ܛܟܣܐ ܕܥܡܕܐ

ܥܠ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܥܡܳܕܐ

 

ܐܺܝܬ ܠܗ̇ ܠܥܺܕܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܟܬܳܒܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܐ ܕܡܶܬܬܢܶܝܢ ܒܫܘܟܳܢ ܐܪܙܳܐ ܕܰܥܡܳܕܐ. ܘܐܺܝܬ ܒܗ ܒܗܳܢܐ ܬܪܶܝܢ ܛܶܟܣ̈ܐ. ܚܰܕ ܠܰܥܡܳܕܐ ܕܛܰܠܝܐ. ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܠܰܥܡܕܳܐ ܕܒܰܪܬܐ. ܘܗܳܠܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܩܰܕܝ̈ܡܳܬ ܣܝܳܡܐ ܐܶܢܝܢ. ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܒܰܝ̈ܬܝܢ ܠܩܰܕܝܫܐ ܩܠܺܝܡܺܝܣ ܘܕܺܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܐܰܪܝܐܦܰܐܓܘܣ. ܘܡܢܗܝܢ ܠܩܰܕܝܫܐ ܣܶܘܝܪܶܐ ܕܐܰܢܛܝܟ. ܘܛܶܟܣܐ ܐܰܪܝܺܟܐ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܢ ܒܗ. ܐܰܡܺܝܪ ܒܶܗ ܕܡܶܢ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܣܶܘܺܝܪܝܘܣ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܝܰܒܠܗ ܡܢ ܝܰܘܢܳܝܐ ܠܣܘܪܝܳܝܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܘܰܢܩܶܦܘ ܠܗ ܐܺܝܘܰܢܢܝܣ ܕܕܳܪܳܐ ܘܒܰܪ ܟܺܐܦܐ. ܘܒܰܪ ܨܰܠܝܒܝ ܘܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܐ ܘܰܩܪܰܝܢ ܒܢܘܣܟܐ ܚܕܽ ܕܰܒܠܘܢܕܳܘܢ: ܕܗܰܘ ܕܝܰܒܠܗ ܚܰܕܳܬܐܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܘܠܘܣ ܡܝܺܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܬܶܠܐܳ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܶܫܡܫ̈ܬܐ (ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܩܰܘܡ̈ܐ) ܩܰܕܡܳܝܬܐܰ ܡܶܬܬܰܢܝܐ ܥܠ ܫܳܡܘܥ̈ܐ. ܘܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܥܳܡܕܝܢ.

 

ܘܐܝܬ ܠܘܳܬܢ ܛܶܟܣܐ ܐܚܪܺܢܐ ܩܦܝܣܳܐ: ܕܡܶܬܬܢܶܐ ܟܕ ܢܗܘܶܐ ܛܰܠܝܐ ܟܪܝܺܗ. ܘܐܺܝܬ ܕܰܬܠܳܬܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܦܝܣ. ܘܠܐ ܝܰܬܺܝܪ ܗܘ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܦܬܳܚܝ̈ܢ ܣܝܳܡܐ ܕܡܳܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܽܘܓ: ܐܰܘ ܕܡܳܪܝ ܣܶܘܝܪܝܘܣ: ܡܶܛܠ ܥܡܳܕ ܛܰܠܝܐ ܕܩܰܪܝܒ ܠܰܡܡܳܬ: ܘܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܒܠܳܘܢܕܳܘܢ (ܡܶܢܝܢ 17128) ܥܡܳܕܐ ܣܝܳܡ ܛܝܡܬܐܳܘܣ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܰܪܺܝܰܐ 457-477  ܘܰܒܒܶܝܬܓܰܙܰܢ ܕܐܘܪܫܠܡ (ܡܢܝܢ 127) ܛܶܟܣܐ ܩܦܺܝܣܐ ܟܰܕ ܡܰܘܬܐ ܐܠܳܨ. ܣܝܳܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܚܢܳܢ ܒܪ ܫܽܘܫܰܢ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܣܪܐ ܦܬܳܚܝ̈ܢ. ܘܰܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܟܘܽܪܟܡܐ ܢܘܗܳܪܐ ܕܣܶܘܝܪܝܘܣ ܕܐܰܢܛܝܟ ܥܠ ܛܘܟܳܣ ܥܡܳܕܐ ܬܠܳܬܐ ܦܬܳܚܝ̈ܢ. ܥܕܬܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܨܰܠ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܛܶܟܣܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܐ ܩܦܝܣܐ ܕܠܐ ܫܳܠܡ ܠܛܘܟܳܣ ܛܶܟܣܐ ܡܰܥܪܒܳܝܐ. ܘܰܕܠܐܳ ܦܘܫܳܟ ܣܝܳܡܐ ܗܰܘ ܕܰܐܒܳܗ̈ܬܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܒܒܰܪܛܶܠܠܐ ܩܪܺܝܬܐ ܛܶܟܣܐ ܕܩܰܦܣܗ ܡܰܦܪܝܳܢܐ. ܘܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܢܛܝܠ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܐ ܗܘ.

 

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 114-115.