ܟܬܒܐ ܕܪܘ̣ܚܐ ܕܒܘ̣ܝܐܐ

ܟܬܒܐ

ܕܪܘ̣ܚܐ ܕܒܘ̣ܝܐܐ

ܕܣܝ̣ܡ

ܠܡܪܝ ܦܝ̣ܠܘ̣ܟܣܝ̣ܢܘ̣ܣ ܝܘ̣ܚܢܢ ܕܘ̣ܠܒܐܢܝ̣

ܡܛܪܘ̣ܦܠܝ̣ܛܐ ܕܡܪܕܐ

ܡܦܩ ܒܪܘ̣ܚܐ ܕܡܥܒܪܢܐ

ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܝ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܛܘ̣ܪܥܰܒܕܺܝܢ̈ܝܶܐ ܘܩܪ̈ܘܝܐ ܣܽܘܪ̈ܝܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܰܕܝ̣ܩܘ ܒܟـܬܒܐ ܗ̇ܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܒܘܝ̇ܐܐ ܣܘܰܚܘ ܘܰܨܗܺܝܘ ܕܢܩ̣ܪܘܢ ܘܰܢܦܰܝܓܘܢ ܒܗ ܨܶܗܝܐ ܕܠܶܒܗܘܢ: ܒܪܡ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܶܣܬܟـܠܘܢ ܠܠܫܳܢܐ ܐܰܪܰܒܳܝܐ ܠܪܽܘܚܩܐ ܦܳܫܘ ܡ̣ܢ ܝܘܬܪ̈ܢܘܗܝ ܡܦܰܝ̈ܓܳܢܐ : ܘܶܐܬ̣ܘ ܘܒܥ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܚܺܝ̣ܠܘ̣ܬܝ ܐܝ̇ܟܢܐ ܕܶܐܥܰܒܪܝ̣ܘܗܝ ܠܠܗܟܣܺܝܣ ܣܘ̣ܪܝܝܐ ܪܚܺܝܡܐ ܥܕܡܐ ܕܢܺܐܪܬܘ̇ܢ ܘܢܰܘܬܪܘ̇ܢ ܠܫܳܡܽܘܥ̈ܐ ܒܰܙܒܢ ܣܢܺܝܩܘ̣ܬܐ ܪܘ̣ܚܢܳܝܬܐ: ܟܕ ܚܘ̣ܒܢܐܝ̣ܬ ܫܶܩܠܬ ܠܛܰܥܢܐ ܘܩܰܒܠܶܬ ܠܰܒܥܳܬܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܒܥܺܝܬ  ܥܽܘ̣ܕܪܢܐ ܠܫܽܘ̣ܡܠܝܐ: ܘܠܣܳܝܘ̣ܡܐ ܕܟܬܒܐ ܪ̈ܚܡ̣ܐ ܘܰܚܢܢܐ ܘܛܰܐܠܐ ܡܦܰܝܓܳܢܐ ܥܠ ܓܰܪ̈ܡܘܗܝ: ܘܰܠܩܳܪ̈ܘܝܐ ܘܰܠܫܳܡ̈ܘܥܶܐ ܡܳܪܝܐ ܢܶܗܘܐ ܡܚܰܟܡܢܐ ܘܰܡܫܰܒܠܢܐ ܘܰܠܡܰܥܒܪ̈ܳܢܐ ܡܚܰܝܠܢܐ ܘܰܡܣܰܝܥܢܐ ܠܚܰܪܬܐ ܐܶܬܬܥܒܰܪ ܡܶܛܠ ܪܽܘܚܗ ܕܣܳܝܽܘܡܐ ܝܰܨܘܦܬܳܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܰܠܝ̈ܠܝ ܘܐܺܝ̣ܡܡ ܫܳܗܪ ܘܰܠܡܪܗ ܫܽܘܒܚܐ:

ܟܘ̣ܪ ܐܦܝܣ ܢܥܡܐܢ ܐܝܕܝܢ

ܥܘ̣ܬܕܐ

ܐܶܡܰܬܝ ܕܣܳܥܪܝܢܢ ܠܒܶܝܬ ܐܣܝ̈ܘܬܐ ܘܠܦܽܘ̈ܬܩܐ ܘܒܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ ܘܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ: ܘܕܽܘܟܝܬ݀ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܘܩܘ̣ܪ̈ܝܐܐ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܒܰܙܒܢ ܩܪ̈ܳܒܐ ܘܟܰܦ̣̈ܢܐ ܘܡܰܘ̈ܬܢܐ: ܚܳܙܝܢܢ ܠܨܽܘܪ̈ܬܐ ܓܫܝ̣̈ܡܬܐ ܕܰܫܪ̈ܟܝ ܠܰܚܒܳܠܐ: ܘܰܠܣܰܓܝ̈ܐ ܕܰܐܣܝ̣ܪܝܢ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܐ: ܘܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܘܰܟܡܺܝܪܝܢ ܒܰܙܢ̈ܝܐ ܕܢܶܣܝܘܢ̈ܐ ܘܰܫܠܶܡܘ ܡ̣ܢ ܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܶܐܬܚܰܒܠܘ: ܗܳܝܕܝܢ ܒܳܥܝܢܢ ܡܒܰܝܳܐܢܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܬܢ ܐܰܝ̇ܟܢܐ ܕܒܝܕ ܡ̈ܶܠܶܐ ܢܶܓܪܽܘܕ ܠܚܰܫܐ ܡ̣ܢ ܠܶܒܘ̈ܬܢ  ܘܢܶܣܡܽܘܝܟ ܘܰܢܒܰܝܐܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܟܰܪܝܘ̣ܬܐ ܕܨܶܦܚܬ݀ ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܡܒܰܝܳܐܢܢ ܪܰܒܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܪ̈ܰܚܡ̣ܐ ܘܰܕܪܽܘܚܦܐ ܘܕܣܰܒܪܐ ܘܕܒܘ̣ܝ̇ܐܐ: ܪܘܡ:10: ܐܘ ܚ̄ܟ: ܘܩܘ̄ܪ10 ܗ̇ܘ ܕܡܒܝܐܐ: ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܝ ܠܶܒܐ (ܐܫܥܝܐ)….  ܘܡܚܝ̣̈ܠܐ. ܩܘ̄ܪ…….ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܐ……..ܘܗ̇ܘ ܡܦܰܩܕ ܠܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܒܰܝܰܐܘ ܒܰܝܰܐܘ ܠܥܰܡܐ ܕܝ̣ܠܝ ܐܫܥܝܐ:…….. ܘܐܢ ܐܶܬܐܡܰܪ ܒܡܳܢܐ ܢܒܰܝܐܐ ܠܠܶܒܘ̈ܬܢ: ܐܶܠܐ ܐܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܽܘ̣ܝܳܐܐ ܙܟܪܝܐ…… ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘ̣ܬܐ ܘܒܽܘ̣ܝܐܐ ܕܰܟܬ̈ܒܐ (ܪ̈ܘ̄) 10….. ܒܗܝܡܘܬܐ:  ܘܰܕܢܶܬܒܰܩܐ ܒܕܺܝ̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ: ܐܶܬܕܟܪܬ ܠܕܝ̈ܢܰܝܟ ܕܡ̣ܢ ܕܳܪ̈ܐ ܘܶܐܬܒܰܝܐܝ̣ܬ: (ܡܙ̄ܡ………) ܘܢܶܚܙܐ ܡܰܪܕܘܬܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ: ܘܕܢܶܬܬܰܟܰܠ ܥܠܘܗܝ: ܚܽܘܛܪܳܟ ܘܫܰܒܛܳܟ ܒܰܝܐܘܽܘܢܝ(ܡܙ̄ܡ……) ܡܰܘܕܥ ܒܫܰܒܛܐ ܡܰܪܕܘܬܗ: ܘܒܚܽܘܛܪܐ ܒܛܺܝܠܘ̣ܬܗ ܐܠܗܳܝܬܐ: ܘܐܟܡ̣ܐ ܕܰܐܡܺܝܪ: ܒܰܝܐܘ ܒܰܝܐܘ: ܪܶܚܡܶܬ ܦܪ̈ܣܐ ܕܗ̇ܢܐ ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܕܫܰܡܰܗܬܶܗ: ܪܘ̣ܚܐ ܕܒܽܘ̣ܝ̇ܐܐ: ܕܰܡܫܰܬܰܣ ܥܠ ܟܳܪ̈ܘܙܘܬܐ ܘܡܺܐܡܪ̈ܐ ܩܦܺܝܣ̈ܐ ܕܒܘ̇ܝܐܐ ܘܦܰܠܶܓܬܗ ܠܶܫܬܳܐ ܬܰܪ̈ܥܐ: ܩܰܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܢܶܣܝܘ̣ܢ̈ܐ. ܬܪܝܢܐ ܥܠ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܕܰܚܝܳܐ ܒܰܐܪܥܐ. ܬܠܝ̣ܬܝܐ: ܥܠ ܥܽܘ̣ܢܕܳܢܐ ܪܘܚܳܢܝܐ ܡ̣ܢ ܡܶܠ̈ܝ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ. ܚܡܝܫܝܐ ܡܰܘܕܚܳܢܘ̣ܬܐ ܕܒܘ̇ܝܐܐ ܒܙܒܢ ܥܘ̣ܢܕܢܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܐ ܡ̣ܢ ܡܶܠ̈ܝ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕܝ̈ܫܐ. ܫܬܝ̣ܬܝܐ: ܡܰܬ̈ܠܐ ܘܛܶܐܒ̈ܐ ܕܒܘ̇ܝܐܐ. ܘܢܺܝܫ̈ܘܗܝ: ܒܗ̇ܕܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܘ̇ܝܐܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܒܪܘ̣ܚܐ ܕܒܘ̇ܝܐܐ.

ܦܝܠܠܘ̣ܟܣܝܢܘ̇ܣ ܝܘܚ̇ܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ

ܡܝܛܪܘ̣ܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܕܐ

ܦܳܣܽܘܩܐ ܩܰܕܡܝܐ

ܬܪܥܐ ܩܕܡܝܐ

ܕܥܠ ܢܣܝܘ̣̈ܢܐ ܘܝܽܘܬܪܳܢܗܘܢ:

ܟـܠ ܡܰܪܕܘܬܐ ܕܝܢ ܒܙܰܒܢܗ̇ ܠܐ ܡܶܣܬܒܪܐ ܕܰܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗ̱̇ܝ: ܐܠܐ ܕܟܰܪܝܘ̣ܬܐ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܰܫܠܡܐ ܘܰܕܙܕܝܩܘ̣ܬܐ ܝܳܗܒܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܕܰܪܫܘ (ܥܳܒܪ̈ܝܐ.14:1). ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܡܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒܪܰܡ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܡܣܰܝܒܪܢܘ̣ܬܐ ܗܳܘܝܢ ܣܰܡܐ ܡܰܐܣܝܳܢܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܩܰܠܣܘ ܐܢܘ̇ܢ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܢܐ: ܘܐܝ̣ܬ ܠܗܘ̇ܢ ܝܘ̣ܬܪ̈ܢܐ: ܣܰܓܝ̈ܐܐ: ܘܰܐܠܗܐ ܠܐ ܝܳܗܒ ܐܰܬܪܐ ܠܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܕܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܥܠ ܙܰܕܝ̣ܩ̈ܘܗܝ: ܐܠܐ ܐܢ ܡܶܛܠ ܒܽܘܚܪܳܢܐ ܘܢܶܨܚܢܐ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܙܽܘܗܪ̈ܐ ܘܬܽܘܪ̈ܳܨܶܐ ܘܡܶܬܦܰܢܝܘ̣ܬܐ ܕܠܰܛܝܳܪܗ ܡܰܐܚܝܢܐ: ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܢܶܨܚܢܗܘ̇ܢ ܘܩܽܘܠܣܗܘܢ ܘܫܘ̣ܒܚܐ ܕܫܡܗ ܩܕܝ̣ܫܐ.

ܡܰܠܦܢܢ ܪܰܒܐ ܒܰܪ ܥܶܒܪܝܐ ܒܟـܬܒܗ ܕܐܝܬܝܩܘܢ ܐܰܘܕܰܥ ܠܢ ܥܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܐ ܕܥܳܪܨܺܝ̣ܢ ܠܦܰܓܪܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܩܫܰܝ̈ܐ ܘܓܶܕܫ̈ܐ ܡܰܪܝܪ̈ܐ ܐܢܘ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܓܳܕܫܺܝܢ ܠܰܒܢܝܢ̈ܫܐ ܒܺܝܫ̈ܐ ܘܩܫܝ̈ܐ ܘܡܰܦ̈ܠܳܬܐ ܚܰܫܝܫ̈ܬܐ ܕܰܒܗܝܢ ܡܶܬܢܓܶܕ ܦܰܓܪܐ. ܘܬܘ̣ܒ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܪ̈ܘܚܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܓܰـܠ̈ܠܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐ ܕܪܶܓܬܐ ܘܰܕܪܽܘܓܙܐ ܘܢܺܝܫ̈ܐ ܥܕܺܝ̣̈ܠܐ. ܘܪܶܚܡܰܬ݀ ܙܳܟܘ̣ܬܐ ܒܡ̈ܶܠܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫ̈ܚܺܝܢ: ܠܶܒܐ ܙܺܝܥܐ: ܗܰܘܢܐ ܟܡܺܝܪܐ: ܓܽܘܕ̈ܦܶܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ: ܫܽܘܥ̈ܝܳܬܐ ܕܠܐ ܝܘ̣ܬܪܳܢ: ܢܒܝܘ̈ܬܐ ܫܰܩܪ̈ܬܐ: ܣܦܺܝܩܘ̣ܬ ܠܒܐ ܡ̣ܢ ܬܽܘܟـܠܢܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ: ܘܫܽܘܠܡ ܟـܠ: ܟـܠܡܕܡ ܕܙܝ̣ܥ ܘܰܩܫܶܐ ܡܰܝܬܐ ܐܠܗܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܪܳܡܘ̣ܬܗ ܘܫܽܘܒܗܳܪܗ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ.

ܬܘ̣ܒ ܢܶܣܝܘ̈ܢܶܐ ܕܗܳܘܝܢ ܡܛܠ ܒܽܘܩܳܪ ܦܰܓܪܐ: ܡܰܐܻܝܢܘܽܬܐ: ܘܥܰܒܝܽܘܬ ܦܰܓܪܐ: ܘܪܶܓܬܐ: ܘܪܽܘܓܙܐ: ܡܶܣܟܺܢܘ̣ܬܐ: ܘܟܽܘܪ̈ܗܢܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ: ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܪܘܚܐ: ܙܺܝܥܘܬ ܪ̈ܶܥܝܢܐ: ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ: ܘܣܰܡܝܽܘ̣ܬ ܗܰܘܢܐ: ܘܰܣܛܰܪ: ܘܰܒܗܳܠܝܢ ܟـܠܗܝܢ ܪܳܕܐ ܐܠܗܐ ܠܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܒܝܕ ܚܶܟܡܬܗ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܢܣܰܝܒܪܘ̇ܢ ܘܢܺܐܚܘܢ ܕܠܐ ܪܶܛܢܳܐ: ܘܐܝܟ ܕܺܝܕܺܝܥ ܟـܠܢ  ܡܢܰܣܝܢܢ ܒܗܳܠܝܢ: ܘܰܟܪܺܝܗܺܝܢܰܢ ܘܰܐܡܺܝܢܺܝܢܢ ܒܟܺܐܒܐ: ܙܳܕܩ ܠܢ ܕܰܢܩܰܒܠ ܐܶܢܘܢ ܐܝܟ ܣܰܡܐ ܪܽܘܚܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܒܘܢ ܫܡܰܝܢܐ ܝܳܨܦ ܘܝܳܗܶܒ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܩܛܽܘܦ ܠܝܽܘ̣ܬܪ̈ܢܐ ܘܦܻܐܪ̈ܐ ܡܰܚܝܢ̈ܐ ܕܐܠܗܢ ܕܛܰܝܒ ܠܢ ܒܝܕ ܗ̣ܘ.

ܦܳܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ

ܡܛܠ ܝܽܘ̣ܬܪܳܢ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܕܬܽܘܪܨܐ

ܝܘ̣ܬܪ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܳܛܦܺܝܢܢ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܕܬܽܘܪܨܐ ܗ̇ܠܝܢ: ܡܥܺܝܪܘܬܐ ܕܡܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ: ܙܗܺܝܪܘܬܐ ܕܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܐ: ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܰܠܗܐ: ܘܚܦܺܝܛܽܘܬܐ ܕܒܰܨܠܘ̣ܬܐ: ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ: ܘܣܪܺܝܩܘ̣ܬ ܒܽܘܝܐܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܐ: ܒܣܰܓܝ̈ܐܬܳܐ ܛܳܥܺܝܢܢ ܘܰܡܣܰܟـܠܝ̣ܢܢ ܡܛܠ ܢܝܳܚܐ ܦܰܓܪܢܳܝܐ: ܘܚܰܕܘ̈ܬܐ ܕܒܰܐܪ̈ܥܢܝܬܐ. ܘܐܰܣܝ̣ܪܘܬ ܣܘ̣ܥܪ̈ܢܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܠܚܝ̈ܐ ܦܰܓܪ̈ܢܝܐ: ܘܝܰܥܢܘ̣ܬܐ ܒܰܡܩܰܕܝܽܘ̣ܬ ܡܳܡܽܘܢܳܐ: ܐܘ̇ ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ: ܐܘ̇ ܝܘܠ̈ܦܢܐ ܘܰܫܓܺܝܡܘܬ ܨܶܒܘ̈ܬܐ ܐܰܪ̈ܥܢܝܬܐ. ܘܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܒܦܽܘܪܩܢ ܢܰܦܫ̈ܬܐ: ܗ̇ܝܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܰܗܡܶܐ ܘܡܰܪܦܐ ܒܢ ܐܝ̣ܕܝ̈ܐ ܐܝ̇ܟܢܐ ܕܢܶܬܢܰܣܐ: ܘܐܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܐ ܝܳܗܒ ܠܢ ܣܰܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܬܥܺܝܪ ܡ̣ܢ ܫܶܢܬܐ ܕܡܰܗܡܝܳܢܘܬܐ ܘܰܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܢ: ܘܢܶܒܥܐ ܘܢܶܬܟܰܫܦ ܡ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡ̣ܘܗܝ ܘܢܶܒܥܐ ܫܽܘܒܩܢܐ: ܗܳܝܕܝܢ ܢܗܰܝܡܰܢ ܘܰܢܣܰܒܪ ܒܐܠܗܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܢ ܒܐܝ̣ܕ̈ܘܗܝ: ܬܶܬܥܝ̣ܪܝ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܘܬܶܬܚܰܝܕܝ ܒܗ: ܘܡܶܬܒܰܝܢܝ̣ܢܢ ܒܰܣܪܝ̣ܩܘܬ ܥܳܠܡܐ ܘܚܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܬܥܺܝܫ̈ܐ ܗ̇ܝܕܝܢ ܠܶܫܳܢܢ ܢܶܬܢܐ ܠܡܶܠܬ݀  ܩܽܘܗܠܰܬ݀  ܗܶܒܰܠ ܗܶܒܠ̈ܝܢ ܘܟـܠ ܡܕܡ ܗܶܒܠܰܐ ܗ̱̇ܘ ( ܩܘ̣ܗܠܬ̇……). ܘܢܶܗܘܐ ܝܳܕܥܝܢܢ ܗ̇ܘ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܦܰܚܐ ܕܨܳܐܶܕ ܠܢ ܠܐܰܒܕܳܢܐ: ܒܪܡ ܟـܠܗ ܣܰܒܪܢ ܘܒܽܘܝܳܐܝܢ ܢܶܗܘܐ ܒܡܪܝܐ ܕܰܡܨܐ ܚܺܝܠ ܟـܠ: ܕܐܝܟ ܫܘ̣ܥܐ ܕܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥ ܠܥܠܡ: ܘܗ̇ܘ ܕܡܣܒܪ ܒܗ ܠܐ ܢܶܒܗܰܬ: ܕܐܢ ܨܶܦܪܐ ܕܫܟܢ ܥܠ ܣܰܘ̈ܟܝ ܐܺܝܠܢܐ ܡܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܣܽܘܟ̈ܦܳܢܐ ܡܶܕܡ ܦܳܪܚ ܠܰܐܚܪܢܐ: ܘܐܢ ܚܳܙܐ ܕܰܐܒܕܳܢܗ ܩܰܪܺܝܒ ܦܳܪܚ ܓܶܦ̈ܘܗܝ ܘܦܳܐܪܚ ܒܳܐܐܪ ܕܢܶܚܙܐ ܠܗ ܫܰܝܢܐ ܟܡܳܐ ܝܰܬܝܪܐܝ̣ܬ ܚܢܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܐܶܡܬܝ ܕܢܳܦܠܺܝܢܢ ܒܰܡܨܺܝ̣̈ܕܬܗ ܘܢܶܣܝܘ̣ܢ̈ܘܗܝ ܡܫܰܚܠ̈ܦܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܘܣܽܘ̈ܓܦܳܢܘܗܝ ܡܰܘܒ̈ܕܢܐ ܙܳܕܩ ܠܢ ܕܢܶܥܪܘܩ ܡ̣ܢ ܡܫܟ̈ܢܝܢ ܘܡܶܣܬܰܬܪ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܐ ܕܪ̈ܰܚܡܐ ܐܠܗܐܝ̈ܐ: ܘܢܶܬܓܰܘܣ ܬܚܶܝܬ ܒܛܺܝܠܘ̣ܬܐ ܐܠܗܳܝܬܐ ܠܥܠܡܝܢ: ܘܶܐܡܬܝ ܕܚܳܙܝܢܢ ܦܰܚ̈ܐ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܬܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܥܳܒܘ̣ܪܐ ܘܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܘܝܽܘܩܪܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܳܝܽܘܬܐ: ܘܥܰܒܝܽܘܬܗ ܩܫܺܝܬܐ: ܗܳܝܕܝܢ ܙܳܕܩ ܠܢ ܕܰܢܪܺܝܡ ܚܝܳܪܰܢ ܠܘ̇ܬ ܥܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܥܳܒܪ̈ܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܗ ܘܳܐܦܠܐ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܐ ܥܐܠܝܢ ܠܗ: ܘܡܛܠ ܗܳܕܐ ܡܫܺܝ̣ܚ̈ܳܝܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܩܰܕܡ̈ܝܐ ܚܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܛܪܽܘܕܝܳܐ ܘܰܛܠܽܘܡܝܐ ܕܓܳܕܶܫ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܐ ܕܰܫܡܝܢ̈ܝܬܐ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܘܟܳܦܪܝܢ ܗܘܰܘ ܒܦܰܓܪ̈ܢܝܳܬܐ: ܘܰܣܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܽܘܠܟܳܢܐ ܫܡܰܝܳܢܐ: ܘܢܳܛܪܝܢ ܘܰܡܣܰܟܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܢܛܺܝܪܐ ܘܒܰܢܝܳܐ ܠܗܘܢ (ܥܒܪ̈ܝܐ…..) ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܡ̣ܢ ܒܳܠ̈ܝ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܠܐ ܡܶܬܪܰܓܫܺܝܢܢ ܒܰܚ̈ܛܗܝܢ ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܰܢܦܰܠܢܢ ܒܦܰܚܐ ܕܢܶܣܝܘ̣ܢܐ ܗܝܕܝܢ ܡܶܬܬܥܝ̣ܪܝܢܢ ܘܒܳܥܝܢܢ ܚܽܘܪܳܪܐ ܘܡܰܦܩܳܢܐ: ܐܰܚ̈ܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܙܰܕܝܩܐ ܠܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܣܰܟـܠܘ̣ܬܗܘܢ ܥܕܰܡܐ ܕܐܰܠܨ ܘܰܐܥܺܝܩ ܐܢܘܢ ܗܳܝܕܝܢ ܐܰܘܕܝ̣ܘ ܘܐܡ̣ܪܘ ܒܰܫܪܪܐ ܚܛܰܝܢܢ ܠܰܐܚܘܢ: ܐܶܡܬܝ ܕܰܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܒܟܰܪܝܘܬ ܢܰܦܫܐ ܒܳܥܐ ܘܡܰܦܣ ܠܢ ܘܰܚܢܢ ܠܐ ܫܡܰܥܢܳܝܗܝ: ܡܶܛܠ ܗܳܕܐ ܐܶܬ̣ܐ ܥܠܝܢ ܢܶܣܝܘܢܳܐ ܗ̇ܢܐ: (ܒܪܝ̣ܬܐ…..) ܘܗܳܟܢܐ ܥܰܡܐ ܕܒܝܬ ܝܣܪܐܝܠ ܠܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܪ ܛܽܘܢܝܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܰܒܕܗ ܡܘܫܐ: ܥܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܰܫܠܛ ܥܠܝܗܘܢ ܚܰܘܘ̈ܬܐ ܗ̇ܝܕܝܢ ܐܶܬܘ ܠܘܬ ܡܘܫܐ ܘܐܡ̣ܪܘ ܚܛܰܝܢܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡܰܠـܠܢܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܰܠܝܟ: ܗ̇ܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܢ ܠܟ ܕܰܬܨܰܠܐ ܠܡܪܝܐ ܕܢܶܛܪܽܘܕ ܡܢܢ ܠܚܘܘ̈ܬܐ ܗܳܠܝܢ: (ܡܢܫܐ……). ܘܗ̇ܟܢܐ ܒܪܐ ܐܳܣܽܘܛܐ ܠܐ ܐܰܪܓܫ ܒܣܰܟـܠܘ̣ܬܗ ܥܕܡܐ ܕܚܰܫ ܘܚܳܒ ܡ̣ܢ ܟܰܦܢܐ. ܗܳܝܕܝܢ ܗܦܰܟ ܠܗܰܘܢܗ ܘܐܡ̣ܪ: ܟܡܳܐ ܐܰܓܝ̣ܪ̈ܐ ܐܝ̣ܬ ܒܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܕܐܳܟـܠܺܝܢ ܘܣܳܒܥܝܢ ܘܶܐܢ̇ܐ ܗܳܪܟܐ ܡ̣ܢ ܟܰܦܢܐ ܐܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܩܽܘܡ ܘܺܐܙܰܠ ܠܨܶܝܕ ܐܳܒܝ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܐܒܝ: ܚܛܺܝܬ ܒܰܫܡܝܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܠܐ ܫܳܘܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܪܳܟ ܐܶܬܩܪܐ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܒܰܝܬܟ:(ܠܘ̣ܩܐ…….). ܐܘܗ̇ ܟܡܳܐ ܫܰܦܝܪ ܒܽܘܝܳܢܐ ܗ̇ܢܐ ܘܰܟܡܐ ܚܰܠܝ̈ܢ ܙܳܥܩ̈ܳܬܐ ܗ̇ܠܝܢ ܒܶܐܕ̈ܢܝ ܐܠܗܐ: ܘܕܠܐ ܟܳـܠܝܢ ܦܳܪܣ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܘܰܡܩܰܒܠ: ܘܬܪܥܗ ܦܳܬܚ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܘܒܚܐ ܠܰܫܡܗ: ܕܐܢ ܐܶܚܕܬ ܐܢ̱ܬ ܠܫܡܝܐ ܕܠܐ ܬܶܬܠܝ ܡܶܛܪܐ: ܘܐܢ ܦܶܩܕܶܬ ܠܩܰܡܨܐ ܕܠܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܐܰܪܥܐ: ܘܐܢ ܫܰܕܪܶܬ ܟܺܐܒܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܝ̣ܠܝ: ܘܡܳܐ ܕܐܶܬܡܰܟܟ ܥܰܡܝ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܩܪܝ̣ ܫܶܡܝ ܥܠܘܗܝ ܘܨܰܠܝ̣ ܘܶܐܬܟܰܫܦ ܘܗܳܦܟ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪܚܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܘܒܳܥܐ ܛܘ̣ܒܬܐ: ܒܗ̇ ܒܫܳܥܬܐ ܐܶܫܡܥ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܠܓـܥܳܬܗ ܘܐܶܫܒܽܘܩ ܚܛܝ̣ܬܗ ܘܐܶܦܪܘܩ ܙܰܪܥܗ ( ؟ ). ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܐܰܒܐ ܐܡ̣ܪ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ ܐܰܝܬܰܘܗܝ ܐܶܣܛܠܐ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܘܐܠܒܫܘ̣ܢܝܗܝ: ܘܗܰܒܘ ܠܗ ܥܶܙܩܬܐ ܒܨܶܒܥܗ. ܘܣܐܘ̣ܢܐ ܒܪ̈ܶܓـܠܘܗܝ ܘܰܐܝܬܰܘ ܠܬܰܘܪܐ ܡܦܰܛܡܳܐ ܘܕܒܽܘܚܽܘܢܝ ܕܢܶܐܟܘܠ ܘܢܶܚܕܐ ܡܛܠ ܕܰܒܪܐ ܗ̇ܢܐ ܡܺܝܬܐ ܗܘܳܐ ܘܰܚܝܳܐ: ܘܰܐܒܺܝܕܐ ܘܶܐܫܬܟܰܚ:(ܠܘ̣ܩܐ…..) ܗܽܘܫܥ ܢܒܺܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܒܐܘ̣ܠ̈ܨܢܝܗܘ̇ܢ ܡܩܰܪܒܝܢ ܠܘ̇ܬܝ: (ܗܘ̣ܫܥ….).  ܗ̇ܐ ܟـܠܢ ܪܓܝ̣ܫܝ̣ܢܢ ܒܐܘ̣ܠ̈ܨܢܐ ܘܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܕܓܰܘܐ: ܐܰܪܐ ܐܶܬܩܪܒܢܰܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܠܐ. ܐܶܠܐ ܠܒܶܣܬܰܪ ܗܳܦܟܺܝܢܢ: ܗܐ ܒܝܬ ܨܠܘ̇ܬܐ ܣܦܺܝܩܐ ܘܠܝܬ ܐܢܳܫ ܕܰܡܩܰܕܡ ܒܨܰܦܪܐ ܘܢܺܐܬܐ ܢܶܒܥܐ ܪ̈ܰܚܡܐ ܒܙܰܒ̈ܢܐ ܗ̇ܠܝܢ ܩܫ̈ܰܝܐ: ܘܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢܢ ܐܶܕܢܐ ܠܙܽܘܗܪ̈ܐ ܘܠܡ̈ܶܠܐ ܪ̈ܽܘܚܢܝܬܐ: ܘܒܚܺܝܪܘܬܢ ܓܳـܠܙܺܝܢܢ ܩܢܽܘܡܢ ܡ̣ܢ ܒܽܘܪ̈ܟـܬܐ ܘܪ̈ܰܚܡܐ ܕܐܠܗܐ: ܒܪܰܡ ܐܰܢܬܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܳܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܰܡܣܰܟܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡܶܣܒ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ: ܐܰܩܶܠܘ ܪܶܗܛܟܽܘܢ ܠܰܨܠܘ̇ܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܰܬܫܰܒܚܘܢ ܠܰܫܡܗ: ܘܬܶܣܒܘܢ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܫܦܝ̣̈ܥܐ.

ܦܳܣܘܩܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ

ܡܛܠ ܝܽܘܬܪܢܐ ܕܢܣܝܘ̈ܢܐ ܕܫܘ̣ܘܫܛܐ

ܝܽܘܬܪܳܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܐ ܕܫܘ̣ܘܫܳܛܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ: ܒܘ̣ܚܪܳܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ:ܘܫܽܘܥܒܕܐ ܘܚܘ̣ܪܳܪܳܐ ܘܝܘ̣ܠܦܢܐ ܘܝ̣ܕܥܬܐ ܕܐܰܝܢܘ ܨܶܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ: ܘܐܦ ܕܽܘܪܳܫܐ ܘܠܽܘܒܳܒܐ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܕܚܝ̈ܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܐܓܽܘ̣ܢܐ ܕܰܩܪܒܐ ܡܶܬܝ̣ܕܰܥ ܡܗܝܡܢܐ ܘܡܰܟܝ̣ܟܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܟܳܦܘ̣ܪܐ: ܡܫܬܡܥܢܘ̣ܬܗ ܕܐܒܪܗܡ ܠܐܠܗܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܰܕܒܰܚ ܠܒܪܗ ܐܶܬܚܰܘܝ̣ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘ̣ܬܗ: ܘܐܬܚܙܝ̣ ܐܝܟ ܕܰܗܒܐ ܣܢܺܝ̣ܢܐ: ܐܺܝܢ ܐܟܡܳܐ ܕܒܢܘ̣ܪܐ ܡܶܬܒܚܪ ܕܰܗܒܐ: ܘܡܶܬܕܰܟܐ ܡ̣ܢ ܬܛܪܗ: ܗ̇ܟܢܐ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܐ ܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܙܕܝ̣̈ܩܐ ܘܟܺܐܢ̈ܐ: ܐܡ̣ܪ ܐܺܝܘ̇ܒ: ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܝܳܕܥ ܫܒܺܝ̣̈ܠܝ ܘܐܢ ܢܣܝܢܝ ܐܶܬܕܰܟܝܬ ܐܝܟ ܕܗܒܐ  ܢܣܝܘ̣̈ܢܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܡܰܕܪܫܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܒܳܗ̇ ܟܠ ܝܘ̣ܡ ܚܶܕܐܝ̣ܬ ܝܳܠܦ ܠܝܘ̣ܬܪܢܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܘܒܗ̇ ܡܶܣܬܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܰܡܚܝ̣ܠܘܬ ܟܝܳܢܗ ܘܡܬܐܠܨ ܕܢܶܒܥܐ ܠܗ ܡܒܰܝܐܢܐ ܘܰܡܥܰܕܪܢܐ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܘܰܡܫܰܒܠܢܐ: ܘܡܐ ܫܦܝ̣ܪܐ ܡܠ̣ܬܗ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܩܰܠܣ ܠܡܰܕܪܫܬܐ ܡܰܠܦܢܺܝܬܐ ܕܟܐܢܘ̣ܬܐ: ܐܡ̣ܬܝ ܕܢܗܘܘܢ ܕܺܝ̣ܢ̈ܝܟ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܳܝܕܝܢ ܢܐܠܦܘܢ ܥܳܡܘܪ̈ܗ̇ ܟܐܢܘ̣ܬܐ ܘܙܕܝܩܘ̣ܬܐ ܒܪܡ ܡܙܡܪܢܐ ܐܠܗܳܝܐ ܡܚܘܐ ܫܒܝ̣ܠܐ ܕܰܡܝܰܬܪ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܺܢܐܠܦܘܢ ܦܘ̣ܩܕܳܢ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܕܛܳܒ ܠܝ̣ ܕܐܬܡܚܠ ܐܢܳܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܐܠܦ ܦܘ̣ܩܕ̈ܢܝܟ ܘܗܳܕܐ ܠܘ ܒܝܘ̣ܠܦܢܐ ܒܠܚܘ̣ܕ ܐܠܐ ܒܕܽܘܪܳܫܐ ܕܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܡܠܦ ܠܘ̣ܒܳܒܐ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܝ ܩܪ̈ܒܐ: ܐܟܡܐ ܕܦܳܠܚܐ ܩܕܡܝܬ ܗܳܪܓ ܒܐܽܘܡܳܢܘܬܐ ܕܩܳܪܒܐ ܘܐܝܕܐ ܒܐܻܝܕܐ ܡܶܬܺܝܠܶܦ ܥܠ  ܩܪܰܒܬܢܽܘܬܐ ܘܗܝ ܕܝܢ ܠܐ ܕܳܚܶܠ ܡ̣ܢ ܩܪܳܒܐ: ܘܐܦܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܡ̣ܢ ܪܰܘܒܐ: ܗܳܟܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܚܰܝ ܒܥܳܠܡܐ: ܨܳܦܚܺܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܠܦ̈ܐ ܡܩܰܪ̈ܒܢܐ ܚܰܝ̈ܠܬܢܐ: ܘܟܡܳܐ ܕܣܳܓܝܢ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܘܗܝ ܗܳܟܢܐ ܡܶܬܟܰܬܪ ܒܝܕܥܬܐ ܘܣܘ̣ܟܳܠܐ ܘܠܘ̣ܒܳܒܐ ܘܝܰܨܘܦܬܢܘܬܐ: ܘܚܰܝܠܐ ܠܰܡܩܳܡ ܠܘ̣ܩܒܠ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ: ܒܗܝ̇ ܕܐܘ̣ܠܨܢܐ ܡܘܠܕ ܡܣܰܝܒܪܢܽܘܬܐ: ܘܡܣܰܝܒܪܢܘ̣ܬܐ ܚܘ̣ܪܳܪܐ: ܘܚܘ̣ܪܳܪܐ ܣܰܒܪܐ: ܘܣܰܒܪܐ ܠܐ ܒܳܗܬ (ܪ̈ܘܡ̄….) ܗ̇ܠܝܢ ܐܢܘ̇ܢ ܝܘ̣ܬܪ̈ܢܐ ܕܢܶܣܘ̣̈ܢܐ ܕܫܽܘܘܫܛܐ ܐܶܫܬܰܪܪܘ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܝܡܢܘ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܰܒܠܬܘܢ ܘܐܶܬܝܰܬܪܘ ܒܛܝܒܽܘܬܐ ܕܰܢܣܰܒܬܘܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܒܳܥܐ ܬܰܪܒܺܝܬܟܘܢ ܘܫܽܘ̣ܘܫܛܟܘܢ ܘܠܝܬ ܠܗ ܨܶܒܝܢܐ ܒܣܽܘܓܦܢܟܘܢ: ܡܪܝܐ ܢܚܰܝܠܟܘܢ ܥܠ ܡܰܝܬܪܽܘܬܐ ܘܓܡܺܝܪܘܬܐ ܘܢܫܪܪܟܘܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܢܘܗܝ ܟܠܗܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟܘܢ: ܘܰܢܫܰܡܠܝܟܘܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܬܗ ܘܒܛܳܒ̈ܬܗ ܘܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܝ̣ܢ ܘܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܥܠ ܝܘ̣ܬܪܢܐ ܕܢܣܝܘ̈ܢܐ ܡܫܒ̈ܚܐ

ܝܘ̣ܬܪ̈ܳܢܐ ܕܫܘܒܚܐ ܡܣܰܘܚܺܝܢ ܠܢ ܕܢܶܥܒܕܘ ܦܺܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܳܫܚܝܢ ܠܫܘ̣ܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܘܥܳܒܕܝܢ ܠܢ ܐܽܘܪ̈ܓܰܢܐ ܕܫ̇ܘܝܢ ܠܫܘ̣ܒܚܐ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܡܥܰܠܝ: ܘܐܟܡܳܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܶܬܦܠܚܐ ܒܝܰܬܝܪܘܬ ܡܰܝܬܝܳܐ ܦܐܪ̈ܐ ܘܫܰܦܪܐ: ܗ̇ܟܢܐ ܢܦܫܐ ܕܰܟܡܐ ܕܛܳܪܝܢ ܒܗ̇ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܐ ܫܰܦܪܐ ܘܡܶܙܕܰܗܝܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܫܛ ܒܰܪܢܫܐ ܒܙܳܟܘ̣ܬܐ: ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܢܶܣܝܘ̣ܢ̈ܐ ܘܛܘ̣ܪ̈ܳܦܐ ܘܥܰܡ̈ܠܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܥܠܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܒܐ ܒܰܪܢܫܐ ܠܥܰܡܠܐ ܐܶܠܐ ܡܶܢܒܳܬܪ ܕܗܳܪܓ ܘܡܶܬܒܰܩܪ ܘܢܳܣܒ ܣܳܗܕܘ̣ܬܐ ܕܥܒܳܕܗ: ܘܬܰܐܓܳܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܰܓܰܪ ܠܐܢܳܫ ܕܠܐ ܡܫܰܠܡ ܒܺܐܝ̈ܕܘܗܝ ܗ̣ܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠ: ܘܗ̇ܟܢܐ ܓܰܒܳܪ̈ܝ ܘܪ̈ܺܝܫܢܐ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܠܐ ܡܶܬܪܝ̣ܫܝܢ ܐܠܐ ܡܶܢܒܳܬܪ ܒܽܘ̣ܚܢܐ ܘܣܳܗܕܘ̈ܬܐ ܥܶܠܳܝ̈ܬܐ: ܘܗ̇ܟܢܐ ܩܘ̣ܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܗ ܐܠܐ ܡܶܢܒܬܪ ܕܰܢܦܰܨܐ ܠܰܣܦܺܝܢ̱ܬܶܗ ܡܢ ܓܰ̈ܠܠܐ ܘܪ̈ܘ̣ܚܐ ܩܰܫܝ̈ܬܐ ܕܛܳܪܝܢ ܒܗ̇: ܘܐܦ ܣܰܬܐ ܠܐ ܛܳܥܢܐ ܣܓܽܘ̈ܠܐ ܪ̈ܰܘܪܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܟܣܳܚܳܐ ܘܚܰܦܪܐ ܕܰܩܕܡܝܗ̇. ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܐ ܕܰܚܙܐ ܚܰܪܬܗ ܕܝܘܣܦ ܙܰܕܝܩܐ ܡܶܢܒܬܪ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܘܗܝ: ܘܙܰܕܝܩ ܒܪܺܝܫܢܘ̣ܬܐ ܕܡܽܘܫܐ ܕܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܛܠܽܘܡܶܝܗ ܘܛܪܽܘܕܝܗ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܛܝܒܘ̣ܬܐ ܐܳܬܐܝܳܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܢܣܝܘ̣̈ܢܐ ܘܐܰܓܘ̣̈ܢܐ: ܛܘ̣ܒܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܕܰܢܣܰܝܒܪ ܠܢܣܝܘ̣̈ܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܡܛܐ ܠܗ̇ܕܐ ܚܰܪܬܐ ܛܳܒܬܐ ܘܗܳܘܐ ܡܠܽܘܐܐ ܠܫܘ̣ܒܚܐ ܕܐܠܗܐ: ܒܕܽܘܡܝܐ ܕܗ̇ܘ ܣܰܡܝܐ ܕܐܡ̣ܪܘ ܬܠ̈ܡܝ̣ܕܐ ܗ̇ܢܐ ܚܛܳܐ ܐܘ̇ ܐܰܒܗ̈ܘܗܝ: ܕܗ̇ܟܢ ܣܰܡܝܐ ܐܶܬܝ̣ܠܕ: ܦܢܝ̣ ܝܫܘܥ ܠܐ ܗ̣ܘ ܚܛܳܐ ܘܠܐ ܐܰܒܗ̈ܘܗܝ ܕܗ̇ܟܢ ܣܰܡܝܐ ܐܶܬܝܠܕ: ܐܠܐ ܕܢܶܫܬܒܚ ܒܗ ܐܠܗܐ (ܝܘܚ̇ܢܢ….) ܘܗ̇ܟܢܐ ܐܶܬܐܡܪ ܡܐ ܕܡܺܝܬ ܠܳܥܳܙܪ: ܕܗ̇ܢܐ ܟܽܘܪܗܢܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܘܬܐ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܫܘ̣ܒܚܐ ܕܐܠܗܐ: ܐܝ̇ܟܢܐ ܕܢܶܫܬܒܚ ܒܗ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. (ܝܘܚ̇ܢܢ….) ܘܗ̇ܟܢܐ ܕܝܢ ܡܶܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܡܰܘܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܦܛܪܘ̇ܣ ܘܒܗ̇ܕܐ ܥܬܝ̣ܕ ܕܢܶܫܬܒܚ ܒܗ ܐܠܗܐ (ܝܘܚ̇ܢܢ….) ܗ̇ܠܝܢ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܕܐܳܦܶܢ ܡܰܪܺܝ̣ܪܝܢ ܐܠܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܥܶܠܬܐ  ܠܫܘ̣ܒܚܗ  ܕܐܠܗܐ ܘܡܐ ܕܒܳܥܝܢ ܘܰܡܩܰܠܣܝܢ ܥܰܠ̈ܠܬܐ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܒܚ ܐܠܗܐ: ܛܘ̣ܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܫܳܘܐ ܠܰܡܩܰܕܝܘ̣ ܫܡܳܐ ܘܢܶܨܚܢܐ ܕܐܝܟ ܗܳܟܢ ܕܢܶܫܬܒܚ ܒܝܰܕܗ ܐܠܗܐ: ܘܠܰܘ ܠܫܘ̣ܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘ̇ܕ ܒܰܪܢܫܐ ܢܶܗܘܐ ܥܶܠܬܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܠܫܘ̣ܒܚܐ ܕܰܡܥܰܠܝ ܠܗ̇ܘ ܫܘ̣ܒܚܐ ܐܰܡܝ̣ܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܚܫ̈ܐ ܘܥܳܩ̈ܬܐ ܘܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܒܨܺܝ̣ܪܝܢ ܣܰܓܝ̣ ܡ̣ܢ ܫܘ̣ܒܚܐ ܕܥܬܝ̣ܕ ܐܰܝܢܰܘ ܥܰܒܕܐ ܕܢܶܚܰܫ ܚܠܳܦ ܡܪܗ ܘܠܐ ܡܶܬܦܪܰܥ ܐܰܥܦ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܘ̇ ܐܰܝܢܘ ܡܠܟܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܝ̣ܢ ܦܳܠ̈ܚܘܗܝ ܓܰܢ̱ܒܪܐܝ̣ܬ ܘܙܳܟܝܢ ܠܰܒܥܠ̈ܕܒܒܘܗܝ ܘܠܐ ܡܕܰܫܢ ܠܗܘ̇ܢ ܕܳܫ̈ܢܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܕܢܶܨܚ̈ܢܐ ܘܕܰܪ̈ܓܐ ܥܶܠ̈ܝܐ: ܟܡ̣ܐ ܝܬܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܦܳܠ̈ܚܘܗܝ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܳܥܝܢ ܢܶܣܝܘ̣ܢ̈ܐ ܩܫ̈ܰܝܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܝܢ ܡܛܠ ܫܡܗ ܝܳܪܬܝܢ ܡܠܟܘ̣ܬܐ ܘܫܘ̣ܒܚܐ ܫܡܰܝܢܐ: ܕܐܢ ܐܶܫܬܰܪܰܪܢܰܢ ܘܠܢܣܝܘ̣̈ܢܐ ܐܝ̣ܬ ܝܘ̣ܬܪ̈ܢܐ ܣܰܓܝܐܐ ܘܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܣܰܡܐ ܡܰܐܣܝܳܢܐ ܕܢܰܦܫܐ ܙܳܕܩ ܕܰܢܩܰܒܠ ܐܢܘܢ ܐܝܕ̈ܝ ܐܳܣܝܐ ܫܡܰܝܢܐ ܘܰܢܗܰܝܡܢ ܒܕܰܥܬܝ̣ܕ ܢܗܘܐ ܝܳܪܬܝ̣ܢܢ ܠܫܘ̣ܒܚܐ ܗܰܘ ܡܬܽܘܡܝܐ ܕܰܫܡܝܢܐ ܘܢܺܐܨܰܦ ܕܢܶܦܘܩ ܐܝܟ ܕܗܒܐ ܣܢܺܝ̣ܢܐ. ܒܕܽܘܡܝܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܝ̣̈ܩܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܰܝܒܪܘ ܘܶܐܬܟܰܫܪܘ: ܥܕܰܡܐ ܕܫܳܘܶܝܢܢ ܠܰܡܢܳܬܐ ܘܝܳܪܬܘܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ ܥܰܡܗܘܢ: ܡܪܝܐ ܢܰܫܘܐ ܠܢ ܕܥܰܡܗܘܢ ܢܶܬܒܣܡ ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܛܳܒܬܐ ܕܰܡܠܺܝܟܐ ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܕܰܫܠܡܐ ܒܛܰܝܒܘܬܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܐܰܡܝܢ܀

ܦܳܣܘܩܐ ܚܡܝ̣ܫܝܐ

ܢܣܝܘ̣̈ܢܐ ܓܶܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܥܳܒܽܘܪ̈ܐ

ܡܛܠ ܕܟܺܐܬܐ ܒܪܽܘܓܙܗ ܘܚܝ̈ܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗ: ܒܪܡܫܐ ܬܒܽܘܬ ܒܟܳܬܐ ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܚܰܕܘܬܐ (ܡܙܡ  ) ܡܐ ܕܚܳܙܝܢܢ ܥܠܝܢ ܩܰܠܝܠ ܡ̣ܢ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܡܪܰܚܡܢܐ ܘܡܪܚܦܢܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܣܬܟܠ ܒܗ̇ܕܐ ܕܐܝ̣ܬ ܓܶܕܫ̈ܐ ܡܕܡ ܡܰܚܛܝܳܢܐ ܕܰܒܝܰܕܗܘܢ ܐܳܬܐ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܐܘܕܥ ܠܢ ܥܠ ܗܳܠܝܢ ܥܰܠ̈ܠܬܐ ܒܝܕ ܫܠܝ̣ܚܐ ܦܰܘܠܘܣ ܩܕܝ̣ܫܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܟܠ ܙܰܢܳܝܐ ܐܘ̇ ܛܰܐܡܐ ܐܘ̇ ܝܰܥܢܐ ܠܝܬ ܠܗ: ܝܳܪܬܘ̣ܬܐ ܒܡܰܠܟܘ̣ܬܗ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܘܬܘ̣ܒ ܐܶܡܪ ܠܐ ܢܰܛܥܝܟܘܢ ܐܢܳܫ ܒܡܠ̣ܬܐ ܣܪܺܝܩܬܐ ܕܡܛܠ ܗܳܠܝܢ ܐܳܬܶܐ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐ ܡܶܬܬܦܺܝ̈ܣܢܐ: (ܐܦ̈ܣ…..) ܘܚܰܘܝ̣  ܐܠܗܐ ܪܽܘܓܙܗ ܥܠ ܥܰܒܕܐ ܕܠܐ ܡܪܰܚܡ ܥܠ ܚܰܒܪܗ ܘܝܰܗܒܗ ܠܰܡܫܰܢܩܳܢ̈ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܡܐ ܠܐ ܝܳܐܐ ܗ̣ܘܐ ܠܟ ܕܰܬܪܚܡ ܥܠ ܚܰܒܪܳܟ ܐܟܡ̣ܐ ܕܪܰܚܡܬܟ: (ܡܬܝ……). ܐܝ̣ܢ ܡܛܠ ܙܳܢܝܽܘܬܐ: ܘܛܰܡܐܘܬܐ ܘܪܶܓܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ:  ܘܩܰܫܝܽܘܬܐ ܘܩܰܠܽܘܛܽܘܬܐ: ܐܳܬܐ ܪܽܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܒܢ̈ܰܝܐ ܠܐ ܡܶܬܦܺܝܣܳܢ̈ܐ: ܕܐܢ ܚܰܢܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܗܳܟܢ ܪܳܓܙܺܝܢܢ ܘܡܶܬܩܫܶܝܢܢ ܥܠ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝܢ ܟܡ̣ܐ ܝܬܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܐܠܗܐ ܓܰܢ̱ܒܪܐ ܡܕܰܠܩܒ ܠܗܳܢܘܢ ܕܥܳܒܪܝܢ ܥܠ ܦܽܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܘܟܳܦܪܝܢ ܒܛܰܝܒܘ̣ܬܗ: ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܟܳܦܪܺܝܢܢ ܘܥܳܒܪܝܢܢ ܥܠ ܦܽܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܘܚܳܙܐ ܐܠܗܐ: ܘܠܐ ܚܳܫܒ ܚܘ̣ܫܒܳܢܐ ܥܡܢ ܡܶܣܬܰܒܪܝܢܢ: ܠܐ ܗܳܟܢܐ: ܐܠܐ ܡܣܰܝܒܪ ܠܢ ܕܰܟܒܪ ܢܶܬܽܘܒ ܘܢܶܗܦܘ̣ܟ ܡ̣ܢ ܥܘܠܢ: ܘܡܐ ܕܰܚ̣ܙܐ ܡܰܗܡܝܳܢܘ̣ܬܢ ܗܳܝܕܝܢ ܪܳܕܐ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܬܥܺܝܪ ܘܢܶܗܦܘ̣ܟ ܡ̣ܢ ܦܰܘܕܢ: ܘܐܟܡ̣ܐ ܕܐܒܐ ܪܳܕܐ ܠܒܪܗ ܘܡܰܠܦܢܐ ܠܬܰܠܡܝ̣ܕܗ: ܘܐܰܚܺܝܕܘܬܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܡܛܠ ܬܽܘܪܳܨܐ ܘܛܳܒܬܐ ܗ̇ܟܢ ܐܠܗܐ ܪܳܕܐ ܠܢ ܡܛܠ ܛܳܒܬܐ: ܘܡܐ ܕܬܳܒܢܰܢ ܟܳܠܐ ܪܽܘܓܙܗ ܡܢܢ ܘܰܡܪܰܚܡ ܥܠܰܝܢ: ܒܰܙܒܢ ܚܙܺܝܬ ܠܚܕ ܦܳܠܚܐ ܒܳܥܐ ܕܢܶܥܒܕ ܚܽܘܛܪܐ ܠܢܰܪܓܶܗ: ܘܰܐܝܬܝ̣ ܠܩܰܝܣܐ ܚܕ ܥܰܩܺܝܡܐ ܘܣܳܡܗ ܬܚܶܝܬ ܟܺܐܦܐ ܪܰܒܬܐ ܘܶܐܬܬܰܪܨ ܘܣܳܡܗ ܒܕܽܘܟܬܗ: ܘܰܒܗܕܐ ܨܳܪܬ  ܠܡܶܕܡ ܕܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܦܳܠܚܐ ܗ̇ܘ: ܡܛܠ ܕܝܢ ܒܙܒܢ ܣܳܐܡ ܠܐܢܫ̈ܝܢ ܒܟܽܘ̣ܪܐ ܕܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܢܫܰܝܢܘܢ ܠܶܒܘ̈ܬܗܘܢ ܘܬܶܬܪܰܟܟ ܩܰܫܝܘ̣ܬܗܘܢ: ܘܬܘܒ ܣܳܐܡ ܠܗܘܢ ܬܚܝܬ ܢܺܝܪܐ ܕܡܘ̣ܟܳܟܐ ܕܢܶܬܬܰܪ̈ܨܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܬܗܘܢ ܘܪܶܢܝܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̇ܟܢܐ ܐܠܗܐ ܡܰܦܩ ܡܢ ܢܘܪܐ ܕܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܠܕܳܚܠ̈ܘܗܝ ܡܐ ܕܐܶܬܬܪܨܘ ܘܰܗܦܰܟܘ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܗܘܢ: ܘܐܢ ܩܰܘܺܝܘ ܒܩܰܫܝܘܬܗܘܢ ܠܐ ܝܳܬܪܝܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘ̣ܢܐ ܣܳܟ: ܐܠܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܡܶܣܬܰܓܦܺܝܢ ܘܐܳܒܕܺܝܢ: ܕܠܡܐ ܢܶܗܘܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܪܰܛܢ ܐܶܡܬܝ ܕܥܳܐܠ ܠܢܶܣܝܽܘܢܐ ܘܢܺܐܡܪ: ܐܰܪܐ ܗܳܟܢ ܚܛܳܗ̈ܝ ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܘܥܒܰܪ̈ܝ ܠܪܺܝܫܝ ܕܗ̇ܟܢ ܐܠܗܐ ܡܰܪܡܐ ܠܝ̣ ܒܟܽܘܪܐ ܕܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܪܰܘܪ̈ܒܐ ܕܰܙܢܝ̣̈ܢ ܙܢܺܝ̣̈ܢ: ܚܙܝ̣ ܐܘ̈ ܒܪܢܫܐ ܕܠܡܐ ܐܢ̱ܬ ܝܰܬܝ̣ܪ ܙܰܕܝ̣ܩ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܝܰܘܢܢ ܗܰܘ ܕܡܛܠ ܚܕܳܐ ܣܰܟܠܘ̣ܬܐ ܐܶܫܬܕܝ̣ ܠܶܐܫܬܳܐ ܕܝܰܡܡ̈ܐ ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܠܘܗܝ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܘܓܰـܠ̈ܠܐ ܘܡܛܠܬ ܐܶܬܕܘܕܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܰܣܦܺܝܢ̱ܬܐ  ܘܠܐ ܢܳܚ ܝܰܡܐ ܥܕܰܡܐ ܕܐܶܫܬܕܺܝ̣ ܗܰܘ ܙܰܕܝ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܐܶܠܦܐ: ܠܘܳܝ ܟܠܚܰܕ ܡ̣ܢܢ ܚܳܙܐ ܘܨܳܝܪ ܗܘܳܐ ܠܰܚܛܝ̣ܬܗ ܩܕܡ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ: ܘܐܝܟ ܝܘܢܢ ܢܰܘܕܐ ܗ̱ܘܐ ܒܣܰܟܠܘ̣ܬܗ ܘܢܺܐܡܪ: ܫܩܽܘ̣ܠ ܘܐܰܪܡܘ̣ܢܳܢܝ ܒܝܰܡܐ: ܕܢܶܫܬܝܢ ܥܠܝܟܘܢ: ܘܰܕܢܶܫܠܐ ܕܢܶܥܪܘܩ ܡ̣ܢ ܚܛܺܝ̣ܬܐ: ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ ܟܶܫܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܫܰܝܢܐ ܘܫܶܠܝܐ ܡ̣ܢ ܡܰܚܫܘ̣̈ܠܐ ܕܝܰܡܐ ܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܐܰܪܐ ܠܐ ܡܺܝܬ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܐܰܠܦ̈ܝܐ ܠܥܶܠܰܬ ܣܰܟܠܘ̣ܬܗ ܕܘܝ̣ܕ ܡܠܟܐ: ܘܡܐ ܕܰܚܙܐ ܠܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܐ: ܐܰܪܝܡ ܐܝ̣ܕܗ ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܐܶܢܐ ܚܛܝ̣ܬ ܘܰܐܣܟܠܶܬ: ܘܗ̇ܠܝܢ ܐܶܡܪ̈ܐ ܬܰܡܝܡ̈ܐ ܡܳܢܐ ܐܰܣܟܶܠܘ ܬܗܘܐ ܐܺܝܕܟ ܥܠܝ  ܘܥܠ ܒܰܝܬܝ ܐܪܐ ܐܝܬ ܒܰܝܢܳܬܢ ܐܢܳܫ ܕܗܟܢ ܢܩܰܒܠ ܥܶܕܠܝܐ ܥܠ ܢܦܫܗ: ܐܝܢ ܙܳܕܩ ܠܢ ܕܗܟܢ ܢܺܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܢܰܢ ܚܛܰܝܢܢ ܘܰܐܪܫܰܥܢܢ: ܡܢܐ ܥܒܰܕܘ ܗܳܠܝܢ ܛܠܳܝ̈ܐ ܘܝܰܠܘ̣̈ܕܐ ܘܝܳܢܘ̣ܣ̈ܩܐ ܕܗܳܟܢ ܡܶܫܬܰܢܩܝ̣ܢ ܘܡܶܬܬܥܝܩܝ̣ܢ ܡܛܠܬܢ ܥܠܝܢ ܡܪܝܐ ܬܶܗܘܐ ܐܺܝ̣ܕܟ ܘܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܐܝ̣ܕܟ ܡܪܝܐ ܬܗ̣ܘܐ ܡܰܪܕܘܬܢ ܘܠܘ ܒܐܝ̣̈ܕܝ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܕܝ̣ܫܐ: ܐܠܗܐ ܠܘ ܠܪܽܘܓܙܐ ܒܪܳܢ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܦܽܘܪܩܢܐ ܕܰܒܝܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ: (ܬܣ̄…..). ܘܐܦ ܐܶܬܝܰܕܥܬ ܪܰܒܘܬܗ ܒܝܕ ܡܰܓܪܬ ܪܘܚܐ ܘܪܽܘܚܦܐ ܘܪ̈ܰܚܡܐ ܘܛܳܒ̈ܬܐ (ܡܦܩ….). ܬܢܝܢ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܕܰܢܨܰܠܐ ܐܝܟ ܚܰܒܩܽܘܩ ܘܢܺܐܡܪ: ܐܶܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܒܰܙܒܢ ܪܽܘܓܙܳܟ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܒܗܘܢ ܦܪܰܩܬܳܢ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܠܰܩܝܳܡܟ ܫܰܪܝ̣ܪܐ: ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܢ: ܘܠܝܬ ܠܟ ܨܶܒܝ̇ܢܐ ܒܪܽܘܓܙܐ ܐܶܠܐ ܡ̣ܢ ܐܰܢܰܢܩܝ̣ ܘܨܳܒܐ ܐܢ̱ܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܒܪܽܘܚܦܐ: ܠܐ ܬܶܛܰܪ ܠܥܳܠܡ ܪܽܘܓܙܳܟ: ܐܶܛܶܠ ܥܠܝܢ ܡܶܛܪ̈ܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܗ̇ܝ ܕܰܚܕܺܝܪܝܢ ܠܢ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܘܚܰܫ̈ܐ: ܘܶܐܡܐ ܡܪܰܚܡܢܺܝ̣ܬܐ ܠܐ ܡܣܰܝܒܪܐ ܒܳܟܝܐ ܕܝܳܠܘ̣ܕܗ̇ ܐܠܐ ܪܳܗܛܐ ܠܫܶܠܝܗ: ܟܡ̣ܐ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܪ̈ܰܚܡ̣ܝܟ ܘܰܚܢܢܳܟ ܥܠܝܢ ܡ̣ܢ ܕܐܶܡܗ̈ܬܐ: ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܶܡܪܬ ܒܦܽܘܡ ܢܒܺܝܳܟ: ܕܠܡܐ ܛܳܥܝܐ ܠܰܒܪܗ̇: ܘܕܰܟܒܪ ܛܳܥܝܐ: ܒܪܰܡ ܐܶܢܐ ܐ̱ܢܳܐ ܛܳܥܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘ̇ܢ (ܐܶܫܥܝܐ…..). ܡܪܝ ܝܥܩܘ̇ܒ ܣܪܽܘܓܳܝܐ  ܐܝܬ ܠܗ ܣܽܘܓܝܬܐ ܕܕܳܪܫܳܐ ܒܝܬ ܛܰܝܒܘ̣ܬܐ ܘܟܺܐܢܘ̣ܬܐ: ܛܝܒܘ̣ܬܐ ܒܳܥܝܐ ܡ̣ܢ ܟܺܐܢܘ̣ܬܐ ܕܬܶܥܒܶܕܝ ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܬܶܬܶܠ ܣܰܒܥܐ ܠܰܒܢܝܢ̈ܫܐ ܒܗܳܝ ܕܰܒܪܝܢ ܥܠ ܨܽܘ̣ܪܬܐ ܕܰܡܪܰܝܡܐ: ܘܟܺܐܢܘ̣ܬܐ ܐܳܡ̇ܪܐ: ܐܰܝܟܢ ܐܶܪܰܚܶܡ ܥܠܝܗܘܢ ܘܗܶܢܘܢ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܣܰܓܝ̣  ܡ̣ܢ  ܬܝܳܒܘ̣ܬܐ: ܫܒܽܘܩܝ ܕܢܶܬܪܕܘܢ ܡܛܠ ܕܐܰܪܓܙܽܘܢܝ ܣܰܓܝ̣ ܡܛܠ ܕܰܚܛܝ̣ܬܐ ܠܐ ܨܳܒܝܐ ܒܪ̈ܰܚܡܐ ܘܰܚܢܢܐ ܐܠܐ ܣܳܓܝܐ ܥܰܘܠܐ ܘܪܽܘܓܙܐ ܐܶܬܒܪܝ̣ܘ ܥܠ ܨܘ̣ܪܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ ܠܐ ܡܶܬܒܝܢܝܢ ܒܺܐܝܩܪܗܘܢ ܐܠܐ ܐܶܫܬܠܡܘ ܠܚܰܝܽܘܬܐ ܘܰܒܥܺܝܪܐ ܫܒܽܘܩܝ ܕܢܶܬܪܕܘܢ ܐܝܟ ܚܰܝܘ̈ܬܐ: ܘܐܦ ܒܪܳܐ ܐܳܣܘ̣ܛܐ ܕܐܶܢ ܠܐ ܡܶܬܬܰܪܨ ܒܡܰܪܕܘܬܐ ܡܶܬܬܫܺܝ̣ܛ ܡ̣ܢ ܝܽܘܪܬܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܳܡܥܝ̣ܢ ܠܓـܥܬܐ ܕܒܳܝܫ̈ܐ ܘܕܝܰܬ̈ܡܐ ܘܰܛܠܺܝ̈ܡܐ ܐܶܬܩܫܝ̣ ܪܽܘܓܙܝ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܰܓـܥܬܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܚܰܝܳܒܝܢ ܠܝ̣ ܘܠܐ ܒܳܥܝܢ: ܡܛܠ ܕܐܶܢ ܒܥܰܘ ܢܶܣܒܘܢ: ܗܳܐ ܬܪܥܐ ܦܬܺܝܚ ܠܡܳܢܐ ܡܰܐܻܝܢܺܝܢ ܘܠܳܐ ܢܳܩܫܝ̣ܢ ܢܶܫܕܘܢ ܠܥܰܘܠܐ ܡ̣ܢ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܘܟܳܠܐ ܡܚܰܒܠܢܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪ̈ܥܬܗܘܢ ܥܰܘܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܥܶܠܬܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܬܠܰܝܬܐ ܐܶܠܘ̣ܠܳܐ ܚܛܝ̣ܬܐ ܐܪܥܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܐ ܘܠܳܐ ܢܳܦܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܩܪܒܘܢ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܒܥܕܢ ܣܰܒܥܐ ܒܪܡ ܐܶܬܕܡܝ̣ܘ ܠܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܡܐ ܕܰܣܒܰܥܘ ܫܡܰܥܘ ܘܒܰܥܶܛܘ ܘܰܛܥܰܘ ܐܰܠܗܗܘܢ ܗ̇ܝܕܝܢ ܡܚܳܐ ܐܶܢܘܢ ܒܰܡܚܽܘ̣ܬܐ ܥܕܡܐ ܕܐܶܬܘܺܝ̣ܘ: ܡܛܠ ܕܪܘܓܙܐ ܝܳܗܒ ܚܶܟܡܬܐ ܠܰܪ̈ܕܰܝܐ: ܡܨܰܠܝܢ ܕܓܰܘܐ: ܐܠܐ ܨܠܘܬܐ ܠܐ ܡܶܨܛܰܒܬܐ ܒܡ̈ܶܠܐ ܐܠܐ ܒܰܥܒ̈ܳܕܐ: ܗܐ ܩܳܠܐ ܕܰܛܠܝ̈ܐ ܘܕܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܡܶܣܟ̈ܢܐ ܩܰܕܡܗ ܩܳܠܐ ܕܰܛܠܘܡܝܳܐ ܘܰܕܥܰܘܠܐ: ܘܶܐܬܡܠܝ̣ܘ ܒܳܬ̈ܐ ܘܫܽܘܩ̈ܐ ܓܘܪܐ: ܐܰܝܟܢ ܐܶܣܰܝܒܪ ܗܳܠܝܢ ܡܰܪ̈ܳܚܐ ܡܛܠ ܚܛܺܝܬܗܘܢ ܕܪܰܒ ܡ̣ܢ ܡܚܽܘ̣ܬܗܘܢ: ܘܐܢ ܘܠܰܝܬ ܠܡܰܪܕܘ̣ܬܐ ܢܶܬܚܰܒܠ ܥܳܠܡܐ ܡ̣ܢ ܣܳܟܗ: ܫܒܽܘܩܝ ܠܒܶܪ̈ܝܬܐ ܕܢܬܪܕܘܢ ܒܫܰܒܛܐ ܘܒܢܶܓ̈ܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܶܣܓܐ ܚܛܺܝܬܐ: ܗܳܠܝܢ ܡ̈ܶܠܐ ܕܟܺܐܢܘ̣ܬܐ ܒܦܽܘܡ ܡܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ: ܘܢܶܙܕܗܪ ܒܢܰܦܫ̈ܬܢ ܘܰܢܪܝ̣ܡ ܚܝܳܪܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܢ ܡܛܠ ܕܰܡܪܚܡܳܢܐ ܘܰܡܪܚܦܢܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܠܐ ܟܳܠܐ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܡܶܢܢ: ܘܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ ܢܒܝܐ: ܡܛܠ ܕܟܳܐܬܐ ܒܪܽܘܓܙܗ ܘܚܰܝ̈ܐ ܒܨܶܒܝܢܗ: ܒܪܰܡܫܐ ܬܒܽܘܬ ܒܟܳܬܐ ܘܰܒܨܦܪܐ ܚܰܕܘܬܐ ܡܐ ܛܳܒ ܡܐ ܫܰܦܝ̣ܪ ܗ̇ܢܐ ܫܘ̣ܚܠܳܦܐ ܗ̇ܝ ܕܰܒܨܦܪܐ ܩܳܐܡ ܘܚܳܙܐ ܗܽܘ ܠܗ ܒܪܶܢܝܳܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܡܝܰܬܪ ܡ̣ܢ ܪܰܡܫܐ ܕܰܥܒܰܪ: ܘܠܝܬ ܥܛܶܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܣܳܟ: ܚܰܙܘ ܗ̇ܝ ܫܳܡܪܝܬܐ ܡܰܪܝ̣ܪܰܬ ܢܰܦܫܐ ܕܡ̣ܢ ܟܰܦܢܐ ܒܙܒܢ ܐܶܠܝ̣ܫܳܥ ܢܒܝܐ ܘܰܒܨܦܪܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܥܰܬܝ̣ܪܬ ܒܛܳܒ̈ܬܐ ܘܰܫܦܺܝܥܬ ܒܡܰܘ̈ܗܒܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܒܰܙܒܢ ܚܶܙܰܩܝܐ ܡܰܠܟܐ ܐܶܬܚܰܙܝܬ ܐܘܪܫܠܡ ܒܪܰܡܫܐ ܟܡܺܝܪܬܐ ܘܚܰܫܝ̣ܫܬܐ ܘܰܒܨܦܪܐ ܚܙܳܬ ܠܰܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗ̇ ܕܰܥܪܰܩܘ ܘܶܐܒܰܕܘ ܘܰܗܦܰܟ ܚܰܫܐ ܠܚܰܕܘܬܐ: ܘܐܦ ܫܠܝ̣̈ܚܐ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕ ܒܫܰܒܐ ܒܳܬܘ ܒܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܘ̣ܬܐ: ܘܰܒܨܦܪܐ ܐܶܬܡܠܝܘ ܚܰܕܘ̇ܬܐ ܘܰܪܘܙܐ ܒܰܣܒܪܬܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܕܡܳܪܗܘܢ: ܘܡܰܨܝܐ ܠܢ ܕܢܰܝܬܐ ܡܰܬ̈ܠܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܡܛܠ ܠܽܘܒܳܒܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܛܠ ܕܪܘܓܙܐ ܡܳܠܶܐ ܙܒܢܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗ: ܒܪܰܡܫܐ ܬܒܽܘܬܝ ܒܟـܬܐ ܘܰܒܨܦܪܐ ܚܰܕܘ̇ܬܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܢܶܨܒܐ ܒܰܬܝܳܒܘ̣ܬܢ ܘܢܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܫܦܺܝ̣ܥ̈ܐ ܠܕܳܪ̈ܐ ܘܝܳܗܒ ܠܢ ܚܰܝ̈ܐ ܒܗܺܝ̣̈ܠܐ: ܘܰܒܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܢܶܚܙܐ ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܪܽܘܚܳܦܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܥܳܠܡ ܥܳܠܡܝܢ.

ܦܣܘ̣ܩܐ ܫܬܝ̣ܬܝܐ

ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܣܰܡܐ ܡܘܬܪܢܐ ܐܢܘܢ

ܙܰܕܝ̣ܩ ܗܽܘ ܡܪܝܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܬܗ ܘܡܪܚܡܢ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕ̈ܘܗܝ (ܡܙܡ…..). ܐܝܟ ܢܰܗܝ̣ܪܽܘܬ ܫܡܫܐ ܒܛܰܗܪܐ: ܗܳܟܢ ܥܒܳܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܕܺܝ̈ܢܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܕܪ̈ܟܢܐ ܘܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܶܬܚܰܘܝܢ ܢܗܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܘܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܠܒܶܪ̈ܝܬܗ: ܘܗ̣ܘ ܒܟܺܐܢܘܬܗ ܣܳܡ ܢܳܡܘ̈ܣܐ ܕܟ̈ܝܐ ܘܰܡܝܬܪ̈ܐ ܘܟܰܘܶܢ ܘܫܰܬܶܣ ܬܰܪ̈ܬܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܬܐ ܡܛܠ ܢܳܛܽܘܪܘܬ ܦܘ̣ܩܕܳܢ̈ܘܗܝ ܩܕܝ̣̈ܫܐ: ܒܰܚܕܐ ܢܛܽܘܪܘܬ ܦܘ̣ܩܕ̈ܢܐ ܘܒܰܐ̱ܚܪܬܐ ܕܳܐܶܢ ܠܟܠ ܒܰܪܢܳܫ ܐܝܟ ܥܒ̈ܳܕܘܗܝ ܐܢ ܒܢܳܛܘܪܘܬܐ ܘܐܢ ܒܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܐ: ܘܐܝ̣ܬ ܒܙܒܢ ܠܐ ܡܰܐܓܪ ܪܘ̣ܚܗ ܒܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ ܠܚܰܪܬܐ: ܐܠܐ ܪܳܕܐ ܘܡܰܪܬܐ ܒܟܺܐܢܘ̣ܬܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܗܦܟܘܢ: ܪ̈ܰܫܝܥܐ ܡܢ ܢܺܝܫܗܘܢ ܒܝ̣ܫܐ: ܘܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܚܰܟܝ̣ܡܐ: ܕܐܢ ܙܰܕܝܩܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢ ܘܡܶܬܢܓܕ ܒܐܪܥܐ ܟܡܳܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܪ̈ܰܫܝܥܐ ܘܚܰܛ̈ܝܐ (ܡܬ̈ܠܐ……). ܘܡܛܠ ܪ̈ܰܚܡ̣ܘܗܝ ܐܳܡܪܝ̣ܢܢ ܗܳܐ ܝܺܕܝ̣ܥܐ: ܕܰܡܪܰܚܡ ܓܰܘܢܐܝ̣ܬ ܘܝܳܗܒ ܛܳܒ̈ܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܠܟܠ ܘܠܐ ܟܳܠܐ ܛܰܝܒܘ̣ܬܗ ܡܢ ܓܰܝܳܪ̈ܐ ܘܳܐܦܠܐ ܢܽܘܗܪܗ ܡ̣ܢ ܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ: ܐܠܐ ܝܳܗܒ ܙܝܳܢܬܐ ܫܦܝ̣ܥܳܐܝܬ ܘܬܰܪܣܺܝܬܐ ܣܰܒܥܳܐܝ̣ܬ ܐܝܟܢܐ ܕܰܒܝܘܡ ܕܺܝ̣ܢܐ ܠܐ ܢܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܐ: ܘܐܦ ܕܰܘܝܕ ܡܐ ܕܰܚܙܐ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܝܢ ܐܶܬܕܰܡܪܘ: ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܪ̈ܰܘܡܝܗܘܢ ܐܠܐ ܒܗܳܕܐ ܩܰܠܶܣ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܝܟ ܕܰܡܪܰܚܡ ܐܰܒܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܡܪܰܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܳܚܠܘ̈ܗܝ (ܡܙܡ……). ܐܠܐ ܐܝ̣ܬ ܦܘ̣ܪܫܢܐ ܪܒܐ ܒܝܬ ܪ̈ܰܚܡܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܐܢ̈ܫܝܐ: ܐܝ̣ܬ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܰܒܗ̈ܝ ܦܓܪܐ ܕܒܰܙܒܢ ܙܒܰܢ ܡܶܬܪܓܙܺܝܢ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܦܪܺܝܣܝܢ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡ ܟܺܐܢܘܬܐ: ܘܗܳܠܝܢ ܚܰܘܝ̣ ܠܢ ܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡ̇ܪ: ܕܠܡܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܛܳܥܝܐ ܝܰܠܘܕܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܰܝܢܰܩܬܗ ܘܐܘ̇ ܠܐ ܡܪܰܚܡܐ ܥܠ ܝܰܠܕܐ ܕܟܰܪܣܗ̇ ܘܐܢ ܗܳܠܝܢ ܛܳܥܝܢ ܒܪܰܡ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܐ ܐܶܛܥܶܟ ܐܡ̇ܪ ܐܠܗܐ ܡܐ ܪܰܘܪ̈ܒܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܪܝܐ: ܛܰܪ ܐܢܘܢ ܚܢܢ ܕܕܺܝܠܟ ܐܺܝܬܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ: ܫܰܪܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܢ ܕܢܶܕܪܘܟ ܥܒܳܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܐ ܥܒܺܝܕܝܢ ܘܰܢܒܝܐ ܕܰܘܝܕ ܐܰܩܪܚ ܠܗܕܐ ܘܶܐܡ̣ܪ: ܡܪ̈ܰܚܡܢܐ ܗ̣ܘ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܢܰܣܝܢ ܗܳܠܝܢ ܡ̣ܢ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܐܶܡܬܝ ܕܚܳܙܐ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ  ܘܓܶܕܫ̈ܐ ܘܰܒܓܰܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܥܰܡܠܐ ܘܛܽܘܪܳܦܐ: ܘܬܘ̣ܒ ܓـܥܳܬܐ ܚܰܫܝ̣ܫܬܐ ܕܐܢܳܫ̈ܝܢ ܘܢܰܦ̈ܫܬܐ ܘܦܰܓܪ̈ܐ ܕܫܳܕܝܢ ܒܛܽܘ̣ܪ̈ܐ ܘܒܽܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܒܕܰܒܪܐ ܕܡܶܫܬܢܩܳܟ ܡ̣ܢ ܟܰܦ̣ܢܐ ܘܠܝܬ ܕܚܳܐܪ ܘܰܡܪܰܚܡ ܘܐܦ ܟܺܐܒ̈ܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܢܐ ܘܡܰܘ̈ܬܳܢܐ ܕܰܚܕܺܝ̣ܪܝܢ ܠܰܐܪܥܐ: ܐܰܪܐ ܗܠܝܢ ܠܰܐܒܕܳܢ ܥܳܠܡܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܳܬܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܠܐ: ܐܶܠܐ ܐܳܬܶܝܢ ܡܛܠ ܡܰܪܕܘܬܐ ܘܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ ܕܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ ܘܚܰܛܝ̈ܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܬܗܦܟܘܢ ܘܢܶܬܘ̣ܬܽܘܢ ܘܢܺܐܚܘ̇ܢ ܡܛܠ ܕܗܳܠܝܢ ܫܓܺܝܡܝ̣ܢ ܒܒܽܘܣܳܡܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܬܗܘܢ ܐܰܪ̈ܥܢܝܬܐ ܘܦܰܓܪ̈ܢܝܬܐ ܘܐܶܬܕܰܡܝ̣ܘ ܠܣܳܛܢܐ ܕܰܟܝܳܢܗܘܢ: ܘܰܠܚܰܝܘ̈ܬܐ ܒܰܪ̈ܓܝܓܬܗܘܢ ܘܰܠܢܶܡܪ̈ܐ ܒܒܽܘܣܒܳܣܗܘܢ ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܪܽܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܛܽܘܒܢܐ: ܡܶܬܓܠܐ ܪܽܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܰܘܠܗܘܢ ܘܪܽܘܫܥܗܘܢ ܕܰܒܢܝܢ̈ܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܩܽܘܫܬܐ ܒܥܰܘܠܐ ܐܰܚܺܝܕܝܢ: ܘܡܰܕܪܶܟ ܠܗܘܢ ܡܰܘܬܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܙܳܪܥ ܒܦܓܪܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܚܳܨܶܕ ܚܒܳܠܐ ܘܡܰܘܬܐ ܡܛܠ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܕܰܚܛܝ̣ܬܐ ܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ: ܐܘܗ̇ ܟܡܳܐ ܒܝ̣ܫ ܗ̣ܘ ܬܶܐܓܘ̣ܪܬܐ ܕܰܚܛܝ̣ܬܐ ܘܟܡܳܐ ܡܰܪܝ̣ܪ ܐܰܓܪܗ̇ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܐܰܦܠܰܬ ܠܣܳܛܢܐ ܘܚܰܝܠܘ̈ܬܗ ܡ̣ܢ ܕܰܪ̈ܓܝܗܘܢ ܥܶܠܝ̈ܐ: ܘܰܐܣܪܰܬ ܐܢܘ̇ܢ ܒܫܺܝ̣ܫ̈ܠܬܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܒܚܶܫܘ̣ܟܐ: ܗ̣ܝ ܛܶܪܕܰܬ ܠܒܰܪܢܫܐ ܩܰܕܡܝܐ ܡܢ ܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ ܘܰܒܥܶܠܬܗ̇ ܐܶܬܦ̈ܬܚܝ ܟܰܘ̈ܝ ܫܡܰܝܐ ܘܚܶܢܩܬ ܠܐܪܥܐ ܒܛܰܘܦܢܐ ܘܐܰܘܒܕܰܬ ܠܓܶܢܣܐ ܐ̱ܢܳܫܝܐ ܘܠܐ ܦܳܫ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܬܡܳܢ̈ܐ ܢܰܦܫ̈ܬܐ: ܘܒܥܶܠܬܗ̇ ܐܰܡܛܪ ܡܪܝܐ ܢܘ̣ܪܐ ܘܟܶܒܪܝ̣ܬܐ ܥܠ ܚܡܫ ܡܕܝ̣̈ܢܬܐ ܕܰܣܕܘ̇ܡ ܘܥܰܡܘ̣ܪܐ ܘܐܘܒܶܕ ܐܢܘ̇ܢ: ܘܡܛܠܬܗ̇ ܐܳܬܝܢ ܥܠܝܢ ܟܺܐܒ̈ܐ ܘܟܘ̣ܪ̈ܗܢܐ ܘܢܣܝܘ̣̈ܢܐ ܘܐܰܒܕ̈ܢܐ ܘܫܰܚ̈ܠܦܐ ܘܠܘܳܝ ܗ̇ܪܟܐ ܗ̇ܘܐ ܗ̣ܘܳܐ ܦܘ̣ܪܥܳܢܐ ܒܰܠܚܘ̇ܕ ܘܠܐ ܡܳܛܐ ܗܘܳܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘ̣ܠܡܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܒܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܡܶܬܐܡܪ ܠܟـܠ ܚܰܛܝ̈ܐ ܕܠܐ ܬܳܒܘ: ܙܶܠܘ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܐ ܠܢܘ̣ܪܐ ܕܠܥܠܡ ܕܰܡܛܰܝܒܐ ܠܐܳܟـܠܩܰܪܨܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܘܬܗ: ܢܦܰܨܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܡܰܪܝ̣ܪܘܬ ܩܳܠܐ ܗ̇ܢܐ ܘܡ̣ܢ ܚܪܬܐ ܗ̇ܕܐ.

