5 ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ

ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ

Bothar Evangelion
ترتيلة بعد الإنجيل
ܒܳܬ̣ܰܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Hrino d,Bothar Evangelion
ترتيلة أخرى بعد الإنجيل
ܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ ܕܒܳܬ̣ܰܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Qatholiq
ترتيلة القاثوليق
ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܐ

Hothomo
ترتيلة الختام
ܚܽܘܬܳܡܳܐ

Hothomo Hrino
ترتيلة أخرى للختام
ܚܽܘܬܳܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ
%d bloggers like this: