ܡܓܠܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ

ܒܪܶܕܝܐ ܕܕܳܪܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܐܰܦܩܰܬ ܡܓ̈ܰܠܶܐ ܙܢܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܰܡܡܰܠ̈ܠܳܢ ܒܰܫܡܳܗ̇܆ ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܐܰܝܟ ܡܓܠܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܪܘܫܡܳܝܬܐ. ܘܗܢܘ ܣܶܕܪܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ:

ܩܕܡܝܬ: ܢܶܦܩܰܬ ܡܓܰܠܬܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܫܢܰܬ 1913܆ ܒܝܘ̈ܡܝ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܬܪܝܢܐ. ܡܕܒܪܢܗ̇ ܫܐܺܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܡܠܦܢܐ ܚܢܢܐ ܐܠܩܣ܆ ܘܪܝܫܐ ܕܟܬܘܒܘܬܐ ܡܠܦܢܐ ܡܝܟܐܝܠ ܚܟܡܬ ܔܩܩܝ. ܐܶܬܚܰܬܡܰܬ ܕܶܝܢ ܒܡܛܒܥܬܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܒܡܪܕܝܢ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܝܬ ܡܩܡܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܰܐܡܢܰܬ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܟܶܢ ܐܶܬܟܰܠܝܰܬ ܒܺܝܪܰܚ ܐܳܒ 1914܆ ܒܩܶܨܰܬ ܩܪܳܒܐ ܬܐܒܠܝܐ ܩܕܡܝܐ.

ܕܬܪܬܝܢ: ܒܬܪ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܬܽܘܒ ܢܶܦܩܰܬ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܒܺܝܪܰܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܫܢܬ 1927܆ ܒܝܘ̈ܡܝ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܠܝܐܣ ܬܠܝܬܝܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܬܡܰܬ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܐܠܐ ܬܘܒ ܐܶܬܟܰܠܝܰܬ ܒܫܘܠܳܡ ܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܩܕܡ ܫܢܬ 1931.

ܕܬܠܬ: ܟܕ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܒܪܨܘܡ ܝܺܬܶܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ܆ ܐܰܦܶܩ ܡܓܠܬܐ ܕܣܳܡ ܫܡܳܗ̇: «ܡܓܠܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ»܆ ܒܝܪܚܐ ܕܢܝܣܢ 1933܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܶܚܕܐ ܒܬܪ ܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ ܕܝܠܗ. ܘܬܠܝܬܝ ܛܘܒ̈ܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܒܪܨܘܡ ܡܰܥܬܰܪ ܗ̱ܘܐ ܠܳܗ̇ ܒܡܐܡܪ̈ܬܗ ܘܒܒܘ̈ܚܳܢܰܘܗ̱ܝ ܝܩܝܪ̈ܐ܆ ܡܟܬܒܙܒܢ̈ܝܐ ܟܝܬ ܘܬܘܕܝ̈ܬܢܝܐ.

ܟܶܢ ܐܶܬܟܰܠܝܰܬ ܫܢܰܬ 1941 ܡܛܠ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܡܡܰܫ̈ܚܳܢܳܝ̈ܶܐ (economic). ܘܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܕܡܶܬܚܰܦܝܢܘܬܐ ܕܡܓܠܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ܆ ܢܶܒܓܰܬ ܒܚܳܠܳܒ «ܦܪܝܣܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ» (ܐܠܢܫܪܗ̈ ܐܠܣܪܝܐܢܝܗ̈) ܕܟܳܬܒܺܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܳܗ̇ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܣܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܩܳܡܘ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܡܕܺܝܢܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܟܰܠܝܰܬ ܐܰܝܟ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܓ̈ܠܠܐ ܕܩܕܡ ܡܢܗ̇. ܘܐܦ ܪܒܢ ܦܘܠܘܣ ܒܗܢܡ܆ ܡܕܒܪܢܐ ܕܩܠܝܪܝܩܝܬܐ ܐܦܪܝܡܝܬܐ ܒܡܘܨܠ܆ ܫܬܐܣ ܡܓܠܬܐ ܕ«ܡܕܢܚܐ» (1946-1947)܆ ܟܶܢ ܫܰܚܠܶܦ ܠܰܫܡܳܗ̇ ܘܟܰܢܝܳܗ̇ «ܠܫܢܐ ܕܡܕܢܚܐ» ܘܟܰܬܪܰܬ ܥܕܰܡܐ ܠܫܢܬ 1952.

ܕܐܪܒܥ: ܟܕ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܥܩܘܒ ܬܠܝܬܝܐ ܝܺܬܶܒ ܥܠ ܫܕܬܐ ܦܛܪܘܣܝܬܐ ܫܢܰܬ 1957܆ ܐܶܫܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܡܰܩܳܦܽܘ ܡܓܠܬܐ ܘܦܰܪܣܳܗ̇ ܒܕܪܡܣܘܩ ܫܢܰܬ 1962܆ ܘܥܰܝܶܢ ܡܕܒܪܢܗ̇ ܫܐܺܝܠܐ ܘܪܝܫ ܟܬܘܒܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܡܠܦܢܐ ܣܥܝܕ ܥܒܕܐܠܢܘܪ܆ ܘܟܰܬܪܰܬ ܥܕܰܡܐ ܠܢܝܳܚܬܶܗ ܫܢܰܬ 1980.

ܕܚܰܡܶܫ: ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܒ14 ܕܐܝܠܘܠ 1980܆ ܣܳܡ ܐܦ̈ܰܘܗܝ ܕܢܰܐܡܶܢ ܒܡܰܦܳܩܽܘܬ ܡܓܠܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ܆ ܐܝܟ ܐܒ̈ܗܬܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܥܶܠ ܩܕܝܫܘܬܗ ܒܡܓܠܬܐ ܢܰܦܫܐ ܚܕܰܬܐ܆ ܡܛܰܘܰܪܬܐ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܒܰܣܝ̈ܳܡܶܐ ܘܒܘ̈ܚܢܐ ܙܢ̈ܳܢܳܝܶܐ܆  ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܡܓܠܬܐ ܝܰܪܚܳܝܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܟܬܒܙܒܢܝܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܥܰܡܡܳܝܬܐ ܐܟܚܕ. ܘܩܕܝܫܘܬܗ ܗܽܘ ܒܢܰܦܫܶܗ ܚܳܪ ܥܠܝܗ̇ ܩܛܝܢܐܝܬ܆ ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܐ ܟܠܗܝܢ ܡܐܡܪ̈ܬܐ ܕܢܶܫܬܰܬܰܪ ܡܢܗܝܢ ܕܫܳܘ̈ܝܳܢ ܐܢܝܢ ܘܥܳܗ̈ܢܢ ܠܡܶܬܦܪܳܣܽܘ. ܘܛܳܒ ܝܺܨܶܦ ܕܬܶܦܪܽܘܣ ܡܓܰܠܬܐ ܛܒ̈ܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇܆ ܘܰܡܬܰܪܶܨ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܩܰܕܝܫܘܬܗ ܘܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܠܰܦܪܳܣܐ. ܘܳܐܦ ܩܘ̈ܛܦܐ ܘܠܘ̈ܩܛܐ ܗܘ ܩܰܕܺܝܫܘܬܗ ܒܢܦܫܗ ܓܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܘܰܡܡܰܫܰܚ ܘܟܳܬܶܒ ܒܟܪܘܡܐ ܕܡܠܬܗ.

ܕܫܬ: ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ܆ ܟܰܬܪܰܬ ܡܓܰܠܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܐܠܐ ܐܬܦܰܠܓܰܬ ܠܬܪܬܝܢ: ܚܕܐ ܛܶܒܳܢܳܝܬܐ ܕܢܳܦܩܐ ܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܫܢܬܐ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܐܟܐܕܝܡܝܬܐ ܫܢܬܢܝܬܐ (ISSN 2414-6986) ܕܡܶܬܒܰܚ̈ܢܳܢ ܡܐܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܝܠܗ̇ ܒܝܰܕ ܡܒܰܩܪ̈ܳܢܶܐ ܫܳܘ̈ܝܰܝ ܠܣܳܝܽܘܡܐ ܕܡܐܡܪܬܐ. ܘܗܕܐ ܐܚܪܳܝܬܐ܆ ܡܰܦܩܐ ܠܩܠܝܪܝܩܝܬܐ ܬܐܘܠܘܓܝܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܒܡܥܪܬ ܨܝܕܢܝܐ. ܘܡܶܬܥܰܢܝܐ ܒܰܦܪܳܣ ܡܐܡܪ̈ܬܐ ܝܘ̈ܠܦܢ̈ܝܬܐ ܕܥܠ ܗܘ̈ܓܝܐ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܒܠܫ̈ܢܐ ܡܦܬܟ̈ܐ܆ ܣܘܪܝܝܐ ܟܝܬ܆ ܘܥܪܒܝܐ ܘܠܫ̈ܢܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ.

ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܟܬܘܒܘܬܐ ܕܡܓܠܬܐ ܚܕܬܐ ܐܟܐܕܝܡܝܬܐ:

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ܆ ܪܝܫ ܟܬܘܒܘܬܐ

ܪܒܢ ܪܘܔܝܗ ܝܘܣܦ ܐܟ̣ܪܣ܆ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܬܘܒܘܬܐ

ܟܬܘ̈ܒܐ ܘܡܒܩܪ̈ܢܐ:

ܡܠܦܢܐ ܣܒܣܛܝܐܢ ܒܪܘܟ

ܐܒܐܬܝ ܐܠܝܐܣ ܟ̣ܠܝܦܗ

ܡܠܦܢܐ ܐܢܕܪܝܐܣ ܝܘܟܠ

ܡܠܦܢܐ ܐܚܐ ܫܡܥܘܢ ܩܫܐ

ܡܠܦܢܐ ܓܘܪܓܝ ܟܝܪܐܙ

ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ ܕܗܠܢܕܐ

ܪܒܢ ܝܘܚܢܢ ܗܒܝܠ

ܠܡܝܐ ܕܘܡܐܛܘ

How to submit a paper?

To submit a paper, you can e-mail us on the following address: [email protected]

Where to purchase SOPJ?
The Journal costs €47 / $US50 and can be purchased locally at:

–          Mor Aphrem Center, 55 West Midland Ave, Paramus, New Jersey 07652, USA

–          Sankt Ignatios Theological Academy, Tvetaberg Säteri, 151 66 Södertälje, SWEDEN

–          St. Jacob Baradeus Monastery, Atchaneh, LEBANON

–          St. Aphrem Theological Seminary, Maarrat Saydnaya, SYRIA

How to purchase SOPJ online?

International orders directly from Saint Aphrem Theological Seminary will have the following shipping charges: + €16 / $US17, Europe // + €23 / $US25, America, Africa and the Far East.

You may order your copy by:

1- Making a transfer of the total cost (volume cost + shipping charges) via Western Union to “Roger AKHRASS” (country: LEBANON).

2- Sending an email jointly to: [email protected] and [email protected] mentioning:

– Your tracking number (MTCN) of Western Union

– Your complete and correct mailing address.

OR

1- Paying online (the volume cost + shipping charges) at http://syrianorthodoxchurch.org/donate-2/, specifying to what end you are making the transfer

2- Sending an email jointly to: [email protected] and [email protected] mentioning your complete and correct mailing address.

OR

1- Making a bank Transfer to :

IBAN Number (Account number): LB95 0028 0000 0000 0135 3984 6005

BBAC BIC/SWIFT:             BBACLBBX

Account Name: Syriac Orthodox Patriarchate

BBAC Customer Number:             0013539846005

BBAC Account CCY:         USD

Bank Name and Address:             BBAC

P.O.Box: 11-1536 Riad El Solh

Beirut 1107 2080 Lebanon

2- Sending an email jointly to: [email protected] and [email protected] mentioning your complete and correct mailing address.

 

The Department of Syriac Studies gives special thanks to His Eminence, Mor Athanasius Elia Bahi, the Patriarchal Vicar in Canada, for supplying the Department with the catalogues of the Patriarchal Magazine since its establishment 1913, till 2005. This work was prepared by Raban Abrohom Bahhi (many thanks for his efforts in producing them), under the supervision of His Eminence when he was a Patriarchal Assistant, and director of the Patriarchal Magazine.