ܚܘ̈ܣܝܐ

ܚܘ̈ܣܝܐ ܡܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܚܕ ܒܫܒܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

كتاب الحسايات الخاص بأسبوع الآلام الخلاصي (عربي)

الحسايات من أحد تقديس الكنيسة إلى أحد الموتى (بالسريانية)

ܚܘ̈ܣܝܐ ܕܨܘܡܐ ܪܒܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ حسايات الصوم الأربعيني الكبير والآلام الخلاصية (بالسريانية)

ܚܘ̈ܣܝܐ ܡܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܟܪܘܟܝܐ ܕܫܢܬܐ الحسايات من أحد القيامة إلى نهاية السنة الطقسية (بالسريانية)

ܚܘ̈ܣܝܐ ܡܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܟܪܘܟܝܐ ܕܫܢܬܐ الحسايات من أحد القيامة إلى نهاية السنة الطقسية (بالسريانية) word

ܚܘ̈ܣܝܐ ܕܥ̈ܐܕܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܘܕܘܟܪ̈ܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ حسايات الأعياد السيدية وتذكارات القديسين (بالسريانية) – مطول

ܚܘ̈ܣܝܐ ܕܥ̈ܐܕܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܘܕܘܟܪ̈ܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ حسايات الأعياد السيدية وتذكارات القديسين (بالسريانية) – مختصر

ܚܘ̈ܣܝܐ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ حسايات القداس الإلهي (بالسريانية)

مراجعة الترجمة العربية للحسايات في صفحة الفناقيث (ترجمة الأب د. بهنام سوني).

ترجمة عربية مختصرة للحسايات، من وضع المطران مار غريغوريوس صليبا شمعون، لتنزيل الملف، اضغط هنا.

  • تحرير

ܚܘ̈ܣܝܐ ܡܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܚܕ ܒܫܒܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ الحسايات من أحد تقديس الكنيسة إلى أحد الموتى (بالسريانية) word

ܚܘ̈ܣܝܐ ܡܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܟܪܘܟܝܐ ܕܫܢܬܐ الحسايات من أحد القيامة إلى نهاية السنة الطقسية (بالسريانية) word

ܟܬܒܐ ܕܚܘܣܝ̈ܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ܆ ܝܘܚܢܢ ܨܘܓܝ܆ 2010

ܟܬܒܐ ܕܚܘܣܝ̈ܐ ܕܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ܆ ܝܘܚܢܢ ܨܘܓܝ܆ 2010

ܟܬܒܐ ܕܚܘܣܝ̈ܐ ܕܩܝܡܬܐ܆ ܝܘܚܢܢ ܨܘܓܝ܆ 2009

ܥܰܠ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܐ ܘܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܘܰܕܨܰܘܡܐ ܘܰܕܫܒܽܘܥܐ ܕܚܰܫܐ ܘܕܰܣܛܰܪ

 

ܚܘܣܳܝܐ. ܨܠܘܬܰܐ ܗܘ ܘܒܳܥܘܬܐ ܦܫܝܺܛܬܐ: ܕܡܶܬܬܢܶܐ ܒܥܶܕܢ̈ܐ ܕܝܺܠܳܢܳܝ̈ܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܶܠܓ̈ܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܩܰܕܡܳܝܗ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܽܘܬܳܕܐ. ܘܰܡܢܳܬܐ ܗܰܘ ܙܥܽܘܪܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܣܶܕܪܳܐ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܢܳܬܐ ܕܐܰܪܝܟܐ ܕܡܶܬܦܰܫܩܐ ܓܽܘܫܡܐ: ܕܡܶܬܩܰܕܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܒܪܰܡܫܐ ܘܒܨܰܦܪܐ ܨܠܽܘܬܐ ܕܫܽܘܪܳܝܐ. ܘܢܳܩܦܐ ܠܶܗ ܨܠܽܘܬܐ ܕܒܶܣܡ̈ܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܥܰܦܦܳܐ ܐܰܘܟܝܬ ܢܳܩܶܦ ܠܗ̇ ܚܘܬܳܡܐ. ܘܕܺܝܠܳܢܳܝܐ ܗܰܘ ܕܥܺܕܬܐ ܕܳܐܪ̈ܬܘܽܕܟܣܽܘ.

