ܛܟܣܐ ܕܒܘܪܟ ܟܠܝ̈ܠܐ

ܥܠ ܛܶܟܣܳܐ ܕܒܘܪܳܟ ܟܠܝ̈ܠܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܶܙܕܰܘܓܝܢ

 

ܘܛܶܟܣܐ ܕܐܰܣܘܪܝܐ ܕܙܘܽܘܳܓܐ ܘܒܽܘܪܟܬܐ ܕܰܟܠܝ̈ܠܐ: ܗܰܘ ܕܟܰܢܫܗ ܘܛܰܟܣܗ ܘܐܰܨܚܗ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܽܘܪܗܝ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܳܢܐ. ܘܗܳܢܐ ܗܳܟܘܳܬ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܶܫܡܫ̈ܬܐ. ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܨܠܘܬܐ ܕܰܡܟܝܪܘܬܐ ܐܰܘ ܕܒܽܘܪܳܟ ܥܶܙܩ̈ܬܐ. ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܐ ܨܠܘܬܐ ܕܒܽܘܪܳܟ ܟܠܝ̈ܠܐ. ܘܐܺܝܬ ܒܳܬܪܗ ܛܶܟܣܐ ܕܕܺܝܠܳܢܳܝ ܕܙܽܘܘܳܓ ܐܰܪ̈ܡܠܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܦܰܪܫܶܗ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܕܒܘܪܳܟ ܟܠܝ̈ܠܐ ܕܰܒܬܘ̈ܠܐ. ܗܽܘܝܘ ܩܰܫܝܫܐ ܐܶܫܰܥܝܐ ܣܒܺܝܪܺܝܢܳܝܐ ܒܰܐܚܪ̈ܳܝܳܬܗ ܕܕܳܪܐ ܕܐܰܪܒܰܥܣܰܪ. ܘܣܳܡ ܒܪܺܝܫܗ ܢܽܘܗܳܪܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܠܗ ܒܥܽܘܬܳܕܐ ܕܛܶܟܣܐ. ܘܰܒܥ̈ܕܬܳܐ ܕܡܰܘܨܰܠ ܘܕܰܚܕܳܪ̈ܝܗ̇: ܐܺܝܬ ܛܟܣܐ ܐܰܪܝܟܐ ܕܙܘܽܘܳܓܐ ܕܠܐܳ ܫܳܠܡ ܠܛܶܟܣܰܢ ܡܰܥܪܒܳܝܐ.

 

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 115.