ܗܳܠܝܢ ܐܢܘ̇ܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܘܫܘ̣ܠܡܐ ܒܝ̣ܫܐ: ܡܒܰܪܟ ܐܠܗܐ ܕܚܶܟܡܬܗ ܡܥܰܠܝܐ ܡ̣ܢ ܗܰܘ̈ܢܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡܐ ܕܰܥܒܕ ܠܛܳܒܬܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ: ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܒܦܰܪܗܣܝܐܐ ܐܳܡܪܝܢܢ ܕܟـܠ ܡܰܝܬܐ ܠܰܗܘܳܝܐ ܫܟܺܝܚ ܒܓܰܘܗ ܥܶܠܬܐ ܛܳܒܬܐ: ܘܠܐ ܡܰܝܬܐ ܐܰܒܕܢܐ ܐܶܠܐ ܐܢ ܕܰܚܠܝ̣ܛ ܒܪ̈ܰܚܡܐ ܠܩܽܘܝܳܡܐ: ܘܐܡ̣ܪ ܫܠܝ̣ܚܐ ܠܥܶܒܪ̈ܝܐ: ܟܠ ܡܰܪܕܘ̣ܬܐ ܕܝܢ ܒܙܰܒܢܗ̇ ܠܐ ܡܶܣܬܒܪܐ ܕܰܕܚܕܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܠܐ ܟܰܪܝܘ̣ܬܐ ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܰܫܠܡܐ ܘܰܕܙܕܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܝܳܗܒܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܕܰܪܫܘ: ܡܛܠ ܕܐܽܘܠܨܳܢܐ ܡܰܘܠܕ ܡܣܰܝܒܪܢܘ̣ܬܐ ܘܡܣܰܝܒܪܢܘ̣ܬܐ ܕܰܟܝܘ̣ܬܐ: ܘܕܰܟܝܘ̣ܬܐ ܣܰܒܪܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܡܙܰܡܪܢܐ ܛܳܒ ܠܝ̣ ܕܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܕܐܠܦ ܦܽܘ̣ܩܕ̈ܢܝܟ: ܛܳܒ ܠܝ̣ ܢܳܡܘ̇ܣܗ ܕܦܽܘ̣ܡܳܟ ܡ̣ܢ ܐܠܰܦ̈ܝܐ ܕܕܰܗܒܐ ܘܕܣܺܐܡܐ: ܘܰܐܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒ ܠܡܶܕܡ ܕܠܐ ܝܳܬܪ ܡܶܢܗ. ܗܳܟܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܰܗܡܐ ܒܢܶܣܝܽܘܢܐ ܘܓܶܕ̈ܫܐ ܕܳܐܬܝܢ ܥܠ ܒܰܪܢܫܐ: ܕܐܢ ܠܐ ܝܳܬܪ ܡܶܢܗܘܢ. ܗܳܟܢܐ ܐܠܗܐ ܡܶܬܗܦܰܟ ܥܡ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܡܛܠ ܝܽܘܬܪܢܗܘܢ. ܐܝ̣ܬ ܕܡܰܦܩ ܛܳܒ̈ܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܡ̣ܢ ܙܰܘܥ̈ܐ ܕܚܺܝ̣̈ܠܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܝ̣ܢܢ ܘܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢܢ ܒܗܘܢ: ܐܟܡܳܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܐܰܦܶܩ ܡ̣ܢ ܐܰܪܝܐ ܕܶܒܫܐ ܠܫܶܡܫܘܢ: ܘܗܳܠܝܢ ܕܺܝ̣ܢ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܢܐ ܐܠܗܐ ܟܣܶܝܢ ܡܶܢܢ ܘܗܽܘ ܝܳܕܥ ܠܟܠ ܡܶܕܡ: ܡ̇ܢ ܝܳܕܥ ܪܶܥܝܳܢܗ ܕܡܪܝܐ: ܘܡܰܢܘ̣ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܥܶܠ ܡܶܠܟܳܐ: (ܪܘ̄ܡ……). ܘܐܡ̣ܪ ܡܙܰܡܪܢܐ: ܡܪܝܐ ܕܺܝ̣ܢ̈ܝܟ ܥܽܘ̣ܡܩܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܐܢܘ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܰܦܩ ܛܳܒ̈ܬܐ ܘܒܘ̣ܪ̈ܟܬܐ ܡ̣ܢ ܓܶܕܫ̈ܐ ܡܙܺܝ̣ܥ̈ܢܐ ܙܳܕ̇ܩ ܕܰܐܡܝ̣ܢܳܐܝ̣ܬ ܢܒܰܪܶܟ ܘܰܢܫܰܒܚ ܠܚܶܟܡ̣ܬܗ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܘܗܝ: ܘܢܰܫܠܶܡ ܠܗ ܟܠܗ ܕܽܘܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝܢ: ܘܢܺܐܡܪ ܡܪܝܐ: ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܨܶܒܝܢܢ ܐܠܐ ܨܶܒܝܳܢܟ: (ܠܘ̣ܩܐ…..). ܐܺܝܢ ܗ̇ܢܐ ܟܳܣܐ ܡܰܪܝܪܐ ܒܪܰܡ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܐܠܗܐ ܣܳܡܗ ܒܺܐܝ̣ܕ̈ܝܢ ܙܳܕܩ ܕܢܶܫܬܺܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܺܝܘܒ ܙܰܕܝܩܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܡܢܒܳܬܪ ܕܰܢܩܒܠ ܛܳܒ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܙܳܕܩ ܕܰܢܩܒܠ ܒܺܝ̣ܫ̈ܬܐ ܕܝܢ ܐܶܡܬܝ ܕܝܢ ܕܒܰܪܢܫܐ ܩܰܒܠ ܠܗܶܝܢ ܒܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܗܳܝܕܝܢ ܡܶܬܝܕܥ ܕܰܣܒܪ ܒܐܠܗܐ ܘܗܰܝܡܢ ܕܗ̣ܘ ܡܕܰܒܪܢܐ ܠܥܳܠܡܐ ܒܰܒܛܝܠܘ̣ܬܗ: ܘܺܝܕܝ̣ܥܐ ܕܨܶܦܪܐ ܚܕ ܠܐ ܢܳܦܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܶܠܥܕ ܡ̣ܢ ܐܰܒܘܟܘܢ ܕܒܰܫܡܝܐ: ܘܐܦ ܡܶܢ̈ܐ ܕܪ̈ܺܝܫܝܟܘܢ ܡܰܢܝ̈ܬܐ ܐܶܢܝ̈ܢ: ܘܰܒܗܳܕܐ ܡܶܬܝ̣ܕܥ ܕܐܠܗܐ ܪܳܓܫ ܒܟܠ ܡܕܡ ܘܝܳܨܦ ܕܟܠܡܕܡ: ܘܠܗ ܡܫܰܠܡ ܟܠܡܕܡ ܘܗ̇ܘ ܕܫܳܦܪ ܒܥܰܝ̈ܢܘܗܝ ܥܳܒܕ ܒܟܠܡܕܡ. ܘܗ̇ܘ ܕܡܶܬܬܥܺܝ̣ܪ ܥܠ ܒܺܝܫܘܬ ܚܛܝ̣ܬܗ ܘܠܒܗ ܙܳܕܩ ܕܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܢܰܙܥܩ ܥܡ ܢܒܝܐ ܘܢܐܡܪ: ܘܠܘ ܐܝܟ ܚܛܝ̣ܬܢ ܥܳܒܕ ܠܢ ܘܳܐܦܠܐ ܐܝܟ ܥܰܘܠܢ ܦܳܪܥ ܠܢ (ܡܙ̄ܡ…..).  ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܰܘܕܝܢܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܕܺܝ̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܕܪ̈ܟܝ̣ܢ ܘܐܽܘܪ̈ܚܬܗ ܠܐ ܡܶܬܥ̈ܰܩܒܢ ܡܰܨܝܐ ܠܢ ܕܦܰܫܩ ܠܟܘܢ ܥܠ ܥܰܠ̈ܠܬܐ ܕܛܳܒ̈ܬܐ ܕܗܳܘܝܢ ܠܢ ܡ̣ܢ ܟܰܦܢܐ ܘܡܰܘܬܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܐ ܘܢܶܣܝ̈ܘ̣ܢܐ. ܐܠܗܐ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܫܡܗ ܘܒܪܺܝ̣ܟܝܢ ܪ̈ܰܚܡ̣ܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܡܫܰܡܫ ܠܗ̇ܠܝܢ ܡܛܠ ܥܽܘ̣ܕܪܢܢ: ܘܐܢ ܡܶܬܐܡܪ ܡܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܥܘ̣ܕܪ̈ܢܘܗܝ: ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܒܝܕ ܒܽܘܚܪܢܐ ܕܢܶܣܝ̈ܘ̣ܢܐ ܢܳܓܕ ܠܢ ܠܚܰܝ̈ܐ ܘܶܐܠܽܘܠܳܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܳܒܕܺܝܢܢ: ܡܐ ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܡܶܬܕܪܫܝ̣ܢ ܘܡܶܬܬܥܺܝ̣ܪܝܢ ܡ̣ܢ ܪܰܦܝܘ̣ܬܗܘܢ ܘܬܳܝܒܺܝܢ ܡ̣ܢ ܠܶܒܗܘܢ ܘܡܶܬܬܘܶܝܢ ܒܰܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܘܡܶܬܚܣܝܢ ܘܡܶܬܦܨܝܢ ܡ̣ܢ ܬܰܫܢ̈ܝ̣ܩܐ ܕܰܠܥܳܠܡ: ܡܳܕܝܢ ܦܰܐܝܐ ܠܢ ܕܰܢܝܰܩܪ ܠܕܺܝ̣̈ܢܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܰܟܝ̣ܟܳܐܝܬ: ܘܢܶܗܘܐ ܝܳܕܥܝ̣ܢܢ ܕܠܐ ܡܳܛܐ ܠܢ ܣܽܘܓܦ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝ̈ܘ̣ܢܐ ܐܶܠܐ ܝܘ̣ܬܪ̈ܢܐ ܠܦܰܓܪ̈ܐ ܘܢܰܦ̈ܫܬܰܢ ܘܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܰܒ̈ܢܝ ܥܳܠܡܐ ܢܶܚܫܒܘ̣ܢܳܝܗܝ ܚܽܘܣܪܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܐ ܙܳܕܩ ܕܰܢܩܒܠܺܝܘ̣ܗܝ ܝܽܘܬܪ̈ܢܐ ܘܪ̈ܰܚܡܐ: ܘܐܡ̣ܪ ܡܰܠܦܢܢ ܡܪܝ ܝܥܩܘ̇ܒ ܣܪܽܘܓܳܝܐ: ܕܟܠ ܡܰܪܕܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܰܠܝܐ ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܛܳܒ̈ܬܐ ܒܗܳܝ ܕܡܰܝܬܝܳܐ ܠܒܰܪܢܫܐ ܠܰܬܝܳܒܘ̣ܬܐ. ܙܳܕܩ ܕܢܶܨܡܰܚ ܒܗ ܪ̈ܶܥܝܳܢܢ ܘܢܶܣܬܰܬܪ ܒܰܬܝܳܒܘܬܐ ܡܶܛܠ ܕܰܐܠܗܐ ܡܪܰܚܡܢܐ ܘܰܡܪܰܚܦܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܡܬ ܠܥܳܠܡ ܘܠܐ ܢܳܛܪ ܪܽܘܓܙܗ ܠܥܳܠܡ: ܐܠܐ ܒܰܥܓـܠ ܗܳܦܟ ܐܝܟ ܕܰܨܒܐ ܐܰܒܐ ܒܰܒܪܗ: ܘܢܰܙܥܩ ܓܰـܠܝܐܝ̣ܬ ܥܡ ܢܒܝܐ: ܕܰܫܪܝ̣ܪ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܡܬܽܘܡܝܐ ܥܳܒܘ̣ܕܐ ܕܥܳܠ̈ܡܐ ܗ̇ܘ ܕܕܺܝ̣ܢ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܕܪ̈ܟܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܪܟܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܗܰܘ̈ܢܐ ܕܰܒܪ̈ܝܐ ܘܢܶܥܪܘܩ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܘܒܽܘܣ̈ܡܐ ܘܓܶܐܘ̈ܳܬܐ ܘܦܽܘܪ̈ܦܥܐ ܣܪ̈ܺܝ̣ܩܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܐ ܘܡܪ̈ܳܪܶܐ: ܘܰܢܥܰܠܐ ܚܝܳܪܰܢ ܠܰܫܡܝܐ ܠܰܐܬܪܰܢ ܫܰܪܝ̣ܪܐ: ܘܰܢܬܰܛܝܒ ܐܝܟ ܥܰܒ̈ܕܐ ܕܢܳܛܪܝܢ ܠܡܶܐܬܝ̣ܬܐ ܕܡܳܪܗܘܢ ܕܢܶܚܙܘܢ ܪ̈ܰܚܡܐ ܒܥܰܝܢ̈ܝܗܘܢ. ܡܶܛܠ ܕܗܽܘܝܘ ܕܝܳܗܒ ܬܰܪܣܺܝܬܐ ܒܙܰܒܢܗ̇: ܘܰܡܦܰܢܐ ܠܟܠ ܕܫܳܐܠ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܘܰܡܥܳܕ ܗܽܘ ܕܝܳܗܒ ܕܠܐ ܒܥܳܬܐ ܟܡܳܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܠܗܳܢܘܢ ܕܒܳܥܝܢ: ܘܢܶܬܢܐ ܨܠܘ̇ܬܐ. ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܰܙܒܢ ܥܳܩܬܐ ܘܢܺܐܡܪ: ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܶܟܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢ ܡܢ ܪ̈ܰܫܝܥܐ ܘܠܐ ܬܚܰܒܠ ܠܥܰܘ̈ܳܠܐ ܕܰܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܟܰܦܢܐ ܘܡܰܘܬܢܐ ܗܓܰܡ ܘܰܡܚܰܒܠ ܠܕܽܘܡ̈ܣܐ ܫܰܦܝܪ̈ܐ ܘܰܠܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܕܰܒܪܶܡܙܟ ܐܶܬܒܪܺܝ̣ܘ: ܡܶܛܠ ܕܢܳܣܒ ܗܰܘܢܐ ܡ̣ܢ ܣܳܒ̈ܐ: ܘܣܽܘ̣ܟܠܐ ܡ̣ܢ ܡܗܰܘ̈ܢܐ ܘܰܡܦܰܝܓ ܚܽܘܒܐ ܕܰܐܒܗ̈ܐ ܕܢܶܚܣܡܘܢ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܢܐܒ̈ܠܢ ܢܶܫ̈ܐ ܠܝܰܠ̈ܕܝܗܝܢ ܘܠܳܐ ܡܪ̈ܰܚܡܢ ܥܠ ܦܺܐܪ̈ܝ ܟܰܪ̈ܣܬܗܝܢ ܡܛܠ ܕܟܰܦܢܐ ܐܝܟ ܐܳܪܚܐ ܕܠܐ ܫܳܒܩܝܢ ܒܒܰܝܬܐ ܣܰܒܪܐ ܐܠܐ ܡܰܘܒܕܝܢ ܠܟܠܡܕܡ ܕܩܳܢܝܢ. ܣܳܦܩ ܠܢ ܡܪܝܐ ܡܕܡ ܕܰܚܢܢ ܚܳܙܝܢܢ ܟܠܝ̣ ܡܶܢܢ ܡܪܝܐ ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܒܪ̈ܰܚܡ̣ܟ: ܘܗܰܒ ܠܶܐܡܗ̈ܬܐ ܬܰܪܣܝܬܐ ܕܢܕܒܚܳܟ ܠܝܰܠ̈ܕܝܗܝܢ ܐܰܗܦܶܟ ܡܶܢܢ ܡܪܝܐ ܠܠܽܘܚܳܡ̈ܐ ܩܫ̈ܰܝܐ ܒܗ̇ܝ ܕܠܰܫܡܟ ܝܳܕܥܝ̣ܢܢ ܘܟܰܦܢܐ ܠܐ ܢܚܰܒܠ ܠܗܰܘ̈ܢܝܢ ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܰܘܒܕ ܠܣܽܘ̣ܟܠܢ. ܘܕܝܠܝ̣ܠܐܝ̣ܬ ܐܳܡܪܝܢܢ ܩܢܺܝ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܩܢܰܝܬ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܫܳܡܪܳܝܬܐ. ܟܠܗܘܢ ܕܽܘܒܪ̈ܰܝܟ ܒܚܶܟܡܬܐ ܡܟـܠـܠܝ̣ܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ ܣܢܝ̣ܩܘ̣ܬܢ ܘܗܰܘ ܡܐ ܕܡܰܘܬܪ ܢܶܫܬܰܡܠܐ ܒܢ ܨܶܒܝܢܝ ܒܰܙܒܢ ܟܰܦܢܐ ܘܡܰܘܬܢܐ ܐܝܟܢܐ. ܕܢܶܗܘܐ ܕܺܝ̣ܠܟ ܒܰܙܒܢ ܫܠܳܡܐ ܘܪܽܘܓܙܐ: ܘܐܢ ܒܳܥܐ ܐܢ̱ܬ ܡܰܪܕܘܬܐ ܗܰܒܠܢ ܚܰܝܠܐ ܕܰܢܣܰܝܒܪ ܘܐܢ ܡܰܗܡܐ ܐܢ̱ܬ ܒܫܽܘ̣ܒܩܳܢܟ ܗܰܒ ܐܶܕܢܳܟ ܠܒܳܥ̈ܘܬܢ: ܘܠܐ ܬܶܫܕܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܝܟ ܡܛܠ ܕܟܰܦܢܐ ܘܣܰܒܥܐ ܡܶܢܟ ܐܢܘܢ: ܠܐ ܬܩܰܫ̣ܐ ܥܠܝܢ ܡܰܪ̈ܕܘܬܳܟ ܡ̣ܛܠ ܕܡܪܕܘܬܐ ܠܢ ܡܰܘܬܪܐ: ܐܰܣܽܘܪܝܢ ܒܫܝ̣ܫܠ̈ܬܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܚܙܐ ܪ̈ܰܚܡܝܟ ܒܙܒܢ ܡܰܪܕܘܬܐ. ܪܕܺܝ ܠܢ ܡܪܝܐ ܒܪ̈ܰܚܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܶܗܘܐ ܕܽܘܡܝܐ ܠܡܰܟܝܟܘܬܢ: ܘܥܝ̈ܳܕܐ ܕܰܚܢܳܢܟ ܗܳܢܘ ܕܰܬܪܚܡ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܩܰܫܝܘ̣ܬܐ: ܘܢܶܬܚܘܐ ܣܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܰܪܕܘܬܐ ܘܶܐܢ ܒܥܰܘܠܢ ܘܰܒܣܰܟـܠܘ̈ܬܢ ܚܳܐܪ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ. ܠܐ ܘܳܠܐ ܕܫܶܡܫܐ ܬܶܕܢܰܚ ܥܠܝܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܪܰܚܡܢܘ̣ܬܟ ܡܰܕܢܚ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܛܳܒ̈ܐ ܘܒܺܝ̣ܫ̈ܐ ܐܰܟܚܕܐ ܡܛܠ ܕܛܳܒܐ ܒܰܟܝܢܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܢ: ܚܛܺܝ̣ܬܢ ܕܪܰܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܪܰܒܐ. ܘܐܢ ܨܳܒܐ ܐܢ̱ܬ ܡܰܨܝܐ ܕܬܰܘܒܫܝ̣ܘܗܝ. ܡܪܝܐ ܢܰܪܘܰܚܟܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܡܥܺܝܩܢ̈ܝܬܐ ܘܰܢܒܰܛܠ ܠܥܳܩ̈ܬܐ ܡܶܢܟܘܢ ܘܰܢܫܰܚܠܦ ܠܟܰܪܝܘ̣ܬܐ ܠܘܳܬ ܚܰܕܘ̈ܬܐ ܘܝܳܗܒ ܠܟܘܢ ܟܠ ܛܳܒ̈ܬܐ ܘܒܽܘ̣ܪ̈ܟܬܐ ܘܢܶܬܠ ܠܟܘ̇ܢ ܟܠ ܫܽܘܘܕ̈ܝܐ ܕܡܰܘܬܪܝܢ ܠܛܳܒܘܬܟܘܢ ܘܰܠܫܘܠܡܟܘܢ ܕܰܫܡܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܝܕ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܘܣܰܓܝܐܘܬ ܛܰܝܒܘܬܗ ܘܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܳܣܘܩܐ ܫܒܝ̣ܥܝܐ

ܡܛܠ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܣܪܺܝܩܘܬܗܘܢ.

ܒܥܰܘ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܡܶܛܪܐ ܒܙܰܒܢܗ܆ ܡܰܝܬܐ ܡܳܪܝܐ ܒܰܪ̈ܩܐ ܘܝܳܗܒ ܡܶܛܪܐ ܒܟܺܝܪܝܐ ܕܢܶܬܪܰܒܐ ܥܶܣܒܐ ܒܰܐܪ̈ܥܬܐ ܘܰܒܛܽܘܪ̈ܐ (ܙܟܪܝܐ.ܐ:ܐ)

ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܶܬܝ̣ܕܥ ܟܽܘܪܗܢܐ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܣܰܡܐ ܕܺܝܠܗ: ܚܳܙܝܢܢ ܒܕܺܝܐܬܝܩ̈ܐܣ ܫܽܘܘܕܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܕܰܒܛܺܝܠ ܠܗ ܥܠ ܥܰܒ̈ܕܘܗܝ܆ ܐܢ ܫܰܡܥܘ̣ܗܝ ܘܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩ̈ܕܢܘܗܝ. ܡܰܘܕܥ ܒܣܶܦܪܐ ܕܬܳܢܶܝܢ ܢ̇ܡܘ̇ܣܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܢ ܫܡܰܥܬ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܘܰܢܛܰܪܬ ܟܠܗܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܢܘܗܝ܆ ܗܳܝܕܝܢ ܦܳܬܚ ܠܟ ܣܺܝܡ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ: ܝܳܗܒ ܡܶܛܪܐ ܠܰܐܪ̈ܥܬܟ ܒܙܰܒܢܗ: ܘܰܢܒܰܪܟ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܺܐܝ̣ܕ̈ܰܝܟ(……). ܘܒܕܺܝܐܰܬܺܝܩܝ ܚܕܰܬܐ ܐܡ̇ܪ ܩܰܕܡܝܬ ܒܥܰܘ ܡܠܟܘ̣ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܙܰܕܝ̣ܩܘ̣ܬܗ܆ ܘܟܠܡܕܡ ܣܳܓܐ ܠܟܘ̇ܢ (ܡܬܝ….). ܘܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܛܳܒ̈ܬܐ ܕܝܳܗܒ ܠܥܰܒܕ̈ܘܗܝ: ܡܰܘܕܥ ܥܠ ܪܰܒܘܬܗ ܘܰܚܢܳܢܗ ܘܰܢܙܺܝ̣ܥ ܐܶܢܘܢ ܥܠ ܬܰܘܕܝ̣ܬܗ ܐܰܟܡܐ ܕܐܰܘܕܰܥ ܦܰܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܘܰܐܠܗܝܐ ܒܟܳܪܘܙܘܬܗ ܒܠܘܣܛܪܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܕ ܠܐ ܫܒܰܩ ܢܰܦܫܗ ܕܠܐ ܣܳܗܕ̈ܘܗܝ ܒܰܕܥܳܒܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܛܳܒ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ: ܘܡܰܚܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܡܶܛܪܐ ܘܰܡܪܰܒܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܒܙܰܒܢܝ̈ܗܘ̇ܢ ܘܡܳܠܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܪܣܝܐ ܘܒܰܣܝ̣ܡܘܬܐ ܠܶܒܘ̈ܬܗܘܢ(ܦܪܟܣܝ̣ܣ….). ܐܠܐ ܕܐܢ ܟܦܰܪܘ ܥܰܒܕ̈ܐ ܒܛܳܒ̈ܬܗ ܘܥܳܒܪ ܥܠ ܦܽܘ̣ܩ̈ܕܢܘܗܝ ܘܠܳܐ ܐܰܘܕܝܘ ܒܫܡܗ܆ ܗܳܝܕܝܢ ܡܶܫܬܚܠܦ ܥܠܝܗܘܢ ܐܰܟܡܐ ܕܐܰܘܕܥ ܡܽܘܫܐ ܒܦܽܘܩܕܢܗ ܐ̱ܚܪܳܝܐ: ܕܐܢ ܫܳܡܥ ܐܢ̱ܬ ܠܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܟ: ܗܳܝ ܕܰܫܡܝܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܟ ܗܳܘܝܐ ܐܝܟ ܦܰܪܙܠܐ: ܘܰܐܪܥܐ ܕܰܬܚܽܘ̣ܬܳܟ ܐܝܟ ܢܝܳܚܐ ܘܡܶܛܪܐ ܕܰܐܪܥܟ ܥܳܒܕ ܠܗ ܡܪܝܐ ܥܰܦܪܐ ܘܕܰܚܺܝܚܳܐ ܢܳܚܬ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܘܢܰܘܒܕܳܟ (ܬܢܝܢ……). ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܐ ܕܟܳܠܝܢ ܡܶܛܪܐ. ܢܺܝ̣ܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܠ ܣܰܒܥܐ. ܚܢܢ ܚܳܙܝܢܢ ܠܟܰܦܢܐ ܐܝܟ ܢܶܣܝܘ̣ܢܐ ܘܐܰܒܕܢܐ: ܐܠܐ ܕܐܢ ܡܪܝܐ ܨܳܒܐ ܘܡܰܝܬܐ ܥܠ ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ. ܗܳܘܐ ܥܶܠܬܐ ܕܛܰܝܒܘܬܐ ܡܶܛܠ ܕܡܰܪܟܟ ܠܠܶܒܘ̈ܬܐ ܘܕܳܚܠ ܐܠܗܐ ܒܳܪܘܝܐ: ܒܪܡ ܣܰܒܥܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܰܒܕܢܐ ܪܰܒܐ: ܡ̣ܛܠ ܕܡܰܘܒܠ ܠܪܳܡܘܬܐ ܘܰܠܛܳܥܝܘܬܐ: ܘܡܰܘܒܠ ܠܙܳܢܝܘܬܐ ܘܓܰܝܳܪܘܬܐ ܘܰܫܟܺܝܪܘܬܐ. ܡܰܘܒܠ ܠܰܐܝܟܢܝܘ̣ܬܐ ܕܡܶܬܬܦܺܝܪ ܐܠܗܐ ܘܪܳܓܙ. ܘܐܢ ܛܳܥܝܬܘܢ ܠܗ̇ܠܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܫܡܰܥܘ ܠܰܢܒ̈ܝܐ ܘܨܽܘ̣ܬܘ ܡܶܠ̈ܝܗܘܢ. ܗܽܘ̣ܫܳܥ ܢܒܺܝܐ ܐܡ̇ܪ: ܒܰܙܒܢ ܢܝܳܚܬܗܘܢ ܣܒܰܥܘ. ܘܡܐ ܕܰܣܒܰܥܘ ܐܶܬܩܰܫܝ̣ܘ ܠܶܒܘ̈ܬܗܘܢ ܘܛܰܥܐܘܘܢܝ. ܘܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܘܡܐ ܕܰܣܒܰܥܬ ܐܢܘܢ ܐܰܪܫܰܥܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܒܰܝܬܐ ܕܙܳܢܝܬܐ ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܣܽܘܣܝܐ ܥܗܪܐ ܕܡܶܬܰܪܣܝ̣ ܟܠܚܰܕ ܨܳܗܶܠ ܥܠ ܐܰܢ̱ܬܬ ܩܰܪܝܒܗ. ܘܕܰܠܡܐ ܠܐ ܚܳܙܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗ̇ܠܝܢ. ܘܐܘ ܠܐ ܢܶܬܢܩܡ ܐ̱ܢܳܐ ܡ̣ܢ ܐܽܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܕܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ (ܐܪܡܝܐ……). ܘܗܳܟܢܐ ܚܰܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ: ܡܐ ܕܐܰܬܕܟܪ ܠܪܘ̣ܫܥܳܐ ܕܰܣܕܘܡ ܘܥܰܡܘܪܐ ܘܥܶܠܬܗ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܦ ܪܳܡܘܬܐ ܘܣܰܒܥܐ ܕܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܘܫܰܝܢܐ ܘܰܒܗܺܝ̣ܠܘܬܐ ܐܝ̣ܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܣܳܚܪ̈ܬܗ̇ ܘܠܐ ܡܥܰܕܪܐ ܗܘܳܬ ܠܒܝ̣ܫܐ ܘܰܠܡܶܣܟܢܐ ܡܢܒܳܬܪ ܕܰܓܠܐ ܐܶܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܠܕܽܘܒܪܐ ܗܳܢܐ ܝܳܗܒ ܠܗ̇ ܘܳܝܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܗ̇ܐ ܚܰܒܠܬܝ ܠܐܪܥܐ ܒܙܳܢܝܘ̣ܬܶܟܝ ܘܒܓܰܘܪܶܟܝ ܡܛܠܗܳܕܐ ܐܶܬܟܠܝ̣ ܛܰܠܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܐ ܡܶܛܪܐ ܠܩܺܝ̣ܫܳܝܳܐ ܘܕܰܟܒܰܪ ܗ̇ܕܐ ܫܟܝ̣ܚܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܐܶܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܐܰܣܰܪ ܫܡܰܝܐ ܘܰܟܠܳܐ ܡܶܛܪܐ ܬܠܳܬ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܝܢ. ܘܐܝ̣ܬ ܥܶܠܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܰܪܢܫܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܝܢ ܒܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܡܶܬܓܰـܠܙܝ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡ̣ܐ ܕܐܠܗܐ. ܗ̇ܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܶܫܬܰܓܡܝ̣ܢ ܒܕܺܝܠܗܘܢ ܦܰܓܪܢܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܨܛܠܝܢ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܘܠܪ̈ܘ̣ܚܢܝܬܐ. ܐܝܢ ܗ̇ܢܐ ܕܽܘܒܪܐ ܫܟܝ̣ܚ ܗ̱ܘܳܐ ܨܝܕ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܐܶܡܬܝ ܕܰܗܦܰܟܘ ܡ̣ܢ ܫܶܒܝܐ ܘܺܝܨܶܦܘ ܟܠܚܰܕ ܡܢܗܘܢ ܒܒܶܢܝܢ ܒܳܢܝܢ ܒܰܝܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܗ̇ܝܕܝܢ ܚܙܰܝܢܢ ܕܚܰܓܝ ܢܒܺܝܐ ܡܰܟܣ ܠܗܘܢ ܘܰܡܚܰܘܐ ܠܗܘܢ ܚܽܘܣܪ̈ܢܐ ܘܣܽܘܓܦ̈ܳܢܐ ܕܰܓܕܰܫܘ ܠܗܘ̇ܢ ܒܗ̇ܕܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܠܡܐ ܝܳܐܐ ܠܟܘ̇ܢ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܬܶܥܡܪܘܢ ܒܒ̈ܳܬܐ ܡܛܰܠ̈ܠܐ ܘܗܳܢܐ ܒܝܬܐ ܚܰܪܝܒ. ܘܗ̇ܫܐ ܗ̇ܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܚܰܝܠܬܢܐ: ܐܰܗܦܟܘ ܐܰܦܰܝ̈ܟܘܢ ܠܽܐܘܪ̈ܚܬܟܘܢ ܕܗܳܐ ܙܪܰܥܬܘܢ ܣܰܓܝ̣ ܘܚܰܨܕܬܘܢ ܩܰܠܝܠ܆ ܐܳܟـܠܝ̣ܬܘܢ ܘܠܐ ܣܳܒܥܝ̣ܬܘܢ܆ ܫ̇ܬܝܬܘ̇ܢ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܝܓܺܝܢ ܐ̱ܢܬܘܢ܆ ܠܳܒܫܝܢ ܐ̱ܢܬܘ̇ܢ ܘܠܐ ܫܳܚܢܝ̣ܢ ܐ̱ܢܬܘ̇ܢ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܢܳܣܒ ܐܰܓܪܐ ܒܚܰܫܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܢܳܣܒ: ܚܘ̣ܪܘ ܒܐܘ̣ܪ̈ܚܬܟܘܢ ܣܰܩܘ ܠܛܽܘܪܐ ܘܐܺܝܬܒ ܩܰܝܣ̈ܐ ܘܰܒܢ̣ܐ ܒܰܝܬܝ ܕܐܨܒܐ ܒܗ ܘܐܶܫܬܒܚ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ: ܡܛܠ ܕܫܽܘܚܪܳܬܘܢ ܣܰܓܝ̣ ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܠܐ ܝܳܨܦ ܐ̱ܢܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܗܐ ܡܪܝܐ ܕܚܰܝܠ̈ܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܒܰܝܬܗ ܕܚܰܪܝܒ: ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܟܠ ܚܕ ܡܶܢܟܘܢ ܪܳܗܛ ܠܒܢܝܢ ܒܰܝܬܗ ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܟـܠܝܬ ܠܫܡܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢܟܘܢ ܡ̣ܢ ܛܰܠܐ: ܘܠܐܪܥܐ ܡ̣ܢ ܦܐܪ̈ܐ: ܘܐܝܬܝ̇ܬ ܚܽܘ̣ܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܠ ܛܘ̣ܪ̈ܐ ܘܥܠ ܡܕܒܪܐ ܘܥܠ ܙܰܝ̈ܬܐ. ܘܟܠ ܕܡܰܘܥܝܐ ܐܪܥܐ. ܘܥܠ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܘܛܝܪ̈ܐ: ܘܥܠ ܟ̇ܠ ܥܡܠܐ ܕܐܝ̣ܕܝ (ܚܰܓܝ….). ܥܶܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ: ܪܶܗܛܐ ܕܒܰܚܛܝ̣ܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܢܝܢܘ̣ܬܐ ܕܡܢܗ̇: ܥܐܡܘ̇ܣ ܢܒܺܝܐ ܡܶܢܒܬܪ ܕܡܰܟܣ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܛܝ̣ܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ: ܐܶܢܐ ܕܐܢ ܝܶܗܒܬ ܠܟܘܢ ܫܰܗܝܐ ܕܳܫܢ̈ܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܟܘܢ: ܘܒܨܺܝ̣ܪܘܬ ܠܰܚܡܐ ܒܕܘܟ̈ܝܬܟܘ̇ܢ ܘܐܦܠܐ ܬܶܬܘܒܘܢ ܠܘܳܬܝ. ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܡ̣ܛܠ ܗ̇ܕܐ ܟܠܰܝܬ ܡܶܢܟܘܢ ܠܡܶܛܪܐ ܐܝ̣ܢ ܐܚ̈ܝ܆ ܗ̇ܠܝܢ ܥܝ̈ܳܕܐ ܟ̇ܠܗܘܢ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܒܢ ܐܠܗܐ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܰܫܡܗ ܐܰܓܢ ܠܢ ܛܳܒ̈ܬܗ ܕܢܰܘܕܐ ܘܰܢܫܰܒܚܝ̣ܘܗܝ: ܒܪܰܡ ܚܢܰܢ ܥܡܨܢܢ ܠܛܳܒ̈ܬܗ ܘܟܠܝܢܢ ܬܰܘܕܝ̈ܬܗ. ܘܐܦܠܐ ܡܶܬܒܛܠ ܠܢ ܒܕܶܚ̣ܠܬܗ ܝܰܗܒ ܠܢ ܣܰܒܥܐ ܘܫܰܟܢ ܠܢ ܫܰܝܢܐ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܢܰܘܕܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܝܘܗܝ ܚܢܢ ܐܶܬܡܪܡܪܢܢ ܘܒܛܰܠܢܢ ܘܛܥܰܝܢܢ ܠܡܳܪܝܐ ܐܠܗܢ ܘܕܰܟܒܪ ܐܝ̣ܬ ܐܢ̈ܳܫܝܢ ܕܢܦܰܠܘ ܒܓܽܘܡܨܐ ܕܛܰܡܐܘܬܐ ܘܕܰܪ̈ܓܺܝܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܐܶܫܬܓܡܢܢ ܟ̇ܠ ܚܰܕ ܒܕܺܝ̣ܠܗ ܦܰܓܪܢܐܝ̣ܬ: ܘܛܥܰܝܢܢ ܠܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܕܪܽܘܚܐ ܘܬܶܫܡܫܬܐ ܕܒܰܝܬܗ ܕܡܳܪܝܐ: ܢܦܰܠܢܢ ܒܰܚܛܝܬܐ ܘܒܥܰܝܢܢ ܕܢܶܦܘ̣ܫ ܒܗ̇: ܗܳܝܕܝܢ ܐܠܗܐ ܫܰܚܠܶܦ ܥܡܢ ܘܶܐܬܪܰܚܩܢܢ ܡ̣ܢ ܒܽܘ̣ܪ̈ܟܬܗ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܕܰܚܕܝ̣ܪ̈ܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܠܢ: ܡܶܢܒܳܬܪ ܕܐܰܟܳܪ̈ܐ ܕܺܝܠܢ ܙܳܪܥܝܢ ܒܰܐܠ̈ܦܝܐ ܕܟܝ̈ܣܐ ܘܟܠܐ ܕܙܰܪܥܐ ܗ̇ܐ ܠܝܬ ܠܗܘ̇ܢ ܟܶܣܬܐ ܠܩܶܢܝ̈ܢܝܗܘܢ ܘܠܡܶܚܣܰܢ ܡܕܰܒܪܝܢ ܙܝܳܢܬܗܘܢ: ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܣܟܢܽܘܬܐ ܕܒܳܝܫܐ ܘܝܰܬ̈ܡܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܐ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܥܕܪܘܢ ܡܶܢ ܐܰܚܝ̈ܗܘܢ ܡܪ̈ܰܚܡܢܐ: ܗ̇ܐ ܥܰܝ̈ܢܐ ܐܰܟܪ̈ܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ ܚܳܝܪ̈ܢ ܘܠܪ̈ܳܚܡܘܗܝ ܡܬܝܐܝ̈ܒܢ: ܒܪܰܡ ܝܳܕܥܝ̣ܢܢ ܕܡܶܛܠ ܥܒܕ̈ܐ ܕܩܰܕܡܢܢ ܘܰܪܫܰܡܢܢ ܐܶܬܪܕܝܢܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ: ܘܗ̇ܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܬܶܛܥܘܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܪܳܓܙ ܠܥܳܠܡ ܡܛܠ ܕܡܰܝܬܐ ܥܠܝܢ ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ: ܘܰܪܗܺܝܒ ܘܰܡܣܰܪܗܒ ܒܛܳܒ̈ܬܐ ܘܰܒܪܰܚܡܐ: ܚܳܐܪ ܠܰܬܝܳܒܘ̣ܬܢ ܘܠܰܓـܥܳܬܢ ܐܝ̇ܟܢܐ ܕܢܶܬܦܢܐ ܘܰܢܪܚܡ ܥܠܝܢ: ܢܶܬܬܥܝ̣ܪ ܐܚ̈ܝ ܥܠ ܫܰܒ̈ܛܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ: ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܝܬܝ̣ ܥܠܰܝܢ ܒܗܳܠܝܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ: ܙܳܕܩ ܕܢܶܗܦܘ̣ܟ ܟܠܚܰܕ ܡܢܢ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܬܗ ܘܣܰܟܠܘ̣ܬܗ: ܘܢܶܬܬܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܒ̣ܗ ܘܢܶܬܘܒ ܡ̣ܢ ܚܛܝ̣ܬܗ ܘܒܘ̣ܨܳܪ̈ܘܗܝ ܒܗ̇ܝ ܕܪ̈ܰܚܡ̣ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܛܝ̣ܬܐ ܐܢܘ̇ܢ. ܘܬܪܥܐ ܕܰܬܝܒܘ̣ܬܐ ܦܬܝ̣ܚ. ܘܐܡ̣ܪ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܫܡܗ: ܒܥ̣ܘ ܬܶܫܟܚܘ̇ܢ܆ ܫܰܐܠܘ ܢܶܬܝ̣ܗܒ ܠܟܘ̇ܢ܆ ܘܩܘ̣ܫܘ ܢܶܬܦܬܚ ܠܟܘ̇ܢ. ܘܡܙܰܗܪ ܙܟܰܪܝܐ ܢܒܺܝܐ: ܒܥ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܡܶܛܪܐ ܡܰܝܬܐ ܒܰܪ̈ܩܐ ܘܝܳܗܒ ܠܟܘ̇ܢ ܡܶܛܪܐ ܘܢܶܬܪܒܐ ܥܶܣܒܐ ܒܡܰܕܒܪܐ: ܬܘ̇ ܕܰܢܪܝ̣ܡ ܠܓـܥܳܬܢ ܠܡܳܪܝܐ: ܘܢܰܙܥ̣ܩ ܠܘܳܬܗ ܒܠܶܒܐ ܫܚܺܝ̣ܩܐ: ܘܢܺܐܡܪ: ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܶܦܪܥܢ ܐܝܟ ܥܒܳܕ̈ܝܢ ܘܳܐܦܠܐ ܒܪܽܘܓܙܟ ܬܶܪܕܝܢ: ܐܶܠܐ ܒܪ̈ܰܚܡ̣ܟ ܪܰܚܡܥܠܝܢ: ܡܪܝܐ ܚܛܰܝܢ ܐܝܟ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܚܘ̣ܣ ܥܠܝܢ: ܘܫܒܘ̣ܩ ܠܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ܆ ܠܝܬ ܠܢ ܬܘ̣ܟܠܢܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢܟ: ܬܐ ܠܥܘ̣ܕܪܢܢ ܘܰܦܪܘ̇ܩܝܢ ܒܰܚܙܳܬܳܟ ܐܢ̱ܬ ܕܰܪܚܶܡܬ ܥܠ ܥܡܐ ܡܪܰܡܪܡܳܢܐ: ܘܰܐܦܶܩܬ ܡ̣ܢ ܛܰܪܢܐ ܡܥܺܝܢܐ ܘܐܰܫܩܺܝܬ ܐܢܘܢ: ܗ̇ܟܢܐ ܡܪܝܐ ܦܬܰܚ ܡܥܺܝ̈ܢܐ ܕܪ̈ܰܚܡ̣ܝܟ ܫܦܺܝ̣̈ܥܐ: ܫܡܰܥ ܠܢ ܡܪܝܐ ܫܡܰܥ ܠܬܰܟܫ̈ܦܬܰܢ: ܕܢܶܕܥ ܥܠܡܐ ܕܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܘܰܚܢܢ ܥܰܡܟ: ܐܟܡܳܐ ܕܰܫܡܥܬ ܠܥܰܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܘܝܰܗܒܬ ܠܗ ܡܶܛܪ̈ܐ ܫܦܺܝܥ̈ܐ ܗܳܟܢܐ ܡܪܝܐ ܐܰܚܶܬ ܡܶܛܪܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܐܪܘܶܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܰܢܫܰܒܚܘ̇ܢ ܠܰܫܡܝܟ.

ܦܣܘ̣ܩܐ ܬܡܝ̣ܢܝܐ

ܕܢܶܬܬܟܠ ܥܠ ܡܪܝܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܠܗ ܫܽܘܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܣܢ

ܗ̇ܘ ܕܢܶܬܬܟܠ ܥܠ ܡܪܝܐ ܪ̈ܰܚܡܐ ܢܚܰܕܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܝܺܕܝ̣ܥܐ ܕܚܰܝ̈ܘܗܝ ܕܒܰܪܢܫܐ ܡܠ̈ܝܢ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܘܐܽܘܠܨ̈ܢܐ ܘܡ̣ܢ ܟ̇ܠ ܦܪܽܘܣ ܥܳܪ̈ܨܺܝܢ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܢ ܛܳܒ ܘܐܢ ܒܝ̣ܫ. ܘܡܰܘܕܥ ܠܢ ܥܠ ܗ̇ܕܐ ܕܰܘܝ̣ܕ ܢܒܺܝܐ ܘܐܡܪ: ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܒܝ̣ܫ̈ܳܬܗ ܕܙܰܕܝ̣ܩܐ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܡܦܰܨܐ ܠܗ ܡܪܝܐ܆ ܘܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܟܺܐܒ̈ܘܗܝ ܕܥܰܘܳܠܐ ܘܐܰܝܢܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪ ܒܡܪܝܐ ܛܰܝܒܘܬܐ ܬܚܰܕܪܺܝܘܗܝ(ܡܙܡ…..). ܬܽܘܟـܠܢܐ ܕܝܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܓܡܝ̣ܪܽܘܬ ܣܰܒܪܐ: ܘܡ̇ܢ ܕܰܡܣܰܝܒܪ ܒܰܩܢܘܡܐ ܫܪܺܝܫܐ ܠܐ ܡܰܪܦܐ ܠܗ: ܘܐܢ ܗ̇ܟܢ ܣܰܒܪܐ ܕܰܒܐ̱ܢܳܫ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܡܝܰܩܪ܆ ܟܡ̣ܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܒܫܰܪܝ̣ܪܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐ̱ܢܫ ܢܣܰܒܪ ܡܶܬܟܰܫܪ ܘܢܳܨܰܚ. ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܣܰܒܪ ܒܰܐܠܗܐ ܘܶܐܬܦܰܨܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܢܰܟܝܢ: ܘܰܐܘܒܶܠ ܥܰܡܗܘܢ ܩܰܠܝ̣ܠ ܦܰܛܝ̣ܪܐ ܘܰܣܡܺܝܕܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܰܫܠܡ ܪܰܛܶܢܘ ܘܰܒܥܘ ܡܰܘܬܐ ܠܢܰܦ̈ܫܬܗܘܢ܆ ܘܗ̇ܕܐ ܪܶܡ̣ܙܐ ܥܠ ܒܨܺܝ̣ܪܘܬ ܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܚܰܕܬܐܝ̣ܬ ܪܕܰܘ ܒܽܐܘܪܰܚ ܡܳܪܝܐ: ܘܐܺܝܬܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܕܰܒܗܘܢ ܡܢܰܣܐ ܐܠܗܐ ܠܣܰܒܪܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܢܳܩܦܝܢ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܠܳܐ ܐܰܘܪܶܟ ܠܙܰܒܢܐ ܕܢܶܣܝܽܘܢܐ܆ ܘܒܰܥܓـܠ ܫܳܡܰܥ ܐܢܘܢ ܘܠܰܓـܥܳܬܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܡܳܪܝܐ ܠܐ ܡܰܟܦܢ ܢܰܦܫܐ ܕܙܰܕܝ̣ܩܐ(ܡܬ̈ܠܐ….). ܐܠܐ ܡܰܚܐ ܠܗܘܢ ܒܙܰܒܢܐ ܕܟܰܦܢܐ ܘܡܰܣܒܥ ܡ̣ܢ ܛܳܒ̈ܬܗ. ܗ̇ܟܢܐ ܡܐ ܕܫܳܡܰܥ ܟܠܗܘܢ ܝܳܗܒ ܠܗܘܢ ܠܰܚܡܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܘܒܶܣܪܐ ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܰܣܒܥܘ. ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܕܗܳܢܘܢ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ ܪ̈ܡܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠ ܐܶܡܬܝ ܕܶܐܬܒܰܨܰܪܘ ܪܰܛܢܘ: ܗ̇ܟܢܐ ܚܢܰܢ ܕܐܢ. ܐܠܐ ܡܳܪܝܐ ܢܦܰܨܐ ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܐܰܟܘܬܗܘܢ. ܙܳܕܩ ܕܢܶܒܥܐ ܡܘܬܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܠܰܚܡܐ ܘܣܰܒܥܐ ܕܥܰܒܕܘ̣ܬܐ. ܕܝܢ ܡܳܪܝܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܛܳܒ ܠܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܒܰܐܪܥܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܰܪܦܐ ܠܢ ܕܶܐܢ ܣܰܒܪܢ ܒܗ ܐܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܢܒܝܐ ܗ̇ܘ ܒܗ ܛܰܝܒܘ̣ܬܐ ܬܚܰܕܪܝ̣ܘ: ܘܠܳܐ ܡܰܗܡܐ ܡ̣ܢ ܥܽܘܕܪܢ ܣܢܺܝܩܘܬܰܢ. ܕܐܢ ܒܳܥܝܢܢ ܡܰܠܟܘ̣ܬܗ ܡܶܛܠ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܘܡܶܠܬܗ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܒܥܰܘ ܡܰܠܟܘ̣ܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܙܰܕܝ̣ܩܘܬܗ ܟܠܡܕܡ ܝܳܬܪ ܠܟܘ̇ܢ. ܚܙܰܘ ܠܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܛܰܝܒܘ̣ܬܗ ܘܪ̈ܰܚܡܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܡܰܬ ܘܢܶܪܓܰܙ. ܘܰܠܬܘܕܝ̣ܬܐ ܕܥܠ ܛܰܝܒܘ̣ܬܐ ܐܝ̣ܬ ܝܘ̣ܬܪ̈ܢܐ ܕܣܰܓ̈ܝܐܐ: ܐܡ̣ܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܝܰܕܘ̣ܥ̈ܬܳܢܐ ܣܽܘܪ̈ܝܝܐ: ܘܬܘܕܝ̣ܬܐ ܕܥܠ ܛܝܒܘ̣ܬܐ ܣܳܓܝܐ ܘܥܠ ܢܣܝܘ̣ܢܐ ܒܳܛܠ܆ ܘܢܶܗܘܐ ܠܢ ܣܦܺܩܘ̣ܬܐ ܘܢܶܒܥܐ ܣܽܘܢܩܢܐ ܕܚܰܝ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܰܐܶܠܦ ܠܢ ܡܪܢ ܒܨܠܘ̇ܬܐ ܡܳܪܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܰܣܦܺܩܘ̣ܬܐ ܡܰܘܕܥܐ ܥܠ ܣܰܒܪܐ. ܘܢܶܗܘܐ ܣܰܒܪܢ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܥܬܰܪ ܒܪ̈ܰܚܡܘܗܝ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܢܶܬܬܟܠ ܥܠ ܡܪܝܐ ܪ̈ܰܚܡܐ ܢܚܰܕܪܽܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܒܳܗܬ܆ ܡ̇ܢ ܕܰܡܣܒܪ ܒܗ ܒܳܥܝܢܢ ܕܡܪܝܐ ܢܪܺܝܡ ܡܶܢܢ ܠܡܰܪ̈ܕܘܬܗ ܘܢܚܕܪܢ ܒܫܽܘܪܐ ܕܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܘܒܰܒܛܝ̣ܠܘ̣ܬܗ ܐܡܝ̣ܢ.

ܬܪܥܐ ܬܪܝܢܐ

ܦܣܘ̣ܩܐ ܩܕܡܝܐ

ܥܠ ܚܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܚܳܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܪܥܐ ܒܝܬ ܐܟܣܢܝܘ̣ܬܐ

ܐܰܪܥܐ ܗ̇ܕܐ ܕܚܳܝܺܝܢܰܢ ܒܗ̇܆ ܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܬܪܰܢ ܫܰܪܝ̣ܪܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܝܬ ܐܰܟܣܢܳܝܘ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܠܢ. ܘܰܚܢܢ ܥܳܡܪܝܢܢ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܠܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܒܬܰܘܬܳܒܘܬܗ܆ ܐܠܐ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܚܰܫܝ̣ܫ ܘܡܰܪܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܠܶܐܘܬܳܐ ܘܛܽܘ̣ܪܳܦܐ ܕܢܽܘܟܪܝܘ̣ܬܐ. ܘܰܣܘܐ ܘܰܠܗܺܝ̣ܩ ܕܢܶܗܦܘ̣ܟ ܠܰܐܬܪܗ ܩܰܕܡܝܐ. ܗ̇ܟܢܐ ܚܢܢ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܡܶܬܛܰܪܦܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܘܬܢ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܬܒܥܐ ܕܢܶܓܒܐ ܘܢܶܣܘܚ ܠܰܐܬܪܢ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܫܡ̇ܝܐ. ܗܰܕܡܐ ܕܰܦܫܺܝܓ ܘܰܦܣܝ̣ܩ ܠܐ ܢܳܐܰܚ ܐܶܢ ܢܶܬܚܠܡ ܒܕܘ̣ܟܬܗ. ܘܟܺܐܦܐ ܕܫܳܕܝܐ ܒܳܐܐܰܪ ܡܕܰܘܕܐ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܥܰܕ ܢܳܚܬܐ ܠܰܐܪܥܐ. ܚܢܰܢ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܢ ܢܝܳܚܐ ܥܕܡܐ ܕܢܶܡܛܐ ܠܰܐܬܪܢ ܡܬܽܘ̣ܡܝܐ ܘܢܶܦܘ̣ܟ ܠܕܽܘܟܬܢ ܫܰܪܝ̣ܪܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܢܝܳܚܐ ܒܰܐܪܥܐ. ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܕܒܰܐܪܥܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܡܰܫܩܠܳܐ ܠܘܳܬ ܡܬܽܘܡܳܝܘ̣ܬܐ. ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܽܘ̣ܣ ܬܶܫܬܠܡ ܣܳܥܘ̣ܪܘܬܐ ܗ̇ܕܐ ܘܳܐܙܠܝ̣ܢܢ ܠܒܰܝܬܢ ܐܰܡܝܢܐ ܘܰܡܕܺܝܢ̱ܬܢ ܕܰܥܬܝ̣ܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝ̣ܚܐ: ܠܝܬ ܠܢ ܗ̇ܪܟܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܰܡܩܘܝܐ ܐܠܐ ܒܳܥܝܢܢ ܠܕܰܥܬܺܝܕܐ(ܥܳܒܪ….). ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩܳܪܐ ܠܡܰܟܬܰܒ ܙܰܒܢ̈ܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܐ ܕܩܰܕܡ̈ܝܐ܆ ܘܶܐܬܢܗܪܘ ܥܠ ܡܰܠ̈ܟܘܬܐ ܘܰܡܕܝ̣̈ܢܳܬܐ ܥܰܬܝ̣ܩ̈ܬܐ ܠܺܝܓܳܐܝ̣ܬ ܡܗܰܝܡܢ ܒܡܶܠܬ ܫܠܝ̣ܚܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܠܝܬ ܗ̇ܪܟܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܰܘ ܡܰܠܟܘ̣ܬܐ ܕܰܡܩܘܝܐ ܘܳܐܦܠܐ ܥܳܡܘܪ̈ܝ ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܡܩܰܘܶܝܢ. ܐܰܝܟܐ ܐܢܘ̇ܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܥܰܫܝ̣̈ܢܐ ܘܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܬܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܡܠܰܟܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠ ܐܰܪܥܐ. ܘܰܐܚܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܩܪ̈ܳܒܝܗܘ̇ܢ ܠܰܡܕܝ̈ܢܳܬܐ. ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܳܡܐ ܘܚܰܝ̈ܠܬܢܐ ܕܡܶܬܩܠܣܝ̣ܢ ܒܡܰܟܬܰܒ ܙܰܒܢ̈ܐ ܥܒܳܕ̈ܝܗܘ̇ܢ ܟܠ̇ܗܘ̇ܢ ܐܶܙܠܘ ܐܝܟ ܬܰܘ̈ܬܒܐ ܘܢܽܘ̣ܟܪ̈ܝܐ ܘܰܡܛܰܘ ܠܫܽܘܠܡܐ ܘܗ̇ܐ ܠܰܝܬܘ ܐܶܢܘ̇ܢ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܶܐܙܠܘ ܗܶܢܘ̇ܢ ܘܰܐܒܶܕܘ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܐ ܘܗܳܟܢܐ ܥܬܺܝܕܝܢܢ ܕܟܠܢ ܢܶܬܠܰܝܬܐ ܘܢܺܐܙܠ ܠܗ̇ܝ ܕܽܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܚܽܘܕ ܝܳܕܥ. ܐܦ ܡܰܪܕܺܝ̣ܬܐ ܘܣܳܥܘ̣ܪܘ̣ܬܐ ܕܰܟܡܐ ܕܢܶܗܘܐ ܕܠܺܝܠ ܘܰܦܫܝ̣ܩ: ܬܘ̣ܒ ܡܰܠܠܐ ܘܰܡܛܰܪܦ: ܒܪܰܡ ܗ̇ܘ ܕܢܶܬܚܰܪܪ ܡܶܢܗ̇ ܡܶܬܬܢܺܝܚ: ܗ̇ܟܢ ܙܳܕܩ ܕܢܶܗܘܐ ܪܶܥܝܳܢܢ ܐܰܣܝ̣ܪ ܒܰܢܝܳܚܐ ܗ̇ܢܐ ܘܢܺܐܨܦ ܕܢܶܡܛܐ ܠܕܽܘܟܬ ܢܝܳܚܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܰܚܢܢ ܐܰܣܺܝܪܝܢܢ ܒܦܰܓܪܐ ܪܰܚܺܝܩܝ̣ܢܢ ܡܶܢ ܢܝܳܚܐ. ܐܰܝܟܢ ܒܰܪܢܫܐ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚ ܒܰܐܓܘ̣ܢܐ ܕܰܩܪܒܐ ܘܕܬܰܟܬܘ̣ܫ̈ܐ ܘܕܢܶܣܝ̈ܘ̣ܢܐ ܘܓܶܕ̈ܫܐ ܒܗ̇ܝ ܕܨܺܝ̣ܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܘܗܝ ܡܰܘܬܗ ܘܐܘ̣ܪܚܗ ܡܰܠܝܐ ܙܽܘܥܬܐ ܘܐܘ̣ܠܨ̈ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܘܗܝ ܘܰܡܕܰܘܕ ܘܚܰܫܝ̣ܫ ܒܣܰܓܝ̈ܐܐ: ܘܠܝܬ ܠܗ ܢܝܳܚܐ ܣܳܟ. ܘܰܐܟܡܐ ܕܐܳܪܚܳܐ ܡܶܬܦܫܟ ܒܐܘ̣ܪܚܐ ܕܪܳܕܐ ܒܗ̇ ܘܡܶܬܚܰܫܒ ܒܣܽܘ̣ܥܪ̈ܢܐ ܕܐܰܬܪܐ ܕܐܳܙܠ ܠܗ: ܗ̇ܟܢܐ ܚܢܢ ܙܳܕܩ ܕܢܶܗܘܐ ܗܰܘܢܢ ܐܰܣܝ̣ܪ ܒܐܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗܝ̇ ܕܡܣܟܝܢܢ ܠܗ̇. ܗ̇ܘ ܐܰܬܪܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܬܒܣܡ ܥܡ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܰܡܨܠܝܢܢ ܕܢ̣ܗܘܐ ܠܢ ܘܰܠܥܢܝ̈ܕܝܢ ܡܢܳܬܐ ܘܝܳܪܬܘ̣ܬܐ ܒܗܘ̇ ܐܰܬܪܐ ܒܝܕ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܕܡܳܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܣܘ̣ܩܐ ܬܪܝܢܐ

ܐܪܥܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܥܘ̣ܡܩܐ ܕܰܒܟܳܬܐ

ܥܒ̣ܪܘ ܒܥܘ̣ܡܩܐ ܕܒܟ̇ܬܐ ܘܥܒܕܘ̣ܗܝ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ(ܡܙ̄ܡ…..)

ܡܗܰܝܡܢ ܗ̣ܘ ܡܙܰܡܪܳܢܐ ܕܟܰܢܝ̣ ܠܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܥܘ̣ܡܩܐ ܕܰܒܟܳܬܐ܆ ܒܗܝ̇ ܕܰܟܡܐ ܕܚܳܙܝܢܢ ܕܽܘ̣ܟܝ̈ܳܬܐ܆ ܗ̇ܐ ܣܘ̣ܥܪ̈ܢܐ ܕܐܘ̣ܠ̈ܝܬܐ ܘܕܰܒܟܳܬܐ܆ ܚܳܙܝܢܢ ܗܳܪܟܐ ܠܟܪܝ̣ܗܐ ܕܡܰܝܠܶܠ ܡ̣ܢ ܐܘ̣ܠܨܳܢ ܟܽܘܪܗܢܗ܆ ܘܠܰܛܠܝ̣ܡܐ ܕܒܳܟܐ ܘܡܶܬܬܢܝ̣ܚ ܒܰܛܠܘ̣ܡܝܗ܆ ܘܰܐܪܡܰܠܬܐ ܕܚܰܫܝ̣ܫܐ ܥܠ ܐܳܒܕܢ ܒܪܗ̇܆ ܘܒܽܘܝܳܐܐ ܕܚܰܝ̈ܝܗ܆ ܘܠܳܐ ܦܳܫ ܠܗ̇ ܣܰܒܪܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܶܬܬܒܰܝܐ ܒܗ̇. ܘܰܛܠܝ̈ܐ ܕܐܰܘܒܕܘ ܐܶܡܗܘܢ ܪܚܺܝܡܬܐ ܡܰܪܕܝܢ ܕܶܡܥ̈ܐ ܚܰܡܝܡ̈ܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܦܳܫܘ ܝܰܬܡ̈ܐ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܕܒܪ ܠܗܘ̇ܢ ܘܝܳܨܦ ܕܺܝܠܗܘܢ. ܘܰܩܛܝ̣̈ܠܐ ܕܝܢ ܕܰܪܡܶܝܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܘܐܰܘܒܕܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܶܐܬܩܛܦܘ ܐܝܟ ܣܓܽܘ̣̈ܠܐ ܕܡ̣ܢ ܣܰܬܐ ܘܶܐܬܥܨܰܪܘ ܒܰܕܡܐ ܕܨܰܘܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܐܚܪܺܝܢ ܠܪܽܘ̣ܚܩܐ ܚܳܙܝܢܢ ܩܪ̈ܳܒܐ ܘܬܰܟܬܘ̣̈ܫܐ ܕܡܰܠ̈ܟܐ ܘܰܫܠ̈ܕܐ ܕܰܩܛ̈ܝ̣ܠܐ ܐܝܟ ܟܰܫܝ̈ܬܐ ܕܥܠ ܛܘ̣ܪ̈ܐ ܘܰܐܪ̈ܥܬܐ. ܘܐܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܥܶܠ ܚܳܙܝܢܢ ܘܡܶܬܚܫܒܝ̣ܢܢ ܒܡܰܠܟܐ ܫܡܰܝܢܐ܆ ܐܠܐ ܛܳܥܝܢܢ ܡܰܪܕܝ̣ܬܢ ܕܰܠܘܬܗ. ܘܐܢ ܐܰܕܝ̣ܩܝ̣ܢܢ ܠܬܰܚܬ ܚܳܙܝܢܢ ܠܩܰܒܪܢ ܕܰܒܐܪܥܐ܆ ܒܪܰܡ ܠܐ ܡܰܝܬܝܢܢ ܥܠ ܒܳܠܢ ܗܦܽܘܟܝܢ ܕܰܠܩܒܪܐ. ܘܐܢ ܚܳܪܢܰܢ ܒܝܰܡܝ̣ܢܐ ܘܣܶܡܠܐ܆ ܚܳܙܝܢܢ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܘܓܶܕܫ̈ܐ ܘܩܶܨ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܳܐܬܝܢ ܥܠܰܝܢ. ܡܰܘܬܐ ܩܕܳܡܝܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܥܒ̈ܳܕܝܢ ܒܝ̣ܫ̈ܐ ܒܳܬܪܢ ܘܰܙܢܝ̈ܐ ܢܺܝܫ̈ܝܢ ܒܰܠܘ̣ܝܬܢ ܘܡܽܘܙ̈ܓܝܢ ܐܰܪܒܥܐ ܐܝܟ ܣܽܘܣ̈ܝܐ ܪ̈ܗܺܝ̣ܒܐ ܢܳܓܕܝܢ ܡܰܪܟܒܬܐ ܕܦܰܓܪ̈ܝܢ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢܢ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܐ ܕܢܶܬܠ ܚܽܘܫܒܳܢܐ ܥܠ ܪܰܦܝܘܬܰܢ ܘܡܰܗܡܝܢܘ̣ܬܢ܆ ܘܗܳܕܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܡܰܘܠܕܰܢ ܒܰܒܟܳܬܐ ܘܡܰܘܬܢ ܒܰܒܟـܬܐ ܗܳܘܐ܆ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܘܥܳܠܡܐ ܒܳܟܐ. ܗ̇ܢܘ ܫܘ̣ܪܝܐ ܕܐܘ̣ܪܚܰܢ܆ ܘܫܘ̣ܠܡܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܢ܆ ܒܶܟܝܐ. ܘܫܰܪܝ̣ܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܐܶܫܬܰܡܗ ܐܘ̣ܪܚܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܥܘ̣ܡܩܐ ܕܰܒܟ̇ܬܐ: ܘܩܰܕܝ̣ܫ̈ܐ ܕܝܢ ܝܳܕܥܝܢ ܠܗ ܐܝܟ ܬܽܘܪܓܡܐ ܣܘ̣ܪܝܝܐ ܥܒܰܪܘ ܒܥܽܘܡܩܐ ܕܰܒܟܳܬܐ ܘܥܰܒܕܘ̣ܗܝ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܙܪܝ̣ܥ ܫܒܺܝܠ ܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܢ܆ ܠܐ ܪܳܝܓܝܢ ܒܘ̣ܣ̈ܳܡܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܘܐܦܠܐ ܚܳܕܝܢܢ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܗ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܚܳܫܒܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܢܘ̣ܟܪ̈ܳܝܐ ܘܥܳܒܘ̣ܪ̈ܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ܆ ܥܳܪܩܝܢ ܡ̣ܢ ܡܰܪܝ̣ܪܘ̣ܬ ܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܘܡ̣ܢ ܝܘ̣ܩܪܶܗ ܪܰܒܐ. ܒܳܟܝܢ ܘܡܶܬܬܢܝ̣ܚܝ̣ܢ ܘܡܕܰܘܕܝܢ ܘܚܰܫܝ̣ܫܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܒܳܬܪ ܙܰܒܢܐ ܒܶܟܝܗܘܢ ܗܳܦܶܟ ܠܓܽܘ̣ܚܟܐ ܘܰܠܚܰܕܘܬܐ ܘܟܰܪܝܘ̣ܬܗܘܢ ܠܬܶܫܒ̈ܚܬܐ܆ ܘܚܰܫܗܘܢ ܠܰܦܨܝ̣ܚܘ̣ܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܳܪܘܩܢ ܛܘ̣ܒܝܗܘܢ ܠܰܐܒܝ̣̈ܠܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܶܬܒܰܝܐܘ̇ܢ: ܛܘ̣ܒܝܗܘ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܳܟܶܝܢ ܡܛܠ ܕܬܶܓܚܟܘܢ ܘܚܰܫܗܘܢ ܢܶܗܘܐ ܠܚܰܕܘ̣ܬܐ(ܡܬܝ܆ܠܘܩܐ…..). ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܢܰܘܦܐ ܟܠ ܕܶܡܥܬܐ ܡ̣ܢ ܥܰܝܢ̈ܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܘܡܰܘܬܐ ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܬܘ̣ܒ ܘܠܳܐ ܐܶܒܠܐ ܘܠܳܐ ܩܥܳܬܐ ܘܠܳܐ ܟܺܐܒܐ: ܘܠܳܐ ܢܗܘܐ ܬܘ̣ܒ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ̈ܬܐ ܥܳܒܪܝܢ(ܓܶـܠܝܢܐ…….).

ܦܣܘ̣ܩܐ ܬܠܝ̣ܬܐܝܐ

ܟ̇ܠ ܚܫܐ ܕܥܠ̇ܡܐ ܗ̇ܢܐ ܥ̇ܒܘ̣ܪܐ ܗ̇ܘ

ܘܢܟܦܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܟ̇ܠ ܕܡܥܬܐ ܡ̣ܢ ܐܦ̈ܝ ܒܢܝܢ̈ܫܐ (ܐܫܥܝܐ……)

ܟܠ ܚܰܕܘ̇ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܐܰܣܝ̣ܪܐ ܒܚܰܫܐ ܘܓܽܘ̣ܚܟܗ ܒܕܶܡ̈ܥܐ: ܒܪܰܡ ܐܳܬܶܐ ܝܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ̣ ܐܶܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܘܬܐ ܡܬܒܠܥ ܒܙܳܟܘ̣ܬܐ ܠܥܠܡ: ܘܰܢܟܦܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܕܶܡ̈ܥܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܰܦ̈ܐ ܘܰܢܒܰܛܠ ܚܶܣܕܐ ܕܥܡܗ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܘܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܕܐ܆ ܘܐܘܕܥ ܥܠ ܡܘܬܗ ܘܰܩܝܳܡܬܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ: ܡܛܠ ܕܰܒܙܟܘ̣ܬ ܨܠܝ̣ܒܐ ܐܶܬܒܛܶܠ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܗ̇ܢܐ ܡܘܬܐ ܚܫܺܝ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܓܺܝܫܪܐ ܕܡܰܘܒܠ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܕܠܐ ܡܰܡܠܟ ܥܠܝܗܘ̇ܢ ܠܐ ܚܰܫܐ ܘܠܐ ܥܳܩܬܐ. ܕܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܬܚܫܒ ܒܚܰܝ̈ܐ ܡܬܽܘ̣ܡ̈ܝܐ ܕܰܡܠܝ̣ܟܝܢ ܠܟ̈ܐܢܐ ܒܰܫܡܝܐ ܚܕܰܬܐ: ܘܥܠ ܒܘ̇ܝܳܐܐ ܪܒܐ ܕܗܳܘܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܦܰܫܩ ܘܢܰܘܕܥ ܠܗ̇ܝ ܕܦܰܐܝܳܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܐܘܕܥ ܝܘܚܰܢܢ ܒܓـܠܝܳܢܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܢܰܘܦܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܶܡܥܬܐ ܡ̣ܢ ܥܰܝܢ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܡܰܘܬܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܬܘ̣ܒ ܘܠܐ ܐܶܒܠܳܐ ܘܠܐ ܥܳܩܬܐ ܡܛܠ ܕܙܰܒܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܘܕܶܐܒܠܐ ܥܒܰܪ ܠܗ܆ ܘܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܡܬܽܘܡ̈ܝܐ ܫܪܝ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ: ܐܶܢܰܐ ܗ̱ܘ ܩܝܳܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܘܡ̇ܢ ܕܰܡܗܝܡܢ ܒܝ̣ ܚܳܝܐ ܠܥܠܡ(ܝܘ̇ܚܢܢ……). ܠܝܬ ܬܰܡܢ ܠܶܠܝܐ ܐܦܠܐ ܚܶܫܘ̣ܟܐ: ܘܠܐ ܐܝ̣ܬ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܠܫܶܡܫܐ ܘܣܰܗܪܐ ܕܢܰܢܗܪܘܢ: ܡܛܠ ܕܫܘ̣ܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܡܰܨܡܚ ܬܰܡܢ. ܘܶܐܡܪ̈ܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܫܪܳܓܗܘܢ ܘܢܽܘ̣ܗܪܗܘܢ: ܘܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܡܰܢܗܪ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܝ̣ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܳܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ: ܕܣܟܘ̣ܠ̈ܬܢܐ ܢܶܨܡܚܘܢ ܐܝܟ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܰܪܩܝ̣ܥܐ: ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܟܘܟ̈ܒܐ ܢܶܗܘܘܢ ܠܥܳܠܡ ܥܠܡܝܢ(ܓـܠܝܢܐ….). ܠܝܬ ܬܡ̇ܢ ܐܘ̣ܠܨܢܐ ܘܠܐ ܥܰܘܠܐ: ܐܠܐ ܢܝܳܚܐ ܘܚܰܕܘܬܐ ܘܰܪܘܙܐ: ܘܐܡ̇ܪ ܫܠܝ̣ܚܐ: ܘܐܢ ܟܐܢܐ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ: ܕܢܶܦܪܘܥ ܐܘ̣ܠܨܢܐ ܠܐܳܠܽܘ̈ܨܰܝܟܘܢ ܘܠܟܘܢ ܕܡܶܬܐܰܠܨܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܢܺܝܫܐ ܥܡܢ ܒܓـܠܝܳܢܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘ̇ܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܡܰܠܐܟܘܗܝ. ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ: ܐܡ̣ܪ ܡܳܪܐ ܕܓـܠܝܢܐ: ܛܘ̣ܒ̈ܬܢܐ ܐܢܘܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܐܠܗܐ ܡܳܝܬܝ̣ܢ ܡܢ ܗܳܫܐ: ܐܝܟ ܐܡ̇ܪ ܪܘ̣ܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬ̣ܬܢܝ̣ܚܘܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܥܒ̈ܳܕܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܳܩܦܝ̣ܢ ܥܰܡܗܘܢ: ܕܐܢ ܗ̇ܢܘ ܣܰܒܪܢ ܠܐ ܘܳܠܐ ܕܢܶܚܫ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܳܡܟܝ̣ܢ ܒܡܳܪܝܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘ̇ܢ ܣܰܒܪܐ: ܘܳܠܐ ܢܶܒܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܰܒܝ̣ܕܝܢ ܐܠܐ ܡܰܐܠܘܢ ܢܶܩܢܐ ܒܽܘܝܐܐ ܡ̣ܢ ܡܶܠܐ ܗܳܠܝܢ ܘܢܶܨܒܬ ܗܝܡܢܘ̣ܬܐ ܒܰܥܒܕܐ ܕܙܰܕܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܡܘ̣ܬ ܒܡܪܢ ܘܢܶܫܬܘܐ ܠܚܰܪܬܐ ܛܳܒܬܐ ܘܠܰܢܝܳܚܬܐ ܕܰܒܡܠܟܘ̣ܬܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܐ.

ܦܣܘܩܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܟܕ ܐܺܝܬܝܢ ܓܝܪ ܗ̇ܫܐ ܒܗܳܢܐ ܒܝܬܐ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚܝ̣ܢܰܢ ܡܢ ܝܘ̣ܩܪܶܗ ܘܳܠܐ ܨܳܒܝܢܢ ܠܡܫܠܚܗ ܐܠܐ ܢܶܠܒܫ ܠܥܠ ܡܢ̣ܗ ܕܬܬܒܠܥ ܡܝ̣ܬܘܬܗ ܒܚ̈ܝܐ(ܩܘܪ…..)

ܠܚܰܝ̈ܐ ܗܳܠܝܢ ܕܫܰܘܬܦܘ̣ܬܐ ܐܝ̣ܬ ܢܳܓܘ̣ܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܚܠܐ܆ ܘܗ̇ܕܐ ܣܳܓܝܐ ܟܠܡܳܐ ܕܩܰܘܝܰܬ ܘܫܳܪܟ ܙܰܒܢܗ̇ ܐܝܟ ܕܘ̣ܡܝܳܐ ܕܓܰܒܪܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܐ ܘܰܒܢ̈ܝ ܛܽܘ̣ܗܡܐ ܘܓܶܢܣܐ ܘܰܐܬܪܐ ܕܠܐ ܒܳܥܝܢ ܕܢܶܬܦܪܫܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܳܕܐ ܘܡ̣ܢ ܐܰܬܪܗܘ̇ܢ ܘܡ̣ܢ ܩܰܪ̈ܝ̣ܒܝܗܘܢ. ܐܰܝܟܢ ܕܢܶܬܦܰܪܫܘܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܳܕܐ ܕܗ̣ܘ ܘܰܐܡܝܪ ܒܡܰܬ̈ܠܐ: ܐܰܬܪܐ ܕܝ̣ܠܝ ܝܰܩܝ̣ܪ ܘܳܐܦܢ ܩܰܛܠܢܝ ܒܪܡ ܕܰܟܡܐ ܕܦܽܘ̣ܪܫܢܐ ܗ̇ܢܐ ܢܶܗܘܐ ܩܫܶܐ: ܘܠܰܝܬܘ ܐܝܟ ܢܰܦܫܐ ܕܡܶܬܦܰܪܫܐ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܐ ܒܗ̇ܝ ܕܥܡ ܚܕ̈ܳܕܐ ܐܶܬܝ̣ܠܕܘ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝܘ ܘܶܐܫܬܰܘܬܦܘ ܒܟܠܗܘܢ ܙܰܘܥ̈ܝ ܚܰܝ̈ܐ ܘܕܳܐܦܢ ܦܰܓܪܐ ܥܰܒܝܐ ܘܳܐܦܢ ܡܰܕܪܶܟ ܠܰܡܚܝ̣ܠܘܬܐ ܘܣܰܝܒܘ̣ܬܐ ܘܥܡ ܗܳܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܘ̣ܒ ܢܰܦܫܐ ܠܐ ܒܳܥܝܐ ܦܽܘܪܫܢܗ̇ ܡܶܢܗ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܡܶܬܚܐ ܐܶܬܥܰܝܕܘ ܥܡ ܚܕ̈ܳܕܐ  ܒܚ̈ܰܝܐ ܗܳܠܝܢ ܘܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܐܡ̇ܪ ܫܠܝ̣ܚܐ ܦܘܠܘܣ: ܟܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܓܝܪ ܗܳܫܐ ܒܗ̇ܢܐ ܦܰܓܪܐ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚܺܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܝܽܘܩܪܗ ܘܠܐ ܨܳܒܝܢܢ ܠܡܫܠܚܶܗ ܘܗܳܕܐ ܚܘ̣ܒܐ ܠܐ ܫܟܺܝ̣ܚܐ ܒܚܰܝܘ̈ܳܬܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܘܣܦ ܒܕܰܡܥܰܠܝ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܠܐ ܕܢܶܠܒܫ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗ̇ ܕܬܶܬܒܠܰܥ ܡܺܝ̣ܬܘ̣ܬܗ ܒܚ̈ܰܝܐ: ܗ̇ܠܝܢ ܚܽܘ̣ܫ̈ܒܐ ܘܒܳܥܘ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܙܪܰܥ ܐܢܘ̇ܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐ̱ܢܳܫܝܐ ܐܰܝܟܢܐ ܢܶܬܦܪܫ ܒܚܰܝ̈ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܰܕܘ̈ܬܐ ܘܢܶܕܥ ܕܠܳܐ ܓܳܡܪܝܢ ܚܰܝ̈ܘܗܝ ܒܦܰܓܪܐ: ܐܠܐ ܒܰܪܢܫܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܚܰܝܘ̣ܬܐ ܡܠܺܝ̣ܠܐ ܕܰܡܣܰܟܐ ܠܚܰܕܘܬܐ ܕܢܰܦܫܗ ܥܡ ܦܰܓܪܗ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܐܝܟ ܡܰܪ̈ܓܢܝܳܬܐ ܪ̈ܘ̣ܚܢܝܳܬܐ ܘܠܳܐ ܓܫܺܝܡܬܐ ܘܣܳܒܪ ܐ̱ܢܐ ܕܝܢ ܕܟܠܟܘ̇ܢ ܝܳܕܥܝܬܘܢ ܒܣܽܘ̣ܥܪ̈ܢܐ ܗܳܠܝܢ ܘܰܒܚ̈ܝܐ ܡܬܽܘ̣ܡ̈ܝܐ ܕܠܐ ܣܳܒܝܢ ܘܙܳܕܩ ܕܟܠܢܳܫ ܢܶܬܛܰܝܰܒ ܠܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܝܬ ܢܳܓܘ̣ܕܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܶܬܡܨܰܥ ܡܢ̈ܳܚܐ ܚܰܒܝ̣̈ܒܐ ܘܶܐܬܦܪܫܘ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܘܡ̣ܢ ܩܰܪ̈ܝ̣ܒܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܐܰܬܪܐ ܒܗ̇ܝ ܕܶܐܬܩܫܝܰܬ ܥܠܘܗܝ ܢܳܓܘ̣ܕܘܬܐ ܕܰܩܪܳܝܬܐ ܕܡܳܪܗ ܘܶܐܬܐܶܠܨ ܕܢܶܫܒܘ̣ܩ ܟܠܡܕܡ ܘܢܰܪܟܢ ܪܺܝܫܗ ܘܢܶܫܡܥ ܠܰܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܦܰܠܛ ܐ̱ܢܳܫ ܡܢܗ̇. ܫܒܰܩ ܟܠ ܡܶܕܡ ܘܚܰܫܝ̣ܫ ܠܦܘ̣ܪܫܳܢܐ ܗ̇ܢܐ ܐܶܠܐ ܗܰܘܢܗ ܐܰܣܝ̣ܪ ܒܣܰܒܪܐ ܛܳܒܐ: ܣܰܒܪܐ ܕܚ̈ܰܝܐ ܡܬܽܘ̣ܡ̈ܝܐ ܕܠܐ ܣܳܒܝܢ ܗܳܝܕܝܢ ܬܶܬܒܠܰܥ ܡܺܝ̣ܬܘ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܶܬܬܰܢܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡ̣ܢ ܝܽܘ̣ܩܪܗ̇ ܬܠܶܐ ܣܰܒܪܗ ܒܐܽܘܪܥܐ ܗ̇ܘ ܛܽܘ̣ܒܬܢܐ ܥܡ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܝ̈ܩܐ: ܒܡܰܠܟܘ̣ܬܐ ܕܐܰܒܘܗܘܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܰܛܥܐ ܟܠ ܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܘ̣ܬܐ ܘܡܶܬܒܣܡ ܒܛܳܒ̈ܬܐ ܕܡܪܗ. ܡܳܪܝܐ ܢܶܬܠ ܠܗ ܝܳܪܬܘ̣ܬܐ ܛܳܒܬܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܰܢܝ̣̈ܕܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܛܰܝܒܘ̣ܬܗ ܘܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܣܰܓܝ̣̈ܐܐ ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܣܘܩܐ ܚܡܝܫܝܐ

ܡܢܘ̣ ܒܪܢܫܐ ܕܚܳܝܐ ܘܠܐ ܢܶܚܙܐ ܡܘܬܐ(ܡܙܡ….)

