܫܬܘܬܒ

ܓ – ܡܬܬܚܕ ܒܟܘܪܗܢܐ ܐܡܝܢܐ

ܟܕ ܕܝܢ ܡܫܬܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܥܕܪܢܐ ܡܰܢ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܘܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܒܕܪܡܣܘܩ ܘܫܩܝ̈ܠܝܛܥܢܐ ܕܒܝܬ ܟܬܘܒܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܥܡ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܗܢܘܢ ܕܡܬܛܝܒܝܢ܆ ܐܟܚܕܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܘܡܘܕܥܝܢ:

ܐ – ܠܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܢܡܘܣܝܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܒܪܩܐܝܬ ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܕܛܟܣܐ ܕܥܘܦܝܐ.

ܒ – ܘܠܫܘܠܛܢ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗ ܩܐܡ ܒܝܬ ܡܩܡܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ܂ ܐܦ ܠܪ̈ܝܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ.

ܓ – ܢܛܪܝܢ ܘܚܬܡܝܢ ܒܫܥܘܬܐ ܤܘܡܩܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܫܢܝ܉ ܡܡܘܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܪ̈ܗܛܐ ܡܫܬܢܝܢ̈ܐ܉ ܘܐܦ ܟܪ̈ܟܐ ܘܣܓ̈ܠܐ ܘܡܟܢܫ̈ܬܐ ܕܘܪ̈ܩܐ܂ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܘܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܩܡܗ ܚܬܡܝܢ.

ܕ – ܘܒܫܘܠܡ ܛܟܣܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܕܥܘܦܝܐ ܘܕܠܘܽܘܳܝܐ܆ ܩܝܡܝܢ ܗܢܘܢ ܕܕܟܝܪܝܢ ܒܡܬܛܝܒܢܘܬ ܣܝܥܬܐ ܕܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܚܣܝ̈ܐ ܡܩܝܡܐ: ܠܡܦܪܫ ܘܠܡܬܚܡܘ ܠܟܠܗ̇ ܝܪܬܘܬܐ ܟܬܝܒܬܢܐܝܬ ܒܝܕ ܘܪ̈ܩܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܘܚܬܡܝܢ ܒܟܝܪܬ ܐܝܕ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܡܛܝܒ̈ܐ܂ ܘܡܐ ܕܚܬܡܝܢ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ܆ ܡܬܬܫܠܡܝܢ ܗܝܕܝܢ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܓܒܝܐ ܒܝܕܗ̇ ܕܣܝܥܬܐ ܕܕܟܝܪܐ.

ܡܠܘܐܐ ܟܛ:

ܐ ܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܡܰܢ ܘܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܕܪܡܣܘܩ ܡܚܕܐ ܩܳܪܝܢ ܠܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܘܠܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܡܥܠܝ̈ܐ܆ ܠܡܬܛܝܒܘ ܒܒܝܬ ܡܩܡܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܘܠܡܬܟܢܫܘ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܢܡܘܣܝܐ ܘܐܢ ܠܐ ܡܛܝܒ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ܆ ܡܬܟܢܫܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܡܛܝܒܝܢ ܒܪܝܫܢܘܬܗ ܕܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܩܕܝܡ ܒܡܣܪܚܢܘܬܐ܆ ܘܒܝܕ ܣܘܓܐܐ ܕܩ̈ܠܐ ܓܰܒܶܝܢ ܠܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܒܡܬܚܐ ܕܫܒܘܥܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܝܗܒ ܩܠܗ ܡܛܝܒܐܝܬ ܐܘ ܒܝܕ ܟܬܝܒܬܐ܆ ܚܤܪ ܠܩܠܗ. ܘܡܟܪܙܝܢ ܫܡܗ ܕܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܘܡܚܕܐ ܡܬܬܘܕܥ.

ܒ – ܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܝܢ ܘܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܕܪܡܣܘܩ ܡܟܢܫܝܢ ܠܦܘܢܝ̈ܐ ܕܐܬܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ ܠܓܘܝ̈ܬܗܘܢ ܒܣܕܪܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܒܡܬܛܝܒܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܥܠܝ̈ܐ ܕܬܡܢ܆ ܘܡܬܟܪܙ ܫܡܗ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܩܕܝ ܣܘܓܐܐ ܕܩ̈ܠܐ ܕܢܗܘܐ ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܘܡܚܕܐ ܡܬܬܘܕܥ.

ܡܠܘܐܐ ܠ:

ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܬܛܝܒ ܠܒܝܬ ܡܩܡܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܩܠܝܠܐܝܬ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܐܬܟܠܝ ܘܠܐ ܩܒܠ ܐܘ ܥܢܕ܆ ܩܐܡ ܒܕܘܟܬܗ (ܚܣܝܐ) ܕܐܥܕܝ ܠܩ̈ܠܐ ܝܬܝܪ̈ܐ ܒܬܪܗ.

ܡܠܘܐܐ ܠܐ:

ܟܕ ܡܫܬܘܝܢ ܩ̈ܠܐ ܒܝܬ ܬܪܝܢ (ܚܣܝ̈ܐ)܆ ܡܝܬܪ ܗܘ ܕܩܕܝܡ ܒܡܣܪܚܢܘܬܗ. ܘܙܕܩ ܕܢܬܬܘܕܥ ܫܡܐ ܕܩܝܘܡܐ ܓܰܒܝܐ ܠܫܘܠܛܢ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܰܝܳܡ ܒܗ ܒܝܬ ܡܩܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܠܒ:

ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܠܐ ܡܫܰܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܢܢܩܝ ܪܒܬܐ. ܘܠܝܬ ܠܗ ܙܶܕܩܐ ܕܢܫܚܠܦ ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܒܒܝܬ ܡܩܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܐܘ ܒܡܟܬܒ̈ܐ ܐܘ ܒܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܠܗ ܢܩܦܝܢ. ܘܠܐ ܕܢܦܪܘܫ ܘܢܶܫܪܐ ܐܘ ܢܥܰܠܹܐ ܠܐܢܫ ܩܠܝܪܝܩܝܐ ܢܗܐ ܐܘ ܐܚܪܢܐ. ܐܦܠܐ ܕܢܶܙܒ݁ܶܢ ܐܰܘ ܕ݁ܰܢܙܰܒܶܢ ܐܘ ܕܢܫܚܠܦ ܠܡܘܠܟܢ̈ܐ ܙܕܩܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܘ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܣ ܒܗܕܐ ܠܐܢܫ ܒܟܠܗܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܠܓ:

ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܩܳܪܐ ܠܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܗܕܡ̈ܐ ܕܣܘܢܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ: ܕܒܡܬܚܐ ܕܚܡܫܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝܢ܆ ܢܓܒܘܢ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕܬܐ. ܘܕܢܶܥܢܘܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܩܪܳܝܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܡܬܚܡ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܟܚ ܐܢܫ ܠܡܬܛܝܒܘ ܠܥܠܬܐ ܡܕܡ ܢܡܘܣܝܬܐ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܩܠܗ ܒܐܓܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ ܟܕ ܚܬܝܡܐ܆ ܕܒܗܿ ܓܿܒܐ ܠܡܢ ܕܨܒܐ܆ ܘܐܠܐ ܠܝܬ ܠܗ ܙܕܩܐ ܠܡܓܒܐ.

ܡܠܘܐܐ ܠܕ:

ܙܕܩ ܠܗ ܠܐܝܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܬܓܒܐ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܨܒܬ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܫܦܝܪܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܩܢܶܐ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ܂ ܘܝܕܥ ܘܠܝܐܝܬ ܠܬܪܝܢ ܠܫ̈ܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܝܬ ܘܥܪܒܝܐ ܘܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܚܝ̈ܐ܆ ܟܕ ܒܚܝ̈ܘܗܝ ܕܕܥܒܪܘ ܡܚܘܐ ܕܠܡ ܣܪܝܟ ܗ݀ܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܘܕܢܗܘܐ ܕܰܒܪ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܡܬܚܐ ܕܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܨܝܪܘ܆ ܫܦܝܪܐܝܬ.

ܡܠܘܐܐ ܠܗ:

ܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܠܐ ܡܬܓܒܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܡܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܆ ܠܐ ܡܢܥ.

ܡܠܘܐܐ ܠܘ:

ܗܢܘܢ ܕܙܶܕܩܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܓܒܐ ܠܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܐܝܬܝܗܘܢ:

ܐ – ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ܆ ܘܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܟܢܥܢ̈ܝܐ܆ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܗܢܕܘ܆ ܘܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܡܰܠܟ݁ܒܰܪܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܝܪܟܐ ܓܪܒܝܝܬܐ܂ ܘܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܕܤܒܪܬܐ ܕܒܗܢܕܘ܄ (ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܒܓܒܝܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ) ܘܠܐ ܡܬܓܒܝܢ.

ܒ – ܡܥܠܝܘܬܗܘܢ ܕܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ܂ ܘܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪ̈ܘܦܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܝܐ ܕܠܡܪ̈ܥܝܬܐ ܡܕܒܪܝܢ.

ܡܠܘܐܐ ܠܙ:

ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܩܪܐ ܠܟܢܘܫܝܐ ܦܪܝܫܐ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܐܢ ܡܛܝܒ܉ ܘܐܠܐ ܒܪܝܫܢܘܬܗ ܗܘ܉ ܘܒܗ ܡܬܛܝܒܝܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܗܕܡ̈ܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܡܨܠܝܢ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܘܩܪܝܢ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܆ ܡܫܪܝܐ ܓܒܝܘܬܐ ܐܪܙܢܐܝܬ ܒܠܘܚܝ̈ܬܐ ܕܛܳܥܢܢ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܡܗ̈ܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܥܠܝ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܕܓܘܒܝܐ ܒܗܘܢ ܡܫܬܡܠܝܢ. (ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ) ܡܰܢ ܕܓܳܒܐ܆ ܘܪܩܐ ܢܤܒ ܡܢ ܪܝܫ ܟܢܘܫܬܐ ܟܕ ܟܝܪܬ ܐܝܕܗ ܣܐܡ ܕܠܡ ܢܤܝܒ ܠܗ܉ ܘܣܳܠܩ ܠܕܪܓܐ ܕܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܟܕ ܐ݇ܬܵܐ ܪܫܡ ܕܨܠܝܒܐ ܩܪܝܚܐܝܬ ܒܩܢܝܐ ܤܘܡܩܐ ܒܓܒܐ ܕܫܡܐ ܕܗܘ ܕܠܗ ܓܒܐ܆ ܘܠܘܪܩܐ ܒܟܤܐ ܪܳܡܶܐ ܕܤܝܡ ܥܠ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܪܝܫܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܥܡ ܬܪܝܢ ܡܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܩܕܝܡܝܢ ܒܡܣܪܚܢܘܬܐ܆ ܡܫܪܪܝܢ ܠܡܢܝܢ ܘܪ̈ܩܐ ܕܓܒܝܘܬܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܡܫܬܪܪܝܢ: ܩܪܝܢ ܠܓܘܚܬܗܘܢ ܥܺܝܢܒܰܓܠܐ. ܘܒܬܪ ܫܘܡܠܝ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ܆ ܡܤܓܠܝܢ ܠܫܡܗ̈ܐ܆ ܟܢ ܡܘܩܕܝܢ ܠܘܪ̈ܩܐ ܕܓܘܒܝܐ. ܐܓܪ̈ܬܐ ܓܝܪ ܕܛܥܝ̈ܢܢ ܩ̈ܠܐ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܕܚܣ̈ܝܐ ܕܠܐ ܡܛܝܒܝܢ܆ ܡܬܢܛܪ̈ܢ܆ ܠܡܐܬܪ ܡܢܗܝܢ ܐܢ ܓܕܫܬ ܘܬܢܰܘ ܠܓܘܒܝܐ. ܣܘܥܪܢܐ ܓܝܪ ܕܓܘܒܝܐ܆ ܒܟܪܟܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܟܢܘܫ̈ܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܡܣܬܓܠ.

ܡܠܘܐܐ ܠܚ:

ܪܝܫ ܟܢܘܫܝܐ܆ ܡܫܐܠ ܠܟܘܡܪܐ ܕܐܬܓܒܝ ܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܕܐܢ ܨܒܐ ܒܓܒܝܘܬܗ ܕܐܝܟ ܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܡܩܒܠ܆ ܡܚܕܐ ܡܬܓܠܐ ܫܡܗ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܩܝܡܝܢ ܗܝܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܘܡܩܪܒܝܢ ܠܗ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܠܝܐܝܬ. ܣܝܥܬܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܓܘܒܝܐ ܩܝܡܐ܆ ܟܬܝܒܬܐ ܡܛܝܒܐ ܕܚܬܝܡܐ ܒܟܝܪܬ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܒܗܬܐ ܕܓܒܘ. ܟܢ ܡܟܪܙ ܪܝܫ ܟܢܘܫܝܐ ܠܡܗܝܡ̈ܢܐ ܫܡܐ ܕܟܘܡܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ. ܘܢܩܫܝܢ ܠܢܩܘܫܐ ܕܥܕܬܐ ܘܡܨܠܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܘܡܚܬܡ ܠܗܿ ܟܘܡܪܐ ܓܒܝܐ ܟܕ ܡܒܪܟ ܠܗܢܘܢ ܕܡܛܝܒܝܢ.