ܘܰܡܡܰܠܠ ܥܠ ܬܶܫܒܘܽܚܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܛܰܝܒܘܽܬܐ ܕܰܫܟܳܚܬܐ ܘܰܕܦܘܽܪܩܳܢܐ: ܗܳܝ ܕܡܰܩܰܠܶܣ ܠܗ ܟܳܗܢܐ ܒܥܶܕܳܢ̈ܐ ܘܰܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܽܝܠܳܢܳܝ̈ܐ ܘܰܡܫܰܚܠܦܳܐܝܬ ܡܡܰܠܠܝܢ ܣܳܝܘܡܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܛܳܒܘܬ ܡܳܪܰܢ ܡܫܝܺܚܐ ܘܛܰܝܒܘ̈ܬܗ ܕܥܠ ܐܢܳܫܘܬܐ: ܗܳܝ ܕܕܰܠܝܗ̇ ܡܢ ܗܰܘܬܐ ܕܐܰܒܕܳܢܐ: ܘܐܰܝܬܝܳܗ̇ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܐ ܠܗܶܕܝܳܝܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܫܘܟܐ ܘܣܰܡܝܘܬܐ ܠܢܘܽܗܪܐ ܕܩܘܽܫܬܐ. ܘܰܡܚܰܬܶܡ ܟܳܗܢܐ ܒܰܒܥܳܬ ܚܘܣܳܝܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܐ ܕܥܰܡܐ: ܟܰܕ ܡܦܺܝܣ ܡܶܛ̣ܽܠ ܢܛܝܺܪܘܽܬ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܘܚܽܘܣܳܝ ܟܳܗܢܝ̈ܗ̇ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܝܗ̇ ܘܬܳܓܡ̈ܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܕܢܶܬܓܠܘܽܢ ܡܶܢܗܘܽܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܐ: ܘܰܢܩܰܒܠܘܽܢ ܐܳܕܫ̈ܐ ܕܪ̈ܰܚܡܐ ܘܰܕܫܘܽܘܙܳܒܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܕܘܬܐ ܘܒܳܥܐ ܪ̈ܰܚܡܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܘܕܰܩܝܳܡܬܐ.

ܘܰܒܥܺܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܐ ܡܩܰܠܣܝܺܢ ܣܳܝܘܡܰܝ̈ܗܘܢ ܠܐܪ̈ܳܙܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܘܙܰܕܶܩܘ ܪܘܽܘܪܳܒܗܘܽܢ ܘܪܘܽܡܪܳܡ ܩܰܪܢܗܽܘܢ. ܘܣܰܓܺܝ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܦܰܬܝܳܐܝܬ ܠܬܰܘܕܝ̈ܬܐ ܐܰܪ̈ܬܽܘܕܟܣܳܝܬܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܶܬܶܐܣ̈ܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܒܰܬܠܝܺܬܳܝܘܬܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܘܬܐ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܪ̈ܳܙܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܢܘܬܐ ܘܰܕܦܘܪܩܳܢܐ. ܘܐܪ̈ܳܙܐ ܕܥܺܕܬܐ ܘܪ̈ܶܡܙܰܝܗܘܢ ܢܰܨܝܚ̈ܐ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܫܬܰܪܪܺܝܢ ܒܗܰܘܢ̈ܐ ܕܰܡܨܰܠܝ̈ܳܢܐ ܘܰܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܨܰܘܡܐ ܡܓܰܪܓܺܝܢ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܕܢܶܦܶܪܥܘܢ ܙܶܕܩܰܘ̈ܗܝ: ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܕܰܟܝܳܐܝܬ ܕܠܐܳ ܥܰܘܠܐ ܘܰܕܢܐܚܕܘܢ ܒܰܫܦܘ̈ܠܐ ܕܰܬܝܳܒܘܬܐ. ܘܰܒܥܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܕܩܰܕܝܫ̈ܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܠܐܰܓܘܽܢܰܝ̈ܗܘܽܢ ܘܰܡܩܰܠܣܝܺܢ ܡܝܰܬܪܘܽܬܗܘܽܢ. ܘܡܶܬܓܰܘܣܝܺܢ ܒܗܘܽܢ. ܘܰܒܕܘܟܪܳܢܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܐ ܒܳܥܝܢ ܠܗܽܘܢ ܚܘܣܳܝܐ ܘܪ̈ܰܚܡܐ. ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܐ ܟܽܠܗܘܽܢ ܚܳܒܫܝܢ ܡܶܠܝ̈ܗܘܽܢ ܒܡܰܡܠܠܐܳ ܕܰܥܠܰܝܗܘܽܢ ܘܰܕܦܶܪ̈ܥܰܝܗܘܽܢ.

ܘܡܶܫܟܚܳܢܐ ܕܗܳܢܐ ܙܢܳܐ ܕܒܳܥܘ̈ܬܐ. ܗܘܽܝܘ ܝܘܚܰܢܢ ܬܠܝܬܳܝܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܺܝܘܟܺܝܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܢܐ ܕܣܶܕܪ̈ܰܘܗܝ ܠܦܘܽܬ ܡܢܳܬܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܐ ܕܚܘܣܳܝܐ. ܒܰܥܣܰܪܬܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܐ ܕܕܳܪܐ ܫܒܝܺܥܳܝܐ. ܘܐܶܬܦܪܣܘ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܣܰܓܝܺ. ܘܟܰܕ ܒܫܘܪܳܝܐ ܚܰܕ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܦܪܺܝܫܝܺܢ ܗܘܰܘ ܠܥܶܕܳܢ̈ܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝ̈ܐ ܐܰܘ ܕܠܐܳ ܦܘܽܪܫܳܢ: ܒܐܺܝܕܐ ܒܐܺܝܕܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦܘ ܥܕܰܡܐ ܕܡܰܛܝܺܘ ܠܚܰܕ ܥܺܐܕ̈ܐ ܐܰܘ ܠܚܰܕ ܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܐܺܝܬܰܝܗܘܽܢ ܚܘܣܳܝܐ ܕܪܰܡܫܐ ܐܰܘܟܝܺܬ ܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܩܰܘܡ̈ܐ ܕܰܨܠܘܬܐ ܕܠܶܠܝܐ. ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܐ. ܘܰܠܨܰܦܪܐ ܘܰܠܫܳܥܬܐ ܕܰܬܠܳܬ. ܘܰܪܕܰܘ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩܒ̈ܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܙܩܰܪܘ ܐܰܟܘܳܬܗ. ܘܛܳܒܳܐܝܬ ܣܳܡܘ ܗܳܠܝܢ ܒܳܥ̈ܘܳܬܐ.