ܐܝ̣ܬ ܣܘ̣ܥܪ̈ܳܢܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܠܐ ܪܓܺܝܫܝܢܢ ܒܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܠܝܬ ܐܢܳܫ ܕܛܳܥܐ ܠܡܰܘܬܐ ܡܛܠ ܕܡܰܘܬܐ ܐܘܪܚܳܐ ܗ̇ܝ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܺܝ̣ܬܐ (ܡܰܠ̈ܟܐ…). ܘܣܘ̣ܥܪܳܢܐ ܩܛܺܝܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܥܠ ܟܠ ܡܰܠ̈ܟܐ ܘܪ̈ܺܝܫܢܐ ܘܥܰܒ̈ܕܐ: ܘܥܰܬܝ̣ܪ̈ܐ ܘܡܶܣܟ̈ܢܐ: ܘܚܰܟܝܡ̈ܐ: ܘܣܰܟ̈ܠܐ: ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܰܢܡܽܘܬܘܢ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ: (ܥܶܒܪ̈̄…). ܡܰܢܘ̣ ܕܚܳܝܐ ܘܠܐ ܢܶܚܙܐ ܡܰܘܬܐ. ܐܺܝܢ ܒܰܪܢܫܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܕܰܠܩܒ ܠܢܽܘܪܐ ܘܰܠܫܰܠܗܒܺܝܬܐ ܘܐܦ ܠܓܰـܠ̈ܠܐ ܥܰܒܝ̈ܬܐ ܕܝܰܡ̈ܡܐ ܘܰܠܙܝܢ̈ܐ ܡܙܺܝܥ̈ܢܐ ܘܰܕܚܝ̣̈ܠܐ ܒܪܰܡ ܠܡܰܘܬܐ ܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܕܠܩܒ ܣܳܟ: ܒܗܳܝ ܕܰܒܓܢ̱ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܫܝܢܐ ܘܡ̇ܢ ܡܨܶܐ̣ ܕܰܢܩܘ̣ܡ ܩܘ̣ܕܡܰܘܗܝ ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗ: ܠܐ ܟܳܠܝܢ ܠܗ ܫܘ̣ܪ̈ܶܐ ܚܰܣܝ̣ܢ̈ܐ ܘܠܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܗ ܗܰܘ̈ܢܐ ܩܰܛܝ̣̈ܢܐ ܘܠܳܐ ܥܳܨܝܢ ܩܘ̣ܕܡܰܘܗܝ ܚܶܣ̈ܢܐ ܡܪ̈ܺܝܕܐ: ܐܶܠܐ ܟܠ ܡܶܕܡ ܡܚܺܝܠ ܩܘ̣ܕܡܰܘܗܝ: ܘܟܠܗܘܢ ܩܰܠ̈ܝܠܐ ܨܳܝܕܝܢ ܒܦܰܚ̈ܘܗܝ: ܩܰܫܝܘܬܗ̇ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܘ̣ܡܝܳܐ: ܘܚܰܝܠܗ ܠܝܬ ܐܰܟܘܳܬܗ ܠܐ ܡܪܰܚܡ ܥܠ ܘܰܪܕܳܐ ܕܛܰܠܝܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܚܳܐܣ ܥܠ ܗܰܒܒܐ ܕܰܥܠܝܡܘ̣ܬܐ. ܠܐ ܢܳܣܒ ܒܰܐܦ̈ܐ ܕܡܳܪ̈ܝ ܕܰܪ̈ܓܐ ܘܪܰܒܘܬܐ: ܘܳܐܦܠܐ ܡܪܰܚܦ ܥܠ ܕܶܡܥ̈ܐ ܕܐܶܡܗ̈ܳܬܐ ܠܐ ܚܳܐܰܪ ܒܢܽܘܪ̈ܒܶܐ ܢܰܗܝ̣ܪ̈ܐ ܕܰܒܢܝ̈ܐ: ܘܠܳܐ ܡܝܰܩܪ ܠܚܘ̣ܒܳܐ ܘܰܠܪܶܚܡܬܐ: ܠܐ ܡܪܰܚܡ ܥܠ ܣܳܒܐ: ܘܠܳܐ ܚܳܐܢ ܠܛܰܠܝܐ ܚܳܐܨܶܕ ܠܫܶܒܠܐ ܡܚܝ̣ܠܬܳܐ ܥܡ ܘܰܪܕܐ ܫܰܦܝܪܬܐ ܕܬܰܐܕܐܐ: ܠܐ ܪܰܚܡ ܠܰܐܒܪܗܡ ܒܩܰܕܝ̣ܫܘܬܗ: ܘܳܐܦܠܐ ܚܰܢ ܠܝܰܘܣܦ ܡܛܠ ܢܰܟܦܘ̣ܬܗ: ܘܠܳܐ ܪܰܚܦ ܥܠ ܡܽܘܫܐ ܡܶܛܠ ܡܰܟܝܟܘ̣ܬܗ: ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܐܝ ܫܶܡܫܘܢ ܡܛܠ ܚܰܝܠܬܢܘ̣ܬܗ: ܠܳܐ ܪܰܚܡ ܥܠ ܕܰܘܝ̣ܕ ܡܛܠ ܕܰܟܝܘ̣ܬ ܠܶܒܗ ܘܡܰܟܝܟܘ̣ܬܗ: ܘܠܳܐ ܚܳܣ ܥܠ ܫܠܶܝܡܘܢ ܡܛܠ ܚܶܟܡܬܗ: ܘܐܝ̣ܬܘܗܝ ܫܠܺܝܚܐ ܟܺܐܢܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܓܫܐ ܠܐ ܚܳܙܐ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥ ܥܒܳܕܗ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܫܽܘܡܠܝ ܦܽܘܩܕܢ ܡܳܪܗ: ܘܠܳܐ ܢܳܣܒ ܒܰܐܦ̈ܝ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܟ ܘܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܡ̣ܢ ܐ̱ܢܳܫ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥ ܘܠܳܐ ܚܳܙܐ ܠܐܢܳܫ: ܗܳܢܘ ܚܘ̣ܬܳܡ ܚܰܝ̈ܐ ܘܫܘ̣ܡܠܝܗܶܝܢ: ܘܦܽܘܩܕܳܢܐ ܓܰܘܳܢܝܐ ܕܰܦܣܝܩ ܥܠ ܟܠܢܳܫ ܟܐܢܐܝ̣ܬ ܐܠܗܐ ܣܳܡܗ ܥܠ ܒܰܪܢܫܐ ܐܶܠܐ ܝܺܕܝܥ ܝܰܘܡܗ: ܐܝ̣ܬ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܥܰܕ ܐܶܢܘܢ ܛܠܳܝ̈ܐ: ܘܐܝ̣ܬ ܡܶܢܗܘܢ ܥܠ̈ܰܝܡܐ: ܘܐܝ̣ܬ ܣܳܒ̈ܐ: ܘܡܶܢܗܘܢ ܒܨܰܦܪܐ ܘܐܰܘ ܒܪܰܡܫܐ ܡܳܝܬܝ̣ܢ: ܘܡܶܢܗܘܢ ܕܳܡܟܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܥܝ̣ܪܝܢ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܶܬܦܰܪܫܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܗܘܢ ܘܠܳܐ ܗܳܦܟܝܢ: ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܳܝܬܝ̣ܢ ܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܝ̈ܗܘܢ: ܘܡܶܢܗܘܢ ܥܠ ܦܳܬܘ̣ܪܐ ܘܥܽܘܡܳܨܐ ܒܦܽܘܡܗܘܢ ܡܳܝܬܝ̣ܢ: ܡܶܢܗܘܢ ܒܢܽܘܟܪܳܝܘ̣ܬܐ ܘܪܰܚܝ̣ܩܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܡܳܝܬܝ̣ܢ: ܡܶܢܗܘܢ ܒܶܐܣܛܰܕܘܢ ܕܰܩܪܳܒܐ ܘܕܰܕܡܐ ܡܳܝܬܺܝܢ: ܘܡܶܢܗܘܢ ܒܬܶܐܓܘ̣ܪܬܐ ܘܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܫܓܺܝܡܝܢ ܘܠܐ ܡܫܰܠܡܝ̣ܢ ܘܠܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢ ܥܳܢܕܝܢ: ܘܡܶܢܗܘܢ ܒܶܝܬ ܩܰܢܝܐ ܘܰܕܝܽܘܬܐ ܘܒܰܩܪܳܝܬܐ ܕܰܟܬܒܐ ܡܳܝܬܝܢ: ܚܙܰܘ ܠܥ̈ܰܠܬܐ ܕܡܰܘܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܶܢܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܡܰܘܬܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܘܠܳܐ ܡܰܨܝܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡ̣ܢ ܠܒܺܝ̈ܫܝ ܒܶܣܪܐ ܢܶܬܦܰܠܛ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ: ܟܳܪܶܟ ܟܳܣܗ ܘܟܠܢܳܫ ܫܳܬܐ ܡܶܢܗ ܘܥܰܠ ܓܺܝܫܪܗ ܟܠܢܳܫ ܕܳܪܶܟ ܘܥܳܒܪ: ܒܪܰܡ ܛܘ̣ܒܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܦܳܪܫ ܠܗ ܚܽܘܫܒܢܐ ܘܛܰܝܒ ܠܗ ܥܒ̈ܕܐ ܗܳܝܕܝܢ ܡܶܬܦܨܐ ܡ̣ܢ ܢܳܫ̈ܒܘܗܝ ܘܦܳܠܛ ܡ̣ܢ ܡܨܺܝ̣ܕܬܗ: ܘܪܳܚܩ ܡ̣ܢ ܚܛܺܝ̣ܬܐ ܘܡܶܬܦܨܐ ܡ̣ܢ ܥܽܘܩܣܗ ܒܺܝܫܐ ܡܛܠ ܕܡ̇ܢ ܕܡܶܬܕܰܒܪ ܠܡܰܘܬܐ ܠܐ ܚܳܛܐ ܗܳܫܐ ܩܳܕܡܰܢ ܗ̇ܢܐ ܡܢܳܚܐ ܪܚܺܝ̣ܡܐ ܘܰܡܛܳܐ ܠܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܚܢܢ ܠܐ ܝܳܕܥܝܢܢ ܐܶܡܬܝ ܪܳܕܝܢܢ ܒܽܐܘ̣ܪܚܗ. ܒܳܬܪ ܫܳܥܬܐ ܐܘ̇ ܠܰܡܚܪ ܐܘ̇ ܝܰܬܝ̣ܪ ܐܘ̇ ܒܨܺܝ̣ܪ܆ ܡܢܳܚܐ ܪܳܢܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܳܥܬܐ ܗܳܕܐ ܡ̣ܢ ܡܶܬܚܐ: ܘܝܳܗܒ ܘܪܰܚܡ ܥܠ ܡܶܣܟ̈ܢܐ ܘܐܶܙܕܰܘܕ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܗܝ̈ܐ ܘܕܡܶܟ ܥܠ ܣܰܒܪܐ ܕܡܳܪܗ ܘܶܐܬܬܟܶܠ ܥܠ ܫܽܘܘܕܝ̈ܐ ܫܰܪ̈ܝܪܐ. ܚܢܰܢ ܕܝܢ ܢܶܬܕܰܡܐ ܒܗ ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܐ ܠܫܳܥܬܐ ܗܳܕܐ ܕܰܡܬܰܚܡܐ ܥܠ ܟܠ ܕܺܝܠܝ̣ܕ ܡ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܬܐ: ܘܗܰܘ ܕܛܳܥܐ ܡܫܰܕܠ ܠܢܰܦܫܗ: ܘܢܶܒܥܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܫܽܘܒܩܢܐ ܘܒܽܘܣܡܐ ܠܥܰܢ̈ܝܕܐ: ܘܚܽܘܠܡܢܐ ܘܥܽܘ̣ܕܪܢܐ ܠܚܰܝ̈ܐ: ܢܶܬܠ ܠܢ ܡܪܝܐ ܡܢܳܬܐ ܛܳܒܬܐ ܒܡܰܠܟܘ̣ܬܗ ܐܡܝ̣ܢ ܘܐܡܝ̣ܢ.

ܦܳܣܘ̣ܩܐ ܫܬܝ̣ܬܝܐ

ܝܘܡܐ ܕܡܘܬܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡܐ ܕܺܝܠܝ̣ܕܽܘܬܐ (ܩܽܘܗܠܰܬ….)

ܕܰܟܒܪ ܐܝ̣ܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝ̣ܢ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܬܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܝܽܘܡ ܝܺܠܝ̣ܕܽܘܬܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܺܝܠܝ̣ܕܽܘܬܐ ܫܽܘܪܝܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗ̇ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܡܳܛܝܢ ܠܢܺܝܫ̈ܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܘܬܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܫܽܘܠܡܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܙܰܒܢ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܰܐܡܝ̣ܪ: ܕܫܽܘܠܳܡ ܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܳܝܗܘܢ: ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܰܪܢܫܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܙܰܕܝܩܐ ܘܳܐܬܶܐ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܗ ܘܡܺܝܬ: ܗ̇ܢܐ ܢܳܛܪ ܙܰܕܝܩܘ̣ܬܗ ܘܡܳܛܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܗ. ܘܐܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܪܰܫܝܥܐ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܶܬܒܛܶܠ ܡܶܢܗ  ܐܶܣܳܪ̈ܰܝ ܥܰܘܠܐ ܗܰܘ ܕܰܫܓܺܝܡ ܘܰܚܦܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗ܆ ܘܝܳܪܬ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܐ ܡܰܪܝ̣ܪ̈ܐ. ܡܳܕܝܢ ܫܰܪܝܪ ܚܰܟܝܡܐ ܕܶܐܡ̣ܪ: ܕܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܬܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡܐ ܕܺܝܠܝ̣ܕܘܬܐ. ܘܰܐܟܡܐ ܕܓܰܢܳܢܐ ܩܳܛܦ ܠܦܺܐܪ̈ܐ ܕܰܥܬܺܝ̣ܕܝܢ ܠܰܚܒܳܠܐ ܡ̣ܢ ܛܰܝܪܐ ܘܚܰܝܘ̈ܳܬܐ܆ ܝܳܬܪ ܒܗܘܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܗܘܢ. ܗܳܟܢܐ ܐܠܗܐ ܡܦܰܨܐ ܠܰܓܒ̈ܰܝܐ ܕܺܝܠܗ ܡ̣ܢ ܓܶܕ̈ܫܐ ܘܡܰܘܒܕ̈ܢܐ ܘܡ̣ܢ ܐܺܝܕ̈ܝ ܫܺܐܕܐ ܘܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܒܺܝܫ̈ܐ ܘܥܰܢ̈ܳܬܶܐ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܳܣܝܳܐ ܥܳܨܽܘܒܐ ܦܳܣܩ ܠܗܰܕܡܐ ܡܚܰܒܠܐ ܐܰܝܟܢ ܕܢܶܬܢܰܛܪܘܢ ܗܰܕܡ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܡ̣ܢ ܟܺܐܒܐ ܪܳܕܘܦܳܐ: ܗܳܟܢܐ ܐܳܣܝܐ ܫܡܰܝܢܐ ܦܳܣܩ ܠܰܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܚܰܒܠ̈ܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܐ ܘܰܫܟܺܝܪ̈ܝ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܗܳܢܘܢ ܕܠܝܬ ܣܰܒܪܐ ܒܬܽܘܪܳܨܗܽܘܢ ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܶܪܕܶܐ ܟܺܐܒܗܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܐ ܘܢܶܬܚܰܒܠܘܢ ܪܶܢܝܢܗܘܢ܆ ܡܶܛܠ ܗܳܕܐ ܫܰܪܝܪ ܗܽܘ ܗܰܘ ܡܐ ܕܶܐܡ̣ܪ ܚܰܟܝ̣ܡܐ: ܕܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܬܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡܐ ܕܺܝܠܝ̣ܕܽܘܬܐ. ܘܐܝ̣ܬ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܰܡܕܰܘܕܝܢ ܘܰܡܢܰܘܠܺܝܢ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܐ ܩܫܰܝ̈ܐ ܘܰܡܚܰܫܝ̣ܢ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܗܽܘܦܳܟ̈ܝܗܘܢ ܘܬܶܫܡܫܬܗܘܢ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܡܰܘܬܐ ܪ̈ܰܚܡܐ ܚܫܺܝܒ ܠܗܘܢ. ܘܡܰܘܬܗܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܡ̣ܢ ܚܰܫ̈ܐ ܕܟܺܐܒ̈ܐ ܘܬܰܫܢܝ̣̈ܩܐ ܐܺܝܬܝܗܘܢ ܘܛܳܒ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡܐ ܕܺܝ̣ܠܝ̣ܕܽܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܡ̣ܢ ܬܰܫܢ̈ܝ̣ܩܝ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܐ. ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܰܐܠܗܐ ܒܺܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܶܢܘܢ ܚܰܝ̈ܐ ܘܡܰܘܬܐ. ܘܟܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܐ ܡܦܰܩܶܕ ܒܚ̈ܰܝܐ ܘܰܒܡܘܬܐ ܡܶܛܠ ܛܳܒܬܐ ܘܝܽܘܬܪܢܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܗ. ܘܟܠ ܕܥܳܒܕ ܒܚܶܟܡܬܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܫܬܰܒܚ ܫܡܶܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡ̣ܢ ܒܶܪ̈ܝܬܗ ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟܡ̣ܬܗ ܘܰܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܪܰܚܡܳܢܘ̣ܬܗ ܫܦܺܝܥܬܐ ܕܥܠ ܒܶܪ̈ܝܬܗ܆ ܚܰܝ̈ܐ ܘܡܺܝ̈ܬܐ ܠܗ ܫܽܘ̣ܒܚܐ ܒܫܽܘܪܝܐ ܘܫܽܘܠܡܐ: ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܣܘܩܐ ܫܒܝܥܝܐ

ܠܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܨܶܦܪ̈ܐ ܒܐܶܣܪܐ ܚܰܕ ܡܶܙܕܰܒ̈ܢܢ

ܘܰܚܕܐ ܡܶܢܗܝܢ ܠܳܐ ܢܳܦܠܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡ̣ܢ ܐܰܒܘ̣ܟܘܢ ܕܒܰܫܡܝܐ (ܡܬܝ…..)

ܟܠ ܚܰܕ ܡܶܢܢ ܝܳܨܶܦ ܒܗܰܘ ܡܐ ܕܰܠܐܻܝ ܒܗ ܘܰܒܛܺܝܠ ܠܗ ܥܠ ܥܰܡܠܗ ܘܰܥܒܳܕܶܗ. ܘܗܳܟܢ ܟܠ ܚܰܕ ܡܶܢܢ ܚܳܐܫ ܥܰܠ ܣܽܘܓܦܳܢܐ ܘܚܽܘܣܪܳܢܐ ܪܓܺܝܫ ܠܥܰܡܠܗ. ܘܶܐܢ ܚܢܰܢ ܥܰܦܪ̈ܢܐ ܒܛܺܝܠ ܠܢ ܥܠ ܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܕܺܝܠܢ ܗܽܘ܆ ܐܰܝܟܢ ܟܳܦܪܺܝܢܢ ܒܰܒܛܺܝܠܘ̣ܬܗ ܐܰܠܗܝܬܐ ܕܥܠ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕ̈ܘܗܝ ܘܥܠ ܨܰܠܡܗ ܘܰܕܡܽܘܬܗ. ܠܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܐܶܠܐ ܕܢܰܘܕܐ ܥܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܢܐ ܕܰܦܪܺܝܣܝܢ ܥܠ ܒܶܪ̈ܝܬܗ: ܘܺܝܕܺܝܥ ܕܠܐ ܓܳܕܫ ܡܕܡ ܙܥܽܘܪܐ ܐܘ̇ ܪܰܒܐ ܒܶܠܥܕ ܡ̣ܢ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܘܗܳܕܐ ܩܪܺܝܚܐ ܡܶܠܬܐ ܢܰܗܝܪܬܐ ܕܶܐܡ̣ܪ: ܠܐ ܬܰܪ̈ܬܝܢ ܨܶܦܪ̈ܝܢ ܒܶܐܣܳܪܐ ܚܰܕ ܡܐ ܕܡܶܙܕܰܒܢܢ ܘܰܚܕܐ ܡܶܢܗܝܢ ܠܐ ܢܳܦܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܶܠܥܕ ܡ̣ܢ ܐܰܒܘ̣ܟܘܢ ܕܒܰܫܡܝܐ. ܘܶܐܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܨܶܦܪ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܒܨܺܝ̣ܪ̈ܐ ܗܳܟܢ ܝܳܨܦ ܟܡܳܐ ܝܰܬܝܪܐܝ̣ܬ ܝܳܨܦ ܥܠ ܒܰܪܢܫܐ ܕܰܒܨܰܠܡܗ ܘܰܕܡܘܬܗ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܳܦܠ ܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗ ܟܡܳܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܡܢܰܛܪ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܐ. ܘܡܰܐܠܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝܐ ܠܐܠܗܐ ܒܛܰܝܒܘ̣ܬܐ. ܐܝ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܥܰܕܪ ܠܗܘܢ ܘܰܡܦܰܨܐ ܠܗܽܘܢ. ܡܽܘܢ ܕܥܳܒܕ ܠܗܘܢ ܠܛܳܒܬܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ: ܐܰܟܡܐ ܕܐܰܘܕܥ ܓܰܒܝܐ ܦܰܘܠܘܣ: ܘܰܚܢܢ ܝܳܕܥܝܢܢ ܗܳܢܘܢ ܕܪ̈ܳܚܡܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡܥܰܕܪ ܠܗܘܢ ܒܟܠ ܡܶܕܡ ܠܛܳܒܬܐ (ܪ̈ܘܡ̄:…..). ܘܰܐܟܡܐ ܬܽܘܒ ܕܐܰܘܕܥ ܝܽܘܚܢܢ  ܒܓܶـܠܝܢܗ: ܘܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗ ܬܰܠܝܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܝ̣ܪ: ܐܢ̱ܬ ܒܪܰܝܬ ܠܟܠܡܶܕܡ ܘܰܒܨܒܝܳܢܟ ܘܰܫܪܪܐ ܗܘܝܗ̇ ܘܠܰܝܬܳܝܽܘܬܗ̇ ܚܰܝ̈ܝܗ̇ ܘܡܰܘܬܗ̇ ܒܨܶܒܝܳܢܟ ܩܳܝܡܝܢ ܬܶܬܢܝܐ ܘܶܐܢ̇ܐ ܡܡܺܝܬ ܘܡܰܚܐ ܐܢܳܐ. ܘܦܽܘܫܳܩ ܗܳܢܐ ܨܶܒܝܢܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܩܶܨܐ ܘܰܫܪܝܐ. ܙܰܒܢܐ ܠܐ ܡܬܰܚܡܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܘܕܰܥ ܣܰܓܝ̈ܐܐ: ܡܫܰܪܪ ܠܗܳܕܐ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܣܘ̣ܪܝܳܝܳܐ ܒܡܺܐܡܪܗ ܕܰܬܠܬܐ ܥܠ ܙܰܘ̈ܥܐ ܘܰܕܚܺܝܠ̈ܘܬܐ ܕܢܺܝܩܘ̣ܡܘ̈ܕܝܐ (ܐܙܡܝ̣ܪ) ܘܐܡ̣ܪ: ܕܣܳܐܡ ܢܳܡܽܘܣܐ ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܘܣܐ. ܘܨܶܒܝܳܢܗ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܩܰܪܝܐ ܘܶܐܡܬܝ ܕܨܳܒܐ ܕܠܺܝܠ ܠܗ ܕܢܶܒܪܐ ܘܢܰܘܪܶܟ. ܕܐܢ ܚܳܝܐ ܣܳܒܐ ܡܶܬܥܰܠܡ: ܘܐܢ ܐܶܬܟܪܺܝܘ ܕܣܳܒ̈ܐ ܐܶܬܛܠܝܘ̣: ܥܳܒܕ ܟܠ ܡܶܕܡ ܒܚܶܟܡܬܗ ܘܰܡܕܰܒܪ: ܠܟܠ ܡܶܛܠ ܝܽܘܬܪ̈ܢܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܘܗܳܟܢܐ ܐܰܩܪܰܚ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘ̇ܒ ܐܽܘ̣ܪܗܳܝܐ ܒܐܶܓܰܪܬܗ ܕܰܠܘ̇ܬ ܝܘ̇ܚܢܢ ܕܐܶܣܛܘ̣ܢܳܐ ܘܡܳܪܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܝܘܣ ܒܪ ܥܶܒܪܝܐ ܒܰܟܬܒܗ ܕܰܡܢܳܪܰܬ ܩܽܘܕܫ̈ܐ ܐܶܡ̣ܪܘ: ܒܗ̇ܝ ܕܚܰܝ̈ܘܗܝ ܕܒܰܪܢܫܐ ܡܬܰܚܡ ܘܠܳܐ ܡܳܐܬ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܗ: ܘܳܐܦܠܐ ܕܠܐ ܦܽܘܩܕܳܢ ܘܝܺܕܰܥܬܐ ܕܒܳܪܽܘܝܗ: ܐܶܠܐ ܒܰܙܒܢ ܕܨܳܒܐ ܡܳܪܝܐ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܰܫܡܗ ܕܝܽܘܬܪܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܘܬܗ ܡܫܰܕܪ ܡܰܠܐܟܗ ܘܦܳܪܫ ܢܰܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܐ ܘܡܳܐܬ ܡܰܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܘܓܶܕܫܳܢܝܐ ܒܛܰܠܝܘ̣ܬܐ ܐܘ̇ ܒܥܳܠܝܡܘ̣ܬܐ ܘܐܘ̇ ܒܣܰܝܒܽܘܬܐ: ܒܟܽܘܪܗܢܐ ܐܘ̇ ܒܚܽܘܠܡܳܢܐ ܡܶܛܠ ܗܳܕܐ ܙܰܗܪ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܬܽܘܚܳܡ ܩܰܪܝܐ ܕܡܰܘܠܕ ܪܰܦܝܽܘܬܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܒܡܺܐܡܪܗ ܫܬܺܝ̣ܬܝܐ ܥܠ ܚܽܘܪܒܐ ܕܢܺܝܩܘ̣ܡܘ̣ܕܝܐ: ܠܐ ܬܗܰܝܡܢܘܢ ܕܐܰܬܦܣܩ ܩܰܪܝܐ ܥܠ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܗܳܢܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܪܰܦܝܽܘܬܐ: ܩܰܪܝܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܟܠ ܫܳܥܬܐ ܘܥܰܠ ܬܰܪܥܐ ܩܳܐܡ ܘܗܽܘܝܽܘ ܨܶܒܝܳܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܰܡܙܰܗܪ ܠܢ ܗܳܢܐ ܡܰܠܦܢܐ ܒܕܽܘܡܝܐ ܕܡܳܪܗ: ܫܰܗܪܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܐ̱ܢܬܘܢ ܒܰܐܝܕܐ ܫܳܥܬܐ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܟܘܢ (ܡܬܝ….). ܙܳܕܩ ܕܢܶܕܥ ܘܢܶܬܒܰܝܐܐ ܒܗܳܝ ܕܟܠ ܕܳܐܬܐ ܥܠܰܝܢ ܗܽܘܝܘ ܡ̣ܢ ܐܰܒܘܢ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܡܛܠ ܝܽܘܬܪܳܢܢ: ܡܐ ܕܡܳܚܐ ܡܰܐܚܐ: ܘܡܳܐ ܕܬܳܒܰܪ ܡܰܐܣܶܐ ܘܐܢ ܢܳܣܶܒ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܠܶܐܘܬܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܐ ܡܰܥܠܐ ܠܕܽܘܟܬܐ ܕܰܢܝܳܚܐ ܘܒܘ̣ܣܳܡܐ. ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܶܬܬܥܺܝܪܘ ܡܛܠ ܫܳܥܬܐ ܗ̇ܕܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܶܦܽܘܫ ܒܪܰܦܝܽܘܬܐ ܐܶܠܐ ܢܶܬܛܰܝܒ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝ̣ܢ ܘܐܡܝ̣ܢ.

ܦܳܣܘ̣ܩܐ ܬܡܝ̣ܢܝܐ

ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܟܠ ܡܗܰܝܡܢܐ ܒܳܥܐ ܕܢܶܥܡܪ ܥܡ ܡܫܝ̣ܚܐ:

ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܫܬܪܶܐ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܐܶܗܘܐ ܥܡ ܡܫܝ̣ܚܐ(ܦ̄ܝܠ…)

ܚܰܝ̈ܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܩܰܕܝ̣̈ܫܐ. ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܒܶܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ ܘܬܰܘܬܳܒܘ̣ܬܐ. ܘܗ̇ܕܐ ܝܺܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܡܶܠܬܗ ܕܕܰܘܝ̣ܕ ܢܒܺܝܐ: ܘܫܠܝ̣ܚܐ ܦܰܘܠܘܣ ܕܘܝ̣ܕ ܐܡ̣ܪ: ܐܰܦܩ ܡܪܝ ܢܰܦܫܝ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܐ ܕܐܰܘܕܐ ܠܰܫܡܳܟ(ܡܙ̄ܡ….). ܘܦܰܘܠܘܣ ܐܶܡ̣ܪ: ܘܰܐܟܡܐ ܕܐܳܝܬܝܢ ܥܳܡܘ̣ܪ̈ܐ ܒܦܰܓܪܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܚܢܰܢ ܠܡܳܪܢ(ܩܘܪ̈̄….). ܘܶܐܢ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܒܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ: ܘܢܽܘܟܪܳܝܘ̣ܬܐ ܐܶܢܘܢ ܐܰܟܡܐ ܕܰܢܒܝ̈ܐ ܘܰܫܠܝ̈ܚܐ ܐܶܡ̣ܪܘ: ܡܳܕܝܢ ܡܰܢܘ ܫܰܢܝܐ ܕܪܳܚܡ ܕܢܶܬܚܫܶܒ ܒܗܽܘܢ: ܐܘ̇ ܡܰܢܘ ܕܪܳܐܶܓ ܕܰܢܩܘܐ ܒܰܚܒܽܘܫܝܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܣܰܟܠܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ: ܘܣܰܟܠܘ̣ܬܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡ̇ܢ ܕܝܳܨܦ ܒܥܳܠܡܐ ܘܒܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ: ܘܰܡܨܰܒܬ ܠܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܶܗ ܒܰܣܪܺܝܩܘ̣ܬܐ ܘܡܶܬܬܟܠ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܝܰܨܺܝ̣ܦܘܬܐ ܘܝܽܘ̣ܬܪ̈ܳܢܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܘܨܶܒ̈ܬܐ ܡܓ̈ܰܘܢܶܐ ܘܢܝ̈ܳܚܶܐ ܘܒܽܘ̣ܣ̈ܳܡܐ ܡܒܰܣܡܺܝܢ ܪ̈ܽܘܚܬܗܘܢ. ܒܪܰܡ ܙܳܕܩ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܐܰܝܢܐ ܢܝܳܚܐ ܘܒܽܘܣܳܡܐ ܐܝ̣ܬ ܒܗ ܚܒܽܘܫܝܳܐ. ܒܰܫܪܳܪܐ ܠܝܬ ܢܝܳܚܐ ܠܪܽܘܚܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܗܳܠܝܢ: ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܡܶܕܡ ܥܳܒܘܪܐ ܘܚܒܽܘܫܝܳܐ: ܘܟܠܗ ܫܽܘܦܪܶܗ ܐܝܟ ܠܐ ܡܶܕܡ: ܘܟܠ ܩܰܢܝܽܘܬܗ ܠܐ ܡܰܘܬܪܐ ܠܕܰܪܐܓ ܠܗ̇. ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܟܝ̈ܬܐ ܘܩܰܕܝ̣ܫ̈ܬܐ ܠܗܺܝܩܺܝܢ ܘܣܘܶܝܢ ܕܢܶܬܚܰܪܪܘܢ ܡ̣ܢ ܝܽܘܩܪܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܕܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܒܝܬ ܚܒܽܘܫܝܐ ܘܬܰܘܬܳܒܘܬܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܬܰܩܢܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܰܟܡܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܐ ܠܗܺܝܩ ܠܡܽܘܢܳܥ ܒܰܝܬܗ ܘܰܐܬܪܗ: ܗܳܟܢܐ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫ̈ܐ ܠܗܺܝܩܺܝܢ ܠܰܐܬܪܐ ܫܡܰܝܢܐ. ܘܰܐܟܡܐ ܕܐܰܝܠܐ ܕܓܳـܥܐ ܥܰܠ ܦܨܺܝ̣ܕܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗܳܟܢܐ ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟ ܢܰܦܫܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ(ܡܙ̄ܡ….). ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܰܘܠܘܣ ܐܶܡ̣ܪ: ܒܳܥܐ ܐܢܳܐ ܕܐܶܫܬܪܐ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܐܶܗܘܐ ܥܡ ܡܫܝ̣ܚܐ.

ܚܢܢ ܕܐܶܬܒܪܝܢܢ ܘܶܐܬܚܰܪܪܢܰܢ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܘ̣ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܢܶܬܒܰܣܡ ܒܰܚܙܳܬܗ. ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܙܳܕܩ ܕܢܰܗܦܶܟ ܐܰܦܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܡܰܥܘܟ ܠܢ. ܡܳܢܐ ܐܢܘܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܰܪܕܝ̣ܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܒܰܥܓـܠ ܢܶܡܛܐ ܠܰܡܬܽܘܡܳܝܘ̣ܬܐ: ܐܳܦ ܛܰܝܪܐ ܚܒܺܝܫܐ ܕܐܢ ܬܣܺܝܡܘ̣ܢܳܝ ܒܰܩܠܘ̣ܒܝܳܐ ܕܕܰܗܒܐ ܠܐ ܢܳܐܚ ܐܶܠܐ ܠܗܺܝܩ ܕܢܶܬܚܰܪܪ ܘܢܶܦܪܰܚ ܒܐܳܐܰܪ ܒܗ̇ܝ ܕܰܠܗܳܕܐ ܐܶܬܒܪܺܝ̣. ܘܗ̇ܟܰܢ ܪܽܘ̣ܚܐ ܕܐܶܬܒܰܪܝܬ ܡܛܠ ܚܙܳܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܳܦܢ ܬܶܡܛܐ ܠܒܽܘܣܡ̈ܐ ܘܚܰܫ̈ܐ ܪ̈ܰܒܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܥܳܒܘ̣ܪ̈ܝܳܬܐ ܠܐ ܢܳܝܚܳܐ: ܐܠܐ ܒܳܥܝܐ ܦܽܘܨܳܝܐ ܕܡ̣ܢ ܗܳܠܝܢ ܐܰܝܟܢܐ ܕܬܶܡܛܐ ܠܢܺܝܫܐ ܕܡܶܛܠܬܗ ܐܶܬܒܰܪܰܝܬ: ܒܗ̇ܝ ܕܡܰܠܝܐ ܡ̣ܢ ܗܰܝܡܢܘ̣ܬܐ ܘܣܰܒܪܐ ܘܚܽܘܒܐ. ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܰܗܡܐ ܡ̣ܢ ܚܝܳܪܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܢܝܳܬܐ ܐܰܝܟܐ ܕܐܶܬܛܰܝܒ ܠܗ̇ ܟܽܘܪܣܝܐ ܕܫܘ̣ܒܚܐ ܒܰܫܡܝܐ. ܘܠܳܐ ܕܳܚܠܐ ܡ̣ܢ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ ܘܠܳܐ ܡ̣ܢ ܣܰܝܦ̈ܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܕܐ: ܘܳܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܫܽܘܢܳܩ̈ܐ ܕܛܳܠܘ̈ܡܶܐ ܡܛܠ ܕܐܰܣܺܝܪܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܗ̇. ܐܦ ܡܰܝ̈ܐ ܕܶܐܢ ܐܶܬܬܣܝ̣ܡ ܒܡܳܐܢ̈ܐ ܕܰܗܒܳܢܝ̈ܐ ܡܐ ܕܚܳܙܐ ܕܽܘܟܬܐ ܡܶܚܕܐ ܡܶܬܐܶܫܕ ܐܳܐܪܕܐ ܠܕܽܘܟܬܗ̇: ܗܳܟܢ ܪܽܘܚܐ ܕܚܰܡܝ̣ܡܐ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܣܰܟܝܐ ܕܒܰܥܓܰـܠ ܬܺܐܙܰܠܝ ܠܗ̇ܘ ܫܽܘܒܚܐ ܪܰܒܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܗ̇ ܘܡܰܡܠـܠ ܐܠܗܐ ܒܓܰܘܗ̇ ܐܪܳܙܳܢܐܝ̣ܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܰܠـܠ ܥܡ ܐܰܒܪܗܡ ܓـܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܓܪܟ ܪܰܒ ܗ̣ܘ ܣܰܓܝ̣(ܒܪܝ̣ܬܐ…..).

ܣܘܺܝܚܳܐ ܕܬܶܡܛܐ ܠܗ̇ܘ ܐܰܓܪܐ: ܘܠܗ̇ܘ ܫܘ̣ܒܚܐ: ܘܠܗ̇ܘ ܪܘܳܙܐ. ܡܐ ܕܰܪܓܶܫ ܫܶܡܥܘܢ ܣܳܒܐ ܗܰܘ ܕܰܡܣܟܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ: ܐܰܦܝܣ ܘܒܳܥܐ ܕܢܶܫܬܪܶܐ ܡ̣ܢ ܐܶܣܽܘܪ̈ܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܡ̣ܪ: ܡܳܪܝܐ ܫܪܝ̣ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܫܠܡܐ ܡܛܠ ܕܥܰܝܢ̈ܝ ܚܙ̈ܰܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܟ(ܠܘ̣ܩܐ….). ܠܰܐܝܟܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܝܳܬܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢ ܐܰܒܘ̣ܗܝ: ܘܰܠܝܘ̣ܬܪܳܢܐ ܒܐܰܬܪܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܐܰܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢ̈ܝܟܘܢ ܘܐܰܢܗܪܘ ܫܪ̈ܳܓܝܟܘܢ ܐܘ̇ ܚܰܒܝ̣̈ܒܝ܆ ܘܰܐܣܺܝܦܘ ܢܽܘܪ ܚܘ̣ܒܐ ܘܗܰܝܡܢܘ̣ܬܐ ܒܢܰܦܫ̈ܬܟܘ̇ܢ ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܘܳܗܝ ܬܶܡܛܽܘܢ ܠܝܳܪܬܘܬܟܘܢ ܡܛܠ ܕܠܳܐ ܝܳܪܬ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܕܡ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܰܚܶܒ ܠܗ. ܬܰܡܳܢ ܠܝܬ ܟܰܦܢܐ ܘܠܳܐ ܨܰܗܝܐ: ܠܐ ܩܽܘܪܐ ܕܡܰܒܫ ܘܠܳܐ ܚܽܘܡܳܐ ܕܡܚܡ ܐܶܠܐ ܟܠ ܦܨܺܝ̣ܚܘ̣ܬܐ ܘܚܰܕܘܬܐ ܡܛܰܝܒܝܢ ܠܕܳܚܠ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ: ܗ̇ܘ ܡܶܕܡ ܕܥܰܝܢܐ ܠܐ ܚܙܳܬ ܘܶܐܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܬ ܘܥܠ ܠܶܒܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ. ܢܶܪܕܐ ܐܰܚ̈ܝ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܒܽܘܣ̈ܡܐ ܗܳܠܝܢ ܥܡ ܚܰܒܝܒܰܢ ܗ̇ܢܐ ܕܐܶܬܦܪܶܫ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬܢ ܘܠܳܐ ܢܶܚܫ ܥܠܘܗܝ: ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܰܒܪܐ܆ ܐܶܠܐ ܟܠܢ ܢܣܰܪܗܒ ܘܢܶܒܥܐ ܫܪܳܝܐ ܕܦܰܓܪܐ ܥܡ ܙܘ̈ܳܕܐ ܛܳܒ̈ܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ܆ ܐܰܝܟܢܐ ܕܥܡ ܡܫܺܝܚܐ ܢܶܗܘܐ ܘܢܶܬܒܣܡ ܒܡܰܠܟܘܬܗ ܫܡܰܝܢܺܝ̣ܬܐ ܐܰܡܝ̣ܢ.

ܦܳܣܘ̣ܩܐ ܬܫܝ̣ܥܝܐ

ܡܘܬܐ ܕܒܡܫܝ̣ܚܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܫܽܘܪܝ ܚܰܝ̈ܐ.

ܛܘ̣ܒ̈ܬܢܐ ܐܢܘܢ ܡܝ̣̈ܬܐ ܗܳܢܘܢ ܕܒܐܠܗܐ ܡܳܝܬܺܝܢ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܫܐ ܐܝ̣ܢ. ܐܶܡ̣ܪ: ܪ̈ܘ̣ܚܐ ܐܰܝܟܢܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܘܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܓܶܝܪ ܥܒ̈ܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܳܩܦܺܝܢ ܥܰܡܗܘ̇ܢ (ܓـܠܝܳܢܐ……)

ܛܽܘܒܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܠܗܶܟܣܝ̣ܣ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ: ܦܽܘܫܩܗ̇ ܢܝܳܚܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܘ̣ܬܐ. ܘܫܠܝ̣ܚܐ ܝܳܗܒ ܛܽܘܒܐ ܠܡܺܝ̈ܬܐ ܕܒܰܡܫܝ̣ܚܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܗܳܢܘܢ ܕܚܳܐܶܝܢ ܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܗ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܥܳܒܕܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܘܗܝ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܥܠ ܣܰܒܪܗ ܡܶܛܠ ܕܚܰܝ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ ܚܰܪܬܗܘܢ ܡܰܘܬܐ ܛܳܒܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܘ̣ܬܐ ܠܥܰܢܝ̣̈ܕܐ ܘܠܰܘ ܠܚܰܝ̈ܐ ܐܺܝܬܝܗ̇: ܐܡ̣ܪ ܡܳܪܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܠܐܠܗܐ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܝܩ̈ܐ ܕܐܳܦܢ ܡܳܝܬܝܢ ܚܳܐܝܺܝ̈ܢ. ܘܥܰܘ̈ܳܠܐ ܘܪ̈ܰܫܝܥܶܐ ܕܐܳܦܢ ܚܳܐܝܺܝ̈ܢ ܡܺܝ̣̈ܬܐ ܚܫܺܝܒܝ̣ܢ ܠܰܐܠܗܐ. ܡܰܘܕܥ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܐ ܒܠܘܛܪܟܘ̇ܣ ܥܠ ܦܪܝ̣ܣܩܽܘܣ ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܗܰܘ ܕܣܰܓܝ̣ ܗܘܳܐ ܩܶܢܝܳܢܗ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܡܫܽܘܚܬܐ: ܘܠܘܳܬ ܥܰܪ̈ܒܝܐ ܡܶܬܝ̣ܕܥ ܘܡܶܫܬܰܡܗ ܩܐܪܘܢ. ܗ̇ܢܐ ܚܰܘܝ̣ ܠܣܐܠܘܢ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܣܺܝ̈ܡܳܬܗ ܘܥܽܘܬܪܶܗ ܘܩܶܢܝܳܢܗ ܡܶܕܡ ܕܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܘܐܳܦܠܐ ܠܡܰܠ̈ܟܐ ܕܐܰܪܥܐ ܫܟܺܝܚ ܗܳܟܢ. ܒܳܬܪܟܢ ܫܰܐܠ ܘܶܐܡ̣ܪ: ܐܘ ܣܐܠܘܢ: ܐܰܪܐ ܐܺܝ̣ܬ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢ ܝܰܬܝܪ ܡܶܢܝ: ܦܰܢܝ ܣܐܠܘ̇ܢ: ܛܽܘܒܬܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܗܐ ܚܳܬܡ ܡܰܘܬܗ ܒܛܽܘܒܬܢܘ̣ܬܐ: ܡܛܠ ܕܛܽܘܒܬܢܘ̣ܬܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܬܚܶܝܬ ܓܶܕ̈ܫܐ ܘܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܣܪ̈ܺܝ̣ܩܐ. ܗ̇ܢܐ ܦܪܝ̣ܣܩܽܘܣ ܠܐ ܗܰܝܡܢ ܠܡܶܠܬܗ ܕܚܰܟܝܡܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܳܬܪ ܡܶܬܚܐ ܙܥܽܘܪܐ ܐܰܚܕܗ ܟܽܘܪܫ ܡܰܠܟܐ ܦܳܪܣܝܐ ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢܗ ܟܠܗ ܥܽܘܬܪܶܗ: ܦܰܩܕ ܬܽܘܒ ܒܐܰܒܕܳܢܗ ܒܝܰܩܕܢܐ ܕܢܽܘܪܐ ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܐ ܢܽܘܪܐ ܟܪܺܝܟܐ ܠܗ: ܐܰܙܥܶܩ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ: ܣܐܠܘܢ: ܣܐܠܘܢ: ܣܐܠܘܢ: ܗ̇ܐ ܐܶܫܬܪܪܰܬ ܡܶܠܬܟ ܘܡܶܕܡ ܕܐܶܡܰܪܬ ܥܠ ܛܽܘܒܬܢܘ̣ܬܐ ܫܰܪܝܪ ܗܽܘ ܗܰܘ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܥܰܡܳܡܳܝܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܛܽܘܒܬܢܘ̣ܬܐ ܕܡܽܘܢܳܥ ܒܰܪܢܫܐ ܠܫܳܥ̈ܬܐ ܕܡܰܘܬܐ ܕܠܐ ܟܺܐܒܐ ܘܢܶܣܝܽܘܢܐ ܘܥܰܡܠܐ: ܒܪܰܡ ܝܘܚܰܢܢ ܒܓܶـܠܝܳܢܗ ܡܰܘܕܥ ܠܢ ܪܽܘܚܢܐܝ̣ܬ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܛܽܘܒܬܢܘ̣ܬܐ ܡܫܰܡܠܝܬܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܢܡܘ̣ܬ ܐܢܳܫ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ ܒܰܠܚܘܕ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܘܬܐ ܕܒܰܐܠܗܐ ܘܰܒܫܽܘܡܠܳܝ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܘܗܝ ܚܽܘܒܐܝ̣ܬ ܘܪܽܘܚܳܢܐܝ̣ܬ ܠܗ̇ܢܐ ܢܰܣܘܚ ܟܠܢ ܐܰܡܝܢܐܝ̣ܬ.

ܠܶܐܘܬܐ ܘܛܽܘܪ̈ܦܐ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ ܐܶܢܘܢ: ܒܳܬܪ ܡܰܘܬܐ: ܢܝܳܚܐ ܘܒܽܘܣܡܐ ܐܰܟܡܐ ܕܡܰܘܕܥ ܝܘܚܢܳܢ: ܐܝ̣ܢ ܐܳܡ̇ܪ ܪ̈ܽܘܚܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚܘܢ: ܡ̣ܢ ܥܰܡܠ̈ܝܗܘܢ ܘܰܥܒܳܕ̈ܝܗܘܢ ܢܳܩܦܺܝܢ ܠܗܘܢ ܐܰܘܟܝܬ ܢܳܩܦܺܝܢ ܘܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܰܠܟܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܪ̈ܺܝܫܢܘܗܝ: ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܬܚܙܐ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ ܫܪܳܪܗܘܢ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܬܗܘܢ: ܘܡܶܬܢܰܨܚܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܡܛܠ ܗܰܝܡܢܘܬܐ: ܡܶܛܠ ܕܥܰܒ̈ܕܐ ܝܳܗܒܝܢ ܐܰܓܪܐ ܘܰܡܢܰܨܚܺܝܢ ܠܗܘܢ: ܒܰܙܒܢ ܡܰܘܬܐ ܫܳܒܩܝܢ ܠܢ ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܪܳܚܩܝܢ ܡܶܢܢ ܚܰܒܝ̣̈ܒܐ: ܘܡܶܬܢܰܟܪܝܢ ܡܶܢܢ ܩܶܢܝ̈ܢܐ ܒܪܰܡ ܥܒܕ̈ܐ ܢܳܩܦܝܢ ܠܢ. ܡܰܘܬܐ ܡܥܰܪܛܶܠ ܠܢ ܡ̣ܢ ܗܽܘ̣̈ܠܐ ܕܥܳܠܡܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܥܒ̈ܳܕܐ: ܐܡ̣ܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܡܝܰܬܪ̈ܐ: ܕܥܽܘܬܪܐ ܘܒܽܘܣܡܐ ܘܐܺܝܩܪ̈ܐ ܗܳܠܝܢ ܕܡܶܛܠܬܗܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܚܳܛܝܢ ܘܡܰܣܟܠܝܢ ܒܰܙܒܢ ܡܰܘܬܐ ܫܳܒܩܝܢ ܠܟܠ: ܘܡܶܬܛܰܥܢܝܢ ܚܛܺܝܬܐ ܚܠܳܦܝܗܘܢ. ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܗܳܢܘܢ ܕܡܳܝܬܝܢ ܘܫܳܡܥܝܢ ܡ̣ܢ ܪܽܘܚܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚܘܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠ̈ܝܗܘܢ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܫܬܠܡܘܢ ܥܒܳܕ̈ܝܗܘܢ ܘܠܰܘ ܗܳܕܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܶܠܐ ܢܶܬܝܰܗܒܘܢ ܠܒܽܘܫ̈ܐ ܚܶܘܳܪ̈ܐ ܐܳܬܐ ܕܣܰܒܪܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܢܐ ܘܢܶܚܕܘܢ ܚܰܕܬܐܝ̣ܬ ܠܥܳܠܡ. ܗܳܢܐ ܛܽܘܒܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܠܥܰܢܝ̣̈ܕܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܡ̣ܢ ܐܰܚ̈ܝܢ ܢܰܩ̈ܕܐ ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܠܐ ܢܶܬܬܥܺܝܩ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܶܠܐ ܕܢܶܬܒܝܐܐ ܘܢܶܬܠܰܒܒ ܘܢܶܒܥܶܐ ܕܢܶܗܘܐ ܡܰܘܬܢ ܒܰܡܫܝܚܐ: ܘܕܢܶܗܘܐ ܫܰܘ̈ܬܳܦܐ ܥܰܡܗܘܢ ܒܒܽܘܣܡܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ ܘܰܒܛܽܘܒܬܳܢܘܬܐ ܕܰܠܥܳܠܡ ܐܰܡܝ̣ܢ.

ܬܪܥܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ

ܦܳܣܘܩܳܐ ܩܰܕܡܝܐ

ܡܛܠ ܒܘܝ̇ܐܐ ܪܽܘܚܳܢܝܐ

ܕܽܘܟܪܢ ܢܽܘܚܡܐ ܡܒܰܝܐܐ: ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܒܰܝܐܘ ܚܕ ܠܚܰܕ(ܬܣ̄….). ܒܰܙܒܢ ܡܰܘܬܐ ܕܪ̈ܰܚܡܐ: ܘܰܐܚ̈ܝܢ ܠܝܬ ܡܶܕܡ ܕܰܢܒܰܝܐܐ ܠܢ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܣܰܒܪܐ ܕܢܽܘܚܡܐ. ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܫܠܝ̣ܚܐ ܦܰܘܠܘܣ ܟܬܰܒ ܠܬܰܣܰܠܘ̣ܢ̈ܝܩܳܝܶܐ ܡܐ ܕܰܫܡܥ ܥܠ ܐܶܒܠܐ ܘܚܰܫܗ̈ܘܢ ܕܥܠ ܚܰܒܝ̣ܒ̈ܝܗܘܢ ܐ̱ܢܳܫܝ̈ܢ ܕܡܺܝܬܘ ܘܐܡ̣ܪ: ܨܳܒܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܕܥܘܢ ܐܰܚ̈ܝ܆ ܕܥܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܕܳܡܟܝܢ ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܟܳܪܝܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܐ ܕܣܰܒܪܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ: ܐܢ ܓܝܪ ܡܗܰܝܡܢܝ̣ܢܢ ܚܢܰܢ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ: ܗܳܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܠܰܐܝܠܝܢ ܕܰܕܡܶܟܘ ܒܝܶܫܘܥ ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܡܗ(ܬܣ̄….). ܗܳܟܢܐ ܒܽܘܝܳܐܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܒܰܬܠܬܐ ܦܽܘܩܕ̈ܢܐ: ܩܰܕܡܝܐ ܕܰܩܪܐ ܠܡܰܘܬܐ ܫܶܢܬܐ ܐܰܟܡܐ ܕܕܰܡܺܝܟܐ ܒܨܰܦܪܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܡ̣ܢ ܫܶܢܬܗ ܗܳܟܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܕܡܶܟܘ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ ܝܰܘܡܢܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܬܥܺܝܪܘܢ ܒܨܰܦܪܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ. ܕܰܬܪܝܢ: ܒܗ̇ܝ ܕܚܽܘܒ ܠܡܫܝ̣ܚܐ ܕܽܘܡܝܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܰܡܫܝܚܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܘܰܚܝܳܐ: ܗܳܟܢܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܕܡܶܟܘ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܝܗܘ̇ܢ. ܕܰܬܠܬܐ: ܡܐ ܕܪܳܥܶܡ ܩܰܪܢܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܝ̣̈ܕܐ: ܘܡܶܬܚܰܛܦܝ̣ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܒܰܥܢ̈ܳܢܐ ܠܐܘ̣ܪܥܶܗ ܕܡܳܪܢ ܒܐܳܐܰܪ: ܘܡܩܝܢ ܥܰܡܗ ܐܰܡܝܢܐܝ̣ܬ. ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܡܦܰܩܕ ܠܗܘܢ ܫܠܝ̣ܚܐ ܘܶܐܡ̣ܪ: ܒܝܰܐܘ ܚܰܕ ܠܚܕ: ܐܦ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܢܽܘܚܡܐ ܡܒܰܛܠ ܡܶܢܢ ܠܐܶܒܠܐ ܕܥܠ ܥܰܢ̈ܝܕܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܰܡܛܰܦܣܝ̣ܢܢ ܠܗ ܓܺܝܫܪܐ ܘܠܰܘ ܒܺܝܫܬܐ: ܘܡܰܘܒܠ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܠܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪܳܦܐ ܠܒܽܘܣܳܡܐ ܡܩܰܘܝܳܢܐ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ̣ ܡܰܘܬܐ ܕܰܡܠܶܟ ܥܠ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܟܝ̈ܬܐ ܒܣܽܘܓܦܳܢܐ ܡܶܕܡ. ܐܝ̣ܢ ܕܰܟܒܪ ܗܳܪܟܐ ܡܣܰܚܶܦ ܘܗܳܓܡ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܙܰܒܢܳܝܐ ܠܡܶܬܚܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐ: ܒܪܰܡ ܒܳܬܪܟܢ ܬܘ̣ܒ ܦܰܓܪܐ ܡܶܬܚܰܝܰܕ ܠܪܽܘܚܐ ܠܥܳܠܡ ܥܳܠܡܝܢ. ܘܡܶܬܢܚܡ ܐܰܟܡܐ ܕܐܶܬܢܰܚܡ ܡܫܺܝ̣ܚܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ: ܘܰܐܟܡܐ ܕܠܐ ܡܨܶܝ̣ܢ ܕܢܶܡܛܐ ܠܕܽܘܟܬܐ ܕܒܳܥܝܢܢ ܐܶܠܐ ܐܢ ܢܶܪܕܐ ܘܰܢܗܰܠܟ: ܗܳܟܢܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܺܐܚܐ ܚܰܝ̈ܐ ܡܬܽܘܡ̈ܝܐ. ܕܐܢ ܠܐ ܢܡܽܘܬ ܩܰܕܡܳܝܰܬ܆ ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܡܙܰܗܪ ܠܢ ܦܰܘܠܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ ܕܠܐ ܢܶܬܐܰܒܰܠ ܥܠ ܗܳܢܘܢ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܣܰܒܪܐ܆ ܘܢܽܘܚܡܐ ܕܝܢ ܡܫܰܪܪܝܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ ܟܕ ܕܰܘܝ̣ܕ ܢܒܺܝܐ ܐܶܡ̣ܪ: ܕܗܳܐ ܡܺܝ̣̈ܬܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܘܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܢܩܽܘܡܘܢ ܢܰܘܕܘܢ ܠܳܟ: ܘܢܰܘܕܥܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܐ ܛܰܝܒܘܬܟ(ܡܙ̄ܡ….). ܘܕܢܳܝܐܝܠ ܐܶܡ̣ܪ: ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܗܳܢܘܢ ܕܪܒܺܝܚܺܝܢ ܥܠ ܥܰܦܪܐ ܢܩܽܘܡܘܢ ܡܶܢܗܘܢ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠܡ. ܡܶܢܗܘܢ ܠܒܶܙܚܳܐ ܘܰܠܫܽܘܢܳܩܐ ܕܰܠܥܳܠܡ  ܘܗܳܟܢܐ ܫܰܪܰܪ ܐܶܘܢܓـܠܝܘܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܐܳܬܝܳܐ ܫܳܥܬܐ ܕܒܗ̇ ܢܶܫܡܥܘܢ ܟܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܐ ܠܩܳܠܗ ܘܢܶܦܩܘܢ ܠܐܽܘܪܥܗ ܗܳܢܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܛܳܒ̈ܬܐ ܠܰܩܝܳܡܬܐ ܕܚ̈ܰܝܐ: ܘܗܳܢܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܠܰܩܝܳܡܬܐ ܕܕܺܝܢܐ(ܝܘ̇ܚܢܢ….). ܗܳܠܝܢ ܡ̈ܶܠܐ ܡܒܰܝ̈ܬܐ ܡܪ̈ܰܚܩܺܝܢ ܡ̣ܢ ܠܶܒܘ̈ܬܐ ܕܰܡܗܝܡ̈ܢܐ ܠܐܶܒܠܐ ܘܰܠܟܰܪܝܘ̣ܬܐ ܘܡܳܠܝܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܘܢ ܒܽܘܝܳܐܐ ܘܠܽܘܒܳܒܐ. ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܢܰܡܠܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܬܐ ܕܟܠ ܒܒܽܘܝܳܐܐ: ܘܢܶܗܘܘܢ ܦܨܺܝ̣ܚ̈ܐ: ܘܒܰܣܒܪܐ ܕܢܽܘܚܡܐ: ܘܢܰܫܘܐ ܠܟܠܗ ܠܚܰܪܬܐ ܛܳܒܬܐ ܘܠܰܚܙܳܬܐ ܕܚܰܒܝ̈ܒܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܗ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܝܬܐ ܘܢܶܚܕܐ ܘܰܢܕܽܘܨܘ: ܘܢܰܦܨܚ ܠܢ ܒܚܰܕ̈ܘܬܗ ܠܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܐܰܡܝ̣ܢ.

ܦܳܣܘ̣ܩܐ ܬܪܝܢܐ

ܥܠ ܚܰܬܺܝܬܽܘ̣ܬ ܢܽܘܚܳܡܐ ܘܒܽܘܝܳܐܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ.

ܡܢ ܟܠ ܦܪܽܘܣ ܗܳܢܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠ ܠܳܒܶܫ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܬܐ: ܘܗܳܢܐ ܕܡܳܐܶܬ ܠܳܒܶܫ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܐ(ܩܘܪ…).

ܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܨܶܐ̣ ܕܢܰܘܕܰܥ ܘܰܢܩܰܠܶܣ ܥܠ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬ ܦܰܓܪ̈ܐ ܕܩܳܝܡܝܢ ܒܳܬܪ ܩܝܳܡܬܐ. ܡܶܛܠ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܕܡ ܗܰܘ ܕܛܰܝܒ ܐܠܗܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܗ ܘܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܗܰܘܢܐ ܕܰܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܩܰܠܶܣ ܫܠܝ̣ܚܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܗ̇ܘ ܡܶܕܡ ܕܥܰܝܢܐ ܠܐ ܚܙܳܬ ܘܐܶܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ: ܘܥܠ ܠܶܒܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ: ܡܶܕܡ ܐܠܗܐ ܛܰܝܒ ܠܪ̈ܳܚܡܘܗܝ(ܩܘ̄ܪ….). ܡܶܕܡ ܕܗܳܫܐ ܡܰܝܬܺܝܢܢ܆ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢܒܺܝ̈ܘܗܝ ܘܠܰܫܠ̈ܝ̣ܚܘܗܝ ܩܰܕܝ̣ܫ̈ܐ. ܡܰܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܐ ܠܰܝܬܰܘ ܐܰܒܕܳܢܐ ܡܶܬܠܰܝܬܳܢܐ ܐܰܝܟ ܕܣܰܒܰܪܘ ܙܰܕܽܘܩ̈ܝܐ ܩܰܕܡ̈ܝܐ ܘܐܦ ܚ̈ܰܕܬܐ: ܐܶܠܐ ܫܽܘܢܳܝܐ ܡ̣ܢ ܙܢܳܐ ܠܰܙܢܳܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܡܰܫܰܪ ܥܠ ܙܰܪ̈ܥܐ ܕܡܶܙܕܰܪ̈ܥܺܝܢ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̇ܟܢ ܡܰܫܪ ܥܠ ܦܰܓܪ̈ܐ ܕܰܫܟܺܝܒܝ̣ܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܐ. ܘܰܐܟܡܐ ܕܙܰܪܥܐ ܡܳܐܬ ܒܠܶܒܐ ܕܐܰܪܥܐ ܘܬܘ̣ܒ ܩܳܐܡ ܝܰܪܩܐ ܚܰܕܬܐ ܘܦܳܪܥ ܘܗܳܘܐ ܠܗ ܚܰܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܥܡ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܗܺܝܟܰܕܗܺܝܽܘܬܐ. ܗܳܟܢܐ ܦܰܓܪܐ ܡܶܬܚܰܒܠ ܒܩܰܒܪܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܩܳܐܡ ܒܫܽܘܒܚܐ ܗܰܘ ܦܰܓܪܐ ܕܰܩܒܺܝܪ. ܒܪܰܡ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܗܝܘܬܐ ܘܒܰܙܢܳܐ: ܘܐܢ ܟܝܳܢܐ ܕܰܒܪܝܬܐ ܐܰܟܡܐ ܕܬܰܚܡ ܘܣܳܡ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܰܠܗܐ ܠܙܰܪ̈ܥܐ ܘܝܰܪ̈ܩܐ ܡܝܬܐ ܐܶܠܦܐܝ̣ܬ ܟܡܳܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܘܡܳܪܐ ܒܪܺܝܬܐ ܡܗܰܦܶܟ ܠܦܰܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܦܪܶܫ ܡܶܢܗ ܘܝܳܗܒ ܠܗ ܫܽܘܒܚܐ ܘܫܽܘܦܪܐ ܕܪܰܒ ܡ̣ܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܬܗ. ܘܐܰܘܕܥ ܠܗܳܕܐ ܫܠܝ̣ܚܐ ܦܰܘܠܘܣ ܒܡܶܠܬܗ ܕܠܘܳܬ ܐܪ̈ܐܣܝ̣ܣ ܟܳܦܪ̈ܝ ܩܝܳܡܬܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܣܰܟܠܐ܆ ܙܰܪܥܐ ܕܙܳܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܦܰܓܪܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܡܶܗܘܐ ܙܳܪܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܶܠܐ ܦܪܶܕܬܳܐ ܥܰܪܛܶܠܝܬܐ ܕܚܶܛ̈ܐ ܐܘ̇ ܕܰܣܥܳܪ̈ܐ: ܐܰܘ̇ ܕܫܰܪܟܐ ܕܙܰܪ̈ܥܘ̣ܢܶܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܝܳܗܒ ܠܗ ܦܰܓܪܐ ܕܰܟܝܳܢܗ ܘܳܐܡ̇ܪ ܬܘ̣ܒ: ܕܟܰܘܟܒܐ ܡ̣ܢ ܟܰܘܟܒܐ ܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ ܒܫܘ̣ܒܚܳܐ: ܗܳܟܢܐ ܐܦ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̣̈ܬܐ. ܡܶܙܕܰܪ̈ܥܝܢ  ܒܰܚܒܳܠܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܒܫܘ̣ܒܚܐ: ܡܶܙܕܰܪ̈ܥܝܢ ܒܨܰܥܪܐ ܘܩܳܝܡܝ̣ܢ ܒܫܘ̣ܒܚܐ: ܡܶܙܕܰܪܥܝ̣ܢ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܐ ܩܳܝܡܝܢ ܒܚܰܝܠܐ: ܡܶܙܕܪܰܥ ܦܰܓܪܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ ܩܳܐܶܡ ܦܰܓܪܐ ܪܽܘܚܳܢܝܐ. ܥܬܺܝܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܗ̇ܢܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠ ܕܢܶܠܒܫ ܠܐ  ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘ̣ܬܐ܆ ܘܗ̇ܢܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠ ܕܢܶܠܒܫ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܐ(ܩܘ̄ܪ….). ܚܽܘܬܳܡܐ ܡܶܕܡ ܕܰܡܫܰܪܐ ܢܒܺܝܘܬܐ ܐܝܟ ܡܰܬܠܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܕܦܰܓܪ̈ܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܝ̣ܢ ܫܘ̣ܚܠܳܦܐ ܪܰܒܐ ܘܡܶܫܬܰܓܢܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܗܽܘܠܳܢܳܝܘ̣ܬܐ ܠܪܽܘܚܳܢܘܬܐ ܘܡܶܬܕ̈ܟܝܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܝܬܐ ܘܡܶܬܚܰܪܪܝܢ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܢܩܝ̣ܢ ܠܡܶܐܟܠܐ ܘܡܶܫܬܝܐ ܐܝܟ ܚܰܝܘ̈ܳܬܐ: ܘܠܳܐ ܟܳܦܢܝܢ ܘܳܐܦܠܐ ܨܳܗܶܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܫܒܺܝܚ̈ܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܠܝ ܒܟܠܕܶܡ. ܡܛܠ ܕܠܳܐ ܦܳܐܶܫ ܒܗܽܘܢ ܪܺܝܚ ܚܛܺܝ̣ܬܐ ܘܡܶܬܢܰܗܪܝܢ ܒܢܘ̣ܗܪܳܐ ܕܠܐ ܚܳܫܟ ܐܝܟ ܕܐܶܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܢܶܢܗܪܘܢ ܙܰܕܝܩ̈ܐ ܐܝܟ ܫܶܡܫܐ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܐܰܒܘܗܘܢ(ܡܬܝ……). ܐܶܠܐ ܚܳܐܶܝܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠܡ: ܘܢܶܗܘܘܢ ܐܝܟ ܦܰܓܪܗ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܐܝܟ ܕܐܰܘܕܥ ܫܠܝ̣ܚܐ ܦܘܠܘܣ: ܕܗ̣ܘ ܢܚܰܠܦ ܦܰܓܪܐ ܕܡܽܘܟܳܟܢ ܕܢܶܗܘܐ ܒܰܕܡܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܫܘܗ؟(ܦܝ̄…..). ܗܳܝܕܝܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܘܐ ܒܗ ܡܽܘ̣̈ܡܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܐ ܘܩܶܡܛ̈ܐ ܕܠܰܝܬܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܗܰܘ ܨܳܒܐ ܒܦܰܓܪ̈ܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܶܬܓـܠܝ̣ܘ ܥܠ ܛܽܘܪܐ ܕܬܳܒܘܪ ܘܐܶܫܬܰܚܠܦ ܠܥܺܝܢ̈ܝܗܘܢ. ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܫܶܡܫܐ ܘܢܰܚ̈ܬܘܗܝ ܐܝܟ ܬܰܠܓܐ(ܡܬܝ……). ܘܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܗܳܠܝܢ ܡܩܰܕܝܢ ܚܰܝܠܐ ܚܰܕܬܐ ܘܡܰܘܗܒ̈ܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ: ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܕܐܶܬܳܬ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܡܶܬܒܛܶܠ ܟܠܡܕܡ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܓܡܺܝܪܐ ܒܚܰܝܠܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܫܢܺܝܓܐ ܒܚܽܘܒܐ ܐܰܟܡܐ ܕܘܳܠܶܐ. ܘܠܗܳܕܐ ܪܡܰܙ ܫܠܝ̣ܚܐ ܘܡܰܠܦ ܒܟܠ ܚܶܟܡܬܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܬܓܡܰܪ ܟܠܢܳܫ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ(ܩܘ̄ܪ……). ܘܰܒܗܳܕܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܐ ܝܳܕܥܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܐܰܟܡ̣ܐ ܕܺܝܕܥ ܫܶܡܥܘܢ ܘܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܠܡܽܘܫܐ ܘܠܐܶܠܻܝܳܐ ܘܠܰܢܒ̈ܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ. ܐܶܬܕܟܪ ܗܳܠܝܢ ܐܘ̇ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܘܶܐܬܒܰܝܰܐܘ ܥܠ ܥܽܘܢܕܳܢܐ ܕܚܰܒܝܒ̈ܝܟܘܢ ܡܶܛܠ ܕܗܰܘ ܡܐ ܕܰܙܪܰܥܬܘܢ ܒܠܶܒܐ ܕܐܰܪܥܐ ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܩܽܘܡܘܢ ܐܝܟ ܙܰܪ̈ܥܐ ܒܰܪܒܺܝܥܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܒܫܘ̣ܒܚܐ ܘܩܽܘܠܳܣܐ. ܬܶܬܟܰܢܫܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܬܶܕܥܘܢ ܘܬܶܚܙܘܢ ܐܶܢܘܢ܆ ܘܗܶܢܘܢ ܕܐܶܢ ܟܳܗ̈ܢܝܢ. ܢܰܫܘܝܢ ܡܪܝܐ ܚܢܰܢ ܘܐܰܢ̱ܬܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܐ ܠܚܰܪܬܐ ܛܳܒܬܐ ܘܰܫܒܝ̣ܚܬܳܐ: ܘܢܶܗܘܐ ܠܢ ܘܰܠܟܘܢ ܘܰܠܗܘܢ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܘܡܰܘܬܪܳܢܐ ܠܚܰܪܬܐ ܛܳܒܬܐ ܕܰܡܠܺܝܟܐ ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܕܰܫܠܡܐ. ܢܶܬܠ ܠܢ ܓـܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܐ ܘܝܳܪܬܘ̣ܬܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܐ ܕܒܽܘܣ̈ܡܐ ܒܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܘܰܒܛܰܝܒܘ̣ܬܗ ܕܡܳܪܢ ܝܶܫܘ̇ܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܳܣܘ̣ܩܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ

ܡ̣ܢ ܣܰܒܪܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܠܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܡ̣ܢ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘ̇ܒ ܕܰܣܪܘܓ

ܒܨܰܦܪܐ ܙܪܽܘܥ ܙܰܪܥܳܟ ܘܰܒܪܰܡܫܐ ܠܐ ܬܰܪܦܐ ܐܝܟ…؟(ܩܘ̣ܗܠ̣ܬ……)

ܐܰܟܡܐ ܕܚܶܫܘ̣ܟܐ ܠܐ ܥܳܐܠ ܠܕܽܘܟܰܬ ܢܽܘܗܪܐ܆ ܗܳܟܢܐ ܐܶܒܠܐ ܠܐ ܥܳܐܠ ܠـܠܶܒܳܐ ܕܫܳܪܐ ܒܗ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܚܰܫܐ ܕܡܰܘܬܐ ܠܝܬ ܒܢܘ̣ܚܳܡܐ: ܐܳܦܠܐ ܬܶܢܰܚܬܐ ܕܐܶܒܠܐ ܨܶܝܕ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܐ ܐܶܡܬܝ ܕܬܰܪܚܩܝ ܢܰܦܫܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܳܝܕܝܢ ܬܡܽܘܬܝ ܚܰܫܝ̣ܫܳܐܝ̣ܬ. ܘܬܪܘܐ ܒܟܰܪܝܘܬܐ ܘܚܰܫܐ ܐܝܟ ܪܘܳܝ ܚܰܡܪܐ ܘܬܶܛܥܐ ܝܳܬܗ̇ ܘܬܶܨܛܠܐ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪܚܐ ܘܡܶܫܬܰܒܝܐ ܒܡܰܪ̈ܢܝܳܬܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ ܕܠܐ ܦܳܐܶܝ̈ܢ. ܘܬܶܫܡܰܥܝ ܠܩܳܠ̈ܝ ܫܶܥܝܐ ܘܬܒܰܣܡܝ ܒܥܒܘ̣ܪ̈ܝܬܐ: ܘܳܐܦܠܐ ܡܩܰܪܒܐ ܠܫܶܡܥܐ ܕܝܘ̣ܠ̈ܦܳܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܬܶܒܟܐ ܥܠ ܥܰܢܝ̈ܕܝܗ̇ ܡܰܪܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܣܰܒܪܐ ܒܢܘ̣ܚܳܡܐ. ܒܪܰܡ ܗ̇ܘ ܕܫܳܡܥ ܠܰܟܬ̈ܒܐ ܡܰܚܝ̈ܳܢܐ: ܘܠܝܽܘܠ̈ܦܳܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ: ܗ̇ܢܐ ܡܶܬܒܰܝܐܐ ܒܢܘ̣ܚܳܡܐ ܘܥܳܒܪ ܚܰܫܗ ܘܒܳܛܠ ܕܽܘܘܳܕܗ ܘܡܶܬܠܰܝܬܐ ܡ̣ܢ ܠܶܒܗ ܟܠ ܥܰܝܡܐ ܕܰܟܡܺܝܪܘ̣ܬܐ ܘܕܐܰܒܺܝܠܘ̣ܬܐ. ܐܰܝܢܐ ܐܰܟܳܪܐ ܒܳܟܐ ܐܶܡܬܝ ܕܙܳܪܰܥ ܙܰܪܥܗ ܒܰܐܪܥܐ ܐܶܠܐ ܒܥܰܡܠܐ ܘܛܽܘܪܦܐ ܩܳܒܪ ܠܗ ܒܰܐܪܥܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܡܶܬܩܰܒܪܝܢ ܡܺܝ̣̈ܬܐ ܒܩܰܒܪ̈ܐ: ܘܰܬܟܺܝܠ ܚܳܕܝܐܝ̣ܬ ܘܰܡܣܰܒܪ ܦܨܺܝ̣ܚܳܐܝ̣ܬ ܒܰܩܝܳܡܬܐ ܕܙܰܪ̈ܥܐ ܗܳܠܝܢ ܘܰܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܢܳܛܪ ܠܙܰܒܢܐ ܕܰܚܨܳܕܐ ܘܰܡܣܰܟܐ ܠܦܺܐܪ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܡܰܝܬܝܐ ܐܰܪܥܗ. ܩܰܕܡܝܬ݀ ܡܳܐܬ ܙܰܪܥܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠ ܒܰܐܪܥܐ ܒܶܝܬ ܥܰܦܪܐ: ܘܰܐܟܳܪܗ ܠܐ ܚܳܐܶܫ ܒܗܳܕܐ ܐܶܠܐ ܠܗܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܢܳܛܪ ܠܝܰܪܚܳܐ ܕܢܺܝܣܢ ܕܒܗ ܡܶܬܬܥܺܝܪܝܢ ܙܰܪ̈ܥܐ ܡ̣ܢ ܕܰܡܟܽܘܬܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܛܪ̈ܐ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܘܬܰܠܺܝܠܘܬܐ܆ ܣܳܠܩܝ̣ܢ ܘܡܰܝܬܝܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܗܳܟܢ ܐܰܢ̱ܬܘ̇ܢ ܕܰܩܒܰܪܬܘ̇ܢ ܥܰܢܝ̣̈ܕܐ ܒܠܶܒܐ ܕܐܰܪܥܐ܆ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܣܰܒܪܘ ܐܝܟ ܐܰܟܪܐ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܫܰܪܝܪܬܳܐ܆ ܗܳܝܕܝܢ ܡ̣ܢ ܫܶܝܠܝ ܢܶܥܒܪ ܐܶܒܠܐ ܘܚܰܫܐ ܕܠܶܒܘ̈ܬܟܘܢ: ܠܐ ܬܶܐܬܰܒܠܘܢ ܥܠ ܥܰܢܝ̈ܕܐ ܒܰܙܒܢ ܩܒܽܘܪܬܗܘܢ: ܐܝܟ ܐܰܟܪܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܫ ܒܰܛܡܽܘܪܝܳܐ ܕܙܰܪܥܗ. ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܢܺܝܣܢ ܕܥܳܠܡܐ ܚܰܕܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܓܘ ܐܰܪܥܐ ܒܢ̈ܝ ܐܳܕܡ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܐ ܐܝܟ ܙܰܪ̈ܥܐ ܕܰܒܐܰܪ̈ܥܳܬܐ ܪܰܥܡܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܡܙܺܝ̣ܥ ܠܗܘܢ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܡܐ. ܡܐ ܕܦܳܐܰܚ ܪܘ̣ܚܐ ܕܢܽܘܚܡܐ ܓܳܠܐ ܠܟܠ ܟܽܘܬܡܐ: ܘܟܠ ܚܒܳܠܐ: ܘܟܠ ܚܰܫܐ ܡ̣ܢ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ. ܪܳܥܡ ܫܺܝܦܘܪܐ ܘܰܡܢܰܦܨ ܠܚܳܠܳܐ ܘܕܰܚܺܝܚܳܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܐܳܕܡ. ܘܫܳܒܩܝ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܘܡܰܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܣܪ̈ܺܝ̣ܩܬܐ. ܘܟܠ ܚܒܳܠܐ ܕܩܰܒܪ̈ܐ܆ ܘܢܳܫܒܝܢ ܪܽܘܚ ܚܰܕܘܬܐ ܘܛܳܝܣܝܢ ܠܰܫܡܝܐ ܓܽܘ̈ܕܝܢ ܓܽܘ̈ܕܝܢ: ܘܣܶܕܪ̈ܝܢ ܣܶܕܪ̈ܝܢ. ܟܠ ܬܶܓܡܐ ܥܡ ܛܶܟܣܗ. ܡܶܢܗܘܢ ܒܰܠܒܘ̣ܫ̈ܐ ܐܝܟ ܘܰܐܪ̈ܕܐ ܘܫܽܘܫ̈ܢܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܒܠܰܡܦܻ̈ܐܕܐ ܢܰܗܝ̣ܪ̈ܐ: ܘܡܶܢܗܘܢ ܒܰܥܢ̈ܢܐ ܢܰܗܝ̣ܪ̈ܬܐ ܦܳܪܚܝ̣ܢ: ܘܓܰܒܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܒܰܠܒܘ̣ܫ̈ܐ ܐܽܘܟܡ̈ܐ ܐܝܟ ܚܶܫܘܟܐ ܠܶܠܝܳܝܳܐ ܐܳܙܠ̱ܝܢ. ܒܢ̈ܝ ܝܰܡܝܢܐ ܡܰܢܗܪܝܢ ܐܝܟ ܢܘ̣ܗܪܳܐ ܒܺܐܝ̣ܡܳܡܐ: ܘܰܒܢ̈ܝ ܣܶܡܠܐ ܛܒܺܝ̣ܥܝܢ ܒܚܶܫܘ̣ܟܐ ܒܰܪܳܝܐ ܘܰܚܢܝ̣ܩܺܝܢ ܘܡܢܰܘܠܶܝܢ ܒܶܝܬ ܓ̈ܰܠܐ ܕܬܶܢܚ̈ܳܬܐ ܘܰܕܝܰܩܕܳܢܐ. ܬܰܡܢ ܐܝܟ ܟܰܘܟ̈ܒܐ ܕܨܳܡܚܺܝܢ ܥܳܒܕ̈ܝ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܘܛܳܒ̈ܬܐ: ܘܒܳܟܝܢ ܘܡܰܝܠـܠܝ̣ܢ ܥܳܒܕ̈ܝ ܥܰܘܠܐ ܘܣܰܢܝ̈ܬܐ. ܗܳܝܕܝܢ ܙܰܕܝ̣̈ܩܐ ܐܝܟ ܕܰܗܒܐ ܡܰܢܗܪܝܢ: ܘܡܰܪ̈ܚܡܢܐ ܒܰܠܒܘ̣̈ܫܰܝ ܕܰܗܒܐ ܘܟܻ̈ܐܦܶܐ ܝܰܩܝ̣ܪ̈ܬܐ ܘܨܳܛܒܬܝ̣ܢ ܘܰܟܠ̈ܝ̣ܠܰܝ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܳܒܫܝ̣ܢ: ܘܥܡ ܚܰܬܢܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܐ ܥܳܐܠܝ̣ܢ. ܘܚܰܛ̈ܝܐ ܘܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ ܕܝܢ ܒܐܰܬܘ̣ܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܬܰܪܡܝܢ: ܘܥܡ ܣܳܛܢܐ ܐܰܒܘܗܘܢ ܡܶܫܬܰܢܩܝ̣ܢ܆ ܘܘܳܝܳܐ ܘܒܶܟܝܐ ܠܥܳܠܡ ܝܳܪܬܝܢ ܘܰܠܥܠܡ ܒܓܺܗܢܐ ܦܳܝܫܝ̣ܢ. ܐܘ̇ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܐ ܗ̇ܘ ܕܝܰܗܒ ܠܢ ܦܰܓܪܗ ܘܰܕܡܗ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܡܰܐܚܝ̈ܳܢܐ ܪܰܚܡ ܥܠܝܢ ܘܗܰܒܠܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܠܐ ܣܳܒܝܢ ܒܥܳܠܡܐ ܚܰܕܬܐ ܐܰܡܝ̣ܢ.

ܦܣܘܩܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܡܘܬܐ ܡܒܰܝܳܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܝ̣ ܡܛܠ ܕܛܳܒܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ(ܡܙܡ…..)

ܟܕ ܚܰܝܝ̈ܗܘܢ ܕܰܒܢܝܢ̈ܫܐ ܒܰܣܺܝܡܝ̣ܢ ܘܛܳܒܺܝܢ ܕܐܶܢ ܪܕܰܘ ܒܛܳܒ̈ܬܐ ܘܰܒܚܘ̣ܠ̈ܡܳܢܶܐ: ܘܰܒܒܘ̣ܣ̈ܳܡܐ: ܐܶܠܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܥܪܨ ܥܠܰܝܗܘܢ ܩܰܫܝܘ̣ܬܐ ܘܟܺܐܒ̈ܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܐ ܘܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ: ܘܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܶܫܬܰܚܠܦܝܢ ܠܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܗܳܘܝܢ ܚܒܘ̣ܫܝܳܐ ܕܕܽܘܘ̈ܳܢܐ ܘܠܺܝܓܳܐܝ̣ܬ ܒܰܪܢܫܐ ܒܳܥܐ ܦܽܘܨܳܝܐ ܕܡܶܢܗܘܢ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܦܰܚܐ ܢܦܰܠ ܕܰܘܝܕ ܢܒܺܝܐ ܘܨܰܠܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܰܦܶܩ ܢܰܦܫܝ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܐܰܘܕܐ ܠܰܫܡܳܟ(ܡܙܡ̄….). ܘܬܘ̣ܒ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܕܛܳܒܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ: ܒܰܙܒܢ ܐܶܡܪܶܬ ܠܓܰܒܪܐ ܚܕ ܥܠ ܡܰܘܬܐ ܕܐܰܢ̱ܬܬܐ ܡ̣ܢ ܩܰܪ̈ܝ̣ܒܘܗܝ ܦܰܢܝ: ܡܪܝܐ ܡܚܰܣܐ ܠܗ̇ ܗ̇ܐ ܐܶܬܦܰܨܝܰܬ݀. ܘܫܰܐܠܬܗ ܥܠ ܟܺܐܒܗ̇ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܶܬܢܰܘܠܬ ܒܟܺܐܒܐ ܕܦܶܠܓܐ ܩܕܳܡ ܫܒܰܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܘܪܰܡܝܐ ܗܘܳܬ ܒܥܰܪܣܐ ܡܰܐܚܫܢܳܐ ܘܐܢܳܫ̈ܝܗ ܡܫܰܡܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ̇ ܐܰܫܪܬ ܠܡܶܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܪܒܗ̇ ܘܪܰܚܡ ܥܠܝܗ̇ ܘܐܰܢܺܝܚܗ̇ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠܐ ܘܛܽܘܪܳܦܐ ܕܟܺܐܒܗ̇. ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܝܢ ܣܶܥܪܬ ܠܚܰܕܐ ܐܰܪܡܠܬܐ ܟܪܺܝܗܬܐ ܘܰܡܚܺܝܠܬܐ: ܕܪܦ ܒܶܣܪܗ̇ ܘܟܰܡ ܓܶـܠܕܗ̇ ܥܠ ܓܰܪ̈ܡܝܗ̇ ܘܠܳܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܬܺܩܘ̣ܡ ܘܳܐܦܠܐ ܬܡܰܠـܠܝ ܡ̣ܢ ܡܚܝ̣ܠܘ̣ܬܗ̇: ܘܐܝ̣ܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܐܒܐ ܕܰܛܠ̈ܝܐ ܙܥܘ̣ܪ̈ܐ: ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܕܐܢ ܠܡܶܚܣܢ ܬܶܕܰܒܪܝ ܘܰܬܪ̈ܰܒܝܗ̇ ܠܝ̈ܳܠܘ̣ܕܝܗ̇. ܡܐ ܕܰܚܙܺܝܬ ܐܰܘܕܺܝܬ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܕܺܝܢ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܢܐ ܘܰܒܥܺܝܬ ܡܢܗ̇ ܕܣܰܥܪܝܗ̇ ܒܪ̈ܰܚܡܐ ܘܐܝ̣ܬ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܰܠܗܳܠܝܢ ܕܳܡܝܢ: ܡܳܕܝܢ ܡܰܘܬܐ ܕܕܐܰܝܟ ܗܳܠܝܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܰܚܢܳܢܐ. ܩܰܕܡܝܬ ܠܥܰܢܝܕܐ ܕܡܶܬܦܰܨܐ ܡ̣ܢ ܬܰܫܢܺܝܩܐ ܕܟܺܐܒ̈ܐ: ܘܕܬܰܪ̈ܬܝܢ ܠܚܰܝ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܝܢ ܠܗ̇ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚܘܢ ܡ̣ܢ ܬܶܫܡܫܬܐ ܕܝܠܗ̇. ܒܗ̇ܝ ܕܝܳܗܽܘܒܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܰܡܡܺܝܬܢܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܰܠܗܝ ܘܰܕܠܐ ܦܽܘܩܕܢܗ ܠܐ ܬܶܦܘܩܝ ܪܘ̣ܚܐ ܡ̣ܢ ܒܰܪܢܫܐ: ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܶܡ̣ܪ: ܪ̈ܰܚܡܝܟ ܐܰܘܟܝܬ ܦܘ̣ܩܕܳܢܟ ܒܡܰܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܛܰܪܦܬܐ ܕܟܘ̣ܪ̈ܗܳܢܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܛܳܒ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܝ ܒܚܰܫܐ ܘܟܘ̣ܪ̈ܗܳܢܐ. ܘܒܰܫܪܪܐ ܢܰܦܫܐ ܟܪܺܝܗܬܐ ܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܘܡܰܘܕܝܐ ܘܒܳܥܝܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܬܶܬܢܺܝܚ ܡ̣ܢ ܐܰܠܺܝܨܘ̣ܬܐ ܘܬܰܫܢܝ̣ܩܐ ܕܟܻ̈ܐܒܐ: ܗܳܝܕܝܢ ܡܪܰܚܡ ܐܰܠܗܐ ܘܡܰܘܒܠ ܠܗ̇ ܠܰܢܝܳܚܐ ܒܗ̇ܝ ܕܒܳܥܐ ܒܦܘ̣ܪܩܳܢܐ ܕܟܠ ܒܰܪܢܫܐ. ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܕܝ̣̈ܢܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܕܪ̈ܟܳܢܐ ܗ̇ܘ ܕܕܠܺܝܠ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܠܥܳܠܡ ܥܳܠܡܝܢ ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܳܣܘܩܐ ܚܡܝܫܝܐ

ܣܽܘܟܳܝ ܫܳܥܬܐ ܡܒܝܐܢܐ

ܡܛܠ ܕܰܒܫܳܥܬܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܳܬܶܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ(ܡܬܝ…..).

ܐܘ̇ ܠܪܰܒܘ̣ܬ ܒܽܘܝܳܐܐ ܕܰܡܗܝܡ̈ܢܐ: ܘܰܠܣܘ̣ܟܳܝܐ ܫܒܝ̣ܚܐ ܕܙܰܕܝ̣̈ܩܐ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܪܝܐ ܬܟܺܝܠܝ̣ܢ ܘܒܰܡܪܰܝܡܐ ܡܣܰܒܪܝܢ: ܘܠܳܐ ܡܰܪܓܫܝ̣ܢ ܒܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܘܓܶܕܫ̈ܐ ܘܙܰܘܥ̈ܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܡܝܢܐܝ̣ܬ ܥܡ ܡܙܰܡܪܢܐ ܪܽܘܚܢܝܐ ܐܳܡܪܝܢ: ܡܳܪܝܐ ܢܽܘܗܪܝ ܘܦܽܘܪܩܳܢܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܶܕܚܠ: ܘܡܪܝܐ ܥܘ̣ܫܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ ܠܐ ܐܶܙܘܥ(ܡܙܡ̄…..). ܘܠܳܐ ܕܳܚܠܝܢ ܐܶܡܬܝ ܕܥܳܐܠܝܢ ܠܢܰܚ̈ܠܐ ܕܚܺܝ̣̈ܠܐ ܐܶܠܐ ܟܠ ܚܕ ܡܰܙܥܩ ܓܰـܠܝܳܐܝ̣ܬ ܕܐܳܦܢ ܐܶܗܰܠܟ ܒܛܶܠܳܠ̈ܝ ܡܰܘܬܐ ܠܐ ܐܶܕܚܰܠ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܥܰܡܝ(ܡܙܡ̄…..). ܠܐ ܙܳܝܥܝܢ ܐܶܡܬܝ ܕܐܳܬܐ ܡܰܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܗܝܡܢܝ̣ܢ ܕܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ ܠܚ̈ܝܐ ܡܫܰܢܝܢ ܘܐܢ ܥܗܕܘ ܠܫܘ̣ܪ̈ܥܳܬܐ ܕܰܗܘ̈ܝ ܡܢܗܘܢ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚܝ̣ܢ ܘܡܶܬܬܦܪܝܢ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܪܳܗܛܝܢ ܠܘܳܬ ܝܫܘܥ ܡܳܪܐ ܕܬܶܫܒܘ̇ܚܬܐ ܘܥܡ ܓܰܝܳܣܐ ܝܰܡܝܢܳܝܐ ܬܳܢܝܢ ܠܡܶܠܬܐ: ܐܶܬܕܰܟܪܝܢܝ ܡܪܝ ܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܘ̣ܒܚܐ ܒܡܰܠܟܘ̣ܬܟ. ܘܐܦܶܢ ܐܶܬܩܒܪܘ ܦܰܓܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܬܕܚܝܘ ܒܰܫܝܘܠ ܘܶܐܬܚܒܠܘ܆ ܐܶܠܐ ܡܗܰܝܡܢܝ̣ܢ ܘܰܡܣܰܒܪܝܢ ܕܐܝܟ ܕܰܡܟ̈ܐ ܐܶܢܘܢ ܘܰܡܣܰܟܝܢ ܠܡ̇ܢ ܕܢܶܩܪܐ ܘܰܢܩܝܡ ܐܶܢܘܢ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܽܘܣ ܐܳܬܝܐ ܫܳܥܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܒܩܒܪ̈ܐ ܐܶܢܘܢ ܢܶܫܡܥܘܢ ܩܳܠܗ ܘܢܳܦܩܝ̣ܢ܆ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܥܒܕܘ ܛܳܒ̈ܬܐ ܠܰܩܝܡܬܐ ܕܚ̈ܰܝܐ ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܰܥܒܕܘ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܠܰܩܝܡܬܐ ܕܕܺܝܢܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܰܡܣܰܟܝܢ ܙܰܪ̈ܥܐ ܠܡܶܛܪ̈ܐ ܘܛܰـ̈ܠܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܦܪܥܘܢ ܘܢܺܐܪܒܘܢ ܗ̇ܟܢܐ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܟܝ̈ܬܐ ܣܘܺܝܚܝ̣ܢ ܠܗ̇ܝ ܫܳܥܬܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܶܬܚܘܐ ܡܳܪܐ ܕܬܶܫܒܘ̇ܚܬܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܚܙܘܢ ܘܢܶܬ̣ܒܰܣܡܘܢ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܚܰܒܝܒ̈ܝܗܘܢ ܘܦܳܪܘܩܐ ܕܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܘܰܢܩܒܠܘܢ ܦܽܘܪܥܢ ܐܰܓܪܗܘܢ ܘܢܶܫܬܘܘܢ ܠܒܘ̣ܣܳܡܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܢܐ ܕܰܡܛܝܒ ܠܰܡܗ̈ܝܡܢܐ ܡܶܬܝ̣ܬܐ ܕܗ̇ܝ ܫܳܥܬܐ ܝܳܗܒܐ ܠܰܡܗ̈ܝܡܢܐ ܒܽܘܝܳܐܐ ܘܠܘ̣ܒܳܒܐ ܘܰܡܠܰܘܝܢ ܠܥܰܢܝܕ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܣܰܒܪܐ ܘܠܳܐ ܐܝܟ ܗܳܢܘܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܰܒܪܐ ܐܶܠܐ ܫܳܒܩܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܬܰܘ̈ܬܳܒܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܠܡܶܬܚܐ܆ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܫܬܰܪܪܘܢ ܒܣܰܒܪܐ ܛܽܘܒܬܳܢܐ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܝ̣ܬܐ ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܣܘ̣ܩܐ ܫܬܝ̣ܬܝܐ

ܡܛܳܝܳܐ ܕܠܰܠܡܺܐܢܐ ܡܰܦܨܚ ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܡܬܝ ܐܳܬܐ ܘܐܶܚܙܐ ܠܐܦ̈ܝܟ(ܡܙܡ̄……)

ܗܳܠܝܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܝܰܡ̈ܡܐ ܝܳܕܥܝܢ ܥܠ ܓܶܕܫ̈ܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܐ ܕܐܳܬܝܢ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܟܡܳܐ ܡܰܪܝ̣ܪܝܢ ܘܡܪܕܝ̣ܬܝܐ ܕܰܫܠܝ̣ܚܐ ܦܰܘܠܘܣ ܕܰܠܪܽܘܡܝ̣ ܓـܠܝܐ ܘܡܰܘܕܥܐ ܕܰܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܦܳܣܩܝ̣ܢ ܣܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ ܡܶܬܢܘܠܝܢ. ܘܐܡܝ̣ܪ ܒܡܰܬܠܐ ܓܶܕܫܢܝܐ ܕܰܢܚܬ ܠܝܡܐ ܐܰܒܝܕ ܘܰܕܦܳܠܛ ܡܢܗ ܝ̣ܠܝ̣ܕ ܗ̇ܘ ܕܪܳܕܐ ܒܝܰܡܐ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܩܰܛܝ̈ܬܢ ܒܠܰܠܡܺܐܢܐ. ܟܡܳܐ ܒܰܣܝ̣ܡܐ ܗ̇ܝ ܫܳܥܬܐ ܕܡܳܛܝܐ ܪܶܓܠܐ ܠܰܠܡܐܢܐ ܘܚܳܙܐ ܒܰܪܢܫܐ ܠܚܰܒܝܒ̈ܘܗܝ ܒܐܽܘܪܥܗ ܗܳܝܕܝܢ ܛܳܥܐ ܟܠ ܥܰܡܠܐ ܘܛܽܘ̣ܪܦܐ ܘܠܶܐܘܬܐ ܘܙܽܘܥܬܐ ܕܓܰـܠـ̈ܠܝ ܝܰܡܐ ܘܪܳܘܙ ܒܰܚܙܬܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒܗ. ܗ̇ܟܢܐ ܐܰܝܟܢܝܘ̣ܬ ܕܗܳܢܘܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܝܰܡܐ ܥܠܡܐ ܗܳܢܐ ܠܳܐܶܝܢ ܘܡܶܬܛܰܪܦܝܢ ܘܙܳܝܥܝܢ ܘܕܰܚܝ̣ܠܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘ̣ܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܣܳܡܐ ܕܰܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܡ̣ܢ ܟ̈ܐܒܐ ܘܟܘ̣ܪ̈ܗܳܢܐ ܘܦܰܚ̈ܐ ܕܢܳܟܘ̣̈ܠܐ ܘܰܣܛܪ. ܘܐܝ̣ܬ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܶܬܬܦܝ̣ܪܝܢ ܡ̣ܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ: ܘܒܳܥܝܢ ܡܰܘܬܐ ܘܰܢܝܳܚܐ ܕܠܰܠܡܐܢܐ ܕܫܰܝܢܐ ܐܰܝܟܐ ܕܟ̈ܺܐܢܐ ܘܙܰܕܝ̣̈ܩܐ ܘܣܳܗ̈ܕܐ ܘܩܰܕܝ̣̈ܫܐ ܕܩܰܕܡܘ ܫܟܶܒܘ ܡ̣ܢ ܕܳܪ̈ܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܠܝܬ ܟ̈ܐܒܐ ܘܟܽܘ̣ܪܗ̈ܢܐ ܘܠܳܐ ܓـܠ̈ܠܐ ܡܙܺܝܥ̈ܢܐ ܘܠܳܐ ܓܶܕܫ̈ܐ ܡܟܺܐܒ̈ܢܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܨܡܚ ܥܠܝܗܘܢ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܫܶܡܫܐ ܕܝ̣ܚܺܝܕܝܐ ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܡܰܡܠܟ ܡܰܘܬܐ ܬܶܢܝܢܐ: ܘܡܶܬܓܠܐ ܠܗܘܢ ܚܰܫܐ ܕܰܥܒܪ. ܘܠܶܐܘܬܐ ܘܢܶܣܝܘ̣ܢܐ ܠܝܬ ܠܗܘ̇ܢ. ܘܛܳܪܕ ܡܢܗܘܢ ܫܓܽܘܫܝܐ ܘܕܶܚܠܐ: ܘܡܰܐܓܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܢܝܳܚܐ ܘܒܘ̣ܣܳܡܐ ܘܒܽܘܝ̇ܐܐ ܘܫܰܝܢܐ: ܘܡܛܠ ܡܽܘܢܳܥ ܠܰܠܡܐܢܐ ܗ̇ܢܐ ܕܫܰܝܢܐ ܘܕܢܝܳܚܐ ܡܰܙܥܩ ܕܘܝ̣ܕ ܢܒܝܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܝܟ ܕܓܳـܥܐ ܐܰܝܠܐ ܥܠ ܦܨܺܝ̣ܕܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̇ܟܢܐ ܢܰܦܫܝ ܓܳـܥܝܐ ܠܘ̇ܬܟ: ܘܶܐܡܬܝ ܘܶܐܚܙܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ(ܡܙܡ̄……). ܘܟܰܠܬܐ ܕܰܙܡܝ̣ܪ̈ܬ ܙܡܺܝ̣ܪ̈ܬܐ ܒܳܥܝܐ ܡ̣ܢ ܡܟܺܝܪܗ̇ ܪܚܝ̣ܡܐ ܘܐܳܡܪܐ ܓܕܝܢܝ ܒܳܬܪܟ: ܘܗ̇ܟܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܡܨܰܠܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܩܦܝܢܝ ܡܪܝ ܒܠܰܡܐܢܟ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܢܝܳܚܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫ̈ܐ  ܡܛܠ ܕܰܣܦܝܢܬܝ ܡܢܰܘܠܐ ܡ̣ܢ ܓـ̈ܠܠܐ ܩܫܰܝ̈ܐ: ܘܠܝܬ ܠܝ̣ ܐܶܠܐ ܐܢ ܒܰܠܡܺܐܢܟ: ܗ̇ܘ ܕܨܳܐܪ ܠܡܺܐܢܐ ܗ̇ܢܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܡܶܬܡܠܐ ܠܶܒܗ ܒܽܘܝܐܐ ܘܠܘ̣ܒܳܒܐ: ܘܐܦ ܢܰܦܫܗ ܦܨܺܝ̣ܚܘܬܐ ܘܚܰܕܘܬܐ: ܘܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܥܰܡܠܐ ܘܛܽܘܪܦܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ. ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢܢ ܕܡܪܝܐ ܢܡܰܢܥ ܠܢ ܠܰܠܡܐܢܐ ܗܢܐ ܕܫܰܝܢܐ ܒܝܕ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܛܝ̄ ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܣܘ̣ܩܐ ܫܒܝ̣ܥܝܐ

ܗ̇ܘ ܕܚܳܐܪ ܒܛܘ̣ܒܳܢܐ ܡܶܬܒܰܝܐܐ

ܐܰܘܒܠܘ̣ܗܝ ܡܰܠܐ̈ܟܐ ܠܥܘ̣ܒܗ ܕܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ(ܠܘܩܐ…….)

ܒܽܘܝܳܐܐ ܕܛܘ̣ܒ̈ܢܐ ܡܫܰܪܐ ܡ̣ܢ ܫܳܥܬܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ܆ ܒܪܰܡ ܐܝ̣ܬ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܟܳܪܝܐ ܠܗܘܢ ܣܰܓܝ̣ ܫܳܥܬܐ ܕܦܘ̣ܪܫܳܢܐ ܡܶܫܬܕܪ̈ܢ ܓܘ̣̈ܕܐ ܫܡܰܝܢ̈ܝܬܐ ܕܰܢܙܡ̈ܪܢ ܠܗܘܢ ܙܡܝ̣ܪ̈ܳܬܐ ܚܰܠ̈ܝܬܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܬܒܰܣ̈ܡܢ ܪ̈ܽܘܚܬܗܘܢ ܘܰܢܣܘ̈ܚܢ ܘܢܳܩ̈ܦܢ ܠܗܝܢ ܐܰܟܡܐ ܕܰܗܘܬ ܒܫܳܥܰܬ ܦܘ̣ܪܫܳܢܐ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܩܰܕܝ̣̈ܫܐ ܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܐܝ̣ܬ ܕܡܶܬܛ̈ܥܢܳܢ ܪ̈ܘ̣ܚܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܰܡܙܝܚܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܰܝܬܘܢ ܐܢܘܢ ܠܥܘ̣ܒܶܗ ܕܐܒܪܗܡ܆ ܠܐܘܘ̈ܢܐ ܐܰܒܗ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܡܰܘܕܥ ܐܶܘܢܓـܠܝܘܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܥܠ ܠܳܥܙܪ ܡܶܣܟܢܐ: ܡܐ ܕܰܥܢܕ ܐܘܒܠܘ̣ܗܝ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܠܥܘ̣ܒܶܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܦܨܺܝ̣ܚܐ ܗ̇ܝ ܫܳܥܬܐ ܕܒܗ̇ ܗ̇ܘ ܡܶܣܟܢܐ ܐܶܬܒܣܡ ܘܚܳܙܐ ܠܗ̇ܘ ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܛܳܠܽܘܡܐ ܕܶܡܫܬܢܩ ܒܓܺܝܗܢܐ  ܘܐܶܣܬܢܩ ܠܗ ܠܛܽܘܦܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܘܠܝܬ ܕܝܳܗܒ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܒܥܠܡܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܐ ܒܳܥܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܘܪ ܘܢܶܬܩܪܒ ܠܗ: ܘܗܳܐ ܒܥܠܡܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܣܢܝ̣ܩ ܘܓܳـܥܶܐ ܘܡܰܝܠـܠ ܘܠܝܬ ܕܰܡܪܚܡ ܥܠܘܗܝ ܐܳܦܢ ܒܛܘܦܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ. ܬܰܡܢ ܚܰܕܘܬܐ ܕܠܐ ܫܘ̣ܠܳܡ ܗܳܘܝܐ ܠܛܽܘܒܢܐ ܘܠܳܐ ܡܰܡܠܟ ܥܠܝܗ̇ ܚܰܫܐ ܘܠܐ ܟܰܪܝܘܬܐ: ܠܐ ܟܰܦܢܐ ܘܠܐ ܨܰܗܝܐ: ܘܠܐ ܚܘ̣ܡܳܐ ܘܠܳܐ ܩܘ̣ܪܳܐ: ܐܶܠܐ ܗܳܘܝܢ ܐܝܟ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܒܰܫܡܝܐ ܘܥܰܡܗܘܢ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܠܐܠܗܐ ܘܐܳܡܪܝܢ: ܩܕܝ̣ܫ ܩܕܝ̣ܫ ܩܕܝ̣ܫ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܨܒܰܐܘ̣ܬ ܘܰܡܨܐ̣ ܟܠܡܕܡ ܒܳܪܘܝܐ ܘܥܳܒܘܕܐ ܕܟܠ ܕܰܗܘܐ ܘܰܕܗܳܘܐ ܘܒܰܪܟܝܢ ܘܣܳܓܕܝܢ ܩܕܡ ܟܘ̣ܪܣܝ ܪܰܒܘ̣ܬܗ ܘܐܡ̇ܪܝܢ: ܫܳܘܐ ܘܙܳܕܩ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܕܬܶܣܒ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܐܘܚܕܳܢܐ ܘܫܽܘܠܛܢܐ ܡܛܠ ܕܰܒܪܰܝܬ ܟܠܡܕܡ ܒܨܶܒܝܢܟ ܘܒܺܝܕܥܬܟ. ܫܳܘܐ ܘܙܳܕܩ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܰܕܒܰܚܬ ܩܢܘܡܳܟ ܘܙܰܒܶܢܬܢ ܒܰܕܡܟ ܠܰܐܒܘܟ ܘܰܓܒܰܝܬܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܽܘܡܬܐ ܘܠܶܫܢܐ ܘܥܰܡܐ ܘܰܥܒܰܕܬܢ ܠܐܠܗܘܬܟ ܡܰܠ̈ܟܐ ܘܟܳܗ̈ܢܐ. ܘܐܝ̣ܬ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܟܳܪܟܝܢ ܥܡ ܐܶܡܪܐ ܟܠ ܟܪ ܕܐܳܙܠ: ܘܡܰܗܠـܠܝ̣ܢ ܠܰܙܡܝ̣ܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܗ̇ܝ ܕܰܣܛܪ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܺܐܡܪܘܢܗ̇ ܗܰܠܠܘ̣ܝܐ ܫܘ̣ܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܕܺܝ̣ܢ̈ܘܗܝ ܟܐܢ̈ܐ ܘܥܳܒܕ ܒܟܠ ܒܚܶܟܡܬܗ ܘܠܛܳܒܬܐ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܰܬܟܝܠܝ̣ܢ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܗܘܢ ܒܽܘܣ̈ܡܐ ܘܛܳܒ̈ܬܐ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܥܰܝܢܐ ܠܐ ܚܙܳܬ ܘܐܶܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܬ ܘܥܠ ܠܶܒܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܘܐܳܦܠܐ ܚܙܳܝ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܛܰܝܒ ܐܠܗܐ ܠܪ̈ܳܚܡܘܗܝ. ܚܝܳܪܐ ܕܗ̇ܠܝܢ ܝܳܗܒ ܠܰܡܗܝ̈ܡܢܐ ܫܰܝܢܐ ܒܽܘܝܳܐܐ: ܘܰܡܒܛܠ ܡܶܢܗܘܢ ܚܰܫܐ ܕܦܽܘܪܫܢ ܘܢܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܘܡܰܐܠܘܢ ܡܰܘܣܦ ܣܒܪܐ ܘܣܽܘܘܚܐ ܒܢܰܦܫܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܬܐܪܓܝ ܠܺܝܓܳܐܝ̣ܬ ܦܘ̣ܪܫܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ: ܘܬܬܚܝܕ ܒܛܳܒܬܢܘ̣ܬܐ ܕܰܢܛܝ̣ܪܐ ܠܪ̈ܳܚܡܝ ܐܠܗܐ: ܗܳܢܐ ܫܳܘܐ ܠܰܚܙܬܐ ܕܙܰܕܝܩ̈ܐ ܛܘ̣ܒܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܡܳܛܐ ܠܝܳܪܬܘ̣ܬܐ ܗ̇ܕܐ ܘܶܐܬܒܣܡ ܒܛܘ̣ܒܬܳܢܘ̣ܬܐ ܥܡ ܛܘ̣ܒ̈ܢܐ ܒܡܠܟܘ̣ܬܐ ܗܳܟܢܐ ܢܶܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܪܝ̣ܬܐ ܫܘܺܝܬܐ ܚܕܳܢܳܝܬ ܓܰܘܢܐ ܘܐܣܟܝ̣ܡܳܐ ܘܰܠܗܶܟܣܝ̣ܣ ܐܝܟ ܕܦܰܐܝܐ ܠܥܳܠܡܐ ܚܰܕܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܡܰܠܦܢܐ ܣܪܽܘܓܳܝܐ: ܪܽܘܚܐ ܕܢܘܚܳܡܐ ܢܳܫܒܐ ܘܬܰܫܩܘܠ ܡܶܢܗܘܢ ܟܠ ܚܰܫ̈ܐ ܘܟܺܐܒ̈ܐ ܘܡܽܘ̈ܡܐ ܘܚܒ̈ܠܐ ܘܰܣܛܪ ܘܢܳܦܩܝ̣ܢ ܐܝܟ ܘܰܪ̈ܕܐ ܫܰܦܝܪ̈ܝ ܚܙܳܬܐ ܘܓܰܘܢܐ ܘܪܝ̣ܚܳܐ ܘܐܝܟ ܠܰܡܦ̈ܐܕܐ ܢܰܗܝ̣ܪ̈ܐ ܘܰܒܗܘܢ ܡܶܨܛܰܒܬܐ ܡܰܠܟܘܬܐ: ܘܫܳܦܪܝܢ ܒܗܘܢ ܟܽܘܪ̈ܣܘܬܗ: ܫܘܒܚܐ ܠܗ̇ܘ ܕܰܡܫܰܚܠܦ ܐܶܣܟܝ̣̈ܡܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܙܢܳܐ ܐܰܪܥܢܝܐ ܠܰܫܡܝܳܢܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܫܐ ܠܰܦܨܝ̣ܚܘ̣ܬܐ ܘܚܰܕܘܬܐ ܘܒܽܘܝܐܐ ܘܦܳܪܥ ܠܟܠ ܐܝܟ ܥܒܳܕ̈ܘܗܝ ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܳܣܘ̣ܩܐ ܬܫܝ̣ܥܝܐ

ܥܠ ܒܘ̣ܣܡܐ ܥܶܕܢܝܐ ܕܰܡܠܐ ܒܽܘܝ̇ܐܐ

ܗ̇ܐ ܐܶܢ̇ܐ ܥܳܒܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟܠܡܕܡ ܚܰܕܬܐ(ܓـܠܝܢܐ…..). ܟܠ ܒܘ̣ܣܳܡܐ ܐܰܪܥܢܝܐ ܡܶܫܬܚܠܦ ܘܒܳܛܠ: ܘܟܠ ܚܰܕܘܬܐ ܥܳܠܡܢܝܬܐ ܬܶܒܛܰܠܝ ܘܟܠ ܪܘܳܙܐ ܗܽܘܠܢܳܝܐ ܠܗܶܒܠܐ ܫܳܪܶܟ. ܒܪܰܡ ܥܳܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܬܽܘܡܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܰܪܝܪ ܠܐ ܥܳܒܪ ܘܠܳܐ ܒܳܛܠ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ̣ ܕܰܢܩܰܠܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܡܰܨܝܐ: ܘܐܶܠܐ ܗܰܘܢܐ ܢܰܕܪܟܝ̣ܘܗܝ: ܡܐ ܕܐܰܥܛܦܘ ܦܘܠܘܣ ܠܰܫܡܝܐ ܕܰܬܠܬ ܘܰܗܦܟ: ܒܥܳܐ ܕܰܢܫܒܚܝ̣ܘܗܝ ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܨܝ̣: ܐܶܠܐ ܗܳܟܢ ܩܰܠܣܗ ܘܐܡ̣ܪ: ܡܕܡ ܕܥܰܝܢܐ ܠܐ ܚܙܳܬ ܘܐܶܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܬ ܘܥܠ ܠܶܒܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܡܶܕܡ ܕܰܐܠܗܐ ܛܰܝܒ ܠܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܕܪ̈ܳܚܡܝ̣ܢ ܠܗ ܘܡܐ ܕܐܶܬܐܣܪ ܠܒܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܒܗܳܠܝܢ ܗܳܝܕܝܢ ܡܶܬܡܠܐ ܒܽܘܝܐܐ ܘܠܘ̣ܒܳܒܐ ܪܰܒܐ: ܘܰܕܝܬܝ̣ܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܳܛܝܢ ܘܡܶܬܡܨܥܝܢ ܒܗ ܬܰܡܢ ܢܶܗܘܐ ܟܠܡܶܕܡ ܡܰܐܚܝܳܢܐ ܘܡܰܦܨܚܢܐ: ܬܰܡܢ ܐܝ̣ܠܳܢܐ ܕܚ̈ܰܝܐ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܐ ܘܪ̈ܘ̣ܚܢܝܐ ܘܢܽܘܗܪܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܰܡܠܟ ܥܠܰܝܗܘܢ ܠܶܠܝܐ ܐܶܠܐ ܐܝ̣ܡܳܡܐ ܘܡܰܫܒܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܡܰܐܚܝ̈ܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܳܝܩܝ̣ܢ ܪܽܘܚܢܐܝ̣ܬ: ܬܡܳܢ ܚܫܳܡܺܝܬܐ ܕܰܓܢܘ̣ܢܐ ܕܚܰܬܢܐ ܐܶܡܪܐ ܡܛܰܝܒܐ: ܘܛܘ̣ܒܐ ܪܰܒܐ ܠܡ̇ܢ ܕܫܳܘܐ ܠܰܩܪܝܬܗ̇: ܬܡܳܢ ܣܰܒܪܐ ܕܫܘ̣ܘ̈ܕܝܐ ܘܰܓܡܝ̣ܪܘܬ ܣܰܒܪܐ ܕܠܗ ܢܳܛܪܝܢ ܙܰܕܝ̣̈ܩܐ ܘܶܐܬܥܰܢܘܝ̣ܘ ܡܶܛܠܬܗ̇: ܬܡܳܢ ܒܘ̣ܣܳܡܐ ܡܬܘ̣ܡܳܝܐ ܕܰܡܠܐ ܒܽܘܝ̇ܐܐ ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܣܳܒܐ ܘܠܳܐ ܛܰܠܝܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܕܡ ܕܦܳܐܚ ܪܺܝܚܐ ܡܕܡ ܥܰܬܝ̣ܩܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܥܒܰܕ ܠܟܠ ܚܰܕܬܐܝܬ: ܚܰܕܘܬܐ ܕܬܰܡܢ ܠܐ ܕܳܡܝܐ ܠܚܰܕܘܬܐ ܕܗܳܪܟܐ ܕܒܳܛܠܐ ܡܶܬܓܡܪܐ ܘܡܶܫܬܚܠܦܐ ܡܶܢܫܝܠܝ: ܒܽܘܣܡܗ̇ ܕܠܐ ܣܳܒܥ ܡܶܢܗ ܒܰܪܢܫܐ ܘܟܠ ܝܽܘܡ ܡܶܬܚܕܬ ܒܙܰܒܢܐ ܛܰܥܡܗ̇: ܐܠܐ ܐܢ ܙܳܕܩ ܠܢ ܕܰܢܣܝܡ ܗ̇ܠܝܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܝܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܙܒܘ̣ܢܢ ܪ̈ܰܘܒܐ ܘܡܳܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܥܳܒܘ̣ܪܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܚܠ ܡ̣ܢ ܬܰܟܬܘ̣ܫܐ ܕܒܠܐܝܪ ܡܶܬܝܕܥܢܐ ܘܶܐܢܕܝܢ ܒܰܪܢܫܢ ܗܢܐ ܕܢܶܬܚܒܠ: ܒܪܰܡ ܒܰܪܢܫܢ ܓܰܘܝܐ ܡܶܬܚܕܬ ܝܘ̣ܡ ܒܝܽܘܡ: ܡܛܠ ܕܦܰܓܪܐ ܗ̇ܢܐ ܡܰܘܠܕ ܠܢ ܝܘ̣ܩܪ̈ܐ ܪ̈ܰܒܐ ܕܠܐ ܡܶܬܛܥܢܝܢ: ܘܡܰܦܠ ܠܢ ܒܓܽܘ̣ܡ̈ܨܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܠܝܢ ܡܢ ܝܘ̣ܩܪܐ ܕܥܰܒܝܘ̣ܬ ܦܰܓܪܐ: ܠܐ ܢܶܬܒܩܐ ܒܡܕܡ ܕܥܳܒܪ ܘܡܶܬܚܙܐ: ܐܶܠܐ ܢܶܣܘܚ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܐ ܡܬܽܘܡܝܰܐ ܗ̱ܘ(ܒ ܩܘܪ̈̄…..). ܘܥܠ ܗܳܢܐ ܚܫܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܬܒܝܐܐ ܒܟܠ ܡܕܡ. ܡܪܝܐ ܢܣܝܥ ܘܰܢܥܕܪ ܠܚܰܪܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܫܡܠܐ ܨܶܒܝܳܢܗ ܛܳܒܐ ܘܢܶܬܒܝܐܐ ܘܢܶܬܠܒܒ ܒܰܚܢܳܢܗ ܐܡܝ̣ܢ.

ܬܪܥܐ ܪܒܝ̣ܥܝܐ

ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܕܒܽܘܝܐܐ ܡ̣ܢ ܡܶܠܬ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̣ܫ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܪܽܘܚܢܐܝ̣ܬ

ܟܕ ܡܰܘܬܐ ܕܙܕܝ̣ܩ̈ܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܫܽܘܠܡ ܬܰܟܬܘ̣ܫܐ ܕܐܰܓܘ̈ܢܐ ܕܰܪ̈ܓܝܓܬܐ ܒܶܣܪ̈ܢܝܬܐ: ܒܗ ܡܶܬܢܨܚܝ̣ܢ ܩܪ̈ܰܒܬܢܐ ܘܫܳܩܠܝ̣ܢ ܟܠܺܝ̣̈ܠܐ ܕܙܳܟܘ̣ܬܐ. ܩܪ̈ܰܒܬܢܝ ܬܰܟܬ̈ܘ̣ܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘ̣ܬܗܘܢ ܠܣܰܝܒܘܬܗܘܢ ܡܩܰܪܒܝܢ ܒܰܐܓܘ̣ܢܐ ܘܰܒܝܘܡ ܡܰܘ̈ܬܝܗܘܢ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚܝ̣ܢ ܥܕܰܡܐ ܠܥܠܡ. ܒܡܘܬܐ ܟܝܳܢܝܐ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚܝ̣ܢ ܪܶܡܙܢܐܝ̣ܬ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠܐ ܘܛܘ̣ܪ̈ܦܐ. ܒܳܬܪܟܢ ܡܶܬܢܚܡܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܩܒܪ̈ܐ ܘܠܳܒܫܝ̣ܢ ܐܶܣܛܠ ܫܘ̣ܒܚܐ: ܟܕ ܐܶܬܦܪܫܘ ܘܐܶܬܪܚܩܘ ܡܢܢ. ܐܠܐ ܡܶܠܬܗܘܢ ܘܟܳܪܘ̣ܙܘ̣ܬܗܘܢ ܠܘܬܢ ܘܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ ܡܡܰܠـܠܝ̣ܢ ܥܰܡܢ: ܡܰܠܦܝ̣ܢ ܠܢ: ܘܗܶܢܘܢ ܕܰܡܝ̣ܟܳܢ. ܟܺܐܒ̈ܐ ܘܟܘ̣ܪ̈ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܣܰܕܩܘ ܠܒܘ̣ܫ̈ܝ ܦܰܓܪܐ ܘܠܰܝܬܘ ܐܶܠܐ ܢܰܦܫܐ ܚܳܝܐ ܘܰܢܛܝ̣ܪܐ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ: ܘܠܳܐ ܡܰܡܠܟ ܥܠܝܗ̇ ܚܒܳܠܐ: ܟܕ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ ܥܡܢ ܡܕܰܝܪ̈ܢ ܡܛܠ ܕܡܠܬܗܘܢ ܒܐܕܢ̈ܝܢ: ܡܰܡܠـܠܝ̣ܢ ܥܡܢ ܐܝܟ ܪ̈ܺܚܝ̣ܡܐ ܘܡܰܠܦܝ̣ܢ ܡܢ ܝܺܕܥܬܐ ܕܦܘ̣ܩܕ̈ܢܐ ܡܰܐܚܝܢ̈ܐ ܘܟܐܢܘ̣ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܢܶܛܪܬ݀ ܠܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܚܰܝ̈ܬܐ ܘܡܠܝ̣ܠ̈ܬܐ ܒܦܰܪܕܝܣܐ: ܘܦܰܓܪ̈ܝܗܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܐܝܟ ܫܘ̣ܟܳܢܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ. ܢܳܚܫ ܣܰܓܝ̣ ܡܛܠ ܕܐܶܬܓـܠܙܢܢ ܡܢ ܝܰܨܘ̣ܦܬܢܐ ܪܰܒܐ ܒܗ̇ܝ ܕܝܘ̣ܬܪܢܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܘܠܐ ܡܶܬܕܪܟܝ̣ܢ ܕܪܶܥܝܢܐ ܐܶܬܟܠܠ ܒܡܰܘܬܐ ܐܝܟ ܡܽܘܫܐ ܘܡܰܢܥ ܠܰܠܡܐܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ: ܘܶܐܬܦܨܝ̣ ܡܛܠ ܕܰܦܠܛ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܘܬܰܟܬܘ̣̈ܫܘܗܝ ܕܰܒܪ ܠܥܢܗ ܒܝܘ̣ܠ̈ܦܢܘܗܝ ܚܠ̈ܝ̣ܡܐ ܐܝܟ ܡܽܘܫܐ ܗ̇ܘ ܡܰܟܝ̣ܟܐ: ܘܣܡ ܠܗ̇ ܩܰܪܝܢܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܐܝܟ ܥܰܡܘ̣ܕܐ ܕܢܘ̣ܗܪܐ: ܘܰܐܛܠ ܠܗ̇ ܢܳܡܘܣܐ ܐܝܟ ܥܢܳܢܐ ܕܩܺܐܒܘ̣ܬܐ: ܘܢܰܛܪܗ ܡ̣ܢ ܟܶܫ̈ܠܐ ܕܐܪ̈ܐܣܝ̣ܣ: ܘܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܚܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠܡ ܒܡܶܟܠܐ ܘܡܰܫܬܝܐ ܪܽܘܚܢܝܐ ܚܰܪܪܗ̇ ܡ̣ܢ ܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܛܳܥܝܘ̣ܬܐ ܐܰܪܥܢܝܬܐ ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܚܰܫܝ̣ܫܝ̣ܢܢ ܥܠ ܦܘ̣ܪܫܳܢܗ ܕܣܳܥܘ̣ܪܐ ܕܢܰܦܫ̈ܬܢ ܠܐ ܟܰܪܝܐ ܡܛܠ ܕܰܒܥܘ̣ܢܕܢܟ ܡܰܢܥܬ ܠܠܡܐܢܐ ܘܰܢܣܰܒܬ ܟܠܝ̣ܠܐ ܕܙܳܟܘ̣ܬܐ: ܐܠܐ ܡܗܥܕܝܢܢ ܠܰܛܢܳܢܟ ܡܩܰܠܣܐ ܡܛܠ ܕܪܰܥܺܝܬ ܠܥܳܢܟ ܘܕܰܟܝ̣ܬ ܐܝܟ ܠܶܠܝܐ ܘܰܕܚܶܩܬ ܡܶܢܗ̇ ܠܬܰܘ̈ܕܝܬܐ ܘܠܝܘ̣ܠܦ̈ܢܐ ܣܪ̈ܝ̣ܩܬܐ ܘܐܝ̣ܬܝܟ ܗܘܰܝܬ ܐܝܟ ܐܰܪܕܝܟܠܐ ܡܗܺܝ̣ܪܐ ܕܒܳܢܐ ܘܰܡܚܕܬ ܒܝܘ̣ܠܦܢܗ ܕܰܟܝܐ: ܠܐܣ̈ܐ ܥܠ ܫܶܬܐܣܬܐ ܕܣܳܡ ܦܘܠܘ̇ܣ ܫܠܝ̣ܚܐ: ܟܪܝܐ ܠܢ ܣܰܓܝ̣ ܒܗܳܝ ܕܐܶܬܟܠܝ̣ ܡ̣ܢܢ ܝܘ̣ܠܦܳܢܟ ܗ̇ܘ ܕܰܡܪܒܐ ܕܡܰܫܩܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܦܰܪ̈ܕܝܣܝܢ ܐܰܝܟܢܐ ܕܝܳܗܒܝܢ ܗܘܰܘ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܘܚܫܢ ܪܒܐ ܗ̇ܢܘ ܕܐܶܬܓܠܙܢܢ ܡ̣ܢ ܟܳܪܘܙܘ̣ܬܟ ܘܣܘܕܟ ܘܡܫܡܥܢ ܠܗܺܝ̣ܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܩܳܠܟ ܕܰܡܒܝܐܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܛ̈ܝܐ. ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢܢ ܕܢܶܚܙܐ ܠܝܰܡܝ̣ܢܟ ܥܠ ܪܺܝܫܢ ܘܬܪܫܡܢ ܒܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐ: ܘܰܬܟܰܦܪ ܠܥܰܝܢ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܕܶܡܥ̈ܐ. ܐܶܡܬܝ ܕܚܳܝܪܝܢܢ ܒܡܕܒܚܐ ܘܠܐ ܚܳܙܝܢܢ ܠܰܩܢܘ̣ܡܟ ܕܡܰܫܦܥ ܗ̱ܘܐ ܚܘ̣ܒܐ ܘܰܫܠܡܐ ܒܫܰܦܪܐ ܡܩܰܪܒܝ̣ܢܢ ܠܨܠܘ̇ܬܐ ܕܢܳܣܒ ܡܶܢܟ ܒܘ̣ܪܟܬܐ: ܘܒܗܳܝ ܕܠܐ ܚܳܙܝܢܢ ܠܟ ܡܶܬܡܠܝܢܢ ܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܘ̣ܬܐ: ܐܝ̣ܬܝܟ ܗܘܰܝܬ ܪܳܥܝܐ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܠܥܳܢ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܪܳܥܝܐ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܘܰܒܝܕ ܡܰܟܝ̣ܟܘ̣ܬܟ ܕܒܪܬܗ̇ ܐܝܟ ܡܽܘܫܐ ܘܥܺܕܬܟ ܠܐ ܚܳܐܫܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܶܬܬܢܝ̣ܚܬ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠ̈ܝܟ ܐܝܟ ܦܰܘܠܘ̇ܣ ܐܶܠܐ ܒܝܰܬܝܪܘ ܕܰܡܕܒܪ ܠܗ̇: ܟܕ ܡܽܘܫܐ ܐܶܬܦܪܫ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ: ܘܶܐܬܟܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܪܰܒܬ݀ ܐܠܐ ܩܳܡ ܝܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܘܕܰܒܪܗ ܘܠܰܒܒܗ ܐܝܟ ܡܠܦܢܗ: ܗܳܫܐ ܒܡ̇ܢ ܬܶܬܒܝܐܐ ܥܺܕܬܟ ܒܗܳܝ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܰܟܘܳܬܟ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܐܰܪܡܠܬܐ ܒܚܰܫܐ ܩܳܝܡܐ ܘܟܳܪܝܐ ܠܗ̇ ܣܰܓܝ̣ ܥܠ ܦܘ̣ܪܫܳܢܟ: ܪܰܒ ܚܘ̣ܣܳܪܢܗ̇ ܘܟܡܝ̣ܪ ܐܰܒܕܢܗ̇: ܘܡܰܪܝ̣ܪ ܚܰܫܗ̇ ܘܐܰܝܟܢ ܡܣܰܝܒܪܐ ܠܫܘ̣ܠܳܡܐ ܥܠ ܣܽܘܓܦܢܐ ܘܢܶܣܝܘ̣ܢܐ ܠܐ ܡܶܬܐܣܝܳܢܐ ܐܘ̇ ܐܰܒܘܢ ܣܥܽܘܪ ܠܥܺܕܬܟ ܒܰܨܠ̈ܘܬܐ ܘܐܝܟ ܡܽܘܫܐ ܨܰܠܐ ܡܶܛܠܬܗ̇: ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܢܩܘܡ ܒܪܝ̣ܫܗ̇ ܒܕܽܘܡܝܗ ܕܝܶܫܘܥ ܟܕ ܡܺܝܬ ܕܰܘܝ̣ܕ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܘܠܰܘ ܒܝܰܘܡ̈ܬܗ ܕܚܶܙܩܝܐ: ܐܶܠܐ ܨܠܽܘܬܗ ܦܰܨܝܬ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡ̣ܢ ܣܰܢܚܳܘܪܝܒ ܡܰܠܟܐ ܐ̱ܢܬ ܟܘ̣ܡܪܐ ܐܝܟ ܐܰܗܪܘܢ: ܘܪܺܝܫ ܟܳܗܢ̈ܐ ܐܝܟ ܡܽܘܫܐ: ܘܕܰܟܝܐ ܐܝܟ ܝܰܘܣܦ: ܘܛܰܢܳܢܐ ܐܝܟ ܐܶܠܻܝܳܐ: ܘܙܰܕܝ̣ܩܐ ܐܝܟ ܐܰܒܪܗܡ: ܘܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܐܶܪܡܝܐ: ܘܫܦܶܐ ܠܒܐ ܐܝܟ ܕܰܘܝ̣ܕ: ܘܰܒܬܘ̣ܠܐ ܐܝܟ ܝܘ̣ܚܢܢ: ܐܢ̱ܬ ܕܰܛܥܢܬ ܠܢܺܝܪܐ ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܘܩܰܠܝܠܐ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘ̣ܬܟ ܠܣܰܝܒܘ̣ܬܟ ܗ̇ܘ ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܡܛܠ ܥܰܒܕ̈ܝܟ ܘܰܠܡܶܠܰܝ̈ܟ ܫܰܦܝ̣ܪ̈ܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܬܶܣܒ ܟܠܺܝ̣ܠܐ ܕܙܳܟܘ̣ܬܐ ܥܠ ܡܝܰܬܪ̈ܢܐ ܕܺܝܠܟ: ܘܦܘ̣ܪܥܳܢܐ ܥܡ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ: ܘܐܶܢ ܥܰܝܢ̈ܝܢ ܐܶܬܓـܠܙܘ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܟ ܗ̇ܝ ܪܶܚܡܰܬ ܐܠܗܐ: ܗ̇ܐ ܡܨܺܝܪܝܢܢ ܠܟ ܥܰܝܢ̈ܝܢ ܡܛܠ ܕܚܰܝ̈ܰܝܟ ܡܡܰܠـܠܝ̣ܢ ܥܰܡܢ ܐܝܟ ܗܳܒܝܠ ܙܕܝܩܐ. ܨܰܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܓܙܳܪܟ ܕܢܶܬܒܪܟ ܟܠܢ ܒܰܨܠ̈ܘܬܟ ܘܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ ܕܐܶܫܬܘܬܰܦ ܒܕܘ̣ܟܪܳܢܟ ܢܶܚܕܐ ܥܰܡܟ ܒܰܓܢܘܢ ܚܰܕܘ̈ܬܐ ܘܰܢܫܒܚ ܠܡܳܪܝܐ ܕܰܓܒܳܟ ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܳܣܘ̣ܩܐ ܩܰܕܡܝܐ

ܫܘ̣ܠܡ ܡܺܐܡܪܐ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܥܠ ܥܽܘܢܕܳܢܐ ܕܪ̈ܺܝܫܝ ܟܳܗ̈ܢܐ

ܐܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܝܰܗܒ ܢܰܦܫܗ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܘܰܓܒܐ ܠܗ ܥܕܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܰܬܫܒܚܝܗ̇ ܡܠܶܝܢ ܡܪܝ ܡ̣ܢ ܝܽܘܠܦ̈ܢܰܝܟ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܺܡܪ ܝܽܘܠ̈ܦܢܰܝܟ ܘܶܐܬܰܢܐ ܩܰܠܝܠ ܥܠ ܟܳܗ̈ܢܝܟ ܪ̈ܘܚܳܢܝܐ ܐܰܢܬ ܕܰܒܪܝܬ ܠܟ ܓܘ̣ܕ̈ܐ ܡܢ ܫܰܠܗܒܺܝܬܐ ܕܰܬܫܰܒܚܟ: ܘܰܓܒܰܝܬ ܠܟ ܡܶܢ ܥܰܦܪ̈ܢܐ ܟܗ̈ܢܐ ܕܰܢܫܡܫܘ̣ܢܳܟ: ܒܪܰܝܬ ܡ̣ܢ ܢܘ̣ܪܐ ܘܪܘܚܐ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܠܬܶܫܡܫܬܟ: ܘܡ̣ܢ ܥܦܪܐ ܘܡܝ̈ܳܐ ܕܝܢ ܠܬܶܫܡܫܬܐ ܕܟܳܗܢܘ̣ܬܟ ܥܰܦܪܢ̈ܐ ܘܢܘ̣ܪ̈ܢܐ ܡܚܰܝܕܳܐܝ̣ܬ ܡܫܰܡܫܝܢ ܠܒܳܪܘܝܘ̣ܬܟ: ܐܘ ܒܳܪܘܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܟܐ ܚܶܟܡܬܗ ܒܪܐ ܠܐܽܘܣܝ̈ܐܣ ܪܘ̣ܚܳܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܢܘ̣ܪܐ ܘܪܘܚܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕ̈ܝ ܫܰܠܗܒܝܬܐ: ܘܟܰܘܢ ܘܰܐܬܩܢ ܒܶܣܪܐ ܘܓܰܪ̈ܡܐ ܡ̣ܢ ܐܶܣܛܘ̣ܟ̈ܣܐ ܘܟܝ̈ܳܢܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ: ܘܰܥܒܕ ܐܶܢܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܰܢܫܡܫܘ̣ܢܝܗ̇ ܩܕܝ̣ܫܐܝ̣ܬ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܰܐ ܗ̱ܘ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܠܬܶܫܒܚ̈ܬܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܰܡܨܰܒܬܝܢ ܠܰܫܡܝܢܐ ܐܠܐ ܪ̈ܺܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܐܦ ܟܗ̈ܢܐ ܘܰܡܫܡܫ̈ܢܐ ܨܰܒܬܘ ܠܐܪܥܐ ܒܗܽܘܠܳـܠܝ̈ܗܘܢ: ܩܰܪܒ ܟܗܢܐ ܥܦܪܢܐ ܠܐܪܙܗ ܕܰܒܪܐ ܘܰܡܩܪܒ ܠܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ ܥܠ ܦܳܬܘ̣ܪܐ: ܘܩܳܪܐ ܠܪܘ̣ܚܐ ܘܢܳܚܬ ܩܠܝ̣ܠܐܝ̣ܬ ܥܠ ܠܰܚܡܐ ܚܰܡܪܐ ܘܗܳܘܐ ܦܓܪܐ ܘܰܡܪܰܚܦ ܥܠ ܟܳܣܐ ܘܗܳܘܐ ܕܡܐ: ܘܦܳܩܕ ܒܝܬ ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܝܟ ܪܘ̣ܚܢܐ: ܘܐܳܣܪ ܘܫܳܪܐ ܘܠܐ ܡܶܬܟܠܐ ܐܝܟ ܪ̈ܘܚܢܐ: ܫܳܐܠ ܘܢܳܣܒ: ܘܒܳܥܐ ܘܡܶܫܟܚ: ܢܳܩܫ ܘܡܶܬܦܬܚ ܠܗ: ܩܳܨܐ ܠܦܰܓܪܗ ܕܰܒܪܐ ܐܪܳܙܢܐܝ̣ܬ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܪܟܢܐܝ̣ܬ ܘܝܳܗܒ ܠܥܳܠܡܐ ܡܛܠ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠܡ: ܘܗ̇ܢܘ ܬܶܗܪܐ: ܐܰܝܟܢ ܥܳܐܠ ܡܰܘܬܐ ܥܠ ܟܳܗܢܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܶܨܥܝܐ ܕܰܒܪܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܘܰܡܫܰܬܩ ܠܗ ܡܢ ؟ — ܐܳܣܪ ܐܝ̣ܕܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓـܠܘܗܝ ܕܠܐ ܢܕܪ̈ܟܢ ܥܕܬܐ ܘܗܳܐ ܡܶܬܬܘܒܠ ܠܺܝܓܐܝ̣ܬ ܠܓܘ ܩܒܪܐ: ܫܰܬܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܗܘ̣̈ܠܠܐ ܦܘ̣ܡܗ: ܘܣܟܝ̣ܪ̈ܢ —؟ܡ̣ܢ ܩ̈ܠܐ ܒܣܝ̣̈ܡܐ ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܦܘ̣ܫܩ ܐܪ̈ܙܐ ܟܣܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܐܰܝܟܢ ܥܳܐܠ ܡܘܬܐ ܥܠ ܟܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܳܪܐ ܠܪܘ̣ܚܐ ܘܫܳܡܥܐ ܠܗ: ܘܐܳܬܐ ܡܰܠܰܐܟ ܡܘܬܐ ܘܢܳܣܒ ܬܳܐܓܗ ܘܡܰܪܡܗ ܒܐܪܥܐ: ܠܡܳܢܐ ܫܰܬܺܝܩ ܐܢܬ ܐܘ ܟܶܢܪܐ ܡܠܺܝ̣ܠܐ: ܠܡܳܢܐ  ܡܪ̈ܫܠܢ ܐܝܕ̈ܝܐ ܛܥܝ̣ܢܬ݀ ܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ: ܠܡܢܐ ܕܥܶܟ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܥܰܝ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܐ ܠܡܢܐ –؟ ܘܪܕܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܢܗܝ̣ܪܐ: ܠܡܳܢܐ ܡܘܬܐ ܢܳܣܒ ܒܢ̈ܝ ܢܘ̣ܗܪܐ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ: ܠܡܳܢܐ ܡܳܐܬ ܟܗܢܐ ܕܝܰܩܝܪ ܥܠ ܐܠܗܐ: ܗܳܢܘ ܬܗܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܪܬܡ ܒܠܫܢܐ: ܡ̇ܐܬ ܟܗܢܐ ܒܦܘ̣ܩܕܳܢ ܡܪܗ ܘܠܐ ܡܶܬܕܪܝܟ ܣܽܘܥܪܢܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܢܳܫ ܡܰܕܪܟ ܠܐܪ̈ܙܐ ܕܐܠܗܐ ܬܐ ܚܙܺܝ ܠܟܗܢܐ ܕܕܰܡܝ̣ܟ ܒܥܰܪܣܐ ܕܡܘܬܐ ܘܐܝ̣ܕܘ̈ܗܝ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܢ: ܘܠܫܢܗ ܫܰܬܝ̣ܩ ܘܥܰܝܢܘ̈ܗܝ ܚܫ̈ܶܟܝ ܡܢ ܢܘ̣ܗܪܐ: ܘܐܶܕܢܘ̈ܗܝ ܡܓܰܡܪ̈ܢ ܡ̣ܢ ܫܶܡܥܐ: ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܢܦܰܠ ܙܰܘܥܐ ܒܠܶܒܐ: ܘܪܥܠܐ ܒܓܰܪ̈ܡܐ ܘܒܶܟܝܐ ܒܦܘ̣ܡܐ ܘܬܶܐܢܰܚܬܐ ܘܐܘܠܝܬܐ ܡ̣ܢ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ: ܐܘ ܠܫܽܘܪܐ ܪܡܐ ܕܰܢܦܰܠ ܘܗܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܟ ܒܳܟܝܐ ܠܟ ܘܐܳܡܪܐ ܠܐ ܐܶܫܒܩܟ ܕܬܺܐܙܠ ܥܕܡܐ ܕܐܦܪܥܟ ܚܘܒ̈ܠܐ ܕܥܠܝ: ܗ̇ܐ ܩܳܛܪܐ ܐܢܳܐ ܠܟ ܓܢܽܘܢܐ ܐܝܟ ܚܬܢܐ ܐܶܨܰܒܬܟ ܒܰܠ̈ܒܘ̣ܫܝ ܫܘ̣ܒܚܐ ܐܝܟ ܡܰܠܟܐ: ܐܶܣܺܝܡ ܠܟ ܟܠܝ̣ܠܐ ܡ̣ܢ ܘܰܐܪ̈ܕܐ ܘܪ̈ܝ̣ܚܳܢܐ: ܕܐܶܙܡܪ ܠܟ ܗܘ̣ܠ̈ܠܐ ܒܦܽܘܡ ܒܢ̈ܝ: ܘܶܐܡܰܫܚܳܟ ܒܪܶܚܡܬܐ ܘܒܳܬܪܟܢ ܐܶܣܝ̣ܡܟ ܒܩܰܒܪܐ: ܘܠܠܘ̣ ܡܰܨܝܐ ܗܘܝܬ ܠܘܝܐ ܗ̇ܘܝܬ ܠܟ ܐܝܟ ܟܗܢܐ ܡܝܰܩܪܐ: ܢܺܐܙܠ ܥܡܟ ܗܰܘ ܕܰܢܚܬ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܰܢܢܰܗܪܟ ܒܢܘ̣ܗܪܗ ܘܰܢܪܰܣܶܣ ܥܠ ܓܰܪ̈ܡܝܟ ܛܰܠܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܕܚܠ ܡܢܟ ܡܘܬܐ ܘܡܥܪܘܩ ܠܒܶܣܬܪܗ: ܘܢܺܐܙܠ ܥܰܡܟ ܨܠܺܝܒܗ ܕܒܪܐ ܘܢܗܓܽܘܡ ܠܰܫܝܘܠ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܝܟ ܐܰܟܡܐ ܕܡܽܘܫܐ ܦܰܠܓ ܠܝܰܡܐ ܩܕܳܡ ܒܢ̈ܝ ܐܺܝܣܪܐܝܠ ܘܢܠܘܝܟ ܦܰܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܗ̇ܘ ܕܰܢܣܒܬ ܒܝܬ ܩܘ̣ܕܫܐ: ܘܢܶܚܕܐ ܒܳܟ ܚܰܬܢܐ ܐܶܡܬܝ ܕܢܶܚܙܶܟ ܒܰܠ̈ܒܘ̣ܫܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܠܰܡܦ̈ܐܕܐ ܕܢܘ̣ܗܪܐ ܫܒܽܘܒ ܠܡܕܒܚܐ ܕܫܰܡܫܬ ܥܠܘܗܝ ܘܚܕܐ ܠܰܒܢ̈ܝܟ ܒܰܓܢܘ̣ܢܐ ܕܢܶܛܠ ܠܟ. ܙܶܠ ܒܫܠܡܐ ܐܘ ܟܗܢܐ ܒܪܺܝܟܐ ܘܥܰܬܝ̣ܪ ܛܳܒ̈ܬܐ: ܘܗ̇ܝ ܛܳܒܬܐ ܕܰܙܪܰܥܬ ܒܐܰܬܪܐ: ܘܰܒܥܺܕܬܐ ܡܢܡܥܟ ܠܛܳܒ̈ܬܐ ܕܰܠܥܠܡ ܙܶܠ ܒܰܫܠܡܐ ܡܛܠ ܕܫܰܦܝ̣ܪ̈ܬܟ ܢܛܺܝܪ̈ܢ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ: ܒܗܶܝܢ ܬܶܬܦܨܚ ܒܥܕܬܐ ܕܒܘ̣ܟܪ̈ܐ ܕܒܰܫܡܝܐ: ܙܶܠ ܒܰܫܠܡܐ ܐܘ ܐܒܐ ܟܺܐܢܐ ܐܢܬ ܕܰܐܠܦܬ ܠܰܒܢ̈ܝܟ ܡ̈ܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܘܝܘ̣ܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܙܶܠ ܒܫܠܡܐ ܐܘ ܐܒܐ ܒܪܝ̣ܟܳܐ ܘܰܐܚܘܢ ܒܛܝܒܘ̣ܬܐ ܢܶܚܙܟ ܒܰܓܢܘܢ ܢܘ̣ܗܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ: ܙܶܠ ܒܰܫܠܡܐ ܗܐ ܦܰܪܕܝܣܐ ܢܳܛܪ ܠܳܟ ܕܬܺܐܬܐ ܘܬܶܬܢܺܝܚ ܒܗ: ܙܶܠ ܒܰܫܠܡܐ ܐܘ ܟܳܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܟܘ̣ܡܪܐ ܪܒܐ: ܗ̇ܐ ܪܝ̣ܫ ܟܗ̈ܢܐ ܘܟܘ̣ܡܪ̈ܐ ܢܳܛܪ ܘܰܡܣܰܟܐ ܠܟ ܕܢܶܦܪܥܟ ܐܰܓܪܳܟ ܒܰܐܥܦ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܙܶܠ ܒܰܫܠܡܐ ܢܶܗܘܐ ܕܽܘܝܳܪܟ ܘܦܽܘܫܟ ܒܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ: ܢܶܣܓܐ ܫܝܢܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܟ ܘܫܠܡܐ ܠܥܰܡܟ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܩܠܳܟ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ ܥܳܒܘ̣ܪ̈ܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠܡ ܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܺܝܢܐ ܐܡܝ̣ܢ.

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ

ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘ̣ܒ ܣܪܘܓܝܐ ܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܕܥܢܕܝܢ

ܐܰܚ̈ܝ ܡܐ ܕܰܚܙܝܬ ܕܫܰܠܡܘ ܝܘ̈ܡܝ ܘܰܩܪܒ ܙܰܒܢܐ ܕܫܘ̣ܠܡ ܚܰܝ̈ܝ: ܘܣܰܪܗܒܘ ܘܶܐܬܘ ܕܳܒܘ̣ܪ̈ܝ ܘܐܳܙܠ ܐܢܳܐ ܡ̣ܢ ܐܰܝܟܐ ܕܐܺܝܬܝ܆ ܠܕܽܘܟܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܐܰܗܡܺܝܬ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܕܐܶܟܬܘܒ ܕܺܝܐܬܝܩܝ ܒܟܰܟܪܐ ܕܐܶܬܗܰܝܡܢܬ ܒܗ ܘܐܥܬܰܪ ܠܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܡܗܝܡ̈ܢܐ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܐ ܝܳܗܽܘܒܐ ܕܟܰܟܪ̈ܐ ܘܢܶܒܥܝܘ̣ܗܝ ܡܶܢܝ ܥܡ ܝܘ̣ܬܪܢܗܽܘܢ ܗܳܝ ܐܬܐ ܙܰܒܢܐ ܕܐܝܟ ܫܶܒ̈ܠܐ ܐܶܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܗܳܢܘܢ ܕܩܰܕܡܽܘܢܝ ܗ̇ܐ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܐ ܣܓܽܘܠܐ ܐܶܬܩܛܦ ܐܝܟ ܣܓ̈ܘ̣ܠܶܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܳܥܐ ܐܢܳܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܦܢܝ: ܘܰܡܦܝ̣ܣ ܐܢܳܐ ܠܝܳܕܘ̈ܥܝ ܕܰܢܨܰܠܘܢ ܥܠܝ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܐܶܗܘܐ ܣܓܽܘ̣ܠܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܐܳܦܠܐ ܙܝܳܬܢܐ ܟܕ ܐܶܫܬܺܝܬ ܚܰܠܐ ܥܡ ܥܶܢܒ̈ܐ ܩܰܒܠܬ ܡܶܛܪܐ ܥܡ ܚܶܛ̈ܐ. ܡܦܝ̣ܣ ܐܢܳܐ ܕܬܰܡܢ ܕܠܐ ܢܶܕܥܟ ܠܰܡܦܺܝܕܝ ܘܠܐ ܢܶܚܣܪ ܡܢܗ ܙܰܝܬܐ: ܠܐ ܠܰܠܒܘ̣̈ܫܝ ܢܰܚ̈ܬܐ ܡܟܰܬ̈ܡܐ ܒܝܬ ܗܳܢܘܢ ܕܠܳܒܝ̣ܫܝܢ ܢܰܚ̈ܬܝ ܢܘ̣ܗܪܐ. ܗܳܐ ܢܳܦܩ ܐܢܳܐ ܒܐܘ̣ܪܚܐ ܫܳܒܩ ܐܢܳܐ ܥܳܡܪ̈ܝ ܘܠܳܐ ܗܳܦܟ ܐܢܳܐ. ܬܘ̣ܒ ܠܘܳܬܟܘܢ ܘܐܳܦܠܐ ܐܶܚܙܐ ܐܰܦܝ̈ܟܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܰܝܘܒ ܙܰܕܝ̣ܩܐ ܥܠ ܩܺܝܩܠܬܐ ܕܡܘ̣ܟܳܟܐ: ܟܠ ܒܰܪܢܫ ܢܶܚܘ̣ܬ ܠܰܫܝܘ̇ܠ: ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܦܘ̇ܟ ܠܒܰܝܬܗ ܘܐܳܦܠܐ ܝܳܕܥ ܠܕܘ̣ܟܬܗ. ܬܘ̣ܒ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܣܘ̣ܦܘܢ ܫܡܰܝܐ ܘܐܪܥܐ: ܘܢܶܬܬܥܺܝܪܘܢ ܫܟܝ̣̈ܒܐ ܡ̣ܢ ܥܰܪܣܐ ܕܰܫܝܘܠ ܬܰܐܓܪܐ܆ ܐܶܡܬܝ ܕܐܳܙܠ ܡܶܬܚܫܒ ܒܰܗܦܘ̣ܟܝܳܐ ܕܒܰܝܬܗ ܘܐܰܟܪܐ ܡܣܰܟܐ ܠܦܺܐܪ̈ܐ ܕܙܰܪܥܗ ܒܰܚܨܳܕܐ ܒܪܡ ܐܶܢܐ ܝܳܕܥ ܐܢܳܐ ܕܢܰܦܫܐ ܠܐ ܗܳܦܟܐ ܠܦܰܓܪܐ ܘܠܳܐ ܠܳܒܫܐ ܠܗܰܕܡܝܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܰܩܝܡܬܐ. ܐܶܢܐ ܠܐ ܚܳܐܫ ܒܡܶܐܙܠܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܶܬܦܨܐ ܐܢܳܐ ܡ̣ܢ ܒܘ̣ܨܳܪ̈ܐ: ܘܩܰܠܝ̣ܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܝܘ̣ܬܪܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܚܰܛܝܐ ܟܡܳܐ ܡܰܪܝ̣ܪܐ ܫܳܥܰܬ݀ ܡܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܦܳܪܫܐ ܠܰܐܚܐ ܡ̣ܢ ܐܰܚܐ: ܘܐܒܐ ܡ̣ܢ ܒܪܐ: ܘܪܳܚܡܐ ܡ̣ܢ ܪܳܚܡܐ: ܘܪ̈ܳܥܰܘܬܐ ܡ̣ܢ ܓܙܳܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܬܠܡ̈ܝ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܦ̈ܢܝܗܘܢ. ܐܘ ܪ̈ܳܚܡܝ ܘܚܰܒܝ̣̈ܒܝ ܬܠܡܝ̣̈ܕܐ ܗܘܺܝܬ ܕܟܠܟܘܢ ܘܰܡܫܡܫܢܐ: ܐܶܬܕܟܪܘܢܢܝ ܒܰܨܠܘ̈ܬܟܘܢ ܒܥܶܕܢ ܐܪ̈ܙܶܐ܆ ܟܕ ܟܠ ܒܘ̣ܨܳܪ̈ܐ ܣܶܥܪܬ ܒܪܡ ܠܐ ܐܶܙܕܝܦܬ ܒܰܫܪܪܝ ܘܐܳܦܠܐ ܙܶܪܥܬ ܙܺܝܙܢܐ ܒܐܪܥܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ: ܘܠܳܐ ܣܳܡܬ ܟܘ̣ܬܡܳܐ ܒܰܣܒܪܬܐ ܡܰܠܐܟܝܬܐ ܕܥܠ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܠܐ ܒܰܨܪܬ݀ ܒܚܰܝܠܐ ܘܬܠܝ̣ܬܝܘ̣ܬܐ ܠܐ ܥܶܕܠܬ ܘܐܦܠܐ ܪܫܝܬ ܠܒܳܪܘܝܐ ܚܰܟܝ̣ܡܐ. ܘܠܐ ܒܚܢܬ ܥܠ ܐܒܐ ܒܡܰܪܢܝ̣ܬܐ ܘܐܳܦܠܐ ܒܰܨܪܬ݀ ܠܒܪܐ ܒܚܽܘܫܒܝ ܘܠܐ ܟܶܫܠܬ ܒܪܘ̣ܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܒܡܶܕܡ ܕܰܣܪܝ̣ܩ: ܐܠܐ ܐܰܘܕܝܬ ܡܰܘܕܝܢܘܬܐ ܫܪܝ̣ܪܬܐ ܒܫܶܡܝ ܬܠܝ̣ܬܝܘ̣ܬܐ. ܘܣܳܓܕ ܗܘܺܝܬ ܫܰܘܝܐܝ̣ܬ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘ̣ܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ: ܐܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܚܘ̣ܣܪܢܐ ܠܗ̇ܘ ܕܰܡܥܰܩܒ ܥܠ ܥܳܒܘ̣ܕܐ ܕܟܠ: ܣܳܦܩ ܠܗ ܠܣܰܡܝܐ ܚܶܫܟܗ ܡܪܕܘܬܗ. ܘܠܡܥܩܒܢܐ ܒܶܗܬܬܗ ܢܒܰܚ ܣܩܘ̣ܒܠܝ ܓܳܒܘ̣ܠܗ: ܡܦܳܣ ܐܢܳܐ ܠܟܘ̇ܢ ܕܰܬܨܰܠܘܢ ܥܠܝ ܐܰܝܟܢܐ ܕܐܶܚܙܐ ܪ̈ܰܚܡܐ ܒܝܽܘܡ ܕܝ̣ܢܐ: ܘܢܶܫܒܘܩ ܠܝ̣ ܒܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܚܛ̈ܳܗܝ ܕܥܶܒܕܶܬ ܩܕܳܡܘܗܝ: ܙܶܠ ܒܰܫܠܡܐ ܐܰܚܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܬܥܝ̣ܩ ܕܫܰܩܠܟ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬܢ: ܡܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܰܪܫܟ ܢܚܰܠܛܟ ܥܡ ܟܐܢ̈ܐ: ܘܗ̇ܐ ܐܰܒܗ̈ܝܟ ܘܰܐܚ̈ܰܝܟ ܕܩܰܕܡܘ ܫܟܶܒܘ ܡܣܰܟܝܢ ܠܟ ܕܬܶܬܚܠܛ ܥܡܗܘܢ ܘܬܶܙܡܪ ܫܘ̣ܒܚܐ ܥܡ ܪ̈ܘ̣ܚܢܐ ܘܰܬܗܠܠ ܩܺܝ̣̈ܢܬܐ ܘܢܶܥ̈ܡܬܐ ܒܩܝ̣ܬܳܪܐ ܐܠܗܝܐ: ܘܐܳܦܢ ܐܶܬܦܪܫܬ ܡܶܢܢ ܒܪܰܡ ܗܳܝ ܡܶܬܚܠܛܬ ܥܡ ܥܶܠܝܐ: ܘܪ̈ܶܓܠܝܟ ܕܰܕܪ̈ܟܘ ܒܝܬ ܩܘ̣ܕܫܐ ܐܰܪܥܢܝܐ ܗ̇ܐ ܢܶܕܪ̈ܟܢ ܒܰܦܨܝ̣ܚܘ ܒܰܓܢܘ̣ܢܐ ܕܡܰܠܟܐ ܫܡܝܳܢܐ: ܝܘܡܐ ܕܥܘ̣ܢܕܳܢܟ ܐܰܠܒܫܢ ܟܰܪܝܘ̣ܬܐ ܘܚܰܕܘ̣ܬܐ ܐܰܟܚܕܐ. ܐܶܬܬܥܝ̣ܩܝ̣ܢܢ ܥܠ ܦܘ̣ܪܫܳܢܟ: ܘܐܶܬܦܨܚܢܢ ܒܕܘܝܳܪܟ ܕܰܒܦܪܕܝܣܐ ܡܐ ܕܚܳܝܪܝܢܢ ܘܠܐ ܚܳܙܝܢܢ ܠܟ ܒܰܝܢܬܢ ܗ̇ܝܕܝܢ ܠܳܒܫܝ̣ܢܢ ܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܘ̣ܬܐ ܒܪܡ ܐܶܡܬܝ ܕܚܳܙܝܢܢ ܠܟ ܒܰܓܢܘ̣ܢܐ ܪܳܘܙܝ̣ܢܢ ܘܚܳܕܝܢܢ: ܟܠܢ. ܘܩܳܪܒܝ̣ܢܢ ܨܠ̈ܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܕܦܰܪܫܟ ܡܶܢܢ: ܘܣܳܡܟ ܒܰܚܠܘ̣ܠܐ ܕܒܘ̣ܣ̈ܡܐ: ܗܽܘ ܢܗܘܐ ܠܢ ܫܘ̣ܪܐ ܚܰܣܝ̣ܢܐ ܘܡܰܢܥܢ ܠܦܰܪܕܝܣܐ: ܘܢܰܢܛܪܢ ܒܥܕܬܐ ܕܒܘ̣ܟܪ̈ܐ ܕܒܰܫܡܝܐ: ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ ܘܡܝ̣̈ܬܐ ܐܝ̣ܢ ܘܐܡܝ̣ܢ.

