16 ܕܽܘܟܪܳܢ ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܦܰܢܽܘܣ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܗ̈ܕܶܐ

ܕܽܘܟܪܳܢ ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܦܰܢܽܘܣ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܗ̈ܕܶܐ

Bothar Evangelion
ترتيلة بعد الإنجيل
ܒܳܬ̣ܰܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Hrino d,Bothar Evangelion
ترتيلة أخرى بعد الإنجيل
ܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ ܕܒܳܬ̣ܰܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Qatholiq
ترتيلة القاثوليق
ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܐ

Hutomo
ترتيلة الختام
ܚܽܘܬܳܡܳܐ
%d bloggers like this: