ܟܠܗܘܢ ܣܝ̈ܡܐ

ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܐ

ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܝܥܩܘܒ ܓ

 ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܐ

ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ

ܕܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܦܘܠܘܣ ܒܗܢܡ

ܕܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܨܠܝܒܐ ܫܡܥܘܢ

ܕܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܐܝܣܚܩ ܣܐܟܐ

ܕܐܪܟܕܝܩܘܢ ܢܥܡܗ̈ ܐܠܠܗ ܕܢܘ