ܥܘܦܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܟܬܒܐ ܕܥܘܦܝܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܖ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܬܘܒ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܕܝܖ̈ܝܬܐ

BOOK OF THE ORDER FOR THE BURIAL OF THE CLERGY

Edited by the Metropolitan Mor Athanasius Yeshue Samuel

ܣܝܡ ܒܝܕ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܡܪܝ ܐܬܢܣܝܘܣ ܝܫܘܥ ܫܡܘܐܝܠ 2003

ܛܟܣܐ ܕܥܘܦܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

THE ORDER FOR THE BURIAL OF THE DEAD

Edited by the Metropolitan Mor Athanasius Yeshue Samuel

ܣܝܡ ܒܝܕ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܡܪܝ ܐܬܢܣܝܘܣ ܝܫܘܥ ܫܡܘܐܝܠ 1974

الخدم الكهنوتية

حسب طقس الكنيسة السريانية المستعمل في أبرشية الموصل الجزء الثاني صلوات الدفن والجناز للعوام وملحق صلوات الدفن والجناز للكهنة والشمامسة الموصل سنة 1964

ܥܠ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܥܘܦܳܝܐ

 

ܟܬܳܒܐ ܕܥܘܦܳܝܐ ܘܡܶܫܬܰܡܰܗ ܦܶܢܩܝܬܐ ܐܰܘ ܟܘܽܪܳܣܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܦܳܠܓܘ̈ܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܚܰܕ ܡܛܠ ܥܘܦܳܝܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ ܘܟܳܗܢ̈ܐ ܘܐܶܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܘܡܰܦܪ̈ܝܳܢܐ ܘܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ. ܘܰܬܡܰܢܝܐ ܩܰܘܡܝ̈ܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܶܬܬܢܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܘܦܳܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܫܰܒܥܐ ܒܰܕܡܰܦܪܝܳܢܐ ܘܶܫܬܐ ܒܕܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܚܰܡܫܐ ܒܰܕܟܳܗܢ̈ܐ. ܘܐܰܪܒܥܐ ܒܕܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ. ܟܰܢܫܗ ܘܛܰܟܣܗ ܝܰܕܘܥܬܳܢܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܽܘܪܗܳܝ. ܘܐܶܬܬܩܦ ܠܗ ܒܡܶܨܥܳܝ̈ܬܐ ܕܡܰܐܬܐ ܬܪܰܥܣܺܝܪܳܝܬܐ ܡܰܕܪܳܫܐ ܚܰܕ ܚܢܺܝܓܐ ܘܰܩܪܺܝܚܐ: ܕܙܰܩܪܗ ܒܰܪ ܐܰܢܕܪܐܘܣ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܰܒܽܘܓ ܘܰܕܛܘܽܪܥܰܒܕܝܢ (1156) ܐܶܫܬܟܰܚ ܢܘܣܟܗ ܩܰܕܡܳܝܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܚܰܕ ܪܺܝܫܳܝܐ ܕܰܟܬܝܒ ܥܰܠ ܓܶܠܕܐ ܘܐܶܣܬܰܝܰܟ ܒܕܳܪܐ ܕܝܒ̄ ܩܢܘܡܗ. ܘܰܒܢܘܣܟܐ ܚܰܕ ܕܰܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܠܳܘܢܕܳܘܢ. ܘܢܳܩܶܦ ܠܶܗ ܛܶܟܣܐ ܕܥܘܦܳܝܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܐܺܝܬ ܡܶܢܗ ܢܘܣܟܐ ܒܒܽܘܣܛܳܘܢ ܘܰܒܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܘܰܒܩܰܪܰܗܩܽܘܫ.

 

ܘܦܶܠܓܘܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܺܝܬ ܒܗ̇ ܥܘܦܳܝܐ ܕܥܳܠܡܳܝ̈ܐ. ܘܰܬܠܬܐ ܛܶܟܣܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܒܗ ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܕܢܶܫ̈ܐ ܕܰܛܠܝ̈ܐ ܘܝܰܠܘܕ̈ܐ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܩܰܕܡܳܝܳܬ ܚܰܕ ܩܰܘܡܐ. ܒܪܰܡ ܗܳܫܐ ܐܶܫܟܰܚܢܳܝܗܝ ܬܠܳܬܐ. ܢܘܣܟܐ ܕܝܢ ܕܒܽܘܣܛܳܘܢ ܕܰܕܟܝܪܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܰܪܒܥܐ ܩܰܘܡ̈ܐ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܛܶܟܣ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܟܰܢܫܗ ܘܬܰܪܨܗ ܝܰܕܘܥܬܳܢܐ ܐܽܘܪܗܳܝܐ ܩܢܽܘܡܗ. ܐܰܝܟ ܕܐܰܡܝܪ ܒܢܘܣܟܐ ܚܰܕ ܥܰܬܝܩܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܐܢܳܫ ܫܶܡܥܘܢ ܒܕܳܪܐ ܕܝܕ̄.