ܦܣܘ̣ܩܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܝ̣ܣܚܩ ܕܥܠ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܳܢܕܝܢ

ܟܡܳܐ ܡܰܪܝܪ ܡܘܬܐ ܝܘܡ ܥܘ̣ܢܕܳܢܟ ܘܰܟܡܐ ܚܰܫܝ̣ܫܐ ܫܳܥܬ݀ ܡܘܬܟ: ܟܠ ܐܢܳܫ ܐܰܒܝ̣ܠ ܥܠ ܦܘ̣ܪܫܳܢܟ: ܘܥܰܝܺܝܩ̈ܝܢ ܥܠ ܡܘܬܟ ܘܐ̱ܢܬ ܢܘ̣ܟܪܳܝ ܐܰܬܪܟ: ܦܪܰܚܬ ܐܝܟ ܨܶܦܪܐ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܳܟ ܘܟܰܬܪܬ ܒܕܘ̣ܟܬܐ ܕܠܘ ܕܝ̣ܠܟ: ܫܒܰܩܬ ܠܐܒܗ̈ܐ ܘܐܚ̈ܐ: ܘܐܰܚܒܬ ܠܐܬܪܐ ܢܘ̣ܟܪܳܝܐ ܘܠܢܘ̣ܟܪܳܝܘ̣ܬܐ ܗܳܐ ܐܰܒܗ̈ܝܟ ܪܰܚܝ̣ܩܝ̣ܢ ܡܶܢܟ ܘܰܨܗܶܝܢ ܠܰܚܙܳܬܟ: ܠܠܘ̣ܠܳܐ ܫܡܰܥ ܡܛܠܬܳܟ ܢܶܦܪܚܘܢ ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܢܶܫܪ̈ܐ ܠܰܚܙܳܬܟ ܘܰܕܝܬܝ̣ܪ ܐܶܡܟ ܐܶܠܘ ܫܶܡܥܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܥܠܟ ܟܕ ܦܳܪܚܐ ܗܘܳܬ݀ ܐܝܟ ܛܰܝܪܐ ܘܡܐܓܢܐ ܥܠ ܥܰܪܣܐ ܕܟܘ̣ܪܗܳܢܟ ܐܝܟ ܢܶܫܪܐ ܕܛܳܐܶܣ ܥܠ ܩܶܢܐ: ܕܦܰܪ̈ܘܓܰܘܗܝ: ܟܕ ܠܶܒܫܬ݀ ܙܰܘܥܐ ܘܰܫܪܐ ܒܗ̈ܕܡܝܗ̇ ܪܳܥܠܐ: ܐܶܡܬܝ ܕܫܶܡܥܬ݀ ܥܠ ܡܰܘܬܟ: ܘܫܰܪܝܬ݀ ܬܳܢܝܐ ܠܡܶܠܬ݀ ܣܳܒܐ ܝܥܩܘ̇ܒ ܕܒܳܟܐ ܘܐܰܝܠـܠ ܥܠ ܚܰܒܝ̣ܒܗ: ܘܡܰܝܠܠܐ ܥܠ ܡܘܬܟ ܘܬܶܚܘ̣ܬܝ ܠܰܫܝܘ̇ܠ ܒܩ̈ܠܐ ܡܰܪܝ̣ܪ̈ܐ ܘܰܚܢܝ̣ܓ̈ܐ: ܟܘܬܝ̣ܢܗ ܕܝܘܣܦ ܐܰܘܒܠܘܗ̇ ܠܐܒܘ̣ܗܝ ܡܦܰܠܦܠܬ݀ ܕܡܳܐ: ܒܪܰܡ ܟܘ̣ܬܝ̣ܢܳܟ ܐܶܬܬܘܒܠܝ ܠܐܡܟ ܟܕ ܦܝ̣ܠܐ ܒܕܶܡܥ̈ܐ ܕܐܰܚ̈ܝܟ: ܝܘܣܦ ܐܶܬܛܠܡ ܡ̣ܢ ܐܰܚܘ̈ܗܝ ܘܐܝܟ ܓܰܝܣ̈ܐ ܫܰܒܩܘ̣ܗܝ ܥܰܪܛܠ: ܘܰܢܣܒܘ ܟܘ̣ܬܝ̣ܢܗ: ܒܪܰܡ ܐܢܬ ܨܦܰܚ ܥܠܰܝܟ ܡܘܬܐ ܘܐܰܘܒܕ ܫܘ̣ܦܪܳܟ: ܝܘܣܦ ܟܕ ܒܳܬܪ ܕܛܰܠܡܘ̣ܗܝ ܡܰܪ̈ܚܐ ܐܰܪܡܝܘ̣ܗܝ ܒܓܘ̣ܒܐ: ܒܪܡ ܐܢܬ ܥܠ ܥܠܰܝܟ ܡܘܬܐ ܘܣܳܡܟ ܒܩܰܒܪܐ: ܘܐܽܘܟܡ ܨܘ̣ܪܬܟ: ܝܘܣܦ ܐܶܬܥܠܝ̣ ܘܐܬܚܰܪܪ ܡ̣ܢ ܚܶܫܟܗ ܕܰܚܒܘ̣ܫܝܐ ܘܰܗܘܐ ܡܰܠܟܐ ܒܪܡ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܚܶܫܟܗ ܕܩܰܒܪܐ ܬܶܗܘܐ ܝܳܪܘܬܐ ܕܡܠܟܘ̣ܬܐ ܐܶܢܐ ܐܚ̈ܝ ܝܳܕܥ ܐܢܳܐ ܕܐܶܬܦܣܩ ܣܰܒܪܐ ܘܠܐ ܬܘ̣ܒ ܐܶܗܦܘ̣ܟ ܠܒܝܬ ܐܳܒܝ ܘܳܐܦܠܐ ܠܕܰܝܪܐ ܘܠܐ ܠܰܚܙܬܐ ܕܦܰܪ̈ܨܘ̣ܦܝܟܘ̇ܢ: ܒܗ̇ܝ ܕܡܰܘܬܐ ܩܳܐܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܐܺܙܠ ܥܡܗ: ܡܰܘܡܐ ܐܢܳܐ ܠܟܘ̇ܢ ܒܰܨܠ̈ܘܬܟܘ̇ܢ ܘܰܡܦܝ̣ܣ ܐܢܳܐ ܠܰܐܚܘ̣ܬܟܘܢ ܕܬܺܐܙܠܘܢ ܠܒܝܬ ܐܳܒܝ ܘܰܬܒܰܝܐܘܘܢ ܐܶܢܘܢ ܕܠܐ ܬܶܟܪܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܦܽܘܪܫܢܝ ܘܶܐܢܐ ܪܰܚܝ̣ܩ ܐܢܳܐ ܡܶܢܗܘܢ: ܗܰܒܘ ܫܠܳܡܐ ܠܰܐܒܗ̈ܝ ܘܰܐܚ̈ܝ ܘܰܐܚ̈ܘܬܝ: ܘܐܦ ܠܩܰܫܝ̣ܫ̈ܐ ܘܠܰܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܒܰܩܪܝ̣ܬܢ ܘܠܟܠ ܪ̈ܳܚܡܝ ܘܝܳܕܘܥ̈ܝ ܕܝ̣ܠܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܐܶܡܝ ܗܳܝ ܕܝ̣ܠܕܬܳܢܝ ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܳܐ ܕܣܰܓܝ̣ ܡܶܬܬܥܝ̣ܩܐ ܥܠ ܦܘ̣ܪܫܳܢܝ: ܘܐܢܬܘܢ ܦܘ̣ܫܘܢ ܒܰܫܠܡܐ: ܡܪܝܐ ܢܶܦܪܘܥܟܘܢ ܚܠܳܦܝ ܘܢܶܬܠ ܠܟܘܢ ܐܰܓܪܐ ܛܳܒܐ ܚܠܳܦ ܕܶܡܥ̈ܐ ܕܐܶܫܰܕܬܘܢ ܡܶܛܠܬܝ܆ ܗ̇ܐ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܐ ܕܦܘ̣ܪܫܳܢܐ ܨܰܠܘ ܥܠܝ ܕܐܳܙܠ ܐܢܳܐ ܠܰܐܬܪܐ ܕܰܢܝܳܚܐ ܘܒܥܰܘ ܠܝ̣ ܪ̈ܰܚܡܐ ܡ̣ܢ ܚܰܢܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܝ̣ ܬܰܡܢ ܚܰܒܪܐ ܘܐܰܚܝܢܐ: ܐܘ ܐܰܚܘܢ: ܡܳܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܰܘܕܝܬ ܒܰܨܠܝ̣ܒܗ ܢܢܝ̣ܚ ܢܰܦܫܟ: ܘܶܐܡܬܝ ܕܐܳܬܐ ܠܰܩܝܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܢܩܝ̣ܡܳܟ ܥܡ ܓܒܰܘ̈ܗܝ ܡܛܠ ܕܐܶܬܦܪܫܬ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܥܳܒܘ̣ܪ̈ܐ ܠܚ̈ܝܐ ܕܰܠܥܠܡ ܘܰܒܝܘܡܐ ܕܐܳܬܐ ܒܫܘ̣ܒܚܐ ܢܩܝ̣ܡܳܟ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢܗ ܒܡܠܟܘ̣ܬܗ ܕܰܡܛܰܝܒܐ ܒܰܫܡܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ ܘܥܶܢ̈ܘܝܐ ܕܡܝ̣ܬܘ ܒܰܐܟܣܶܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܐܬܪܚܶܩܬ ܡ̣ܢ ܐܰܒ̈ܗܐ ܘܰܐܚ̈ܐ ܘܒܢ̈ܝ ܓܶܢܣܐ: ܡܫܝ̣ܚܐ ܢܡܰܢܥܳܟ ܠܰܓܢܘ̣ܢܗ ܘܰܢܛܰܟܣܟ ܒܫܘ̣ܒܚܗ ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܶܡܟ ܠܐ ܫܟܝ̣ܚܐ ܬܶܒܟܟ ܐܝܟ ܕܝܳܐܐ: ܗ̇ܐ ܛܝܒܘ̣ܬܐ ܬܠܘܚܟܟ ܘܰܬܢܛܪܟ ܚܠܦ ܐܶܡܟ ܘܰܐܚ̈ܝܟ ܘܰܒܢ̈ܝ ܓܶܢܣܟ ܘܡܰܠܐܟ̈ܝ ܢܘ̣ܗܪܐ ܢܠܰܘܘ̣ܢܳܟ: ܘܡܪܝܐ ܢܗܘܐ ܥܡܟ ܒܚ̈ܰܝܰܝܟ ܘܰܒܡܘܬܟ: ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܢܶܚܫ ܘܢܶܬܐܒܠ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܫܰܢܝܟ ܒܢܘ̣ܟܪܝܘ̣ܬܐ ܡܛܠ ܕܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܠܝܬ ܢܘ̣ܟܪܝܘ̣ܬܐ ܘܕܝ̣ܠܗ ܗ̇ܝ ܐܪܥܐ ܒܰܡܠܐܗ̇ ܘܫܟܝ̣ܚ ܒܟܠ ܕܘ̣ܟ: ܘܗ̇ܐ ܡܰܥܗܕܝܢܢ ܠܡܽܘܫܐ ܕܡܝ̣ܬ ܥܠ ܪܝ̣ܫ ܛܘ̣ܪܐ ܪܚܝ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܐܰܒ̈ܗܐ ܘܩܪ̈ܝ̣ܒܐ: ܘܰܐܒܪܗܡ ܢܚܶܬ ܠܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ: ܘܒܡܘܬܗ ܠܐ ܐܶܬܐܒܠ ܒܗ̇ܝ ܕܰܡܗܝܡܢ ܗܘܳܐ ܕܐܪܥܐ ܒܰܡܠܐܗ̇ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̇ܝ: ܘܝܥܩܘ̇ܒ ܟܺܐܢܐ ܡܐ ܕܡܝ̣ܬ ܒܡܶܨܪܝܢ ܙܰܗܪ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܕܢܶܣܒܘܢ ܓܰܪ̈ܡܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ ܢܶܬܬܣܝܡ ܥܡ ܐܰܒܗ̈ܘܝ ܠܘ ܡܛܠ ܕܡܝ̣ܬ ܒܰܐܟܣܢܝܐ ܐܶܠܐ ܒܕܐܰܪܓܫ ܒܕܥܬܝ̣ܕ̈ܢ: ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܒܰܡܪ̈ܘܡܐ ܘܒܥܘ̣ܡܩܐ ܘܰܒܟܠ ܕܒܗܘܢ: ܒܳܥܝܢܢ ܡܶܢܗ ܕܰܢܕܒܪ ܠܢ ܒܝܕ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܒܗܢ ܥܠܡܐ ܘܰܒܗ̇ܘ ܕܥܬܝ̣ܕ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܳܣܘ̣ܩܐ ܪܒܝ̣ܥܝܐ

ܡ̣ܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܝ̣ܣܚܩ ܥܠ ܕܝܪܝܐ ܕܡܳܐܬ ܒܢܘ̣ܟܪܝܘ̣ܬܐ

ܐܘ̈ ܚܒܝ̣ܒ̈ܝ ܢܶܗܘܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܠܟܘܢ ܕܰܡܗܝܡ̈ܢܐ ܫܪܝ̣ܪ̈ܐ ܘܩܳܪ̈ܝܰܝ ܟܬܳܒ̈ܐ ܩܕܝ̣ܫ̈ܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܢܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܥܠ ܝܘ̣ܠܦܢܐ ܘܒܽܘܝܐܐ ܕܡ̣ܢ ܐܚܪ̈ܳܢܐ: ܡܛܠ ܕܝܳܕܥܝ̣ܢ ܣܰܒܪܐ ܕܰܩܝܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ: ܘܟܠ ܐܢܳܫ ܡܗܰܝܡܢ ܒܢܘ̣ܚܡܐ ܘܣܳܗܕܝܢ ܢܒܝ̈ܐ ܒܪ̈ܐܙܰܝܗܘܢ ܘܫܠܝ̣̈ܚܐ ܒܣܳܗܕܘ̣ܬܗܘܢ ܘܒܰܣܒܪܬܗܘܢ ܕܩܳܡ ܡܪܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܺܝ̣̈ܬܐ: ܘܣܰܒܪܐ ܗ̇ܢܐ ܕܰܩܝܡܬܐ ܨܳܪܘܗ ܢܒܝ̈ܐ ܘܐܰܘܕܥܘ̣ܗܝ ܫܠܝ̣̈ܚܐ ܘܦܳܪܘܩܢ ܝܰܗܒ ܩܝܳܡܬܗ ܪܰܗܒܘ̣ܢܐ ܥܠ ܗܳܢܐ ܣܒܪܐ ܥܰܦܘ ܡܝ̣ܬܝ̈ܟܘܢ ܘܰܩܒܘ̣ܪ ܐܢܘܢ ܐܶܬܕܡܘ ܒܐܟܪ̈ܐ ܕܥܠ ܣܰܒܪܐ ܡܒܰܕܪܝܢ ܙܪ̈ܥܐ ܒܰܐܪܥܐ ܘܐܝ̣ܬ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܐܳܪ̈ܥܬܐ ܛܳܠܡܝ̣ܢ ܠܐܰܟܳܪ̈ܐ ܘܠܳܐ ܡܰܝܬܝܢ ܙܰܪ̈ܥܐ: ܒܪܡ ܣܰܒܪܐ ܕܰܩܝܡܬܐ ܠܐ ܛܠܶܡ ܠܰܡܗܝܡ̈ܢܐ ܒܢܘ̣ܚܳܡ ܡܝ̣̈ܬܐ ܡܛܠ ܕܫܪܝ̣ܪܳܐ ܗ̇ܝ ܡܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܐܰܡܝ̣ܪܐ: ܐܡܝ̣ܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܳܐ ܠܟܘܢ: ܟܠܗܘܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܒܩܒܪ̈ܐ ܢܶܫܡܥܘܢ ܩܳܠܗ ܕܒܪܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܢܳܦܩܝ̣ܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܥܒܕܘ ܛܒ̈ܬܐ ܠܰܩܝܡܬܐ ܕܚ̈ܝܐ: ܘܰܐܝܠܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܝ̣̈ܫܬܐ ܠܩܝܳܡܬܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ܗܳܝܕܝܢ ܡܩܰܪܒܝܢ ܩܘ̣ܪ̈ܒܢܝܗܘܢ: ܢܺܐܬܐ ܗܳܒܝܠ ܩܛܝ̣ܠܐ: ܘܢܽܘܚ ܡܰܟܝ̣ܟܐ ܘܐܝܣܚܳܩ ܕܶܒܚܐ: ܘܝܥܩܘ̇ܒ ܙܰܗܝܐ: ܘܝܘܣܦ ܫܰܦܝ̣ܪܐ: ܘܠܽܘܛ ܒܦܳܬܘ̣ܪܗ: ܘܐܺܝܘܒ ܒܙܰܕܝ̣ܩܘ̣ܬܗ: ܘܡܘܫܐ ܒܡܰܟܝܟܘ̣ܬܗ: ܘܐܰܗܪܘܢ ܒܬܶܫܡܫܬܗ: ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܛܢܢܗ: ܘܝܫܘ̇ܥ ܒܰܪܢܘܢ ܒܰܒܬܘ̣ܠܘ̣ܬܗ: ܘܫܡܽܘܐܝܠ ܒܰܢܒܝܘ̣ܬܗ: ܘܚܰܙܩܝܐܠ ܒܟܰܦܢܗ: ܘܕܘܝ̣ܕ ܒܰܡܪܚܡܢܘܬܗ: ܘܐܶܪܡܝܐ ܒܩܰܕܝ̣ܫܘ̣ܬܗ: ܘܕܳܢܝܐܝܠ ܒܨܰܘܡܗ: ܘܰܕܒܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܫܰܪܝ̣ܪܘܬܗܘܢ: ܘܰܒܢ̈ܝ ܫܡܽܘ̣ܢܝ̣ ܒܬܰܫܢܝ̣ܩܝ̈ܗܘܢ: ܘܐܶܠܥܳܙܪ ܒܰܕܒܝ̣ܚܽܘܬܗ: ܘܝܽܘܚܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܒܰܦܣܩ ܪܝ̣ܫܗ: ܘܐܶܣܛܝܦܢܘܣ ܒܰܪܓܘ̣ܡܶܝܗ: ܘܫܶܡܥܘܢ ܟܺܐܦܐ ܒܰܙܩܝ̣ܦܘ̣ܬܗ: ܘܦܰܘܠܘܣ ܒܢܶܓ̈ܕܘܗܝ: ܘܓܰܝܳܣܐ ܝܰܡܝ̣ܢܝܐ ܒܡܰܘܕܝܢܘ̣ܬܗ: ܘܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܒܪ̈ܳܓܘ̣ܡܝܗܘܢ ܘܬܰܠܡܝ̣̈ܕܐ ܒܰܨܠܝ̣ܒܘ̣ܬܗܘܢ: ܘܣܳܗ̈ܕܐ ܒܝܳܩܕܢܝ̈ܗܘܢ: ܘܡܰܘܕܝ̈ܢܐ ܒܢܶܓܕܝ̈ܗܘܢ: ܘܙܰܟ̈ܝܐ ܒܩܶܛܠܝ̈ܗܘܢ: ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܝ̣ܚܝ̣ܕܝ̈ܐ ܒܥܰܡܠ̈ܝܗܘܢ: ܘܝܰܨܘܦܬ̈ܢܐ ܒܰܥܒܕ̈ܝܗܘܢ: ܘܟܺܐܢ̈ܐ ܒܬܶܫܡܫ̈ܬܗܘܢ: ܘܟܳܗܢ̈ܐ ܒܙܰܗܝܘ̣ܬܗܘܢ: ܘܰܡܪ̈ܚܡܢܐ ܒܰܡܪܰܚܡܢܘ̣ܬܗܘܢ: ܘܢܶܫܡܥܘܢ ܠܗ̇ܝ ܒܰܪ̱ܬ݀ ܩܳܠܐ ܒܰܣܝ̣ܡܬܐ ܘܰܡܚܰܕܝܢܝ̣ܬܐ: ܕܬܰܘ  ܥܘ̣ܠܘ ܒܪ̈ܝ̣ܟܘܗܝ ܕܐܳܒܝ ܝ̣ܪܬܘ ܡܰܠܟܘ̣ܬܐ ܕܰܡܛܝܒܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܳܠܡܐ: ܒܳܥܝܢܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܥܡܗܘܢ ܬܶܚܙܘܢ ܠܥܰܢܝ̣̈ܕܟܘܢ ܘܰܠܪ̈ܚܡܝܟܘܢ ܒܫܘ̣ܒܚܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܰܓܢܘ̣ܢܐ: ܘܗ̇ܢܐ ܐܰܚܘܢ ܕܰܡܥܦܝ̣ܢܢ ܠܗ ܝܰܘܡܢܐ ܢܶܥܘ̣ܠ ܥܰܡܗܘܢ ܠܡܰܠܟܘ̣ܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܢܘܬܗ ܫܪܝ̣ܪܬܐ: ܘܰܡܕܒܪܢܘ̣ܬܗ ܫܦܝ̣ܪܬܐ: ܘܬܶܫܡܫܬܗ ܕܰܒܥܕܬܐ ܘܙܽܘܡܪ̈ܘܗܝ ܪ̈ܘܚܳܢܝܐ ܢܶܫܬܘܐ ܠܚ̈ܝܐ ܡܬܘܡܝ̈ܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܝܢ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̣ܫ̈ܐ ܒܝܕ ܛܝܒܘ̣ܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܘܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܘܪܘ̣ܡܪܡܐ ܘܣܶܓܕܬܐ ܠܐܒܘ̣ܗܝ ܘܠܪܘ̣ܚܗ ܩܕܝ̣ܫܐ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܳܣܘܩܐ ܚܡܝ̣ܫܝܐ

ܡܶܠܬܐ ܕܒܘ̇ܝܳܐܐ ܠܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܠ ܪ̈ܘܚܢܐ

ܚܰܒܝ̣̈ܒܝ ܡܝܰܩܪ̈ܐ. ܠܝܬ ܒܘܣܡܐ ܒܐܪܥܐ ܕܪܒ ܡ̣ܢ ܒܘ̣ܣܳܡ ܡܘܬܐ ܕܙܕܝ̣̈ܩܐ ܘܠܳܐ ܕܶܚܠܬܐ ܘܙܽܘܥܬܐ ܕܪܒ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܕܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܘܗܘ̣ܦ̈ܟܘܗܝ ܕܒܰܪܢܫܐ ܒܥܶܕܢ ܡܰܘܬܗ ܐܳܬܝܢ ܠܒܠܗ ܘܩܳܝܡܝܢ ܠܩܘܒܠܗ: ܒܗ̇ ܒܫܳܥܬܐ ܕܡܰܦܩܝܢ ܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܡܶܬܐܰܠܨܐ ܘܡܶܫܬܢܩܐ ܒܢܘ̣ܪ ܡܰܪ̈ܢܝܬܐ ܘܚܘ̣̈ܫܒܐ ܒܝ̣ܫ̈ܐ ܕܥܶܒܕܬ݀: ܘܒܕܽܘܘܕܐ ܘܕܘ̣ܢܳܩܐ ܪܒܐ ܕܳܥܟܐ: ܘܥܳܒܪܝܢ ܩܕܡ̈ܝܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܝܗ̇ ܒܝ̣ܫ̈ܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܰܘܢܐ ܡܟܰܢܫ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܬܘ̣ܗܝ: ܗ̇ܝܕܝܢ ܡܶܬܬܘܝܐ ܚܺܐܪܽܘܬܗ̇ ܘܬܕܚܠܝ: ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܟܦܘ̣ܪ ܚܳܙܝܐ ܠܓܘܪܗ̇ ܘܚܛܝ̣ܬܗ̇ ܘܠܩܶܛܠܐ ܕܥܶܒܕܬ݀: ܘܓܡܝ̣ܪܘ̣ܬ ܨܒܝܳܢܗ̇ ܒܝ̣ܫܐ: ܘܗܝܕܝܢ ܬܪܫܠܝ ܐܝ̣ܕ̈ܝܐ ܘܡܶܬܩܦ̈ܣܢ ܪ̈ܶܓܠܐ ܘܕܳܥܶܟ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܥܰܝ̈ܢܐ: ܘܢܦܫܐ ܡܶܬܬܕܝ̣ܢܐ: ܘܦܓܪܐ ܡܶܫܬܢܩ: ܘܪܘ̣ܚܐ ܡܶܬܓܘܙܠܐ ܡܛܠ ܥܒܳܕ̈ܝܗ̇ ܒܝ̣ܫ̈ܐ. ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܬܦܨܐ: ܗ̇ܝܕܝܢ ܡܶܬܐܣܪ̈ܢ ܠܐܝ̣ܕܝ̈ܐ ܘܪ̈ܓܠܐ ܘܡܶܫܬܚܠܦ ܦܪܨܘܦܐ: ܘܡܶܬܟ̈ܦܦܳܢ ܩܘܡ̈ܬܐ ܘܡܡܠܟܝ̣ܢ ܢܶܣܝܘ̣ܢ̈ܐ ܘܥܳܩ̈ܬܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ: ܘܐܝܟ ܕܒܝܘܡܐ ܕܢܘ̣ܪܐ ܣܳܚܝܢ ܟܠ ܚܛ̈ܝܐ ܘܪ̈ܫܝ̣ܥܐ ܘܒܢܘ̣ܪܐ ܕܰܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܡܶܣܬܝܛܝܢ ܠܥܠܡ: ܘܐܢ ܠܢܦܫܐ ܬܶܗܘܐ ܐܝ̣ܬ ܠܗ̇ ܥܒ̈ܳܕܐ ܛܒ̈ܐ: ܒܝܘ̇ܡ ܥܘ̣ܢܕܳܢܐ ܚܳܕܝܐ ܘܪܘܙܐ ܘܢܳܗܪܐ ܘܫܳܐܒ ܥܠܝܗ̇ ܪܺܝܚܐ ܒܣܝ̣ܡܐ ܡ̣ܢ ܚܕܳܪ̈ܝܗ̇: ܡܶܬܦܨܚܐ ܒܰܥܒܕ̈ܝܗ̇ ܘܐܢ ܨܳܐܦܚ ܥܠܝܗ̇ ܡܘܬܐ: ܬܘ̣ܒ ܚܳܕܝܐ ܘܡܶܬܠܰܒܒܐ ܘܡܶܬܥܕܪܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܐ̈ܟܝ ܢܘ̣ܗܪܐ ܘܰܐܢܗܪ ܦܪܨܘ̣ܦܗ̇ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܘܠܐ ܚܳܐܫܐ ܘܐܦܠܐ ܡܶܬܬܥܝ̣ܩܐ ܡܛܠ ܕܨܘܡܐ ܕܨܳܡܬ݀ ܡܚܰܝܠ ܠܗ̇ ܘܨܠܘ̇ܬܐ ܡܥܰܕܪܐ ܠܗ̇: ܘܫܰܗܪܐ ܡܠܰܒܒ ܠܗ̇ ܕܠܐ ܬܙܘ̣ܥܝ: ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ̇ ܕܰܚܢܢ ܢܶܬܠܘܐ ܠܟܝ ܥܕܡܐ ܠܩܕܡ ܕܰܝܳܢܐ ܘܡܳܪܐ ܕܥܳܠ̈ܡܐ ܕܰܢܩܒܠܟܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܠܥܠܡܝܢ܀

ܦܣܘܩܐ ܫܬܝ̣ܬܝܐ

ܒܽܘܝ̇ܐܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܣܝ̣ܡ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܚܒܝ̣̈ܒܝ: ܐܠܘ̣ ܢܰܦܫ̈ܬܢ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܗ̣ܘ̈ܝ ܢܰܗܝ̣ܪ̈ܬܐ ܘܪ̈ܗܛܝ ܠܫܪܪܐ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ̣ ܩܳܛܦܝ̣ܢ ܗܘܰܝܢ ܝܘ̣ܬܪ̈ܢܐ ܪܰܘܪ̈ܒܐ ܡ̣ܢ ܡܶܬܠܰܘܝܳܢܘ̣ܬܢ ܕܠܡܝ̣̈ܬܐ ܒܙܒܢ ܦܘ̣ܪܫܢܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ: ܒܪܡ ܐܶܬܥܝܕܢܢ ܒܒܽܘܨܪ̈ܐ ܘܠܳܐ ܪܳܓܝ̣ܢܢ ܠܝܘ̣ܬܪ̈ܢܐ ܐܠܐ ܡܶܬܥܠܝܢܢ ܣܪܝ̣ܩܐܝ̣ܬ: ܚܠ̣ܦ ܗܰܘ ܕܡܶܬܕܟܪܝܢܢ ܠܫܘ̣ܠܡܐ ܕܚܰܝ̈ܝܢ ܘܠܗܶܒܠܐ ܕܥܠܡܐ ܡܪܰܟܒܝ̣ܢܢ ܐܘ̣ܠ̈ܝܳܬܐ ܘܩܳܛܪܝܢܢ ܚܫܐ ܥܠ ܡܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܝܘ̣ܬܪܢ: ܟܕ ܛܳܒ ܙܳܕܩ ܕܢܶܫܩܘܠ ܕܘ̣ܡܝܳܐ ܛܒܐ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܝ̣ܠܝܣܘ̣̈ܦܐ ܡܛܠ ܕܫܶܬܩܗ ܡܠܦ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܶܫܒܘ̇ܩ ܥܰܘܠܗ ܘܡܰܟܣ ܠܚܟܝ̣ܡܐ ܕܢܶܗܦܘ̣ܟ ܡ̣ܢ ܚܛܝ̣ܬܗ: ܟܕ ܟܬܳܒ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܡܫܰܡܥܝ̣ܢ ܙܘܗ̈ܳܪܐ ܘܡ̈ܠܐ: ܒܪܡ ܡܘܬܐ ܡܚܰܘܐ ܥܒ̈ܳܕܐ ܚܙܘ ܕܐܝܟܢ ܫܳܒܩ ܒܪܢܫܐ ܠܥܠܡܐ: ܘܩܶܢܝܢܗ ܦܳܐܫ ܠܐܚܪܢܐ: ܘܠܐ ܡܰܘܬܪ ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܠܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܘܐܦܠܐ ܒܪܝ̣ܬܐ ܡܶܬܩܢܝܐ ܠܪ̈ܚܡܝܗ̇: ܘܐܦܠܐ ܡܳܡܘ̣ܢܐ ܡܶܬܠܘܐ ܠܐܢܫ ܒܐܘ̣ܪܚܐ ܗ̇ܕܐ: ܡܳܕܝܢ ܙܳܕܩ ܕܢܶܙܪܘܥ ܛܒ̈ܬܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܚܨܘܕ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܠܥܠܡ: ܟܕ ܡܝ̣ܬܐ ܒܫܬܩܗ ܐܡ̇ܪ: ܗ̇ܠܝܢ ܝܘ̣ܬܪ̈ܢܝ ܠܐ ܡܰܘܬܪܝܢ ܠܝ̣: ܘܩܶܢܝܳܢܝ ܠܐ ܡܦܰܨܐ ܠܝ̣ ܘܠܐ ܡܥܰܕܪ ܠܝ̣: ܘܟܠ ܕܰܩܢܝܬ ܫܶܒܩܬ ܠܐܚܪܢܐ ܘܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܳܐ ܨܝܕ ܡ̇ܢ ܡܶܬܟܢܫܘܢ ܡܰܪ̈ܗܛܝ ܘܫܘ̣ܦܪ̈ܝ ܘܬܨܒܝܬܝ ܗ̇ܐ ܚܛܳܗ̈ܝ ܩܰܕܡܘ̣ܢܝ ܠܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܝܘ̣ܬܪܢܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܘܣܽܘܓܦ̈ܢܐ ܠܩܢܘ̣ܡܝ: ܘܥܳܠܡܐ ܥܳܒܘ̣ܪܐ ܐܰܪܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܗܛܝ: ܘܐܥܠ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܶܬܒܣܡܘܢ ܒܛܳܒ̈ܬܝ ܐܘ̈ ܩܰܪ̈ܝ̣ܒܝ ܥܪܘ̣ܩܘ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ: ܐܘ̈ ܚܒܪ̈ܝ ܘܪ̈ܳܚܡܝ ܗܰܪܛܘ ܒܳܬܪ ܙܕܝ̣ܩܘ̣ܬܐ: ܐܘ̈ ܐܚ̈ܝ ܝܺܨܦ ܘܰܕܟܪ ܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܥܰܕ ܐܝܬ ܐܰܬܪܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܐܘ ܪ̈ܚܡܝ …. ܠܩܢܝ̈ܢܟܘܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܩܕܡ ܕܢܐܬܐ ܡܘܬܐ ܘܢܛܠܘܡܟܘܢ ܗܝܕܝܢ ܬܗܘܘܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܡܢ ……܆ ܚܙܘ ܗܐ ܡܝܬܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫܠܝܚܐ ܒܫܬܩܗ: ܘܕܠܐ ܡܡܠܠܐ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܚܘܪܘ ܘܐܬܚܫܒܘ ܘܗܝܡܢܘ ܕܥܠܝܟܘܢ ܕܝܢ ܨܦܚ ܘܐܬܐ ܣܒܘ ܠܟܘܢ ܕܘܡܝܐ ܘܬܪܨܘ ܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܩܕܡ ܕܢܬܥ̈ܡܨܘܢ ܥܝ̈ܢܐ ܘܒܛܠ ܫܡܥܐ ܘܫܬܩ ܠܫܢܐ: ܒܟܘ ܥܠ ܩܢܘܡܟܘܢ ܘܐܫܦܥܘ ܕܡܥ̈ܐ ܥܠ ܒܘܨܪ̈ܝܟܘܢ ܘܚܘܪܘ ܒܡܝܬܐ: ܘܗܘ ܡܠܦ ܠܟܘܢ: ܘܨܠܘ ܥܠܘܗܝ ܕܒܪ̈ܚܡܐ ܢܬܩܒܠ: ܗܠܝܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܛܒ̈ܐ ܙܕܩ ܕܢܒܗܝܢ ܒܢ. ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܬܠܘܐ ܥܢܝܕܐ ܘܚ̣ܙܬܗ ܬܗܘ̣ܐ ܠܢ ܕܘ̣ܡܝܐ ܛܳܒܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܥܪܘܩ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ  ܘܒܝ̣ܫ̈ܬܗ: ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܛܳܒܐ ܡܰܠܦ ܒܰܥܒܕܐ ܘܠܘ ܒܡܶܠܬܐ: ܗ̇ܟܢܐ ܡܝ̣ܬܐ ܡܠܦ ܠܢ ܕܢܶܟܦܘ̣ܪ ܒܰܪ̈ܓܝ̣ܓܬܗ ܕܥܠܡܐ: ܘܕܢܶܬܩܪܒ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܚܘ̣ܒܐ: ܘܢܰܘܕܐ ܘܢܫܒܚ ܠܰܡܢܚܡܢܐ ܕܥܢܝ̣ܕ̈ܐ ܕܠܗ ܗܕܪܐ ܘܪܘ̣ܡܪܡܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̣ܢ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܫܒܝ̣ܥܝܐ

ܒܘܝ̇ܐܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܣܝ̣ܡ ܠܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܚܒܝ̣̈ܒܝ: ܐܰܪܥܢܝ ܡܝ̣ܬܐ ܘܐܡܪ ܠܝ̣ ܥܠ ܡܽܘܢ ܡܶܬܬܟܠ ܐܢܬ ܐܘ̇ ܒܪܢܫܐ: ܥܬܝ̣ܕ ܕܠܰܡܚܪ ܬܗܘܐ ܐܰܟܘܬܝ: ܐܶܬܡܳܠܝ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܥܡܘ̣ܪܐ ܒܥܠܡܐ ܘܡܰܠܠܐ ܒܫܘ̣ܩ̈ܐ: ܝܘܡܢܐ ܗܘܺܝܬ ܢܘ̣ܟܪܝܐ ܠܝܕܘܥ̈ܝ ܘܠܩܰܪ̈ܝ̣ܒܝ ܘܠܐܚ̈ܝ ܘܠܐܒܗ̈ܝ ܢܚܽܘܪܘܢ ܒܝ̣ ܕܡܶܣܟ̈ܢܐ ܕܡܝ̣ܬܘ ܒܐܰܟܣܢܝܐ ܕܠܐ ܐܚ̈ܐ ܘܩܪ̈ܝ̣ܒܐ: ܘܰܢܙܘ̣ܥܘܢ ܚܟܝ̣̈ܡܐ ܕܰܒܣܪ ܥܠ ܚܶܟܡܬܐ ܕܒܪܘܝܐ: ܘܢܬܬܥܝ̣ܪܘܢ ܥܠܝ̈ܡܐ ܘܢܺܐܠܦܘ̇ܢ ܕܠܐ ܢܶܛܥܘܢ ܒܬܪ ܪ̈ܓܝ̣ܓܳܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܡܰܛܥܐ ܠܥܠܘ̣ܠ̈ܘܗܝ ܘܡܰܓܚܶܟ ܒܗܘܢ ܬܘ ܚܙܺܝ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܝܠ̈ܕܘܗܝ ܕܐܕܡ ܕܰܫܪܟܘ ܠܚܒܠܐ ܘܡܟܝ̣ܟܝ̣ܢ ܩܘܡ̈ܬܗܘܢ ܘܣܳܣܐ ܡܚܰܒܠ ܠܗܘܢ: ܘܡܘܬܐ ܡܰܗܠ ܘܕܳܐܨ ܥܠ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ: ܐܝܟ ܐܰܪܝܐ ܐܳܣܪ ܠܓܒܪ̈ܐ: ܘܥܪܩܠ ܠܩܠ̈ܝ̣ܠܐ ܣܳܣܐ ܐܶܫܬܠܛ ܥܠ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܣܟܪ ܠܦܘ̣ܡܐ ܕܚܟܝ̣̈ܡܐ: ܘܗܐ ܪܳܡܝܢ ܒܫܝܘܠ ܟܠܗܘܢ ܓܶܢܣ̈ܐ ܘܫܰܪ̈ܒܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡܝ̣ܢ: ܐܝܟ ܙܶܒܠܐ: ܘܡܢܘ̣ ܡܨܐ̣ ܕܢܶܫܬܥܐ ܥܠ ܓܘ̣ܢ̈ܚܐ ܘܕܘ̣ܘ̈ܢܐ ܕܐܝ̣ܬ ܒܰܫܝܘܠ ܠܘܳܝ ܚܕ ܢܐܙܠ ܗ̱ܘܐ ܘܢܚ̣ܙܐ ܠܥܳܩ̈ܬܐ ܘܠܚܫܐ ܕܰܟܪܝ̣ܟ ܠܗܘܢ: ܘܢܶܗܦܘ̇ܟ ܘܢܶܫܬܥܐ ܐܝܟ ܕܰܚܙܐ: ܚܒܝ̣̈ܒܝ ܒܟܰܘ ܥܠ ܢܰܦܫ̈ܬܟܘ̇ܢ ܘܶܐܬܓܢܚ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܡܛܠ ܕܰܒܡܘܬܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܐ̱ܢܬܘܢ ܡ̣ܢ ܚܙܬܐ ܕܪ̈ܳܚܘ̣ܡܝܟܘܢ: ܘܒܰܐܬܪܐ ܕܡܘܬܐ ܠܝܬ ܚܘ̣ܒܐ ܘܠܐ ܦܨܝ̣ܚܘ̣ܬܐ ܘܠܐ ܪܘܙܐ: ܘܠܐ ܚܕܘ̇ܬܐ ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܒܟܐ ܠܩܢܘ̣ܡܗ: ܘܰܥܛܝ̣ܦ ܐܶܒܠܐ ܘܟܪܝܘ̣ܬܐ ܥܠ ܡܐ ܕܰܣܥܝ̣ܪ ܠܗ: ܒܗ̇ܢܐ ܐܬܪܐ ܠܝܬ ܥܰܒܕܐ: ܘܠܐ ܡܳܪܐ: ܠܐ ܪܒܐ ܘܠܐ ܙܥܘ̣ܪܐ: ܠܐ ܡܰܠܟܐ ܘܠܐ ܡܟܐ: ܘܠܐ ܚܕܘ̇ܬܐ ܘܰܦܨܝ̣ܚܘܬܐ: ܐܠܐ ܙܕܝ̣ܩ̈ܐ ܚܳܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܐܝܟ ܢܶܫܪܐ ܛܳܐܣ ܘܰܡܪܚܦ ܥܠ ܓܰܪ̈ܡܝܗܘܢ ܘܣܳܥܪ ܠܗܘܢ ܘܡܒܝܐܐ ܐܢܘ̇ܢ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ: ܠܐ ܬܶܬܐܒܠܘ̇ܢ ܐܘ̈ ܪ̈ܳܚܡܝ ܕܕܡܟܬܘ̇ܢ ܫܶܢܬܐ ܕܰܢܝܚܐ ܡܛܠ ܕܩܰܪܒ ܠܗ ܝܘ̇ܡ ܡܶܐܬܝܬܝ ܕܡܩܝ̣ܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܕܰܚܝ̣ܚܐ: ܡܛܠ ܕܰܢܛܪܬܘ̇ܢ ܦܘ̣ܩܕܳܢܝ ܘܢܳܡܘ̈ܣܝ ܘܠܐ ܥܒܰܪܬܘܢ ܥܠ ܦܘ̣ܩܕ̈ܢܝ: ܘܐܦ ܐܶܢܐ ܡܰܘܪܬ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘ̣ܬܐ ܕܪܘܡܐ ܒܝܘ̇ܡ ܢܘ̣ܚܡܐ ܒܪܡ ܪ̈ܫܝ̣ܥܐ ܘܚܛܝ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܢܩܦܘ ܠܣܛܢܐ ܘܰܥܒܕܘ ܨܒܝܳܢܗ: ܝܳܪܬܝܢ ܠܒܶܟܝܐ ܘܠܫܘ̣ܢܫܐ ܡܛܠ ܕܰܛܥܘ ܒܬܪ ܥܒܘ̣ܪ̈ܝܬܐ: ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܙܕܝ̣ܩ̈ܐ ܛܘ̣ܒܰܝܟܘܢ ܡܛܠ ܕܬܶܥܠܘܢ ܠܐܰܘܘ̈ܢܐ ܕܢܝܳܚܐ ܘܕܛܒ̈ܬܐ ܕܛܝܒ ܐܒܐ ܠܩܳܪ̈ܘܝܐ ܕܝ̣ܠܗ: ܚܳܕܐ ܒܟܘܢ ܐܒܐ: ܘܐܦ ܐܶܢܐ ܪܳܘܶܙ ܐ̱ܢܳܐ ܒܟܘܢ: ܘܪܘ̣ܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܟܠܝ̣ܠܐ ܓܳܕܠ ܠܟܘܢ ܘܣܳܐܡ ܥܠ ܪܝܫܝܟܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܬܡܝ̣ܢܝܐ

ܕܡܶܠܬܐ ܕܒܘ̣ܝܐܐ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ

ܒܪܝ̣ܟ ܗ̣ܘ ܕܥܒܕܗ ܠܡܘܬܐ ܐܝܟ ܟܪܘܙܐ ܕܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܡܰܘܕܥ ܥܠ ܣܪܝ̣ܩܘܬ ܥܠܡܐ: ܡܘܬܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܟܳܪܘܙܐ ܘܡܠܦܢܐ ܠܗ̇ܘ ܕܥܳܪܩ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܐ ܘܚܛܝ̣ܬܗ: ܘܰܡܩܪܒ ܠܘܬ ܙܕܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ: ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܢܶܬܬܟܠ ܥܠ ܚܰܝ̈ܘܗܝ܆ ܕܥܳܒܘ̣ܪ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܗ̇ܐ ܡܠ̈ܝ ܢܒܝ̈ܐ ܘܟܪܘ̣ܙܘ̣ܬܐ ܕܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܡܙܥܩܝ̣ܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܕܥܠܡܐ ܥܳܒܘ̣ܪܰܐ ܗ̱ܘ: ܗܦܘ̣ܟܘ ܡ̣ܢ ܐܘ̣ܪ̈ܚܬܗ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܕܥܰܘܠܐ: ܒܪܡ ܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܫܳܡܥ ܠܡܠ̈ܝܗܘܢ: ܥܕܡܐ ܕܢܺܐܬܐ ܡܘܬܐ: ܗܳܝܕܝܢ ܝܕܥܝ̣ܢ ܠܫܪܪܐ ܡ̣ܢ ܐܳܕܡ ܫܰܪܝ̣ ܡܘܬܐ ܘܰܡܬܚ ܪܶܗܛܗ ܠܕܪ̈ܐ ܘܫܰܪ̈ܒܬܐ: ܘܟܳܫܐ ܠܗܘܢ ܒܩܒܪ̈ܐ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܶܬܦܠܛ ܡܢܗ: ܘܠܐ ܚܳܐܣ ܥܠ ܬܳܐܓܗ ܕܡܠܟܐ: ܘܐܳܦܠܐ ܥܠ ܫܘ̣ܦܪܐ ܦܰܐܝܐ ܡܫܰܦܠ ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܡܰܦܠ ܠܩܠ̈ܝ̣ܠܐ: ܠܐ ܡܪܰܚܡ ܥܠ ܣܒ̈ܐ ܘܐܳܦܠܐ ܚܐܪ ܒܢܰܨܝ̣̈ܚܐ: ܠܐ ܚܳܐܣ ܥܠ ܛܠܳܝ̈ܐ: ܘܐܦܠܐ ܡܪܰܚܦ ܥܠ ܥܠܝ̈ܡܐ ܠܐ ܢܳܣܒ ܒܐܦ̈ܝ ܥܬܝ̣ܪ̈ܐ: ܘܐܦܠܐ ܡܪܰܚܡ ܥܠ ܡܶܣܟ̈ܢܐ: ܐܶܠܐ ܡܰܚܫܟ ܢܘܗܪܐ ܕܥܰܝ̈ܢܐ: ܘܰܡܒܰܛܠ ܫܶܡܥܐ ܕܐܕܢ̈ܐ: ܐܳܣܪ ܠܠܫܢܐ: ܡܫܰܦܷܠ ܠܗܶܠܟܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܘܙܰܘܥܐ ܕܐܝ̣ܕܝ̈ܐ: ܡܓܰܡܪ ܠܚܘ̣ܫ̈ܒܐ: ܡܰܦܩ ܠܡܟܐ ܡ̣ܢ ܛܪܝ̣ܩܠܝ̣ܢܗ ܣܪܝ̣ܩܐܝ̣ܬ ܘܥܬܝ̣ܪܐ ܫܳܪܐ ܠܗ ܣܦܝ̣ܩܐܝ̣ܬ: ܘܠܡܶܣܟܢܐ ܡܫܰܕܪ ܡܓܙܝܐܝ̣ܬ: ܨܳܐܕ ܠܡܶܠܚܐ ܒܝܰܡܐ ܘܩܛܠ ܠܬܰܐܓܪܐ ܒܝܒܫܐ: ܡܰܘܒܕ ܠܦܠܚܐ ܒܟܪܡܐ ܘܡܡܝ̣ܬ ܠܙܳܪܘܥܐ ܒܐܪܥܐ: ܡ̣ܢ ܫܘ̣ܩ̈ܐ ܡܘܒܠ ܠܰܛܠ̈ܝܐ ܘܛܠܝ̈ܬܐ ܘܡܰܘܒܕ ܒܒ̈ܬܐ ܚܳܛܦ ܠܝܠܘ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܟܶܢܦܐ ܕܐܡܗ: ܘܠܝܳܢܘ̣ܩ̈ܐ ܦܣܩ ܡ̣ܢ ܬܕܰܝ̈ܐ: ܦܪܫ ܠܒܪܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ: ܘܒܪܬܐ ܡ̣ܢ ܐܡܐ: ܘܐܚܐ ܡ̣ܢ ܐܚܐ: ܘܪܳܚܡܐ ܡ̣ܢ ܪܳܚܡܐ: ܘܬܰܠܡܝ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܦܢܗ ܠܚܬܢܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܓܢܘ̣ܢܗ: ܘܟܰܠܬܐ ܡ̣ܢ ܡܶܫܬܘܬܗ̇: ܫܳܩܠ ܠܟܠܝ̣̈ܠܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܝ ܚܰܬܢ̈ܐ ܘܟ̈ܰܠܬܐ: ܘܫܳܕܐ ܠܰܫܠ̈ܕܝܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܦܳܣܩ ܠܚܰܒ̈ܠܐ ܕܙܘܘܓܐ: ܘܢܳܣܒ ܠܪܳܥܝܐ ܡ̣ܢ ܡܪܥܝ̣ܬܗ: ܘܠܡܕܒܪܢܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܥܡܗ: ܡܘܒܕ ܠܫܘ̣ܠܛܢܐ ܡ̣ܢ ܓܰܐܝܘ̣ܬܗ ܘܠܦܳܩܘ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܪܝܫܢܘ̣ܬܗ: ܡܰܘܬܐ ܥܳܒܕ ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܘܦܘ̣ܪܫܢܐ ܡܪܝ̣ܪܐ: ܘܐܟܚܕܐ ܕܒܪ ܘܫܳܩܠ ܠܙܕܝ̣̈ܩܐ ܘܠܚ̈ܛܝܐ: ܘܡܰܚܬ ܠܗܘ̇ܢ ܠܩܒܪ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܗ ܕܢܘ̣ܚܡܐ ܘܕܦܘ̣ܪܥܢܐ: ܐܡ̣ܬܝ ܕܢܙܥܩ ܩܠܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܐܝܟ ܡܶܠܬ݀ ܫܠܝ̣ܚܐ ܩܳܝܡܝ̣ܢ ܡܝ̣̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܩܒܪ̈ܐ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܐ: ܘܢܶܬܦܬܚܘܢ ܬܪ̈ܥܝ ܫܡܝܐ ܒܓܶܠܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܘܢܶܩܪܘܢ ܫܦܘ̣ܪ̈ܐ ܘܡܶܬܬܥܝ̣ܪ̈ܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܩܒܪ̈ܐ: ܗܝܕܝܢ ܗܳܘܐ ܦܘ̣ܪܫܢܐ ܕܙܕܝ̣̈ܩܐ ܡ̣ܢ ܚܰܛܝ̈ܐ ܘܣܳܠܩܝܢ ܙܕܝ̣̈ܩܐ ܠܰܫܡܝܐ: ܘܦܳܝܫܝܢ ܚܰܛܝ̈ܐ ܒܐܪܥܐ: ܘܡܶܬܚܰܛܦܝܢ ܟܐܢ̈ܐ ܒܐܳܐܪ ܠܐܘ̣ܪܥ ܚܰܬܢܐ ܘܟܰܠܬܐ ܘܥܳܐܠܝ̣ܢ ܠܰܓܢܘܢ ܚܰܕܘ̈ܬܐ ܥܡ ܚܰܬܢܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܦܘ̣ܪ̈ܥܢܝܗܘܢ: ܘܦܳܝܫܝܢ ܚܰܛܝ̈ܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܐܚܒܘ̣ܗ̇ ܘܡܶܬܢܰܓܕܝܢ ܘܡܶܫܬܢܩܝ̣ܢ ܒܚܫܘ̣ܟܐ ܒܰܪܝܐ ܘܡܶܫ̣ܬܕܝܢ ܒܓܗܢܐ ܕܢܘ̣ܪܐ: ܗܳܘܐ ܒܘ̣ܚܪܳܢܐ ܚܰܬܝ̣ܬܐ ܘܕܚܝ̣ܠܐ ܩܕܡ ܟܘ̣ܪܣܝ ܕܰܝܢܐ: ܘܡܬܦܪܥ ܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒܳܕ̈ܘܗܝ ܒܕܝ̣ܢܐ ܟܺܐܢܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܡܰܐܣܒ ܒܰܐܦ̈ܐ.

ܐܚ̈ܝ ܕܚ̣ܢܢ ܕܩܝܡܝ̣ܢܢ ܒܒܪܝ̣ܬܐ ܘܒܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܳܕܩ ܕܰܢܛܝܒ ܠܢ ܢܰܚ̈ܬܐ ܕܢܘ̣ܗܪܐ ܥܕܡܐ ܕܢܶܥܘܠ ܠܡܠܟܘ̣ܬܐ ܘܠܰܓܢܘܢ ܚܰܕܘ̈ܬܐ ܘܠܐ ܢܐܪܓ ܠܥܠܡܐ ܘܠܰܪ̈ܓܝ̣ܓܬܗ ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܒܗ ܝܳܪ̈ܘܬܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܢܰܫܘܝܢ ܠܡܠܟܘ̣ܬܐ ܫܡܰܝܢܝ̣ܬܐ ܘܠܒܘ̣ܣ̈ܡܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܝܢ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܢܩܪܒ ܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܦܐܝ̈ܬܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܘܪܘ̣ܡܪܡܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘ̣ܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܐܝ̣ܢ ܘܐܡܝ̣ܢ܀

ܬܪܥܐ ܚܡܝ̣ܫܝܐ

ܡܠ̈ܝ ܒܘܝ̇ܐܐ ܡ̣ܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܠܡܐ

ܦܣܘ̣ܩܐ ܩܕܡܝܐ

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܠ ܟܐܒ̈ܐ ܘܟܘ̣ܪ̈ܗܳܢܐ

ܐܘ ܡܳܪܐ ܛܒܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠܐ ܡܘܬܢܐ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܟܠܝ̣ ܡܢܢ ܟܠ ܟܐܒ̈ܐ ܘܟܘ̣ܪ̈ܗܢܐ ܒܛܰܝܒܘܬܟ. ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܢ ܡܪܕܘ̣ܬܐ ܕܗܳܐ ܡܘܬܐ ܪܳܥܐ ܠܢ ܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܫܒܛܐ ܡܢܰܓܕܢܐ ܡܦܩ ܠܐܡܐ ܘܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܫܳܕܐ ܠܫܠܕ̈ܝܗܘܢ ܒܐܪܥܐ: ܘܡܒܕܪ ܓܰܪ̈ܡܝܗܘܢ ܒܩܒܪ̈ܐ: ܡܳܝܬܝܢ ܛܠܝ̈ܐ ܫܦܝ̣ܪ̈ܐ ܒܟܶܢܦܐ ܕܐܡܗ̈ܬܗܘܢ: ܚܡܝܢ ܐܝܟ ܘܐܪ̈ܕܐ ܘܝܳܒܫܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܬܕ̈ܝ ܐܶܡܗ̈ܬܐ ܚܘ̣ܪ ܘܰܚܙܐ ܐܢܬ ܠܐܡܐ ܕܡܰܝܺܝܬܐ ܘܫܬܝ̣ܩܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܝܳܠܘ̣ܕܗ ܝܳܢܩ ܠܗ̇ ܘܩܳܥܐ ܐܳܘ ܐܡܝ ܐܘ ܐܡܝ: ܘܗ̣ܝ ܫܬܝ̣ܩܐ: ܘܒܳܛܠ ܢܗܡ̈ܬܗ̇ ܘܢܘ̣ܫܩ̈ܬܗ̇: ܘܒܳܛܠܐ ܪܚܡܬܗ̇ ܘܚܘܫܗ̇ ܕܥܠ ܒܢ̈ܝܗ̇: ܘܡܬܓܠܙܐ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܐ ܕܦܺܐܪ̈ܝܗ̇ ܕܪܒܝܬ݀ ܒܥܡܠܐ ܪܒܐ ܘܛܘ̣ܪܦܐ: ܘܫܳܠܚܐ ܡ̣ܢ ܙܘ̈ܥܐ ܥܠܡܢ̈ܝܐ: ܘܡܬܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬܗ̇ ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܚܘ̣ܡܝܗ̇ ܘܡ̣ܢ ܐܚ̈ܐ ܘܚܒܝ̣̈ܒܐ: ܘܦܳܐܫ ܒܶܢܝܢܐ ܠܡܪܗ ܘܠܐ ܡܘܬܪ ܠܕܩܢܐ ܠܗ: ܡܳܐܬ ܐܒܐ ܘܫܳܒܩ ܒܢܘ̈ܗܝ ܘܡܳܐܬ ܒܪܐ ܘܗ̇ܐ ܐܡܗ ܡܶܬܢܘܠܐ: ܡܶܣܬܦܩܝ̣ܢ ܥܘ̣ܡܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܡܘ̣ܪ̈ܝܗܘܢ ܘܗܘܝܐ ܕܶܚܠܬܐ ܘܬܗܪܐ ܪܒܐ: ܗܳܢܘ ܕܘ̣ܡܪܐ ܕܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܬܚܫܒ ܒܓܕܫܐ ܕܚܒܪܗ: ܘܐܦܠܐ ܡܝܬܐ ܥܠ ܒܠܗ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܓܕܫ ܠܐܚܘ̣ܗܝ: ܠܗ ܕܝܢ ܢܓܕܫ ܘܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܢܨܦܚ: ܡܳܐܬ ܐܒܐ ܘܫܳܒܩ ܠܒܪܗ ܘܡܳܐܬ ܛܠܝܐ ܥܡ ܐܡܗ ܘܐܡܠܟ ܫܬܩܐ ܥܠ ܟܠ ܦܘ̣ܡ̈ܝܢ ܕܝܢ ܗ̇ܕܐ ܗܳܝ ܚܰܪܬܢ ܠܡܢܐ ܪܗܛܝ̣ܢܢ ܒܳܬܪ ܚܝ̈ܐ ܬܥܝ̣̈ܫܐ ܘܡܙܠ̈ܗܙܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܚܪܬܗܘܢ ܡܘܒܠܐ ܠܩܒܪܐ: ܘܐܢ ܩܕܡܢܢ ܘܐܢ ܐܶܫܬܘܚܪܢܢ ܚܪܬܢ ܠܩܒܪܐ ܫܩܝ̣ܠܐ: ܗ̇ܐ ܚܙܝܢܢ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܒܕܘ: ܘܐܣܬܦܩ ܒ̈ܬܐ ܡܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ: ܬܘ̇ ܢܺܐܙܠ ܠܡܕܝ̣ܢ̈ܬܐ ܘܢܶܚܙܐ ܚܪܬܗܘܢ: ܘܗ̇ܐ ܒ̈ܬܐ ܘܥܘ̣ܡܪ̈ܐ ܡܠܶܝܢ ܚܫܟܐ ܘܠܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܥܡܪ: ܗ̇ܐ ܒܝܬ ܫܘ̣̈ܩܐ ܘܐܘ̣ܪ̈ܚܬܐ ܘܦܠܛܘ̈ܬܐ ܕܟܫܝܢ ܫܠܕ̈ܐ ܐܝܟ ܟܫܝ̈ܬܐ ܘܠܝܬ ܕܩܒܪ: ܚܳܙܐ ܐܢ̱ܬ ܡܢܗܘܢ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܒܦܘ̣ܡܗܘܢ ܘܡܝ̣ܬܘ ܡܢܗܘܢ ܒܬܐܓܘ̣ܪܬܐ ܩܝܡܝܢ ܘܡ̣ܢ ܫܝܠܝ ܡܝܬܘ ܡܢܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܗܘܢ ܒܐܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ ܢܦܠܘ ܘܡܝ̣ܬܘ ܘܫܬܩܘ ܐܢܘܢ ܡܘܬܐ: ܡ̣ܢ ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܘ̣ܪ̈ܣܘܬܐ ܚܛܦܘ ܡܘܬܐ ܡܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܓܢܘ̣ܢܐ ܘܡܫ̈ܬܘܬܐ ܨܦܚܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܺܝܬܘ ܘܟܠ ܚܕ ܒܐܣܟܝ̣ܡܐ ܡܕܡ ܡܶܬܕܒܪ ܘܡܳܐܬ: ܘܠܝܬ ܕܦܳܠܛ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕ̈ܝ ܡܘܬܐ ܝܰܥܢܐ: ܠܐ ܡܠܦܢܐ ܒܡܪ̈ܕܘܬܗ: ܘܠܐ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܒܚܟܡܬܶܗ: ܘܠܐ ܒܬܘ̣̈ܠܐ ܒܰܒܬܘ̣ܠܘ̣ܬܗܘܢ: ܘܠܐ ܚܬ̈ܢܐ ܘܟܠ̈ܬܐ ܒܟܠܝ̣ܠ̈ܝܗܘܢ: ܘܠܐ ܡܠ̈ܟܐ ܒܫܘ̣ܠܛܢܝܗܘܢ ܘܠܐ ܕܰܝܢ̈ܐ ܒܕܪ̈ܓܝܗܘܢ: ܘܠܐ ܥܬܝ̣ܪ̈ܐ ܒܩܶܢܝܢܗܘܢ: ܘܐܦܠܐ ܡܶܣܟ̈ܢܐ ܒܣܪܝܟܘ̣ܬܗܘܢ: ܡܰܘܬܐ ܗ̇ܟܢ ܚܳܛܦ ܠܟܠ: ܚܳܙܐ ܐܢܬ ܠܚܬܢܐ ܒܰܓܢܘ̣ܢܗ ܝܰܬܝ̣ܒ ܘܢܨܝ̣ܚ ܘܰܡܟܠܠ ܘܡ̣ܢ ܫܶܝܠܝ ܨܳܦܚ ܥܠܘܗܝ ܡܘܬܐ ܘܡܫܚܠܦ ܠܟܠ ܡܕܡ ܠܐܶܒܠܐ ܘܟܪܝܘ̣ܬܐ: ܘܡܰܦܩܝ̣ܢ ܠܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܓܢܘ̣ܢܶܗ ܡܰܫܠܚ ܘܥܪܛܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܩܢܐ ܘܫܳܒܩ ܠܕܒܳܬܪܗ ܡܳܕܝܢ ܢܪܝ̣ܡ ܐܝܕܝ̈ܢ ܠܰܫܡܝܐ ܡܦܝ̣ܣܢܐܝ̣ܬ ܘܚܢܺܝܓܐܝ̣ܬ ܢܨܰܠܐ ܘܢܺܐܡܪ ܡܓܪܓܚܢܐܝ̣ܬ ܐܘ ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܘܓܙܐܟ ܬܟܣܢ ܘܐܦܠܐ ܒܚܶܡܬܟ ܬܶܪܕܝܢ: ܘܠܐ ܬܗܦܟ ܚܕܘܬܢ ܠܐܒ̣ܠܐ ܘܠܟܪܝܘ̣ܬܐ: ܘܠܐ ܬܬܶܠ ܠܬܒܪܐ ܢܦܫܐ ܕܡܘܕܝܐ ܒܳܟ: ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܬܠ ܐܰܬܪܐ ܠܣܳܐܢܐ ܕܰܢܢܣܐ ܠܥܒܕ̈ܝܟ: ܘܠܐ ܢܶܬܥܛܦ ܐܶܒܠܐ ܘܚܫܐ ܥܠ ܗܕܡ̈ܝܢ ܘܩܕܡ ܕܢܚܫܟ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܥܝܢ̈ܝܢ ܢܶܗܘܐ ܩܳܪܝܢܢ ܠܐܠܗܢ ܠܥܘ̣ܕܪܢܢ ܘܡܩܪܒܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܒܠܶܒܐ ܕܟܝܐ ܘܒܰܬܝܳܒܘ̣ܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܟܠܐ ܡ̣ܢܢ ܠܟܐܒ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܠܫܒ̈ܛܐ ܡܫܺܝܡ̈ܢܐ ܕܪܘܓܙܐ ܘܒܡܐܬܝ̣ܬܗ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢܢ ܕܢܥܠ ܠܢ ܠܓܢܘ̣ܢܐ ܥܡܗ: ܘܡܙܡܪܝ̇ܢܢ ܫܘ̣ܒܚܐ ܘܬܘܕܝ̣ܬܐ ܠܗ ܘܠܐܒܘ̣ܗܝ ܘܠܪܘ̣ܚܗ ܩܕܝ̣ܫܐ: ܗܳܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̣ܢ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܬܪܝܢܐ

ܕܐܡܝ̣ܪ ܠܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܠ ܐ̱ܢܫ ܕܡܝ̣ܬ ܘܫܒܩ ܒܬܪܗ ܒܢ̈ܝܐ

ܐܘ̣ܪܚܐ ܕܐܪܝ̣ܟܐ ܣܰܓܝ̣: ܘܚܪܬܗ̇ ܡܘܒܠܐ ܠܰܫܝܘ̇ܠ ܫܽܘܒܩܘܢ ܚܒܝ̣̈ܒܝ ܕܐܙܠ ܡ̣ܢ ܨܶܝ̣ܕܝܟܘ̇ܢ: ܡܶܢܫܶܝܠܝ ܨܦܰܚ ܥܠܝ ܡܰܠܐܟ ܡܘܬܐ ܘܫܰܩܠܢܝ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬܟܘܢ ܘܠܐ ܪܶܓܫܬ ܒܡܐܬܝ̣ܬܝܗ: ܒܥܺܝܬ ܡܢܗ ܘܐܶܬܟܫܦܶܬ ܠܗ ܕܟܰܬܪ ܠܝ̣ ܚܕ ܥܕܢܐ ܕܐܶܚܙܐ ܐܚ̈ܝ ܘܩܰܪ̈ܝ̣ܒܝ ܘܠܐ ܨܒܳܐ: ܠܐ ܪܥܐ ܒܫܘ̣ܚܕܐ: ܘܐܳܦܠܐ ܡܩܒܠ ܒܳܥܘ̣ܬܐ: ܠܐ ܝܶܕܥܬ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܰܠܐܟ ܡܘܬܐ ܕܠܝܬ ܨܶܐܝܕܘܗܝ ܡܰܣܐܒ ܒܐܦ̈ܐ: ܐܶܬܟܫܦܬ ܠܗ ܕܰܢܩܒܠ ܫܘ̣ܚܕܐ ܘܐܘ ܒܥܘ̣ܬܐ ܘܰܚܙܝܬܗ ܕܢܳܛܪ ܠܫܝܘ̇ܠ: ܘܦܶܣܩܬ ܣܒܪܐ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܝ: ܚܙܺܝܬܗ ܘܰܪܥܠܘ ܗܰܕܡ̈ܝ: ܘܫܶܡܥܬ ܩܳܠܗ ܐܶܫܬܪܝ̣ ܚܰܝܠܝ: ܙܘܥܬܐ ܪܒܬܐ ܐܰܪܡܝ̣ ܒܠܒܝ ܘܕܘܕ ܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܐܰܟܚܕܳܐ:  ܘܫܰܪܝ̣ ܦܪܫ ܠܗܕܡܐ ܡ̣ܢ ܚܒܪܗ: ܘܓܝ̈ܳܕܐ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܘܰܠܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ: ܘܦܳܣܩ ܠܢܰܘܠܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܚܙܬ: ܘܦܳܣܩ ܠܡܢ̈ܐ ܕܩܝ̣ܬܪܐ ܘܰܫܬܩ ܠܩܠ̈ܝ ܢܶܥܡ̈ܬܐ ܘܐܘܒܫ ܠܐܝ̣ܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܐܪܡܝ̣ ܠܛܪ̈ܦܘܗܝ ܘܦܺܐܪ̈ܘܗܝ ܒܐܪܥܐ: ܐܶܣܬܟܪ ܦܘ̣ܡܐ ܕܡܠܠܐ. ܘܐܶܫܬܩܠ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܒܳܒ̈ܬܐ ܛܰܦܛܦ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܠܡܰܦܐܕܐ: ܘܐܶܫܬܚܠܦ ܫܘ̣ܦܪܐ ܕܦܪܨܘ̣ܦܐ: ܘܫܳܪܟ ܟܠܗ ܓܘ̣ܫܡܐ ܠܥܦܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝ̣ܪ: ܗܫܐ ܡܢܐ ܐܶܥܒܕ ܐܘ ܝܳܪܬܘܬܝ ܡܛܠ ܕܐܬܢܟܪܝܬ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܩܶܢܝܢܝ ܒܢܺܝܬ ܒܳܬ̈ܐ ܘܡܶܕܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܩܰܝܛܐ ܘܣܬܘܐ: ܘܐܣܓܝܬ ܐܢܘܢ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܢܐ ܚܒܫܢܝ ܡܘܬܐ ܒܢܶܩܥܐ ܕܡܠܐ ܚܫܟܐ: ܘܠܐ ܠܘܝܢܝ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܩܶܢܝܢܝ ܐܠܐ ܐܢ ܚܛܗ̈ܐ ܘܫܘ̣ܪ̈ܥܳܬܐ ܠܘܝ ܫܶܒܩܬ ܗܘܺܝܬ ܠܒܘ̣ܨܳܪ̈ܝ ܕܝܢ ܗܪܟܐ: ܡܽܘܢ ܗܶܢܝܢܐ ܡ̣ܢ ܝܘ̣ܬܪܢܐ ܘܡܳܡܘܢܐ ܐܰܪܥܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܒܛܘ̣ܪܐ ܙܥܽܘ̣ܪܐ ܒܰܪܢܫܐ ܫܒܩ ܠܟܠ ܡܕܡ: ܘܥܰܪܛܠܝܐ ܢܳܦܩ ܡ̣ܢ ܒܝܬܗ ܗ̇ܐ ܚܰܒܪ̈ܝ ܠܪܘ̣ܚܩܐ ܩܳܝܡܝ̣ܢ ܘܚܳܝܪܝܢ ܒܝ̣ ܐܝܟ ܢܘ̣ܟܪܝܐ: ܘܝܳܪ̈ܘܬܝ ܕܝܢ ܡܣܪܗܒܝܢ ܕܢܰܦܩܘ̣ܢܢܝ ܠܩܒܪܐ: ܐܘ ܒܢܝ̈ܐ ܕܫܶܒܩܬ ܡ̇ܢ ܡܪܰܒܐ ܛܠܝܘ̣ܬܟܘܢ ܘܡ̇ܢ ܝܳܨܦ ܕܝܬܡܘ̣ܬܟܘܢ: ܗ̇ܐ ܝܰܘܡܢܐ ܐܶܬܓܠܙܢܢ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܘܦܫ ܒܝܬܐ ܥܠܝܟܘܢ ܣܦܝ̣ܩܐ ܘܗܘ̣ܝܬܘܢ ܐܝܟ ܦܰܪ̈ܘܓܐ ܕܡܝ̣̈ܬܝ ܐܶܡܗ̈ܬܗܘܢ: ܡܘܡܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ ܐܚ̈ܝ ܘܚܒܝ̈ܒܝ: ܕܐܰܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܬܬܕܟܪܘ̣ܢܢܝ ܒܨܠ̈ܘܬܐ ܘܩܘ̣ܪ̈ܒܢܐ ܘܠܐ ܢܥܕܕ ܕܘ̣ܟܪܢܝ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬܟܘܢ: ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܐܰܒܗ̈ܐ ܠܝܰܬܡ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܒܐ: ܘܢܳܛܘ̣ܪ̈ܐ ܠܕܘ̣ܟ̈ܝܬܐ ܕܦܳܫ̈ܝ ܕܠܐ ܡܳܪ̈ܐ ܫܡܰܥܘ ܠܡܠ̈ܝ ܟܳܪ̈ܘܙܐ ܕܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܡܙܰܗܪܝܢ ܥܠ ܝܰܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ: ܘܩܰܒܠܝ ܒܳܥܘ̣ܬܝ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܫܡܥܘܢ ܚܢܳܢܐ ܒܝܘܡܗ ܕܦܘ̣ܪܥܳܐ: ܡܰܘܡܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ ܚܒܝ̈ܒܝ: ܕܬܶܗܘܘܢ ܢܝ̣ܚ̈ܐ ܘܡܰܟܝ̣̈ܟܐ ܘܬܶܫܡܥܘܢ ܠܙܽܘܗܪ̈ܝ ܚܟܝ̣̈ܡܐ ܘܬܐܨܦܘܢ ܠܝܽܘ̣ܬܪܢ ܢܰܦܫ̈ܬܟܘܢ ܐܶܙܕܗܪܘ ܒܡܕܡ ܕܩܶܛܦܬ ܡܢ ܩܶܢܝ̈ܢܝ ܕܠܐ ܥܠ ܠܩܒܪܐ ܡܕܡ ܥܰܡܝ: ܕܰܣܛܪ ܡ̣ܢ ܚܛܝ̣ܬܐ: ܠܐ ܬܟ̣ܪܐ ܠܟܘܢ ܚܒܝ̈ܒܝ ܥܠ ܦܘ̣ܪܫܢܝ: ܐܒܘ̣ܟܘܢ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܫܡܰܝܢܐ ܗܰܘ ܗܽܘ ܡܢܰܛܪ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܶܟܝܢ: ܛܝܒܘ̣ܬܐ ܕܐܬܠܘ̣ܝܬ݀ ܠܝܘܣܦ ܘܢܰܨܚܬܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܟܣܢܝܐ ܗ̣ܝ ܬܣܰܬܪ ܠܟܘܢ ܘܰܬܢܛܪ ܠܚܰܝܰܝ̈ܟܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܽܘܓܦܢ: ܦܘ̣ܫܘ ܒܰܫܠܡܐ ܚܒܝ̣̈ܒܝ ܘܰܡܦܝ̣ܣ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܳܪܶܐ ܟܠ ܪ̈ܘ̣ܚܳܬܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܐܒܐ ܚܠܳܦܝ ܘܰܢܒܝܐܐ ܠܟܘܢ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܰܢܦܨܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܒܝ̣ܫ: ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܐܳܘ ܟܗܢ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ: ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܶܢܟܘܢ ܕܰܬܨܠܘ ܚܠܳܦܝ ܐܰܝܟܢܐ ܕܡܪܝܐ ܢܪܰܚܡ ܥܠܝ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܐܶܫܬܘܐ ܠܥܘ̣̈ܒܐ ܐܰܒܪ̈ܗܡܝܐ ܘܠܰܪܘܙܐ ܕܥܡ ܠܳܥܙܪ ܡܶܣܟܢܐ: ܨܠܘ ܥܠܝ ܕܐܶܬܦܨܐ ܡ̣ܢ ܩܰܪܝ̣ܒܘ̣ܬ ܕܗܘ ܥܰܬܝܪܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܢܩ ܐܰܟܘܬܗ ܒܫܰܠܗܒܝ̣ܬܐ ܐܶܢܐ ܕܐܺܝܬܝ ܩܪܝ̣ܒܟܘܢ ܘܗܰܕܡܐ ܕܝ̣ܠܟܘܢ ܘܐܰܚܘܟܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܥܡܘ̣ܕܝ̣ܬܐ ܚܽܘܣܘ ܘܶܐܬܪܚܡܘ ܥܠܝ: ܘܺܝܨܦܘ ܒܬܪܒܝ̣ܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܰܬܡ̈ܐ: ܐܝܟ ܕܐܡܝ̣ܪ ܒܰܢܒܝܐ: ܫܒܽܘܩ ܠܰܒܢ̈ܝܟ ܘܶܐܢܐ ܝܳܨܦ ܐ̱ܢܳܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ: ܘܝܰܬܡ̈ܝܟ ܡܪܰܒܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܘܢ: ܗܰܪܛܘ ܠܢܶܨܚܢܝ ܘܕܒܪ ܝܰܬܡ̈ܝ ܘܒܝܐܘ ܐܶܢܘܢ ܡܛܠ ܕܟܡܝ̣ܪܝܢ ܥܠܝ: ܐܳܘ ܡܪܝܐ ܒܦܘ̣ܩܕܢܟ ܘܒܨܒܝܳܢܐ ܕܡܪܘ̣ܬܟ ܦܰܪܫܢܝ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ: ܥܰܕܪ ܠܐܶܡܗܘܢ ܒܪ̈ܚܡܰܝܟ ܥܕܡܐ ܕܰܬܣܰܬܪ ܘܬܪܒܐ ܐܢܘ̇ܢ: ܘܶܐܢܐ ܕܝܢ ܪܰܚܡ ܥܠܝ ܐܝܟ ܓܰܝܣܐ ܝܰܡܝ̣ܢܝܐ: ܐܶܫܬܘܐ ܠܪ̈ܚ̣ܡܐ ܘܠܚܘ̣ܣܝܐ ܝܺܨܦ ܕܒܢ̈ܝ ܘܪܰܒܐ ܐܶܢܘܢ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܰܘܕܐ ܠܟ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܛܰܝܒܘ̈ܬܟ ܕܰܠܘܬܢ ܐܰܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘ̣ܚ ܩܘ̣ܕܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ

ܡ̣ܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܡܰܘܬܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ

ܐܶܡܢ ܚܰܘܐ ܥܶܒܪܬ݀ ܥܠ ܦܘ̣ܩܕܢܐ ܘܰܡܛܳܬ݀ ܨܝ̣ܕ ܐܝ̣ܠܢܐ ܘܰܚܙܳܬܗ ܪܓܺܝܓܐ ܡ̣ܢ ܠܒܰܪ ܒܪܡ ܡ̣ܢ ܠܓܘ ܩܳܛܘ̣ܠܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܰܪܝ̣ܪܐ: ܩܶܛܦܬ ܦܺܐܪܐ ܘܶܐܟܠܬ݀ ܘܝܶܗܒܬ ܠܐܕܳܡ ܗܽܘ ܕܝܢ ܐܶܟܰܠ: ܘܡܶܢܫܝܠܝ ܐܶܬܥܰܪܛܠܘ ܡ̣ܢ ܛܰܝܒܘܬܐ: ܩܰܕܡܝܬ ܗ̣ܝ ܐܶܟܠܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܦܐܪܐ ܕܡܰܘܬܐ ܘܰܒܥܶܠܬܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܐܶܬܚܝܒܘ ܠܡܰܘܬܐ ܗܳܕܐ ܗܺܝ ܐܘ̣ܪܚܐ ܕܟܠ ܝܺܠܝ̈ܕܐ ܕܚܰܘܐ: ܗܳܕܐ ܗܳܝ ܥܰܪܣܐ ܕܛܝܒܰܬ݀ ܚܘܐ ܠܰܒܢ̈ܝܗ̇ ܕܟܠܝܘ̣ܡ ܡܳܝܬܝܢ ܘܡܶܬܬܘܒܠܝܢ ܠܩܰܒܪܐ: ܗܳܢܘ ܐܶܫܛܪܐ ܕܟܶܬܒܬ݀ ܚܘܐ ܠܓܰܘܐ ܘܟܣܐ ܕܡܰܘܬܐ ܕܣܪ̈ܛܝܗ̇: ܐܘ̇ ܡܳܪ̈ܝ ܚܶܟܡܬܐ ܚܙܰܘ ܠܒܰܪ̱ܬ݀ ܚܰܘܐ ܕܐܰܝܟ ܐܶܡܗ̇ ܡܝ̣ܬܬ݀ ܘܩܳܪܝܐ ܠܟܠ ܚܰܫܐ ܘܠܐܶܒܠܐ: ܟܕ ܐܶܬܟܪܗܬ݀ ܘܡܐ ܕܩܰܪܒ ܝܽܘܡ ܥܘ̣ܢܕܳܢܗ̇ ܟܶܢܫܬ݀ ܠܰܒܢ̈ܝܗ̇ ܚܕܳܪ̈ܝܗ̇ ܘܫܰܪܝܬ݀ ܕܬܙܕܗܪܝ ܐܶܢܘܢ ܘܕܶܡ̈ܥܐ ܢܳܚܬܝܢ ܡ̣ܢ ܒܳܒ̈ܬܐ ܬܶܚܙܐ ܠܰܒܢ̈ܝܗ̇ ܕܰܚܕܝ̣ܪܝܢ ܠܥܰܪܣܗ̇ ܟܕ ܒܳܟܝܐ ܘܡܰܝܠܠܐ ܒܩ̈ܠܐ ܚܢܝ̣̈ܓܐ ܘܐܳܡܪܐ: ܐܘ̇ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܚܰܒܠܬܝ ܘܝܶܠܕܬܝ ܘܪܒܝܬܝ ܡܰܢܘ ܓܰܠܙܢܝ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܟܘܢ ܪܚܺܝܡܬܐ ܟܰܪܣܝ ܓܳܥܐ ܥܠܝܟܘܢ ܒܚܰܫܐ: ܐܘ̇ ܦܺܐܪ̈ܝ ܪ̈ܓܺܝܓܐ: ܡܢ ܗܳܫܐ ܘܰܠܗܠ ܠܐ ܚܳܙܝܐ ܐܢܳܐ ܠܰܩܢܘ̣ܡܟܘܢ ܪܚܺܝܡܐ: ܡܰܢܘ̣ ܚܰܛܦܢܝ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬܟܘܢ: ܐܘ ܝܰܕܝ̈ܕܝ ܢܰܦܫܝ ܐܣܓܘ ܥܠܝ ܐܽܘܠܝ̈ܬܐ ܚܰܫܝ̣ܫܐܝ̣ܬ ܡܛܠ ܕܝܰܘܡܢܐ ܗܳܘܝܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ: ܗ̇ܐ ܐܰܡܠܟ ܫܶܬܩܐ ܥܠ ܣܶܦܘ̈ܬܐ ܘܶܐܬܬܪܡܝܘ̣ ܫܺܝܫܠܬܐ ܕܡܰܘܬܐ ܥܠ ܗܰܕ̈ܡܝ ܘܫܪܐ ܒܝ̣ ܕܶܚܠܬܐ ܪܰܒܬܐ: ܡܐ ܕܰܫܡܥܘ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܗ̇ܠܝܢ ܡ̣ܢ ܐܶܡܗܘܢ ܐܰܙܥܩܘ ܫܳܥܬܐ ܡܪܝ̣ܪܬܐ ܘܐܡ̣ܪܘ: ܐܘ ܐܶܡܢ ܝܰܩܝܪܬܐ ܠܰܐܝܟܐ ܐܶܙܰܠܬܝ: ܘܠܐ ܦܳܫ ܠܢ ܣܰܒܪܐ ܡܶܢܒܬܪ ܡܰܘܬܟܝ ܠܡܳܢܐ ܬܫܰܒܩܢ ܒܢ̈ܝܟ ܒܚܫ̣ܟܐ: ܘܐܝܟܐ ܢܒܥܝܟܝ ܠܐ ܝܳܕܥܝ̣ܢܢ ܘܒܐܰܝܢܐ ܐܰܬܪܐ ܢܶܚܙܝܟܝ ܐܳܘ ܐܡܐ ܡܪܰܚܡܢܝ̣ܬܐ: ܕܐܢ ܒܒܰܝܬܐ ܢܶܒܥܝܟܝ ܗܐ ܡܠܐ ܚܰܫܐ ܡܛܠ ܕܒܶܛܠܬ݀ ܢܰܩܕܘ̣ܬܟܝ ܡܶܢܗ: ܘܗܳܐ ܦܳܐܚ ܡܶܢܗ ܪܺܝܚ ܚܰܫܐ ܘܥܳܩܬܐ ܐܝܟ ܬܶܢܳܢܐ: ܗ̇ܐ ܚܰܒܪ̈ܬܟܝ ܡܰܝܠܠܝ̣ܢ ܥܠܝܟܝ ܒܩܳܠ̈ܝ ܚܰܫܐ: ܠܡܘܢ ܠܐ ܝܳܗܒܬܝ ܦܘ̣ܢܝܐ: ܗ̇ܐ ܩܳܪܝܢ ܠܟܝ ܒܰܫܡܟܝ ܘܠܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܐܽܘܟܡܐ ܥܠ ܦܘ̣ܪܫܢܟܝ: ܗ̇ܐ ܚܕܺܝܪܝ̣ܢ ܠܥܰܪܣܟܝ ܘܒܳܟܝܢ ܒܚܫܐ ܡܰܪܝ̣ܪܐ ܥܠܝܟܝ ܘܐܳܡܪܝܢ ܡܰܢܘ ܕܫܰܩܠܟܝ ܘܣܳܡܟܝ ܒܓܘ ܩܰܒܪܐ ܡܰܢܘ̣ ܦܰܪܫܟܝ ܡܶܢ ܚܙܳܬܢ ܐܳܘ ܐܡܐ ܘܚܳܬܐ ܘܚܰܒܝ̣ܒܬܐ: ܗܒ ܠܢ ܦܶܬܓܡܐ ܐܳܘ ܪܚܺܝܡܬܐ: ܦܰܢܝܬ݀ ܐܳܘ ܚܰܒܪ̈ܬܝ ܘܐܰܚܘ̈ܬܝ ܚܰܒܝ̣ܒ̈ܬܐ: ܡܰܘܬܐ ܫܰܩܠܢܝ ܘܣܳܡܢܝ ܒܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ: ܚܘ̣ܪܝ ܒܝ̣ ܘܐܥܗ̈ܕܝ ܠܰܩܢܘ̣ܡ̈ܟܝܢ ܗܳܕܐ ܗ̇ܝ ܚܰܪܬܐ ܕܟܠ ܝ̣ܠ̈ܝܕܐ: ܘܐܰܬܪܐ ܕܰܡܛܝܒ ܠܟܠ ܒܰܪܢܫܐ: ܘܐܦ ܡܰܠܟ̈ܐ ܘܪ̈ܺܝܫܢܐ ܕܝܢ ܢܛܺܝܪܝܢ ܠܗ̇ܕܐ ܫܳܥܬܐ ܘܒܟܠ ܕܳܪ̈ܐ ܡܰܘܬܐ ܨܳܗܠ ܘܩܳܛܦ ܘܡܰܘܒܠ: ܢܚܘ̣ܪܘܢ ܒܝ̣ ܟܠ ܪ̈ܳܡܐ ܘܫܰܒܗܪ̈ܢܐ ܘܢܶܬܡܟܟܘ̇ܢ ܘܟܠ ܙܰܠܝ̣̈ܠܐ ܘܫܰܦܝ̣ܪ̈ܐ ܢܶܒܗܬܘܢ: ܘܟܠ ܥܠܝ̈ܡܐ ܘܥܠܝ̈ܡܬܐ ܢܶܬܢܟܦܘܢ: ܕܗ̇ܐ ܐܳܙܠܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܐܘ̣ܪܚܐ ܕܚܺܝ̣ܠܬܐ ܡܦܝ̣ܣ ܐ̱ܢܳܐ ܕܢܶܬܠܘܐ ܠܝ̣ ܗܰܘ ܚܰܝܠܐ ܪܰܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܨܰܠ̈ܘܬܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܝܩ̈ܐ ܘܢܶܢܗܪ ܥܠܝ ܗܰܘ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܡܰܨܡܚ ܒܝܬ ܥܰܢܝ̣̈ܕܐ: ܡܒܰܪܟܐ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܕܢܰܣܒܟܝ ܘܬܘ̣ܒ ܡܢܰܚܡ ܠܟܝ: ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܕܡܗ ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܦܰܪܩܟܝ ܘܡܰܝܬܐ ܠܟܝ ܥܡܗ ܒܫܘ̣ܒܚܐ ܕܠܗ ܐܝ̣ܩܪܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܳܣܘܩܐ ܪܒܝ̣ܥܝܐ