ܘܰܚܙܰܝܢܰܢ ܡܶܢܗܘܽܢ ܢܘܽܣܟ̈ܐ ܥܰܬܝܩ̈ܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܰܝ ܛܺܝܡ̈ܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬܐ ܕܛܘܽܪ̈ܥܰܒܕܺܝܢ. ܕܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܒܣܶܦܰܝ̈ܗܘܽܢ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܣܳܝܘܡܰܝ̈ܗܘܽܢ. ܘܡܰܛܝܘ ܠܫܰܒܥܐ ܘܰܬܠܳܬܝܢ. ܘܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܬܠܳܬܐ ܕܰܪ̈ܓܝܢ. ܕܰܪܓܐ ܕܰܪܗܝܺܛܪ̈ܐ ܘܕܰܪܓܐ ܕܣܳܝܘܡ̈ܐ ܡܶܨܥܳܝ̈ܐ. ܘܕܰܪܓܐ ܕܡܶܫܬܰܘܚܪ̈ܳܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܠܝܒܠܘܢ ܕܝܺܠܗܘܢ:

 

 

ܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ :

ܐ-     ܝܘܚܰܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܘܟܝܐ 648 ܡ̄.

ܒ-    ܡܰܪܘܬܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܬܰܓܪܺܝܬ 649 ܡ̄.

ܓ-    ܣܶܘܝܪܶܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܘܟܺܝܰܐ 683 ܡ̄.

ܕ-     ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܘܣ ܬܪܰܝܳܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܘܟܝܐ 686 ܡ̄

ܗ-     ܣܶܘܝܪܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܒܶܝܬ ܪܰܡܰܢ. 903 ܡ̄

ܘ-     ܐܰܬܰܢܐܣܝܘܣ ܕܰܩܠܝܣܘܪܰܐ 983 ܡ̄

ܙ-     ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܚܰܢܳܢ ܥܣܺܝܪܳܝܐ ܕܗܽܘ ܒܰܪ ܫܽܘܫܰܢ 1072 ܡ̄

ܚ-    ܣܰܥܝܕ ܒܰܪ ܨܰܒܘܢܺܝ ܡܝܺܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܺܝܠܝܛܝܢܝ 1095 ܡ̄

ܛ-     ܕܝܘܢܢܘܽܣܝܘܣ ܒܰܪ ܡܰܘܕܝܳܢܐ ܡܝܺܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܝܠܝܛܝܢܝ 1120 ܡ̄.

ܝ-     ܝܰܥܩܘܒ ܒܰܪ ܨܰܠܺܝܒܺܝ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܳܡܝܕ 1171 ܡ̄.

ܝܐ-     ܡܝܺܟܳܐܝܠ ܪܰܒܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܘܟܺܝܰܐ 1191 ܡ̄

ܝܒ-   ܐܰܒܪܳܗܡ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܳܡܝܕ ܘܕܐܽܘܪܗܳܝ ܘܬܶܠܒܶܣܡ̈ܐ 1207 ܡ̄

ܝܓ-   ܒܰܣܠܠܝܘܣ ܓ. ܐܰܘ ܕ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ 1254 ܡ̄

ܝܕ-    ܝܘܚܢܢ ܒܰܪ ܡܰܥܕܰܢܺܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܘܟܝܐ 1263 ܡ̄

ܝܗ-    ܐܰܒܽܘܢܰܨܰܪ ܒܰܪܛܠܝܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܘܥܶܢܘܳܝܐ 1290 ܡ̄

ܘܗܳܢܐ ܕܰܪܓܐ ܣܳܡܘ ܣܘܽܓܐܐ ܕܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܢܘܽܣܟ̈ܐ ܥܰܬܝ̈ܩܐ. ܘܐܶܬܝܺܕܰܥ ܐܰܒܽܘܢܰܨܪ ܦܪܝܺܫܳܐܝܬ ܕܣܳܡ ܬܶܫܥܝܺܢ ܘܐܰܪܒܥܐ ܡܶܢܗܘܽܢ. ܘܩܰܘܺܝ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܠܐܳ ܙܥܘܽܪ ܕܠܐܳ ܝܺܕܺܝܥ ܣܳܝܘܡܗ.