ܡܠܘܐܐ ܠܛ:

ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܬܐܠ ܟܘܡܪܐ ܓܒܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܩܒܠ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ܆ ܬܢܝܢ ܗܝܕܝܢ ܠܓܘܒܝܐ ܘܐܢ ܐܫܬܘܝܘ ܩ̈ܠܐ ܒܝܬ ܬܪܝܢ (ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ)܆ ܪܳܡܝܢ ܗܝܕܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܦܶܣܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܘܒܐܘܪܚܐ ܕܒܗܿ ܫܠܡܝܢ܆ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܡܰܢ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ܠܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܫܬܡܠܐ ܓܘܒܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܡ:

ܐܢ ܕܝܢ ܐܬܓܒܝ ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܒܝܳܬܗ ܕܢܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܫܐܠ ܠܗ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܘܟܕ ܠܐ ܡܛܝܒ ܡܦܪܝܢܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܩܕܝܡ ܒܡܣܪܚܢܘܬܗ ܡܫܐܠ ܠܗ.

ܡܠܘܐܐ ܡܐ: ܗܘ ܕܡܬܓܒܐ܆ ܩܕܡ ܕܢܬܬܤܝܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܫܬܘܕܐ ܒܝܕ ܐܫܛܪܐ ܕܡܫܪܪ ܘܡܙܰܕ݁ܰܩ ܩܕܡ ܟܬܒ ܟܐܢܘܬܐ܆ ܘܡܘܕܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܩܢܶܐ ܠܗ ܡܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܐ ܡܫܬܢܝ̈ܢܐ ܐܘ ܠܐ ܡܫܬܢܝ̈ܢܐ (ܟܤܦܐ ܐܘ ܡܘܠܟܢܐ) ܟܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܙܒܢ ܦܛܪܝܪܟܘܬܗ܆ ܕܟܘܪܤܝܐ ܐܢܘܢ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܒܬܪ ܝܘܢܝܗ ܘܠܝܬ ܠܗ ܠܐܢܫ ܐܝܢܐ ܕܗܽܘ܉ ܕܢܬܒܥ ܘܢܒܥܐ ܡܕܡ ܡܢܗ ܣܟ ܤܟܝ̈ܢ.

ܡܠܘܐܐ ܡܒ:

ܣܘܢܗܕܘܣ ܡܰܢ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܡܛܠ ܝܘܡܐ ܕܡܬܬܩܝܡܢܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕܬܐ܆ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܕܫܘܢܝܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ: ܡܬܚܡܐ ܠܥܐܕܐ ܡܪܢܝܐ ܐܘ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܪܝܒ܉. ܘܡܘܕܥܝܢ ܒܗܕܐ ܠܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܒܡܬܬܩܝܡܢܘܬܐ ܟܕ ܐܦ ܡܘܕܥܝܢ ܠܫܘܠܛܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܠܟܠܢܫ.

ܡܠܘܐܐ ܡܓ:

ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܐܢ ܡܛܝܒ ܗܘ ܡܩܪܒ ܠܕܒܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܐܢ ܠܐ܆ ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܡܩܪܒ. ܐܢ ܕܝܢ ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܗܘܝܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܓܒܝܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܰܘ ܕܩܕܝܡ ܒܡܣܪܚܢܘܬܗ ܡܩܰܪܶܒ ܘܡܫܬܘܬܦܝܢ ܥܡܗ ܚܣ̈ܝܐ܄ ܘܒܥܕܢ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܡܫܪܐ ܛܟܣܐ ܕܡܬܩܝܡܢܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܓܒܝܐ ܠܦܘܬ ܛܟܣܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܡܕ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕܬܐ܆ ܡܩܒܠ ܝܘܪܬܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܤܝܥܬܐ ܕܛܟܣܬ ܠܝܘܪܬܢܗ ܟܕ ܡܦܚܡܝܢ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ܂ ܒܝܕ ܟܢܘܫܝܐ ܪܘܫܡܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܡܗ:

ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܡܓܙܝܐ ܢܩܘܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܬܚܐ ܕܡܬܚܡ ܠܓܘܒܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܡܕܡ ܐܢܢܩܝ̈ܬܐ ܐܠܨܐܝܬ.

ܡܠܘܐܐ ܡܘ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ: ܐܢ ܕܢܫܬܐܠ ܨܒܐ܉ ܩܳܪܶܐ ܠܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܢܡܘܣܝܐ ܘܠܡܥܠܝܘܬܗܘܢ ܕܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܘܠܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪ̈ܘܦܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܝܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ܂ ܡܛܠ ܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ. ܘܡܩܪܒ ܠܗܘܢ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܟܬܝܒܬܢܐܝܬ ܥܡ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܠܗ̇ ܡܙܕ̈ܩܢ.

ܡܢܤܝܢ ܗܢܘܢ ܕܐܬܛܝܒܘ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܢܦܝܣܘܢܝܗܝ ܕܢܶܫܘܦ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܩܡ ܒܬܪܥܝܬܗ ܐܘ ܐܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܡܕܡ ܐܫܬܟܚ̈ܝ ܕܟܠܝ̈ܢ ܠܗ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ܉ ܝܗܒܝܢ ܩܠܝ̈ܗܘܢ ܡܛܠ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܬܩܒܠܐ ܓܝܪ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܒܩ̈ܠܐ ܕܬܪܝܢ ܬܘ̈ܠܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܛܝܒܝܢ. ܗܝܕܝܟ ܡܓܙܝܐ ܚܫܝܒܐ ܗܳܘܶܐ ܟܘܪܤܝܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܘܠܦܘܬ ܡܠܘ̈ܐܐ ܕܬܚܘܡܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܬܡܠܐ ܗܝܕܝܢ ܓܘܒܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܡܐ:

ܐܢ ܕܝܢ ܐܬܩܒ݁ܠܰܬ݂ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܚܝܒܝܢ ܗܝܕܝܟ ܗܕ̈ܡܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܕܘܟܬܐ ܢܛܝܒܘܢ ܕܥܗܢܐ ܡܛܠ ܡܩܡܗ܆ ܘܡܡܰܠܝܢ ܠܗ ܟܠܗܝܢ ܡܬܒܥܝܢܝ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܐܤܝܘܬܐ܉ ܦܐܝܐܝܬ. ܘܡܬܕܟܪ ܫܡܗ ܒܬܪ ܫܡܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕܬܐ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܚܬܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܬܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ.

ܡܠܘܐܐ ܡܚ:

ܢܤܒܐ ܣܝܥܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܕܡܪ̈ܗܛܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܥܠ ܝܬܗܿ܆ ܠܡܛܟܣܘ ܣܓ̈ܠܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܕܡܪ̈ܗܛܐ ܟܕ ܡܤܓܠܝܢ ܒܗܘܢ ܟܠ ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܘܡܥܠܬܐ ܘܢܦܩ̈ܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܠܦܘܬ ܛܘܟܤܐ ܕܚܘܫܒܢܐ. ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܥܒܕܐ ܣܝܥܬܐ ܕܝܠܚܬܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܝܐ܆ ܠܡܛܟܣܘ ܣܓ̈ܠܐ ܕܝܠܗܘܢ.

ܡܠܘܐܐ ܡܛ:

ܐ ܣܝܥܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ܉ ܒܝܕ ܕܘܩܘܬܐ ܕܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܒܪܝܫܐ ܕܟܠ ܫܢܐ܉ ܡܛܟܣܐ ܬܪܡܝܬܐ ܕܫܘܝܘܬ ܚܘܫܒܢܐ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܘܢܦܩ̈ܬܐ ܕܡܤܬܟܝ̈ܢ܆ ܘܡܫܬܡܫܐ ܒܬܪ ܫܘܪܪ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܠܝܗܿ.

ܒ – ܒܪܝܫܐ ܕܟܠ ܫܢܐ܉ ܡܬܛܟܣܐ ܫܘܝܘܬ ܚܘܫܒܢܐ ܕܡܬܚܡܐ ܠܢܦܩ̈ܬܐ ܕܐܬܚܘܝ̈ܝܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܚܘܫܒܢܐ܉ ܘܗܟܘܬ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܕܥܰܠܶܝ̈ܢ ܥܡ ܬܚܘܝܬܐ ܕܢܦܩ̈ܬܐ܂ ܘܬܘܚܡ ܟܘܢܫܐ ܕܚܘܫܒܢܐ ܕܰܨܡܝܕ ܠܡܰܢܚܰܝ. ܘܡܫܬܡܫܐ ܫܘܝܘܬ ܚܘܫܒܢܐ ܒܬܪ ܫܘܪܪ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܠܝܗܿ.

ܦܣܘܩܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܘ ܚܤܝܐ

ܡܠܘܐܐ ܢܢ:

ܐ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܪܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܪܥܝܬܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ܆ ܘܡܣܪܚ ܠܗܿ ܟܗܢ̈ܐ ܘܡܫܡܫ̈ܢܐ܉ ܘܡܩܕܫ ܠܡܕ̈ܒܚܐ ܘܠܗܝܟ̈ܠܐ ܘܠܛܒܠܝ̈ܬܐ܂ ܘܡܩܪܒ ܠܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡܩܕܫ ܠܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܥܡܕܐ ܘܡܫܚܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ (ܩܢܕܝܠܐ). ܘܡܕܒܪ ܠܣܘܥܪ̈ܢܝܗ̇ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܝܐ ܘܡܡܘܢܝ̈ܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܫܘܟܢ̈ܐ ܘܡܘܠܟܢ̈ܐ ܕܝܠܗܿ.

ܒ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܇ ܪܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬܒ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܕܡܬܩܝܡܝܢ ܠܦܘܬ ܬܚܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܘܥܒܕ ܠܡܫܬܐܤܘ ܟܢܘܫ̈ܬܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܝܐ (ܕܛܒܘܬܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܘܬܪ̈ܒܝܼܬܢܝܐ. ܘܡܩܒܠ ܠܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܫܘܪܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܡܬܥܕܪ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܦܐܝܐܝܬ ܠܡܣܳܡ ܛܘܟܣ̈ܐ ܘܩܢܘܢ̈ܐ ܕ̈ܘܟܬܢܝܐ ܕܡܫܬܡܫܝܢ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܒܬܪ ܫܘܪܪ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܠܝܗܘܢ.

ܓ – ܙܕܩ ܕܢܬܬܤܝܡ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܠܡ ܒܚܕܐ ܩܘܛܢܘܬܐ ܐܘ ܒܚܕ ܐܬܪܐ ܐܘ ܒܚܕ ܩܠܝܡܐ܆ ܚܕ ܢܗܘܘܢ ܛܘܟܣ̈ܐ ܘܩܢܘܢ̈ܐ ܕ̈ܘܟܬܢܝܐ ܕܝܠܗܘܢ.

ܕ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܪܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܝܬ ܕܝܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܒܡܪܥܝܬܗ܉ ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܢܩܪܐ ܚܕ ܐܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܠܘܟ̈ܐ ܩܢܘܢܝ̈ܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܪܝܫܐ ܕܒܝܬ ܕܝܢܐ ܕܒܗ ܢܬܡܠܟ ܩܢܘܢܐܝܬ܆ ܦܘܣܩܢ̈ܐ ܓܝܪ ܕܒܝܬ ܕܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܦܣܩ܉ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܝܳܐ ܕܒܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܤܝܡ. ܘܠܐ ܡܫܬܡܫ ܦܘܣܩܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܕܒܘܛܠ ܐܘ ܫܪܳܝ ܙܘܘܓܐ ܐܘ ܕܘܠܠܐ ܐܠܐ ܕܢܥܒܪ ܙܒܢܐ ܩܢܘܢܝܐ ܕܬܚܘܡܐ ܘܫܘܪܪ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܠܘܗܝ.

ܗ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܝܒܠ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܒܐܘܚܕܢ ܡܪܥܝܬܗ ܡܢ ܥܕܬܐ ܠܥܕܬܐ܉ ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܢܤܝܡ ܒܪܝܫܐ ܕܥܒܘܪ̈ܐ ܠܢܡܘ̈ܣܐ ܘܠܩܢ̈ܘܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܒܡܪ̈ܕܘܬܐ ܟܗܢ̈ܝܬܐ.

ܘ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܡܕܝܩ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܟܢܘܫ̈ܬܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܡܥܕܪܢܘܬܐ ܘܤܝܥ̈ܬܐ ܘܚܘܕܪ̈ܐ ܕܤܝܡܝܢ ܒܐܘܚܕܢ ܡܪܥܝܬܗ.

ܙ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܬܒܥ ܡܢ ܟܗܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܗ ܕܟܬܝܒܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܢܩܪܒܘܢ ܒܟܠ ܫܢܐ ܥܠ ܫܘܘܫ̈ܛܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܥܕܬܗ܆ ܘܣܓ̈ܠܐ ܡܛܟܣ̈ܐ ܕܡܘܠܕܐ ܘܕܥܡܝܕ̈ܐ ܘܕܒܘܪܟ ܟܠܝ̈ܠܐ ܘܕܥܢܝܕ̈ܐ ܕܥܕܬܗ܆ ܘܝܗܒ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܢܘܤܟܐ ܡܢ ܗܕܐ ܟܬܝܒܬܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܚ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܘܫܘܘܫ̈ܛܘܗܝ ܬܚܝܬ ܕܗܩܘܬܐ ܤܝܡܝܢ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ

ܡܠܘܐܐ ܢܐ:

ܡܪܥܝܬܐ: ܡܩܪܒܐ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܝܠܗܿ ܙܕ̈ܩܘܗܝ ܐܒܗܝ̈ܐ ܠܦܘܬ ܥܝܕܐ ܕܦܠܝܚ ܒܗܿ.