 

ܡܶܫܬܰܡܠܝܐ ܕܶܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܥܘܦܳܝܐ ܒܬܶܢܝܐ ܕܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܘܩܶܪ̈ܝܳܢܐ ܕܡܰܓܒܝܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܝܫܐ: ܘܩ̈ܠܐ ܘܡܰܕܪ̈ܳܫܐ ܘܰܓܢܺܝ̈ܙܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܐ ܘܚܽܘܣܳܝ̈ܐ ܘܒܳܥܘ̈ܬܐ ܘܡܶܬܚܬܡ ܥܘܦܳܝܐ ܕܟܳܗܢܐ ܒܡܐܺܡܪܐ ܚܰܕ ܪܒܺܝܥܳܝ ܟܰܝܠܐ ܕܰܙܩܝܪ ܬܰܩܢܳܐܝܬ ܕܣܳܒܪܝܢܰܢ ܕܐܰܣܘܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܠܡܝܕܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ[1]. ܕܫܘܪܳܝܗ: ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܒܪܰܝܬܳܢܝ̱ ܟܰܕ ܠܐܰ ܐܺܝܬܰܝ: ܗܳܫܐ ܕܰܗܘܺܝܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܘܡܶܫܬܠܰܡ ܥܘܦܳܝܐ ܕܥܳܠܡܳܝ̈ܐ ܒܡܺܐܡܪܐ ܚܰܕ ܩܪܺܝܚܐ ܘܰܚܢܝܺܓܐ ܕܺܝܠܗ ܕܳܐܡܘܪܐ ܩܢܽܘܡܗ. ܕܫܘܪܳܝܗ: ܐܶܬܐ ܡܳܪܰܢ: ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܝ̈ܬܐ – ܦܶܪܫܬ ܡܶܢܟܘܽܢ ܐܳܘ ܚܰܒܝ̈ܒܰܝ: ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܕܐܺܙܠ ܘܐܶܬܩܰܒܠ- ܘܐܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܘܢ ܐܰܢܛܘܢ ܬܰܓܪܺܝܬܳܝܐ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܬܠܝܬܳܝܐ ܠܐܰܣܘܢܐ ܕܫܘܪܳܝܗ: ܗܳܐ ܫܠܶܡ ܩܶܨܐ ܕܝܰܘܡܰܝ̈. ܘܡܶܫܬܰܡܗܝܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܐ ܗܳܠܝܢ ܥܰܬܝ̈ܩܐ. ܘܒܶܛܠܰܬ ܡܶܬܚܰܫܚܳܢܘܬܐ ܒܗܽܘܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܰܒܥ̈ܕܬܳܐ ܕܥܪܐܩ.

 

ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܕܡ ܕܐܶܫܬܟܰܚ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܚܰܕ ܥܰܬܝܩܐ ܕܥܘܦܳܝܐ ܕܰܟܬܝܒ ܒܩܰܢܝܐ ܐܶܣܛܪܰܢܓܠܝܐ ܬܰܩܢܐ ܘܕܰܩܝܩܐ ܫܢܰܬ 823 ܕܰܢܛܝܪ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܘܰܐܬܺܝܟܰܐܢ (ܡܢܝܢ 92) ܚܰܕ ܘܰܬܠܳܬܝܢ ܩ̈ܠܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ (ܚܕܺܝܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ) ܦܘܽܫ ܒܰܫܠܳܡܐ ܥܘܽܡܪܐ ܕܙܰܒܢܐ. ܘܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܛܶܟܣܐ ܡܰܕܢܚܳܝܐ. ܘܩܳܠܐ ܐܚܪܳܝܐ ܕܠܐܳ ܝܳܕܥܺܝܢܢ ܠܗ ܕܫܘܪܳܝܗ ܡܰܢ ܠܐ ܢܶܚܕܐ. ܘܡܐܺܡܪ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܡܳܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܰܕܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ. ܘܡܰܕܪ̈ܫܐ ܘܡܺܐܡܪ̈ܐ ܠܥܘܦܳܝܐ ܕܐܶܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ. ܘܥܶܢܘܳܝ̈ܐ ܘܐܶܣܛܘܢܳܪ̈ܐ. ܘܰܬܠܬ ܐܽܘܠܝ̈ܬܳܐ ܡܒܰܝܐܢܝ̈ܳܬܐ ܠܟܳܗܢ̈ܐ ܘܠܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ. ܬܪܶܝܢ ܦܫܝ̈ܛܝܢ ܘܰܚܕܐ ܕܰܙܩܺܝܪܐ ܠܐܰܣܘܢܐ ܕܫܘܪܳܝܗ̇ (ܐܰܚܰܝ̈ ܩܰܪܶܒܘ ܡܶܛܽܠܳܬܝ ܒܳܥܘܬܐ ܠܡܰܠܟܐ ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ. ܟܰܕ ܐܳܫܕܝܢ ܕܶܡܥ̈ܐ ܡܶܛܠ ܕܦܶܪܫܶܬ ܡܶܢܟܘܢ ܠܥܳܠܡ)

