ܩܪ̈ܝܢܐ ܩܕܝ̈ܫܐ

ܥܰܠ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܟܬܒܐ ܩܰܕܝܫܐ

 

ܦܰܠܶܓܘ ܝܰܕܘܥܬܳܢ̈ܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܐ ܣܶܦܪ̈ܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܐܰܠܗܳܝܐ ܠܦܳܣܘܩ̈ܐ ܘܰܦܪܰܫܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܐ ܕܢܶܬܬܢܽܘܢ ܒܚܽܘܕܪܐ ܕܫܰܢܬܐ.

ܐ: ܒܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܕܫܰܢܬܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܥܺܐܕܐ ܕܰܨܠܝܒܐ.

ܒ : ܒܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܨܰܘܡܐ ܪܰܒܐ.

ܓ: ܒܙܰܘܚ̈ܐ ܕܥܺܐܕ̈ܐ ܡܚܰܓܝܳܢ̈ܐ.

ܕ : ܒܰܙܒܰܢ ܣܝܳܡܝ̈ܕܐ ܟܳܗܢܳܝܐ. ܘܰܒܬܘܽܠܒܳܫܐ ܕܐܶܣܟܝܡܳܐ ܠܕܰܝܪ̈ܝܐ.

ܗ: ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܕܺܝܠܢܐܝܬ ܒܩܘܕܳܫ  ܡܶܫܚܐ ܕܰܥܡܳܕܐ ܘܰܕܡܘܪܘܢ.

ܘ : ܒܰܨܠܽܘܬ ܥܘܦܳܝܐ.

ܘܰܦܪܰܫܘ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܘܙܰܘܚܐ ܬܠܳܬܐ ܩܶܪ̈ܝܳܢܝܢ ܡܶܢ ܕܺܝܰܬܝܩܝܺ ܥܰܬܝܩܬܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܬܠܝܬܳܝܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܐ ܕܰܢܒܝܘܬܐ. ܘܰܬܠܳܬܐ ܡܶܢ ܕܺܝܰܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ. ܦܪܰܟܣܝܣ ܐܳܡܪ ܐܢܳܐ ܐܰܘ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܐ ܩܰܬܘܠܝ̈ܩܰܐܣ. ܘܡܶܢ ܐܓܪ̈ܬܗ ܕܦܰܘܠܘܣ. ܘܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܠܝܘܢ ܩܰܕܝܫܐ ܘܰܒܚܰܓܐ ܕܡܽܘܪܘܢ ܘܰܒܡܶܕܡ ܡܶܢ ܚܰܕ ܒܫ̈ܒܶܐ ܕܨܰܘܡܐ. ܘܰܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܳܐ ܪܰܒܬܐ ܩܶܪ̈ܝܳܢܐ ܕܕܺܝܰܬܝܩܝ ܥܰܬܝܩܬܐ. ܗܳܘܝܢ ܐܰܪܒܥܐ ܐܰܘ ܚܰܡܫܐ ܒܬܶܫܡܫܬܐ ܕܶܝܢ ܕܐܪ̈ܳܙܐ ܕܰܥܡܳܕܐ ܘܰܕܩܘܪܒܳܢܐ ܡܶܬܐܡܰܪ: ܐܶܘܰܢܓܠܝܘܢ ܘܐܶܓܰܪܬܐ ܕܦܰܘܠܘܣ ܘܰܦܪܰܫܘ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܠܝܘܢ ܬܠܳܬܐ ܩܶܪ̈ܝܳܢܝܢ ܕܢܶܬܬܢܘܢ ܒܪܰܡܫܐ ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܩܘܪܳܒܐ. ܦܪܺܝܫܝܢ ܕܶܝܢ ܥܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܐ ܘܰܩܝܳܡܬܐ ܕܡܶܬܬܢܐ ܒܗܽܘܢ ܩܶܪܝܳܢܐ ܪܒܝܥܳܝܐ ܒܠܶܠܝܐ. ܘܡܶܬܬܢܐ ܬܘܽܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܨܰܘܡܐ ܪܰܒܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܘܡ ܫܰܒܬܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܐ ܕܫܳܥ̈ܝ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܒܫܳܒܘܥܐ ܕܚܰܫܐ. ܘܰܬܠܳܬܐ ܩܶܪ̈ܝܳܢܝܢ ܠܙܰܘܚܐ ܕܥܺܐܕܐ ܕܦܰܢܛܝܺܩܘܽܣܛܺܝ. ܘܦܘܽܠܳܓܗܽܘܢ ܕܰܠܦܳܣܘܩ̈ܐ ܗܳܠܝܢ: ܫܳܠܡ ܠܢܺܝܫܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕܐ ܘܝܰܘܡܐ ܒܚܶܟܡܬܐ ܪܰܒܬܐ ܛܰܥܡܳܢܐܝܬ ܘܚܰܬܝܬܳܐܝܬ. ܡܶܕܶܡ ܕܠܐܳ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܒܫܰܪܟܐ ܕܛܶܟܣ̈ܐ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܐ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܐ ܐܳܡܪ ܐܢܳܐ ܘܡܰܥܪ̈ܒܳܝܐ. ܫܒܰܩܘ ܕܶܝܢ ܡܢ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܝܫܐ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܣܶܦܪ̈ܝܢ ܫܺܝܪܬ ܫܝܪ̈ܝܢ ܘܓܶܠܝܳܢܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܘܣܘܓܐܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܣܶܦܪ̈ܐ ܡܰܩܒܳܝ̈ܐ.

ܦܳܣܘܩ̈ܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܬܢܝܢ ܒܫܳܒܘܥܐ ܕܚܰܫܐ ܗܘܳܐ ܦܘܽܪܫܳܢܗܘܢ ܒܡܶܨܥܳܝ̈ܬܗ ܕܕܳܪܐ ܬܫܰܺܝܥܳܝܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܕܰܝܪܳܝܐ ܕܳܢܝܺܐܝܠ ܕܡܶܢ ܕܰܝܪܐ ܕܒܶܝܬ ܒܳܬܝ̈ܢ ܬܰܠܡܝܕܗ ܕܒܶܢܝܳܡܝܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܽܘܪܗܳܝ. ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܕܶܝܢ ܥܰܡܗ ܒܰܥܒܳܕܗ ܬܰܠܡܝܕܗ ܝܰܨܘܦܽܬܳܢܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܺܝܣܚܳܩ. ܓܰܒܺܝ ܠܰܡ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܠܝܘܢ ܕܕܺܝܰܐܛܶܣܪܘܽܢ (ܚܠܺܝܛܐ) ܟܰܕ ܟܰܢܶܫ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܒܰܕܰܪ ܒܰܐܪܒܥܐ ܐܶܘܰܢܓܠܝ̈ܣܛܐ. ܘܚܰܘܝܘ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܐܶܘܢܓܠܝ̈ܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܥܒܳܕܐ ܕܕܳܢܝܐܝܠ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܢܘܽܣܟ̈ܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܐܝ̈ܕܰܝܢ.

ܘܰܩܪܰܝܢܰܢ ܒܰܟܬܳܒܐ ܚܰܕ ܕܰܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܦܰܐܪܝܣ ܡܶܢܝܢ (258) ܕܒܰܫܢܰܬ ܐܠܳܦ ܡܫܝܺܚܳܝܬܐ ܝܺܨܶܦ ܐܰܬܰܢܰܐܣܝܘܣ ܪܒܝܥܳܝܐ ܘܨܰܠܚܳܝܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܟ (1002) ܘܟܰܢܶܫ ܘܰܦܪܰܫ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܰܬܰܺܝܩ̈ܐܣ.