ܕܪܓܐ ܬܪܝܢܐ :

ܝܘ-    ܓܰܒܪܐܝܠ ܒܰܪܛܠܳܝܐ ܡܺܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܰܓܙܺܝܪܬܐ 1300 ܡ̄

ܝܙ-     ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪ ܟܝܪܽܘܢ 1335 ܡ̄

ܝܚ-   ܕܰܝܪܳܝܐ ܨܰܠܝܒܐ ܒܰܪ ܟܝܪܘܢ. 1340 ܡ̄

ܝܛ-   ܬܳܐܘܡܐ ܚܰܐܚܳܝܐ ܥܶܢܘܳܝܐ ܐܶܣܛܘܢܳܪܳܐ ܡ̄

ܟܟ-   ܐܰܒܘܽ ܐܠܘܦܶܐ ܚܰܣܰܢ ܟܐܺܦܳܝܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܡ̄

ܟܐ-    ܝܰܘܣܦ ܒܰܪ ܓܰܪܺܝܒ ܡܝܺܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܳܡܝܕ 1360 ܡ̄

ܟܒ-   ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܒܪܳܗܡ ܒܰܪ ܓܰܪܺܝܒ 1412 ܡ̄

ܟܓ-  ܩܰܫܝܫܐ ܐܶܫܥܝܐ ܣܒܺܝܪܺܝܢܝܳܐ 1425 ܡ̄

ܟܕ-    ܩܰܫܝܫܐ ܫܶܡܥܘܢ ܐܳܡܝܕܳܝܐ 1425 ܡ̄

ܟܗ-   ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܰܡ ܚܶܕܠܳܝܐ 1454 ܡ̄

ܟܘ-    ܕܰܝܪܳܝܐ ܡܰܠܟܶܐ ܣܰܩܐ 1490 ܡ̄

ܟܙ-    ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܶܫܘܽܥ ܣܒܺܝܪܺܝܢܳܝܐ 1490 ܡ̄

ܟܚ-   ܕܰܝܪܳܝܐ ܕܰܘܺܝܕ ܦܽܘܢܝܺܩܳܝܐ 1500 ܡ̄

ܟܛ-   ܩܰܫܝܫܐ ܐܰܕܰܝ ܣܒܺܝܪܝܢܳܝܐ 1502 ܡ̄

ܠ-   ܡܶܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܣܰܪܓܝܣ ܚܰܐܚܳܝܳܐ 1508 ܡ̄

ܠܐ-     ܝܰܘܣܦ ܐܺܝܒܰܪܳܝܐ ܡܺܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܽܪܫܠܡ. 1537 ܡ̄

ܕܪܓܐ ܬܠܝܬܝܐ:

ܠܒ-  ܥܙܝܺܙ ܦܰܐܦܳܝܐ 1512 ܡ̄

ܠܓ-  ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܰܣܥܘܽܕ ܙܰܐܙܳܝܐ 1512 ܡ̄

ܠܕ-   ܐܶܦܝܣܩܘܦܐ ܫܶܡܥܘܢ.

ܠܗ-   ܝܰܘܣܦ ܚܒܳܒܳܝܐ.

ܠܘ-   ܝܘܚܰܢܢ ܡܶܪܕܺܝܢܳܝܳܐ ܡܝܺܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ 1577 ܡ̄

ܠܙ-    ܟܽܘܪܐܶܦܣܩܘܦܐ ܝܰܥܩܘܒ ܩܛܰܪܒܶܠܳܝܐ 1783 ܡ̄

ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܒܰܝܢܳܬܗܘܽܢ ܠܐܢܳܫ ܐܢܳܫ ܕܠܐܳ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܗ ܐܶܠܐܳ ܐܶܢ ܚܰܕ ܚܘܣܳܝܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܐܶܬܪܫܶܡܘ ܒܦܰܘܕܐ ܒܫܶܡ ܫܡܘܽܐܺܝܠ ܬܰܠܡܺܝܕܗ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ. ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܰܣܪܘܓ ܘܕܐܰܒܳܐ ܝܘܚܢܢ ܒܰܪ ܐܰܦܬܘܢܝܐ. ܘܡܳܪܝ ܦܺܝܠܠܘܟܣܺܝܢܽܘܣ ܕܡܰܒܘܽܓ ܘܟܳܢܫܝ̈ܢ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܒܶܫܬܐ ܕܽܘܒܳܩܝ̈ܢ. ܚܰܡܫܐ ܡܶܢܗܘܽܢ ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܕܥܳܪܝܢ ܐܰܝܟ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܝܺܢ ܚܘܣܳܝ̈ܐ. ܘܡܶܫܬܰܡܰܗ ܗܰܘ ܕܘܒܳܩܐ ܩܕܡܳܝܐ ܦܶܢܩܝܬܐ ܣܰܬܘܳܝܬܐ ܕܰܡܫܰܪܝܐ ܡܶܢ ܚܕ ܒܫܰܒܐ ܕܩܘܽܕܳܫ ܥܺܕܬܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܝܫ ܫܰܢܬܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܐ. ܘܥܳܪܶܐ ܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܨܰܘܡܐ ܕܐܰܪܒܥܺܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܕܐܽܘܫܰܥܢ̈ܐ ܘܚܳܒܫ ܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܐ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܫܰܒܘܥܐ ܕܚܰܫܐ ܡܶܢ ܢܳܓܰܗ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܳܥܬܐ ܕܰܬܫܰܥ ܕܫܰܒܬܐ ܕܰܣܒܰܪܬܐ. ܘܐܺܝܬ ܒܗ ܚܰܕ ܚܘܣܳܝܐ ܠܟܽܠ ܩܰܘܡܐ ܡܶܢ ܩܰܘܡ̈ܐ ܕܚܰܡܫܐ ܝܰܘܡܝ̈ܢ. ܘܐܰܪܒܥܝܺܢ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܠܶܠܝܐ ܕܰܥܪܘܽܒܬܐ ܪܰܒܬܐ. ܕܘܒܳܩܳܐ ܕܝܶܢ ܪܒܺܝܥܳܝܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܶܢܩܝܬܐ ܩܰܝܛܳܝܬܐ ܕܝܺܠܢܳܝܐ ܗܰܘ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܐܰܪܒܥܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܩܝܳܡܬܐܳ. ܕܐܺܝܬ ܒܪܺܝܫܗ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܝܰܘܡܳܢܳܝ̈ܐ ܕܫܰܒܘܥܐ ܕܚܶܘܳܪ̈ܐ. ܘܕܘܒܳܩܐ ܚܡܺܝܫܳܝܐ ܕܥܺܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܐ ܘܥܺܐܕ̈ܐ ܕܰܒܬܘܽܠܬܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ. ܘܺܐܝܬ ܒܗ ܒܕܽܘܒܳܩܐ ܫܬܝܺܬܳܝܳܐ ܬܡܢܝܐ ܛܶܟܣܝ̈ܢ ܕܚܘܣܳܝ̈ܐ ܠܥܘܽܗܕܳܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܦܳܪܘܩܳܝ̈ܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܙܢܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ. ܘܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ.

