ܫܒܝܬܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ

ܫܒܝܬܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ – ܚܬܡܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ – ܗܘܠܢܕܐ 1993

صلوات الرهبان – الأشبية – بالعربية (تنبيه: الترجمة بحاجة إلى مراجعة)

 

ܥܠ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܐ

 

ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܟܬܳܒܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܫܒܺܝܬܐ: ܕܡܳܠܐܶ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܡܶܬܟܰܫܦܳܢܝ̈ܬܐ: ܕܣܰܚܺܝ̈ܚܳܢ ܡܦܺܝܣܳܢ̈ܘܳܬܗܶܝܢ ܘܒܳܥܘܳܬܗ̈ܝܢ ܕܕܺܝܠܳܢܝ̈ܢ ܬܳܢܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܒܫܰܒܥܐ ܥܶܕܳܢ̈ܐ ܕܝܰܘܡܐ. ܘܢܺܝܫܗܶܝܢ ܡܪܺܝܡܳܢܘܬ ܗܰܘܢܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܣܓܺܝܕܐ: ܘܡܶܬܒܰܩܝܳܢܘܽܬܐ ܕܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܬܡܺܝ̈ܗܐ. ܘܬܶܫܒܘܚܬܐ ܘܰܒܥܳܬ ܫܘܒܩܳܢܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܬܡܺܝ̈ܗܳܢ ܒܰܪܗܝܺܛܪܽܘܬܐ ܡܶܢ ܣܝܳܡܐ ܕܥܶܢܘܳܝ̈ܐ ܐܰܦܪܝܡ ܘܰܐܒܪܳܗܡ ܩܺܝܕܘܢܳܝܐ. ܘܡܰܩܰܐܪܺܝܣ ܡܶܨܪܳܝܐ ܘܰܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ ܥܳܡܘܪܐ ܕܩܽܘܦܪܳܘܣ ܘܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܨܠܘܬܗ ܐܰܪܒܥܝܢ. ܘܐܺܝܣܚܳܩ. ܘܝܘܚܰܢܳܢ ܙܥܽܘܪܐ. ܘܝܘܚܰܢܢ ܚܰܙܳܝܐ. ܘܦܰܘܠܐܶ ܐܶܦܝܣܩܘܦܐ ܕܰܩܢܝܛܘܣ ܘܫܶܡܥܘܢ ܕܐܶܣܛܘܢܗ. ܘܫܰܢܰܘܕܺܝܢ ܘܐܶܫܰܥܝܐ. ܘܰܣܛܰܪ. ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܐܰܬܰܢܰܐܣܝܘܣ ܘܒܰܣܶܝܠܠܝܘܣ ܘܢܰܐܙܰܝܢܘܣ. ܘܕܰܗܒܳܢܰܝ ܦܘܡܐ ܘܰܐܛܝܩܘܣ ܘܦܺܝܠܠܘܟܣܺܝܢܘܣ ܘܣܶܘܝܪܝܘܣ. ܐܶܫܟܰܚܰܢ ܬܠܳܬܐ ܢܘܣܟ̈ܐ ܥܰܬܝ̈ܩܐ ܕܰܟܬܝܒܺܝܢ ܠܐܰܦܰܝ̈ ܫܢܰܬ 1420-1500 ܠܕܰܝܪܳܝܐ ܣܰܪܓܝܣ ܚܰܐܚܳܝܐ 1507 ܡ̄. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܡܶܫܬܰܘܚܪ̈ܳܢܐ ܝܰܒܶܠܘ ܗܳܠܝܢ ܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܐ ܠܐܰܪܰܐܒܳܝܳܐ ܡܡܰܨܥܳܐܝܬ.

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 130-131.

.