ܘܦܳܣܘܩ̈ܐ ܡܶܬܬܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܣܘܽܪܝܳܐܝܬ. ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܡܟܰܢܫ̈ܐ ܕܝܺܠܗܘܽܢ ܬܠܳܬܐ ܢܘܽܣܟܝ̈ܢ ܥܰܬܽܝܩ̈ܐ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܠܳܘܢܕܘܢ ܡܶܢܝܢ 220 ܫܢܰܬ 824 ܘܡܶܢܝܳܢ 243 ܫܢܰܬ 862 ܘܡܶܢܝܰܢ 224 ܫܢܬ 1000. ܘܢܘܣܟܐ ܕܰܟܬܺܝܒܬܗ ܫܰܦܝܺܪܐ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܚܡܶܨ ܐܶܬܬܰܨܰܚ ܒܕܳܪܐ ܕܐܰܪܒܰܥܣܰܪ. ܢܘܣܟ̈ܐ ܕܶܝܢ ܕܐܶܘܰܢܓܠܝܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܢ ܣܰܓܝܺ ܒܟܽܠܗܘܽܢ ܒܳܬܰܝ̈ ܓܰܙ̈ܐ.

ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܶܝܢ ܕܢܽܘܣܟ̈ܐ ܕܕܺܝܰܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ ܕܰܟܬܝܒܝܢ ܣܘܪܝܐܝܬ ܘܰܡܝܰܒܠܝܢ ܠܐܰܪܰܐܒܳܝܐ ܡܳܛܐ ܠܰܫܢܰܬ 1198. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܘܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܐ ܢܰܓܝܪܐ ܐܶܬܟܬܶܒܘ ܦܳܣܘܩ̈ܐ ܕܕܺܝܰܬܩܺܐ ܥܰܬܝܺܩܬܐ ܘܕܰܚܕܰܬܐ ܥܰܪܰܒܳܐܝܬ. ܘܰܗܘܰܘ ܩܳܪܝܢ ܠܣܶܦܪ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܟܽܠܗܘܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܛܘܪܥܰܒܕܺܝܢ.

ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܣܦܺܝܩܘܬ ܐܝ̈ܕܰܝܢ ܡܶܢ ܓܘܽܫܡ̈ܐ ܩܪ̈ܺܝܚܐ ܥܰܬܝܩ̈ܐ: ܘܡܶܢ ܝܰܕ̈ܥܳܬܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝ̈ܬܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ: ܠܐܳ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܥܡܰܩ ܒܒܘܚܳܢܐ ܕܡܰܦܰܩܬܐ ܥܰܪܰܒܳܝܬܐ ܕܬܰܪܬܝܢ ܕܺܝܰܬܝ̈ܩܰܐܣ. ܡܶܕܡ ܕܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܗܳܢܰܘ ܕܝܘܚܢܢ ܬܠܝܬܳܝܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܟ ܚܰܘܺܝ ܒܛܺܝܠܘܬܐ ܒܝܘܒܳܠ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܩܰܕܝܫܐ ܠܥܰܪܰܒܳܝܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܝܰܕܘܥܽܬܳܢ̈ܐ ܒܚܺܝܪ̈ܐ ܕܰܬܪܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܛܰܝ ܘܬܰܢܢܘܟ ܘܥܽܘܩܰܝܠ ܠܐܰܦܰܝ̈ ܫܢܰܬ 643 ܠܦܘܽܬ ܒܥܳܬܐ ܕܥܘܡܝܪ ܒܰܪ ܣܰܥܕ ܐܰܡܝܪܐ ܕܰܓܙܝܺܪܬܐ: ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܺܝ ܡܰܟܬܒܳܢܐ ܐܽܘܪܗܳܝܐ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ (ܐܦ 263) ܘܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܐ (ܐܦ 372) ܘܐܰܥܒܰܪ ܚܘܢܰܝܢ ܒܰܪ ܐܝܣܚܳܩ ܐܳܣܝܐ ܛܒܺܝܒܐ ܢܰܣܛܘܽܪܝܢܐ ܕܝܺܬܝܩܐ ܥܰܬܝܩܬܐ ܕܡܰܦܰܩܬܐ ܫܰܒܥܝܢܳܝܬܐ ܠܥܰܪܒܳܝܐ 873 ܡ̄. ܘܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܕܺܝܢ ܘܕܰܘܠܗ ܣܝܳܡ ܥܰܠܝܺ ܒܰܪ ܪܰܒܰܢ ܛܒܪܝܐ ܠܐܰܦܰܝ̈ (860) ܗܰܘ ܕܦܰܪܣܗ ܡܺܢܓܰܐܢܐ ܒܡܶܨܪܝܢ ܫܢܬ 1923 ܡ̄ ܡܢܰܘ̈ܬܐ ܡܶܢ ܐܘܪܳܝܬܳܐ ܘܦܳܣܘܩ̈ܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܒܡ̈ܠܐ ܕܐܶܬܢܣܟܝ̈ܢ ܒܰܐܡܘܡܐ ܕܰܪܗܝܛܪܘܬܐ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ ܪ̈ܨܺܝܦܳܬܐ ܐܶܢܝܢ. ܘܰܡܢܰܘ̈ܬܐ ܡܶܢ ܕܺܝܰܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ ܒܡܰܡܠܠܐ ܦܫܺܝܩܐ ܠܚܺܝܡ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ. ܘܠܐܳ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܛܶܒܐ ܕܗܳܕܐ ܡܰܦܰܩܬܐ. ܘܐܰܥܒܰܪ ܚܰܐܪܬ ܒܰܪ ܣܺܢܰܐܢ ܘܰܟܒܰܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܐܪܬ ܒܪ ܣܺܝܣܰܢ ܣܰܢܒܐܛ ܚܪܢܝܐ ܡܰܠܟܳܝܐ ܣܶܦܪ̈ܐ ܚܰܡܫܐ ܕܡܘܫܐ ܡܶܢ ܡܰܦܰܩܬܐ ܣܘܽܪܝܳܝܬܐ ܫܰܒܥܝܢܳܝܬܐ ܠܠܶܫܳܢܐ ܥܰܪܰܒܳܝܐ ܒܫܽܘܠܳܡ ܕܳܪܐ ܬܫܺܝܥܳܝܐ ܘܫܽܘܪܳܝ ܥܣܺܝܪܳܝܐ ܘܐܰܦܶܩ ܬܘܒ ܠܕܺܝܰܬܝܩܝ ܥܰܬܝܩܬܳܐ ܣܳܒܐ ܣܰܥܝܕ ܒܰܪ ܝܰܥܩܘܒ ܦܝܘܡܝܐ ܕܺܝܕܝܥ ܒܫܶܡ ܣܰܥܕܝܐ ܝܘܕܳܝܐ ܐܝܟ ܫܢܰܬ 900 ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܰܦܠܘܪܰܢܣܰܐ ܡܢܝܢ 21. ܢܘܣܟܐ ܕܚܰܡܫܐ ܣܶܦܪ̈ܐ ܕܐܽܘܪܳܝܬܐ ܥܶܒܪܳܝܬܐ ܠܠܶܫܳܢܐ ܥܰܪܒܳܝܐ ܕܐܶܬܟܬܶܒ ܫܢܰܬ 1245 ܡ̄. ܘܰܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝܬܐ ܕܰܒܡܶܨܪܝܢ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܕܺܝܰܬܝܩܝ ܥܰܬܝܩܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܝܟ ܦܶܠܓܘܬ ܣܶܦܪܐ ܕܐܘܪܳܝܬܳܐ. ܐܶܬܝܰܒܰܠ ܡܶܢ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܣܳܒܐ ܣܰܥܝܕ ܦܝܘܡܝܐ. ܕܣܺܝܩܘܡܗ ܫܢܬ 1585 ܡ̄ ܡܢܝܢ (23) ܘܐܺܝܬ ܒܒܶܝܬܓܰܙܰܢ ܢܘܣܟܐ ܒܪܺܝܡܐ ܕܰܦܪܰܟܣܝܣ ܘܐܶܓܪ̈ܬܐ: ܝܰܒܠܗ ܣܶܘܝܪܝܘܣ ܒܰܪ ܡܘܩܦܥ ܐܶܦܝܣܩܘܦܐ ܕܰܫܡܘܢܳܝ̈ܐ ܐܝܓ̈ܘܦܛܳܝܐ (ܒܕܳܪܳܐ ܥܣܝܪܳܝܐ) ܡܢ ܢܘܣܟ̈ܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܐ ܘܣܘܽܪ̈ܝܳܝܐ ܘܐܝܓܘܦܛܳܝ̈ܐ: ܐܝܬ ܒܗ ܢܽܘܗܳܪ̈ܐ ܫܢܰܬ 1240 ܡ̄. ܘܐܰܥܒܪ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܥܰܒܕܰ ܐܠܠܗ ܒܰܪ ܦܰܨܠ ܐܰܢܛܝܘܟܳܝܐ ܪܳܘܡܳܝܐ 1052 ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܐ ܟܬܳܒܐ ܕܡܰܙܡܘܪ̈ܐ (ܕܘܰܐܛ̣ܝܺܟܰܐܢ ܡܢܝܢ 145) ܘܶܐܘܰܢܓܠܝ̈ܐ ܘܰܢܒܝ̈ܘܬܐ ܘܐܶܓܪ̈ܬܐ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܐ ܥܕܬܳܢܳܝܐ ܘܒܰܫܢܰܬ 1250 ܛܰܟܶܣ ܣܳܒܐ ܐܰܣܥܕ ܐܰܒܽܘ ܐܠܰܦܰܪܰܓ ܒܰܪ ܥܰܣܰܐܠ ܐܺܝܓܘܦܛܳܝܐ ܡܰܦܰܩܬܐ ܠܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ: ܘܐܺܝܬ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡܳܝܐ ܬܪܝܢ ܢܘܣܟ̈ܝܺܢ ܩܪ̈ܝܚܐ ܣܘܪܝܳܐܝܬ ܘܥܰܪܰܒܳܐܝܬ: ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܢܰܣܛܘܽܪܝܰܢܐ ܗܰܘ ܕܠܐܰܳ ܣܺܝܩܘܽܡ. ܘܐܰܚܪܢܐ ܕܝܰܬܝܺܪ ܪܗܺܝܛܪܳܝ ܕܐܶܫܬܰܠܡܰܬ ܟܬܝܺܒܬܗ ܫܢܰܬ 1229 ܡ̄ ܡܶܢܝܳܢ 26 ܘܰܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܦܰܐܪܝܣ ܐܶܘܰܢܓܠܝܘܢ ܕܐܶܬܬܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܐ ܕܰܟܬܝܒ ܫܢܰܬ 1226 ܡ̄ ܡܢܝܢ 42. ܘܰܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܒܰܪܡܶܢܟܗܰܐܡ (ܡܶܢܝܳܢ 431) ܚܰܕ ܢܘܣܟܐ ܕܐܶܬܟܬܶܒ ܫܢܰܬ 1368 ܡ̄ ܘܰܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܬܝ ܟܬܳܒܐ ܕܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܣܘܽܪܝܳܝܐ ܘܓܰܪܫܘܢܳܝܐ ܩܪܺܝܚ ܣܝܳܡܐ ܕܐܶܬܟܬܶܒ ܫܢܰܬ 1445. ܡܶܕܶܡ ܕܝܢ ܕܡܶܬܪܰܥܝܢܰܢ: ܕܰܠܗܳܢܐ ܣܶܦܪܐ ܐܺܝܬ ܡܰܦ̈ܩܳܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܥܰܪܳܒܐܝܬ: ܐܰܟܡܐ ܕܣܓܝ ܡܰܦܩ̈ܬܗ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܐ ܠܣܘܪܝܳܝܐ ܘܥܰܡ ܥܰܣܩܘܬ ܒܘܚܳܢܐ ܕܥܰܠ ܗܳܠܝܢ ܡܰܦܩ̈ܬܐ ܘܓܘܫܡ̈ܐ ܦܪ̈ܺܝܫܐ ܚܙܰܝܢܰܢ ܒܢܽܘܣܟ̈ܐ ܕܣܶܦܪ̈ܐ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܥܕܺܬܳܢܳܝ̈ܐ ܥܰܪ̈ܒܳܝܐ ܠܶܫܳܢܐ ܡܫܰܚܠܦ ܣܝܳܡܐ: ܕܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܰܩܪܝܺܚ. ܘܡܶܨܥܳܝ ܘܰܡܚܺܝܠ.

ܘܗܳܟܰܢܐ ܪܕܳܬ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܥܕܰܡܐ ܕܕܶܢܚܰܬ ܡܰܦܰܩܬܐ ܗܳܝ ܕܰܚܬܝܡܐ ܒܪܽܘܡܺܝ ܠܐܰܬܝܢܳܐܝܬ ܘܥܰܪܰܒܳܐܝܬ ܫܢܬܰ 1671 ܡܰܦܩ̈ܬܐ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܳܬܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܕܺܳܝܕܝ̈ܥܳܢ ܕܕܳܪܐ ܕܝܛ̄. ܗܝ ܕܶܝܢ ܕܩܰܪܝܒܐ ܒܗܶܝܢ ܠܡܰܦܰܩܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܘܰܦܫܺܝܛܬܐ. ܐܝܺܬܝܗ̇ ܡܰܦܰܩܬܐ ܗܳܝ ܕܬܰܚܡܗ̇ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܝܰܘܣܦ ܕܰܘܝܕ ܩܰܬܘܠܝܩܳܝܐ: ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ  ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܬܝ̈ܒܳܬܐ ܥܰܬܝ̈ܩܳܬܐ ܕܰܒܥܕ̈ܬܐ ܕܥܪܐܰܩ ܘܕܰܝܪ̈ܬܗ̇ ܕܺܝܠܳܢܐܝܬ ܕܺܝܰܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ. ܘܐܶܬܦܰܪܣܰܬ ܒܡܰܘܨܰܠ ܫܢܬ1871 -1878 ܡ̄. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܝܰܬܝܺܪ ܩܪܝܺܚܐ ܡܰܦܰܩܬܐ ܝܶܫܘܥܳܝܬܐ ܗܳܝ ܕܐܶܬܦܰܪܣܰܬ ܒܒܰܝܪܘܬ ܫܢܰܬ 1872-1878 ܡ̄.

ܘܐܶܬܕܟܰܪ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܐ ܒܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢ̈ܐ ܕܝܠܗ ܗܰܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܩܰܫܝܫܐ ܐܰܒܘ ܐܠܰܦܰܪܰܓ ܒܰܪ ܛܰܝܒ 1043 ܐܰܥܒܰܪ ܠܣܶܦܪ̈ܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܺܝܰܐܬܝ̈ܩܰܐܣ ܠܠܫܢܐ ܥܰܪܰܒܳܝܐ.

ܘܰܥܒܰܕ ܥܒܶܕ ܝܶܫܘܥ ܕܨܰܘܒܐ ܡܰܦܰܩܬܐ ܚܕܳܐ ܕܡܰܩܦܳܝܐ ܩܘܦܳܝܳܐ ܠܐ ܪܚܝܡܐ ܠܐܶܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܐܶܡܪ ܒܥܘܬܳܕܗ: ܕܐܶܫܟܰܚ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܬܠܳܬ ܡܰܦܩ̈ܳܢ ܐܰܪ̈ܰܐܒܝܳܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܝܢ ܐܰܒܽܘܐܠܰܦܰܪܓ ܒܰܪ ܛܰܝܒ ܘܝܶܫܘܽܥܝܰܗܒ ܒܪ ܡܰܠܟܘܢ 1256 ܘܣܳܒܐ ܒܪ ܕܰܕܝܫܘܥ.

 

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 82-86.