ܡܠܘܐܐ ܢܒ:

ܐܢ ܐܬܛܝܒ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܢܫ ܒܥܕܬܐ܆ ܐܢ ܐܫܬܟܚ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܝܠܗ̇ ܐܘ ܠܐ܆ ܡܟܪܙܝܢ ܫܡܗ ܒܬܪ ܫܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܘܒܨܠܘ̈ܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܢܓ:

ܠܐ ܡܦܣ ܠܐܢܫ ܕܢܒܢܐ ܐܘ ܕܢܚܕܬ ܠܥܕܬܐ ܐܘ ܕܢܩܝܡ ܡܕܒܚܐ ܒܡܪܥܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܒܦܘܩܕܢ ܚܤܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܢܕ:

ܣܝܥܬܐ ܓܝܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪ̈ܗܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ܆ ܘܒܕܘܩܘܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܩܐܡ ܒܛܘܟܣ ܣܓ̈ܠܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܗܠܝܢ:

ܐ – ܣܓ̈ܠܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܕܡܫܪܪܝܢ ܚܬܝܡܝܢ ܒܚܬܡܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܘܡܣܬܓܠܝܢ ܒܗܘܢ܆ ܥܡܕ̈ܐ܆ ܡܟܝܪ̈ܘܬܐ܉ ܙܘܐ̈ܓ̈ܐ܆ ܘܥܘܢܕ̈ܢܐ ܘܦܘܩܕ̈ܐ ܘܡܘܠܟܢ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܙܢ̈ܝ ܐܘܝܘܬܐ ܘܐܫܛܪ̈ܐ܆ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܠܝܪ̈ܬܘܬܐ.

ܒ – ܣܓ̈ܠܐ ܘܐܫܛܪ̈ܐ ܡܡܘܢܝ̈ܐ ܕܒܗܘܢ ܡܤܬܓܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܪ̈ܗܛܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܘܥ̈ܠܠܬܐ ܘܢܦܩ̈ܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܒܙܢܐ ܕܠܚܡ ܠܩܢܘܢ̈ܐ ܕܚܘܫܒܢܐ.

ܓ – ܥܕ̈ܬܐ ܓܝܪ ܕܒܐܘܚܕܢ ܡܪܥܝܬܐ ܣܝܡ̈ܢ܉ ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܗܘܢ ܠܣܓ̈ܠܐ ܡܛܟܣ̈ܢ ܒܕܘܩܘܬܐ ܕܟܗܢܐ ܘܫܩܝܠܘܬ ܛܥܢܗ.

ܡܠܘܐܐ ܢܗ:

ܐ – ܣܝܥ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ܆ ܒܕܘܩܘܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܬܪܡܝܬܐ ܡܛܟܣ̈ܢ ܕܫܘܝܘܬ ܚܘܫܒܢܐ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ܆ ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܠܙܕ̈ܩܐ ܐܒܗܝ̈ܐ ܕܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܬܩܪܒܝܢ܆ ܘܫܪܟܐ ܕܙܕ̈ܩܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܒܐܘܚܕܢ ܡܪܥܝܬܗ ܣܝܡ̈ܢ܆ ܘܒܗܿ ܐܦ ܡܬܚܙܝ̈ܢ ܢܦܩ̈ܬܐ ܕܡܤܬܟܝ̈ܢ ܐܘ ܕܡܬܒܥܝ̈ܢ ܠܫܘܡܠܝ ܬܪ̈ܡܝܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ܉ ܘܡܫܬܡܠܝܐ ܬܪܡܝܬܐ ܗܕܐ ܟܕ ܡܫܬܪܪܐ ܡܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܘܡܬܝܒܠ ܢܘܤܟܐ ܡܢܗܿ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܝܟ ܕܠܝܕܥܬܐ.

ܒ – ܒܫܘܠܡ ܟܠ ܫܢܐ ܡܡܘܢܝܐ܆ ܡܬܛܟܣܐ ܫܘܝܘܬ ܚܘܫܒܢܐ ܕܡܬܚܡܐ ܠܢܦܩ̈ܬܐ ܕܐܬܚܘܝ̈ܝܢ ܒܣܓ̈ܠܐ ܕܚܘܫܒܢܐ܂ ܘܗܟܘܬ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܕܥܰܠܶܝ̈ܢ ܥܡ ܬܚܘܝܬܐ ܕܢܦܩ̈ܬܐ ܒܙܢܐ ܕܠܚܡ ܦܐܝܐܝܬ܆ ܥܡ ܬܘܚܡ ܛܘܟܤܐ ܠܫܢܬܐ ܡܡܘܢܝܬܐ ܕܠܡܰܢܚܰܝ. ܘܡܫܬܡܫܐ ܫܘܝܘܬ ܚܘܫܒܢܐ ܘܡܫܬܡܠܝܐ ܒܬܪ ܫܘܪܪ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܘܡܬܝܒܠ ܢܘܤܟܐ ܡܢܗܿ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܓ – ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܐ ܒܚܘܫܒܢܐ ܕܐܝܟ ܢܦܩ̈ܬܐ ܕܦܪ̈ܝܫܢ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܘܠܗ ܡܬܝܗܒܢ ܠܡܘܠܝ ܡܬܒܥܝܢܝ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܙܢܐ ܕ݁ܥܳܗܶܢ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܤܝܡ̈ܢ ܠܡܘܠܝ ܢܝܚܬܗ ܘܐܝܩܪܗ ܒܙܢܐ ܕܫܠܡ ܥܡ ܐܝܩܪ ܥܡܐ܆ ܕܝܠܗ ܐܢܝܢ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܢ ܐܦܩ ܟܠܗܝܢ ܐܘ ܢܛܪ ܡܢܗܝܢ܆ ܙܕܩܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܛܪ ܐܢܝܢ ܠܢܦܫܗ ܐܘ ܕܢܗܦܟ ܐܢܝܢ ܠܡܪܥܝܬܐ.

ܕ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܚܝܒ ܗܘ ܕܢܘܕܥ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܒܡܢܝܢ ܚܘܫܒܢܐ ܫܡܐ ܕܡܨܪܦܐ ܕܤܝܡ ܒܗ ܟܤܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ.

ܗ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܠܐ ܡܦܣ ܠܗ ܕܢܙܰܒܶܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘ ܡܢܬܐ ܡܢ ܫܘܟܢ̈ܐ ܕܒܡܪܥܝܬܗ܆ ܐܘ ܢܐܙܦ ܠܘܩܒܠ ܡܡܘܢܐ ܡܕܡ܆ ܐܘ ܕܢܰܫܟܶܢ ܐܘ ܕܢܓܠ ܓܘܥܠܢ̈ܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܫܳܠܡܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܡܩܪܒ ܠܗ ܒܚܢ̈ܐ ܡܫܡܠܝ̈ܐ ܕܡܙܕܩܝܢ ܠܗܘܦܟܗ.

ܡܠܘܐܐ ܢܘ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܕܢܬܒܛܠ ܐܝܬ ܠܗ ܕܰܢܕܘܩ ܡܠܝܐܝܬ ܒܫܦܝܪܘܬ ܓܒܝܘܬܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܕܡܣܪܚ ܠܗܘܢ ܠܦܘܬ ܛܘܟܣ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܘܡܫܠܡܢ̈ܘܬܗܿ܆ ܒܬܪ ܫܠܡܘܬܗ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܡܠܘܐܐ ܢܙ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܩܪܒ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܘ ܕܢܒܥܐ ܕܢܫܬܘܬܒ ܟܕ ܡܛܐ ܠܫܒܥܝܢ ܡܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܂ ܘܕܢܫܬܘܬܒ ܙܕܩܐܝܬ ܟܕ ܡܛܐ ܠܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܕܚܝ̈ܘܗܝ. ܐܝܬ ܠܗ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܘܪܟ ܡܬܚܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܐܦܢ ܕܢܡܛܐ ܠܫܢܝ̈ܐ ܕܥܗܝܕ̈ܢ܆ ܡܢ ܐܢܢܩܝ.

ܡܠܘܐܐ ܢܚ:

ܐܢ ܣܐܸܒ݂ ܚܣܝܐ ܐܢܫ ܐܘ ܚܳܒ ܡܢ ܕܘܒܪ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܡܪܥܝܬܗ ܠܥܠܬܐ ܡܕܡ܆ ܐܘ ܐܫܬܐܠ ܐܘ ܐܫܬܘܬܒ܆ ܡܪܥܝܬܐ ܓܝܪ ܕܫܡܫܗ̇ ܡܩܪܒܐ ܠܗ ܠܗܠܝܢ ܕܩܘܝܡ ܚܝ̈ܐ ܡܝܩܪܐܝܬ܆ ܬܚܝܬ ܡܕܒܪܢܘܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܡܠܘܐܐ ܢܛ:

ܐ – ܐܢ ܐܬܩܛܪܓ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܢܫ ܒܨܒܘܬܐ ܕܢܩܝܦܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܐܘ ܡܫܠܡܢܘܬܗ̇ ܐܘ ܬܚܘܡܗܿ܆ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܒܚܪ ܘܡܒܚܢ ܠܨܒܘܬܐ ܒܛܝܠܐܝܬ܆ ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܣܝܥܬܐ ܐܦܤܩܘܦܝܬܐ ܠܡܫܬܪܪܘ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܬܓܡܪ̈ܝ ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܕܡܫܪܪ̈ܢ ܠܩܘܛܪܓܐ܆ ܩܪܐ ܩܕܝܫܘܬܗ (ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ) ܡܬܪܫܝܢܐ ܕܢܕܥ ܡܢܗ ܩܢܘܡܐܝܬ܉ ܘܟܠܐ ܠܗ ܡܢ ܬܫܡܫܬܗ܉ ܘܡܠܟ ܠܗ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܗܦܟ ܡܢ ܦܘܕܗ ܘܡܚܘܐ ܬܝܒܘܬܐ ܘܡܫܬܡܥܢܘܬܐ܉ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܪܕܐ ܠܗ ܥܕܬܢܐܝܬ ܩܕܡ ܕܢܗܦܟܝܘܗܝ ܠܡܪܥܝܬܗ.

ܒ – ܐܢ ܕܝܢ ܐܚܨܦ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܬܩܛܪܓ ܘܩܡ ܒܨܒܝܢܗ܆ ܩܪܐ ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܠܰܡܕ݂ܳܢܗ ܘܠܡܣܡ ܒܪܝܫܗ ܘܠܝܐܝܬ.

ܓ – ܐܝܬ ܠܗܿ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܒܪܝܫܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܕܢܗܦܟܘܢ ܘܢܕܘܩܘܢ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܝܠܗ ܐܢ ܗܦܟ ܡܢ ܡܪܢܝܬܗ.

ܡܠܘܐܐ ܣ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܐܢ ܪܕܐ ܠܚܕ ܡܢ ܟܗܢ̈ܘܗܝ ܥܕܬܢܐܝܬ܆ ܡܘܕܥ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܟܕ ܡܚܘܐ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܪܕܝܗܝ.

ܡܠܘܐܐ ܣܐ:

ܟܠ ܟܗܢܐ ܐܘ ܡܫܡܫܢܐ ܕܪܳܫܐ ܠܚܤܝܐ ܕܝܠܗ܆ ܐܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ݁ܩܰܕܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܘܣܡ ܒܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܒܝܫܘܬ ܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܠܐ ܡܬܩܒܠܐ ܤܗܕܘܬܗ.

ܡܠܘܐܐ ܤܒ:

ܟܕ ܡܬܛܝܒܝܢ ܚܣ̈ܝܐ ܒܥܕܬܐ܉ ܠܦܘܬ ܣܝܩܘܡ ܡܣܪܚܢܘܬܗܘܢ ܠܡܬܒ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܠܡܬܒ ܐܝܬ ܠܗܘܢ܂ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܩܕܡ ܥܠ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܢ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܚܕ̈ܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܒܡܣܪܚܢܘܬܗ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܒܡܪܥܝܬܐ ܕܠܗܿ ܡܫܡܫ ܐܦܣܩܘܦܐ.

ܡܠܘܐܐ ܤܓ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܕܒܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕܐ ܡܪܥܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܘ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܢܰܓܥܠܘܢ ܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܠܐ ܡܠܶܐ ܙܒܢܐ.

ܡܠܘܐܐ ܣܕ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܟܕ ܢܡܘܣܐܝܬ ܡܬܝܒܠ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ ܠܐܚܪܬܐ܉ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩܢܝܗܝ ܡܢ ܗܢܝܢ ܕܠܗ ܐܬܦܪܫܘ܆ ܕܝܠܗ ܐܢܘܢ.

ܡܠܘܐܐ ܤܗ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܕܢܬܡܢ ܐܝܬ ܠܗ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܘܡܫܒܠܢܘܬܐ ܘܝܗܘܒܘܬ ܙܕ̈ܩܬܐ܂ ܘܕܡܽܘܬܐ ܢܗܘܐ ܛܒܬܐ ܠܩܠܝܪܘܣ ܘܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܛܠ ܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܣܘ:

ܠܟܠ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܘܬܒܐ ܐܘ ܡܘܬܒ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܗ܆ ܒܪܝܫܢܘܬܗ ܐܘ ܒܪܝܫܢܘܬ ܬܚܠܘܦ̈ܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܠܐ ܡܛܝܒ܂ ܠܦܘܬ ܬܚܘܡܐ ܡܚܝܕܐ ܕܡܘܬܒ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ܆ ܟܕ ܥܗܢܝܢ ܠܩܢܘܢ̈ܐ ܡܕ̈ܝܢܝܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܠܘܐܐ ܣܙ:

ܠܟܠ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܘܬܒܐ ܟܗܢܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܒܪܝܫܢܘܬܗ ܕܢܕܘܩ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܤܚ:

ܟܠ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܢܛܪ ܒܒܝܬ ܚܣܝܘܬܗ ܒܣܓ̈ܠܐ ܡܛܟܣܐܝܬ: ܠܟܬܒ̈ܐ ܕܤܪܝܛܝܢ ܘܠܗܢܘܢ ܕܚܬܝܡܝܢ ܘܠܣܓ̈ܠܐ ܘܡܐܢ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܪ̈ܗܛܐ ܘܐܫܛܪ̈ܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܐ ܘܕܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܪܥܝܬܐ. ܢܘܣܟܐ ܕܝܢ ܡܢ ܤܓܠܐ ܠܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܡܬܝܗܒ.