ܡܶܠܬܐ ܕܒܽܘܝܳܐܐ ܠܡܪܐ ܝܥܩܘ̇ܒ ܣܪܽܘܓܝܐ ܡܛܠ ܥܠܝ̈ܡܐ ܕܥܳܢܕܝܢ

ܥܠܡܐ ܓܺܝܫܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܥܳܒܪܝܢ ܕܳܪ̈ܐ ܘܫܰܪ̈ܒܬܐ ܥܠܝ̈ܡܐ ܘܣܳܒ̈ܐ ܘܓܰܕܘ̈ܕܐ ܘܰܒܬ̣ܘ̈ܠܬܐ ܡܰܘܬܐ ܡܨܺܝܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܝ̣ܪܐ ܕܰܡܟܰܢܫ ܨܽܘ̣ܪ̈ܬܐ ܫܰܦܝ̣ܪ̈ܬܐ ܘܣܳܐܡ ܒܰܫܝܘܠ ܥܠ ܕܰܚܺܝܚܐ: ܫܳܩܠ ܠܰܥܠ̈ܝܡܐ ܡܶܢܫܠܝ ܡܰܘܒܕ ܠܗܘܢ ܘܡܰܪܡܐ ܠܟܠܝ̈ܠܝܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܝ̣̈ܬܐ ܚܳܙܐ ܐܰܢܬ ܠܰܥܠ̈ܝܡܐ ܕܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܐ ܣܳܠܩܝܢ ܒܐܪܥܐ: ܒܪܰܡ ܡܰܘܬܐ ܐܝܟ ܠܶܣܛܝܐ ܚܳܛܦ ܘܡܰܘܒܕ ܠܗܘܢ ܐܰܝܟܘ ܫܘ̣ܦܪܐ ܗ̇ܘ ܣܒܪܝܗܝ ܒܳܪܘܝܐ: ܗܳܐ ܐܶܬܚܒܠ ܒܩܰܒܪܐ: ܐܰܝܟܐ ܐܶܢܘܢ ܥܠܰܝ̈ܡܐ ܫܰܦܝܪ̈ܐ ܘܢܰܨܚ̣ܝ̈ܐ ܘܰܡܫܒ̈ܚܐ: ܗܳܐ ܚܶܫܟܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܽܘܟܡ ܐܶܢܘܢ: ܘܐܶܒܕܘ ܘܐܶܬܚܒܠܘ: ܐܰܝܟܐ ܐܶܢܘܢ ܟܠܝ̣̈ܠܝ ܕܰܗܒܐ ܕܒܗ ܐܶܨܛܒܬܘ: ܗܳܐ ܡܶܢܫܝܠܝ ܥܰܠ ܥܠܝܗܘܢ ܡܰܘܬܐ ܘܐܰܪܡܝ ܐܶܢܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܘܬܰܒܪ ܘܐܰܘܒܕ: ܐܰܝܟܘ ܨܽܘܪ̈ܬܐ ܢܰܗܝ̣ܪ̈ܬܐ ܕܐܶܬܒܪܝ̣ܘ ܒܨܽܘܪܬ݀ ܒܳܪܘܝܐ: ܗܳܐ ܦܰܪ̈ܨܘܦܐ ܐܽܘܟܡ: ܘܠܶܫ̈ܢܐ ܐܶܫܬܬܩܘ: ܘܐܶܕܢ̈ܐ ܐܶܣܬܟܪ̈ܝ ܘܟܠܗ ܦܰܓܪܐ ܫܪܶܝܟ ܠܰܚܒܠܐ: ܐܰܝܟܐ ܐܶܢܘܢ ܚܰܬܢ̈ܐ ܗܕܝ̣ܪ̈ܐ ܘܰܓܢܘ̈ܝܗܘܢ ܒܣܝ̣̈ܡܐ ܗܳܐ ܗܘܰܘ ܐܳܪ̈ܚܐ ܠܩܒܪܐ ܘܰܫܟܝ̣ܒܝ̣ܢ ܥܠ ܕܰܚܝ̣ܚܐ: ܐܰܝܟܐ ܐܶܢܘܢ ܚܰܝܠ̈ܬܢܐ ܘܰܕܟ̈ܝܐ ܘܢܰܩ̈ܕܐ: ܗܳܐ ܡܣܰܪܗܒܝ̣ܢ ܥܠܝܗܘܢ ܩܰܒܘ̣ܪ̈ܝܗܘܢ ܐܰܝܟܐ ܐܶܢܘܢ ܥܳܡܘ̣ܪ̈ܝ ܥܠܰܝܡܘ̣ܬܐ ܘܢܰܨܝ̣̈ܚܐ ܗ̇ܐ ܡܰܘܬܐ ܡܶܫܬܥܐ ܥܠ ܫܠܰܕ̈ܝܗܘܢ ܘܚܰܒܠ ܐܶܢܘܢ: ܐܰܝܟܐ ܐܶܢܘܢ ܡܰܠ̈ܟܐ ܠܒܺܝ̣̈ܫܝ ܬܳܐܓ̈ܐ ܗܳܐ ܝܰܘܡܢܐ ܗܳܘܐ ܠܗܘܢ ܩܰܒܪܐ ܐܝܟ ܓܢܘ̣ܢܐ: ܐܰܝܟܘ ܥܠܰܝ̈ܡܐ ܟܰܫܝ̣ܪ̈ܐ ܘܝܰܨܘܦ̈ܬܢܐ: ܗܳܐ ܡܰܘܬܐ ܡܰܗܠ ܒܗܽܘܢ ܘܰܕܥܶܟ ܫܪ̈ܳܓܝܗܘܢ ܘܐܰܚܫܟ ܠܒܳܝܬܗܘܢ ܘܰܚܒܫ ܐܶܢܘܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܐ: ܘܗ̇ܐ ܩܰܒܪ̈ܝܗܘܢ ܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܠܥܳܠܡ: ܥܒܶܕ ܠܗܘܢ ܡܺܝ̣̈ܬܐ ܘܩܰܪ̈ܝ̣ܒܐ: ܘܩܰܒܪܐ ܒܝܬ ܓܢܽܘܢܐ: ܘܕܳܫ̈ܢܐ ܕܡܶܫܬܘܬܐ ܕܡܶܥ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܓܰܒ̈ܝ̣ܢ ܕܪܳܕܝܢ ܡ̣ܢ ܥܰܝܢ̈ܐ: ܘܪܳܡܬܐ ܘܣܳܣܐ ܡܫܰܠܛܐ ܥܠ ܠܒܽܘ̈ܫܝܗܘܢ ܘܐܺܝܩܪܗܘܢ: ܒܳܛܠ ܪܘܳܙܐ ܕܥܳܠܡܐ ܘܠܠܐ ܡܶܕܡ ܫܳܪܟ: ܘܐܶܬܬܒܪܬ ܩܽܘܠܬܐ ܥܠ ܒܺܐܪܐ ܘܗ̇ܐ ܡܰܝܠܠܝܢ ܘܒܳܟܝܢ ܡܶܢܟܠ ܓܰܒܝ̈ܢ ܝܺܒܫ ܫܘ̣ܦܪܳܐ ܕܰܥܠܝܡܘ̣ܬܐ ܘܢܳܚܬ ܠܩܒܪܐ ܘܐܶܬܚܒܠ: ܘܡܰܘܬܐ ܢܳܛܪ ܥܠ ܩܰܒܪܐ ܘܒܶܛܠܬ݀ ܚܰܕܘܬܐ ܘܐܰܡܠܟܬ݀ ܟܰܪܝܘ̣ܬܐ ܘܡܰܪܝ̣ܪܘ̣ܬܐ: ܘܥܠܰܝ̈ܡܐ ܢܦܰܩܘ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܘܠܐ ܐܶܬܦܨܚܘ ܒܗ: ܘܐܒܠܘ ܐܢܘ̇ܢ ܡܰܘܬܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܢܳܛܪܝܢ ܠܰܫܝܘܠ: ܘܰܢܚܬܘ ܠܰܚܒܘ̣ܫܝܐ ܕܰܫܝܘܠ: ܘܡܣܟܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ ܕܰܬܩܝ̣ܡ ܐܢܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܢܘ̣ܚܳܡܐ: ܐܶܫܬܚܠܦܰܬ݀ ܨܘ̣ܪܬܗܘܢ ܫܒܝ̣ܚܬܳܐ ܡܪܝܐ ܐܰܩܝ̣ܡ ܐܶܢܘܢ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܝܗܘܢ: ܒܳܟ ܡܪܝܐ ܢܶܬܟܢܫ ܥܰܦܪܗ ܕܐܳܕܡ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܺܝܬܝܟ ܛܪܘ̣ܕܐ ܕܚܰܫܐ ܘܡܰܦܨܚܢܐ ܕܟܠ ܩܰܘ̈ܡܢ ܘܡܘ̣ܫ̈ܚܢ ܐܰܥܝ̣ܪ ܡܳܪܝܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܣܰܒܥܘ ܡ̣ܢ ܚܰܝܝ̈ܗܘܢ ܒܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܘܰܛܦܣ ܐܶܢܘܢ ܥܡ ܩܰܕܝ̣̈ܫܝܟ ܒܡܶܐܬܝ̣ܬܟ ܬܪܰܝܢܝ̣ܬܐ: ܥܰܕܪ ܡܪܝܐ ܠܰܥܠܝ̈ܡܐ ܕܥܰܪܩܠ ܡܰܘܬܐ ܘܢܰܣܩܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܐ ܠܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥܶܠ̈ܝܐ. ܐܰܨܡܚ ܢܘ̣ܗܪܟ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܐ ܕܰܚܒܠ ܡܰܘܬܐ. ܐܰܩܝ̣ܡ ܘܢܰܚܡ ܐܶܢܘܢ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܰܢܕܘܨܘ̇ܢ ܒܰܓܢܘ̣ܢܟ ܘܢܶܚܕܘܢ ܒܳܟ ܗܢܘ̇ܢ ܕܰܠܒܫܘ̣ܟ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܡܰܥܡܘ̣ܕܝ̣ܬܐ: ܦܰܓܪܟ ܡܪܝ ܘܰܕܡܟ ܕܰܛܡܝ̣ܪ ܒܗܰܕܡ̈ܝܗܘܢ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܓܰܘܣܐ ܒܝܘܡܐ ܟܐܢܐ ܕܕܺܝܢܐ ܕܟܐܢܘ̣ܬܐ: ܘܢܶܬܚܪܪܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܨܽܘ̣ܥܨ̈ܥܐ ܥܳܠܡ̈ܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܐܝ̣ܬܰܝܟ ܩܝܳܡܬܐ ܘܢܘ̣ܚܳܡܐ ܕܟܠ ܠܳܟ ܫܘ̣ܒܚܐ ܡܶܢܟܠ ܦܘ̣ܡ̈ܝܢ: ܐܰܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘ̣ܚܩܘ̣ܕܫܳܐ ܚܕ ܐܰܠܗܐ ܫܰܪܝܪܐ ܠܥܳܠܡܝ̣ܢ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܳܣܘ̣ܩܐ ܚܡܝ̣ܫܝܐ

ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܥܠ ܛܠܝ̈ܐ ܕܡܳܝܬܝܢ

ܐܘ ܟܡܳܐ ܡܰܪܝ̣ܪ ܡܘܬܐ ܘܰܟܡܐ ܩܫܶܐ ܦܘ̣ܪܫܢܐ: ܐܶܡܬܝ ܕܦܪܫ ܐܡܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝܗ̇: ܘܝܳܠܕܬܗ ܡ̣ܢ ܚܰܒܝ̣ܒ̈ܝܗ̇ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܕܐܶܒܟܐ ܥܠ ܛܠܳܝ̈ܐ ܪܚܺܝ̣ܡܐ ܕܫܘܚ ܘܪܒܐ ܐܝܟ ܘܐܪܕܐ ܘܡ̣ܢ ܫܶܝܠܝ ܚܳܡܐ ܘܝܳܒܫ ܘܡܶܬܚܒܠ: ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܗ̇ܢܐ ܓܶܕܫܐ ܡܪܝ̣ܪ ܘܩܫܶܐ ܠܐܳܡܘ̣ܪ̈ܐ ܘܠܫܳܡܘ̣ܥ̈ܐ ܠܝܬ ܩܰܘܡܐ ܕܰܡܨܐ̣ ܕܰܢܣܝܟ ܚܰܫܐ ܕܐܶܡܗ̈ܬܐ: ܡܛܠ ܠܐܡܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܥܡ ܚܳܢܓ̈ܬܐ ܘܐܘ̣ܠ̈ܝܬܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܡܘܠܕܗ̇ ܕܳܫܬ݀ ܠܡܰܘܬܐ ܘܣܳܗܕܝ̣ܢ ܠܗܳܕܐ ܟܠܗܝܢ ܐܶܡܗ̈ܬܐ ܚܰܫܝ̣ܫ̈ܬܐ ܡܶܬܬܒܪ ܠܶܒܐ ܕܐܶܡܗ̈ܬܐ ܐܰܝܟ ܫܘ̣ܪܐ ܕܢܳܦܠ: ܘܐܶܠܘ̣ܠܐ ܡܪܝܐ ܡܒܰܝܐܐ ܘܣܳܡܟ ܡ̣ܢ ܟܕܘ̣ ܡܝ̈ܬܢ ܗ̣ܘ̈ܝ ܥܠ ܝܰܠܕ̈ܕܝܗܝܢ ܕܐܶܬܓܠܙ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܗܘܢ ܫܳܥܬܐ ܕܡܰܘܬܐ ܡܰܠܒܫ ܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܘ̣ܬܐ: ܫܳܥܬܐ ܕܡܰܘܬܐ ܡܰܠܒܫ ܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܗܽܘܬܐ: ܘܝܰܘܡܐ ܕܦܽܘ̣ܪܫܳܢܐ ܣܰܓܝ̣ ܒܝ̣ܫ ܘܡܰܪܝ̣ܪ ܥܠ ܐܶܡܗ̈ܬܐ ܘܙܰܘ̈ܥܐ ܚܢܝ̣̈ܓܐ ܘܓܰـܠـܠܝ̈ ܚܰܫܐ ܡܕܰܘܕܝܢ ܠܠܒܘ̈ܬܗܝܢ: ܘܓܳܥܐ ܟܰܪܣܐ ܕܝܳܠ̈ܕܬܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܗܝܢ ܕܰܚܛܦ ܡܰܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܫܳܥܬܐ ܝܳܗ̈ܒܢ ܛܽܘܒܐ ܠܥܰܩܪ̈ܬܐ ܘܘܳܝܐ ܠܝ̈ܠܕܬܐ ܡܛܠ ܕܒܳܬܪ ܡܘܠܕܐ ܐܦ ܩܒܪܐ: ܝܰܘܢܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܢܳܗܡܐ ܥܠ ܦܰܪ̈ܘܓܝܗ̇ ܕܐܶܒܕܘ: ܒܪܡ ܐܡܐ ܠܐ ܫܳܠܝܐ ܠܶܠܝܐ ܘܐܝ̣ܡܡܐ ܡܒܰܟܝܐ ܬܘ̣ܒ ܠܝ̈ܠܕܝܗ̇ ܕܰܚܛܦ ܡܘܬܐ ܟܡܳܐ ܡܰܪܝ̣ܪܝ̣ܢ ܚܶܒ̈ܠܐ ܕܝܰܠܕܐ: ܘܟܡ̣ܐ ܡܰܪܝ̣ܪ ܡܰܘܬܗܘܢ: ܐܘ̣ܠܨܳܢܐ ܪܒܐ ܒܝܰܠܕܗܘܢ ܘܚܰܫܐ ܘܐܶܒܠܐ ܒܡܰܘܬܗܘܢ ܠܝܬ ܪ̈ܰܚܡܐ ܐܝܟ ܪ̈ܰܚܡܐ ܕܐܰܒܗ̈ܐ ܘܐܳܦܠܐ ܚܢܳܢܐ ܐܝܟ ܕܐܶܡܗ̈ܬܐ: ܘܣܳܗܕ ܠܗܳܕܐ ܐܺܝܘܒ ܕܣܦܪ ܪܺܝܫܗ ܘܨܪܐ ܠܒܘ̣ܫܶܗ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܓܶܢܣܐ ܕܐܢܳܫ̈ܐ ܡܚܺܝܠ ܗܘ ܣܰܓܝ̣ ܘܰܕܠܝ̣ܠ ܠܚܰܫܐ. ܘܐܝܟ ܡܳܐܢܐ ܡܚܝ̣ܠܐ ܡܬܕܘ̈ܕܢ ܝܘ̣ܡ ܡܰܘܬܐ ܕܰܒܢܝ̈ܗܝܢ: ܣܰܒܪܐ ܕܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܢܶܬܩܒܪܘܢ ܘܢܶܬܥܦܘܢ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ: ܒܪܰܡ: ܒܙܰܒܢܢ ܡܰܪܝ̣ܪܐ ܘܐܚܪܳܝܐ ܗ̇ܐ ܒܢ̈ܝܐ ܡܶܬܥܰܦܝܢ ܘܡܶܬܩܒܪܝܢ ܡ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܝܗܘܢ: ܒܰܙܒܢ ܡܰܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝܐ ܐܰܒ̈ܗܐ ܟܡܺܝܪܝܢ ܘܐܰܒܝ̣ܠܝ̣ܢ ܘܐܶܡܗ̈ܬܐ ܫܳܕܝܢ ܘܰܪܡܝܢ ܒܰܐܪܥܐ ܘܰܠܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܘ̣ܬܐ ܡܛܠ ܕܣܰܒܪܐ ܕܚܰܝ̈ܝܗܘܢ ܐܶܒܕ: ܘܰܦܪܚ ܛܰܠܝܐ ܠܰܓܢܘ̣ܢܐ ܫܡܰܝܢܐ ܘܫܒ̣ܩ ܠܰܐܒ̈ܗܐ ܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܘ̣ܬܐ: ܐܳܘ ܐܰܒܗ̈ܐ ܩܰܪܒܘ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܘܒܳܥܘ̈ܬܐ ܠܐܠܗܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܰܘܒܕ ܠܰܒܢ̈ܝܢ ܠܥܶܠܬ݀ ܣܰܟܠܘ̈ܬܢ ܐܳܘ ܐܰܚܘ̈ܬܐ ܫܰܘܝܐܝ̣ܬ ܩܰܪܒܘ ܬܰܟܫܦ̈ܬܐ ܠܐܠܗܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܢܢܛܪ ܠܰܒܢܝ̈ܟܝܢ ܘܚܰܒܝ̣ܒܝ̈ܟܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܶܟܝ̈ܢܐ: ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܛܳܒܐ ܒܰܟܝܳܢܗ ܘܫܰܠܝܛ ܥܠ ܡܘܬܐ ܘܚܰܝ̈ܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܰܒܪܐ ܘܐܝܬܝ̣ ܠܰܗܘܳܝܐ܆ ܗ̇ܟܢ ܫܰܠܝ̣ܛ ܕܰܢܢܚܡ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ: ܐܝܟ ܨܶܒܝܢܗ ܐܶܡܬܝ ܕܒܳܥܐ ܒܳܪܶܐ ܠܢ: ܘܐܶܡܬܝ ܕܒܳܥܐ ܡܰܘܒܠ ܠܢ: ܦܳܪܘܩܢ ܢܣܰܒ ܠܰܛܠܝ̈ܐ ܥܠ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܘܒܰܪܟ ܐܢܘ̇ܢ ܘܐܡ̣ܪ ܕܰܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܡܰܠܟܘ̣ܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܠܐ ܢܶܚܫ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܘܳܠܝ̣ܬܐ: ܐܰܟܡ̣ܐ ܕܦܰܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܡܰܟܣ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ ܙܰܪܥܐ ܕܙܳܪܥ ܐܢ̱ܬ ܕܐܶܢ ܠܐ ܡܳܐܬ ܠܐ ܚܳܝܐ: ܡܰܪܡܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܐܪܥܐ ܚܶܛܬܐ ܥܰܪܛܠܝܬܐ ܗ̣ܝ ܫܳܘܚܐ ܘܪܒܝܐ ܘܣܳܠܩܐ ܡܫܰܒܚܐܝ̣ܬ ܘܒܗ̇ܢܐ ܕܘ̣ܡܝܐ ܩܳܒܪܝܢܢ ܠܥܰܢܝܕ̈ܝܢ ܒܠܶܒܐ ܕܐܰܪܥܐ: ܘܰܡܣܒܪܝܢܢ ܕܰܢܩܘ̣ܡܘܢ ܒܫܘ̣ܒܚܐ ܘܢܶܨܚܢܐ: ܟܽܘܘܪܐ ܘܦܳܣܩ ܣܒܪܐ ܪܰܒܐ ܠܣܳܓ̈ܕܝ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܝ̣ܢ ܒܰܩܝܳܡܬܐ: ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܰܡܗܝܡܢ ܒܡܫܝ̣ܚܐ ܡܘܬܗ ܫܶܢܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܡܬܝ ܕܩܳܪܐ ܫܝ̣ܦܘ̣ܪܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ ܘܰܢܩܘ̣ܡܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܺܝ̣̈ܬܐ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܘܡܶܬܥܛܦܝ̣ܢ ܐܶܣܛܠ ܫܘ̣ܒܚܐ: ܘܬܘ̣ܒ ܠܐ ܡܳܝܬܝܢ ܘܐܦܠܐ ܡܰܘܬܐ ܡܰܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̣ܢ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܫܬܝ̣ܬܝܐ

ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘ̇ܒ ܡܠܦܢܐ܆ ܥܠ ܡܘܬܐ ܛܠܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ

ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܛܠܝ̈ܐ ܕܐܶܬܦܪܫܘ ܡ̣ܢܢ ܒܕܰܟܝܘ̣ܬܐ ܠܐ ܡܶܬܬܕܝ̣ܢܝ̣ܢ ܚܰܘܒܬܐ ܕܟܶܬܒܬ݀ ܚܘܐ ܐܡܐ ܩܰܕܡܝܬܐ: ܡܛܠ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܦܳܪܥ ܠܟܠܗ̇ ܚܰܘܒܬܐ ܒܝܕ ܡܰܥܡܘܕܝܬܐ ܘܚܰܪܪ ܐܢܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܨܽܘܥܨܥ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܥܒܰܪܘ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܛܡܘܢ ܘܰܠܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܐܶܣܛܠܐ ܕܡܰܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܘܡܰܠܝܬ݀ ܢܘ̣ܗܪܐ: ܚܰܬܢܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܐܰܠܒܫ ܐܶܢܘ̇ܢ ܢܰܚ̈ܬܝ ܢܘ̣ܗܪܐ ܘܰܢܣܒ ܐܶܢܘ̇ܢ ܠܘܳܬܗ: ܚܽܘܪܘ ܘܚܙܰܘ ܠܫܘ̣ܦܪܐ ܕܰܛܠܝ̈ܐ ܕܰܟܡܐ ܦܐܐ܆ ܐܰܪܐ ܡܶܬܒܥܝܢ ܕܝܰܬܝ̣ܪ: ܐܶܠܘ̣ ܦܳܐܫ ܗ̱ܘܐ ܒܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܟܠܦܪܘ̣ܣ ܡܶܬܟܰܬܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪ̈ܓܝ̣ܓܳܬܗ: ܒܪܰܡ ܛܰܠܝܐ ܗ̇ܢܐ ܐܰܡܠܟ ܥܠ ܫܘ̣ܦܪܐ ܗ̇ܢܐ ܬܗܺܝ̣ܪܐ: ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܘ̣ܡܝܳܐ: ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܬܶܒܟܘ̣ܢܝܗܝ: ܦܠܰܛ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܦܰܚ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܥܳܒܘ̣ܪܐ: ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܬܚܫܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐ̱ܢܬܘ̇ܢ ܕܰܠܡܘܢ ܠܐ ܚܛܐ ܐܰܟܘ̇ܬܢ: ܗ̇ܐ ܠܒܝ̣ܫ ܠܒܘ̣̈ܫܝ ܢܘ̣ܗܪܐ: ܘܬܝܠܠܘܢ ܥܠܘܗܝ ܕܠܡܘ̇ܢ ܠܐ ܐܶܨܛܥܨܥ ܦܨܐܝܘ̣ܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ: ܘܐܶܬܕܟܪ ܠܗ̇ܘ ܓܰܒܪܐ ܕܒܰܠܒܘ̣̈ܫܐ ܨ̈ܳܐܐ ܥܠ ܡܶܫܬܘ̣ܬܐ ܘܐܝ̇ܕܐ ܗ̇ܝ ܚܰܪܬܗ. ܡܰܘܬܗ ܕܛܠܝܐ ܡܟܡܪ ܠܐܒܗ̈ܐ ܘܐܚ̈ܐ ܘܩܰܪ̈ܝܒܐ: ܒܪܡ ܠܝܬ ܗܶܢܝܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܚܰܬܢܐ ܐܰܘܒܠܗ ܠܘܳܬܗ ܕܢܶܗܘܐ ܝܳܪܬܐ ܒܥܠܡܐ ܕܚ̈ܝܐ: ܡܳܕܝܢ ܠܐ ܢܶܚܫ ܐܠܐ ܢܶܚܕܐ: ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܒܳܪܘܝܐ ܒܚܶܟܡܬܗ ܡܰܘܣܦ ܘܡܰܟܪܐ ܠܚܝ̈ܐ: ܡܰܘܣܦ ܡܛܠ ܬܝܳܒܘ̣ܬܐ: ܘܡܰܟܪܐ ܡܛܠ ܚܘ̣ܪܪ ܚܛܝ̣ܬܐ: ܘܒܟܠ ܥܰܠـܠܝ̈ܢ ܝܳܨܦ ܕܒܪ̈ܝܬܗ ܠܛܳܒ̈ܬܐ ܡܛܠ ܕܪ̈ܚܡ̣ܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܘܠܗܝ̣ܩ ܠܡܶܐܬܝ̣ܬܐ ܕܛܳܒ̈ܐ ܘܙܰܕܝܩ̈ܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܡܽܘܡܐ ܒܗ: ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܣܛܘ ܘܰܢܦܠܘ ܡ̣ܢ ܐܘ̣ܪܚܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܒܳܥܐ ܕܢܰܘܒܠ ܠܰܛܠܝ̈ܐ ܘܝܰܠ̈ܘ̣ܕܐ ܠܘܳܬܗ: ܕܢܰܡܠܐ ܒܝܬ ܡܶܫܬܘ̣ܬܐ ܡܶܢܗܘܢ: ܙܳܕܩ ܕܢܶܚܙܐ ܠܰܣܡܝ̣̈ܟܐ ܟܠܗܘܢ ܫܒܝ̣ܚܳܐܝܬ ܡܟܰܠ̈ܠܝ ܒܢܘ̣ܗܪܐ: ܘܠܐ ܫܳܒܩ ܠܗܘܢ ܒܥܠܡܐ ܕܢܶܬܟܬܡܘܢ ܘܢܶܬܚܢܩܘ̇ܢ ܒܓܰـܠܠ̈ܘܗܝ ܫܓܝ̣̈ܫܐ ܘܰܕܚܝ̣̈ܠܐ: ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܐܝܟ ܘܰܐܪ̈ܕܐ ܩܳܛܦ ܠܛܠܝ̈ܐ ܕܢܶܨܛܒܬ݀ ܒܗܘܢ ܒܝܬ ܓܢܘ̣ܢܐ: ܥܠܡܐ ܛܘܫ ܘܛܢܦ ܠܰܒܬܘ̣ܠܘ̣ܬܐ ܒܪܡ ܐܠܗܐ ܣܰܓܝ̣ ܠܒܬܘ̣̈ܠܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܫܩܰܠ ܠܰܛܠܝ̈ܐ ܕܢܶܡܠܐ ܒܝܬ ܡܶܫܬܘ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘ̣̈ܠܐ ܘܒܬܘ̣ܠ̈ܬܐ: ܒܕܪ̈ܐ ܩܰܕܡ̈ܝܐ ܣܳܒ̈ܐ ܩܕܡ ܛܠܳܝ̈ܐ ܡܳܝܬܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܐܒܐ ܩܕܳܡ ܒܪܗ: ܒܪܡ ܒܕܳܪܐ ܕܐܶܫܬܥܣܪ ܬܪܚ ܐܪܐܡܝܐ ܩܒܪ ܠܒܪܗ ܐܰܗܪܘ̇ܢ ܒܝܬ ܚܐܪ̈ܬܝܐ: ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܡܘܫܐ ܟܬܰܒ ܠܬܰܫܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܐܰܟܡܢ ܕܓܶܕܫܐ ܕܬܗܪܐ ܗ̇ܘ: ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝܕܝܟ ܘܰܠܗܰܠ ܣܓܳܐ ܥܰܘܠܐ ܘܚܛܝ̣ܬܐ ܘܫܰܪܝܘ ܡܳܝܬܝ̣ܢ ܛܠܳܝ̈ܐ ܩܕܡ ܐܰܒܘ̣ܗܘܢ: ܘܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܣܓܘܢ ܓܒܰܝ̈ܐ ܘܩܰܕܝ̣̈ܫܐ ܚܠܛ ܠܰܛܠܝ̈ܐ ܒܝܬ ܓܰܒܘ̈ܗܝ ܕܢܶܣܓܐ ܡܶܢܝܳܢܗܘܢ: ܛܰܠܝܐ ܕܟܶܐ ܡܢܟܠ ܡܘ̣ܡܐ. ܘܡܶܫܬܒܚ ܥܰܡ ܪ̈ܘܚܳܢܐ ܒܰܡܪ̈ܘܡܐ ܥܶܠܝ̈ܐ ܒܪܝ̣ܟ ܗ̣ܘ ܕܫܰܩܠܗ ܕܢܗܘܐ ܝܳܪܘܬܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܫܡܰܝܢܝ̣ܬܐ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܫܒܝ̣ܥܝܐ

ܡ̣ܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘ̇ܒ ܡܠܦܢܐ ܣܪܘܓܳܝܐ ܥܠ ܟܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܐܡܪ

ܐܘ ܪܳܚܡܐ ܕܥܢܝ̣̈ܕܐ ܓܕܝܢܝ ܒܳܬܪܟ ܠܐܬܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܰܡܠܟ ܥܠܘܗܝ ܡܰܘܬܐ ܘܠܐ ܚܰܫܐ ܘܟܪܝܘ̣ܬܐ ܓܠܝ̣ ܠܝ̣ ܥܰܝ̈ܢܝ ܕܐܶܚܙܐ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܒܢܳܡܘܣ̈ܝܟ ܘܗ̇ܘ ܕܢܛܪ ܢܡܘ̇ܣܟ ܘܦܘ̣ܩܕܢܝܟ ܕܚܳܝܐ ܥܰܡܟ ܒܡܠܟܘ̣ܬܐ: ܓܶܠܝܢܟ ܢܙܝ̣ܥ ܠܪܶܥܝܢܝ ܥܠ ܬܶܕܡܪ̈ܬܟ ܘܡ̣ܢ ܝܘ̣ܡ ܕܝ̣ܢܐ ܙܳܐܥ ܘܪܐܬ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܚܝ̣ܠ ܗ̣ܘ ܝܰܘܡܟ ܘܪܗܝ̣ܒ ܫܰܪܒܗ ܥܠ ܡܠ̈ܠܐ: ܢܳܚܬ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܘܡܐ ܠܥܽܘܡ̈ܩܐ ܡܛܠ ܕܝ̣ܢܐ ܘܟܺܐܢܘ̣ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ: ܐܶܡܬܝ ܕܙܳܥܩܐ ܩܪܢܐ ܘܪܳܥܡ ܫܝ̣ܦܘܪܐ ܒܐܦ̈ܝ ܬܺܐܒܝܠ: ܐܶܡܬܝ ܕܡܶܫܬܪܐ ܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܪܘ̣ܟܒܗ: ܘܡܶܬܒܛܠܝ̣ܢ ܟܠ ܥܒ̈ܕܐ ܘܛܟܣ̈ܐ: ܐܶܡܬܝ ܕܢܳܝܕܐ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܐܝ̣ܠܢܐ ܘܢܳܬܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܢܰܗܝ̣ܪ̈ܝܗ̇ ܕܒܰܪܩܝ̣ܥܐ: ܐܶܡܬܝ ܕܫܡܝܐ ܕܰܠܥܠ ܡܶܬܟܪܟܐ ܐܝܟ ܡܓܰܠܬܐ ܕܳܥܟܝ̣ܢ ܢܗܝ̣ܪ̈ܐ ܕܰܣܕܝܪܝܢ ܒܗ̇: ܐܶܡܬܝ ܕܡܶܫܬܚܠܦܐ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܠܕܡܐ: ܘܟܠ ܡܕܡ ܗܳܘܐ ܬܘܽܗ ܘܒܘ̣ܗ̇: ܐܶܡܬܝ ܕܢܳܚܬܝܢ ܚܰܝܠ̈ܘܬܐ ܕܰܠܥܠ ܠܐܘ̣ܪܥ ܒܪ ܡܠܟܐ ܐܳܬܐ ܕܢܥܝ̣ܪ ܠܥܢܝ̣̈ܕܐ: ܐܶܡܬܝ ܕܡܘܬܐ ܡܢܦܨ ܠܟܠ ܩܘܡ̈ܢ ܘܡܘܫ̈ܚܢ ܘܠܐ ܛܳܥܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ: ܐܶܡܬܝ ܕܡܶܬܬܙܝ̣ܥܝ̣ܢ ܥܢܝ̣̈ܕܐ ܟܠܗܘ̇ܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܶܢܬܐ: ܘܢܩܘ̣ܡܘܢ ܒܬܶܗܪܐ ܪܒܐ: ܐܶܡܬܝ ܕܪܘ̣ܚ ܢܘ̣ܚܡܐ ܦܳܐܚ ܒܡܝ̣̈ܬܐ ܘܩܳܝܡܝ̣ܢ: ܡܢܗܘܢ ܠܡܠܟܘ̣ܬܐ ܘܡܢܗܘ̇ܢ ܠܓܗܢܐ: ܐܶܡܬܝ ܕܝܳܬܒ ܕܰܝܢܐ ܟܝܢܐ ܥܥܠ ܬܪܘ̣ܢܘ̇ܣ ܕܝ̣ܠܗ: ܘܥܳܐܠܝ̣ܢ ܩܘ̣ܕܡܘܗܝ ܟܠܗܝܢ ܫܰܪ̈ܒܬܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܪܒܐ ܘܰܬܪܝ̣ܨܐ ܬܰܡܢ ܕܚܠܐ ܘܒܶܗܬܬܐ ܕܐܦ̈ܐ ܠܚܰܛ̈ܝܐ: ܘܰܦܨܝ̣ܚܘ̣ܬܐ ܘܚܰܕܘܬܐ ܠܙܕܝ̣̈ܩܐ: ܬܰܡܢ ܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܘܬܪܝ̣ܨܐ ܥܠ ܟܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܦܪܣ: ܬܰܡܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܝܟ ܐܶܡܪ̈ܐ ܢܩܘ̣ܡܘܢ ܡ̣ܢ ܝܡܝ̣ܢܐ: ܘܰܓܕ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܣܶܡܠܐ ܠܚܶܫܟܐ ܒܰܪܝܐ: ܬܡܢ ܓܒ̈ܐ ܚܳܙܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܘܡܶܬܬܕܝ̣̈ܢܝ̣ܢ ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܝܗܘܢ: ܬܰܡܢ ܒܢܘ̣ܪܐ ܡܶܫܬܢܩܝ̣ܢ ܥܳܒܕ̈ܝ ܥܘܠܐ: ܘܛܠܝ̣̈ܡܐ ܘܰܪܕܝ̣̈ܦܐ ܢܶܚܕܘ̇ܢ ܬܰܡܢ ܢܶܒܗܬܘ̇ܢ ܛܠܘ̣ܡ̈ܐ: ܘܥܰܘ̈ܠܐ ܘܝܰܥ̈ܢܐ: ܘܥܰܬܝ̣ܪ̈ܐ: ܘܓܝܪ̈ܐ: ܘܙܰܢܝ̈ܐ: ܒܪܡ ܡܶܣܟܢ̈ܐ ܕܣܰܝܒܪܘ: ܘܕܟܝ̈ܐ: ܘܩܕ̈ܝܫܐ ܢܶܪܘ̣ܙܘܢ: ܬܰܡܢ ܢܶܒܟܘ̇ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܰܬܝ̣ܪ̈ܐ ܕܟܰܢܫܘ ܕܰܗܒܐ ܐܝܟ ܩܰܝܣ̈ܐ ܠܝܰܩܕܢܗܘܢ ܗܝܕܝܢ ܢܶܚܕܘܢ ܝܰܬܡ̈ܐ ܘܐܰܪ̈ܡܠܬܐ ܕܚܳܙ̈ܝܢ ܠܛܠܳܘܡ̈ܐ ܘܰܠܡܰܪ̈ܚܐ ܕܡܶܫܬܢܩܝ̣ܢ ܒܰܐܬܘ̣ܢܐ ܕܢܘ̣ܪܐ: ܙܕܩ ܕܟܠܚܕ ܢܶܪܢܐ ܒܢܦܫܗ ܥܕ ܐܝ̣ܬ ܐܬܪܐ: ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܡܪܝܐ ܐܰܫܘܐ ܠܢ ܕܢܶܚܙܐ ܚܢܳܢܟ ܘܢܶܚܕܐ ܥܡܟ ܒܡܠܟܘ̣ܬܟ܆ ܠܟ ܫܘ̣ܒܚܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘ̣ܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܬܡܝ̣ܢܝܐ

ܡ̣ܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘ̇ܒ ܥܠ ܒܽܘܝܐܐ ܕܓܰܘܐ

ܕܺܝܠܟ ܐܝܬܝ ܡܪܝܐ ܒܡܰܘܬܐ ܘܒܚܰܝ̈ܐ ܘܒܟ ܣܒܪܬ ܐܘ ܦܳܪܘܩܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ ܘܒܚ̈ܝܐ ܕܝ̣ܠܟ ܐܝܬܝ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܝ: ܕܐܦ ܒܩܰܒܪܐ ܕܝܢ ܕܒܪܶܥܢܝ ܡܪܝ ܒܥܳܠܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܰܕܡܘܬܐ :ܓܒܰܠܬܢܝ ܘܗܰܘܝܬ ܡܠܘ̣ܐܐ  ܠܬܶܫܒܘܚܬܐ ܐܶܬܬ ܚܶܘܝܐ ܘܚܰܒܠܬ݀ ܨܽܘܪܬܝ ܘܐܰܫܠܚܬܢܝ ܫܘ̣ܒܚܝ: ܒܪܰܝܬܢܝ ܕܐܚܐ: ܐܶܢܐ ܐܢܳܐ ܒܨܶܒܝܢܝ ܛܶܥܡܬ ܠܡܰܘܬܐ: ܗܰܒܠܝ ܡܪܝ ܚܝ̈ܐ ܕܰܟܝܢܝ ܘܫܘ̣ܦܪܐ ܗ̇ܘ ܩܰܕܡܝܐ ܕܐܰܘܒܕܬ ܒܥܕܝܢ: ܒܪܡ ܚܶܘܝܐ ܢܰܓܕܢܝ ܠܥܘ̣ܡܩܐ ܕܰܫܝܘܠ ܕܰܬܒܙܚ ܒܝ̣ ܗܒܠܝ̣ ܓܰܢܬܝ ܒܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܝ ܐܶܬܒܰܪܝܬ: ܘܚܒܘ̇ܫ ܠܚܶܘܝܐ ܒܫܝܘܠ ܕܰܬܬܚܒܠܝ ܬܡܢ: ܐܰܫܘܢܝ ܡܪܝ ܠܪܘܡܐ ܕܠܥܠ ܕܰܡܣܟܐ ܠܝ̣ ܘܬܚܘܬ ܚܘܝܐ ܠܗܰܘܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܛܥܝܬܢܝ: ܠܐܝ̣ܬ ܘܰܓܒܰܠܬܢܝ: ܚܰܫܶܬ ܘܰܦܪܩܬܢܝ: ܡܝ̣ܬܬ ܘܐܚܝ̣ܬܳܢܝ: ܗ̇ܫܐ ܕܝܢ ܬܶܟܪܐ ܠܟ ܥܠܝ ܘܰܥܨܘܒ ܫܘ̣ܡ̈ܬܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܺܚܐ ܥܰܡܟ: ܐܘ ܒܪܶܗ ܕܐܠܗܐ ܚܘܣ ܥܠ ܥܰܦܪܐ ܕܨܝ̣ܪ ܒܨܘ̣ܪܬܳܟ: ܘܗܰܒ ܠܗ ܗܰܘ ܫܘ̣ܦܪܗ ܩܰܕܡܝܐ ܚܘܣ ܥܠ ܟܰܫܝ̈ܬܐ ܕܓܰܪ̈ܡܐ ܕܰܚܒܫ ܐܶܢܘܢ ܡܰܘܬܐ ܒܥܽܘܡܪܐ ܕܰܫܝܘܠ: ܘܐܰܩܝ̣ܡ ܐܢܘ̇ܢ ܕܰܢܫܒܚܘܢ ܠܰܫܡܟ: ܪܰܚܦ ܡܳܪܝܐ ܥܠ ܩܝ̣ܬܪ̈ܐ ܕܰܥܣܪ ܡܶܢܝ̈ܢ ܡܛܠ ܕܚܶܘܝܐ ܦܣܰܩ ܐܶܢܝ̈ܢ ܘܒܛܠ ܩܳܠ̈ܗܘܢ: ܦܰܓܪܗ ܕܐܳܕܡ ܗ̇ܘ ܕܰܒܪܝܬܝܗܝ ܠܬܶܫܒܘܚܬܟ ܗ̇ܐ ܫܬܺܝ̣ܩ ܒܰܫܝܘܠ ܪܟܒ (ܡܙ̄ܡ….). ܡܪܝܐ ܕܢܰܘܕܐ ܠܛܝܒܘ̣ܬܟ: ܐܰܣܩ ܡܪܝ ܠܩܒܝ̣ܪ̈ܐ ܘܐܩܝ̣ܡ ܐܢܘ̇ܢ ܡܢ ܩܰܒܪ̈ܝܗܘܢ: ܘܡܠܝ̣ ܦܘ̣ܡܗܘܢ ܬܶܫܒܘ̇ܚܬܐ ܕܢܰܘܕܘܢ ܠܟ: ܐܦ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝ̣ܩ̈ܐ ܗܘܰܘ ܣܝܢܐ ܒܫܝܘ̇ܠ: ܐܰܫܝ̣ܓ ܐܢܘ̇ܢ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܛܝ̣ܢܳܐ ܣܰܪܝܐ ܕܫܝܘ̣ܠ ܘܢܰܚܡ ܐܢܘ̇ܢ ܘܢܩܘ̣ܡܘܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ: ܦܰܨܐ ܡܪܝܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܐܕܡ ܡ̣ܢ ܕܰܚܝ̣ܚܐ ܘܚܰܕܬ ܘܐܩܝ̣ܡ  ܐܢܘ̇ܢ: ܘܐܰܢܗܪ ܢܘ̣ܗܪܟ ܠܚܫܘ̣̈ܟܐ ܘܰܚܕܐ ܡܛܠ ܕܰܡܣܟܝܢ ܠܨܶܡܚܟ ܡܰܢܗܪ ܟܠ ܪܰܣܣ ܛܰܠܐ ܕܪ̈ܚܡܶܐ ܥܠ ܥܰܢܝ̣ܕ̈ܐ ܕܒܩ ܦܰܓܪ̈ܝܗܘܢ ܒܫܝܘܠ: ܨܰܠܡܟ ܘܰܕܡܘ̣ܬܟ ܐܝܬܝ ܡܪܝܐ: ܚܰܕܬ ܨܠܡܟ ܕܐܶܬܚܒܠ ܘܐܰܣܩܝܘܗܝ ܠܕܘ̣ܟܬܗ ܩܰܕܡܝܬܐ ܥܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܬܚܙܝܢ ܘܬܶܚܕܐ ܒܝ̣: ܐܰܥܠܝܢܝ ܠܐܬܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܢܶܦܩܬ݀ ܡܢܗ̇ ܡܛܠ ܕܠܗܝ̣ܩ ܐܢܳܐ ܠܐܝ̣ܠܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ: ܡܛܠ ܕܫܝܘܠ ܣܰܢܝܐ ܘܡܰܪܝ̣ܪܐ ܘܚܶܫܟܐ ܡܰܡܠܟ ܒܗ: ܠܐ ܬܶܫܒܘ̣ܩܝܢܝ ܕܐܶܒܕ ܒܗ̇: ܠܝܬ ܒܫܝܘ̇ܠ ܕܡܰܘܕܐ ܠܟ ܘܐܦܠܐ ܥܰܦܪܐ ܡܫܰܒܚ ܠܟ. ܡܛܠ ܕܰܣܟܝ̣ܪ ܦܘ̣ܡ ܡܝ̣̈ܬܐ ܒܰܫܝܘܠ ܡ̣ܢ ܬܶܫܒܚ̈ܬܐ: ܐܰܣܩ ܐܢܘܢ ܠܥܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܰܡܫܒ̈ܚܢܐ ܠܐ ܫܳܠܝܢ: ܬܳܐ ܪܘ̣ܚܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܒܐ ܘܦܽܘܚ ܒܩܒܝ̣ܪ̈ܐ ܘܢܐܚܘ̇ܢ: ܘܐܩܝ̣ܡ ܐܢܘ̇ܢ ܠܬܫ̣ܒܘܚܬܐ: ܬܳܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܦܣܘ̣ܩ ܠܩܛܪ̈ܐ ܕܡܘܬܐ ܘܗܰܒ ܙܳܟܘ̣ܬܐ: ܘܫܕܝ̣ ܠܟܠܝ̣ܠ ܡܘܬܐ ܡܛܠ ܕܣܰܓܝ̣ ܡܪܝ̣ܪ: ܗ̇ܐ ܟܠܗܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܪܳܡܝܢ ܘܐܰܣܝ̣ܪܝܢ ܬܚܝܬ ܥܶܩܒܗ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܐܣܘ̣ܪ ܠܡܰܪܚܐ ܘܫܪܝ̣ ܠܐܣܝ̣ܪ̈ܐ ܕܚܒܝ̣ܫܝܢ ܠܗ: ܬܒܘ̣ܪ ܒܚܰܝܠܟ ܠܥܘ̣ܩܣܗ ܕܡܰܘܬܐ: ܘܒܛܠ ܠܫܘ̣ܠܛܢܗ ܡ̣ܢ ܨܘܪ̈ܝܗܘܢ ܕܩܒܝ̣ܪ̈ܐ: ܘܗܰܒ ܙܳܟܘ̣ܬܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܳܕܡ: ܘܣܟܘ̣ܪ ܠܦܽܘܡ ܫܝܘܠ ܕܦܬܝ̣ܚ ܡ̣ܢ ܡܶܬܚܐ ܕܕܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܗܒܝ̣ܠ ܙܕܝ̣ܩܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܳܢܐ: ܘܬܶܚܕܐ ܓܰܢܬܐ ܒܐܳܕܡ ܘܒܰܒܢ̈ܘܗܝ ܕܦܰܢܘ ܠܝܳܪ̈ܬܘ̣ܬܗܘܢ ܘܗܦܘܟܘ̇ܢ ܛܪܺܝܕ̈ܐ ܠܐܰܬܪܗܘܢ ܡܛܠ ܕܡܝ̣ܬ ܪܝ̣ܫ ܟܘ̣ܡܪ̈ܐ ܕܢܰܦܢܐ ܐܕܡ ܠܐܬܪܗ ܩܕܡܝܐ: ܗܝ ܐܝ̣ܠܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܫܒܝ̣ܩ ܕܠܐ ܢܳܛܘ̣ܪܐ ܘܓܰܢܬܐ ܦܬܝ̣ܚܐ: ܬܘ̣ ܥܘ̇ܠܘ ܠܝܳܪܬܘܬܟܘ̇ܢ ܐܳܘ ܝܳܪ̈ܘܬܐ: ܡܝ̣ܬ ܚܺܐܪܐ ܘܝܰܗܒ ܩܢܘ̣ܡܗ ܪܰܗܒܘ̣ܢܐ ܚܠܦ ܥܢܝ̣̈ܕܐ ܘܦܰܨܝ̣ ܘܰܦܪܩ ܐܢܘ̇ܢ ܕܢܺܐܬܘ̇ܢ ܠܝܪܬܘ̣ܬܐ ܕܐܰܒܗܝ̈ܗܘ̇ܢ: ܘܐܝܟ ܣܚܳܝܐ ܐܰܪܡܝ̣ ܢܦܫܗ ܒܝܰܡܐ ܕܡܝ̣̈ܬܐ ܕܰܢܚܪܪ ܐܢܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܓܰـܠـܠ̈ܘܗܘܝ ܚܢܘ̣ܩ̈ܐ ܕܰܒܠܥܘ ܐܢܘܢ: ܗܰܒ ܡܪܝܐ ܣܰܒܪܐ ܠܰܕܠܐ ܣܒܪܐ ܒܩܰܒܪ̈ܐ: ܘܩܪܐ ܘܐܰܣܩܘ ܐܢܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܐܰܒܘܗܘܢ ܡܫܒܚܐ: ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܥܠܡ ܒܪܝ̣ܟ ܫܳܠܘ̇ܚܗ܀

ܦܣܘܩܐ ܬܫܝ̣ܥܝܐ

ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘ̇ܒ ܣܪܘܓܝܐ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̣̈ܬܐ

ܠܘܳܝ ܚܳܙܐ ܗܘܺܝܬ ܕܐܝܟܢ ܩܝܡܝ̣ܢ ܡܝ̣̈ܬܐ: ܘܐܝܟܢܐ ܡܶܬܥܠܡ ܣܳܒܐ ܕܥܬܝ̣ܩ ܝܘܡ̈ܬܐ ܘܐܶܬܟܰܦܦ: ܘܒܐܰܝܕܐ ܩܰܘܡܬܐ ܩܳܐܡ ܝܳܢܩ ܚܠܒܐ: ܘܐܰܝܟܢ ܡܶܬܚܙܝܢ ܡܘ̣̈ܡܐ ܕܦܓܪܐ ܘܫܘ̣ܚ̈ܢܐ ܕܰܟܝܢܐ: ܘܐܰܝܟܢ ܦܳܝܫܝ̣ܢ ܗܰܕܡ̈ܐ ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ ܘܕܶܟܪ̈ܐ ܘܢܶܩܒ̈ܬܐ: ܘܐܝܟܢ ܗܳܘܝܢ ܓܰܘܢ̈ܐ ܕܦܰܓܪ̈ܐ ܘܕܡܘ̈ܬܐ ܕܥܰܡ̈ܡܐ ܘܫܰܪ̈ܒܬܐ: ܕܰܠܡܐ ܡܟܰܬܪ ܗܶܢܕܘܝܐ ܒܰܚܙܬܗ: ܘܐܣܒܢܝܐ ܒܓܘܢܗ ܣܘ̣ܡܳܩܐ: ܘܚܰܒܰܫܳܝܳܐ ܒܐܘ̣ܟܡܘ̣ܬܗ ܘܐܳܪܳܡܳܝܐ ܒܚܘܪܘ̣ܬܗ: ܕܰܠܡܐ ܡܶܬܝ̣ܕܥ ܟܰܪܝܐ ܘܐܰܪܝܟܐ ܘܥܰܒܝܐ ܘܡܚܺܝܠܐ ܘܫܦܝ̣ܪܐ ܘܒܝ̣ܫܐ: ܠܐ܆ ܠܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܘܬܐ ܘܩܳܝܡܬܐ ܡܫܰܘܝܢ ܠܟܠ ܐܢܳܫ ܒܓܰܘܢܐ ܚܕ ܘܰܠܗܕܐ ܦܳܪܘܩܢ ܐܰܩܪܚ ܒܦܶܬܓܡܗ ܕܥܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܢܰܣܒܘ̣ܗ̇ ܫܒܥܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܢܩܘ̣ܡܘܢ ܪܘ̣ܚܳܢܐܝ̣ܬ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܢ ܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܬܐ ܗܳܘܝܢ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܫܡܝܐ: ܘܝ̣ܕܝ̣ܥ ܕܠܝ̣ܬ ܦܘܪܫܳܢܐ ܒܝܬ ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܛܠܝܐ ܐܘ ܣܳܒܐ: ܪܒܐ ܐܘ ܙܥܘ̣ܪܐ: ܐܰܪܝ̣ܟܐ ܐܘ ܟܰܪܝܐ: ܝܳܢܘ̣ܩܐ ܐܘ ܚܣܝ̣ܠܐ: ܕܶܟܪܐ ܘܢܶܩܒܬܐ: ܐܠܐ ܟܠܗܘ̇ܢ ܒܚܕ ܓܰܘܢܐ ܐܝܬܝ̣ܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܢܩܘ̣ܡܘܢ ܕܠܐ ܡܘ̣ܡ ܘܕܠܐ ܫܘ̣ܚ̈ܢܐ ܘܠܳܐ ܟܺܐܒ̈ܐ ܘܟܘ̣ܪ̈ܗܢܐ: ܘܢܶܬܬܥܝ̣ܪܘܢ ܒܰܚܕܐ ܩܰܘܡܬܐ ܕܰܥܠܝܡܘ̣ܬܐ ܡܛܠ ܕܰܩܝܡܬܐ ܡܪܰܒܝܐ ܠܰܛܠܝ̈ܐ ܘܰܡܥܠܡܐ ܠܣ̈ܳܒܐ ܘܡܰܚܠܡܐ ܠܟܺܐܒ̈ܐ ܘܰܡܕܰܟܝܐ ܠܡܘ̣ܡ̈ܐ ܘܨܽܘܥܨܥ̈ܐ ܘܒܘ̣ܨܪ̈ܐ. ܘܢܩܘ̣ܡܘܢ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ. ܣܡ̈ܰܝܳܐ ܢܶܚܙܘܢ ܘܚܰܪ̈ܫܐ ܢܶܫܡܥܘܢ: ܘܕܽܘܓ̈ܐ ܢܡܰܠܠܘܢ: ܘܰܒܩ̈ܠܐ ܒܰܣܝ̣ܡ̈ܐ ܡܙܰܡܪܘܢ ܘܰܢܗܰܠܠܘܢ: ܘܰܚܓܝ̣ܪ̈ܐ ܢܶܩܦܙܘܢ ܘܢܶܪܗܛܘܢ: ܘܓܰܒܪ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐܟܐ ܢܶܗܘܘܢ ܒܶܐܣܟܝ̣ܡܐ: ܘܐܰܟܡܐ ܕܠܝܬ ܒܝܬ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܶܟܪ̈ܐ ܘܢܶܩܒ̈ܬܐ܆ ܗܳܟܢܐ ܡܶܬܠܝܬܝܐ ܪܶܓܬܐ ܐܢܳܫܝܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܐܶܬܬܪܝ̣ܡ ܪܶܓܬܐ ܘܡܶܬܒܛܠܝܢ ܚܘ̣ܫ̈ܒܐ ܚܫ̈ܢܝܐ ܡܶܢܟܠ ܒܰܪܢܫ: ܒܥܳܠܡܐ ܚܰܕܬܐ ܠܝܬ ܐܝ̣ܠܢܐ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܘܐܳܦܠܐ ܦܺܐܪܐ ܩܳܛܘ̣ܠܐ: ܘܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܩܛܦ. ܡܛܠ ܕܐܶܬܪܨܨ ܚܶܘܝܐ ܘܒܳܛܠ ܚܣܳܡܐ ܕܒܝ̣ܫܐ: ܠܝܬ ܡܰܦܩ ܒܪܘ̣ܚܐ ܠܐܢܳܫ ܘܠܐ ܙܽܘܘܓܐ ܘܠܐ ܫܰܘܬܦܘ̣ܬܐ: ܠܝܬ ܐܰܪܡܠܬܐ ܘܠܐ ܡܟܝ̣ܪܬܐ ܘܠܐ ܒܥܝ̣ܠܬܐ: ܘܠܐ ܕܢܳܣܒ ܘܕܝܳܗܒ: ܚܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܚܬܢܐ ܕܓܢܘ̣ܢܗ ܩܳܐܡ ܠܥܠܡ. ܘܚܕܐ ܗ̇ܝ ܟܰܠܬܐ. ܒܪܝ̣ܬܐ ܟܠܗ̇ ܘܚܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ. ܘܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܳܢܐ ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ ܒܳܬܪ ܩܝܳܡܬܐ: ܠܝܬ ܬܡܢ ܡܶܨܪܝܬܐ ܕܬܛܠܘ̣ܡܝ ܠܝܘܣܦ: ܡܛܠ ܕܬܰܡܢ ܒܳܛܠܐ ܪܶܓܬܐ ܕܢܶܫ̈ܐ ܘܚܶܣܕܗܝܢ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܐܪܥܐ ܚܕܰܬܐ ܕܟܝ̣ܬܐ ܕܠܐ ܡܳܛܝܐ ܠܡܰܦܘ̇ܠܬܐ: ܟܠܗܘܢ ܗܘܝܢ ܠܒܝ̣̈ܫܝ ܢܘ̣ܗܪܐ: ܘܓܰܘܢܗܘܢ ܚܕ: ܕܰܟܝܐ ܐܝܟ ܫܡ̣ܫܐ ܘܢܰܩܕ̈ܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܚܙܐ ܒܝܬ ܣܶܕܪ̈ܝܗܘܢ ܚܕ ܐܽܘܟܡܐ ܟܠܗܘܢ ܗܶܢܕܘ̈ܝܐ ܕܬܰܠܡܕ ܐܢܘܢ ܬܽܐܘܡܐ ܘܗܰܝܡܢܘ ܒܰܨܠܝ̣ܒܐ: ܘܟܠܗܘܢ ܚܰܒܰܫܳܝ̈ܶܐ ܐܘܟܡ̈ܐ ܢܶܨܡܚܘ̇ܢ ܦܰܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ ܐܝܟ ܢܗܝ̣ܪ̈ܐ: ܘܢܶܬܢܗܪܘܢ ܐܝܟ ܨܶܡ̈ܚܝ ܫܡܫܐ ܒܡܰܠܟܘ̣ܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܠܝܬ ܬܰܡܢ ܝܰܘܢܝܐ ܘܐܬܝܒܝܐ ܘܪܽܘܡܳܝܐ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܠܶܫܢܐ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܠܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܒܠܶܫܢܐ ܚܕ ܢܙܰܡܪܘܢ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܰܡܢܚܡܢܐ ܕܟܠ ܕܐܳܬܐ ܘܚܕܬ ܠܐܦ̈ܝ ܐܰܪܥܐ: ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܘܥܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܠܥܠܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܥܣܝ̣ܪܝܐ

ܠܝܘܡ ܕܘ̣ܟܪܳܢ ܥܢܝ̣̈ܕܐ ܕܰܬܠܬܐ ܘܫܰܒܥܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝ̣ܢ ܘܕܫܢ̱ܬܐ.

ܐܰܟܡܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܙܰܗܪ ܘܦܩܕ ܠܢ: ܕܢܥܒܕ ܕܘ̣ܟܪܢ ܡܰܘܬܗ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝ̣ܬܝܗ(ܩܘܪ̄..)

ܢܶܗܘܐ ܥܝ̣ܪ̈ܐ ܒܢܰܦܫ̈ܬܢ ܘܢܶܬܛܝܒ ܠܗ̇ܝ ܡܶܐܬܝ̣ܬܗ ܘܢܶܬܕܟܪ ܠܛܝܒܘ̣ܬܗ ܘܠܚܘ̣ܒܗ ܪܒܐ ܕܚܕܪ ܠܢ ܡ̣ܢ ܐܰܣܘ̣ܪ̈ܐ ܕܰܚܛܝ̣ܬܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܦܰܩܕ ܠܢ ܒܥܘ̣ܗܕܳܢ ܥܒܳܕܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗܳܝ ܕܡܫܚܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܪܺܝܫܗ ܘܪܶܓܠܗ ܒܡܶܫܚܐ ܛܳܒܐ ܘܣܰܓܝ ܕܡܰܝ̈ܐ: ܡܛܠ ܕܘܟܪܳܢ ܥܒܳܕܗ̇ ܫܦܝ̣ܪܐ ܘܠܣܘ̣ܝܳܥܐ ܕܝܢ ܕܝ̣ܠܢ: ܐܰܘܕܥ ܕܰܡܩܒܠ ܠܚܰܛܝ̈ܐ ܕܬܳܝܒܝ̣ܢ ܠܘܬܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܶܒܗܘܢ(ܡܬܝ….): ܦܰܩܕ ܠܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܦܘܠܘܣ ܘܐܡ̣ܪ ܐܶܬܕܟܪ ܠܰܡܕܒܪ̈ܢܝܟܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܡܡܰܠܠܝ̣ܢ ܥܡܟܘܢ ܒܡܶܠܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܚܘ̣ܪܘ ܘܶܐܬܒܩܘ ܒܰܥܒܕܝܗܘܢ ܘܗܰܠܟܘ ܒܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ(ܥܳܒܪ̈ܝܐ……): ܘܗܳܝ ܕܢܶܪܕܐ ܒܕܘ̣ܒܪ̈ܝܗܘܢ ܫܰܦܝܪ̈ܐ ܘܰܢܛܪܘ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܬܪܝܨܬܐ: ܗܳܟܢܐ ܦܶܩܕܬ݀ ܠܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܰܢܫܡܠܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܘ̣ܟܪܢ ܥܢܝ̣̈ܕܐ ܕܡܝ̣ܬܘ ܥܠ ܣܰܒܪܗ ܕܡܪܝܐ: ܐܺܝܩܪ ܬܫܡܫܬܐ ܙܗܺܝܬܐ ܘܕܘܡܝܐ ܛܒܐ ܠܢ ܘܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܒܗ̇ܝ ܕܚ̈ܐܝܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܢܛܝܪ̈ܝܢ ܠܘܳܬܗ: ܘܡܛܠ ܥܽܘܦܦ ܪ̈ܚܡܐ: ܢܶܬܕܡܐ ܒܫܠܝ̣ܚܐ ܦܘܠܘܣ ܗܰܘ ܕܨܰܠܝ ܘܰܒܥܐ ܪ̈ܚܡܐ ܡܛܠ ܪܚܡܗ ܐܢܝ̣ܣܝ̣ܦܘ̣ܪܘܣ ܘܐܡ̣ܪ ܢܶܬܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡ ܕܝ̣ܢܐ ܘܬܘ̣ܒ ܨܰܠܝ̣ ܡܛܠ ܒܢ̈ܝ ܒܰܝܬܗ ܘܐܡ̣ܪ: ܡܪܝܐ ܢܶܬܠ ܪ̈ܚܡܐ ܠܒܝܬܗ ܕܐܢܝ̣ܣܝ̣ܦܘ̣ܪܘܣ (ܛܝܡ̄……). ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܦܶܩܕܬ݀ ܕܢܗܘܐ ܕܘܟܪܢܐ ܠܥܢܝ̣̈ܕܐ ܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܒܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܘܨܠ̈ܘܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܰܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܝܘܡܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ ܩܡ ܘܰܙܟܐ ܠܡܘܬܐ ܘܚܛܝ̣ܬܐ: ܗ̇ܝ ܕܒܝܘܡܐ ܫܒܝ̣ܥܝܐ ܪܡܰܙ ܠܫܘ̣ܡܠܝܐ ܐܰܘܟܝܬ ܠܫܘ̣ܠܡ ܥܠܡܐ. ܡܛܠ ܕܫܒܘܥܐ ܕܥܠܡܐ ܡܶܫܬܡܠܐ ܒܝܘܡ ܩܝܡܬܐ ܐ̱ܚܪܝܬܐ: ܘܗ̇ܝ ܕܒܝܘܡ ܐܪ̈ܒܥܝ̣ܢ ܡܶܬܥܒܕ ܕܘ̣ܟܪܢܐ ܡܛܠ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܒܫܘܠܡ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܙܟܳܐ ܘܐܒܗܶܬ ܠܣܛܢܐ ܘܒܬܪ ܩܝܳܡܬܐ ܒܐܪ̈ܒܥܝ̣ܢ ܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ: ܘܺܝܬܒ ܡ̣ܢ ܝܡܝ̣ܢ ܐܒܘ̣ܗܝ ܘܒܳܥܐ ܡܛܠܬܢ: ܗ̇ܟܢܐ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܢܣܒ̈ܢ ܛܝܒܘ̈ܬܐ ܘܪ̈ܚܡܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܣܠܶܩ ܘܝ̣ܬܒ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܐ ܘܢܶܫܬܘ̈ܝܢ ܕܥܠ ܥܢܢ̈ܐ ܢܦܩ̈ܢ ܠܐܘܪܥ ܡܪܢ ܒܐܳܐܪ ܘܥܡܗ ܢܟܬܪ̈ܢ ܠܥܠܡ: ܘܗܳܟܢܐ ܦܩܕܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܒܫܘ̣ܠܡ ܫܰܢ̱ܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܫܘܠܡ ܥܠܡܐ ܢܶܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܘܢܶܬܝܗ̈ܒܢ ܢܕܪ̈ܐ ܘܙܕܩ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܶܣܓܐ ܐܓܪܗܘܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ: ܘܐܰܟܡܐ ܕܣܐܡ ܐܢܬ ܩܪ̈ܝܐ ܘܢܰܦܩ̈ܬܐ ܒܫܡ ܒܢ̈ܝܟ ܐܘ ܪ̈ܚܡܝܟ ܠܗܘܢ ܦܳܐܫ ܘܠܘ ܠܟ: ܗ̇ܟܢܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܝܗܒܝ̣ܢܢ ܙܶܕܩ̈ܬܐ ܘܰܡܝܬܪ̈ܬܐ ܒܫܡ ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܥܢܝ̣ܕ̈ܐ ܠܗܘܢ ܡܰܘܬܪ ܘܠܐ ܠܢ. ܡܠܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘ̇ܢ: ܡܐ ܕܰܚܙܐ ܡܪܢ ܠܰܡܫܪܝܐ ܗܰܝܡܢ܆ ܘܩܽܘܡ ܫܒܺܝܩܐ ܠܟ ܚܛܝ̣ܬܟ(ܡܬܝ…..). ܘܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ. ܕܢܚܐ ܪܘܒܝܠ ܘܠܐ ܢܡܽܘܬ ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܓܰܒܪ̈ܘܗܝ ܩܠܝ̣ܠܝ̣ܢ(ܬܳܢܝܢ…..). ܘܕܒܚ̈ܐ ܕܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ ܕܩܰܪܒ ܡܛܠ ܚܘܣܝܐ ܕܗܶܢܘܢ ܕܐܫܬܟܚ ܥܡܗܘܢ ܨܰܠ̈ܡܐ(ܡܩ̄…..). ܗ̇ܠܝܢ ܡܰܘܬܪ̈ܢ ܠܢ ܘܰܡܫܪܪܝ̣ܢ ܠܢ ܕܐܠܗܐ ܫܳܡܥ ܠܨܠ̈ܘܬܐ ܘܒܥܘ̈ܬܐ ܕܒܗܝܡܢܘ̣ܬܐ ܡܶܬܩܪܒܝܢ ܡܛܠ ܫܪܟܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ: ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܝܶܠܦܬ݀ ܥܕܬܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܛܠܝ̈ܐ ܐܝܟ ܗܝܡܢܘ̣ܬܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܘܫܘܫܒܝ̣̈ܢܝܗܘܢ ܘܠܩܽܘܪܒ ܩܘܪ̈ܒܳܢܐ ܘܙܕܩ̈ܬܐ ܕܡܛܠ ܥܢܝ̣ܕ̈ܐ ܕܢܗܘܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܐ: ܡܛܠ ܕܨܠܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘ̣ܬܐ ܚܝܠܬܢܐ(ܝܥܩܘ̇ܒ……). ܐܬܕܟܪ ܐܘ ܚܒܝ̣̈ܒܝ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܥܢܕܘ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬܟܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ: ܡܛܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܩܺܝܡܐ ܡܺܝ̈ܬܐ: ܘܫܡܠܘ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܒܪܘܚܐ ܬܩܢܬܐ ܘܒܚܘ̣ܒܐ ܠܪܝ̣ܚܐ ܒܣܝ̣ܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܢܶܚܕܐ ܒܪܝ̣ܚܐ ܕܨܠܘ̈ܬܟܘܢ ܘܢܩܒܠ ܩܘܪ̈ܒܢܝܟܘܢ ܘܙܕܩ̈ܬܟܘܢ ܘܢܪܚܡ ܥܠܝܟܘܢ ܘܥܠܝܗܘܢ ܡܪܝܐ ܢܛܠ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܢܚܣܐ ܒܘܨܪ̈ܝܗܘܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܢܫܘܐ ܠܢ ܘܠܗܘ̇ܢ ܠܐܦ̈ܐ ܓܠܝ̈ܬܐ ܕܩܕܡ ܬܪܘܢܘ̇ܣ ܕܝ̣ܠܗ ܡܫܒܚܐ ܒܝܕ ܪ̈ܚܡܘܗܝ: ܘܚܢܢܗ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܬܪܥܐ ܫܬܝ̣ܬܝܐ

ܦܣܘ̣ܩܐ ܩܕܡܝܐ: ܡ̣ܢ ܐܺܝܘܒ ܙܕܝ̣ܩܐ

ܐܝܘ̇ܒ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܓܒܪܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܘܬܪܝ̣ܨܐ ܐܝܟ ܨܶܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ: ܦܳܠܚ ܗ̱ܘܐ ܘܥܳܪܩ ܗ̱ܘܐ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܐ: ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܒܥܐ ܒܢܝ̈ܐ ܘܬܠܬ ܒܢ̈ܬܐ ܩܶܢܝ̈ܢܐ ܘܥ̈ܢܐ ܣܓܝ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܩܰܪܒ ܗܘܐ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܕܶܒ̈ܚܐ ܡܛܠܬܗ ܘܡܛܠ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܰܠܡܐ ܚܛܰܘ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒ̈ܘܬܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܚܣܐ ܐܢܘ̇ܢ. ܘܰܚܣܡ ܒܗ ܣܛܢܐ ܘܰܒܡܰܗܡܝܢܘ̣ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܩܪܒ ܠܡܢܣܝܘ̣ܬܗ: ܗ̇ܟܢ: ܐܪܝ̣ܒ ܥܡܐ ܠܛܠܘ̣ܡܝܗ ܘܠܚܛܘ̣ܦܝܐ ܕܒܝܬܗ: ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܳܬܗ ܐܝܙܓܕܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܘܐܡ̣ܪ ܕܩܢܝ̈ܢܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܣܛܪ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܪܥܝܢ ܗ̱ܘܘ ܘܐܬ̣ܘ ܐܢ̈ܫܝ ܫܒܝܐ ܘܒܰܙܘ ܘܰܫܒܘ ܠܟܠ ܡܕܡ ܘܩܛܠܘ ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܒܣܰܝܦܐ ܘܐܶܢܐ ܠܚܘܕܝ ܐܶܬܦܠܛܬ ܐܶܬܺܝܬ ܕܐܘܕܥܟ ܘܥܕ ܗܢܐ ܡܡܰܠܠ ܐܶܬܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܢܚܬ ܢܘ̣ܪܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܐܘܩܕܰܬ݀ ܠܥܳܢ̈ܐ ܘܒܰܩܪ̈ܐ ܘܠܪ̈ܥܘܬܐ ܘܶܐܢܐ ܠܚܘܕܰܝ ܐܶܬܦܠܛܬ ܐܶܬܝܬ ܕܐܘܕܥܟ: ܘܬܘ̣ܒ ܐܶܬܐ ܐܚܪܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܐܶܬܘ ܟܠܕ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܓܰܒܝ̈ܢ ܘܫܰܒܘ ܠܓܡ̈ܠܐ ܘܰܩܛܠܘ ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܒܣܰܝܦܐ ܘܶܐܢܐ ܠܚܘܕܝ ܐܶܬܦܨܺܝܬ ܐܶܬܝܬ ܕܐܰܘܕܥܟ. ܥܕ ܗ̇ܢܐ ܡܡܰܠܠ ܐܶܬܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐܡ̣ܪ ܒܢ̈ܝܐ ܘܰܒܢ̈ܬܟ ܐܳܟܠܝܢ ܘܫܳܬܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܒܝܬܗ ܕܐܚܘ̣ܗܘܢ ܪܒܐ ܘܢܶܫܒܬ݀ ܪܘ̣ܚܐ ܩܫܝ̣ܬܐ ܒܙܘܝ̈ܬܗ ܕܒܝܬܐ ܘܰܢܦܠ ܥܠ ܛܠܝ̈ܐ ܘܡܝ̣ܬܘ ܘܶܐܢܐ ܠܚܘ̇ܕܝ ܐܶܬܦܠܛܬ ܘܶܐܬܝܬ ܕܐܘܕܥܟ. ܩܳܡ ܐܝܘ̇ܒ ܘܨܪܳܐ ܠܒܘ̣ܫܗ ܘܣܦܪ ܣܥܪܗ ܘܶܝܬܒ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܰܣܓܕ ܘܐܡܪ ܥܰܪܛܠܝܐ ܢܶܦܩܬ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܝ ܘܥܰܪܛܠܝܐ ܬܘܒ ܗܳܦܟ ܐ̱ܢܐ ܠܥܰܦܪܐ: ܡܪܝܐ ܝܰܗܒ ܘܰܢܣܒ ܢܗܘܐ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܒܰܪܟ: ܘܐܬܡܚܺܝ ܐܝܘܒ ܒܫܘ̣ܚ̈ܢܐ ܩܫܝ̈ܐ ܘܣܪ̈ܝܐ ܡܢ ܦܣܬܐ ܕܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܪܝ̣ܫܗ: ܘܰܢܣܒ ܠܗ ܦܚܪ̈ܐ ܕܢܗܘܐ ܚܐܟ ܓܘ̣ܫܡܗ ܘܶܝܬܝܒ ܥܠ ܩܛܡܐ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܐܢܬܬܗ ܕܥܕܡܐ ܠܗ̇ܫܐ ܬܟܝ̣ܠ ܐܢܬ ܥܠ ܫܠܳܡܟ: ܓܕܦ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܡܘ̣ܬ: ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܡܶܠܬܟܝ ܐܝܟ ܡܠܬ ܣܟ̈ܠܬܐ: ܥܕܡܐ ܩܒܠܢܢ ܛܳܒܬܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ: ܠܡܘܢ ܚܫܝ̣ܢܢ ܒܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܘܒܢܣܝ̈ܘ̣ܢܐ: ܒܗ̇ܠܝܢ ܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܠܐ ܚܛܳܐ ܐܝ̣ܘܒ ܒܣܦܘ̈ܬܗ: ܘܒܗ̇ܝ ܕܣܝܒܪ ܘܐܘܕܝ̣ ܠܐܠܗܐ ܐܗܦܟ ܠܗ ܚܘ̣ܠܡܢܗ ܘܐܘܣܦ ܩܶܢܝܢܗ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܒܢ̈ܝܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܐܝܟ ܩܰܕܡ̈ܝܐ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܰܥܢܕܘ ܠܐ ܡܝ̣ܬܘ ܐܠܐ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܚܐܝܢ ܘܢܩܘ̣ܡܘܢ ܒܩܝ̇ܡܬܐ ܬܶܢܝܢܝܘ̣ܬ: ܘܰܫܒܩ ܐܝ̣ܘܒ ܕܘܡܝܐ ܫܦܝ̣ܪܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܗܪܓܐ ܛܳܒܐ ܠܕܒܬܪܗ ܝ̣ܕܝܥܐ ܐܠܗܐ ܙܪܝ̣ܥܐ ܒܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܐܝܘ̇ܒ ܕܠܐ ܟܬܒܐ ܘܕܠܐ ܢܳܡܘܣܐ ܕܟܬܝ̣ܒ ܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ: ܘܐܚܒܗ ܘܢ̣ܛܪ ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܘܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ ܦܪܥ ܠܙܕܝ̣̈ܩܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܘܠܪ̈ܫܝ̣ܥܐ ܒܫܘ̣ܢ̈ܩܐ ܠܘ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܠܚܘ̣ܕ: ܐܠܐ ܒܕܥܬܝ̣ܕ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗ̣ܘ ܐܝ̣ܘܒ ܗܠܟ ܒܐܘ̣ܪܚܐ ܛܒܬܐ ܟܠ ܝܘ̈ܡܝ ܚܝܘ̈ܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܦܪܥ ܒܥܠܡܐ ܐܚܪܝܐ.

ܒ: ܡܨܝܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܥܬܝ̣ܪܐ ܘܙܕܝ̣ܩܐ ܐܟܚܕܐ.

