ܛܟܣܐ ܕܬܝܒܘܬܐ

ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܘܫܪܝܐ ܘܢܣܝܒܘܬܐ

صلوات الاعتراف والحلة والتناول

Prières de la confession, de l’absolution et de la communion

Prayers of confession, absolution and communion

 

ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܕܣܝܡܝܢ ܠܒܪ ܨܠܝܒܝ قوانين التوبة لابن الصليبي (بالسريانية)

ܛܟܣܐ ܕܬܝܒܘܬܐ (ܠܦܘܬ ܣܪܝܛܬܐ ܕܘܐܬܝܟܐܢ 51) طقس التوبة المطوَّل (نقلاً عن مخطوطة فاتيكان سرياني 51)

ܥܠ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ

ܘܐܺܝܬ ܠܘܳܬܰܢ ܛܶܟܣܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܡܶܬܬܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܚܛܳܗܝ̈ܗܽܘܢ ܒܳܬܪ ܕܡܰܘܕܶܐ ܬܰܝܳܒܐ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܩܕܳܡ ܐܶܦܝܣܩܘܦܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܐ ܕܰܡܩܝܡ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܘܚܘܣܳܝ̈ܐ ܘܩ̈ܠܐ ܘܩܶܪ̈ܝܳܢܐ ܟܬܳܒܳܢܳܝ̈ܐ ܘܒܳܥܘܬܐ. ܘܦܳܣܩ ܟܳܗܢܐ ܥܠ ܬܰܝܳܒܐ ܩܳܢܘܢܐ: ܟܰܕ ܬܳܢܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܨܠܘܬܐ ܕܰܫܪܳܝܐ ܘܰܕܚܘܣܳܝܐ. ܐܺܝܬ ܡܶܢܗ ܢܘܣܟܐ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܘܰܐܬܝܺܟܐܢ ܡܢܝܢ 51 ܒܟܺܝܪܰܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܐ ܕܕܰܝܪܳܝܐ ܐܰܒܽܘܐܰܠܦܰܪܓ ܐܳܡܝܕܳܝܐ ܕܟܰܬܒܗ ܥܰܠ ܢܘܣܟܐ ܗܰܘ ܕܛܰܟܣܗ ܘܦܰܚܡܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܝܟܳܐܝܠ ܪܰܒܐ. ܘܚܰܕ ܢܘܣܟܐ ܕܶܝܢ ܒܳܐܡܝܕ. ܒܪܰܡ ܐܶܫܬܒܶܩ ܡܶܢ ܙܰܒܢܐ ܢܰܓܝܪܐ ܒܥܶܠܬ ܐܰܪܝܟܘܬܗ. ܘܐܶܣܬܰܦܰܩܘ ܒܬܶܢܝܐ ܕܰܫܪܳܝܐ ܩܦܝܣܳܐ.

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 115-116.