ܡܠܘܐܐ ܤܛ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܠܐ ܡܩܒܠ ܠܕܝܪܝܐ ܒܠܥܕ ܟܬܝܒܬܐ ܕܡܢ ܪܰܒܗ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܐܦܠܐ ܟܗܢܐ ܕܠܐ ܟܬܝܒܬܐ ܕܡܢ ܪܝܫ ܡܪܥܝܬܗ.

ܡܠܘܐܐ ܥ:

ܐ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܠܐ ܡܦܣ ܠܗ ܕܢܬܗܦܟ ܒܡܪܥܝܬܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܗܝ܆ ܐܦܠܐ ܡܦܣ ܠܗ ܕܢܫܡܠܐ ܬܫܡܫ̈ܬܐ ܥܕ̈ܬܢܝܬܐ ܒܗܿ܆ ܐܠܐ ܒܦܣܣܐ ܘܒܨܒܝܢܐ ܕܪܝܫ ܡܪܥܝܬܐ ܗܝ. ܘܐܢ ܓܕܫܰܬ݀ ܘܐܣܪܚ ܡܣܪ̈ܚܢܘܬܐ܂ ܒܛܝ̈ܠܢ ܚܫܝ̈ܒܢ܉ ܘܡܬܬܘܕܥܐ ܨܒܘܬܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܒ – ܟܕ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܚܙܩ ܠܒܪ ܡܢ ܡܪܥܝܬܗ ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܒܟܢܘܫܝ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܐܬܪ̈ܢܝܐ ܟܝܬ ܘܩܠܝܡܝ̈ܐ ܐܘ ܬܒܝܠܝ̈ܐ܄ ܦܣܣܐ ܠܡܤܒ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܘܟܕ ܗܦܟ ܠܡܪܥܝܬܗ܆ ܟܬܒ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܥܠ ܬܫܡܫܬܗ.

ܡܠܘܐܐ ܥܐ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܠܐ ܡܦܣ ܠܗ ܕܢܩܝܡ ܬܚܠܘܦܐ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܕܗܝ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܘܐܬܚܙܝܬ݀ ܣܢܝܩܘܬܐ܆ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܩܝܡܘܢ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ܂ ܘܙܕܩ ܗܕܐ ܕܒܨܒܝܢܗ ܬܗܘܐ ܘܳܠܝܐܝܬ.

ܡܠܘܐܐ ܥܒ:

ܐ – ܐܢ ܐܫܬܪܪܬ݀ ܕܠܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܫܘܚܕܐ ܡܩܒܠ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܠܗ ܡܓܠܐ (ܗ̄ ܒܡܣܪܚܢܘܬܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܐܘ ܕܡܫܡܫܢ̈ܐ ܘܫܪܟܐ)܆ ܕܢܬܟܠܐ ܙܕܩ ܡܢ ܬܫܡܫܬܗ ܠܡܬܚܐ ܕܠܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܝܢ܆ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܓܝܪ ܕܥܒܕ ܒܛܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܓܡܝܪܐܝܬ܆ ܘܡܬܝܒܠ ܫܪܒܗ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ.

ܒ – ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܰܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܳܒܶܕ ܕܡܒܐܫܝܢ ܠܫܡܐ ܕܥܡܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܐܘ ܦܓܪܢܐܝܬ܆ ܐܘ ܕܡܰܟ݁ܶܝܢ ܠܐܝܩܢܘܬܐ ܡܡܘܢܝܬܐ ܕܥܡܐ܆ ܒܢܝܫܐ ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ ܡܕܡ ܢܩܒܠ ܩܢܘܡܝ̈ܐ܂ ܡܬܟܠܐ ܡܢ ܬܫܡܫܬܗ ܒܝܕ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܡܬܝܒܠ ܫܪܒܗ ܕܢܬܬܕܝܢ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܥܓ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܤܐܡ ܟܝܪܬ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܥܠ ܘܪܩܬܐ ܕܡܫܪܪ ܡܢ ܟܬܘܒܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܘ ܕܘܟܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܕܝܠܢܝܐ ܠܗܕܐ܆ ܘܒܗ ܡܘܕܐ ܕܠܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܡܡܘܢܐ ܟܝܬ ܘܡܪ̈ܗܛܐ ܡܫܬܢܝ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܫܬܢܝ̈ܢܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܢܗܘܘܢ܆ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗ ܕܝܢ ܡܬܦܠܓܝܢ ܒܝܬ ܡܪܥܝܬܗ ܘܦܛܪܝܪܟܘܬܐ܉ ܘܠܝܬ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܢܬܒܥ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܣܟ ܤܟܝ̈ܢ܆ ܒܕ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܝܪܬܐ ܐܠܐ ܥܕܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܥܕ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܡܫܐܠܐ ܗ݈ܘ ܩܕܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܕܟܠܗܝܢ ܡܬܥܒܪ̈ܢܘܬܗ ܕܠܬܚܘܡܐ ܕܥܕܬܐ ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܤܢܘܬܗ ܒܫܘܡܠܝ ܦܘܣܩܢ̈ܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܡܫܐܠܐ ܗܘ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܦܪ̈ܝܣܬܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܬܐ ܕܡܪܥܝܬܗ ܡܬܚܬܡ̈ܢ.

ܡܠܘܐܐ ܥܗ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ:

ܐ – ܡܕܟܪ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܙܕܩܐܝܬ ܒܩܘܪܒ ܕܒܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܒܬܫܡܫ̈ܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܗܟܘܬ ܐܦ ܡܕܟܪ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܒܨܠܘ̈ܬܗ.

ܒ – ܥܳܢܶܐ ܠܫ̈ܠܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܐܚ̈ܘܗܝ ܠܛܒܘܬܗܿ ܕܥܕܬܐ ܠܦܘܬ ܚܝܠܗ.

ܓ – ܡܬܛܝܒ ܒܟܢܘܫܝ̈ܐ ܥܝܕ̈ܝܐ ܘܕ̈ܝܠܢܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܂ ܙܕܩܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܥܠܬܐ ܡܕܡ ܢܡܘܣܝܬܐ.

ܕ – ܟܕ ܨܒܐ ܠܡܚܙܩ ܠܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܐܘ ܐܰܝܕܐ ܡܪܥܝܬܐ ܕܗܺܝ ܕܠܒܪ ܡܢ ܐܬܪܗ: ܦܣܣܐ ܫܐܠ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܡܕܡ ܡܘܕܥ ܠܚܤܝܐ ܕܝܠܗܿ.

ܗ – ܠܐ ܡܬܥܢܐ ܘܕܪܫ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܬܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܥܕ̈ܬܢܝܬܐ ܥܡ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܬܘܕ̈ܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܘ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ܆ ܐܠܐ ܒܦܣܣܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܘ – ܠܐ ܡܘܙܦ ܐܦܠܐ ܝܙܦ܉ ܘܠܐ ܥܳܪܒ ܐܦܠܐ ܡܘܟܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܟܢܘܫ̈ܬܐ ܘܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܣܘܥܪܢ ܛܒܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܦܘܣܩܢܐ ܕܡܘܬܒܐ ܥܕܬܢܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘܫܠܡܘܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܙ- ܠܐ ܡܚܠܦ ܐܦܠܐ ܡܡܰܫܟܶܢ ܐܘ ܡܙܒܢ ܡܕܡ ܡܢ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܟܢܘܫ̈ܬܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܣܘܥܪܢ ܛܒܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܦܘܣܩܢܐ ܕܡܘܬܒܐ ܥܕܬܢܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘܫܠܡܘܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܡܠܘܐܐ ܥܘ:

ܤܝܡ ܠܗ ܠܚܣܝܐ ܠܡܤܥܪ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ:

ܐ – ܣܥܪ ܠܒܢ̈ܝ ܡܪܥܝܬܗ ܐܡܝܢܐܝܬ.

ܒ – ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܢܡܢܐ ܘܢܤܓܠ ܒܢ̈ܝ ܡܪܥܝܬܗ ܒܣܓ̈ܠܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ.

ܓ – ܝܨܦ ܕܫܘܬܐܣ ܥܕ̈ܬܐ ܘܡܕܪ̈ܫܬܐ ܣܘܪ̈ܚܬܐ ܘܒ̈ܬܝ ܬܪܒܝܬܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܒܓܘ ܡܪܥܝܬܗ܆ ܘܢܬܒܛܠ ܠܗ ܥܠ ܫܘܘܫܛܗܘܢ.

ܕ- ܝܨܦ ܠܡܕܪܫܘ ܠܗܘ ܕܠܗ ܓܳܒܶܐ ܕܠܐܪܙܐ ܩܕܝܫܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܢܫܡܫ܆ ܒܛܟܣ̈ܐ ܘܬܫܡܫ̈ܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܘܠܝ̈ܬܐ ܟܗܢܝ̈ܬܐ.

ܗ- ܡܤܓܠ ܠܩܠܝܪܘܣ ܕܡܪܥܝܬܗ ܒܤܓܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܚܡܠ ܠܟܠܗܝܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ.

ܘ- ܩܕܡ ܫܘܪܝ ܟܢܘܫܝܐ ܥܝܕܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܡܩܪܒ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܪ̈ܝܟܬܐ ܟܬܝܒܬܐ ܡܘܕܥܢܝܬܐ ܥܠ ܡܪܥܝܬܗ.

ܡܠܘܐܐ ܥܙ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܆ ܡܥܬܕ ܐܓܪܬܐ ܕܟܬܒ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܒܒܪܬܩܠ܆ «ܡܢܫܩ ܐܢܐ ܝܡܝܢܟܘܢ..» ܘܡܚܬܡ ܠܗܿ ܟܕ ܐܡܪ: «ܒܪܟܘܢ ܪܘܚܢܝܐ».

ܦܣܘܩܐ ܚܡܝܫܝܐ

ܓܒܝܘܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ

ܡܠܘܐܐ ܥܚ:

ܡܪܥܝܬܐ ܡܓܙܝܐ ܚܫܝܒܐ ܒܙܒܢ:

ܐ – ܫܘܢܝܐ (ܥܘܢܕܢܐ).

ܒ – ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܐܘ ܡܒܥܕܢܘܬܐ ܐܘ ܡܫܘܬܒܘܬܐ.

ܓ – ܟܠܝ̈ܢܐ ܐܡܝ̈ܢܐ ܕܚܘܠܡܢܐ.

ܡܠܘܐܐ ܥܛ:

ܒܙܒܢ ܫܘܢܝܐ܆ ܟܗܢ̈ܐ ܘܡܘܬܒܐ ܥܕܬܢܝܐ܆ ܡܘܕܥܝܢ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܠܫܘܠܛܢܐ ܡܕܝܢܝܐ ܕܐܬܪܐ܉ ܘܚܬܡܝܢ ܠܝܘܪܬܢܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܫܢܝ ܒܰܫܥܽܘܬܐ ܤܘܡܩܐ܆ ܘܡܛܝܒܝܢ ܟܬܝܒܬܐ ܕܠܝܘܪܬܢܐ ܚܡܠ ܟܕ ܚܬܝܡ ܒܟܝܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܝܠܗܘܢ.

ܡܠܘܐܐ ܦ:

ܒܙܒܢ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܐܘ ܡܫܘܬܒܘܬܐ܆ ܡܩܪܒ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܟܬܝܒܬܐ ܒܢܝܫܐ ܗܢܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܬܬܗܪܓ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܦܐ:

ܒܙܒܢ ܟܠܝܢ̈ܐ ܚܘܠܡܢܝ̈ܐ ܐܡܝܢ̈ܐ܆ ܡܩܪܒ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܟܬܝܒܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܟܕ ܚܬܝܡܐ ܒܟܝܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܘܡܘܬܒ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ܆ ܕܬܬܗܪܓ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܩܪܒ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܡܠܘ̈ܐܐ ܩܢܘܢܝ̈ܐ ܕܬܚܘܡܐ ܕܥܗܢܝܢ ܢܠܒܘܟ.

ܡܠܘܐܐ ܦܒ:

ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܛܶܒܐ ܕܫܘܢܝ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܉ ܡܘܕܥ ܠܗ ܠܟܠܗܘܢ ܚܣܝ̈ܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ. ܘܨܐܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܠܗ ܡܡܬܠ ܥܡ ܚܣܝ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܒܝܬ ܚܤܝܘܬܐ ܕܨܠܘܬܐ ܢܥܒܕܘܢ ܕܥܘܦܝܐ ܕܡܢܚ ܢܦܫܐ.