ܘܰܒܚܰܪܰܬ ܟܬܳܒܐ ܕܰܫܚܺܝܡܐ ܫܰܒܥܐ ܚܘܣܳܝ̈ܐܳ ܩܦܝ̈ܣܐ ܕܡܶܬܬܢܝܢ ܒܶܝܬ ܨܠܰܘ̈ܬܗ. ܘܰܒܥܺܕܬܐ ܕܡܰܘܨܰܠ ܟܬܒܐ ܙܥܽܘܪܐ ܕܐܺܝܬ ܒܗ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܩܦܝ̈ܣܐ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܠܝܰܘܡܝ̈ ܫܒܘܥܳܐ. ܘܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܰܒܬܘܽܠܬܐ ܘܠܰܨܠܺܝܒܐ. ܘܰܠܩܰܕܝܫ̈ܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܐ. ܘܠܰܬܝܳܒܘܬܐ ܘܰܠܟܳܗܢ̈ܐ ܘܰܠܥܰܢܝ̈ܕܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ. ܘܡܶܬܬܢܶܝܢ ܓܢܰܺܝܙܳܐܝܬ. ܘܐܺܝܬ ܠܫܰܪܟܐ ܛܶܟܣ̈ܐ ܕܐܪ̈ܳܙܐ ܘܰܣܛܰܪ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܺܝܠܢܳܝ̈ܐ ܕܠܐܳ ܝܳܕܥܺܝܢܢ ܣܳܝܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.

ܣܝܳܡ̈ܐ ܕܶܝܢ ܕܣܘܽܓܐܐ ܕܚܘܣܳܝ̈ܐ. ܒܕܰܪܓܐ ܡܰܢ ܥܶܠܰܝܐ ܕܳܢܚ̈ܳܢ ܒܗ ܛܳܒܘܬܐ ܘܰܪܗܝܺܛܪܘܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܘܢ ܪܘܟܳܒ̈ܐ ܬܡܺܝ̈ܗܐ ܘܡܰܡܠܠܐ ܫܰܦܺܝܪ ܣܘܟܳܠܐ ܬܩܶܢ ܪܶܬܡܐ. ܦܫܺܝܩ ܡܰܒܘܥܐ. ܕܫܳܒܶܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܬܐ: ܐܰܝܟ ܣܝܳܡܐ ܕܝܽܘܚܢܳܢ ܕܣܶܕܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܐܬܰܢܰܐܣܺܝܘܣ ܕܰܩܠܺܝܣܘܪܰܐ ܘܝܰܥܩܘܒ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܒܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܩܘܪܳܒܐ ܐܠܰܗܳܝܐ. ܘܒܰܪ ܟܺܐܦܐ. ܘܒܰܪ ܫܽܘܫܰܢ. ܘܐܰܬܰܢܰܐܣܝܘܣ ܕܰܩܠܝܣܘܪܰܐ. ܘܒܰܪ ܨܰܐܒܘܢܝ. ܘܰܐܒܽܘܢܰܨܪ ܒܰܪܛܶܠܳܝܐ. ܘܟܰܕ ܬܶܩܪܐ ܠܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܒܰܪ ܨܰܒܽܘܢܺܝ: ܬܶܚܙܶܐ ܕܥܰܡ ܥܰܡܝܺܩܘܬܗ ܕܰܒܠܶܫܳܢܐ ܘܰܒܚܺܝܪܘܬܗ ܕܰܒܦܺܝܠܣܽܘܦܽܘܬܐ: ܗܳܝ ܕܰܕܢܺܝܚܐ ܒܫܘܽܪ̈ܳܝܐ ܕܰܣܝܳܡܗ ܐܰܚܕܗ̇ ܠܣܳܟܢ̈ܝܬܳܐ ܕܡܰܠܳܠܘܬܐ ܘܐܶܬܡܰܟܰܟܘ ܠܗ ܣܝܳܡ̈ܐ ܕܠܶܫܳܢܐ: ܕܪܳܕܝܢ ܥܰܡܗ ܒܢܝ̈ܫܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܐ. ܘܶܐܠܽܘܠܐܳ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܰܪܺܝ ܒܐܽܘܪܚܐ ܕܦܺܝܠܠܣܘܦ̈ܐ: ܦܳܣܩ ܗܘܝܺܬ ܕܗܽܘܝܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܝܫܳܢܐ ܕܰܙܢܐ ܣܩܺܝܠܐ ܘܝܰܬܝܪ ܡܶܢܗܘܽܢ ܥܝܺܪ ܥܘܽܗܕܳܢܐ ܘܢܰܦܺܝܩ ܫܡܳܐ. ܣܝܳܡܐ ܕܶܝܢ ܕܐܰܒܽܘܢܰܨܰܪ ܣܳܗܶܕ ܠܗ ܕܰܡܫܰܪܬܚܐ ܗܰܘ ܠܗ. ܘܰܪܘܺܝܚ ܕܪܳܥܗ: ܘܫܰܦܝܺܪܐ ܐܽܘܡܳܢܘܬܗ ܘܰܡܨܰܒܬܐ.