ܓ: ܐܝ̣ܬ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܶܬܢܣܝܢ: ܐܢ ܠܒܘ̣ܚܪܢܐ ܘܐܘ ܠܡܣܡ ܒܪܝ̣ܫܐ ܙܕܩ ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܥܠ ܐܘ̣ܠ̈ܨܢܐ ܘܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ: ܡܛܠ ܕܐܡܝ̣ܪ: ܕܡܢ ܕܢܣܰܝܒܪ ܠܚܪܬܐ ܢܐܚܐ: ܘܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡ̈ܬܠܐ: ܡ̇ܢ ܕܢܣܝܒܪ ܢܙܟܐ: ܒܙܒܢ ܐܠܗܐ ܡܢܣܐ ܘܪܕܐ ܠܟ̈ܐܢܐ ܠܘ ܒܡܣܡ ܒܪܝ̣ܫܐ: ܐܠܐ ܕܢܐܠܦ ܐܢܘ̇ܢ ܕܛܳܒܬܐ ܕܗܳܢ ܥܠܡܐ ܣܪܝ̣ܩܝ̣ܢ ܘܢܛܝ̣ܪܝܢ ܠܘܬܗ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ: ܣܒܪܐ ܕܡܬܘ̣ܡܝܽܘܬܐ ܝܳܗܒ ܣܒܪܐ ܘܒܘܝܳܐܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܐ ܘܩܢܝ̈ܢܐ ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܢܐܚܘ̣ܕ ܠܣܒܪܐ ܐܝܟ ܐܝܘ̇ܒ ܡܛܠ ܒܡܣܝܒܪܢܘ̣ܬܐ ܐܝ̣ܬ ܙܟܘ̣ܬܐ ܘܚܘ̣ܪܪܐ: ܘܒܙܟܘ̣ܬܐ ܣܒܪܐ: ܘܣܒܪܐ ܒܗܬ ܘܐܠܗܐ ܫܟܝ̣ܚ ܥܡ ܡܣܝܒܪ̈ܢܐ ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ܘܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡ̣ܘܗܝ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̣ܢ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܬܪܝܢܐ

ܥܠ ܕܘܝ̣ܕ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ

ܡܰܘܕܥ ܠܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܥܠ ܒܪܳܐ ܕܝܶܠܕܬ݀ ܒܬܫܒܥ ܐܢܬܬ݀ ܐܘܪܝܐ ܡ̣ܢ ܕܘܝ̣ܕ ܕܐܝܟܢ ܚܫ ܘܐܬܐܒܠ ܥܠܘܗܝ: ܘܨܠܝ̣ ܘܰܒܥܐ ܕܘܝܕ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܛܠܝܐ ܘܨܳܡ ܘܝܬܒ ܥܠ ܐܪܥܐ:  ܘܐܙܠ̣ܘ ܣܒܘ̣ܗܝ ܕܒܝܬܗ ܕܢܰܩܝ̣ܡܽܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܟܠ ܡܶܐܟܘܠܬܐ: ܘܗܘܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝ̣ܥܝܐ ܡܝ̣ܬ ܛܠܝܐ: ܘܰܕܚܠܘ ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܕܕܘܝ̣ܕ ܕܢܰܘܕܥܘ̣ܢܝܗܝ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܛܰܠܝܐ ܘܐܶܡܪܘ: ܟܕ ܛܰܠܝܐ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܐܶܡܪܢܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢ: ܘܐܰܝܟܢ ܗܫܐ ܕܡܝ̣ܬ ܢܺܐܡܪ ܕܰܟܒܪ ܢܶܥܒܕ ܕܒܝܫ ܘܚܙܐ ܕܘܝ̣ܕ ܕܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܪܳܡܙܝܢ ܐܶܬܒܝܢ ܕܡܝܬ ܛܠܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܥܰܒܕܗ: ܕܠܡܐ ܛܠܝܐ ܡܝ̣ܬ ܠܗ: ܦܢܝ̣ ܕܐܝ̣ܢ: ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܕܘܝ̣ܕ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܘܐܰܫܝܓ ܘܰܡܫܚ ܘܫܚܠܦ ܢܰܚ̈ܬܘܗܝ ܘܥ̣ܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܰܣܓܕ ܘܗܦܟ ܠܒܝܬܗ ܘܰܒܥܐ ܡܶܐܟܘܠܬܐ ܘܐܟܠ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܡܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܕܐ ܕܰܥܒܕܬ: ܕܟܕ ܛܠܝܐ ܚܰܝ ܗܘܐ ܨܳܡܬ ܘܒܟܝ̣ܬ: ܘܗܫܐ ܕܡܝ̣ܬ ܩܳܡܬ ܘܐܶܟܠܬ: ܦܢܝ̣ ܕܘܝ̣ܕ ܟܕ ܛܠܝܐ ܚܝ ܗܘܐ ܨܳܡܬ ܘܰܒܟܝܬ ܘܐܡ̇ܪܬ: ܕܰܟܒܪ ܐܠܗܐ ܢܶܚܙܐ ܘܰܢܪܚܡ ܥܠܝ ܘܢܺܐܚܐ ܛܠܝܐ: ܒܪܡ ܗ̇ܫܐ ܕܡܝ̣ܬ ܠܡܢܐ ܐܶܨܘܡ: ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܦܘ̣ܟ: ܐܶܢܐ ܐܳܙܠ ܐܢܳܐ ܠܘܬܗ ܘܗܽܘ ܠܐ ܐܳܬܐ ܘܠܐ ܗܳܦܟ ܠܘܬܝ. ܡܳܕܝܢ ܕܶܡܥ̈ܐ ܡܘܬܪܝܢ ܠܰܬܘܳܬܐ ܘܠܰܬܝܒܘ̣ܬܐ: ܘܠܐ ܡܰܘܬܪܝܢ ܠܥܰܢܝ̣̈ܕܐ ܘܠܐ ܗܳܦܟܝܢ ܐܠܐ ܚܢܢ ܐܳܙܠܝ̣ܢܢ ܒܳܬܪܗܘܢ: ܙܕܩ ܕܢܫܠܡ ܨܒܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܘܢܺܐܡܪ ܕܢܶܗܘܐ ܨܒܝܢܟ ܘܐܢܬ ܝܳܕܥ ܐܢܬ ܒܛܳܒܬܐ ܕܓܒܝ̣ܠܬܟ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̣ܢ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ ܡܩܕܘܢܝܐ

ܐܰܡܝܪ ܡܐ ܕܐܬܟܪܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܪܓܫ ܒܡܘܬܗ ܟܬܒ ܐܓܪܬܐ ܠܐܡܗ ܘܡܦܩܕ ܠܗ ܕܬܶܥܒܕܝ ܫܪܘܬܐ ܠܗܢܘܢ ܕܠܝܬ ܡܝܬܐ ܒܒܰܝܬܗܘܢ ܘܒܩܪ̈ܝܒܝܗܘܢ ܥܒܕܬ ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܬܛܝܒ ܒܫܳܪܘܬܐ ܒܗܝ ܕܟܠ ܐܢܳܫ ܐܝܬ ܠܗ ܡܺܝܬܐ ܐܒܐ ܐܘ ܐܚܐ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܐܘ ܒܢܝ̈ܐ ܐܘ ܩܪ̈ܝܒܐ ܘܣܛܪ. ܘܒܗܕܐ ܝܶܕܥܬ ܕܓܶܕܫܐ ܗܘ ܓܰܘܢܝܐ ܘܠܝܬ ܦܽܘܨܝܐ ܡܢܗ ܠܐ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܡܳܟܳܐ ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܒܝܐܬ ܘܡܐ ܕܡܝܬ ܐܰܝܬܝܘ ܠܰܫܠܕܗ ܡܢ ܒܳܒܝܠ ܠܡܡܦܝܣ ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܪܰܘܡܗ ܬܠܬܝܢ ܘܰܬܡܢܝܐ ܐܰܡ̈ܐ ܘܦܳܬܝܗ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܘܐܽܘܪܟܗ ܬܪܝܢ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܕܢܳܓܕܝܢ ܠܗ ܫܬܺܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܣܘܣ̈ܝܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܘܗܕܐ ܡܰܪܟܒܬܐ ܩܪܝܡܐ ܘܡܨܒܬܐ ܗܘܬ ܒܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܛܳܒ̈ܬܐ ܘܕܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ ܘܪ̈ܝܚܢܐ ܡܓܰܘ̈ܢܐ ܘܡ̈ܐܢܝ ܡܰܠܟܘܬܐ ܘܶܐܬܟܢܫ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܦ ܚܟܝ̈ܡܐ ܘܦܝܠܝܣܘ̈ܦܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܰܕܝܘܢ̈ܝܐ. ܘܐܡܪ ܪܰܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܟܠ ܚܕ ܢܺܐܡܪ ܡܠܬܐ ܡܒܰܝܐܢܝܬܐ ܠܩܢܘܡ̈ܐ ܘܡܙܗܪܢܝܬܐ ܠܓܘܐ ܗܝܕܝܢ ܣܳܡ ܐܝܕܗ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ:

ܐ- ܗܐ ܐܣܘܪܐ ܗܘܐ ܐܣܝܪܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܐܡܪ: ܗܳܢܘ ܬܗܪܐ ܪܒܐ ܕܚܰܝܠܬܢܐ ܐܶܙܕܟܝ ܘܡܚܝ̈ܠܐ ܛܥܝܢ ܘܰܡܫܕܠܝܢ. ܐܶܡܪ ܐܚܪܢܐ: ܐܰܢܬ ܟܪܘܙܐ ܐܝܬܝܟ ܗܘܰܝܬ ܠܢ ܘܠܐ ܐܰܠܦܬ ܠܢ ܡܕܡ ܕܪܰܒ ܡܢ ܡܘܬܟ ܗܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܰܘܢܐ ܢܶܣܬܟܠ. ܐܶܡܪ ܐܚܪܢܐ: ܕܠܡܐ ܐܝܬ ܢܛܘܪܐ ܠܫܬܩܟ ܒܪܡ ܠܐ ܬܫܬܘܩ ܗܐ ܝܘܡܐ ܣܝܡ ܢܛܘܪܐ ܠܡܡܰܠـܠܳܟ ܕܠܐ ܬܡܠܠ. ܘܐܡܪ ܐܚܪܢܐ: ܕܝܘܡܢܐ ܠܠܟܣܢܕܪ ܡܡܰܠܠ ܥܰܡܢ ܘܗܘ ܫܰܬܝܩ. ܘܶܐܡܪ ܐܚܪܢܐ: ܟܡܳܐ ܡܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܐܰܡܝܬ ܗܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܢܡܽܘܬ ܘܗܐ ܡܺܝܬ ܡܢ ܫܶܠܝܐ. ܘܶܐܡܪ ܐܚܪܢܐ: ܟܕ ܦܰܩܕ ܗܘܰܝܬ ܠܝ ܕܠܐ ܐܰܪܚܩ ܡܢܟ ܒܪܡ ܝܰܘܡܢܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܬܩܪܒ ܠܟ. ܘܐܡܪ ܐܚܪܢܐ: ܗܐ ܐܶܬܐܠܨܬ ܥܠܝܟ ܐܪܥܐ ܒܐܘܪܟܶܗ ܘܰܦܬܝܗ ܐܝܟܢ ܥܳܒܕ ܐܢܬ ܒܡܕܡ ܕܰܓܕܫ ܠܟ ܡܢܗ. ܘܐܡܪ ܐܚܪܢܐ: ܚܙܰܘ ܒܚܶܠܡܐ ܕܕܰܡܟܐ ܐܝܟܢ ܗܘܐ: ܘܰܠܛܠܠܐ ܕܥܢܢܐ ܕܐܝܟܢ ܐܶܬܓܠܝ ܘܐܬܠܝܬܝ. ܘܐܡܪ ܐܚܪܢܐ: ܗܰܘ ܕܡܟܢܫ ܗܘܳܐ ܕܰܗܒܐ ܗܐ ܝܘܡܢܐ ܘܨܪܺܝܟ ܘܡܶܣܟܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܕܝܰܡܐ ܗܘܬ ܠܒܪ ܡܢ ܓܠܘܣܩܡܐ. ܘܐܡܪ ܐܚܪܢܐ: ܗܰܘ ܕܩܳܢܗ ܗܘܐ ܕܗܒܐ ܡܢ ܩܕܺܝܡ ܗܐ ܝܰܘܡܢܐ ܗܘ ܡܶܬܬܣܝܡ ܒܕܗܒܐ ܒܗܳܝ ܕܰܩܪܝܡ ܗܘܐ ܓܠܘܣܩܡܗ ܡܢ ܕܰܗܒܐ. ܘܶܐܡܪܬ ܐܶܡܗ ܗܐ ܐܶܬܓܠܙܬܝ ܡܢ ܒܶܪܝ ܩܢܘܡܳܐܝܬ ܒܪܡ ܥܽܘܗܕܢܗ ܠܐ ܢܶܥܢܕ ܡܢ ܠܶܒܝ ܐܰܡܝܢܐܝܬ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܪܒܝ̣ܥܝܐ

ܥܠ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܫܡܘܢܝ̣ ܘܫܒܥܐ ܒܢܝ̈ܗ

ܡܰܘܕܥ ܣܳܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܡܰܩܒ̈ܝܐ ܥܠ ܪܘܓܙܐ ܕܐܢܛܝܟܘ̇ܣ ܘܫܶܒܝܐ ܘܐܘܠܨܳܢܐ ܕܐܩܝ̣ܡ ܥܠ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܝܺܗܘܕ̈ܝܐ ܘܰܟܡܐ ܫܶܢܕ̈ܐ ܘܢܓ̈ܕܐ ܘܫܘ̣ܢ̈ܩܐ ܐܣܒܠ ܐܢܘܢ: ܘܥܡ ܗܳܕܐ ܟܠܗ̇ ܐܶܚܕ ܠܫܰܒܥܐ ܐܚ̈ܐ ܥܡ ܐܶܡܗܘܢ: ܘܫܰܪܝ̣ ܡܢܰܓܕ ܘܰܡܫܰܕܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܫܡܥܘܢ ܠܡܶܠܬܗ: ܒܪܡ ܗܶܢܘܢ ܘܐܶܡܗܘܢ: ܡܚܰܝܠܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܠܰܚܕ̈ܕܐ ܥܠ ܟܠ ܫܶܢܕ̈ܝܢ ܘܫܘ̣ܢܳܩ̈ܝ̣ܢ ܘܐܘ̣ܠ̈ܨܢܝ̣ܢ. ܘܰܡܣܝܒܪܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܘܐܳܡܪܝܢ: ܕܰܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܓܰܢ̱ܒܪܐܝ̣ܬ ܡܰܩܪܒܝ̣ܢܢ ܘܠܐ ܕܳܚܠܝ̣ܢܢ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܫܬܒܚ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܒܰܥܒ̈ܕܝܢ. ܘܗ̣ܘ ܚܳܙܐ ܘܰܡܚܰܝܠ ܠܢ. ܘܐܶܡܗܘܢ ܓܰܒܪܳܐܢܝܬܐ ܡܢܟܠ ܚܝ̣ܨܐ ܗ̱ܘܬ ܘܰܡܣܝܒܪܐ ܒܕܘ̣ܡܪܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܠܠ: ܟܕ ܕܝܳܕܥܬ݀ ܕܫܒܥܐ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܒܰܚܕܐ ܫܳܥܬܐ ܡܶܬܩܛܠܝ̣ܢ. ܗ̣ܝ ܚܕܳܬ ܘܪܶܘܙܬ݀ ܘܣܶܒܪܬ݀ ܒܡܳܪܝܐ: ܘܡܠܒܛܐ ܘܰܡܙܗܪܐ ܗ̱ܘܬ݀ ܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܒܠܶܫܢܐ ܕܐܒܗܝ̈ܗܘܢ ܘܗ̣ܝ ܡܰܠܝܐ ܗ̱ܘܬ݀ ܚܶܟܡܬܐ ܕܕܶܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ: ܘܐܝܟ ܐܡܐ ܓܰܒܪܢܝܬܐ ܐܰܠܦܬ݀ ܠܒܢ̈ܝܗ̇ ܘܰܡܚܰܦܛܐ ܗ̱ܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܘܐܶܡܪܬ݀: ܠܐ ܝܳܕܥܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܝܟܐ ܐܶܬܪܒܝܬܘܢ ܒܟܰܪܣܝ: ܘܠܰܘ ܐܶܢܐ ܝܶܗܒܬ ܠܟܘܢ ܪܘ̣ܚܐ: ܘܠܐ ܪܰܟܒܬ ܠܟܘܢ ܓܪ̈ܡܐ ܘܰܓܝܳܕ̈ܐ: ܐܠܐ ܒܳܪܘ̣ܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝ̣ܬܐ ܐܰܝܬܺܝܟܘܢ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܡܘܬܟܘܢ ܗ̣ܘ ܒܪ̈ܚܡ̣ܘܗܝ ܝܳܗܒ ܠܟܘܢ ܪܘ̣ܚܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܗܳܫܐ ܕܡܰܢܩܝܢ ܐ̱ܢܬܘܢ ܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܘܦܓܪ̈ܝܟܘܢ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܐܩܝ̣ܡ ܠܒܪܐ ܙܥܘ̣ܪܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܫܳܡܥ ܫܘ̣ܕܠ̈ܘܗܝ ܘܒܰܙܚ ܒܫܘ̣ܘ̈ܕܳܝܰܘܗܝ: ܡܠܟܐ ܩܪܳܐ ܠܐܡܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܕܬܪܚܡܝ ܥܠ ܛܰܠܝܗ̇ ܘܬܦܝ̣ܣܝܗ̇ ܕܢܶܫܡܥ ܠܡܠܟܐ ܘܐܶܫܬܘܕܝ̣ ܕܰܢܫܰܘܬܦܝܘ̣ܗܝ ܒܡܠܟܘ̣ܬܐ: ܗ̣ܝ ܚܝܠܬܢܝ̣ܬܐ ܥܶܦܩܬ݀ ܠܒܪܗ̇ ܘܰܒܠܷܫܢܐ ܕܐܒܗ̈ܐ ܕܝ̣ܠܗ ܐܶܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܘ ܒܪܝ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ ܐܶܢܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܟ ܬܶܫܥܐ ܝܰܪ̈ܚܐ ܒܟܪܣܝ: ܘܐܝ̣ܢܩܬܟ ܚܠܒܐ ܬܠܬ ܫܢܝ̣̈ܢ: ܘܪܰܒܝ̣ܬܟ ܠܩܘܡܬܐ ܗܳܕܐ: ܚܘ̣ܪ ܒܪܝ ܒܰܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܘܟܠ ܕܰܒܗܝܢ: ܘܗܝܡܢ ܕܐܠܗܐ ܒܪܳܐ ܟܠܗܝܢ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ: ܘܗܳܟܢܐ ܓܶܢܣܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܐܘ ܒܶܪܝ ܠܐ ܬܶܕܚܠ ܡ̣ܢ ܐܣܦܩܠܝ̣ܛܪܐ ܐܠܐ ܩܠܝ̣ܠܐܝ̣ܬ ܡܰܢܥ ܠܘܬ ܐܰܚ̈ܝܟ ܘܶܐܬܠܘܐ ܠܗܘܢ ܘܩܰܒܠ ܡܘܬܐ ܐܰܟܘܬܗܘܢ: ܘܶܐܢܐ ܕܝܢ ܐܰܪܥܟ ܒܪ̈ܚܡܐ ܥܡ ܐܰܚܝ̈ܟ ܗܳܝܕܝܢ ܐܶܬܠܰܒܒ ܛܠܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܩܛܘ̣̈ܠܐ: ܠܡܘܢ ܡܣܰܟܝܢ ܐ̱ܢܬܘܢ: ܐܶܢܐ ܠܐ ܫܳܡܥ ܐ̱ܢܐ ܠܡܠܟܐ ܐܠܐ ܡܳܐܬ ܐܢܳܐ ܚܠܦ ܢܳܡܘ̇ܣܐ ܕܐܒ̈ܗܝ ܗܳܝܕܝܢ ܪܓܙ ܘܐܬܚܰܡܬ݀ ܡܠܟܐ ܘܐܘܣܦ ܫܶܢ̈ܕܐ ܘܐܘ̣ܠ̈ܨܢܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܘܗܝ: ܘܒܐܚܪܝܬܐ ܕܝܢ ܩܰܛܠܗ ܠܛܠܝܐ ܘܒܳܬܪ ܡܢܗ ܩܛܠܘ ܠܐܡܢܗܘܢ ܘܠܒܢ̈ܝܗ̇(ܡܰܩܒ̄……). ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܚ̈ܝ ܢܶܬܕܡܐ ܠܩܕܝ̣ܫܬܐ ܘܢܶܬܡܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܰܒܪܐ: ܘܠܐ ܢܶܬܟܡܪ ܘܢܶܚܫ ܥܠ ܡܰܘܬܐ ܐܢܳܫ ܡ̣ܢ ܚܒܝ̣̈ܒܝܢ ܡܛܠ ܕܩܕܝ̣ܫܬܐ ܗܳܕܐ ܒܠܶܒܐ ܕܰܟܝܐ ܘܒܠܘ̣ܒܳܒܳܐ ܪܘ̣ܚܳܢܝܐ ܩܰܪܒܬ݀ ܠܫܰܒܥܐ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܩܘ̣ܪ̈ܒܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܡܪܝܐ ܒܝܕ ܣܰܒܪܐ ܕܡܰܦܨܚ: ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܟܳܦܪ ܒܚܝ̈ܐ ܗܳܠܝܢ ܡܛܠ ܢܳܡܘ̇ܣܐ ܘܦܘ̣ܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܶܫܟܚ ܠܗܘ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܫܡܗ: ܡ̇ܢ ܕܢܰܘܒܕ ܢܰܦܫܗ ܡܛܠܬܝ ܡܶܫܟܚܝܗ̇(ܡܬܝ……). ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢܢ ܕܢܶܗܘܐ ܠܢ ܦܶܣܐ ܘܝܳܪܬܘ̣ܬܐ ܒܰܩܝܡܬܐ ܫܒܝ̣ܚܬܐ: ܘܒܘ̇ܝܐܐ ܢܶܩܢܐ ܐܝܟ ܕܰܫܡܘܢܝ̣ ܘܒܢ̈ܝܗ̇: ܡܛܠ ܕܡܝ̣ܬܘ ܒܫܶܢ̈ܕܐ ܘܐܘ̣ܠ̈ܨܢܐ ܘܠܐ ܨܒܰܘ ܕܢܺܐܚܘܢ ܒܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܩܢܘܢ ܩܝܳܡܬܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡܥܠܝ(ܥܒܪ̄….)܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܚܡܝ̣ܫܝܐ

ܡܘܕܥ ܕܚܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܝܟ ܓܘ̣ܥܠܢܐ ܐܢܘ̇ܢ ܠܘ̇ܬܢ

ܚܕ ܘܰܐܙܺܝܪܐ ܕܰܫܡܗ ܦܶܣܛܘܽܣ ܘܐܢܬܬܗ ܐܰܢܪܘܽܣܺܝܰܐ ܗܰܝܡܢܘ ܗ̱ܘܘ ܒܐܘܢܓܠܝܘ̇ܢ ܥܠ ܐܝ̣ܕ̈ܝ ܦܛܪܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ: ܘܐܝ̣ܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘ̇ܢ ܬܪܝܢ ܒܢ̈ܝܐ: ܘܐܰܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܗܳܠܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܐܶܬܟܪܗܘ ܘܡܝ̣ܬܘ: ܘܐܒܗܘܢ ܒܣܳܥܘ̣ܪܘܬܐ ܕܠܒܪ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܠܐ ܫܡܰܥ. ܐܶܡܗܘܢ ܢܶܣܒܬ݀ ܐܢܘ̇ܢ ܠܩܶܠܝܬܗ̇ ܘܣܳܡܬ݀ ܐܢܘ̇ܢ ܒܥܰܪܣܐ ܒܝܬ ܪ̈ܝ̣ܚܳܢܶܐ ܥܕܡܐ ܕܰܗܦܟ ܓܒܪܗ̇ ܡ̣ܢ ܢܘ̣ܟܪܝܘ̣ܬܐ ܘܠܐ ܚܙܳܐ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܕܚܶܠ: ܘܫܰܐܠ ܠܰܐܢܬܬܗ ܥܠ ܒܢܘ̈ܗܝ ܐܶܡܪܬ݀ ܠܗ: ܒܳܬܪ ܩܠܝ̣ܠ ܬܶܚܙܐ ܐܢܘܢ: ܟܕ ܛܰܝܒܬ݀ ܡܶܐܟܘ̇ܠܬܐ ܘܣܳܡܬ݀ ܥܠ ܦܳܬܘ̣ܪܐ ܨܰܠܝ̣ ܘܐܘܕܝ̣ ܘܶܐܟܠ ܘܰܣܒܥ: ܒܳܬܪܟܢ ܐܶܡܪܬ݀ ܠܗ: ܩܕܡ ܡܶܬܚܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܣܳܡ ܠܘܬܝ ܩܰܠܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܡܰܪ̈ܓܢܝܬܐ ܝܩܝ̣ܪ̈ܝ ܕܡܝ̈ܐ: ܘܗܳܫܐ ܐܶܬܐ ܘܒܳܥܐ ܡܢ̣ܝ: ܐܶܬܶܠ ܠܗ: ܐܘ̇ ܠܐ؟ ܥܢ̣ܐ ܓܰܒܪܗ̇ ܘܐܡ̣ܪ: ܠܡܘ̇ܢ ܡܫܰܐܠܬܝ ܡ̣ܢܝ ܐܪܐ ܝܳܕܥܐ ܐܢ̱ܬܝ ܕܓܘ̣ܥܠܢܐ ܗ̇ܦܟ ܠܡܳܪܗ: ܘܙܕܩ ܕܢܶܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܐܶܡܬܝ ܕܒܳܥܐ. ܐܶܡܪܬ݀ ܐܝ̣ܢ: ܒܪܡ ܣܶܒܪܬ ܕܐܡܠܘܟ ܒܟ ܝܬܝ̣ܪ ܛܳܒ: ܒܬܪܟܢ ܐܘܒܷܠܬܶܗ ܠܬܰܘܘܢܐ ܨܝܕ ܫܠ̈ܕܐ ܕܒܢ̈ܝܗ̇ ܘܓܠܳܬ݀ ܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘ̇ܢ ܡܐ ܕܰܚܙܐ ܐܰܝܠـܠ ܘܒܟܳܐ ܚܢܝ̣ܓܳܐܝ̣ܬ܆ ܘܗ̣ܝ ܕܝܢ ܗܳܟܢ ܚܳܫܬ ܣܓܝ̣ ܡܪܝ̣ܪܐܝ̣ܬ. ܒܳܬܪܟܢ ܐܶܚܕܬ݀ ܒܐܝ̣ܕܐ ܕܓܒܪܗ̇ ܘܐܡ̣ܪܬ݀: ܗ̇ܐ ܐܢܬ ܐܶܡܪܬ ܕܙܳܕܩ ܕܢܗܦܘ̣ܟ ܓܽܘܥܠܢܐ ܠܡܳܪܗ: ܡܪܝܐ ܝܰܗܒ ܘܡܪܝܐ ܢܳܣܒ ܢܶܗܘܐ ܫܡܶܗ ܡܒܰܪܟ: ܡ̣ܢ ܥܠܡ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܒܫܪܪܐ ܐܚ̈ܝ ܚ̈ܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܓܘܥܠܢܐ ܐܢܘ̇ܢ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ: ܘܙܳܕܩ ܠܢ ܟܠ ܐܶܡܬܝ ܕܢܶܒܥܐ ܐܢܘ̇ܢ ܕܠܐ ܪܶܛܢܐ ܘܚܫܐ ܢܰܫܠܡ ܒܗܝܡܢܘܬܐ: ܘܗ̇ܟܢ ܢܺܐܡܪ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܓܘ̣ܥܠܢܐ ܠܡܪܗ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܚܝ̈ܐ ܘܡܘܬܐ ܐܝ̣ܢ ܘܐܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܫܬܝ̣ܬܝܐ

ܛܠܝ̈ܐ ܐܝܟ ܘܐܪ̈ܕܐ ܐܢܘܢ ܘܐܒܐ ܫܡܝܢܐ ܨܒܐ ܕܰܢܨܰܒܶܬ ܒܗܘ̇ܢ ܠܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܝܢ

ܐܡܝ̣ܪ ܕܚܕ ܓܰܢܢܐ ܐܝ̣ܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܒܪܳܐ ܕܰܪܚܝ̣ܡ ܥܠ̣ܘܗܝ: ܘܰܗܘܐ ܕܟܕ ܡܝ̣ܬ: ܐܶܬܘ ܐܢܳܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܩܰܪ̈ܝ̣ܒܘܗܝ ܕܰܢܒܰܝܰܐܘܽܢܳܝܗܝ ܘܠܐ ܨܒܳܐ: ܘܥܒ̣ܪ ܥܠ̣ܘܗܝ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܚܫܝ̣ܫ ܘܒܳܟܐ ܘܥܕܝܠ ܠܒܛܝ̣ܠܘ̣ܬܐ ܐܠܗܳܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܨܳܒܝܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܪ̈ܚܡܝܗ̇. ܘܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܒܠܨܬ݀ ܚܕܐ ܘܪܕܐ ܫܦܝ̣ܪ ܚܙܳܬܐ ܒܓܰܢܬܗ: ܘܫܪܝ̣ ܢܳܛܪ ܘܝܳܨܦ ܕܘܰܪܕܐ ܗܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܐܪܒ ܘܬܫ̣ܦܪܝ ܒܝܰܬܝ̣ܪܘ ܥܕܡܐ ܕܢܩܪܒܝܗ̇ ܕܳܫܢܐ ܠܡܪܗ. ܘܰܗܘܐ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡ̈ܝ̣ܢ ܡܪܗ ܢܚܶܬ ܠܓܰܢܬܐ ܘܰܟܪܝ̣ܟ ܒܝܬ ܐܝ̣ܠ̈ܢܐ ܘܝܪ̈ܩܘ̣ܢܐ: ܘܰܚܙܐ ܠܗ̇ܕܐ ܘܪܕܐ ܣܓܝ ܫܶܦܪܬ݀ ܠܗ ܘܰܬܗܪ ܒܰܚܙܬܗ̇ ܘܐܘܫܛ ܐܝ̣ܕܗ ܘܩܰܛܦܗ̇ ܠܘܰܪܕܐ ܘܐܘܒܠܗ̇ ܠܟܝ̣ܪܬܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܐ ܓܰܢܳܢܐ ܘܠܐ ܚܙܳܐ ܠܘܪܕܐ ܒܕܘ̣ܟܬܗ̇ ܚܫ ܘܶܐܬܟܡܪ ܣܓܝ ܒܕܰܣܒܪ ܕܚܕ ܡܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܩܰܛܦܗ̇: ܘܰܒܥܐ ܕܢܶܕܥ ܘܫܪܝ ܕܰܢܫܰܐܠ: ܘܥܠ ܠܒܝܬ ܡܪܗ ܘܰܚܙܐ ܠܘܪܕܐ ܨܝܕ ܡܪܗ ܘܫܰܪܝ̣ ܚܳܕܐ ܘܪܘܙ ܒܰܕܝܺܕܥ ܕܡܪܗ ܢܰܣܒܗ̇. ܘܰܚܙܝܗܝ ܡܪܗ ܘܝ̣ܕܥ ܕܡܛܠ ܘܰܪܕܐ ܐܶܬܦܨܚ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܢܬ ܚܕܝܬ ܕܐܶܢܐ ܩܶܛܦܬ ܠܘܪܕܐ ܘܨܰܒܬܬ ܒܗ̇ ܠܡܰܥܡܪܝ ܘܠܡܳܐܢܐ ܠܐ ܚܳܕܐ ܐܢܬ ܕܡܳܪܟ ܫܡܝܢܐ ܩܛܰܦ ܠܒܪܟ ܐܝܟ ܘܪܕܐ ܘܫܰܢܝܗ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܰܡܪܳܪܐ: ܘܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ ܠܐܬܪܐ ܕܒܘ̣ܣ̈ܡܐ ܫܡܰܝ̈ܢܐ ܐܝܟܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܫܒܚܝ̣ܢ. ܗܳܝܕܝܢ ܐܶܬܒܝܐܐ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܰܫܠܡ ܠܨܒܝܳܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܰܒܚܟܡܬܗ ܡܕܒܪ ܠܟܠ. ܐܚ̈ܝ ܠܐ ܬܶܪܛܘ̇ܢ ܥܠ ܒܛܝ̣ܠܘ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܕܥܝ̣ܢ ܐ̱ܢܬܘܢ ܠܕܝ̣ܢ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܥܡ ܒܪ̈ܝܬܗ ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܕܰܥܒܕ ܠܛܳܒܬܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܝܬܝ̣ܪ ܛܒ ܕܬܶܒܟܘܢ ܥܠ ܥܶܣܪܐ ܒܢܝ̈ܐ ܕܡܝ̣ܬܘ ܐܘ̇ ܥܠ ܚܕ ܚܰܝ ܕܒܝ̣ܫܝܢ ܙܢܘ̈ܗܝ ܘܥܘܠ̈ܝ̣ܢ ܗܘ̣ܦܟ̈ܘܗܝ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܫܒܝ̣ܥܝܐ

ܒܘ̇ܝܐܐ ܕܟܬܒܐ

ܚܕܳܐ ܡ̣ܢ ܢܶܫ̈ܐ ܢܰܟܦ̈ܬܐ ܡܝ̣ܬ ܓܰܒܪܗ̇ ܘܰܫܒܩ ܠܗ̇ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܐ. ܘܗ̣ܝ ܥܠܝܡܬܐ. ܒܪܡ ܡܶܬܒܝܐܐ ܒܒܢ̈ܝܗ̇. ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܒܪܐ ܪܒܐ ܐܶܙܠ ܒܐܘ̣ܪܚܐ ܚܕܳܐ ܐܶܬܩܛܠ. ܡܐ ܕܫܶܡܥܬ݀ ܣܓܝ̣ ܚܫܬ݀ ܒܪܡ ܡܐ ܕܚܳܙܝܐ ܗ̱ܘܐ ܠܒܪܗ̇ ܙܥܘ̣ܪܐ ܡܶܬܒܝܐܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܗ. ܡܐ ܕܫܰܠܡ ܡܰܕܪܫܬܗ ܫܰܪܘܝܬܐ ܣܳܡܬܗ ܨܝܕ ܚܕ ܬܰܐܓܪܐ ܕܢܺܐܠܦ ܘܢܶܬܕܪܫ ܒܬܰܐܓܪܘ̣ܬܐ. ܘܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܐܶܬܐ ܠܘܬ ܪܒܗ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܬܰܐܓܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪܘ̣ܚܩܐ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܕܪܟܘ̣ܒܝܐ. ܗܢܐ ܢܣܰܒ ܕܢܘܒܠ ܐܢܘ̇ܢ ܠܪܝ̣ܫ ܥܰܝܢ̈ܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܢܶܫܬܘ̇ܢ ܡܝ̈ܐ ܘܐܪܟܒ ܥܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܣܘ̣ܣ̈ܝܐ ܘܪܡܝܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܫܰܪܝ̣ ܘܢܳܓܕ ܠܗ ܘܰܡܫܰܩܦ ܠܗ ܒܟ̈ܐܦܐ ܘܫܽܘܥ̈ܐ ܥܕܡܐ ܕܡܝ̣ܬ. ܘܰܚܙܐܘܘܗܝ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܣܰܓܝ̣ ܐܶܬܬܥܝ̣ܩܘ ܘܚܰܫܘ ܥܠ ܛܠܝܐ ܗܳܢܐ ܕܡܝ̣ܬ ܒܗ ܕܓܕܫܐ ܚܫܝ̣ܫ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܘܰܕܝܬܝ̣ܪ ܥܠ ܐܶܡܗ ܘܐܰܝܟܢ ܬܶܬܒܝܐܐ ܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܡܐ ܕܥܰܠܘ ܠܒܰܝܬܗ̇ ܘܚܰܙܐܘ̣ܘܗܝ ܕܒܺܐܝܕܗ̇ ܟܬܒܐ ܘܩܳܪܝܐ: ܘܡܰܠܠܘ ܥܡܗ̇ ܡ̈ܠܐ ܕܒܘ̇ܝܐܐ ܐܶܡ̣ܪܬ: ܒܘ̇ܝܐܝ ܗ̇ܢܐ ܟܬܳܒܐ ܐܝ̣ܬܘ: ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܢܐ ܣܰܒܪܝ ܘܬܘ̣ܟܠܢܝ ܘܗ̇ܘ ܕܒܰܝܐܐ ܠܐܪܡܠܬܐ ܒܢܰܐܝ̣ܢ ܦܝ̣ܫܩ ܠܗ ܕܢܶܥܨܘܒ ܠܠܒܢ ܬܒܺܝ̣ܪܐ ܘܚܳܫܘ̣ܫܐ: ܘܶܐܬܕܡܪܘ ܒܰܡܣܝܒܪܢܘ̣ܬܗ̇ ܘܫܰܐܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܶܬܠ ܠܗ̇ ܣܰܒܪܐ ܘܒܽܘܝܐܐ ܘܢܰܡܠܐ ܒܠܒܗ̇ ܪܘܳܙܐ ܘܚܰܕܘܬܐ ܪܘ̣ܚܢܝܬܐ ܗܳܟܢܐ ܗܳܕܐ ܡܠܦܐ ܠܚܫ̈ܝ̣ܫܝ ܪܘ̣ܚܐ ܕܒܡܣܝܒܪܢܘ̣ܬܐ ܢܺܐܚܘܢ ܘܢܶܩܢܘܢ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ܀

ܦܳܣܘܩܐ ܬܡܝ̣ܢܝܐ

ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܪܰܛܢ ܐܢܫ ܘܢܫܠܡ ܟܠ ܡܕܡ ܠܨܶܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܥܠ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܛܳܒܐ ܘܕܳܚܠ ܐܠܗܐ ܘܡܪܚܡܢܐ. ܐܒܪܗܡ ܫܦܝ̣ܪ ܫܡܳܐ ܗ̇ܘ: ܕܡܥܝܕ ܗܘܐ. ܒܟܠ ܫܰܢ̱ܬܐ ܡܫܰܕܪ ܗ̣ܘܐ ܡܳܐܙܽܘܢܐ ܠܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܰܒܡܶܨܪܝܢ ܘܡܶܣܬܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܛܳܒ̈ܬܗ. ܘܰܓܕܫ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡ̈ܝ̣ܢ ܡܺܝܬ ܒܪܗ ܝܚܝ̣ܕܝܐ ܘܰܠܒܫ ܚܰܫܐ ܪܰܒܐ ܗܽܘ ܘܐܢܬܬܗ. ܘܥܛܦ ܐܘ̣ܟ̈ܡܐ ܘܫܪܝ̣ܘ ܪܳܛܢܝ̣ܢ ܠܕܺܝ̣ܢ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܕܪ̈ܟܢܐ. ܘܒܚܕ ܡ̣ܢ ܠܰܝܠ̈ܘܬܐ ܐܢܬܬܗ ܐܝܟ ܕܰܒܚܠܡܐ ܚܙܳܬ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̣ܫ̈ܐ ܐܒܐ ܐܰܢܛܘ̣ܢܝܘ̇ܣ ܘܐܰܒܐ ܦܰܘܠܐ ܐܳܡܪܝܢ ܠܗ̇: ܠܡܳܢܐ ܚܫܝ̣ܫܝ̣ܢ ܐܢܬܘܢ ܘܥܳܕܠܝ̣ܢ ܐܢܬܘܢ ܠܕܝ̣̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ؟ ܕܠܡܐ ܠܐ ܝܳܕܥܝ̣ܢ ܐܢܬܘ̇ܢ ܠܣܰܓܝܐܘ̣ܬ ܚܘ̣ܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܟܘܢ ܘܡܛܠ ܦܘ̣ܪܥܢ ܥܒܳܕ̈ܝܟܘܢ ܛܳܒ̈ܐ ܢܣܰܒ ܠܒܪܐ ܕܝ̣ܠܟܘܢ ܠܘܬܗ ܘܢܛܪܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܰܦܠ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܘܛܳܥܝܘ̣ܬܗ ܘܢܶܣܝܘ̣̈ܢܐ ܘܰܣܛܪ: ܘܶܐܬܕܟܪܘ ܐܠܗܐ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܠܝܟܘܢ ܒܝܕ ܦܘ̣ܪܩܢ ܒܶܪܟܘܢ ܡ̣ܢ ܐܰܒܕܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܘܠܐ ܬܶܬܚܫܒܘܢ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܘܳܠܝ̣ܬܐ: ܕܟܠ ܕܥܳܒܕ ܡܪܝܐ ܠܛܳܒܬܐ ܕܕܳܚ̈ܠܘܗܝ ܥܳܒܕ. ܟܕ ܐܶܬܬܥܝ̣ܪܬ ܡܢ ܫܶܢܬܐ ܐܶܬܒܝܐܬ ܘܰܫܕܳܬ ܠܢܰܚ̈ܬܐ ܕܚܫܐ ܘܰܕܟܪܝܘ̣ܬܐ ܘܠܶܒܫܬ ܠܚܰܕܘܬܐ ܘܰܦܨܺܝ̣ܚܘ̣ܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܺܝܡ: ܘܟܕ ܐܶܬܬܥܝ̣ܪ ܓܰܒܪܗ̇ ܘܰܚܙܐ ܕܟܠܡܕܡ ܐܶܫܬܚܠܦ ܘܰܚܙܐ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܕܰܦܨܝ̣ܚܐ ܘܢܰܗܝ̣ܪ ܦܰܪܨܘܦܗ̇ ܟܕ ܫܰܐܠܗ̇ ܕܡܳܢܐ ܗ̇ܝ ܥܶܠܬܐ؟ ܗܝ̣ ܐܶܫܬܰܥܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܰܚܙܬ ܒܚܶܠܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܓܰܒܪܗ̇ ܕܝܢ ܐܶܬܠܒܒ ܘܰܚܕܝ̣: ܘܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܰܘܕܝ̣ܘ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܛܰܝܒܘ̣ܬܗ ܘܪ̈ܰܚܡ̣ܘܗܝ ܘܰܒܛܝܠܘ̣ܬܗ ܬܗܝ̣ܪܬܐ ܕܠܘܬܗܘܢ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܘܳܠܐ ܠܢ ܕܰܢܪܰܛܢ ܥܠ ܕܺܝܢ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܥܳܒܕ ܠܛܳܒ̈ܬܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܰܟܒܪ ܒܙܒܢ ܡܐܚܫ ܘܡܰܟܡܰܪ. ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܝܟ ܐܒܐ ܕܪܳܕܐ ܠܒܪܗ ܘܡܠܦ ܠܗ ܚܶܟܡܬܐ ܒܗܳܝ ܕܡܰܚܒ ܠܗ ܣܓܝ̣ ܗ̇ܟܢ ܐܠܗܐ ܐܰܚܒ ܠܥܠܡܐ ܕܠܒܪܗ ܚܰܒܝ̣ܒܐ ܫܰܕܪ ܠܥܠܡܐ ܕܢܶܦܪܘ̣ܩ ܠܥܠܡܐ ܒܐܝ̣ܕܗ ܪ̈ܰܚܡ̣ܘܗܝ ܠܥܠܡܝ̣ܢ܀

ܦܣܘ̣ܩܐ ܬܫܝ̣ܥܝܐ

ܗ̇ܝ ܕܙܕܩ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܗܰܠܟ ܒܕܰܟܝܘ̣ܬܐ ܕܢܶܒܥܐ ܗ̇ܝ ܕܚܰܕܘܬܐ ܘܰܦܨܝܚܘ̣ܬܐ

ܐܶܫܬܥܝ̣ ܠܢ ܩܫܝܫܐ ܝܘܣܦ ܥܣܩܠܐܢܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܚܕ ܬܐܓܪܐ ܡ̣ܢ ܥܣܩܠܐܢ ܐܰܘܟܝܬ ܓܰܙܗ̇: ܝܺܙܦ ܡ̣ܢ ܬܰܐܓܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܒܐ ܣܰܓܝ̣ܐܐ ܘܰܪܟܒ ܒܰܣܦܝܢܬܐ ܒܝܰܡܐ. ܟܕ ܪܕܐ ܘܩܡ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܡܰܚܫܘ̣ܠ̈ܝ ܝܰܡܐ ܘܐܒܕܬ݀ ܟܠܗ̇ ܬܰܐܓܘ̣ܪܬܗ: ܒܪܡ ܗܽܘ ܐܶܬܦܨܝ ܘܰܗܦܟ ܠܰܡܕܝ̣ܢܬܗ. ܐܶܬܘ ܡܳܪ̈ܝ ܚܘܒܐ ܐܰܠܨܘܗܝ ܘܰܚܛܦܘ ܟܠܡܐ ܕܒܒܝܬܗ ܘܐܚܪܳܝܬ݀ ܚܒܫܘ̣ܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝ̣ܪ̈ܐ. ܒܪܡ ܐܢܬܬܗ ܟܳܪܟܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܟܝ ܠܟܝ ܘܡܰܝܬܝܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܗ ܬܰܪܣܝܬܐ. ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܟܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܳܟܠܝ̣ܢ ܗܘܘ ܠܚܡܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܥܠ ܠܘܬܗܘܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܰܐܓܪ̈ܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܕܰܢܪܚܡ ܥܠ ܚܒܝ̣ܫ̈ܐ ܕܬܰܡܢ ܘܰܚܙܐ ܠܐܢܬܬܐ ܘܪܳܓܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܫܦܝ̣ܪܬ݀ ܚܶܙܘܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ. ܘܫܰܕܪ ܥܰܒܕܗ ܩܪܗ̇ ܠܐܢܬܬܐ. ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܶܬܬ݀ ܒܰܕ ܐܶܬܚܫܒܬ݀ ܕܙܶܕܩܬܐ ܡܕܡ ܢܬܠ ܠܗ̇: ܒܪܡ ܗ̣ܘ ܢܰܓܕܗ̇ ܠܓܒܐ ܚܡܬܢܐܝ̣ܬ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܡܐ ܠܟܝ ܗ̇ܪܟܐ ܐܰܢܬܝ: ܗ̣ܝ ܐܶܫܬܥܝܬ݀ ܠܗ ܬܶܫܡܫܬܗ̇ ܗ̇ܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܕܐܢ ܦܶܪܥܬ݀ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܕܚܘܒܐ ܕܒܥܠܟܝ ܐܪܐ ܬܕܡܟܝ̣ܢܝ ܠܘܬܝ ܒܗ̇ܢܐ ܠܠܝܐ: ܗܝ̣ ܢܰܟܦܬܐ ܦܰܢܝܬ݀ ܘܐܡ̣ܪܬ݀ ܠܗ: ܕܟܕ ܫܶܡܥܬ ܠܫܠܝ̣ܚܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܡ̇ܪ: ܕܐܢܬܬܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܫܘ̣ܠܛܢܐ ܥܠ ܦܓܪܗ̇ ܐܠܐ ܓܰܒܪܗ̇ ܙܕܩ ܕܩܰܕܡܝܬ݀ ܐܶܫܰܐܠ ܡ̣ܢ ܒܰܥܠܝ ܘܗܝܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܦܩܕ ܢܗܘܐ: ܐܶܬܬ݀ ܠܘܬ ܓܰܒܪܗ̇ ܘܐܶܡܪܬ݀ ܠܗ: ܗܽܘ ܚܫ ܘܰܒܟܐ ܣܓܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܙܠܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܒܥܠܝ ܠܐ ܨܳܒܐ: ܘܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܣܰܒܪܐ ܒܐܠܗܐ ܕܠܐ ܛܳܥܐ ܛܠܺܝܡܘܬܢ: ܟܕ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܶܣܛܝܐ ܕܰܚܒܝ̣ܫ ܬܰܡܢ ܘܫܳܡܥ ܗܘܐ ܠܰܣܘܕܐ: ܘܫܰܪܝ̣ ܒܳܟܐ ܘܝܳܗܒ ܘܝ̇ܐܐ ܠܢܦܫܗ ܘܐܡ̣ܪ ܕܗ̇ܐ ܚܳܙܐ ܐܢܳܐ ܠܐܘܠܨܢܐ ܘܰܠܥܩܬܐ ܕܗܠܝܢ: ܘܟܕ ܛܳܒ ܝܩܪܘ ܠܢܟܦܘ̣ܬܐ ܘܰܠܕܟܝܘ̣ܬܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܥܘ̣ܬܪܐ ܘܕܗܒܐ: ܘܳܝܠܝ ܕܘܳܝܐ ܕܠܐ ܡܰܝܬܐ ܐܢܳܐ ܥܠ ܒܳܠܝ ܠܕܝ̣ܢܐ ܘܠܫܘ̣ܢܩܐ ܕܰܢܛܝ̣ܪ ܠܥܳܒ̈ܕܝ ܥܰܘܠܐ: ܘܶܐܢܐ ܕܛܶܠܡܬ ܘܩܶܛܠܬ ܘܥܶܒܕܬ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܢ ܠܐܝܟܐ ܢܶܡܛܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܠܫܘ̣ܢ̈ܩܐ ܕܠܥܠܡ. ܗܝܕܝܢ ܡܰܠܠ ܥܡ ܬܰܐܓܪܐ ܘܐܢܬܬܗ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܚܙܝܬܟܘܢ ܕܢܳܛܪܝܬܘܢ ܕܰܟܝܘ̣ܬܐ ܘܢܰܟܦܘ̣ܬܐ ܡܛܠ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܘܐܦܢ ܬܦܽܘܫܘܢ ܒܐܘ̣ܠܨܢܐ ܕܪܒ: ܐܠܗܐ ܗܳܝܕܝܢ ܕܐܥܒܕ ܛܳܒܬܐ ܥܡܟܘܢ ܕܰܟܒܪ ܢܪܚܡ ܥܠܝ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ܗܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܳܐ ܠܟܘܢ ܕܙܠܘ ܠܫܘ̣ܪܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܓܰܪܒܝܳܝܐ ܘܠܕܘ̣ܟܬܐ ܦܠܳܢܝܬ ܚܦܘ̣ܪܘ ܘܡܶܫܟܚܺܝܬܘܢ ܩܪܡܝ̣ܕܐ ܪܒܐ ܘܬܚܘ̣ܬܘ̣ܗܝ ܣܝ̣ܡܬܐ ܕܕܰܗܒܐ ܣܰܒܘ ܘܦܪܘ̣ܥܘ ܚܘܒܟܘܢ ܘܺܝܬܪ ܘܬܺܐܚܘ̇ܢ ܡܶܬܚܐ ܕܚܰܝ̈ܝܟܘܢ ܘܨܰܠܘ ܥܠܝ ܠܐܠܗܐ ܕܐܶܚܙܐ ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘ̇ܡ ܕܝ̣ܢܐ. ܘܒܳܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܐܶܬ̣ܐ ܕܰܝܢܐ ܘܰܦܩܕ ܒܰܦܣܩ ܪܝ̣ܫܗ ܕܠܶܣܛܝܐ: ܘܒܳܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܐܰܢܬܬܐ ܢܰܟܦܬܐ ܐܡ̣ܪܬ݀ ܠܓܰܒܪܗ̇ ܐܪܐ ܡܦܳܣ ܐܢܬ ܠܝ̣ ܕܐܺܙܠ ܘܐܶܚܙܐ ܠܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܠܶܣܛܝܐ ܦܢܝ̣ ܠܗ̇: ܐܝ̣ܢ ܙܠܝ. ܘܗ̣ܝ ܐܢܬܬܐ ܐܶܙܠܬ݀ ܠܕܘ̣ܟܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܶܣܛܝܐ: ܘܚܶܦܪܬ݀ ܒܐܪܥܐ ܩܠܝ̣ܠ ܘܰܚܙܬ݀ ܕܗ̇ܐ ܩܶܕܪܐ ܡܰܠܝܐ ܕܰܗܒܐ. ܢܶܣܒܬ݀ ܘܐܶܙܠܬ݀ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܡܘܕܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܩܠܝ̣ܠ ܒܩܰܠܝ̣ܠ ܡܝܬܝܐ ܕܰܗܒܐ ܘܝܳܗܒܐ ܠܡܳܪܐ ܚܘܒܐ ܥܕܡܐ ܕܦܶܪܥܬ݀ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ: ܗܝܕܝܢ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܚܒܘ̣ܫܝܐ ܘܐܘܕܝ̣ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܛܒ̈ܬܗ ܘܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܗ̇ܠܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܢܛܪܘ ܢܰܟܦܘ̣ܬܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܕܗܒܐ ܘܥܘ̣ܬܪܐ ܕܥܠܡܐ ܘܰܐܬܬܟܠܘ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܣܒܪܘ ܒܗ: ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܐܠܗܐ ܦܨܝ̣ ܐܢܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܐܘ̣ܠܨܢܐ ܘܥܳܩ̈ܬܐ ܐܝܟ ܐܝ̣ܘܒ ܙܕܝ̣ܩܐ. ܘܐܡܝ̣ܪ ܕܛܘ̣ܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܡܶܬܬܟܠ ܥܠ ܡܪܝܐ ܘܢܳܛܪ ܦܘ̣ܩܕ̈ܢܘܗܝ ܘܰܡܗܠܟ ܒܐܘ̣ܪܚܐ ܕܠܐ ܡܘ̇ܡ ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ܡ̣ܢ ܫܘ̣ܪܝܐ܀

ܦܣܘܩܐ ܬܫܝܥܝܐ

ܕܫܝܓܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ: ܛܘ̣ܒܝܗܘ̇ܢ ܠܡܟܝ̣̈ܟܐ ܕܗܢܘ̇ܢ ܝܪܬܝܢ ܐܪܥܐ(ܡܬܝ…….)

ܚܳܙܐ ܐܢܳܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܟܘܢ ܕܰܚܦܝ̣ܛܐܝ̣ܬ ܪܳܗܛܝ̣ܢ ܘܳܐܬܝܢ ܗܘܰܘ ܠܫܰܘܬܦܘ̣ܬ ܚܰܓܐ ܗ̇ܢܐ ܕܰܫܝܓܬܐ. ܥܕܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܡܚܰܓܝܐ ܩܕܳܡ ܚܫܳܡܝ̣ܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ ܘܰܬܟܝ̣ܠ ܐܢܳܐ ܕܬܶܩܛܦܘܢ ܡ̣ܢ ܫܰܘܬܦܘ̣ܬܐ ܗ̇ܕܐ ܦܐܪ̈ܐ ܡܰܐܚܝ̈ܢܐ ܕܡܟܝ̣ܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܘܝ̣ ܦܪܘ̇ܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܒܰܡܫܝܓܘ̣ܬ ܪ̈ܶܓܠܐ ܕܬܠ̈ܡܝ̣ܕܘܗܝ ܩܕܝ̣ܫ̈ܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܢ ܕܘ̣ܡܝܐ ܕܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ. ܒܪܡ ܕܚܠ ܐܢܳܐ ܕܠܡܐ ܓܒܐ ܡܢܟܘܢ ܦܓܪܢܐܝ̣ܬ ܐܳܬܝܢ ܡܛܠ ܦܘ̣ܪܓܝܟ ܘܚܙܬܐ: ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܫܓܝ̣ܡܝ̣ܢ ܒܡܡܠܠܐ ܘܚܳܒܨܝܢ ܚܕ̈ܕܐ ܡܛܠ ܡܘܬܒܐ ܘܫܓܫܝ̣ܢ ܠܥܕܬܐ ܘܰܡܚܘܝܢ ܥܝܕ̈ܐ ܘܒܠܝ̣ܠܘܬܐ ܕܠܐ ܝܐܝ̈ܝܢ ܒܠܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ. ܒܪܡ ܚܓܐ ܗ̇ܢܐ ܡܰܠܦ ܠܢ ܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܘܚܘ̣ܒܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܚܕܕ̈ܐ. ܡܠܦ ܠܢ ܡܶܫܬܡܥܢܘ̣ܬܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܪܒܐ. ܡܠܦ ܠܢ ܕܘ̣ܡܝܐ ܫܦܝ̣ܪܐ ܕܢܶܚܘܪ ܘܢܶܬܕܡܐ ܒܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܗܐ ܕܐܶܬܒܣܪ ܘܐܬܡܟܟ. ܗ̇ܘ ܕܙܳܝܥܝ̣ܢ ܡܢܗ ܢܘ̣ܪ̈ܢܐ ܘܪ̈ܘ̣ܚܢܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܕܣܳܡ ܡܢܕܝ̣ܠܐ ܒܚܨܗ ܘܡܫܝܓ ܗܘܐ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܬܠ̈ܡܝܕܐ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܕܡܫܡܫܢܐ: ܘܗ̇ܕܐ ܗ̇ܝ ܫܘ̣ܡܠܝܐ ܕܡܟܝ̣ܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܫܝ̣ܓ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܠܘ ܕܪ̈ܳܚܡܐ ܒܠܚܘ̇ܕ ܐܠܐ ܐܦ ܕܰܢܟܝ̣ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܩܛܪ ܐܪܙܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܘܩܛܠܗ ܘܙܒܢܗ ܒܰܬܠܬܝܢ ܕܟܶܣܦܐ ܘܒܗܕܐ ܡܫܪܪ ܠܡܠܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ ܕܨܠܘ ܡܛܠ ܣܢ̈ܐܝܟܘܢ ܘܛܒ̈ܬܐ ܥܒܶܕܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ܟܘܢ ܘܒܪܟܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܳܝܛܝ̣ܢ ܘܡܨܥܪܝܢ ܠܟܘܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܡܐ: ܘܐܠܦ ܠܢ ܐܘ̣ܪܚܐ ܕܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܝܐ ܡܶܢ ܣܛܢܐ ܘܚܝܠ̈ܘܬܗ. ܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܐܘ̣ܪܚܐ ܛܪܩܬܐ ܪܘ̣ܡܪܡܐ ܒܗ̇ ܓܝܪ ܐܙܕܝܢܘ ܘܐܬܢܨܚܘ ܒܗܝܢ ܩܕܡܝ̈ܐ: ܢܒ̈ܝܐ ܫܠ̈ܝ̣ܚܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܘܣܳܗܕܝܢ ܠܡܠܬܢ: ܡܘܫܐ ܘܕܘܝ̣ܕ ܕܡܟܝ̣ܟܝ̣ܢ ܗܘܘ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܦܛܪܘܣ ܘܝܘ̇ܚܢܢ ܫܠ̈ܝ̣ܚܐ: ܚܕ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܗ ܟܐܦܐ ܐܬܩܪܝ̣ ܘܩܠ̈ܝ̣ܕܐ ܕܡܠܟܘ̣ܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܬܗܝܡܢ: ܘܐܚܪܢܐ ܥܠ ܚܕܝܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܐܬܚܒܒ: ܘܝܘ̇ܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܐܝ̣ܕܗ ܥܠ ܪܝ̣ܫܗ ܕܡܪܗ ܣܳܐܡ ܗܘܐ: ܘܐܚܪܢܐ ܒܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܗ ܠܝܡܐ ܡܦܠܓ ܗܘܐ: ܐܚܪܢܐ ܠܡܘܬܢܐ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܒܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܗ ܟܳܠܐ ܗܘܐ: ܡܳܕܝܢ ܡܫܬܘܝܢܢ ܕܢܶܗܘܐ ܗܝܟ̈ܠܐ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ: ܕܒܡ̇ܢ ܐܶܚܘ̣ܪ ܘܐܶܥܡܪ ܐܠܐ ܒܢܝ̣̈ܚܐ ܘܒܡܟܝ̣̈ܟܐ. ܒܗ̇ ܬܘ̣ܒ ܒܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܠܛܘ̣̈ܒܐ ܕܡܠܟ ܡܪܢ: ܛܘ̣ܒܝܗܘܢ ܠܡܟܝ̣̈ܟܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܝܳܪܬܝܢ ܐܪܥܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܒܗ̇ ܡܶܬܒܣܡܝ̣ܢ ܡܟܝ̣ܟ̈ܐ: ܥܡ ܝܫܘܥ ܐܶܡܪܐ ܡܟܝ̣ܟܳܐ: ܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܒܬܪ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܡܶܬܚܘܝܐ: ܐܝ̣ܬ ܡ̣ܢ ܒܘ̣ܪܘ̣ܬܐ ܘܡܰܐܝܢܘ̣ܬܐ: ܘܐܝ̣ܬ ܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܕܦܪܘ̣ܫܘ̣ܬܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܗܳܘܝܐ. ܡܳܕܝܢ ܐܝ̣ܬ ܡܰܟܝ̣ܟܐ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܝܬܪ ܙܥܘ̣ܪܐ ܘܒܨܝ̣ܪܐ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܠܗ: ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܐܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܦܝ̣ܪ̈ܬܐ ܘܕܡܝܬܪܘ̣ܬܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇. ܡܛܠܗ̇ܕܐ ܡܪܢ ܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܡܰܠܦ ܗܘܐ ܠܬܠ̈ܡܝ̣ܕܘܗܝ ܘܐܡ̣ܪ ܗܘܐ: ܕܝ̣ܠܦܘ ܡܢܝ ܕܢܝ̣ܚ ܐܢܳܐ ܘܡܟܝ̣ܟ ܐܢܳܐ ܒܠܒܐ: ܘܡܨܛܥܪ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܝܘ̣ܕ̈ܝܐ ܘܡܬܪܕܦ ܗܘܐ. ܘܫܡܪܝܐ ܡܬܩܪܗ ܗܘܐ ܘܐܦ ܕܝܘܢܐ ܘܡܛܥܝܢܐ. ܘܗܽܘ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܘܒܳܥܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܥܳܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܒ̈ܬܐ: ܘܡܐܣܐ ܗܘܐ ܠܟܪ̈ܝ̣ܗܝܗܘܢ ܡܕܟܐ ܗܘܐ ܠܓܪ̈ܒܝܗܘܢ: ܘܟܠ ܙܘܥ̈ܐ ܕܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܒܩܢܘ̣ܡܗ: ܘܠܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢܐ ܡܩܰܠܣ ܗܘܐ: ܘܠܦܘܠܘܣ ܘܡܟܝܟ ܢܦܫܗ ܩܕܡܝܐ ܒܫܠ̈ܝ̣ܚܐ ܥܒܕܗ: ܘܦܛܪܘܣ ܕܐܬܡܟܟ ܘܐܡ̣ܪ ܕܦܪܘ̣ܩ ܠܟ ܡܶܢܝ ܕܓܒܪܐ ܚܛܝܐ ܐܢܳܐ ܫܬܐܣܬܐ ܕܥܕܬܐ ܐܬܩܪܝ̣. ܘܝܘ̇ܚܢܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܫܳܘܐ ܐܢܳܐ ܕܥܪ̈ܩܐ ܕܡܣܐܢܘ̈ܗܝ ܐܶܫܪܐ: ܐܝ̣ܕܗ ܥܠ ܪܝ̣ܫܗ ܣܳܐܡ ܗܘܐ: ܘܕܘܝ̣ܕ ܡܠܟܐ ܨܠܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ: ܡܪܝܐ ܠܐ ܐܬܬܪܝ̣ܡ ܠܒܝ ܘܐܦܠܐ ܐܬܬܪܝ̣ܡܝ ܥܝ̈ܢܝ ܡܟܟܬ ܢܦܫܝ ܐܝܟ ܚܣܝ̣ܠܐ ܥܠ ܐܡܗ: ܛܳܒ ܠܝ̣ ܕܐܬܡܟܟܬ ܕܐܠܦ ܦܘ̣ܩܕ̈ܢܝܟ ܐܚ̈ܝ ܢܫܠܚ ܠܟܠܗ ܢܰܚܬܐ ܕܡܫܩܠܘ̣ܬܐ ܘܕܪܡܘ̣ܬܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܳܐܢܐ ܨܳܐܐ ܘܕܡܦܩ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܶܫܬܘܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܳܒܫܝ̣ܢ ܠܗ ܘܢܠܒܫ ܠܢܚ̈ܬܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܘܢܝ̣ܚܘ̣ܬܐ ܢܳܒܥܝ̣ܢ. ܗ̇ܝܕܝܢ ܡܫܒܚܝ̣ܢܢ ܕܢܶܚܙܐ ܠܡܫܝ̣ܚܐ ܩܳܐܡ ܐܝܟ ܥܰܒܕܐ ܘܡܫܝ̣ܓ ܪ̈ܶܓܠܐ ܕܬܠ̈ܡܝ̣ܕܐ ܘܚܦܝ̣ܛܐܝܬ ܠܢ ܡܠܦ ܕܰܢܫܡܫ ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܰܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܐܰܘܬܒ ܠܬܠ̈ܡܝ̣ܕܘܗܝ ܘܩܡ ܡ̣ܢ ܚܫܳܡܝ̣ܬܐ ܘܰܫܒܩܘ ܠܒܘ̣ܫܘ̈ܗܝ ܘܰܡܚܐ ܣܶܕܘܢܐ ܒܚܰܨܗ ܘܡܠܐ ܡܝ̈ܐ ܒܰܡܫܓܬܐ ܘܐܪܡܝ̣ ܥܠ ܪ̈ܶܓܠܝܗܘܢ ܕܰܣܡܝ̈ܟܘܗܝ. ܗ̇ܢܘ ܬܗܪܐ ܕܥܝ̣ܪ̈ܐ ܟܳܘܙܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܗ ܘܒܝܬ ܥܦܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܥܰܒܕܐ ܡܫܡܫ: ܬܗܰܪ ܓܒܪܐܝܠ ܘܙܳܥ ܘܶܐܬܕܡܪ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܕܰܚܙܘ ܠܗ̇ܘ ܢܘ̣ܪܢܐ ܕܓܗܪܝܢ: ܥܠ ܕܡܫܝ̣ܓ ܪ̈ܶܓܠܐ ܕܬܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ. ܪܰܡܝܐ ܢܘ̣ܪܐ ܒܓܘ ܠܩܢܐ ܘܥܦܪ̈ܢܐ ܒܓܘܗ̇ ܡܫܝ̣ܓܝܢ: ܘܰܐܠܦ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܬܬܪܝ̣ܡܘܢ ܒܠ̈ܒܘܬܗܘܢ ܕܟܕ ܢܰܟܪܙܘܢ ܠܣܒܪܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܳܥܪܝܢ: ܘܐܘ ܕܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ ܡܶܬܝܩܪܝܢ: ܘܕܳܫ ܥܠ ܪܳܡܘ̣ܬܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܪܝ̣ܫܝܬ ܐܬܬܪܝ̣ܡ ܗ̱ܘܐ ܘܰܒܥܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ. ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܘ ܣܛܢܐ ܐܠܦ ܪܡܘ̣ܬܐ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗ̇ܘ ܕܡܶܬܪܡܪܡ ܡܶܬܡܟܟ ܘܡܕܡ ܕܪܳܡ ܡ̣ܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܢܕܝܕ ܗ̣ܘ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܢܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܝܳܬܒ ܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ ܝܘܡܢܐ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܡܰܫܠܡܢܐ ܐܫܝ̣ܓ ܘܫܘܬܦܗ ܒܦܬܘ̣ܪܐ ܣܥܰܪ ܒܐܝ̣ܕܘ̈ܗܝ ܬܕܡܪ̈ܬܐ: ܘܗ̣ܘ ܒܝܕ ܪܡܘ̣ܬܗ ܐܪܝ̣ܡ ܥܩܒܐ ܥܠ ܪܒܗ ܘܐܰܫܠܡܗ ܠܩܶܛܠܐ ܘܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܐܒܫ. ܡܕܝܢ ܐܚ̈ܝ ܢܶܙܕܗܪ ܕܠܐ ܢܬܬܚܕ ܒܦܚܐ ܕܪܡܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܝ̣ܪܐ: ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܟܐܒܬܐ ܘܒܥܶܠܕܒܒܘ̣ܬܐ ܘܪܡܘ̣ܬܐ ܐܶܚܕ ܗ̣ܘܝܘ̣ ܝܘ̣ܕܐ ܕܬܪ̈ܝܢ: ܚܳܙܝܢܢ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܶܬܪܚܩܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܫܝܢܐ ܘܬܪܥܘ̣ܬܐ ܕܥܡ ܐܰܚܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܫܳܒܩܝ̣ܢ ܠܗܘ̇ܢ ܣܰܟܠܘ̈ܬܗܘܢ ܘܒܘ̣ܨܪ̈ܝܗܘܢ ܠܥܶܠܬ݀ ܪܳܡܘ̣ܬܐ: ܘܗ̇ܕܐ ܗ̇ܝ ܐܘ̣ܪܚܐ ܕܠܩܘ̣ܒܠܐ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܪܕܝܐ: ܗ̣ܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܦܰܩܕ ܕܫܒܥ ܥܠ ܫܰܒܥܝ̣ܢ: ܐܢ ܢܶܚܛܐ ܒܟ ܐܰܚܘܟ ܫܒܘܩ ܠܗ: ܘܥܠ ܗ̇ܕܐ ܡܙܰܗܰܪ ܠܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܡܺܐܡܪ̈ܘܗܝ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܘ ܠܟ ܓܒܪܐ ܕܪܟܝ̣ܒ ܐܢܬ ܥܠ ܣܘ̣ܣܝܐ ܕܪܡܘ̣ܬܐ: ܘܫܘ̣ܒܚܐ ܣܪܝ̣ܩܐ: ܚܘ̣ܪ ܘܚܙܝ̣ ܠܡܪܟ ܝܫܘܥ ܕܗ̇ܐ ܐܝܟ ܥܰܒܕܐ ܡܫܰܡܫ ܒܚܫܡܝ̣ܬܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬܕܡܐ ܒܗ ܘܚܘ̣ܬ ܡ̣ܢ ܪܳܟܘ̣ܒܐ ܕܪܡܘ̣ܬܐ ܘܠܒܘ̣ܫ ܠܟ ܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܘܫܡܶܫ ܐܰܟܘܬܗ ܠܐܚܝ̈ܟ ܡܐ ܠܟ ܐܢܬ ܕܬܬܪܡܪܡ ܘܬܶܫܬܒܗܪ ܥܠ ܐܰܚ̈ܝܟ ܗܘ ܐܰܚܒ ܠܣܳܐܢܘ̈ܗܝ ܘܐܫܘ̣ܝ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܪ̈ܳܚܡܘܗܝ ܘܐܫܝ̣ܓ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܢܟܝ̣ܠܐ ܐܢܬ ܒܰܪܢܫܐ ܐܝܟܢ ܡܰܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܶܟܠܐ ܪ̈ܰܚܡܝܟ ܘܫܘ̣ܒܩܢܟ ܡܢ ܐܰܚܘܟ: ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܬܝ̣ܒ ܘܫܰܪܝ̣ܪ: ܕܐܢ ܠܐ ܬܶܫܒܩܘܢ ܠܐܚܝ̈ܟܘܢ ܣܟܠܘ̈ܬܗܘܢ ܐܦܠܐ ܐܰܒܘ̣ܟܘܢ ܕܒܫܡܰܝܐ ܫܳܒܩ ܠܟܘܢ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܒܰܨܪ ܐܢܬ ܐܚܘ̇ܟ ܘܡܚܰܣܕ ܐܢܬ ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡܢܟ ܗܘܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܕܒܗܳܕܐ ܡܫܰܪܪ ܡܬܠܐ ܕܦܪܝ̣ܫܝܐ ܘܕܡܳܟܣܐ. ܡܛܠܗܳܕܐ ܐܚ̈ܝ܆ ܨܘܪ ܩܕܡ ܥܰܝܢܝ̈ܟܘܢ ܠܝܘܡܐ ܗ̇ܢܐ ܘܫܡܰܥܘ ܠܝܫܘܥ ܡܠܦܢܐ ܡܟܝ̣ܟܐ ܕܐܡ̇ܪ: ܕܐܟܡܐ ܕܥܶܒܕܬ ܠܟܘܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܢ ܥܒܶܕܘ ܚܕ ܠܐܚܪܢܐ. ܘܒܗ̇ܕܐ ܬܗܘܘܢ ܠܝ̣ ܬܠ̈ܡܝ̣ܕܐ: ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܐܠܘ̣ܠܐ ܒܡܟܝ̣ܟܘܬܐ ܠܐ ܗܳܘܝܢܢ ܬܠܡ̈ܝ̣ܕܐ ܠܝܫܘ̇ܥ. ܡܛܠ ܕܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܡܥܠܝܐ ܠܫܡܝܐ ܘܪܡܘ̣ܬܐ ܡܰܚܬܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ: ܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܥܳܒܕܐ ܠܥܰܦܪ̈ܢܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܘܪܳܡܘ̣ܬܐ ܥܶܒܕܬ݀ ܠܫܡܝ̈ܢܐ ܐܪ̈ܥܢܝܐ: ܘܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܫܶܬܐܣܬܐ ܗ̇ܝ ܕܰܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܩܰܠܣܗ̇ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ ܕܛܘܒ̈ܝܗܘܢ ܠܡܟܝ̣ܟ̈ܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܝܳܬܪܝܢ ܐܪܥܐ. ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢܢ ܠܐܠܗܐ ܕܰܢܫܬܣ ܠܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܒܠܶܒܘ̈ܬܟܘܢ ܘܢܰܟܠܠܟܘܢ ܒܰܡܝܬܪ̈ܬܐ ܚܰܐܝ̈ܬܐ ܕܥܐܕܐ ܗ̇ܢܐ ܕܬܶܫܬܘܬܦܘܢ ܒܚܫܡܝܬܐ ܐ̱ܪܙܢܝܳܬܐ ܘܬܶܬܡܰܢܥܘܢ ܠܥܐܕܐ ܕܰܩܝܡܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܘܰܬܚܰܓܘܢ ܠܥܐܕܐ ܦܪܘܩܝܐ ܒܝܕ ܛܝܒܘ̣ܬܗ ܕܝܫܘ̇ܥ ܐܠܗܐ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܥܠ ܣܪܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܘܗܶܒܠܐ ܕܥܠܡܐ

ܠܝܬ ܠܢ ܗ̇ܪܟܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܩܘܝܐ ܐܠܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܕܥܬܝ̣ܕܐ

ܡܪܢ ܝܫܘ̇ܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܫܡܗ ܒܝܕ ܡܶܠ̈ܘܗܝ ܚܝ̈ܬܐ ܐܘܕܥ ܠܢ ܥܠ ܣܪܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܡܶܬܪܓܫܢܐ ܩܪܝ̣ܚܐܝ̣ܬ ܒܝܕ ܡܰܬܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝ̣ܠܐ ܕܐܶܡܪ ܥܠ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܐܣܝ̣ܪ ܗܘܐ ܗܰܘܢܗ̇ ܒܥܘ̣ܪ̈ܙܠܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܒܰܪ̈ܓܝܓܳܬܗ ܥܳܒܘ̣ܪ̈ܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܫܘ̣ܕܠ̈ܘܗܝ ܡܛܥ̈ܝܢܐ ܕܣܳܛܢܐ ܡܶܬܗܓܐ ܒܥܳܠܡܐ ܘܪܕܐ ܗ̱ܘܐ ܒܛܘ̣ܥܝܝ ܘܡܶܬܬܟܠ ܗ̱ܘܐ ܥܠ ܚܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܥܳܒܘ̣ܪ̈ܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܳܐܬ ܘܝܳܨܦ ܗ̱ܘܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܠܢܰܦܫܗ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܘ ܢܰܦܫܝ ܗ̇ܐ ܐܝ̣ܬ ܠܟܝ ܛܒ̈ܬܐ ܠܫܢ̈ܝܐ ܣܰܓܝ̣̈ܐܬܐ ܐܰܟܘ̇ܠܝ ܘܐܶܫܬܝ ܘܐܶܬܒܣܡܝ ܘܥܰܕ ܗ̣ܘ ܡܶܬܚܫܒ ܒܗ̇ܠܝܢ ܘܗ̇ܐ ܡܰܠܐܟ ܡܰܘܬܐ ܐܝܟ ܨܳܦܚܬܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܝ̣ܫܗ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܐܘ ܣܰܟܠܐ ܒܗܳܢܐ ܠܠܝܐ ܡܶܫܬܩܠܐ ܢܰܦܫܟ ܡܶܢܟ ܘܗ̇ܠܝܢ ܕܛܰܝܒܬ ܠܡܰܢܘ̣ ܢܶܗܘܘܢ(ܠܘ̣ܩܐ.ܝܒ:ܟ).

ܐܚ̈ܝ ܣܰܟܠܘ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܪܒܬܐ ܠܗܳܢܘ̇ܢ ܕܡܶܬܬܟܠܝ̣ܢ ܒܒܘ̣ܣ̈ܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܥܳܒܘ̣ܪܐ: ܘܡܰܛܥܝܢ ܠܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܳܟ ܠܐ ܡܳܝܬܝܢ: ܘܠܐ ܡܰܝܬܝܢ ܥܠ ܒܳܠܗܘܢ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܡܩܰܘܐ ܘܒܡܠܐ ܫܳܥܐ ܐܳܬܐ ܡܰܠܟ ܡܘܬܐ ܘܚܳܛܦ ܠܗܘ̇ܢ ܠܐܬܪܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܡ̣ܢܗ ܗܘܘ: ܟܕ ܣܓܝ̣̈ܐܐ ܘܡܶܬܬܟܠܝ̣ܢ ܥܠ ܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܘܚ̈ܝܐ ܗ̇ܠܝܢ ܥܳܒܘ̣ܪ̈ܐ: ܘܡܰܛܥܝܢ ܝܳܬܗܘܢ ܒܰܪ̈ܓܝܓܬܐ ܣܪ̈ܝ̣ܩܬܐ ܘܕܠܐ ܝܘ̣ܬܪܢ ܒܪܡ ܘܳܠܐ ܕܰܢܚܘ̣ܪܘܢ ܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܠܘܳܬ ܩܒܪ̈ܐ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܓܘܗܘܢ ܛܡܝ̣ܪܝܢ: ܘܢܩܬܘܢ ܚܰܘܪܐ ܠܘܬ ܓܠܘ̣ܣ̈ܩܡܐ ܕܡܝ̣̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܳܒܪܝܢ ܒܟܠ ܝܘܡܐ ܡܶܬܠܝܬܐ ܕܘ̣ܟܪܢܗܘܢ ܘܡܶܬܛܥܐ ܫܶܡܗܘܢ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ: ܗܳܝܕܝܢ ܢܶܣܬܟܠܘܢ ܘܢܶܕܥܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܥܒܘ̣ܪ̈ܐ ܐܢܘ̇ܢ ܘܠܘ ܡܩܰܘܝ̈ܢܐ ܐܪ̈ܚܐ ܢܘ̣ܟܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܘܠܘ ܥܳܡܘ̣ܪ̈ܐ: ܘܚܳܙܘ̣̈ܩܐ ܐܢܘܢ ܠܘ ܫܰܪ̈ܘ̣ܝܐ ܘܫܰܪܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܒܦܘ̣ܩܕܢ ܐܠܗܐ ܢܐܒܕܘܢ ܘܒܪܘ̣ܚܐ ܕܦܘ̣ܡܗ ܢܣܘ̣ܦܘܢ. ܐܘ ܒܰܪܢܫܐ ܚܘ̣ܪ ܒܥܝ̈ܢܝܟ ܘܚܳܙܐ ܐܢܬ ܐܡܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝ̈ܢ ܘܡܠ̈ܟܘܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܐܬܪܡܪܡܘ ܘܠܒܶܫ ܫܘ̣ܒܚܐ ܘܓܐܝܘ̣ܬܐ ܘܐܶܬܥܛܦܘ ܥܘ̣ܫܢܐ ܘܓܢ̱ܒܪܘ̣ܬܐ: ܘܒܳܬܪ ܙܰܒܢܐ ܚܳܐܪ ܐܢܬ ܕܐܒܕܘ ܘܐܬܛܥܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܠܒܐ ܘܠܝܬ ܕܘ̣ܟܪܢܗܘ̇ܢ ܒܠܶܫܢܳܐ ܘܐܬܚܰܫܒ ܬܘ̣ܒ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝ̣ܬ ܗ̱ܘܐ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܕܣܓܝ̣ ܫܒܝ̣ܚ̈ܝܢ ܘܥܫܝ̣̈ܢܢ ܘܪ̈ܡܢ ܗܘܝ̈ ܘܕܛܒ ܡܰܡܠ̈ܟܢ ܗ̱ܘܝ̈ ܥܠ ܚܣ̈ܢܐ ܡܪ̈ܝ̣ܕܐ ܘܐܡܘ̈ܬܐ ܪ̈ܚܝ̣ܩܬܐ ܘܐܶܫܬܒ̈ܚܝ ܒܟܠ ܣܘ̣ܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܘܟܒ̈ܫ ܠܕܘ̣ܟܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝ̈ܢ ܘܐܬܒ̈ܠܠܝ ܒܢܨܚ̈ܢܐ ܘܙܟܘܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ: ܐܠܐ ܝܘܡܢܐ ܐܝܟܐ ܐܶܢܝ̈ܢ ܗ̇ܐ ܫܪ̈ܶܟܝ ܠܰܚܒܠܐ ܘܐܒ̈ܕܝ: ܘܐܦ ܐܝ̣ܩܪ̈ܗܝܢ ܥܡܗܝܢ ܥܒܰܪܝ ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܗܘ̈ܝ ܐܬܛܥ̈ܝܝ: ܐܝ̣ܢ: ܕܣܓܝ̣ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܫܡ̈ܳܢܝ ܘܝ̣ܪ̈ܒܝ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܐܶܒܕ̈ܝ: ܟܡܳܐ ܙܒܢ̈ܝ̣ܢ ܩܳܪܝܢܢ ܥܠ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܘܐܬܢܗܪ̈ܢܢ ܡ̣ܢ ܡܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ ܥܠ ܐܽܘܚܕܢ ܫܘ̣ܠ̈ܛܢܐ ܘܡܪ̈ܘܬܗܘܢ ܕܐܚܕ ܡܢ ܣܘ̈ܦܐ ܠܣܘ̈ܦܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܰܐܚܪܝܬ݀ ܡܝ̣ܬܘ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܡܚܝ̣̈ܠܐ ܘܡܣܟ̣̈ܢܐ ܘܰܫܪܟܘ ܠܚܒܳܠܐ: ܐܦ ܢܰܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܒܳܒܠܝܐ ܡܐ ܕܗܠܟ ܥܠ ܐܓܪ̈ܝ ܒܳܬ̈ܐ ܘܛܪ̈ܝ̣ܩܠܝ̣ܢܐ ܕܡܠܟܘ̣ܬܗ ܘܚܳܪ ܒܒܳܒܝܠ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܐܶܢܐ ܒܢܝ̣ܬܗ̇ ܘܫܘ̣ܒܚܗ̇ ܐܶܫܬܩܠ ܒܗܰܘܢܗ ܘܛܥܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܠܘ ܗ̇ܕܐ ܗ̇ܝ ܒܳܒܝܠ ܕܐܶܢܐ ܒܢܝ̣ܬܗ̇ ܘܨܶܒܬܗ̇ ܡܛܠ ܐܝ̣ܩܪܝ ܘܫܘ̣ܒܚܝ ܘܥܘ̣ܫܢܐ ܕܡܠܟܘ̣ܬܝ(ܕܢܝܐܝܠ…..). ܘܐܝܟܢ ܠܐ ܡܶܫܬܒܗܪ ܗ̱ܘܐ ܒܡܕܝ̣ܢܬܐ ܕܫܘ̣ܪܗ̇ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܚܡܫܝ̣ܢ ܐܰܡ̈ܝ̣ܢ ܪܘܡܗ ܘܰܦܬܝܗ ܕܝܢ ܣܓܝ̣ ܕܰܬܠܬ ܡܪ̈ܟܒܬܐ ܒܫܘܝܘ̣ܬܐ ܥܳܒܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ: ܘܠܗ̇ܕܐ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܛܥܝܐ ܐܬܪܡܪܡ ܘܰܢܦܠ ܘܐܬܕܡܝ̣ ܠܚܰܝܘ̣ܬܐ ܘܗܳܟܢܐ ܡܕܝ̣ܢܬܗ: ܘܐܦ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܗ̇ܟܢܐ ܐܶܒ̈ܕܝ ܡ̣ܢ ܒܳܠܐ ܘܐܬܛܥܝ̣ܘ: ܗ̇ܟܢܐ ܟܠܗܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܚܕܐ ܩܳܝܡܐ ܘܡܶܬܢܨܚܐ: ܘܐܚܪܬܐ ܐܳܒܕܐ ܘܡܶܛܥܝܐ. ܚܕܐ ܡܶܬܩܠܣܐ: ܘܐܚܪܬܐ ܡܶܬܬܫܝܛܐ: ܚܕܐ ܡܶܫܬܒܚܐ: ܘܐܚܪܬܐ ܡܶܬܒܙܚܐ: ܘܟܠ ܡܕܡ ܗܶܒܠ ܗܒܠ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܩܘ̣ܗܠܬ݀ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܩܘܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܘܗ̇ܘ ܕܡܶܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘ̣ܣ ܢܡܘ̣ܬ: ܘܗ̇ܘ ܕܩܳܐܡ ܟܕ ܕܝܢ ܥܬܝ̣ܕ ܕܢܳܦܠ: ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܗ̇ܠܝܢ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܐܒ̈ܕܢ ܗ̇ܟܢܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܒܢ̈ܝ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܶܬܠܝܬܝܢ ܘܥܳܒܪܝܢ ܘܠܝܬ ܕܢܩܘܐ ܒܥܳܠܡܐ. ܘܚܘ̣ܪܘ ܘܰܚܙܘ ܕܩܕܡܝܢ ܩܳܡܘ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܚܡܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܠܚ̈ܝܐ ܘܠܒܘ̣̈ܣܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܘܚܳܐܝܢ ܗ̱ܘܘ ܐܰܟܘܬܢ: ܡܶܢܗܘܢ ܕܥܬܝ̣ܪܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܕܗܒܐ ܘܒܣܐܡܐ: ܘܡܢܗܘܢ ܡܪ̈ܝ ܕܪ̈ܓܐ ܪ̈ܒܐ ܡ̣ܢܗܘܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܘܦܳܩܘ̣̈ܕܐ ܡܢܗܘܢ ܡܶܣܟ̈ܢܐ ܘܒܳܝ̈ܫܐ: ܐܠܐ ܡܐ ܕܩܪܒܘ ܩܶܨܗܘܢ ܫܰܢܝܘ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡܝܗܘܢ ܘܶܐܬܒܠܥܘ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ: ܚܘ̣ܪܘ ܘܚܙܘ ܐܝܟܢܐ ܐܢܘܢ ܡܠ̈ܟܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ: ܐܘ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܝ̣ܫܝ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܘܦܳܩܘ̣̈ܕܐ: ܐܝܟܐ ܐܢܘ̇ܢ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܘܩܪ̈ܒܬܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܟܒܫܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ: ܘܐܝܟܐ ܐܢܘ̇ܢ ܥܫܝ̣̈ܢܐ ܘܥܙܝ̣̈ܙܐ: ܐܝܟܐ ܚܰܝܠܐ ܘܥܰܙܝ̣ܙܘ̣ܬܐ ܕܕܰܝܢ̈ܐ ܗ̇ܐ ܪܡܝܢ ܘܕܺܝܫܝ̣ܢ ܒܫܝܘܠ ܐܝܟ ܟܫܝ̈ܬܐ ܘܡܗܠ ܒܗܘܢ ܡܘܬܐ ܘܕܐܨ ܥܠ ܕܰܚܝ̣ܚܗܘܢ: ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܕܥܡ ܡܙܰܡܪܢܐ ܢܺܐܡܪ: ܐܶܬܕܟܪܝܢܝ ܡ̣ܢ ܚܦܪܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܪܝ̣ܩܐܝܬ ܒܪܰܝܬ ܠܟ̇ܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ: ܡܰܢܘ ܓܒܪܐ ܕܢܐܚܐ ܘܠܐ ܢܶܚܙܐ ܡܘܬܐ ܘܰܢܦܨܐ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕܐ ܕܰܫܝܘܠ(ܦܛܪ̄…..). ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘ̣ܣ ܟܠ ܒܰܪܢܫ ܢܡܘ̣ܬ ܘܠܐ ܬܘ̣ܒ ܡܶܬܕܟܪ ܒܒܪܝ̣ܬܐ. ܟܠܢܫ ܢܶܬܠܝܬܐ ܘܢܶܬܬܛܥܐ: ܘܐܚܪܢܐ ܢܰܡܠܟ ܥܠ ܥܒܳܕܗ ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܩܶܢܝܢܗ: ܘܠܐ ܬܘ̣ܒ ܢܶܬܩܪܐ ܫܡܗ ܒܒܪܝ̣ܬܐ: ܕܐܝܟ ܘܐܰܝܟܢ ܕܐܶܬܦܪܫ ܦܓܪܗ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܗ ܗ̇ܟܢܐ ܡܶܬܛܥܐ ܫܡܶܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܘܗܝ ܘܩܪ̈ܝ̣ܒܘܗܝ: ܐܝܟ ܡܶܠܬ݀ ܐܝ̣ܘܒ ܙܕܝ̣ܩܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܣܰܝܒܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܝ̈ ܥܕܡܐ ܕܢܺܐܬܐ ܫܪܳܝܐ ܘܬܰܚܠܘܦܐ: ܦܘ̣ܩܕܢܐ ܕܡܘܬܐ ܐܘܬܢܛܝܐ ܗ̇ܘ ܥܠ  ܟܠܗܘܢ ܒܪ̈ܝܬܐ: ܘܐܦ ܥܠ ܟܰܘܟܒ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܢܳܬܪܝܢ ܘܕܟܕ ܦܝ̣ܠܠܘ̣ܣܘ̣̈ܦܐ ܕܝܢ ܫܰܪܪܘ ܠܙܘ̣ܥܙܥ ܐܣܛܘ̣ܟ̈ܣܐ ܘܡܰܘܙܠ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܣܩܘ̣ܒܠܝ ܠܗ̇ܠܝܢ ܕܡܶܬ̣ܚܫܒܝ̣ܢ ܒܩܘ̣ܝܳܡܗܝܢ ܠܥܠܡ. ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘ̣ܣ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܢܳܬܪܝܢ ܡ̣ܢ ܚ̈ܝܐ ܗ̇ܠܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܡܘܕܥ ܗ̇ܘ ܡܠܦܢܐ ܬܐܒܠܝܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘ̣ܪܝܝܐ: ܐܝܟ ܛܪ̈ܦܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝ̣ܠ̈ܢܐ ܢܳܬܪܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܟܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܳܫܒ ܡܘܬܐ ܠܐ ܬܟܺܝܠ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܫܬܘܙܒܘ.

ܐܚ̈ܝ ܚܙܘ ܕܐܝܟܢ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܒܢܰܘ ܥܘ̣ܡܪ̈ܐ ܘܡܕܝ̣̈ܢܬܐ ܘܐܩܪܒܘ ܩܪ̈ܒܐ ܥܰܫܝ̣ܢ̈ܐ ܘܰܟܒܫܘ ܠܡܠ̈ܟܘܬܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܘܕܥ ܐܝ̣ܘ̇ܒ ܘܐܡ̣ܪ: ܢܝ̣ܚ ܗܘܺܝܬ ܥܡ ܡܠ̈ܟܐ ܘܫܠܝ̣ܛ̈ܢܐ ܕܐܪܥܐ ܕܒܳܢܝܢ ܗ̱ܘܘ ܚܪ̈ܒܬܐ: ܐܘ̇ ܥܡ ܫܠܝ̣̈ܛܢܐ ܕܕܗܒܐ ܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܘܡܠܝܢ ܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܟܶܣܦܐ: ܠܘܝ ܐܶܗܘܐ ܗܘܺܝܬ ܥܡ ܚܝ̈ܛܐ ܛܡܺܝ̣ܪ̈ܐ ܘܥܡ ܥܰܘ̣̈ܠܐ ܕܠܐ ܚܙܰܘ ܢܘ̣ܗܪܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܕܰܠܡܗܘܐ ܥܡ ܡܠ̈ܟܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܗ̇ܢܐ ܥܳܠܡܐ. ܟܕ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܢܰܘ ܒܳܬ̈ܐ ܘܕܘ̣ܟܝ̈ܬܐ ܘܟܰܢܶܫܘ ܕܗܒܐ ܐܝܟ ܙܶܒܠܐ ܘܩܰܕܝ̣ܘ ܫܡܐ ܘܢܶܨܚܢܐ: ܘܐܠܐ ܒܳܬܪ ܙܒܢܐ ܟܠܗ ܦܘ̣ܠܚܢܗܘܢ: ܐܶܒܕܘ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܶܬܠܝܬܝܘ̣ ܘܐܶܬܚܒܠܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܶܬܕܚܚܘ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܘܐܬܛܥܝ̣ ܫܶܡܗܘܢ ܘܐܒܕ ܕܘ̣ܟܪܢܗܘܢ ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܕܠܐ ܗܘܘ ܒܒܪܝ̣ܬܐ: ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ ܕܥܶܣܒܐ ܗ̇ܟܢ ܝܳܒܫܝ̣ܢ ܘܥܳܒܪܝܢ. ܕܢܚ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܒܚܘ̣ܡܐ ܕܝ̣ܠܗ ܘܡܘܒܫ ܠܥܶܣܒܐ ܘܢܳܦܠ ܗܒܒܗ ܘܫܘ̣ܦܪܐ ܕܰܚܙܘܗ ܡܶܬܚܒܠ: ܘܐܳܒܕ ܡܪܝ ܝܥܩܘ̇ܒ ܒܙܒ̈ܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܣܳܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܠ̈ܟܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ: ܘܡܐ ܕܡܳܐܬ ܗ̱ܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܳܡܪܝܢ ܗ̱ܘܘ ܕܰܗܘܐ ܟܘܟܒܐ ܘܐܣܬܕܪ ܒܩܘ̣ܒܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܐܠܐ ܗ̇ܫܐ ܗ̇ܘ ܕܶܚܙܐ ܠܪܘܡܝ̣ ܥܰܬܝ̣ܩܬܐ ܗ̇ܐ ܝ̣ܥܐ ܥܶܣܒܐ ܘܓܶܠܐ ܘܟܘ̣ܟ̈ܒܐ ܥܠ ܒ̈ܬܐ ܘܚܘ̣ܪ̈ܒܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘ̣ܬܐ: ܘܒܰܫܪܪܐ ܕܳܡܶܐ ܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܨܦܝ̣ܢ ܕܢܶܟܬܒܘܢ ܫܶܡܗܘܢ ܥܠ ܓܰܠܠ̈ܝ ܝܡܐ ܘܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܩܘ̣ܗܠܬ݀ ܠܝܬ ܕܘ̣ܟܪܢܐ ܠܩܰܕܡܝ̈ܐ ܘܐܦܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܳܘܝܢ. ܠܝܬ ܠܗܘ̇ܢ ܕܘ̣ܟܪܢܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܠܐܚܪܝܬܐ: ܥܡ ܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܳܙܝܢܢ ܕܣܓܝ̣ ܡ̣ܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܝܳܨܦܝ̣ܢ ܘܡܶܣܬܒܪܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܒܪܝ̣ܬܐ ܗ̇ܕܐ ܗܘܘ ܘܡܛܠ ܚܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܶܬܒܪܝ̣ܘ: ܘܠܗ̇ܕܐ ܚܳܙܐ ܐܢ̱ܬ ܠܗܘܢ ܕܡܶܬܚܛܦܝ̣ܢ ܘܝܳܨܦܝܢ ܣܰܓܝ̣ ܡܛܠ ܣܓ̈ܝ̣ܐܬܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܳܝܬܝܢ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܕܡܶܬܓܐܝ̣ܢ ܘܡܶܬܦܪܦܥܝ̣ܢ ܒܒܘ̣ܣ̈ܡܐ ܦܓܪ̈ܢܐ ܡܶܣܬܝܒܪܝܢ: ܘܠܟܰܪܣܗܘܢ ܦܳܠܚܝ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢ ܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܠܥܠܡ: ܘܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܕܝܳܪܬܝܢ ܚܫܘ̣ܟܐ ܒܪܝܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܒܗܪܐ: ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܠܘ ܕܝ̣ܠܢ ܗ̣ܘ: ܐܠܐ ܒܝܕܗ ܢܶܡܛܐ ܠܗ̇ܘ ܐܰܬܪܐ ܕܚ̈ܝܐ: ܐܶܡܪ ܫܠܝ̣ܚܐ ܐܠܗܝܐ ܕܝܕܥܝܢ ܕܐܶܡܬܝ ܕܐܫܬܪܝ̣ ܒܝܬܢ ܗ̇ܢܐ ܐܰܪܥܢܝܐ ܐܝ̣ܬ ܠܢ ܚܕ ܒܰܫܡܝܐ ܕܠܐ ܥܒܝ̣ܕ ܒܐܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܒܪܢܫܐ: ܘܡܶܠܬ݀ ܒܰܝܬܢ ܐܪܥܢܝܐ ܒܰܬܠܬܐ ܦܰܪ̈ܨܘ̣ܦܐ ܬܬܕܠܠܝ: ܘܰܬܠ̈ܬܝܗܘܢ ܡܰܘܕܥܝ̣ܢ ܥܠ ܣܪܝ̣ܩܘܬ ܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܩܰܕܡܝܬ݀ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܗܘ̣ܠܢܝܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܘܕܥ ܟܬܒܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܕܡܶܫܬܪܐ ܘܗܳܘܐ ܬܘ̣ܗ̇ ܘܒܘ̣ܗ̇: ܘܐܦ ܡܘܕܥ ܦܛܪܘ̣ܣ ܫܠܝ̣ܚܐ ܒܐܓܪܬܗ (ܬܪܝܢܝ̣ܬܐ.ܓ:ܝ). ܐܝܟ ܓܰܢܒܐ ܐܳܬܐ ܗ̇ܘ ܝܰܘܡܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܶܫܬܪܝܐ ܫܡܝܐ ܘܢܺܐܩܕܘܢ ܐܶܣܛܘ̣ܟ̈ܣܐ ܕܐܪܥܐ ܘܒܶܪ̈ܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܘܰܠܗܕܐ ܙܳܕܩ ܕܥܡ ܫܠܝ̣ܚܐ ܢܰܙܥܶܩ ܕܠܝܬ ܠܢ ܗ̇ܪܟܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܰܡܩܘܝܐ ܐܠܐ ܢܳܣܟܐ ܠܕܰܥܬܝ̣ܕܐ: ܕܰܬܪ̈ܬܝܢ: ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܝܳܬܢ ܗ̇ܢܐ ܡܶܬܪܓܫܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܝܳܨܦܝܢܢ ܘܦܳܠܚܝ̣ܢܢ ܕܒܶܢܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܘܬܶܨܒܝ̣ܬܐ: ܐܝ̣ܬ ܠܢ ܙܰܒܢܐ ܕܢܶܫܒܩܝ̣ܘܗܝ ܐܝܟ ܡܶܠܬ݀ ܩܕܝ̣ܫܐ ܐܪܓܘ̣ܣܛܘ̇ܣ ܠܐ ܬܺܐܡܪ ܕܒܰܝܬܟ ܡܩܰܘܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܶܛܠ ܕܡ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܝܟ ܝ̣ܪܬܬܝܗܝ ܘܐܰܒܗ̈ܝܟ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܝܳܪܬܘ̣ܗܝ: ܕܐܝܟ ܐܰܝܟܢ ܐܰܒܗܝ̈ܟ ܫܰܒܩܘ̣ܗܝ ܘܥܒܰܪ ܗ̇ܟܢܐ ܐܢ̱ܬ ܬܶܫܒܩܝ̣ܘܗ ܠܰܕܒܳܬܪܟ ܘܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܠܰܕܒܬܪܗܘܢ.

ܕܬܠܬܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܦܰܓܪܐ ܕܝ̣ܠܢ ܗ̇ܘ ܡܝܬܐ ܘܡܶܬܚܒܠܢܐ ܗ̇ܢܐ ܠܝܬܘ ܡܰܫܟܢܐ ܐܡܝ̣ܢܐ ܕܪ̈ܘ̣ܚܬܐ: ܐܠܐ ܡܛܰܠܬܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܡܠܬ݀ ܦܛܪܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ (ܒ.ܦܛ̄.ܐ:ܝܕ)  ܕܝܳܕܥ ܐܢܳܐ ܕܫܪܝܐ ܕܦܓܪܐ ܕܝ̣ܠܝ ܩܪܝ̣ܒ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܕܐܘܕܥܢܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܘܫܪܝܪܐܝ̣ܬ ܕܦܓܪ̈ܝܢ ܡܛܠ̈ܠܐ ܐܢܘ̇ܢ ܕܒܗܘܢ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚܝ̣ܢܢ ܫܳܪ̈ܘ̣ܝܐ ܘܚܳܙܘ̣̈ܩܐ: ܘܣܓܝ̣ ܠܐܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܝܘ̣ܩܪܐ ܕܗ̇ܢܐ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܡܶܠܬ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܝ̣ܬܝܢ ܓܝܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ܢܐ ܒܝܬܐ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܝܘ̣ܩܪܗ ܘܠܐ ܨܳܒܝܢܢ ܠܡܫܠܚܗ ܐܠܐ ܕܢܶܠܒܫ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܬܬܒܠܥ ܡܝ̣ܬܘ̣ܬܗ ܒܚܝ̈ܐ: ܡܕܝܢ ܐܝܢܘ ܡܫܟܢܟ ܫܪܝ̣ܪܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܩܒܪܐ ܠܦܓܪܟ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܗܳܦܟ ܥܦܪܐ ܠܥܦܪܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ: ܘܪܘ̣ܚܐ ܗܳܦܟܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒܬ ܩܘ̣ܗܠܬ ܣܟܠܘ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܪܒܬܐ ܕܚܙܘ̣ܩܐ ܢܺܐܨܦ ܕܒ̈ܬܐ ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܒܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܢܘ̣ܟܪܝܬܐ ܒܕܝܳܕܥ ܕܠܐ ܡܩܘܐ ܒܗ̇: ܐܠܐ ܙܳܕܩ ܕܠܐ ܢܚܘ̣ܪ ܒܣܬܪܗ ܘܠܐ ܢܶܩܢܐ ܡܕܡ ܒܥܠܡܐ ܕܥܳܩ̈ܬܐ: ܘܠܐ ܢܐܣܘ̣ܪ ܠܒܗ ܒܣܪ̈ܝ̣ܩܬܐ ܘܥܒܘ̣ܪ̈ܝܬܐ: ܨܽܘܬ ܠܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘ̇ܣ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܕܳܐܡܪ: ܐܘ ܚܒܝ̣ܒܐ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܢܗܝܡܢ ܒܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܕܝܘܡܢ ܪܳܚܡܟ ܘܠܰܡܚܳܪ ܗܘܐ ܠܟ ܪܒ ܣܳܢܐ. ܝܘܡܢ ܟܡܳܐ ܕܥܡܟ ܐ̱ܢܳܐ ܒܟܠ ܐܘ̣ܠܨܢܐ: ܘܠܰܡܚܪ ܟܳܦܪ ܕܡܰܢܘ̣ ܐܝ̣ܬܝܟ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܚܙܘ ܟܡܳܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܫܰܪܝܘ̣ ܒܒܢ̈ܝܢܐ ܘܡܘܬܐ ܫܰܘܚܪ ܐܢܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܘ̣ܡܠܝܐ ܘܟܡܳܐ ܐܢܘ̇ܢ ܕܰܠܐܝ̣ܘ ܒܒܶܢܝ̈ܢܐ ܘܫܡܠܝ̣ܘ ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܬܬܢܝ̣ܚܘ ܒܰܥܒܕ ܐܝ̣ܕܝ̈ܗܘܢ: ܡܶܬܚܐ ܙܥܘ̣ܪܐ ܥܡܰܪܘ ܘܰܢܦܩܘ ܫܒܰܩܘ ܠܟܠ ܘܐܶܬܛܥܢܘ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܐ ܠܩܒܪ̈ܐ ܠܟܪ ܕܠܝܬ ܣܒܪܐ ܒܡܶܬܦܢܝܳܢܘ̣ܬܐ ܐܝܟ ܕܰܡܬܰܢܶܐ ܗ̣ܘ ܬܘ̣ܒ ܒܪ ܥܶܒܪܝܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܟܡܳܐ ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܕܰܫܡ̈ܗܬܐ ܥܳܠܡܐ ܐܰܦܠ: ܟܡܳܐ ܩܠܝ̣̈ܠܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܶܗܛܝܗܘ̇ܢ ܐܰܦܠ ܘܰܥܪܩܠ: ܟܡܳܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ ܘܢܰܟ̈ܦܐ ܕܟ̈ܝܐ ܫܟܰܪ ܘܰܚܒܠ: ܟܡܳܐ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܝ̣ܚܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܰܘܶܕ ܘܒܰܠܒܠ. ܘܠܗܳܕܐ ܐܚܝ̈ ܙܳܕܩ ܕܢܶܗܦܘ̇ܟ ܐܰܦܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܥܳܒܘ̣ܪ̈ܝܬܐ ܘܢܪܰܚܡ ܠܡܩܘܝܢ̈ܝܬܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܢܝܳܚܐ ܒܰܒܪܝ̣ܬܐ ܘܠܐ ܝܘ̣ܬܪܢܐ ܒܡܶܬܥܡܪܢܝ̣ܬܐ ܕܥܳܒܘ̣ܪܬܐ ܗ̇ܝ: ܘܕܢܺܐܨܦ ܠܕܰܡܟܬܪ̈ܢ. ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܡܘ̇ܢ ܗ̇ܘ ܚܟܝ̣ܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܢܰܗܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܳܕܝܢ ܠܝܡܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܠܐ ܡܛܠ ܕܬܶܢܝܳܢܘ̣ܬ ܠܕܘ̈ܟܝܬܗܝܢ ܗܳܦ̈ܟܢ. ܗܟܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܢܗ ܗܳܦܟ: ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܶܝܬܝܢ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܢܶܗܦܘܟ ܢܣܝ̣ܡ ܢܝ̣ܫܢ ܠܥܠ ܘܕܰܠܥܠ ܢܶܬܪܢܐ ܘܕܰܠܥܠ ܢܶܒܥܐ ܠܠܨ. ܐܝܟ ܙܢܳܐ ܕܐܢ ܐ̱ܢܫ ܢܰܪܡܐ ܟܐܦܐ ܠܥܠ ܠܐ ܢܝܳܚܐ ܥܕܡܐ ܕܬܶܗܦܘ̇ܟ ܠܐܪܥܐ: ܘܗ̇ܟܢܐ ܢܘ̣ܢܐ ܠܐ ܚܳܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܡ̈ܝܐ. ܘܛܰܝܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܚܳܝܐ ܒܩܠܘ̣ܒܝܐ: ܐܠܐ ܥܠ ܐܝ̣ܠܢ̈ܐ. ܘܐܳܪܚܐ ܠܐ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚ ܒܢܘ̣ܟܪܝܘ̣ܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܒܰܝܬܗ. ܗܟܢܐ ܐܘ ܒܰܪܢܫܐ ܣܪܝ̣ܩܐܝ̣ܬ ܠܐܐ ܐܢ̱ܬ ܒܗܰܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܚܳܫܚ: ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܒܪܝ̣ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ: ܘܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܐܶܬܒܪܝ̣ ܡܛܠ ܐܠܗܐ: ܘܗ̇ܐ ܚܳܙܝܢܢ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܢܳܩ̈ܦܢ ܠܛܘ̣ܟ̈ܣܗܝܢ ܘܰܡܫܡ̈ܫܢ ܠܒܪܢܫܐ ܒܪܰܡ ܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܠܩܰܢܝܗ ܘܠܐܘ̣ܪܝܗ. ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܥ ܒܪܢܫܐ ܕܡܪܝܐ ܒܪܟ ܡܛܠ ܫܡܝܐ ܘܠܘ ܠܐܪܥܐ ܥܰܒܕܟ ܡܛܠ ܡܟܬܪ̈ܢܝܬ ܘܠܘ ܠܥܳܒܘ̣ܪ̈ܝܬܐ: ܝ̣ܨܦ ܕܰܠܥܠ ܘܠܘ ܕܰܠܬܚܬ: ܘܰܣܪܝ̣ܩܐܝ̣ܬ ܡܰܥܒܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܚܰܝܝ̈ܟܘܢ ܒܰܣܪܝܩܘ̣ܬܐ: ܚܘ̣ܪ ܘܰܣܘܰܚܘ ܠܐܬܪܐ ܐܰܡܝ̣ܢܝܐ ܘܰܡܩܘܝܳܢܐ ܐܝܟ ܦܘ̣ܩܕܢ ܒܳܪܘܝܐ. ܦܠܘ̣ܚܘ ܠܘ ܠܡܶܐܟܘ̇ܠܬܐ ܕܐܳܒܕܳܐ ܐܠܐ ܠܕܰܡܩܘܝܐ. ܘܠܳܐ ܬܣܝ̣ܡܘ ܫܶܬܐܣܬܐ ܥܠ ܡܶܬܚܙܝܢܝ̈ܬܐ ܘܠܳܐ ܬܶܒܢܘ̇ܢ ܒܝܬܐ ܥܠ ܚܳܠܐ: ܐܠܐ ܐܪܝ̣ܡ ܗܰܘܢܟܘܢ ܠܥܠ ܐܰܬܪ ܕܠܐ ܣܳܣܐ ܡܚܰܒܠ ܘܐܳܦܠܐ ܓܰܢܳܒܐ ܦܳܠܫ: ܐܝܟܐ ܕܣܝ̣ܡܬܟܘ̇ܢ ܬܡܳܢ ܢܶܗܘܐ ܠܶܒܟܘ̇ܢ(ܠܘ̣ܩܐ…..). ܒܪܡ ܐܚ̈ܝ ܙܳܕܩ ܕܥܡ ܕܘܝ̣ܕ ܢܶܙܡܪ ܘܢܺܐܡܪ: ܡܙ̄ܡ….  ܡܰܢܘ̣ ܢܶܥܡܪ ܒܡܰܫܟܢܟ: ܘܡܰܢܘ̣ ܢܶܫܪܐ ܒܛܘ̣ܪܟ ܩܕܝܫܐ: ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܗܠܟ ܕܠܐ ܡܘ̇ܡ: ܘܥܳܒܕ ܙܰܕܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܘܰܡܡܰܠܠ ܩܘ̇ܫܬܐ ܒܠܶܒܗ: ܘܠܐ ܢܰܟܘ̇ܠܬܢ ܒܠܶܫܢܗ: ܘܠܐ ܥܳܒܕ ܠܚܰܒܪܗ ܒܝ̣ܫܬܐ: ܘܫܘ̣ܚܕܐ ܥܠ ܩܪܝ̣ܒܗ ܠܐ ܡܩܰܒܠ: ܘܡܰܣܠܝ ܘܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܡܰܪܓܙܢܐ: ܘܰܠܕܚܠ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܡܝܰܩܪ: ܝܳܡܐ ܠܚܰܒܪܗ ܘܠܐ ܡܕܰܓܠ: ܘܟܶܣܦܗ ܒܪܶܒܝ̣ܬܐ ܠܐ ܝܳܗܒ: ܘܫܘ̣ܚܕܐ ܥܠ ܙܰܟܝܐ ܠܐ ܢܳܣܒ: ܡ̇ܢ ܕܥܳܒܕ ܗ̇ܠܝܢ ܟܐܝ̣ܢ ܗ̣ܘ ܘܠܐ ܡܶܬܬܙܝ̣ܥ ܠܥܠܡ܀

ܡܶܠܬܐ ܥܠ ܣܳܥܘ̣ܪܘ̣ܬ ܐܘ̣ܪܫܠܡ

ܐܚ̈ܝ ܒܡܪܢ: ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܕܢܘ̣ܗܪ̈ܐ ܡܶܬܝܗܒܐ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܠܰܘ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܳܗܛ: ܐܘ̇ ܕܝܳܨܦ ܡܩܰܕܐ ܠܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܰܠܡܪ̈ܓܳܢܝܬܐ: ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܰܬܟܝ̣ܠ ܥܠ ܡܪܝܐ: ܡܗܝܡܢ ܒܡܪܝܐ ܘܪܳܡܶܐ ܨܶܦܬܗ ܥܠ ܡܪܝܐ: ܗ̇ܢܐ ܡܩܒܠ ܒܘ̣ܪܟܬܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ: ܘܡܳܛܐ ܠܢܝ̣ܫܗ ܡܩܰܠܣܐ ܐܝܟ ܨܶܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ: ܒܕܓܘܢ ܐܶܬܕܝ̣ܢܬ݀ ܠܝ̣ ܝܘܡܢܐ ܕܐܶܫܡܥܟܘܢ ܡܶܠܬܐ ܥܠ ܙܕܩ̈ܐ ܕܣܥܘ̣ܪܘܬܐ ܕܕܘ̣ܟ̈ܝܬܐ ܩܰܕܝ̣̈ܫܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܗܳܢ̈ܝܢ ܕܕܰܝܰܪ ܒܗܝܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܘܫܠܝ̣̈ܚܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ ܘܩܕܫ ܐܶܢܝ̈ܢ ܒܕܘ̣ܪ̈ܟܬܗ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܘܠܗ̇ܕܐ ܡܙܰܡܪ ܡܰܣܘܚ ܠܣܳܥܘ̣ܪ̈ܐ ܪ̈ܘ̣ܚܢܝܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܚܕܺܝܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ̣ ܠܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܳܙܠܝ̣ܢܢ ܘܩܕܝ̣ܫ ܗ̱ܘ ܒܝܬ ܡܰܫܪܝܗ ܕܡܪܝܡܐ: ܐܠܗܐ ܒܓܘܗ̇ ܠܐ ܬܙܘ̣ܥܝ ܢܥܕܪܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܘܰܡܫܒܚ ܪܘܪܒܐܝ̣ܬ ܒܩܪܳܝܬܗ ܕܐܠܗܐ: ܘܒܛܘ̣ܪܗ ܩܕܝ̣ܫܐ ܘܡܫܟܚܐ ܚܰܕܘܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ: ܛܘ̣ܪܐ ܕܨܶܗܝܘܢ ܕܒܫܦܘ̣ܠ̈ܝ ܓܰܪܒܝܐ ܩܪܝܬܗ ܗ̣ܘ ܕܡܰܠܟܐ ܪܒܐ ܐܠܗܐ ܒܣܳܚܪ̈ܬܗ̇ ܡܰܘܕܥ ܥܘ̣ܫܢܗ ܥܡ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܬܐ ܡܩܰܠܣ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܕܘ̣ܟܬܐ ܡܥܰܠܝܬܐ: ܘܐܝܟ ܕܬܘ̣ܒ ܗ̣ܘ ܡܙܰܡܪܢܐ ܡܫܒܚ ܠܗ̇ ܘܐܡ̇ܪ: ܛܘ̣ܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܨܳܒܐ ܐܢܬ ܒܗ ܘܡܩܪܒ ܐܢܬ ܠܗ ܕܢܶܥܡܪ ܒܒܰܝܬܟ ܘܢܣܒܥ ܡ̣ܢ ܛܒ̈ܬܗ ܕܡܥܡܪܟ: ܘܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܫܘ̣ܬܗ ܕܗܰܝܟܠܟ: ܘܡ̣ܢ ܙܰܕܝ̣ܩܘ̣ܬܟ ܕܚܝ̣ܠܬܐ ܡܚܒ̈ܢܝ ܡܥܡܪ̈ܐ ܐܘ̣ܪ̈ܫܠܳܡܝܐ: ܘܠܗܳܕܐ ܡܐ ܕܚܙܝܢܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܝܘ̣ܐܒ̈ܐ ܕܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܣܘ̣ܘܚ̈ܐ ܚܘ̣ܒܢ̈ܝܐ ܕܠܐܦ̈ܝ ܣܳܥܘ̣ܪܘܬ ܐܘ̣ܪܫܠܡ ܘܕܘ̣ܟ̈ܝܬܐ ܩܕܝ̣ܫ̈ܬܐ ܬܰܢܝ̣ܢܰܢ ܠܡܶܠܬ݀ ܡܙܡܪܢܐ ܘܐܡܪܝܢܢ: ܛܘ̣ܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܪܘ̣ܚܢܐܝ̣ܬ ܣܳܥܪ ܠܐܘ̣ܪܫܠܡ ܗ̇ܕܐ ܬܰܚܬܝܬܐ ܘܢܣܝ̣ܡ ܥܘ̣ܗܕܢܐ ܕܐܘ̣ܪܫܠܡ ܫܡܰܝܢܝܬܐ ܒܠܒܶܗ ܘܪܥܝܳܢܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܝܪ ܕܰܠܥܠ ܒܥܰܘ ܘܕܠܥܶܠ ܐܬܪܰܥܰܘ: ܛܘ̣ܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܨܳܒܐ ܒܗ ܐܠܗܐ ܘܢܶܣܒܥܝ̣ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܕܐܘ̣ܪܫܠܡ ܫܡܝܢܝ̣ܬܐ. ܛܘ̣ܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܰܡܗܠܟ ܒܙܕܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܘܢܶܬܚܰܠܛ ܥܡ ܡܰܚܒ̈ܢܝ ܡܥܡܪܐ ܐܘ̣ܪܫܠܡܝܐ ܕܠܥܠ ܛܘ̣ܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܫܳܒܩ ܕܘ̣ܟܪܢܐ ܛܒܳܐ ܕܣܳܥܘ̣ܪܘܬܐ ܒܠܒܗ ܘܪܶܥܝܢܗ ܘܢܥܒܕ ܙܕܝ̣ܩܘ̣ܬܐ: ܘܰܢܡܰܠܠ ܩܘܫܬܐ ܒܠܒܗ ܕܠܐ ܢܰܟܘܠܬܢ ܒܠܫܢܗ: ܘܠܐ ܥܳܒܕ ܠܚܰܒܪܗ ܒܝ̣ܫܬܐ ܘܢܗܘܐ ܡܪܰܚܡܢ ܥܡ ܚܘ̣ܒܐ ܘܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܘܙܕܩ̈ܬܐ ܘܰܣܛܪ: ܗ̇ܢܐ ܢܩܒܠ ܒܘ̣ܪܟܬܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܘܡܶܬܝ̣ܕܥ ܕܒܪܘ̣ܚܐ ܘܒܫܪܪܐ ܣܳܓܕ ܠܐܠܗܐ: ܘܐܠܗܐ ܣܓܘ̣̈ܕܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܒܳܥܐ. ܣܥܘ̣ܪܘܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܰܣܝ̣ܪܐ ܒܬܶܫܥܐ ܩܢܘ̣ܢ̈ܐ ܐܳܠܨ̈ܝܐ ܗ̇ܝ ܕܒܳܪܢܫܐ ܢܶܬܛܝܒ ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ.

ܐ- ܗ̇ܘ ܕܢܶܬܛܝܒ ܠܣܥܘ̣ܪܘ̣ܬ ܙܳܕܩ ܕܢܶܬܘ̣ܒ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܗ ܘܠܗ̇ܘ ܕܛܳܠܡ ܢܗܦܟ ܘܢܬܠ ܛܠܘ̣ܡܝܐ ܠܛܠܝ̣ܡܐ ܐܝܟ ܙܰܟܝ ܡܳܟܣܐ ܘܐܢ ܐܝ̣ܬ ܨܶܝܕܘ̈ܗܝ ܓܘ̣ܥܠܳܢܐ ܢܰܫܠܡ ܠܡܪ̈ܝܗܘܢ: ܕܰܢܚܪܪ ܩܢܘ̣ܡܗ ܡ̣ܢ ܚܰܘ̈ܒܬܐ ܐܢ ܐܝ̣ܬ ܥܠܘܗܝ: ܘܗ̇ܝܕܝܢ ܢܺܐܨܦ ܕܚܫܚ̈ܬܗ ܕܐܘ̣ܪ̈ܚܬܐ.

ܒ-   ܕܡ̣ܢ ܦܘ̣ܠܚܢܐ ܟܺܐܢܐ ܕܐܝܕ̈ܘܗܝ ܐܘ̇ ܝܳܪܬܘ̣ܬܐ ܢܡܘ̇ܣܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܒܗܘ̈ܗܝ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܢܰܦܩ̈ܬܗ ܟܠܗܝܢ: ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡ̣ܢ ܚܛܘ̣ܦܝܐ ܘܥܳܠܘ̣ܒܝܐ ܒܘܙܬܐ.

ܓ-   ܕܠܐ ܢܳܣܒ ܥܡܗ ܬܶܐܓܘ̣ܪܬܐ ܥܳܠܡܢܝܬܐ ܕܙܳܒܢܐ ܘܙܘ̣ܒܳܢܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܛܠ ܝܘ̣ܬܪܢܐ ܦܰܓܪܢܝܐ ܚܳܙܩܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܚܳܣܪܝܢ ܪܘܚܢܝܐܝ̣ܬ.

ܕ-    ܕܢܶܗܘܘܢ ܝܳܬܝ̣ܪܝܢ ܙܘ̈ܳܕܘܗܝ ܡ̣ܢ ܩܝܳܡܗ ܐܰܢܢܩܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܡܨܐ ܠܡܶܣܒܥܘ̣ ܟܰܦ̈ܢܐ ܒܐܘ̣ܪܚܐ ܘܢܡܰܠܐ ܣܘ̣ܢܩܢܐ ܕܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܐܢ ܩܢܝܐ ܗ̇ܘ: ܘܐܢ ܡܶܣܟܢܐ ܘܡܣܪܩܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܥܠ ܡܪܝܐ ܢܒܕܐ ܨܶܦܬܗ ܘܗ̣ܘ ܢܬܰܪܣܝ̣ܘܗܝ ܘܠܐ ܢܗܪ ܠܐܢܫ ܒܰܒܥܬܐ: ܐܠܐ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܶܫܬܘܫܛ ܠܗ ܢܶܣܬܝܒܪ.

ܗ-    ܢܺܐܨܦ ܕܰܒܫܒܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܚܫܐ ܢܶܬܛܝܒ ܒܐܘ̣ܪܫܠܡ ܐܝܟܢܐ ܕܥܺܐܕܐ ܪܒܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܗܳܪ ܬܰܡܢ ܢܥܰܕܥܕ ܘܢܶܥܛܘܦ.

ܘ-    ܡܶܚܕܐ ܕܢܳܦܩ ܡ̣ܢ ܒܝܬܗ ܠܡܶܚܙܩ: ܢܺܐܡܪ ܨܰܗܝܐ ܗ̇ܝ ܠܟ ܢܰܦܫܝ ܐܠܗܐ ܚܰܝܐ ܐܶܡܬܝ ܐܺܬܐ ܘܐܶܚܙܐ ܐܰܦܝ̈ܟ: ܘܡܐ ܕܰܡܫܪܐ ܠܰܡܗܠܟܘ̣ ܐܘ̇ ܠܡܶܪܟܒ ܢܙܰܡܪ ܡܰܙܡܘ̣ܪܐ: ܗ̇ܘ ܕܰܚܕܝܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܝ̣ ܕܰܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܳܙܠܝ̣ܢܢ ܘܢܶܬܚܫܒ ܒܪܶܥܝܳܢܗ ܕܠܐܝܟܐ ܐܳܙܠ ܘܨܝܕ ܡܰܢܘ̣ ܘܡܛܠ ܐܰܝܕܐ ܥܶܠܬܐ: ܘܣܝ̣ܡ ܥܘ̣ܗܕܢܐ ܕܣܳܥܘ̣ܪܘ̣ܬܐ ܒܠܒܗ ܘܪܶܥܝܢܗ.

ܙ-     ܕܢܶܙܕܗܪ ܒܐܘ̣ܪܚܐ ܡ̣ܢ ܨܰܥܪܐ ܘܨܘ̣ܚ̈ܝܬܐ ܘܒܶܙܚܐ ܘܡܘ̣ܝܳܩܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܡܰܡܠܠܐ ܣܪܝ̣ܩܐ ܘܡܰܚܛܝܳܢܐ: ܘܬܶܗܘܐ ܡܶܠܬܗ ܪܟܝ̣ܟܬܐ ܘܪܘ̣ܚܗ ܡܰܟܝ̣ܟܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐ̱ܢܳܫ.

ܚ-   ܕܢܰܘܕܐ ܒܚ̈ܛܗܘܝ ܟܠܢܐܝ̣ܬ ܘܢܶܬܘ̣ܒ ܘܢܶܫܬܘܬܦ ܒܩܘ̣ܕܫ̈ܐ: ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܩܕܫ ܘܢܶܥܘܠ ܠܡܶܫܬܘ̣ܬܐ ܒܰܠܒܘ̣̈ܫܐ ܕܟ̈ܝܐ ܘܢܰܩ̈ܕܐ ܘܢܶܫܕܐ ܡܢܗ ܠܟܠ ܥܰܬܝ̣ܩܘܬ ܚܛܗ̈ܐ ܘܢܶܬܚܰܕܬ ܒܪܘ̣ܚ ܘܒܰܦܓܪ.

ܛ-    ܕܰܫܚܝ̣ܡܐ ܘܡܣܡܥܠܐ ܗܘܐ ܐܶܣܟܡܗ ܘܠܒܘ̣ܫܗ ܘܠܐ ܢܶܬܚܫܚ ܒܨܶܒ̈ܬܐ ܙܰܠܝ̣̈ܠܐ ܘܡ̈ܐܢܐ ܡܙܰܠ̈ܦܐ ܗܢܘ̇ܢ ܕܰܡܫܰܘܕܥܝܢ ܥܠ ܪܳܡܘ̣ܬܐ ܘܚܘ̣ܬܪܐ ܘܫܘ̣ܒܗܪܐ.

ܩܢܘ̣ܡ̈ܐ ܕܒܗ̇ ܒܐܘ̣ܪܫܠܡ ܡܶܬܢܛܪܝܢ: ܡܶܚܕܐ ܕܢܶܚܙܐ ܠܐܘ̣ܪܫܠܡ ܡ̣ܢ ܩܒܽܘܠ ܢܺܐܡܪ: ܐܝܟ ܕܰܫܡܥܢ ܗ̇ܟܢ ܚܳܙܝܢ ܒܩܪܝ̣ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܒܩܪܝ̣ܬܗ ܕܰܐܠܗܢ: ܐܠܗܐ ܢܶܬܩܢܝܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܣܰܒܪܢ ܐܠܗܐ ܠܛܝܒܘ̣ܬܟ ܒܓܰܘܗ ܕܗܝܟܠܟ: ܐܝܟ ܫܡܟ ܐܠܗܐ ܗ̇ܟܢ ܬܫܒܚ̈ܬܟ.

ܥܕܡܐ ܠܣܰܘ̈ܦܐ ܕܐܪܥܐ ܙܰܕܝ̣ܩܘ̣ܬܟ ܡܰܠܝܐ ܝܰܡܝ̣ܢܟ: ܢܚܕܐ ܛܘ̣ܪܐ ܕܨܶܗܝܘ̇ܢ ܘܰܢܕܘܨ̈ܢ ܒܢ̈ܬ ܝܗܘ̣ܕܐ: ܡܐ ܕܥܳܐܠ ܠܐܘ̣ܪܫܠܡ ܢܺܐܡܪ: ܩܝܡ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܝ ܒܬܪ̈ܥܝܟܝ ܐܘ̣ܪܫܠܡ ܡܒܰܝܢܬܐ ܐܝܟ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܰܟܪܝ̣ܟ ܠܗ̇ ܫܘ̣ܪܐ ܢܶܗܘܘܢ ܟܰܗܝ̣ܢܝܢ ܪ̈ܚܡܝܟ: ܘܢܗܘܐ ܫܠܡܐ ܒܚܰܝܠܟܝ ܘܟܗܝ̣ܢܘ̣ܬܐ ܒܣܳܚܪ̈ܬܟܝ: ܡܛܠ ܐܚ̈ܝ ܘܪ̈ܳܚܡܝ ܐܶܡܠܠ ܥܠܝܟܝ ܫܠܡܐ ܡܛܠ ܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܐܶܒܥܐ ܒܛܳܒ̈ܬܟܝ: ܡܐ ܕܥܳܐܠ ܠܗܝܟܠܐ ܢܺܐܡܪ ܠܒܝܬܟ ܥܶܠܬ ܘܰܩܕܡ ܒܺܐܡ ܕܝ̣ܠܟ ܣܶܓܕܬ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܚܰܣܐ ܠܝ̣ ܟܠ ܕܰܚܛܝܬ ܠܟ. ܘܢܶܙܡܪ ܗ̇ܟܢ ܡܐ ܚܰܒܝ̣ܒܝ̣ܢ ܡܰܫܟ̈ܢܝܟ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ: ܣܰܟܝܬ݀ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬܪܓܪܓܬ ܠܕܪ̈ܘܗܝ ܕܡܳܪܝܐ ܠܒܝ ܘܒܶܣܪܝ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܚܰܝܐ: ܙܳܕܩ ܕܢܶܫܕܐ ܡܶܢܗ ܠܒܘ̣ܫ̈ܐ ܐܘ̣ܟܡ̈ܐ ܕܰܚܛܝ̣ܬܐ ܘܢܶܠܒܫ ܠܡ̈ܐܢܐ ܚܶܘܪ̈ܐ ܕܙܕܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܠܒܘ̣ܫ̈ܐ ܐܘ̣ܟ̈ܡܐ ܒܐܰܒܝ̣ܠܘ̣ܬ ܚܛ̈ܗܐ ܡܶܬܥܛܦܝ̣ܢ ܘܒܝܘܡܐ ܗ̇ܢܐ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̣ܘ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܘܥܐܕܐ ܕܥܺܐܕ̈ܐ ܘܚܰܓܐ ܕܟܠ ܚ̈ܓܐ ܠܡܦܪܓܘ̣ ܘܳܠܐ ܒܚܰܕܘܬܐ ܘܒܰܪܘܙܐ ܪܘ̣ܚܢܝܐ ܐܦ ܓܝܪ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܶܐܣ̈ܛܠܐ ܚܘܪ̈ܬܐ ܣܰܒܪܘ ܥܠ ܩܝܳܡܬܗ ܕܡܪܢ: ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܚܶܘܪ̈ܐ ܐܶܬܚܙܝ̣ ܒܛܘ̣ܪܐ ܕܬܳܒܘ̣ܪ. ܘܚܰܟܝ̣ܡܐ ܫܠܶܝܡܘܢ: ܢܰܚ̈ܬܝܟ ܢܶܗܘܘܢ ܚܶܘܪ̈ܝܢ ܡܠܟ: ܙܕܩ ܕܢܶܬܒܪܟ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܕܘ̣ܟ̈ܝܬܐ ܛܒܝ̣ܒ̈ܬܬܐ ܕܒܗܝܢ ܡܪܢ ܘܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܕܰܝܰܪܘ ܘܰܢܒ̈ܝܐ ܫܪܝ̣ܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܝܗܘܢ ܥܡܰܪܘ: ܢܶܬܒܪܟ ܘܟܢ ܢܶܗܦܘ̇ܟ ܠܒܰܝܬܗ: ܘܡܐ ܕܰܡܫܠܡ ܣܶܓܕܬܗ ܘܨܳܒܐ ܠܡܶܦܢܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܟܳܪܝܐ ܠܗ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܰܚܣܪ: ܐܠܐ ܢܶܗܘܐ ܚܘܺܝܚ ܒܪܥܝܢܗ ܟܕ ܚܳܕܐ ܘܪܘܙ ܠܰܚܙܬܗ ܕܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗ̈ܝܢ ܘܡܪܐ ܡܳܪ̈ܘܢ ܐܶܫܬܘܝ̣: ܘܥܠ ܛܘ̣ܪܐ ܕܰܓܒܐ: ܘܒܗ ܝܺܬܒ ܘܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܝܩܝ̣ܪ̈ܬܐ ܐܶܬܡܠ̈ܠܝ ܥܠ: ܕܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܫܰܡܠܝ̣ ܡܪܝܐ ܡܕܒܪܢܘ̣ܬܐ ܒܰܒܣܪ ܡܐ ܕܕܪܟ ܐܢܬ ܐܘ ܐܚܘ̇ܢ ܦܳܪܘܫܐ ܡܫܟܢܐܝ̣ܬ ܬܬܒܩܘ̇ܢ ܒܗܝܢ ܘܐܳܦܠܐ ܫܝ̣ܥܐܝ̣ܬ ܬܶܗܘܐ ܚܙܳܬܗܝܢ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܣܘ̣ܥܪܢܐ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܚܰܙ̈ܝܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܝ̣ܠܗ̇ ܕܡܶܠܬܗ ܕܣܒܪܬܐ ܥܢܐ ܗܘܰܝܬܘܢ: ܐܶܬܗܓܐ ܐܦ ܒܡܰܕܥܟ ܘܒܟܠ ܕܘ̣ܟ ܕܡܶܬܛܝܒ ܐܢܬ ܫܰܘܬܦܐ ܕܣܳܥܘ̣ܪ̣ܘ̣ܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܒܗ̇ ܐܶܫܬܡܫܰܬ݀: ܐܶܫܬܘܕܥ ܐܢܬ ܠܟ. ܐܰܝܬܐ ܠܡܐܡܪ: ܡܐ ܕܠܰܡܥܪܬܐ ܕܒܝܬܠܚܡ ܬܶܚܙܐ ܥܡ ܡܓܘ̣ܫ̈ܐ ܐܶܬܚܠܛ ܪܘ̣ܚܢܐܝ̣ܬ ܘܩܰܪܒ ܩܘ̣ܪ̈ܒܢܐ ܕܫܘ̣ܒܚܐ ܘܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܠܒܳܪܘ̣ܝܐ ܕܡܰܟܟ ܢܰܦܫܗ ܡܶܛܠܬܟ: ܘܒܛܘ̣ܪܐ ܥܡ ܪ̈ܳܥܘܬܐ ܐܶܣܒܪ ܡܘܠܕܗ: ܘܥܡ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܐܰܟܪܙ ܬܫܒܘ̣ܚܬܗ ܘܰܒܗܝܟܠܐ ܐܝܟ ܫܶܡܥܘ̇ܢ ܣܳܒܐ ܥܠ ܕܪ̈ܳܥܝܟ ܩܰܒܠܝܗ: ܘܟܕ ܡܫܰܦܦ ܥܡ ܝܰܠܘ̣̈ܕܐ ܩܪܘ̣ܒܝ ܘܢܶܫܩܝܘ̣ܗܝ ܘܣܘ̣ܩ ܪܝ̣ܚܗ ܡܰܐܚܐ ܟܠ: ܟܕ ܡܫܰܐܠ ܠܡܠ̈ܦܢܐ ܒܗܝܟܠܐ ܬܗܰܪ ܒܚܶܟܡܬܗ: ܘܒܰܥܡܕܗ ܗܘܝ̣ ܚܰܒܪܐ ܠܝܘ̇ܚܢܢ ܡܰܥܡܕܢܗ: ܘܒܨܰܘܡܗ ܥܰܡܗ ܨܽܘܡ ܕܬܶܙܟܐ ܠܫܺܐܕܐ ܡܳܪܘܕܐ ܘܚܰܝܠ̈ܘܬܗ: ܘܒܩܳܛܢܐ ܐܶܬܕܡܪ ܒܬܶܕܡܘ̣ܪܬܐ ܘܥܠ ܒܺܐܪܐ ܥܡ ܫܳܡܪܝܬܐ ܫܡܰܥ ܣܘ̣ܟܠ ܦܘ̣ܠܚܢܐ ܪܘ̣ܚܢܝܐ ܘܝ̣ܠܦ ܕܐܝܟܢܐ ܬܶܣܓܘ̣ܕ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܒܪܘ̣ܚܐ ܘܒܫܪܪܐ: ܘܟܕ ܡܢܰܚܡ ܡܝ̣̈ܬܐ ܕܰܥ ܕܗ̣ܘܝܘ ܢܘ̣ܚܡܐ ܘܚ̈ܝܐ: ܘܠܡܰܕܒܪܐ ܙܶܠ ܒܠܘܝ̣ܬܗ ܟܕ ܡܒܰܪܟ ܥܠ ܠܰܚܡܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܪܘܚܢܐܝ̣ܬ ܬܶܐܟܘ̇ܠ ܡ̣ܢ ܠܚܡܗ ܩܕܝ̣ܫܐ: ܨܒܰܥ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܕܶܡ̈ܥܝܟ ܐܝܟ ܚܰܛܝܬܐ ܘܟܰܦܪ ܒܣܰܥܪܐ ܕܪܝ̣ܫܟ ܐܰܝܟܢܐ ܕܬܶܣܒ ܫܘ̣ܒܩܢܐ ܕܚܰܘܒ̈ܝܟ ܘܬܶܬܟܬܒ ܒܣܳܦܪܐ ܕܚ̈ܝܐ: ܒܰܚܫܡܝ̣ܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܦܰܠ ܥܠ ܚܰܕܝܗ ܚܘ̣ܒܢܐܝ̣ܬ ܐܰܝܟܢܐ ܕܬܶܫܬܰܘܙܒ ܡ̣ܢ ܢܶܟܠܐ ܘܝܰܥܢܘ̣ܬܐ: ܘܒܰܫܝܳܓܬܐ ܐܶܫܬܘܬܦ ܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܩܕܝ̣ܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܬܫܝ̣ܓ ܡܢܟ ܟܠܗܘ̇ܢ ܚܰܘܒ̈ܝܟ ܘܰܚܛܗ̈ܝܟ ܘܥܡ ܫܰܒܪ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܐ ܩܥܝ̣ ܐܘ̣ܫܥܢܐ ܒܰܡܪ̈ܘܡܐ ܘܥܰܡܗ ܗܘ̣ܝܬ ܚܳܐܫ ܒܚܫ̈ܘܗܝ ܐܶܫܬܝ̣ ܥܡܗ ܚܰܠܐ ܘܰܡܪܪܐ ܕܬܶܪܘܙ ܒܡܶܫܬܘ̣ܬܗ: ܡܽܘܬ ܥܡܗ ܕܬܶܬܢܚܡ ܐܰܟܘܬܗ ܚܕܳܪ̈ܝ ܩܒܪܐ ܕܬܗܘܐ ܚܓܠ̈ܝ ܢܰܦܫܟ ܐܝܟ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ: ܗܘܝ̣ ܫܰܘܬܦܐ ܠܫܶܡܥܘ̇ܢ ܐܰܟܘܠ ܥܡܗ: ܘܒܣܘ̣ܠܩܗ ܐܰܪܟܢ ܪܝ̣ܫܟ ܠܰܣܝܡ ܐܝ̣ܕܗ ܘܠܒܘ̣ܪܟܬܗ ܘܒܥܶܠܝ̣ܬܐ ܩܰܘܐ ܕܬܶܬܢܝ̣ܚ ܥܠܝܟ ܡܰܘܗܒܬܐ ܕܪܘ̣ܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ. ܗܳܟܢܐ ܙܳܕܩ ܠܒܪܢܫܐ ܣܳܥܘ̣ܪܐ ܕܗܳܪܓ ܒܡܰܕܥܗ ܘܠܶܒܗ ܘܪܶܥܝܢܗ ܘܢܗܰܝܡܢ ܕܫܪܝܪܐܝ̣ܬ ܒܡܶܕܡ ܕܚܳܙܐ ܘܣܳܥܪ. ܗܝܕܝܢ ܡܶܬܓܠܐ ܒܗܶܪܓܟ ܘܡܫܘܐ ܠܟ ܕܬܶܬܒܰܣܡ ܒܰܚܙܬܗ ܪܓܝܓܬܐ ܘܡܫܰܠܗܒ ܢܰܦܫܟ: ܒܪܶܓܬܐ ܕܪܶܚܡܬܗ. ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢܢ ܠܪ̈ܰܚ̣ܡܘܗܝ ܣܓܝ̣̈ܐܐ: ܕܰܢܩܒܠ ܠܣܳܥܘ̣ܪܘ̣ܬܐ ܗܳܕܐ ܪܘ̣ܚܢܝܬܐ ܘܰܢܥܕܪ ܘܢܣܝܥ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܶܬܛܝܒ ܠܡܶܐܙܠܬܐ ܘܢܶܬܠ ܣܰܒܪܐ ܘܗܰܝܡܢܘ̣ܬܐ ܠܫܘ̣ܡܠܝ ܙܶܕܩܐ ܗ̇ܢܐ ܘܢܰܘܒܠ ܐܢܘ̇ܢ ܒܚܰܕܘܬܐ ܘܢܶܥܛܦ ܐܢܘ̇ܢ ܚܘ̣ܠܡܢܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܘܢܰܫܘܐ ܐܢܘ̇ܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܫܡܰܝܢܝ̣ܬܐ ܐܰܝܟܐ ܕܣܳܥܘ̣ܪ̈ܐ ܫܪܝ̣ܪ̈ܐ ܡܕܰܝܪܝ̣ܢ: ܘܢܶܬܩܕܫܘܢ ܒܩܰܕܝ̣ܫܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܥܡ ܙܘ̈ܳܕܐ ܛܳܒ̈ܐ ܘܒܘ̣ܪ̈ܟܬܐ ܕܒܰܝܬܗ ܕܐܠܗܐ: ܘܐܰܝܠܝܢ ܕܰܣܥܪܘ ܠܐܘ̣ܪܫܠܡ ܐܰܪܥܢܝܬܐ ܢܗܘܘܢ ܡܛܟܣܝ̣ܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܫܡܰܝܢܝ̣ܬܐ ܒܝܕ ܪ̈ܚܡ̣ܘܗܝ ܕܝܫܘ̇ܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܠܗܢ: ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ ܘܪܘ̣ܡܪܡܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̣ܢ ܐܡܝ̣ܢ܀

ܙܘ̣ܗܪܐ ܠܥܡܐ ܒܙܒܢ ܕܗ̇ܘܐ

ܫܝܢܐ ܒܰܝܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܓܒ̈ܐ ܕܢܗܘܘܢ ܦܠܝ̣ܓܝ̣ܢ ܐܒܗ̈ܝ ܪ̈ܘ̣ܚܢܝܐ

ܘܐܚ̈ܝ ܪ̈ܚܝ̣ܡܐ ܒܡܪܢ ܟܕ ܛܒ̇ ܝܘܡ̇ܢܐ ܝ̇ܐܐ ܠܢ ܕܥܡ ܡܙܡܪܢܐ ܐܠܗ̇ܝܐ ܢܙܥܩ ܘܢ̇ܐܡܪ ܕܗ̇ܢܘ ܝܘܡܐ ܕܥܒ̣ܕ ܡܪܝܐ ܬܘ̇ ܢܕܘ̣ܨ ܘܢ̇ܚܕܐ ܒܗ ܡܛܠ ܕܒܡܪܢ ܐܬܓܠܝ̣ܬ ܗ̇ܝ ܟܡܝ̣ܪܘ̣ܬܐ ܥܬܝ̣ܩܬܐ ܡ̣ܢ ܠܒܘ̈ܬܐ ܕܟ̇ܠܗ ܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܐܡ̣ܠܟܬ݀ ܗ̣ܘܬ݀ ܥܠ ܟ̇ܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܘܒܗ ܐܬܚܝܕܬ݀ ܦܠܝ̣ܓܘ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܩܫܝ̣ܬܐ ܕܐܙܕܪܥܬ݀ ܗ̣ܘܬ݀ ܒܐܪ̈ܥܝ ܠܒܘ̈ܬܐ ܕܦܪ̈ܝ̣ܩܐ: ܘܒܗ ܐܬ̣ܥܩܪܬ ܫܪ̈ܫܝ ܙܝ̣ܙܢܐ ܕܚܣ̇ܡܐ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬ ܚܛ̈ܐ ܓܒܝ̈ܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܘܬܘܕܝ̣ܬܐ ܡܫܝ̣ܚܝ̇ܬܐ: ܘܠܗ̇ܕܐ ܢ̇ܙܥܩ ܟ̇ܠܢ ܫܘܝܐܝ̣ܬ ܒܙܡܝ̣ܪ̈ܬܐ ܘܢ̇ܐܡܪ: ܕܬܘ̇ ܐܚ̈ܝ ܚܕܘ ܕܐܬܚܝܕܘ ܦܠ̈ܝ̣ܓܐ ܘܪܘܙܘ ܒܣܒܪܐ ܛܒ̇ܐ ܕܗ̣ܘܐ ܠܢ: ܘܒܚܕܘ̇ܬܐ ܠܐ ܟܡܢܝ̇ܬܐ ܕܐܬ̣ܝܗܒ̣ܬ݀ ܠܢ: ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܟ̇ܠܗ̇ ܐܘ̣ܡܬܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗ̣ܘܬ݀ ܒܕܘܘܕܐ ܪܒܐ ܘܕܝܬܝ̣ܕ ܬܐܓܡܐ ܩܠܝ̣ܪܝ̣ܩܳܝܳܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܝܢܐܝ̣ܬ ܫܓܝ̣ܡ ܗ̱ܘܐ: ܕܐܝ̇ܟܢ ܢܣܡܣܡ ܠܟܐܒܐ ܥܣ̣ܩܐ ܒܪܡ ܬܘܕܝ̣ ܠܡܪܝܐ ܕܠܝܬ ܥ̇ܣܩ̣ ܠܘ̇ܬܗ ܗ̇ܘ ܕܒܡ̈ܠܐ ܐܒܢܐ ܡܫܚܠܦ ܫܦܝܐ ܠܫܦܝܐ ܘܫܳܐܘܠ ܠܦܘܠܠܘ̇ܣ: ܗ̇ܘ ܒܪ̈ܚܡ̣ܘܗܝ ܓܠܐ̣ ܠܥܝܡܐ ܚܫܘ̣ܟܝܐ ܡ̣ܢ ܠܒܘ̈ܬܐ ܕܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܙܪܥ ܚܘ̣ܒܐ ܚܡܝ̣ܡܐ ܘܨܰܝܒ ܐܢܘ̇ܢ ܠܚܕܝܘ̣ܬܐ ܪܘ̣ܚܢܝ̇ܬܐ ܘܐܥ̣ܠ ܐܢܘ̇ܢ ܠܛܝ̇ܪܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܐܥܝ̣ܪ ܐܢܘ̇ܢ ܡܢ ܫܢ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܡܛܒܥܢܝ̣ܬܐ ܘܐܢ̣ܗܪ ܠܪ̈ܥܝ̇ܢܝܗܘ̇ܢ ܒܝܕ ܙܠ̈ܓܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܐܝ̇ܟܢܐ ܕܢܫ̣ܬܥܒܕܘ̇ܢ ܠܦܘ̣ܩ̈ܕܢܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܘܕܢܫܒܩܘ̇ܢ ܒܘ̣ܨܪ̈ܐ ܕܚܕ̈ܕܐ ܡ̣ܢ ܥܘ̣ܡ̈ܩܝ ܠܒܘ̈ܬܗܘ̇ܢ ܥܕܡܐ ܕܢܗ̣ܘܘ̇ܢ ܒܢ̈ܝ ܢܘ̣ܗܪܐ ܡܫܡܠ̈ܝܢܐ ܕܦܘ̣ܩܕ̈ܢܐ ܕܡܪܐ ܢܘ̣ܗܪܐ ܘܠܐ ܢܬܠܘ̇ܢ ܐܬܪܐ ܠܡܪܐ ܚܫܘ̣ܟܐ ܕܢܙܪܘܥ ܙܝ̣ܙܢܐ ܬܢܝ̇ܢܐ ܒܝܢܬܗܘ̇ܢ ܡܛܠ ܕܝܕܝ̣ܥ ܗ̣ܘ ܡܬܠܐ ܕܓܒܪܐ ܕܢܦ̣ܩ ܡ̣ܢܗ ܪܘܚܐ ܛܡܐܬܐ ܘܒ̇ܬܪܟܢ ܗܦܟ̣ܬ݀ ܘܐܝܬ̣ܝܬ݀ ܫܒܥ ܪ̈ܘܚܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܒܝ̣ܫ̈ܢ ܡܢܗ̇ ܘܥܠ̈ܢ ܘܥ̇ܡܪ̈ܢ ܒܒܪ ܐ̱ܢܫܐ ܗ̇ܘ ܘܗܘ̣̈ܝ ܐ̱ܚܪ̈ܝܬܗ ܕܒܝ̣ܫ̈ܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܟ̇ܠܡ̇ܢ ܕܗ̇ܦܟ ܠܒܣ̣ܬܪܗ ܐܘ̇ ܗ̇ܦܟ ܡ̣ܢ ܩܝ̇ܡܗ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܥܠ ܟܠ ܦܪܘ̣ܣ ܢ̇ܦܠ ܒܗ̇ܢ ܦܚܐ: ܐܚ̈ܝ ܙܕܩ ܕܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܢܪܗܛ  ܒ̇ܬܪ ܫܠܡܐ ܘܚܘ̣ܒܐ ܡܛܠ ܕܒܠܥܕܗܘ̇ܢ ܠܝܬ ܩܘ̣ܪܒܐ ܠܘ̇ܬ ܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܡ̣ܠܬ݀ ܦܘܠܠܘ̇ܣ ܕܗܪܛܘ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܘܥܢ̣ܘ ܚܕ ܠܚܕ ܒܚܘ̣ܒܐ ܘܕܟܕ ܛܒ̇ ܣܓܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܠ̈ܦܢܐ ܫܰܡܰܗ ܠܫܠܡܐ ܒܦܓܪܐ ܘܠܚܘ̣ܒܐ ܒܪܘ̣ܚܐ ܘܚ̈ܝܐ ܕܐܝܟ ܐܝ̇ܟܢ ܕܦܓܪܐ ܫܬܝ̣ܩ ܘܡܝ̣ܬ ܕܠܐ ܪܘ̣ܚܐ: ܗ̇ܟܢܐ ܫܠܡܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܫܰܬܐܣ ܒܚܘ̣ܒܐ ܡܝ̣ܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܢܗ̣ܘܐ: ܝܘ̇ܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܒܩܬܘܠܝ̣ܩܝ̣ ܕܝ̣ܠܗ ܡܘܕܥ ܘܐܡ̇ܪ ܕܐܠܗܐ ܢܘ̣ܗܪܐ ܗ̇ܘ ܟ̇ܠܡ̇ܢ ܕܪܚܡ ܠܐܚܘ̣ܗܝ ܒܢܘ̣ܗܪܐ ܡܗܠܟ ܘܚܫܘ̣ܟܐ ܠܝܬ ܒܗ: ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܪܚܡ ܥܕܟܝ̣ܠ ܒܚܛܝ̣ܬܗ̇ ܩܕܡ̇ܝܬܐ ܡܩܘܐ ܘܒܚܫܘ̣ܟܐ ܪܕܐ: ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܐܝ̇ܟܐ ܐܙ̇ܠ ܡܛܠ ܕܚܫܘ̣ܟܐ ܣܡܝ̣ ܠܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܛܥ̣ܐ ܕܘ̣ܟܝܐ ܕܘ̣ܟܝܐ ܕܚܛܗܘ̈ܗܝ: ܚ̣ܙܘ ܐܚ̈ܝ ܕܐܝ̇ܟܢ ܗ̇ܢܐ ܫܠܝ̣ܚܐ ܐܠܗ̇ܝܐ ܡܩܠܣ ܠܚܘ̣ܒܐ ܘܕܪܒ ܡ̣ܢ ܢܘ̣ܗܪܐ ܘܢܗܝ̣ܪ ܡܢܗ ܡܚܘܐ ܠܗ: ܘܐܡ̇ܪ ܕܐܠܗܐ ܚܘ̣ܒܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܒܝܟ ܚܘ̣ܒܐ ܗ̇ܢܐ ܢܚ̣ܬ ܡ̣ܢ ܠܘ̇ܬ ܐܒܐ ܘܐܬ̣ܐ ܠܡܐܟ̈ܬܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ ܘܒܝܕ ܚܘ̣ܒܐ ܩܒܠ ܟ̇ܠܗܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܝ̣ܠܢ ܥܕܡܐ ܠܙܩܝ̣ܦܐ ܘܠܩܒܪܐ ܘܒܗ̇ܝ ܕܫܢܓ̣ ܗ̱ܘܐ ܒܚܘ̣ܒܐ ܕܐܕܡ ܨܠܡܗ ܩܕܡ̇ܝܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫ̣ܒ ܠܗ̇ܠܝܢ ܕܨܥܪܐ: ܒܪܡ ܐܘܣܦ ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢ̱ܬܘ̇ܢ ܪ̈ܚܡܝ ܘܚܠ̈ܦܝܟܘ̇ܢ ܣ̇ܐܡ ܐ̱ܢܐ ܕܝܢ ܠܢܦܫܝ̇: ܘܬܘ̣ܒ ܐܡ̣ܪ ܕܚܘ̣ܒܐ ܘܫܠܡܐ ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܘ ܕܒܚ̣ܬܐ ܘܬܘ̣ܒ ܐܡ̣ܪ: ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܪܚܡ̇ ܠܝ̣ ܘܢ̇ܛܪ ܦܘ̣ܩܕ̈ܢܝ: ܗ̇ܘ ܣ̇ܦܪܐ ܕܒܥ̣ܐ ܕܢܢ̣ܣܐ ܠܡ̇ܪܢ ܒܡܠ̈ܝ ܫܘ̣ܘܕܠܐ ܐܡ̣ܪ ܡܠܦܢܐ ܐܝ̇ܢܐ ܦܘ̣ܩܕܢܐ ܕܪܒ ܒܢ̇ܡܘ̇ܣܐ: ܦܢܝ̣ ܠܗ: ܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܟ̇ܠܗ ܠܒܟ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ ܘܫܪܟܐ: ܦܘ̣ܩܕܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ ܕܬܚܒ ܠܩܪܝ̣ܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ: ܒܗ̇ܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܘ̣ܩܕ̈ܢܐ ܢ̇ܡܘ̇ܣܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܐܣܝ̣ܪܝܢ: ܚ̣ܙܘ ܐܠܗܐ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܛܝܒܘ̣ܬܗ ܐܝܟܢ ܡܚܦܛ ܠܢ ܥܠ ܚܘ̣ܒܐ ܕܚܕ̈ܕܐ ܘܡܫܘܐ ܚܘ̣ܒܐ ܕܩܪܝ̣ܒܐ ܐܝܟ ܕܕܝ̣ܠܗ ܡ̇ܕܝܢ ܩܪܝ̣ܚܐܝ̣ܬ ܗ̇ܕܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܪܚܡ ܠܩܪܝ̣ܒܗ ܐܦ̇ܠܐ ܠܐܠܗܐ ܪܚܡ̇ ܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܝܘ̇ܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝ̣ܣܛܐ ܒܐܓܪܬܗ ܐܡ̇ܪ ܕܐܳܘ ܒܪܢܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܩܪܝ̣ܒܟ ܣ̇ܢܐ ܐܢ̱ܬ: ܗ̣ܘ ܩܪܝ̣ܒܟ ܕܒܝܘܡܐ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܥܣܪ ܙܒܢ̈ܝܢ ܦ̇ܓܥ ܐܢܬ ܒܗ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܠܐ ܪܚܡܬ: ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬ̣ܚܙܐ ܐܝ̇ܟܢ ܡ̇ܨܐ̣ ܐܢܬ ܕܬܚܒ: ܠܘ ܗܕܐ ܕܓܠܘ̣ܬܐ ܗ̇ܝ: ܗ̣ܘ ܬܘ̣ܒ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܠܝ̣ܚܐ ܐܡ̇ܪ: ܗ̇ܘ ܕܠܫܬ ܚܘ̣ܒܐ ܠܫܬܗ ܩ̇ܛܠ ܐ̱ܢܫܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ: ܘܫܠܝ̣ܚܐ ܦܘܠܠܘ̇ܣ ܓܠܝܐܝ̣ܬ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܕܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܠܡܣ̣ܟ̈ܢܐ ܘܦܓܪܝ ܠܝܩܕܢܐ ܘܐܢ ܬܗ̣ܘܐ ܒܝ̣ ܢܒܝܘ̣ܬܐ ܘܐܕܥ ܐܪ̈ܙܐ ܟ̇ܠܗܘ̇ܢ ܘܐܢ ܬܗ̣ܘܐ ܒܝ̣ ܒܝܡ̇ܢܘ̣ܬܐ ܐܝ̇ܟܢܐ ܕܛܘ̣ܪ̈ܐ ܐܫ̇ܢܐ ܘܚܘ̣ܒܐ ܠܐ ܢܗ̣ܘܐ ܒܝ̣ ܡܕܡ ܠܐ ܝ̇ܬܪ ܐ̱ܢ̣ܐ: ܡ̇ܕܝܢ ܚܘ̣ܒܐ ܓ̇ܡܘ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܦܘ̣ܩܕ̈ܢܐ ܡܪ̈ܐܢܝܐ ܘܠܝܬ ܒܢܡܘ̇ܣܐ ܕܪܒ ܡܢ ܚܘ̣ܒܐ: ܘܠܗ̇ܕܐ ܟܠܗܘ̇ܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡܠ̈ܦܢܐ ܢܦܝ̣̈ܚܝ ܡ̣ܢ ܪܘ̣ܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܠܗ̇ ܠܚܘ̣ܒܐ ܡܩܠܣܝܢ ܘܠܗ ܫ̇ܩܠܝܢ ܗ̱ܘܘ ܬܐܓܐ ܠܪ̈ܝ̣ܫܝܗܘ̇ܢ ܘܒܚܘ̣ܒܐ ܙܟܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܣܩܘ̣ܒܠ̈ܝܐ: ܟ̇ܠܚܕ ܒܙܒܢܗ ܩܠܣ ܘܢܨܚ ܠܚܘ̣ܒܐ ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܢܒܝܘ̈ܬܐ ܒ̇ܛܠܝܢ ܚܘ̣ܒܐ ܠܐ ܒ̇ܛܠ: ܐܠܐ ܡܩܘܐ ܘܐܝ̣ܠܢܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܡܝܬܐ ܦܐܪ̈ܐ ܚܠ̈ܝܐ ܡܐܚܝ̈ܢܐ: ܘܐܝܟ ܕܡܬܡܕܟܐ ܡܐܟܘ̇ܠܬܐ ܒܡ̣ܠܚܐ ܗ̇ܟܢܐ ܟ̇ܠ ܥܒܕܐ ܒܝ̣ ܚܘ̣ܒܐ ܡܬܡܕܝܟ ܘܡܨܛܒ̣ܬ: ܫܡ̣ܥܘ ܠܗ̇ܘ ܡܠܦܢܐ ܬܐܒܠܝܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘ̇ܒ ܕܐܝ̇ܟܢ ܡܩܠܣ ܠܚܘ̣ܒܐ ܘܕܛܒ̇ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܦܘܠܘ̇ܣܝܬܐ ܡܫܪܪ ܒܢܝ̇ܢܗ̇ ܘܡܚܘܐ ܕܪܓܐ ܡܘ̣ܫܚ̈ܬܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܫܦܝ̣ܪ ܨܘܡܐ ܘܕܠܐ ܚܘ̣ܒܐ ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܨ̇ܐܡ ܦܘ̣ܡܗ ܡܣܪܐ ܠܐ ܕܐܢ ܝ̇ܬܪ ܒܢܙܝ̣ܪܘܬܗ ܪܚܝ̣ܡܐ ܨܠܘ̇ܬܐ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܚܘ̣ܒܐ ܠܐ ܡܣܩ ܠܗ̇: ܡܚܝ̣ܠ ܗ̱ܘ ܓܦܗ̇ ܘܠܐ ܚ̇ܙܝܐ ܠܗ ܠܪܡܐ ܒܐܬܪܗ: ܕܢܬܠ ܣ̇ܗܕܐ ܓܘ̣ܫܡܗ ܠܢܘ̣ܪܐ ܘܠܝܩܕܢܐ: ܚܘ̣ܒܐ ܗ̇ܘ ܒ̇ܥܐ ܘܟܕ ܥܡ ܣܗ̈ܕܐ ܟܠܝ̣ܠܐ ܫ̇ܩܠ ܣܓܝ ܪܒܐ ܙܕܝ̣ܩܘ̣ܬܐ ܠܕܦ̇ܠܚ ܠܗ̇ ܘܐܢ ܠܐ ܡܚܒ ܟܕ ܠܐ ܦ̇ܠܚ ܣܪܝ̣ܩ ܗ̣ܘ ܥܒ̇ܕܗ: ܫܒܝ̣ܚ ܗ̣ܘ ܟܠܝ̣ܠܐ ܕܒܬܘ̣ܠ̇ܘ̣ܬܐ ܘܩܕܝ̣ܫܘܬܐ: ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܚܘ̣ܒܐ ܓܠܝܙ ܩ̄ܕ ܐܝܟ ܓܝ̇ܪܐܗ̇ܘ ܪܒ ܗ̱ܘ ܐܓܪܐ ܐܝ̇ܢܐ ܕܩ̇ܨܐ ܠܟܦܢܐ ܠܚܡܗ: ܘܕܠܐ ܚܘ̣ܒܐ ܐܢ ܦ̇ܨܐ ܠܗ ܕܠܐ ܝܘ̣ܬܪܢܐ ܗ̇ܘ܀

ܚܘ̣ܒܐ ܢܓܕܗ ܠܒܪ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܳܗ̈ ؟ܘܚܠܛܗ ܒܐܢܫ̈ܐ ܕܢܗ̣ܘܐ ܐܚܐ ܠܥܒ̣ܕ̈ܐ ܕܝ̣ܠܗ ܚܘ̣ܒܐ ܚܒܫܗ ܘܒܓܘ ܟܪܣܐ ܘܒܓܘ ܩܒܪܐ: ܠܒܪ ܓܢܒܪܐ ܕܡܠܝܐ ܡܢܗ ܫܡ̇ܝܐ ܘܐܪܥܐ: ܚܘܒܐ ܐܝܬܝ̣ ܠܒܪ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܒܘܗܝ ܘܥܒܕܗ ܐܚܐ ܣܝܒܪ ܚܫ̈ܐ ܕܙܩܝ̣ܦܘ̣ܬܐ ܚܘ̣ܒܐ ܐܰܝܬܝܶܗ ܕܢܓܘ̣ܫ ܥܘ̣ܡܩ̈ܐ ܟܡܝ̣ܪ̈ܐ ܕܫ̣ܝܘ̇ܠ: ܘܢܫ̣ܪܐ ܚܒܝ̣ܫ̈ܐ ܘܢܐܣܘܪ ܢܦܫܗ ܒܝܬ ܚܫܘ̣ܟ̈ܐ: ܟ̇ܠ ܬܠܡܝ̣ܕܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܚܘ̣ܒܐ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܦܣܝ̣ܩ ܗ̣ܘ ܣܒܪܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܘܓܢܘ̇ܢ ܢܘ̣ܗܪܐ ܟܠ ܬܠܡܝ̣ܕܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܚܘ̣ܒܐ ܠܘ̇ܬ ܩܪܝ̣ܒܗ ܠܝܘ̣ܕܐ ܕܡܐ ܕܢܟܝ̣ܠ ܘܣ̣ܢܐ ܘܪܚܝ̣ܡ ܫܘ̣ܩܪܐ: ܟܠ ܬܠܡܝ̣ܕܐ ܓܠܝ̣ܙ ܡ̣ܢ ܚܘ̣ܒܐ ܫܪܐ ܒܓܗܢܐ ܘܚܫ̣ܟܐ ܟܡܝ̣ܪܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܥܘ̣ܡܪܗ ܕܟܠ ܕܠܘ̣ܚܐ: ܟܠ ܬܠܡܝ̣ܕܐ ܕܐܟܬܢ ܘܕܠܝ̣ܚ ܘܣ̇ܢܐ ܠܚܒܪܗ: ܗ̇ܘܐ ܡܢ̇ܬܗ ܥܡ ܨ̇ܠܘ̈ܒܐ ܕܣ̣ܢܘ ܡܓܢ ܠܒܪ ܐܠܗܐ: ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܘܫܛ ܐܝܕܐ ܒܒܝ̣ܫܬܐ ܕܢܡܚܗ ܠܚܒܪܗ ܨܨ̈ܐ ܛܥܝܢ ܒܗ̇ ܕܢܩܒܘ̇ܥ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܒܪ ܐܠܗܐ: ܦܘ̣ܡܐ ܕܡ̇ܠܐ̣ ܨܥܪܐ ܘܒܙܚܐ ܥܠ ܩܪܝ̣ܒܗ ܘܚܠܐ ܡܫܩܐ ܠܦܘ̣ܡܐ ܕܢܦ̣ܚ ܪܘܚܐ ܒܐܕܡ ܟ̇ܠ ܕܙܥܝ̣ܦܐ ܡܠ̣ܬܗ  ܠܟܘ̈ܬܗ ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܩܦܚܗ ܠܒܪ ܐܠܗܐ ܡܩܒܠ ܕܝܢܐ: ܡܟܝ̣ܟܘ̣ܬܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܕܘ̣ܡܝܐ ܕܐܠܗܘ̣ܬܐ ܘܚܘ̣ܒܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܠܗ ܬܫ̣ܒܘ̇ܚܬܐ: ܐܚ̈ܝ ܠܝܬ ܙܒܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܠܟܘܢ ܥܠ ܚܘ̣ܒܐ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ ܒܪܡ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܣܒܪܐ ܕܡ̣ܢ ܩܠܝ̣ܠ ܡܣ̣ܬܟܠܝ̣ܢ ܐܢ̇ܬܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܪܡ̇ܙܐ ܣܦܩ ܠܚܟܝ̣ܡܐ: ܡ̣ܛܠ ܕܠܝܬ ܒܢܝ̇ܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܘܒܐ: ܠܝܬ ܢܨܚ̇ܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܘ̣ܒܐ: ܠܝܬ ܙܟ̇ܘ̣ܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܘ̣ܒܐ: ܘܠܝܬ ܦܘ̣ܪܩܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܚܘ̣ܒܐ: ܘܠܐ ܡܠܟܘ̣ܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܚܘ̣ܒܐ: ܘܗ̇ܘ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܚܘ̣ܒܐ ܐܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ ܒܢܘ̣ܗܪܐ ܘܒܢܝ̇ܚܐ ܪܕܐ: ܘܗ̇ܘ ܕܚ̇ܣܡ ܒܚܫܘ̣ܟܐ ܘܒܕܘ̣ܘܢܐ ܡܗܠܟ: ܙ̇ܕܩ ܐܚ̈ܝ ܕܒܝܕ ܚܘ̣ܒܐ ܢܫܡܠܐ ܟ̇ܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܘܣܘ̣ܥܪ̈ܢܐ ܕܝ̣ܠܢ ܥܕܡܐ ܕܗ̇ܘ ܡܪܐ ܚܘ̣ܒܐ ܢܨܛܝܒ ܠܘ̇ܬܢ ܘܢܗ̣ܘܐ ܒܝܢܬܢ ܘܢܫܡܠܐ ܥܡܢ: ܡܘܕܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܕܡܢ̣ܥܢ ܠܝܘܡܐ ܗ̇ܢܐ ܕܡ̇ܠܐ̣ ܚܘ̣ܒܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܡܣܟܝܢ ܗ̣ܘܝܢ ܡ̣ܢ ܡܬܚܐ: ܘܐܦ ܐܫܘܝܢ ܠܚܓܐ ܪܘܚܢ̈ܝܐ ܕܚܙܬܐ ܗ̇ܕܐ ܕܡܨܒܬܐ ܒܐܡ̈ܢܐ ܘܕܡܟܠܠܐ ܒܚܘ̣ܒܐ: ܕܢ̇ܬܦܨܐ ܡ̣ܢ ܪܘܓܙܐ: ܣ̇ܓܝ̣ ܠܗܝ̣ܩܝ̣ܢ ܗ̣ܘܝܢ: ܟܕ ܛ̇ܒ ܠܒܢ ܢܦܪܐ ܬܘܕܝ̣ܬܐ ܘܦܘ̣ܡܢ ܬܫ̣ܒܘܚܬܐ ܠܡܚܝܕܢܐ ܕܦܠ̈ܝܓܐ ܘܐܝܟ ܕܒܙܕܩܐ ܝ̇ܐܐ ܠܢ ܕܢ̇ܩܪܐ ܐܦ ܠ̈ܡܠܐܟܐ ܕܢܚܕܘ̇ܢ ܥܡܢ ܥܠ ܦܘ̣ܪܩܢܐ ܗ̇ܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܠܢ ܝܘܡ̇ܢܐ: ܘܐܦ ܢ̇ܙܡܢ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܘܠܪ̈ܚܝ̣ܩܐ ܘܩܪ̈ܝ̣ܒܐ ܘܢ̇ܐܡܪ ܕܬܐܘܘܢ̇ ܚܕܘܘܢ̇ ܥܡܢ ܕܟ̇ܠܗܘܢ̇ ܚܠ̈ܝ̣ܓܐ ܐܬܚܝܕܘ ܘܟܠܗܘ̇ܢ ܪ̈ܓܝ̣ܙܐ ܐܫ̣ܬܝܢܘ ܘܠܒܘ̈ܬܐ ܟܡܝ̣ܪ̈ܐ ܐܬ̣ܢܗܪܘ ܒܙܠ̈ܓܐ ܕܚܘ̣ܒܐ:ܘܐܦ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ ܕܢ̇ܩܪܒ ܩܘ̣ܒܠܛܝܒܘ̣ܬܐ ܠܡܪܢ ܝܫܘ̇ܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ ܒܟܠ ܢܨܝ̣ܚܘ̣ܬܐ ܠܥܒ̣ܕܘ̈ܗܝ ܕܐܠܐܝ ܘܝ̣ܨܦ ܒܫܝܢܐ ܗ̇ܢܐ ܕܒܟܝ̇ܢܐ ܗ̇ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܣܘ̣ܪܝܝܘܬܐ ܡܪܝܐ ܢܦܪܥ ܠܗܘ̇ܢ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܟܠܗܘܢ̇ ܩܫܝ̣ܫ̈ܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܥܡܐ ܕܐܠܐܝ̣ ܒܣܘ̣ܥܪܢܐ ܗ̇ܢܐ ܪܘ̇ܚܢܝܐ ܟܠܚܕ ܠܦܘ̣ܬ ܐܓܪܗ ܘܥܡܠܗ: ܡܪܝܐ ܢܬܠ ܠܗ ܦܘ̣ܪܥܢܐ ܒܡܠܟܘ̣ܬܐ ܘܠܢ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܢܫܬܣ ܒܚܘ̣ܒܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢܗ ܪܕܐ: ܘܢܚܝܕ ܠܢ ܒܚܕ ܛܝܪܐ ܪܘܚܢܝ̣ܐ ܕܡܗܒܒ ܒܚܘ̣ܒܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܒܪ̈ܚܡ̣ܘܗܝ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܐܡܝ̣ܢ.

ܫܠܡ