ܡܠܘܐܐ ܦܓ:

ܒܙܒܢܐ ܗܟܝܠ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܘܕܟܠܝ̈ܢܐ ܐܡܝ̈ܢܐ ܕܚܘܠܡܢܐ܆ ܡܫܕܪ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܝܥܬܐ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܢܫܬܪܪܘܢ ܒܗܕܐ܆ ܘܡܢܤܝܢ ܕܢܦܝܣܘܢ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܘܢܗܦܘܟ ܒܡܫܬܐܠܢܘܬܗ܆ ܐܘ ܕܢܫܬܪܪܘܢ ܡܢ ܟܠܝ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܐܡܝܢ̈ܐ ܒܝܕ ܬܠܬܐ ܐܣܘ̈ܬܐ ܕܦܪܝܫܝܢ ܠܟܠܝܢ̈ܐ ܗܢܘܢ܆ ܘܡܩܪܒܝܢ ܒܗܕܐ ܟܬܝܒܬܢܐܝܬ ܤܗܕܘܬܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܘܒܡܬܚܐ ܕܫܒܘܥܐ ܕܢܤܝܒܘܬܗ ܕܠܟܬܝܒܬܐ܂ ܟܬܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܠܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܢܘܕܥܘܢ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ.

ܡܠܘܐܐ ܦܕ:

ܟܕ ܕܝܢ ܡܬܓܙܝܐ ܡܪܥܝܬܐ܆ ܣܐܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܠܡܕܒܪܘ ܠܣܘܥܪ̈ܢܝܗ̇.

ܡܠܘܐܐ ܦܗ:

ܠܐ ܡܦܣ ܠܗ ܠܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܡܪܥܝܬܐ ܐܠܐ ܒܦܣܣܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܘܠܡܬܚܐ ܛܒ ܟܪܝܐ. ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܫܚܠܦ ܡܕܡ ܒܡܪܥܝܬܐ. ܐܦܠܐ ܚܘܠܦ ܦܩܝܕ̈ܐ ܘܦܰܠܳܚ̈ܐ ܐܘ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܐܩܡ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ܂ ܐܘ ܕܢܥܰܝܶܢ ܩܠܝܪܝܩܝܐ ܐܢܫ ܒܡܪܥܝܬܐ. ܐܘ ܕܢܬܗܦܟ ܒܡܘܠܟܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܝܨܦ ܠܡܛܟܣܘ ܠܚܘܫܒܢ̈ܐ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܘܢܦܩ̈ܬܐ ܕܢܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܚܤܝܐ ܚܕܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܦܘ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܆ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܩܫܝܫ̈ܐ ܡܬܓܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܩܪܒ܆ ܘܓܒܝܢ ܠܗ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܠܗܿ ܐܬܬܣܝܡ܆ ܒܣܘܓܐܐ ܒܩ̈ܠܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܐܬܬܝܬܝܰܬ݀ ܠܡܗܝܡ̈ܢܐ܂ ܓܒܝܢ ܠܗ ܗܝܕܝܢ ܟܗܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܘܡܘܒ̈ܐ ܕܝܠܗܿ ܘܫܘ̈ܬܐܣܝܗ̇ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܣܝܡ̈ܬܐ ܕܦܠܚ̈ܢ ܒܗܿ܆ ܘܝܗܒܝܢ ܫܡܗ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܘܡܶܬ݂ܡܰܠܰܟ ܥܡ ܗܕ̈ܡܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܙܕܩܐܝܬ܂ ܘܟܕ ܡܩܒܠ ܣܓܝܘܬܐ ܕܩܠܝ̈ܗܘܢ܆ ܠܗ ܡܣܪܚ܆ ܘܡܫܬܡܫܐ ܥܡܗ ܘܚܣܝ̈ܐ ܝܡܝܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܦܙ:

ܓܒܝܐ܆ ܐܢ ܟܗܢܐ ܗܘ ܕܐܪܡܠ܆ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܬܬܣܪܚ.

ܡܠܘܐܐ ܦܚ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܆ ܡܬܓܒܐ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܩܫܝ̈ܫܐ ܕܝܕܝܥ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܘܣܦܩܘܬܐ ܘܩܪܐ ܘܝܠܦ ܠܝܘܠܦܢ̈ܐ ܬܐܘܠܘܓܝ̈ܐ ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܡܫܡܗ ܒܐܚܝܕܘܬܗ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ.

ܡܠܘܐܐ ܦܛ:

ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܪܥܝܬܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܡܨܝܐ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܓܒܝܘܬܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܡܓܙܝ̈ܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܨ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܆ ܠܐ ܡܬܬܣܪܚ ܐܢ ܠܐ ܫܡܠܝ ܠܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܚܝ̈ܘܗܝ.

ܡܠܘܐܐ ܨܐ:

ܐܢ ܩܪܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܢܬܓܒܐ܂ ܘܐܫܬܘܚܪܬ݀ ܡܪܥܝܬܐ ܘܠܐ ܓܒܬ݀ ܠܗܿ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܆ ܠܡܬܚܐ ܕܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܒܬܪ ܡܓܙܝܘܬ ܟܘܪܤܝܗܿ܆ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗܝܕܝܢ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܤܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܕܢܓܒܘܢ ܘܢܣܪܚܘܢ ܠܗ̇ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܝܐ ܒܬܪ ܡܘܠܝ ܟܠܗܝܢ ܡܬܒܥܝܢܝ̈ܬܐ ܩܢܘܢܝ̈ܬܐ ܕܣܝ̈ܡܢ ܒܬܚܘܡܐ ܗܢܐ.

ܡܠܘܐܐ ܨܒ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܚܕܬܐ܆ ܐܢ ܠܐ ܐܙܠ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܠܗܿ ܐܬܦܪܫ ܡܬܚܐ ܕܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ܆ ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ܆ ܗܪܓܐ ܤܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܠܨܒܘܬܗ.

ܡܠܘܐ ܨܓ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܥܰܝܶܢ ܠܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܘܐܦܛܪ̈ܘܦܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܝܐ ܠܩܠܝܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܐܘ ܠܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܡܓܙܝ̈ܢ܆ ܘܐܢ ܐܬܬܕܝܢܰܬ݀ ܠܡܤܪܚܘ ܠܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܆ ܢܣܒ ܫܠܡܘܬܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܨܕ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܚܕܬܐ܆ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܟܬܘܒ ܠܟܠܗܘܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܘܫܐܠ ܡܢܗܘܢ ܝܡܝܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ.

 

ܦܤܘܩܐ ܫܬܝܬܝܐ

ܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܘܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ

ܒܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ

ܡܠܘܐܐ ܨܗ:

ܡܩܪܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܘܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܒܕܪܡܣܘܩ ܠܓܒܝܘܬܐ؛ ܘܡܥܝܢ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܐܢܘܢ ܒܕܪܓܗܘܢ. ܙܕ̈ܩܐ ܕܝܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܛܝܪܝܢ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܣܝ̈ܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ.

ܡܠܘܐܐ ܨܘ:

ܬܚܘܡܗ ܓܝܪ ܘܘܠܝ̈ܬܗ ܕܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ:

ܐ – ܡܬܪܝܫܢ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܬܢܝܝܐ܆ ܘܐܝܬ ܠܗ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܣܝܡ ܒܕܘܟܬܗ ܡܰܢ ܕܨܒܐ ܡܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܙܗܝ̈ܐ. ܪܝܫܐ ܓܝܪ ܕܒܝܬ ܕܝܢܐ ܕܬܢܝܢܘܬܐ ܕܢܘܕܥ ܙܕܩ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܥܠ ܟܠ ܕܺܝܢܐ ܕܒܗ܆ ܘܠܐ ܡܫܬܪܪܝܢ ܦܘܣܩܢ̈ܘܗܝ ܩܕ̈ܡܝܐ ܐܘ ܐܚܪ̈ܝܐ ܐܠܐ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ.

ܒ – ܡܕܒܪ ܡܟܬܒܐ ܕܢܛܘܪܘܬ ܐܪ̈ܙܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܡܘܢܝ̈ܐ ܘܛܘܟܤܐ ܓܘܢܝܐ ܘܡܳܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ.

ܓ – ܡܫܬܕܪ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܟܠ ܕܩܪܝܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܡܤܥܪ ܘܠܡܪܥܐ ܗܠܝܢ ܕܐܦܛܪ̈ܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܝܬܐ ܘܥܕ̈ܬܐ ܕܡܬܕܒܪ̈ܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܒܝܕ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܐܘ ܐܰܝܕܐ ܡܪܥܝܬܐ ܕܗܝ.

ܕ – ܡܬܟܪܙ ܫܡܗ ܒܬܪ ܫܡ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܕܕܪܡܣܘܩ܆ ܘܝܬܒ ܒܤܡܠܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܬܪܝܨܐܝܬ.

ܗ – ܓܘܢܐܝܬ ܕܝܢ ܡܫܡܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܤܘܥܪ̈ܢܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܥܒܕ܆ ܘܡܓܡܪ ܠܘܠܝܬܗ ܐܠܐ ܒܪܥܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ.

ܘ – ܡܫܪܪ ܒܫܡܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܠܟܠܗܝܢ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܡܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܡܣܪ̈ܚܢ.

ܡܠܘܐܐ ܨܙ:

ܬܚܘܡܗ ܓܝܪ ܘܘܠܝ̈ܬܗ ܕܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܒܕܪܡܣܘܩ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ:

ܐ – ܡܬܪܝܫܢ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܫܪܘܝܐ ܕܒܕܪܡܣܘܩ.

ܒ . ܡܬܪܝܫܢ ܠܡܘܬܒܐ ܥܕܬܢܝܐ ܕܒܡܪܥܝܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܚܠܦ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܘܒܪܥܝܘܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܩܝܡ ܠܡܘܬܒܐ ܥܕܬܢܝܐ.

ܓ – ܣܥܪ ܠܡܗܝܡܢ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܡܪܥܝܬܐ܆ ܘܡܫܡܠܐ ܠܬܫܡܫ̈ܬܐ ܥܕ̈ܬܢܝܬܐ.

ܕ – ܝܗܒ ܠܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܕܒܕܪܡܣܘܩ.

ܗ – ܢܛܪ ܠܣܓ̈ܠܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ.

ܘ – ܡܬܟܪܙ ܫܡܗ ܐܒܗܝܐ ܒܬܪ ܫܡܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܝܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܕܕܪܡܣܘܩ܆ ܘܝܬܒ ܒܓܒܐ ܝܡܝܢܝܐ ܒܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ.

ܙ – ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܦܘܣܩܢ̈ܐ ܕܡܘܬܒܐ ܥܕܬܢܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܕܕܪܡܣܘܩ܆ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܫܬܪܪܘܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ.

 

ܦܤܘܩܐ ܫܒܝܥܝܐ

ܤܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ

ܡܠܘܐܐ ܨܚ:

ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ: ܒܪܝܫܢܘܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܂ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܟܘܪܤܝܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܝܐ܆ ܥܡ ܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ܆ ܡܩܰܝܡܐ.

ܡܠܘܐܐ ܨܛ:

ܤܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ: ܒܰܩܪܳܝܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܒܪܝܫܢܘܬܗ: ܒܟܠ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܚܕܐ ܙܒܢ܆ ܘܟܠ ܕܩܪܝܐ ܣܢܝܩܘܬܐ܂ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܘܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܥܝܕܝܬܐ܆ ܠܐ ܩܪܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܠܬܠܬܐ ܕܘܒ̈ܐ ܬܟ̈ܝܒܐ܂ ܐܝܬ ܠܗܿ ܗܝܕܝܢ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܢ ܢܦܫܗܿ ܬܬܟܢܫ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕ݁ܩܰܕܝܡ ܒܚܣܝ̈ܐ ܒܡܤܪܚܢܘܬܗ.

ܡܠܘܐܐ ܩ:

ܟܕ ܩܪܝܐ ܣܢܝܩܘܬܐ܂ ܩܪܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܛܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܓܘܢܝܬܐ ܕܒܗܿ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܤܘܢܗܕ̈ܘ ܕܕܪܡܣܘܩ ܟܝܬ ܘܕܗܢܕܘ܆ ܒܪܝܫܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܫܬܘܬܦܝܢ. ܥܡܗܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܡܦܪܝܢܐ ܐܢ ܐܫܬܟܚ.

ܡܠܘܐܐ ܩܐ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ܆ ܐܢ ܠܐ ܡܬܛܝܒ ܒܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ܆ ܘܕܠܐ ܥܠܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ܆ ܡܙܗܪܐ ܠܗ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܬ݁ܢܶܐ ܠܗܕܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܕܘܒܪܐ ܕܘܳܠܶܐ ܡܬܛܟܣ ܠܗ.

ܡܠܘܐܐ ܩܒ:

ܡܶܢܝܳܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܂ ܩܢܘܢܝܐ ܡܬܚܫܒ܂ ܟܕ ܬܪܝܢ ܬܘ̈ܠܬܐ ܕܗܕ̈ܡܘܗܝ ܡܬܛܝܒܝܢ܆ ܦܘܣܩܢ̈ܘܗܝ ܕܝܢ ܢܡܘܣ̈ܝܐ ܚܫܝܒܝܢ ܐܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܩܺܠܐ ܡܫܬܪܪܝܢ.

ܡܠܘܐܐ ܩܓ:

ܫܘܠܛܢܐ ܓܝܪ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܗܢܘ:

ܐ – ܓܒܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܡܬܬܩܝܡܢܘܬܗ. ܂

ܒ – ܫܠܡܘܬܐ ܕܗܘ ܕܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܬܩܪܒ ܠܕܪܓܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ

ܓ – ܒܘܩܪܐ ܕܥܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܚܣ̈ܝܐ ܘܕܺܝܢܘܬܗܘܢ

ܕ – ܡܕܩܘܬܐ ܕܒܗܪ̈ܣܝܣ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܬܐ ܘܥܒܘܪܝܐ ܕܥܠ ܡܫܠܡܢ̈ܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܛܟ̈ܣܝܗܿ܆ ܘܰܣܝܳܡ ܒܪܝܫܐ ܕܥܒܘܪ̈ܐ܆ ܩܠܝܪ̈ܝܩܝܐ ܢܗܘܘܢ ܐܘ ܥܠܡ̈ܝܐ܂ ܒܟܠܗܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܥܕ̈ܬܢܝܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܕ:

ܐ – ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܩܪܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܫܬܐܠ ܡܢܗ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܒܥܬܐ ܕܬܪܝܢ ܬܘ̈ܠܬܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܟܬܝܒܬܢܐܝܬ ܟܕ ܚܡܠܐ ܠܥܠܬܐ܆ ܕܡܬܩܪܒܐ ܠܬܠܬܐ ܚܣܝ̈ܐ ܕܩܕܝܡܝܢ ܒܡܤܪܚܢܘܬܗܘܢ.

ܒ – ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܩܪܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܠܕܝܢܐ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܬܪܝܢ ܬܘ̈ܠܬܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ.

ܓ – ܐܢ ܕܝܢ ܒܡܬܚܐ ܕܚܕ ܝܪܚܐ ܠܐ ܓܙܪܬ݀ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܝܢܐ܆ ܡܒܰܪܰܝ ܚܫܝܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܩܢܘܢܐܝܬ܆ ܘܠܐ ܤܢܝܩ ܕܦܘܣܩܢܐ ܢܬܝܗܒ ܒܗܕܐ.

ܕ – ܤܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܦܣܩܐ ܓܙܪܕܝܢܐ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܦܘܬ ܩܢܘܢ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܕܦܠܝܚܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܬܪܝܢ ܬܘ̈ܠܬܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܕܐܬܛܝܒܘ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܐܫܬܪܪ ܕܝܢܗ܆ ܘܐܬܬܚܬܝ ܡܢ ܕܪܓܗ܆ ܡܓܙܝܐ ܗܝܕܝܢ ܗܘܐ ܟܘܪܤܝܐ ܫܠܝܚܝܐ܆ ܡܫܡܠܝܢ ܗܝܕܝܢ ܠܩܢܘ̈ܢܐ ܕܐܤܝܪܝܢ ܒܓܒܝܘܬܐ ܕܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܘܓܘܒܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ ܕܪܫܝܡ ܒܬܚܘܡܐ ܗܢܐ.

 

ܦܤܘܩܐ ܬܡܝܢܝܐ

ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܘܘܠܝ̈ܬܗܘܢ

ܡܠܘܐܐ ܩܗ:

ܩܫܝܫܐ ܕܡܬܬܣܪܚ: ܢܗܘܐ ܐܝܢܐ ܕܣܗܝܕ ܠܗ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܗܦܟ̈ܐ܆ ܘܝܕܝܥ ܒܛܢܢܗ ܘܒܣܝܡܘܬܗ܆ ܘܐܝܢܐ ܕܡܘܡܐ ܠܝܬ ܒܗ܆ ܘܤܦܝܪ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܦܘܫ̈ܩܘܗܝ܆ ܘܫܡܠܝ ܠܗܪ̈ܓܘܗܝ ܬܐܘܠܘܓܝ̈ܐ܆ ܘܐܬܪܕܝ ܒܟܬܒܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܐܬܕܪܫ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܢܡܘܣ̈ܐ ܘܩܢܘܢ̈ܐ ܕܝܠܗܿ܆ ܘܝܠܦ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܐ ܥܡ ܠܫܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܗ ܡܬܬܣܪܚ܆ ܘܝܕܝܥܝܢ ܠܗ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܘܒܝܬܓܙܐ ܕܩܝ̈ܢܬܐ ܥܕ̈ܬܢܝܬܐ ܤܦܩܐܝܬ܂ ܘܢܗܘܐ ܡܙܘܓ ܠܚܕܐ ܙܒܢ.

ܡܠܘܐܐ ܩܘ:

ܟܗܢܐ ܕܡܬܬܣܪܚ: ܢܗܘܐ ܫܡܠܝ ܠܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܕܫܢ̈ܘܗܝ.

ܡܠܘܐܐ ܩܙ:

ܩܫܝܫܐ: ܒܓܒܝܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ܂ ܠܥܕܬܐ ܡܬܬܣܪܚ ܦܪܝܫܬܐ܆ ܕܡܬܦܪܫ ܠܬܫܡܫܬܗܿ ܒܐܡܝܢܘ. ܘܠܐ ܡܬܬܣܪܚܝܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܡܦܣ ܕܝܢ ܕܢܬܬܣܪܚ ܩܫܝܫܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܣܦܝܩ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܒܐܡܝܢܘ. ܟܕ ܩܪܝܐ ܐܠܨܝܘܬܐ܂ ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܐ ܕܡܬܰܚܰܡ.

ܡܠܘܐܐ ܩܚ:

ܘܳܠܺܝܬܐ ܓܝܪ ܕܟܗܢܐ܂ ܗܕܐ ܗ݈ܝ: ܕܢܫܡܫ ܠܐܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ؛ ܘܡܟܪܙ ܥܠ ܡܗܝܡܢ̈ܐ܆ ܘܤܥܪ ܒܬܝ̈ܗܘܢ ܟܕ ܡܠܦ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ܆ ܘܤܥܪ ܠܟܪ̈ܝܗܐ܆ ܘܰܡܪܰܥܐ ܠܢܳܨܘܝ̈ܐ ܘܡܬܰܪܳܐ ܠܗܘܢ ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܒܢܣܝܒܘܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ܂ ܘܢܦܩ ܒܒܥܬܐ ܕܡܣܟ̈ܢܐ ܨܪ̈ܝܟܐ ܘܡܬܒܛܠ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܢܗܘܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܥܕܬܗ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܥܠܝܡ̈ܐ܆ ܟܕ ܕܡܽܘܬܐ ܛܒܬܐ ܠܢܦܫܗ ܥܳܒܶܕ ܠܡܗܝܡܢ̈ܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܛ:

ܟܗܢܐ: ܠܳܐ ܡܰܦܰܣ ܠܗ ܕܰܢܒܰܪܟ ܟܠܝܠܐ ܕܙܘܘܓܐ ܕܠܐ ܦܤܣܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܐܘ ܐܦܛܪܘܦܗ ܟܕ ܠܐ ܫܟܝܚ܂ ܟܕ ܡܩܪܒܼ ܠܗ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܐܠܨܝ̈ܬܐ ܕܡܫܪܪ̈ܢ ܗܕܐ܆ ܘܐܠܐ ܡܬܬܣܝܡ ܒܪܝܫܗ ܥܕܬܢܐܝܬ. ܐܟܡܐ ܕܟܠܝܐ ܗܝ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܠܟܗܢܐ ܚܬܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܐܘ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܚܬܝ̈ܡܢ ܒܫܡܗ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܦܤܣܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܝܠܗ܆ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܐܢܢܩܝ ܛܒ ܪܒܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܝ:

ܟܗܢܐ: ܐܢ ܐܬܗܰܦ݁ܰܟ ܒܝܫܐܝܬ ܒܐܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ ܐܘ ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܛܘܟܣܐ ܕܝܠܗܿ܆ ܐܘ ܒܡܪܕܘܬܗ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܝܠܗ ܕܢܟܠܝܘܗܝ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܪܳܕ݂ܶܐ ܠܗ ܡܪܕܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܡܬܕܪܓܢܐܝܬ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܤܓܝ ܥܩܝܡܘܬ ܗܘܦܟܘܗܝ ܟܕ ܡܘܠܕ ܟܫ̈ܠܐ ܠܥܕܬܐ܆ ܡܬܬܘܕܥ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܂ ܘܡܫܕܪ ܩܕܝܫܘܬܗ ܡܰܢ ܕܢܕܘܩ ܒܨܒܘܬܗ ܘܠܡܫܡܥ ܠܗ. ܩܘܬܪܣܐ ܕܝܢ ܕܟܗܢܐ ܘܚܪܡܗ܆ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܚܘܕ.

ܡܠܘܐܐ ܩܝܐ:

ܟܕ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܡܛܝܒܝܢ܂ ܟܗܢܐ ܠܡܗܝܡܢܐ ܐܢܫ ܠܐ ܡܒܪܟ.

ܡܠܘܐܐ ܩܝܒ:

ܟܗܢܐ ܠܐ ܡܫܬܢܐ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ ܠܐܚܪܬܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܠܐܢܢܩܝ ܛܫ ܐܠܨܝܬܐ܂ ܘܒܫܠܡܘܬܐ ܕܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܬܪܬܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ܂ ܘܒܫܘܪܪܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܝܓ:

ܟܗܢܐ: ܟܕ ܠܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܡܛܐ܆ ܡܫܬܘܬܒ ܙܕܩܐܝܬ. ܘܟܕ ܩܪܝܐ ܣܢܝܩܘܬܐ܂ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܢܘܪܟ ܡܬܚܐ ܕܬܫܡܫܬܗ܆ ܟܕ ܡܝܩܪܝܢ ܒܗܕܐ ܠܩܢܘܢ̈ܐ ܡܕ̈ܝܢܝܐ ܐܬܪ̈ܢܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܝܕ:

ܟܗܢܐ ܕܐܫܬܐܠ ܡܢ ܬܫܡܫܬܗ: ܠܐ ܡܦܣ ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܫܡܫ ܒܐܝܕܐ ܡܪܥܝܬܐ ܕܗܝ، ܐܠܐ ܐܢ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܬܪܬܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ܂ ܘܒܫܘܪܪܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܝܗ:

ܟܗܢܐ ܕܡܛܠ ܫܢ̈ܘܗܝ ܐܫܬܘܬܒ ܠܦܘܬ ܩܢܘܢܐ܂ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܫܡܫ ܒܡܪܥܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܠܗ ܒܥܝܐ܂ ܐܠܐ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܘܒܫܘܪܪܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܝܘ:

ܟܗܢܐ ܕܐܫܬܘܬܒ܆ ܠܦܘܬ ܩܢܘܢܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܒܗ ܫܡܫ ܘܐܫܬܘܬܒ܂ ܘܠܦܘܬ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܚܳܝܶܐ܆ ܐܦܣܘܢܝ̈ܬܐ ܢܣܒ. ܐܢ ܕܝܢ ܫܰܢܝ ܠܗ ܠܡܪܥܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܡܬܝ̈ܗܒܢ ܠܗ ܐܦܣܘܢܝ̈ܬܐ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ ܕܒܗܿ ܐܫܬܘܬܒ.

ܡܠܘܐܐ ܩܝܙ:

ܟܕ ܕܝܢ ܡܫܢܐ ܟܗܢܐ ܡܢ ܚܝ̈ܐ܂ ܝܨܦܐ ܡܪܥܝܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܢܝܚܐ ܬܥܬܕ ܠܐܢܬܬܗ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܙܥܘܪ̈ܐ܆ ܟܕ ܐܦ ܙܕܩ ܠܗܘܢ ܕܢܐܬܪܘܢ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗ ܫܡܫ.

ܡܠܘܐܐ ܩܝܚ:

ܟܗܢܐ ܕܫܒܩ ܠܥܕܬܗ ܟܕ ܡܬܡܪܕ ܥܠ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܗ܆ ܠܐ ܢܬܩܒܠ ܒܥܕܬܐ ܐܚܪܬܐ ܘܡܬܪܕܐ ܥܕܬܢܝܐ. ܘܐܢ ܐܚܨܦ ܒܡܪܘܕܘܬܗ܆ ܡܙܕܗܪ ܙܘܗܪܐ ܐܚܪܝܐ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܦܢܐ ܡܢ ܡܪܘܕܘܬܗ܆ ܡܫܠܚ ܠܗ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ ܒܒܥܬܐ ܕܡܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܗ.

ܡܠܘܐܐ ܩܝܛ:

ܟܘܪܝܐ: ܩܕܡܝܐ ܚܫܝܒ ܒܝܬ ܩܫܝܫ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܬܥܠܐ ܠܕܪܓܐ ܕܟܘܪܝܘܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܒܥܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ܂ ܘܒܦܤܣܐ ܪܘܫܡܝܐ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܘܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܥܒܪ ܡܬܚܐ ܕܚܡܫܥܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ ܐܝܟ ܕܒܒܨܝܪܘ ܒܟܗܢܘܬܗ܆ ܘܠܐ ܐܬܪܕܝ ܒܡܣܡܒܪܝܫܐ ܥܕܬܢܝܐ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܟܘܪܝܐ ܒܚܕܐ ܡܕܝܢܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܟ:

ܠܐ ܡܬܬܣܪܚ: ܐܦܘܕܝܩܢܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܢܥ ܠܫܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ ܕܚܝ̈ܘܗܝ܂ ܐܦܠܐ ܐܘܢܓܠܝܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܡܠܝ ܠܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ܆ ܘܙܕܩ ܠܗ ܕܢܬܕܪܓ ܒܕܪ̈ܓܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܗܢܘ ܕܝܢ: ܡܙܡܪܢܐ ܘܩܪܘܝܐ ܘܐܦܘܕܝܩܢܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܟܐ:

ܠܐ ܡܬܬܣܪܚ ܐܪܟܕܝܩܘܢ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܡܠܝ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܚܝ̈ܘܗܝ܆ ܘܐܬܝܕܥ ܒܫܦܝܪܘܬ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܛܟܼܣ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ܆ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܐܠܐ ܚܕ ܐܪܟܕܝܩܘܢ ܒܡܪܥܝܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܟܒ:

ܠܐ ܡܬܬܣܪܚܐ ܡܫܡܫܢܬܐ ܡܙܡܪܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܫܡܠܝܬ ܠܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ ܕܚܝܝ̈ܗ̇.

ܡܠܘܐܐ ܩܟܓ:

ܩܠܝܪܝܩܝܐ ܕܫܒܩ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܗ ܘܢܩܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ܆ ܟܢ ܡܬܬܘܐ ܘܦܢܐ ܠܟܢ̈ܦܐ ܕܥܕܬܗ܆ ܠܐ ܡܦܣ ܕܢܬܥܠܐ ܠܕܪܓܐ ܕܪܡ ܡܢ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡ ܕܢܫܒܘܩ ܠܥܕܬܗ܆ ܐܦܢ ܕܫܳܘܶܐ ܢܗܘܐ ܠܕܪܓܐ. ܗܟܘܬ ܐܦܠܐ ܡܬܥܠܐ ܠܕܪܓܐ ܕܪܡ ܐܝܢܐ ܕܐܬܪܕܝ ܒܡܣܡܒܪ̈ܝܫܐ ܩܫܝ̈ܐ ܥܕܬܢܐܝܬ.

ܡܠܘܐܐ ܩܟܕ:

ܩܠܝܪܝܩܝܐ ܐܝܢܐ ܕܠܥܕܬܢ ܢܩܦ܆ ܠܐ ܢܬܥܠܐ ܠܕܪܓܐ ܕܪܡ ܡܢ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܠܢ ܒܦܣܤܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

 

ܦܣܘܩܐ ܬܫܝܥܝܐ

ܠܒܘܫ̈ܐ ܕܩܠܝܪܘܣ

ܡܠܘܐܐ ܩܟܗ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ: ܡܬܥܛܦ ܠܒܘܫܐ ܣܘܼܡܩܐ ܕܐܪܓܘܢܐ ܘ ܓܘܠܬܐ ܐܘܟܡܬܐ (ܡܥܦܪܐ ܕܣܘܡܩ̈ܢ ܐܶܦܽܠܳܬ݂ܳܗܿ܆ ܘܣܐܡ ܨܠܝܒܐ ܘܬܪܝܢ ܝܘܩܢ̈ܐ ܥܠ ܚܕܝܗ܂ ܘܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ܂ ܘܡܰܘܳܐ ܩܐܘܘܓ) ܥܠ ܪܝܫܗ.

ܡܠܘܐܐ ܩܟܘ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܡܬܛܦ ܠܒܘܫܐ ܣܘܼܡܩܐ ܕܐܪܓܘܢܐ ܐܘ ܐܘܟܡܐ ܕܣܘܡܩܝܢ ܬܘ̈ܠܰܘܗܝ ܘܩܪ̈ܩܣܘܗܝܢ ܘܓܘܠܬܐ ܐܘܟܡܬܐ (ܡܥܦܪܐ) ܕܣܘܡܩ̈ܢ ܘܽܦ̈ܠܳܬ݂ܳܗܿ܆ ܘܣܐܡ ܨܠܝܒܐ ܘܝܘܩܢܐ ܚܕ ܥܠ ܚܕܝܗ܆ ܘܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ܆ ܘܒܰܠܘܳܐ (ܩܐܘܘܓ) ܥܠ ܪܝܫܗ.

ܡܠܘܐܐ ܩܟܙ:

ܐ- ܟܘܪܝܐ: ܡܬܥܛܦ ܙܘܢܪܐ ܡܢܝܫܟܝܐ܆ ܘܓܘܠܬܐ ܐܘܟܡܬܐ (ܡܥܦܪܐ) ܕܡܢܝܫ̈ܟܢ ܬܘ̈ܠܳܬܰܗܿ܆ ܘܠܒܘܫܐ ܐܘܟܡܐ ܕܡܢܝܫܟܝܢ ܩܪ̈ܩܣܘܗܝ܂ ܘܟܘܣܝܬܐ ܐܘܟܡܬܐ܆ ܘܦܝܪܐ ܐܘܟܡܐ ܥܠ ܪܝܫܗ.

ܒ – ܐܢ ܫܟܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܨܠܝܒܐ ܩܕܝܫܐ ܠܚܕ ܡܢ ܟܘܪ̈ܝܐ܂ ܒܒܥܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܗ܆ ܠܒܫ ܠܗ ܠܚܘܕ ܟܕ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܡܬܠ ܐܘ ܒܥܕܥܐܕ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܐܘ ܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܟܚ:

ܩܫܝܫܐ: ܡܬܥܛܦ ܠܒܘܫܐ ܘܓܘܠܬܐ ܕܐܘܟܡܝܢ܆ ܘܟܘܣܝܬܐ ܐܘܟܡܬܐ܆ ܘܦܝܪܐ ܐܘܟܡܐ ܥܠ ܪܝܫܗ.

ܡܠܘܐܐ ܩܟܛ:

ܕܝܪܝܐ: ܡܬܥܛܦ ܠܒܘܫܐ ܘܓܘܠܬܐ ܕܐܘܟܡܝܢ܆ ܘܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ܆ ܘܟܘܣܝܬܐ ܐܘܟܡܬܐ ܥܠ ܪܝܫܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܫܟܢ ܠܗ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܨܠܝܒܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܠܒܫ ܠܗ ܠܚܘܕ ܒܥܕܥܐܕ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܐܘ ܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܠ:

ܠܐ ܡܦܣ ܠܐܢܫ ܣܟ ܤܟܝ̈ܢ ܕܡܕܡ ܡܢ ܠܒܘܫ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܕܩܠܝܪܘܣ܂ ܢܫܚܠܦ.

ܡܠܘܐܐ ܩܠܐ:

ܡܦܣ ܠܩܠܝܪܘܣ ܕܢܬܚܫܚܘܢ ܒܠܒܘܬ̈ܐ ܕ̈ܝܠܢܝܐ ܠܦܘܬ ܛܟܣ̈ܐ ܘܥܝܕ̈ܐ ܕܩܠܝܪܘܣ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܚܐܝܢ܆ ܐܠܐ ܙܕܩ ܠܟܠܗ ܩܠܝܪܘܣ ܕܢܢܙܪܘܢ ܕܩܢܗܘܢ.

 

ܦܤܘܩܐ ܥܣܝܪܝܐ

ܕܝܪܝܘܬܐ

ܡܠܘܐܐ ܩܠܒ:

ܢܕܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ: ܒܬܘܠܘܬܐ (ܢܟܦܘܬܐ)܆ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ؛ ܘܡܤܡܥܠܘܬܐ ܨܪܝܟܘܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ). ܚܝܒ ܗܘ ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܠܕܝܪܝܘܬܐ ܕܢܬܒܝܬܐ ܨܒܐ܆ ܕܠܗܘܢ ܢܫܡܠܐ܆ ܓܒܪܐ ܢܗܘܐ ܐܘ ܢܩܒܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܠܓ:

ܕܠܕܝܪܝܘܬܐ ܕܢܬܒܝܬܐ ܨܒܐ܆ ܢܗܘܐ ܫܦܝܪ ܗܘܦܟ̈ܐ܂ ܘܫܡܐ ܛܒܐ ܐܝܬ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܢܠܒܫ ܠܐܣܟܝܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܬܚܐ ܕܒܘܚܪܢܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܠܕ:

ܠܐ ܡܬܥܛܦ ܐܣܟܝܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܠܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܠܐ ܫܡܠܝ.

ܡܠܘܐܐ ܩܠܗ:

ܕܝܪܝܐ ܫܪܘܝܐ: ܕܢܬܥܛܦ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܘܫܐ ܕܕܟܝܪ ܒܡܠܘܐܐ ܕ. ܩܒܛ ܕܒܬܚܘܡܐ ܗܢܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܠܘ:

ܕܝܪܝܬܐ: ܕܬܬܥܛܦ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܘܠܒܘܫܐ ܕܡܬܚܡܐ ܠܗ ܐܚܘܬܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܪܗܿ.

ܡܠܘܐܐ ܩܠܙ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܗܘܝܘ ܪܝܫܐ ܪܒܐ ܕܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܒܬܝ̈ ܕܘܝܪܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܕܕܝܪ̈ܝܬܐ ܐܟܚܕܐ܆ ܘܗܘܝܘ ܕܡܩܝܡ ܘܫܪܐ ܠܪ̈ܝܫܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܘܡܫܢܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܘܠܕܝܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܠܐܚܪܬܐ ܐܘ ܡܢ ܒܝܬ ܕܘܝܪܐ ܠܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܪܝܫ ܕܝܪܐ܆ ܘܠܐ ܡܫܬܬܐܣ ܕܝܪܐ ܡܕܡ ܐܠܐ ܒܦܤܤܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ.

ܡܠܘܐܐ ܩܠܚ:

ܕܝܪܝܐ: ܠܐ ܡܦܣ ܠܗ ܕܢܚܙܘܩ ܐܘ ܢܫܢܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܚܪܢܐ܂ ܐܠܐ ܒܦܘܩܕܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܠܛ:

ܠܟܠ ܕܝܪܐ (ܥܘܡܪܐ) ܐܘ ܐܚܘܬܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܛܟܣܐ ܐܝܬ ܕܓܘܐ܂ ܡܫܪܪ ܠܗ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܂ ܘܠܗ ܚܰܝܳܒܝܢ ܕܢܫܡܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܠܕܝܪܝܘܬܐ ܡܬܒܝܬܝܢ ܐܘ ܡܬܒܝܬܝ̈ܢ.

ܦܤܘܩܐ ܕܚܕܥܤܪ

ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ

ܡܠܘܐܐ ܩܡ:

ܨܠܘܬܐ ܘܳܠܝܬܐ ܕܣܝܡܐ ܠܟܠ ܡܗܝܡܢܐ ܘܡܗܝܡܢܬܐ ܒܨܦܪ ܘܪܡܫ܆ ܩܘܡܐ ܕܝܢ ܚܕ ܕܒܨܠܘܬܐ܆ ܡܬܩܝܡ ܡܢ ܩܘܕ̈ܫܐ ܬܠܬܐ (ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ) ܘܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܘܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܬܚܬܡܐ ܨܠܘܬܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܫܠܡܐ ܡܠܐܟܝܐ. ܠܫܢܐ ܕܝܢ ܣܘܪܚܐ܂ ܠܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܛܟܣ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܦܣܝܣ ܕܥܡ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܠܫܢ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܢܝܐ ܢܬܚܫܚܘܢ.

ܡܠܘܐܐ ܩܡܐ:

ܐ – ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ: ܒܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܓܝܗܘܢ܆ ܚܝܒܝܢ ܕܒܨܦܪ ܘܪܡܫ ܠܨܠܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܢܫܡܠܘܢ ܥܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܚܝܡܐ܆ ܘܢܨܘܡܘܢ. ܘܐܝܢܐ ܕܡܗܡܐ ܠܨܠܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܥܶܠܐ ܡܩܒܠܐ܂ ܦܘܕܐ ܥܒܕ.

ܒ – ܩܠܝܪܘܣ ܘܡܗܝܡܢ̈ܐ: ܠܨܘܡ̈ܐ ܩܢܘܢܝ̈ܐ ܢܨܘܡܘܢ ܙܕܩܐܝܬ.

ܡܠܘܐܐ ܩܡܒ:

ܟܠܗܘܢ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ (ܟܗܢ̈ܐ ܘܡܫܡܫ̈ܢܐ) ܡܫܡܠܝܢ ܠܐܪܙܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܩܕܡ ܟܗܢܐ ܢܡܘܤܝܐ ܙܕܩܐܝܬ.

ܡܠܘܐܐ ܩܡܓ:

ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܫܡܠܝ̈ܝ ܩܘܡܬܐ܆ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܐܟܚܕ܆ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܘܕܘܢ (ܒܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܢܣܒܘܢ܂ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܒܫܢܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܒܒܨܝܪܘ. ܘܢܣܝܒܘܬ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܠܨܝܐ ܗܝ ܠܥܪܒܐ (ܫܘܫܒܝܢܐ) ܒܙܒܢ ܥܡܕܐ܆ ܘܐܦ ܠܚܬܢ̈ܐ ܘܡ̈ܠܬܐ ܩܕܡ ܒܘܪܟ ܟܠܝ̈ܠܝܗܘܢ.

ܡܠܘܐܐ ܩܡܕ:

ܡܛܠ ܒܶܢܝܳܢ ܥܕܬܐ܆ ܡܰܦܰܣ ܠܗ ܠܟܗܢܐ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܢܩܪܒ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܘܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܘܥܠ ܚܕ ܡܕܒܚܐܐܠܐ ܠܛܒܠܝܬܐ ܢܫܚܠܦ ܙܕܩ.

ܡܠܘܐܐ ܩܡܗ:

ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܠܡܗܝܡ̈ܢܐ ܢܦܣ ܠܡܤܒ ܠܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܫܘܡܠܝ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܚܛܗ̈ܐ܂ ܒܪܡ ܙܕܩ ܕܬܠܬ ܫܥܝ̈ܢ ܨܘܡܐ ܢܩܰܕ݁ܶܡ ܠܢܣܝܒܘܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܒܒܨܝܪܘ.

ܡܠܘܐܐ ܩܡܘ:

ܡܢ ܛܝܒܘ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܥܕܬܐ: ܕܠܡ ܨܒܬܗ̇ ܒܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ܂ ܘܐܝܬܝܗܘܢ: ܥܡܕܐ܆ ܡܘܪܘܢ܆ ܬܝܒܘܬܐ ܘܡܘܕܝܢܘܬܐ܂ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܟܗܢܘܬܐ؛ ܙܘܘܓܐ܆ ܘܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܝܢ ܘܟܗܢ̈ܐ ܕܢܦܩܕܘܢ ܙܕܩ ܠܡܗܝܡܢ̈ܐ ܠܡܫܡܠܝܘ ܘܳܠܝܐܝܬ ܠܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ܂ ܘܢܠܒܒܘܢ ܐܢܘܢ ܕܠܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܢܩܒܠܘܢ܆ ܟܕ ܡܬܒܥܝܐ.

ܦܤܘܩܐ ܕܬܪܥܣܪ

ܐܪܙܐ ܕܙܘܘܓܐ

ܡܠܘܐܐ ܩܡܙ:

ܐ – ܙܘܘܓܐ ܕܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ܂ ܐ̱ܪܙܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܘܐܤܪܐ ܢܡܘܤܝܐ ܒܝܬ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܤܝܐ܂ ܡܫܬܡܠܐ ܕܝܢ ܒܒܘܪܟܬܗ ܕܟܗܢܐ ܢܡܘܣܝܐ܂ ܘܒܡܬܛܝܒܢܘܬ ܣܗܕ̈ܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ.

ܒ – ܡܛܠ ܓܝܪ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܪܘܬܐ ܘܕܙܘܘܓܐ܆ ܘܡܨܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܐ ܗܘܝ̈ܢ܆ ܘܢܦܩ̈ܬܐ ܘܦܘܪܫܢܐ ܘܒܘܛܠ ܙܘܘܓܐ ܐܘ ܫܪܝ ܙܘܘܓܐ – ܕܘܠܠܐ܆ ܕܒܬܚܘܡܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܢܬܚܫܚܘܢ ܙܕܩ.

ܓ – ܠܟܠ ܡܪܥܝܬܐ܂ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܫܪܘܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ܂ ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܗܘܐ.

ܕ – ܦܘܣܩܢ̈ܐ ܓܝܪ ܕܒܝܬ ܕܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܬܢܝܢܘܬܐ ܕܡܬܟܢܫ ܒܒܝܬ ܡܩܡܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ.

ܗ – ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܂ ܗܘܝܘ ܕܡܥܝܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܒܝܬ ܕܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܬܢܝܢܘܬܐ܂ ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ܆ ܘܬܪܝܢ ܟܗܢ̈ܐ ܗܕ̈ܡܐ.

ܘ – ܦܘܣܩܢ̈ܐ ܓܝܪ ܕܒܬܝ ܕ̈ܝܢܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܫܪ̈ܘܝܐ ܕܐܬܓܙܪܘ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܕܬܢܝܢܘܬܐ ܕܦܣܝܩ ܒܗܘܢ ܕܘܠܠܐ ܐܘ ܫܪܝܐ ܐܘ ܒܘܛܠ ܙܘܘܓܐ܂ ܐܠܐ ܡܫܬܪܪܝܢ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ܂ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܢ ܣܘܥܪܢܐܝܬ.

ܙ – ܐܝܬ ܠܗ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܒܥܐ ܘܢܗܦܟ ܠܦܘܣܩܢ̈ܐ ܕܒܝܬܕܝܢܐ ܕܐܬܓܙܪܘ ܕܡܕܠܩܒܝܢ ܠܕ̈ܝܢܐ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܐܘ ܠܐ ܐܫܬܪܪܘ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ.

ܚ – ܐܝܬ ܠܗ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܢܫܕܪ ܠܐܢܫ ܠܡܒܩܪܘ ܠܡܬܥܒܪ̈ܢܘܬܐ ܕܒ̈ܬܝ ܕ̈ܝܢܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܫܪ̈ܘܝܐ ܕܒܟܠܗܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܬܢܝܢܘܬܐ ܕܒܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܡܚ:

ܐܢ ܚܕ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܩܢܘܡ̈ܐ ܕܠܙܘܘܓܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܝܐ ܘܠܘ ܣܘܪܝܝܐ ܗ݈ܘ ܐܪܬܕܘܟܣܝܐ܆ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܡܠܐ ܐܪܙܐ ܕܙܘܘܓܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܡܛ:

ܠܐ ܡܦܣ ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܟܠܝ̈ܠܐ ܕܙܘܘܓܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܨܘܡܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܫܒܘܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܨܘܡܐ ܐܪܒܥܝܢܝܐ ܘܫܒܬܐ ܕܚܫܐ܂ ܘܐܝܬ ܠܗ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܠܚܘܕ ܕܢܦܣ ܒܒܘܪܟ ܟܠܝ̈ܠܐ ܒܨܘܡܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܘܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܆ ܡܢ ܐܢܢܩܝ.

ܦܤܘܩܐ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܚܕܒܫܒܐ ܘܥܐܕ̈ܐ

ܡܠܘܐܐ ܩܢ:

ܙܕܩ ܕܝܘܡܗ ܡܪܝܐ (ܚܕܒܫܒܐ) ܢܬܢܛܪ܆ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ: ܡܘܠܕܐ ܟܝܬ ܘܓܙܘܪܬܐ܆ ܕܢܚܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ ܘܫܡܥܘܢ ܤܒܐ܆ ܣܘܒܪܐ܆ ܩܝܡܬܐ܆ ܤܘܠܩܐ܆ ܡ̈ܛܠܠܐ܆ ܘܨܠܝܒܐ܆ ܘܥܐܕ̈ܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܕܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܡܬ݀ ܐܢܘܢ ܥܕܬܐ ܘܫܪܪܬ: ܘܐܝܬ ܠܗ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܢܫܢܐ ܠܥܐܕ̈ܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܐܘ ܡܪ̈ܢܝܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܠܝܘܡ̈ܬܐ ܕܠܚܡܝܢ.

 

ܦܤܘܩܐ ܕܐܪܒܥܤܪ

ܝܪܬܘܬܐ ܕܩܠܝܪܘܣ

ܡܠܘܐܐ ܩܢܐ:

ܟܘܪܤܝܐ ܫܠܝܚܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܗܘܝܘ ܠܚܘܕ ܝܳܪܬܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܫܟܒ ܠܟܠ ܕܫܒܝܩ ܠܗ ܡܢ ܡܪ̈ܗܛܐ ܡܫܢܝ̈ܢܐ ܟܝܬ ܘܠܐ ܡܫܢܝ̈ܢܐ (ܕܟܣܦܐ ܘܕܡܘܠܟܢܐ)܆ ܟܕ ܠܐ ܡܦܣ ܠܐܚܝܝܢܘܗܝ ܘܐܢܫ̈ܘܗܝ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܕܢܬܒܥ ܡܕܡ ܡܢ ܝܪܬܘܬܗ ܣܟ ܤܟܝ̈ܢ܆ ܘܟܠ ܕܺܝܢܐ ܕܗܘܐ ܡܛܠ ܬܒܥܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ܆ ܒܛܝܠ ܗ݈ܘ ܚܫܝܒ.

ܡܠܘܐܐ ܩܢܒ:

ܙܕܩ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܡܪ̈ܗܛܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܒܙܒܢ ܡܤܪܚܢܘܬܗ܆ ܒܕ ܐܝܬ ܠܗ ܙܕܩܐ ܕܢܬܗܦܟ ܒܩܢܝܢܗ ܕܝܠܢܝܐ܂ ܘܠܘ ܒܩܢܝ̈ܢܐ ܕܒܝܬ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܘܕܡܪܥܝܬܐ. ܡܪ̈ܗܛܐ ܓܝܪ ܕܩܢܐ ܐܢܘܢ܆ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗ܂ ܢܬܦܠܓܘܢ ܟܐܢܐܝܬ ܦܠܶ ܓ ܠܦܠܶܓ ܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ. ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܟܤܦܐ ܕܝܠܗ ܢܬܦܠܓ ܟܐܢܐܝܬ ܦܠܶܓ ܠܦܠܶܓ ܒܝܬ ܒܢ̈ܘܗܝ ܘܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܘܗܦܟܝܢ ܠܡܠܘܐܐ ܗܢܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܐܢ ܡܕܠܩܒ ܦܘܩܕܐ ܕܡܢܚ ܢܦܫܐ ܠܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܢܓ:

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܩܕܡ ܡܣܪܚܢܘܬܗ܆ ܡܫܬܘܕܐ ܟܬܝܒܬܢܐܝܬ ܥܠ ܘܪܩܐ ܕܡܫܪܪ ܡܢ ܟܬܘܒܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܘ ܕܘܟܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܕܝܠܢܝܐ ܠܗܕܐ܆ ܕܠܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܡܡܘܢܐ ܟܝܬ ܡܪ̈ܗܛܐ (ܡܫܬܢܝ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܫܬܢܝ̈ܢܐ)܆ ܐܝܟܐ ܕܢܗܘܘܢ܆ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗ܂ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܐܢܘܢ ܘܕܡܪܥܝܬܐ܆ ܘܡܬܦܠܓܝܢ ܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܒܗܿ ܫܡܫ ܒܦܠܓܐ܆ ܘܠܝܬ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܢܬܒܥ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܣܟ ܤܟܝ̈ܢ܆ ܒܕ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܝܪܬܐ ܐܠܐ ܥܕܬܐ. ܩܢܘܢܐ ܗܢܐ ܪܳܕ݂ܶܐ ܐܦ ܥܠ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܫܬܘܬܒ. ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܓܝܪ ܕܐܫܬܘܬܒ ܘܠܝܬ ܠܗ ܡܪܥܝܬܐ܆ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܡܬܦܠܓ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗ ܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܠܕܝܪܐ ܕܒܗܿ ܝܠܦ ܐܘ ܥܡܪ ܒܙܒܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܗ ܐܘ ܕܝܪܝܘܬܗ.

ܡܠܘܐܐ ܩܢܕ:

ܕܝܪܝܐ: ܐܢܗܘ ܕܥܢܕܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܪܬܘܬܐ ܗ݈ܘ ܕܕܝܪܗ ܐܘ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ.

ܡܠܘܐܐ ܩܢܗ:

ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܂ ܩܳܢܝܐ ܠܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܘܒܬܝ̈ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܬܝ̈ ܩܒܘܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܬܐ ܘܡܘܠܟܢ̈ܐ ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܕܒܐܘܚܕܢܗܿ ܤܝܡܝܢ ܘܛܥܢܝܢ ܫܡܗܿ܆ ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܥܕ̈ܬܗ̇ ܘܢܘܩ̈ܙܬܗ̇ ܟܬܒܼ̈ܐ ܒܝܬ ܕܤܪܝܛܝܢ ܘܚܬܝܡܝܢ ܘܡܐܢ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܐܣ̈ܛܠܐ ܟܗܢܝ̈ܬܐ ܩܡ̈ܠܐܐ ܘܟܪ̈ܦܬܐ ܕܒܒܝܬ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܘܒܒܬܝ̈ ܚܣܝܘܬܐ܂ ܕܝܠܗܿ ܐܢܘܢ ܡܘܠܟܢܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܒܗܘܢ ܠܗܿ ܢܫܬܘܬܦ. ܐܢ ܕܝܢ ܓܕܫܬ݀ ܘܐܬܦܪܫܘ ܡܢܗ̇ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܚܘܕܐܝܬ ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܘܢܩܦܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ܂ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܒܥܘܢ ܡܢ ܡܕܡ ܕܪܫܝܡ ܒܡܠܘܐܐ ܗܢܐ ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܣܟ ܤܟܝ̈ܢ܆ ܟܠ ܩܒܘܠܝܐ ܐܘ ܕܺܝܢܐ ܕܡܢ ܚܕܚܕ̈ܢܝܢ ܐܘ ܟܢܫܐ ܕܐܢܫܝ̈ܢ܆ ܩܠܝܠܝܢ ܢܗܘܘܢ ܐܘ ܤܓܝܐܝܢ܆ ܕܠܩܘܒܠܗܿ ܗܘܐ܆ ܒܛܝܠ ܡܢ ܣܟܗ܆ ܚܪܝܩܐܝܬ.

ܡܠܘܐܐ ܩܢܘ:

ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܚܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܛܟܣܐ ܐܝܬ ܕܝܠܢܝܐ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܕܦܪܝܫ ܠܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܘܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܘܫܪܟܐ ܕܩܠܝܪܘܣ ܕܝܠܗܿ܆ ܐܝܟ ܕܪܫܝܡ ܒܦܤܘܩܐ ܬܫܝܥܝܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܓܕܫܬ݀ ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܐܘ ܚܕܚܕܢ̈ܝܢ ܡܢ ܩܠܝܪܘܣ ܐܬܦܪܫܘ ܡܢܗ̇ ܘܢܩܦܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ܂ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܬܚܫܚܘܢ ܒܛܟܣܐ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܕܝܠܗܿ ܕܥܗܝܕ.

ܚܘܬܡܐ

ܡܠܘܐܐ ܩܢܙ:

ܟܠ ܡܠܘܐܐ ܕܰܡܕܰܠܩܒ ܠܕ̈ܝܢܐ ܕܬܚܘܡܐ ܗܢܐ܂ ܒܛܝܠ ܗ݈ܘ ܡܢ ܣܟܗ.

ܡܠܘܐܐ ܩܢܚ:

ܡܫܬܡܠܐ ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܘܡܬܬܝܬܐ ܠܥܒܕܐ ܒܗ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕܡܫܬܪܪ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ

ܘܡܬܦܪܣ.

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ – ܡܥܪܬ ܨܝܕܢܝܐ

ܕܪܡܣܘܩ ܝܕ ܐܝܠܘܠ/ܒܒ

 

ܡܫܪܪܝܢܢ ܠܬܚܘܡܐ ܗܢܐ

ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܥܝܘܐܨ

ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