 

ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܣܝܳܡܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܕܰܪܓܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܦܫܝܩ ܡܰܒܘܥܐ. ܬܩܶܢ ܪܶܬܡܐ. ܘܐܺܝܬ ܒܗ ܢܺܝܫܐ ܩܪܺܝܚܐ ܕܰܪܗܝܺܛܪܽܘܬܐ. ܒܪܰܡ ܠܐܳ ܡܶܬܚܫܰܒ ܡܶܢ ܙܢܳܐ ܥܶܠܳܝܐ.

ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܐܰܒܽܘ ܐܠܘܦܐ ܘܝܶܫܘܥ ܣܒܺܝܪܺܝܢܳܝܐ ܘܐܺܝܒܰܪܳܝܐ. ܥܘܽܪܙܳܠܗܽܘܢ ܕܒܰܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܣܝܳܡܗܘܽܢ ܓܠܐ ܥܘܽܪܙܳܠܐ. ܝܰܘܣܦ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܓܰܪܝܒ. ܟܳܬܘܒܐ ܗܘ ܕܐܰܫܠܶܡ ܠܗ ܠܶܫܳܢܐ ܐܰܦܣܳܪܗ. ܘܰܐܟܘܳܬܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܰܡ ܚܶܕܠܳܝܐ ܐܶܢ ܢܰܗܡܐ ܩܰܠܝܠ ܡܶܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܬܐ ܕܠܐܳ ܝܰܩܺܝܪ ܣܰܓܺܝ ܣܝܳܡܗܶܝܢ. ܕܫܰܪܟܐ ܕܶܝܢ ܣܝܳܡܗܘܢ ܡܶܨܥܳܝ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܰܥܡܰܕ ܒܥܘܽܪܙܳܠܐ ܘܩܽܘܦܳܝܐ ܝܳܗܘܒܐ ܗܽܘܝܘ ܩܛܰܪܒܶܠܳܝܐ ܒܚܰܡܫܐ ܚܘܣܳܝ̈ܘܗܝ ܥܰܠ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܥܶܢܘܳܝܐ ܢܣܟܗܘܽܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܶܒܫ ܒܥܺܕܬܐ ܕܐܳܡܝܕ ܘܐܶܬܬܰܗܡܺܝ.

ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܢܬ ܠܐܢܳܫܝ̈ܢ ܡܶܢ ܣܳܝܘܡ̈ܐ ܕܚܘܣܳܝ̈ܐ ܥܡܰܠܘ ܒܩܘܠܳܣ̈ܐ ܘܰܒܒܳܥܘ̈ܬܐ. ܘܰܚܒܰܫ ܐܶܢܘܢ ܒܳܐܬܘ̈ܬܐ ܕܳܐܠܦ ܒܶܝܬ. ܒܰܛܪܘܽܕܝܳܐ ܘܰܒܗܶܦܟܐ ܐܝܺܬ ܕܝܢ ܡܶܢܗܘܽܢ ܕܣܳܡ ܒܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ. ܕܰܟܢܘܽܫܝܐ ܕܐܳܬܘ̈ܬܗܘܽܢ ܡܚܰܘܶܐ ܫܡܶܗ ܘܐܳܚܕ ܒܗܽܘܢ ܒܩܽܘܦܳܝ̈ܐ.

ܘܬܶܗܘܶܐ ܝܺܕܝܺܥܐ ܠܳܟ ܕܡܶܢܝܳܢܐ ܕܠܐܳ ܙܥܽܘܪ: ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܘܐܶܬܚܫܰܚܘ ܒܗܘܽܢ ܒܗ ܒܐܰܬܪܐ ܕܣܳܝܘܡܰܝܗ̈ܘܢ ܐܰܘ ܒܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܗܳܠܝܢ: ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܡܶܫܬܰܘܚܪ̈ܳܢܐ ܕܛܘܽܪܥܰܒܕܝܢܳܝ̈ܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܪܓܘ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܐ ܘܬܰܫܥ̈ܝܳܬܐ ܕܥܶܢܘܳܝ̈ܐ ܘܣܳܗ̈ܕܐ ܕܐܺܝܬ ܒܐܰܬܪܗܽܘܢ. ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܶܝܢ ܕܫܶܡܥܘܢ ܐܳܡܝܕܳܝܐ ܣܳܟ ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ ܒܗܽܘܢ. ܘܩܰܘܺܝ ܒܢܽܘܣܟܐ ܕܰܒܟܺܝܪܰܬ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ.

ܘܰܚܙܰܝܢ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܒܽܘܣܛܘܢ (ܒܰܐܬܪ̈ܘܳܬܐ ܕܰܡܚܰܝ̈ܕܶܐ) ܚܰܕ ܕܘܒܳܩܐ ܕܥܰܠ ܓܶܠܕܐ ܡܢܝܢ (4031) ܒܩܰܢܝܐ ܥܰܒܝܐ ܐܶܣܛܪܰܢܓܶܠܳܝܐ ܘܫܰܦܺܝܪܐ ܕܐܶܣܬܰܝܰܟ ܒܡܰܐܬܐ ܥܣܺܝܪܳܝܬܐ ܐܰܘ ܕܰܚܕܰܥܣܪ̈ܐ ܕܐܺܝܬ ܒܶܗ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܡܶܢ ܩܘܕܳܫ ܥܺܕܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܥܺܐܕܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ. ܡܫܰܡܠܰܝ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܩܰܘܡ̈ܐ ܚܰܡܫܐ. ܘܕܳܡܝܐ ܕܠܐܳ ܡܰܛܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܘܳܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܐ ܐܰܒܽܘܢܰܨܰܪ ܒܰܪܛܶܠܳܝܐ ܐܰܣܓܝ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܽܢ ܩܰܘܡ̈ܐ ܕܠܶܠܝܐ. ܘܰܕܫܳܥܬܐ ܕܰܬܠܳܬ ܠܫܽܘܡܠܳܝ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܶܬܦܪܶܣܘ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ ܒܟܽܠܗܘܽܢ ܢܘܽܣܟ̈ܐ ܕܰܥܠܰܝܗܘܽܢ ܐܳܰܶܬܬܕܺܝܩܢܰܢ ܒܥ̈ܕܳܬܐ ܕܥܪܰܐܩ ܘܕܰܓܙܺܝܪܬܐ ܘܰܣܛܰܪ. ܘܡܶܢ ܢܘܣܟܳܐ ܕܩܰܕܝܡܝܢ ܚܰܕ ܟܬܳܒܐ ܕܰܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܦܳܐܪܝܣ ܡܶܢܝܢ (70) ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܦܶܢܩܺܝܬܐ ܕܟܳܗܢ̈ܐ. ܘܰܙܥܘܽܪܝܐ ܣܰܓܺܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܒܩܰܢܝܐ ܬܡܺܝܗܐ ܐܶܣܛܪܰܢܓܠܝܐ ܕܶܐܣܬܰܝܟܰܬ ܫܢܰܬ 1059 ܡ̄ ܕܐܶܝܬ ܒܗ̇ ܬܠܳܬ ܐܰܢܰܢܐܦܘܪ̈ܰܐܣ ܘܚܘܣܳܝܐ ܕܚܘܽܕܪܐ ܕܫܰܢܬܐ: ܕܢܳܩܦ̈ܳܢ ܠܗܘܽܢ ܒܳܥܘܬܐ ܕܫܘܪܳܝܐ. ܘܐܺܝܬ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܠܳܘܢܕܳܘܢ ܡܶܢܝܳܢ 14494 ܟܬܳܒܳܐ ܥܰܬܝܺܩܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗ ܚܘܣܳܝܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܨܠܘܬܐ ܕܥܶܛܪ̈ܐ ܘܒܳܥܘ̈ܬܐ ܕܡܶܬܬܰܢܝ̈ܢ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܪ̈ܡܝܳܬܐ. ܐܰܘܟܝܬ ܒܶܝܬ ܩܶܛܥ̈ܐ ܕܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܶܝܢ ܟܬܝܺܒܝܢ ܥܰܠ (ܐܠܳܦ ܒܶܝܬ). ܘܒܳܥܘ̈ܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܩܕܳܡ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܪ̈ܡܝܳܬܐ ܟܶܢ ܚܘܣܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܐ ܒܰܟܬܺܝܒܬܐ ܡܰܥܪܒܳܝܬܐ.

ܘܐܺܝܬ ܒܗ̇ ܒܦܳܐܪܝܣ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܣܰܬܘܳܝ̈ܐ (ܡܶܢܝܳܢ 167) ܒܟܺܝܪܰܬ ܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܺܝܟܳܐܝܠ ܫܢܰܬ (1190) ܡܶܢ ܩܘܕܳܫ ܥܺܕܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܦܶܢܛܺܝܩܘܽܣܛܺܝ: ܕܺܐܝܬ ܒܰܝܢܳܬܗܘܽܢ ܕܥܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܕܰܒܬܘܽܠܬܐ ܘܕܰܫܠܝܚ̈ܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܘܰܕܚܰܕ ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܐ ܣܰܓܝ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܡܶܢܗ ܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܰܕܚܕ ܒܫܰܒ̈ܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܚܘܣܳܝܐ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܐܘ ܬܠܳܬܐ. ܘܩܰܠܝܠ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܕܨܰܘܡܐ ܪܰܒܐ. ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܚܘܣܳܝܐ ܠܟܽܠ ܝܰܘܡܐ ܕܫܰܒܘܥܐ ܕܚܰܫܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܪܽܘܒܬܐ: ܗܳܝ ܕܐܺܝܬ ܒܗ̇ ܬܠܳܬܐ. ܘܐܺܝܬ ܒܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܶܢܗܘܽܢ ܫܘܽܚܠܳܦܐ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܘܒܰܦܪ̈ܘܡܝܐ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܐ. ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܣܶܕܪܐ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܘܕܰܬܝܳܒܘܬܐ ܘܰܕܣܘܬܳܪܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܨܠܘܽܬܐ ܕܪܰܡܫܐ  ܘܕܰܩܕܳܡ ܫܰܢܬܐ.

ܘܰܚܙܰܝܢ ܒܕܰܝܪܐ ܕܰܨܠܝܒܐ ܕܩܰܪܝܒ ܠܕܶܦܢܗ ܩܪܺܝܬܐ ܕܰܒܛܘܽܪܥܰܒܕܝܢ ܚܰܕ ܕܘܒܳܩܐ ܟܬܺܝܒ ܫܢܰܬ 1555 ܡ̄. ܕܐܺܝܬ ܒܗ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܝܢ ܚܘܣܳܝ̈ܐ. ܘܰܒܡܺܝܕܘܢ ܩܪܺܝܬܐ ܚܰܕ ܕܘܒܳܩܐ ܕܐܶܣܬܰܝܟ ܒܶܝܬ ܫܢܰܬ 1460- 1480 ܕܐܺܝܬ ܒܗ̇ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܐ ܚܘܣܳܝ̈ܐ. ܡܳܕܝܢ ܟܘܢܳܫܐ ܕܰܦܬܳܚ̈ܐ ܕܚܘܣܳܝ̈ܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܛܐ ܠܐܰܟ ܐܰܪܒܥܐ ܐܠܰܦܝ̈ܢ ܒܩܶܛܥܐ ܡܶܨܥܳܝܐ. ܘܗܳܕܐ ܣܝܺܡܬܐ ܗܳܝ ܪܰܒܬܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܐ: ܕܺܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܡܰܟܬܰܒܙܒܢ̈ܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ ܣܘܽܪܝܳܝܬܐ ܠܦܘܽܬ ܣܝܳܡܗܘܽܢ ܕܘܟܬܐ ܝܺܕܺܝܥܬܐ.

ܘܟܰܕ ܐܶܬܦܪܶܣ ܥܰܪܰܒܳܝܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ ܒܰܐܬܪ̈ܘܳܬܐ: ܘܰܢܦܰܠ ܟܰܘܟܒܐ ܕܣܘܽܪܝܳܝܘܬܐ ܡܢ ܫܡ̈ܝ ܥܳܠܡܳܝܘܬܐ. ܐܶܬܶܐܠܶܨܘ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܘܚܪ̈ܳܢܐ ܕܢܰܥܒܪܘܽܢ ܣܘܽܓܐܐ ܕܚܘܣܳܝ̈ܐ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܝܳܬܗ ܕܕܳܪܐ ܕܝܗ̄ ܐܰܥܒܰܪ ܠܰܡ ܕܰܝܪܳܝܐ ܕܘܺܝܕ ܦܽܘܢܺܝܩܳܝܐ ܡܶܕܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܥܒܪܳܢܘܬܐ ܕܫܰܦܝܪܳܐ ܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ ܘܡܶܨܥܳܝܐ ܒܐܚܪܺܝܢ. ܟܶܢ ܐܶܫܬܓܶܡܘ ܐܰܝܠܝܢ ܕܒܳܬܪܗ ܒܡܰܥܒܪܳܢܘܽܬܗܽܘܢ ܡܚܝܺܠܬܐ ܘܰܒܠܝܺܠܬܐ. ܘܚܰܒܶܠܘ ܣܘܟܳܠܝ̈ܗܘܽܢ. ܕܰܝܠܳܢܳܐܝܬ ܡܝܰܒܠܳܢ̈ܐ ܕܕܳܪܐ ܕܝܚ̄.

 

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 105-113.