 

ܘܐܺܝܬ ܒܰܟܬܒ̈ܐ ܥܰܬܝ̈ܩܐ ܕܥܘܦܳܝܐ ܡܐܺܡܪ̈ܐ ܕܥܰܠ ܥܰܢܝ̈ܕܐ ܕܐܶܬܓܒܺܝܘ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܘܐܝܣܚܳܩ ܘܰܣܪܽܘܓܳܝܐ: ܘܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܬܶܚܙܶܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܘܣܟ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ: ܐܰܝܠܝܢ ܕܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܥܠ ܢܝܫܐ ܗܳܢܐ.

 

ܘܐܶܫܟܚܰܢ ܒܡܺܝܕܘܽܢ ܩܪܺܝܬܐ ܕܰܒܛܘܪܥܰܒܕܺܝܢ ܟܬܳܒܐ ܚܰܕ ܥܰܬܝܩܐ ܕܐܶܬܟܬܒ ܒܕܳܪܐ ܕܝܓ̄ ܡܶܬܕܰܟܪܝܢ ܒܗ ܥܝ̈ܕܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ ܕܰܒܥܘܦܳܝ ܥܰܢܝ̈ܕܐ ܒܛܘܽܪܥܰܒܕܺܝܢ ܘܰܒܡܪܕܝܢ ܘܒܰܐܬܪ̈ܘܳܬܐ ܕܡܺܝܠܺܝܛܝܺܢܺܝ ܘܒܰܡܕܺܝܢܬܐ ܚܰܐܚ ܘܰܒܣܘܪܺܝܰܐ ܘܒܰܦܠܶܫܬ ܘܰܣܛܰܪ. ܘܰܒܥܺܕܬܐ ܕܒܰܚܡܬ ܡܕܺܝܢܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܟܬܳܒܐ ܚܰܕ ܕܰܬܡܺܝܗܐ ܟܬܺܝܒܬܗ ܕܐܶܫܬܠܡ ܒܫܘܪܳܝ ܕܳܪܐ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ. ܕܐܺܝܬ ܒܗ ܥܘܦܳܝܐ ܐܰܝܟ: ܛܘܟܳܣܐ ܕܡܝܠܝܛܝܢܝ ܘܚܰܣܰܢ ܙܐܰܝܕ ܘܕܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܓܰܪܒܝܐ: ܘܥܘܦܳܝܐ ܕܟܳܗܢ̈ܐ ܠܦܘܽܬ ܛܘܟܳܣܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝܢ: ܘܡܶܢܗ ܐܶܬܢܣܶܒ ܢܘܣܟܐ ܚܰܕܬܐ: ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܠܗ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ  ܡ 118.[2]

 

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 123-125.

 

 

 

[1]  ܚܘܪ ܒܰܟܬܒܗ ܕܐܰܢܛܘܢ ܪܝܛܘܪ ܬܰܓܪܝܬܳܝܐ.

[2]  ܫܢܰܬ 1972 ܦܪܰܣ ܛܟܶܣܐ ܕܥܘܦܳܝܐ ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܐ ܬܠܺܝܬܳܝ ܛܘܒ̈ܐ ܡܳܪܝ ܐܝܓܢܰܐܛܝܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܥܰܩܘܒ ܓ̄ ܥܰܠ ܨܚܳܚ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܥܰܬܝ̈ܩܐ ܘܰܒܚܝܪ̈ܐ ܩܦܺܝܣܳܐܝܬ ܘܐܰܦܩܗ ܠܶܠܫܳܢܐ ܥܰܪܰܒܳܝܐ ܘܫܢܬ 1974 ܦܪܰܣ ܙܰܗܝܘܬܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܝܶܫܘܥ ܨܰܡܘܐܝܠ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܣܘܪ̈ܝܳܝܐ  ܕܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܘܟܰܢܰܕܐ ܛܶܟܣܐ ܕܥܘܦܳܝܐ ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܐ ܟܰܕ ܡܬܰܪܓܰܡ ܠܐܶܢܓܠܝܫܳܝܐ ܡܛܠ ܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝܬܗ.